BAB I METODOLOGI PENYELIDIKAN

1.1

Latar Belakang Masalah

Masyarakat Melayu di Malaysia sememangnya memiliki budaya kehidupan yang begitu unik.Ini adalah kerana berdasarkan faktor sejarah , begitu banyak unsur-unsur yang mempengaruhi adat resam dan budaya masyarakat Melayu. Apatah lagi masyarakat Melayu sememangnya begitu terkenal sebagai bangsa yang sangat mementingkan adat. Pentingnya adat bagi masyarakat Melayu jelas terlihat dalam peribahasa yang berbunyi Biar mati anak, jangan mati adat. Tata perlakuan dalam adat resam masyarakat Melayu banyak dipengaruhi oleh adat yang diwarisi dari budaya Hindu yang disesuaikan mengikut unsur-unsur Islam.1

Di Malaysia, penduduk pribumi dari keturunan suku-suku di Indonesia, seperti Minangkabau, Jawa, Aceh, Bugis atau Mandaling yang bertutur dalam bahasa Melayu, beragama Islam dan mengikuti adat-istiadat Melayu, semuanya dianggap sebagai orang Melayu.2 Dan seperti yang diketahui , Indonesia yang menjadi asal punca wujudnya susur galur masyarakat Melayu di Malaysia sangat-sangat terpengaruh dengan kebudayaan Hindu dan juga Buddha. Buddha di dalamnya melainkan aspek kesenian3. Berbanding dengan bidang lain, barangkali tidak ada aspek lain yang lebih besar lagi abadi pengaruh Hindu-

1
2

http://malaysiana.pnm.my/01/0101mel_pengenalan.htm Tarikh : 01 Mac 2011 http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_Melayu_di_Malaysia#Definisi_Melayu Tarikh : 24 Feb 2011 3 Abdul Rahman Abdullah (2003).Sejarah dan Tamadun Asia Tenggara.Kuala Lumpur: Utusan Publication Sdn.Bhd. Hal:187

1

Aspek-aspek kesenian Melayu yang masih berbaur dengan pengaruh Hindu contohnya , masih jelas dipelihara sehingga kini terutamanya di dalam adat istiadat perkahwinan, kelahiran dan juga kematian. Selain dari itu pengaruh seni dan budaya tersebut juga hinggap di pelbagai bidang yang lain termasuk masakan, permainan rakyat serta tarian tradisional Melayu. Seni tari seperti Tarian Asyik, Mak Inang , Canggung dan juga Kuda Kepang pada mulanya berhubung rapat dengan kepercayaan tradisional, yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan irama alam yang dianggap tidak seimbang, seperti kemarau dan banjir. berlakulah perhubungan kuaa ghaib dan roh halus.4 Melalui upaca tarian dengan gerak-geri tertentu dikatakan dapat mempengaruhi gerakan alam. Dan sebagaimana biasa, dalam upacara ini

Menyorot pandangan kepada kekayaan nilai seni budaya yang dimiliki oleh masyarakat Melayu inilah, masyarakat merasakan perlunya wujud rasa kecintaan di kalangan generasi kini terhadap seni budaya tersebut bagi memastikan ianya tidak lapuk ditelan zaman. Justeru itu pelbagai langkah yang telah dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu samada badan kerajaan atau bukan kerajaan bagi memastikan kesenian ini terus dipelihara. Antaranya adalah dengan mengadakan kelaskelas tarian, persembahan dan sebagainya.

Tidak dinafikan bahawa unsur-unsur kesenian yang terdapat di dalam budaya dan adat resam tersebut mempunyai nilai yang cukup tinggi . Namun begitu apa yang membimbangkan adalah masih wujud unsur-unsur khurafat, tahyul , pemujaan ruh dan semangat di dalam persembahan tersebut yang masih diamalkan sehingga kini. Amalan ini pastinya memberi kesan terhadap aqidah mereka yang mengamalkannya serta mereka yang menontonnya. dengan menyeluruh. khususnya. Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi membendung gejala ini juga dirasakan masih belum dilaksanakan Diakui bahawa bukan mudah untuk membenteras aktiviti kesenian berunsurkan syirik dan khurafat kerana ianya seolah-olah telah sebati dengan jiwa masyarakat Melayu

4

Abdul Rahman Abdullah (2003). Hal.397

2

Dalam penilaian tentang pengaruh Islam di Nusantara, dua orang tokoh Islam yang terkemuka iaitu Prof.Dr.Hamka dan Dr. M.Natsir menjelaskan bahawa corak dakwah Islamiyyah di Nusantara yang terlalu menekankan sikap damai dan menyesuaikan diri telah menimbulkan sinkretisme. Iaitu usaha mencari kecocokan atau penyesuaian. Dengan demikian , penggantian agama tidaklah banyak berkesan. 5 Justeru itu masyarakat Islam nusantara sehingga kini sering mencampur adukkan di antara yang hak dan yang bathil.

1.2

Objektif Kajian

Dapatan kajian yang dilakukan terhadap tajuk ini adalah diharapkan dapat mencapai objektif ² objektif berikut :

1.2.1

Mengesan dan mengkaji sejarah dan asal-usul Seni Tarian Kuda Kepang Masyarakat Jawa di Malaysia. Melalui kajian ini penulis berharap ia akan dapat menjawab beberapa persoalan penting serta merungkai kemusykilan tentang sejarah dan asal usul tarian ini.

1.2.2

Mengenal pasti unsur-unsur kesenian yang terdapat di dalam Seni Tarian Kuda Kepang Masyarakat Jawa di Malaysia. Ini adalah kerana Tarian Kuda Kepang ini adalah salah satu seni tarian tradisional rakyat yang memiliki sejarahnya yang tersendiri. Oleh itu dengan cara mengenal pasti unsur-unsur kesenian tersebut , ia akan memberi suatu faedah yang besar khususnya di kalangan generasi muda , seterusnya menghargai nilai-nilai kesenian tersebut.

5

Abdul Rahman Hj Abdullah (2006). Hal 137.

3

1.2.3

Mengenal pasti nilai-nilai kesenian Tarian Kuda Kepang dari sudut persamaan dan juga percanggahan dengan prinsip-prinsip kesenian Islam. Tidak dinafikan bahawa Tarian Kuda Kepang memiliki nilai seni dan estetika yang sangat tinggi. Namun begitu tidak semua perkara yang diterima oleh masyarakat dapat diterima oleh Islam. Oleh itu dengan mengenal pasti unsur-unsur kesenian tersebut dari sudut percanggahan dan persamaannya dengan kehendak Islam , mungkin seni warisan ini dapat terus diamalkan tanpa melanggar batasbatas yang ditetapkan oleh syara·.

1.2.4

Mengenal pasti bentuk-bentuk kesenian yang dibenarkan di dalam Islam. Ini adalah kerana seperti yang diketahui bahawa kesenian itu memiliki cabang dan bentuknya yang pelbagai. Ini termasuklah seni bina, seni ukiran, penulisan, seni lakon dan sebagainya. Dan Islam yang penuh dengan keindahan tidak pernah menolak seni kerana seni itu sendiri dapat mendorong hati ke arah ketakwaan kepada Allah SWT dengan syarat ianya dihasilkan berlandaskan kaedah syara·.

1.2.4

Mencari kaedah terbaik bagi mengatasi unsur-unsur khurafat dan syirik yang terdapat di dalam bentuk-bentuk kesenian masyarakat Islam di Malaysia. Umum mengetahui bahawa adalah agak sukar menghakis fahaman ² fahaman khurafat yang telah sebati dengan adat resam masyarakat Jawa. Salah satu sebabnya adalah ingin menjaga hati generasi tua. Justeru itu dengan adanya kajian ringkas ini, sekurang-kurangnya ia dapat mencari kaedah yang sesuai untuk meneruskan seni warisan ini, khususnya Tarian Kuda Kepang dalam keadaan ianya terpelihara dari sebarang unsur yang mencemar aqidah.

1.3

Masalah Kajian

1.3.1

Kekurangan sumber di dalam bentuk teks.

4

3. 1.3 Terdapatnya beberapa percanggahan dari sudut fakta yang belum dapat dikaji secara mendalam oleh penulis.2 Sumber-sumber teks yang ditemui juga tidak menjelaskan secara terperinci terhadap lapangan kajian.3.1. 5 .

com/20110/01/pandangan-tokoh-barat-timur-dan-html Tarikh : 24 Jan 2010. keseronokan dan kesenangan estetik tersebut timbul samada sewaktu menghasilkan produk seni tersebut ataupun ketika menikmat hasil seni. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Hal. 6 .8 Maksud estetik tersebut adalah tanggapan dan kefahaman seseorang di dalam menilai seni dan ianya merangkumi penglibatan deria dalam konteks penghasilan dan penghargaan ke atas objek seni. comel bentuk badan. lukisan. 6 7 Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka Edisi Ketiga (1997). seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan.1 Definisi Seni Menurut Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka Edisi Ketiga seni bermaksud halus .1 Definisi Seni Menurut Barat Menurut Herbert Read.1.1244-45 Azhar Hj Mad Aros (2003) Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Kertas 1) Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti m/s:333 8 http://colourexist. Seni II juga bermaksud karya termasuklah sajak. tipis dan halus. Keceriaan. muzik dan lain-lain lagi yang dicipta dengan bakat atau kecekapan dan hasil daripada sesuatu ciptaan. enak didengar iaitu mengenai suara. keseronokan dan kesenangan estetik. iaitu kecil. elok.blogspot. 6 Kamus Dewan Dwi Bahasa Dewan Bahasa Dan Pustaka pula menjelaskan seni sebagai suatu ciptaan yang indah dan memerlukan banyak kemahiran dan pengalaman serta pengetahuan.BAB II ISLAM DAN SENI 2.7 2.

9 Menurut Oxford Paperback Dictionary mentafsirkan : Art : The production of something beautiful.2 Definisi Seni Menurut Islam Menurut pandangan Imam Al-Ghazali . skill of ability in such work. Crose dan Collingwood pula berpendapat bahawa seni suatu imej mental. Objek yang ideal yang dimyatakan di dalam bentuk fizikal melalui bahan yang terhasil daripada karya sebenar dalam fikiran pemerhati.1. http://sites.12 Menurut Drs.com/site/khazalii/8udi3052keseniandalamislam%28bab8%29 12 Mohd Johari Ab Hamid (2004) Hal 19.19.13 9 10 11 http://colourexist.blogspot.Menurut Eugene Johnson dalam ¶The Encyclopedia Americana· menyebut bahawa seni adalah kemahiran.Falsafah Dan Kritikan Seni. keindahan dan kebaikan di mana di dalamnya terkandung cirri-ciri estetika.Sidi Gazalba (1993).Tanjong Malim : UPSI Hal. menjelaskan seni sebagai kerja yang berkaitan dengan rasa jiwa manusia yang sesuai dengan fitrahnya.google.10 2. Works such a paintings or sculptures produced bt skills.11 Menurut Ibn Khaldun pula seni adalah kebenaran. 7 . Sebagai contoh seni pertukangan bermaksud kemahiran pertukangan. seni adalah ciptaan bentuk-bentuk yang mengandungi nilai estetika yang merupakan perpaduan dengan nilai etika Islam. Beliau juga menyatakan bahawa seni juga bermaksud indah melalui pandangan kecantikan dan keindahan.com/20110/ Mohd Johari Ab Hamid ( 2004 ). etika dan logika.

Bhd. Aspek tersebut termasuklah nilai-nilai kesenian di dalam Islam. Ahmad Mohd Salleh (2008) Pengajian Agama Islam Dan J-Qaf Shah Alam : Oxford Fajar Sdn.co.id/node/155472 Tarikh : 04 Apr 2010. Seni di dalam Islam bukanlah seni yang mengajak ke arah kelalaian sebaliknya menanam rasa khusyu· kepada Allah serta memberi ketenangan di dalam jiwa manusia sebagai makhluk. 2. seni bukanlah bermatlamatkan hiburan dan keseronokan semata-mata. Islam mengatur kehidupan manusia di alam nyata yang dapat dirasakan melalui pengalaman dan tidak ada satu aspek pun dalam kehidupan manusia yang luput dari perhatian Islam14. Apabila 13 14 http://bataviase. situasi. tamadun Islam . Namun di dalam Islam .2 Kedudukan Seni Di Dalam Islam Sejajar dengan takrif Islam itu sendiri yang antaranya membawa maksud selamat dan sejahtera . Konsep seni di dalam Islam adalah menjurus ke arah tauhid dan pengabdian diri terhadap Allah. Justeru itu . Ini dapat dihasilkan melalui penghayatan kesenian Islam itu sendiri yang mana menyerlahkan kebesaran Allah itu sendiri melalui penghayatan jiwa. seni menurut pandangan Islam adalah sesuatu yang sesuatu yang indah. seni yang berpaksikan tauhid kepada Allah akan dapat menanamkan rasa taqwa dan keimanan di dalam diri manusia yang mana ia juga bukan sahaja dapat meningkatkan daya intelek manusia malah membangun akhlak dan memimpin batin manusia yang mana tujuan akhirnya adalah untuk mencapai keredhaan Allah SWT. Seni di dalam Islam juga membawa rasa cinta terhadap kehebatan Allah. naluri dan fitrah semulajadi manusia. kehendak di dalam semua keadaan. cantik dan halus yang dapat didengar dan dirasa oleh jiwa. Hal. maka Islam itu sesuai untuk semua peringkat zaman. seni adalah sesuatu yang indah dan dan mampu menyentuh jiwa.3 8 . Ini adalah kerana seni Islam itu terbukti menyokong kuat pembinaan Seperti yang diketahui. citarasa. Seperti yang dinyatakan oleh Nik Azis ( 1986 ) .Kesimpulannya .

Yusof Al-Qardhawi .Kuala Lumpur : Hidayah Publisher Hal.17 Berdasarkan faktor-faktor tersebut jelas menujukkan bahawa Islam sememangnya meletakkan seni itu sebagai pelengkap kehidupan manusia dan pemangkin bagi mencapai keredhaan Allah SWT. Allah memberi hiasan untuk kepala dengan menumbuhkan rambut. ibadah pula penyegar rohani. Tamadun Islam tidak menghalang sebarang bentuk hubungan dengan mana-mana tamadun malah antara intisari yang menjadi dasar kepada Tamadun Islam adalah berinteraksi secara harmoni dan baik dengan tamadun lain.Dr (2005) Seni Dan Hiburan . selagi ianya tidak melangkaui batas syara·.Bhd.Tamadun Islam Dan Tamadun Asia Kertas 1.olahraga merupakan penyegar jasmani. Penciptaan manusia juga dilihat sebagai seni yang cukup mengagumkan. sedangkan kedua mata dihiasi dengan rambut di hujung pelupuk mata. Intipati Ihya· Ulumuddin. Setiap anggota yang terdapat di dalam diri manusia tersusun dengan cukup indah melengkapi fungsinya. Berbeza dengan barat yang hanya menghasilkan seni untuk seni ataupun seni kerana seni. Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-DImasqi (2006).16 Seni di dalam Islam juga snagat berkait rapat dengan tamadun Islam yang dalam masa yang sama tidak pernah menolak dasar tamadun lain . Prof. 16 15 9 . seni di dalam Islam merupakan sebahagian daripada kebudayaan Islam. Justeru itu. 25. misai dan alis. wajah dihiasi dengan janggut. menjadikan hati terpesona . daripada tamadun Islam yang mana tujuannya adalah untuk mencari keredhaan Allah. apatah lagi Seni Islam merupakan sumbangan membacanya menjadikan hati hidup segar mengakui kebesaran Allah. ilmu pengetahuan penyegar akal fikiran .1411 17 Azhar Hj Mad Aros. Memandangnya sahaja dengan mata . tanpa mengira kesan baik dan buruknya terhadap kemaslahatan manusia itu sendiri. maka seni adalah penyegar dan santapan bagi jiwa15.Shah Alam : Fajar Bakti Sdn. Contoh kesenian Islam yang paling utama adalah penciptaan Al-Quran itu sendiri yang mana ianya adalah susunan kalamullah yang tersangat indah yang tidak mampu untuk ditandingi oleh sesiapapun.(2002). Alis pula dipilihkan rambut yang lembut sekali dan berbentuk lengkung.Kuala Lumpur : Darul Fajar Hal.

Kesenian Islam adalah : Contoh-contoh 2.3. Diwani. terdapat lapan kaedah penulisan khat iaitu Khat Kufi.1 Penulisan Khat / Seni Kaligrafi Islam Seni kaligrafi Islam atau sinonim dengan sebutan Seni Khat merupakan khazanah istimewa yang masih dimiliki oleh ummat Islam sehingga kini. Thuluth. Malah teknik dan lenggok penulisannya seolah-olah memiliki irama yang mampu menyentuh hati. Di dalam tamadun Islam . Farisi. 2.2 Seni Bina Seni bina memainkan peranan yang penting di dalam Islam dan sangat terserlah di dalam pembinaan masjid selari dengan kepentingan pembinaan masjid yang memiliki 10 . Nasakh. Riq¶ah.2. Khat merupakan seni tulisan indah yang mempunyai nilai-nilai kehalusan dan kesenian.3 Bentuk-Bentuk Kesenian Islam Bentuk ² bentuk kesenian Islam meresapi ke dalam pelbagai bidang. Diwani Jali dan Raihani. Setiap jenis kaedah penulisannya ini memiliki ciri-cirinya yang tersendiri. istana dan masjidmasjid di zaman kerajaan Islam terdahulu memiliki ukiran khat yang tersangat indah.3. Seni khat begitu rapat dengan seni ukiran yang mana bangunan-bangunan. Pada kebiasaannya penulisan khat tertumpu kepada penulisan ayat-ayat Al-Quran dan kata-kata hikmah.

Ini adalah kerana Islam meletakkan tempat ibadah sebagai ciri terpenting sesebuah bandar yang mengambil contoh pembinaan Masjid Nabawi di Madinah dalam peristiwa hijrah.fungsi yang pelbagai. Buktinya sehingga kini jelas sekali seni bina tamadun Islam begitu unggul dan terserlah hasil peninggalan zaman Kerajaan Islam terdahulu terutamanya di dalam pembinaan masjid. Sebagai contoh kaedah membaca Al-Quran secara bertaranum merupakan lagu yang sangat menenangkan hati ditambah lagi dengan keseniah ayat ² ayat AlQuran yang penuh keindahan sehingga mendatangkan rasa khusyuk di dalam mengingati Allah. Lagu Dan Bunyi. seni suara yang berkaitan dengan muzik .3 Seni Suara .4 Seni Ukir 11 . kesesuaian iklim. keselamatan untuk jangka masa panjang dan yang paling utama bercirikan tauhid kepada Allah SWT. Yang pastinya Islam telah menyediakan batas-batas tertentu agar tidak keterlaluan hingga menimbulkan kelalaian. Selaras dengan Islam yang tidak pernah mengabaikan kehendak fitrah manusia yang sukakan keindahan dan hiburan. lagu dan bunyi tidak pernah diketepikan.3. Seni bina Islam mempunyai ciri-ciri tertentu yang membezakannya dengan seni bina bangsa lain. Seni bina Islam mengambil kira ruang pengcahayaan untuk keselesaan. 2. pemisahan antara lelaki dan perempuan. Selain dari itu tiada dalil yang mutlak yang melarang penggunaan alat muzik di dalam Islam.3. 2.

Bagi mencapai tahap dan tujuan kesenian Islam tersebut maka syariat telah telah menggariskan ciri-ciri seni di dalam Islam agar manusia tidak lalai dalam menghayati keindahannya serta sentiasa mengutamakan keseimbangan serta batas-batas syara· sebagaimana sabda Rasulullah SAW : Sesungguhnya Allah telah menentukan kewajiban-kewajiban. 2. ayatayat Al-Quran juga sering terukir di dalam proses seni bina Islam. Selain dari itu . maka janganlah kamu mensiasiakannya. tanpa memikirkan kaedah. Ini berbanding dengan konsep seni barat yang hanya berpegang dengan pendapat bahawa seni adalah semata-mata untuk seni. Kebiasaannya seni ukir Islam banyak menyorot kepada keindahan alam yang mana bunga-bungan dan tumbuhtumbuhan menjadi tema ukiran di tiang-tiang masjid dan istana.4 Ciri-Ciri Kesenian Islam Sebagaimana yang telah diketahui bahawa seni di dalam Islam itu adalah bertujuan untuk menguatkan rasa takwa terhadap Allah SWT. kesan dan akibatnya. dan menentukan batas-batas larangannya .18 Ciri-ciri seni Islam menjelaskan perbezaan yang nyata dengan seni Barat di atas beberapa faktor utama iaitu : 18 Al-Qardhawi (Prof.Seni ukir sememangnya berkait rapat dengan seni bina.Dr) (2005) m/s : 53 12 . dan janganlah kamu melanggarnya«.

alam sekitar . 2.5 Seni Islam juga mengangkat persoalan akhlak . Contoh bagi hakikat ini dapat dilihat dengan segala nilai seni yang terlukis di alam maya.2. manusia dengan manusia . Ciri ini membawa maksud bahawa Islam tidak pernah menolak seni selagi di dalamnya tidak wujud unsur-unsur yang mencemarkan aqidah serta perkaraperkara yang dilarang oleh syara·. sesama manusia serta terhadap semua makhluk. nilai estetika dan kemanusiaan . Tumbuh-tumbuhan yang hidup subur memberi manfaat kepada manusia seluruhnya dan dalam masa yang sama manusia diajak agar mejaga kemaslahatan alam tanpa merosakkannya. Ini adalah kerana konsep seni yang dijelaskan di dalam Islam tidak pernah melangkau fitrah manusia. 13 . seni bina dan seni ukir telah berjaya menyokong perkembangan tamadun kerajaan Islam terdahulu seperti Kerajaan Abasiyyah dan juga Othmaniyyah.2 Mengangkat martabat manusia dengan tidak meninggalkan nilai-nilai murni kemanusiaan .4.4.4. persekitaran dan sejagat. Maka kesenian Islam menjadi pendorong ke arah mengukuhkan nilai taqwa manusia. 2.4. Dalam masa yang sama ia juga sentiasa menjaga kemaslahatan hubungan di antara manusia dengan Allah. kema·rufan serta akhlak dan budi yang mantap. dan manusia dengan alam sekitarnya samada terhadap tumbuh-tumbuhan mahupun haiwan.4. 2.3 Seni di dalam Islam menghubungkan manusia kepada Allah .4 Seni di dalam Islam menghubungkan dengan nilai keindahan Islam itu sendiri yang akhirnya mendorong rasa taqwa.1 Seni Islam itu terpancar dan lahir dari syariat Islam yang mana ia berteraskan kepada AlQuran dan juga Al-Sunnah. Telah terbukti di dalam sejarah tamadun Islam bahawa segala bentuk kesenian seperti penulisan. 2. Ini sejajar dengan konsep Islam itu sendiri yang bermaksud aman dan sejahtera.

Malah tubuh badan manusia juga boleh disebut sebagai hasil seni yang cukup ini. . Dari situ muncullah keindahan pelbagai cabang seni yang memenuhi keperluan fitrah manusia yang sememangnya cinta terhadap keindahan. Secara umumnya matlamat seni Islam adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menggerak dan menghidupkan hati-hati manusia agar sentiasa bertaqwa dan mengakui keagungan Allah SWT. di daratan. udara dan di langit penuh dengan rahsia dan keindahan. Matlamat utama seni di dalam Islam adalah untuk mendekatkan hati terhadap Allah dan mengakui keagunganNya sehingga akhirnya membawa hati ke arah taqwa di dalam keadaan rela.2. Ini adalah kerana seni itu penuh dengan keindahan . Setiap unsur seni yang terdapat di alam ini seperti di lautan.5 Matlamat Kesenian Islam. Hakikatnya . Seni yang yang wujud di dalam diri manusia juga tidak lain dan tidak bukan adalah kurniaan daripada Yang Maha Pencipta. 14 . seni di dalam Islam bukanlah semata-mata untuk hiburan atau bukanlah dengan tujuan untuk memperjuangkan hasil seni tanpa mengira kesan seni tersebut terhadap alam dan manusia sekeliling. kehalusan dan kecantikan. Menjadikan hati sentiasa terhibur melihat dan menghasilkan keindahan tersebut.

pada kebiasaannya Tarian Kuda Kepang ini dipersembahkan di majlis-majlis keraian dan menerima tetamu serta majlis perkahwinan.1 Pendahuluan Jika masyarakat Cina terkenal dengan Tarian Naga. Tarian yang berasal dari Tanah Jawa . Kuda Kepang merupakan patung berupa kuda tanpa kaki yang diperbuat daripada anyaman buluh ataupun kulit binatang. Di dalam persembahan Tarian Kuda Kepang. Di Indonesia . Kemudian anyaman berbentuk kuda itu diwarnakan agar kelihatan lebih cantik dan menarik. Tarian Kuda Kepang adalah suatu tarian tradisional yang dibawa oleh masyarakat Jawa Indonesia ketika berhijrah ke Tanah Melayu. Setiap penari akan menuggang kuda anyamannya ambil menari-nari. malah di majlis-majlis perkahwinan. memakan rumput serta mengoyak kelapa dengan gigi.BAB III SENI TARIAN KUDA KEPANG MASYARAKAT JAWA DI MALAYSIA 3. masih lagi dimainkan oleh masyarakat Jawa di Malaysia khususnya di negeri Johor samada untuk persembahan kesenian dan pelancongan . Namun begitu ada beberapa tempat lain seperti di Selangor juga bergiat aktif di dalam persembahan Kuda Kepang ini. Indonesia ini . melompat di atas kaca . Pada awalnya. rentak tarian adalah agak perlahan tetapi semakin lama semakin agresif dengan lagak seperti kuda. Ini adalah kerana di Selangor juga memiliki 15 . yang menjadi negara asal Kuda Kepang. masyarakat Jawa di Malaysia pula terkenal dengan Seni Tarian Kuda Kepang. Sehingga tiba di satu peringkat beberapa -penari seolah-seolah hilang ingatan dan mampu melakukan aksi di luar jangkaan seperti melompat setinggi enam kaki. gerak langkah penari akan diiringi dengan alunan alat muzik serta lagu tertentu.

20 Selain daripada itu juga kuda kepang juga dimainkan bagi membersihkan sesebuah desa itu dari gangguan ruh-ruh jahat. Ini adalah kerana . 3. dengan wujudnya unsur-unsur khurafat dan syirik yang sering dilihat memberi kesan dari sudut aqidah. menurut orang Jawa ¶ jaran· bermaksud kuda. Di Indonesia . Mengikut seperti yang dikatakan oleh Soedarsono (1983). Tarian Kuda Kepang ini sememangnya diakui sebagai salah satu seni warisan masyarakat Jawa yang bernilai tinggi. Persembahan Kuda Kepang dimainkan di dalam upacara pemujaan. Dipercayai juga tarian Kuda Kepang ini juga dimainkan bagi menjalinkna hubungan dengan ruh orang yang telah mati. Akan tetapi.ramai rakyat yang berketurunan Jawa. Ini bermakna Jaran Kepang membawa maksud Kuda Anyaman.wikipedia. kuda kepang nula berkembang sebelum berlakunya perkembangan Islam iaitu pada abad ke XV. syariat dan akhlak maka Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia telah mengharamkan kegiatan Tarian Kuda Kepang ini dari terus dimainkan. Manakala ¶kepang· pula bermaksud anyaman. penyakit serta kesusahan-kesusahan lain.2 Sejarah Tarian Kuda Kepang Masyarakat Jawa Kuda Kepang pada umumnya merupakan suatu tarian pahlawan berkuda yang berasal dari Tanah Jawa Indonesia. Selain dari itu ada pelbagai nama lagi yang diberikan oleh masyarakat Jawa terhadap Kuda Kepang iaitu seperti Kuda Lumping ataupun Jathilan. Kuda Kepang dikenali sebagai Jaran Kepang. tiada suatu catatan khusus yang menyebut tentang pengasas kepada Tarian Kuda Kepang.org/wiki/Kuda Kepang 16 . 19 20 Sila rujuk Lampiran A http://ms.19 Berdasarkan tinjauan kajian sebelum ini.

Ada pendapat yang mengaitkan asal usulnya dengan Wali Songo yang hidup di Tanah Jawa pada abad ke-15. Dalam usaha mengembangkan Islam di kawasan pedalaman di Jawa.slideshare.21 Namun begitu pendapat ini tidak dapat disahkan dengan tepat kerana ia lebih kepada pendapat yang dibawa dari mulut ke mulut. Beliau mendapat idea untuk menari-nari sambil menunggang kuda.Kuala Lumpur : Penerbitan Era Didik. Dalam keadaan ini . turut dieksploit oleh para Wali Songo ( Wali Sembilan ) sebagai alat dakwah . Setelah waktu berlalu. naik ¶syeh· hingga lupa diri sebelum memulakan peperangan . pahlawan terhandal Islam. Seekor kuda kayangan bernama Kuda Sembrani dikatakan turun di Jawa untuk mencari kawannya yang hilang. kuda-kuda itu ditukar dengan kulit binatang atau buluh bagi menggantikan kuda sebenar. Menurut kepercayaan.23 Pendapat lain pula menghubungkan asal usulnya dengan alam kayangan. Tarian Kuda Kepang misalnya.Selain dari itu ada juga kajian sejarah juga yang menyatakan bahawa Tarian Kuda Kepang berasal daripada buah fikiran Wali Songo yang ingin menarik perhatian rakyat dalam menyebarkan agama Islam. Wali Songo menghadapi kesulitan untuk mendekati orang-orang di sana. Setelah berjumpa mereka menari-nari keseronokan. Untuk meniru gerak langkah bala tentera Saidina Ali maka lahirlah tarian kuda kepang. kuda kepang dikuasai oleh httpµ//www. iaitu mempersembahkan tarian ini yang mengisahkan kegagahan para pahlawan Islam dalam menghadapi golongan murtad dan musyrik. Ada pula yang berpendapat asal usul tarian ini ada kaitan dengan Saidina Ali. Hal. mereka dapat menewaskan musuh dan dipulihkan selepas peperangan. Apa yang mungkin boleh diterima adalah kemungkinan berlakunya penyesuaian kegiatan tradisional dengan ajaran Islam sebagaimana Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga mengubahsuai isi kandungan dan bentuk wayang kulit dengan unsur-unsur Islam. Dikatakan seorang rakyat Jawa yang melawat negara Arab telah menyaksikan bagaimana tentera Saidina Ali. Hal 397. 22 21 17 .22 Namun ini dirasakan bahawa pendapat ini agak terpesong dengan sejarah Islam kerana menuduh tentera Saidina Ali telah naik ¶syeh· di dalam peperangan.29 23 Abdul Rahman Abdullah (2003).Siri Warisan Budaya Malaysia. Terdapat juga satu pendapat yang menyebut bahawa Tarian Kuda Kepang ini dikaitkan dengan lagenda Saidina Ali.net/bmnurulain/tarian-tradisional-3058812 Iman Suffiya (2006).

Pertembungan yang berlaku di antara nilai agama dan dalam masa yang sama ditambah lagi hasrat untuk mengekalkan kepercayaan nenek moyang terdahulu menyebabkan adanya pengaruh-pengaruh Islam yang ditemui di dalam Tarian Kuda Kepang ini. Meskipun tiada bukti sahih yang dapat menentukan siapakah pengasas sebenar Tarian Kuda Kepang ini.25 Ini dapat dibuktikan dengan aksi ² aksi agresif para penari yang seakan-akan seekor kuda di dalam peperangan.sejenis kuasa ghaib.org/wiki/Kuda_lumping Tarikh : 29 Nov 2010 18 . Ada juga versi yang menyebut bahawa ia juga menggambarkan kisah perjuangan Raden Patah.wikipedia. Justeru itu unsur-unsur ghaib dan animisme sememangnya banyak berlaku di dalam upacara dan ritual tertentu dan salah satunya adalah Kuda Kepang. satu upacara khas perlu dilakukan sebelum bermain. 3. apa yang pasti tidak dapat dinafikan bahawa masyarakat Jawa di Indonesia adalah pemain terawal Tarian Kuda Kepang di nusantara ini sebelum dibawa ke Tanah Melayu. melawan Belanda.gov. 24 25 Ini adalah kerana keturunan Jawa Ponorogo adalah masyarakat terbesar http://www.my/pelancongan/page/tarian Tarikh : 28 Okt 2010 http://id.24 Di dalam sejarah Indonesia juga menyatakan bahawa Tarian Kuda Kepang atau Kuda Lumping ini adalah sebagai salah satu ekspresi rakyat di dalam mengenang kembali semangat pahlawan berkuda Pangeran Diponegoro dalam menghadapi Belanda. yang dibantu Sunan Kalijaga.johordt. Lantaran itu. Jika ia gagal dilakukan mungkin sesuatu yang tidak diingini akan menimpa para pemain dan juga penontonnya.3 Kuda Kepang Di Malaysia Seperti yang diketahui Kuda Kepang juga kerap dimainkan oleh masyarakat Jawa di Malaysia Di antara negeri yang berperanan aktif di dalam memainkan Tarian Kuda Kepang adalah negeri Johor dan Selangor.

Namun begitu ada juga pendapat yang menyebut bahawa sesebuah kumpulan Kuda Kepang mengandungi antara 9 hingga 13 orang penari termasuk Danyang. Kajian terhadap Kuda Kepang di Malaysia ini dapat dinilai melalui ciri-ciri berikut : 3. Indonesia.26 Namun begitu . Malah mereka juga kekal satu-satunya masyarakat Jawa yang tegar meneruskan cara hidup serta budaya asal Jawa yang dibawa dari Indonesia seperti Wayang Kulit.my/bharian /articles/MisteriEtnik_JatidiriPonorogo. Batu Pahat dan antara teramai di daerah Johor itu. majlis menyambut menteri-menteri dan tetamu kehormat. Di Malaysia .27 26 27 http://www/b. menyatakan bahawa tidak semua ciri-ciri tarian yang berasal dari Jawa . Tarikh : 2 Dis2010 Iman Suffiya (2006).1 Bilangan Pemain Pada kebiasaannya sesebuah kumpulan Tarian Kuda kepang memiliki di antara 10 hingga 15 orang penari yang mana salah seorang daripada mereka akan bertindak sebagai ketua ataupun disebut sebagai ¶Danyang·.harian. menurut suatu kajian yang dijalankan terhadap penggiat Tarian Kuda Kepang di Johor. 19 . Ini termasuklah dari segi peralatan muzik yang dimainkan tidak sebanyak yang digunakan seperti di Indonesia. Indonesia itu dipraktikkan di Malaysia. Kuda Kepang kerap dimainkan sewaktu sambutan Hari Kemerdekaan. Hal. Barongan dan juga Kuda Kepang. persembahan pelancongan serta sebagai acara pada malam majlis perkahwinan.com. Malah beberapa pengubahsuaian juga dilakukan bagi menyesuaikannya dengan adat dan budaya rakyat Malaysia. 5 orang pemain muzik dan seorang pawang ( bomoh ) merangkap ketua kumpulan.29.bertumpu di kawasan Sri Medan. Jawa Timur berhijrah ke Johor dan sebahagiannya ke Selangor sekitar awal tahun 1920 bagi memantapkan ekonomi lantaran kesukaran yang dihadapi di tanah asal mereka . Masyarakat Jawa Ponorogo ini yang berasal dari Ponorogo .3.

com/p/warisan. Bagaimanapun dalam sesuatu persatuan. putih ataupun kelabu. Pemain-pemain biasanya berpakaian seragam. 28 http://krafjohor. 2 orang Bomoh Pemulih. d.28 Pada kebiasaannya penari akan memakai samping dengan corak batik jawa. Seorang daripada penari-penari itu bertindak sebagai pemimpin yang dipanggil "Danyang". 5 orang pemain muzik. Selain itu mereka juga memakai tanjak samada ketopang ( Tanjak Jawa ) atau Tanjak Melayu.html Tarikh : 04hb Mac 2011 Sila rujuk Lampiran B Sila rujuk Lampiran C 29 30 20 . 9 unit Kuda Kepang Kuda Kepang ini merupakan patung anyaman yang dibentuk umpama seekor kuda tanpa kaki.Dalam satu pendapat lagi menyebut bilangan yang diperlukan dalam tarian Kuda Kepang adalah 25 orang yang dibahagikan mengikut tugasan berikut : a. Ketua Kuda kepang biasanya berwarna hitam30. c. b.3. 9 orang penari.29 3. jumlah ahlinya adalah sebanyak 40 orang. Pada kebiasaannya ia diperbuat daripada buluh yang dianyam namun akibat mudah rosak kini ianya diperbuat daripada kulit binatang seperti lembu yang diwarnakan dengan warna merah .2 Peralatan Yang Digunakan Peralatan yang diperlukan dalam persembahan Kuda Kepang adalah : a.blogspot. 9 hingga 15 orang penjaga kawasan.

c. Tali ini digunakan oleh ketua penari untuk mengarah atau mengawal pergerakan penari. Irama yang mengasyikkan tersebut dipercayai mampu membawa penari ke dalam dunianya sendiri. Tali ini digunakan untuk membuat pagar di kawasan persembahan bagi mengawal penaripenari yang mungkin ¶mabuk· atau hilang kawalan diri serta memudahkan bomoh pemulih mengawal penari.3. Sebatang atau seutas tali pecut atau cemeti.3 Instrumen atau Alat Muzik Alat muzik merupakan suatu elemen terpenting di dalam persembahan Kuda Kepang kerana pergerakan penari adalah mengikut rentak alunan pola muzik tertentu.Kuda-kuda ini juga terdapat kuda betina31 dan kuda jantan. 3. Tali pecut ini biasanya diperbuat daripada pintalan buluh dan juga tali. Serantai tali sepanjang kira-kira 100 kaki atau 30 meter. Instrumen yang diperlukan di dalam persembahan Kuda kepang adalah : 31 32 Sila rujuk Lampiran D Sila rujuk Lampiran E 21 .32 Kuda betina mempunyai bentuk bulat dibahagian punggung manakala kuda jantan mempunyai ekor di bahagian belakang. Tali ini akan mengeluarkan bunyi yang kuat ketika dipukul. b.

biasanya digunakan mudah memberi notasi. Bunyinya adaalh leboh lembut daripada gong. c.a. Ia berbentuk bujur dan berukuran 3 kaki panjang yang mana kedua-dua permukaannya tidak sama besar ukurannya. ia dilihat lebih nipis dan bulat daripada gong. Bonang . Anklung. Kenong diletakkan di atas kayu dan diikat bagi menghasil nada yang sempurna apabila dketuk dengan kayu pemukul. kemagiran yang tinggi kerana ia dianggap paling sukar untuk dimainkan kerana tidak Sila rujuk Lampilan F Sila rujuk Lampiran G 35 Sila rujuk Lampiran H 36 Sila rujuk Lampiran H 22 .34 Bonang mempunyai sepuluh buah canang yang diperbuat daripada perenggu iaitu campuran daripada besi dan timah. Tiap-tiap canang mempunyai nada yang berbeza-beza.33 Angklung diperbuat daripada buluh yang mana pada kebiasaannya di antara 2 hingga 3 batang buluh yang diikat pada ¶rumahnya· yang lebih dikenali sebagai ¶ancak·. Batangbatang buluh ini tidak sama ukuran dan setiap satu mempunyai pic tertentu.36 Gendang Jawa merupakan sebuah bingkai kayu yang tertutup dengan belulang pada kedua-dua permukaan. Nada baris yang berada terdekat dengan pemain mempunyai nada yang lebih tinggi. Kenong35 Kenong mempunyai satu set alat yang menyerupai gong . 33 34 Kulit lembu atau kambing Pemain memerlukan untuk menutup permukaan gendang. Gendang Jawa. Nada canang juga disusun secara meningkat dari kanan ke kiri. d. Namun begitu. Ia disusun dalam dua baris dan diapungkan di atas dua lingkar tali. Bonang dipukuk dengan sebatang pemukul yang diikat hujungnya dengan kain merah. b.

38 Saro Pekin menghasilkan nada yang lantang dan nyaring apabila diketuk. Permukaan tersebut dilitupi dengan kulit lembu ataupun kulit kambing. berperanan sebagai ketua. 3. setiap persembahan mengandungi 9 unit kuda kepang. Gong berperanan penting sebagai bunyi tulang belakang muzik yang dimainkan.37 Ia juga sejenis alat muzik yang dibuat daripada campuran besi dan tembaga (perunggu). melodi yang dihasilkan oleh gong menjadi isyarat kepada permulaan dan penghabisan sesebuah lagu. Jidur. Pemain alat muzik pula bermain Sila rujuk Lampiran I Sila rujuk Lampiran I 39 Sila rujuk Lampiran J 37 38 23 . Pada kebiasaannya . Gong. Jidur berbentuk tong kecil dengan anggaran ketinggian kira-kira 16 inci. f. Alat pemukul bagi Saron Pekin pula diperbuat daripada tanduk kerbau.e. Pada kebiasaannya . g. Salah satunya yang berwarna hitam .39 Jidur diperbuat daripada batang berongga yang mana dikedua-dua permukaannya mempunyai ukuran lilit yang sama. Ia dipalu dengan dua batang kayu yang dibalut hujungnya dengan kain berwarna merah. Berbentuk bulat yang mama bahagian tepinya melengkung ke bawah.4 Kaedah Persembahan . Ketua penari akan memegang tali pecut yang dipukul bagi memberi arahan pergerakan kepada penari lain.3. berongga di dalam dan mempunyai cembul di tengah-tengahnya permukaannya. Saron Pekin .

Kemudian dikatakan barulah proses menjemput roh Kuda Semberani dijalankan. Perkataan ¶sajen· bermaksud sajian. atau jin-jin yang menguasai tempat berkenaan untuk meminta keizinan agar tidak marah serta dipanggil untuk menikmati sajian yang dihidangkan.. ya Allah Aku dikongkon bukak gelanggang iki Biso podo selamat kabeh Wong seng main jarang Semberani iki Kabeh sak enengi Ya yo.mengikut rentak permainan Kuda Kepang. yo. biasanya tuan rumah diminta menyediakan sembilan jenis ¶sajen· yang berupa makanan atau kuih serta bubur merah putih . khusus suntuk pemain. Sebelum persembahan dimulakan. mendongakkan kepalanya ke atas seolah-olah melihat kayangan sambil membaca mantera berikut: Ya Nini Dayang. Jika pemain bergerak laju. Pawang akan berdiri di tengah-tengah gelanggang. ´Nini Dayangµ dan ´Kiki Danyangµ dalam ungkapan ini bermaksud makhluk-makhluk halus. Kiki Danyang Seng manggone awang-awangan Seng jenenge Jaran Semberani Aku njalok turun semurup 24 . gelanggang akan dibuka dnegan rasmi oleh pawang. Kemenyan akan dibakar untuk mengasapkan ¶sajen· iaitu satu perkataan Jawa. Di dalam majlis perkahwinan. maka muzik iringan itu juga akan laju dan begitulah sebaliknya. Antara mentera yang dibacakan adalah seperti berikut : Assalamualaikum Ya Nini Dayang.Ya Allah. Kiki Danyang Seng manggoni kawasan iki Aku jalok sawap pandanganne Yo. Ya Allah. Ya Allah.

ojo membinasa ahli kumpulan aku. Kerusi belakangku. kan juga naiiranya empat Ojo merosak. mutu jalil dipangku Kadimu kananku. Bismillahirrahmanirrahim. Tarian Selendang . Mereka yang mengalaminya akan terpisah daripada kumpulan lain.. Matanya berkilauan. Namun begitu . Pada kebiasaannya .com/2009/03/05/adunan-mistik-dan-keunikan-kuda-kepang Tarikh : 03hb Mei 2009 Sila rujuk Lampiran K 25 . penari lelaki lebih dominan di dalam memainkan tarian ini. pawang memohon jin-jin atau ruh kuda bernama ´Jaran Semberaniµ turun ke bumi dan melindungi mereka yang terlibat dengan permainan kuda kepang kemudian meresap ke dalam badan serta peralatan muzik. Kuda Kepang berbeza dengan tarian Melayu yang lain kerana tarian ini menekankan kawalan kaki. 40 41 http://isyafarisya. Tarian Pucuk Rebung dan Tarian Kuda Kepang yang dinamakan Lenggang Kiprah. memakan rumput dan mengoyak kelapa dengan gigi. Namun begitu . Aksi-aksi tarian lebih kepada gerakan kaki dan tangan sambil melibas-libas kuda kepang. seolah-olah seperti kuda yang sedang berang. Antara pergerakannya adalah loncatan iaitu penari meloncat didahului kaki kanan dan pergerakan mencecah tanah iaitu penari berganti-ganti mencecah tanah dengan jari dan tumit. Pada kebiasaannya . Kesan daripada itu penari-penari menari hingga seolah-olah tidak sedarkan diri sehingga mampu melakukan aksi-aksi di luar jangkaan seperti melompat dengan tinggi. tidak mampu bercakap manakala pergerakannya agak agresif. tidak semua penari akan mengalami keadaan sebegini.40 Melalui bacaan mentera ini. wanita tidak ketinggalan juga bertindak sebagai penari. tarian yang dipersembahkan adalah Tarian Solo. rentak tarian agak perlahan dan kelihatan seperti membosankan.Supoyo seng main Jaran Semberani iki Podo selamet kabeh Yo yo.41 Namun begitu ia akan bertambah rancak seiring dengan alunan muzik yang dimainkan.wordpress. Pada permulaan.

Punca penari tidak sedarkan serta bersikap di luar dugaan adalah kerana penari-penari itu terlalu asyik dengan alunan muzik dan tarian sehingga mereka tidak sedarkan diri. sebaliknya hanya penggunaan ayat-ayat suci AL-Quran sahaja bagi memohon kesejahteraan di sepanjang persembahan. ia akan ditangkap dan direbahkan ke tanah untuk dijampi dan dipulihkan.Pada ketika ini. 42 Sila rujuk Lampiran L dan video cd yang dilampirkan. Jika keadaan penari bertambah liar. penggiat bagi tarian ini menafikan wujudnya bacaan-bacaan mentera dan jampi serapah. Namun begitu.42 Berdasarkan kajian awal oleh pengkaji terdahulu. 26 . alunan muzik akan semakin rancak dimainkan. membuktikan realiti itu sememangnya berlaku. melihat kepada unsur-unsur yang berlaku di Apatah lagi dengan adanya pembakaran kemenyan dalam persembahan tersebut tidak dinafikan berlakunya aktiviti pemujaan ruh atau semangat yang pastinya berunsurkan syirik dan khurafat. Dikatakan penari akan menerkam ke arah pemain muzik jika alunan muzik tidak rancak.

1 Kuda-kuda Kepang itu dihias dengan indah dan cantik hingga membuatkan hati terpesona dan terhibur melihatnya. diriwayatkan oleh Muslim yang menyebut : Sebagaimana hadis yang Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan Dia sukakan keindahan.1. segak dan segar dan menjadi contoh kepada orang sekekliling termasuk orang bukan Islam.1 Persamaan Kuda Kepang Dengan Islam Jika dilihat dari sudut yang berbeza ada beberapa ciri Tarian Kuda Kepang yang mempunyai persamaan dengan kehendak Islam.1. seringkali dihiasi dengan hiasan bunga-bungaan dan sebagainya akan kelihatan cantik dan memberi ketenangan terhadap sesiapa yang menatapnya.3 Setiap permulaan persembahan akan dimulai dengan persiapan gelanggang serta keperluan lain bagi memastikan segalanya berjalan dengan lancar. Ini sesuai dengan hakikat Islam itu sendiri yang sentiasa suka terhadap keindahan..2 Para penarinya juga sering berpakaian segak sepertimana seorang pahlawan.1. 4. 27 . Ini biasanya dilakukan oleh ketua. Ini juga selaras dengan suruhan Islam agar seseorang muslim itu sentiasa bersih. 4. Antaranya adalah : 4. Lihat sahaja ukiran-ukiran atau seni penulisan khat di dalam Islam.BAB IV CIRI-CIRI KESENIAN KUDA KEPANG 4. kemas .

Kiki Danyang Seng manggone awang-awangan Seng jenenge Jaran Semberani Aku njalok turun semurup Supoyo seng main Jaran Semberani iki 28 . 4.2.1.4 Setiap kali persembahan juga d mulai dengan doa tertentu yang dimulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang mana ia sememangnya sangat dituntut oleh Islam.5 Persembahan Kuda Kepang ini juga mempamerkan semangat kerja secara berpasukan dan bekerjasama serta taat kepada ketua sebagaimana yang dituntut oleh syara·.1.6 Islam adalah agama yang sentiasa mementingkan kecergasan badan kerana ia akan menjamin kecerdasan fikiran. 4.1 Jika diteliti dari sudut mentera dan bacaan yang telah dipaparkan.2 Percanggahan Tarian Kuda Kepang Dengan Islam 4. sememangnya ia didahului dengan lafaz Basmallah serta puji-pujian terhadap Allah SWT. kandungannya memiliki lafaz-lafaz seruan seperti : Namun hakikatnya isi Ya Nini Dayang. 4.Situasi ini sentiasa dijelaskan dalam Islam bahawa hendaklah sentiasa melakukan persediaan dan menghargai masa agar sesuatu yang dilakukan tidak sia-sia.1. Oleh itu gerakan ² gerakan yang dilakukan di dalam persembahan pastinya menyihatkan otot-otot badan terutama di bahagian kaki dan tangan. 4.

44 4.542 43 29 . Sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah Iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Tarikh : 06hb Mac 2011 Jam : 10. Kiki Danyang . Sama-sama selamat semua.. Aku minta turun melindungi . Melalui tradisi mantera. sebarang penyatuan atau perkongsian kuasa kepada Allah SWT merupakan amalan syirik belaka. Memang diakui bahawa dalam mantera.2.43. 44 Temuramah Bersama Hairuman Bin Rajio . Tetapi dalam ajaran tauhid. kepercayaan kepada kuasa Allah wujud bersamasama dengan kepercayaan kepada kuasa semangat dan dewa Hindhu-Buddha. Supaya yang main Kuda Semberani ini..Victory Agencie: Kuala Lumpur Hal . Rangkap yang tersebut membawa maksud Ya Nini Dayang . Jelas di sini terdapatnya seruan ke atas suatu semangat seperti jin dan sebagainya.Podo selamet kabeh Yo yo.2 Penggunaan Bomoh Pemulih yang menjadi salah satu daripada ciri-ciri di dalam persembahan kuda kepang ini juga dilihat sebagai sangat-sangat bercanggah dengan kehendak aqidah Islam yang mana kita dilarang sama sekali mengharap sesuatu selain daripada Allah.Ketuhanan Yang Maha Esa Menurut Islam. Firman Allah di dalam Surah Al-Kahfi ayat 50 yang berbunyi : Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain Ku. Yang tinggal di kayangan .ya.. Yang namanya Jaran Semberani ( Kuda Semberani ). Ini adalah kerana jelas sekali bomoh-bomoh tersebut menggunakan kaedah jampi serapah serta membakar kemenyan bagi menyeru jin ² jin yang kononnya adalah semangat dan ruh kuda dari kayangan. terpancarlah world-view Melayu yang berasaskan kepercayaan campuran.30 pm Sulaiman Bin Abdullah (1989). Sebab itulah Islam melarang dengan keras amalan jampi dan mantera ini. Ya.

Kerana perlakuan tersebut dilihat sebagai keterlaluam sedangkan Islam sangat-sangat melarang sikap berlebih-lebihan di dalam melakukan sesuatu.4 Di dalam persembahan Kuda Kepang . Apatah lagi para penontonnya yang adakalanya berasak-asak untuk melihat persembahan kerana pada kebiasaannya persembahan akan dilakukan di majlis-majlis tertentu terutamanya majlis perkahwinan.4. sebaliknya mendakwa ianya disebabkan pemain begitu asyik dengan tarian hingga hilang kawalan diri. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud : Barangsiapa menyerupai suatu kaum.2. ia masih tidak dapat diterima di sisi Islam. nescaya ia termasuk dari mereka. Ini adalah kerana ada kalanya penari-penari terdiri di kalangan lelaki dan perempuan.50 30 .Daud Baharum : Subang Jaya Hal.46 45 46 (2006).357 Syaikh Abdul Aziz dan Abdullah bin Baz (2006). Islam tidak melarang orang mendapat hiburan .Fatwa-Fatwa Terkini. Hingga menyebabkan mereka melakukan sesuatu yang berada di luar jangkaan seperti melompat dengan jarak yang tinggi.Darul Haq:Jakarta Hal. Apatah lagi ianya tidak menutup aurat.2.JIlid 3.Fatwa Menempuh Kehidupan Moden. atau lebih mudah disebut sebagai ¶ naik syeh·.2 Berlakunya pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan samada dari sudut penari mahupun penonton. masih wujud unsur-unsur Jawa-Hindhu yang terdapat pada kostum penari.3 Seringkali berlaku peristiwa di mana beberapa pemain seolah-olah dirasuk oleh sesuatu . khususnya persembahan pelancongan.45 4. mengopek kelapa dengan gigi malah menggigit kaca. Pada waktu yang sama Islam tidak menerima apa jua jenis hiburan yang mengandung sesuatu yang haram atau yang membawa kepada kelakuan yang haram. tetai Islam menyediakan peraturan bagi hiburan tersebut. Firman Allah di dalam Surah Al-An·am ayat 41 yang bermaksud : Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau batas« 4.2. Meskipun ada pihak yang menafikan wujudnya sebarang pemujaan atau unsur khurafat.

pendapat yang mengatakan bahawa Wali Songo (Wali Sembilan) adalah pengasas bagi tarian ini adalah sedikit meragukan. syirik serta yang bercanggah dengan aqidah . Bagi penulis. Pada pandangan penulis . Dan jika dinilai dari sudut sejarah dan kesenian. dan Jawa khususnya.berdasarkan kepada kajian. jika dinilai dari sudut aqidah. pendapat yang menyatakan bahawa Wali Songo menyesuaikan kaedah ini dengan ciri-ciri Islam bagi menarik minat penduduk tempatan masih boleh diterima sebagaimana mereka mengeksploit wayang kulit sebagai satu medium penyebaran agama Islam. Ini adalah kerana lebih banyak kemudaratan yang di dapati daripada menilai kebaikan daripadanya. Namun begitu. banyak unsur khurafat. pastinya ia memiliki nilai sejarah dan estetika yang cukup tinggi dan wajar untuk dipelihara. syariat dan akhlak. syariat serta akhlak Islam yang pastinya memberi banyak kesan buruk terhadap penggiat. 4. nyata sekali bahawa Tarian Kuda Kepang sememangnya adalah salah satu warisan seni budaya masyarakat Melayu amnya .Kesimpulannya .3 Analisis Dan Pandangan Penulis Terhadap Tarian Kuda Kepang Berdasarkan kajian literasi yang telah dilaksanakan oleh penulis .. pemain/penari serta masyarakat. Namun begitu . Apatah lagi Islam berpendapat bahawa menolak kemudharatan itu lebih utama dari menarik kebaikan. di dalam persembahan kuda kepang ini. Tarian Kuda Kepang ini mungkin masih boleh diteruskan dengan melakukan perubahan terhadap beberapa perkara agar ia tidak melanggar batas-batas syarak seperti : 31 . ternyata banyak unsur-unsur syirik dan khurafat yang wujud yang samasekali tidak boleh dipandang remeh dengan hanya berpegang kepada alasan untuk memelihara budaya bangsa.

3. bomoh ¶pemulih· serta pemain diminta agar melakukan taubat nasuha bagi memohon keampunan atas perlakuan syirik dan khurafat yang telah mereka lakukan.4 Pandangan Tokoh-Tokoh Agama. 4.3.2 Persembahan boleh diadakan dengan tujuan unttuk meraikan sesuatu majlis namun dengan tidak terlalu lama agar tidak melalaikan pemain mahupun penonton. 4. Ini adalah berdasarkan kepada pendapat sebahagian golongan yang berkeras ingin mengekalkan unsur-unsur seni dan budaya masyarakat Melayu dengan hanya mengambil kira nilainya dari sudut sejarah.4.3. 4.1 Penggiat dan pengamal Tarian Kuda Kepang ini samada yang berpengalaman sebagai ketua atau ¶danyang·. 32 . Ini bagi memastikan tiada wujud lagi unsur-unsur tersebut walau sedikitpun.4 Kostum pemain juga perlu diubah tanpa sedikitpun memiliki unsur-unsur agama lain. 4. Penulis menemui beberapa pandangan tokoh-tokoh agama yang boleh dinilai dan dijadikan perbandingan serta panduan walaupun tidak menjurus kepada persoalan kuda kepang.3.3 Tidak wujud pergaulan bebas di antara pemainnya atau lebih mudah agar kaum wanita tidak lagi bergiat sebagai penari/pemain kerana banyak lebih banyak keburukan yang akan dihasilkan.

48 Abdul Rahman Hj Abdullah (2006).4.Hal.47 Pendapat beliau ini diambil ketika mengulas usaha Muzium Negara memulihari bahan-bahan peninggalan zaman Kerajaan Hindu sejak 3 tahun lalu seperti patung.4. patung dan sebagainya yang merupakan hasil tinggalan sejarah adalah bertentangan dengan hukum syara· dan wajib dimusnahkan segera.48 Abdul Rahman Haji Abdullah (2006).4. namun penjagaan serta memulihkannya tetap bertentangan dengan syara·.71 47 33 . 4. Sejaran Dan Kebudayaan Asia Tenggara Tradisional . candi dan sebagainya.1 Fatwa Bekas Mufti Selangor ( Allahyarham Dato· Ishak Baharom). Beliau menegaskan bahawa memelihara candi (kuil).Shah Alam: Karisma Publication Hal. meskipun bahan-bahan itu merupakan bahan yang penting dari segi sejarah. Siddiq Fadhil Rasa bangga dengan seluruh tradisi dan pra-budaya Islam yang tidak jelas Islamiknya adalah bertentangan dengan agama Islam.2 Pendapat Dr.69. Menurut beliau.

mereka yang bergiat dalam permainan kuda kepang hendaklah berhenti serta merta dan bertaubat dengan taubat nasuha.4. fikiran. Keputusan di atas adalah berdasarkan kepada hujjah-hujjah berikut : Terdapat unsur-unsur dalam permainan ini yang bercanggah dengan Aqidah Islamiah antaranya ialah : PERTAMA : Unsur Syirik iaitu melakukan jampi dan mentera dengan memohon pertolongan dari jin dan syaitan. Dalam masa yang sama juga. Pada hakikatnya adalah satu keadaaan yang menyebabkan seseorang itu diresapi oleh jin yang dipanggil atau diseru. berlaku perbuatan "menurun" atau dalam bahasa arabnya disebut sebagai Tanasuhul Arwah. dramatari. bahawa : Keputusan ini diambil kerana ianya Justeru itu Majlis Fatwa Kebangsaan telah mengeluarkan fatwa pengharaman tersebut di bawah rujukan JMJ 351/05/(AQ)/8 yang menyebut Semua umat Islam dilarang dan ditegah daripada melibatkan diri dengan permainan kuda kepang. dan menguasai perasaan.5 Fatwa Majlis Ulama Malaysia Terhadap Tarian Kuda Kepang. Hal tersebut menyebabkan jin tersebut sebati dalam diri orang yang menurun. tarian biasa atau tarian membuka gelanggang. namun setelah memikirkan soal yang lebih utama iaitu menyelamatkan aqidah umat Islam. tutur kata dan jasad orang 34 . membawa kepada unsur syirik dan khurafat. maka Majlis Fatwa Negeri Johor serta seterusnya Majlis Fatwa Kebangsaan telah mengambil langkah untuk mengharamkam kegiatan Kuda Kepang dari terus dimainkan samada sebagai persembahan. Meskipun diakui bahawa Tarian Kuda Kepang memiliki banya nilai sejarah.

sekiranya Engkau mengerjakan yang demikian.yang berkenaan. Oleh itu.49 Hal ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Surah Yunus ayat 106 yang berbunyi : Maksudnya : Dan janganlah Engkau (Wahai Muhammad) menyembah atau memuja yang lain dari Allah. yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu. 49 Sila rujuk Lampiran M 35 . Firman Allah lagi di dalam Surah Al-Faatir ayat 6 yang bermaksud : Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu. maka jadikanlah dia musuh ( yang mesti dijauhi tipu dayanya sebenarnya. maka pada saat itu menjadilah Engkau dari orang-orang yang berlaku zalim (terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu). Dia hanyalah mengajak golongannya supaya menjadi dari penduduk neraka.

syariat dan akhlak jelas menunjukkan bahawa tidak semua kesenian dan warisan itu wajar dipertahankan termasuklah Tarian Kuda Kepang. Bagi penulis langkah Majlis Fatwa Kebangsaan mengharamkan kegiatan Tarian Kuda Kepang ini dalam apa bentuk sekalipun adalah sangat wajar. Sehingga akhirnya tercipta Islam liberal yang sentiasa terbuka menerima penyesuaian tanpa memikirkan kehendak syara·. Ibarat 36 . Dan sudah tiba masanya juga tindakan tersebut diselaraskan dalam bentuk ² bentuk kesenian lain. Namun begitu . kata-kata Dr. ideologi serta perjuangan mempertahankan hak-hak asasi individu dan bangsa memberi peluang kepada musuhmusuh Islam untuk meniup bermacam-macam manifesto.1 Kesimpulan Setelah melalui kajian ini. Ini adalah kerana ia ciri-cirinya jelas bercanggah dengan ketetapan syara·. apabila dikaji dari sudut aqidah .BAB V PENUTUP 5. Situasi zaman yang kini terdedah dengan bermacam-macam pengaruh negatif. Akhirnya timbul salah faham yang akhirnya merugikan Islam.Sddiq Fadhil : Apa yang penting adalah pemeliharaan aqidah yang pastinya membawa kemaslahatan ummah di dunia dan akhirat. jelas menunjukkan bahawa masyaraka Melayu di Malaysia sememangnya memiliki warisan seni budaya yang perlu dipelihara. Tidak perlu berasa rugi kehilangan warisan seni budaya walaupun telah menjadi kebanggaan masyarakat Jawa. Melayu.

adat dan budaya. adat istiadat dan sebagainya«50 5. 5. Ia harus diusahakan melalui peringkat akar umbi hinggalah ke peringkat atasan.2. tetapi meliputi semua pihak agar usaha mentajdidkan Islam akan menjadi lebih mudah dan berkesan. maka mereka patutlah membuktikannya dengan komitmen-komitmen yang tegas termasuklah perlaksanaan syariat dan ajaran Islam sepenuhnya serta langkah-langkah amali yang konkrit secara bersungguh-sungguh.68-69 37 . Yang nyata Islam hanya merupakan salah satu unsur nasionalisme Melayu bersama dengan unsur-unsur lain seperti bahasa.1 Pihak Kerajaan Kerajaan . Ternyata nasionalis Melayu hingga ke saat ini masih berselubung dengan mega mendung yang tebal sehingga tidak jelas ciri Islamiknya. Meskipun diakui bahawa isu ini juga sangat sensitif kerana banyak adat istiadat yang penuh kesenian tersebut juga masih diamalkan oleh pihak istana. Pengharaman sekadar mewartakan ianya adalah haram tetapi tidak mempunyai akta atau hak untuk membenterasnya dirasakan tidak mencukupi kerana 50 Abdul Rahman Hj Abdullah (2006) Hal. sebagai pihak yang berkuasa ke atas undang-undang dan rakyat seharusnya sentiasa mengambil langkah pencegahan serta pemantauan bagi membenteras kegiatan-kegiatan yang menyeleweng dari landasan Islam meskipun ianya melibatkan isu seni .Andainya kaum nasionalis benar-benar serius mahu memperjuangkan Islam sebagaimana semestinya .2 Cadangan Penyelesaian Masalah Tugas di dalam menyelesaikan isu berkenaan seni warisan Melayu tersebut bukan bergantung kepada badan-badan tertentu sahaja .

Usaha ini bukan bermaksud untuk membuang kesenian Melayu secara total tetapi lebih kepada menilai baik dan buruknya serta menapis kesenian Melayu yang mungkin dapat disesuaikan di dalam Islam. dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Sewajarnya masyarakat juga sentiasa peka di dalam membantu usahausaha kerajaan membenteras unsur-unsur khurafat di dalam masyarakat. negara bertanggungjawab memelihara agama dan peraturannya.Kuala Lumpur:Al-Hidayah Publication. Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Masyarakat Malaysia khususnya masyarakat Melayu wajib sedar bahawa tiada gunanya mempertahankan atau mengamalkan warisan nenek moyang sekiranya ianya menggadai aqidah dan akhlak. Abdul Rahman Hj Abdullah (2006) Hal. 52 51 38 . Masyarakat juga harus bijak menilai dan mencari kaedah terbaik bagi menggalakkan pihak-pihak yang berwajib di dalam kerajaan sentiasa berusaha menjaga kesucian Islam.2 Pihak Masyarakat. Hal.51Ini adalah kerana menurut pandangan Islam. 5. sekiranya mereka ingin kegiatan wayang kulit diteruskan.52 Ini dijelaskan dengan terang oleh Allah SWT di dalam FirmanNya di dalam Surah Al-Hajj Ayat 41 yang bermaksud : Iaitu mereka (umat Islam) yang jika Kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat.2. Tasawwur Rabbani Menurur Al-Quran Dan Al-Sunnah. Menteri besar Kelantan Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat pernah mengarahkan kepada toktok dalang agar membuang unsur-unsur animism dan Hindu.ianya tidak membawa kesan yang menyeluruh.2. Dalam perkembangan mutakhir di Malaysia misalnya. 397 Ramli Awang (2008).

Hal.(2006).Kuala Lumpur : IBook Publication Sdn.tidak mustahil ia akan membawa kesan yang besar terhadap masyarakat seterusnya memiliki kuasa membentuk Daulah Islamiyyah yang jitu di dalam memartabatkan Islam di seluruh rongga kehidupan. jangan mati adat· kerana apa gunanya adat sekiranya hidup anak-anak terus menerus lari dari kehendak syara·. Sekiranya setiap individu berasa bertanggungjawab dengan mendahulukan agama daripada adat . 5. Jangan terlampau cepat melatah sekiranya anak. seharusnya setiap individu sentiasa peka dengan keadaan sekeliling terutamanya terhadap perlakuan dan tindakan seharian.53 53 Mohd Shauki Abd Majid. 15 . mendahulukan Ad-Din daripada ketuanan bangsa .181. Ibu bapa juga selayaknya tidak terus bangga dengan pepatah ¶ Biar mati anak .5. Al-Hikam yang menyebut : Bagaimana engkau menginginkan sesuatu yang luar biasa padahal engkau sendiri tidak mengubah dirimu dari kebiasaanmu. 40 hinggalah ke 100 hari.4 Pihak Individu Sebagai generasi yang terdidik dengan ajaran islam yang jelas .. sedangkan tanpa disedari ianya berlawanan dengan prinsip Islam contohnya amalan kenduri arwah mengikut bilangan hari ke 3 . Ini adalah kerana ada tindakan dan adat yang telah sebati dengan diri kita . menolak budaya nenek moyang yang dirasakan tidak wajar untuk diteruskan. 7. 10 .2.2. 39 . selaku generasi muda yang telah menerima pendidikan. Ibarat kata Ibnu Athaillah dalam kitabnya yang terkenal .Wacana Ketamadunan Dalam Masyarakat Islam Hadhari.3 Pihak Ibu Bapa Ibu bapa sebagai pemimpin terhadap anak-anak juga diharap tidak menjadi ejen kepada seni warisan yang bercanggah dengan Islam untuk diperturunkan kepada generasi muda.Bhd.

11.(2006).Kuala Lumpur : Hidayah Publisher 40 . 2. Mohd Johari Ab Hamid ( 2004 ).Bhd.Dr (2005) Seni Dan Hiburan .Kuala Lumpur: Utusan Publication Sdn. 5. Intipati Ihya· Ulumuddin.RUJUKAN 1. 10. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka 7.Daud Baharum : Subang Jaya 6.Bhd. Sulaiman Bin Abdullah (1989).Kuala Lumpur : Penerbitan Era Didik.Bhd.Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka Edisi Ketiga (1997).Kuala Lumpur : IBook Publication Sdn. Prof.. Ahmad Mohd Salleh (2008) Pengajian Agama Islam Dan J-Qaf Shah Alam : Oxford Fajar Sdn. «. Ramli Awang (2008). Iman Suffiya (2006). Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-DImasqi (2006).Kuala Lumpur : Darul Fajar. Azhar Hj Mad Aros (2003) Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Kertas 1) Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti 4.Kuala Lumpur:Al-Hidayah Publication.Siri Warisan Budaya Malaysia. Abdul Rahman Abdullah (2003).Victory Agencie: Kuala Lumpur 12.Wacana Ketamadunan Dalam Masyarakat Islam Hadhari. Yusof Al-Qardhawi .Ketuhanan Yang Maha Esa Menurut Islam. Mohd Shauki Abd Majid. 3.Sejarah dan Tamadun Asia Tenggara. (2006). Tasawwur Rabbani Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah.Falsafah Dan Kritikan Seni.Fatwa Menempuh Kehidupan Moden.Tanjong Malim : UPSI 8. 9.

http://malaysiana.e-fatwa.johordt.ALAMAT SESAWANG 1.gov.pnm.co.slideshare. httpµ//www. http://colourexist. http://sites.blogspot. http://id.my/my/fatwa-negeri/fatwa-permainan-kuda-kepang-di-negerijohor 12.wordpress. http://isyafarisya.com/p/warisan.org/wiki/Kuda_lumping Tarikh : 29 Nov 2010 8. http://id.id/node/155472 Tarikh : 04 Apr 2010.org/wiki/Masyarakat_Melayu_di_Malaysia#Definisi_Melayu Tarikh : 24 Feb 2011 41 . http://www.wikipedia.com/20110/01/pandangan-tokoh-barat-timur-dan-html Tarikh : 24 Jan 2010.net/bmnurulain/tarian-tradisional-3058812 6.my/pelancongan/page/tarian Tarikh : 28 Okt 2010 7.com/2009/03/05/adunan-mistik-dan-keunikan-kuda-kepang Tarikh : 03hb Mei 2009 11. http://krafjohor. Tarikh : 2 Dis2010 9. http://bataviase.harian.com.blogspot. 2.google.gov.org/wiki/Kuda Kepang 5. http://www/b. 4. http://www.my/bharian /articles/MisteriEtnik_JatidiriPonorogo.wikipedia.html Tarikh : 04hb Mac 2011 10.my/01/0101mel_pengenalan. http://ms.com/site/khazalii/8udi3052keseniandalamislam%28bab8%29 3.wikipedia.htm Tarikh : 01 Mac 2011 13.

Temuramah bersama Encik Hairuman Bin Rajio Tarikh : 06hb Mac 2011 Masa : 10.30pm 42 .TEMURAMAH 1.

43 .