1

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR
HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran modul ini anda sepatutnya berkebolehan untuk: 1. 2. 3. 4. menganalisis perkembangan pendidikan di Malaysia dari aspek falsafah, kurikulum dan dasar-dasar. menghubungkait Faslsafah Pendidikan Kebangsaan, kurikulum kebangsaan dan penterjemahannya menerusi Sukatan Pelajaran. membina perkembangan profesionalisme keguruan membahaskan Akta Pendidikan 1996

SINOPSIS Modul ini membincangkan secara kritis tentang falsafah dan dasar pendidikan dengan menganalisisnya dalam konteks perkembangan pendidikan di Malaysia. Modul ini juga membincangkan perkembangan pendidikan negara sebagai satu kesinambungan dan keunggulan yang berterusan dengan berlandaskan interaksi dan pemikiran yang telah berlaku dalam proses pembangunan negara. Falsafah, dasar-dasar, kurikulum dan peraturan dalam pendidikan juga diberi penekanan bagi membolehkan para pelajar memperoleh pengetahuan dan kemahiran serta pemupukan sikap dalam melaksanakan tanggungjawab secara berkesan dalam batasan profesion perguruan.

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

2

RINGKASAN KANDUNGAN KURSUS

Falsafah Pendidikan Islam
eklektik

Falsafah Pendidikan Barat

PENDIDIKAN
FALSAFAH PENDIDIKAN

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru
Profesionalisme Keguruan

A K T A P E N D I D I K A N 1 9 9 6

DASAR-DASAR PENDIDIKAN

 Dasar Kawalan  Dasar Kebajikan  Dasar Inovasi  Dasar Solusi Jangka Pendek Jangka Panjang Reka Bentuk Kurikulum Sukatan Pelajaran Rancangan Pengajaran Tahunan Harian
 Wawasan Pendidikan  Pembangunan Pendidikan Nasional  PIPP  Dimensi Vertikal  Dimensi Horizontal

PERANCANGAN PENDIDIKAN

PELAKSANAAN PENDIDIKAN

KETAKWAAN

ETIKA & PERUNDANGAN PENDIDIKAN

Kod Etika Profesinalisme Keguruan Disiplin & Perundangan Pendidikan

PEMBANGUNAN

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

3

INSAN

NEGARA UNIT

1

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA KE ARAH PEMBANGUNAN INSAN DAN NEGARA
Hasil Pembelajaran Selepas membaca modul ini, anda sepatutnya dapat: 1. Memberikan makna pendidikan 2. Menginterpretasikan pembangunan 3. Menyatakan definisi pendidikan dan pembangunan merujuk kepada pandangan tokoh. 4. Menghubungkait di antara pendidikan dan pembangunan sebagai dua pembolehubah.

KONSEP DAN PENGERTIAN PENDIDIKAN Berdasarkan Kamus Dewan Edisi 4 (2005) istilah pendidikan membawa maksud : i. Perihal mendidik, ii. Ilmu iii. Didikan, latihan, ajaran. Pendidikan = Education Education = Latin: e’ex (keluar) Pendidikan = Didikan (educere) + & ducereduc (memimpin) latihan (educare)

Perbezaan didik, ajar dan latih. ISTILAH DALAM PENDIDIKAN Konsep Gelaran tokoh DIDIK Pendidik: menyampaikan maklumat & memberi ilmu, berkongsi AJAR Pengajar: memindah pengetahuan dan keterampilan untuk LATIH Jurulatih: membina kemahiran melalui tunjuk ajar .

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

pendidikan mempunyai beberapa istilah seperti tarbiah. membina & berkongsi pengetahuan. kerohanian. beragama. Dari sudut perspektif Islam.w. memelihara atau memimpin. i. nilai Di samping: bimbingan Role model: berilmu. ii. ta’dib dan ta’lim.4 pengalaman Penerima Anak didik: menerima asuhan dan pembentukan Terdidik: Intelek. berketerampilan & bersahsiah. manfaat diri pelajar. jangan ikut apa yang dibuat. kemahiran. keadaban. kemahiran & nilai Berterusan Kebijaksanaan. Berpelajaran: intelek Pelatih: patuh arahan Kesan Terlatih: Jasmani Penerapan Masa Matlamat Pengetahuan & Kemahiran Ada had/ tempoh Kepandaian dan kecekapan Kemahiran Ada had/ tempoh Kemahiran Keperluan Proses Belajar untuk survival Mengajar: memindahkan pengetahuan & kemahiran Di hadapan: arahan Arahan mandatori: Ikut apa yang disuruh. Pelajar: menerima tunjuk ajar. rohani. Ia diseertikan dengan makna memiliki. emosi dan jasmani Pengetahuan. sikap dan sahsiah yang ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . berakhlak. Tarbiah berasal dari kata dasar “rabba” yang bermaksud mengasuh.t. kejiwaan dan kecekapan Belajar untuk belajar Memimpin: memindah. individu yang terdidik itu mempunyai kemampuan untuk mengembangkan potensinya untuk membentuk peribadi. Belajar untuk ketrampilan Melatih & membina kepakaran Kedudukan guru Ciri-ciri guru Bersama: tunjuk ajar Ikut apa yang disuruh dan dibuat. Oleh itu perkataan tarbiah membawa makna yang luas kerana realitinya pengertian tersebut meliputi manusia dan semua makhluk Allah s. menguasai selain mendidik. Dari segi terminologinya ta’dib bermakna dalam proses mendidik atau membentuk. Ta’dib berasal dari kata dasar “addaba” yang bermaksud mendidik adab atau membentuk akhlak.

b) Athens : Pendidikan untuk membina kebijaksanaan dan keseimbangan jiwa bagi mengukuhkan demokrasi dan membentuk warganegara yang cintakan negara. barat telah mengambilnya sebagai acuan dalam membuat tafsiran dan definisi tentang pendidikan.5 selaras dengan acuan yang ditetapkan oleh Allah s.t.M.M. Hubungan konsep tarbiah. taat pemimpin dan cintakan tanah air. Oleh itu perkataan ta’dib hanya difokuskan kepada manusia sahaja. makna pendidik berkait rapat dengan dengan konsep murabbi. Murabbi menghubungkan proses didikan itu dengan Allah s.w. Ta’lim berasal dari kata dasar “allama” yang bermaksud proses pengajaran dan pembelajaran. iii. berdisiplin. i. Muallim membawa kaitan di antara proses didikan dengan ilmu yang berhubungkait dengan al-Quran dan Sunnah. Dalam pendidikan Islam. ta’dib dan ta’lim dalam proses pembinaan insan yang syumul dapat digambarkan seperti rajah di bawah.t. sebagai sumber rujukan. Pendidikan ialah latihan. – 347 S. Tarbiah DEFINISI PENDIDIKAN DARI PERSPEKTIF BARAT (Mengasuh/ Memelihara/ membaiki) a) Sparta : Pendidikan satu usaha untuk membentuk rakyat yang berani.w. Muaddib pula menghubungkan pendidikan sebagai satu proses peradaban atau menjadikan manusia berakhlak. mualim. Dari idea tersebut. “Pendidikan sebagai latihan jasmani dan rohani bagi mencapai kecantikan kesempurnaan pekerti. Hal ini berkaitan dengan proses penterjemahan ilmu dalam bentuk teori dan praktik dari pendidik kepada pelajar.) MAKHLUK ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .” (Plato: 427 S. muaddib dan mudarris.

” (Ducasse) iii. jiwa & perasaan. REFLEKSI Apakah ciri-ciri pendidikan dari perspektif barat? Adakah ciri-ciri tersebut mempunyai persamaan dengan situasi pendidikan di Malaysia? Bincangkan. Pendidikan juga suatu proses bagi mengatur dan menambah pengetahuan yang dimiliki supaya dapat hidup dengan lebih selamat. jasmani.) Pendidikan ialah proses “Pendidikan sebagai proses membentuk kecenderungan asasi yang berupa kepercayaan dan perasaan terhadap alam sejagat dan sesama manusia.M.M.” (John Dewey: 1933) Pendidikan ialah penambahan ilmu “Pendidikan ialah untuk menambahkan ilmu untuk menghampirkan diri dengan kesempurnaan fitrah dan memahami daya usaha yang terdapat pada bakat dan watak seseorang.) Pendidikan ialah sistem “Pendidikan ialah satu sistem perkembangan intelektual. – 322 S. • JAWARIAN (PSIKOMOTOR): Amalan & kebiasaan yang menurut sunnah.” (Stuart Mill) Pendidikan ialah mendidik “Pendidikan ialah mendidik iaitu memimpin keluar.M.M. • HATI (EFEKTIF): Kesedaran dan penghayatan secara fitrah. – 399 S. roh. Pendidikan ialah usaha “Pendidikan ialah proses pembinaan pekerti dan pengembangan akal fikiran. PENGERTIAN PENDIDIKAN DARI PERSPEKTIF ISLAM Pendidikan dalam Islam meletakkan tiga dasar ilmu yang berlandaskan kepada • AKAL (KOGNITIF): Ilmu wahyu + ilmu aqli = kebesaran dan kebenaran Tuhan. Pendidikan berlaku melalui tunjukajar. Ketiga-tiga dasar tersebut berasaskan sumber ilmu utama: • AL-QURAN • AS-SUNNAH (HADIS) • IJTIHAD (ULAMA) ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . v vi. kerohanian dan emosi. iv.” (Aristotle: 384 S.” (Socrates: 470 S. latihan dan indoktrinasi.6 ii.

Al-Jamali: Pendidikan sebagai membentuk tabiat dan sikap manusia dalam pelbagai aspek kehidupan (jasmani. Imam Malik: Pendidikan ialah pembentukan individu yang berilmu. pemikiran dan kemahiran orang yang dididik untuk menghadapi cabaran perubahan persekitaran. Usaha melengkapkan pengetahuan. Al-Ghazali: Pendidikan ialah proses pembentukan akhlak dan nilai-nilai kerohanian sebagai persediaan menghadapi rintangan hidup. v. vii. viii. berakhlak. ix. sosial) supaya dapat mengabdi diri kepada Allah. Khursid Ahmad: Pendidikan sebagai latihan aqliah. Proses dan usaha untuk meningkatkan kualiti kehidupan individu. Proses interaksi 2 pihak di antara pendidik dan orang yang dididik secara seimbang. iii. masyarakat dan negara. akhlak. Proses yang berterusan. bermasyarakat dan bersedia memimpin. x. iii. vi. Imam Abu Hanifa: Pendidikan merupakan perihal membina ummah bersandarkan agama. rohani. keluarga. akal. Imam al-Syafie: Pendidikan bermatlamat membentuk akidah dan penguasaan ilmu untuk melengkapkan diri menghadapi dunia. ii. Ibnu Khaldun: Pendidikan ialah usaha mempersiapkan individu bagi membina masyarakat dan Negara. ii. Usaha menerapkan ilmu dan nilai bagi pembinaan warganegara yang cemerlang ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Hasan Langgulung: Pendidikan ialah merubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada individu melalui berbagai proses dan cara bagi melahirkan manusia yang bertanggungjawab & berbakti kepada Allah. berupaya melaksanakan tanggungjawab sebagai insan yang baik dan warganegara yang sempurna. pemikiran dan ilmu sehingga ke peringkat Ijtihad. iv. jasmaniah dan rohaniah bagi melahirkan manusia berkebudayaan tinggi. APAKAH HAKIKAT PENDIDIKAN? i.7 Pendapat ilmuan Islam terhadap pendidikan: i.

satu kehidupan JENIS PENDIDIKAN Cth: SK. ii. Dimensi Bukan Instrumentalis Pendidikan ialah _______ i. untuk mencapai sesuatu keperluan. ii. ternakan. SMK.8 DIMENSI PENDIDIKAN Dimensi Instrumental Pendidikan ialah ______ i. pertanian Pendidikan Informal Cth: Adab. akhlak ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . MRSM. iii. mempunyai matlamat implisit. cara untuk mencapai matlamat. iii. menjadi makhluk terdidik. mesti bersesuaian dengan kehidupan manusia di dalam masyarakat. untuk sesuatu fungsi dan untuk manusia berfungsi. iv. jahitan. IKM Pendidikan Formal Pendidikan Nonformal Cth: Kursus lanjutan seperti masakan. tutur kata.

Rasmi. Informal dan Nonformal Reka bentuk Pengajaran Pembelajaran Institusi Kurikulum Penilaian Pengiktirafan Organisasi Formal Perkembangan ilmu & kemahiran. sekolah. Kedua. 1990) “Pembangunan ialah merealisasikan potensi personaliti manusia. Pertama. Juga memandang serius ke atas kewujudan kelas sosial dan konflik sosial ”. iv. gabungan dari tiga matlamat yang khusus. kewujudan bidang pekerjaan. berstruktur Rasmi & kebangsaan Perjawatan: sijil. masyarakat Tidak rasmi Nonformal Perkembangan kemahiran. Ijazah Pra sekolah. “Pembangunan ialah memimpin objektif kerajaan-kerajaan. ren & men. Kadt E. sk. j/m berterusan Keluarga & masyarakat Tidak rasmi: rumah. etika. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Dip. Pembangunan Dari Perspektif Barat i. Seragam. pedagogi. Pembangunan sinonim dengan perubahan ekonomi. et al (1974) “Pembangunan boleh difahami dari kebiasaan ekonomi. ketiga. iii. teks Rasmi: bangunan & kelas. kebangsaan. jaminan keatas bekalan keperluan asas.. dan tidak dari perspektif politik. pengurangan ketidakadilan” ( Seers. j/m lama Guru terlatih.. 1977). IPT Informal Bina kemahiran untuk kehidupan. j/m pendek Ahli yang pakar Berjadual Rasmi & tidak rasmi: agensi kerajaan & swasta. “Pembangunan berkisar di atas landasan nilai-nilai materialisme secara kuantitatif. ideologi atau kriteria yang lain. sosial dan politik”. (Hulme D & Turner M. D. berjadual.9 Perbandingan Pendidikan Formal. Pembangunan tidak ii. Tidak rasmi Sijil penyertaan - APAKAH HUBUNGKAIT DI ANTARA PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN? Konsep Dan Pengertian Pembangunan 1.

10 hanya dilihat dari faktor-faktor ekonomi (tanah.” ( Fathi Yakan (2002) ”Pembangunan (al-Tanmiyah) bermaksud penyuburan dan pemurnian diri insan. Berger (1992) Pembangunan Dari Perspektif Islam i. membuka dan mendedahkan manusia ke arah kemuncak ketuhanan supaya berkembang sepenuhnya secara beransur-ansur dan ke arah yang lebih baik dalam konteks kehebatan semulajadi. manusia mesti mencapai kebahagian di dunia dan akhirat. (Muhammad Syukri Saleh 2002) 2. v. Pembangunan Berteraskan Islam ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . kebangkitan dan pertambahan dari semua aspek kehidupan kerana sifat kehidupan ini sentiasa berubah tidak berhenti-henti dan jika tiada peningkatan maka matilah ia. D. buruh. ( 1996 ) “Pembangunan bermaksud peningkatan. seperti tersebut dalam surah al-Syams: 9. v. matlamat ialah keredahan Allah (mardatillah) dan kerangkanya mencakupi skala waktu panjang iaitu waktu kehidupan di alam roh. dunia dan akhirat.” Kadir H.” ( Abduh . ii. iii. vi.Nor & Hanapi Md. Dalam hubungan ini tujuan pembangunan adalah manusia itu sendiri (Nailul Murad Mohd. Noor 2002). iv. Sepanjang skala itu.1404H) Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan pembangunan (al-tanmiyah) dalam al-Quran seperti al-Tazkiyah (Penyuburan). Konsep pembangunan dalam Islam adalah berasaskan kepada keesaan Allah. modal dan pengusaha) tetapi lebih kepada perkembangan ekonomi ”. membuka hati manusia. al-Bina’ (Pembinaan) seperti tersebut dalam surah al-Saf: 4. “Pembangunan adalah suatu proses membuka dan mengembangkan roh kemanusiaan.

11 PEMBANGUNAN APA? NEGA INSAN Intelektual (IQ) Emosi (EQ) Rohani (SQ) ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) E Jasmani (PQ) In .

12 PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP PEMBANGUNAN Pembolehubah bebas (IV) PENGARUH PEMBANGUNAN TERHADAP PENDIDIKAN Pendidikan (Literasi) Pembolehubah bebas (IV) ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) literasi fungsian. litera .

Pendidikan ialah satu usaha ke arah merapatkan jurang yang wujud dalam masyarakat. Pendidikan ialah meningkatkan potensi murid-murid untuk lebih cemerlang dalam hidup menerusi peningkatan prestasi akademik.13 RUMUSAN • • • Pendidikan à mendidik + melatih manusia. • Pendidikan boleh memberikan kesan secara langsung kepada pembangunan (insan dan negara) à aspek literasi. Pendidikan dan pembangunan membentuk dua pembolehubah yang berkaitan. UJIAN 1. Manakah perbandingan berikut BETUL tentang pendidikan? A B C D 2. Socrates John Dewey ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . D. D. C. C. watak dan mencungkil bakat yang terpendam. B. Pendidikan ialah penyerapan pengetahuan dan kemahiran bagi membentuk peribadi. Didik Kemahiran Melatih Terhad Belajar untuk belajar Latih Kebijaksanaan Memimpin Berterusan Belajar untuk keterampilan Manakah kenyataan berikut merujuk kepada maksud pendidikan? A. • Pembangunan menyediakan peruntukan dan kebolehdayaan untuk perkembangan pendidikan. Siapakah di antara tokoh berikut yang mentakrifkan pendidikan ialah proses pembinaan pekerti dan pengembangan akal fikiran? A. Pembangunan à unsur manusia + elemen kenegaraan. Plato Aristotle B. 3. Pendidikan ialah suatu sistem penyampaian yang berfungsi untuk menimbulkan kesedaran dalam kalangan murid erti warganegara yang baik.

B. Kata-kata tersebut adalah bertepatan dengan konsep _________________ A. ta’lim mengajar kesempurnaan. Dalam pendidikan Islam. formal. D. Pendidikan lanjutan adalah tergolong dalam jenis pendidikan ___________ A. C. 6. asuh didik 5. ajar latih B. D. sub formal. “Tuntutlah ilmu bermula dari buaian sehingga ke liang lahad”. proses membentuk akhlak yang sempurna adalah merujuk kepada ____________ A. D. Soalan 7 hingga 9 adalah merujuk kepada rajah di bawah ALLAH Pendidikan & Latihan X Sunah Insan bertaqwa & khalifah Allah Quran WAHYU Y Rajah: Pendidikan & Pembangunan Dalam Islam ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . C. informal. tarbiah ta’dib B. C. non formal.14 4.

Pembangunan akhirat. Pendidikan bersepadu. D. B. III dan IV 8. Apakah komponen pendidikan dan latihan yang terkandung di dalam X? I. D. B. D. III. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Y adalah merujuk kepada aspek pembangunan. A. I. Roh Akal Jasad Sahsiah I sahaja I dan II sahaja I. Apakah kategori pembangunan yang dinyatakan? I. pendidikan berterusan.15 7. Apakah rumusan yang boleh dikemukakan terhadap konsep pendidikan yang dikemukakan di dalam rajah tersebut? A. II dan III sahaja. Pendidikan bersama. Pembangunan dunia. II. B. I. III dan IV. C. II. IV. 9. A. II dan III sahaja I. C. Pembangunan insan. II dan III sahaja. Pendidikan nilai. I dan IV sahaja. IV. II. II. III. C. Pembangunan dunia.

Literasi membolehkan maklumat pembangunan diterima oleh rakyat. II. LATIHAN ESEI 1. D. 6. III dan IV. I. 5. C. A. Pendidikan menjadi pemankin dalam merealisasikan hasrat menjadi negara maju menjelang 2020. III dan IV sahaja. II. 4. Pendidikan menyediakan tenaga buruh yang berkemahiran untuk pembangunan I dan II sahaja. Pendidikan menyedarkan rakyat tentang pembangunan. 5. II dan III sahaja. Bagaimanakah pendidikan boleh memberikan impak kepada pembangunan negara? I. 3. pengajaran dan latihan? Apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan? Bandingkan erti pendidikan dan pembangunan dari perspektif barat dan Islam. Adakah pendidikan dan pembangunan merupakan dua pembolehubah yang saling berkaitan? Mengapa? Bagaimanakah pendidikan memainkan peranan dalam pembangunan: i) ii) 7.16 10. I. III.2 Insan Negara Pendidikan lebih mempengaruhi pembangunan Pembangunan lebih mempengaruhi pendidikan Berikan penilaian anda: ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . B.1 5. 2. Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan? Apakah perbezaan konsep pendidikan. IV. Rakyat yang berpendidikan berkeupayaan memberi idea yang bernas.

2. Menganalisis dasar dan matlamat pendidikan mengikut era yang disebutkan. era penjajahan. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN SERANTAU Continental ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) French . Menghuraikan perkembangan pendidikan pada era masyarakat tradisional. Hasil Pembelajaran Pada akhir pengajaran unit ini. era kemerdekaan.17 UNIT 2 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN HALA TUJU Objektif Objektif pengajaran tajuk ini ialah untuk memahami hala tuju perkembangan pendidikan di Malaysia. Membincangkan sumbangan tokoh-tokoh dalam perkembangan pendidikan di Malaysia. anda dapat: 1. 3. era selepas kemerdekaan.

18 DIMENSI PERKEMBANGAN PENDIDIKAN Dimensi Vertikal  Taraf pendidikan  Tahap persekolahan  Peluang pendidikan Dimensi Horizontal  Merapatkan jurang pendidikan  Demokrasi pendidikan  Penyebaran pendidikan TAHAP-TAHAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN • • • • Pendidikan Era Masyarakat Melayu Tradisi: Pendidikan informal untuk kekalkan keharmonian system & fungsi masyarakat. iii. Rancangan Malaysia Kedua (1971–1975): Pendidikan kebangsaan dengan dasar perpaduan. Pendidikan Era Penjajahan (1511 – 1957): Pendidikan informal & pendidikan formal dengan dasar untuk kepentingan penjajah (pecah & perintah. iv. Pendidikan Untuk Kemajuan Pada Abad Ke-21: Memperkasakan Pendidikan Kebangsaan secara ‘glokal’ ke arah melahirkan rakyat berminda kelas pertama. vi. pluralisasi. tenaga mahir (aneka jurusan) dan pendemokrasian pendidikan. ii. patriotism dan guna tenaga mahir. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . v. Rancangan Malaysia Ketiga (1976 – 1980): Pendidikan kebangsaan dengan dasar perpaduan. pendidikan informal & Pendidikan nonformal dengan dasar perpaduan & pembasmian buta huruf. pemencilan. Pendidikan Untuk Membentuk Jati Diri (1980 – 1989): Pendidikan Kebangsaan berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan warganegara yang cemerlang. Rancangan Malaysia Pertama (1960–1970): Pendidikan formal. pengabaian) Pendidikan Era Kemerdekaan (1956–1959): Pendidikan formal & pendidikan informal dengan dasar perpaduan nasional Pendidikan Selepas Kemerdekaan: i. Pendidikan Untuk Kemajuan (1990 – 1999): Pendidikan Kebangsaan bertaraf dunia dengan dasar globalisasi berteraskan sains & teknologi.

a) Institusi pendidikan kerajaan b) Institusi pendidikan bantuan kerajaan c) Institusi pendidikan swasta ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .19 LANDASAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA Laporan Chessman (1946) Laporan Barnes (1951) Laporan FennWu (1951) Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 Laporan Rahman Talib 1960 & Akta Pelajaran 1961 Penyata Razak 1956 & Ordinan Pelajaran 1957 Rang Undangundang Pendidikan 1995 Akta Pendidikan 1996 SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN Tahap-tahap dalam system pendidikan kebangsaan: a) Pendidikan Prasekolah b) Pendidikan Rendah (Termasuk Pendidikan Khas) c) Pendidikan Menengah (Termasuk Pendidikan Khas) d) Pendidikan Lepas Menengah. dan e) Pendidikan Tinggi Terdapat tiga kategori institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan.

kerjasama di antara kerajaan dan pihak persendirian dan sumbangan oleh pihak swasta. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) STPM/ Ma 2 thn SPM 2 thn PMR .20 JENIS SEKOLAH MENGIKUT SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN DIP/ IJA 3 – 5 thn RUMUSAN 1. Perkembangan pendidikan di Malaysia adalah hasil dari pembangunan oleh pihak kerajaan. Perkembangan pendidikan di Malaysia berlaku secara horizonal dan vertikal. a) Secara horizontal (mengikut siri masa) a) Secara vertikal (tahap & kandungan pendidikan) 2. Ordinan Pelajaran dan Akta Pendidikan mendasari perkembangan pendidikan Malaysia. ordinan dan akta pelajaran. Perkembangan pendidikan berlaku berdasarkan ideologi negara dan diterjemahkan menerusi beberapa laporan. 3. 4.

seimbang dan harmoni. I. III dan IV sahaja. II dan III sahaja. Penyebaran pendidikan. Taraf pendidikan. Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama. 3.21 LATIHAN OBJEKTIF 1. D. Demokrasi pendidikan. C. Manakah antara dimensi perkembangan pendidikan berikut merujuk kepada dimensi vertikal? A. III. Rakyat berpendidikan berkeupayaan memberi idea yang bernas. A. I dan II sahaja. Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. I. B. IV. I. A. Literasi membolehkan maklumat pembangunan diterima rakyat. C. I. II. II dan III sahaja. menyeluruh. II. Pendidikan bersepadu. B. III dan IV. C. IV. II. III dan IV. III dan IV sahaja. B. Merapatkan jurang pendidikan. Pendidikan menyediakan tenaga buruh yang berkemahiran. Pendidikan menjadi pemangkin dalam merealisasikan hasrat menjadi negara maju menjelang 2020. D. II. III. Pendidikan memberikan kesedaran kepada rakyat tentang erti pembangunan. 2. I. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Bagaimanakah pendidikan boleh memberikan impak kepada pembangunan negara? I. Pelbagai pendidikan dan komprehensif skopnya. II. III dan IV sahaja. D. Manakah antara berikut merupakan pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan melalui satu sistem pendidikan yang memperuntukan perkara-perkara yang akan memenuhi keperluan negara serta memupuk perpaduan negara? I.

kandungan dan huraikan Perkembangan pendidikan masa kini adalah berteraskan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. Halatuju dan falsafah pendidikan era pasca kemerdekaan. Halatuju dan falsafah pendidikan era penjajahan. • • • • Perpaduan kaum Penerapan ideologi negara Keperluan sumber tenaga manusia Pengekalan identiti budaya & warisan berdasarkan kaum Apakah yang boleh anda rumuskan tentang ciri-ciri pendidikan tersebut? A. Berikan ulasan tentang perkembangan pendidikan di Malaysia dari dimensi horizontal dan dimensi vertikal. D. Berdasarkan Penyata Razak (1956). Halatuju dan falsafah pendidikan era prekemerdekaan. Bandingkan halatuju dan falsafah pendidikana pada era sebelum dan selepas Malaysia mencapai kemerdekaan. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . bincangkan. 2. Halatuju dan falsafah pendidikan era kemerdekaan. LATIHAN ESEI 1.22 4. 4. analisiskan sumbangannya dari aspek dasar dan sistem pendidikan negara. C. B. 3.

’ (al-Ghazali) 4. 3. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . pelajar dapat: 1. Falsafah sebagai usaha mengetahui ‘Falsafah ialah usaha mengetahui segala yang ada berhubung dengan manusia dan kehidupannya untuk mencapai hakikat kebenaran. Falsafah ialah disiplin ‘Falsafah ialah disiplin yang menyelidiki asas dan sebab segala benda. Falsafah sebagai usaha menyelidik ‘Falsafah ialah usaha menyelidik bagi membentuk pengetahuan yang murni bagi mencapai kebijaksanaan. (Socrates) 2.’ (Aristotle) Falsafah ialah ilmu ‘ Falsafah ialah ilmu tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.’ (Plato) 3. Menjelaskan konsep falsafah dan falsafah pendidikan 2. Membandingkan falsafah barat dan Islam dalam pembentukan FPK. KONSEP & PENGERTIAN FALSAFAH DAN FALSAFAH PENDIDIKAN Falsafah Philosophy = Philosophy = Philien + Sophia (mencintai) (kebijaksanaan) The love of wisdom = Mencintai Kebijaksanaan Falsafah 1.23 UNIT 3 ASAS FALSAFAH DALAM PEMBENTUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) Hasil Pembelajaran Pada akhir pengajaran.’ (al-Farabi) Falsafah ialah perbincangan ‘Falsafah ialah perbincangan berkaitan soal-soal agama dan ketuhanan semata-mata dan hasil pemikiran manusia yang spekulatif yang berdasarkan ujikaji dan pengamatan yang tajam. Menghubungkait antara ciri-ciri FPK dengan falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam. 5.

• kritis. • holistik. • sistematik.24 APAKAH HAKIKAT FALSAFAH/ KEBIJAKSANAAN? Ia merupakan aktiviti berfikir secara: • meluas. • integral. manusia & alam adalah sama ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . • mendalam. • konsepsual dan • universal untuk menemui kebenaran. PERBANDINGAN FALSAFAH BARAT & ISLAM FALSAFAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENGETAHUAN Al-Ghazali membahagikan ilmu kepada ilmu naqli (ilmu wahyu) dan ilmu aqli (ilmu carian). • radikal. Falsafah Barat  Tuhan.

empirikal. rasional. intuitif dan Autoritatif. Hubungan antara jenis-jenis ilmu tersebut dapat dilihat menerusi rajah berikut: IL NA KEDUDUKAN FALSAFAH & PENGETAHUAN ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) Kedudukan Falsafah (Russell 1946) .25 Kneller (1971) mengkategorikan ilmu kepada ilmu wahyu.

Eropah/ moden  Kebenaran dari pengalama n bebas  Pengalama n bentuk idea & pengetahua n  Individu berhak mempuat pilihan & bertanggung jawab Kierkegard.” Russell (1946) FALSAFAH: CABANG. James dll ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) 3. à menerusi proses penaakulan Plato. AKSIOLOG Nilai: Estetika Etika . PERSOALAN DAN PENYELESAIAN Umum FALSAFAH BARAT (Mazhab Umum) Ciri Fokus Idealisme Terawal & tradisional CABANG FALS 1. Bacon. Russel.  Kewujudan di keadilan alam fikiran dan selaras dgn alam keindahan nyata. jiwa. Pengalama n individu berbeza DU DE IF KT Tokoh Dewey. Kant. Descartes. à nyata/ kerohanian maujud  Dimensi fizikalnya Kebenaran. Jaspers  Kebenaran à  Kebenaran akal. Lock G LO IK 2. Hagel dll Aristotle. METAFIZI Realiti / Kewuju Realisme Tradisional Pragmatisme Awal abad 20 – US / moden  Eksistensialisme Pertengahan abad 20 .26 “Falsafah adalah sesuatu yang berada di antara teologi dan sains. Darwin. EPISTEMOLO Teori Pengetahu Perihal Mengeta   Kebenaran dari pengalama n Persekitara n bersifat dinamik.

Pengajaran Guru 4. Tujuan & Program ESENSIALISME REKONSTRUKSIONISME ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Masyarakat & Pendidikan 2. Pengetahuan & Pembelajaran 3.27 FALSAFAH UMUM: PENGARUHNYA KEPADA FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT FALSAFAH UMUM BARAT FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT Idealisme Perenialisme Realisme Progresivisme Pragmatisme Esensialisme Eksistensialisme Rekonstruksionisme PERBANDINGAN ALIRAN FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT PERENIALISME T R A D I O N A L PROGRESIVISME M O D E N Kriteria: 1.

28 Kriteria Aliran Falsafah Pendidikan Tradisional Moden Sekolah institusi pendidikan Rumah institusi pendidikan formal formal Sekolah agen kebudayaan Pendidikan matlamat masyarakat Pengetahuan sediakan pelajar untuk demokrasi Pendidikan kembangkan kognitif (akademik) Nilai bersifat objektif & tetap (berasaskan persetujuan) Masyarakat & Pendidikan Sekolah memajukan masyarakat Pendidikan kembangkan potensi Pengalaman demokrasi di sekolah menyediakan pengetahuan untuk demokrasi sebenar. kecil & individu Jadual yang anjal & masa fleksibel Pelajar kumpulan yang ‘heterogeneous’ & program berbeza Pengajaran berorientasi pelajar & pelajar aktif Kepelbagaian dalam membina pengalaman bilik darjah dan situasi pengajaran Sepadu (satera. moral dan sosial) Nilai bersifat subjektif (pandangan individu) Tumpuan terhadap pengetahuan dan maklumat Fokus kepada subjek Kandungan subjek:  Pilihan guru Pengetahuan  Penyusunan berurutan &  Orentasi perkara lampau Pembelajaran Kandungan subjek dibahagi kepada beberapa bidang Rancangan pengajaran disusun mengikut topik Orentasi teks & bilik darjah Berkumpulan secara keseluruhan Jadual yang tetap & masa seragam Pelajar kumpulan yang Pengajaran ‘homogeneous’ & program khas Guru Pengajaran berorientasi guru & pelajar pasif Keseragaman dalam membina pengalaman bilik darjah dan situasi pengajaran Fokus kepada sastera & sains Tujuan & Pengkhususan Kurikulum ditentukan Tumpuan terhadap penyelesaian masalah & peranan individu Fokus terhadap pelajar Kandungan subjek:  Pilihan guru & pelajar  Susunan ikut kefahaman  Orentasi semasa & hadapan Kandungan subjek secara bersepadu Rancangan pengajaran disusun mengikut minat & masalah Orentasi pelbagai bahan & masy. Pendidikan bersepadu (kognitif. Keseluruhan. subjek praktikal & vokasional) Umum Kurikulum berasaskan keperluan dan ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

Segmentasi 3. Ilmu Aqli (Ilmu Akal / Fardu Kifayah) Aksiologi Kebagusan mutlak (kamil). (Kamus Dewan IV) ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . dengan ekspresi lahiriah dalam bentuk kebagusan relatif (ketakwaan) Islam itu addin à cara hidup Hikmah : kebijaksanaan/ kecerdikan kurniaan Allah. Pengkhususan 4. Ilmu Naqli (Wahyu / Fardu Ain) ii.w. Mutlak dan Kekal Epistemologi Pengetahuan tentang kebenaran mutlak (haq) melalui dua cabang ilmu: i. Fleksibel 5. Hikmah juga membawa maksud kelebihan atau tujuan sebenar sesuatu perkara. Dualisme 2. Dinamik = = = = = Agama vs Sekular Sains vs Agama Sains – Agama Perkembangan kognitif.t. ditetapkan oleh Allah s.29 Program Standard yang tinggi & cemerlang: Tumpuan khas kepada mereka yang cemerlang CIRI-CIRI FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT 1. afektif dan psikomotor Penemuan baru & Dunia baru minat pelajar Standard yang setara & fleksibel: Tumpuan khas kepada mereka yang pencapaiannya rendah FALSAFAH DALAM ISLAM Metafizik Intisari yang Maha Esa.

” (Persidangan negara-negara Islam di Makkah. intelek. berakhlak dan bertakwa dan beramal soleh untuk membina masyarakat harmoni. 1974) KESEPADUAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN EKLEKTIK (Memilih dgn leluasa daripada pelbagai ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . emosi dan fizikal yang membawa kepada individu yang beriman.30 FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM ”Pendidikan berterusan ke arah perkembangan diri individu dari segi rohani. hormat menghormati dan bantu membantu antara satu sama lain. berilmu.

berketrampilan.31 HUBUNGKAIT FALSAFAH BARAT & ISLAM KEPADA FPK FALSAFAH UMUM BARAT Mazhab Idealisme FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia. rohani. (KPM 1996) P Mazhab Realisme Mazhab ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. masyarakat dan negara.

integral. kritis. realisme. Falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam digabungkan untuk menjadi asas pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang bersifat eklektik. konsepsual dan universal untuk menemui kebenaran. progresivisme.32 CABANG FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Kurikulum Pengajian Tinggi Kurikulum Lepasan Menengah METAFIZIK Kepercayaan Ketuhanan Rumusan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)* Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)* Prasekolah * Melibatkan Kurikulum Pendidikan Khas 1. esensialisme dan rekonstruksionisme berteraskan mazhab falsafah umum iaitu idealisme. 4. 3. 2. Falsafah pendidikan Islam menekankan unsur bersepadu. holistik. sistematik. meyeluruh dan seimbang merangkumi akal. Falsafah pendidikan barat perenialisme. mendalam. Falsafah merupakan aktiviti berfikir secara meluas. roh dan jasad. pragmatisme dan eksistensialisme. radikal. EPISTEMOLOGI Pengetahuan & Keterampilan ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

Metafizik. C. III dan IV sahaja. • • • • • Pemilihan nilai Menggerak pemikiran Penetapan matlamat/ Objektif Penjelasan dan ketepatan makna Pemilihan pengetahuan. IV. 2. D.33 LATIHAN OBJEKTIF 1. A. I. Epistemologi. Berfikir secara kritis dan sistematik. Guru adalah ‘role model’ yang sentiasa menjadi perhatian. Berfikir secara vertikal dan horizontal. Oleh itu guru mestilah kelihatan kemas dalam penampilan dan berpakaian. Apakah cabang falsafah yang boleh dikaitkan dengan pernyataan di atas? D. Berfikir secara radikal dan integral. D. D. Aksiologi. B. C. agama dan sains berada pada kedudukan yang sama 3. II. sopan dalam tutur kata dan tingkah laku dan berakhlak mulia. I. Falsafah. Kedudukan agama berada di antara falsafah dan sains. II dan III sahaja. Kedudukan sains terletak di antara teologi dan falsafah. II. Logik. sumber dan kaedah ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . B. III. Manakah antara perkara berikut merujuk kepada hakikat falsafah ke arah menemui kebenaran? I. Berfikir secara seimbang dan bersepadu. 4. B. Manakah di antara kedudukan ilmu berikut adalah benar mengikut penjelasan beliau? A. Menurut Russell (1946) terdapat tiga jenis ilmu yang bertindak ke arah kebenaran. Kedudukan falsafah berada di antara agama dan sains. A. III dan IV. I dan II sahaja.

LATIHAN ESEI 1. Pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Matlamat falsafah pendidikan. Huraikan hakikat falsafah seperti yang anda faham. Sumbangan falsafah terhadap pendidikan. C. 2. Analisiskan cabang Falsafah Pendidikan Kebangsaan dari aspek epistemologi dan aksiologi. 4. B. Mengapa eklektik? 5. Debatkan yang manakah lebih unggul di antara falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam dalam mempengaruhi Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Apakah keistimewaan falsafah pendidikan barat yang diaplikasikan dalam FPK? 3. Bincangkan maksud eklektik dalam konteks pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Penerapan unsur falsafah dalam pendidikan.34 Apakah yang boleh dirumuskan dengan perkara di atas? A. D. Bagaimanakah pelaksanaannya dari aspek melahirkan warganegara yang cemerlang? ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berketrampilan. berakhlak mulia. Hasil Pembelajaran Pada akhir pengajaran. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. masyarakat dan negara. APAKAH FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)? Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. pelajar dapat: 1. Mengenalpasti kandungan dokumen FPK dari aspek yang tersurat dan tersirat. rohani. (KPM 1996) APAKAH YANG TERKANDUNG DALAM FPK? • • • Bentuk pendidikan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.35 UNIT 4 PENGHAYATAN UNSUR DAN ELEMEN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) Objektif Objektif tajuk ini adalah untuk membolehkan pelajar memahami dan menghayati unsur-unsur dan elemen-elemen yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan kebangsaan (FPK). Menganalisis pendidikan negara dari aspek bentuk. proses dan kesan akhir. 2. Proses-proses pendidikan yang mesti dilaksanakan. Kesan/ matlamat pendidikan yang mesti dicapai. Menghuraikan unsur-unsur dan elemen-elemen yang terkandung dalam FPK 3. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

2. Unsur Rohani • • Keyakinan kepada Tuhan Kepercayaan beragama 3. Unsur Intelek • • • • • INTELEK Hikmah iaitu ilmu yang boleh membawa kepada kebenaran Daya pemikiran yang kreatif dan inovatif Daya pemikiran yang lojik dan analitik Ilmu yang bermanfaat Masyarakat yang berilmu pengetahuan yang mempunyai sikap suka membaca dan cinta ilmu.36 BAGAIMANAKAH MODEL FPK? APAKAH UNSUR-UNSUR YANG TERKANDUNG DALAM FPK? 1. ILMU PENGETAHU Unsur Emosi AKHLAK MUL ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

Mengangkat martabat bangsa yang terbilang Dimensi Instrinsik Dimensi Instrumental Berupaya memberi sumbangan  Percaya & patuh kepada Tuhan kepada kesejahteraan &  Berilmu kemakmuran  Berketerampilan  Keluarga  Berakhlak  Masyarakat  Bertanggungjawab  negara  Sejahtera diri ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . berakhlak 2. Emosi.Rohani. masyarakat & negara 3. mahir. Jasmani) 6. Mendidik secara berterusan 3. Berpaksi ketuhanan HASIL PEMBELAJARAN 1. Pengajaran dilaksanakan secara bersepadu & menyeluruh (Intelek. Pengajaran berfokus individu 5. Membentuk insan cemerlang: berilmu. • Kemantapan jiwa • Penghayatan nilai-nilai murni dan norma masyarakat • Berbudi pekerti mulia • Berbakti dan berkorban • Cintakan tanah air Unsur Jasmani • • Kecergasan fizikal dan kesihatan diri Dapat menggunakan anggota dan tenaga fizikal sendiri untuk berdikari dan hidup bermasyarakat BAGAIMANAKAH PENGHAYATAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DAPAT DILAKSANAKAN? BENTUK Pendidikan adalah suatu proses PROSES 1.37 4. Melahirkan warganegara gemilang: berbakti kpd keluarga. Membangunkan pelajar secara seimbang dan harmonis 7. Pengajaran ke arah mengembangkan potensi murid 4. Mendidik sebagai satu usaha 2.

38 BAGAIMANAKAH PENGOPERASIAN FPK? HASRAT FPK APAKAH IMPLIKASI FPK TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN? Sist Pendi Liputan Reka bentuk Pembahagian Perkembanga Penilaian Pengajaran & Pembelajaran Sistem Aliran Kategori Jenis Lokasi Kepercayaan & Kepatuhan Kepada Tuhan ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) Kuantiti Kualiti Gender Pendidikan Latihan PA PS PS .

39 Ilmu Kualiti Iklim Watak BAGAIMANAKAH PENDIDIKAN? • • • • • FALSAFAH MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP Penjelasan dan ketepatan makna Penetapan matlamat/ Objektif Menggerak pemikiran Pemilihan pengetahuan. sumber dan kaedah Pemilihan nilai BAGAIMANAKAH PENTERJEMAHAN DAN PELAKSANAAN FPK DAPAT DILAKUKAN? FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Matlamat / Objektif Pendidikan T e r j e m a h a n Sukatan Pelajaran (SP) Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Pelaksanaan Pengajaran & Pembelajaran Hasil Pembelajaran ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

sumber dan kaedah Pemilihan nilai 1. ii. Berikan hujah anda terhadap kecapaian matlamat tersebut. pendidikan ialah satu usaha berterusan Pendidikan menyeluruh dan bersepadu 2. Bagaimanakah unsur-unsur intelek. Pendidikan dihasratkan dapat melahirkan individu secara seimbang & harmonis dari aspek Intelek. proses dan hasil pendidikan di Malaysia.40 RUMUSAN 1. emosi dan jasmani diterjemahkan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi sesuatu subjek? FPK menyatakan matlamat pendidikan yang dihasratkan. Bincangkan proses pendidikan sebagaimana yang disarankan di dalam FPK. FPK mengandungi maklumat secara tersurat & tersirat tentang bentuk. rohani. Falsafah pendidikan memberi sumbangan:      Penjelasan dan ketepatan makna Penetapan matlamat/ Objektif Menggerak pemikiran Pemilihan pengetahuan. 4. emosi dan jasmani menjadi fokus dan matlamat pendidikan. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Unsur-unsur intelek. rohani. Pelaksanaan pendidikan menekankan elemen menyeluruh. 2. 3. rohani. 4. bersepadu dan seimbang terhadap potensi individu. emosi dan jasmani) 5. LATIHAN ESEI Jelaskan konsep-konsep berikut: i. 3.

41

UNIT 5 FALSAFAH PENDIDIKAN GURU (FPG): PEMIKIRAN DAN AMALAN DALAM PROFESION KEGURUAN
Hasil Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat: 1. Menganalisis kandungan Falsafah pendidikan Guru Malaysia. 2. Mensintesis pemikiran dan amalan dalam profesion keguruan. 3. Mewatakkan ciri-ciri guru yang unggul. APAKAH YANG SEPATUTNYA MENJADI ILMU GURU? Menurut Shulman, L.S. (1986) Guru yang profesional mestilah menguasai 7 jenis pengetahuan:        Pedagogi Kandungan mata pelajaran Konten-pedagogi Pelajar Konteks pendidikan di Malaysia Tujuan dan falsafah pendidikan di Malaysia Kurikulum

Mengapa? The Lost Paradigm (Shulman ,1986) 1. How teachers manage the classroom, organize activities, allocate time and turns, formulate the level of their questions, lessons plan and judge general student understanding. 2. What we miss are questions about the content of the lesson taught, the questions asked and explanations offered. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

42 3. Where do teacher explanations come from?; How do teacher decide what to teach, how to present it, how to question students about it and, how to deal with the problem of misunderstanding?

ADAKAH GURU KERJAYA PROFESIONAL? Ciri-ciri kerjaya profesional: 1. 2. 3. sahaja. 4. 5. Kawalan profesion terhadap anggotanya daripada penyelewengan amalan. Kepercayaan dan keyakinan terhadap matlamat profesion iaitu pendidikan dan bukannya pengajaran semata. APAKAH CABARAN PROFESION KEGURUAN? 1. 2. 3. Bilangan ramai (405,000 orang) Pelbagai skim (Sandaran Tidak Terlatih, Bukan Siswazah: DG29,DG32; Siswazah: DG41, DG44, DG48, DG52, DG54, JUSA C) Pelbagai kelayakan (Sijil/Diploma Pendidikan & Ijazah Sarjana Muda Pendidikan) Profesionalkah kerjaya guru? PEMBINAAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONALISME PERGURUAN Wujudnya himpunan ilmu mengenai profesion itu sendiri. Anggota profesion mestilah menguasai dan menghayati himpunan ilmu tersebut. Mempunyai himpunan kemahiran dan kecekapan yang unik kepada profesion itu

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

43

Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP) :

Pra Perkhidmatan
Universiti/ Fakulti Pendidikan
Tempoh 3 tahun Sasaran Guru Terlatih Guru Terlatih

 Program yang menyediakan latihan keguruan kepada guru-guru terlatih yang sedang berkhidmat di sekolah kelolaan KPM.  Bermatlamatkan peningkatan akademik dan pemantapan profesionalisme keguruan di kalangan guru.  Contoh kursus: Bil 1 Program Program Khas Pensiswazahan Guru (PKG)- kerjasama dengan IPT dalam negara Peningkatan Akademik Program Pensiswazahan Guru Bahasa Antarabangsa Perancis, Jerman, Jepun Kemahiran Pengajaran dan Peningkatan Pembelajaran Kokurikulum Profesionalisme Teknologi Maklumat Pastoral Care Peringkat

2

(IPTA & IPGM )
Jangka Panjang dan Jangka Pendek Guru Terlatih

1–3 tahun

Asas-Asas Pendidikan Guru (Zeichner & Liston, 1990) 1. Tradisi akademik (atau ilmu) 2. Tradisi perkembangan 3. Tradisi kecekapan sosial 4. Tradisi ‘social reconstructionalist” Pendidikan guru mestilah membolehkan mereka (Lasley, 1990): 1. Memiliki pengetahuan teknikal tertentu 2. Mengaplikasikan pengetahuan teknikal dalam situasi sebenar. 3. Mencerminkan mereka sebagai insan berilmu. Pendekatan yang bakal pendidik ketahui (Howey, 1989): Orientasi kemahiran atau kecekapan Keupayaan penyelesaian masalah secara klinikal Sikap seseorang yang berorientasikan kemanusiaan.

1. 2. 3.

Latihan / Kursus Dalam Perkhidmatan

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

1. Peringkat Luara (PPD, JPN,

Bersifat tawadhu’ 2. ibu bapa . Melahirkan guru yang dapat membudayakan ilmu dalam masyarakat. Berakhlak/ bermoral 3. BERSEDIA MENJUNJUNG ASPIRASI NEGARA SERTA MENYANJUNG WARISAN KEBUDAYAAN NEGARA. PROGRESIF DAN BERDISIPLIN. MENJAMIN PERKEMBANGAN INDIVIDU DAN MEMELIHARA SUATU MASYARAKAT YANG BERSATU PADU. 2. 1982) APAKAH KANDUNGAN FPG? 1. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Insan yang berilmu (‘alim) 4. Mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat APAKAH FALSAFAH PENDIDIKAN GURU MALAYSIA (FPG)? 1979 à Laporan Jawatan Kuasa Kabinet menetapkan halatuju pendidikan guru di Malaysia: 1. Memiliki taraf akademik yang baik 5. DEMOKRATIK. BERPANDANGAN PROGRESIF DAN SAINTIFIK. masyarakat) melebih diri. 1982 à Falsafah Pendidikan Guru didokumentasikan dengan hasrat untuk mendidik: GURU YANG BERPEKERTI MULIA. Menghasilkan guru yang mempunyai kesedaran dan daya pemikiran untuk mengendalikan pengajaran dan pembelajaran secara interaktif bagi memperkembangkan lagi potensi pelajar. Berpekerti mulia Guru yang bersedia meletakkan kepentingan kepada orang lain (murid. Makkah. 1977): 1.44 APAKAH SIFAT-SIFAT PENDIDIK UNGGUL? (Muktamar Pertama Pendidikan Islam. (Bahagian Pendidikan Guru. Berpandangan progresif dan saintifik 2.

kritikal. keselamatan dan keamanan menerusi penerapan nilai etika dan peraturan yang mesti dipatuhi untuk oleh murid agar membentuk masyarakat yang cemerlang. Memelihara suatu masyarakat yang demokratik Sentiasa memberi peluang kepada murid-murid untuk membuat keputusan. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Menjamin perkembangan individu Sentiasa memberikan keutamaan dan mempastikan setiap murid diberikan peluang mengembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu yang merangkumi aspek intelek. Mempunyai minda yang kehadapan dan sentiasa memperkembangkan ilmunya 3. 7. Memelihara suatu masyarakat yang progresif Memberi penekanankepada aspek inovatif. emosi dan jasmani secara terbimbing dalam aktiviti pengajaran & pembelajaran dan kokurikulum dan kurikulum tersembunyi. 8. 6. Memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu Guru perlu mengekalkan keharmonian dalam masyarakat majmuk dengan menekankan unsur bersatu padu dalam aktiviti yang dijalankan dan memastikan murid-murid pelbagai kaum sentiasa berinteraksi antara satu sama lain. Personaliti yang baik 5. Berlaku adil dalam membuat keputusan. APAKAH OBJEKTIF PENDIDIKAN GURU? Melatih dan menghasilkan guru-guru unggul bagi memenuhi tuntutan dan aspirasi negara: 1. 4. 9. Guru perlu menekankan kaedah inkuiri-penemuan dan kaedah dapatan bagi memupuk sifat gemar menyiasat dan mereka cipta Memelihara suatu masyarakat yang berdisiplin Mempastikan keharmonian. proaktif. holistik. Profesional 2.45 Guru sentiasa berfikiran positif. analitikal. inovatif dan motivatif. Bersedia menjunjung aspirasi negara Guru yang sentiasa meletakkan hasrat dan matlamat negara sebagai yang utama. Kualiti sosial 3. rohani. Bertindak berasaskan pertimbangan wajar. kreatif. Menyanjung warisan kebudayaan negara Meletakkan diri sebagai role model untuk mengekalkan nilai-nilai yang menjadi warisan kebudayaan negara agar menjadi teladan kepada murid. ibu bapa dan masyarakat. bersepadu dalam melaksanakan tugas bagi membentuk murid yang dapat berfikiran secara progresif dan saintifik. Kualiti moral 4.

pg 338) .46 BOLEHKAH MODEL PENDIDIKAN GURU DI KONSEPSUALKAN? K Rajah: Model Konsepsual Pendidikan Guru APAKAH STANDARD GURU MALAYSIA? Content knowledge Pedagogical content knowledge Knowledge of learners General pedagogical knowledge Knowledge of educational context Curriculum knowledge Knowledge of educational ends. they Intrapersonal are often expected by the public at large Komunikasi and their school system superiors to Teknologi conform to certain codes of personal Kemahiran Profesional behavior that are not usually imposed ZAINI Pengurusan masa ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) upon other adults. and values “Because public school teacher are government employees and because of Interpersonal their leadership roles with students. 1995.” Pengurusan kelas (Myers & Myers. purposes.

Apakah maksud perguruan dan keguruan? 2. masyarakat dan negara LATIHAN ESEI 1. 5. Berikan perbandingan di antara pemikiran guru dan amalan guru dalam perkembangan professionalisme keguruan? ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . sikap dan pengetahuan asas perguruan • Komponen Akademik: Membina pengetahuan Kandungan mata pelajaran (subject matter) • Komponen Perkembangan Diri: Membina kemahiran mengendalikan aktiviti sukan dan kokurikulum serta kemahiran bersosial APAKAH IMPLIKASI FPG TERHADAP PEMIKIRAN DAN AMALAN PROFESIONALISME KEGURUAN? 1.47 APAKAH YANG MENJADI KOMPONEN DALAM KURIKULUM PERGURUAN? • Komponen Ikhtisas: Membina kemahiran. 3. tanggungjawab. Watak guru berteraskan kepada unsur sahsiah. FPG merupakan halatuju dalam pembinaan watak guru 3. 4. 4. nilai dan amalan. ilmu/pemikiran. FPG dan FPK adalah saling berkaitan 2. 2. Adakah FPG dan FPK mempunyai perkaitan? Jelaskan? 3. Amalan guru berfokus kepada murid. ibu bapa. Pemikiran guru terhadap ilmu keguruan 5. Etika profesional Ilmu dan kemahiran Responsibility and accountability Kepenggunaan ilmu dan kemahiran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran RUMUSAN 1.

APA DASAR? • Dasar = Asas = tunjang = teras = akar • Untuk pengukuhan sesuatu perkara. Menerangkan pengertian dasar dan konteksnya dengan pendidikan 2. • Merupakan suatu ketetapan yang diajukan oleh penggubal dasar. APAKAH TUJUAN SESUATU DASAR DIBUAT? Disiplin Inovasi TUJUAN DASAR Solusi Kebajikan ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Menilai dasar pendidikan negara. Berikan penjelasan lanjut mengenai “bersedia menjunjung aspirasi negara” yang terkandung di dalam FPG. Bagaimanakah Standard Guru Malaysia dapat membantu memartabatkan profesion keguruan? UNIT 6 DASAR-DASAR DALAM PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA HASIL PEMBELAJARAN Pelajar dapat: 1. Menganalisis tujuan dasar-dasar pendidikan 3. 6.48 4. Bagaimanakah hasrat yang terdapat di dalam FPG boleh diterjemahkan secara berkesan? 5.

APAKAH DASAR-DASAR PENDIDIKAN NEGARA? 1. Penyertaan secara holistik dan komprehensif dari semua pihak menjadi penentu kepada kejayaan dasar jenis ini. Contoh dasar ini ialah yuran pendidikan percuma. Bagi melaksanakan dasar ini. 3. 2. pinjaman buku teks secara menyeluruh. Dasar Integrasi Nasional. Kebajikan Dasar memperbaiki kebajikan & perkhidmatan melibatkan perbekalan prasarana. perkhidmatan kepada mereka yang akur. Solusi Dasar yang berkaitan dengan penyelesaian masalah yang berkaitan sosial dan ekonomi. Dasar Peminggiran Pendidikan (19511 – 1800) Dasar Polarisasi Pendidikan (1800 – 1957) Dasar Reformasi Pendidikan (1957 – 1979) Dasar Inovatif Pendidikan (1980 – 1990) Dasar Liberalisasi Pendidikan (1990 – 2000) Dasar Globalisasi Pendidikan (2000 – 2010) ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . kerajaan menyediakan peruntukan kewangan yang besar untuk menaja projek-projek pembangunan prasarana dan perkhidmatan. amaran bertulis. Hukuman yang dikenakan dalam bentuk penjara atau denda atau keduaduanya sekali. Ganjarannya pula ialah kesinambungan operasi. 6. PENDIDIKAN DALAM PERKEMBANGAN Dasar Warisan Pendidikan Tradisional Melayu.49 Disiplin Mendisiplinkan merupakan penerapan dasar legislatif dalam bentuk akta yang mengenakan syarat dan hukuman. Dasar Keciciran Sifar. kualiti kehidupan. 5. Dasar jenis ini biasanya dalam bentuk akta dan edaran pekeliling (ikhtisas & kementerian). pengekalan (statik) dan pemecatan. 7. Dasar jenis ini bersifat futuristik-pragmatik kerana cuba membawa masyarakat kepada keadaan yang lebih baik dari yang sedia ada. pemindahan. Hal ini disebabkan trend atau perkembangan semasa yang berubah-ubah akibat tuntutan prioriti manusia dan ekonomi semasa. Dalam perkhidmatan awam tindakan mendisiplin juga melibatkan amaran lisan. Contoh dasar jenis ini ialah Akta Pendidikan 1996 Inovasi Dasar-dasar berkaitan inovasi pula bertujuan membara pembaharuan dalam masyarakat menerusi pendidikan. Contoh dasar ini dalam pendidikan ialah Dasar 60 sains dan 40 sastera dan Dasar 1 pelajar 1 sukan. Mahathir Bin Mohamad. Contoh dasar jenis ini dalam pendidikan ialah Dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) yang dilaksanakan pada tahun 2003 oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu. Dasar ini berbentuk reaktif kerana bertujuan untuk mengatasi masalah yang timbul. 4. penahanan. Tun Dr.

50 APAKAH ELEMEN DAN PETUNJUK TERHADAP PEMBUATAN DASAR? FASA Penentuan Agenda Peramalan & Pencarian Alternatif Perancangan Dasar Pelaksanaan Dasar Penaksiran Dasar TINDAKAN Cadangan Dasar (Analisis) Kenalpasti Masalah (alternative) Penerimaan Operasi Program Penilaian Apakah masalahnya? Apakah yang akan terjadi jika tidak melakukan sesuatu? Bagaimanakah masalah ditafsirkan? Apakah matlamatnya? Apakah pilihan yang ada yang boleh membawa kebaikan atau sedikit keburukan? Adakah dasar itu berkaitan dengan politik? Apakah ukuran yang boleh membantu dalam memastikan kejayaan pelaksanaan dasar? Apakah criteria di mana polisi boleh ditafsirkan dengan baik? Ditafsirkan dengan adil? PENSTRUKTURAN MASALAH PERAMALAN PENGSYORAN PENGAWASAN PENILAIAN ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

Cina dan India.51 CIRI-CIRI Sumber: Cochran & Malone (1995) APAKAH DASAR-DASAR BERKAITAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 1. 3. 2. 5. Penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua juga turut diberi tumpuan. manakala di Sarawak pada tahun 1990. • Seksyen 21(2) Akta Pelajaran 1961 jelas mempunyai hasrat bahawa bahasa Melayu akan dijadikan bahasa pengantar yang tunggal dalam sistem persekolahan • Penggunaan satu bahasa juga adalah untuk tujuan perpaduan rakyat • Seksyen 21(2) Akta Pelajaran 1961 Where at any time the Minister is satisfied that a national type primary school may suitable be converted into national primary school. 1 dan Ting 6R SM • • Pepaduan • • • Fokus pendidikan selepas merdeka adalah untuk perpaduan Perpaduan melibatkan 3 kaum utama Melayu. 4. he may by order direct that the school become a national primary school. Bahasa Pepaduan Teknologi Guna tenaga Pengatarabangsaan Pembangunan Insan Pembentukan Negara Bangsa Bahasa • Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Malaysia • Dasar Bahasa Kebangsaan diperkenalkan pada 1970an untuk menyumbang kepada perpaduan negara • Sekolah aliran Inggeris dimansuhkan secara berperingkat-peringkat • Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama yang dilaksanakan sepenuhnya pada peringkat menengah di Semenanjung Malaysia dan Sabah pada tahun 1982. 6. 7. Mengikut Akta Pelajaran 1961 ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Ting. PPSMI diperkenalkan pada 2003 untuk Tahun 1 SR.

schools and entire school systems. ………. the approaches we use in teaching and the way students learn. rapidly changing informationoriented society. UTM ditubuhkan selaras dengan kehendak perkembangan teknologi • MP Sains diperkenalkan semula di Tahap 2 SR pada 1994 dan di Tahap 1 pada 2001 selaras dengan keperluan sains dan teknologi • MSC diperkenalkan sebagai salah satu aplikasi perdana berkaitan ICT • Salah satu mercu tanda MSC ialah Sekolah Bestari • Dirintis di 87 Sekolah Bestari 1999-2000 • 7 flagship application on MSC (a) Telemedicine (b) Smart Schools (c) R & D Cluster (d) Multipurpose Card (e) Borderless Marketing (f) Electronic Government (g) World Wide Manufacturing Reighluth (1987) As we enter deeper into a highly technological. (Penyata Razak. we are forced to reevaluate and restructure the entire way schools operate. ITM.Rukun Negara . it is inspiring revolutionary changes in classroom.Dasar Sosial Negara . the present structure of our education system will become more and more inadecuate!. With our entire nation still at risk. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Para 12)) Selepas 1969 perpaduan masih melalui pendidikan dan juga melalui :.52 (Pendidikan menggunakan kurikulum dan sistem peperiksaan yang sama bagi tujuan perpaduan) Kami percaya juga yang tujuan dasar pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud hendak menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar. Technology is greatly increasing student’s ability to understand and learn complex material.Dasar Bahasa Teknologi • Dunia berkembang pesat kerana perkembangan pesat dalam bidang teknologi • Politeknik. walaupunperkara ini tidak dapat dilaksanakan dengan serta merta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur.Dasar Ekonomi Baru .

53 Guna Tenaga • Selepas merdeka wujud keperluan untuk membagunkan negara • Guna tenaga banyak diperlukan dalam pelbagai bidang (pendidikan. Contoh ITM (1967). PUO (1969) UKM (1970).untuk kesejahteraan diri.secara seimbang dan bersepadu (JERI) . bunuh dll) e) Pencemaran alam (global warming. institut. perubatan. UTM (1972). rempit.) • Dalam PIPP 2006-1010 pembangunan insan disebut semula dengan istilah a) Modal insan b) Negara bangsa ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . • Akta Pendidikan Tinggi Swasta 1996 • Akta Majlis Pendidikan Tiggi Negara 1996 • Akta Lembaga Akreditasi Negara 1996 • Penubuhan institusi pengajian tinggi adalah untuk melahirkan tenaga kerja peringkat profesional (ijazah) dan semi-profesional (diploma) Pengatarabangsaan • Selaras dalam sistem pendidikan adalah selaras dengan globalisasi • Dunia sudah menjadi tanpa sempadan • Globalisasi selaras dengan kehidupan pascamoden • Konsep glokal juga diperkenalkan • Multiligual cuba diperkenalkan untuk disepadukan dalam kurikulum (contohnya dalam PPSMI) Pembangunan Insan • Pendidikan bagi pembangunan insan ke arah mewujudkan masyarakat yang mapan • FPN tersurat pada 1988 (Menjadi FPK pada 1996) • Hasrat FPK agar pembangunan insan berlaku : . banjir kilat f) Engkar perintah tuhan (free thinker dll. tanah runtuh.melibatkan dimensi intrinsik dan instrumental . keluarga. kejuruteran dll). UPM (1971). masyaarakat dan negara • Rasional ke arah pembangunan insan a) Manusia ialah sebaik-baik kejadian b) Manusia ialah khalifah Allah di muka bumi • Isu-isu yang timbul c) Kebinasaan diri (dadah. rogol. USM (1969). bohsia. bunuh diri dll. universiti dsbnya ditubuhkan. politeknik.) d) Kerosakan orang lain (ragut. • Sehubungan itu institusi seperti maktab. teknik/vokasional. KTAR (1969). rompak.

inovasi. Murid akan menduduki peperiksaan seragam oleh LPM selain UPSR. RUMUSAN • Dasar digubal dan dilaksanakan untuk tujuan disiplin/ kawalan. kokurikulum. meningkatkan disiplin pelajar. risiko dan sumber manusia yang pakar dan bilangan yang ramai. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .sebanyak 500 sekolah dipilih untuk laksana projek perintis tranformasi  2010 – pelaksanaan secara menyeluruh di semua sekolah rendah membabitkan murid pra sekolah & tahun 1 di semua jenis sekolah rendah. • Bermatlamat keharmonian. patriotik dan cintakan negara serta menyanjung dan menjunjung warisan budaya dan kesenian bangsa. penambahbaikan dan pemantapan. • Proses pembuatan dan pelaksanaan sesuatu dasar memerlukan perancangan yang teliti dan sistematik demi mencapai matlamatnya.54 c) Rakyat minda kelas pertama Pembentukan Negara Bangsa • KPM berhasrat untuk membangunkan warganegara dari awal persekolahan dengan ciri-ciri glokal. • Pelaksanaan dasar melibatkan kos.  2009 . peperiksaan sekolah dan peperiksaan kementerian. keadilan. Menerusi sistem ini pengumpulan mata dilaksanakan. Selangor dan Pahang. Markah keseluruhan akan digabungkan dengan markah dari empat penilaian lain iaitupsikometrik (kecenderungan & sikap). solusi dan kebajikan/ perkhidmatan.  Projek percubaan dilaksanakan pada tahun 2008 di 50 buah sekolah di Wilayah Persekutuan. menggiatkan Rancangan Intergrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) serta menggiatkan aktiviti kokurikulum dan sukan bagi membina jati diri serta menerapkan budi bahasa dan adab di kalangan pelajar. Markah murid dari tahun 1 – tahun 6 dikumpul dan dikira bagi menentukan pencapaian. Kepentingan UPSR hanya 30%. • Hasrat membina Negara Bangsa ini akan dicapai dengan memperkasakan Bahasa Melayu. Pendidikan Holistik  Sistem pendidikan tidak berasaskan peperiksaan semata-mata untuk menilai pencapaian murid.

Jabatan Pelajaran Negeri. . individu yang dilahirkan daripada sistem persekolahan negara perlu selaras dengan tujuan pembangunan kemanusiaan. bagi mengekalkan aspirasi penjajahan yang masih menebal. Guru-guru adalah pelaksana. Perenggan 12) Jika dianalisis pernyataan tersebut. C. perlu akur dengan dasar yang telah dibuat. untuk mengukuhkan kedudukan dan kestabilan parti pemerintah.” (Perkara 452 dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979) Sekolah Kebangsaan perlu diperkasskan. LATIHAN OBJEKTIF 1. . 2. C. selaras dengan arus perubahan global dan modenisasi. peperiksaan memasuki sekolah menengah perlu dimansuhkan. ” (Penyata Razak. "Tujuan Dasar Pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud hendak menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri ini . D. Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah-sekolah (Top à Down). 3. Akta Pelajaran 1961 perlu berasaskan Penyata Razak. B.55 • • Penggubalan dilakukan pada peringkat kabinet dan diterjemahkan pada peringkat Kementerian Pelajaran. dapat disimpulkan bahawa ______________ A. Perubahan dasar dan hala tuju pendidikan yang berlaku dalam sistem pendidikan di Malaysia sejak selepas merdeka sehingga sekarang adalah _____________ A. B. “Tegasnya. . D. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar di sekolah adalah perlu. mengikut pola kegawatan ekonomi yang berlaku.

menanamkan sesuatu ideologi negara dalam diri para pelajar bagi tujuan membangunkan sistem pemerintahan negara. sikap dan amalan yang baik. nilai. LATIHAN ESEI 1. B. D. Huraikan makna dan konteks dasar pendidikan. 3. C. memperoleh pengetahuan dan kemahiran asas serta mengembangkan bakat. Jelaskan tujuan dasar pendidikan digubal bagi negara Malaysia.56 BerPembangunan kemanusiaan yang guru boleh lakukan di sekolah ialah _________________ A. Bagaimanakah dasar-dasar pendidikan dapat memacu Malaysia menjadi sebuah negara maju pada 2020? ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . meningkatkan lagi daya keusahawanan untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara. Analisiskan dasar pendidikan era penjajah sehinggalah kemerdekaan negara. membangunkan kemahiran fizikal dan mental pelajar ke arah penyediaan tenaga kerja. 4. Bagaimanakah rupa bentuk dan dasar pendidikan di negara Malaysia selepas kemerdekaan? 5. 2.

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. teguh dan memperkembangkan • Melahirkan pelajaran yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi mempunyai potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia. menjelaskan hubungkaitan di antara perancangan dan pembangunan pendidikan. Perlu menghadapi 9 sebuah negara maju mengikut acuan tersendiri. keyakinan diri • Membangunkan masyarakat demokratis yang matang • Membentuk sebuah masyarakat yang kukuh moral dan etikanya dan utuh nilai keagamaanya • Mewujudkan masyarakat yang matang dan bersifat toleran. rohani. menilai program perancangan pembangunan pendidikan negara. berketrampilan. 2. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. masyarakat dan negara. • Membentuk masyarakat yang bersifat sains serta progresif ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) • Mewujudkan masyarakat berbudi dan berbudaya penyayang • Menjamin pembentukan sebuah masyarakat yang adil ekonominya Mewujudkan masyarakat yang makmur .57 UNIT 7 RANCANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran. pelajar dapat. keharmonian dan cabaran: Misi PENDIDIKAN • Membentuk sebuah negara yang bersatu padu Membangun sistemsebuah masyarakat Malaysia yang bebas. menganalisis kategori perancangan pendidikan 3. bertanggungjawab Wawasan 2020 dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap Malaysia menjadi kemakmuran keluarga. PENDIDIKAN KE ARAH MANA? FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia. 1.

untuk 2. 3.143 kelas.000 kanak-kanak menjelang 2010 Sekolah Rendah RM 4.30% dari perbelanjaan Negara.sekolah satu sesi drp 86% kpd 90% .3 juta . 76. Jangka Pendek (1 – 5 tahun) Cth: Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PPIP 2006-2010) 2.58 BAGAIMANAKAH MALAYSIA MEMBUAT PERANCANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN? Perancangan Pembangunan Pendidikan Kos Pembangunan Pendidikan = 8% .626 sekolah.000 BD (57% luar bandar) • ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .saiz kelas dikurangkan kpd 31 murid kpd 30 murid menjelang 2010 Sekolah Menengah RM 4.10. Tempoh/ Jangkamasa Perancangan: 1.kurangkan kesesakan dlm BD .5 bilion .1 bilion .198 bilion àperuntukan terbesar berbanding sektor lain • • Prasekolah RM 327.2001 Wawasan Pendidikan Agihan Peruntukan Dalam RMK 9 (2006 – 2010) Terhadap Pendidikan RM 23.000 BD (68% luar bandar) .akan menyediakan 13.menyediakan 10. • • Jangka Panjang (> 5 tahun) Rancangan Perkembangan Pendidikan (2001-2010) telah diumumkan dalam Seminar Perkembangan Pendidikan di Shah Alam pada 8.

Membangunkan modal insan Ciri-ciri: sistem nilai. 50% guru Sekolah Rendah berijazah) PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PPIP 2006-2010) Misi : ‘Merintis Pembaharuan : Satu Misi Nasional’ Enam Teras Strategik PIPP Teras 1: Membina negara bangsa Ciri-ciri: Warganegara berciri glokal. jantina.sekolah satu sesi drp 65% kpd 70% menjelang 2010 . akhlak. membina rumah guru Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan Ciri-Ciri: Membentuk sekolah kluster mengikut akademik. kokurikulum. disiplin pelajar. cinta negara. kokurikulum.saiz kelas drp 32 kpd 30 menjelang 2010 • • • • • Sekolah Bantuan Kerajaan 108. adap sopan.2% (2005) kepada 60% (2010) (Dari RM ke-8 lagi telah disarankan menjelang 2010. sukan. infrastruktur. RIMUP.59 . jati diri. kaum. perjawatan. tahap sosioekonomi. sukan dan bidang khusus dan dirangkaikan dengan institusi ternama di luar negeri. disiplin. naik taraf maktab perguruan. ICT. Memartabatkan profesion perguruan Ciri-ciri: guru berijazah. guru terlatih mengikut opsyen. keupayaan pelajar. kreatif. pertambahan staf sokongan. penempatan. budi bahasa. inovatif. kesenian bangsa.755 buah sekolah Menjelang 2020 negara mensasarkan Sekolah Kebangsaan lebih adil dan saksama kepada orang awam daripada pelbagai kaum Murid Cina dijangka bertambah daripada 6% (2005) kepada 12% (2010) Murid India dijangka bertambah daripada 43. sahsiah. Memperkasa bahasa Melayu.belanja mengurus 1. kebajikan.4 juta . Merapatkan jurang pendidikan Ciri-ciri: Mmengikut lokasi. kebolehpasaran. patriotik. jati diri pelajar. pemilihan calon. Teras 2: Teras 3: Teras 4: Teras 5: Teras 6: ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . warisan budaya. sains & teknologi. penilaian bersifat holistik Memperkasa sekolah kebangsaan Ciri-ciri: menjadi sekolah pilihan utama masyarakat.

ahli korporat. Untuk menggalakkan interaksi dan perpaduan antara pelajar DITUBUH 2010 BIL 20 MILIK KPM 2007 120 KPM Sekolah Wawasan 2004 8 KPM Sekolah Primier Sekolah Pintar (Promoting Intelligence. Meningkatkan tahap pendidikan negara melalui penyertaan syaraikat-syarikat bertanggungjawab. apakah aspek pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan? Sejauhmanakah kejayaan yang tercapai hasil dari perancangan yang telah dilaksanakan? PEMBANGUNAN PROGRAM SEKOLAH PROGRAM Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) Sekolah Kluster DEFINISI Sekolah yang mempunyai etos. serta menghasilkan ramai pemimpin. SJK(C) dan SJK(T) berkongsi kawasan dan dan kemudahan yang sama tetapi ditadbir oleh pengurusan sekolah yang berasingan. Syt Korporat. watak. profesional dan ahli sukan. Pelbagai jenis sekolah rendah seperti SK. Sekolah dalam kelompok kluster yang berusia lebih 100 tahun dan cemerlang dalam bidang akademik serta kokurikulum. Mengiktiraf sekolahsekolah yang cemerlang dalam akademik dan kokurikulum. GLC. Mrupakan inisiatif tanggungjawab sosial oleh syarikat milik kerajaan (GLC) dan syarikat korporat OBJEKTIF Mewujudkan inovasi dalam pengurusan sekolah dan mementingkan produktiviti pelajar Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan dan pembangunan sekolah dalam kluster yang sama dan juga sekolah di luar kluster. sukan.60 REFLEKSI: Setelah PIPP (2006 – 2010) lengkap satu pusingan. bahasa dan lain-lain disiplin pengajian. ICT. identiti sendiri dan unik yang bertujuan menyerlahkannya dalam semua aspek pendidikan Pusat kecemerlangan (dalam kelompok sekolah) dengan memberi fokus kepada beberapa bidang seperti muzik. 2006 4 KPM 2006 212 (33 Syarikat Korporat) KPM. Nurturing. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . sains.

Merupakan sekolah yang menyalurkan perkembangan potensi pelajar-pelajar dalam pendidikan sains dan teknologi untuk membangunkan sumber tenaga mahir dalam industri negara. Pendidikan yang diberi menekankan perkembangan jasmani. Sekolah menengah perdana yang dikhaskan untuk pelajar-pelajar yang mendapat keputusan cemerlang pada penilaian peringkat UPSR dan PMR. KPWKM. Membangunkan pendidikan untuk pelajar-pelajar bumiputera yang cemerlang. KK. Advocating Responsibilit y) Sekolah Amanah tempatan dalam menjayakan kecemerlangan akademik dalam kalangan kanakkanak luar bandar di seluruh negara. Sekolah khas untuk kanak-kanak kurang upaya. Untuk membawa perubahan besar dalam pencapaian sekolah melalui kerjasama kepakaran sektor swasta dan awam. emosi. kemudahan dan proses pembelajaran secara terancang. merentasi pelbagai latar belakang prestasi dan sosip-ekonomi pelajar. Yayasan AMIR Sekolah Berasrama Penuh (SBP) Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Sekolah Menengah Teknik & Vokasional Menyediakan suasana. Merupakan sekolah berasrama penuh yang dibina oleh Majlis Amanah Rakyat. Pendidikanyang menekankan pembangunan pelajar secara holistik dan bersepadu 1905 (MCKK) 62 KPM 1973 (MRSM Pengkalan Chepa) 42 MARA KPM Sekolah Pendidikan Khas SR (28) SM (3) KPM. rohani dan intelek supaya kanak-kanak ini berpeluang mendapatkan pendidikan ke peringkat tertinggi bagi membolehkan mereka mendapatkan pekerjaan dan hidup berdikari. 2011 10 KPM. Membangun dan mengembangkan potensi dan kecenderungan pelajar-pelajar menjadi separa profesional dalam pelbagai bidang teknikal dan kejuruteraan. Sekolah Menengak Kebangsaan Agama (SMKA) Sekolah yang menintegrasikan kurikulum kebangsaan dan pendidikan Islam 1977 55 KPM ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .61 Talent. terkawal dan sempurna kepada warganegara Malaysia khususnya pelajarpelajar luar bandar yang cemerlang. Sekolah-sekolah yang diuruskan secara bersama antara sektor swasta dan pentadbir sekolah bagi meningkatkan prestasi sekolah dan pelajar.

tanggungjawab agama untuk memberi peluang secara maksima dalam pembelajaran. Mengembangkan bakat pelajar dalam bidang sukan Mengembangkan kesenian. khidmat sosial. sila rujuk (Dokumen Pembangunan Pendidikan (2001 – 2010) oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Pendidikan lepasan menengah untuk persediaan pelajar memasuki IPT mengikut jurusan tertentu khususnya Sains & Teknologi. Mengembangkan pelajar dalam bidang akademik dan juga kemahiran sukan yang dimilikinya. Perkongsian pintar di antara Kementeria pelajaran dan pihak swasta untuk memberi peluang kepada pelajar menerima ilmu yang pelbagai. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . 1994 SR (55) SR Agama (34) Menengah (73) SM Agama (17) SMP Cina (60) P. Menyediakan 40% tempat kepada pelajar tempatan. Kolej Matrikulasi Sekolah Sukan Malaysia Sekolah antarabangsa Sekolah swasta Institusi pendidikan lepasan menengah untuk persediaan pelajar bumiputera lepasan SPM untuk mengikuti kursus sains. Sekolah untuk pelajarpelajar antarabangsa. Sekolah elit khas untuk pelajar-pelajar yang menunjukkan potensi yang cemerlang dalam bidang sukan. Sekolah khas untuk pelajar yang berpotensi dan berbakat dalam bidang kesenian. Sekolah ini menggunakan kurikulum antarabangsa yang berorientasikan perniagaan Pendidikan yang berorientasikan perniagaan. teknologi dan sastera ikhtisas di IPT. Untuk bacaan lanjut. kebudayaan dan warisan bertaraf dunia.62 menggabungkan akademik dan agama. Khas (10) 15 KPM (kurikulu m) Swasta KPM 2009 2 (Perintis di JB & Kuching) KPM Program-Program Sekolah Seluruh Negara. 1998 14 KPM 2 KPM 57 Swasta Sekolah Projek Sekolah Seni Malaysia Sekolah khas untuk pelajar yang aktif dalam bidang sukan dan menyalurkan pelajar kepada sekolah sukan.

BAGAIMANAKAH MANUSIA BEROLEH ILMU? ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Menganalisis takrif kurikulum. 2. Mensintesis pelaksanaan kurikulum dalam menterjemah FPK. 3. Membincangkan ciri-ciri kurikulum kebangsaan.63 UNIT 8 KURIKULUM SEBAGAI WAHANA MENTERJEMAH FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) HASIL PEMBELAJARAN 1.

6. 7. 3. Curriculum is "that series of things which children and youth must do and experience by way of developing abilities to do the things well that make up the affairs of adult life. 1965). 8. "Curriculum consists of all the means of instruction used by the school to provide opportunities for student learning experiences leading to desired learning outcomes" (Krug. "Curriculum encompasses all learning opportunities provided by the school" (Saylor and Alexander. 1967). Curriculum prescribes (or at least anticipates) the results of instruction. Curriculum is a structured series of intended learning outcomes. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) 2. and to be in all respects what adults should be" (Bobbit. It does not prescribe the means to be used in achieving the results" (Johnson. Curriculum embodies "all of the teaching-learning experiences guided and directed by the school (Harnack. Curriculum is "those planning endeavors which take place prior to instruction" (Macdonald. 5.64 PENGETAHUAN DIPELAJARI MEMBINA SEDIA ADA APAKAH KURIKULUM? 1. 1935). 1962). 1966). 1957). 4. Curriculum can be defined as "a plan for learning" (Taba. "Curriculum is all of the experiences children have under the guidance of teachers" (Caswell & Campbell. 1968). . 1918).

Berasaskan pegangan falsafah. 1980). bimbingan dan hubungan interpersonal 13. kurikulum dapat ditafsirkan seperti berikut: • Kurikulum ialah apa yang diajar disekolah • Kurikulum ialah satu set mata pelajaran • Kurikulum ialah isi kandungan • Kurikulum ialah program-program pengajian • Kurikulum ialah suatu set bahan • Kurikulum ialah suatu urutan kursus-kursus • Kurikulum ialah suatu set objektif-objektif perlakuan • Kurikulum ialah suatu jurusan pengajian • Kurikulum ialah setiap perkara yang berlaku dalam sekolah. 17. 12. Olivia(1992) membuat analogi pengertian kurikulum dengan sekumpulan orang buta dengan gajah.65 9. 1978). (2) program of experiences. (3) program of services. 1977). ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . 1980). 10. 1980). "all the experiences a learner has under the guidance of the school" (Tanner & Tanner. termasuk aktiviti kelas tambahan. develop skills. 1973). 1989). which is planned in terms of a framework of theory and research or past and present professional practice (Hass. "The curriculum is all of the experiences that individual learners have in a program of education whose purpose is to achieve broad goals and related specific objectives. Curriculum is "that reconstruction of knowledge and experience systematically developed under the auspices of the school (or university). Curriculum is "a plan or program of all experiences which the learner encounters under the direction of the school" (Oliva. Curriculum is "a written document" (Beauchamp & Beauchamp. Curriculum is "the educational program of the school" with attention to the following elements: (1) program of studies. The curriculum of a school is the formal and informal content and process by which learners gain knowledge and understanding. 19. to enable the learner to increase his or her control of knowledge and experience" (Tanner & Tanner. 1969). 11. 1969). The sum of the learning activities and experiences a student has under the auspices or directions of the school (Finch & Crunkilton. and (4) the hidden curriculum (Oliver. and values under the auspices of that school (Doll. "The ground which pupil and teacher cover to reach the goal or objective of education" (Brubacher. Curriculum is "the underlying plan of communication" while instruction is "the substance and form of communication" between teachers and students (Henchey. 14. appreciation's. 18. and alter attitudes. masing-masing mempunyai interpretasi sendiri. 16. 15. 1982).

• Menyenaraikan kandungan. • Menetapkan kaedah dan instrument yang perlu untuk menilai pencapaian matlamat dan objektif. Review the salient idea(s) in each definition and develop a list of the themes (4 to 6) commonly used to define the word curriculum in the spaces provided below (6 points possible). REFLEKSI Name : ________________________________________ ID : ____________________________ Curriculum: Clarifying the Concept Directions Attached to this handout was a collection of popular definitions for curriculum. _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ Date ____ . write a personal definition for the word curriculum (10 points possible). Maka. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .____ Developing an Operational Definition Using two or more of the themes listed above. Berdasarkan kepada definisi kurikulum yang telah disenaraikan.66 • • • • Kurikulum ialah apa yang diajar di dalam dan di luar sekolah di bawah arahan sekolah Kurikulum ialah setiap perkara yang dirancang oleh pengelola sekolah Kurikulum ialah satu siri pengalaman yang dilalui oleh pelajar di sekolah Kurikulum ialah apa yang dialami oleh setiap individu pelajar sebagai hasil persekolahan. definisi-definisi ini menunjukkan skop yang berbeza dan berfokus kepada pihak yang berbeza. topik atau pengalaman pembelajaran • Menentukan kaedah dan aktiviti. kurikulum mengandungi elemen-elemen berikut: • Rancangan pendidikan • Mengandungi matlamat dan objektif.____ . Read each definition carefully and highlight its main idea or ideas.

tersedia. Objektif 3. Subject matter 4. Memahami kurikulum samalah seperti orang buta menginterpretasikan seekor gajah. iii. Kurikulum Tidak Formal Melibatkan human variables yang tidak dapat dikawal/dirancang sebelumnya • Melibatkan interaksi sosial-psikologikal antara pelajar dan guru. Kurikulum formal berfokus kepada: 1. terancang dan berurutan • Seperti yang terkandung dalam silibus. Matlamat (goal) 2. ii. yang melibatkan perasaan. Struktur/susunan pengajaran • ii. Kurikulum Formal • Kurikulum yang tersurat(manifested curriculum) • Boleh dilihat.67 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________ Apakah analogi yang mudah untuk memahami konsep kurikulum? i. sikap dan tingkah laku • Jenis-jenis kurikulum tidak formal: a) Ko-Kurikulum ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Kurikulum bagaikan hamper Apakah kurikulum yang muncul dan diamalkan di institusi pendidikan di Malaysia? i. Kurikulum seperti permainan jigsaw puzzle.

b) Kurikulum Tersembunyi Sesuatu yang dipelajari atau diperolehi oleh pelajar secara tersirat dan tidak dinyatakan secara bertulis. Kurikulum sekolah (disentralisasi): Contoh US iii. Lazimnya aktiviti ko-kurikulum adalah diwajibkan kepada setiap pelajar. Kurikulum kebangsaan (senteralisasi): Contoh Malaysia ii. Aktiviti kokurikulum adalah seperti pasukan beruniform. Adakah Jenis kuriklum yang dilaksanakan oleh negara? i. Kurikulum wilayah (provensi): Contoh Jepun Mengapa Malaysia menggunakan kurikulum kebangsaan? ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . berbagai-bagai jenis sukan. Aktiviti ko-kurikulum bertujuan membentuk personaliti dan sahsiah pelajar. persatuan dan sebagainya.68 Aktiviti untuk menyokong kurikulum lazimnya dilakukan di luar kuliah.

Kurikulum pra sekolah Kebangsaan ditukar kepada Kurikulum Standard Pra Sekolah Kebangsaan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) ditukar kepada Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mulai 2010.69 Apakah jenis kurikulum kebangsaan yang terdapat dalam sistem pendidikan di Malaysia? i. ii. iii. Kurikulum Pendidikan Khas BAGAIMANAKAH KURIKULUM KEBANGSAAN MENTERJEMAH FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN? BERPERANAN ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) iv.

70 ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

71 ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

72 ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

Proses ini dapat dijelaskan seperti dalam Rajah 2. iv. pelajar dapat: i.73 UNIT 9 REKA BENTUK KURIKULUM HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran ini. Rancangan pengajaran pula adalah berpandukan kepada topik atau sub-topik yang disenaraikan dalam rancangan kerja dan silibus atau maklumat kursus. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan mengikut tahap pendidikan PERANAN PENDIDIK DALAM PERKEMBANGAN KURIKULUM PERANAN PENDIDIK DALAM PERKEMBANGAN KURIKULUM PERANCANG iii. yang juga merupakan sebahagian daripada kurikulum bagi sesuatu program pengajian. Merancang dan menyediaka kurikulum PELAKSANA Melaksanakan kurikulum melalui proses pengajaran dan pembelajaran. PENILAI Menilai keberkesanan kurikulum. Kurikulum adalah penting sebagai panduan setiap pendidik dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Mengaplikasikan prinsip reka bentuk kurikulum dalam membuat perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Menjelaskan peranan pendidik dalam mengaplikasikan profesion pendidikan. Pendidik perlu melaksanakan tugas pengajaran berpandukan rancangan pengajaran. ii. Menghujahkan konsep kurikulum dan kepentingannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Rajah: Proses Rancangan Pengajaran.

pembentukan kurikulum adalah dirancang oleh pakar di PPK dan rancangan ini didokumenkan secara bertulis melalui silibus bagi setiap mata pelajaran yang ditawarkan bagi kumpulan pelajar tertentu iaitu pelajar sekolah rendah atau menengah yang bertujuan untuk mencapai matlamat dan objektif seperti yang dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).74 Rancangan bagi satu pelajaran Kurikulum Kurikulum Rancangan pendidikan yang mengandungi himpunan subjek Rancangan Rancangan Pengajaran Pengajaran PROSES PROSES MERANCANG MERANCANG PENGAJARAN PENGAJARAN Silibus Silibus Maklumat terperinci silibus / maklumat kursus Rancangan bagi sesuatu subjek / kursus. Kurikulum sekolah didokumenkan dan dikenali mengikut tahap dan jenis pendidikan: i. iv. Kurikulum Pendidikan Khas v. Kurikulum Standard Pra Sekolah ii. Rancangan Rancangan Kerja Kerja Dalam konteks kurikulum sekolah. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) à Kurikulum Standard Sekolah Randah (KSSR) iii. Kurikulum Pendidikan Tinggi ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

Menurut Tyler. merekabentuksemula atau merekabentuk semula atau menambahbaik kurikulum. Pelaksanaan dan Penilaian. Menetapkan Falsafah. PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN KURIKULUM KURIKULUM Perancangan Perancangan Pelaksanaan Pelaksanaan Penilaian Penilaian Menetapkan Falsafah. Mengorganisasikan Mengorganisasikan kurikulum kurikulum Melaksanakan kurikulum Melaksanakan kurikulum yang telah dibentuk yang telah dibentuk Pengurusan sumber Pengurusan sumber penilaian terhadap penilaian terhadap keberkesanan kurikulum.75 Perkembangan kurikulum Perkembangan kurikulum melibatkan tiga proses utama iaitu Perancangan. Visi dan Misi Visi dan Misi Menentukan Matlamat dan Menentukan Matlamat dan Objektif. Soalan-soalan tersebut adalah: 1. terdapat empat soalan asas. Model Perkembangan Kurikulum Model Tyler Model Tyler atau Model Objektif diperkenalkan oleh Ralph Tyler dalam tahun 1949 dan dianggap sebagai model yang klasik dan banyak digunakan dalam bidang perkembangan kurikulum. How can these educational experiences be effectively organized? ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Ini dapat dijelaskan seperti dalam Rajah berikut. Rajah: Perkembangan Kurikulum. apabila membentuk kurikulum. Objektif. What educational purposes should the school seek to attain? 2. yang lebih dikenali sebagai Tyler’s Rationale. perlu dijawab. menambahbaik kurikulum. What educational experiences can be provided that are likely to attain these purposes? 3. keberkesanan kurikulum.

• keperluan semasa masyarakat. objektifnya hendaklah selaras dengan: • keperluan pelajar. KANDUNGAN KAEDAH 4. Menurut Tyler. Pengalaman pembelajaran atau kandungan pelajaran perlu disusun secara sistematik. ianya hendaklah dibentuk berdasarkan kepada: • falsafah dan matlamat pendidikan yang dibentuk atau telah sedia ada. Memilih pengalaman pembelajaran atau kandungan pelajaran bagi mencapai matlamat dan objektif. kematangan pelajar dan sebagainya. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . perkembangan kurikulum berdasarkan Model Tyler melibatkan empat langkah berikut: Rajah : Langkah-Langkah Dalam Model Tyler. • psikologi pelajar dari segi teori pembelajaran. 3. hasil daripada proses pendidikan. attained? How can we determine whether these purposes are being Berdasarkan kepada Tyler’s Rationale atau soalan-soalan yang dikemukakan. OBJEKTIF 2. Hasil menggunakan kurikulum perlu dinilai bagi menentukan pencapaian objektif.76 4. PENILAIAN Menentukan Objektif Berdasarkan Model Tyler. • pandangan pakar dalam berbagai bidang berkenaan. Bagi menentukan objektif yang dibentuk bersesuaian. 1. langkah pertama dalam perkembangan kurikulum ialah menentukan matlamat dan objektif yang ingin dicapai. Menentukan matlamat dan objektif.

Prinsip Litupan (Skop) Kandungan Prinsip litupan kandunan berkaitan dengan keluasan dan kedalam kandungan yang perlu dimuatkan dalam seseuatu kurikulum dan pengajaran.77 Objektif yang dibentuk pula perlu menerangkan dengan jelas: • apakah yang hendak dicapai. kandungan atau pengalaman pembelajaran yang perlu didedahkan kepada pelajar bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan. Print (1995) dan Mohd Daud Hamzah (1993) telah menambah dua lagi prinsip iaitu prinsip imbangan kandungan dan prinsip keseimbangan kandungan. Kaedah Penyusunan Kandungan Kandungan kurikulum yang telah dipilih hendaklah disusun dengan teliti agar dapat menghasilkan pembelajaran yang menyeluruh dan berkesan. pemilihan kandungan merupakan proses yang kreatif. • apakah perubahan yang ingin diperolehi oleh pelajar. Garapan keluasan dan kedalaman kandungan ini berkaitan dengan tahap pendidikan yang membolehkan setiap pelajar menguasai kandungan mengikut tahap-tahap pendidikan dan kognitif. supaya pelajar berpeluang mempelajari sesuatu dengan lebih luas dan mendalam. Tyler mencadangkan tiga prinsip dalam penyusunan kandungan: • Prinsip Kesinambungan Kandungan Prinsip Kesinambungan atau Principle of Continuity bermaksud objektif atau kandungan yang penting hendaklah sentiasa diulang dan didedahkan secara berterusan dengan berbagai-bagai kaedah dan cara bagi menentukan ia dipelajari dengan menyeluruh. bagi menentukan pencapaian objektif. Perancang kurikulum perlu memilih subjek. • Prinsip Kesepaduan Kandungan Prinsip Kesepaduan atau Principle of Integration menetapkan agar pengalaman pembelajaran dihubungkaitkan antara satu sama lain supaya pembelajaran lebih bermakna dan menyeluruh. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . bagi memudahkan proses penilaian. Pemilihan Kandungan Menurut Tyler. Hanson (2000). • Prinsip Ketertiban (turutan) Kandungan Prinsip Ketertiban atau Principle of Sequence menyarankan pembelajaran hendaklah berterusan dan berturutan dengan berdasarkan pengalaman lalu. Untuk tujuan ini.

Dimensi Horizontal i. 1. Imbangan Hubungkait di antara prinsip-prinsip penyusunan kandungan kurikulum dapat dilihat menerusi rajah di bawah. Kesinambungan ii. Dimensi Vertikal i. Litupan iii. Urutan 2. Rajah: Dimensi prinsip penyusunan kurikulum Penentuan Penilaian Peringkat seterusnya ialah menentukan kaedah penilaian yang boleh digunakan untuk menentukan pencapaian objektif iaitu menentukan setakat mana objektif yang telah ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Integrasi ii.78 • Prinsip Imbangan Kandungan Prinsip Imbangan Kandungan merujuk kepada kadar agihan. Secara ringkas prinsip penyusunan kandungan kurikulum boleh dikategorikan kepada dua dimensi iaitu dimensi vertical dan dimensi horizontal. kepadatan muatan dan kesecocokan kandungan dengan masa pembelajaran yang diperuntukkan kepada pelajar-pelajar untuk menguasainya.

Kelemahan model Tyler Para pengkritik mendapati Model Tyler mempunyai beberapa kelemahan utama seperti berikut: a. fleksibel. Menetapkan objektif pada peringkat awal juga dilihat sebagai menghadkan bilangan objektif di samping mengekang kreativiti. kemudian memilih kandungan. sistematik dan mudah digunakan. dan seterusnya menetapkan kaedah dan penilaian. penentuan kaedah penyusunan dan penyampaian. b. Model Tyler merupakan model yang popular dan banyak digunakan dalam perkembangan kurikulum kerana.79 dibentuk tercapai. dan menentukan kaedah penilaian. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Selain daripada itu model ini dianggap logikal kerana dimulakan dengan penentuan objektif. Menggunakan model ini perlu mengikut langkah-langkah tertentu iaitu menentukan objektif dulu. cyclical (edaran) dan menyeluruh. Penilaian pula dilakukan pada peringkat akhir atau setelah selesai program dilaksanakan. Penilaian boleh dilakukan dengan berbagai kaedah dan pada berbagai peringkat untuk mendapatkan bukti keberkesanan pembelajaran dan pencapaian objektif yang telah dinyatakan. Terlalu tertakluk kepada objektif. proses perkembangan kurikulum menjadi lebih interaktif. pemilihan kandungan. Ini kerana dalam keadaan sebenar. Terlalu linear. dinamik. model ini diubahsuai dan dinamakan Model Interaksi. Bagi mengatasi masalah tersebut. Dengan cara ini. Ianya melibatkan empat langkah iaitu penetapan objektif. Dalam model ini. keempat-empat elemen diambilkira serentak dalam proses perkembangan kurikulum. Maklumat yang diperolehi daripada proses penilaian boleh digunakan untuk menambahbaik kurikulum berkenaan. perkembangan kurikulum boleh bermula dengan elemen-elemen lain seperti menentukan kandungan atau menetapkan kaedah.

Jelaskan kenyataan ini.80 Rajah: Model Interaksi OBJEKTIF PENILAIAN KANDUNGAN KAEDAH Soalan refleksi 1. 5. Pengetahuan mengenai perkembangan kurikulum adalah penting kepada para pendidik. Bincangkan kekuatan dan kelemahan model Tyler dan nyatakan bagaimana anda boleh mengaplikasikan model ini dalam melaksanakan tugas anda. 3. 4. Huraikan kenyataan ini. Nyatakan perbezaan antara kurikulum. Para pendidik memainkan tiga peranan penting dalam perkembangan kurikulum iaitu sebagai perancang. Nyatakan kepentingan setiap satu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 2. Berdasarkan beberapa model kurikulum yang lain. Model Tyler dianggap sebagai model yang klasik dan banyak digunakan sebagai rujukan dalam perkembangan kurikulum. pelaksana dan penilai. dapat dirumuskan bahawa perkembangan kurikulum melibatkan lima langkah seperti rajah berikut: ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . ko-kurikulum dan kurikulum tersembunyi.

81 PENILAIAN HASIL ANALISIS KEPERLUAN Rajah : Kerangka Perkembangan Kurikulum PEMILIHAN KAEDAH PENETAPAN MATLAMAT PENENTUAN KANDUNGAN ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

panel pemeriksa luar. temuduga. panel penasihat akademik. strategi pengajaran dan pembelajaran dan juga dalam penggubalan kurikulum keseluruhannya. Maklumat yang diperolehi daripada analisis keperluan dapat membantu dalam penentuan objektif dan kandungan program. Analisis melibatkan penentuan keperluan pengajaran sesuatu subjek/tajuk/topik mengikut keperluan pelajar. masyarakat semasa dan negara. badan-badan professional dan lain-lain stakeholder dalam pendidikan. Penilaian kurikulum ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . laporan dan polisi.82 Figure 1 Analisis keperluan adalah satu proses untuk mendapatkan maklumat yang berguna dalam penggubalan kurikulum. pandangan tokoh politik dan akademik. Proses ini boleh dilakukan melalui soal selidik.

budaya institusi dan sebagainya Penilaian Input Melibatkan penganalisaan bahan sumber dan strategi yang perlu untuk mencapai matlamat dan objektif program seperti pensyarah. kurikulum. kemudahan bilik kuliah. Penilaian sumatif pula dilakukan pada peringkat akhir atau setelah selesai pelaksanaan sesuatu program untuk membolehkan keputusan dibuat untuk penambahbaikan seterusnya. kemudahan.83 Kurikulum yang telah dibentuk dan dilaksana perlu dinilai bagi memastikan ianya sentiasa kemaskini bagi memenuhi keperluan semasa dan akan datang. Penilaian kurikulum boleh dilakukan secara: i. pelajar dan lain-lain lagi. Penilaian Formatif (berterusan) ii. (1974) Rajah: Model CIPP. kemudahan sokongan dan sebagainya ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . al. kakitangan. iklim. Penilaian Proses Melibatkan kajian mengenai proses pelaksanaan seperti aktiviti pengajaran dan pembelajaran. PENILAIAN KONTEKS PENILAIAN INPUT PENILAIAN PROSES PENILAIAN PRODUK PENYEDIAAN DAN PENSTURKTURAN KURIKULUM PELAKSANAAN KURIKULUM Penilaian Konteks Melibatkan analisis masalah dan keperluan dalam pendidikan seperti persekitaran. perubahan-perubahan dan usaha penambahbaikan kepada kurikulum boleh dilakukan apabila perlu. Model CIPP Salah satu model yang boleh digunakan dalam penilaian kurikulum ialah Model CIPP yang diutarakan oleh Stufflebeam et. Penilaian Sumatif (peringkat akhir sahaja) Oleh kerana penilaian formatif dilakukan secara berterusan.

Berdikari 4. Matlamat juga terkandung di dalam visi dan misi sesuatu institusi. iii... Kejujuran ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Berbentuk eksplisit. Keberanian 8. gemilang dan terbilang. Manakala hasil pembejaran merupakan pernyataan khusus yang secara terperinci tentang apakah perkara yang mesti seseorang pelajar kuasai selepas mempelajari sesuatu tajuk/topik/unit. Soalan refleksi 1.84 Penilaian Produk Menentukan setakat mana matlamat program telah dicapai seperti bilangan dan kualiti lulusan. Berhemah Tinggi 5. Contoh matlamat ialah i. pengiktirafan yang diperolehi dan sebagainya. Percaya dan patuh kepada Tuhan 2.. afektif dan psikomotor. Objektif ialah pernyataan-pernyataan sasaran khusus yang merupakan langkah-langkah kecil ke arah pencapaian sesuatu matlamat. Cadangkan langkah-langkah yang anda boleh ambil untuk menentukan subjek anda menepati keperluan tersebut. menghasilkan pelajar yang cemerlang. membentuk institusi pendidikan bertaraf dunia menjelang 2020. 2. Bekerjasama 6. Nilai-nilai murni menggambarkan matlamat dan objektif yang tersirat juga dinyatakan secara sisipan. Analisis keperluan adalah langkah yang penting dalam perkembangan kurikulum. ISU DAN AMALAN KURIKULUM Mendefinisi dan menentukan matlamat. Perancang kurikulum perlu memastikan kurikulum yang digubal memenuhi keperluan semasa dan akan datang. objektif dan hasil pembelajaran Matlamat ialah hasil atau sasaran umum berbentuk jangka panjang yang memandu tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan. Kebersihan Fizikal dan Mental 7... meningkatkan potensi setiap pelajar dalam . 1. Matlamat pembelajaran terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Baik Hati 3.. Bagaimanakah anda boleh melakukan analisis keperluan dan nyatakan kepentingannya dalam penggubalan subjek anda. ii. Objektif dan hasil pembelajaran secara umumnya merujuk kepada pembangunan 3 domain iaitu kognitif.

l Perspektif terhadap pembelajaran dan pemikiran l Perspektif terhadap ilmu l Masalah dan keperluan Perspektif Terhadap Ilmu Secara umum terdapat dua perspektif terhadap ilmu. keupayaan baru dan pemindahan pembelajaran • Menggunakan Taksonomi Bloom untuk pengajaran dan penilaian. iaitu perspektif objektivis yang melaksanakan kaedah deduktif dalam pengajaran. (i) Perspektif Objektivis Perspektif objektivis adalah berasaskan perkara-perkara berikut: • Melihat ilmu sebagai satu komoditi yang sudah pasti dan dapat diperturunkan • Menerima alam seperti sedia ada • Menekankan isi kandungan pelajaran. dan perspektif konstruktivis yang melaksanakan kaedah induktif. Rasional 15. Kesyukuran 12. Hormat menghormati Faktor-faktor yang mempengaruhi reka bentuk kurikulum Banyak perkara mendasari reka bentuk kurikulum seperti. Keadilan 10. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Kerajinan 11. Kesederhanaan 14. kemahiran baru.85 9. Berkasih sayang 16. Semangat bermasyarakat 13.

E. Maka kurikulum yang dibentuk adalah berkisar di dalam penentuan item-item yang mewakili set-set ilmu tersebut. iaitu bermula dengan definisi. Ausubel. Jenis Teori Behaviurisme Pengasas Teori Pembelajaran Pavlov. R. strategi dan metakognisi Sibernetik Landa Kognitive Ausubel. serta tumpuan-tumpuan tiap satu teori. Tugas pengajar ialah mendapatkan satu item yang mewakili sesuatu set dan memastikan pelajar menguasainya dengan sepenuhnya. Keller. Thorndike. peraturan tahap tinggi atau pemindahan pembelajaran.86 Jadual di bawah memberikan jenis-jenis teori yang tergolong di dalam perspektif objektivis. Bloom. Mager Perspektif objektivis mengutamakan pembentukan kemahiran. Kaedah pengajaran yang digunakan adalah berbentuk deduktif. diikuti oleh pembentukan konsep dan diakhiri dengan penerokaan. Gagne. Flavell. seperti yang digambarkan di bawah: Pengenalan Istilah Pembentukan Konsep Penerokaan ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Skinner Pengasas Teori/Model Pembelajaran Skinner Fokus/Objektif Pengajaran & Pembelajaran Penguasan isi pelajaran melalui proses pelaziman dan penggunaan motivasi ekstrinsik Penguasaan kemahiran dan pengetahuan prosedur melalui penggabungan pelbagai subkemahiran dan sub-prosedur (kaedah snowball) Penguasan isi pelajaran melalui pencetusan proses-proses mentas seperti skema. pengasas-pengasasnya. Gagne. Mayer.

Setiap jenis ilmu pengetahuan ini boleh diajar secara berasingan melalui proses-proses penambahan. penghalusan (tuning) dan pembinaan semula (reconstruction). Menurut teori skema. (ii) Perspektif Konstruktivis Perspektif konstruktivis pula adalah berasaskan perkara-perkara berikut: • • • • Melihat pelajar sebagai pembina ilmu Pengajaran adalah untuk mengubah cara dan tahap berfikir Isi pelajaran bukan matlamat pengajaran tetapi hanyalah batu loncatan untuk mendapatkan kepakaran yang lebih tinggi Isi pelajaran ini dibuang selepas kepakaran diperolehi ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . juga diandaikan ialah ilmu pengetahuan itu adalah bersifat kumulatif. penyelesaian beberapa masalah contoh. demonstrasi.87 Di dalam perspektif objektivis. Perspektif ini disokong oleh teori pemprosesan maklumat yang menjelaskan bagaimana pengetahuan dipelajari dan teori skema yang menjelaskan bagaimana sesuatu struktur pengetahuan dibentuk. Di dalam perspektif objektivis. iaitu boleh diajar dalam bentuk cebisan demi cebisan kerana kemudiannya ia akan bercantum atau bergabung menjadi set atau struktur pengetahuan yang lengkap. seperti penggunaan kaedah kuliah. mainan peranan dan latih tubi. Proses-proses mental yang menjadi tumpuan ialah proses-proses penambahan (accretion). simulasi. pengetahuan prosedur (jenis rumus) dan pengetahuan strategi. penghalusan dan pembinaan semula. ilmu pengetahuan adalah terdiri dari pengetahuan deklaratif (jenis fakta. Ilmu dilihat sebagai satu produk dan objektif pengajaran ialah penguasaan ilmu pengetahuan seperti yang diajarkan. pelbagai pengetahuan prosedur boleh diterbitkan dari pengetahuan deklaratif yang terkumpul. Pemangkin kepada pembelajaran ialah penggunaan strategistrategi pembelajaran. Cebisan-cebisan ini boleh disusun mengikut hierarki atau secara linear. Juga. dan pelbagai pengetahuan strategi boleh diterbitkan dari pengetahuan prosedur yang terkumpul di dalam struktur pengetahuan. strategi pengajaran yang dilaksanakan adalah berbentuk ekspositori.

dsb Humanis Rogers Rogers Pembelajaran sosial (Social Learning) Vygotsky Spiro. Gardner Lawson. but to create possibilities for a child to invent and discover… Teaching means creating situations where structure can be discovered. Guru pula berperanan menjadi penyemak kepada proses pemikiran yang digunakan dan kepada rumusan yang diperolehi Pandangan perspektif konstruktivis dijelaskan oleh Piaget: “The goal of education is not to increase the amount of knowledge.” ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . it does not mean transmitting structure which may be assimilated at nothing other than a verbal level. seperti penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan masalah (PBL). pembelajaran kooperatif / kolaboratif. pengajaran adalah tertumpu kepada proses-proses pembinaan ilmu pengetahuan. Di dalam pandangan ini. Collins & Stevens. perantisan. Bruner. lawatan sambil belajar. Taba Fokus/Objektif Pengajaran & Pembelajaran Kemahiran pentaakulan. strategi-strategi pengajaran yang dilaksanakan adalah berbentuk inkuiri. serta tumpuan-tumpuan tiap satu teori. Jenis Teori Pembangunan Mental Pengasas Teori Pengasas Teori/Model Pembelajaran Pembelajaran Piaget. pemikiran saintifik & pemikiran aras tinggi berdasarkan perancahan (scaffolding). Thelen Di dalam perspektif konstruktivis. pemikiran saintifik & pemikiran aras tinggi berdasarkan logik & pembangunan pelbagai kecerdasan (multiple intelligence) Pembelajaran yang bermakna dan ownership of knowledge Kemahiran pentaakulan. pengasas-pengasasnya.88 Jadual di bawah memberikan jenis-jenis teori yang tergolong di dalam perspektif konstruktivis.

seperti penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan masalah (PBL). kemahiran-kemahiran akhir yang diperolehi ialah proses membina ilmu. pembentukan dan pengujian hipotesis. strategi pengajaran yang dilaksanakan adalah berbentuk inkuiri. Di peringkat kolej dan universiti Pemikiran (EI) melibatkan aplikasi rumus manakala pemikiran HD adalah terdiri daripada kategori berikut: l l ¡ l ¡ l l Pemikiran kombinatorik Pengenalpastian dan kawalan pembolehubah Bagaimana burung. ilmu pengetahuan serta prosedur-prosedur melaksanakan sesuatu tugas mental boleh dimampatkan (zipping) dan dibuka semula (unzipping) mengikut keperluan. pengisian di dalam tiap tahap proses ini. dan kucing dapat kembali ke tempat asal Pemikiran perkadaran Penggunaan nisbah dan rumus Pemikiran Kebarangkalian Pemikiran korelasi Kaedah pengajaran yang dilaksanakan ialah berbentuk: Penerokaan Pengenalan Istilah Pembentukan Konsep Di dalam perspektif konstruktivis. iaitu empirical-induktif (EI) (pada umur 7-15 tahun) dan hipotetikal-deduktif (HD) (pemikiran dewasa). dan lawatan sambil belajar. iaitu dibina oleh pelajar secara induktif melalui pemerhatian suatu fenomena. dan rumusan akhir proses-proses ini. pembentukan rumusan/teori tentatif dan kemudian diuji aplikasi atau kebenarannya melaui proses-proses deduktif. Oleh kerana ilmu pengetahuan adalah binaan sendiri pelajar menggunakan proses-proses induktif dan deduktif. penentuan corak atau perilaku fenomena tersebut. Di dalam perspektif konstruktivis. Di dalam perspektif ini. penyu. pengetahuan itu adalah bersifat tentatif. Kebenaran rumusan atau teori yang dibina adalah bersifat tentatif dan akan segera diubah jika terdapat permerhatian atau bukti yang lebih kuat. Pengajar menjadi pembimbing dan membimbing menggunakan kaedah Socrates (penyoalan) yang melibatkan soalan-soalan di dalam kategori berikut: • • • • • • Memilih contoh-contoh positif dan negatif Memilih contoh yang berlawanan (Counterexamples) Menjana kes-kes Hipotetikal Mempertimbangkan ramalan-ramalan alternatif Mengesan sebab-akibat / implikasi suatu kontradiksi Mempertikai authoriti ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . perantisan.89 Perspektif ini menekankan keupayaan berfikir pada dua tahap.

pelajar diajak berfikir. Keperluan pembelajaran Berpusatkan pensyarah Pembelajaran adalah satu dan berasaskan proses proses usahasama (jointstimulus-respons. penyelesaian masalah dan kreativiti untuk menambah Pensyarah menilai dan menambah di mana perlu untuk membantu membangunkan keupayaan mental dan kreativiti secara menyeluruh Pensyarah membantu pelajar mengenalpasti keperluannya dan kemudian membimbing pelajar mencapainya Isi pelajaran adalah berasaskan kegiatan dan pengalaman kontekstual dalam menyelesaikan masalah di dalam situasi yang dipilih ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . pengujian pensyarah. jadual di bawah menunjukkan perbezaan-perbezaan yang terhasil dari amalan perspektif-perspektif ini mengikut tiga jenis teori berdasarkan beberapa dimensi utama: OBJEKTIVIS Behavioris Pelajar boleh dibentuk mengikut objektif dan kehendak pensyarah. venture) antara pelajar dan pemantauan dan pensyarah. strategi. pengujian berasaskan projek dan portfolio. Isi pelajaran Isi pelajaran membina kompetensi dan penguasaan pelbagai kemahiran mengikut objektif yang telah ditetapkan Isi pelajaran diintegrasikan bersama proses-proses mental seperti logik. pelajar dimanipulasikan Kognitivis 1. pengujian formal. tugasan dan projek. pengetahuan. pemantauan pengukuhan (termasuk dan pemulihan oleh denda atau hukuman) oleh pensyarah. pemantauan kendiri atau melalui interaksi.90 Sebagai bandingan. 2. Objektif Pensyarah tentukan keperluan. pelajar mengalami dan belajar menyelesai masalah di persekitaran sebenar Berpusatkan pelajar dengan sedikit sahaja kawalan dan sumbangan dari pensyarah. Falsafah pembelajaran Perubahan adalah berdasarkan pilihan pelajar mengikut faktor-faktor di dalam persekitaran. membentuk konsep. kemahiran dan perilaku pelajar 4. formal berasaskan kompetensi 3. metakognisi. dan mencipta KONSTRUKTIVIS Humanis Pelajar mempunyai kehendak dan keupayaan sendiri dan pensyarah adalah pemudahcara sahaja.

Aliran objektivis melihat ilmu sebagai satu produk dan guru adalah penyampainya. dan trait yang perlu dikuasai seseorang untuk berjaya di dalam kerjayanya. Kurikulum tersembunyi amat berpengaruh. Contohnya ialah dalam mengajar kemahiran generik. kualiti dan budaya akademik di jabatan. Rumusan Kurikulum tersembunyi amat berpengaruh dan boleh digunakan seiring kurikulum akademik yang digubal oleh pensyarah. kebolehan. Minat dan kesungguhan pendidik. Ia adalah himpunan pengalaman tambahan pelajar yang wujud dan dialami serentak dengan kurikulum yang sedang diajar. kemahiran berkomunikasi. Setelah mengikuti semua kursus ini pelajar tersebut akan turut mempelajari pelbagai kemahiran generik. pengajaran kemahiran generik dibuat di dalam bentuk kurikulum tersembunyi iaitu melalui teknik infusi yang menabur atau meletakkan beberapa bahagian dari kemahiran-kemahiran ini di dalam semua kursus yang pelajar ikuti. Cabaran kepada para pensyarah ialah menentukan isinya dan ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Kemahiran generik ialah kemahiran umum. Aliran konstruktivis melihat ilmu sebagai satu proses pembinaan dan guru adalah pemudahcaranya. Contoh-contoh mudah ialah • Kehidupan di institusi • Kaedah menetapkan peraturan dan norma institusi • Proses-proses sosialisasi.91 dan memperluaskan pengetahuan pelajar Rumusan Terdapat dua aliran yang kuat dan berbeza tentang pengajaran dan pembelaran. Aliran-aliran ini akan menghasilkan output atau keupayaan yang juga berbeza-beza. Ia boleh digunakan sebagai satu komponen tambahan sambil melaksanakan kurikulum biasa. integrasi & pembudayaan • Agenda tersembunyi • Pengetahuan atau kemahiran insidental Pengaruh kurikulum tersembunyi mudah difahami dengan melihat bagaimana personaliti kanak-kanak terbentuk. nilai dan pendirian terhadap ilmu turut mencorakkan kurikulum yang dibina/ dilaksanakan . Kemahiran generik memerlukan tempoh yang lama untuk dikuasai sepenuhnya dan tidak mungkin diperolehi dengan mendalam melalui pengajaran secara kursus. Perkara yang sama berlaku di institusi pendidikan sama ada di sekolah ataupun IPT. Oleh itu. Kurikulum Tersembunyi Satu elemen yang perlu diberi perhatian semasa mereka bentuk kurikulum ialah kurikulum tersembunyi.

• Program: Penawaran kursus dibuat secara Interdisciplinary yang menekankan kepelbagaian di dalam perspektif-perspektif ilmu. Koherens ialah keadaan saling keterkaitan di antara item-item isi di dalam sesuatu kursus dan di antara setiap kursus dengan kursus-kursus lain di dalam sesebuah program. iaitu kesepaduan menyeluruh di antara mata pelajaran/kursus yang diajar dengan kurikulum/program yang dibentuk. masalah. Kewujudan koherens yang tinggi memastikan kesan Gestalt iaitu “the whole is greater than the sum of its parts” diperolehi. Soalan Refleksi 1. dan sebagainya. kaedah belajar. elektif. dan sebagainya dan juga kesalingkaitan di antara mereka. dan kaedah saintifik dikenalpasti dan dilaksanakan secara infusi atau difusi di dalam kursus dan program.92 menabur atau meletakkan cebisan isi-isi tersebut di dalam pelbagai kursus atau kegiatan pelajar. perspektif pemikiran. Berikan beberapa contoh kurikulum tersembunyi yang anda tahu. teras. Faktor yang menentukan kejayaan ini ialah koherens. Penawaran sesuatu program melibatkan kepelbagaian dari segi disiplin ilmu. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Terdapat berbagai cara memastikan koherens: • Isi pelajaran: Kursus-kursus di dalam sesebuah program dikelaskan sebagai major dan minor dan seterusnya diperincikan sebagai asas. Bagaimanakah kurikulum tersembunyi itu diserapkan dalam pelaksanaan proses pendidikan? Koherens Dalam Kurikulum Satu isu penting di dalam penggubalan kurikulum berkualiti ialah memastikan bahawa kurikulum yang terlaksana adalah kurikulum yang digubal. 2. isu. konsep. kaedah induktif. alam sebenar. Struktur dan isi sesuatu mata pelajaran/kursus adalah kurikulum di peringkat mikro manakala gabungan pelbagai kursus di peringkat silibus/program adalah kurikulum di peringkat makro. dan opsyen. • Cara mencapai ilmu: Proses-proses mencapai ilmu seperti yang terkandung di dalam kaedah ekspositori-deduktif. • Kemahiran generik: Beberapa kemahiran intelek dan kemahiran komunikasi dikenalpasti dan ditawarkan secara infusi atau difusi di dalam kursus dan program.

Sept 4. Jelaslah bahawa setiap institusi perlu mendapatkan benchmark sendiri untuk setiap bidang supaya program dan kursus yang ditawarkan tidak ketinggalan di peringkat negara dan di peringkat antarabangsa. manakala Malaysia mendaftarkan purata 2 paten / juta penduduk Untuk IPT.S. kualiti kurikulum.A. Satu lagi laporan yang mengejutkan ialah kedudukan Malaysia di pentas dunia di dalam pendaftaran paten. dan tanggapan masyarakat setempat dan masyarakan dunia terhadap program dan institusi. aspek penyelidikan di kalangan graduan dan kekinian mereka di dalam membincangkan isu-isu semasa di dalam seminar dan konferens antarabangsa juga diambil kira. Setiap ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Ukuran keterkinian kurikulum juga dapat dilihat pada keupayaan pencapaian dan kecekapan pelajar terhadap pengetahuan dan kemahiran tertentu. mendaftarkan purata 200 paten / juta penduduk. Rumusan Hasil kurikulum yang digubal membentuk kualiti akhir pelajar. Malaysia menduduki tempat ke 16 manakala di dalam Sains. ukuran keterkinian kurikulum dapat dilihat pada statistik pengambilan kerja graduan tiap tahun selepas tamat pengajian. Koherens ialah nilai tambah yang menentukan kualiti sebenar setiap kursus dan program. Department of Education pada tahun 2000. Tanggapan atau komen terhadap “program”. iaitu kurikulum yang baik akan melaporkan kadar pengambilan kerja yang lebih tinggi. Kajian ini di panggil Third International Mathematics and Science Study.S. pelajar mengikuti kursus tetapi mengalami silibus/program. Malaysia ditempat ke 22. Satu darinya ialah kajian prestasi di dalam Sains dan Matematik di antara 38 buah negara yang dijalankan oleh U. Di semua institusi pendidikan.93 • Pembangunan diri: Sahsiah dan kualiti peribadi pelajar ditentukan dan dibangunkan secara infusi atau difusi di dalam kursus dan program. Institusi yang mempunyai “program” yang baik. 2000 melaporkan bahawa: • • • • 95% dari jumlah paten di dunia dipegang oleh 15% penduduknya Jepun mendaftarkan purata 300 paten / juta penduduk U. “kualiti”. Cabaran & Keterkinian Kurikulum Terdapat banyak kajian yang menguji kesan kurikulum terhadap pengajaran. Pada peringkat IPT. Akhbar The Star. Di dalam Matematik. “ketokohan dan anjalan graduan” adalah sebenarnya komen terhadap kurikulum.

terdapat dua aliran kuat di dalam interpretasi dan amalan pengajaran dan pembelajaran yang mempengaruhi isi dan struktur kurikulum. dan amalan yang telah dipilih dan memaksimumkan koherens serta kesan-kesan positif dari kurikulum tersembunyi. visi. misi. UNIT 10 PENTERJEMAHAN & PENTAFSIRAN KURIKULUM KEBANGSAAN HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran.94 institusi perlu mendapatkan benchmark sendiri untuk setiap bidang supaya program dan kursus yang ditawarkan tidak ketinggalan di peringkat negara dan di peringkat antarabangsa. Faktor-faktor ini mencorakkan kurikulum yang direka dan menentukan hasil akhir yang diperolehi. Terdapat juga kurikulum yang tersembunyi di dalam kurikulum yang dibina. pelajar dapat: MATLAMAT & OBJEKTIF KURIKULUM ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Sebagai rumusan. Tugas setiap pensyarah ialah menentukan bahawa pengajaran dan matlamat yang hendak dicapai adalah selaras dengan falsafah.

95 FALSAFAH PENDI KEBANGSAA KURIKULUM KEB KURIKULUM KEBANGSAAN PRASEKOLAH KBSR KBSR Kurikulum Kebangsaan KBSM T D K ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) il Do ad e Ta K .

96

MASIHKAH ANDA INGAT APAKAH KURIKULUM KEBANGSAAN?
Apakah Peranan Kurikulum? 1.

YANG

DIMAKSUDKAN

Laporan Jawatankuasa Kabinet, 1979: Perkembangan individu secara menyeluruh (intelek, rohani, emosi dan jasmani) 2. Penerapan dan perkembangan nilai-nilai murni 3. Penyebaran ilmu pengetahuan 4. Pembentukan masyarakat malaysia yang bersatu padu 5. Melahirkan tenaga kerja mahir Rangka Konsepsual Penterjemahan Kurikulum 1. Asas pertimbangan pembinaan kurikulum 2. Peringkat Pelaksanaan kurikulum: Pra Sekolah, Rendah, Menengah, Pendidikan Khas 3. Amalan kurikulum di dalam bilik darjah 4. Hasil / Kesan akhir

    

Asas pertimbangan pembinaan kurikulum 1. Pembangunan negara Ekonomi Perpaduan Teknologi maklumat Sains & teknologi Sosio budaya 2. Perkembangan individu Perkembangan insane

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

97  Perkembangan warganegara 3. Teori pembelajaran  Pelbagai kecerdasan  Kecerdasan (IQ, EQ, SQ & PQ)  Konstruktivisme Falsafah Pendidikan Kebangsaan  Pendidikan suatu usaha berterusan  Perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu (intelek, rohani, emosi & jasmani)

4.

• • • •

5. Empat asas utama pendidikan (UNESCO) Belajar untuk pengetahuan Belajar untuk kemahiran Belajar untuk menjadi insan sempurna Belajar untuk hidup bersama

Peringkat Pendidikan: Pra Sekolah, Sekolah Rendah, Sekolah Menengah, Pendidikan Khas 1. Mata pelajaran wajib • Teras • Tambahan • Elektif Program-Program Khas: • Pemupukan patriotisme • Pendidikan alam sekitar • Pendidikan kesihatan keluarga • Pendidikan pencegahan dadah • Program komputer dalam pendidikan • Program khas orang asli • Program sekolah ke kerjaya

2.

Amalan kurikulum di dalam bilik darjah 1. Strategi pengajaran & pembelajaran (Berpusatkan murid) • Inkuiri penemuan • Penggabungjalinan • Penyerapan • Kesepaduan pengetahuan & amalan • Pengayaan & pemulihan • Kemahiran berfikir secara kreatif & kritis ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

98 • • • • • • • • • • • 2. Pembelajaran masteri Learning how to learn Penulisan genre Kemahiran proses sains Pembelajaran kontekstual Pembelajaran yang menyeronokkan Kemahiran generik Kajian masa depan Sistem pembelajaran intergratif Aspek merentas kurikulum Pembelajaran bestari

Penilaian  Penilaian berterusan  Penilaian berasaskan sekolah  Penilaian secara berpusat

Hasil Pelaksanaan Kurikulum 1. Pembangunan Insan / individu • Pekerja berilmu • Celik it • Berkemahiran dan berketrampilan • Bersemangat patriotik • Berakhlak mulia • Hidup bermasyarakat • Menghargai alam sekitar • Berfikiran kreatif & kritis • Berdaya tahan/jati diri • Berinovatif • Beretika & berbudaya 2. Pembangunan negara  Warganegara yang cemerlang, gemilang & terbilang  Kemajuan ekonomi, sosial dan politik  Rakyat yang bersatu  Negara yang stabil, aman dan makmur  Penyertaan demokrasi tulen  Guna tenaga penuh.

Domain Objektif Kurikulum

ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012)

99 Domain Objektif Kognitif (Taksonomi Bloom) Domain Objektif Afektif Pemikiran Aras R ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

menggunakan perubahan tingkah laku pelajar sebagai rujukan. Mengetahui kepentingan atau nilai Memberi respon terhadap sesuatu yang MemberiTindakbalas telah dipelajari Tindakbalas Memberi Menerima Menerima Menerima arahan dan tunjuk ajar.100 Domain Afektif Domain Afektif Perwatakan Perwatakan Mengorganisasi Mengorganisasi Menghargai Menghargai Membentuk perwatakan sesuatu sikap atau nilai. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Domain Objektif Psikomotor Domain Psikomotor 5) Naturalisasi 4) Artikulasi 3) Ketelitian 2) Memanipulasi Meniru Menyebatikan apa yang telah dipelajari Melaksanakan tugas dengan cekap Melakukan sesuatu dengan teliti Mengaplikasi apa yang dipelajari Memerhati dan meniru Bagaimanakah Objektif/ Hasil Pembelajaran di Nyatakan? Perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menyatakan objektif adalah: • • fokuskan kepada pelajar. terhadap Menyelia diri sendiri atau orang lain melakukan sesuatu.

Audiens (Pelajar) à Siapakah audiens anda? Behaviour (Tingkah laku) à Apa yang anda mahu mereka lakukan? Condition (Situasi) à Apakah perubahan tingkah laku pelajar mahukan? dikuasai pelajar? yang anda Degree (Tahap) à Sejauh mana pengetahuan & kemahiran yang dipelajari telah KRITERIA PENULISAN OBJEKTIF PENYUSUNAN KANDUNGAN KURIKULUM SEKOLAH ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) Tahap usia / kecerdasan .101 Objektif ditulis dengan menggunakan format 'ABCD': i. iv. ii. iii.

Menterjemahkan kurikulum kepada unit-unit pengajaran Sukatan Pelajaran ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) Dokumen mengena kepada m tahun per .102 Kurikulum sebagai hasil (ends) à kenyataan objektif yang dihajatkan Pengalaman pembelajaran sebagai cara (means) mencapai objektif à isi & kaedah PENTERJEMAHAN KURIKULUM KEPADA PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sukatan Pelajaran & Huraian Kandungan Pelajaran Sukatan pelajaran mesti diluluskan oleh Menteri Pelajaran.

103 Mentejemahkan Kurikulum Menerusi Sukatan Pelajaran Kepada Rancangan Pengajaran Tahunan & Harian Adakah pengajaran itu merupakan proses memindahkan ilmu bagai mengisi botol yang kosong? PELAKSANAAN KURIKULUM DI BILIK DARJAH ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

Pe Hasil Pembelajaran: Senarai pernyataan pencapaian secara hirarki tentang pengetahuan. kemahiran. Seko Menengah.104 KURIK (Pra Sekolah. Mata PENGLIBATAN GURU DALAM KURIKULUM DI BILIK DARJAH PERANCANGAN & PELAKSANAAN Unit 1 Tajuk 1 Analisis Kurikulum Tajuk 2 ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) Tentukan . kebolehan. sikap yang perlu dikuasai oleh pelajar mengikut aturan pencapaian yang telah ditentukan selepas menerima pengajaran.

SUKANATAN PELAJARAN KEPADA RANCANGAN Rancangan Pengajaran Tahunan Minggu Tajuk/ Topik/ Unit Hasil Pembelajaran/ Objektif/ Huraian Kandungan Konsep Kemahiran Nilai 1 2 3 4 5 6 7 42 Perkhidm atan bantuan ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .105 Penilaian TRANFORMASI PENGAJARAN.

kekangan atau kekuatan serta kepuasan yang ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Mendifinisikan ekologi antara benda hidup dengan betul ii. Menjelaskan sekurang-kurangnya 3 bentuk interaksi komponen biotik & abiotik. menghormati. Pelajar : 35 Orang Objektif yang ditulis mestilah eksplisit. Poster.106 TRANFORMASI RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KEPADA PROSES PENGAJARAN Contoh Format Asas: Tarikh/ Hari : 28 Ogos 2010/ Selasa Tingkatan : 4 Sains Mata Pelajaran: Biologi Tajuk : Ekologi Masa : 9. komunikasi.20 am (80 minit) Bil. spesifik dan tersusun Objektif : Pada akhir pengajaran. Projektor. Menganalisis dengan tepat 3 isu ekologi hutan tempatan. cabaran. pelajar dapat. : Bersyukur. Skrin. ringkas. Soal jawab 2. Penerangan 3. i. Penilaian : Komputer. Persembahan 5. menghargai. permasalahan. Model Pembelajaran Masteri (Objektivisme) Kandungan Tayangan klip video berkaitan Difinisikan ekologi Interaksi komponen ekologi Isu-Isu ekologi tempatan Penilaian Rumusan Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Catatan Langkah & Masa Set induksi (5 minit) Langkah 1 (15 minit) Langkah 2 (20 minit) Langkah 3 (20 minit) Langkah 4 (30 minit) Langkah 5 (10 minit) Refleksi : Ditulis setelah proses pengajaran dan pembelajaran berakhir dengan mengenalpasti isu. Aktiviti Bahan Nilai Kemahiran : 1.00–10. buku teks. iii. Perbincangan 4. mencari maklumat Contoh Rancangan Pengajaran Harian i. kerjasama : berfikir.

Input guru & tunjukcara guru Amali. projek. • Tayangan filem/ video • Keratan akhbar/ poster • • • • Amali Perbincangan Pemetaan konsep Laporan Fasa 2: Pencetusan Idea Murid dan guru sedar tentang idea terdahulu Fasa 3: Penstrukturan semula idea i. catatan peribadi dan lain-lain. Menguji kesahan idea-idea sedia ada. Murid dapat membuat refleksi sejauh manakah idea asal mereka telah berubah. Pembinaan idea baru iv. diperkembangkan atau diganti dengan idea yang lebih saintifik. (Pembelajaran Berasas Masalah. Perbincangan dalam kumpulan kecil dan buat laporan Pembacaan lanjutan. Penulisan sendiri kerja projek Penulisan kendiri. Pengubahsuaian. Model Pembelajaran Konstruktivisme 5-fasa (Needham. Pendedahan kepada situasi konflik iii. Penilaian • Wujudkan kesedaran tentang idea • • • • alternatif. Perbandingan Model Objektivisme Dan Konstruktivisme ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . pemgembangan atau penukaran idea. Pembelajaan Inkuiri. Menguji kesahan untuk idea-idea baru yang dibina. Mengenalpasti idea-idea alternatif dan memeriksa sendiri secara kritis idea-idea sedia ada. Menyedari bahawa idea sedia ada perlu diubahsuai. 1987). eksperimen. Penjelasan dan pertukaran ii. perbincangan kumpulan.107 telah muncul ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung dan apakah tindakan yang efektif yang perlu diambil untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran pada masa hadapan menjadi bertambah baik. Fasa 4: Penggunaan Idea Fasa 5: Refleksi Pengukuhan kepada idea yang telah dibina dalam situasi baru dan biasa Menyedari tentang perubahan idea murid. ii. Pembelajaran P Fasa Fasa 1: Orientasi Tujuan/ Kegunaan Menimbulkan minat dan menyediakan suasana Kaedah Contoh: • Amali penyelesaikan masalah • Tunjukcara.

108 Objektivisme Pindahkan pengetahuan Perubahan Penerima pasif Pemberi maklumat Perubahan mengikut markah ujian Presriptif Diarah guru Guru memperbaiki kesilapan. . Sumbang Saran Guru memberi panduan. positif.input pelajar Titik Tolak Tujuan Peranan Murid Peranan Guru Indikator kejayaan Pembelajaran Persekitaran Komunikasi Guru Pelajar Strategi Penyoalan Maklum Balas Struktur CONTOH PROSES PEN 1. spesifik dan regular Soalan terbuka Menggalakkan & memuji Anjal . Pelajar berbincang dan menjana soalan hubungan ekologi antara benda hidup ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) 3. sehala Soalan tertutup Menentukan sama ada jawapan betul Masa dan rutin tetap Konstruktivisme Kekuatan dan kelemahan pelajar Membangunkan pelajar yang bertanggungjawab Pembuat keputusan yang aktif Pemudah cara Kebolehan mengaplikasi idea secara berdikari dan menetapkan matlamat Menyokong pengambilan risiko Kumpulan koperatif Dua arah.

109 YES & DON’T DALAM PENULISAN OBJEKTIF PENGAJARAN YES & DON’T DALAM PENULISAN OBJEKTIF YES Build Classify Contrast Demonstrate Distinguish Evaluate Identify Interpret Label List Match Measure Name Remove Select State DON’T Appreciate Consider Desire Feel Find interesting Have inside into Know Learn Like to Love to Really like to Recognize Remember See that Think Understand KEPENTINGAN PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

Murid yang cerdas diberi peluang untuk memperkayakan pengetahuan. Murid rasa seronok belajar. Pembestarian Budaya Pengajaran Dan Pembelajaran Mengapa Guru ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Prestasi murid dapat dipantau. Murid dapat pengetahuan yang maksima. Murid belajar dalam keadaan yang berfokus. Murid dapat mempelbagaikan proses pembelajaran. Murid dapat dikenalpasti kekuatan dan kelemahan. Murid yang lemah diberi peluang untuk menjalani proses pemulihan semula.110 Memuda S Apakah hubungkait antara Penulisan RPH dengan pembelajaran murid? • • • • • • • • • Murid tidak rasa bosan.

111 Perubahan Dalam Amalan Pengajaran Dan Pembelajaran Perubahan diharap berlaku dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah seperti dijelaskan di bawah. Amalan Pengajaran Sedia ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) .

Guru perlu meneliti semua rancangan pengajaran yang telah dibuat untuk proses penambahbaikan. namunmanfaat sepenuhnya tidak dapat diserap oleh pelajar.112 Peranan Guru Dalam Amalan Pengajaran Bestari ω Guru berperanan sebagai pembimbing ω Guru menyediakan pengalaman pembelajaran ω Pelajar lebih bertanggungjawab ke atas pembelajaran RUMUSAN : KEBERKESANAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Pengajaran & Pengajaran secara terancang dapat memaksimumkan keupayaan murid untuk beroleh pengetahuan. Hanya 75 peratus ilmu yang disampaikan oleh guru dikuasai atau difahami oleh murid. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) Pembelajaran . Lebih dari 95 peratus maklumat atau pengetahuan yang disampaikan oleh guru dapat dikuasai atau difahami oleh murid Walaupun pengajaran guru telah dirancang.

strategi dan tekniknya mengikut kesesuaian tahap pembelajaran murid. ZAINI ABDULLAH (NOTA KULIAH KPF 3012) . Proses pembelajaran murid perlu diberi perhatian dan dirancang dengan teliti. MAAF SEDANG DALAM PENYELENGGARAAN SILA LENGKAPKAN UNTUK UNIT-UNIT YANG SETERUSNYA BERPANDUKAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL.113 Pengajaran guru kurang berkesan. Guru perlu mengubahsuai kaedah. Kurang dari 50 peratus daripada maklumat / pengetahuan yang disampaikan oleh guru dapat dikuasai atau difahami oleh murid. Proses pengajaran guru perlu diubah dari aspek kaedah. Proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dalam keadaan tidak bermatlamat. strategi dan teknik pengajaran agar keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dipertingkatkan pada sesi berikutnya.