1

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR
HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran modul ini anda sepatutnya berkebolehan untuk: 1. 2. 3. 4. menganalisis perkembangan pendidikan di Malaysia dari aspek falsafah, kurikulum dan dasar-dasar. menghubungkait Faslsafah Pendidikan Kebangsaan, kurikulum kebangsaan dan penterjemahannya menerusi Sukatan Pelajaran. membina perkembangan profesionalisme keguruan membahaskan Akta Pendidikan 1996

SINOPSIS Modul ini membincangkan secara kritis tentang falsafah dan dasar pendidikan dengan menganalisisnya dalam konteks perkembangan pendidikan di Malaysia. Modul ini juga membincangkan perkembangan pendidikan negara sebagai satu kesinambungan dan keunggulan yang berterusan dengan berlandaskan interaksi dan pemikiran yang telah berlaku dalam proses pembangunan negara. Falsafah, dasar-dasar, kurikulum dan peraturan dalam pendidikan juga diberi penekanan bagi membolehkan para pelajar memperoleh pengetahuan dan kemahiran serta pemupukan sikap dalam melaksanakan tanggungjawab secara berkesan dalam batasan profesion perguruan.

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

2

RINGKASAN KANDUNGAN KURSUS

Falsafah Pendidikan Islam
eklektik

Falsafah Pendidikan Barat

PENDIDIKAN
FALSAFAH PENDIDIKAN

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru
Profesionalisme Keguruan

A K T A P E N D I D I K A N 1 9 9 6

DASAR-DASAR PENDIDIKAN

 Dasar Kawalan  Dasar Kebajikan  Dasar Inovasi  Dasar Solusi Jangka Pendek Jangka Panjang Reka Bentuk Kurikulum Sukatan Pelajaran Rancangan Pengajaran Tahunan Harian
 Wawasan Pendidikan  Pembangunan Pendidikan Nasional  PIPP  Dimensi Vertikal  Dimensi Horizontal

PERANCANGAN PENDIDIKAN

PELAKSANAAN PENDIDIKAN

KETAKWAAN

ETIKA & PERUNDANGAN PENDIDIKAN

Kod Etika Profesinalisme Keguruan Disiplin & Perundangan Pendidikan

PEMBANGUNAN

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

3

INSAN

NEGARA UNIT

1

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA KE ARAH PEMBANGUNAN INSAN DAN NEGARA
Hasil Pembelajaran Selepas membaca modul ini, anda sepatutnya dapat: 1. Memberikan makna pendidikan 2. Menginterpretasikan pembangunan 3. Menyatakan definisi pendidikan dan pembangunan merujuk kepada pandangan tokoh. 4. Menghubungkait di antara pendidikan dan pembangunan sebagai dua pembolehubah.

KONSEP DAN PENGERTIAN PENDIDIKAN Berdasarkan Kamus Dewan Edisi 4 (2005) istilah pendidikan membawa maksud : i. Perihal mendidik, ii. Ilmu iii. Didikan, latihan, ajaran. Pendidikan = Education Education = Latin: e’ex (keluar) Pendidikan = Didikan (educere) + & ducereduc (memimpin) latihan (educare)

Perbezaan didik, ajar dan latih. ISTILAH DALAM PENDIDIKAN Konsep Gelaran tokoh DIDIK Pendidik: menyampaikan maklumat & memberi ilmu, berkongsi AJAR Pengajar: memindah pengetahuan dan keterampilan untuk LATIH Jurulatih: membina kemahiran melalui tunjuk ajar .

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

ta’dib dan ta’lim. emosi dan jasmani Pengetahuan. kemahiran. kerohanian. Berpelajaran: intelek Pelatih: patuh arahan Kesan Terlatih: Jasmani Penerapan Masa Matlamat Pengetahuan & Kemahiran Ada had/ tempoh Kepandaian dan kecekapan Kemahiran Ada had/ tempoh Kemahiran Keperluan Proses Belajar untuk survival Mengajar: memindahkan pengetahuan & kemahiran Di hadapan: arahan Arahan mandatori: Ikut apa yang disuruh. Ta’dib berasal dari kata dasar “addaba” yang bermaksud mendidik adab atau membentuk akhlak. ii. Dari segi terminologinya ta’dib bermakna dalam proses mendidik atau membentuk. nilai Di samping: bimbingan Role model: berilmu. sikap dan sahsiah yang ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Belajar untuk ketrampilan Melatih & membina kepakaran Kedudukan guru Ciri-ciri guru Bersama: tunjuk ajar Ikut apa yang disuruh dan dibuat.w. kejiwaan dan kecekapan Belajar untuk belajar Memimpin: memindah.t. jangan ikut apa yang dibuat. pendidikan mempunyai beberapa istilah seperti tarbiah. membina & berkongsi pengetahuan. beragama. berakhlak. kemahiran & nilai Berterusan Kebijaksanaan. memelihara atau memimpin. rohani. menguasai selain mendidik. individu yang terdidik itu mempunyai kemampuan untuk mengembangkan potensinya untuk membentuk peribadi. manfaat diri pelajar. keadaban. Dari sudut perspektif Islam. i.4 pengalaman Penerima Anak didik: menerima asuhan dan pembentukan Terdidik: Intelek. Tarbiah berasal dari kata dasar “rabba” yang bermaksud mengasuh. Ia diseertikan dengan makna memiliki. berketerampilan & bersahsiah. Oleh itu perkataan tarbiah membawa makna yang luas kerana realitinya pengertian tersebut meliputi manusia dan semua makhluk Allah s. Pelajar: menerima tunjuk ajar.

iii. – 347 S. mualim. Ta’lim berasal dari kata dasar “allama” yang bermaksud proses pengajaran dan pembelajaran. Dari idea tersebut. muaddib dan mudarris. berdisiplin.M. Tarbiah DEFINISI PENDIDIKAN DARI PERSPEKTIF BARAT (Mengasuh/ Memelihara/ membaiki) a) Sparta : Pendidikan satu usaha untuk membentuk rakyat yang berani. b) Athens : Pendidikan untuk membina kebijaksanaan dan keseimbangan jiwa bagi mengukuhkan demokrasi dan membentuk warganegara yang cintakan negara. makna pendidik berkait rapat dengan dengan konsep murabbi. Hal ini berkaitan dengan proses penterjemahan ilmu dalam bentuk teori dan praktik dari pendidik kepada pelajar. Hubungan konsep tarbiah.M.) MAKHLUK ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Muallim membawa kaitan di antara proses didikan dengan ilmu yang berhubungkait dengan al-Quran dan Sunnah. i. Murabbi menghubungkan proses didikan itu dengan Allah s.w. sebagai sumber rujukan. Muaddib pula menghubungkan pendidikan sebagai satu proses peradaban atau menjadikan manusia berakhlak. Oleh itu perkataan ta’dib hanya difokuskan kepada manusia sahaja. ta’dib dan ta’lim dalam proses pembinaan insan yang syumul dapat digambarkan seperti rajah di bawah. barat telah mengambilnya sebagai acuan dalam membuat tafsiran dan definisi tentang pendidikan.” (Plato: 427 S.t. Pendidikan ialah latihan.t.w. “Pendidikan sebagai latihan jasmani dan rohani bagi mencapai kecantikan kesempurnaan pekerti. Dalam pendidikan Islam.5 selaras dengan acuan yang ditetapkan oleh Allah s. taat pemimpin dan cintakan tanah air.

• JAWARIAN (PSIKOMOTOR): Amalan & kebiasaan yang menurut sunnah. Pendidikan juga suatu proses bagi mengatur dan menambah pengetahuan yang dimiliki supaya dapat hidup dengan lebih selamat. • HATI (EFEKTIF): Kesedaran dan penghayatan secara fitrah. – 399 S.” (Stuart Mill) Pendidikan ialah mendidik “Pendidikan ialah mendidik iaitu memimpin keluar. roh.) Pendidikan ialah proses “Pendidikan sebagai proses membentuk kecenderungan asasi yang berupa kepercayaan dan perasaan terhadap alam sejagat dan sesama manusia.” (Aristotle: 384 S. iv. kerohanian dan emosi.M. Pendidikan ialah usaha “Pendidikan ialah proses pembinaan pekerti dan pengembangan akal fikiran. jasmani.M. Ketiga-tiga dasar tersebut berasaskan sumber ilmu utama: • AL-QURAN • AS-SUNNAH (HADIS) • IJTIHAD (ULAMA) ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . latihan dan indoktrinasi. v vi. – 322 S. Pendidikan berlaku melalui tunjukajar.M.” (Socrates: 470 S. PENGERTIAN PENDIDIKAN DARI PERSPEKTIF ISLAM Pendidikan dalam Islam meletakkan tiga dasar ilmu yang berlandaskan kepada • AKAL (KOGNITIF): Ilmu wahyu + ilmu aqli = kebesaran dan kebenaran Tuhan.” (John Dewey: 1933) Pendidikan ialah penambahan ilmu “Pendidikan ialah untuk menambahkan ilmu untuk menghampirkan diri dengan kesempurnaan fitrah dan memahami daya usaha yang terdapat pada bakat dan watak seseorang. REFLEKSI Apakah ciri-ciri pendidikan dari perspektif barat? Adakah ciri-ciri tersebut mempunyai persamaan dengan situasi pendidikan di Malaysia? Bincangkan. jiwa & perasaan.) Pendidikan ialah sistem “Pendidikan ialah satu sistem perkembangan intelektual.6 ii.M.” (Ducasse) iii.

Usaha melengkapkan pengetahuan.7 Pendapat ilmuan Islam terhadap pendidikan: i. Al-Jamali: Pendidikan sebagai membentuk tabiat dan sikap manusia dalam pelbagai aspek kehidupan (jasmani. jasmaniah dan rohaniah bagi melahirkan manusia berkebudayaan tinggi. Proses interaksi 2 pihak di antara pendidik dan orang yang dididik secara seimbang. vi. iv. sosial) supaya dapat mengabdi diri kepada Allah. vii. akhlak. APAKAH HAKIKAT PENDIDIKAN? i. v. pemikiran dan kemahiran orang yang dididik untuk menghadapi cabaran perubahan persekitaran. Al-Ghazali: Pendidikan ialah proses pembentukan akhlak dan nilai-nilai kerohanian sebagai persediaan menghadapi rintangan hidup. masyarakat dan negara. rohani. keluarga. ii. Imam al-Syafie: Pendidikan bermatlamat membentuk akidah dan penguasaan ilmu untuk melengkapkan diri menghadapi dunia. ii. iii. iii. Proses yang berterusan. x. Proses dan usaha untuk meningkatkan kualiti kehidupan individu. Imam Abu Hanifa: Pendidikan merupakan perihal membina ummah bersandarkan agama. pemikiran dan ilmu sehingga ke peringkat Ijtihad. bermasyarakat dan bersedia memimpin. akal. berakhlak. viii. berupaya melaksanakan tanggungjawab sebagai insan yang baik dan warganegara yang sempurna. ix. Ibnu Khaldun: Pendidikan ialah usaha mempersiapkan individu bagi membina masyarakat dan Negara. Hasan Langgulung: Pendidikan ialah merubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada individu melalui berbagai proses dan cara bagi melahirkan manusia yang bertanggungjawab & berbakti kepada Allah. Usaha menerapkan ilmu dan nilai bagi pembinaan warganegara yang cemerlang ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Khursid Ahmad: Pendidikan sebagai latihan aqliah. Imam Malik: Pendidikan ialah pembentukan individu yang berilmu.

Dimensi Bukan Instrumentalis Pendidikan ialah _______ i. tutur kata. iii. menjadi makhluk terdidik. ii. mesti bersesuaian dengan kehidupan manusia di dalam masyarakat. jahitan. iv. pertanian Pendidikan Informal Cth: Adab. ternakan. satu kehidupan JENIS PENDIDIKAN Cth: SK. MRSM. akhlak ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . mempunyai matlamat implisit. iii. ii. IKM Pendidikan Formal Pendidikan Nonformal Cth: Kursus lanjutan seperti masakan. untuk mencapai sesuatu keperluan.8 DIMENSI PENDIDIKAN Dimensi Instrumental Pendidikan ialah ______ i. cara untuk mencapai matlamat. untuk sesuatu fungsi dan untuk manusia berfungsi. SMK.

ren & men. Kadt E. Pembangunan sinonim dengan perubahan ekonomi. ketiga. iv. Kedua.9 Perbandingan Pendidikan Formal. sekolah. Pembangunan tidak ii. sosial dan politik”. 1990) “Pembangunan ialah merealisasikan potensi personaliti manusia. j/m lama Guru terlatih. Juga memandang serius ke atas kewujudan kelas sosial dan konflik sosial ”. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . ideologi atau kriteria yang lain. IPT Informal Bina kemahiran untuk kehidupan. kewujudan bidang pekerjaan. pedagogi.. D. pengurangan ketidakadilan” ( Seers. berjadual. kebangsaan. Seragam. Informal dan Nonformal Reka bentuk Pengajaran Pembelajaran Institusi Kurikulum Penilaian Pengiktirafan Organisasi Formal Perkembangan ilmu & kemahiran. Pertama. Tidak rasmi Sijil penyertaan - APAKAH HUBUNGKAIT DI ANTARA PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN? Konsep Dan Pengertian Pembangunan 1. (Hulme D & Turner M. dan tidak dari perspektif politik. Pembangunan Dari Perspektif Barat i. sk. Dip.. iii. “Pembangunan berkisar di atas landasan nilai-nilai materialisme secara kuantitatif. j/m berterusan Keluarga & masyarakat Tidak rasmi: rumah. gabungan dari tiga matlamat yang khusus. j/m pendek Ahli yang pakar Berjadual Rasmi & tidak rasmi: agensi kerajaan & swasta. et al (1974) “Pembangunan boleh difahami dari kebiasaan ekonomi. “Pembangunan ialah memimpin objektif kerajaan-kerajaan. berstruktur Rasmi & kebangsaan Perjawatan: sijil. Rasmi. masyarakat Tidak rasmi Nonformal Perkembangan kemahiran. jaminan keatas bekalan keperluan asas. Ijazah Pra sekolah. etika. teks Rasmi: bangunan & kelas. 1977).

v. Sepanjang skala itu.” ( Abduh . ( 1996 ) “Pembangunan bermaksud peningkatan. iv. matlamat ialah keredahan Allah (mardatillah) dan kerangkanya mencakupi skala waktu panjang iaitu waktu kehidupan di alam roh. Dalam hubungan ini tujuan pembangunan adalah manusia itu sendiri (Nailul Murad Mohd. manusia mesti mencapai kebahagian di dunia dan akhirat. membuka hati manusia. v. dunia dan akhirat.Nor & Hanapi Md. seperti tersebut dalam surah al-Syams: 9. Berger (1992) Pembangunan Dari Perspektif Islam i. Konsep pembangunan dalam Islam adalah berasaskan kepada keesaan Allah. (Muhammad Syukri Saleh 2002) 2. Noor 2002). membuka dan mendedahkan manusia ke arah kemuncak ketuhanan supaya berkembang sepenuhnya secara beransur-ansur dan ke arah yang lebih baik dalam konteks kehebatan semulajadi. D.10 hanya dilihat dari faktor-faktor ekonomi (tanah. buruh. Pembangunan Berteraskan Islam ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . iii. al-Bina’ (Pembinaan) seperti tersebut dalam surah al-Saf: 4. ii. modal dan pengusaha) tetapi lebih kepada perkembangan ekonomi ”.” Kadir H. kebangkitan dan pertambahan dari semua aspek kehidupan kerana sifat kehidupan ini sentiasa berubah tidak berhenti-henti dan jika tiada peningkatan maka matilah ia.1404H) Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan pembangunan (al-tanmiyah) dalam al-Quran seperti al-Tazkiyah (Penyuburan). “Pembangunan adalah suatu proses membuka dan mengembangkan roh kemanusiaan. vi.” ( Fathi Yakan (2002) ”Pembangunan (al-Tanmiyah) bermaksud penyuburan dan pemurnian diri insan.

11 PEMBANGUNAN APA? NEGA INSAN Intelektual (IQ) Emosi (EQ) Rohani (SQ) ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) E Jasmani (PQ) In .

12 PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP PEMBANGUNAN Pembolehubah bebas (IV) PENGARUH PEMBANGUNAN TERHADAP PENDIDIKAN Pendidikan (Literasi) Pembolehubah bebas (IV) ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) literasi fungsian. litera .

Pembangunan à unsur manusia + elemen kenegaraan. watak dan mencungkil bakat yang terpendam. Pendidikan ialah penyerapan pengetahuan dan kemahiran bagi membentuk peribadi. B. Plato Aristotle B.13 RUMUSAN • • • Pendidikan à mendidik + melatih manusia. Didik Kemahiran Melatih Terhad Belajar untuk belajar Latih Kebijaksanaan Memimpin Berterusan Belajar untuk keterampilan Manakah kenyataan berikut merujuk kepada maksud pendidikan? A. Pendidikan ialah suatu sistem penyampaian yang berfungsi untuk menimbulkan kesedaran dalam kalangan murid erti warganegara yang baik. D. UJIAN 1. 3. Pendidikan dan pembangunan membentuk dua pembolehubah yang berkaitan. C. Siapakah di antara tokoh berikut yang mentakrifkan pendidikan ialah proses pembinaan pekerti dan pengembangan akal fikiran? A. • Pendidikan boleh memberikan kesan secara langsung kepada pembangunan (insan dan negara) à aspek literasi. Manakah perbandingan berikut BETUL tentang pendidikan? A B C D 2. • Pembangunan menyediakan peruntukan dan kebolehdayaan untuk perkembangan pendidikan. C. Pendidikan ialah satu usaha ke arah merapatkan jurang yang wujud dalam masyarakat. Socrates John Dewey ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Pendidikan ialah meningkatkan potensi murid-murid untuk lebih cemerlang dalam hidup menerusi peningkatan prestasi akademik. D.

D. Dalam pendidikan Islam. proses membentuk akhlak yang sempurna adalah merujuk kepada ____________ A. ajar latih B. B. Soalan 7 hingga 9 adalah merujuk kepada rajah di bawah ALLAH Pendidikan & Latihan X Sunah Insan bertaqwa & khalifah Allah Quran WAHYU Y Rajah: Pendidikan & Pembangunan Dalam Islam ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .14 4. Kata-kata tersebut adalah bertepatan dengan konsep _________________ A. Pendidikan lanjutan adalah tergolong dalam jenis pendidikan ___________ A. sub formal. 6. tarbiah ta’dib B. D. non formal. C. asuh didik 5. formal. D. “Tuntutlah ilmu bermula dari buaian sehingga ke liang lahad”. informal. C. C. ta’lim mengajar kesempurnaan.

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .15 7. pendidikan berterusan. II. Pendidikan bersepadu. Apakah rumusan yang boleh dikemukakan terhadap konsep pendidikan yang dikemukakan di dalam rajah tersebut? A. I. Pembangunan dunia. 9. Apakah komponen pendidikan dan latihan yang terkandung di dalam X? I. II. Pendidikan bersama. Pembangunan insan. II dan III sahaja I. D. II dan III sahaja. IV. I. II. A. C. A. B. B. D. C. I dan IV sahaja. D. III. Roh Akal Jasad Sahsiah I sahaja I dan II sahaja I. III dan IV 8. IV. Apakah kategori pembangunan yang dinyatakan? I. Pembangunan akhirat. Y adalah merujuk kepada aspek pembangunan. C. III. II. II dan III sahaja. III dan IV. Pendidikan nilai. B. Pembangunan dunia.

II. 3. LATIHAN ESEI 1. D. 2. Pendidikan menyediakan tenaga buruh yang berkemahiran untuk pembangunan I dan II sahaja. I. II. III. 5. 4.16 10. Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan? Apakah perbezaan konsep pendidikan. A. III dan IV. Literasi membolehkan maklumat pembangunan diterima oleh rakyat. III dan IV sahaja. II dan III sahaja. Pendidikan menyedarkan rakyat tentang pembangunan.1 5. 5.2 Insan Negara Pendidikan lebih mempengaruhi pembangunan Pembangunan lebih mempengaruhi pendidikan Berikan penilaian anda: ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . pengajaran dan latihan? Apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan? Bandingkan erti pendidikan dan pembangunan dari perspektif barat dan Islam. C. Rakyat yang berpendidikan berkeupayaan memberi idea yang bernas. 6. Bagaimanakah pendidikan boleh memberikan impak kepada pembangunan negara? I. B. Pendidikan menjadi pemankin dalam merealisasikan hasrat menjadi negara maju menjelang 2020. I. IV. Adakah pendidikan dan pembangunan merupakan dua pembolehubah yang saling berkaitan? Mengapa? Bagaimanakah pendidikan memainkan peranan dalam pembangunan: i) ii) 7.

anda dapat: 1.17 UNIT 2 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN HALA TUJU Objektif Objektif pengajaran tajuk ini ialah untuk memahami hala tuju perkembangan pendidikan di Malaysia. 2. Menghuraikan perkembangan pendidikan pada era masyarakat tradisional. Membincangkan sumbangan tokoh-tokoh dalam perkembangan pendidikan di Malaysia. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN SERANTAU Continental ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) French . era selepas kemerdekaan. era penjajahan. Hasil Pembelajaran Pada akhir pengajaran unit ini. 3. Menganalisis dasar dan matlamat pendidikan mengikut era yang disebutkan. era kemerdekaan.

Pendidikan Untuk Membentuk Jati Diri (1980 – 1989): Pendidikan Kebangsaan berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan warganegara yang cemerlang.18 DIMENSI PERKEMBANGAN PENDIDIKAN Dimensi Vertikal  Taraf pendidikan  Tahap persekolahan  Peluang pendidikan Dimensi Horizontal  Merapatkan jurang pendidikan  Demokrasi pendidikan  Penyebaran pendidikan TAHAP-TAHAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN • • • • Pendidikan Era Masyarakat Melayu Tradisi: Pendidikan informal untuk kekalkan keharmonian system & fungsi masyarakat. Pendidikan Untuk Kemajuan (1990 – 1999): Pendidikan Kebangsaan bertaraf dunia dengan dasar globalisasi berteraskan sains & teknologi. iv. patriotism dan guna tenaga mahir. Rancangan Malaysia Kedua (1971–1975): Pendidikan kebangsaan dengan dasar perpaduan. Pendidikan Untuk Kemajuan Pada Abad Ke-21: Memperkasakan Pendidikan Kebangsaan secara ‘glokal’ ke arah melahirkan rakyat berminda kelas pertama. pemencilan. Rancangan Malaysia Ketiga (1976 – 1980): Pendidikan kebangsaan dengan dasar perpaduan. tenaga mahir (aneka jurusan) dan pendemokrasian pendidikan. pengabaian) Pendidikan Era Kemerdekaan (1956–1959): Pendidikan formal & pendidikan informal dengan dasar perpaduan nasional Pendidikan Selepas Kemerdekaan: i. pendidikan informal & Pendidikan nonformal dengan dasar perpaduan & pembasmian buta huruf. v. pluralisasi. vi. Rancangan Malaysia Pertama (1960–1970): Pendidikan formal. Pendidikan Era Penjajahan (1511 – 1957): Pendidikan informal & pendidikan formal dengan dasar untuk kepentingan penjajah (pecah & perintah. ii. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . iii.

a) Institusi pendidikan kerajaan b) Institusi pendidikan bantuan kerajaan c) Institusi pendidikan swasta ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .19 LANDASAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA Laporan Chessman (1946) Laporan Barnes (1951) Laporan FennWu (1951) Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 Laporan Rahman Talib 1960 & Akta Pelajaran 1961 Penyata Razak 1956 & Ordinan Pelajaran 1957 Rang Undangundang Pendidikan 1995 Akta Pendidikan 1996 SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN Tahap-tahap dalam system pendidikan kebangsaan: a) Pendidikan Prasekolah b) Pendidikan Rendah (Termasuk Pendidikan Khas) c) Pendidikan Menengah (Termasuk Pendidikan Khas) d) Pendidikan Lepas Menengah. dan e) Pendidikan Tinggi Terdapat tiga kategori institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan.

Perkembangan pendidikan berlaku berdasarkan ideologi negara dan diterjemahkan menerusi beberapa laporan. ordinan dan akta pelajaran. 4. a) Secara horizontal (mengikut siri masa) a) Secara vertikal (tahap & kandungan pendidikan) 2. Ordinan Pelajaran dan Akta Pendidikan mendasari perkembangan pendidikan Malaysia. kerjasama di antara kerajaan dan pihak persendirian dan sumbangan oleh pihak swasta. Perkembangan pendidikan di Malaysia berlaku secara horizonal dan vertikal. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) STPM/ Ma 2 thn SPM 2 thn PMR . 3. Perkembangan pendidikan di Malaysia adalah hasil dari pembangunan oleh pihak kerajaan.20 JENIS SEKOLAH MENGIKUT SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN DIP/ IJA 3 – 5 thn RUMUSAN 1.

A.21 LATIHAN OBJEKTIF 1. Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama. B. IV. Merapatkan jurang pendidikan. Demokrasi pendidikan. Literasi membolehkan maklumat pembangunan diterima rakyat. III dan IV sahaja. C. II. II dan III sahaja. I. Bagaimanakah pendidikan boleh memberikan impak kepada pembangunan negara? I. C. 3. III dan IV. D. II. II. Rakyat berpendidikan berkeupayaan memberi idea yang bernas. II dan III sahaja. B. 2. D. II. C. II. Penyebaran pendidikan. Pendidikan menjadi pemangkin dalam merealisasikan hasrat menjadi negara maju menjelang 2020. Pendidikan bersepadu. III dan IV sahaja. B. seimbang dan harmoni. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . I. Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Pelbagai pendidikan dan komprehensif skopnya. Pendidikan memberikan kesedaran kepada rakyat tentang erti pembangunan. Manakah antara dimensi perkembangan pendidikan berikut merujuk kepada dimensi vertikal? A. III. I. I dan II sahaja. A. III dan IV sahaja. Taraf pendidikan. IV. D. III dan IV. menyeluruh. Manakah antara berikut merupakan pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan melalui satu sistem pendidikan yang memperuntukan perkara-perkara yang akan memenuhi keperluan negara serta memupuk perpaduan negara? I. Pendidikan menyediakan tenaga buruh yang berkemahiran. III. I. I.

C. Halatuju dan falsafah pendidikan era prekemerdekaan. Halatuju dan falsafah pendidikan era kemerdekaan. Berikan ulasan tentang perkembangan pendidikan di Malaysia dari dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Halatuju dan falsafah pendidikan era pasca kemerdekaan. analisiskan sumbangannya dari aspek dasar dan sistem pendidikan negara. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . bincangkan. 3. • • • • Perpaduan kaum Penerapan ideologi negara Keperluan sumber tenaga manusia Pengekalan identiti budaya & warisan berdasarkan kaum Apakah yang boleh anda rumuskan tentang ciri-ciri pendidikan tersebut? A. LATIHAN ESEI 1. Halatuju dan falsafah pendidikan era penjajahan.22 4. Bandingkan halatuju dan falsafah pendidikana pada era sebelum dan selepas Malaysia mencapai kemerdekaan. Berdasarkan Penyata Razak (1956). kandungan dan huraikan Perkembangan pendidikan masa kini adalah berteraskan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. D. 4. B. 2.

Menghubungkait antara ciri-ciri FPK dengan falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam.23 UNIT 3 ASAS FALSAFAH DALAM PEMBENTUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) Hasil Pembelajaran Pada akhir pengajaran.’ (Aristotle) Falsafah ialah ilmu ‘ Falsafah ialah ilmu tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Menjelaskan konsep falsafah dan falsafah pendidikan 2.’ (al-Farabi) Falsafah ialah perbincangan ‘Falsafah ialah perbincangan berkaitan soal-soal agama dan ketuhanan semata-mata dan hasil pemikiran manusia yang spekulatif yang berdasarkan ujikaji dan pengamatan yang tajam. Falsafah sebagai usaha menyelidik ‘Falsafah ialah usaha menyelidik bagi membentuk pengetahuan yang murni bagi mencapai kebijaksanaan.’ (Plato) 3. Membandingkan falsafah barat dan Islam dalam pembentukan FPK. 3. pelajar dapat: 1. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . 5. Falsafah sebagai usaha mengetahui ‘Falsafah ialah usaha mengetahui segala yang ada berhubung dengan manusia dan kehidupannya untuk mencapai hakikat kebenaran.’ (al-Ghazali) 4. Falsafah ialah disiplin ‘Falsafah ialah disiplin yang menyelidiki asas dan sebab segala benda. (Socrates) 2. KONSEP & PENGERTIAN FALSAFAH DAN FALSAFAH PENDIDIKAN Falsafah Philosophy = Philosophy = Philien + Sophia (mencintai) (kebijaksanaan) The love of wisdom = Mencintai Kebijaksanaan Falsafah 1.

• kritis. • radikal. Falsafah Barat  Tuhan. • sistematik.24 APAKAH HAKIKAT FALSAFAH/ KEBIJAKSANAAN? Ia merupakan aktiviti berfikir secara: • meluas. manusia & alam adalah sama ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . • mendalam. • holistik. • integral. • konsepsual dan • universal untuk menemui kebenaran. PERBANDINGAN FALSAFAH BARAT & ISLAM FALSAFAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENGETAHUAN Al-Ghazali membahagikan ilmu kepada ilmu naqli (ilmu wahyu) dan ilmu aqli (ilmu carian).

intuitif dan Autoritatif. empirikal. rasional.25 Kneller (1971) mengkategorikan ilmu kepada ilmu wahyu. Hubungan antara jenis-jenis ilmu tersebut dapat dilihat menerusi rajah berikut: IL NA KEDUDUKAN FALSAFAH & PENGETAHUAN ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) Kedudukan Falsafah (Russell 1946) .

Jaspers  Kebenaran à  Kebenaran akal.” Russell (1946) FALSAFAH: CABANG.  Kewujudan di keadilan alam fikiran dan selaras dgn alam keindahan nyata. jiwa. Kant. EPISTEMOLO Teori Pengetahu Perihal Mengeta   Kebenaran dari pengalama n Persekitara n bersifat dinamik.26 “Falsafah adalah sesuatu yang berada di antara teologi dan sains. Lock G LO IK 2. AKSIOLOG Nilai: Estetika Etika . METAFIZI Realiti / Kewuju Realisme Tradisional Pragmatisme Awal abad 20 – US / moden  Eksistensialisme Pertengahan abad 20 . Hagel dll Aristotle. Darwin. PERSOALAN DAN PENYELESAIAN Umum FALSAFAH BARAT (Mazhab Umum) Ciri Fokus Idealisme Terawal & tradisional CABANG FALS 1. Russel. James dll ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) 3. Descartes.Eropah/ moden  Kebenaran dari pengalama n bebas  Pengalama n bentuk idea & pengetahua n  Individu berhak mempuat pilihan & bertanggung jawab Kierkegard. Bacon. à menerusi proses penaakulan Plato. Pengalama n individu berbeza DU DE IF KT Tokoh Dewey. à nyata/ kerohanian maujud  Dimensi fizikalnya Kebenaran.

Pengetahuan & Pembelajaran 3. Pengajaran Guru 4. Tujuan & Program ESENSIALISME REKONSTRUKSIONISME ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Masyarakat & Pendidikan 2.27 FALSAFAH UMUM: PENGARUHNYA KEPADA FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT FALSAFAH UMUM BARAT FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT Idealisme Perenialisme Realisme Progresivisme Pragmatisme Esensialisme Eksistensialisme Rekonstruksionisme PERBANDINGAN ALIRAN FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT PERENIALISME T R A D I O N A L PROGRESIVISME M O D E N Kriteria: 1.

kecil & individu Jadual yang anjal & masa fleksibel Pelajar kumpulan yang ‘heterogeneous’ & program berbeza Pengajaran berorientasi pelajar & pelajar aktif Kepelbagaian dalam membina pengalaman bilik darjah dan situasi pengajaran Sepadu (satera.28 Kriteria Aliran Falsafah Pendidikan Tradisional Moden Sekolah institusi pendidikan Rumah institusi pendidikan formal formal Sekolah agen kebudayaan Pendidikan matlamat masyarakat Pengetahuan sediakan pelajar untuk demokrasi Pendidikan kembangkan kognitif (akademik) Nilai bersifat objektif & tetap (berasaskan persetujuan) Masyarakat & Pendidikan Sekolah memajukan masyarakat Pendidikan kembangkan potensi Pengalaman demokrasi di sekolah menyediakan pengetahuan untuk demokrasi sebenar. Pendidikan bersepadu (kognitif. Keseluruhan. moral dan sosial) Nilai bersifat subjektif (pandangan individu) Tumpuan terhadap pengetahuan dan maklumat Fokus kepada subjek Kandungan subjek:  Pilihan guru Pengetahuan  Penyusunan berurutan &  Orentasi perkara lampau Pembelajaran Kandungan subjek dibahagi kepada beberapa bidang Rancangan pengajaran disusun mengikut topik Orentasi teks & bilik darjah Berkumpulan secara keseluruhan Jadual yang tetap & masa seragam Pelajar kumpulan yang Pengajaran ‘homogeneous’ & program khas Guru Pengajaran berorientasi guru & pelajar pasif Keseragaman dalam membina pengalaman bilik darjah dan situasi pengajaran Fokus kepada sastera & sains Tujuan & Pengkhususan Kurikulum ditentukan Tumpuan terhadap penyelesaian masalah & peranan individu Fokus terhadap pelajar Kandungan subjek:  Pilihan guru & pelajar  Susunan ikut kefahaman  Orentasi semasa & hadapan Kandungan subjek secara bersepadu Rancangan pengajaran disusun mengikut minat & masalah Orentasi pelbagai bahan & masy. subjek praktikal & vokasional) Umum Kurikulum berasaskan keperluan dan ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

dengan ekspresi lahiriah dalam bentuk kebagusan relatif (ketakwaan) Islam itu addin à cara hidup Hikmah : kebijaksanaan/ kecerdikan kurniaan Allah. Ilmu Naqli (Wahyu / Fardu Ain) ii.w.t. (Kamus Dewan IV) ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Fleksibel 5. ditetapkan oleh Allah s. Pengkhususan 4. Segmentasi 3. Ilmu Aqli (Ilmu Akal / Fardu Kifayah) Aksiologi Kebagusan mutlak (kamil).29 Program Standard yang tinggi & cemerlang: Tumpuan khas kepada mereka yang cemerlang CIRI-CIRI FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT 1. Mutlak dan Kekal Epistemologi Pengetahuan tentang kebenaran mutlak (haq) melalui dua cabang ilmu: i. Dualisme 2. Hikmah juga membawa maksud kelebihan atau tujuan sebenar sesuatu perkara. afektif dan psikomotor Penemuan baru & Dunia baru minat pelajar Standard yang setara & fleksibel: Tumpuan khas kepada mereka yang pencapaiannya rendah FALSAFAH DALAM ISLAM Metafizik Intisari yang Maha Esa. Dinamik = = = = = Agama vs Sekular Sains vs Agama Sains – Agama Perkembangan kognitif.

intelek. berakhlak dan bertakwa dan beramal soleh untuk membina masyarakat harmoni. berilmu. emosi dan fizikal yang membawa kepada individu yang beriman.30 FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM ”Pendidikan berterusan ke arah perkembangan diri individu dari segi rohani. hormat menghormati dan bantu membantu antara satu sama lain. 1974) KESEPADUAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN EKLEKTIK (Memilih dgn leluasa daripada pelbagai ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .” (Persidangan negara-negara Islam di Makkah.

31 HUBUNGKAIT FALSAFAH BARAT & ISLAM KEPADA FPK FALSAFAH UMUM BARAT Mazhab Idealisme FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. masyarakat dan negara. berakhlak mulia. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. (KPM 1996) P Mazhab Realisme Mazhab ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani. berketrampilan.

Falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam digabungkan untuk menjadi asas pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang bersifat eklektik. Falsafah pendidikan barat perenialisme. 4.32 CABANG FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Kurikulum Pengajian Tinggi Kurikulum Lepasan Menengah METAFIZIK Kepercayaan Ketuhanan Rumusan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)* Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)* Prasekolah * Melibatkan Kurikulum Pendidikan Khas 1. progresivisme. realisme. integral. sistematik. 3. roh dan jasad. 2. radikal. pragmatisme dan eksistensialisme. kritis. EPISTEMOLOGI Pengetahuan & Keterampilan ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . meyeluruh dan seimbang merangkumi akal. Falsafah pendidikan Islam menekankan unsur bersepadu. konsepsual dan universal untuk menemui kebenaran. esensialisme dan rekonstruksionisme berteraskan mazhab falsafah umum iaitu idealisme. holistik. mendalam. Falsafah merupakan aktiviti berfikir secara meluas.

Manakah antara perkara berikut merujuk kepada hakikat falsafah ke arah menemui kebenaran? I. II dan III sahaja. I. Apakah cabang falsafah yang boleh dikaitkan dengan pernyataan di atas? D. Berfikir secara seimbang dan bersepadu. sumber dan kaedah ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . III. III dan IV. Kedudukan agama berada di antara falsafah dan sains. Metafizik. • • • • • Pemilihan nilai Menggerak pemikiran Penetapan matlamat/ Objektif Penjelasan dan ketepatan makna Pemilihan pengetahuan. Kedudukan falsafah berada di antara agama dan sains. D. Logik. II. 4. Guru adalah ‘role model’ yang sentiasa menjadi perhatian. D. Berfikir secara radikal dan integral. B. Menurut Russell (1946) terdapat tiga jenis ilmu yang bertindak ke arah kebenaran. Berfikir secara kritis dan sistematik. Oleh itu guru mestilah kelihatan kemas dalam penampilan dan berpakaian. Epistemologi. II. C. B. B. Berfikir secara vertikal dan horizontal. I dan II sahaja. Aksiologi. agama dan sains berada pada kedudukan yang sama 3.33 LATIHAN OBJEKTIF 1. A. III dan IV sahaja. Manakah di antara kedudukan ilmu berikut adalah benar mengikut penjelasan beliau? A. 2. Kedudukan sains terletak di antara teologi dan falsafah. I. Falsafah. C. IV. D. A. sopan dalam tutur kata dan tingkah laku dan berakhlak mulia.

Sumbangan falsafah terhadap pendidikan. LATIHAN ESEI 1. 2. Analisiskan cabang Falsafah Pendidikan Kebangsaan dari aspek epistemologi dan aksiologi. Bagaimanakah pelaksanaannya dari aspek melahirkan warganegara yang cemerlang? ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . 4.34 Apakah yang boleh dirumuskan dengan perkara di atas? A. Mengapa eklektik? 5. C. Penerapan unsur falsafah dalam pendidikan. Debatkan yang manakah lebih unggul di antara falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam dalam mempengaruhi Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. D. Matlamat falsafah pendidikan. Bincangkan maksud eklektik dalam konteks pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Huraikan hakikat falsafah seperti yang anda faham. Apakah keistimewaan falsafah pendidikan barat yang diaplikasikan dalam FPK? 3. B.

rohani. Kesan/ matlamat pendidikan yang mesti dicapai. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. Mengenalpasti kandungan dokumen FPK dari aspek yang tersurat dan tersirat. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berketrampilan. proses dan kesan akhir. masyarakat dan negara. APAKAH FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)? Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Proses-proses pendidikan yang mesti dilaksanakan. Menghuraikan unsur-unsur dan elemen-elemen yang terkandung dalam FPK 3. pelajar dapat: 1.35 UNIT 4 PENGHAYATAN UNSUR DAN ELEMEN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) Objektif Objektif tajuk ini adalah untuk membolehkan pelajar memahami dan menghayati unsur-unsur dan elemen-elemen yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan kebangsaan (FPK). Hasil Pembelajaran Pada akhir pengajaran. 2. (KPM 1996) APAKAH YANG TERKANDUNG DALAM FPK? • • • Bentuk pendidikan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Menganalisis pendidikan negara dari aspek bentuk. berakhlak mulia.

2. ILMU PENGETAHU Unsur Emosi AKHLAK MUL ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Unsur Intelek • • • • • INTELEK Hikmah iaitu ilmu yang boleh membawa kepada kebenaran Daya pemikiran yang kreatif dan inovatif Daya pemikiran yang lojik dan analitik Ilmu yang bermanfaat Masyarakat yang berilmu pengetahuan yang mempunyai sikap suka membaca dan cinta ilmu. Unsur Rohani • • Keyakinan kepada Tuhan Kepercayaan beragama 3.36 BAGAIMANAKAH MODEL FPK? APAKAH UNSUR-UNSUR YANG TERKANDUNG DALAM FPK? 1.

Mendidik secara berterusan 3. Berpaksi ketuhanan HASIL PEMBELAJARAN 1. Pengajaran berfokus individu 5. Mengangkat martabat bangsa yang terbilang Dimensi Instrinsik Dimensi Instrumental Berupaya memberi sumbangan  Percaya & patuh kepada Tuhan kepada kesejahteraan &  Berilmu kemakmuran  Berketerampilan  Keluarga  Berakhlak  Masyarakat  Bertanggungjawab  negara  Sejahtera diri ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .Rohani. Mendidik sebagai satu usaha 2. Melahirkan warganegara gemilang: berbakti kpd keluarga. Membangunkan pelajar secara seimbang dan harmonis 7. Pengajaran ke arah mengembangkan potensi murid 4. Membentuk insan cemerlang: berilmu. Jasmani) 6.37 4. berakhlak 2. • Kemantapan jiwa • Penghayatan nilai-nilai murni dan norma masyarakat • Berbudi pekerti mulia • Berbakti dan berkorban • Cintakan tanah air Unsur Jasmani • • Kecergasan fizikal dan kesihatan diri Dapat menggunakan anggota dan tenaga fizikal sendiri untuk berdikari dan hidup bermasyarakat BAGAIMANAKAH PENGHAYATAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DAPAT DILAKSANAKAN? BENTUK Pendidikan adalah suatu proses PROSES 1. mahir. Emosi. Pengajaran dilaksanakan secara bersepadu & menyeluruh (Intelek. masyarakat & negara 3.

38 BAGAIMANAKAH PENGOPERASIAN FPK? HASRAT FPK APAKAH IMPLIKASI FPK TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN? Sist Pendi Liputan Reka bentuk Pembahagian Perkembanga Penilaian Pengajaran & Pembelajaran Sistem Aliran Kategori Jenis Lokasi Kepercayaan & Kepatuhan Kepada Tuhan ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) Kuantiti Kualiti Gender Pendidikan Latihan PA PS PS .

sumber dan kaedah Pemilihan nilai BAGAIMANAKAH PENTERJEMAHAN DAN PELAKSANAAN FPK DAPAT DILAKUKAN? FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Matlamat / Objektif Pendidikan T e r j e m a h a n Sukatan Pelajaran (SP) Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Pelaksanaan Pengajaran & Pembelajaran Hasil Pembelajaran ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .39 Ilmu Kualiti Iklim Watak BAGAIMANAKAH PENDIDIKAN? • • • • • FALSAFAH MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP Penjelasan dan ketepatan makna Penetapan matlamat/ Objektif Menggerak pemikiran Pemilihan pengetahuan.

Pendidikan dihasratkan dapat melahirkan individu secara seimbang & harmonis dari aspek Intelek. pendidikan ialah satu usaha berterusan Pendidikan menyeluruh dan bersepadu 2. emosi dan jasmani menjadi fokus dan matlamat pendidikan. sumber dan kaedah Pemilihan nilai 1. 4. emosi dan jasmani) 5. 2. Pelaksanaan pendidikan menekankan elemen menyeluruh. Bagaimanakah unsur-unsur intelek. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . 4. Unsur-unsur intelek. rohani.40 RUMUSAN 1. rohani. proses dan hasil pendidikan di Malaysia. rohani. Falsafah pendidikan memberi sumbangan:      Penjelasan dan ketepatan makna Penetapan matlamat/ Objektif Menggerak pemikiran Pemilihan pengetahuan. emosi dan jasmani diterjemahkan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi sesuatu subjek? FPK menyatakan matlamat pendidikan yang dihasratkan. 3. 3. Berikan hujah anda terhadap kecapaian matlamat tersebut. LATIHAN ESEI Jelaskan konsep-konsep berikut: i. bersepadu dan seimbang terhadap potensi individu. ii. FPK mengandungi maklumat secara tersurat & tersirat tentang bentuk. Bincangkan proses pendidikan sebagaimana yang disarankan di dalam FPK.

41

UNIT 5 FALSAFAH PENDIDIKAN GURU (FPG): PEMIKIRAN DAN AMALAN DALAM PROFESION KEGURUAN
Hasil Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat: 1. Menganalisis kandungan Falsafah pendidikan Guru Malaysia. 2. Mensintesis pemikiran dan amalan dalam profesion keguruan. 3. Mewatakkan ciri-ciri guru yang unggul. APAKAH YANG SEPATUTNYA MENJADI ILMU GURU? Menurut Shulman, L.S. (1986) Guru yang profesional mestilah menguasai 7 jenis pengetahuan:        Pedagogi Kandungan mata pelajaran Konten-pedagogi Pelajar Konteks pendidikan di Malaysia Tujuan dan falsafah pendidikan di Malaysia Kurikulum

Mengapa? The Lost Paradigm (Shulman ,1986) 1. How teachers manage the classroom, organize activities, allocate time and turns, formulate the level of their questions, lessons plan and judge general student understanding. 2. What we miss are questions about the content of the lesson taught, the questions asked and explanations offered. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

42 3. Where do teacher explanations come from?; How do teacher decide what to teach, how to present it, how to question students about it and, how to deal with the problem of misunderstanding?

ADAKAH GURU KERJAYA PROFESIONAL? Ciri-ciri kerjaya profesional: 1. 2. 3. sahaja. 4. 5. Kawalan profesion terhadap anggotanya daripada penyelewengan amalan. Kepercayaan dan keyakinan terhadap matlamat profesion iaitu pendidikan dan bukannya pengajaran semata. APAKAH CABARAN PROFESION KEGURUAN? 1. 2. 3. Bilangan ramai (405,000 orang) Pelbagai skim (Sandaran Tidak Terlatih, Bukan Siswazah: DG29,DG32; Siswazah: DG41, DG44, DG48, DG52, DG54, JUSA C) Pelbagai kelayakan (Sijil/Diploma Pendidikan & Ijazah Sarjana Muda Pendidikan) Profesionalkah kerjaya guru? PEMBINAAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONALISME PERGURUAN Wujudnya himpunan ilmu mengenai profesion itu sendiri. Anggota profesion mestilah menguasai dan menghayati himpunan ilmu tersebut. Mempunyai himpunan kemahiran dan kecekapan yang unik kepada profesion itu

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

43

Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP) :

Pra Perkhidmatan
Universiti/ Fakulti Pendidikan
Tempoh 3 tahun Sasaran Guru Terlatih Guru Terlatih

 Program yang menyediakan latihan keguruan kepada guru-guru terlatih yang sedang berkhidmat di sekolah kelolaan KPM.  Bermatlamatkan peningkatan akademik dan pemantapan profesionalisme keguruan di kalangan guru.  Contoh kursus: Bil 1 Program Program Khas Pensiswazahan Guru (PKG)- kerjasama dengan IPT dalam negara Peningkatan Akademik Program Pensiswazahan Guru Bahasa Antarabangsa Perancis, Jerman, Jepun Kemahiran Pengajaran dan Peningkatan Pembelajaran Kokurikulum Profesionalisme Teknologi Maklumat Pastoral Care Peringkat

2

(IPTA & IPGM )
Jangka Panjang dan Jangka Pendek Guru Terlatih

1–3 tahun

Asas-Asas Pendidikan Guru (Zeichner & Liston, 1990) 1. Tradisi akademik (atau ilmu) 2. Tradisi perkembangan 3. Tradisi kecekapan sosial 4. Tradisi ‘social reconstructionalist” Pendidikan guru mestilah membolehkan mereka (Lasley, 1990): 1. Memiliki pengetahuan teknikal tertentu 2. Mengaplikasikan pengetahuan teknikal dalam situasi sebenar. 3. Mencerminkan mereka sebagai insan berilmu. Pendekatan yang bakal pendidik ketahui (Howey, 1989): Orientasi kemahiran atau kecekapan Keupayaan penyelesaian masalah secara klinikal Sikap seseorang yang berorientasikan kemanusiaan.

1. 2. 3.

Latihan / Kursus Dalam Perkhidmatan

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

1. Peringkat Luara (PPD, JPN,

44 APAKAH SIFAT-SIFAT PENDIDIK UNGGUL? (Muktamar Pertama Pendidikan Islam. PROGRESIF DAN BERDISIPLIN. 1982) APAKAH KANDUNGAN FPG? 1. BERPANDANGAN PROGRESIF DAN SAINTIFIK. ibu bapa . Melahirkan guru yang dapat membudayakan ilmu dalam masyarakat. DEMOKRATIK. 1977): 1. Makkah. 2. masyarakat) melebih diri. Berpandangan progresif dan saintifik 2. (Bahagian Pendidikan Guru. MENJAMIN PERKEMBANGAN INDIVIDU DAN MEMELIHARA SUATU MASYARAKAT YANG BERSATU PADU. 1982 à Falsafah Pendidikan Guru didokumentasikan dengan hasrat untuk mendidik: GURU YANG BERPEKERTI MULIA. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Memiliki taraf akademik yang baik 5. BERSEDIA MENJUNJUNG ASPIRASI NEGARA SERTA MENYANJUNG WARISAN KEBUDAYAAN NEGARA. Bersifat tawadhu’ 2. Berakhlak/ bermoral 3. Mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat APAKAH FALSAFAH PENDIDIKAN GURU MALAYSIA (FPG)? 1979 à Laporan Jawatan Kuasa Kabinet menetapkan halatuju pendidikan guru di Malaysia: 1. Berpekerti mulia Guru yang bersedia meletakkan kepentingan kepada orang lain (murid. Menghasilkan guru yang mempunyai kesedaran dan daya pemikiran untuk mengendalikan pengajaran dan pembelajaran secara interaktif bagi memperkembangkan lagi potensi pelajar. Insan yang berilmu (‘alim) 4.

kreatif. Bersedia menjunjung aspirasi negara Guru yang sentiasa meletakkan hasrat dan matlamat negara sebagai yang utama. ibu bapa dan masyarakat. Mempunyai minda yang kehadapan dan sentiasa memperkembangkan ilmunya 3. inovatif dan motivatif.45 Guru sentiasa berfikiran positif. kritikal. Berlaku adil dalam membuat keputusan. 9. bersepadu dalam melaksanakan tugas bagi membentuk murid yang dapat berfikiran secara progresif dan saintifik. Guru perlu menekankan kaedah inkuiri-penemuan dan kaedah dapatan bagi memupuk sifat gemar menyiasat dan mereka cipta Memelihara suatu masyarakat yang berdisiplin Mempastikan keharmonian. Kualiti moral 4. 4. proaktif. Memelihara suatu masyarakat yang demokratik Sentiasa memberi peluang kepada murid-murid untuk membuat keputusan. holistik. Bertindak berasaskan pertimbangan wajar. Profesional 2. keselamatan dan keamanan menerusi penerapan nilai etika dan peraturan yang mesti dipatuhi untuk oleh murid agar membentuk masyarakat yang cemerlang. emosi dan jasmani secara terbimbing dalam aktiviti pengajaran & pembelajaran dan kokurikulum dan kurikulum tersembunyi. 6. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . rohani. Memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu Guru perlu mengekalkan keharmonian dalam masyarakat majmuk dengan menekankan unsur bersatu padu dalam aktiviti yang dijalankan dan memastikan murid-murid pelbagai kaum sentiasa berinteraksi antara satu sama lain. Menjamin perkembangan individu Sentiasa memberikan keutamaan dan mempastikan setiap murid diberikan peluang mengembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu yang merangkumi aspek intelek. analitikal. Personaliti yang baik 5. 7. APAKAH OBJEKTIF PENDIDIKAN GURU? Melatih dan menghasilkan guru-guru unggul bagi memenuhi tuntutan dan aspirasi negara: 1. Kualiti sosial 3. Memelihara suatu masyarakat yang progresif Memberi penekanankepada aspek inovatif. Menyanjung warisan kebudayaan negara Meletakkan diri sebagai role model untuk mengekalkan nilai-nilai yang menjadi warisan kebudayaan negara agar menjadi teladan kepada murid. 8.

and values “Because public school teacher are government employees and because of Interpersonal their leadership roles with students.46 BOLEHKAH MODEL PENDIDIKAN GURU DI KONSEPSUALKAN? K Rajah: Model Konsepsual Pendidikan Guru APAKAH STANDARD GURU MALAYSIA? Content knowledge Pedagogical content knowledge Knowledge of learners General pedagogical knowledge Knowledge of educational context Curriculum knowledge Knowledge of educational ends.” Pengurusan kelas (Myers & Myers. 1995. they Intrapersonal are often expected by the public at large Komunikasi and their school system superiors to Teknologi conform to certain codes of personal Kemahiran Profesional behavior that are not usually imposed ZAINI Pengurusan masa ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) upon other adults. pg 338) . purposes.

4. nilai dan amalan. Apakah maksud perguruan dan keguruan? 2. Etika profesional Ilmu dan kemahiran Responsibility and accountability Kepenggunaan ilmu dan kemahiran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran RUMUSAN 1. sikap dan pengetahuan asas perguruan • Komponen Akademik: Membina pengetahuan Kandungan mata pelajaran (subject matter) • Komponen Perkembangan Diri: Membina kemahiran mengendalikan aktiviti sukan dan kokurikulum serta kemahiran bersosial APAKAH IMPLIKASI FPG TERHADAP PEMIKIRAN DAN AMALAN PROFESIONALISME KEGURUAN? 1. 2. 3.47 APAKAH YANG MENJADI KOMPONEN DALAM KURIKULUM PERGURUAN? • Komponen Ikhtisas: Membina kemahiran. ilmu/pemikiran. 5. ibu bapa. FPG dan FPK adalah saling berkaitan 2. tanggungjawab. Berikan perbandingan di antara pemikiran guru dan amalan guru dalam perkembangan professionalisme keguruan? ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Pemikiran guru terhadap ilmu keguruan 5. Adakah FPG dan FPK mempunyai perkaitan? Jelaskan? 3. FPG merupakan halatuju dalam pembinaan watak guru 3. Amalan guru berfokus kepada murid. masyarakat dan negara LATIHAN ESEI 1. 4. Watak guru berteraskan kepada unsur sahsiah.

• Merupakan suatu ketetapan yang diajukan oleh penggubal dasar. APA DASAR? • Dasar = Asas = tunjang = teras = akar • Untuk pengukuhan sesuatu perkara. Berikan penjelasan lanjut mengenai “bersedia menjunjung aspirasi negara” yang terkandung di dalam FPG. Menilai dasar pendidikan negara. Menganalisis tujuan dasar-dasar pendidikan 3. Bagaimanakah Standard Guru Malaysia dapat membantu memartabatkan profesion keguruan? UNIT 6 DASAR-DASAR DALAM PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA HASIL PEMBELAJARAN Pelajar dapat: 1. APAKAH TUJUAN SESUATU DASAR DIBUAT? Disiplin Inovasi TUJUAN DASAR Solusi Kebajikan ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Bagaimanakah hasrat yang terdapat di dalam FPG boleh diterjemahkan secara berkesan? 5.48 4. Menerangkan pengertian dasar dan konteksnya dengan pendidikan 2. 6.

Dalam perkhidmatan awam tindakan mendisiplin juga melibatkan amaran lisan. Hal ini disebabkan trend atau perkembangan semasa yang berubah-ubah akibat tuntutan prioriti manusia dan ekonomi semasa. amaran bertulis. 6. 3. Ganjarannya pula ialah kesinambungan operasi. pinjaman buku teks secara menyeluruh. Penyertaan secara holistik dan komprehensif dari semua pihak menjadi penentu kepada kejayaan dasar jenis ini. Dasar jenis ini bersifat futuristik-pragmatik kerana cuba membawa masyarakat kepada keadaan yang lebih baik dari yang sedia ada. Mahathir Bin Mohamad. 7. kerajaan menyediakan peruntukan kewangan yang besar untuk menaja projek-projek pembangunan prasarana dan perkhidmatan. pemindahan. PENDIDIKAN DALAM PERKEMBANGAN Dasar Warisan Pendidikan Tradisional Melayu. Dasar ini berbentuk reaktif kerana bertujuan untuk mengatasi masalah yang timbul. 5. penahanan. Contoh dasar ini ialah yuran pendidikan percuma. perkhidmatan kepada mereka yang akur. Contoh dasar ini dalam pendidikan ialah Dasar 60 sains dan 40 sastera dan Dasar 1 pelajar 1 sukan. APAKAH DASAR-DASAR PENDIDIKAN NEGARA? 1. 2. Dasar Keciciran Sifar. kualiti kehidupan. Bagi melaksanakan dasar ini. Dasar jenis ini biasanya dalam bentuk akta dan edaran pekeliling (ikhtisas & kementerian). Hukuman yang dikenakan dalam bentuk penjara atau denda atau keduaduanya sekali. Contoh dasar jenis ini dalam pendidikan ialah Dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) yang dilaksanakan pada tahun 2003 oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu. Tun Dr. Kebajikan Dasar memperbaiki kebajikan & perkhidmatan melibatkan perbekalan prasarana. Solusi Dasar yang berkaitan dengan penyelesaian masalah yang berkaitan sosial dan ekonomi. pengekalan (statik) dan pemecatan.49 Disiplin Mendisiplinkan merupakan penerapan dasar legislatif dalam bentuk akta yang mengenakan syarat dan hukuman. Contoh dasar jenis ini ialah Akta Pendidikan 1996 Inovasi Dasar-dasar berkaitan inovasi pula bertujuan membara pembaharuan dalam masyarakat menerusi pendidikan. Dasar Peminggiran Pendidikan (19511 – 1800) Dasar Polarisasi Pendidikan (1800 – 1957) Dasar Reformasi Pendidikan (1957 – 1979) Dasar Inovatif Pendidikan (1980 – 1990) Dasar Liberalisasi Pendidikan (1990 – 2000) Dasar Globalisasi Pendidikan (2000 – 2010) ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . 4. Dasar Integrasi Nasional.

50 APAKAH ELEMEN DAN PETUNJUK TERHADAP PEMBUATAN DASAR? FASA Penentuan Agenda Peramalan & Pencarian Alternatif Perancangan Dasar Pelaksanaan Dasar Penaksiran Dasar TINDAKAN Cadangan Dasar (Analisis) Kenalpasti Masalah (alternative) Penerimaan Operasi Program Penilaian Apakah masalahnya? Apakah yang akan terjadi jika tidak melakukan sesuatu? Bagaimanakah masalah ditafsirkan? Apakah matlamatnya? Apakah pilihan yang ada yang boleh membawa kebaikan atau sedikit keburukan? Adakah dasar itu berkaitan dengan politik? Apakah ukuran yang boleh membantu dalam memastikan kejayaan pelaksanaan dasar? Apakah criteria di mana polisi boleh ditafsirkan dengan baik? Ditafsirkan dengan adil? PENSTRUKTURAN MASALAH PERAMALAN PENGSYORAN PENGAWASAN PENILAIAN ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

manakala di Sarawak pada tahun 1990. Ting. 4. PPSMI diperkenalkan pada 2003 untuk Tahun 1 SR. 1 dan Ting 6R SM • • Pepaduan • • • Fokus pendidikan selepas merdeka adalah untuk perpaduan Perpaduan melibatkan 3 kaum utama Melayu. 6. 2. Mengikut Akta Pelajaran 1961 ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . • Seksyen 21(2) Akta Pelajaran 1961 jelas mempunyai hasrat bahawa bahasa Melayu akan dijadikan bahasa pengantar yang tunggal dalam sistem persekolahan • Penggunaan satu bahasa juga adalah untuk tujuan perpaduan rakyat • Seksyen 21(2) Akta Pelajaran 1961 Where at any time the Minister is satisfied that a national type primary school may suitable be converted into national primary school. he may by order direct that the school become a national primary school. 3. 7. Penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua juga turut diberi tumpuan. 5.51 CIRI-CIRI Sumber: Cochran & Malone (1995) APAKAH DASAR-DASAR BERKAITAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 1. Cina dan India. Bahasa Pepaduan Teknologi Guna tenaga Pengatarabangsaan Pembangunan Insan Pembentukan Negara Bangsa Bahasa • Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Malaysia • Dasar Bahasa Kebangsaan diperkenalkan pada 1970an untuk menyumbang kepada perpaduan negara • Sekolah aliran Inggeris dimansuhkan secara berperingkat-peringkat • Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama yang dilaksanakan sepenuhnya pada peringkat menengah di Semenanjung Malaysia dan Sabah pada tahun 1982.

it is inspiring revolutionary changes in classroom. the present structure of our education system will become more and more inadecuate!.Dasar Sosial Negara . the approaches we use in teaching and the way students learn.Dasar Ekonomi Baru .52 (Pendidikan menggunakan kurikulum dan sistem peperiksaan yang sama bagi tujuan perpaduan) Kami percaya juga yang tujuan dasar pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud hendak menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar. walaupunperkara ini tidak dapat dilaksanakan dengan serta merta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur. (Penyata Razak. With our entire nation still at risk. rapidly changing informationoriented society. Para 12)) Selepas 1969 perpaduan masih melalui pendidikan dan juga melalui :.Dasar Bahasa Teknologi • Dunia berkembang pesat kerana perkembangan pesat dalam bidang teknologi • Politeknik. schools and entire school systems. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . ………. Technology is greatly increasing student’s ability to understand and learn complex material. UTM ditubuhkan selaras dengan kehendak perkembangan teknologi • MP Sains diperkenalkan semula di Tahap 2 SR pada 1994 dan di Tahap 1 pada 2001 selaras dengan keperluan sains dan teknologi • MSC diperkenalkan sebagai salah satu aplikasi perdana berkaitan ICT • Salah satu mercu tanda MSC ialah Sekolah Bestari • Dirintis di 87 Sekolah Bestari 1999-2000 • 7 flagship application on MSC (a) Telemedicine (b) Smart Schools (c) R & D Cluster (d) Multipurpose Card (e) Borderless Marketing (f) Electronic Government (g) World Wide Manufacturing Reighluth (1987) As we enter deeper into a highly technological. ITM.Rukun Negara . we are forced to reevaluate and restructure the entire way schools operate.

UPM (1971).secara seimbang dan bersepadu (JERI) . KTAR (1969). bohsia. institut.53 Guna Tenaga • Selepas merdeka wujud keperluan untuk membagunkan negara • Guna tenaga banyak diperlukan dalam pelbagai bidang (pendidikan. USM (1969).) • Dalam PIPP 2006-1010 pembangunan insan disebut semula dengan istilah a) Modal insan b) Negara bangsa ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . bunuh dll) e) Pencemaran alam (global warming. masyaarakat dan negara • Rasional ke arah pembangunan insan a) Manusia ialah sebaik-baik kejadian b) Manusia ialah khalifah Allah di muka bumi • Isu-isu yang timbul c) Kebinasaan diri (dadah. banjir kilat f) Engkar perintah tuhan (free thinker dll.) d) Kerosakan orang lain (ragut. • Sehubungan itu institusi seperti maktab. rompak. kejuruteran dll). PUO (1969) UKM (1970). politeknik. keluarga. Contoh ITM (1967). tanah runtuh. • Akta Pendidikan Tinggi Swasta 1996 • Akta Majlis Pendidikan Tiggi Negara 1996 • Akta Lembaga Akreditasi Negara 1996 • Penubuhan institusi pengajian tinggi adalah untuk melahirkan tenaga kerja peringkat profesional (ijazah) dan semi-profesional (diploma) Pengatarabangsaan • Selaras dalam sistem pendidikan adalah selaras dengan globalisasi • Dunia sudah menjadi tanpa sempadan • Globalisasi selaras dengan kehidupan pascamoden • Konsep glokal juga diperkenalkan • Multiligual cuba diperkenalkan untuk disepadukan dalam kurikulum (contohnya dalam PPSMI) Pembangunan Insan • Pendidikan bagi pembangunan insan ke arah mewujudkan masyarakat yang mapan • FPN tersurat pada 1988 (Menjadi FPK pada 1996) • Hasrat FPK agar pembangunan insan berlaku : . UTM (1972).untuk kesejahteraan diri. teknik/vokasional. rogol.melibatkan dimensi intrinsik dan instrumental . bunuh diri dll. universiti dsbnya ditubuhkan. rempit. perubatan.

keadilan. risiko dan sumber manusia yang pakar dan bilangan yang ramai. Markah murid dari tahun 1 – tahun 6 dikumpul dan dikira bagi menentukan pencapaian. Pendidikan Holistik  Sistem pendidikan tidak berasaskan peperiksaan semata-mata untuk menilai pencapaian murid. • Hasrat membina Negara Bangsa ini akan dicapai dengan memperkasakan Bahasa Melayu. menggiatkan Rancangan Intergrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) serta menggiatkan aktiviti kokurikulum dan sukan bagi membina jati diri serta menerapkan budi bahasa dan adab di kalangan pelajar. • Proses pembuatan dan pelaksanaan sesuatu dasar memerlukan perancangan yang teliti dan sistematik demi mencapai matlamatnya. Menerusi sistem ini pengumpulan mata dilaksanakan. meningkatkan disiplin pelajar. Kepentingan UPSR hanya 30%. • Pelaksanaan dasar melibatkan kos. RUMUSAN • Dasar digubal dan dilaksanakan untuk tujuan disiplin/ kawalan. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . • Bermatlamat keharmonian.54 c) Rakyat minda kelas pertama Pembentukan Negara Bangsa • KPM berhasrat untuk membangunkan warganegara dari awal persekolahan dengan ciri-ciri glokal. peperiksaan sekolah dan peperiksaan kementerian.sebanyak 500 sekolah dipilih untuk laksana projek perintis tranformasi  2010 – pelaksanaan secara menyeluruh di semua sekolah rendah membabitkan murid pra sekolah & tahun 1 di semua jenis sekolah rendah. penambahbaikan dan pemantapan.  2009 .  Projek percubaan dilaksanakan pada tahun 2008 di 50 buah sekolah di Wilayah Persekutuan. inovasi. Markah keseluruhan akan digabungkan dengan markah dari empat penilaian lain iaitupsikometrik (kecenderungan & sikap). solusi dan kebajikan/ perkhidmatan. kokurikulum. Murid akan menduduki peperiksaan seragam oleh LPM selain UPSR. patriotik dan cintakan negara serta menyanjung dan menjunjung warisan budaya dan kesenian bangsa. Selangor dan Pahang.

Akta Pelajaran 1961 perlu berasaskan Penyata Razak. perlu akur dengan dasar yang telah dibuat. . C. LATIHAN OBJEKTIF 1. ” (Penyata Razak. Jabatan Pelajaran Negeri. D. Guru-guru adalah pelaksana. selaras dengan arus perubahan global dan modenisasi. bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar di sekolah adalah perlu. Perubahan dasar dan hala tuju pendidikan yang berlaku dalam sistem pendidikan di Malaysia sejak selepas merdeka sehingga sekarang adalah _____________ A. “Tegasnya. mengikut pola kegawatan ekonomi yang berlaku. "Tujuan Dasar Pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud hendak menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri ini . . C. Perenggan 12) Jika dianalisis pernyataan tersebut. individu yang dilahirkan daripada sistem persekolahan negara perlu selaras dengan tujuan pembangunan kemanusiaan. peperiksaan memasuki sekolah menengah perlu dimansuhkan. 3. B. bagi mengekalkan aspirasi penjajahan yang masih menebal. Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah-sekolah (Top à Down). . 2.55 • • Penggubalan dilakukan pada peringkat kabinet dan diterjemahkan pada peringkat Kementerian Pelajaran. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . B. D. dapat disimpulkan bahawa ______________ A.” (Perkara 452 dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979) Sekolah Kebangsaan perlu diperkasskan. untuk mengukuhkan kedudukan dan kestabilan parti pemerintah.

membangunkan kemahiran fizikal dan mental pelajar ke arah penyediaan tenaga kerja. D. meningkatkan lagi daya keusahawanan untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara. Huraikan makna dan konteks dasar pendidikan. B. nilai. Bagaimanakah rupa bentuk dan dasar pendidikan di negara Malaysia selepas kemerdekaan? 5. 3. 4. LATIHAN ESEI 1. C. menanamkan sesuatu ideologi negara dalam diri para pelajar bagi tujuan membangunkan sistem pemerintahan negara. sikap dan amalan yang baik. Analisiskan dasar pendidikan era penjajah sehinggalah kemerdekaan negara. Jelaskan tujuan dasar pendidikan digubal bagi negara Malaysia. 2.56 BerPembangunan kemanusiaan yang guru boleh lakukan di sekolah ialah _________________ A. Bagaimanakah dasar-dasar pendidikan dapat memacu Malaysia menjadi sebuah negara maju pada 2020? ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . memperoleh pengetahuan dan kemahiran asas serta mengembangkan bakat.

masyarakat dan negara. keharmonian dan cabaran: Misi PENDIDIKAN • Membentuk sebuah negara yang bersatu padu Membangun sistemsebuah masyarakat Malaysia yang bebas. • Membentuk masyarakat yang bersifat sains serta progresif ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) • Mewujudkan masyarakat berbudi dan berbudaya penyayang • Menjamin pembentukan sebuah masyarakat yang adil ekonominya Mewujudkan masyarakat yang makmur . PENDIDIKAN KE ARAH MANA? FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. keyakinan diri • Membangunkan masyarakat demokratis yang matang • Membentuk sebuah masyarakat yang kukuh moral dan etikanya dan utuh nilai keagamaanya • Mewujudkan masyarakat yang matang dan bersifat toleran. pelajar dapat. rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketrampilan. menilai program perancangan pembangunan pendidikan negara. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berakhlak mulia. menganalisis kategori perancangan pendidikan 3. Perlu menghadapi 9 sebuah negara maju mengikut acuan tersendiri.57 UNIT 7 RANCANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran. bertanggungjawab Wawasan 2020 dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap Malaysia menjadi kemakmuran keluarga. 2. teguh dan memperkembangkan • Melahirkan pelajaran yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi mempunyai potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia. 1. menjelaskan hubungkaitan di antara perancangan dan pembangunan pendidikan.

5 bilion . • • Jangka Panjang (> 5 tahun) Rancangan Perkembangan Pendidikan (2001-2010) telah diumumkan dalam Seminar Perkembangan Pendidikan di Shah Alam pada 8.000 BD (68% luar bandar) . Tempoh/ Jangkamasa Perancangan: 1.menyediakan 10.198 bilion àperuntukan terbesar berbanding sektor lain • • Prasekolah RM 327.626 sekolah. 3.000 BD (57% luar bandar) • ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .1 bilion .saiz kelas dikurangkan kpd 31 murid kpd 30 murid menjelang 2010 Sekolah Menengah RM 4.akan menyediakan 13.2001 Wawasan Pendidikan Agihan Peruntukan Dalam RMK 9 (2006 – 2010) Terhadap Pendidikan RM 23.3 juta .kurangkan kesesakan dlm BD .untuk 2. 76.sekolah satu sesi drp 86% kpd 90% .143 kelas.10.58 BAGAIMANAKAH MALAYSIA MEMBUAT PERANCANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN? Perancangan Pembangunan Pendidikan Kos Pembangunan Pendidikan = 8% .30% dari perbelanjaan Negara. Jangka Pendek (1 – 5 tahun) Cth: Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PPIP 2006-2010) 2.000 kanak-kanak menjelang 2010 Sekolah Rendah RM 4.

kebajikan.sekolah satu sesi drp 65% kpd 70% menjelang 2010 . jantina. sains & teknologi. 50% guru Sekolah Rendah berijazah) PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PPIP 2006-2010) Misi : ‘Merintis Pembaharuan : Satu Misi Nasional’ Enam Teras Strategik PIPP Teras 1: Membina negara bangsa Ciri-ciri: Warganegara berciri glokal. tahap sosioekonomi. Merapatkan jurang pendidikan Ciri-ciri: Mmengikut lokasi. patriotik. disiplin pelajar.59 . cinta negara. penilaian bersifat holistik Memperkasa sekolah kebangsaan Ciri-ciri: menjadi sekolah pilihan utama masyarakat. RIMUP. budi bahasa. guru terlatih mengikut opsyen. kokurikulum. ICT. Memperkasa bahasa Melayu. Membangunkan modal insan Ciri-ciri: sistem nilai. inovatif. kaum. pemilihan calon. infrastruktur.755 buah sekolah Menjelang 2020 negara mensasarkan Sekolah Kebangsaan lebih adil dan saksama kepada orang awam daripada pelbagai kaum Murid Cina dijangka bertambah daripada 6% (2005) kepada 12% (2010) Murid India dijangka bertambah daripada 43. sahsiah. Teras 2: Teras 3: Teras 4: Teras 5: Teras 6: ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . membina rumah guru Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan Ciri-Ciri: Membentuk sekolah kluster mengikut akademik. adap sopan. jati diri. akhlak. kebolehpasaran.belanja mengurus 1. disiplin. sukan. warisan budaya. sukan dan bidang khusus dan dirangkaikan dengan institusi ternama di luar negeri. Memartabatkan profesion perguruan Ciri-ciri: guru berijazah. kreatif. naik taraf maktab perguruan.2% (2005) kepada 60% (2010) (Dari RM ke-8 lagi telah disarankan menjelang 2010.saiz kelas drp 32 kpd 30 menjelang 2010 • • • • • Sekolah Bantuan Kerajaan 108. penempatan. kesenian bangsa.4 juta . perjawatan. keupayaan pelajar. pertambahan staf sokongan. jati diri pelajar. kokurikulum.

GLC. Syt Korporat. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . 2006 4 KPM 2006 212 (33 Syarikat Korporat) KPM. apakah aspek pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan? Sejauhmanakah kejayaan yang tercapai hasil dari perancangan yang telah dilaksanakan? PEMBANGUNAN PROGRAM SEKOLAH PROGRAM Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) Sekolah Kluster DEFINISI Sekolah yang mempunyai etos. bahasa dan lain-lain disiplin pengajian.60 REFLEKSI: Setelah PIPP (2006 – 2010) lengkap satu pusingan. Mrupakan inisiatif tanggungjawab sosial oleh syarikat milik kerajaan (GLC) dan syarikat korporat OBJEKTIF Mewujudkan inovasi dalam pengurusan sekolah dan mementingkan produktiviti pelajar Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan dan pembangunan sekolah dalam kluster yang sama dan juga sekolah di luar kluster. Mengiktiraf sekolahsekolah yang cemerlang dalam akademik dan kokurikulum. Meningkatkan tahap pendidikan negara melalui penyertaan syaraikat-syarikat bertanggungjawab. Sekolah dalam kelompok kluster yang berusia lebih 100 tahun dan cemerlang dalam bidang akademik serta kokurikulum. SJK(C) dan SJK(T) berkongsi kawasan dan dan kemudahan yang sama tetapi ditadbir oleh pengurusan sekolah yang berasingan. profesional dan ahli sukan. sukan. sains. watak. serta menghasilkan ramai pemimpin. Nurturing. ICT. ahli korporat. identiti sendiri dan unik yang bertujuan menyerlahkannya dalam semua aspek pendidikan Pusat kecemerlangan (dalam kelompok sekolah) dengan memberi fokus kepada beberapa bidang seperti muzik. Untuk menggalakkan interaksi dan perpaduan antara pelajar DITUBUH 2010 BIL 20 MILIK KPM 2007 120 KPM Sekolah Wawasan 2004 8 KPM Sekolah Primier Sekolah Pintar (Promoting Intelligence. Pelbagai jenis sekolah rendah seperti SK.

Pendidikanyang menekankan pembangunan pelajar secara holistik dan bersepadu 1905 (MCKK) 62 KPM 1973 (MRSM Pengkalan Chepa) 42 MARA KPM Sekolah Pendidikan Khas SR (28) SM (3) KPM. Membangun dan mengembangkan potensi dan kecenderungan pelajar-pelajar menjadi separa profesional dalam pelbagai bidang teknikal dan kejuruteraan. Yayasan AMIR Sekolah Berasrama Penuh (SBP) Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Sekolah Menengah Teknik & Vokasional Menyediakan suasana. KPWKM. rohani dan intelek supaya kanak-kanak ini berpeluang mendapatkan pendidikan ke peringkat tertinggi bagi membolehkan mereka mendapatkan pekerjaan dan hidup berdikari. Advocating Responsibilit y) Sekolah Amanah tempatan dalam menjayakan kecemerlangan akademik dalam kalangan kanakkanak luar bandar di seluruh negara. KK. Pendidikan yang diberi menekankan perkembangan jasmani. Sekolah-sekolah yang diuruskan secara bersama antara sektor swasta dan pentadbir sekolah bagi meningkatkan prestasi sekolah dan pelajar. terkawal dan sempurna kepada warganegara Malaysia khususnya pelajarpelajar luar bandar yang cemerlang. emosi. kemudahan dan proses pembelajaran secara terancang. Merupakan sekolah yang menyalurkan perkembangan potensi pelajar-pelajar dalam pendidikan sains dan teknologi untuk membangunkan sumber tenaga mahir dalam industri negara. Sekolah khas untuk kanak-kanak kurang upaya. Merupakan sekolah berasrama penuh yang dibina oleh Majlis Amanah Rakyat. merentasi pelbagai latar belakang prestasi dan sosip-ekonomi pelajar. Sekolah Menengak Kebangsaan Agama (SMKA) Sekolah yang menintegrasikan kurikulum kebangsaan dan pendidikan Islam 1977 55 KPM ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .61 Talent. Untuk membawa perubahan besar dalam pencapaian sekolah melalui kerjasama kepakaran sektor swasta dan awam. Membangunkan pendidikan untuk pelajar-pelajar bumiputera yang cemerlang. Sekolah menengah perdana yang dikhaskan untuk pelajar-pelajar yang mendapat keputusan cemerlang pada penilaian peringkat UPSR dan PMR. 2011 10 KPM.

teknologi dan sastera ikhtisas di IPT. Mengembangkan bakat pelajar dalam bidang sukan Mengembangkan kesenian. Menyediakan 40% tempat kepada pelajar tempatan. khidmat sosial.62 menggabungkan akademik dan agama. sila rujuk (Dokumen Pembangunan Pendidikan (2001 – 2010) oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Mengembangkan pelajar dalam bidang akademik dan juga kemahiran sukan yang dimilikinya. Kolej Matrikulasi Sekolah Sukan Malaysia Sekolah antarabangsa Sekolah swasta Institusi pendidikan lepasan menengah untuk persediaan pelajar bumiputera lepasan SPM untuk mengikuti kursus sains. 1994 SR (55) SR Agama (34) Menengah (73) SM Agama (17) SMP Cina (60) P. Sekolah khas untuk pelajar yang berpotensi dan berbakat dalam bidang kesenian. Khas (10) 15 KPM (kurikulu m) Swasta KPM 2009 2 (Perintis di JB & Kuching) KPM Program-Program Sekolah Seluruh Negara. Pendidikan lepasan menengah untuk persediaan pelajar memasuki IPT mengikut jurusan tertentu khususnya Sains & Teknologi. 1998 14 KPM 2 KPM 57 Swasta Sekolah Projek Sekolah Seni Malaysia Sekolah khas untuk pelajar yang aktif dalam bidang sukan dan menyalurkan pelajar kepada sekolah sukan. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . tanggungjawab agama untuk memberi peluang secara maksima dalam pembelajaran. Sekolah ini menggunakan kurikulum antarabangsa yang berorientasikan perniagaan Pendidikan yang berorientasikan perniagaan. Untuk bacaan lanjut. kebudayaan dan warisan bertaraf dunia. Sekolah elit khas untuk pelajar-pelajar yang menunjukkan potensi yang cemerlang dalam bidang sukan. Sekolah untuk pelajarpelajar antarabangsa. Perkongsian pintar di antara Kementeria pelajaran dan pihak swasta untuk memberi peluang kepada pelajar menerima ilmu yang pelbagai.

Menganalisis takrif kurikulum.63 UNIT 8 KURIKULUM SEBAGAI WAHANA MENTERJEMAH FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) HASIL PEMBELAJARAN 1. Membincangkan ciri-ciri kurikulum kebangsaan. 2. BAGAIMANAKAH MANUSIA BEROLEH ILMU? ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . 3. Mensintesis pelaksanaan kurikulum dalam menterjemah FPK.

5. 8. 6. Curriculum can be defined as "a plan for learning" (Taba. Curriculum embodies "all of the teaching-learning experiences guided and directed by the school (Harnack.64 PENGETAHUAN DIPELAJARI MEMBINA SEDIA ADA APAKAH KURIKULUM? 1. 1966). Curriculum prescribes (or at least anticipates) the results of instruction. and to be in all respects what adults should be" (Bobbit. 1967). 7. It does not prescribe the means to be used in achieving the results" (Johnson. 1918). 1935). Curriculum is a structured series of intended learning outcomes. . 3. "Curriculum consists of all the means of instruction used by the school to provide opportunities for student learning experiences leading to desired learning outcomes" (Krug. "Curriculum encompasses all learning opportunities provided by the school" (Saylor and Alexander. Curriculum is "those planning endeavors which take place prior to instruction" (Macdonald. "Curriculum is all of the experiences children have under the guidance of teachers" (Caswell & Campbell. 1968). 1965). Curriculum is "that series of things which children and youth must do and experience by way of developing abilities to do the things well that make up the affairs of adult life. 1957). 4. 1962). ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) 2.

14. Curriculum is "a written document" (Beauchamp & Beauchamp. (3) program of services. 1989). "all the experiences a learner has under the guidance of the school" (Tanner & Tanner. 1977). Berasaskan pegangan falsafah. 1969). 1969). 1980). appreciation's. termasuk aktiviti kelas tambahan. Curriculum is "the underlying plan of communication" while instruction is "the substance and form of communication" between teachers and students (Henchey. 1982). and values under the auspices of that school (Doll. Curriculum is "the educational program of the school" with attention to the following elements: (1) program of studies. 17. 1978). (2) program of experiences. The sum of the learning activities and experiences a student has under the auspices or directions of the school (Finch & Crunkilton. Olivia(1992) membuat analogi pengertian kurikulum dengan sekumpulan orang buta dengan gajah. "The curriculum is all of the experiences that individual learners have in a program of education whose purpose is to achieve broad goals and related specific objectives. 12. Curriculum is "that reconstruction of knowledge and experience systematically developed under the auspices of the school (or university). 16. Curriculum is "a plan or program of all experiences which the learner encounters under the direction of the school" (Oliva.65 9. 1980). "The ground which pupil and teacher cover to reach the goal or objective of education" (Brubacher. which is planned in terms of a framework of theory and research or past and present professional practice (Hass. 1973). 11. to enable the learner to increase his or her control of knowledge and experience" (Tanner & Tanner. and (4) the hidden curriculum (Oliver. 10. and alter attitudes. bimbingan dan hubungan interpersonal 13. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . kurikulum dapat ditafsirkan seperti berikut: • Kurikulum ialah apa yang diajar disekolah • Kurikulum ialah satu set mata pelajaran • Kurikulum ialah isi kandungan • Kurikulum ialah program-program pengajian • Kurikulum ialah suatu set bahan • Kurikulum ialah suatu urutan kursus-kursus • Kurikulum ialah suatu set objektif-objektif perlakuan • Kurikulum ialah suatu jurusan pengajian • Kurikulum ialah setiap perkara yang berlaku dalam sekolah. 18. The curriculum of a school is the formal and informal content and process by which learners gain knowledge and understanding. develop skills. 19. masing-masing mempunyai interpretasi sendiri. 15. 1980).

write a personal definition for the word curriculum (10 points possible). topik atau pengalaman pembelajaran • Menentukan kaedah dan aktiviti. Read each definition carefully and highlight its main idea or ideas.66 • • • • Kurikulum ialah apa yang diajar di dalam dan di luar sekolah di bawah arahan sekolah Kurikulum ialah setiap perkara yang dirancang oleh pengelola sekolah Kurikulum ialah satu siri pengalaman yang dilalui oleh pelajar di sekolah Kurikulum ialah apa yang dialami oleh setiap individu pelajar sebagai hasil persekolahan. • Menyenaraikan kandungan.____ Developing an Operational Definition Using two or more of the themes listed above. • Menetapkan kaedah dan instrument yang perlu untuk menilai pencapaian matlamat dan objektif. Review the salient idea(s) in each definition and develop a list of the themes (4 to 6) commonly used to define the word curriculum in the spaces provided below (6 points possible). ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ Date ____ . REFLEKSI Name : ________________________________________ ID : ____________________________ Curriculum: Clarifying the Concept Directions Attached to this handout was a collection of popular definitions for curriculum. Maka. definisi-definisi ini menunjukkan skop yang berbeza dan berfokus kepada pihak yang berbeza. kurikulum mengandungi elemen-elemen berikut: • Rancangan pendidikan • Mengandungi matlamat dan objektif.____ . Berdasarkan kepada definisi kurikulum yang telah disenaraikan.

Kurikulum formal berfokus kepada: 1. Kurikulum seperti permainan jigsaw puzzle. sikap dan tingkah laku • Jenis-jenis kurikulum tidak formal: a) Ko-Kurikulum ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .67 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________ Apakah analogi yang mudah untuk memahami konsep kurikulum? i. Kurikulum Formal • Kurikulum yang tersurat(manifested curriculum) • Boleh dilihat. Struktur/susunan pengajaran • ii. tersedia. terancang dan berurutan • Seperti yang terkandung dalam silibus. Memahami kurikulum samalah seperti orang buta menginterpretasikan seekor gajah. Kurikulum Tidak Formal Melibatkan human variables yang tidak dapat dikawal/dirancang sebelumnya • Melibatkan interaksi sosial-psikologikal antara pelajar dan guru. Objektif 3. Kurikulum bagaikan hamper Apakah kurikulum yang muncul dan diamalkan di institusi pendidikan di Malaysia? i. yang melibatkan perasaan. Subject matter 4. iii. ii. Matlamat (goal) 2.

Kurikulum kebangsaan (senteralisasi): Contoh Malaysia ii. b) Kurikulum Tersembunyi Sesuatu yang dipelajari atau diperolehi oleh pelajar secara tersirat dan tidak dinyatakan secara bertulis. berbagai-bagai jenis sukan. Adakah Jenis kuriklum yang dilaksanakan oleh negara? i. Kurikulum wilayah (provensi): Contoh Jepun Mengapa Malaysia menggunakan kurikulum kebangsaan? ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Lazimnya aktiviti ko-kurikulum adalah diwajibkan kepada setiap pelajar. Aktiviti ko-kurikulum bertujuan membentuk personaliti dan sahsiah pelajar. Aktiviti kokurikulum adalah seperti pasukan beruniform. Kurikulum sekolah (disentralisasi): Contoh US iii.68 Aktiviti untuk menyokong kurikulum lazimnya dilakukan di luar kuliah. persatuan dan sebagainya.

69 Apakah jenis kurikulum kebangsaan yang terdapat dalam sistem pendidikan di Malaysia? i. Kurikulum Pendidikan Khas BAGAIMANAKAH KURIKULUM KEBANGSAAN MENTERJEMAH FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN? BERPERANAN ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Kurikulum pra sekolah Kebangsaan ditukar kepada Kurikulum Standard Pra Sekolah Kebangsaan. ii. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) ditukar kepada Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mulai 2010. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) iv. iii.

70 ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

71 ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

72 ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

Proses ini dapat dijelaskan seperti dalam Rajah 2. Pendidik perlu melaksanakan tugas pengajaran berpandukan rancangan pengajaran. iv. pelajar dapat: i. Mengaplikasikan prinsip reka bentuk kurikulum dalam membuat perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Rancangan pengajaran pula adalah berpandukan kepada topik atau sub-topik yang disenaraikan dalam rancangan kerja dan silibus atau maklumat kursus. Merancang dan menyediaka kurikulum PELAKSANA Melaksanakan kurikulum melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Rajah: Proses Rancangan Pengajaran. PENILAI Menilai keberkesanan kurikulum. ii.73 UNIT 9 REKA BENTUK KURIKULUM HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran ini. yang juga merupakan sebahagian daripada kurikulum bagi sesuatu program pengajian. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Menghujahkan konsep kurikulum dan kepentingannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum adalah penting sebagai panduan setiap pendidik dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan mengikut tahap pendidikan PERANAN PENDIDIK DALAM PERKEMBANGAN KURIKULUM PERANAN PENDIDIK DALAM PERKEMBANGAN KURIKULUM PERANCANG iii. Menjelaskan peranan pendidik dalam mengaplikasikan profesion pendidikan.

Kurikulum Standard Pra Sekolah ii. Rancangan Rancangan Kerja Kerja Dalam konteks kurikulum sekolah. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). pembentukan kurikulum adalah dirancang oleh pakar di PPK dan rancangan ini didokumenkan secara bertulis melalui silibus bagi setiap mata pelajaran yang ditawarkan bagi kumpulan pelajar tertentu iaitu pelajar sekolah rendah atau menengah yang bertujuan untuk mencapai matlamat dan objektif seperti yang dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kurikulum Pendidikan Khas v. Kurikulum Pendidikan Tinggi ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) à Kurikulum Standard Sekolah Randah (KSSR) iii.74 Rancangan bagi satu pelajaran Kurikulum Kurikulum Rancangan pendidikan yang mengandungi himpunan subjek Rancangan Rancangan Pengajaran Pengajaran PROSES PROSES MERANCANG MERANCANG PENGAJARAN PENGAJARAN Silibus Silibus Maklumat terperinci silibus / maklumat kursus Rancangan bagi sesuatu subjek / kursus. iv. Kurikulum sekolah didokumenkan dan dikenali mengikut tahap dan jenis pendidikan: i.

PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN KURIKULUM KURIKULUM Perancangan Perancangan Pelaksanaan Pelaksanaan Penilaian Penilaian Menetapkan Falsafah. menambahbaik kurikulum. What educational purposes should the school seek to attain? 2. Ini dapat dijelaskan seperti dalam Rajah berikut. perlu dijawab. Mengorganisasikan Mengorganisasikan kurikulum kurikulum Melaksanakan kurikulum Melaksanakan kurikulum yang telah dibentuk yang telah dibentuk Pengurusan sumber Pengurusan sumber penilaian terhadap penilaian terhadap keberkesanan kurikulum. apabila membentuk kurikulum. Soalan-soalan tersebut adalah: 1. Menetapkan Falsafah. terdapat empat soalan asas. Pelaksanaan dan Penilaian. Menurut Tyler. Objektif. merekabentuksemula atau merekabentuk semula atau menambahbaik kurikulum. keberkesanan kurikulum. yang lebih dikenali sebagai Tyler’s Rationale. How can these educational experiences be effectively organized? ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . What educational experiences can be provided that are likely to attain these purposes? 3.75 Perkembangan kurikulum Perkembangan kurikulum melibatkan tiga proses utama iaitu Perancangan. Rajah: Perkembangan Kurikulum. Visi dan Misi Visi dan Misi Menentukan Matlamat dan Menentukan Matlamat dan Objektif. Model Perkembangan Kurikulum Model Tyler Model Tyler atau Model Objektif diperkenalkan oleh Ralph Tyler dalam tahun 1949 dan dianggap sebagai model yang klasik dan banyak digunakan dalam bidang perkembangan kurikulum.

ianya hendaklah dibentuk berdasarkan kepada: • falsafah dan matlamat pendidikan yang dibentuk atau telah sedia ada. attained? How can we determine whether these purposes are being Berdasarkan kepada Tyler’s Rationale atau soalan-soalan yang dikemukakan. 1.76 4. perkembangan kurikulum berdasarkan Model Tyler melibatkan empat langkah berikut: Rajah : Langkah-Langkah Dalam Model Tyler. langkah pertama dalam perkembangan kurikulum ialah menentukan matlamat dan objektif yang ingin dicapai. Bagi menentukan objektif yang dibentuk bersesuaian. PENILAIAN Menentukan Objektif Berdasarkan Model Tyler. Pengalaman pembelajaran atau kandungan pelajaran perlu disusun secara sistematik. Menentukan matlamat dan objektif. • keperluan semasa masyarakat. objektifnya hendaklah selaras dengan: • keperluan pelajar. hasil daripada proses pendidikan. kematangan pelajar dan sebagainya. • psikologi pelajar dari segi teori pembelajaran. • pandangan pakar dalam berbagai bidang berkenaan. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . KANDUNGAN KAEDAH 4. 3. OBJEKTIF 2. Hasil menggunakan kurikulum perlu dinilai bagi menentukan pencapaian objektif. Menurut Tyler. Memilih pengalaman pembelajaran atau kandungan pelajaran bagi mencapai matlamat dan objektif.

pemilihan kandungan merupakan proses yang kreatif. Hanson (2000). Prinsip Litupan (Skop) Kandungan Prinsip litupan kandunan berkaitan dengan keluasan dan kedalam kandungan yang perlu dimuatkan dalam seseuatu kurikulum dan pengajaran. bagi menentukan pencapaian objektif. Untuk tujuan ini. • Prinsip Ketertiban (turutan) Kandungan Prinsip Ketertiban atau Principle of Sequence menyarankan pembelajaran hendaklah berterusan dan berturutan dengan berdasarkan pengalaman lalu. • apakah perubahan yang ingin diperolehi oleh pelajar. bagi memudahkan proses penilaian. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Tyler mencadangkan tiga prinsip dalam penyusunan kandungan: • Prinsip Kesinambungan Kandungan Prinsip Kesinambungan atau Principle of Continuity bermaksud objektif atau kandungan yang penting hendaklah sentiasa diulang dan didedahkan secara berterusan dengan berbagai-bagai kaedah dan cara bagi menentukan ia dipelajari dengan menyeluruh. Garapan keluasan dan kedalaman kandungan ini berkaitan dengan tahap pendidikan yang membolehkan setiap pelajar menguasai kandungan mengikut tahap-tahap pendidikan dan kognitif. Print (1995) dan Mohd Daud Hamzah (1993) telah menambah dua lagi prinsip iaitu prinsip imbangan kandungan dan prinsip keseimbangan kandungan. Pemilihan Kandungan Menurut Tyler. Kaedah Penyusunan Kandungan Kandungan kurikulum yang telah dipilih hendaklah disusun dengan teliti agar dapat menghasilkan pembelajaran yang menyeluruh dan berkesan. Perancang kurikulum perlu memilih subjek. • Prinsip Kesepaduan Kandungan Prinsip Kesepaduan atau Principle of Integration menetapkan agar pengalaman pembelajaran dihubungkaitkan antara satu sama lain supaya pembelajaran lebih bermakna dan menyeluruh.77 Objektif yang dibentuk pula perlu menerangkan dengan jelas: • apakah yang hendak dicapai. supaya pelajar berpeluang mempelajari sesuatu dengan lebih luas dan mendalam. kandungan atau pengalaman pembelajaran yang perlu didedahkan kepada pelajar bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan.

Urutan 2. Dimensi Vertikal i. Dimensi Horizontal i. Kesinambungan ii. Rajah: Dimensi prinsip penyusunan kurikulum Penentuan Penilaian Peringkat seterusnya ialah menentukan kaedah penilaian yang boleh digunakan untuk menentukan pencapaian objektif iaitu menentukan setakat mana objektif yang telah ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .78 • Prinsip Imbangan Kandungan Prinsip Imbangan Kandungan merujuk kepada kadar agihan. Integrasi ii. Secara ringkas prinsip penyusunan kandungan kurikulum boleh dikategorikan kepada dua dimensi iaitu dimensi vertical dan dimensi horizontal. Imbangan Hubungkait di antara prinsip-prinsip penyusunan kandungan kurikulum dapat dilihat menerusi rajah di bawah. Litupan iii. kepadatan muatan dan kesecocokan kandungan dengan masa pembelajaran yang diperuntukkan kepada pelajar-pelajar untuk menguasainya. 1.

perkembangan kurikulum boleh bermula dengan elemen-elemen lain seperti menentukan kandungan atau menetapkan kaedah.79 dibentuk tercapai. dinamik. Terlalu tertakluk kepada objektif. keempat-empat elemen diambilkira serentak dalam proses perkembangan kurikulum. Dalam model ini. fleksibel. dan seterusnya menetapkan kaedah dan penilaian. Terlalu linear. proses perkembangan kurikulum menjadi lebih interaktif. Menetapkan objektif pada peringkat awal juga dilihat sebagai menghadkan bilangan objektif di samping mengekang kreativiti. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Penilaian pula dilakukan pada peringkat akhir atau setelah selesai program dilaksanakan. cyclical (edaran) dan menyeluruh. Dengan cara ini. Selain daripada itu model ini dianggap logikal kerana dimulakan dengan penentuan objektif. Penilaian boleh dilakukan dengan berbagai kaedah dan pada berbagai peringkat untuk mendapatkan bukti keberkesanan pembelajaran dan pencapaian objektif yang telah dinyatakan. Ianya melibatkan empat langkah iaitu penetapan objektif. pemilihan kandungan. dan menentukan kaedah penilaian. Kelemahan model Tyler Para pengkritik mendapati Model Tyler mempunyai beberapa kelemahan utama seperti berikut: a. Ini kerana dalam keadaan sebenar. Bagi mengatasi masalah tersebut. penentuan kaedah penyusunan dan penyampaian. Maklumat yang diperolehi daripada proses penilaian boleh digunakan untuk menambahbaik kurikulum berkenaan. Model Tyler merupakan model yang popular dan banyak digunakan dalam perkembangan kurikulum kerana. sistematik dan mudah digunakan. model ini diubahsuai dan dinamakan Model Interaksi. b. Menggunakan model ini perlu mengikut langkah-langkah tertentu iaitu menentukan objektif dulu. kemudian memilih kandungan.

3. 4. pelaksana dan penilai. Pengetahuan mengenai perkembangan kurikulum adalah penting kepada para pendidik. Model Tyler dianggap sebagai model yang klasik dan banyak digunakan sebagai rujukan dalam perkembangan kurikulum. Jelaskan kenyataan ini. 5. Nyatakan kepentingan setiap satu dalam proses pengajaran dan pembelajaran.80 Rajah: Model Interaksi OBJEKTIF PENILAIAN KANDUNGAN KAEDAH Soalan refleksi 1. ko-kurikulum dan kurikulum tersembunyi. 2. Berdasarkan beberapa model kurikulum yang lain. Huraikan kenyataan ini. Bincangkan kekuatan dan kelemahan model Tyler dan nyatakan bagaimana anda boleh mengaplikasikan model ini dalam melaksanakan tugas anda. Para pendidik memainkan tiga peranan penting dalam perkembangan kurikulum iaitu sebagai perancang. Nyatakan perbezaan antara kurikulum. dapat dirumuskan bahawa perkembangan kurikulum melibatkan lima langkah seperti rajah berikut: ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

81 PENILAIAN HASIL ANALISIS KEPERLUAN Rajah : Kerangka Perkembangan Kurikulum PEMILIHAN KAEDAH PENETAPAN MATLAMAT PENENTUAN KANDUNGAN ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

82 Figure 1 Analisis keperluan adalah satu proses untuk mendapatkan maklumat yang berguna dalam penggubalan kurikulum. laporan dan polisi. Penilaian kurikulum ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . badan-badan professional dan lain-lain stakeholder dalam pendidikan. Maklumat yang diperolehi daripada analisis keperluan dapat membantu dalam penentuan objektif dan kandungan program. panel pemeriksa luar. masyarakat semasa dan negara. Proses ini boleh dilakukan melalui soal selidik. Analisis melibatkan penentuan keperluan pengajaran sesuatu subjek/tajuk/topik mengikut keperluan pelajar. pandangan tokoh politik dan akademik. panel penasihat akademik. strategi pengajaran dan pembelajaran dan juga dalam penggubalan kurikulum keseluruhannya. temuduga.

(1974) Rajah: Model CIPP.83 Kurikulum yang telah dibentuk dan dilaksana perlu dinilai bagi memastikan ianya sentiasa kemaskini bagi memenuhi keperluan semasa dan akan datang. Penilaian Sumatif (peringkat akhir sahaja) Oleh kerana penilaian formatif dilakukan secara berterusan. al. Penilaian Formatif (berterusan) ii. kakitangan. perubahan-perubahan dan usaha penambahbaikan kepada kurikulum boleh dilakukan apabila perlu. PENILAIAN KONTEKS PENILAIAN INPUT PENILAIAN PROSES PENILAIAN PRODUK PENYEDIAAN DAN PENSTURKTURAN KURIKULUM PELAKSANAAN KURIKULUM Penilaian Konteks Melibatkan analisis masalah dan keperluan dalam pendidikan seperti persekitaran. kemudahan bilik kuliah. Penilaian kurikulum boleh dilakukan secara: i. kemudahan. Model CIPP Salah satu model yang boleh digunakan dalam penilaian kurikulum ialah Model CIPP yang diutarakan oleh Stufflebeam et. kemudahan sokongan dan sebagainya ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . pelajar dan lain-lain lagi. iklim. Penilaian sumatif pula dilakukan pada peringkat akhir atau setelah selesai pelaksanaan sesuatu program untuk membolehkan keputusan dibuat untuk penambahbaikan seterusnya. budaya institusi dan sebagainya Penilaian Input Melibatkan penganalisaan bahan sumber dan strategi yang perlu untuk mencapai matlamat dan objektif program seperti pensyarah. Penilaian Proses Melibatkan kajian mengenai proses pelaksanaan seperti aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kurikulum.

Percaya dan patuh kepada Tuhan 2. Kebersihan Fizikal dan Mental 7. objektif dan hasil pembelajaran Matlamat ialah hasil atau sasaran umum berbentuk jangka panjang yang memandu tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan. ii. afektif dan psikomotor. Baik Hati 3. Manakala hasil pembejaran merupakan pernyataan khusus yang secara terperinci tentang apakah perkara yang mesti seseorang pelajar kuasai selepas mempelajari sesuatu tajuk/topik/unit. ISU DAN AMALAN KURIKULUM Mendefinisi dan menentukan matlamat.84 Penilaian Produk Menentukan setakat mana matlamat program telah dicapai seperti bilangan dan kualiti lulusan. Bagaimanakah anda boleh melakukan analisis keperluan dan nyatakan kepentingannya dalam penggubalan subjek anda... gemilang dan terbilang. iii. meningkatkan potensi setiap pelajar dalam . Bekerjasama 6. Objektif dan hasil pembelajaran secara umumnya merujuk kepada pembangunan 3 domain iaitu kognitif.. Soalan refleksi 1. menghasilkan pelajar yang cemerlang. Perancang kurikulum perlu memastikan kurikulum yang digubal memenuhi keperluan semasa dan akan datang. membentuk institusi pendidikan bertaraf dunia menjelang 2020. Objektif ialah pernyataan-pernyataan sasaran khusus yang merupakan langkah-langkah kecil ke arah pencapaian sesuatu matlamat. Kejujuran ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Berhemah Tinggi 5. Matlamat pembelajaran terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Keberanian 8. Nilai-nilai murni menggambarkan matlamat dan objektif yang tersirat juga dinyatakan secara sisipan. Contoh matlamat ialah i.. pengiktirafan yang diperolehi dan sebagainya. Berdikari 4.. Matlamat juga terkandung di dalam visi dan misi sesuatu institusi.. Cadangkan langkah-langkah yang anda boleh ambil untuk menentukan subjek anda menepati keperluan tersebut. 2. Analisis keperluan adalah langkah yang penting dalam perkembangan kurikulum. 1. Berbentuk eksplisit.

Berkasih sayang 16. Rasional 15. Keadilan 10. dan perspektif konstruktivis yang melaksanakan kaedah induktif.85 9. Kesyukuran 12. iaitu perspektif objektivis yang melaksanakan kaedah deduktif dalam pengajaran. kemahiran baru. l Perspektif terhadap pembelajaran dan pemikiran l Perspektif terhadap ilmu l Masalah dan keperluan Perspektif Terhadap Ilmu Secara umum terdapat dua perspektif terhadap ilmu. keupayaan baru dan pemindahan pembelajaran • Menggunakan Taksonomi Bloom untuk pengajaran dan penilaian. Semangat bermasyarakat 13. (i) Perspektif Objektivis Perspektif objektivis adalah berasaskan perkara-perkara berikut: • Melihat ilmu sebagai satu komoditi yang sudah pasti dan dapat diperturunkan • Menerima alam seperti sedia ada • Menekankan isi kandungan pelajaran. Kerajinan 11. Hormat menghormati Faktor-faktor yang mempengaruhi reka bentuk kurikulum Banyak perkara mendasari reka bentuk kurikulum seperti. Kesederhanaan 14. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

86 Jadual di bawah memberikan jenis-jenis teori yang tergolong di dalam perspektif objektivis. peraturan tahap tinggi atau pemindahan pembelajaran. seperti yang digambarkan di bawah: Pengenalan Istilah Pembentukan Konsep Penerokaan ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . strategi dan metakognisi Sibernetik Landa Kognitive Ausubel. pengasas-pengasasnya. Flavell. Gagne. Gagne. diikuti oleh pembentukan konsep dan diakhiri dengan penerokaan. Ausubel. Thorndike. Jenis Teori Behaviurisme Pengasas Teori Pembelajaran Pavlov. R. Kaedah pengajaran yang digunakan adalah berbentuk deduktif. Tugas pengajar ialah mendapatkan satu item yang mewakili sesuatu set dan memastikan pelajar menguasainya dengan sepenuhnya. Maka kurikulum yang dibentuk adalah berkisar di dalam penentuan item-item yang mewakili set-set ilmu tersebut. iaitu bermula dengan definisi. Keller. Skinner Pengasas Teori/Model Pembelajaran Skinner Fokus/Objektif Pengajaran & Pembelajaran Penguasan isi pelajaran melalui proses pelaziman dan penggunaan motivasi ekstrinsik Penguasaan kemahiran dan pengetahuan prosedur melalui penggabungan pelbagai subkemahiran dan sub-prosedur (kaedah snowball) Penguasan isi pelajaran melalui pencetusan proses-proses mentas seperti skema. Mayer. serta tumpuan-tumpuan tiap satu teori. Bloom. E. Mager Perspektif objektivis mengutamakan pembentukan kemahiran.

Pemangkin kepada pembelajaran ialah penggunaan strategistrategi pembelajaran. iaitu boleh diajar dalam bentuk cebisan demi cebisan kerana kemudiannya ia akan bercantum atau bergabung menjadi set atau struktur pengetahuan yang lengkap. demonstrasi. (ii) Perspektif Konstruktivis Perspektif konstruktivis pula adalah berasaskan perkara-perkara berikut: • • • • Melihat pelajar sebagai pembina ilmu Pengajaran adalah untuk mengubah cara dan tahap berfikir Isi pelajaran bukan matlamat pengajaran tetapi hanyalah batu loncatan untuk mendapatkan kepakaran yang lebih tinggi Isi pelajaran ini dibuang selepas kepakaran diperolehi ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Ilmu dilihat sebagai satu produk dan objektif pengajaran ialah penguasaan ilmu pengetahuan seperti yang diajarkan. Proses-proses mental yang menjadi tumpuan ialah proses-proses penambahan (accretion). Perspektif ini disokong oleh teori pemprosesan maklumat yang menjelaskan bagaimana pengetahuan dipelajari dan teori skema yang menjelaskan bagaimana sesuatu struktur pengetahuan dibentuk. mainan peranan dan latih tubi. penghalusan (tuning) dan pembinaan semula (reconstruction). penghalusan dan pembinaan semula. Menurut teori skema. pelbagai pengetahuan prosedur boleh diterbitkan dari pengetahuan deklaratif yang terkumpul. dan pelbagai pengetahuan strategi boleh diterbitkan dari pengetahuan prosedur yang terkumpul di dalam struktur pengetahuan. ilmu pengetahuan adalah terdiri dari pengetahuan deklaratif (jenis fakta. Setiap jenis ilmu pengetahuan ini boleh diajar secara berasingan melalui proses-proses penambahan. simulasi.87 Di dalam perspektif objektivis. pengetahuan prosedur (jenis rumus) dan pengetahuan strategi. Di dalam perspektif objektivis. penyelesaian beberapa masalah contoh. juga diandaikan ialah ilmu pengetahuan itu adalah bersifat kumulatif. strategi pengajaran yang dilaksanakan adalah berbentuk ekspositori. Juga. Cebisan-cebisan ini boleh disusun mengikut hierarki atau secara linear. seperti penggunaan kaedah kuliah.

strategi-strategi pengajaran yang dilaksanakan adalah berbentuk inkuiri. serta tumpuan-tumpuan tiap satu teori.88 Jadual di bawah memberikan jenis-jenis teori yang tergolong di dalam perspektif konstruktivis. it does not mean transmitting structure which may be assimilated at nothing other than a verbal level. perantisan. but to create possibilities for a child to invent and discover… Teaching means creating situations where structure can be discovered. Guru pula berperanan menjadi penyemak kepada proses pemikiran yang digunakan dan kepada rumusan yang diperolehi Pandangan perspektif konstruktivis dijelaskan oleh Piaget: “The goal of education is not to increase the amount of knowledge. pengasas-pengasasnya. Di dalam pandangan ini. Thelen Di dalam perspektif konstruktivis. pemikiran saintifik & pemikiran aras tinggi berdasarkan perancahan (scaffolding). Collins & Stevens. Gardner Lawson. Taba Fokus/Objektif Pengajaran & Pembelajaran Kemahiran pentaakulan. lawatan sambil belajar. dsb Humanis Rogers Rogers Pembelajaran sosial (Social Learning) Vygotsky Spiro. pemikiran saintifik & pemikiran aras tinggi berdasarkan logik & pembangunan pelbagai kecerdasan (multiple intelligence) Pembelajaran yang bermakna dan ownership of knowledge Kemahiran pentaakulan. pembelajaran kooperatif / kolaboratif. seperti penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan masalah (PBL). Jenis Teori Pembangunan Mental Pengasas Teori Pengasas Teori/Model Pembelajaran Pembelajaran Piaget. pengajaran adalah tertumpu kepada proses-proses pembinaan ilmu pengetahuan. Bruner.” ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

Oleh kerana ilmu pengetahuan adalah binaan sendiri pelajar menggunakan proses-proses induktif dan deduktif. strategi pengajaran yang dilaksanakan adalah berbentuk inkuiri. iaitu empirical-induktif (EI) (pada umur 7-15 tahun) dan hipotetikal-deduktif (HD) (pemikiran dewasa). Di peringkat kolej dan universiti Pemikiran (EI) melibatkan aplikasi rumus manakala pemikiran HD adalah terdiri daripada kategori berikut: l l ¡ l ¡ l l Pemikiran kombinatorik Pengenalpastian dan kawalan pembolehubah Bagaimana burung. pembentukan dan pengujian hipotesis. iaitu dibina oleh pelajar secara induktif melalui pemerhatian suatu fenomena. pengisian di dalam tiap tahap proses ini. kemahiran-kemahiran akhir yang diperolehi ialah proses membina ilmu. perantisan. penentuan corak atau perilaku fenomena tersebut. dan lawatan sambil belajar. Kebenaran rumusan atau teori yang dibina adalah bersifat tentatif dan akan segera diubah jika terdapat permerhatian atau bukti yang lebih kuat. Di dalam perspektif konstruktivis. penyu. pengetahuan itu adalah bersifat tentatif. dan kucing dapat kembali ke tempat asal Pemikiran perkadaran Penggunaan nisbah dan rumus Pemikiran Kebarangkalian Pemikiran korelasi Kaedah pengajaran yang dilaksanakan ialah berbentuk: Penerokaan Pengenalan Istilah Pembentukan Konsep Di dalam perspektif konstruktivis. Di dalam perspektif ini. seperti penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan masalah (PBL). Pengajar menjadi pembimbing dan membimbing menggunakan kaedah Socrates (penyoalan) yang melibatkan soalan-soalan di dalam kategori berikut: • • • • • • Memilih contoh-contoh positif dan negatif Memilih contoh yang berlawanan (Counterexamples) Menjana kes-kes Hipotetikal Mempertimbangkan ramalan-ramalan alternatif Mengesan sebab-akibat / implikasi suatu kontradiksi Mempertikai authoriti ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . dan rumusan akhir proses-proses ini. pembentukan rumusan/teori tentatif dan kemudian diuji aplikasi atau kebenarannya melaui proses-proses deduktif.89 Perspektif ini menekankan keupayaan berfikir pada dua tahap. ilmu pengetahuan serta prosedur-prosedur melaksanakan sesuatu tugas mental boleh dimampatkan (zipping) dan dibuka semula (unzipping) mengikut keperluan.

pelajar diajak berfikir. kemahiran dan perilaku pelajar 4. Falsafah pembelajaran Perubahan adalah berdasarkan pilihan pelajar mengikut faktor-faktor di dalam persekitaran. pengetahuan. pemantauan kendiri atau melalui interaksi. membentuk konsep. tugasan dan projek. metakognisi. dan mencipta KONSTRUKTIVIS Humanis Pelajar mempunyai kehendak dan keupayaan sendiri dan pensyarah adalah pemudahcara sahaja. Objektif Pensyarah tentukan keperluan. pelajar mengalami dan belajar menyelesai masalah di persekitaran sebenar Berpusatkan pelajar dengan sedikit sahaja kawalan dan sumbangan dari pensyarah. penyelesaian masalah dan kreativiti untuk menambah Pensyarah menilai dan menambah di mana perlu untuk membantu membangunkan keupayaan mental dan kreativiti secara menyeluruh Pensyarah membantu pelajar mengenalpasti keperluannya dan kemudian membimbing pelajar mencapainya Isi pelajaran adalah berasaskan kegiatan dan pengalaman kontekstual dalam menyelesaikan masalah di dalam situasi yang dipilih ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .90 Sebagai bandingan. pemantauan pengukuhan (termasuk dan pemulihan oleh denda atau hukuman) oleh pensyarah. 2. strategi. jadual di bawah menunjukkan perbezaan-perbezaan yang terhasil dari amalan perspektif-perspektif ini mengikut tiga jenis teori berdasarkan beberapa dimensi utama: OBJEKTIVIS Behavioris Pelajar boleh dibentuk mengikut objektif dan kehendak pensyarah. Keperluan pembelajaran Berpusatkan pensyarah Pembelajaran adalah satu dan berasaskan proses proses usahasama (jointstimulus-respons. pelajar dimanipulasikan Kognitivis 1. venture) antara pelajar dan pemantauan dan pensyarah. pengujian pensyarah. formal berasaskan kompetensi 3. pengujian formal. Isi pelajaran Isi pelajaran membina kompetensi dan penguasaan pelbagai kemahiran mengikut objektif yang telah ditetapkan Isi pelajaran diintegrasikan bersama proses-proses mental seperti logik. pengujian berasaskan projek dan portfolio.

Aliran-aliran ini akan menghasilkan output atau keupayaan yang juga berbeza-beza. Kemahiran generik memerlukan tempoh yang lama untuk dikuasai sepenuhnya dan tidak mungkin diperolehi dengan mendalam melalui pengajaran secara kursus. Contoh-contoh mudah ialah • Kehidupan di institusi • Kaedah menetapkan peraturan dan norma institusi • Proses-proses sosialisasi. pengajaran kemahiran generik dibuat di dalam bentuk kurikulum tersembunyi iaitu melalui teknik infusi yang menabur atau meletakkan beberapa bahagian dari kemahiran-kemahiran ini di dalam semua kursus yang pelajar ikuti. Setelah mengikuti semua kursus ini pelajar tersebut akan turut mempelajari pelbagai kemahiran generik. Kemahiran generik ialah kemahiran umum. kebolehan. Perkara yang sama berlaku di institusi pendidikan sama ada di sekolah ataupun IPT. Kurikulum tersembunyi amat berpengaruh. Contohnya ialah dalam mengajar kemahiran generik. Ia adalah himpunan pengalaman tambahan pelajar yang wujud dan dialami serentak dengan kurikulum yang sedang diajar. nilai dan pendirian terhadap ilmu turut mencorakkan kurikulum yang dibina/ dilaksanakan . integrasi & pembudayaan • Agenda tersembunyi • Pengetahuan atau kemahiran insidental Pengaruh kurikulum tersembunyi mudah difahami dengan melihat bagaimana personaliti kanak-kanak terbentuk. Aliran objektivis melihat ilmu sebagai satu produk dan guru adalah penyampainya. Aliran konstruktivis melihat ilmu sebagai satu proses pembinaan dan guru adalah pemudahcaranya. kualiti dan budaya akademik di jabatan. kemahiran berkomunikasi.91 dan memperluaskan pengetahuan pelajar Rumusan Terdapat dua aliran yang kuat dan berbeza tentang pengajaran dan pembelaran. Minat dan kesungguhan pendidik. Kurikulum Tersembunyi Satu elemen yang perlu diberi perhatian semasa mereka bentuk kurikulum ialah kurikulum tersembunyi. Rumusan Kurikulum tersembunyi amat berpengaruh dan boleh digunakan seiring kurikulum akademik yang digubal oleh pensyarah. Cabaran kepada para pensyarah ialah menentukan isinya dan ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Ia boleh digunakan sebagai satu komponen tambahan sambil melaksanakan kurikulum biasa. Oleh itu. dan trait yang perlu dikuasai seseorang untuk berjaya di dalam kerjayanya.

dan sebagainya. masalah. Berikan beberapa contoh kurikulum tersembunyi yang anda tahu.92 menabur atau meletakkan cebisan isi-isi tersebut di dalam pelbagai kursus atau kegiatan pelajar. perspektif pemikiran. iaitu kesepaduan menyeluruh di antara mata pelajaran/kursus yang diajar dengan kurikulum/program yang dibentuk. Soalan Refleksi 1. Bagaimanakah kurikulum tersembunyi itu diserapkan dalam pelaksanaan proses pendidikan? Koherens Dalam Kurikulum Satu isu penting di dalam penggubalan kurikulum berkualiti ialah memastikan bahawa kurikulum yang terlaksana adalah kurikulum yang digubal. Koherens ialah keadaan saling keterkaitan di antara item-item isi di dalam sesuatu kursus dan di antara setiap kursus dengan kursus-kursus lain di dalam sesebuah program. Struktur dan isi sesuatu mata pelajaran/kursus adalah kurikulum di peringkat mikro manakala gabungan pelbagai kursus di peringkat silibus/program adalah kurikulum di peringkat makro. teras. Penawaran sesuatu program melibatkan kepelbagaian dari segi disiplin ilmu. Kewujudan koherens yang tinggi memastikan kesan Gestalt iaitu “the whole is greater than the sum of its parts” diperolehi. 2. isu. dan opsyen. elektif. kaedah induktif. dan kaedah saintifik dikenalpasti dan dilaksanakan secara infusi atau difusi di dalam kursus dan program. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . dan sebagainya dan juga kesalingkaitan di antara mereka. • Cara mencapai ilmu: Proses-proses mencapai ilmu seperti yang terkandung di dalam kaedah ekspositori-deduktif. kaedah belajar. alam sebenar. Faktor yang menentukan kejayaan ini ialah koherens. konsep. • Program: Penawaran kursus dibuat secara Interdisciplinary yang menekankan kepelbagaian di dalam perspektif-perspektif ilmu. • Kemahiran generik: Beberapa kemahiran intelek dan kemahiran komunikasi dikenalpasti dan ditawarkan secara infusi atau difusi di dalam kursus dan program. Terdapat berbagai cara memastikan koherens: • Isi pelajaran: Kursus-kursus di dalam sesebuah program dikelaskan sebagai major dan minor dan seterusnya diperincikan sebagai asas.

Koherens ialah nilai tambah yang menentukan kualiti sebenar setiap kursus dan program. dan tanggapan masyarakat setempat dan masyarakan dunia terhadap program dan institusi.S. Rumusan Hasil kurikulum yang digubal membentuk kualiti akhir pelajar.S. ukuran keterkinian kurikulum dapat dilihat pada statistik pengambilan kerja graduan tiap tahun selepas tamat pengajian. aspek penyelidikan di kalangan graduan dan kekinian mereka di dalam membincangkan isu-isu semasa di dalam seminar dan konferens antarabangsa juga diambil kira. Kajian ini di panggil Third International Mathematics and Science Study. Di semua institusi pendidikan. Institusi yang mempunyai “program” yang baik. Malaysia menduduki tempat ke 16 manakala di dalam Sains.A.93 • Pembangunan diri: Sahsiah dan kualiti peribadi pelajar ditentukan dan dibangunkan secara infusi atau difusi di dalam kursus dan program. Satu lagi laporan yang mengejutkan ialah kedudukan Malaysia di pentas dunia di dalam pendaftaran paten. Department of Education pada tahun 2000. Tanggapan atau komen terhadap “program”. iaitu kurikulum yang baik akan melaporkan kadar pengambilan kerja yang lebih tinggi. 2000 melaporkan bahawa: • • • • 95% dari jumlah paten di dunia dipegang oleh 15% penduduknya Jepun mendaftarkan purata 300 paten / juta penduduk U. Sept 4. Satu darinya ialah kajian prestasi di dalam Sains dan Matematik di antara 38 buah negara yang dijalankan oleh U. kualiti kurikulum. Pada peringkat IPT. mendaftarkan purata 200 paten / juta penduduk. Malaysia ditempat ke 22. Di dalam Matematik. Cabaran & Keterkinian Kurikulum Terdapat banyak kajian yang menguji kesan kurikulum terhadap pengajaran. “kualiti”. Ukuran keterkinian kurikulum juga dapat dilihat pada keupayaan pencapaian dan kecekapan pelajar terhadap pengetahuan dan kemahiran tertentu. “ketokohan dan anjalan graduan” adalah sebenarnya komen terhadap kurikulum. pelajar mengikuti kursus tetapi mengalami silibus/program. manakala Malaysia mendaftarkan purata 2 paten / juta penduduk Untuk IPT. Setiap ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Akhbar The Star. Jelaslah bahawa setiap institusi perlu mendapatkan benchmark sendiri untuk setiap bidang supaya program dan kursus yang ditawarkan tidak ketinggalan di peringkat negara dan di peringkat antarabangsa.

Terdapat juga kurikulum yang tersembunyi di dalam kurikulum yang dibina. Tugas setiap pensyarah ialah menentukan bahawa pengajaran dan matlamat yang hendak dicapai adalah selaras dengan falsafah. visi. misi. pelajar dapat: MATLAMAT & OBJEKTIF KURIKULUM ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Sebagai rumusan. terdapat dua aliran kuat di dalam interpretasi dan amalan pengajaran dan pembelajaran yang mempengaruhi isi dan struktur kurikulum. dan amalan yang telah dipilih dan memaksimumkan koherens serta kesan-kesan positif dari kurikulum tersembunyi. UNIT 10 PENTERJEMAHAN & PENTAFSIRAN KURIKULUM KEBANGSAAN HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran.94 institusi perlu mendapatkan benchmark sendiri untuk setiap bidang supaya program dan kursus yang ditawarkan tidak ketinggalan di peringkat negara dan di peringkat antarabangsa. Faktor-faktor ini mencorakkan kurikulum yang direka dan menentukan hasil akhir yang diperolehi.

95 FALSAFAH PENDI KEBANGSAA KURIKULUM KEB KURIKULUM KEBANGSAAN PRASEKOLAH KBSR KBSR Kurikulum Kebangsaan KBSM T D K ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) il Do ad e Ta K .

96

MASIHKAH ANDA INGAT APAKAH KURIKULUM KEBANGSAAN?
Apakah Peranan Kurikulum? 1.

YANG

DIMAKSUDKAN

Laporan Jawatankuasa Kabinet, 1979: Perkembangan individu secara menyeluruh (intelek, rohani, emosi dan jasmani) 2. Penerapan dan perkembangan nilai-nilai murni 3. Penyebaran ilmu pengetahuan 4. Pembentukan masyarakat malaysia yang bersatu padu 5. Melahirkan tenaga kerja mahir Rangka Konsepsual Penterjemahan Kurikulum 1. Asas pertimbangan pembinaan kurikulum 2. Peringkat Pelaksanaan kurikulum: Pra Sekolah, Rendah, Menengah, Pendidikan Khas 3. Amalan kurikulum di dalam bilik darjah 4. Hasil / Kesan akhir

    

Asas pertimbangan pembinaan kurikulum 1. Pembangunan negara Ekonomi Perpaduan Teknologi maklumat Sains & teknologi Sosio budaya 2. Perkembangan individu Perkembangan insane

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

97  Perkembangan warganegara 3. Teori pembelajaran  Pelbagai kecerdasan  Kecerdasan (IQ, EQ, SQ & PQ)  Konstruktivisme Falsafah Pendidikan Kebangsaan  Pendidikan suatu usaha berterusan  Perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu (intelek, rohani, emosi & jasmani)

4.

• • • •

5. Empat asas utama pendidikan (UNESCO) Belajar untuk pengetahuan Belajar untuk kemahiran Belajar untuk menjadi insan sempurna Belajar untuk hidup bersama

Peringkat Pendidikan: Pra Sekolah, Sekolah Rendah, Sekolah Menengah, Pendidikan Khas 1. Mata pelajaran wajib • Teras • Tambahan • Elektif Program-Program Khas: • Pemupukan patriotisme • Pendidikan alam sekitar • Pendidikan kesihatan keluarga • Pendidikan pencegahan dadah • Program komputer dalam pendidikan • Program khas orang asli • Program sekolah ke kerjaya

2.

Amalan kurikulum di dalam bilik darjah 1. Strategi pengajaran & pembelajaran (Berpusatkan murid) • Inkuiri penemuan • Penggabungjalinan • Penyerapan • Kesepaduan pengetahuan & amalan • Pengayaan & pemulihan • Kemahiran berfikir secara kreatif & kritis ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

98 • • • • • • • • • • • 2. Pembelajaran masteri Learning how to learn Penulisan genre Kemahiran proses sains Pembelajaran kontekstual Pembelajaran yang menyeronokkan Kemahiran generik Kajian masa depan Sistem pembelajaran intergratif Aspek merentas kurikulum Pembelajaran bestari

Penilaian  Penilaian berterusan  Penilaian berasaskan sekolah  Penilaian secara berpusat

Hasil Pelaksanaan Kurikulum 1. Pembangunan Insan / individu • Pekerja berilmu • Celik it • Berkemahiran dan berketrampilan • Bersemangat patriotik • Berakhlak mulia • Hidup bermasyarakat • Menghargai alam sekitar • Berfikiran kreatif & kritis • Berdaya tahan/jati diri • Berinovatif • Beretika & berbudaya 2. Pembangunan negara  Warganegara yang cemerlang, gemilang & terbilang  Kemajuan ekonomi, sosial dan politik  Rakyat yang bersatu  Negara yang stabil, aman dan makmur  Penyertaan demokrasi tulen  Guna tenaga penuh.

Domain Objektif Kurikulum

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

99 Domain Objektif Kognitif (Taksonomi Bloom) Domain Objektif Afektif Pemikiran Aras R ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

100 Domain Afektif Domain Afektif Perwatakan Perwatakan Mengorganisasi Mengorganisasi Menghargai Menghargai Membentuk perwatakan sesuatu sikap atau nilai. menggunakan perubahan tingkah laku pelajar sebagai rujukan. Domain Objektif Psikomotor Domain Psikomotor 5) Naturalisasi 4) Artikulasi 3) Ketelitian 2) Memanipulasi Meniru Menyebatikan apa yang telah dipelajari Melaksanakan tugas dengan cekap Melakukan sesuatu dengan teliti Mengaplikasi apa yang dipelajari Memerhati dan meniru Bagaimanakah Objektif/ Hasil Pembelajaran di Nyatakan? Perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menyatakan objektif adalah: • • fokuskan kepada pelajar. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Mengetahui kepentingan atau nilai Memberi respon terhadap sesuatu yang MemberiTindakbalas telah dipelajari Tindakbalas Memberi Menerima Menerima Menerima arahan dan tunjuk ajar. terhadap Menyelia diri sendiri atau orang lain melakukan sesuatu.

101 Objektif ditulis dengan menggunakan format 'ABCD': i. iv. Audiens (Pelajar) à Siapakah audiens anda? Behaviour (Tingkah laku) à Apa yang anda mahu mereka lakukan? Condition (Situasi) à Apakah perubahan tingkah laku pelajar mahukan? dikuasai pelajar? yang anda Degree (Tahap) à Sejauh mana pengetahuan & kemahiran yang dipelajari telah KRITERIA PENULISAN OBJEKTIF PENYUSUNAN KANDUNGAN KURIKULUM SEKOLAH ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) Tahap usia / kecerdasan . iii. ii.

Menterjemahkan kurikulum kepada unit-unit pengajaran Sukatan Pelajaran ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) Dokumen mengena kepada m tahun per .102 Kurikulum sebagai hasil (ends) à kenyataan objektif yang dihajatkan Pengalaman pembelajaran sebagai cara (means) mencapai objektif à isi & kaedah PENTERJEMAHAN KURIKULUM KEPADA PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sukatan Pelajaran & Huraian Kandungan Pelajaran Sukatan pelajaran mesti diluluskan oleh Menteri Pelajaran.

103 Mentejemahkan Kurikulum Menerusi Sukatan Pelajaran Kepada Rancangan Pengajaran Tahunan & Harian Adakah pengajaran itu merupakan proses memindahkan ilmu bagai mengisi botol yang kosong? PELAKSANAAN KURIKULUM DI BILIK DARJAH ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

Seko Menengah. kemahiran. Mata PENGLIBATAN GURU DALAM KURIKULUM DI BILIK DARJAH PERANCANGAN & PELAKSANAAN Unit 1 Tajuk 1 Analisis Kurikulum Tajuk 2 ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) Tentukan . sikap yang perlu dikuasai oleh pelajar mengikut aturan pencapaian yang telah ditentukan selepas menerima pengajaran. kebolehan.104 KURIK (Pra Sekolah. Pe Hasil Pembelajaran: Senarai pernyataan pencapaian secara hirarki tentang pengetahuan.

SUKANATAN PELAJARAN KEPADA RANCANGAN Rancangan Pengajaran Tahunan Minggu Tajuk/ Topik/ Unit Hasil Pembelajaran/ Objektif/ Huraian Kandungan Konsep Kemahiran Nilai 1 2 3 4 5 6 7 42 Perkhidm atan bantuan ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .105 Penilaian TRANFORMASI PENGAJARAN.

buku teks. permasalahan. Poster. Penilaian : Komputer. iii. menghormati. ringkas. kerjasama : berfikir. Pelajar : 35 Orang Objektif yang ditulis mestilah eksplisit. : Bersyukur. Mendifinisikan ekologi antara benda hidup dengan betul ii. kekangan atau kekuatan serta kepuasan yang ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . komunikasi. menghargai.00–10. Persembahan 5. Aktiviti Bahan Nilai Kemahiran : 1.20 am (80 minit) Bil. i. Menjelaskan sekurang-kurangnya 3 bentuk interaksi komponen biotik & abiotik. spesifik dan tersusun Objektif : Pada akhir pengajaran. mencari maklumat Contoh Rancangan Pengajaran Harian i. Soal jawab 2. Model Pembelajaran Masteri (Objektivisme) Kandungan Tayangan klip video berkaitan Difinisikan ekologi Interaksi komponen ekologi Isu-Isu ekologi tempatan Penilaian Rumusan Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Catatan Langkah & Masa Set induksi (5 minit) Langkah 1 (15 minit) Langkah 2 (20 minit) Langkah 3 (20 minit) Langkah 4 (30 minit) Langkah 5 (10 minit) Refleksi : Ditulis setelah proses pengajaran dan pembelajaran berakhir dengan mengenalpasti isu. pelajar dapat.106 TRANFORMASI RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KEPADA PROSES PENGAJARAN Contoh Format Asas: Tarikh/ Hari : 28 Ogos 2010/ Selasa Tingkatan : 4 Sains Mata Pelajaran: Biologi Tajuk : Ekologi Masa : 9. Penerangan 3. Projektor. Skrin. cabaran. Menganalisis dengan tepat 3 isu ekologi hutan tempatan. Perbincangan 4.

107 telah muncul ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung dan apakah tindakan yang efektif yang perlu diambil untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran pada masa hadapan menjadi bertambah baik. Pengubahsuaian. Menyedari bahawa idea sedia ada perlu diubahsuai. Mengenalpasti idea-idea alternatif dan memeriksa sendiri secara kritis idea-idea sedia ada. (Pembelajaran Berasas Masalah. pemgembangan atau penukaran idea. Perbandingan Model Objektivisme Dan Konstruktivisme ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . ii. Pembinaan idea baru iv. Perbincangan dalam kumpulan kecil dan buat laporan Pembacaan lanjutan. Penulisan sendiri kerja projek Penulisan kendiri. catatan peribadi dan lain-lain. Murid dapat membuat refleksi sejauh manakah idea asal mereka telah berubah. Model Pembelajaran Konstruktivisme 5-fasa (Needham. Penilaian • Wujudkan kesedaran tentang idea • • • • alternatif. Pembelajaan Inkuiri. Penjelasan dan pertukaran ii. Menguji kesahan untuk idea-idea baru yang dibina. • Tayangan filem/ video • Keratan akhbar/ poster • • • • Amali Perbincangan Pemetaan konsep Laporan Fasa 2: Pencetusan Idea Murid dan guru sedar tentang idea terdahulu Fasa 3: Penstrukturan semula idea i. Fasa 4: Penggunaan Idea Fasa 5: Refleksi Pengukuhan kepada idea yang telah dibina dalam situasi baru dan biasa Menyedari tentang perubahan idea murid. Pendedahan kepada situasi konflik iii. diperkembangkan atau diganti dengan idea yang lebih saintifik. eksperimen. perbincangan kumpulan. 1987). Input guru & tunjukcara guru Amali. Pembelajaran P Fasa Fasa 1: Orientasi Tujuan/ Kegunaan Menimbulkan minat dan menyediakan suasana Kaedah Contoh: • Amali penyelesaikan masalah • Tunjukcara. Menguji kesahan idea-idea sedia ada. projek.

Sumbang Saran Guru memberi panduan.108 Objektivisme Pindahkan pengetahuan Perubahan Penerima pasif Pemberi maklumat Perubahan mengikut markah ujian Presriptif Diarah guru Guru memperbaiki kesilapan. sehala Soalan tertutup Menentukan sama ada jawapan betul Masa dan rutin tetap Konstruktivisme Kekuatan dan kelemahan pelajar Membangunkan pelajar yang bertanggungjawab Pembuat keputusan yang aktif Pemudah cara Kebolehan mengaplikasi idea secara berdikari dan menetapkan matlamat Menyokong pengambilan risiko Kumpulan koperatif Dua arah.input pelajar Titik Tolak Tujuan Peranan Murid Peranan Guru Indikator kejayaan Pembelajaran Persekitaran Komunikasi Guru Pelajar Strategi Penyoalan Maklum Balas Struktur CONTOH PROSES PEN 1. spesifik dan regular Soalan terbuka Menggalakkan & memuji Anjal . . positif. Pelajar berbincang dan menjana soalan hubungan ekologi antara benda hidup ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) 3.

109 YES & DON’T DALAM PENULISAN OBJEKTIF PENGAJARAN YES & DON’T DALAM PENULISAN OBJEKTIF YES Build Classify Contrast Demonstrate Distinguish Evaluate Identify Interpret Label List Match Measure Name Remove Select State DON’T Appreciate Consider Desire Feel Find interesting Have inside into Know Learn Like to Love to Really like to Recognize Remember See that Think Understand KEPENTINGAN PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

Pembestarian Budaya Pengajaran Dan Pembelajaran Mengapa Guru ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Murid dapat pengetahuan yang maksima.110 Memuda S Apakah hubungkait antara Penulisan RPH dengan pembelajaran murid? • • • • • • • • • Murid tidak rasa bosan. Murid belajar dalam keadaan yang berfokus. Prestasi murid dapat dipantau. Murid yang cerdas diberi peluang untuk memperkayakan pengetahuan. Murid dapat dikenalpasti kekuatan dan kelemahan. Murid yang lemah diberi peluang untuk menjalani proses pemulihan semula. Murid dapat mempelbagaikan proses pembelajaran. Murid rasa seronok belajar.

Amalan Pengajaran Sedia ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .111 Perubahan Dalam Amalan Pengajaran Dan Pembelajaran Perubahan diharap berlaku dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah seperti dijelaskan di bawah.

112 Peranan Guru Dalam Amalan Pengajaran Bestari ω Guru berperanan sebagai pembimbing ω Guru menyediakan pengalaman pembelajaran ω Pelajar lebih bertanggungjawab ke atas pembelajaran RUMUSAN : KEBERKESANAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Pengajaran & Pengajaran secara terancang dapat memaksimumkan keupayaan murid untuk beroleh pengetahuan. Guru perlu meneliti semua rancangan pengajaran yang telah dibuat untuk proses penambahbaikan. Lebih dari 95 peratus maklumat atau pengetahuan yang disampaikan oleh guru dapat dikuasai atau difahami oleh murid Walaupun pengajaran guru telah dirancang. namunmanfaat sepenuhnya tidak dapat diserap oleh pelajar. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) Pembelajaran . Hanya 75 peratus ilmu yang disampaikan oleh guru dikuasai atau difahami oleh murid.

Guru perlu mengubahsuai kaedah. MAAF SEDANG DALAM PENYELENGGARAAN SILA LENGKAPKAN UNTUK UNIT-UNIT YANG SETERUSNYA BERPANDUKAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL. Proses pembelajaran murid perlu diberi perhatian dan dirancang dengan teliti. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Kurang dari 50 peratus daripada maklumat / pengetahuan yang disampaikan oleh guru dapat dikuasai atau difahami oleh murid. Proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dalam keadaan tidak bermatlamat. Proses pengajaran guru perlu diubah dari aspek kaedah.113 Pengajaran guru kurang berkesan. strategi dan teknik pengajaran agar keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dipertingkatkan pada sesi berikutnya. strategi dan tekniknya mengikut kesesuaian tahap pembelajaran murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful