1

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR
HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran modul ini anda sepatutnya berkebolehan untuk: 1. 2. 3. 4. menganalisis perkembangan pendidikan di Malaysia dari aspek falsafah, kurikulum dan dasar-dasar. menghubungkait Faslsafah Pendidikan Kebangsaan, kurikulum kebangsaan dan penterjemahannya menerusi Sukatan Pelajaran. membina perkembangan profesionalisme keguruan membahaskan Akta Pendidikan 1996

SINOPSIS Modul ini membincangkan secara kritis tentang falsafah dan dasar pendidikan dengan menganalisisnya dalam konteks perkembangan pendidikan di Malaysia. Modul ini juga membincangkan perkembangan pendidikan negara sebagai satu kesinambungan dan keunggulan yang berterusan dengan berlandaskan interaksi dan pemikiran yang telah berlaku dalam proses pembangunan negara. Falsafah, dasar-dasar, kurikulum dan peraturan dalam pendidikan juga diberi penekanan bagi membolehkan para pelajar memperoleh pengetahuan dan kemahiran serta pemupukan sikap dalam melaksanakan tanggungjawab secara berkesan dalam batasan profesion perguruan.

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

2

RINGKASAN KANDUNGAN KURSUS

Falsafah Pendidikan Islam
eklektik

Falsafah Pendidikan Barat

PENDIDIKAN
FALSAFAH PENDIDIKAN

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru
Profesionalisme Keguruan

A K T A P E N D I D I K A N 1 9 9 6

DASAR-DASAR PENDIDIKAN

 Dasar Kawalan  Dasar Kebajikan  Dasar Inovasi  Dasar Solusi Jangka Pendek Jangka Panjang Reka Bentuk Kurikulum Sukatan Pelajaran Rancangan Pengajaran Tahunan Harian
 Wawasan Pendidikan  Pembangunan Pendidikan Nasional  PIPP  Dimensi Vertikal  Dimensi Horizontal

PERANCANGAN PENDIDIKAN

PELAKSANAAN PENDIDIKAN

KETAKWAAN

ETIKA & PERUNDANGAN PENDIDIKAN

Kod Etika Profesinalisme Keguruan Disiplin & Perundangan Pendidikan

PEMBANGUNAN

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

3

INSAN

NEGARA UNIT

1

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA KE ARAH PEMBANGUNAN INSAN DAN NEGARA
Hasil Pembelajaran Selepas membaca modul ini, anda sepatutnya dapat: 1. Memberikan makna pendidikan 2. Menginterpretasikan pembangunan 3. Menyatakan definisi pendidikan dan pembangunan merujuk kepada pandangan tokoh. 4. Menghubungkait di antara pendidikan dan pembangunan sebagai dua pembolehubah.

KONSEP DAN PENGERTIAN PENDIDIKAN Berdasarkan Kamus Dewan Edisi 4 (2005) istilah pendidikan membawa maksud : i. Perihal mendidik, ii. Ilmu iii. Didikan, latihan, ajaran. Pendidikan = Education Education = Latin: e’ex (keluar) Pendidikan = Didikan (educere) + & ducereduc (memimpin) latihan (educare)

Perbezaan didik, ajar dan latih. ISTILAH DALAM PENDIDIKAN Konsep Gelaran tokoh DIDIK Pendidik: menyampaikan maklumat & memberi ilmu, berkongsi AJAR Pengajar: memindah pengetahuan dan keterampilan untuk LATIH Jurulatih: membina kemahiran melalui tunjuk ajar .

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

emosi dan jasmani Pengetahuan. ta’dib dan ta’lim. sikap dan sahsiah yang ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . ii. Dari segi terminologinya ta’dib bermakna dalam proses mendidik atau membentuk. manfaat diri pelajar. keadaban. Tarbiah berasal dari kata dasar “rabba” yang bermaksud mengasuh. berketerampilan & bersahsiah.4 pengalaman Penerima Anak didik: menerima asuhan dan pembentukan Terdidik: Intelek. rohani. kemahiran & nilai Berterusan Kebijaksanaan. pendidikan mempunyai beberapa istilah seperti tarbiah. individu yang terdidik itu mempunyai kemampuan untuk mengembangkan potensinya untuk membentuk peribadi. Dari sudut perspektif Islam.w. menguasai selain mendidik. jangan ikut apa yang dibuat. Berpelajaran: intelek Pelatih: patuh arahan Kesan Terlatih: Jasmani Penerapan Masa Matlamat Pengetahuan & Kemahiran Ada had/ tempoh Kepandaian dan kecekapan Kemahiran Ada had/ tempoh Kemahiran Keperluan Proses Belajar untuk survival Mengajar: memindahkan pengetahuan & kemahiran Di hadapan: arahan Arahan mandatori: Ikut apa yang disuruh. Ta’dib berasal dari kata dasar “addaba” yang bermaksud mendidik adab atau membentuk akhlak. berakhlak. kejiwaan dan kecekapan Belajar untuk belajar Memimpin: memindah. i. beragama. membina & berkongsi pengetahuan. nilai Di samping: bimbingan Role model: berilmu. kerohanian. Ia diseertikan dengan makna memiliki. Oleh itu perkataan tarbiah membawa makna yang luas kerana realitinya pengertian tersebut meliputi manusia dan semua makhluk Allah s. Pelajar: menerima tunjuk ajar. memelihara atau memimpin. Belajar untuk ketrampilan Melatih & membina kepakaran Kedudukan guru Ciri-ciri guru Bersama: tunjuk ajar Ikut apa yang disuruh dan dibuat. kemahiran.t.

muaddib dan mudarris. b) Athens : Pendidikan untuk membina kebijaksanaan dan keseimbangan jiwa bagi mengukuhkan demokrasi dan membentuk warganegara yang cintakan negara.w. Dalam pendidikan Islam. “Pendidikan sebagai latihan jasmani dan rohani bagi mencapai kecantikan kesempurnaan pekerti. i. Pendidikan ialah latihan. berdisiplin. Muallim membawa kaitan di antara proses didikan dengan ilmu yang berhubungkait dengan al-Quran dan Sunnah. barat telah mengambilnya sebagai acuan dalam membuat tafsiran dan definisi tentang pendidikan. Hal ini berkaitan dengan proses penterjemahan ilmu dalam bentuk teori dan praktik dari pendidik kepada pelajar. ta’dib dan ta’lim dalam proses pembinaan insan yang syumul dapat digambarkan seperti rajah di bawah. Oleh itu perkataan ta’dib hanya difokuskan kepada manusia sahaja. makna pendidik berkait rapat dengan dengan konsep murabbi. taat pemimpin dan cintakan tanah air.” (Plato: 427 S. iii.) MAKHLUK ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . mualim.w.M.t. Tarbiah DEFINISI PENDIDIKAN DARI PERSPEKTIF BARAT (Mengasuh/ Memelihara/ membaiki) a) Sparta : Pendidikan satu usaha untuk membentuk rakyat yang berani. Murabbi menghubungkan proses didikan itu dengan Allah s. Dari idea tersebut. – 347 S. Muaddib pula menghubungkan pendidikan sebagai satu proses peradaban atau menjadikan manusia berakhlak. Ta’lim berasal dari kata dasar “allama” yang bermaksud proses pengajaran dan pembelajaran.M. Hubungan konsep tarbiah. sebagai sumber rujukan.5 selaras dengan acuan yang ditetapkan oleh Allah s.t.

roh.) Pendidikan ialah proses “Pendidikan sebagai proses membentuk kecenderungan asasi yang berupa kepercayaan dan perasaan terhadap alam sejagat dan sesama manusia.M. – 399 S.” (Aristotle: 384 S.M. • JAWARIAN (PSIKOMOTOR): Amalan & kebiasaan yang menurut sunnah.” (Ducasse) iii. Pendidikan berlaku melalui tunjukajar.” (Socrates: 470 S. v vi.M.” (John Dewey: 1933) Pendidikan ialah penambahan ilmu “Pendidikan ialah untuk menambahkan ilmu untuk menghampirkan diri dengan kesempurnaan fitrah dan memahami daya usaha yang terdapat pada bakat dan watak seseorang.M.6 ii. • HATI (EFEKTIF): Kesedaran dan penghayatan secara fitrah.” (Stuart Mill) Pendidikan ialah mendidik “Pendidikan ialah mendidik iaitu memimpin keluar. Pendidikan juga suatu proses bagi mengatur dan menambah pengetahuan yang dimiliki supaya dapat hidup dengan lebih selamat. REFLEKSI Apakah ciri-ciri pendidikan dari perspektif barat? Adakah ciri-ciri tersebut mempunyai persamaan dengan situasi pendidikan di Malaysia? Bincangkan. PENGERTIAN PENDIDIKAN DARI PERSPEKTIF ISLAM Pendidikan dalam Islam meletakkan tiga dasar ilmu yang berlandaskan kepada • AKAL (KOGNITIF): Ilmu wahyu + ilmu aqli = kebesaran dan kebenaran Tuhan. Pendidikan ialah usaha “Pendidikan ialah proses pembinaan pekerti dan pengembangan akal fikiran. – 322 S. kerohanian dan emosi.) Pendidikan ialah sistem “Pendidikan ialah satu sistem perkembangan intelektual. iv. jiwa & perasaan. jasmani. latihan dan indoktrinasi. Ketiga-tiga dasar tersebut berasaskan sumber ilmu utama: • AL-QURAN • AS-SUNNAH (HADIS) • IJTIHAD (ULAMA) ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

v. Al-Ghazali: Pendidikan ialah proses pembentukan akhlak dan nilai-nilai kerohanian sebagai persediaan menghadapi rintangan hidup. akhlak. keluarga. Ibnu Khaldun: Pendidikan ialah usaha mempersiapkan individu bagi membina masyarakat dan Negara. Hasan Langgulung: Pendidikan ialah merubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada individu melalui berbagai proses dan cara bagi melahirkan manusia yang bertanggungjawab & berbakti kepada Allah. Imam al-Syafie: Pendidikan bermatlamat membentuk akidah dan penguasaan ilmu untuk melengkapkan diri menghadapi dunia. iv. ii. jasmaniah dan rohaniah bagi melahirkan manusia berkebudayaan tinggi. iii. pemikiran dan ilmu sehingga ke peringkat Ijtihad. ii. Proses interaksi 2 pihak di antara pendidik dan orang yang dididik secara seimbang. Khursid Ahmad: Pendidikan sebagai latihan aqliah. akal. Usaha melengkapkan pengetahuan. vi. Usaha menerapkan ilmu dan nilai bagi pembinaan warganegara yang cemerlang ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . masyarakat dan negara. berakhlak. x. berupaya melaksanakan tanggungjawab sebagai insan yang baik dan warganegara yang sempurna. rohani. APAKAH HAKIKAT PENDIDIKAN? i. pemikiran dan kemahiran orang yang dididik untuk menghadapi cabaran perubahan persekitaran. Al-Jamali: Pendidikan sebagai membentuk tabiat dan sikap manusia dalam pelbagai aspek kehidupan (jasmani. Imam Malik: Pendidikan ialah pembentukan individu yang berilmu. Proses yang berterusan.7 Pendapat ilmuan Islam terhadap pendidikan: i. sosial) supaya dapat mengabdi diri kepada Allah. Imam Abu Hanifa: Pendidikan merupakan perihal membina ummah bersandarkan agama. bermasyarakat dan bersedia memimpin. vii. ix. iii. viii. Proses dan usaha untuk meningkatkan kualiti kehidupan individu.

MRSM. untuk sesuatu fungsi dan untuk manusia berfungsi. pertanian Pendidikan Informal Cth: Adab. menjadi makhluk terdidik. untuk mencapai sesuatu keperluan. ii. ternakan. tutur kata. cara untuk mencapai matlamat.8 DIMENSI PENDIDIKAN Dimensi Instrumental Pendidikan ialah ______ i. iii. mesti bersesuaian dengan kehidupan manusia di dalam masyarakat. mempunyai matlamat implisit. satu kehidupan JENIS PENDIDIKAN Cth: SK. iii. iv. jahitan. akhlak ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . IKM Pendidikan Formal Pendidikan Nonformal Cth: Kursus lanjutan seperti masakan. Dimensi Bukan Instrumentalis Pendidikan ialah _______ i. SMK. ii.

teks Rasmi: bangunan & kelas. Kedua. Seragam. Tidak rasmi Sijil penyertaan - APAKAH HUBUNGKAIT DI ANTARA PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN? Konsep Dan Pengertian Pembangunan 1. j/m lama Guru terlatih. “Pembangunan berkisar di atas landasan nilai-nilai materialisme secara kuantitatif. kebangsaan. sosial dan politik”. masyarakat Tidak rasmi Nonformal Perkembangan kemahiran. Pembangunan tidak ii. pedagogi. gabungan dari tiga matlamat yang khusus. Dip. IPT Informal Bina kemahiran untuk kehidupan. j/m pendek Ahli yang pakar Berjadual Rasmi & tidak rasmi: agensi kerajaan & swasta. D.. et al (1974) “Pembangunan boleh difahami dari kebiasaan ekonomi. pengurangan ketidakadilan” ( Seers. Juga memandang serius ke atas kewujudan kelas sosial dan konflik sosial ”. “Pembangunan ialah memimpin objektif kerajaan-kerajaan. Ijazah Pra sekolah. berjadual. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . iv. sekolah. ideologi atau kriteria yang lain. iii. jaminan keatas bekalan keperluan asas. 1990) “Pembangunan ialah merealisasikan potensi personaliti manusia.. 1977). Informal dan Nonformal Reka bentuk Pengajaran Pembelajaran Institusi Kurikulum Penilaian Pengiktirafan Organisasi Formal Perkembangan ilmu & kemahiran. sk. kewujudan bidang pekerjaan. Rasmi. (Hulme D & Turner M.9 Perbandingan Pendidikan Formal. j/m berterusan Keluarga & masyarakat Tidak rasmi: rumah. etika. Pertama. berstruktur Rasmi & kebangsaan Perjawatan: sijil. Pembangunan sinonim dengan perubahan ekonomi. dan tidak dari perspektif politik. ketiga. Pembangunan Dari Perspektif Barat i. Kadt E. ren & men.

v. al-Bina’ (Pembinaan) seperti tersebut dalam surah al-Saf: 4. ( 1996 ) “Pembangunan bermaksud peningkatan. matlamat ialah keredahan Allah (mardatillah) dan kerangkanya mencakupi skala waktu panjang iaitu waktu kehidupan di alam roh. manusia mesti mencapai kebahagian di dunia dan akhirat. ii.Nor & Hanapi Md.” ( Fathi Yakan (2002) ”Pembangunan (al-Tanmiyah) bermaksud penyuburan dan pemurnian diri insan.1404H) Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan pembangunan (al-tanmiyah) dalam al-Quran seperti al-Tazkiyah (Penyuburan).” ( Abduh . Sepanjang skala itu. iv. seperti tersebut dalam surah al-Syams: 9. (Muhammad Syukri Saleh 2002) 2. modal dan pengusaha) tetapi lebih kepada perkembangan ekonomi ”. Berger (1992) Pembangunan Dari Perspektif Islam i. Noor 2002). iii. “Pembangunan adalah suatu proses membuka dan mengembangkan roh kemanusiaan. Pembangunan Berteraskan Islam ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . membuka dan mendedahkan manusia ke arah kemuncak ketuhanan supaya berkembang sepenuhnya secara beransur-ansur dan ke arah yang lebih baik dalam konteks kehebatan semulajadi. buruh. dunia dan akhirat. v. kebangkitan dan pertambahan dari semua aspek kehidupan kerana sifat kehidupan ini sentiasa berubah tidak berhenti-henti dan jika tiada peningkatan maka matilah ia. Dalam hubungan ini tujuan pembangunan adalah manusia itu sendiri (Nailul Murad Mohd. vi. membuka hati manusia.10 hanya dilihat dari faktor-faktor ekonomi (tanah.” Kadir H. Konsep pembangunan dalam Islam adalah berasaskan kepada keesaan Allah. D.

11 PEMBANGUNAN APA? NEGA INSAN Intelektual (IQ) Emosi (EQ) Rohani (SQ) ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) E Jasmani (PQ) In .

litera .12 PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP PEMBANGUNAN Pembolehubah bebas (IV) PENGARUH PEMBANGUNAN TERHADAP PENDIDIKAN Pendidikan (Literasi) Pembolehubah bebas (IV) ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) literasi fungsian.

Pendidikan dan pembangunan membentuk dua pembolehubah yang berkaitan. D. • Pendidikan boleh memberikan kesan secara langsung kepada pembangunan (insan dan negara) à aspek literasi. Pendidikan ialah penyerapan pengetahuan dan kemahiran bagi membentuk peribadi. C. Pendidikan ialah suatu sistem penyampaian yang berfungsi untuk menimbulkan kesedaran dalam kalangan murid erti warganegara yang baik. Pendidikan ialah meningkatkan potensi murid-murid untuk lebih cemerlang dalam hidup menerusi peningkatan prestasi akademik. Siapakah di antara tokoh berikut yang mentakrifkan pendidikan ialah proses pembinaan pekerti dan pengembangan akal fikiran? A. Pembangunan à unsur manusia + elemen kenegaraan.13 RUMUSAN • • • Pendidikan à mendidik + melatih manusia. UJIAN 1. 3. B. Didik Kemahiran Melatih Terhad Belajar untuk belajar Latih Kebijaksanaan Memimpin Berterusan Belajar untuk keterampilan Manakah kenyataan berikut merujuk kepada maksud pendidikan? A. Pendidikan ialah satu usaha ke arah merapatkan jurang yang wujud dalam masyarakat. Manakah perbandingan berikut BETUL tentang pendidikan? A B C D 2. • Pembangunan menyediakan peruntukan dan kebolehdayaan untuk perkembangan pendidikan. D. Socrates John Dewey ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . watak dan mencungkil bakat yang terpendam. C. Plato Aristotle B.

ajar latih B. C. non formal. D. “Tuntutlah ilmu bermula dari buaian sehingga ke liang lahad”. B. Kata-kata tersebut adalah bertepatan dengan konsep _________________ A. C. informal. Soalan 7 hingga 9 adalah merujuk kepada rajah di bawah ALLAH Pendidikan & Latihan X Sunah Insan bertaqwa & khalifah Allah Quran WAHYU Y Rajah: Pendidikan & Pembangunan Dalam Islam ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . D. Dalam pendidikan Islam. sub formal. tarbiah ta’dib B. ta’lim mengajar kesempurnaan. asuh didik 5. 6. proses membentuk akhlak yang sempurna adalah merujuk kepada ____________ A. Pendidikan lanjutan adalah tergolong dalam jenis pendidikan ___________ A. C.14 4. D. formal.

I. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . D. pendidikan berterusan. B. C. II. III dan IV. A. Apakah rumusan yang boleh dikemukakan terhadap konsep pendidikan yang dikemukakan di dalam rajah tersebut? A. II dan III sahaja I. Y adalah merujuk kepada aspek pembangunan.15 7. Pendidikan bersama. Roh Akal Jasad Sahsiah I sahaja I dan II sahaja I. C. Pembangunan dunia. Pendidikan bersepadu. Apakah komponen pendidikan dan latihan yang terkandung di dalam X? I. III dan IV 8. D. IV. B. II. D. III. II. C. Apakah kategori pembangunan yang dinyatakan? I. 9. Pembangunan akhirat. IV. II dan III sahaja. III. II dan III sahaja. Pembangunan dunia. Pendidikan nilai. I dan IV sahaja. B. I. A. II. Pembangunan insan.

Adakah pendidikan dan pembangunan merupakan dua pembolehubah yang saling berkaitan? Mengapa? Bagaimanakah pendidikan memainkan peranan dalam pembangunan: i) ii) 7. Pendidikan menyediakan tenaga buruh yang berkemahiran untuk pembangunan I dan II sahaja. C. III dan IV sahaja.2 Insan Negara Pendidikan lebih mempengaruhi pembangunan Pembangunan lebih mempengaruhi pendidikan Berikan penilaian anda: ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . D. 5. I. 3. Pendidikan menjadi pemankin dalam merealisasikan hasrat menjadi negara maju menjelang 2020. I. III. 2.16 10. Rakyat yang berpendidikan berkeupayaan memberi idea yang bernas. IV.1 5. II. III dan IV. pengajaran dan latihan? Apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan? Bandingkan erti pendidikan dan pembangunan dari perspektif barat dan Islam. II dan III sahaja. Literasi membolehkan maklumat pembangunan diterima oleh rakyat. 4. II. A. Bagaimanakah pendidikan boleh memberikan impak kepada pembangunan negara? I. B. LATIHAN ESEI 1. 6. 5. Pendidikan menyedarkan rakyat tentang pembangunan. Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan? Apakah perbezaan konsep pendidikan.

2. 3. era penjajahan. era kemerdekaan. Menghuraikan perkembangan pendidikan pada era masyarakat tradisional. Hasil Pembelajaran Pada akhir pengajaran unit ini. Membincangkan sumbangan tokoh-tokoh dalam perkembangan pendidikan di Malaysia. Menganalisis dasar dan matlamat pendidikan mengikut era yang disebutkan.17 UNIT 2 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN HALA TUJU Objektif Objektif pengajaran tajuk ini ialah untuk memahami hala tuju perkembangan pendidikan di Malaysia. anda dapat: 1. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN SERANTAU Continental ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) French . era selepas kemerdekaan.

Pendidikan Untuk Membentuk Jati Diri (1980 – 1989): Pendidikan Kebangsaan berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan warganegara yang cemerlang. Rancangan Malaysia Pertama (1960–1970): Pendidikan formal. Pendidikan Era Penjajahan (1511 – 1957): Pendidikan informal & pendidikan formal dengan dasar untuk kepentingan penjajah (pecah & perintah. Pendidikan Untuk Kemajuan (1990 – 1999): Pendidikan Kebangsaan bertaraf dunia dengan dasar globalisasi berteraskan sains & teknologi. iii. tenaga mahir (aneka jurusan) dan pendemokrasian pendidikan. Pendidikan Untuk Kemajuan Pada Abad Ke-21: Memperkasakan Pendidikan Kebangsaan secara ‘glokal’ ke arah melahirkan rakyat berminda kelas pertama. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Rancangan Malaysia Kedua (1971–1975): Pendidikan kebangsaan dengan dasar perpaduan. pluralisasi. pendidikan informal & Pendidikan nonformal dengan dasar perpaduan & pembasmian buta huruf. ii. pengabaian) Pendidikan Era Kemerdekaan (1956–1959): Pendidikan formal & pendidikan informal dengan dasar perpaduan nasional Pendidikan Selepas Kemerdekaan: i. patriotism dan guna tenaga mahir. Rancangan Malaysia Ketiga (1976 – 1980): Pendidikan kebangsaan dengan dasar perpaduan. iv.18 DIMENSI PERKEMBANGAN PENDIDIKAN Dimensi Vertikal  Taraf pendidikan  Tahap persekolahan  Peluang pendidikan Dimensi Horizontal  Merapatkan jurang pendidikan  Demokrasi pendidikan  Penyebaran pendidikan TAHAP-TAHAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN • • • • Pendidikan Era Masyarakat Melayu Tradisi: Pendidikan informal untuk kekalkan keharmonian system & fungsi masyarakat. v. vi. pemencilan.

dan e) Pendidikan Tinggi Terdapat tiga kategori institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. a) Institusi pendidikan kerajaan b) Institusi pendidikan bantuan kerajaan c) Institusi pendidikan swasta ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .19 LANDASAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA Laporan Chessman (1946) Laporan Barnes (1951) Laporan FennWu (1951) Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 Laporan Rahman Talib 1960 & Akta Pelajaran 1961 Penyata Razak 1956 & Ordinan Pelajaran 1957 Rang Undangundang Pendidikan 1995 Akta Pendidikan 1996 SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN Tahap-tahap dalam system pendidikan kebangsaan: a) Pendidikan Prasekolah b) Pendidikan Rendah (Termasuk Pendidikan Khas) c) Pendidikan Menengah (Termasuk Pendidikan Khas) d) Pendidikan Lepas Menengah.

4. a) Secara horizontal (mengikut siri masa) a) Secara vertikal (tahap & kandungan pendidikan) 2. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) STPM/ Ma 2 thn SPM 2 thn PMR .20 JENIS SEKOLAH MENGIKUT SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN DIP/ IJA 3 – 5 thn RUMUSAN 1. 3. Ordinan Pelajaran dan Akta Pendidikan mendasari perkembangan pendidikan Malaysia. Perkembangan pendidikan di Malaysia berlaku secara horizonal dan vertikal. Perkembangan pendidikan di Malaysia adalah hasil dari pembangunan oleh pihak kerajaan. kerjasama di antara kerajaan dan pihak persendirian dan sumbangan oleh pihak swasta. Perkembangan pendidikan berlaku berdasarkan ideologi negara dan diterjemahkan menerusi beberapa laporan. ordinan dan akta pelajaran.

3. II. II. Taraf pendidikan. I. B. C. Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. IV. C. menyeluruh. A. Pendidikan memberikan kesedaran kepada rakyat tentang erti pembangunan. III. I. Manakah antara berikut merupakan pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan melalui satu sistem pendidikan yang memperuntukan perkara-perkara yang akan memenuhi keperluan negara serta memupuk perpaduan negara? I. IV. II dan III sahaja. I dan II sahaja. Pendidikan bersepadu. B. I. D. 2. Pelbagai pendidikan dan komprehensif skopnya. Manakah antara dimensi perkembangan pendidikan berikut merujuk kepada dimensi vertikal? A.21 LATIHAN OBJEKTIF 1. A. I. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . I. III dan IV sahaja. II dan III sahaja. Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama. seimbang dan harmoni. D. III dan IV sahaja. Pendidikan menjadi pemangkin dalam merealisasikan hasrat menjadi negara maju menjelang 2020. Pendidikan menyediakan tenaga buruh yang berkemahiran. Literasi membolehkan maklumat pembangunan diterima rakyat. B. Penyebaran pendidikan. III dan IV sahaja. III. Demokrasi pendidikan. III dan IV. Rakyat berpendidikan berkeupayaan memberi idea yang bernas. C. Merapatkan jurang pendidikan. D. II. II. Bagaimanakah pendidikan boleh memberikan impak kepada pembangunan negara? I. III dan IV. II.

• • • • Perpaduan kaum Penerapan ideologi negara Keperluan sumber tenaga manusia Pengekalan identiti budaya & warisan berdasarkan kaum Apakah yang boleh anda rumuskan tentang ciri-ciri pendidikan tersebut? A. Halatuju dan falsafah pendidikan era prekemerdekaan. Halatuju dan falsafah pendidikan era kemerdekaan. 2. Halatuju dan falsafah pendidikan era pasca kemerdekaan. analisiskan sumbangannya dari aspek dasar dan sistem pendidikan negara. Berikan ulasan tentang perkembangan pendidikan di Malaysia dari dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Halatuju dan falsafah pendidikan era penjajahan.22 4. 4. LATIHAN ESEI 1. 3. Berdasarkan Penyata Razak (1956). bincangkan. B. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . D. kandungan dan huraikan Perkembangan pendidikan masa kini adalah berteraskan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. Bandingkan halatuju dan falsafah pendidikana pada era sebelum dan selepas Malaysia mencapai kemerdekaan. C.

5.’ (al-Ghazali) 4.23 UNIT 3 ASAS FALSAFAH DALAM PEMBENTUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) Hasil Pembelajaran Pada akhir pengajaran. Falsafah ialah disiplin ‘Falsafah ialah disiplin yang menyelidiki asas dan sebab segala benda. 3.’ (al-Farabi) Falsafah ialah perbincangan ‘Falsafah ialah perbincangan berkaitan soal-soal agama dan ketuhanan semata-mata dan hasil pemikiran manusia yang spekulatif yang berdasarkan ujikaji dan pengamatan yang tajam. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . pelajar dapat: 1. Menjelaskan konsep falsafah dan falsafah pendidikan 2. Menghubungkait antara ciri-ciri FPK dengan falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam. Membandingkan falsafah barat dan Islam dalam pembentukan FPK.’ (Aristotle) Falsafah ialah ilmu ‘ Falsafah ialah ilmu tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.’ (Plato) 3. Falsafah sebagai usaha mengetahui ‘Falsafah ialah usaha mengetahui segala yang ada berhubung dengan manusia dan kehidupannya untuk mencapai hakikat kebenaran. KONSEP & PENGERTIAN FALSAFAH DAN FALSAFAH PENDIDIKAN Falsafah Philosophy = Philosophy = Philien + Sophia (mencintai) (kebijaksanaan) The love of wisdom = Mencintai Kebijaksanaan Falsafah 1. Falsafah sebagai usaha menyelidik ‘Falsafah ialah usaha menyelidik bagi membentuk pengetahuan yang murni bagi mencapai kebijaksanaan. (Socrates) 2.

• kritis. PERBANDINGAN FALSAFAH BARAT & ISLAM FALSAFAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENGETAHUAN Al-Ghazali membahagikan ilmu kepada ilmu naqli (ilmu wahyu) dan ilmu aqli (ilmu carian). Falsafah Barat  Tuhan. • integral. • holistik.24 APAKAH HAKIKAT FALSAFAH/ KEBIJAKSANAAN? Ia merupakan aktiviti berfikir secara: • meluas. • mendalam. • radikal. • konsepsual dan • universal untuk menemui kebenaran. • sistematik. manusia & alam adalah sama ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

empirikal. intuitif dan Autoritatif. Hubungan antara jenis-jenis ilmu tersebut dapat dilihat menerusi rajah berikut: IL NA KEDUDUKAN FALSAFAH & PENGETAHUAN ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) Kedudukan Falsafah (Russell 1946) . rasional.25 Kneller (1971) mengkategorikan ilmu kepada ilmu wahyu.

Kant. Hagel dll Aristotle. Descartes.26 “Falsafah adalah sesuatu yang berada di antara teologi dan sains. EPISTEMOLO Teori Pengetahu Perihal Mengeta   Kebenaran dari pengalama n Persekitara n bersifat dinamik. Darwin. jiwa.  Kewujudan di keadilan alam fikiran dan selaras dgn alam keindahan nyata. à menerusi proses penaakulan Plato. Pengalama n individu berbeza DU DE IF KT Tokoh Dewey. AKSIOLOG Nilai: Estetika Etika .Eropah/ moden  Kebenaran dari pengalama n bebas  Pengalama n bentuk idea & pengetahua n  Individu berhak mempuat pilihan & bertanggung jawab Kierkegard. à nyata/ kerohanian maujud  Dimensi fizikalnya Kebenaran. PERSOALAN DAN PENYELESAIAN Umum FALSAFAH BARAT (Mazhab Umum) Ciri Fokus Idealisme Terawal & tradisional CABANG FALS 1. Bacon. Lock G LO IK 2. METAFIZI Realiti / Kewuju Realisme Tradisional Pragmatisme Awal abad 20 – US / moden  Eksistensialisme Pertengahan abad 20 . Jaspers  Kebenaran à  Kebenaran akal. Russel.” Russell (1946) FALSAFAH: CABANG. James dll ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) 3.

Pengajaran Guru 4.27 FALSAFAH UMUM: PENGARUHNYA KEPADA FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT FALSAFAH UMUM BARAT FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT Idealisme Perenialisme Realisme Progresivisme Pragmatisme Esensialisme Eksistensialisme Rekonstruksionisme PERBANDINGAN ALIRAN FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT PERENIALISME T R A D I O N A L PROGRESIVISME M O D E N Kriteria: 1. Pengetahuan & Pembelajaran 3. Masyarakat & Pendidikan 2. Tujuan & Program ESENSIALISME REKONSTRUKSIONISME ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

subjek praktikal & vokasional) Umum Kurikulum berasaskan keperluan dan ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Keseluruhan.28 Kriteria Aliran Falsafah Pendidikan Tradisional Moden Sekolah institusi pendidikan Rumah institusi pendidikan formal formal Sekolah agen kebudayaan Pendidikan matlamat masyarakat Pengetahuan sediakan pelajar untuk demokrasi Pendidikan kembangkan kognitif (akademik) Nilai bersifat objektif & tetap (berasaskan persetujuan) Masyarakat & Pendidikan Sekolah memajukan masyarakat Pendidikan kembangkan potensi Pengalaman demokrasi di sekolah menyediakan pengetahuan untuk demokrasi sebenar. moral dan sosial) Nilai bersifat subjektif (pandangan individu) Tumpuan terhadap pengetahuan dan maklumat Fokus kepada subjek Kandungan subjek:  Pilihan guru Pengetahuan  Penyusunan berurutan &  Orentasi perkara lampau Pembelajaran Kandungan subjek dibahagi kepada beberapa bidang Rancangan pengajaran disusun mengikut topik Orentasi teks & bilik darjah Berkumpulan secara keseluruhan Jadual yang tetap & masa seragam Pelajar kumpulan yang Pengajaran ‘homogeneous’ & program khas Guru Pengajaran berorientasi guru & pelajar pasif Keseragaman dalam membina pengalaman bilik darjah dan situasi pengajaran Fokus kepada sastera & sains Tujuan & Pengkhususan Kurikulum ditentukan Tumpuan terhadap penyelesaian masalah & peranan individu Fokus terhadap pelajar Kandungan subjek:  Pilihan guru & pelajar  Susunan ikut kefahaman  Orentasi semasa & hadapan Kandungan subjek secara bersepadu Rancangan pengajaran disusun mengikut minat & masalah Orentasi pelbagai bahan & masy. Pendidikan bersepadu (kognitif. kecil & individu Jadual yang anjal & masa fleksibel Pelajar kumpulan yang ‘heterogeneous’ & program berbeza Pengajaran berorientasi pelajar & pelajar aktif Kepelbagaian dalam membina pengalaman bilik darjah dan situasi pengajaran Sepadu (satera.

Ilmu Naqli (Wahyu / Fardu Ain) ii.w. Dinamik = = = = = Agama vs Sekular Sains vs Agama Sains – Agama Perkembangan kognitif. Hikmah juga membawa maksud kelebihan atau tujuan sebenar sesuatu perkara.t. Fleksibel 5. Ilmu Aqli (Ilmu Akal / Fardu Kifayah) Aksiologi Kebagusan mutlak (kamil). Pengkhususan 4.29 Program Standard yang tinggi & cemerlang: Tumpuan khas kepada mereka yang cemerlang CIRI-CIRI FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT 1. Segmentasi 3. Mutlak dan Kekal Epistemologi Pengetahuan tentang kebenaran mutlak (haq) melalui dua cabang ilmu: i. Dualisme 2. afektif dan psikomotor Penemuan baru & Dunia baru minat pelajar Standard yang setara & fleksibel: Tumpuan khas kepada mereka yang pencapaiannya rendah FALSAFAH DALAM ISLAM Metafizik Intisari yang Maha Esa. (Kamus Dewan IV) ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . dengan ekspresi lahiriah dalam bentuk kebagusan relatif (ketakwaan) Islam itu addin à cara hidup Hikmah : kebijaksanaan/ kecerdikan kurniaan Allah. ditetapkan oleh Allah s.

” (Persidangan negara-negara Islam di Makkah. hormat menghormati dan bantu membantu antara satu sama lain. berakhlak dan bertakwa dan beramal soleh untuk membina masyarakat harmoni. emosi dan fizikal yang membawa kepada individu yang beriman. berilmu. intelek. 1974) KESEPADUAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN EKLEKTIK (Memilih dgn leluasa daripada pelbagai ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .30 FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM ”Pendidikan berterusan ke arah perkembangan diri individu dari segi rohani.

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketrampilan. berakhlak mulia. (KPM 1996) P Mazhab Realisme Mazhab ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .31 HUBUNGKAIT FALSAFAH BARAT & ISLAM KEPADA FPK FALSAFAH UMUM BARAT Mazhab Idealisme FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. masyarakat dan negara. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. rohani.

kritis. realisme. Falsafah pendidikan barat perenialisme. progresivisme. Falsafah pendidikan Islam menekankan unsur bersepadu. konsepsual dan universal untuk menemui kebenaran. Falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam digabungkan untuk menjadi asas pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang bersifat eklektik. meyeluruh dan seimbang merangkumi akal. EPISTEMOLOGI Pengetahuan & Keterampilan ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . 4. roh dan jasad.32 CABANG FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Kurikulum Pengajian Tinggi Kurikulum Lepasan Menengah METAFIZIK Kepercayaan Ketuhanan Rumusan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)* Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)* Prasekolah * Melibatkan Kurikulum Pendidikan Khas 1. 3. pragmatisme dan eksistensialisme. sistematik. mendalam. radikal. holistik. integral. 2. Falsafah merupakan aktiviti berfikir secara meluas. esensialisme dan rekonstruksionisme berteraskan mazhab falsafah umum iaitu idealisme.

Manakah di antara kedudukan ilmu berikut adalah benar mengikut penjelasan beliau? A. A. Logik. Berfikir secara seimbang dan bersepadu. D. Apakah cabang falsafah yang boleh dikaitkan dengan pernyataan di atas? D. II. IV. I. III dan IV sahaja. I dan II sahaja. D. Berfikir secara vertikal dan horizontal. Epistemologi. B. Berfikir secara kritis dan sistematik. Guru adalah ‘role model’ yang sentiasa menjadi perhatian. III dan IV. agama dan sains berada pada kedudukan yang sama 3. II. B. Menurut Russell (1946) terdapat tiga jenis ilmu yang bertindak ke arah kebenaran. C. C. Kedudukan agama berada di antara falsafah dan sains. Kedudukan sains terletak di antara teologi dan falsafah. B. 2. Kedudukan falsafah berada di antara agama dan sains. Aksiologi. Manakah antara perkara berikut merujuk kepada hakikat falsafah ke arah menemui kebenaran? I. D. Falsafah. A.33 LATIHAN OBJEKTIF 1. Berfikir secara radikal dan integral. 4. Oleh itu guru mestilah kelihatan kemas dalam penampilan dan berpakaian. sumber dan kaedah ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . II dan III sahaja. Metafizik. I. • • • • • Pemilihan nilai Menggerak pemikiran Penetapan matlamat/ Objektif Penjelasan dan ketepatan makna Pemilihan pengetahuan. III. sopan dalam tutur kata dan tingkah laku dan berakhlak mulia.

2. LATIHAN ESEI 1. Analisiskan cabang Falsafah Pendidikan Kebangsaan dari aspek epistemologi dan aksiologi. D.34 Apakah yang boleh dirumuskan dengan perkara di atas? A. Bincangkan maksud eklektik dalam konteks pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sumbangan falsafah terhadap pendidikan. Bagaimanakah pelaksanaannya dari aspek melahirkan warganegara yang cemerlang? ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Mengapa eklektik? 5. Penerapan unsur falsafah dalam pendidikan. 4. Huraikan hakikat falsafah seperti yang anda faham. Matlamat falsafah pendidikan. Debatkan yang manakah lebih unggul di antara falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam dalam mempengaruhi Falsafah Pendidikan Kebangsaan. B. Apakah keistimewaan falsafah pendidikan barat yang diaplikasikan dalam FPK? 3. C.

(KPM 1996) APAKAH YANG TERKANDUNG DALAM FPK? • • • Bentuk pendidikan. masyarakat dan negara. Menghuraikan unsur-unsur dan elemen-elemen yang terkandung dalam FPK 3.35 UNIT 4 PENGHAYATAN UNSUR DAN ELEMEN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) Objektif Objektif tajuk ini adalah untuk membolehkan pelajar memahami dan menghayati unsur-unsur dan elemen-elemen yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan kebangsaan (FPK). berketrampilan. APAKAH FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)? Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Kesan/ matlamat pendidikan yang mesti dicapai. berakhlak mulia. proses dan kesan akhir. Hasil Pembelajaran Pada akhir pengajaran. Menganalisis pendidikan negara dari aspek bentuk. Proses-proses pendidikan yang mesti dilaksanakan. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani. pelajar dapat: 1. Mengenalpasti kandungan dokumen FPK dari aspek yang tersurat dan tersirat. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. 2.

36 BAGAIMANAKAH MODEL FPK? APAKAH UNSUR-UNSUR YANG TERKANDUNG DALAM FPK? 1. Unsur Rohani • • Keyakinan kepada Tuhan Kepercayaan beragama 3. ILMU PENGETAHU Unsur Emosi AKHLAK MUL ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Unsur Intelek • • • • • INTELEK Hikmah iaitu ilmu yang boleh membawa kepada kebenaran Daya pemikiran yang kreatif dan inovatif Daya pemikiran yang lojik dan analitik Ilmu yang bermanfaat Masyarakat yang berilmu pengetahuan yang mempunyai sikap suka membaca dan cinta ilmu. 2.

Membangunkan pelajar secara seimbang dan harmonis 7. • Kemantapan jiwa • Penghayatan nilai-nilai murni dan norma masyarakat • Berbudi pekerti mulia • Berbakti dan berkorban • Cintakan tanah air Unsur Jasmani • • Kecergasan fizikal dan kesihatan diri Dapat menggunakan anggota dan tenaga fizikal sendiri untuk berdikari dan hidup bermasyarakat BAGAIMANAKAH PENGHAYATAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DAPAT DILAKSANAKAN? BENTUK Pendidikan adalah suatu proses PROSES 1. Berpaksi ketuhanan HASIL PEMBELAJARAN 1. Emosi.37 4. Mengangkat martabat bangsa yang terbilang Dimensi Instrinsik Dimensi Instrumental Berupaya memberi sumbangan  Percaya & patuh kepada Tuhan kepada kesejahteraan &  Berilmu kemakmuran  Berketerampilan  Keluarga  Berakhlak  Masyarakat  Bertanggungjawab  negara  Sejahtera diri ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . berakhlak 2.Rohani. Jasmani) 6. Pengajaran ke arah mengembangkan potensi murid 4. mahir. Melahirkan warganegara gemilang: berbakti kpd keluarga. Membentuk insan cemerlang: berilmu. Mendidik sebagai satu usaha 2. masyarakat & negara 3. Mendidik secara berterusan 3. Pengajaran berfokus individu 5. Pengajaran dilaksanakan secara bersepadu & menyeluruh (Intelek.

38 BAGAIMANAKAH PENGOPERASIAN FPK? HASRAT FPK APAKAH IMPLIKASI FPK TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN? Sist Pendi Liputan Reka bentuk Pembahagian Perkembanga Penilaian Pengajaran & Pembelajaran Sistem Aliran Kategori Jenis Lokasi Kepercayaan & Kepatuhan Kepada Tuhan ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) Kuantiti Kualiti Gender Pendidikan Latihan PA PS PS .

sumber dan kaedah Pemilihan nilai BAGAIMANAKAH PENTERJEMAHAN DAN PELAKSANAAN FPK DAPAT DILAKUKAN? FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Matlamat / Objektif Pendidikan T e r j e m a h a n Sukatan Pelajaran (SP) Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Pelaksanaan Pengajaran & Pembelajaran Hasil Pembelajaran ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .39 Ilmu Kualiti Iklim Watak BAGAIMANAKAH PENDIDIKAN? • • • • • FALSAFAH MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP Penjelasan dan ketepatan makna Penetapan matlamat/ Objektif Menggerak pemikiran Pemilihan pengetahuan.

3. Pendidikan dihasratkan dapat melahirkan individu secara seimbang & harmonis dari aspek Intelek. emosi dan jasmani) 5. Bincangkan proses pendidikan sebagaimana yang disarankan di dalam FPK. Falsafah pendidikan memberi sumbangan:      Penjelasan dan ketepatan makna Penetapan matlamat/ Objektif Menggerak pemikiran Pemilihan pengetahuan. 2. sumber dan kaedah Pemilihan nilai 1. 3. FPK mengandungi maklumat secara tersurat & tersirat tentang bentuk. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Berikan hujah anda terhadap kecapaian matlamat tersebut. Pelaksanaan pendidikan menekankan elemen menyeluruh. emosi dan jasmani diterjemahkan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi sesuatu subjek? FPK menyatakan matlamat pendidikan yang dihasratkan. Bagaimanakah unsur-unsur intelek. 4. emosi dan jasmani menjadi fokus dan matlamat pendidikan. 4. pendidikan ialah satu usaha berterusan Pendidikan menyeluruh dan bersepadu 2. bersepadu dan seimbang terhadap potensi individu. proses dan hasil pendidikan di Malaysia. rohani. rohani. ii. rohani. LATIHAN ESEI Jelaskan konsep-konsep berikut: i.40 RUMUSAN 1. Unsur-unsur intelek.

41

UNIT 5 FALSAFAH PENDIDIKAN GURU (FPG): PEMIKIRAN DAN AMALAN DALAM PROFESION KEGURUAN
Hasil Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat: 1. Menganalisis kandungan Falsafah pendidikan Guru Malaysia. 2. Mensintesis pemikiran dan amalan dalam profesion keguruan. 3. Mewatakkan ciri-ciri guru yang unggul. APAKAH YANG SEPATUTNYA MENJADI ILMU GURU? Menurut Shulman, L.S. (1986) Guru yang profesional mestilah menguasai 7 jenis pengetahuan:        Pedagogi Kandungan mata pelajaran Konten-pedagogi Pelajar Konteks pendidikan di Malaysia Tujuan dan falsafah pendidikan di Malaysia Kurikulum

Mengapa? The Lost Paradigm (Shulman ,1986) 1. How teachers manage the classroom, organize activities, allocate time and turns, formulate the level of their questions, lessons plan and judge general student understanding. 2. What we miss are questions about the content of the lesson taught, the questions asked and explanations offered. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

42 3. Where do teacher explanations come from?; How do teacher decide what to teach, how to present it, how to question students about it and, how to deal with the problem of misunderstanding?

ADAKAH GURU KERJAYA PROFESIONAL? Ciri-ciri kerjaya profesional: 1. 2. 3. sahaja. 4. 5. Kawalan profesion terhadap anggotanya daripada penyelewengan amalan. Kepercayaan dan keyakinan terhadap matlamat profesion iaitu pendidikan dan bukannya pengajaran semata. APAKAH CABARAN PROFESION KEGURUAN? 1. 2. 3. Bilangan ramai (405,000 orang) Pelbagai skim (Sandaran Tidak Terlatih, Bukan Siswazah: DG29,DG32; Siswazah: DG41, DG44, DG48, DG52, DG54, JUSA C) Pelbagai kelayakan (Sijil/Diploma Pendidikan & Ijazah Sarjana Muda Pendidikan) Profesionalkah kerjaya guru? PEMBINAAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONALISME PERGURUAN Wujudnya himpunan ilmu mengenai profesion itu sendiri. Anggota profesion mestilah menguasai dan menghayati himpunan ilmu tersebut. Mempunyai himpunan kemahiran dan kecekapan yang unik kepada profesion itu

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

43

Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP) :

Pra Perkhidmatan
Universiti/ Fakulti Pendidikan
Tempoh 3 tahun Sasaran Guru Terlatih Guru Terlatih

 Program yang menyediakan latihan keguruan kepada guru-guru terlatih yang sedang berkhidmat di sekolah kelolaan KPM.  Bermatlamatkan peningkatan akademik dan pemantapan profesionalisme keguruan di kalangan guru.  Contoh kursus: Bil 1 Program Program Khas Pensiswazahan Guru (PKG)- kerjasama dengan IPT dalam negara Peningkatan Akademik Program Pensiswazahan Guru Bahasa Antarabangsa Perancis, Jerman, Jepun Kemahiran Pengajaran dan Peningkatan Pembelajaran Kokurikulum Profesionalisme Teknologi Maklumat Pastoral Care Peringkat

2

(IPTA & IPGM )
Jangka Panjang dan Jangka Pendek Guru Terlatih

1–3 tahun

Asas-Asas Pendidikan Guru (Zeichner & Liston, 1990) 1. Tradisi akademik (atau ilmu) 2. Tradisi perkembangan 3. Tradisi kecekapan sosial 4. Tradisi ‘social reconstructionalist” Pendidikan guru mestilah membolehkan mereka (Lasley, 1990): 1. Memiliki pengetahuan teknikal tertentu 2. Mengaplikasikan pengetahuan teknikal dalam situasi sebenar. 3. Mencerminkan mereka sebagai insan berilmu. Pendekatan yang bakal pendidik ketahui (Howey, 1989): Orientasi kemahiran atau kecekapan Keupayaan penyelesaian masalah secara klinikal Sikap seseorang yang berorientasikan kemanusiaan.

1. 2. 3.

Latihan / Kursus Dalam Perkhidmatan

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

1. Peringkat Luara (PPD, JPN,

MENJAMIN PERKEMBANGAN INDIVIDU DAN MEMELIHARA SUATU MASYARAKAT YANG BERSATU PADU. BERSEDIA MENJUNJUNG ASPIRASI NEGARA SERTA MENYANJUNG WARISAN KEBUDAYAAN NEGARA. 2. BERPANDANGAN PROGRESIF DAN SAINTIFIK. Mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat APAKAH FALSAFAH PENDIDIKAN GURU MALAYSIA (FPG)? 1979 à Laporan Jawatan Kuasa Kabinet menetapkan halatuju pendidikan guru di Malaysia: 1. (Bahagian Pendidikan Guru. Melahirkan guru yang dapat membudayakan ilmu dalam masyarakat. Berpekerti mulia Guru yang bersedia meletakkan kepentingan kepada orang lain (murid. 1982) APAKAH KANDUNGAN FPG? 1. Bersifat tawadhu’ 2. PROGRESIF DAN BERDISIPLIN.44 APAKAH SIFAT-SIFAT PENDIDIK UNGGUL? (Muktamar Pertama Pendidikan Islam. Menghasilkan guru yang mempunyai kesedaran dan daya pemikiran untuk mengendalikan pengajaran dan pembelajaran secara interaktif bagi memperkembangkan lagi potensi pelajar. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . DEMOKRATIK. 1977): 1. masyarakat) melebih diri. Memiliki taraf akademik yang baik 5. ibu bapa . Berakhlak/ bermoral 3. Berpandangan progresif dan saintifik 2. 1982 à Falsafah Pendidikan Guru didokumentasikan dengan hasrat untuk mendidik: GURU YANG BERPEKERTI MULIA. Insan yang berilmu (‘alim) 4. Makkah.

kritikal. analitikal. keselamatan dan keamanan menerusi penerapan nilai etika dan peraturan yang mesti dipatuhi untuk oleh murid agar membentuk masyarakat yang cemerlang. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . ibu bapa dan masyarakat. kreatif. rohani. Menyanjung warisan kebudayaan negara Meletakkan diri sebagai role model untuk mengekalkan nilai-nilai yang menjadi warisan kebudayaan negara agar menjadi teladan kepada murid. Kualiti sosial 3. proaktif. holistik. Guru perlu menekankan kaedah inkuiri-penemuan dan kaedah dapatan bagi memupuk sifat gemar menyiasat dan mereka cipta Memelihara suatu masyarakat yang berdisiplin Mempastikan keharmonian. emosi dan jasmani secara terbimbing dalam aktiviti pengajaran & pembelajaran dan kokurikulum dan kurikulum tersembunyi. Mempunyai minda yang kehadapan dan sentiasa memperkembangkan ilmunya 3. 8. Profesional 2. Memelihara suatu masyarakat yang progresif Memberi penekanankepada aspek inovatif.45 Guru sentiasa berfikiran positif. Menjamin perkembangan individu Sentiasa memberikan keutamaan dan mempastikan setiap murid diberikan peluang mengembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu yang merangkumi aspek intelek. Bersedia menjunjung aspirasi negara Guru yang sentiasa meletakkan hasrat dan matlamat negara sebagai yang utama. Memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu Guru perlu mengekalkan keharmonian dalam masyarakat majmuk dengan menekankan unsur bersatu padu dalam aktiviti yang dijalankan dan memastikan murid-murid pelbagai kaum sentiasa berinteraksi antara satu sama lain. Bertindak berasaskan pertimbangan wajar. Personaliti yang baik 5. 9. APAKAH OBJEKTIF PENDIDIKAN GURU? Melatih dan menghasilkan guru-guru unggul bagi memenuhi tuntutan dan aspirasi negara: 1. 4. inovatif dan motivatif. 7. Memelihara suatu masyarakat yang demokratik Sentiasa memberi peluang kepada murid-murid untuk membuat keputusan. Berlaku adil dalam membuat keputusan. Kualiti moral 4. 6. bersepadu dalam melaksanakan tugas bagi membentuk murid yang dapat berfikiran secara progresif dan saintifik.

” Pengurusan kelas (Myers & Myers. 1995. purposes. and values “Because public school teacher are government employees and because of Interpersonal their leadership roles with students. pg 338) . they Intrapersonal are often expected by the public at large Komunikasi and their school system superiors to Teknologi conform to certain codes of personal Kemahiran Profesional behavior that are not usually imposed ZAINI Pengurusan masa ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) upon other adults.46 BOLEHKAH MODEL PENDIDIKAN GURU DI KONSEPSUALKAN? K Rajah: Model Konsepsual Pendidikan Guru APAKAH STANDARD GURU MALAYSIA? Content knowledge Pedagogical content knowledge Knowledge of learners General pedagogical knowledge Knowledge of educational context Curriculum knowledge Knowledge of educational ends.

3. Adakah FPG dan FPK mempunyai perkaitan? Jelaskan? 3. FPG merupakan halatuju dalam pembinaan watak guru 3. 5. Watak guru berteraskan kepada unsur sahsiah. nilai dan amalan. sikap dan pengetahuan asas perguruan • Komponen Akademik: Membina pengetahuan Kandungan mata pelajaran (subject matter) • Komponen Perkembangan Diri: Membina kemahiran mengendalikan aktiviti sukan dan kokurikulum serta kemahiran bersosial APAKAH IMPLIKASI FPG TERHADAP PEMIKIRAN DAN AMALAN PROFESIONALISME KEGURUAN? 1. FPG dan FPK adalah saling berkaitan 2. Apakah maksud perguruan dan keguruan? 2. Amalan guru berfokus kepada murid. masyarakat dan negara LATIHAN ESEI 1. Etika profesional Ilmu dan kemahiran Responsibility and accountability Kepenggunaan ilmu dan kemahiran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran RUMUSAN 1. Pemikiran guru terhadap ilmu keguruan 5. Berikan perbandingan di antara pemikiran guru dan amalan guru dalam perkembangan professionalisme keguruan? ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . ibu bapa. 2.47 APAKAH YANG MENJADI KOMPONEN DALAM KURIKULUM PERGURUAN? • Komponen Ikhtisas: Membina kemahiran. ilmu/pemikiran. tanggungjawab. 4. 4.

Menilai dasar pendidikan negara. APAKAH TUJUAN SESUATU DASAR DIBUAT? Disiplin Inovasi TUJUAN DASAR Solusi Kebajikan ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Bagaimanakah hasrat yang terdapat di dalam FPG boleh diterjemahkan secara berkesan? 5. Menganalisis tujuan dasar-dasar pendidikan 3.48 4. Berikan penjelasan lanjut mengenai “bersedia menjunjung aspirasi negara” yang terkandung di dalam FPG. APA DASAR? • Dasar = Asas = tunjang = teras = akar • Untuk pengukuhan sesuatu perkara. Bagaimanakah Standard Guru Malaysia dapat membantu memartabatkan profesion keguruan? UNIT 6 DASAR-DASAR DALAM PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA HASIL PEMBELAJARAN Pelajar dapat: 1. • Merupakan suatu ketetapan yang diajukan oleh penggubal dasar. Menerangkan pengertian dasar dan konteksnya dengan pendidikan 2. 6.

Hukuman yang dikenakan dalam bentuk penjara atau denda atau keduaduanya sekali. penahanan. 5. 6.49 Disiplin Mendisiplinkan merupakan penerapan dasar legislatif dalam bentuk akta yang mengenakan syarat dan hukuman. Penyertaan secara holistik dan komprehensif dari semua pihak menjadi penentu kepada kejayaan dasar jenis ini. Contoh dasar ini dalam pendidikan ialah Dasar 60 sains dan 40 sastera dan Dasar 1 pelajar 1 sukan. Solusi Dasar yang berkaitan dengan penyelesaian masalah yang berkaitan sosial dan ekonomi. Dasar ini berbentuk reaktif kerana bertujuan untuk mengatasi masalah yang timbul. 3. Dasar Keciciran Sifar. APAKAH DASAR-DASAR PENDIDIKAN NEGARA? 1. Ganjarannya pula ialah kesinambungan operasi. 4. Kebajikan Dasar memperbaiki kebajikan & perkhidmatan melibatkan perbekalan prasarana. Dasar Peminggiran Pendidikan (19511 – 1800) Dasar Polarisasi Pendidikan (1800 – 1957) Dasar Reformasi Pendidikan (1957 – 1979) Dasar Inovatif Pendidikan (1980 – 1990) Dasar Liberalisasi Pendidikan (1990 – 2000) Dasar Globalisasi Pendidikan (2000 – 2010) ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . 7. pinjaman buku teks secara menyeluruh. Bagi melaksanakan dasar ini. Contoh dasar jenis ini dalam pendidikan ialah Dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) yang dilaksanakan pada tahun 2003 oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu. Dalam perkhidmatan awam tindakan mendisiplin juga melibatkan amaran lisan. Dasar Integrasi Nasional. PENDIDIKAN DALAM PERKEMBANGAN Dasar Warisan Pendidikan Tradisional Melayu. Contoh dasar jenis ini ialah Akta Pendidikan 1996 Inovasi Dasar-dasar berkaitan inovasi pula bertujuan membara pembaharuan dalam masyarakat menerusi pendidikan. Mahathir Bin Mohamad. kerajaan menyediakan peruntukan kewangan yang besar untuk menaja projek-projek pembangunan prasarana dan perkhidmatan. Contoh dasar ini ialah yuran pendidikan percuma. kualiti kehidupan. perkhidmatan kepada mereka yang akur. Tun Dr. pengekalan (statik) dan pemecatan. Dasar jenis ini bersifat futuristik-pragmatik kerana cuba membawa masyarakat kepada keadaan yang lebih baik dari yang sedia ada. pemindahan. Hal ini disebabkan trend atau perkembangan semasa yang berubah-ubah akibat tuntutan prioriti manusia dan ekonomi semasa. amaran bertulis. 2. Dasar jenis ini biasanya dalam bentuk akta dan edaran pekeliling (ikhtisas & kementerian).

50 APAKAH ELEMEN DAN PETUNJUK TERHADAP PEMBUATAN DASAR? FASA Penentuan Agenda Peramalan & Pencarian Alternatif Perancangan Dasar Pelaksanaan Dasar Penaksiran Dasar TINDAKAN Cadangan Dasar (Analisis) Kenalpasti Masalah (alternative) Penerimaan Operasi Program Penilaian Apakah masalahnya? Apakah yang akan terjadi jika tidak melakukan sesuatu? Bagaimanakah masalah ditafsirkan? Apakah matlamatnya? Apakah pilihan yang ada yang boleh membawa kebaikan atau sedikit keburukan? Adakah dasar itu berkaitan dengan politik? Apakah ukuran yang boleh membantu dalam memastikan kejayaan pelaksanaan dasar? Apakah criteria di mana polisi boleh ditafsirkan dengan baik? Ditafsirkan dengan adil? PENSTRUKTURAN MASALAH PERAMALAN PENGSYORAN PENGAWASAN PENILAIAN ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

6. 3. 1 dan Ting 6R SM • • Pepaduan • • • Fokus pendidikan selepas merdeka adalah untuk perpaduan Perpaduan melibatkan 3 kaum utama Melayu. 5. 2. 4. Penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua juga turut diberi tumpuan. Mengikut Akta Pelajaran 1961 ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Ting. 7.51 CIRI-CIRI Sumber: Cochran & Malone (1995) APAKAH DASAR-DASAR BERKAITAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 1. PPSMI diperkenalkan pada 2003 untuk Tahun 1 SR. Cina dan India. Bahasa Pepaduan Teknologi Guna tenaga Pengatarabangsaan Pembangunan Insan Pembentukan Negara Bangsa Bahasa • Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Malaysia • Dasar Bahasa Kebangsaan diperkenalkan pada 1970an untuk menyumbang kepada perpaduan negara • Sekolah aliran Inggeris dimansuhkan secara berperingkat-peringkat • Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama yang dilaksanakan sepenuhnya pada peringkat menengah di Semenanjung Malaysia dan Sabah pada tahun 1982. • Seksyen 21(2) Akta Pelajaran 1961 jelas mempunyai hasrat bahawa bahasa Melayu akan dijadikan bahasa pengantar yang tunggal dalam sistem persekolahan • Penggunaan satu bahasa juga adalah untuk tujuan perpaduan rakyat • Seksyen 21(2) Akta Pelajaran 1961 Where at any time the Minister is satisfied that a national type primary school may suitable be converted into national primary school. he may by order direct that the school become a national primary school. manakala di Sarawak pada tahun 1990.

52 (Pendidikan menggunakan kurikulum dan sistem peperiksaan yang sama bagi tujuan perpaduan) Kami percaya juga yang tujuan dasar pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud hendak menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar. the approaches we use in teaching and the way students learn. ……….Dasar Sosial Negara . Technology is greatly increasing student’s ability to understand and learn complex material. With our entire nation still at risk. schools and entire school systems. rapidly changing informationoriented society. the present structure of our education system will become more and more inadecuate!. it is inspiring revolutionary changes in classroom. ITM. walaupunperkara ini tidak dapat dilaksanakan dengan serta merta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur.Dasar Bahasa Teknologi • Dunia berkembang pesat kerana perkembangan pesat dalam bidang teknologi • Politeknik. (Penyata Razak. we are forced to reevaluate and restructure the entire way schools operate. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Para 12)) Selepas 1969 perpaduan masih melalui pendidikan dan juga melalui :. UTM ditubuhkan selaras dengan kehendak perkembangan teknologi • MP Sains diperkenalkan semula di Tahap 2 SR pada 1994 dan di Tahap 1 pada 2001 selaras dengan keperluan sains dan teknologi • MSC diperkenalkan sebagai salah satu aplikasi perdana berkaitan ICT • Salah satu mercu tanda MSC ialah Sekolah Bestari • Dirintis di 87 Sekolah Bestari 1999-2000 • 7 flagship application on MSC (a) Telemedicine (b) Smart Schools (c) R & D Cluster (d) Multipurpose Card (e) Borderless Marketing (f) Electronic Government (g) World Wide Manufacturing Reighluth (1987) As we enter deeper into a highly technological.Rukun Negara .Dasar Ekonomi Baru .

• Akta Pendidikan Tinggi Swasta 1996 • Akta Majlis Pendidikan Tiggi Negara 1996 • Akta Lembaga Akreditasi Negara 1996 • Penubuhan institusi pengajian tinggi adalah untuk melahirkan tenaga kerja peringkat profesional (ijazah) dan semi-profesional (diploma) Pengatarabangsaan • Selaras dalam sistem pendidikan adalah selaras dengan globalisasi • Dunia sudah menjadi tanpa sempadan • Globalisasi selaras dengan kehidupan pascamoden • Konsep glokal juga diperkenalkan • Multiligual cuba diperkenalkan untuk disepadukan dalam kurikulum (contohnya dalam PPSMI) Pembangunan Insan • Pendidikan bagi pembangunan insan ke arah mewujudkan masyarakat yang mapan • FPN tersurat pada 1988 (Menjadi FPK pada 1996) • Hasrat FPK agar pembangunan insan berlaku : . universiti dsbnya ditubuhkan. perubatan. banjir kilat f) Engkar perintah tuhan (free thinker dll. masyaarakat dan negara • Rasional ke arah pembangunan insan a) Manusia ialah sebaik-baik kejadian b) Manusia ialah khalifah Allah di muka bumi • Isu-isu yang timbul c) Kebinasaan diri (dadah. kejuruteran dll). rompak.melibatkan dimensi intrinsik dan instrumental . institut. • Sehubungan itu institusi seperti maktab. PUO (1969) UKM (1970). UTM (1972). USM (1969). bunuh diri dll. KTAR (1969). rempit. tanah runtuh.untuk kesejahteraan diri.) d) Kerosakan orang lain (ragut.) • Dalam PIPP 2006-1010 pembangunan insan disebut semula dengan istilah a) Modal insan b) Negara bangsa ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . rogol. bunuh dll) e) Pencemaran alam (global warming. politeknik. keluarga. UPM (1971). bohsia.53 Guna Tenaga • Selepas merdeka wujud keperluan untuk membagunkan negara • Guna tenaga banyak diperlukan dalam pelbagai bidang (pendidikan. Contoh ITM (1967). teknik/vokasional.secara seimbang dan bersepadu (JERI) .

• Pelaksanaan dasar melibatkan kos. penambahbaikan dan pemantapan. • Proses pembuatan dan pelaksanaan sesuatu dasar memerlukan perancangan yang teliti dan sistematik demi mencapai matlamatnya. solusi dan kebajikan/ perkhidmatan.  Projek percubaan dilaksanakan pada tahun 2008 di 50 buah sekolah di Wilayah Persekutuan. risiko dan sumber manusia yang pakar dan bilangan yang ramai. Kepentingan UPSR hanya 30%. Murid akan menduduki peperiksaan seragam oleh LPM selain UPSR. Markah murid dari tahun 1 – tahun 6 dikumpul dan dikira bagi menentukan pencapaian. Markah keseluruhan akan digabungkan dengan markah dari empat penilaian lain iaitupsikometrik (kecenderungan & sikap). peperiksaan sekolah dan peperiksaan kementerian. patriotik dan cintakan negara serta menyanjung dan menjunjung warisan budaya dan kesenian bangsa. • Hasrat membina Negara Bangsa ini akan dicapai dengan memperkasakan Bahasa Melayu. • Bermatlamat keharmonian. Selangor dan Pahang.54 c) Rakyat minda kelas pertama Pembentukan Negara Bangsa • KPM berhasrat untuk membangunkan warganegara dari awal persekolahan dengan ciri-ciri glokal. keadilan. meningkatkan disiplin pelajar. Pendidikan Holistik  Sistem pendidikan tidak berasaskan peperiksaan semata-mata untuk menilai pencapaian murid. Menerusi sistem ini pengumpulan mata dilaksanakan. kokurikulum. menggiatkan Rancangan Intergrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) serta menggiatkan aktiviti kokurikulum dan sukan bagi membina jati diri serta menerapkan budi bahasa dan adab di kalangan pelajar. RUMUSAN • Dasar digubal dan dilaksanakan untuk tujuan disiplin/ kawalan. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .sebanyak 500 sekolah dipilih untuk laksana projek perintis tranformasi  2010 – pelaksanaan secara menyeluruh di semua sekolah rendah membabitkan murid pra sekolah & tahun 1 di semua jenis sekolah rendah.  2009 . inovasi.

55 • • Penggubalan dilakukan pada peringkat kabinet dan diterjemahkan pada peringkat Kementerian Pelajaran. bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar di sekolah adalah perlu. . Perubahan dasar dan hala tuju pendidikan yang berlaku dalam sistem pendidikan di Malaysia sejak selepas merdeka sehingga sekarang adalah _____________ A. Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah-sekolah (Top à Down). 3. Akta Pelajaran 1961 perlu berasaskan Penyata Razak.” (Perkara 452 dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979) Sekolah Kebangsaan perlu diperkasskan. untuk mengukuhkan kedudukan dan kestabilan parti pemerintah. C. 2. peperiksaan memasuki sekolah menengah perlu dimansuhkan. individu yang dilahirkan daripada sistem persekolahan negara perlu selaras dengan tujuan pembangunan kemanusiaan. . "Tujuan Dasar Pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud hendak menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri ini . B. . mengikut pola kegawatan ekonomi yang berlaku. LATIHAN OBJEKTIF 1. bagi mengekalkan aspirasi penjajahan yang masih menebal. C. “Tegasnya. D. Perenggan 12) Jika dianalisis pernyataan tersebut. D. ” (Penyata Razak. B. perlu akur dengan dasar yang telah dibuat. dapat disimpulkan bahawa ______________ A. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Guru-guru adalah pelaksana. selaras dengan arus perubahan global dan modenisasi. Jabatan Pelajaran Negeri.

Analisiskan dasar pendidikan era penjajah sehinggalah kemerdekaan negara. C. meningkatkan lagi daya keusahawanan untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara.56 BerPembangunan kemanusiaan yang guru boleh lakukan di sekolah ialah _________________ A. memperoleh pengetahuan dan kemahiran asas serta mengembangkan bakat. sikap dan amalan yang baik. 2. LATIHAN ESEI 1. menanamkan sesuatu ideologi negara dalam diri para pelajar bagi tujuan membangunkan sistem pemerintahan negara. Bagaimanakah dasar-dasar pendidikan dapat memacu Malaysia menjadi sebuah negara maju pada 2020? ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . D. nilai. membangunkan kemahiran fizikal dan mental pelajar ke arah penyediaan tenaga kerja. Bagaimanakah rupa bentuk dan dasar pendidikan di negara Malaysia selepas kemerdekaan? 5. Jelaskan tujuan dasar pendidikan digubal bagi negara Malaysia. 3. Huraikan makna dan konteks dasar pendidikan. B. 4.

teguh dan memperkembangkan • Melahirkan pelajaran yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi mempunyai potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia. rohani. Perlu menghadapi 9 sebuah negara maju mengikut acuan tersendiri. pelajar dapat. berakhlak mulia. • Membentuk masyarakat yang bersifat sains serta progresif ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) • Mewujudkan masyarakat berbudi dan berbudaya penyayang • Menjamin pembentukan sebuah masyarakat yang adil ekonominya Mewujudkan masyarakat yang makmur . masyarakat dan negara. keharmonian dan cabaran: Misi PENDIDIKAN • Membentuk sebuah negara yang bersatu padu Membangun sistemsebuah masyarakat Malaysia yang bebas.57 UNIT 7 RANCANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran. 1. menganalisis kategori perancangan pendidikan 3. menjelaskan hubungkaitan di antara perancangan dan pembangunan pendidikan. menilai program perancangan pembangunan pendidikan negara. 2. keyakinan diri • Membangunkan masyarakat demokratis yang matang • Membentuk sebuah masyarakat yang kukuh moral dan etikanya dan utuh nilai keagamaanya • Mewujudkan masyarakat yang matang dan bersifat toleran. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketrampilan. bertanggungjawab Wawasan 2020 dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap Malaysia menjadi kemakmuran keluarga. PENDIDIKAN KE ARAH MANA? FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

Tempoh/ Jangkamasa Perancangan: 1.198 bilion àperuntukan terbesar berbanding sektor lain • • Prasekolah RM 327.menyediakan 10.3 juta .58 BAGAIMANAKAH MALAYSIA MEMBUAT PERANCANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN? Perancangan Pembangunan Pendidikan Kos Pembangunan Pendidikan = 8% .5 bilion .000 BD (68% luar bandar) .626 sekolah.saiz kelas dikurangkan kpd 31 murid kpd 30 murid menjelang 2010 Sekolah Menengah RM 4. • • Jangka Panjang (> 5 tahun) Rancangan Perkembangan Pendidikan (2001-2010) telah diumumkan dalam Seminar Perkembangan Pendidikan di Shah Alam pada 8.1 bilion .000 kanak-kanak menjelang 2010 Sekolah Rendah RM 4.2001 Wawasan Pendidikan Agihan Peruntukan Dalam RMK 9 (2006 – 2010) Terhadap Pendidikan RM 23.10.30% dari perbelanjaan Negara.akan menyediakan 13. Jangka Pendek (1 – 5 tahun) Cth: Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PPIP 2006-2010) 2.sekolah satu sesi drp 86% kpd 90% . 76.000 BD (57% luar bandar) • ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .kurangkan kesesakan dlm BD .untuk 2.143 kelas. 3.

kesenian bangsa. pemilihan calon. tahap sosioekonomi. Memartabatkan profesion perguruan Ciri-ciri: guru berijazah. sukan dan bidang khusus dan dirangkaikan dengan institusi ternama di luar negeri. jati diri. disiplin pelajar. infrastruktur. kebajikan. sains & teknologi. ICT. Teras 2: Teras 3: Teras 4: Teras 5: Teras 6: ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Memperkasa bahasa Melayu. membina rumah guru Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan Ciri-Ciri: Membentuk sekolah kluster mengikut akademik. Merapatkan jurang pendidikan Ciri-ciri: Mmengikut lokasi. kaum.sekolah satu sesi drp 65% kpd 70% menjelang 2010 . adap sopan. akhlak. 50% guru Sekolah Rendah berijazah) PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PPIP 2006-2010) Misi : ‘Merintis Pembaharuan : Satu Misi Nasional’ Enam Teras Strategik PIPP Teras 1: Membina negara bangsa Ciri-ciri: Warganegara berciri glokal. jati diri pelajar. disiplin. guru terlatih mengikut opsyen. kokurikulum. pertambahan staf sokongan. Membangunkan modal insan Ciri-ciri: sistem nilai.4 juta . patriotik.755 buah sekolah Menjelang 2020 negara mensasarkan Sekolah Kebangsaan lebih adil dan saksama kepada orang awam daripada pelbagai kaum Murid Cina dijangka bertambah daripada 6% (2005) kepada 12% (2010) Murid India dijangka bertambah daripada 43. warisan budaya.belanja mengurus 1. cinta negara. penempatan. kebolehpasaran. perjawatan. penilaian bersifat holistik Memperkasa sekolah kebangsaan Ciri-ciri: menjadi sekolah pilihan utama masyarakat. kokurikulum. kreatif. inovatif. RIMUP. jantina. naik taraf maktab perguruan. budi bahasa. sukan.59 .saiz kelas drp 32 kpd 30 menjelang 2010 • • • • • Sekolah Bantuan Kerajaan 108. keupayaan pelajar. sahsiah.2% (2005) kepada 60% (2010) (Dari RM ke-8 lagi telah disarankan menjelang 2010.

Pelbagai jenis sekolah rendah seperti SK. sukan. ahli korporat.60 REFLEKSI: Setelah PIPP (2006 – 2010) lengkap satu pusingan. GLC. serta menghasilkan ramai pemimpin. Sekolah dalam kelompok kluster yang berusia lebih 100 tahun dan cemerlang dalam bidang akademik serta kokurikulum. Meningkatkan tahap pendidikan negara melalui penyertaan syaraikat-syarikat bertanggungjawab. bahasa dan lain-lain disiplin pengajian. identiti sendiri dan unik yang bertujuan menyerlahkannya dalam semua aspek pendidikan Pusat kecemerlangan (dalam kelompok sekolah) dengan memberi fokus kepada beberapa bidang seperti muzik. Mrupakan inisiatif tanggungjawab sosial oleh syarikat milik kerajaan (GLC) dan syarikat korporat OBJEKTIF Mewujudkan inovasi dalam pengurusan sekolah dan mementingkan produktiviti pelajar Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan dan pembangunan sekolah dalam kluster yang sama dan juga sekolah di luar kluster. profesional dan ahli sukan. apakah aspek pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan? Sejauhmanakah kejayaan yang tercapai hasil dari perancangan yang telah dilaksanakan? PEMBANGUNAN PROGRAM SEKOLAH PROGRAM Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) Sekolah Kluster DEFINISI Sekolah yang mempunyai etos. watak. ICT. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . SJK(C) dan SJK(T) berkongsi kawasan dan dan kemudahan yang sama tetapi ditadbir oleh pengurusan sekolah yang berasingan. sains. 2006 4 KPM 2006 212 (33 Syarikat Korporat) KPM. Nurturing. Mengiktiraf sekolahsekolah yang cemerlang dalam akademik dan kokurikulum. Untuk menggalakkan interaksi dan perpaduan antara pelajar DITUBUH 2010 BIL 20 MILIK KPM 2007 120 KPM Sekolah Wawasan 2004 8 KPM Sekolah Primier Sekolah Pintar (Promoting Intelligence. Syt Korporat.

KK. 2011 10 KPM. Sekolah Menengak Kebangsaan Agama (SMKA) Sekolah yang menintegrasikan kurikulum kebangsaan dan pendidikan Islam 1977 55 KPM ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Sekolah khas untuk kanak-kanak kurang upaya. Membangunkan pendidikan untuk pelajar-pelajar bumiputera yang cemerlang. Untuk membawa perubahan besar dalam pencapaian sekolah melalui kerjasama kepakaran sektor swasta dan awam.61 Talent. terkawal dan sempurna kepada warganegara Malaysia khususnya pelajarpelajar luar bandar yang cemerlang. Pendidikan yang diberi menekankan perkembangan jasmani. emosi. KPWKM. Sekolah-sekolah yang diuruskan secara bersama antara sektor swasta dan pentadbir sekolah bagi meningkatkan prestasi sekolah dan pelajar. Advocating Responsibilit y) Sekolah Amanah tempatan dalam menjayakan kecemerlangan akademik dalam kalangan kanakkanak luar bandar di seluruh negara. merentasi pelbagai latar belakang prestasi dan sosip-ekonomi pelajar. Membangun dan mengembangkan potensi dan kecenderungan pelajar-pelajar menjadi separa profesional dalam pelbagai bidang teknikal dan kejuruteraan. kemudahan dan proses pembelajaran secara terancang. Merupakan sekolah yang menyalurkan perkembangan potensi pelajar-pelajar dalam pendidikan sains dan teknologi untuk membangunkan sumber tenaga mahir dalam industri negara. Merupakan sekolah berasrama penuh yang dibina oleh Majlis Amanah Rakyat. rohani dan intelek supaya kanak-kanak ini berpeluang mendapatkan pendidikan ke peringkat tertinggi bagi membolehkan mereka mendapatkan pekerjaan dan hidup berdikari. Yayasan AMIR Sekolah Berasrama Penuh (SBP) Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Sekolah Menengah Teknik & Vokasional Menyediakan suasana. Sekolah menengah perdana yang dikhaskan untuk pelajar-pelajar yang mendapat keputusan cemerlang pada penilaian peringkat UPSR dan PMR. Pendidikanyang menekankan pembangunan pelajar secara holistik dan bersepadu 1905 (MCKK) 62 KPM 1973 (MRSM Pengkalan Chepa) 42 MARA KPM Sekolah Pendidikan Khas SR (28) SM (3) KPM.

tanggungjawab agama untuk memberi peluang secara maksima dalam pembelajaran. Sekolah elit khas untuk pelajar-pelajar yang menunjukkan potensi yang cemerlang dalam bidang sukan. Mengembangkan bakat pelajar dalam bidang sukan Mengembangkan kesenian. Pendidikan lepasan menengah untuk persediaan pelajar memasuki IPT mengikut jurusan tertentu khususnya Sains & Teknologi. Khas (10) 15 KPM (kurikulu m) Swasta KPM 2009 2 (Perintis di JB & Kuching) KPM Program-Program Sekolah Seluruh Negara. teknologi dan sastera ikhtisas di IPT. khidmat sosial. Kolej Matrikulasi Sekolah Sukan Malaysia Sekolah antarabangsa Sekolah swasta Institusi pendidikan lepasan menengah untuk persediaan pelajar bumiputera lepasan SPM untuk mengikuti kursus sains. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .62 menggabungkan akademik dan agama. Sekolah untuk pelajarpelajar antarabangsa. Sekolah khas untuk pelajar yang berpotensi dan berbakat dalam bidang kesenian. 1998 14 KPM 2 KPM 57 Swasta Sekolah Projek Sekolah Seni Malaysia Sekolah khas untuk pelajar yang aktif dalam bidang sukan dan menyalurkan pelajar kepada sekolah sukan. Perkongsian pintar di antara Kementeria pelajaran dan pihak swasta untuk memberi peluang kepada pelajar menerima ilmu yang pelbagai. 1994 SR (55) SR Agama (34) Menengah (73) SM Agama (17) SMP Cina (60) P. sila rujuk (Dokumen Pembangunan Pendidikan (2001 – 2010) oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Menyediakan 40% tempat kepada pelajar tempatan. Untuk bacaan lanjut. Sekolah ini menggunakan kurikulum antarabangsa yang berorientasikan perniagaan Pendidikan yang berorientasikan perniagaan. kebudayaan dan warisan bertaraf dunia. Mengembangkan pelajar dalam bidang akademik dan juga kemahiran sukan yang dimilikinya.

3. Mensintesis pelaksanaan kurikulum dalam menterjemah FPK. Membincangkan ciri-ciri kurikulum kebangsaan. 2. Menganalisis takrif kurikulum. BAGAIMANAKAH MANUSIA BEROLEH ILMU? ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .63 UNIT 8 KURIKULUM SEBAGAI WAHANA MENTERJEMAH FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) HASIL PEMBELAJARAN 1.

Curriculum is "those planning endeavors which take place prior to instruction" (Macdonald. "Curriculum is all of the experiences children have under the guidance of teachers" (Caswell & Campbell. 1962). Curriculum prescribes (or at least anticipates) the results of instruction. and to be in all respects what adults should be" (Bobbit. 3. 1968). 1935). Curriculum embodies "all of the teaching-learning experiences guided and directed by the school (Harnack. 1967). Curriculum is a structured series of intended learning outcomes. 8. 1966). 1957). ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) 2. 4. 7. 5. It does not prescribe the means to be used in achieving the results" (Johnson. . "Curriculum encompasses all learning opportunities provided by the school" (Saylor and Alexander. Curriculum can be defined as "a plan for learning" (Taba. 1918). "Curriculum consists of all the means of instruction used by the school to provide opportunities for student learning experiences leading to desired learning outcomes" (Krug.64 PENGETAHUAN DIPELAJARI MEMBINA SEDIA ADA APAKAH KURIKULUM? 1. 1965). 6. Curriculum is "that series of things which children and youth must do and experience by way of developing abilities to do the things well that make up the affairs of adult life.

16. Berasaskan pegangan falsafah. Curriculum is "the educational program of the school" with attention to the following elements: (1) program of studies. 1969). 1977). "The ground which pupil and teacher cover to reach the goal or objective of education" (Brubacher. 1978). 1982). termasuk aktiviti kelas tambahan. and values under the auspices of that school (Doll. kurikulum dapat ditafsirkan seperti berikut: • Kurikulum ialah apa yang diajar disekolah • Kurikulum ialah satu set mata pelajaran • Kurikulum ialah isi kandungan • Kurikulum ialah program-program pengajian • Kurikulum ialah suatu set bahan • Kurikulum ialah suatu urutan kursus-kursus • Kurikulum ialah suatu set objektif-objektif perlakuan • Kurikulum ialah suatu jurusan pengajian • Kurikulum ialah setiap perkara yang berlaku dalam sekolah. 1980). Curriculum is "a plan or program of all experiences which the learner encounters under the direction of the school" (Oliva. Olivia(1992) membuat analogi pengertian kurikulum dengan sekumpulan orang buta dengan gajah. and (4) the hidden curriculum (Oliver. 1980). ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Curriculum is "the underlying plan of communication" while instruction is "the substance and form of communication" between teachers and students (Henchey. The curriculum of a school is the formal and informal content and process by which learners gain knowledge and understanding. and alter attitudes. (3) program of services.65 9. 12. appreciation's. Curriculum is "a written document" (Beauchamp & Beauchamp. 15. 10. "The curriculum is all of the experiences that individual learners have in a program of education whose purpose is to achieve broad goals and related specific objectives. The sum of the learning activities and experiences a student has under the auspices or directions of the school (Finch & Crunkilton. 19. 1973). (2) program of experiences. bimbingan dan hubungan interpersonal 13. masing-masing mempunyai interpretasi sendiri. to enable the learner to increase his or her control of knowledge and experience" (Tanner & Tanner. Curriculum is "that reconstruction of knowledge and experience systematically developed under the auspices of the school (or university). develop skills. "all the experiences a learner has under the guidance of the school" (Tanner & Tanner. 14. 18. which is planned in terms of a framework of theory and research or past and present professional practice (Hass. 1989). 11. 17. 1980). 1969).

Review the salient idea(s) in each definition and develop a list of the themes (4 to 6) commonly used to define the word curriculum in the spaces provided below (6 points possible). definisi-definisi ini menunjukkan skop yang berbeza dan berfokus kepada pihak yang berbeza. REFLEKSI Name : ________________________________________ ID : ____________________________ Curriculum: Clarifying the Concept Directions Attached to this handout was a collection of popular definitions for curriculum. write a personal definition for the word curriculum (10 points possible). kurikulum mengandungi elemen-elemen berikut: • Rancangan pendidikan • Mengandungi matlamat dan objektif. Read each definition carefully and highlight its main idea or ideas. _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ Date ____ . Maka. • Menetapkan kaedah dan instrument yang perlu untuk menilai pencapaian matlamat dan objektif.66 • • • • Kurikulum ialah apa yang diajar di dalam dan di luar sekolah di bawah arahan sekolah Kurikulum ialah setiap perkara yang dirancang oleh pengelola sekolah Kurikulum ialah satu siri pengalaman yang dilalui oleh pelajar di sekolah Kurikulum ialah apa yang dialami oleh setiap individu pelajar sebagai hasil persekolahan. • Menyenaraikan kandungan.____ Developing an Operational Definition Using two or more of the themes listed above. topik atau pengalaman pembelajaran • Menentukan kaedah dan aktiviti. Berdasarkan kepada definisi kurikulum yang telah disenaraikan.____ . ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

tersedia. iii. Memahami kurikulum samalah seperti orang buta menginterpretasikan seekor gajah. Matlamat (goal) 2. Kurikulum seperti permainan jigsaw puzzle. yang melibatkan perasaan. sikap dan tingkah laku • Jenis-jenis kurikulum tidak formal: a) Ko-Kurikulum ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Kurikulum bagaikan hamper Apakah kurikulum yang muncul dan diamalkan di institusi pendidikan di Malaysia? i. Subject matter 4. Objektif 3. ii. Kurikulum Formal • Kurikulum yang tersurat(manifested curriculum) • Boleh dilihat. Kurikulum formal berfokus kepada: 1. Kurikulum Tidak Formal Melibatkan human variables yang tidak dapat dikawal/dirancang sebelumnya • Melibatkan interaksi sosial-psikologikal antara pelajar dan guru. Struktur/susunan pengajaran • ii.67 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________ Apakah analogi yang mudah untuk memahami konsep kurikulum? i. terancang dan berurutan • Seperti yang terkandung dalam silibus.

Kurikulum wilayah (provensi): Contoh Jepun Mengapa Malaysia menggunakan kurikulum kebangsaan? ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Aktiviti kokurikulum adalah seperti pasukan beruniform. persatuan dan sebagainya. Kurikulum sekolah (disentralisasi): Contoh US iii. Lazimnya aktiviti ko-kurikulum adalah diwajibkan kepada setiap pelajar. Kurikulum kebangsaan (senteralisasi): Contoh Malaysia ii. b) Kurikulum Tersembunyi Sesuatu yang dipelajari atau diperolehi oleh pelajar secara tersirat dan tidak dinyatakan secara bertulis. Aktiviti ko-kurikulum bertujuan membentuk personaliti dan sahsiah pelajar. Adakah Jenis kuriklum yang dilaksanakan oleh negara? i. berbagai-bagai jenis sukan.68 Aktiviti untuk menyokong kurikulum lazimnya dilakukan di luar kuliah.

69 Apakah jenis kurikulum kebangsaan yang terdapat dalam sistem pendidikan di Malaysia? i. Kurikulum pra sekolah Kebangsaan ditukar kepada Kurikulum Standard Pra Sekolah Kebangsaan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) iv. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) ditukar kepada Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mulai 2010. ii. Kurikulum Pendidikan Khas BAGAIMANAKAH KURIKULUM KEBANGSAAN MENTERJEMAH FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN? BERPERANAN ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . iii.

70 ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

71 ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

72 ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

PENILAI Menilai keberkesanan kurikulum. Membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan mengikut tahap pendidikan PERANAN PENDIDIK DALAM PERKEMBANGAN KURIKULUM PERANAN PENDIDIK DALAM PERKEMBANGAN KURIKULUM PERANCANG iii. Menghujahkan konsep kurikulum dan kepentingannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Pendidik perlu melaksanakan tugas pengajaran berpandukan rancangan pengajaran. Rajah: Proses Rancangan Pengajaran. Mengaplikasikan prinsip reka bentuk kurikulum dalam membuat perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Rancangan pengajaran pula adalah berpandukan kepada topik atau sub-topik yang disenaraikan dalam rancangan kerja dan silibus atau maklumat kursus. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Kurikulum adalah penting sebagai panduan setiap pendidik dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menjelaskan peranan pendidik dalam mengaplikasikan profesion pendidikan. iv. ii.73 UNIT 9 REKA BENTUK KURIKULUM HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran ini. pelajar dapat: i. yang juga merupakan sebahagian daripada kurikulum bagi sesuatu program pengajian. Proses ini dapat dijelaskan seperti dalam Rajah 2. Merancang dan menyediaka kurikulum PELAKSANA Melaksanakan kurikulum melalui proses pengajaran dan pembelajaran.

Rancangan Rancangan Kerja Kerja Dalam konteks kurikulum sekolah. Kurikulum Pendidikan Khas v. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).74 Rancangan bagi satu pelajaran Kurikulum Kurikulum Rancangan pendidikan yang mengandungi himpunan subjek Rancangan Rancangan Pengajaran Pengajaran PROSES PROSES MERANCANG MERANCANG PENGAJARAN PENGAJARAN Silibus Silibus Maklumat terperinci silibus / maklumat kursus Rancangan bagi sesuatu subjek / kursus. Kurikulum Pendidikan Tinggi ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) à Kurikulum Standard Sekolah Randah (KSSR) iii. iv. pembentukan kurikulum adalah dirancang oleh pakar di PPK dan rancangan ini didokumenkan secara bertulis melalui silibus bagi setiap mata pelajaran yang ditawarkan bagi kumpulan pelajar tertentu iaitu pelajar sekolah rendah atau menengah yang bertujuan untuk mencapai matlamat dan objektif seperti yang dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kurikulum sekolah didokumenkan dan dikenali mengikut tahap dan jenis pendidikan: i. Kurikulum Standard Pra Sekolah ii.

perlu dijawab. How can these educational experiences be effectively organized? ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Model Perkembangan Kurikulum Model Tyler Model Tyler atau Model Objektif diperkenalkan oleh Ralph Tyler dalam tahun 1949 dan dianggap sebagai model yang klasik dan banyak digunakan dalam bidang perkembangan kurikulum. Visi dan Misi Visi dan Misi Menentukan Matlamat dan Menentukan Matlamat dan Objektif. Pelaksanaan dan Penilaian. keberkesanan kurikulum. menambahbaik kurikulum. Soalan-soalan tersebut adalah: 1. terdapat empat soalan asas.75 Perkembangan kurikulum Perkembangan kurikulum melibatkan tiga proses utama iaitu Perancangan. What educational experiences can be provided that are likely to attain these purposes? 3. Ini dapat dijelaskan seperti dalam Rajah berikut. What educational purposes should the school seek to attain? 2. PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN KURIKULUM KURIKULUM Perancangan Perancangan Pelaksanaan Pelaksanaan Penilaian Penilaian Menetapkan Falsafah. merekabentuksemula atau merekabentuk semula atau menambahbaik kurikulum. Rajah: Perkembangan Kurikulum. Mengorganisasikan Mengorganisasikan kurikulum kurikulum Melaksanakan kurikulum Melaksanakan kurikulum yang telah dibentuk yang telah dibentuk Pengurusan sumber Pengurusan sumber penilaian terhadap penilaian terhadap keberkesanan kurikulum. apabila membentuk kurikulum. yang lebih dikenali sebagai Tyler’s Rationale. Objektif. Menurut Tyler. Menetapkan Falsafah.

langkah pertama dalam perkembangan kurikulum ialah menentukan matlamat dan objektif yang ingin dicapai. 1. OBJEKTIF 2. 3. Memilih pengalaman pembelajaran atau kandungan pelajaran bagi mencapai matlamat dan objektif.76 4. Pengalaman pembelajaran atau kandungan pelajaran perlu disusun secara sistematik. • keperluan semasa masyarakat. Menentukan matlamat dan objektif. Hasil menggunakan kurikulum perlu dinilai bagi menentukan pencapaian objektif. KANDUNGAN KAEDAH 4. • pandangan pakar dalam berbagai bidang berkenaan. perkembangan kurikulum berdasarkan Model Tyler melibatkan empat langkah berikut: Rajah : Langkah-Langkah Dalam Model Tyler. objektifnya hendaklah selaras dengan: • keperluan pelajar. Bagi menentukan objektif yang dibentuk bersesuaian. attained? How can we determine whether these purposes are being Berdasarkan kepada Tyler’s Rationale atau soalan-soalan yang dikemukakan. hasil daripada proses pendidikan. Menurut Tyler. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . kematangan pelajar dan sebagainya. ianya hendaklah dibentuk berdasarkan kepada: • falsafah dan matlamat pendidikan yang dibentuk atau telah sedia ada. PENILAIAN Menentukan Objektif Berdasarkan Model Tyler. • psikologi pelajar dari segi teori pembelajaran.

77 Objektif yang dibentuk pula perlu menerangkan dengan jelas: • apakah yang hendak dicapai. supaya pelajar berpeluang mempelajari sesuatu dengan lebih luas dan mendalam. Perancang kurikulum perlu memilih subjek. bagi memudahkan proses penilaian. Print (1995) dan Mohd Daud Hamzah (1993) telah menambah dua lagi prinsip iaitu prinsip imbangan kandungan dan prinsip keseimbangan kandungan. Garapan keluasan dan kedalaman kandungan ini berkaitan dengan tahap pendidikan yang membolehkan setiap pelajar menguasai kandungan mengikut tahap-tahap pendidikan dan kognitif. • apakah perubahan yang ingin diperolehi oleh pelajar. Pemilihan Kandungan Menurut Tyler. bagi menentukan pencapaian objektif. Tyler mencadangkan tiga prinsip dalam penyusunan kandungan: • Prinsip Kesinambungan Kandungan Prinsip Kesinambungan atau Principle of Continuity bermaksud objektif atau kandungan yang penting hendaklah sentiasa diulang dan didedahkan secara berterusan dengan berbagai-bagai kaedah dan cara bagi menentukan ia dipelajari dengan menyeluruh. Prinsip Litupan (Skop) Kandungan Prinsip litupan kandunan berkaitan dengan keluasan dan kedalam kandungan yang perlu dimuatkan dalam seseuatu kurikulum dan pengajaran. Hanson (2000). pemilihan kandungan merupakan proses yang kreatif. • Prinsip Kesepaduan Kandungan Prinsip Kesepaduan atau Principle of Integration menetapkan agar pengalaman pembelajaran dihubungkaitkan antara satu sama lain supaya pembelajaran lebih bermakna dan menyeluruh. kandungan atau pengalaman pembelajaran yang perlu didedahkan kepada pelajar bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan. • Prinsip Ketertiban (turutan) Kandungan Prinsip Ketertiban atau Principle of Sequence menyarankan pembelajaran hendaklah berterusan dan berturutan dengan berdasarkan pengalaman lalu. Kaedah Penyusunan Kandungan Kandungan kurikulum yang telah dipilih hendaklah disusun dengan teliti agar dapat menghasilkan pembelajaran yang menyeluruh dan berkesan. Untuk tujuan ini. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

Imbangan Hubungkait di antara prinsip-prinsip penyusunan kandungan kurikulum dapat dilihat menerusi rajah di bawah. Dimensi Vertikal i. Integrasi ii.78 • Prinsip Imbangan Kandungan Prinsip Imbangan Kandungan merujuk kepada kadar agihan. Kesinambungan ii. Secara ringkas prinsip penyusunan kandungan kurikulum boleh dikategorikan kepada dua dimensi iaitu dimensi vertical dan dimensi horizontal. 1. Rajah: Dimensi prinsip penyusunan kurikulum Penentuan Penilaian Peringkat seterusnya ialah menentukan kaedah penilaian yang boleh digunakan untuk menentukan pencapaian objektif iaitu menentukan setakat mana objektif yang telah ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Litupan iii. kepadatan muatan dan kesecocokan kandungan dengan masa pembelajaran yang diperuntukkan kepada pelajar-pelajar untuk menguasainya. Urutan 2. Dimensi Horizontal i.

keempat-empat elemen diambilkira serentak dalam proses perkembangan kurikulum. kemudian memilih kandungan. Ianya melibatkan empat langkah iaitu penetapan objektif. dan seterusnya menetapkan kaedah dan penilaian. Menetapkan objektif pada peringkat awal juga dilihat sebagai menghadkan bilangan objektif di samping mengekang kreativiti. Menggunakan model ini perlu mengikut langkah-langkah tertentu iaitu menentukan objektif dulu. Selain daripada itu model ini dianggap logikal kerana dimulakan dengan penentuan objektif. pemilihan kandungan. Maklumat yang diperolehi daripada proses penilaian boleh digunakan untuk menambahbaik kurikulum berkenaan. b. Ini kerana dalam keadaan sebenar. model ini diubahsuai dan dinamakan Model Interaksi. Penilaian boleh dilakukan dengan berbagai kaedah dan pada berbagai peringkat untuk mendapatkan bukti keberkesanan pembelajaran dan pencapaian objektif yang telah dinyatakan. Kelemahan model Tyler Para pengkritik mendapati Model Tyler mempunyai beberapa kelemahan utama seperti berikut: a. fleksibel. penentuan kaedah penyusunan dan penyampaian. Model Tyler merupakan model yang popular dan banyak digunakan dalam perkembangan kurikulum kerana. dinamik. Terlalu linear. Bagi mengatasi masalah tersebut. perkembangan kurikulum boleh bermula dengan elemen-elemen lain seperti menentukan kandungan atau menetapkan kaedah. cyclical (edaran) dan menyeluruh. Penilaian pula dilakukan pada peringkat akhir atau setelah selesai program dilaksanakan. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .79 dibentuk tercapai. Dalam model ini. Dengan cara ini. proses perkembangan kurikulum menjadi lebih interaktif. sistematik dan mudah digunakan. Terlalu tertakluk kepada objektif. dan menentukan kaedah penilaian.

dapat dirumuskan bahawa perkembangan kurikulum melibatkan lima langkah seperti rajah berikut: ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . 4.80 Rajah: Model Interaksi OBJEKTIF PENILAIAN KANDUNGAN KAEDAH Soalan refleksi 1. Nyatakan kepentingan setiap satu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pengetahuan mengenai perkembangan kurikulum adalah penting kepada para pendidik. ko-kurikulum dan kurikulum tersembunyi. Jelaskan kenyataan ini. 5. Berdasarkan beberapa model kurikulum yang lain. Para pendidik memainkan tiga peranan penting dalam perkembangan kurikulum iaitu sebagai perancang. 3. 2. Model Tyler dianggap sebagai model yang klasik dan banyak digunakan sebagai rujukan dalam perkembangan kurikulum. Bincangkan kekuatan dan kelemahan model Tyler dan nyatakan bagaimana anda boleh mengaplikasikan model ini dalam melaksanakan tugas anda. Huraikan kenyataan ini. Nyatakan perbezaan antara kurikulum. pelaksana dan penilai.

81 PENILAIAN HASIL ANALISIS KEPERLUAN Rajah : Kerangka Perkembangan Kurikulum PEMILIHAN KAEDAH PENETAPAN MATLAMAT PENENTUAN KANDUNGAN ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

Proses ini boleh dilakukan melalui soal selidik. laporan dan polisi. pandangan tokoh politik dan akademik.82 Figure 1 Analisis keperluan adalah satu proses untuk mendapatkan maklumat yang berguna dalam penggubalan kurikulum. Penilaian kurikulum ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . temuduga. badan-badan professional dan lain-lain stakeholder dalam pendidikan. panel penasihat akademik. masyarakat semasa dan negara. Analisis melibatkan penentuan keperluan pengajaran sesuatu subjek/tajuk/topik mengikut keperluan pelajar. Maklumat yang diperolehi daripada analisis keperluan dapat membantu dalam penentuan objektif dan kandungan program. strategi pengajaran dan pembelajaran dan juga dalam penggubalan kurikulum keseluruhannya. panel pemeriksa luar.

kurikulum. kemudahan sokongan dan sebagainya ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Penilaian Proses Melibatkan kajian mengenai proses pelaksanaan seperti aktiviti pengajaran dan pembelajaran. al. kakitangan. Penilaian kurikulum boleh dilakukan secara: i. budaya institusi dan sebagainya Penilaian Input Melibatkan penganalisaan bahan sumber dan strategi yang perlu untuk mencapai matlamat dan objektif program seperti pensyarah. kemudahan bilik kuliah.83 Kurikulum yang telah dibentuk dan dilaksana perlu dinilai bagi memastikan ianya sentiasa kemaskini bagi memenuhi keperluan semasa dan akan datang. pelajar dan lain-lain lagi. (1974) Rajah: Model CIPP. Model CIPP Salah satu model yang boleh digunakan dalam penilaian kurikulum ialah Model CIPP yang diutarakan oleh Stufflebeam et. Penilaian Formatif (berterusan) ii. PENILAIAN KONTEKS PENILAIAN INPUT PENILAIAN PROSES PENILAIAN PRODUK PENYEDIAAN DAN PENSTURKTURAN KURIKULUM PELAKSANAAN KURIKULUM Penilaian Konteks Melibatkan analisis masalah dan keperluan dalam pendidikan seperti persekitaran. perubahan-perubahan dan usaha penambahbaikan kepada kurikulum boleh dilakukan apabila perlu. Penilaian Sumatif (peringkat akhir sahaja) Oleh kerana penilaian formatif dilakukan secara berterusan. Penilaian sumatif pula dilakukan pada peringkat akhir atau setelah selesai pelaksanaan sesuatu program untuk membolehkan keputusan dibuat untuk penambahbaikan seterusnya. kemudahan. iklim.

Kejujuran ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . ii. Berdikari 4. Analisis keperluan adalah langkah yang penting dalam perkembangan kurikulum.. Contoh matlamat ialah i. Percaya dan patuh kepada Tuhan 2. Berbentuk eksplisit. pengiktirafan yang diperolehi dan sebagainya. membentuk institusi pendidikan bertaraf dunia menjelang 2020. Berhemah Tinggi 5. Cadangkan langkah-langkah yang anda boleh ambil untuk menentukan subjek anda menepati keperluan tersebut. Soalan refleksi 1. 1. Nilai-nilai murni menggambarkan matlamat dan objektif yang tersirat juga dinyatakan secara sisipan. Kebersihan Fizikal dan Mental 7. meningkatkan potensi setiap pelajar dalam . Bagaimanakah anda boleh melakukan analisis keperluan dan nyatakan kepentingannya dalam penggubalan subjek anda. Manakala hasil pembejaran merupakan pernyataan khusus yang secara terperinci tentang apakah perkara yang mesti seseorang pelajar kuasai selepas mempelajari sesuatu tajuk/topik/unit. ISU DAN AMALAN KURIKULUM Mendefinisi dan menentukan matlamat... afektif dan psikomotor. Keberanian 8.. gemilang dan terbilang.84 Penilaian Produk Menentukan setakat mana matlamat program telah dicapai seperti bilangan dan kualiti lulusan.. Baik Hati 3. Perancang kurikulum perlu memastikan kurikulum yang digubal memenuhi keperluan semasa dan akan datang. Objektif ialah pernyataan-pernyataan sasaran khusus yang merupakan langkah-langkah kecil ke arah pencapaian sesuatu matlamat. objektif dan hasil pembelajaran Matlamat ialah hasil atau sasaran umum berbentuk jangka panjang yang memandu tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan.. Objektif dan hasil pembelajaran secara umumnya merujuk kepada pembangunan 3 domain iaitu kognitif. iii. Matlamat pembelajaran terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Bekerjasama 6. Matlamat juga terkandung di dalam visi dan misi sesuatu institusi. menghasilkan pelajar yang cemerlang. 2.

Semangat bermasyarakat 13. (i) Perspektif Objektivis Perspektif objektivis adalah berasaskan perkara-perkara berikut: • Melihat ilmu sebagai satu komoditi yang sudah pasti dan dapat diperturunkan • Menerima alam seperti sedia ada • Menekankan isi kandungan pelajaran. Rasional 15. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Keadilan 10.85 9. Hormat menghormati Faktor-faktor yang mempengaruhi reka bentuk kurikulum Banyak perkara mendasari reka bentuk kurikulum seperti. keupayaan baru dan pemindahan pembelajaran • Menggunakan Taksonomi Bloom untuk pengajaran dan penilaian. Kesederhanaan 14. Kerajinan 11. iaitu perspektif objektivis yang melaksanakan kaedah deduktif dalam pengajaran. dan perspektif konstruktivis yang melaksanakan kaedah induktif. Kesyukuran 12. kemahiran baru. Berkasih sayang 16. l Perspektif terhadap pembelajaran dan pemikiran l Perspektif terhadap ilmu l Masalah dan keperluan Perspektif Terhadap Ilmu Secara umum terdapat dua perspektif terhadap ilmu.

Flavell. E. diikuti oleh pembentukan konsep dan diakhiri dengan penerokaan. Bloom. peraturan tahap tinggi atau pemindahan pembelajaran.86 Jadual di bawah memberikan jenis-jenis teori yang tergolong di dalam perspektif objektivis. Tugas pengajar ialah mendapatkan satu item yang mewakili sesuatu set dan memastikan pelajar menguasainya dengan sepenuhnya. Maka kurikulum yang dibentuk adalah berkisar di dalam penentuan item-item yang mewakili set-set ilmu tersebut. Keller. Ausubel. Gagne. strategi dan metakognisi Sibernetik Landa Kognitive Ausubel. Mayer. R. seperti yang digambarkan di bawah: Pengenalan Istilah Pembentukan Konsep Penerokaan ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . iaitu bermula dengan definisi. Kaedah pengajaran yang digunakan adalah berbentuk deduktif. Skinner Pengasas Teori/Model Pembelajaran Skinner Fokus/Objektif Pengajaran & Pembelajaran Penguasan isi pelajaran melalui proses pelaziman dan penggunaan motivasi ekstrinsik Penguasaan kemahiran dan pengetahuan prosedur melalui penggabungan pelbagai subkemahiran dan sub-prosedur (kaedah snowball) Penguasan isi pelajaran melalui pencetusan proses-proses mentas seperti skema. serta tumpuan-tumpuan tiap satu teori. Gagne. pengasas-pengasasnya. Jenis Teori Behaviurisme Pengasas Teori Pembelajaran Pavlov. Mager Perspektif objektivis mengutamakan pembentukan kemahiran. Thorndike.

strategi pengajaran yang dilaksanakan adalah berbentuk ekspositori. simulasi.87 Di dalam perspektif objektivis. penghalusan (tuning) dan pembinaan semula (reconstruction). Menurut teori skema. penghalusan dan pembinaan semula. pengetahuan prosedur (jenis rumus) dan pengetahuan strategi. Proses-proses mental yang menjadi tumpuan ialah proses-proses penambahan (accretion). Di dalam perspektif objektivis. (ii) Perspektif Konstruktivis Perspektif konstruktivis pula adalah berasaskan perkara-perkara berikut: • • • • Melihat pelajar sebagai pembina ilmu Pengajaran adalah untuk mengubah cara dan tahap berfikir Isi pelajaran bukan matlamat pengajaran tetapi hanyalah batu loncatan untuk mendapatkan kepakaran yang lebih tinggi Isi pelajaran ini dibuang selepas kepakaran diperolehi ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . iaitu boleh diajar dalam bentuk cebisan demi cebisan kerana kemudiannya ia akan bercantum atau bergabung menjadi set atau struktur pengetahuan yang lengkap. Cebisan-cebisan ini boleh disusun mengikut hierarki atau secara linear. seperti penggunaan kaedah kuliah. mainan peranan dan latih tubi. Pemangkin kepada pembelajaran ialah penggunaan strategistrategi pembelajaran. ilmu pengetahuan adalah terdiri dari pengetahuan deklaratif (jenis fakta. Ilmu dilihat sebagai satu produk dan objektif pengajaran ialah penguasaan ilmu pengetahuan seperti yang diajarkan. pelbagai pengetahuan prosedur boleh diterbitkan dari pengetahuan deklaratif yang terkumpul. dan pelbagai pengetahuan strategi boleh diterbitkan dari pengetahuan prosedur yang terkumpul di dalam struktur pengetahuan. demonstrasi. Perspektif ini disokong oleh teori pemprosesan maklumat yang menjelaskan bagaimana pengetahuan dipelajari dan teori skema yang menjelaskan bagaimana sesuatu struktur pengetahuan dibentuk. Setiap jenis ilmu pengetahuan ini boleh diajar secara berasingan melalui proses-proses penambahan. penyelesaian beberapa masalah contoh. Juga. juga diandaikan ialah ilmu pengetahuan itu adalah bersifat kumulatif.

pembelajaran kooperatif / kolaboratif. pengajaran adalah tertumpu kepada proses-proses pembinaan ilmu pengetahuan. Taba Fokus/Objektif Pengajaran & Pembelajaran Kemahiran pentaakulan. Jenis Teori Pembangunan Mental Pengasas Teori Pengasas Teori/Model Pembelajaran Pembelajaran Piaget. Di dalam pandangan ini. seperti penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan masalah (PBL). Collins & Stevens. strategi-strategi pengajaran yang dilaksanakan adalah berbentuk inkuiri. perantisan. lawatan sambil belajar. dsb Humanis Rogers Rogers Pembelajaran sosial (Social Learning) Vygotsky Spiro.” ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Gardner Lawson.88 Jadual di bawah memberikan jenis-jenis teori yang tergolong di dalam perspektif konstruktivis. serta tumpuan-tumpuan tiap satu teori. pemikiran saintifik & pemikiran aras tinggi berdasarkan logik & pembangunan pelbagai kecerdasan (multiple intelligence) Pembelajaran yang bermakna dan ownership of knowledge Kemahiran pentaakulan. it does not mean transmitting structure which may be assimilated at nothing other than a verbal level. Thelen Di dalam perspektif konstruktivis. but to create possibilities for a child to invent and discover… Teaching means creating situations where structure can be discovered. pemikiran saintifik & pemikiran aras tinggi berdasarkan perancahan (scaffolding). Bruner. Guru pula berperanan menjadi penyemak kepada proses pemikiran yang digunakan dan kepada rumusan yang diperolehi Pandangan perspektif konstruktivis dijelaskan oleh Piaget: “The goal of education is not to increase the amount of knowledge. pengasas-pengasasnya.

dan lawatan sambil belajar. penentuan corak atau perilaku fenomena tersebut. Oleh kerana ilmu pengetahuan adalah binaan sendiri pelajar menggunakan proses-proses induktif dan deduktif. Di dalam perspektif konstruktivis. dan rumusan akhir proses-proses ini. ilmu pengetahuan serta prosedur-prosedur melaksanakan sesuatu tugas mental boleh dimampatkan (zipping) dan dibuka semula (unzipping) mengikut keperluan. kemahiran-kemahiran akhir yang diperolehi ialah proses membina ilmu. pengisian di dalam tiap tahap proses ini. iaitu empirical-induktif (EI) (pada umur 7-15 tahun) dan hipotetikal-deduktif (HD) (pemikiran dewasa). penyu. perantisan. pembentukan rumusan/teori tentatif dan kemudian diuji aplikasi atau kebenarannya melaui proses-proses deduktif. seperti penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan masalah (PBL). Di peringkat kolej dan universiti Pemikiran (EI) melibatkan aplikasi rumus manakala pemikiran HD adalah terdiri daripada kategori berikut: l l ¡ l ¡ l l Pemikiran kombinatorik Pengenalpastian dan kawalan pembolehubah Bagaimana burung. pengetahuan itu adalah bersifat tentatif. Kebenaran rumusan atau teori yang dibina adalah bersifat tentatif dan akan segera diubah jika terdapat permerhatian atau bukti yang lebih kuat. Pengajar menjadi pembimbing dan membimbing menggunakan kaedah Socrates (penyoalan) yang melibatkan soalan-soalan di dalam kategori berikut: • • • • • • Memilih contoh-contoh positif dan negatif Memilih contoh yang berlawanan (Counterexamples) Menjana kes-kes Hipotetikal Mempertimbangkan ramalan-ramalan alternatif Mengesan sebab-akibat / implikasi suatu kontradiksi Mempertikai authoriti ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . iaitu dibina oleh pelajar secara induktif melalui pemerhatian suatu fenomena. dan kucing dapat kembali ke tempat asal Pemikiran perkadaran Penggunaan nisbah dan rumus Pemikiran Kebarangkalian Pemikiran korelasi Kaedah pengajaran yang dilaksanakan ialah berbentuk: Penerokaan Pengenalan Istilah Pembentukan Konsep Di dalam perspektif konstruktivis.89 Perspektif ini menekankan keupayaan berfikir pada dua tahap. pembentukan dan pengujian hipotesis. Di dalam perspektif ini. strategi pengajaran yang dilaksanakan adalah berbentuk inkuiri.

pengujian berasaskan projek dan portfolio.90 Sebagai bandingan. tugasan dan projek. pelajar mengalami dan belajar menyelesai masalah di persekitaran sebenar Berpusatkan pelajar dengan sedikit sahaja kawalan dan sumbangan dari pensyarah. kemahiran dan perilaku pelajar 4. pemantauan kendiri atau melalui interaksi. pengetahuan. Objektif Pensyarah tentukan keperluan. metakognisi. pengujian pensyarah. venture) antara pelajar dan pemantauan dan pensyarah. pelajar diajak berfikir. membentuk konsep. jadual di bawah menunjukkan perbezaan-perbezaan yang terhasil dari amalan perspektif-perspektif ini mengikut tiga jenis teori berdasarkan beberapa dimensi utama: OBJEKTIVIS Behavioris Pelajar boleh dibentuk mengikut objektif dan kehendak pensyarah. penyelesaian masalah dan kreativiti untuk menambah Pensyarah menilai dan menambah di mana perlu untuk membantu membangunkan keupayaan mental dan kreativiti secara menyeluruh Pensyarah membantu pelajar mengenalpasti keperluannya dan kemudian membimbing pelajar mencapainya Isi pelajaran adalah berasaskan kegiatan dan pengalaman kontekstual dalam menyelesaikan masalah di dalam situasi yang dipilih ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Isi pelajaran Isi pelajaran membina kompetensi dan penguasaan pelbagai kemahiran mengikut objektif yang telah ditetapkan Isi pelajaran diintegrasikan bersama proses-proses mental seperti logik. pelajar dimanipulasikan Kognitivis 1. Falsafah pembelajaran Perubahan adalah berdasarkan pilihan pelajar mengikut faktor-faktor di dalam persekitaran. strategi. formal berasaskan kompetensi 3. pemantauan pengukuhan (termasuk dan pemulihan oleh denda atau hukuman) oleh pensyarah. pengujian formal. 2. dan mencipta KONSTRUKTIVIS Humanis Pelajar mempunyai kehendak dan keupayaan sendiri dan pensyarah adalah pemudahcara sahaja. Keperluan pembelajaran Berpusatkan pensyarah Pembelajaran adalah satu dan berasaskan proses proses usahasama (jointstimulus-respons.

Oleh itu. Kurikulum Tersembunyi Satu elemen yang perlu diberi perhatian semasa mereka bentuk kurikulum ialah kurikulum tersembunyi. Aliran objektivis melihat ilmu sebagai satu produk dan guru adalah penyampainya. Ia adalah himpunan pengalaman tambahan pelajar yang wujud dan dialami serentak dengan kurikulum yang sedang diajar. Kurikulum tersembunyi amat berpengaruh. kemahiran berkomunikasi. kebolehan. Perkara yang sama berlaku di institusi pendidikan sama ada di sekolah ataupun IPT. Contohnya ialah dalam mengajar kemahiran generik.91 dan memperluaskan pengetahuan pelajar Rumusan Terdapat dua aliran yang kuat dan berbeza tentang pengajaran dan pembelaran. dan trait yang perlu dikuasai seseorang untuk berjaya di dalam kerjayanya. Rumusan Kurikulum tersembunyi amat berpengaruh dan boleh digunakan seiring kurikulum akademik yang digubal oleh pensyarah. Kemahiran generik memerlukan tempoh yang lama untuk dikuasai sepenuhnya dan tidak mungkin diperolehi dengan mendalam melalui pengajaran secara kursus. kualiti dan budaya akademik di jabatan. Aliran-aliran ini akan menghasilkan output atau keupayaan yang juga berbeza-beza. Minat dan kesungguhan pendidik. integrasi & pembudayaan • Agenda tersembunyi • Pengetahuan atau kemahiran insidental Pengaruh kurikulum tersembunyi mudah difahami dengan melihat bagaimana personaliti kanak-kanak terbentuk. Contoh-contoh mudah ialah • Kehidupan di institusi • Kaedah menetapkan peraturan dan norma institusi • Proses-proses sosialisasi. Ia boleh digunakan sebagai satu komponen tambahan sambil melaksanakan kurikulum biasa. pengajaran kemahiran generik dibuat di dalam bentuk kurikulum tersembunyi iaitu melalui teknik infusi yang menabur atau meletakkan beberapa bahagian dari kemahiran-kemahiran ini di dalam semua kursus yang pelajar ikuti. Kemahiran generik ialah kemahiran umum. nilai dan pendirian terhadap ilmu turut mencorakkan kurikulum yang dibina/ dilaksanakan . Aliran konstruktivis melihat ilmu sebagai satu proses pembinaan dan guru adalah pemudahcaranya. Cabaran kepada para pensyarah ialah menentukan isinya dan ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Setelah mengikuti semua kursus ini pelajar tersebut akan turut mempelajari pelbagai kemahiran generik.

kaedah belajar. Faktor yang menentukan kejayaan ini ialah koherens. Struktur dan isi sesuatu mata pelajaran/kursus adalah kurikulum di peringkat mikro manakala gabungan pelbagai kursus di peringkat silibus/program adalah kurikulum di peringkat makro. konsep. teras. dan opsyen. isu. alam sebenar. dan sebagainya dan juga kesalingkaitan di antara mereka. Terdapat berbagai cara memastikan koherens: • Isi pelajaran: Kursus-kursus di dalam sesebuah program dikelaskan sebagai major dan minor dan seterusnya diperincikan sebagai asas. kaedah induktif. perspektif pemikiran. dan sebagainya. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Kewujudan koherens yang tinggi memastikan kesan Gestalt iaitu “the whole is greater than the sum of its parts” diperolehi. dan kaedah saintifik dikenalpasti dan dilaksanakan secara infusi atau difusi di dalam kursus dan program. • Cara mencapai ilmu: Proses-proses mencapai ilmu seperti yang terkandung di dalam kaedah ekspositori-deduktif. • Kemahiran generik: Beberapa kemahiran intelek dan kemahiran komunikasi dikenalpasti dan ditawarkan secara infusi atau difusi di dalam kursus dan program. Berikan beberapa contoh kurikulum tersembunyi yang anda tahu. • Program: Penawaran kursus dibuat secara Interdisciplinary yang menekankan kepelbagaian di dalam perspektif-perspektif ilmu. iaitu kesepaduan menyeluruh di antara mata pelajaran/kursus yang diajar dengan kurikulum/program yang dibentuk. elektif. 2. Soalan Refleksi 1.92 menabur atau meletakkan cebisan isi-isi tersebut di dalam pelbagai kursus atau kegiatan pelajar. Penawaran sesuatu program melibatkan kepelbagaian dari segi disiplin ilmu. Koherens ialah keadaan saling keterkaitan di antara item-item isi di dalam sesuatu kursus dan di antara setiap kursus dengan kursus-kursus lain di dalam sesebuah program. masalah. Bagaimanakah kurikulum tersembunyi itu diserapkan dalam pelaksanaan proses pendidikan? Koherens Dalam Kurikulum Satu isu penting di dalam penggubalan kurikulum berkualiti ialah memastikan bahawa kurikulum yang terlaksana adalah kurikulum yang digubal.

kualiti kurikulum. Koherens ialah nilai tambah yang menentukan kualiti sebenar setiap kursus dan program. Satu lagi laporan yang mengejutkan ialah kedudukan Malaysia di pentas dunia di dalam pendaftaran paten. 2000 melaporkan bahawa: • • • • 95% dari jumlah paten di dunia dipegang oleh 15% penduduknya Jepun mendaftarkan purata 300 paten / juta penduduk U. Ukuran keterkinian kurikulum juga dapat dilihat pada keupayaan pencapaian dan kecekapan pelajar terhadap pengetahuan dan kemahiran tertentu.S. iaitu kurikulum yang baik akan melaporkan kadar pengambilan kerja yang lebih tinggi. Malaysia menduduki tempat ke 16 manakala di dalam Sains. aspek penyelidikan di kalangan graduan dan kekinian mereka di dalam membincangkan isu-isu semasa di dalam seminar dan konferens antarabangsa juga diambil kira. Di semua institusi pendidikan. Di dalam Matematik. “ketokohan dan anjalan graduan” adalah sebenarnya komen terhadap kurikulum. Rumusan Hasil kurikulum yang digubal membentuk kualiti akhir pelajar.A. Kajian ini di panggil Third International Mathematics and Science Study. Pada peringkat IPT. dan tanggapan masyarakat setempat dan masyarakan dunia terhadap program dan institusi. Satu darinya ialah kajian prestasi di dalam Sains dan Matematik di antara 38 buah negara yang dijalankan oleh U. Setiap ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Department of Education pada tahun 2000. ukuran keterkinian kurikulum dapat dilihat pada statistik pengambilan kerja graduan tiap tahun selepas tamat pengajian. pelajar mengikuti kursus tetapi mengalami silibus/program. Cabaran & Keterkinian Kurikulum Terdapat banyak kajian yang menguji kesan kurikulum terhadap pengajaran. “kualiti”. Sept 4. Malaysia ditempat ke 22. Institusi yang mempunyai “program” yang baik. mendaftarkan purata 200 paten / juta penduduk.S. Tanggapan atau komen terhadap “program”. Jelaslah bahawa setiap institusi perlu mendapatkan benchmark sendiri untuk setiap bidang supaya program dan kursus yang ditawarkan tidak ketinggalan di peringkat negara dan di peringkat antarabangsa. Akhbar The Star.93 • Pembangunan diri: Sahsiah dan kualiti peribadi pelajar ditentukan dan dibangunkan secara infusi atau difusi di dalam kursus dan program. manakala Malaysia mendaftarkan purata 2 paten / juta penduduk Untuk IPT.

Terdapat juga kurikulum yang tersembunyi di dalam kurikulum yang dibina. UNIT 10 PENTERJEMAHAN & PENTAFSIRAN KURIKULUM KEBANGSAAN HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran.94 institusi perlu mendapatkan benchmark sendiri untuk setiap bidang supaya program dan kursus yang ditawarkan tidak ketinggalan di peringkat negara dan di peringkat antarabangsa. Sebagai rumusan. Tugas setiap pensyarah ialah menentukan bahawa pengajaran dan matlamat yang hendak dicapai adalah selaras dengan falsafah. visi. misi. terdapat dua aliran kuat di dalam interpretasi dan amalan pengajaran dan pembelajaran yang mempengaruhi isi dan struktur kurikulum. pelajar dapat: MATLAMAT & OBJEKTIF KURIKULUM ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . dan amalan yang telah dipilih dan memaksimumkan koherens serta kesan-kesan positif dari kurikulum tersembunyi. Faktor-faktor ini mencorakkan kurikulum yang direka dan menentukan hasil akhir yang diperolehi.

95 FALSAFAH PENDI KEBANGSAA KURIKULUM KEB KURIKULUM KEBANGSAAN PRASEKOLAH KBSR KBSR Kurikulum Kebangsaan KBSM T D K ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) il Do ad e Ta K .

96

MASIHKAH ANDA INGAT APAKAH KURIKULUM KEBANGSAAN?
Apakah Peranan Kurikulum? 1.

YANG

DIMAKSUDKAN

Laporan Jawatankuasa Kabinet, 1979: Perkembangan individu secara menyeluruh (intelek, rohani, emosi dan jasmani) 2. Penerapan dan perkembangan nilai-nilai murni 3. Penyebaran ilmu pengetahuan 4. Pembentukan masyarakat malaysia yang bersatu padu 5. Melahirkan tenaga kerja mahir Rangka Konsepsual Penterjemahan Kurikulum 1. Asas pertimbangan pembinaan kurikulum 2. Peringkat Pelaksanaan kurikulum: Pra Sekolah, Rendah, Menengah, Pendidikan Khas 3. Amalan kurikulum di dalam bilik darjah 4. Hasil / Kesan akhir

    

Asas pertimbangan pembinaan kurikulum 1. Pembangunan negara Ekonomi Perpaduan Teknologi maklumat Sains & teknologi Sosio budaya 2. Perkembangan individu Perkembangan insane

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

97  Perkembangan warganegara 3. Teori pembelajaran  Pelbagai kecerdasan  Kecerdasan (IQ, EQ, SQ & PQ)  Konstruktivisme Falsafah Pendidikan Kebangsaan  Pendidikan suatu usaha berterusan  Perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu (intelek, rohani, emosi & jasmani)

4.

• • • •

5. Empat asas utama pendidikan (UNESCO) Belajar untuk pengetahuan Belajar untuk kemahiran Belajar untuk menjadi insan sempurna Belajar untuk hidup bersama

Peringkat Pendidikan: Pra Sekolah, Sekolah Rendah, Sekolah Menengah, Pendidikan Khas 1. Mata pelajaran wajib • Teras • Tambahan • Elektif Program-Program Khas: • Pemupukan patriotisme • Pendidikan alam sekitar • Pendidikan kesihatan keluarga • Pendidikan pencegahan dadah • Program komputer dalam pendidikan • Program khas orang asli • Program sekolah ke kerjaya

2.

Amalan kurikulum di dalam bilik darjah 1. Strategi pengajaran & pembelajaran (Berpusatkan murid) • Inkuiri penemuan • Penggabungjalinan • Penyerapan • Kesepaduan pengetahuan & amalan • Pengayaan & pemulihan • Kemahiran berfikir secara kreatif & kritis ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

98 • • • • • • • • • • • 2. Pembelajaran masteri Learning how to learn Penulisan genre Kemahiran proses sains Pembelajaran kontekstual Pembelajaran yang menyeronokkan Kemahiran generik Kajian masa depan Sistem pembelajaran intergratif Aspek merentas kurikulum Pembelajaran bestari

Penilaian  Penilaian berterusan  Penilaian berasaskan sekolah  Penilaian secara berpusat

Hasil Pelaksanaan Kurikulum 1. Pembangunan Insan / individu • Pekerja berilmu • Celik it • Berkemahiran dan berketrampilan • Bersemangat patriotik • Berakhlak mulia • Hidup bermasyarakat • Menghargai alam sekitar • Berfikiran kreatif & kritis • Berdaya tahan/jati diri • Berinovatif • Beretika & berbudaya 2. Pembangunan negara  Warganegara yang cemerlang, gemilang & terbilang  Kemajuan ekonomi, sosial dan politik  Rakyat yang bersatu  Negara yang stabil, aman dan makmur  Penyertaan demokrasi tulen  Guna tenaga penuh.

Domain Objektif Kurikulum

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

99 Domain Objektif Kognitif (Taksonomi Bloom) Domain Objektif Afektif Pemikiran Aras R ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

Domain Objektif Psikomotor Domain Psikomotor 5) Naturalisasi 4) Artikulasi 3) Ketelitian 2) Memanipulasi Meniru Menyebatikan apa yang telah dipelajari Melaksanakan tugas dengan cekap Melakukan sesuatu dengan teliti Mengaplikasi apa yang dipelajari Memerhati dan meniru Bagaimanakah Objektif/ Hasil Pembelajaran di Nyatakan? Perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menyatakan objektif adalah: • • fokuskan kepada pelajar. Mengetahui kepentingan atau nilai Memberi respon terhadap sesuatu yang MemberiTindakbalas telah dipelajari Tindakbalas Memberi Menerima Menerima Menerima arahan dan tunjuk ajar. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . terhadap Menyelia diri sendiri atau orang lain melakukan sesuatu. menggunakan perubahan tingkah laku pelajar sebagai rujukan.100 Domain Afektif Domain Afektif Perwatakan Perwatakan Mengorganisasi Mengorganisasi Menghargai Menghargai Membentuk perwatakan sesuatu sikap atau nilai.

Audiens (Pelajar) à Siapakah audiens anda? Behaviour (Tingkah laku) à Apa yang anda mahu mereka lakukan? Condition (Situasi) à Apakah perubahan tingkah laku pelajar mahukan? dikuasai pelajar? yang anda Degree (Tahap) à Sejauh mana pengetahuan & kemahiran yang dipelajari telah KRITERIA PENULISAN OBJEKTIF PENYUSUNAN KANDUNGAN KURIKULUM SEKOLAH ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) Tahap usia / kecerdasan . iv. ii. iii.101 Objektif ditulis dengan menggunakan format 'ABCD': i.

102 Kurikulum sebagai hasil (ends) à kenyataan objektif yang dihajatkan Pengalaman pembelajaran sebagai cara (means) mencapai objektif à isi & kaedah PENTERJEMAHAN KURIKULUM KEPADA PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sukatan Pelajaran & Huraian Kandungan Pelajaran Sukatan pelajaran mesti diluluskan oleh Menteri Pelajaran. Menterjemahkan kurikulum kepada unit-unit pengajaran Sukatan Pelajaran ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) Dokumen mengena kepada m tahun per .

103 Mentejemahkan Kurikulum Menerusi Sukatan Pelajaran Kepada Rancangan Pengajaran Tahunan & Harian Adakah pengajaran itu merupakan proses memindahkan ilmu bagai mengisi botol yang kosong? PELAKSANAAN KURIKULUM DI BILIK DARJAH ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

kemahiran. Seko Menengah. Pe Hasil Pembelajaran: Senarai pernyataan pencapaian secara hirarki tentang pengetahuan. kebolehan.104 KURIK (Pra Sekolah. sikap yang perlu dikuasai oleh pelajar mengikut aturan pencapaian yang telah ditentukan selepas menerima pengajaran. Mata PENGLIBATAN GURU DALAM KURIKULUM DI BILIK DARJAH PERANCANGAN & PELAKSANAAN Unit 1 Tajuk 1 Analisis Kurikulum Tajuk 2 ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) Tentukan .

105 Penilaian TRANFORMASI PENGAJARAN. SUKANATAN PELAJARAN KEPADA RANCANGAN Rancangan Pengajaran Tahunan Minggu Tajuk/ Topik/ Unit Hasil Pembelajaran/ Objektif/ Huraian Kandungan Konsep Kemahiran Nilai 1 2 3 4 5 6 7 42 Perkhidm atan bantuan ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

buku teks.20 am (80 minit) Bil. Menganalisis dengan tepat 3 isu ekologi hutan tempatan. i.106 TRANFORMASI RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KEPADA PROSES PENGAJARAN Contoh Format Asas: Tarikh/ Hari : 28 Ogos 2010/ Selasa Tingkatan : 4 Sains Mata Pelajaran: Biologi Tajuk : Ekologi Masa : 9. spesifik dan tersusun Objektif : Pada akhir pengajaran. kekangan atau kekuatan serta kepuasan yang ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Pelajar : 35 Orang Objektif yang ditulis mestilah eksplisit. Perbincangan 4. cabaran. kerjasama : berfikir. Penerangan 3. iii. permasalahan. pelajar dapat. Poster. Aktiviti Bahan Nilai Kemahiran : 1. Penilaian : Komputer. Projektor. Soal jawab 2. Skrin. Model Pembelajaran Masteri (Objektivisme) Kandungan Tayangan klip video berkaitan Difinisikan ekologi Interaksi komponen ekologi Isu-Isu ekologi tempatan Penilaian Rumusan Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Catatan Langkah & Masa Set induksi (5 minit) Langkah 1 (15 minit) Langkah 2 (20 minit) Langkah 3 (20 minit) Langkah 4 (30 minit) Langkah 5 (10 minit) Refleksi : Ditulis setelah proses pengajaran dan pembelajaran berakhir dengan mengenalpasti isu. menghormati. : Bersyukur. Menjelaskan sekurang-kurangnya 3 bentuk interaksi komponen biotik & abiotik. ringkas. Persembahan 5. mencari maklumat Contoh Rancangan Pengajaran Harian i.00–10. Mendifinisikan ekologi antara benda hidup dengan betul ii. komunikasi. menghargai.

Perbincangan dalam kumpulan kecil dan buat laporan Pembacaan lanjutan. Penilaian • Wujudkan kesedaran tentang idea • • • • alternatif. Penulisan sendiri kerja projek Penulisan kendiri. Menyedari bahawa idea sedia ada perlu diubahsuai. pemgembangan atau penukaran idea. catatan peribadi dan lain-lain. • Tayangan filem/ video • Keratan akhbar/ poster • • • • Amali Perbincangan Pemetaan konsep Laporan Fasa 2: Pencetusan Idea Murid dan guru sedar tentang idea terdahulu Fasa 3: Penstrukturan semula idea i. Model Pembelajaran Konstruktivisme 5-fasa (Needham. Murid dapat membuat refleksi sejauh manakah idea asal mereka telah berubah. Menguji kesahan idea-idea sedia ada. ii. Mengenalpasti idea-idea alternatif dan memeriksa sendiri secara kritis idea-idea sedia ada. 1987). Pendedahan kepada situasi konflik iii. Pembelajaan Inkuiri. Pembelajaran P Fasa Fasa 1: Orientasi Tujuan/ Kegunaan Menimbulkan minat dan menyediakan suasana Kaedah Contoh: • Amali penyelesaikan masalah • Tunjukcara. eksperimen.107 telah muncul ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung dan apakah tindakan yang efektif yang perlu diambil untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran pada masa hadapan menjadi bertambah baik. diperkembangkan atau diganti dengan idea yang lebih saintifik. Penjelasan dan pertukaran ii. Pengubahsuaian. Fasa 4: Penggunaan Idea Fasa 5: Refleksi Pengukuhan kepada idea yang telah dibina dalam situasi baru dan biasa Menyedari tentang perubahan idea murid. Menguji kesahan untuk idea-idea baru yang dibina. perbincangan kumpulan. projek. Pembinaan idea baru iv. (Pembelajaran Berasas Masalah. Perbandingan Model Objektivisme Dan Konstruktivisme ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Input guru & tunjukcara guru Amali.

input pelajar Titik Tolak Tujuan Peranan Murid Peranan Guru Indikator kejayaan Pembelajaran Persekitaran Komunikasi Guru Pelajar Strategi Penyoalan Maklum Balas Struktur CONTOH PROSES PEN 1. . spesifik dan regular Soalan terbuka Menggalakkan & memuji Anjal . positif. sehala Soalan tertutup Menentukan sama ada jawapan betul Masa dan rutin tetap Konstruktivisme Kekuatan dan kelemahan pelajar Membangunkan pelajar yang bertanggungjawab Pembuat keputusan yang aktif Pemudah cara Kebolehan mengaplikasi idea secara berdikari dan menetapkan matlamat Menyokong pengambilan risiko Kumpulan koperatif Dua arah. Sumbang Saran Guru memberi panduan. Pelajar berbincang dan menjana soalan hubungan ekologi antara benda hidup ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) 3.108 Objektivisme Pindahkan pengetahuan Perubahan Penerima pasif Pemberi maklumat Perubahan mengikut markah ujian Presriptif Diarah guru Guru memperbaiki kesilapan.

109 YES & DON’T DALAM PENULISAN OBJEKTIF PENGAJARAN YES & DON’T DALAM PENULISAN OBJEKTIF YES Build Classify Contrast Demonstrate Distinguish Evaluate Identify Interpret Label List Match Measure Name Remove Select State DON’T Appreciate Consider Desire Feel Find interesting Have inside into Know Learn Like to Love to Really like to Recognize Remember See that Think Understand KEPENTINGAN PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

Murid rasa seronok belajar. Prestasi murid dapat dipantau. Murid dapat dikenalpasti kekuatan dan kelemahan. Murid belajar dalam keadaan yang berfokus. Murid yang cerdas diberi peluang untuk memperkayakan pengetahuan. Murid dapat pengetahuan yang maksima. Pembestarian Budaya Pengajaran Dan Pembelajaran Mengapa Guru ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .110 Memuda S Apakah hubungkait antara Penulisan RPH dengan pembelajaran murid? • • • • • • • • • Murid tidak rasa bosan. Murid yang lemah diberi peluang untuk menjalani proses pemulihan semula. Murid dapat mempelbagaikan proses pembelajaran.

Amalan Pengajaran Sedia ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .111 Perubahan Dalam Amalan Pengajaran Dan Pembelajaran Perubahan diharap berlaku dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah seperti dijelaskan di bawah.

112 Peranan Guru Dalam Amalan Pengajaran Bestari ω Guru berperanan sebagai pembimbing ω Guru menyediakan pengalaman pembelajaran ω Pelajar lebih bertanggungjawab ke atas pembelajaran RUMUSAN : KEBERKESANAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Pengajaran & Pengajaran secara terancang dapat memaksimumkan keupayaan murid untuk beroleh pengetahuan. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) Pembelajaran . Hanya 75 peratus ilmu yang disampaikan oleh guru dikuasai atau difahami oleh murid. namunmanfaat sepenuhnya tidak dapat diserap oleh pelajar. Guru perlu meneliti semua rancangan pengajaran yang telah dibuat untuk proses penambahbaikan. Lebih dari 95 peratus maklumat atau pengetahuan yang disampaikan oleh guru dapat dikuasai atau difahami oleh murid Walaupun pengajaran guru telah dirancang.

MAAF SEDANG DALAM PENYELENGGARAAN SILA LENGKAPKAN UNTUK UNIT-UNIT YANG SETERUSNYA BERPANDUKAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL. Proses pengajaran guru perlu diubah dari aspek kaedah.113 Pengajaran guru kurang berkesan. Proses pembelajaran murid perlu diberi perhatian dan dirancang dengan teliti. Guru perlu mengubahsuai kaedah. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dalam keadaan tidak bermatlamat. strategi dan teknik pengajaran agar keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dipertingkatkan pada sesi berikutnya. Kurang dari 50 peratus daripada maklumat / pengetahuan yang disampaikan oleh guru dapat dikuasai atau difahami oleh murid. strategi dan tekniknya mengikut kesesuaian tahap pembelajaran murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful