PENULISAN AKADEMIK 1 SEMINAR 1

KUMPULAN 2 PENDIDIKAN EKONOMI AHLI KUMPULAN:
Amiza Bt Musa Mashithah Bt Khalid Suzana Bt Salleh Wan Nur Hayati Bt Wan Abdul Halim P56531 P56765 P56764 P56430

Domain:

MASALAH DAN CABARAN USAHAWAN WANITA
Prosiding 1,2,3 Prosiding 4,5 – Kertas Kajian – Kertas Konsep

Prosiding 1
Kertas Kajian Tajuk MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI OLEH USAHAWAN WANITA BUMIPUTERA DI DAERAH SEREMBAN.

Tujuan

Mengkaji halangan-halangan yang dihadapi oleh usahawan wanita bumiputera di sekitar daerah Seremban.

Pernyataan Masalah

Kajian ini membincangkan tentang - Masalah dalaman dan masalah luaran yang dihadapi oleh kaum wanita dalam bidang keusahawanan.

Prosiding 1
Kertas Kajian Metodologi 1) Soal selidik (4 bahagian) - 100 orang usahawan wanita di sekitar Seremban, Negeri Sembilan 2) Temu bual – Ketua Persatuan Peniaga Wanita Negeri Sembilan 3) Analisis statistik deskriptif and analisis inferensi (ujian-t) Kajian mendapati masalah dalaman usahawan wanita adalah pada tahap min yang sederhana rendah. Tiada hubungan yang signifikan antara latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh usahawan wanita bumiputera dengan masalah luaran. Satu perempat orang usahawan wanita di Malaysia tidak mempunyai tahap pendidikan yang tinggi.

Dapatan

Prosiding 2
Kertas Kajian Tajuk Tujuan DAYA SAING USAHAWAN WANITA DALAM SYARIKAT MAKANAN HALAL : SATU ANALISIS PERBANDINGAN Mengkaji perbezaan antara uasahawan wanita dan lelaki dari beberapa aspek daya saing serta mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh usahawan wanita. Membandingkan daya saing antara usahawan wanita dan lelaki dalam aspek: _ saiz syarikat - Kategori pengeluaran - Bilangan pekerja ICT - Penggunaan internet - Bilangan pekerja syarikat yang mengikuti latihan mengikut kategori pekerjaan - Tahap penggunaan mesin Beberapa cadangan yang perlu diambil oleh usahawan wanita untuk lebih berdaya saing: -Inovasi dalam penciptaan produk baru - Beralih kepada pasaran yang lebih luas - Bantuan pihak kerajaan - Ilmu dan latihan ICT yang lengkap - Penyertaan dalam rombongan dagangan dan pameran untuk mempromosikan produk makanan halal.

Isu

Cadangan

Prosiding 2
Kertas Kajian Metodologi 1) Soal soal selidik (10 bahagian) – 164 usahawan lelaki dan 72 usahawan wanita. 2) Analisis inferensi (t-test) Kajian mendapati : Tiada perbezaan nilai purata indikator daya saing antara usahawan lelaki dan wanita. Usahawan wanita mempunyai daya saing dan prestasi yang lebih baik secara signifikan dari segi pengeluaran dan produktiviti modal.

Dapatan

Prosiding 3
Kertas Kajian Tajuk Tujuan Program KEARAH PEMBANGUNAN E-USAHAWAN DIKALANGAN WANITA: SATU PENGALAMAN Memperkukuhkan kedudukan usahawan wanita di seluruh negara terutamanya yang memiliki perindustrian kecil dan sederhana (IKS) seiring dengan kemajuan teknologi dan mampu mempelopori ekonomi dan pasaran global melalui internet. Bentuk kursus latihan yang dijalankan merangkumi : -pengajaran asas mengenai internet - e-niaga - Platfom W-X

Pengisian Program

Prosiding 3
Metodologi Memilih 120 peserta program di kalangan usahawan IKS di sekitar Lembah Klang.

Dapatan

Terdapat lapan cabaran program: -Literasi ICT - Penulisan kreatif -Penguasaan bahasa internet - Kesesuaian produk atas talian -Pembungkusan produk - Pesanan dan penghantaran produk -Kesinambungan laman web Pembayaran menggunakan gerbang e-pembayaran

Prosiding 4
Kertas Konsep Tajuk Tujuan KEUSAHAWANAN IBU TUNGGAL: JURANG DIGITAL DAN KEMAHIRAN Mengkaji masalah jurang digital dan kemahiran keusahawanan dalam kalangan bakal usahawan ibu tunggal. Membincangkan -Kekurangan pengetahuan penggunaan ICT di kalangan usahawan ibu tunggal - Masalah kemahiran komunikasi -Sokongan latihan kepada ibu tunggal terutama di kawasan luar bandar. - Menggalakkan penyertaan ibu tunggal dalam kursus-kursus keusahawanan yang ditawarkan oleh institusi latihan kerajaan dan swasta atau pun oleh pihak-pihak yang berkaitan. - Bantuan sukarelawan ICT setempat untuk menjalankan latihan penggunaan modul keusahawanan berasaskan ICT. - Golongan ibu tunggal yang terlibat dalam bidang keusahawanan perlu melibatkan diri secara aktif dalam mana-mana persatuan yang berkaitan dengan perniagaan.

Isu

Cadangan

Prosiding 5
Kertas Konsep Tajuk Tujuan MEMAHAMI DAYA TAHAN USAHAWAN IBU TUNGGAL DARI PERSPEKTIF PSIKOLOGI. Kajian dijalankan untuk menganalisis daya tahan usahawan ibu tunggal dari perspektif psikologi. Bentuk cabaran yang kemungkinan bakal dihadapi oleh usahawan ibu tunggal: - Cabaran dalaman - Cabaran luaran Antara cadangan kajian ini ialah ; -Ibu tunggal perlu melibatkan diri dalam pertubuhan perniagaan. - Khidmat nasihat dari pelbagai pihak - Program bantuan mikrokredit dari pihak kerajaan

Isu

Cadangan

Tajuk
Semua prosiding (1,2,3,4,5) - mempunyai tajuk yang jelas dan padat Tajuk tidak melebihi 15 patah perkataan

Abstrak
Kertas Kajian (Prosiding 1 ,2 dan 3) - mempunyai 2 bahagian penting iaitu tujuan, dan metodologi kajian. Kertas Konsep (Prosiding 4 dan 5) – mempunyai 2 bahagian penting iaitu tujuan dan isu. Penerangan lengkap dan menyeluruh, mudah difahami.

Kertas Kajian: Pengenalan
Prosiding 1 dan 3- tiada pengenalan Prosiding 2 – Pengenalan dan abstrak digabungkan

Kertas Kajian: Objektif Kajian
Prosiding 1 – Objektif dinyatakan dalam tujuan kajian Prosiding 2 – Objektif dimasukkan dalan bahagian pengenalan Prosiding 3 – Objektif kajian dinyatakan dengan lengkap dan jelas.

Kertas Kajian: Kaedah Kajian
Prosiding 1 – sampel kajian, instrumen kajian & analisis data yang digunakan - jelas dan mudah difahami. Prosiding 2 – kaedah kajian dimuatkan dalan bahagian pengenalan dan kurang jelas. Prosiding 3 – kaedah kajian hanya menerangkan sampel kajian dan program yang akan dilaksanakan.

Kertas Kajian: Dapatan Kajian & Perbincangan
Prosiding 1 dan 2 ; Dapatan kajian dalam bentuk jadual dan mudah difahami Pembahagian perenggan yang agak jelas dan teratur. Penggunaan bahasa yang senang difahami. Prosiding 3 – Dapatan kajian bukan dalam bentuk jadual. – Dapatan kajian sukar untuk difahami

Kertas Konsep : Pengenalan
Perbincangan yang diutarakan mudah difahami. Tujuan kajian yang ditulis mudah difahami. Bahasanya mudah difahami oleh pembaca.

Kertas Konsep : Isu-Isu IsuBahasa tepat dan betul dari segi tatabahasa, istilah, ejaan, tanda baca dan mekanis. Mudah difahami dan tiada keinggerisan. Isi yang ingin disampaikan dapat difahami oleh khalayak pembaca. Ada cadangan yang diusulkan telah lama diperkatakan dan diketahui ramai orang.

Kertas Konsep : Cadangan
Wujud kesejajaran dalam pembinaan sub tajuk. Terdapat perenggan yang dibina kurang ringkas dan sangat padat. Prosiding 3 - Setiap sub tajuk mempunyai perenggan pengenalan, isi, idea dan penutup. Isi dalam perenggan mencakupi idea utama, idea kawalan, idea sokongan beserta contoh. Prosiding 5 - Memberikan syor bagi setiap isu yang dibangkitkan, tetapi tiada sokongan kajian lepas diberi. Prosiding 5 – Cadangan dan penutup digabungkan

Rujukan
Rujukan yang digunakan kurang daripada 10, menunjukkan kurang pembacaan. Mempunyai rujukan dari dalam dan luar negara. Rujukan semasa: kurang dari 10 tahun dari penulisan. - Ada rujukan yang lebih daripada 10 tahun

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.