BAB I METODOLOGI PENYELIDIKAN

1.1

Latar Belakang Masalah

Masyarakat Melayu di Malaysia sememangnya memiliki budaya kehidupan yang begitu unik.Ini adalah kerana berdasarkan faktor sejarah , begitu banyak unsur-unsur yang mempengaruhi adat resam dan budaya masyarakat Melayu. Apatah lagi masyarakat Melayu sememangnya begitu terkenal sebagai bangsa yang sangat mementingkan adat. Pentingnya adat bagi masyarakat Melayu jelas terlihat dalam peribahasa yang berbunyi Biar mati anak, jangan mati adat. Tata perlakuan dalam adat resam masyarakat Melayu banyak dipengaruhi oleh adat yang diwarisi dari budaya Hindu yang disesuaikan mengikut unsur-unsur Islam.1

Di Malaysia, penduduk pribumi dari keturunan suku-suku di Indonesia, seperti Minangkabau, Jawa, Aceh, Bugis atau Mandaling yang bertutur dalam bahasa Melayu, beragama Islam dan mengikuti adat-istiadat Melayu, semuanya dianggap sebagai orang Melayu.2 Dan seperti yang diketahui , Indonesia yang menjadi asal punca wujudnya susur galur masyarakat Melayu di Malaysia sangat-sangat terpengaruh dengan kebudayaan Hindu dan juga Buddha. Buddha di dalamnya melainkan aspek kesenian3. Berbanding dengan bidang lain, barangkali tidak ada aspek lain yang lebih besar lagi abadi pengaruh Hindu-

1
2

http://malaysiana.pnm.my/01/0101mel_pengenalan.htm Tarikh : 01 Mac 2011 http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_Melayu_di_Malaysia#Definisi_Melayu Tarikh : 24 Feb 2011 3 Abdul Rahman Abdullah (2003).Sejarah dan Tamadun Asia Tenggara.Kuala Lumpur: Utusan Publication Sdn.Bhd. Hal:187

1

Aspek-aspek kesenian Melayu yang masih berbaur dengan pengaruh Hindu contohnya , masih jelas dipelihara sehingga kini terutamanya di dalam adat istiadat perkahwinan, kelahiran dan juga kematian. Selain dari itu pengaruh seni dan budaya tersebut juga hinggap di pelbagai bidang yang lain termasuk masakan, permainan rakyat serta tarian tradisional Melayu. Seni tari seperti Tarian Asyik, Mak Inang , Canggung dan juga Kuda Kepang pada mulanya berhubung rapat dengan kepercayaan tradisional, yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan irama alam yang dianggap tidak seimbang, seperti kemarau dan banjir. berlakulah perhubungan kuaa ghaib dan roh halus.4 Melalui upaca tarian dengan gerak-geri tertentu dikatakan dapat mempengaruhi gerakan alam. Dan sebagaimana biasa, dalam upacara ini

Menyorot pandangan kepada kekayaan nilai seni budaya yang dimiliki oleh masyarakat Melayu inilah, masyarakat merasakan perlunya wujud rasa kecintaan di kalangan generasi kini terhadap seni budaya tersebut bagi memastikan ianya tidak lapuk ditelan zaman. Justeru itu pelbagai langkah yang telah dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu samada badan kerajaan atau bukan kerajaan bagi memastikan kesenian ini terus dipelihara. Antaranya adalah dengan mengadakan kelaskelas tarian, persembahan dan sebagainya.

Tidak dinafikan bahawa unsur-unsur kesenian yang terdapat di dalam budaya dan adat resam tersebut mempunyai nilai yang cukup tinggi . Namun begitu apa yang membimbangkan adalah masih wujud unsur-unsur khurafat, tahyul , pemujaan ruh dan semangat di dalam persembahan tersebut yang masih diamalkan sehingga kini. Amalan ini pastinya memberi kesan terhadap aqidah mereka yang mengamalkannya serta mereka yang menontonnya. dengan menyeluruh. khususnya. Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi membendung gejala ini juga dirasakan masih belum dilaksanakan Diakui bahawa bukan mudah untuk membenteras aktiviti kesenian berunsurkan syirik dan khurafat kerana ianya seolah-olah telah sebati dengan jiwa masyarakat Melayu

4

Abdul Rahman Abdullah (2003). Hal.397

2

Dalam penilaian tentang pengaruh Islam di Nusantara, dua orang tokoh Islam yang terkemuka iaitu Prof.Dr.Hamka dan Dr. M.Natsir menjelaskan bahawa corak dakwah Islamiyyah di Nusantara yang terlalu menekankan sikap damai dan menyesuaikan diri telah menimbulkan sinkretisme. Iaitu usaha mencari kecocokan atau penyesuaian. Dengan demikian , penggantian agama tidaklah banyak berkesan. 5 Justeru itu masyarakat Islam nusantara sehingga kini sering mencampur adukkan di antara yang hak dan yang bathil.

1.2

Objektif Kajian

Dapatan kajian yang dilakukan terhadap tajuk ini adalah diharapkan dapat mencapai objektif ² objektif berikut :

1.2.1

Mengesan dan mengkaji sejarah dan asal-usul Seni Tarian Kuda Kepang Masyarakat Jawa di Malaysia. Melalui kajian ini penulis berharap ia akan dapat menjawab beberapa persoalan penting serta merungkai kemusykilan tentang sejarah dan asal usul tarian ini.

1.2.2

Mengenal pasti unsur-unsur kesenian yang terdapat di dalam Seni Tarian Kuda Kepang Masyarakat Jawa di Malaysia. Ini adalah kerana Tarian Kuda Kepang ini adalah salah satu seni tarian tradisional rakyat yang memiliki sejarahnya yang tersendiri. Oleh itu dengan cara mengenal pasti unsur-unsur kesenian tersebut , ia akan memberi suatu faedah yang besar khususnya di kalangan generasi muda , seterusnya menghargai nilai-nilai kesenian tersebut.

5

Abdul Rahman Hj Abdullah (2006). Hal 137.

3

1.2.3

Mengenal pasti nilai-nilai kesenian Tarian Kuda Kepang dari sudut persamaan dan juga percanggahan dengan prinsip-prinsip kesenian Islam. Tidak dinafikan bahawa Tarian Kuda Kepang memiliki nilai seni dan estetika yang sangat tinggi. Namun begitu tidak semua perkara yang diterima oleh masyarakat dapat diterima oleh Islam. Oleh itu dengan mengenal pasti unsur-unsur kesenian tersebut dari sudut percanggahan dan persamaannya dengan kehendak Islam , mungkin seni warisan ini dapat terus diamalkan tanpa melanggar batasbatas yang ditetapkan oleh syara·.

1.2.4

Mengenal pasti bentuk-bentuk kesenian yang dibenarkan di dalam Islam. Ini adalah kerana seperti yang diketahui bahawa kesenian itu memiliki cabang dan bentuknya yang pelbagai. Ini termasuklah seni bina, seni ukiran, penulisan, seni lakon dan sebagainya. Dan Islam yang penuh dengan keindahan tidak pernah menolak seni kerana seni itu sendiri dapat mendorong hati ke arah ketakwaan kepada Allah SWT dengan syarat ianya dihasilkan berlandaskan kaedah syara·.

1.2.4

Mencari kaedah terbaik bagi mengatasi unsur-unsur khurafat dan syirik yang terdapat di dalam bentuk-bentuk kesenian masyarakat Islam di Malaysia. Umum mengetahui bahawa adalah agak sukar menghakis fahaman ² fahaman khurafat yang telah sebati dengan adat resam masyarakat Jawa. Salah satu sebabnya adalah ingin menjaga hati generasi tua. Justeru itu dengan adanya kajian ringkas ini, sekurang-kurangnya ia dapat mencari kaedah yang sesuai untuk meneruskan seni warisan ini, khususnya Tarian Kuda Kepang dalam keadaan ianya terpelihara dari sebarang unsur yang mencemar aqidah.

1.3

Masalah Kajian

1.3.1

Kekurangan sumber di dalam bentuk teks.

4

1. 5 .2 Sumber-sumber teks yang ditemui juga tidak menjelaskan secara terperinci terhadap lapangan kajian.3.3 Terdapatnya beberapa percanggahan dari sudut fakta yang belum dapat dikaji secara mendalam oleh penulis. 1.3.

BAB II ISLAM DAN SENI 2. comel bentuk badan.8 Maksud estetik tersebut adalah tanggapan dan kefahaman seseorang di dalam menilai seni dan ianya merangkumi penglibatan deria dalam konteks penghasilan dan penghargaan ke atas objek seni. iaitu kecil. muzik dan lain-lain lagi yang dicipta dengan bakat atau kecekapan dan hasil daripada sesuatu ciptaan.7 2.com/20110/01/pandangan-tokoh-barat-timur-dan-html Tarikh : 24 Jan 2010. lukisan. elok. keseronokan dan kesenangan estetik. 6 Kamus Dewan Dwi Bahasa Dewan Bahasa Dan Pustaka pula menjelaskan seni sebagai suatu ciptaan yang indah dan memerlukan banyak kemahiran dan pengalaman serta pengetahuan. 6 .1 Definisi Seni Menurut Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka Edisi Ketiga seni bermaksud halus . 6 7 Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka Edisi Ketiga (1997). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Hal. enak didengar iaitu mengenai suara.1244-45 Azhar Hj Mad Aros (2003) Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Kertas 1) Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti m/s:333 8 http://colourexist. seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan.blogspot. keseronokan dan kesenangan estetik tersebut timbul samada sewaktu menghasilkan produk seni tersebut ataupun ketika menikmat hasil seni. tipis dan halus.1.1 Definisi Seni Menurut Barat Menurut Herbert Read. Seni II juga bermaksud karya termasuklah sajak. Keceriaan.

com/site/khazalii/8udi3052keseniandalamislam%28bab8%29 12 Mohd Johari Ab Hamid (2004) Hal 19.blogspot.1. menjelaskan seni sebagai kerja yang berkaitan dengan rasa jiwa manusia yang sesuai dengan fitrahnya.11 Menurut Ibn Khaldun pula seni adalah kebenaran. seni adalah ciptaan bentuk-bentuk yang mengandungi nilai estetika yang merupakan perpaduan dengan nilai etika Islam.com/20110/ Mohd Johari Ab Hamid ( 2004 ). Beliau juga menyatakan bahawa seni juga bermaksud indah melalui pandangan kecantikan dan keindahan.19.10 2. Crose dan Collingwood pula berpendapat bahawa seni suatu imej mental.Sidi Gazalba (1993).Tanjong Malim : UPSI Hal.2 Definisi Seni Menurut Islam Menurut pandangan Imam Al-Ghazali .Menurut Eugene Johnson dalam ¶The Encyclopedia Americana· menyebut bahawa seni adalah kemahiran.google. Objek yang ideal yang dimyatakan di dalam bentuk fizikal melalui bahan yang terhasil daripada karya sebenar dalam fikiran pemerhati. Sebagai contoh seni pertukangan bermaksud kemahiran pertukangan.13 9 10 11 http://colourexist.12 Menurut Drs.Falsafah Dan Kritikan Seni. Works such a paintings or sculptures produced bt skills. keindahan dan kebaikan di mana di dalamnya terkandung cirri-ciri estetika.9 Menurut Oxford Paperback Dictionary mentafsirkan : Art : The production of something beautiful. skill of ability in such work. etika dan logika. 7 . http://sites.

Seni di dalam Islam bukanlah seni yang mengajak ke arah kelalaian sebaliknya menanam rasa khusyu· kepada Allah serta memberi ketenangan di dalam jiwa manusia sebagai makhluk. naluri dan fitrah semulajadi manusia. kehendak di dalam semua keadaan.2 Kedudukan Seni Di Dalam Islam Sejajar dengan takrif Islam itu sendiri yang antaranya membawa maksud selamat dan sejahtera . situasi. Seperti yang dinyatakan oleh Nik Azis ( 1986 ) . Apabila 13 14 http://bataviase. Ini dapat dihasilkan melalui penghayatan kesenian Islam itu sendiri yang mana menyerlahkan kebesaran Allah itu sendiri melalui penghayatan jiwa.Bhd.id/node/155472 Tarikh : 04 Apr 2010. seni bukanlah bermatlamatkan hiburan dan keseronokan semata-mata. Ahmad Mohd Salleh (2008) Pengajian Agama Islam Dan J-Qaf Shah Alam : Oxford Fajar Sdn. seni menurut pandangan Islam adalah sesuatu yang sesuatu yang indah. citarasa. Islam mengatur kehidupan manusia di alam nyata yang dapat dirasakan melalui pengalaman dan tidak ada satu aspek pun dalam kehidupan manusia yang luput dari perhatian Islam14. Justeru itu . Konsep seni di dalam Islam adalah menjurus ke arah tauhid dan pengabdian diri terhadap Allah. maka Islam itu sesuai untuk semua peringkat zaman. Seni di dalam Islam juga membawa rasa cinta terhadap kehebatan Allah.Kesimpulannya . 2.co. cantik dan halus yang dapat didengar dan dirasa oleh jiwa.3 8 . Aspek tersebut termasuklah nilai-nilai kesenian di dalam Islam. Ini adalah kerana seni Islam itu terbukti menyokong kuat pembinaan Seperti yang diketahui. tamadun Islam . seni adalah sesuatu yang indah dan dan mampu menyentuh jiwa. seni yang berpaksikan tauhid kepada Allah akan dapat menanamkan rasa taqwa dan keimanan di dalam diri manusia yang mana ia juga bukan sahaja dapat meningkatkan daya intelek manusia malah membangun akhlak dan memimpin batin manusia yang mana tujuan akhirnya adalah untuk mencapai keredhaan Allah SWT. Namun di dalam Islam . Hal.

Justeru itu. maka seni adalah penyegar dan santapan bagi jiwa15. selagi ianya tidak melangkaui batas syara·.Tamadun Islam Dan Tamadun Asia Kertas 1.Shah Alam : Fajar Bakti Sdn.Bhd.16 Seni di dalam Islam juga snagat berkait rapat dengan tamadun Islam yang dalam masa yang sama tidak pernah menolak dasar tamadun lain .1411 17 Azhar Hj Mad Aros. 25. Intipati Ihya· Ulumuddin.Kuala Lumpur : Hidayah Publisher Hal. seni di dalam Islam merupakan sebahagian daripada kebudayaan Islam. apatah lagi Seni Islam merupakan sumbangan membacanya menjadikan hati hidup segar mengakui kebesaran Allah. Penciptaan manusia juga dilihat sebagai seni yang cukup mengagumkan. Tamadun Islam tidak menghalang sebarang bentuk hubungan dengan mana-mana tamadun malah antara intisari yang menjadi dasar kepada Tamadun Islam adalah berinteraksi secara harmoni dan baik dengan tamadun lain. menjadikan hati terpesona . Berbeza dengan barat yang hanya menghasilkan seni untuk seni ataupun seni kerana seni. wajah dihiasi dengan janggut. ilmu pengetahuan penyegar akal fikiran . daripada tamadun Islam yang mana tujuannya adalah untuk mencari keredhaan Allah. ibadah pula penyegar rohani. Contoh kesenian Islam yang paling utama adalah penciptaan Al-Quran itu sendiri yang mana ianya adalah susunan kalamullah yang tersangat indah yang tidak mampu untuk ditandingi oleh sesiapapun. Memandangnya sahaja dengan mata .(2002). Prof. Alis pula dipilihkan rambut yang lembut sekali dan berbentuk lengkung.17 Berdasarkan faktor-faktor tersebut jelas menujukkan bahawa Islam sememangnya meletakkan seni itu sebagai pelengkap kehidupan manusia dan pemangkin bagi mencapai keredhaan Allah SWT. Setiap anggota yang terdapat di dalam diri manusia tersusun dengan cukup indah melengkapi fungsinya. misai dan alis. tanpa mengira kesan baik dan buruknya terhadap kemaslahatan manusia itu sendiri. Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-DImasqi (2006).Kuala Lumpur : Darul Fajar Hal. 16 15 9 .olahraga merupakan penyegar jasmani. sedangkan kedua mata dihiasi dengan rambut di hujung pelupuk mata. Allah memberi hiasan untuk kepala dengan menumbuhkan rambut. Yusof Al-Qardhawi .Dr (2005) Seni Dan Hiburan .

Thuluth. Di dalam tamadun Islam . 2. Khat merupakan seni tulisan indah yang mempunyai nilai-nilai kehalusan dan kesenian. Diwani. Nasakh.1 Penulisan Khat / Seni Kaligrafi Islam Seni kaligrafi Islam atau sinonim dengan sebutan Seni Khat merupakan khazanah istimewa yang masih dimiliki oleh ummat Islam sehingga kini.2.2 Seni Bina Seni bina memainkan peranan yang penting di dalam Islam dan sangat terserlah di dalam pembinaan masjid selari dengan kepentingan pembinaan masjid yang memiliki 10 .3 Bentuk-Bentuk Kesenian Islam Bentuk ² bentuk kesenian Islam meresapi ke dalam pelbagai bidang.3. Pada kebiasaannya penulisan khat tertumpu kepada penulisan ayat-ayat Al-Quran dan kata-kata hikmah. Riq¶ah. Malah teknik dan lenggok penulisannya seolah-olah memiliki irama yang mampu menyentuh hati. Diwani Jali dan Raihani. Farisi. Kesenian Islam adalah : Contoh-contoh 2. terdapat lapan kaedah penulisan khat iaitu Khat Kufi.3. Setiap jenis kaedah penulisannya ini memiliki ciri-cirinya yang tersendiri. Seni khat begitu rapat dengan seni ukiran yang mana bangunan-bangunan. istana dan masjidmasjid di zaman kerajaan Islam terdahulu memiliki ukiran khat yang tersangat indah.

3 Seni Suara .3. kesesuaian iklim. Lagu Dan Bunyi. Seni bina Islam mengambil kira ruang pengcahayaan untuk keselesaan. 2. Seni bina Islam mempunyai ciri-ciri tertentu yang membezakannya dengan seni bina bangsa lain.fungsi yang pelbagai. seni suara yang berkaitan dengan muzik . keselamatan untuk jangka masa panjang dan yang paling utama bercirikan tauhid kepada Allah SWT. Yang pastinya Islam telah menyediakan batas-batas tertentu agar tidak keterlaluan hingga menimbulkan kelalaian. Sebagai contoh kaedah membaca Al-Quran secara bertaranum merupakan lagu yang sangat menenangkan hati ditambah lagi dengan keseniah ayat ² ayat AlQuran yang penuh keindahan sehingga mendatangkan rasa khusyuk di dalam mengingati Allah. Ini adalah kerana Islam meletakkan tempat ibadah sebagai ciri terpenting sesebuah bandar yang mengambil contoh pembinaan Masjid Nabawi di Madinah dalam peristiwa hijrah.4 Seni Ukir 11 . lagu dan bunyi tidak pernah diketepikan. Buktinya sehingga kini jelas sekali seni bina tamadun Islam begitu unggul dan terserlah hasil peninggalan zaman Kerajaan Islam terdahulu terutamanya di dalam pembinaan masjid. 2. Selain dari itu tiada dalil yang mutlak yang melarang penggunaan alat muzik di dalam Islam. pemisahan antara lelaki dan perempuan.3. Selaras dengan Islam yang tidak pernah mengabaikan kehendak fitrah manusia yang sukakan keindahan dan hiburan.

maka janganlah kamu mensiasiakannya. Bagi mencapai tahap dan tujuan kesenian Islam tersebut maka syariat telah telah menggariskan ciri-ciri seni di dalam Islam agar manusia tidak lalai dalam menghayati keindahannya serta sentiasa mengutamakan keseimbangan serta batas-batas syara· sebagaimana sabda Rasulullah SAW : Sesungguhnya Allah telah menentukan kewajiban-kewajiban.18 Ciri-ciri seni Islam menjelaskan perbezaan yang nyata dengan seni Barat di atas beberapa faktor utama iaitu : 18 Al-Qardhawi (Prof. dan janganlah kamu melanggarnya«. tanpa memikirkan kaedah. Kebiasaannya seni ukir Islam banyak menyorot kepada keindahan alam yang mana bunga-bungan dan tumbuhtumbuhan menjadi tema ukiran di tiang-tiang masjid dan istana. dan menentukan batas-batas larangannya . Ini berbanding dengan konsep seni barat yang hanya berpegang dengan pendapat bahawa seni adalah semata-mata untuk seni.4 Ciri-Ciri Kesenian Islam Sebagaimana yang telah diketahui bahawa seni di dalam Islam itu adalah bertujuan untuk menguatkan rasa takwa terhadap Allah SWT.Seni ukir sememangnya berkait rapat dengan seni bina.Dr) (2005) m/s : 53 12 . kesan dan akibatnya. Selain dari itu . 2. ayatayat Al-Quran juga sering terukir di dalam proses seni bina Islam.

Contoh bagi hakikat ini dapat dilihat dengan segala nilai seni yang terlukis di alam maya. Dalam masa yang sama ia juga sentiasa menjaga kemaslahatan hubungan di antara manusia dengan Allah. 2.4.2 Mengangkat martabat manusia dengan tidak meninggalkan nilai-nilai murni kemanusiaan .2.3 Seni di dalam Islam menghubungkan manusia kepada Allah .4. 2. Maka kesenian Islam menjadi pendorong ke arah mengukuhkan nilai taqwa manusia.4. 2. dan manusia dengan alam sekitarnya samada terhadap tumbuh-tumbuhan mahupun haiwan.4. 2. alam sekitar .4 Seni di dalam Islam menghubungkan dengan nilai keindahan Islam itu sendiri yang akhirnya mendorong rasa taqwa. 13 . Tumbuh-tumbuhan yang hidup subur memberi manfaat kepada manusia seluruhnya dan dalam masa yang sama manusia diajak agar mejaga kemaslahatan alam tanpa merosakkannya. Ciri ini membawa maksud bahawa Islam tidak pernah menolak seni selagi di dalamnya tidak wujud unsur-unsur yang mencemarkan aqidah serta perkaraperkara yang dilarang oleh syara·.5 Seni Islam juga mengangkat persoalan akhlak . Ini adalah kerana konsep seni yang dijelaskan di dalam Islam tidak pernah melangkau fitrah manusia. seni bina dan seni ukir telah berjaya menyokong perkembangan tamadun kerajaan Islam terdahulu seperti Kerajaan Abasiyyah dan juga Othmaniyyah. Ini sejajar dengan konsep Islam itu sendiri yang bermaksud aman dan sejahtera. kema·rufan serta akhlak dan budi yang mantap. sesama manusia serta terhadap semua makhluk.1 Seni Islam itu terpancar dan lahir dari syariat Islam yang mana ia berteraskan kepada AlQuran dan juga Al-Sunnah. persekitaran dan sejagat.4. nilai estetika dan kemanusiaan . manusia dengan manusia . Telah terbukti di dalam sejarah tamadun Islam bahawa segala bentuk kesenian seperti penulisan.

Menjadikan hati sentiasa terhibur melihat dan menghasilkan keindahan tersebut.2. Ini adalah kerana seni itu penuh dengan keindahan . Setiap unsur seni yang terdapat di alam ini seperti di lautan. Hakikatnya . kehalusan dan kecantikan. . Secara umumnya matlamat seni Islam adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menggerak dan menghidupkan hati-hati manusia agar sentiasa bertaqwa dan mengakui keagungan Allah SWT. Dari situ muncullah keindahan pelbagai cabang seni yang memenuhi keperluan fitrah manusia yang sememangnya cinta terhadap keindahan.5 Matlamat Kesenian Islam. Matlamat utama seni di dalam Islam adalah untuk mendekatkan hati terhadap Allah dan mengakui keagunganNya sehingga akhirnya membawa hati ke arah taqwa di dalam keadaan rela. Seni yang yang wujud di dalam diri manusia juga tidak lain dan tidak bukan adalah kurniaan daripada Yang Maha Pencipta. udara dan di langit penuh dengan rahsia dan keindahan. Malah tubuh badan manusia juga boleh disebut sebagai hasil seni yang cukup ini. seni di dalam Islam bukanlah semata-mata untuk hiburan atau bukanlah dengan tujuan untuk memperjuangkan hasil seni tanpa mengira kesan seni tersebut terhadap alam dan manusia sekeliling. di daratan. 14 .

gerak langkah penari akan diiringi dengan alunan alat muzik serta lagu tertentu. masih lagi dimainkan oleh masyarakat Jawa di Malaysia khususnya di negeri Johor samada untuk persembahan kesenian dan pelancongan . masyarakat Jawa di Malaysia pula terkenal dengan Seni Tarian Kuda Kepang. memakan rumput serta mengoyak kelapa dengan gigi. malah di majlis-majlis perkahwinan. Kuda Kepang merupakan patung berupa kuda tanpa kaki yang diperbuat daripada anyaman buluh ataupun kulit binatang. Namun begitu ada beberapa tempat lain seperti di Selangor juga bergiat aktif di dalam persembahan Kuda Kepang ini. Di Indonesia . Kemudian anyaman berbentuk kuda itu diwarnakan agar kelihatan lebih cantik dan menarik.BAB III SENI TARIAN KUDA KEPANG MASYARAKAT JAWA DI MALAYSIA 3.1 Pendahuluan Jika masyarakat Cina terkenal dengan Tarian Naga. Pada awalnya. Ini adalah kerana di Selangor juga memiliki 15 . melompat di atas kaca . yang menjadi negara asal Kuda Kepang. rentak tarian adalah agak perlahan tetapi semakin lama semakin agresif dengan lagak seperti kuda. pada kebiasaannya Tarian Kuda Kepang ini dipersembahkan di majlis-majlis keraian dan menerima tetamu serta majlis perkahwinan. Setiap penari akan menuggang kuda anyamannya ambil menari-nari. Tarian Kuda Kepang adalah suatu tarian tradisional yang dibawa oleh masyarakat Jawa Indonesia ketika berhijrah ke Tanah Melayu. Indonesia ini . Di dalam persembahan Tarian Kuda Kepang. Tarian yang berasal dari Tanah Jawa . Sehingga tiba di satu peringkat beberapa -penari seolah-seolah hilang ingatan dan mampu melakukan aksi di luar jangkaan seperti melompat setinggi enam kaki.

Manakala ¶kepang· pula bermaksud anyaman. Persembahan Kuda Kepang dimainkan di dalam upacara pemujaan. syariat dan akhlak maka Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia telah mengharamkan kegiatan Tarian Kuda Kepang ini dari terus dimainkan. Di Indonesia . Selain dari itu ada pelbagai nama lagi yang diberikan oleh masyarakat Jawa terhadap Kuda Kepang iaitu seperti Kuda Lumping ataupun Jathilan. Mengikut seperti yang dikatakan oleh Soedarsono (1983). 3. kuda kepang nula berkembang sebelum berlakunya perkembangan Islam iaitu pada abad ke XV. penyakit serta kesusahan-kesusahan lain. Ini bermakna Jaran Kepang membawa maksud Kuda Anyaman.19 Berdasarkan tinjauan kajian sebelum ini.2 Sejarah Tarian Kuda Kepang Masyarakat Jawa Kuda Kepang pada umumnya merupakan suatu tarian pahlawan berkuda yang berasal dari Tanah Jawa Indonesia. Dipercayai juga tarian Kuda Kepang ini juga dimainkan bagi menjalinkna hubungan dengan ruh orang yang telah mati. Ini adalah kerana . Tarian Kuda Kepang ini sememangnya diakui sebagai salah satu seni warisan masyarakat Jawa yang bernilai tinggi. 19 20 Sila rujuk Lampiran A http://ms. Kuda Kepang dikenali sebagai Jaran Kepang. tiada suatu catatan khusus yang menyebut tentang pengasas kepada Tarian Kuda Kepang.wikipedia. menurut orang Jawa ¶ jaran· bermaksud kuda. Akan tetapi.20 Selain daripada itu juga kuda kepang juga dimainkan bagi membersihkan sesebuah desa itu dari gangguan ruh-ruh jahat. dengan wujudnya unsur-unsur khurafat dan syirik yang sering dilihat memberi kesan dari sudut aqidah.ramai rakyat yang berketurunan Jawa.org/wiki/Kuda Kepang 16 .

Dikatakan seorang rakyat Jawa yang melawat negara Arab telah menyaksikan bagaimana tentera Saidina Ali. iaitu mempersembahkan tarian ini yang mengisahkan kegagahan para pahlawan Islam dalam menghadapi golongan murtad dan musyrik.slideshare. Seekor kuda kayangan bernama Kuda Sembrani dikatakan turun di Jawa untuk mencari kawannya yang hilang.Siri Warisan Budaya Malaysia.Kuala Lumpur : Penerbitan Era Didik.22 Namun ini dirasakan bahawa pendapat ini agak terpesong dengan sejarah Islam kerana menuduh tentera Saidina Ali telah naik ¶syeh· di dalam peperangan.21 Namun begitu pendapat ini tidak dapat disahkan dengan tepat kerana ia lebih kepada pendapat yang dibawa dari mulut ke mulut. Tarian Kuda Kepang misalnya. Beliau mendapat idea untuk menari-nari sambil menunggang kuda. Apa yang mungkin boleh diterima adalah kemungkinan berlakunya penyesuaian kegiatan tradisional dengan ajaran Islam sebagaimana Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga mengubahsuai isi kandungan dan bentuk wayang kulit dengan unsur-unsur Islam. Ada pula yang berpendapat asal usul tarian ini ada kaitan dengan Saidina Ali. Hal 397. Dalam usaha mengembangkan Islam di kawasan pedalaman di Jawa. Hal. Terdapat juga satu pendapat yang menyebut bahawa Tarian Kuda Kepang ini dikaitkan dengan lagenda Saidina Ali. Setelah waktu berlalu. Wali Songo menghadapi kesulitan untuk mendekati orang-orang di sana. pahlawan terhandal Islam. kuda-kuda itu ditukar dengan kulit binatang atau buluh bagi menggantikan kuda sebenar.23 Pendapat lain pula menghubungkan asal usulnya dengan alam kayangan. naik ¶syeh· hingga lupa diri sebelum memulakan peperangan . mereka dapat menewaskan musuh dan dipulihkan selepas peperangan. kuda kepang dikuasai oleh httpµ//www. Menurut kepercayaan.29 23 Abdul Rahman Abdullah (2003). turut dieksploit oleh para Wali Songo ( Wali Sembilan ) sebagai alat dakwah .Selain dari itu ada juga kajian sejarah juga yang menyatakan bahawa Tarian Kuda Kepang berasal daripada buah fikiran Wali Songo yang ingin menarik perhatian rakyat dalam menyebarkan agama Islam.net/bmnurulain/tarian-tradisional-3058812 Iman Suffiya (2006). Setelah berjumpa mereka menari-nari keseronokan. 22 21 17 . Ada pendapat yang mengaitkan asal usulnya dengan Wali Songo yang hidup di Tanah Jawa pada abad ke-15. Dalam keadaan ini . Untuk meniru gerak langkah bala tentera Saidina Ali maka lahirlah tarian kuda kepang.

Justeru itu unsur-unsur ghaib dan animisme sememangnya banyak berlaku di dalam upacara dan ritual tertentu dan salah satunya adalah Kuda Kepang. Lantaran itu. Jika ia gagal dilakukan mungkin sesuatu yang tidak diingini akan menimpa para pemain dan juga penontonnya. yang dibantu Sunan Kalijaga. apa yang pasti tidak dapat dinafikan bahawa masyarakat Jawa di Indonesia adalah pemain terawal Tarian Kuda Kepang di nusantara ini sebelum dibawa ke Tanah Melayu. Pertembungan yang berlaku di antara nilai agama dan dalam masa yang sama ditambah lagi hasrat untuk mengekalkan kepercayaan nenek moyang terdahulu menyebabkan adanya pengaruh-pengaruh Islam yang ditemui di dalam Tarian Kuda Kepang ini.org/wiki/Kuda_lumping Tarikh : 29 Nov 2010 18 .johordt. melawan Belanda.3 Kuda Kepang Di Malaysia Seperti yang diketahui Kuda Kepang juga kerap dimainkan oleh masyarakat Jawa di Malaysia Di antara negeri yang berperanan aktif di dalam memainkan Tarian Kuda Kepang adalah negeri Johor dan Selangor. Meskipun tiada bukti sahih yang dapat menentukan siapakah pengasas sebenar Tarian Kuda Kepang ini. 3.wikipedia.my/pelancongan/page/tarian Tarikh : 28 Okt 2010 http://id.gov.sejenis kuasa ghaib. 24 25 Ini adalah kerana keturunan Jawa Ponorogo adalah masyarakat terbesar http://www. satu upacara khas perlu dilakukan sebelum bermain. Ada juga versi yang menyebut bahawa ia juga menggambarkan kisah perjuangan Raden Patah.25 Ini dapat dibuktikan dengan aksi ² aksi agresif para penari yang seakan-akan seekor kuda di dalam peperangan.24 Di dalam sejarah Indonesia juga menyatakan bahawa Tarian Kuda Kepang atau Kuda Lumping ini adalah sebagai salah satu ekspresi rakyat di dalam mengenang kembali semangat pahlawan berkuda Pangeran Diponegoro dalam menghadapi Belanda.

Indonesia. 19 . persembahan pelancongan serta sebagai acara pada malam majlis perkahwinan. menyatakan bahawa tidak semua ciri-ciri tarian yang berasal dari Jawa . 5 orang pemain muzik dan seorang pawang ( bomoh ) merangkap ketua kumpulan.my/bharian /articles/MisteriEtnik_JatidiriPonorogo. Tarikh : 2 Dis2010 Iman Suffiya (2006).1 Bilangan Pemain Pada kebiasaannya sesebuah kumpulan Tarian Kuda kepang memiliki di antara 10 hingga 15 orang penari yang mana salah seorang daripada mereka akan bertindak sebagai ketua ataupun disebut sebagai ¶Danyang·. Jawa Timur berhijrah ke Johor dan sebahagiannya ke Selangor sekitar awal tahun 1920 bagi memantapkan ekonomi lantaran kesukaran yang dihadapi di tanah asal mereka . Ini termasuklah dari segi peralatan muzik yang dimainkan tidak sebanyak yang digunakan seperti di Indonesia.bertumpu di kawasan Sri Medan. Kajian terhadap Kuda Kepang di Malaysia ini dapat dinilai melalui ciri-ciri berikut : 3. Malah beberapa pengubahsuaian juga dilakukan bagi menyesuaikannya dengan adat dan budaya rakyat Malaysia. majlis menyambut menteri-menteri dan tetamu kehormat. Namun begitu ada juga pendapat yang menyebut bahawa sesebuah kumpulan Kuda Kepang mengandungi antara 9 hingga 13 orang penari termasuk Danyang.3. Batu Pahat dan antara teramai di daerah Johor itu.27 26 27 http://www/b. Di Malaysia . Masyarakat Jawa Ponorogo ini yang berasal dari Ponorogo . menurut suatu kajian yang dijalankan terhadap penggiat Tarian Kuda Kepang di Johor. Barongan dan juga Kuda Kepang. Kuda Kepang kerap dimainkan sewaktu sambutan Hari Kemerdekaan. Hal.com. Indonesia itu dipraktikkan di Malaysia. Malah mereka juga kekal satu-satunya masyarakat Jawa yang tegar meneruskan cara hidup serta budaya asal Jawa yang dibawa dari Indonesia seperti Wayang Kulit.harian.26 Namun begitu .29.

28 http://krafjohor. putih ataupun kelabu. 9 orang penari. Pemain-pemain biasanya berpakaian seragam. 2 orang Bomoh Pemulih.2 Peralatan Yang Digunakan Peralatan yang diperlukan dalam persembahan Kuda Kepang adalah : a. 5 orang pemain muzik. b.Dalam satu pendapat lagi menyebut bilangan yang diperlukan dalam tarian Kuda Kepang adalah 25 orang yang dibahagikan mengikut tugasan berikut : a. Ketua Kuda kepang biasanya berwarna hitam30. Selain itu mereka juga memakai tanjak samada ketopang ( Tanjak Jawa ) atau Tanjak Melayu. d.28 Pada kebiasaannya penari akan memakai samping dengan corak batik jawa. c.3. 9 unit Kuda Kepang Kuda Kepang ini merupakan patung anyaman yang dibentuk umpama seekor kuda tanpa kaki.29 3.com/p/warisan. 9 hingga 15 orang penjaga kawasan.blogspot. Seorang daripada penari-penari itu bertindak sebagai pemimpin yang dipanggil "Danyang". Pada kebiasaannya ia diperbuat daripada buluh yang dianyam namun akibat mudah rosak kini ianya diperbuat daripada kulit binatang seperti lembu yang diwarnakan dengan warna merah .html Tarikh : 04hb Mac 2011 Sila rujuk Lampiran B Sila rujuk Lampiran C 29 30 20 . jumlah ahlinya adalah sebanyak 40 orang. Bagaimanapun dalam sesuatu persatuan.

Tali ini digunakan untuk membuat pagar di kawasan persembahan bagi mengawal penaripenari yang mungkin ¶mabuk· atau hilang kawalan diri serta memudahkan bomoh pemulih mengawal penari. Tali ini akan mengeluarkan bunyi yang kuat ketika dipukul. Serantai tali sepanjang kira-kira 100 kaki atau 30 meter. Tali pecut ini biasanya diperbuat daripada pintalan buluh dan juga tali.3 Instrumen atau Alat Muzik Alat muzik merupakan suatu elemen terpenting di dalam persembahan Kuda Kepang kerana pergerakan penari adalah mengikut rentak alunan pola muzik tertentu.3.32 Kuda betina mempunyai bentuk bulat dibahagian punggung manakala kuda jantan mempunyai ekor di bahagian belakang. 3. Instrumen yang diperlukan di dalam persembahan Kuda kepang adalah : 31 32 Sila rujuk Lampiran D Sila rujuk Lampiran E 21 . b. Irama yang mengasyikkan tersebut dipercayai mampu membawa penari ke dalam dunianya sendiri. Sebatang atau seutas tali pecut atau cemeti. Tali ini digunakan oleh ketua penari untuk mengarah atau mengawal pergerakan penari. c.Kuda-kuda ini juga terdapat kuda betina31 dan kuda jantan.

34 Bonang mempunyai sepuluh buah canang yang diperbuat daripada perenggu iaitu campuran daripada besi dan timah. Batangbatang buluh ini tidak sama ukuran dan setiap satu mempunyai pic tertentu. 33 34 Kulit lembu atau kambing Pemain memerlukan untuk menutup permukaan gendang.33 Angklung diperbuat daripada buluh yang mana pada kebiasaannya di antara 2 hingga 3 batang buluh yang diikat pada ¶rumahnya· yang lebih dikenali sebagai ¶ancak·. Bonang . d. Bunyinya adaalh leboh lembut daripada gong. c. Nada baris yang berada terdekat dengan pemain mempunyai nada yang lebih tinggi. Kenong35 Kenong mempunyai satu set alat yang menyerupai gong . Ia disusun dalam dua baris dan diapungkan di atas dua lingkar tali.36 Gendang Jawa merupakan sebuah bingkai kayu yang tertutup dengan belulang pada kedua-dua permukaan. Anklung. Nada canang juga disusun secara meningkat dari kanan ke kiri. Gendang Jawa. biasanya digunakan mudah memberi notasi. ia dilihat lebih nipis dan bulat daripada gong. Namun begitu. Tiap-tiap canang mempunyai nada yang berbeza-beza. Bonang dipukuk dengan sebatang pemukul yang diikat hujungnya dengan kain merah. b. kemagiran yang tinggi kerana ia dianggap paling sukar untuk dimainkan kerana tidak Sila rujuk Lampilan F Sila rujuk Lampiran G 35 Sila rujuk Lampiran H 36 Sila rujuk Lampiran H 22 .a. Kenong diletakkan di atas kayu dan diikat bagi menghasil nada yang sempurna apabila dketuk dengan kayu pemukul. Ia berbentuk bujur dan berukuran 3 kaki panjang yang mana kedua-dua permukaannya tidak sama besar ukurannya.

Saron Pekin . melodi yang dihasilkan oleh gong menjadi isyarat kepada permulaan dan penghabisan sesebuah lagu. Pada kebiasaannya . Salah satunya yang berwarna hitam .38 Saro Pekin menghasilkan nada yang lantang dan nyaring apabila diketuk. berongga di dalam dan mempunyai cembul di tengah-tengahnya permukaannya. Ketua penari akan memegang tali pecut yang dipukul bagi memberi arahan pergerakan kepada penari lain. Gong. Gong berperanan penting sebagai bunyi tulang belakang muzik yang dimainkan. Berbentuk bulat yang mama bahagian tepinya melengkung ke bawah. Pemain alat muzik pula bermain Sila rujuk Lampiran I Sila rujuk Lampiran I 39 Sila rujuk Lampiran J 37 38 23 .39 Jidur diperbuat daripada batang berongga yang mana dikedua-dua permukaannya mempunyai ukuran lilit yang sama.e. f.37 Ia juga sejenis alat muzik yang dibuat daripada campuran besi dan tembaga (perunggu). 3. g. Jidur. Jidur berbentuk tong kecil dengan anggaran ketinggian kira-kira 16 inci. Pada kebiasaannya . Alat pemukul bagi Saron Pekin pula diperbuat daripada tanduk kerbau.3. Ia dipalu dengan dua batang kayu yang dibalut hujungnya dengan kain berwarna merah. Permukaan tersebut dilitupi dengan kulit lembu ataupun kulit kambing. berperanan sebagai ketua.4 Kaedah Persembahan . setiap persembahan mengandungi 9 unit kuda kepang.

biasanya tuan rumah diminta menyediakan sembilan jenis ¶sajen· yang berupa makanan atau kuih serta bubur merah putih . khusus suntuk pemain. yo. Ya Allah. Antara mentera yang dibacakan adalah seperti berikut : Assalamualaikum Ya Nini Dayang. Sebelum persembahan dimulakan. gelanggang akan dibuka dnegan rasmi oleh pawang. mendongakkan kepalanya ke atas seolah-olah melihat kayangan sambil membaca mantera berikut: Ya Nini Dayang. ya Allah Aku dikongkon bukak gelanggang iki Biso podo selamat kabeh Wong seng main jarang Semberani iki Kabeh sak enengi Ya yo.. Kemudian dikatakan barulah proses menjemput roh Kuda Semberani dijalankan. maka muzik iringan itu juga akan laju dan begitulah sebaliknya. Ya Allah. Kemenyan akan dibakar untuk mengasapkan ¶sajen· iaitu satu perkataan Jawa.mengikut rentak permainan Kuda Kepang. atau jin-jin yang menguasai tempat berkenaan untuk meminta keizinan agar tidak marah serta dipanggil untuk menikmati sajian yang dihidangkan. Pawang akan berdiri di tengah-tengah gelanggang. Jika pemain bergerak laju.Ya Allah. Kiki Danyang Seng manggone awang-awangan Seng jenenge Jaran Semberani Aku njalok turun semurup 24 . Perkataan ¶sajen· bermaksud sajian. ´Nini Dayangµ dan ´Kiki Danyangµ dalam ungkapan ini bermaksud makhluk-makhluk halus. Di dalam majlis perkahwinan. Kiki Danyang Seng manggoni kawasan iki Aku jalok sawap pandanganne Yo.

pawang memohon jin-jin atau ruh kuda bernama ´Jaran Semberaniµ turun ke bumi dan melindungi mereka yang terlibat dengan permainan kuda kepang kemudian meresap ke dalam badan serta peralatan muzik. Kesan daripada itu penari-penari menari hingga seolah-olah tidak sedarkan diri sehingga mampu melakukan aksi-aksi di luar jangkaan seperti melompat dengan tinggi. Pada permulaan. Pada kebiasaannya . tarian yang dipersembahkan adalah Tarian Solo. Aksi-aksi tarian lebih kepada gerakan kaki dan tangan sambil melibas-libas kuda kepang. rentak tarian agak perlahan dan kelihatan seperti membosankan. Kuda Kepang berbeza dengan tarian Melayu yang lain kerana tarian ini menekankan kawalan kaki.40 Melalui bacaan mentera ini. Antara pergerakannya adalah loncatan iaitu penari meloncat didahului kaki kanan dan pergerakan mencecah tanah iaitu penari berganti-ganti mencecah tanah dengan jari dan tumit. tidak semua penari akan mengalami keadaan sebegini. Kerusi belakangku.41 Namun begitu ia akan bertambah rancak seiring dengan alunan muzik yang dimainkan. 40 41 http://isyafarisya.com/2009/03/05/adunan-mistik-dan-keunikan-kuda-kepang Tarikh : 03hb Mei 2009 Sila rujuk Lampiran K 25 . kan juga naiiranya empat Ojo merosak. Mereka yang mengalaminya akan terpisah daripada kumpulan lain. Tarian Selendang . Matanya berkilauan. Namun begitu . tidak mampu bercakap manakala pergerakannya agak agresif. seolah-olah seperti kuda yang sedang berang. penari lelaki lebih dominan di dalam memainkan tarian ini. Bismillahirrahmanirrahim.wordpress. mutu jalil dipangku Kadimu kananku. Tarian Pucuk Rebung dan Tarian Kuda Kepang yang dinamakan Lenggang Kiprah. ojo membinasa ahli kumpulan aku. Namun begitu . memakan rumput dan mengoyak kelapa dengan gigi..Supoyo seng main Jaran Semberani iki Podo selamet kabeh Yo yo. Pada kebiasaannya . wanita tidak ketinggalan juga bertindak sebagai penari.

alunan muzik akan semakin rancak dimainkan. Namun begitu. penggiat bagi tarian ini menafikan wujudnya bacaan-bacaan mentera dan jampi serapah. melihat kepada unsur-unsur yang berlaku di Apatah lagi dengan adanya pembakaran kemenyan dalam persembahan tersebut tidak dinafikan berlakunya aktiviti pemujaan ruh atau semangat yang pastinya berunsurkan syirik dan khurafat.42 Berdasarkan kajian awal oleh pengkaji terdahulu.Pada ketika ini. 26 . Dikatakan penari akan menerkam ke arah pemain muzik jika alunan muzik tidak rancak. Punca penari tidak sedarkan serta bersikap di luar dugaan adalah kerana penari-penari itu terlalu asyik dengan alunan muzik dan tarian sehingga mereka tidak sedarkan diri. membuktikan realiti itu sememangnya berlaku. Jika keadaan penari bertambah liar. sebaliknya hanya penggunaan ayat-ayat suci AL-Quran sahaja bagi memohon kesejahteraan di sepanjang persembahan. 42 Sila rujuk Lampiran L dan video cd yang dilampirkan. ia akan ditangkap dan direbahkan ke tanah untuk dijampi dan dipulihkan.

Lihat sahaja ukiran-ukiran atau seni penulisan khat di dalam Islam.2 Para penarinya juga sering berpakaian segak sepertimana seorang pahlawan. 4.3 Setiap permulaan persembahan akan dimulai dengan persiapan gelanggang serta keperluan lain bagi memastikan segalanya berjalan dengan lancar. diriwayatkan oleh Muslim yang menyebut : Sebagaimana hadis yang Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan Dia sukakan keindahan. Ini juga selaras dengan suruhan Islam agar seseorang muslim itu sentiasa bersih.1. Antaranya adalah : 4.BAB IV CIRI-CIRI KESENIAN KUDA KEPANG 4. 4. Ini biasanya dilakukan oleh ketua. 27 .1.1 Kuda-kuda Kepang itu dihias dengan indah dan cantik hingga membuatkan hati terpesona dan terhibur melihatnya.1. kemas . segak dan segar dan menjadi contoh kepada orang sekekliling termasuk orang bukan Islam. seringkali dihiasi dengan hiasan bunga-bungaan dan sebagainya akan kelihatan cantik dan memberi ketenangan terhadap sesiapa yang menatapnya.1 Persamaan Kuda Kepang Dengan Islam Jika dilihat dari sudut yang berbeza ada beberapa ciri Tarian Kuda Kepang yang mempunyai persamaan dengan kehendak Islam. Ini sesuai dengan hakikat Islam itu sendiri yang sentiasa suka terhadap keindahan..

4.2.5 Persembahan Kuda Kepang ini juga mempamerkan semangat kerja secara berpasukan dan bekerjasama serta taat kepada ketua sebagaimana yang dituntut oleh syara·. 4. sememangnya ia didahului dengan lafaz Basmallah serta puji-pujian terhadap Allah SWT.1. Oleh itu gerakan ² gerakan yang dilakukan di dalam persembahan pastinya menyihatkan otot-otot badan terutama di bahagian kaki dan tangan.6 Islam adalah agama yang sentiasa mementingkan kecergasan badan kerana ia akan menjamin kecerdasan fikiran. kandungannya memiliki lafaz-lafaz seruan seperti : Namun hakikatnya isi Ya Nini Dayang.1.4 Setiap kali persembahan juga d mulai dengan doa tertentu yang dimulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang mana ia sememangnya sangat dituntut oleh Islam.1.Situasi ini sentiasa dijelaskan dalam Islam bahawa hendaklah sentiasa melakukan persediaan dan menghargai masa agar sesuatu yang dilakukan tidak sia-sia. 4.1 Jika diteliti dari sudut mentera dan bacaan yang telah dipaparkan.2 Percanggahan Tarian Kuda Kepang Dengan Islam 4. Kiki Danyang Seng manggone awang-awangan Seng jenenge Jaran Semberani Aku njalok turun semurup Supoyo seng main Jaran Semberani iki 28 . 4.

sebarang penyatuan atau perkongsian kuasa kepada Allah SWT merupakan amalan syirik belaka. Sama-sama selamat semua.. Sebab itulah Islam melarang dengan keras amalan jampi dan mantera ini.Podo selamet kabeh Yo yo. Ya.2.30 pm Sulaiman Bin Abdullah (1989).43.2 Penggunaan Bomoh Pemulih yang menjadi salah satu daripada ciri-ciri di dalam persembahan kuda kepang ini juga dilihat sebagai sangat-sangat bercanggah dengan kehendak aqidah Islam yang mana kita dilarang sama sekali mengharap sesuatu selain daripada Allah.. terpancarlah world-view Melayu yang berasaskan kepercayaan campuran. Rangkap yang tersebut membawa maksud Ya Nini Dayang . Jelas di sini terdapatnya seruan ke atas suatu semangat seperti jin dan sebagainya. kepercayaan kepada kuasa Allah wujud bersamasama dengan kepercayaan kepada kuasa semangat dan dewa Hindhu-Buddha. Sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah Iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.542 43 29 . Tetapi dalam ajaran tauhid. Supaya yang main Kuda Semberani ini.44 4. 44 Temuramah Bersama Hairuman Bin Rajio . Kiki Danyang . Melalui tradisi mantera. Firman Allah di dalam Surah Al-Kahfi ayat 50 yang berbunyi : Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain Ku.Ketuhanan Yang Maha Esa Menurut Islam. Memang diakui bahawa dalam mantera. Yang namanya Jaran Semberani ( Kuda Semberani ). Yang tinggal di kayangan .. Aku minta turun melindungi . Ini adalah kerana jelas sekali bomoh-bomoh tersebut menggunakan kaedah jampi serapah serta membakar kemenyan bagi menyeru jin ² jin yang kononnya adalah semangat dan ruh kuda dari kayangan.ya.Victory Agencie: Kuala Lumpur Hal . Tarikh : 06hb Mac 2011 Jam : 10.

khususnya persembahan pelancongan. Ini adalah kerana ada kalanya penari-penari terdiri di kalangan lelaki dan perempuan. Islam tidak melarang orang mendapat hiburan . Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud : Barangsiapa menyerupai suatu kaum. masih wujud unsur-unsur Jawa-Hindhu yang terdapat pada kostum penari.2.46 45 46 (2006).3 Seringkali berlaku peristiwa di mana beberapa pemain seolah-olah dirasuk oleh sesuatu .357 Syaikh Abdul Aziz dan Abdullah bin Baz (2006).Fatwa Menempuh Kehidupan Moden. ia masih tidak dapat diterima di sisi Islam.Darul Haq:Jakarta Hal. Hingga menyebabkan mereka melakukan sesuatu yang berada di luar jangkaan seperti melompat dengan jarak yang tinggi.Fatwa-Fatwa Terkini. Meskipun ada pihak yang menafikan wujudnya sebarang pemujaan atau unsur khurafat.2.Daud Baharum : Subang Jaya Hal.JIlid 3. Kerana perlakuan tersebut dilihat sebagai keterlaluam sedangkan Islam sangat-sangat melarang sikap berlebih-lebihan di dalam melakukan sesuatu.45 4. Apatah lagi ianya tidak menutup aurat. mengopek kelapa dengan gigi malah menggigit kaca. nescaya ia termasuk dari mereka. sebaliknya mendakwa ianya disebabkan pemain begitu asyik dengan tarian hingga hilang kawalan diri.50 30 .4 Di dalam persembahan Kuda Kepang . tetai Islam menyediakan peraturan bagi hiburan tersebut.4. Pada waktu yang sama Islam tidak menerima apa jua jenis hiburan yang mengandung sesuatu yang haram atau yang membawa kepada kelakuan yang haram. atau lebih mudah disebut sebagai ¶ naik syeh·. Firman Allah di dalam Surah Al-An·am ayat 41 yang bermaksud : Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau batas« 4.2. Apatah lagi para penontonnya yang adakalanya berasak-asak untuk melihat persembahan kerana pada kebiasaannya persembahan akan dilakukan di majlis-majlis tertentu terutamanya majlis perkahwinan.2 Berlakunya pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan samada dari sudut penari mahupun penonton.

jika dinilai dari sudut aqidah. syariat dan akhlak. pendapat yang mengatakan bahawa Wali Songo (Wali Sembilan) adalah pengasas bagi tarian ini adalah sedikit meragukan. Tarian Kuda Kepang ini mungkin masih boleh diteruskan dengan melakukan perubahan terhadap beberapa perkara agar ia tidak melanggar batas-batas syarak seperti : 31 . banyak unsur khurafat. Namun begitu . Apatah lagi Islam berpendapat bahawa menolak kemudharatan itu lebih utama dari menarik kebaikan. pendapat yang menyatakan bahawa Wali Songo menyesuaikan kaedah ini dengan ciri-ciri Islam bagi menarik minat penduduk tempatan masih boleh diterima sebagaimana mereka mengeksploit wayang kulit sebagai satu medium penyebaran agama Islam. 4. pemain/penari serta masyarakat. dan Jawa khususnya. di dalam persembahan kuda kepang ini.3 Analisis Dan Pandangan Penulis Terhadap Tarian Kuda Kepang Berdasarkan kajian literasi yang telah dilaksanakan oleh penulis .Kesimpulannya . Ini adalah kerana lebih banyak kemudaratan yang di dapati daripada menilai kebaikan daripadanya. Pada pandangan penulis . Dan jika dinilai dari sudut sejarah dan kesenian..berdasarkan kepada kajian. syirik serta yang bercanggah dengan aqidah . Bagi penulis. nyata sekali bahawa Tarian Kuda Kepang sememangnya adalah salah satu warisan seni budaya masyarakat Melayu amnya . pastinya ia memiliki nilai sejarah dan estetika yang cukup tinggi dan wajar untuk dipelihara. syariat serta akhlak Islam yang pastinya memberi banyak kesan buruk terhadap penggiat. Namun begitu. ternyata banyak unsur-unsur syirik dan khurafat yang wujud yang samasekali tidak boleh dipandang remeh dengan hanya berpegang kepada alasan untuk memelihara budaya bangsa.

4 Kostum pemain juga perlu diubah tanpa sedikitpun memiliki unsur-unsur agama lain.4.1 Penggiat dan pengamal Tarian Kuda Kepang ini samada yang berpengalaman sebagai ketua atau ¶danyang·. 4.3.2 Persembahan boleh diadakan dengan tujuan unttuk meraikan sesuatu majlis namun dengan tidak terlalu lama agar tidak melalaikan pemain mahupun penonton. 4.3 Tidak wujud pergaulan bebas di antara pemainnya atau lebih mudah agar kaum wanita tidak lagi bergiat sebagai penari/pemain kerana banyak lebih banyak keburukan yang akan dihasilkan. 4. 4. Penulis menemui beberapa pandangan tokoh-tokoh agama yang boleh dinilai dan dijadikan perbandingan serta panduan walaupun tidak menjurus kepada persoalan kuda kepang. bomoh ¶pemulih· serta pemain diminta agar melakukan taubat nasuha bagi memohon keampunan atas perlakuan syirik dan khurafat yang telah mereka lakukan.4 Pandangan Tokoh-Tokoh Agama. Ini adalah berdasarkan kepada pendapat sebahagian golongan yang berkeras ingin mengekalkan unsur-unsur seni dan budaya masyarakat Melayu dengan hanya mengambil kira nilainya dari sudut sejarah.3. Ini bagi memastikan tiada wujud lagi unsur-unsur tersebut walau sedikitpun.3. 32 .3.

47 Pendapat beliau ini diambil ketika mengulas usaha Muzium Negara memulihari bahan-bahan peninggalan zaman Kerajaan Hindu sejak 3 tahun lalu seperti patung. Sejaran Dan Kebudayaan Asia Tenggara Tradisional . meskipun bahan-bahan itu merupakan bahan yang penting dari segi sejarah. patung dan sebagainya yang merupakan hasil tinggalan sejarah adalah bertentangan dengan hukum syara· dan wajib dimusnahkan segera. Siddiq Fadhil Rasa bangga dengan seluruh tradisi dan pra-budaya Islam yang tidak jelas Islamiknya adalah bertentangan dengan agama Islam.2 Pendapat Dr.69. 4. Beliau menegaskan bahawa memelihara candi (kuil). namun penjagaan serta memulihkannya tetap bertentangan dengan syara·. Menurut beliau.4.4. candi dan sebagainya. 48 Abdul Rahman Hj Abdullah (2006).Hal.Shah Alam: Karisma Publication Hal.4.71 47 33 .1 Fatwa Bekas Mufti Selangor ( Allahyarham Dato· Ishak Baharom).48 Abdul Rahman Haji Abdullah (2006).

Hal tersebut menyebabkan jin tersebut sebati dalam diri orang yang menurun. dramatari. tutur kata dan jasad orang 34 . bahawa : Keputusan ini diambil kerana ianya Justeru itu Majlis Fatwa Kebangsaan telah mengeluarkan fatwa pengharaman tersebut di bawah rujukan JMJ 351/05/(AQ)/8 yang menyebut Semua umat Islam dilarang dan ditegah daripada melibatkan diri dengan permainan kuda kepang. dan menguasai perasaan. tarian biasa atau tarian membuka gelanggang. Pada hakikatnya adalah satu keadaaan yang menyebabkan seseorang itu diresapi oleh jin yang dipanggil atau diseru. Meskipun diakui bahawa Tarian Kuda Kepang memiliki banya nilai sejarah.5 Fatwa Majlis Ulama Malaysia Terhadap Tarian Kuda Kepang. membawa kepada unsur syirik dan khurafat. Dalam masa yang sama juga. mereka yang bergiat dalam permainan kuda kepang hendaklah berhenti serta merta dan bertaubat dengan taubat nasuha. maka Majlis Fatwa Negeri Johor serta seterusnya Majlis Fatwa Kebangsaan telah mengambil langkah untuk mengharamkam kegiatan Kuda Kepang dari terus dimainkan samada sebagai persembahan. berlaku perbuatan "menurun" atau dalam bahasa arabnya disebut sebagai Tanasuhul Arwah.4. fikiran. Keputusan di atas adalah berdasarkan kepada hujjah-hujjah berikut : Terdapat unsur-unsur dalam permainan ini yang bercanggah dengan Aqidah Islamiah antaranya ialah : PERTAMA : Unsur Syirik iaitu melakukan jampi dan mentera dengan memohon pertolongan dari jin dan syaitan. namun setelah memikirkan soal yang lebih utama iaitu menyelamatkan aqidah umat Islam.

Dia hanyalah mengajak golongannya supaya menjadi dari penduduk neraka.49 Hal ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Surah Yunus ayat 106 yang berbunyi : Maksudnya : Dan janganlah Engkau (Wahai Muhammad) menyembah atau memuja yang lain dari Allah.yang berkenaan. maka pada saat itu menjadilah Engkau dari orang-orang yang berlaku zalim (terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu). Oleh itu. Firman Allah lagi di dalam Surah Al-Faatir ayat 6 yang bermaksud : Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu. maka jadikanlah dia musuh ( yang mesti dijauhi tipu dayanya sebenarnya. yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu. 49 Sila rujuk Lampiran M 35 . sekiranya Engkau mengerjakan yang demikian.

BAB V PENUTUP 5. Melayu. ideologi serta perjuangan mempertahankan hak-hak asasi individu dan bangsa memberi peluang kepada musuhmusuh Islam untuk meniup bermacam-macam manifesto. Namun begitu . Sehingga akhirnya tercipta Islam liberal yang sentiasa terbuka menerima penyesuaian tanpa memikirkan kehendak syara·. Dan sudah tiba masanya juga tindakan tersebut diselaraskan dalam bentuk ² bentuk kesenian lain. Akhirnya timbul salah faham yang akhirnya merugikan Islam. Bagi penulis langkah Majlis Fatwa Kebangsaan mengharamkan kegiatan Tarian Kuda Kepang ini dalam apa bentuk sekalipun adalah sangat wajar. kata-kata Dr. Ibarat 36 . apabila dikaji dari sudut aqidah . Situasi zaman yang kini terdedah dengan bermacam-macam pengaruh negatif.1 Kesimpulan Setelah melalui kajian ini. jelas menunjukkan bahawa masyaraka Melayu di Malaysia sememangnya memiliki warisan seni budaya yang perlu dipelihara. Tidak perlu berasa rugi kehilangan warisan seni budaya walaupun telah menjadi kebanggaan masyarakat Jawa. Ini adalah kerana ia ciri-cirinya jelas bercanggah dengan ketetapan syara·.Sddiq Fadhil : Apa yang penting adalah pemeliharaan aqidah yang pastinya membawa kemaslahatan ummah di dunia dan akhirat. syariat dan akhlak jelas menunjukkan bahawa tidak semua kesenian dan warisan itu wajar dipertahankan termasuklah Tarian Kuda Kepang.

adat dan budaya. Ternyata nasionalis Melayu hingga ke saat ini masih berselubung dengan mega mendung yang tebal sehingga tidak jelas ciri Islamiknya.2 Cadangan Penyelesaian Masalah Tugas di dalam menyelesaikan isu berkenaan seni warisan Melayu tersebut bukan bergantung kepada badan-badan tertentu sahaja .1 Pihak Kerajaan Kerajaan .2. maka mereka patutlah membuktikannya dengan komitmen-komitmen yang tegas termasuklah perlaksanaan syariat dan ajaran Islam sepenuhnya serta langkah-langkah amali yang konkrit secara bersungguh-sungguh. Yang nyata Islam hanya merupakan salah satu unsur nasionalisme Melayu bersama dengan unsur-unsur lain seperti bahasa. Pengharaman sekadar mewartakan ianya adalah haram tetapi tidak mempunyai akta atau hak untuk membenterasnya dirasakan tidak mencukupi kerana 50 Abdul Rahman Hj Abdullah (2006) Hal.Andainya kaum nasionalis benar-benar serius mahu memperjuangkan Islam sebagaimana semestinya . 5. sebagai pihak yang berkuasa ke atas undang-undang dan rakyat seharusnya sentiasa mengambil langkah pencegahan serta pemantauan bagi membenteras kegiatan-kegiatan yang menyeleweng dari landasan Islam meskipun ianya melibatkan isu seni . Meskipun diakui bahawa isu ini juga sangat sensitif kerana banyak adat istiadat yang penuh kesenian tersebut juga masih diamalkan oleh pihak istana.68-69 37 . adat istiadat dan sebagainya«50 5. Ia harus diusahakan melalui peringkat akar umbi hinggalah ke peringkat atasan. tetapi meliputi semua pihak agar usaha mentajdidkan Islam akan menjadi lebih mudah dan berkesan.

dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Masyarakat juga harus bijak menilai dan mencari kaedah terbaik bagi menggalakkan pihak-pihak yang berwajib di dalam kerajaan sentiasa berusaha menjaga kesucian Islam.52 Ini dijelaskan dengan terang oleh Allah SWT di dalam FirmanNya di dalam Surah Al-Hajj Ayat 41 yang bermaksud : Iaitu mereka (umat Islam) yang jika Kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. 5. Abdul Rahman Hj Abdullah (2006) Hal.2.51Ini adalah kerana menurut pandangan Islam. 397 Ramli Awang (2008). Tasawwur Rabbani Menurur Al-Quran Dan Al-Sunnah.2. Menteri besar Kelantan Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat pernah mengarahkan kepada toktok dalang agar membuang unsur-unsur animism dan Hindu. Masyarakat Malaysia khususnya masyarakat Melayu wajib sedar bahawa tiada gunanya mempertahankan atau mengamalkan warisan nenek moyang sekiranya ianya menggadai aqidah dan akhlak.2 Pihak Masyarakat. Usaha ini bukan bermaksud untuk membuang kesenian Melayu secara total tetapi lebih kepada menilai baik dan buruknya serta menapis kesenian Melayu yang mungkin dapat disesuaikan di dalam Islam. 52 51 38 . sekiranya mereka ingin kegiatan wayang kulit diteruskan. negara bertanggungjawab memelihara agama dan peraturannya. Dalam perkembangan mutakhir di Malaysia misalnya. Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan segala urusan.Kuala Lumpur:Al-Hidayah Publication. Hal. Sewajarnya masyarakat juga sentiasa peka di dalam membantu usahausaha kerajaan membenteras unsur-unsur khurafat di dalam masyarakat.ianya tidak membawa kesan yang menyeluruh.

menolak budaya nenek moyang yang dirasakan tidak wajar untuk diteruskan.2.3 Pihak Ibu Bapa Ibu bapa sebagai pemimpin terhadap anak-anak juga diharap tidak menjadi ejen kepada seni warisan yang bercanggah dengan Islam untuk diperturunkan kepada generasi muda. Ibu bapa juga selayaknya tidak terus bangga dengan pepatah ¶ Biar mati anak . sedangkan tanpa disedari ianya berlawanan dengan prinsip Islam contohnya amalan kenduri arwah mengikut bilangan hari ke 3 . Ini adalah kerana ada tindakan dan adat yang telah sebati dengan diri kita .4 Pihak Individu Sebagai generasi yang terdidik dengan ajaran islam yang jelas . 5.Kuala Lumpur : IBook Publication Sdn. Sekiranya setiap individu berasa bertanggungjawab dengan mendahulukan agama daripada adat . seharusnya setiap individu sentiasa peka dengan keadaan sekeliling terutamanya terhadap perlakuan dan tindakan seharian.Wacana Ketamadunan Dalam Masyarakat Islam Hadhari. 10 . Al-Hikam yang menyebut : Bagaimana engkau menginginkan sesuatu yang luar biasa padahal engkau sendiri tidak mengubah dirimu dari kebiasaanmu.tidak mustahil ia akan membawa kesan yang besar terhadap masyarakat seterusnya memiliki kuasa membentuk Daulah Islamiyyah yang jitu di dalam memartabatkan Islam di seluruh rongga kehidupan. 39 . mendahulukan Ad-Din daripada ketuanan bangsa .181.(2006). 7.53 53 Mohd Shauki Abd Majid. jangan mati adat· kerana apa gunanya adat sekiranya hidup anak-anak terus menerus lari dari kehendak syara·. 15 . Ibarat kata Ibnu Athaillah dalam kitabnya yang terkenal .5.Bhd..2. Jangan terlampau cepat melatah sekiranya anak. selaku generasi muda yang telah menerima pendidikan. Hal. 40 hinggalah ke 100 hari.

(2006). «.Kuala Lumpur : IBook Publication Sdn.Ketuhanan Yang Maha Esa Menurut Islam. 5. Prof.Kuala Lumpur : Penerbitan Era Didik..Siri Warisan Budaya Malaysia. Abdul Rahman Abdullah (2003).Dr (2005) Seni Dan Hiburan . 11. Iman Suffiya (2006). Azhar Hj Mad Aros (2003) Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Kertas 1) Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti 4. (2006).RUJUKAN 1.Kuala Lumpur:Al-Hidayah Publication.Kuala Lumpur : Hidayah Publisher 40 .Kuala Lumpur: Utusan Publication Sdn.Wacana Ketamadunan Dalam Masyarakat Islam Hadhari. Ahmad Mohd Salleh (2008) Pengajian Agama Islam Dan J-Qaf Shah Alam : Oxford Fajar Sdn.Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka Edisi Ketiga (1997). Sulaiman Bin Abdullah (1989). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka 7.Victory Agencie: Kuala Lumpur 12.Kuala Lumpur : Darul Fajar. 9. Tasawwur Rabbani Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah. Intipati Ihya· Ulumuddin. Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-DImasqi (2006).Daud Baharum : Subang Jaya 6. Yusof Al-Qardhawi . 3.Tanjong Malim : UPSI 8. Ramli Awang (2008).Falsafah Dan Kritikan Seni.Sejarah dan Tamadun Asia Tenggara.Fatwa Menempuh Kehidupan Moden.Bhd.Bhd. Mohd Shauki Abd Majid. 10. Mohd Johari Ab Hamid ( 2004 ).Bhd. 2.

google. http://colourexist.net/bmnurulain/tarian-tradisional-3058812 6. 4. Tarikh : 2 Dis2010 9.org/wiki/Kuda_lumping Tarikh : 29 Nov 2010 8. http://malaysiana. 2.html Tarikh : 04hb Mac 2011 10.my/pelancongan/page/tarian Tarikh : 28 Okt 2010 7. http://krafjohor.com/2009/03/05/adunan-mistik-dan-keunikan-kuda-kepang Tarikh : 03hb Mei 2009 11.blogspot.gov.com/20110/01/pandangan-tokoh-barat-timur-dan-html Tarikh : 24 Jan 2010. http://www. http://id.wikipedia.co.org/wiki/Kuda Kepang 5.org/wiki/Masyarakat_Melayu_di_Malaysia#Definisi_Melayu Tarikh : 24 Feb 2011 41 .pnm. http://id. http://sites.wordpress.com.johordt. http://www/b.blogspot.com/p/warisan.id/node/155472 Tarikh : 04 Apr 2010.e-fatwa.my/my/fatwa-negeri/fatwa-permainan-kuda-kepang-di-negerijohor 12.slideshare. http://bataviase. httpµ//www. http://isyafarisya. http://www.wikipedia.my/bharian /articles/MisteriEtnik_JatidiriPonorogo.ALAMAT SESAWANG 1.harian.com/site/khazalii/8udi3052keseniandalamislam%28bab8%29 3. http://ms.wikipedia.gov.my/01/0101mel_pengenalan.htm Tarikh : 01 Mac 2011 13.

Temuramah bersama Encik Hairuman Bin Rajio Tarikh : 06hb Mac 2011 Masa : 10.30pm 42 .TEMURAMAH 1.

43 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful