BAB I METODOLOGI PENYELIDIKAN

1.1

Latar Belakang Masalah

Masyarakat Melayu di Malaysia sememangnya memiliki budaya kehidupan yang begitu unik.Ini adalah kerana berdasarkan faktor sejarah , begitu banyak unsur-unsur yang mempengaruhi adat resam dan budaya masyarakat Melayu. Apatah lagi masyarakat Melayu sememangnya begitu terkenal sebagai bangsa yang sangat mementingkan adat. Pentingnya adat bagi masyarakat Melayu jelas terlihat dalam peribahasa yang berbunyi Biar mati anak, jangan mati adat. Tata perlakuan dalam adat resam masyarakat Melayu banyak dipengaruhi oleh adat yang diwarisi dari budaya Hindu yang disesuaikan mengikut unsur-unsur Islam.1

Di Malaysia, penduduk pribumi dari keturunan suku-suku di Indonesia, seperti Minangkabau, Jawa, Aceh, Bugis atau Mandaling yang bertutur dalam bahasa Melayu, beragama Islam dan mengikuti adat-istiadat Melayu, semuanya dianggap sebagai orang Melayu.2 Dan seperti yang diketahui , Indonesia yang menjadi asal punca wujudnya susur galur masyarakat Melayu di Malaysia sangat-sangat terpengaruh dengan kebudayaan Hindu dan juga Buddha. Buddha di dalamnya melainkan aspek kesenian3. Berbanding dengan bidang lain, barangkali tidak ada aspek lain yang lebih besar lagi abadi pengaruh Hindu-

1
2

http://malaysiana.pnm.my/01/0101mel_pengenalan.htm Tarikh : 01 Mac 2011 http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_Melayu_di_Malaysia#Definisi_Melayu Tarikh : 24 Feb 2011 3 Abdul Rahman Abdullah (2003).Sejarah dan Tamadun Asia Tenggara.Kuala Lumpur: Utusan Publication Sdn.Bhd. Hal:187

1

Aspek-aspek kesenian Melayu yang masih berbaur dengan pengaruh Hindu contohnya , masih jelas dipelihara sehingga kini terutamanya di dalam adat istiadat perkahwinan, kelahiran dan juga kematian. Selain dari itu pengaruh seni dan budaya tersebut juga hinggap di pelbagai bidang yang lain termasuk masakan, permainan rakyat serta tarian tradisional Melayu. Seni tari seperti Tarian Asyik, Mak Inang , Canggung dan juga Kuda Kepang pada mulanya berhubung rapat dengan kepercayaan tradisional, yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan irama alam yang dianggap tidak seimbang, seperti kemarau dan banjir. berlakulah perhubungan kuaa ghaib dan roh halus.4 Melalui upaca tarian dengan gerak-geri tertentu dikatakan dapat mempengaruhi gerakan alam. Dan sebagaimana biasa, dalam upacara ini

Menyorot pandangan kepada kekayaan nilai seni budaya yang dimiliki oleh masyarakat Melayu inilah, masyarakat merasakan perlunya wujud rasa kecintaan di kalangan generasi kini terhadap seni budaya tersebut bagi memastikan ianya tidak lapuk ditelan zaman. Justeru itu pelbagai langkah yang telah dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu samada badan kerajaan atau bukan kerajaan bagi memastikan kesenian ini terus dipelihara. Antaranya adalah dengan mengadakan kelaskelas tarian, persembahan dan sebagainya.

Tidak dinafikan bahawa unsur-unsur kesenian yang terdapat di dalam budaya dan adat resam tersebut mempunyai nilai yang cukup tinggi . Namun begitu apa yang membimbangkan adalah masih wujud unsur-unsur khurafat, tahyul , pemujaan ruh dan semangat di dalam persembahan tersebut yang masih diamalkan sehingga kini. Amalan ini pastinya memberi kesan terhadap aqidah mereka yang mengamalkannya serta mereka yang menontonnya. dengan menyeluruh. khususnya. Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi membendung gejala ini juga dirasakan masih belum dilaksanakan Diakui bahawa bukan mudah untuk membenteras aktiviti kesenian berunsurkan syirik dan khurafat kerana ianya seolah-olah telah sebati dengan jiwa masyarakat Melayu

4

Abdul Rahman Abdullah (2003). Hal.397

2

Dalam penilaian tentang pengaruh Islam di Nusantara, dua orang tokoh Islam yang terkemuka iaitu Prof.Dr.Hamka dan Dr. M.Natsir menjelaskan bahawa corak dakwah Islamiyyah di Nusantara yang terlalu menekankan sikap damai dan menyesuaikan diri telah menimbulkan sinkretisme. Iaitu usaha mencari kecocokan atau penyesuaian. Dengan demikian , penggantian agama tidaklah banyak berkesan. 5 Justeru itu masyarakat Islam nusantara sehingga kini sering mencampur adukkan di antara yang hak dan yang bathil.

1.2

Objektif Kajian

Dapatan kajian yang dilakukan terhadap tajuk ini adalah diharapkan dapat mencapai objektif ² objektif berikut :

1.2.1

Mengesan dan mengkaji sejarah dan asal-usul Seni Tarian Kuda Kepang Masyarakat Jawa di Malaysia. Melalui kajian ini penulis berharap ia akan dapat menjawab beberapa persoalan penting serta merungkai kemusykilan tentang sejarah dan asal usul tarian ini.

1.2.2

Mengenal pasti unsur-unsur kesenian yang terdapat di dalam Seni Tarian Kuda Kepang Masyarakat Jawa di Malaysia. Ini adalah kerana Tarian Kuda Kepang ini adalah salah satu seni tarian tradisional rakyat yang memiliki sejarahnya yang tersendiri. Oleh itu dengan cara mengenal pasti unsur-unsur kesenian tersebut , ia akan memberi suatu faedah yang besar khususnya di kalangan generasi muda , seterusnya menghargai nilai-nilai kesenian tersebut.

5

Abdul Rahman Hj Abdullah (2006). Hal 137.

3

1.2.3

Mengenal pasti nilai-nilai kesenian Tarian Kuda Kepang dari sudut persamaan dan juga percanggahan dengan prinsip-prinsip kesenian Islam. Tidak dinafikan bahawa Tarian Kuda Kepang memiliki nilai seni dan estetika yang sangat tinggi. Namun begitu tidak semua perkara yang diterima oleh masyarakat dapat diterima oleh Islam. Oleh itu dengan mengenal pasti unsur-unsur kesenian tersebut dari sudut percanggahan dan persamaannya dengan kehendak Islam , mungkin seni warisan ini dapat terus diamalkan tanpa melanggar batasbatas yang ditetapkan oleh syara·.

1.2.4

Mengenal pasti bentuk-bentuk kesenian yang dibenarkan di dalam Islam. Ini adalah kerana seperti yang diketahui bahawa kesenian itu memiliki cabang dan bentuknya yang pelbagai. Ini termasuklah seni bina, seni ukiran, penulisan, seni lakon dan sebagainya. Dan Islam yang penuh dengan keindahan tidak pernah menolak seni kerana seni itu sendiri dapat mendorong hati ke arah ketakwaan kepada Allah SWT dengan syarat ianya dihasilkan berlandaskan kaedah syara·.

1.2.4

Mencari kaedah terbaik bagi mengatasi unsur-unsur khurafat dan syirik yang terdapat di dalam bentuk-bentuk kesenian masyarakat Islam di Malaysia. Umum mengetahui bahawa adalah agak sukar menghakis fahaman ² fahaman khurafat yang telah sebati dengan adat resam masyarakat Jawa. Salah satu sebabnya adalah ingin menjaga hati generasi tua. Justeru itu dengan adanya kajian ringkas ini, sekurang-kurangnya ia dapat mencari kaedah yang sesuai untuk meneruskan seni warisan ini, khususnya Tarian Kuda Kepang dalam keadaan ianya terpelihara dari sebarang unsur yang mencemar aqidah.

1.3

Masalah Kajian

1.3.1

Kekurangan sumber di dalam bentuk teks.

4

3.2 Sumber-sumber teks yang ditemui juga tidak menjelaskan secara terperinci terhadap lapangan kajian. 1. 5 .3.3 Terdapatnya beberapa percanggahan dari sudut fakta yang belum dapat dikaji secara mendalam oleh penulis.1.

keseronokan dan kesenangan estetik.1244-45 Azhar Hj Mad Aros (2003) Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Kertas 1) Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti m/s:333 8 http://colourexist. 6 Kamus Dewan Dwi Bahasa Dewan Bahasa Dan Pustaka pula menjelaskan seni sebagai suatu ciptaan yang indah dan memerlukan banyak kemahiran dan pengalaman serta pengetahuan.7 2. Keceriaan. lukisan. comel bentuk badan.1 Definisi Seni Menurut Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka Edisi Ketiga seni bermaksud halus . 6 .blogspot.com/20110/01/pandangan-tokoh-barat-timur-dan-html Tarikh : 24 Jan 2010.1. 6 7 Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka Edisi Ketiga (1997). muzik dan lain-lain lagi yang dicipta dengan bakat atau kecekapan dan hasil daripada sesuatu ciptaan. keseronokan dan kesenangan estetik tersebut timbul samada sewaktu menghasilkan produk seni tersebut ataupun ketika menikmat hasil seni. enak didengar iaitu mengenai suara. tipis dan halus. Seni II juga bermaksud karya termasuklah sajak.1 Definisi Seni Menurut Barat Menurut Herbert Read. elok. iaitu kecil.BAB II ISLAM DAN SENI 2.8 Maksud estetik tersebut adalah tanggapan dan kefahaman seseorang di dalam menilai seni dan ianya merangkumi penglibatan deria dalam konteks penghasilan dan penghargaan ke atas objek seni. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Hal. seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan.

http://sites. skill of ability in such work.19.13 9 10 11 http://colourexist.2 Definisi Seni Menurut Islam Menurut pandangan Imam Al-Ghazali . menjelaskan seni sebagai kerja yang berkaitan dengan rasa jiwa manusia yang sesuai dengan fitrahnya. seni adalah ciptaan bentuk-bentuk yang mengandungi nilai estetika yang merupakan perpaduan dengan nilai etika Islam. Beliau juga menyatakan bahawa seni juga bermaksud indah melalui pandangan kecantikan dan keindahan. Works such a paintings or sculptures produced bt skills.Sidi Gazalba (1993). etika dan logika.Menurut Eugene Johnson dalam ¶The Encyclopedia Americana· menyebut bahawa seni adalah kemahiran. 7 . Sebagai contoh seni pertukangan bermaksud kemahiran pertukangan. Crose dan Collingwood pula berpendapat bahawa seni suatu imej mental.10 2. Objek yang ideal yang dimyatakan di dalam bentuk fizikal melalui bahan yang terhasil daripada karya sebenar dalam fikiran pemerhati.blogspot. keindahan dan kebaikan di mana di dalamnya terkandung cirri-ciri estetika.11 Menurut Ibn Khaldun pula seni adalah kebenaran.Falsafah Dan Kritikan Seni.12 Menurut Drs.com/site/khazalii/8udi3052keseniandalamislam%28bab8%29 12 Mohd Johari Ab Hamid (2004) Hal 19.google.1.Tanjong Malim : UPSI Hal.com/20110/ Mohd Johari Ab Hamid ( 2004 ).9 Menurut Oxford Paperback Dictionary mentafsirkan : Art : The production of something beautiful.

Islam mengatur kehidupan manusia di alam nyata yang dapat dirasakan melalui pengalaman dan tidak ada satu aspek pun dalam kehidupan manusia yang luput dari perhatian Islam14. seni adalah sesuatu yang indah dan dan mampu menyentuh jiwa.Kesimpulannya .co. kehendak di dalam semua keadaan.3 8 . naluri dan fitrah semulajadi manusia. Konsep seni di dalam Islam adalah menjurus ke arah tauhid dan pengabdian diri terhadap Allah. Hal. seni menurut pandangan Islam adalah sesuatu yang sesuatu yang indah. seni yang berpaksikan tauhid kepada Allah akan dapat menanamkan rasa taqwa dan keimanan di dalam diri manusia yang mana ia juga bukan sahaja dapat meningkatkan daya intelek manusia malah membangun akhlak dan memimpin batin manusia yang mana tujuan akhirnya adalah untuk mencapai keredhaan Allah SWT. seni bukanlah bermatlamatkan hiburan dan keseronokan semata-mata. Ini adalah kerana seni Islam itu terbukti menyokong kuat pembinaan Seperti yang diketahui. Justeru itu .2 Kedudukan Seni Di Dalam Islam Sejajar dengan takrif Islam itu sendiri yang antaranya membawa maksud selamat dan sejahtera .Bhd. situasi. citarasa. maka Islam itu sesuai untuk semua peringkat zaman. Ini dapat dihasilkan melalui penghayatan kesenian Islam itu sendiri yang mana menyerlahkan kebesaran Allah itu sendiri melalui penghayatan jiwa. 2. Aspek tersebut termasuklah nilai-nilai kesenian di dalam Islam. Seni di dalam Islam bukanlah seni yang mengajak ke arah kelalaian sebaliknya menanam rasa khusyu· kepada Allah serta memberi ketenangan di dalam jiwa manusia sebagai makhluk. Namun di dalam Islam . cantik dan halus yang dapat didengar dan dirasa oleh jiwa. Ahmad Mohd Salleh (2008) Pengajian Agama Islam Dan J-Qaf Shah Alam : Oxford Fajar Sdn.id/node/155472 Tarikh : 04 Apr 2010. Seperti yang dinyatakan oleh Nik Azis ( 1986 ) . tamadun Islam . Apabila 13 14 http://bataviase. Seni di dalam Islam juga membawa rasa cinta terhadap kehebatan Allah.

Kuala Lumpur : Hidayah Publisher Hal.17 Berdasarkan faktor-faktor tersebut jelas menujukkan bahawa Islam sememangnya meletakkan seni itu sebagai pelengkap kehidupan manusia dan pemangkin bagi mencapai keredhaan Allah SWT. Memandangnya sahaja dengan mata .Shah Alam : Fajar Bakti Sdn. Alis pula dipilihkan rambut yang lembut sekali dan berbentuk lengkung. wajah dihiasi dengan janggut.Tamadun Islam Dan Tamadun Asia Kertas 1.olahraga merupakan penyegar jasmani. sedangkan kedua mata dihiasi dengan rambut di hujung pelupuk mata. Penciptaan manusia juga dilihat sebagai seni yang cukup mengagumkan. ilmu pengetahuan penyegar akal fikiran . 16 15 9 . maka seni adalah penyegar dan santapan bagi jiwa15. Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-DImasqi (2006). 25.Bhd.Dr (2005) Seni Dan Hiburan .Kuala Lumpur : Darul Fajar Hal.16 Seni di dalam Islam juga snagat berkait rapat dengan tamadun Islam yang dalam masa yang sama tidak pernah menolak dasar tamadun lain . tanpa mengira kesan baik dan buruknya terhadap kemaslahatan manusia itu sendiri. Contoh kesenian Islam yang paling utama adalah penciptaan Al-Quran itu sendiri yang mana ianya adalah susunan kalamullah yang tersangat indah yang tidak mampu untuk ditandingi oleh sesiapapun. Allah memberi hiasan untuk kepala dengan menumbuhkan rambut. seni di dalam Islam merupakan sebahagian daripada kebudayaan Islam. Berbeza dengan barat yang hanya menghasilkan seni untuk seni ataupun seni kerana seni. Setiap anggota yang terdapat di dalam diri manusia tersusun dengan cukup indah melengkapi fungsinya.(2002). Intipati Ihya· Ulumuddin. daripada tamadun Islam yang mana tujuannya adalah untuk mencari keredhaan Allah. menjadikan hati terpesona . ibadah pula penyegar rohani. Justeru itu. apatah lagi Seni Islam merupakan sumbangan membacanya menjadikan hati hidup segar mengakui kebesaran Allah.1411 17 Azhar Hj Mad Aros. Prof. Yusof Al-Qardhawi . Tamadun Islam tidak menghalang sebarang bentuk hubungan dengan mana-mana tamadun malah antara intisari yang menjadi dasar kepada Tamadun Islam adalah berinteraksi secara harmoni dan baik dengan tamadun lain. selagi ianya tidak melangkaui batas syara·. misai dan alis.

istana dan masjidmasjid di zaman kerajaan Islam terdahulu memiliki ukiran khat yang tersangat indah. Seni khat begitu rapat dengan seni ukiran yang mana bangunan-bangunan. Kesenian Islam adalah : Contoh-contoh 2. Nasakh.2. Khat merupakan seni tulisan indah yang mempunyai nilai-nilai kehalusan dan kesenian. terdapat lapan kaedah penulisan khat iaitu Khat Kufi. Setiap jenis kaedah penulisannya ini memiliki ciri-cirinya yang tersendiri.3 Bentuk-Bentuk Kesenian Islam Bentuk ² bentuk kesenian Islam meresapi ke dalam pelbagai bidang. Thuluth.3. Pada kebiasaannya penulisan khat tertumpu kepada penulisan ayat-ayat Al-Quran dan kata-kata hikmah. Malah teknik dan lenggok penulisannya seolah-olah memiliki irama yang mampu menyentuh hati.1 Penulisan Khat / Seni Kaligrafi Islam Seni kaligrafi Islam atau sinonim dengan sebutan Seni Khat merupakan khazanah istimewa yang masih dimiliki oleh ummat Islam sehingga kini. Diwani Jali dan Raihani. Diwani. Farisi. 2. Riq¶ah.2 Seni Bina Seni bina memainkan peranan yang penting di dalam Islam dan sangat terserlah di dalam pembinaan masjid selari dengan kepentingan pembinaan masjid yang memiliki 10 . Di dalam tamadun Islam .3.

fungsi yang pelbagai. Selain dari itu tiada dalil yang mutlak yang melarang penggunaan alat muzik di dalam Islam. Sebagai contoh kaedah membaca Al-Quran secara bertaranum merupakan lagu yang sangat menenangkan hati ditambah lagi dengan keseniah ayat ² ayat AlQuran yang penuh keindahan sehingga mendatangkan rasa khusyuk di dalam mengingati Allah. pemisahan antara lelaki dan perempuan. Ini adalah kerana Islam meletakkan tempat ibadah sebagai ciri terpenting sesebuah bandar yang mengambil contoh pembinaan Masjid Nabawi di Madinah dalam peristiwa hijrah. Selaras dengan Islam yang tidak pernah mengabaikan kehendak fitrah manusia yang sukakan keindahan dan hiburan.4 Seni Ukir 11 . seni suara yang berkaitan dengan muzik . Seni bina Islam mengambil kira ruang pengcahayaan untuk keselesaan.3 Seni Suara . Lagu Dan Bunyi.3. Buktinya sehingga kini jelas sekali seni bina tamadun Islam begitu unggul dan terserlah hasil peninggalan zaman Kerajaan Islam terdahulu terutamanya di dalam pembinaan masjid. 2. Yang pastinya Islam telah menyediakan batas-batas tertentu agar tidak keterlaluan hingga menimbulkan kelalaian. lagu dan bunyi tidak pernah diketepikan. Seni bina Islam mempunyai ciri-ciri tertentu yang membezakannya dengan seni bina bangsa lain. kesesuaian iklim. keselamatan untuk jangka masa panjang dan yang paling utama bercirikan tauhid kepada Allah SWT.3. 2.

4 Ciri-Ciri Kesenian Islam Sebagaimana yang telah diketahui bahawa seni di dalam Islam itu adalah bertujuan untuk menguatkan rasa takwa terhadap Allah SWT. dan janganlah kamu melanggarnya«.Seni ukir sememangnya berkait rapat dengan seni bina. Selain dari itu . Ini berbanding dengan konsep seni barat yang hanya berpegang dengan pendapat bahawa seni adalah semata-mata untuk seni. tanpa memikirkan kaedah. dan menentukan batas-batas larangannya . maka janganlah kamu mensiasiakannya. ayatayat Al-Quran juga sering terukir di dalam proses seni bina Islam. Kebiasaannya seni ukir Islam banyak menyorot kepada keindahan alam yang mana bunga-bungan dan tumbuhtumbuhan menjadi tema ukiran di tiang-tiang masjid dan istana.18 Ciri-ciri seni Islam menjelaskan perbezaan yang nyata dengan seni Barat di atas beberapa faktor utama iaitu : 18 Al-Qardhawi (Prof. Bagi mencapai tahap dan tujuan kesenian Islam tersebut maka syariat telah telah menggariskan ciri-ciri seni di dalam Islam agar manusia tidak lalai dalam menghayati keindahannya serta sentiasa mengutamakan keseimbangan serta batas-batas syara· sebagaimana sabda Rasulullah SAW : Sesungguhnya Allah telah menentukan kewajiban-kewajiban.Dr) (2005) m/s : 53 12 . kesan dan akibatnya. 2.

persekitaran dan sejagat. Ini sejajar dengan konsep Islam itu sendiri yang bermaksud aman dan sejahtera. seni bina dan seni ukir telah berjaya menyokong perkembangan tamadun kerajaan Islam terdahulu seperti Kerajaan Abasiyyah dan juga Othmaniyyah.3 Seni di dalam Islam menghubungkan manusia kepada Allah . Ini adalah kerana konsep seni yang dijelaskan di dalam Islam tidak pernah melangkau fitrah manusia.4.4.1 Seni Islam itu terpancar dan lahir dari syariat Islam yang mana ia berteraskan kepada AlQuran dan juga Al-Sunnah.4. sesama manusia serta terhadap semua makhluk. dan manusia dengan alam sekitarnya samada terhadap tumbuh-tumbuhan mahupun haiwan. kema·rufan serta akhlak dan budi yang mantap. Dalam masa yang sama ia juga sentiasa menjaga kemaslahatan hubungan di antara manusia dengan Allah.2 Mengangkat martabat manusia dengan tidak meninggalkan nilai-nilai murni kemanusiaan . alam sekitar . Telah terbukti di dalam sejarah tamadun Islam bahawa segala bentuk kesenian seperti penulisan. manusia dengan manusia . Contoh bagi hakikat ini dapat dilihat dengan segala nilai seni yang terlukis di alam maya. Ciri ini membawa maksud bahawa Islam tidak pernah menolak seni selagi di dalamnya tidak wujud unsur-unsur yang mencemarkan aqidah serta perkaraperkara yang dilarang oleh syara·.4 Seni di dalam Islam menghubungkan dengan nilai keindahan Islam itu sendiri yang akhirnya mendorong rasa taqwa.4. nilai estetika dan kemanusiaan . 2. 2.4. 2. Maka kesenian Islam menjadi pendorong ke arah mengukuhkan nilai taqwa manusia. 13 . Tumbuh-tumbuhan yang hidup subur memberi manfaat kepada manusia seluruhnya dan dalam masa yang sama manusia diajak agar mejaga kemaslahatan alam tanpa merosakkannya. 2.5 Seni Islam juga mengangkat persoalan akhlak .2.

udara dan di langit penuh dengan rahsia dan keindahan.5 Matlamat Kesenian Islam. Ini adalah kerana seni itu penuh dengan keindahan . kehalusan dan kecantikan. seni di dalam Islam bukanlah semata-mata untuk hiburan atau bukanlah dengan tujuan untuk memperjuangkan hasil seni tanpa mengira kesan seni tersebut terhadap alam dan manusia sekeliling.2. . Dari situ muncullah keindahan pelbagai cabang seni yang memenuhi keperluan fitrah manusia yang sememangnya cinta terhadap keindahan. 14 . Setiap unsur seni yang terdapat di alam ini seperti di lautan. Matlamat utama seni di dalam Islam adalah untuk mendekatkan hati terhadap Allah dan mengakui keagunganNya sehingga akhirnya membawa hati ke arah taqwa di dalam keadaan rela. Secara umumnya matlamat seni Islam adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menggerak dan menghidupkan hati-hati manusia agar sentiasa bertaqwa dan mengakui keagungan Allah SWT. Seni yang yang wujud di dalam diri manusia juga tidak lain dan tidak bukan adalah kurniaan daripada Yang Maha Pencipta. di daratan. Menjadikan hati sentiasa terhibur melihat dan menghasilkan keindahan tersebut. Malah tubuh badan manusia juga boleh disebut sebagai hasil seni yang cukup ini. Hakikatnya .

Di dalam persembahan Tarian Kuda Kepang. Indonesia ini . Di Indonesia . Kemudian anyaman berbentuk kuda itu diwarnakan agar kelihatan lebih cantik dan menarik. Pada awalnya. Tarian Kuda Kepang adalah suatu tarian tradisional yang dibawa oleh masyarakat Jawa Indonesia ketika berhijrah ke Tanah Melayu. Sehingga tiba di satu peringkat beberapa -penari seolah-seolah hilang ingatan dan mampu melakukan aksi di luar jangkaan seperti melompat setinggi enam kaki. rentak tarian adalah agak perlahan tetapi semakin lama semakin agresif dengan lagak seperti kuda. gerak langkah penari akan diiringi dengan alunan alat muzik serta lagu tertentu. Ini adalah kerana di Selangor juga memiliki 15 . melompat di atas kaca . masyarakat Jawa di Malaysia pula terkenal dengan Seni Tarian Kuda Kepang. masih lagi dimainkan oleh masyarakat Jawa di Malaysia khususnya di negeri Johor samada untuk persembahan kesenian dan pelancongan . malah di majlis-majlis perkahwinan. memakan rumput serta mengoyak kelapa dengan gigi.BAB III SENI TARIAN KUDA KEPANG MASYARAKAT JAWA DI MALAYSIA 3. Namun begitu ada beberapa tempat lain seperti di Selangor juga bergiat aktif di dalam persembahan Kuda Kepang ini. yang menjadi negara asal Kuda Kepang. Kuda Kepang merupakan patung berupa kuda tanpa kaki yang diperbuat daripada anyaman buluh ataupun kulit binatang. Tarian yang berasal dari Tanah Jawa . Setiap penari akan menuggang kuda anyamannya ambil menari-nari.1 Pendahuluan Jika masyarakat Cina terkenal dengan Tarian Naga. pada kebiasaannya Tarian Kuda Kepang ini dipersembahkan di majlis-majlis keraian dan menerima tetamu serta majlis perkahwinan.

Manakala ¶kepang· pula bermaksud anyaman.ramai rakyat yang berketurunan Jawa. Ini bermakna Jaran Kepang membawa maksud Kuda Anyaman. Mengikut seperti yang dikatakan oleh Soedarsono (1983). Dipercayai juga tarian Kuda Kepang ini juga dimainkan bagi menjalinkna hubungan dengan ruh orang yang telah mati. syariat dan akhlak maka Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia telah mengharamkan kegiatan Tarian Kuda Kepang ini dari terus dimainkan. Selain dari itu ada pelbagai nama lagi yang diberikan oleh masyarakat Jawa terhadap Kuda Kepang iaitu seperti Kuda Lumping ataupun Jathilan.2 Sejarah Tarian Kuda Kepang Masyarakat Jawa Kuda Kepang pada umumnya merupakan suatu tarian pahlawan berkuda yang berasal dari Tanah Jawa Indonesia. kuda kepang nula berkembang sebelum berlakunya perkembangan Islam iaitu pada abad ke XV. tiada suatu catatan khusus yang menyebut tentang pengasas kepada Tarian Kuda Kepang.wikipedia. menurut orang Jawa ¶ jaran· bermaksud kuda.org/wiki/Kuda Kepang 16 .19 Berdasarkan tinjauan kajian sebelum ini. dengan wujudnya unsur-unsur khurafat dan syirik yang sering dilihat memberi kesan dari sudut aqidah. Ini adalah kerana . penyakit serta kesusahan-kesusahan lain. Persembahan Kuda Kepang dimainkan di dalam upacara pemujaan. Tarian Kuda Kepang ini sememangnya diakui sebagai salah satu seni warisan masyarakat Jawa yang bernilai tinggi.20 Selain daripada itu juga kuda kepang juga dimainkan bagi membersihkan sesebuah desa itu dari gangguan ruh-ruh jahat. 3. Akan tetapi. Kuda Kepang dikenali sebagai Jaran Kepang. 19 20 Sila rujuk Lampiran A http://ms. Di Indonesia .

Dalam usaha mengembangkan Islam di kawasan pedalaman di Jawa. Setelah waktu berlalu. mereka dapat menewaskan musuh dan dipulihkan selepas peperangan. Ada pendapat yang mengaitkan asal usulnya dengan Wali Songo yang hidup di Tanah Jawa pada abad ke-15.slideshare. Terdapat juga satu pendapat yang menyebut bahawa Tarian Kuda Kepang ini dikaitkan dengan lagenda Saidina Ali.21 Namun begitu pendapat ini tidak dapat disahkan dengan tepat kerana ia lebih kepada pendapat yang dibawa dari mulut ke mulut. naik ¶syeh· hingga lupa diri sebelum memulakan peperangan . Menurut kepercayaan.29 23 Abdul Rahman Abdullah (2003). Seekor kuda kayangan bernama Kuda Sembrani dikatakan turun di Jawa untuk mencari kawannya yang hilang.Selain dari itu ada juga kajian sejarah juga yang menyatakan bahawa Tarian Kuda Kepang berasal daripada buah fikiran Wali Songo yang ingin menarik perhatian rakyat dalam menyebarkan agama Islam. Untuk meniru gerak langkah bala tentera Saidina Ali maka lahirlah tarian kuda kepang. Dikatakan seorang rakyat Jawa yang melawat negara Arab telah menyaksikan bagaimana tentera Saidina Ali. Hal. Tarian Kuda Kepang misalnya.Siri Warisan Budaya Malaysia. kuda kepang dikuasai oleh httpµ//www. iaitu mempersembahkan tarian ini yang mengisahkan kegagahan para pahlawan Islam dalam menghadapi golongan murtad dan musyrik. Apa yang mungkin boleh diterima adalah kemungkinan berlakunya penyesuaian kegiatan tradisional dengan ajaran Islam sebagaimana Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga mengubahsuai isi kandungan dan bentuk wayang kulit dengan unsur-unsur Islam. pahlawan terhandal Islam. Beliau mendapat idea untuk menari-nari sambil menunggang kuda.Kuala Lumpur : Penerbitan Era Didik. Setelah berjumpa mereka menari-nari keseronokan.22 Namun ini dirasakan bahawa pendapat ini agak terpesong dengan sejarah Islam kerana menuduh tentera Saidina Ali telah naik ¶syeh· di dalam peperangan. kuda-kuda itu ditukar dengan kulit binatang atau buluh bagi menggantikan kuda sebenar.net/bmnurulain/tarian-tradisional-3058812 Iman Suffiya (2006). turut dieksploit oleh para Wali Songo ( Wali Sembilan ) sebagai alat dakwah .23 Pendapat lain pula menghubungkan asal usulnya dengan alam kayangan. Dalam keadaan ini . Hal 397. Wali Songo menghadapi kesulitan untuk mendekati orang-orang di sana. Ada pula yang berpendapat asal usul tarian ini ada kaitan dengan Saidina Ali. 22 21 17 .

Lantaran itu.org/wiki/Kuda_lumping Tarikh : 29 Nov 2010 18 . Pertembungan yang berlaku di antara nilai agama dan dalam masa yang sama ditambah lagi hasrat untuk mengekalkan kepercayaan nenek moyang terdahulu menyebabkan adanya pengaruh-pengaruh Islam yang ditemui di dalam Tarian Kuda Kepang ini.sejenis kuasa ghaib.gov. Meskipun tiada bukti sahih yang dapat menentukan siapakah pengasas sebenar Tarian Kuda Kepang ini. yang dibantu Sunan Kalijaga.24 Di dalam sejarah Indonesia juga menyatakan bahawa Tarian Kuda Kepang atau Kuda Lumping ini adalah sebagai salah satu ekspresi rakyat di dalam mengenang kembali semangat pahlawan berkuda Pangeran Diponegoro dalam menghadapi Belanda.25 Ini dapat dibuktikan dengan aksi ² aksi agresif para penari yang seakan-akan seekor kuda di dalam peperangan. melawan Belanda.my/pelancongan/page/tarian Tarikh : 28 Okt 2010 http://id. apa yang pasti tidak dapat dinafikan bahawa masyarakat Jawa di Indonesia adalah pemain terawal Tarian Kuda Kepang di nusantara ini sebelum dibawa ke Tanah Melayu. Jika ia gagal dilakukan mungkin sesuatu yang tidak diingini akan menimpa para pemain dan juga penontonnya. 3. Justeru itu unsur-unsur ghaib dan animisme sememangnya banyak berlaku di dalam upacara dan ritual tertentu dan salah satunya adalah Kuda Kepang.johordt. satu upacara khas perlu dilakukan sebelum bermain. 24 25 Ini adalah kerana keturunan Jawa Ponorogo adalah masyarakat terbesar http://www.wikipedia.3 Kuda Kepang Di Malaysia Seperti yang diketahui Kuda Kepang juga kerap dimainkan oleh masyarakat Jawa di Malaysia Di antara negeri yang berperanan aktif di dalam memainkan Tarian Kuda Kepang adalah negeri Johor dan Selangor. Ada juga versi yang menyebut bahawa ia juga menggambarkan kisah perjuangan Raden Patah.

Malah beberapa pengubahsuaian juga dilakukan bagi menyesuaikannya dengan adat dan budaya rakyat Malaysia. Indonesia.27 26 27 http://www/b. Malah mereka juga kekal satu-satunya masyarakat Jawa yang tegar meneruskan cara hidup serta budaya asal Jawa yang dibawa dari Indonesia seperti Wayang Kulit. majlis menyambut menteri-menteri dan tetamu kehormat. Masyarakat Jawa Ponorogo ini yang berasal dari Ponorogo . Namun begitu ada juga pendapat yang menyebut bahawa sesebuah kumpulan Kuda Kepang mengandungi antara 9 hingga 13 orang penari termasuk Danyang. Kuda Kepang kerap dimainkan sewaktu sambutan Hari Kemerdekaan. Hal. Kajian terhadap Kuda Kepang di Malaysia ini dapat dinilai melalui ciri-ciri berikut : 3. Jawa Timur berhijrah ke Johor dan sebahagiannya ke Selangor sekitar awal tahun 1920 bagi memantapkan ekonomi lantaran kesukaran yang dihadapi di tanah asal mereka . Tarikh : 2 Dis2010 Iman Suffiya (2006).29. menurut suatu kajian yang dijalankan terhadap penggiat Tarian Kuda Kepang di Johor.1 Bilangan Pemain Pada kebiasaannya sesebuah kumpulan Tarian Kuda kepang memiliki di antara 10 hingga 15 orang penari yang mana salah seorang daripada mereka akan bertindak sebagai ketua ataupun disebut sebagai ¶Danyang·. persembahan pelancongan serta sebagai acara pada malam majlis perkahwinan.bertumpu di kawasan Sri Medan.3. 5 orang pemain muzik dan seorang pawang ( bomoh ) merangkap ketua kumpulan. Indonesia itu dipraktikkan di Malaysia. Batu Pahat dan antara teramai di daerah Johor itu. 19 .my/bharian /articles/MisteriEtnik_JatidiriPonorogo.com.26 Namun begitu . Ini termasuklah dari segi peralatan muzik yang dimainkan tidak sebanyak yang digunakan seperti di Indonesia. Barongan dan juga Kuda Kepang. menyatakan bahawa tidak semua ciri-ciri tarian yang berasal dari Jawa . Di Malaysia .harian.

Bagaimanapun dalam sesuatu persatuan. Pemain-pemain biasanya berpakaian seragam. Seorang daripada penari-penari itu bertindak sebagai pemimpin yang dipanggil "Danyang". 5 orang pemain muzik.29 3. 9 unit Kuda Kepang Kuda Kepang ini merupakan patung anyaman yang dibentuk umpama seekor kuda tanpa kaki.com/p/warisan. d. Pada kebiasaannya ia diperbuat daripada buluh yang dianyam namun akibat mudah rosak kini ianya diperbuat daripada kulit binatang seperti lembu yang diwarnakan dengan warna merah . Ketua Kuda kepang biasanya berwarna hitam30. putih ataupun kelabu. 9 hingga 15 orang penjaga kawasan. 9 orang penari. 28 http://krafjohor. b. Selain itu mereka juga memakai tanjak samada ketopang ( Tanjak Jawa ) atau Tanjak Melayu.html Tarikh : 04hb Mac 2011 Sila rujuk Lampiran B Sila rujuk Lampiran C 29 30 20 .3.Dalam satu pendapat lagi menyebut bilangan yang diperlukan dalam tarian Kuda Kepang adalah 25 orang yang dibahagikan mengikut tugasan berikut : a. jumlah ahlinya adalah sebanyak 40 orang.blogspot. c.28 Pada kebiasaannya penari akan memakai samping dengan corak batik jawa.2 Peralatan Yang Digunakan Peralatan yang diperlukan dalam persembahan Kuda Kepang adalah : a. 2 orang Bomoh Pemulih.

Tali ini digunakan oleh ketua penari untuk mengarah atau mengawal pergerakan penari. b.32 Kuda betina mempunyai bentuk bulat dibahagian punggung manakala kuda jantan mempunyai ekor di bahagian belakang. Irama yang mengasyikkan tersebut dipercayai mampu membawa penari ke dalam dunianya sendiri.Kuda-kuda ini juga terdapat kuda betina31 dan kuda jantan. Sebatang atau seutas tali pecut atau cemeti. Instrumen yang diperlukan di dalam persembahan Kuda kepang adalah : 31 32 Sila rujuk Lampiran D Sila rujuk Lampiran E 21 .3. Tali pecut ini biasanya diperbuat daripada pintalan buluh dan juga tali. Tali ini akan mengeluarkan bunyi yang kuat ketika dipukul. 3. c. Serantai tali sepanjang kira-kira 100 kaki atau 30 meter. Tali ini digunakan untuk membuat pagar di kawasan persembahan bagi mengawal penaripenari yang mungkin ¶mabuk· atau hilang kawalan diri serta memudahkan bomoh pemulih mengawal penari.3 Instrumen atau Alat Muzik Alat muzik merupakan suatu elemen terpenting di dalam persembahan Kuda Kepang kerana pergerakan penari adalah mengikut rentak alunan pola muzik tertentu.

a. Bonang . d. c. Ia disusun dalam dua baris dan diapungkan di atas dua lingkar tali.33 Angklung diperbuat daripada buluh yang mana pada kebiasaannya di antara 2 hingga 3 batang buluh yang diikat pada ¶rumahnya· yang lebih dikenali sebagai ¶ancak·. Anklung. Batangbatang buluh ini tidak sama ukuran dan setiap satu mempunyai pic tertentu. Namun begitu. b. 33 34 Kulit lembu atau kambing Pemain memerlukan untuk menutup permukaan gendang.34 Bonang mempunyai sepuluh buah canang yang diperbuat daripada perenggu iaitu campuran daripada besi dan timah. Tiap-tiap canang mempunyai nada yang berbeza-beza.36 Gendang Jawa merupakan sebuah bingkai kayu yang tertutup dengan belulang pada kedua-dua permukaan. biasanya digunakan mudah memberi notasi. Ia berbentuk bujur dan berukuran 3 kaki panjang yang mana kedua-dua permukaannya tidak sama besar ukurannya. Kenong diletakkan di atas kayu dan diikat bagi menghasil nada yang sempurna apabila dketuk dengan kayu pemukul. ia dilihat lebih nipis dan bulat daripada gong. Gendang Jawa. Bonang dipukuk dengan sebatang pemukul yang diikat hujungnya dengan kain merah. Nada baris yang berada terdekat dengan pemain mempunyai nada yang lebih tinggi. Bunyinya adaalh leboh lembut daripada gong. Kenong35 Kenong mempunyai satu set alat yang menyerupai gong . Nada canang juga disusun secara meningkat dari kanan ke kiri. kemagiran yang tinggi kerana ia dianggap paling sukar untuk dimainkan kerana tidak Sila rujuk Lampilan F Sila rujuk Lampiran G 35 Sila rujuk Lampiran H 36 Sila rujuk Lampiran H 22 .

Jidur berbentuk tong kecil dengan anggaran ketinggian kira-kira 16 inci.38 Saro Pekin menghasilkan nada yang lantang dan nyaring apabila diketuk. melodi yang dihasilkan oleh gong menjadi isyarat kepada permulaan dan penghabisan sesebuah lagu. Pemain alat muzik pula bermain Sila rujuk Lampiran I Sila rujuk Lampiran I 39 Sila rujuk Lampiran J 37 38 23 .39 Jidur diperbuat daripada batang berongga yang mana dikedua-dua permukaannya mempunyai ukuran lilit yang sama. f.4 Kaedah Persembahan . Pada kebiasaannya . Saron Pekin . Ketua penari akan memegang tali pecut yang dipukul bagi memberi arahan pergerakan kepada penari lain. Berbentuk bulat yang mama bahagian tepinya melengkung ke bawah.e.3. setiap persembahan mengandungi 9 unit kuda kepang. g. Salah satunya yang berwarna hitam . Jidur. Pada kebiasaannya .37 Ia juga sejenis alat muzik yang dibuat daripada campuran besi dan tembaga (perunggu). Permukaan tersebut dilitupi dengan kulit lembu ataupun kulit kambing. Ia dipalu dengan dua batang kayu yang dibalut hujungnya dengan kain berwarna merah. Gong. Gong berperanan penting sebagai bunyi tulang belakang muzik yang dimainkan. berperanan sebagai ketua. 3. berongga di dalam dan mempunyai cembul di tengah-tengahnya permukaannya. Alat pemukul bagi Saron Pekin pula diperbuat daripada tanduk kerbau.

Kemenyan akan dibakar untuk mengasapkan ¶sajen· iaitu satu perkataan Jawa. Pawang akan berdiri di tengah-tengah gelanggang. biasanya tuan rumah diminta menyediakan sembilan jenis ¶sajen· yang berupa makanan atau kuih serta bubur merah putih . ya Allah Aku dikongkon bukak gelanggang iki Biso podo selamat kabeh Wong seng main jarang Semberani iki Kabeh sak enengi Ya yo. Ya Allah. gelanggang akan dibuka dnegan rasmi oleh pawang. Kiki Danyang Seng manggoni kawasan iki Aku jalok sawap pandanganne Yo. ´Nini Dayangµ dan ´Kiki Danyangµ dalam ungkapan ini bermaksud makhluk-makhluk halus.Ya Allah. atau jin-jin yang menguasai tempat berkenaan untuk meminta keizinan agar tidak marah serta dipanggil untuk menikmati sajian yang dihidangkan. mendongakkan kepalanya ke atas seolah-olah melihat kayangan sambil membaca mantera berikut: Ya Nini Dayang. Di dalam majlis perkahwinan. Kiki Danyang Seng manggone awang-awangan Seng jenenge Jaran Semberani Aku njalok turun semurup 24 . Kemudian dikatakan barulah proses menjemput roh Kuda Semberani dijalankan. Sebelum persembahan dimulakan. yo. Antara mentera yang dibacakan adalah seperti berikut : Assalamualaikum Ya Nini Dayang.mengikut rentak permainan Kuda Kepang. khusus suntuk pemain.. maka muzik iringan itu juga akan laju dan begitulah sebaliknya. Perkataan ¶sajen· bermaksud sajian. Jika pemain bergerak laju. Ya Allah.

wanita tidak ketinggalan juga bertindak sebagai penari. Aksi-aksi tarian lebih kepada gerakan kaki dan tangan sambil melibas-libas kuda kepang. tarian yang dipersembahkan adalah Tarian Solo. memakan rumput dan mengoyak kelapa dengan gigi. Namun begitu .40 Melalui bacaan mentera ini.com/2009/03/05/adunan-mistik-dan-keunikan-kuda-kepang Tarikh : 03hb Mei 2009 Sila rujuk Lampiran K 25 . Pada permulaan. Mereka yang mengalaminya akan terpisah daripada kumpulan lain. tidak semua penari akan mengalami keadaan sebegini. Namun begitu . 40 41 http://isyafarisya. Antara pergerakannya adalah loncatan iaitu penari meloncat didahului kaki kanan dan pergerakan mencecah tanah iaitu penari berganti-ganti mencecah tanah dengan jari dan tumit. rentak tarian agak perlahan dan kelihatan seperti membosankan. Tarian Pucuk Rebung dan Tarian Kuda Kepang yang dinamakan Lenggang Kiprah. pawang memohon jin-jin atau ruh kuda bernama ´Jaran Semberaniµ turun ke bumi dan melindungi mereka yang terlibat dengan permainan kuda kepang kemudian meresap ke dalam badan serta peralatan muzik. mutu jalil dipangku Kadimu kananku. penari lelaki lebih dominan di dalam memainkan tarian ini. Bismillahirrahmanirrahim.. seolah-olah seperti kuda yang sedang berang.41 Namun begitu ia akan bertambah rancak seiring dengan alunan muzik yang dimainkan. Kerusi belakangku. ojo membinasa ahli kumpulan aku. Kuda Kepang berbeza dengan tarian Melayu yang lain kerana tarian ini menekankan kawalan kaki. Pada kebiasaannya .wordpress. kan juga naiiranya empat Ojo merosak. Pada kebiasaannya .Supoyo seng main Jaran Semberani iki Podo selamet kabeh Yo yo. Tarian Selendang . Matanya berkilauan. Kesan daripada itu penari-penari menari hingga seolah-olah tidak sedarkan diri sehingga mampu melakukan aksi-aksi di luar jangkaan seperti melompat dengan tinggi. tidak mampu bercakap manakala pergerakannya agak agresif.

Punca penari tidak sedarkan serta bersikap di luar dugaan adalah kerana penari-penari itu terlalu asyik dengan alunan muzik dan tarian sehingga mereka tidak sedarkan diri. membuktikan realiti itu sememangnya berlaku.42 Berdasarkan kajian awal oleh pengkaji terdahulu. Dikatakan penari akan menerkam ke arah pemain muzik jika alunan muzik tidak rancak.Pada ketika ini. melihat kepada unsur-unsur yang berlaku di Apatah lagi dengan adanya pembakaran kemenyan dalam persembahan tersebut tidak dinafikan berlakunya aktiviti pemujaan ruh atau semangat yang pastinya berunsurkan syirik dan khurafat. ia akan ditangkap dan direbahkan ke tanah untuk dijampi dan dipulihkan. Namun begitu. Jika keadaan penari bertambah liar. 26 . sebaliknya hanya penggunaan ayat-ayat suci AL-Quran sahaja bagi memohon kesejahteraan di sepanjang persembahan. alunan muzik akan semakin rancak dimainkan. 42 Sila rujuk Lampiran L dan video cd yang dilampirkan. penggiat bagi tarian ini menafikan wujudnya bacaan-bacaan mentera dan jampi serapah.

4. Lihat sahaja ukiran-ukiran atau seni penulisan khat di dalam Islam. seringkali dihiasi dengan hiasan bunga-bungaan dan sebagainya akan kelihatan cantik dan memberi ketenangan terhadap sesiapa yang menatapnya.1 Persamaan Kuda Kepang Dengan Islam Jika dilihat dari sudut yang berbeza ada beberapa ciri Tarian Kuda Kepang yang mempunyai persamaan dengan kehendak Islam.2 Para penarinya juga sering berpakaian segak sepertimana seorang pahlawan. kemas .1. Ini juga selaras dengan suruhan Islam agar seseorang muslim itu sentiasa bersih.BAB IV CIRI-CIRI KESENIAN KUDA KEPANG 4.1 Kuda-kuda Kepang itu dihias dengan indah dan cantik hingga membuatkan hati terpesona dan terhibur melihatnya. 4..1. 27 . Ini biasanya dilakukan oleh ketua. diriwayatkan oleh Muslim yang menyebut : Sebagaimana hadis yang Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan Dia sukakan keindahan.3 Setiap permulaan persembahan akan dimulai dengan persiapan gelanggang serta keperluan lain bagi memastikan segalanya berjalan dengan lancar.1. segak dan segar dan menjadi contoh kepada orang sekekliling termasuk orang bukan Islam. Antaranya adalah : 4. Ini sesuai dengan hakikat Islam itu sendiri yang sentiasa suka terhadap keindahan.

2 Percanggahan Tarian Kuda Kepang Dengan Islam 4.1. 4.1. 4.5 Persembahan Kuda Kepang ini juga mempamerkan semangat kerja secara berpasukan dan bekerjasama serta taat kepada ketua sebagaimana yang dituntut oleh syara·.4 Setiap kali persembahan juga d mulai dengan doa tertentu yang dimulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang mana ia sememangnya sangat dituntut oleh Islam. kandungannya memiliki lafaz-lafaz seruan seperti : Namun hakikatnya isi Ya Nini Dayang. sememangnya ia didahului dengan lafaz Basmallah serta puji-pujian terhadap Allah SWT. 4. Kiki Danyang Seng manggone awang-awangan Seng jenenge Jaran Semberani Aku njalok turun semurup Supoyo seng main Jaran Semberani iki 28 .1. 4. Oleh itu gerakan ² gerakan yang dilakukan di dalam persembahan pastinya menyihatkan otot-otot badan terutama di bahagian kaki dan tangan.1 Jika diteliti dari sudut mentera dan bacaan yang telah dipaparkan.2.6 Islam adalah agama yang sentiasa mementingkan kecergasan badan kerana ia akan menjamin kecerdasan fikiran.Situasi ini sentiasa dijelaskan dalam Islam bahawa hendaklah sentiasa melakukan persediaan dan menghargai masa agar sesuatu yang dilakukan tidak sia-sia.

terpancarlah world-view Melayu yang berasaskan kepercayaan campuran. Yang namanya Jaran Semberani ( Kuda Semberani ).30 pm Sulaiman Bin Abdullah (1989).2. Memang diakui bahawa dalam mantera. Aku minta turun melindungi .2 Penggunaan Bomoh Pemulih yang menjadi salah satu daripada ciri-ciri di dalam persembahan kuda kepang ini juga dilihat sebagai sangat-sangat bercanggah dengan kehendak aqidah Islam yang mana kita dilarang sama sekali mengharap sesuatu selain daripada Allah. sebarang penyatuan atau perkongsian kuasa kepada Allah SWT merupakan amalan syirik belaka.44 4..Ketuhanan Yang Maha Esa Menurut Islam. Tetapi dalam ajaran tauhid. Sama-sama selamat semua. Sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah Iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Ya.43.ya. Firman Allah di dalam Surah Al-Kahfi ayat 50 yang berbunyi : Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain Ku.542 43 29 . Sebab itulah Islam melarang dengan keras amalan jampi dan mantera ini..Podo selamet kabeh Yo yo. Rangkap yang tersebut membawa maksud Ya Nini Dayang . Jelas di sini terdapatnya seruan ke atas suatu semangat seperti jin dan sebagainya. kepercayaan kepada kuasa Allah wujud bersamasama dengan kepercayaan kepada kuasa semangat dan dewa Hindhu-Buddha.. Supaya yang main Kuda Semberani ini. Kiki Danyang . Ini adalah kerana jelas sekali bomoh-bomoh tersebut menggunakan kaedah jampi serapah serta membakar kemenyan bagi menyeru jin ² jin yang kononnya adalah semangat dan ruh kuda dari kayangan. Tarikh : 06hb Mac 2011 Jam : 10. Yang tinggal di kayangan . Melalui tradisi mantera.Victory Agencie: Kuala Lumpur Hal . 44 Temuramah Bersama Hairuman Bin Rajio .

50 30 . mengopek kelapa dengan gigi malah menggigit kaca.45 4.Daud Baharum : Subang Jaya Hal.4. Hingga menyebabkan mereka melakukan sesuatu yang berada di luar jangkaan seperti melompat dengan jarak yang tinggi.2 Berlakunya pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan samada dari sudut penari mahupun penonton. Firman Allah di dalam Surah Al-An·am ayat 41 yang bermaksud : Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau batas« 4.Fatwa-Fatwa Terkini.Fatwa Menempuh Kehidupan Moden. nescaya ia termasuk dari mereka. Apatah lagi para penontonnya yang adakalanya berasak-asak untuk melihat persembahan kerana pada kebiasaannya persembahan akan dilakukan di majlis-majlis tertentu terutamanya majlis perkahwinan. Islam tidak melarang orang mendapat hiburan .Darul Haq:Jakarta Hal. Kerana perlakuan tersebut dilihat sebagai keterlaluam sedangkan Islam sangat-sangat melarang sikap berlebih-lebihan di dalam melakukan sesuatu. masih wujud unsur-unsur Jawa-Hindhu yang terdapat pada kostum penari. ia masih tidak dapat diterima di sisi Islam.2.2. Meskipun ada pihak yang menafikan wujudnya sebarang pemujaan atau unsur khurafat.4 Di dalam persembahan Kuda Kepang .2. khususnya persembahan pelancongan.3 Seringkali berlaku peristiwa di mana beberapa pemain seolah-olah dirasuk oleh sesuatu . Apatah lagi ianya tidak menutup aurat. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud : Barangsiapa menyerupai suatu kaum. tetai Islam menyediakan peraturan bagi hiburan tersebut. Ini adalah kerana ada kalanya penari-penari terdiri di kalangan lelaki dan perempuan.JIlid 3. Pada waktu yang sama Islam tidak menerima apa jua jenis hiburan yang mengandung sesuatu yang haram atau yang membawa kepada kelakuan yang haram. sebaliknya mendakwa ianya disebabkan pemain begitu asyik dengan tarian hingga hilang kawalan diri.46 45 46 (2006). atau lebih mudah disebut sebagai ¶ naik syeh·.357 Syaikh Abdul Aziz dan Abdullah bin Baz (2006).

. nyata sekali bahawa Tarian Kuda Kepang sememangnya adalah salah satu warisan seni budaya masyarakat Melayu amnya . Pada pandangan penulis . syirik serta yang bercanggah dengan aqidah . syariat dan akhlak. Ini adalah kerana lebih banyak kemudaratan yang di dapati daripada menilai kebaikan daripadanya. pemain/penari serta masyarakat. ternyata banyak unsur-unsur syirik dan khurafat yang wujud yang samasekali tidak boleh dipandang remeh dengan hanya berpegang kepada alasan untuk memelihara budaya bangsa.3 Analisis Dan Pandangan Penulis Terhadap Tarian Kuda Kepang Berdasarkan kajian literasi yang telah dilaksanakan oleh penulis .berdasarkan kepada kajian. pendapat yang menyatakan bahawa Wali Songo menyesuaikan kaedah ini dengan ciri-ciri Islam bagi menarik minat penduduk tempatan masih boleh diterima sebagaimana mereka mengeksploit wayang kulit sebagai satu medium penyebaran agama Islam. pendapat yang mengatakan bahawa Wali Songo (Wali Sembilan) adalah pengasas bagi tarian ini adalah sedikit meragukan. syariat serta akhlak Islam yang pastinya memberi banyak kesan buruk terhadap penggiat. Dan jika dinilai dari sudut sejarah dan kesenian. Namun begitu. Bagi penulis. Tarian Kuda Kepang ini mungkin masih boleh diteruskan dengan melakukan perubahan terhadap beberapa perkara agar ia tidak melanggar batas-batas syarak seperti : 31 . jika dinilai dari sudut aqidah. pastinya ia memiliki nilai sejarah dan estetika yang cukup tinggi dan wajar untuk dipelihara.Kesimpulannya . banyak unsur khurafat. Namun begitu . dan Jawa khususnya. Apatah lagi Islam berpendapat bahawa menolak kemudharatan itu lebih utama dari menarik kebaikan. di dalam persembahan kuda kepang ini. 4.

4.3 Tidak wujud pergaulan bebas di antara pemainnya atau lebih mudah agar kaum wanita tidak lagi bergiat sebagai penari/pemain kerana banyak lebih banyak keburukan yang akan dihasilkan. 4.3. 4. Ini bagi memastikan tiada wujud lagi unsur-unsur tersebut walau sedikitpun. bomoh ¶pemulih· serta pemain diminta agar melakukan taubat nasuha bagi memohon keampunan atas perlakuan syirik dan khurafat yang telah mereka lakukan. 4.3. Penulis menemui beberapa pandangan tokoh-tokoh agama yang boleh dinilai dan dijadikan perbandingan serta panduan walaupun tidak menjurus kepada persoalan kuda kepang. 32 .4 Pandangan Tokoh-Tokoh Agama.4 Kostum pemain juga perlu diubah tanpa sedikitpun memiliki unsur-unsur agama lain.3. Ini adalah berdasarkan kepada pendapat sebahagian golongan yang berkeras ingin mengekalkan unsur-unsur seni dan budaya masyarakat Melayu dengan hanya mengambil kira nilainya dari sudut sejarah.1 Penggiat dan pengamal Tarian Kuda Kepang ini samada yang berpengalaman sebagai ketua atau ¶danyang·.3.2 Persembahan boleh diadakan dengan tujuan unttuk meraikan sesuatu majlis namun dengan tidak terlalu lama agar tidak melalaikan pemain mahupun penonton. 4.

namun penjagaan serta memulihkannya tetap bertentangan dengan syara·.4.4. 48 Abdul Rahman Hj Abdullah (2006).4.47 Pendapat beliau ini diambil ketika mengulas usaha Muzium Negara memulihari bahan-bahan peninggalan zaman Kerajaan Hindu sejak 3 tahun lalu seperti patung.Hal.71 47 33 .1 Fatwa Bekas Mufti Selangor ( Allahyarham Dato· Ishak Baharom). 4.Shah Alam: Karisma Publication Hal. meskipun bahan-bahan itu merupakan bahan yang penting dari segi sejarah. Siddiq Fadhil Rasa bangga dengan seluruh tradisi dan pra-budaya Islam yang tidak jelas Islamiknya adalah bertentangan dengan agama Islam. candi dan sebagainya.2 Pendapat Dr. patung dan sebagainya yang merupakan hasil tinggalan sejarah adalah bertentangan dengan hukum syara· dan wajib dimusnahkan segera.48 Abdul Rahman Haji Abdullah (2006).69. Beliau menegaskan bahawa memelihara candi (kuil). Menurut beliau. Sejaran Dan Kebudayaan Asia Tenggara Tradisional .

dramatari. tutur kata dan jasad orang 34 . tarian biasa atau tarian membuka gelanggang. maka Majlis Fatwa Negeri Johor serta seterusnya Majlis Fatwa Kebangsaan telah mengambil langkah untuk mengharamkam kegiatan Kuda Kepang dari terus dimainkan samada sebagai persembahan. bahawa : Keputusan ini diambil kerana ianya Justeru itu Majlis Fatwa Kebangsaan telah mengeluarkan fatwa pengharaman tersebut di bawah rujukan JMJ 351/05/(AQ)/8 yang menyebut Semua umat Islam dilarang dan ditegah daripada melibatkan diri dengan permainan kuda kepang. membawa kepada unsur syirik dan khurafat.4. dan menguasai perasaan. Meskipun diakui bahawa Tarian Kuda Kepang memiliki banya nilai sejarah. namun setelah memikirkan soal yang lebih utama iaitu menyelamatkan aqidah umat Islam. Pada hakikatnya adalah satu keadaaan yang menyebabkan seseorang itu diresapi oleh jin yang dipanggil atau diseru. mereka yang bergiat dalam permainan kuda kepang hendaklah berhenti serta merta dan bertaubat dengan taubat nasuha. Dalam masa yang sama juga. Hal tersebut menyebabkan jin tersebut sebati dalam diri orang yang menurun. berlaku perbuatan "menurun" atau dalam bahasa arabnya disebut sebagai Tanasuhul Arwah. Keputusan di atas adalah berdasarkan kepada hujjah-hujjah berikut : Terdapat unsur-unsur dalam permainan ini yang bercanggah dengan Aqidah Islamiah antaranya ialah : PERTAMA : Unsur Syirik iaitu melakukan jampi dan mentera dengan memohon pertolongan dari jin dan syaitan. fikiran.5 Fatwa Majlis Ulama Malaysia Terhadap Tarian Kuda Kepang.

Firman Allah lagi di dalam Surah Al-Faatir ayat 6 yang bermaksud : Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu. maka pada saat itu menjadilah Engkau dari orang-orang yang berlaku zalim (terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu). maka jadikanlah dia musuh ( yang mesti dijauhi tipu dayanya sebenarnya. sekiranya Engkau mengerjakan yang demikian.yang berkenaan. 49 Sila rujuk Lampiran M 35 .49 Hal ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Surah Yunus ayat 106 yang berbunyi : Maksudnya : Dan janganlah Engkau (Wahai Muhammad) menyembah atau memuja yang lain dari Allah. yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu. Oleh itu. Dia hanyalah mengajak golongannya supaya menjadi dari penduduk neraka.

1 Kesimpulan Setelah melalui kajian ini. Ibarat 36 . Melayu. Situasi zaman yang kini terdedah dengan bermacam-macam pengaruh negatif. Namun begitu . apabila dikaji dari sudut aqidah . Tidak perlu berasa rugi kehilangan warisan seni budaya walaupun telah menjadi kebanggaan masyarakat Jawa. Ini adalah kerana ia ciri-cirinya jelas bercanggah dengan ketetapan syara·. Dan sudah tiba masanya juga tindakan tersebut diselaraskan dalam bentuk ² bentuk kesenian lain. jelas menunjukkan bahawa masyaraka Melayu di Malaysia sememangnya memiliki warisan seni budaya yang perlu dipelihara.Sddiq Fadhil : Apa yang penting adalah pemeliharaan aqidah yang pastinya membawa kemaslahatan ummah di dunia dan akhirat. syariat dan akhlak jelas menunjukkan bahawa tidak semua kesenian dan warisan itu wajar dipertahankan termasuklah Tarian Kuda Kepang.BAB V PENUTUP 5. Bagi penulis langkah Majlis Fatwa Kebangsaan mengharamkan kegiatan Tarian Kuda Kepang ini dalam apa bentuk sekalipun adalah sangat wajar. Sehingga akhirnya tercipta Islam liberal yang sentiasa terbuka menerima penyesuaian tanpa memikirkan kehendak syara·. Akhirnya timbul salah faham yang akhirnya merugikan Islam. ideologi serta perjuangan mempertahankan hak-hak asasi individu dan bangsa memberi peluang kepada musuhmusuh Islam untuk meniup bermacam-macam manifesto. kata-kata Dr.

2 Cadangan Penyelesaian Masalah Tugas di dalam menyelesaikan isu berkenaan seni warisan Melayu tersebut bukan bergantung kepada badan-badan tertentu sahaja . sebagai pihak yang berkuasa ke atas undang-undang dan rakyat seharusnya sentiasa mengambil langkah pencegahan serta pemantauan bagi membenteras kegiatan-kegiatan yang menyeleweng dari landasan Islam meskipun ianya melibatkan isu seni . adat istiadat dan sebagainya«50 5. tetapi meliputi semua pihak agar usaha mentajdidkan Islam akan menjadi lebih mudah dan berkesan. 5. Ia harus diusahakan melalui peringkat akar umbi hinggalah ke peringkat atasan.1 Pihak Kerajaan Kerajaan .68-69 37 . Pengharaman sekadar mewartakan ianya adalah haram tetapi tidak mempunyai akta atau hak untuk membenterasnya dirasakan tidak mencukupi kerana 50 Abdul Rahman Hj Abdullah (2006) Hal. Yang nyata Islam hanya merupakan salah satu unsur nasionalisme Melayu bersama dengan unsur-unsur lain seperti bahasa. Ternyata nasionalis Melayu hingga ke saat ini masih berselubung dengan mega mendung yang tebal sehingga tidak jelas ciri Islamiknya.2. adat dan budaya. Meskipun diakui bahawa isu ini juga sangat sensitif kerana banyak adat istiadat yang penuh kesenian tersebut juga masih diamalkan oleh pihak istana. maka mereka patutlah membuktikannya dengan komitmen-komitmen yang tegas termasuklah perlaksanaan syariat dan ajaran Islam sepenuhnya serta langkah-langkah amali yang konkrit secara bersungguh-sungguh.Andainya kaum nasionalis benar-benar serius mahu memperjuangkan Islam sebagaimana semestinya .

Hal. Sewajarnya masyarakat juga sentiasa peka di dalam membantu usahausaha kerajaan membenteras unsur-unsur khurafat di dalam masyarakat. Masyarakat juga harus bijak menilai dan mencari kaedah terbaik bagi menggalakkan pihak-pihak yang berwajib di dalam kerajaan sentiasa berusaha menjaga kesucian Islam.Kuala Lumpur:Al-Hidayah Publication. dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar.2. 397 Ramli Awang (2008). Menteri besar Kelantan Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat pernah mengarahkan kepada toktok dalang agar membuang unsur-unsur animism dan Hindu. Masyarakat Malaysia khususnya masyarakat Melayu wajib sedar bahawa tiada gunanya mempertahankan atau mengamalkan warisan nenek moyang sekiranya ianya menggadai aqidah dan akhlak. Abdul Rahman Hj Abdullah (2006) Hal. negara bertanggungjawab memelihara agama dan peraturannya. 5. 52 51 38 .52 Ini dijelaskan dengan terang oleh Allah SWT di dalam FirmanNya di dalam Surah Al-Hajj Ayat 41 yang bermaksud : Iaitu mereka (umat Islam) yang jika Kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. sekiranya mereka ingin kegiatan wayang kulit diteruskan.ianya tidak membawa kesan yang menyeluruh.2 Pihak Masyarakat. Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Tasawwur Rabbani Menurur Al-Quran Dan Al-Sunnah.51Ini adalah kerana menurut pandangan Islam. Usaha ini bukan bermaksud untuk membuang kesenian Melayu secara total tetapi lebih kepada menilai baik dan buruknya serta menapis kesenian Melayu yang mungkin dapat disesuaikan di dalam Islam. Dalam perkembangan mutakhir di Malaysia misalnya.2.

mendahulukan Ad-Din daripada ketuanan bangsa . Ibarat kata Ibnu Athaillah dalam kitabnya yang terkenal . menolak budaya nenek moyang yang dirasakan tidak wajar untuk diteruskan.3 Pihak Ibu Bapa Ibu bapa sebagai pemimpin terhadap anak-anak juga diharap tidak menjadi ejen kepada seni warisan yang bercanggah dengan Islam untuk diperturunkan kepada generasi muda.(2006). Hal. 5.2. jangan mati adat· kerana apa gunanya adat sekiranya hidup anak-anak terus menerus lari dari kehendak syara·.181. seharusnya setiap individu sentiasa peka dengan keadaan sekeliling terutamanya terhadap perlakuan dan tindakan seharian. 10 .. Al-Hikam yang menyebut : Bagaimana engkau menginginkan sesuatu yang luar biasa padahal engkau sendiri tidak mengubah dirimu dari kebiasaanmu.5.4 Pihak Individu Sebagai generasi yang terdidik dengan ajaran islam yang jelas .53 53 Mohd Shauki Abd Majid. selaku generasi muda yang telah menerima pendidikan.Kuala Lumpur : IBook Publication Sdn.tidak mustahil ia akan membawa kesan yang besar terhadap masyarakat seterusnya memiliki kuasa membentuk Daulah Islamiyyah yang jitu di dalam memartabatkan Islam di seluruh rongga kehidupan. Jangan terlampau cepat melatah sekiranya anak. Sekiranya setiap individu berasa bertanggungjawab dengan mendahulukan agama daripada adat . Ibu bapa juga selayaknya tidak terus bangga dengan pepatah ¶ Biar mati anak .Bhd.2. 40 hinggalah ke 100 hari. Ini adalah kerana ada tindakan dan adat yang telah sebati dengan diri kita . sedangkan tanpa disedari ianya berlawanan dengan prinsip Islam contohnya amalan kenduri arwah mengikut bilangan hari ke 3 . 7. 39 . 15 .Wacana Ketamadunan Dalam Masyarakat Islam Hadhari.

10. Tasawwur Rabbani Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah. Intipati Ihya· Ulumuddin. Azhar Hj Mad Aros (2003) Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Kertas 1) Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti 4. Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-DImasqi (2006). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka 7.(2006). Ramli Awang (2008).Fatwa Menempuh Kehidupan Moden. 2. 5.Tanjong Malim : UPSI 8. 3.Bhd. Ahmad Mohd Salleh (2008) Pengajian Agama Islam Dan J-Qaf Shah Alam : Oxford Fajar Sdn.Daud Baharum : Subang Jaya 6. 9. (2006). Mohd Johari Ab Hamid ( 2004 ).Kuala Lumpur:Al-Hidayah Publication.Kuala Lumpur: Utusan Publication Sdn.RUJUKAN 1. Yusof Al-Qardhawi .Kuala Lumpur : Hidayah Publisher 40 . Prof.Bhd.Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka Edisi Ketiga (1997).Bhd.Wacana Ketamadunan Dalam Masyarakat Islam Hadhari.Siri Warisan Budaya Malaysia. «. Sulaiman Bin Abdullah (1989).Falsafah Dan Kritikan Seni.Dr (2005) Seni Dan Hiburan . 11.Ketuhanan Yang Maha Esa Menurut Islam..Kuala Lumpur : Darul Fajar. Mohd Shauki Abd Majid.Kuala Lumpur : IBook Publication Sdn.Kuala Lumpur : Penerbitan Era Didik.Victory Agencie: Kuala Lumpur 12.Sejarah dan Tamadun Asia Tenggara. Iman Suffiya (2006). Abdul Rahman Abdullah (2003).

2.my/my/fatwa-negeri/fatwa-permainan-kuda-kepang-di-negerijohor 12. http://malaysiana.wikipedia.org/wiki/Kuda Kepang 5.ALAMAT SESAWANG 1. http://www.my/pelancongan/page/tarian Tarikh : 28 Okt 2010 7.com.htm Tarikh : 01 Mac 2011 13. Tarikh : 2 Dis2010 9.org/wiki/Kuda_lumping Tarikh : 29 Nov 2010 8.com/2009/03/05/adunan-mistik-dan-keunikan-kuda-kepang Tarikh : 03hb Mei 2009 11. 4.my/bharian /articles/MisteriEtnik_JatidiriPonorogo. http://id. http://colourexist.gov.com/p/warisan.com/20110/01/pandangan-tokoh-barat-timur-dan-html Tarikh : 24 Jan 2010.co.wikipedia. http://isyafarisya.org/wiki/Masyarakat_Melayu_di_Malaysia#Definisi_Melayu Tarikh : 24 Feb 2011 41 .blogspot.com/site/khazalii/8udi3052keseniandalamislam%28bab8%29 3.html Tarikh : 04hb Mac 2011 10. http://ms.pnm.wordpress.johordt.harian.net/bmnurulain/tarian-tradisional-3058812 6.gov.e-fatwa.my/01/0101mel_pengenalan.google. http://krafjohor. http://id.slideshare.id/node/155472 Tarikh : 04 Apr 2010. http://bataviase.wikipedia.blogspot. http://www/b. http://www. httpµ//www. http://sites.

Temuramah bersama Encik Hairuman Bin Rajio Tarikh : 06hb Mac 2011 Masa : 10.30pm 42 .TEMURAMAH 1.

43 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful