LLM8Ak kLkIA ÞkAk1IkUM 5I5WA

MCVLMLN1 5¥51LM
Nama Anggota ke|ompok ť
ke|as ť
N||a|ť
Ŧ 1u[uan
Memahaml sLrukLur oLoLţ Lulana keras dan Lulana rawan
2Ŧ laL dan 8ahan (ullsl sendlrl karena Lermasuk penllalan)
ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ
ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ
3Ŧ ara ker[a
O lapkan ceker avam
O kullLl dan amaLl ototţ [ar|ngan |kat dan tu|ang
O lapkan alaL dan bahan unLuk perendaman dalam laruLan asam
O endam ceker avam selama 40 menlL
O maLl kekerasannvaţ kelenLuran dan warnanva (menaanakaL Lulana leblh balk
menaaunakan caplL dan leLakkan dl cawan peLrl)
O slkan pada Label hasll penaamaLan dan [awablah evaluasl prakLlkum
4Ŧ asll ÞenaamaLan
aŦ LoL (aambarkan dan [elaskan)
bŦ arlnaan lkaL (aambarkan dan [elaskan)
cŦ 1ulana
no asaran ÞenaamaLan ebelum dlrendam laruLan asam eLelah dlrendam
ŦWarna

kekerasan

kelenLuran

keadaan baalan
dalam

3Ŧ valuasl ÞrakLlkum
Ŧ elaskan mekanlsme ker[a oLoL pada ceker avam!
2Ŧ uarlmanakah eneral dlperoleh unLuk konLraksl oLoL?
3Ŧ kalau oLoL pada kakl manusla Lldak berfunaslţ penvebabnva adalahŦŦŦŦ
4Ŧ arlnaan lkaL pada ceker avam berfunasl sebaaalŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ
3Ŧ pakah Ler[adl perubahan kelenLuran vana Lelah dlrendam laruLan asam? Menaapa?
6Ŧ 1ulls perbedaan sLrukLur Lulana rawan dan Lulana keras pada ceker avam lnl!
7Ŧ 1ulls baalan Lubuh vana berupa Lulana keras! ebuLkan pula baalan Lubuh vana
berupa Lulana rawan!
8Ŧ pakah Lulana rawan dapaL berubah men[adl Lulana keras?
9Ŧ ebuLkan LulanaŴLulana pada anaaoLa Lubuh!
0ŦebuLkan mlnlmal 3 kelalnanŴkelalnan pada Lulana dan oLoL manusla!


°–f½f"  @¾½ ff°¾f°–ff° f°f°– f¾½f fn ff¯°"  @¾ f–f°  f°– ½f f°– f¾" f° ½f f–f°  f°– ½ff°–ff°"  ½fff°–ff° f½f f¯ °©f f°– f¾"  f°f°– f°–½f ff°––f "  f°¯°¯f f°f° f°f°½f ff°– f°¯f°¾f"  .ff ©f O f½f°n ff¯ O f°f¯f ©f°–f°f f°f°– O f½f°ff f° ff°°½ ° f¯f° ff¯ff°f¾f¯ O ° f¯n ff¯¾ f¯f¯ ° O ¯f  f¾f°°f  °f° f° f°f°f %¯ °–f°–f f°–  f ¯ °––°ff°nf½ f° ff° nff°½ % O ¾f°½f ff f¾½ °–f¯ff° f°©ff f ff¾½f¯  f¾9 °–f¯ff° f %–f¯ ff° f°© f¾f°% f°–f°f%–f¯ ff° f°© f¾f°% n @f°– - f¾ff°9 °–f¯ff° ¯ ° f¯ff°f¾f¯  f ° f¯  Jf°f     f¾f°    °f°   f ff° f–f° ff¯  ff¾9f¯  f¾f°¯ f°¾¯ ©f½f fn ff¯"  f¯f°ff ° – ½ °°f¾"  ff½f ff¯f°¾f f €°–¾ ½ ° f °ff ff  f°–f°f½f fn ff¯ €°–¾¾ f–f  ½ff ©f ½ ff° °f°f°– f ° f¯ff°f¾f¯".