P. 1
ayat quran dan hadis perniagaan

ayat quran dan hadis perniagaan

|Views: 176|Likes:
Published by haniahku

More info:

Published by: haniahku on Mar 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2015

pdf

text

original

Sahabats… Perniagaan, atau perdagangan yang dalam bahasa Al-Qurannya tijaroh adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan

oleh sebagian besar kita untuk menjemput rizki karunia Allah, Ar-Raazak. Al-Quran menyinggung tentang Tijaroh ini dalam beberapa ayatnya. Perniagaan Haqiqi

“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari adzab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya,” (TQS.61:10-11) Keutamaan Perniagaan yang Diniatkan Untuk Mensyukuri Nikmat Allah SWT. Untuk mengejewantahkan Perniagaan Hakiki tersebut, Allah SWT memberi tuntunan untuk ketika kita memutuskan memilih berniaga di dunia ini. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (TQS.4:29) “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy`arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (TQS.2:198)

” (HR.” (HR.” (HR. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) “Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil (professional atau ahli). Barangsiapa bersusah-payah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wajalla. sedekah atau haji namun hanya dapat ditebus dengan kesusah-payahan dalam mencari nafkah. dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.62:9-11) Rasulullah juga bersabda: “Mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardhu (seperti shalat. Ath-Thabrani) “Sesungguhnya Allah Ta’ala senang melihat hambaNya bersusah payah (lelah) dalam mencari rezeki yang halal.” (Mutafaq’alaih/ HR Bukhari & Muslim) “Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri. Katakanlah: ‘Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan’. Ahmad) “Sesungguhnya di antara dosa-dosa ada yang tidak bisa dihapus (ditebus) dengan pahala shalat. maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Ahmad) “Barangsiapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya ketrampilan kedua tangannya pada siang hari maka pada malam itu ia diampuni oleh Allah.” (HR. dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki. puasa. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. serta jangan suka berpindah-pindah ke pintu-pintu rezeki lain atau berpindah-pindah usaha . Bukhari) “Apabila dibukakan bagi seseorang pintu rezeki maka hendaklah dia melestarikannya.” (HR.“Hai orang-orang yang beriman.Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan.” (HR.” (HR.Apabila telah ditunaikan shalat. dll).” (TQS. Ad-Dailami) “Seorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar lantas dibawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya maka itu lebih baik dari seorang yang meminta-minta kepada orang-orang yang terkadang diberi dan kadang ditolak. mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Al-Baihaqi) Keterangan: Yakni senantiasa bersungguh-sungguh dan konsentrasi di bidang usaha tersebut. apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat. maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli/perniagaan.

6:152) “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. dan penuhilah janji Allah. kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat.” (HR. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.17:35) . Dan apabila kamu berkata. hingga sampai ia dewasa.” (HR.55:7-9) “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim. maka hendaklah kamu berlaku adil kendati pun dia adalah kerabat (mu).” (HR.” (HR. Asysyihaab) “Allah memberi rezeki kepada hambaNya sesuai dengan kegiatan dan kemauan kerasnya serta ambisinya. Jika lahan atau tanah kosong tersebut ada pemiliknya maka tidak boleh diambil dengan jalan yang bathil. Abu Dawud dan Aththusi) Keterangan: Hal tersebut khusus untuk lahan atau tanah kosong yang tidak ada pemiliknya. Ath-Thabrani dan AlBazzar) “Ya Allah.” (TQS.” (HR.” (HR. Ath-Thabrani) “Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. “Seusai shalat fajar (subuh) janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki.Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Ahmad) “Barangsiapa menghidupkan lahan mati maka lahan itu untuk dia. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. berkahilah umatku pada waktu pagi hari mereka (bangun fajar). Abu Ya’la) “Pengangguran menyebabkan hati keras (keji dan membeku). Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Seandainya memang mampu maka hal tersebut tidak mengapa.” (TQS.Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.karena di khawatirkan pintu rezeki yang sudah jelas dibukakan tersebut menjadi hilang dari genggaman karena kesibukkan nya mengurus usaha yang lain.” (TQS. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. “Carilah rezeki di perut bumi. Al-Bazzar dan Ahmad) Etika Dalam Perniagaan “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Aththusi) “Mata pencaharian paling afdhol adalah berjualan dengan penuh kebajikan dan dari hasil keterampilan tangan.” (HR.” (HR.

maka tak ada dosa bagi kamu. dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.” (HR. supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Jika tak ada dua orang lelaki.” (TQS. (Tulislah muamalahmu itu). (jika) kamu tidak menulisnya. dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu).dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain. Rasulullah saw. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Ahmad) “Sesungguhnya Ruhul Qudus membisikkan dalam benakku bahwa jiwa tidak akan wafat sebelum lengkap dan sempurna rezekinya.83:1-3) Hutang Piutang “Hai orang-orang yang beriman. Dan . dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Abu Zar dan Al Hakim) “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Jika kamu lakukan (yang demikian). Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Yang demikian itu. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.26:181-184) Dalam hal kejujuran dalam perniagaan. maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan. maka hendaklah ia menulis. Apabila datangnya rezeki itu terlambat. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (HR. Karena itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan memperbaiki mata pencaharianmu. dan janganlah kamu jemu menulis utang itu. baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. janganlah kamu memburunya dengan jalan bermaksiat kepada Allah karena apa yang ada di sisi Allah hanya bisa diraih dengan ketaatan kepada-Nya. bersabda: “Sebaik-baik mata pencaharian ialah hasil keterampilan tangan seorang buruh apabila dia jujur (ikhlas).” (TQS. maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu. mereka mengurangi. maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil. lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. hendaklah kamu menuliskannya.“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu.

bertakwalah kepada Allah. maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). maka bagimu pokok hartamu.2:276-279) “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.” (TQS.2:282) “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil.” (TQS.30:39) “dan disebabkan mereka memakan riba. padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan peliharalah dirimu dari api neraka. maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan barang siapa yang menyembunyikannya. bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”(TQS. jika kamu mengetahui. janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”(TQS. mengerjakan amal shaleh.” (TQS. dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. maka ketahuilah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Allah mengajarmu. mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Kami .2:280) Persoalan Riba “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.3:130-131) “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran.” (TQS. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba). maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan selalu berbuat dosa. dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba).” (TQS. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu.2:275) “Hai orang-orang yang beriman. mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. dan selalu berbuat dosa. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran.2:283) “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran. maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. lebih baik bagimu.

1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) – Dr. Perniagaan sebaiknya dilakukan atas dasar suka sama suka.4:161) Sahabats… Bila kita cermati ayat Al-Quran maupun Hadits Rasululah di atas. tanpa paksaan. Muhammad Faiz Almath – Gema Insani Press . c. yaitu kita beriman kepada Allahdan Rasul-Nya. kita dapat menyimpulkan beberapa hal: a. Terlepas dari semua jenis perniagaan secara lahiriah antar manusia. baik yang dilakukan secara tunai ataupun hutang piutang sebaiknya diatur secara adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Perniagaan. b. dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu.telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. dan sebaiknya ditujukan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Perniagaan adalah suatu bentuk interaksi sosial yang dihalalkan oleh Allah SWT. d. Allah juga menawarkan suatu perniagaan yang akan menghasilkan keuntungan dunia dan akhirat kepada kaum mukminin.” (TQS. Referensi: 1. Al-Quran 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->