Sahabats… Perniagaan, atau perdagangan yang dalam bahasa Al-Qurannya tijaroh adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan

oleh sebagian besar kita untuk menjemput rizki karunia Allah, Ar-Raazak. Al-Quran menyinggung tentang Tijaroh ini dalam beberapa ayatnya. Perniagaan Haqiqi

“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari adzab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya,” (TQS.61:10-11) Keutamaan Perniagaan yang Diniatkan Untuk Mensyukuri Nikmat Allah SWT. Untuk mengejewantahkan Perniagaan Hakiki tersebut, Allah SWT memberi tuntunan untuk ketika kita memutuskan memilih berniaga di dunia ini. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (TQS.4:29) “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy`arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (TQS.2:198)

Barangsiapa bersusah-payah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wajalla. maka bertebaranlah kamu di muka bumi. dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki. Ath-Thabrani) “Sesungguhnya Allah Ta’ala senang melihat hambaNya bersusah payah (lelah) dalam mencari rezeki yang halal. dll).” (HR. Al-Baihaqi) Keterangan: Yakni senantiasa bersungguh-sungguh dan konsentrasi di bidang usaha tersebut. dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. puasa. Ahmad) “Barangsiapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya ketrampilan kedua tangannya pada siang hari maka pada malam itu ia diampuni oleh Allah.” (Mutafaq’alaih/ HR Bukhari & Muslim) “Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri.” (HR. Katakanlah: ‘Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan’. apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat.Apabila telah ditunaikan shalat. Ad-Dailami) “Seorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar lantas dibawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya maka itu lebih baik dari seorang yang meminta-minta kepada orang-orang yang terkadang diberi dan kadang ditolak. sedekah atau haji namun hanya dapat ditebus dengan kesusah-payahan dalam mencari nafkah.” (HR. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. serta jangan suka berpindah-pindah ke pintu-pintu rezeki lain atau berpindah-pindah usaha .” (HR. Ahmad) “Sesungguhnya di antara dosa-dosa ada yang tidak bisa dihapus (ditebus) dengan pahala shalat. mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah).Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) “Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil (professional atau ahli). maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli/perniagaan.” (TQS.“Hai orang-orang yang beriman.” (HR. Bukhari) “Apabila dibukakan bagi seseorang pintu rezeki maka hendaklah dia melestarikannya.” (HR.62:9-11) Rasulullah juga bersabda: “Mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardhu (seperti shalat.” (HR.

maka hendaklah kamu berlaku adil kendati pun dia adalah kerabat (mu). Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. “Seusai shalat fajar (subuh) janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Ath-Thabrani dan AlBazzar) “Ya Allah.” (HR.” (HR. “Carilah rezeki di perut bumi.” (TQS.” (HR.17:35) .” (HR. Dan apabila kamu berkata. Abu Ya’la) “Pengangguran menyebabkan hati keras (keji dan membeku). berkahilah umatku pada waktu pagi hari mereka (bangun fajar).” (TQS. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat.6:152) “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Jika lahan atau tanah kosong tersebut ada pemiliknya maka tidak boleh diambil dengan jalan yang bathil. Al-Bazzar dan Ahmad) Etika Dalam Perniagaan “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Ahmad) “Barangsiapa menghidupkan lahan mati maka lahan itu untuk dia.Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. hingga sampai ia dewasa. Asysyihaab) “Allah memberi rezeki kepada hambaNya sesuai dengan kegiatan dan kemauan kerasnya serta ambisinya.55:7-9) “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Seandainya memang mampu maka hal tersebut tidak mengapa. Ath-Thabrani) “Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu.karena di khawatirkan pintu rezeki yang sudah jelas dibukakan tersebut menjadi hilang dari genggaman karena kesibukkan nya mengurus usaha yang lain.” (TQS.” (HR. dan penuhilah janji Allah.” (HR.” (HR.” (HR. Abu Dawud dan Aththusi) Keterangan: Hal tersebut khusus untuk lahan atau tanah kosong yang tidak ada pemiliknya. Aththusi) “Mata pencaharian paling afdhol adalah berjualan dengan penuh kebajikan dan dari hasil keterampilan tangan.

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Ahmad) “Sesungguhnya Ruhul Qudus membisikkan dalam benakku bahwa jiwa tidak akan wafat sebelum lengkap dan sempurna rezekinya. Abu Zar dan Al Hakim) “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. hendaklah kamu menuliskannya. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. dan janganlah kamu jemu menulis utang itu. dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Karena itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan memperbaiki mata pencaharianmu. Jika tak ada dua orang lelaki. dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil. maka hendaklah ia menulis. (Tulislah muamalahmu itu).” (TQS.” (HR. baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). janganlah kamu memburunya dengan jalan bermaksiat kepada Allah karena apa yang ada di sisi Allah hanya bisa diraih dengan ketaatan kepada-Nya.” (HR.26:181-184) Dalam hal kejujuran dalam perniagaan.dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan. Dan . lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan. Jika kamu lakukan (yang demikian). dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. bersabda: “Sebaik-baik mata pencaharian ialah hasil keterampilan tangan seorang buruh apabila dia jujur (ikhlas).83:1-3) Hutang Piutang “Hai orang-orang yang beriman.” (TQS. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai. (jika) kamu tidak menulisnya. kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu). Rasulullah saw. dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. mereka mengurangi. maka tak ada dosa bagi kamu. Apabila datangnya rezeki itu terlambat.

dan selalu berbuat dosa. maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. jika kamu mengetahui.2:275) “Hai orang-orang yang beriman. maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain.bertakwalah kepada Allah. Kami . maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan barang siapa yang menyembunyikannya. kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah. lebih baik bagimu. dan selalu berbuat dosa.2:280) Persoalan Riba “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba).30:39) “dan disebabkan mereka memakan riba. dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba). maka bagimu pokok hartamu. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu. dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.” (TQS. padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya.” (TQS. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran.” (TQS. dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. mendirikan shalat dan menunaikan zakat.”(TQS. mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya.2:276-279) “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. mengerjakan amal shaleh. maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.2:283) “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran. bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.3:130-131) “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.” (TQS.2:282) “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. maka ketahuilah. Dan peliharalah dirimu dari api neraka. Allah mengajarmu. yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.” (TQS.”(TQS.

Al-Quran 2. kita dapat menyimpulkan beberapa hal: a. Terlepas dari semua jenis perniagaan secara lahiriah antar manusia. Perniagaan sebaiknya dilakukan atas dasar suka sama suka.4:161) Sahabats… Bila kita cermati ayat Al-Quran maupun Hadits Rasululah di atas. b. Perniagaan adalah suatu bentuk interaksi sosial yang dihalalkan oleh Allah SWT. Perniagaan. yaitu kita beriman kepada Allahdan Rasul-Nya. dan sebaiknya ditujukan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. tanpa paksaan. Referensi: 1. baik yang dilakukan secara tunai ataupun hutang piutang sebaiknya diatur secara adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Allah juga menawarkan suatu perniagaan yang akan menghasilkan keuntungan dunia dan akhirat kepada kaum mukminin. d.” (TQS. dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) – Dr.telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Muhammad Faiz Almath – Gema Insani Press . c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful