AYAT HAFAZAN TINGKATAN 4

SURAH AL ʹAN͛AM 162-163
´V´C ´´´f Ê´X´A+´ Ê´6´´´õ.´ ´´B.H´´Aó.´
´´XB´ù´v.´ ´ã ´´L.: ´´´´oL´´´´ÒBb ´´´´´
´N ´Ó·´M´´ ´´=Ò F ´Ó´Ò´AH´).´ ´ò´M´v´0
óB´ò´0.´ ´X´´´0 ´´´´o´L´´´ò´óBb ´´´´´
162. katakanlah: "Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan Yang
memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.
163. tiada sekutu bagiNya, dan Dengan Yang demikian sahaja Aku diperintahkan, dan Aku (di antara seluruh umatku) adalah
orang Islam Yang awal pertama - (yang berserah diri kepada Allah dan mematuhi perintahNya)".
SURAH AL- MUKMINUN 1-11
´MC ´A`1´´´0 ´´¬´1´v´´ù´ÒBb ´´´
´´´´C´ãBb ´ò´´ Ê´´ ´ò´÷´õ´A+´
´´¬´´´´´´. ´´´ ´´´´C´ãBb.´ ´ò´´ ´·´´
´¬´´´1ÒBb ´.¬´´´M´´´v ´´´ ´´´´C´ãBb.´
´ò´´ ´×P¬AH´´1´Ò ´´¬´1´´´´ ´´´
´´´´C´ãBb.´ ´ò´´ ´ò´·´¬´´M´´´Ò
´´¬´´´´´´= ´´´ ´N´f bÊ`V´´
´ò´·´¬´.´´´´0 ´´´0 B´v ´6N`1´v
´ò´÷´8´´ù´·´0 ´ò´÷´±´T´ ´M´MA´
´´´´v¬´1´v ´´´ ´·´ù´ P´A´´J´)Bb .´ãb.:.´
´Ó´Ò´ß ´Ó´´´´Ò0´´0´ ´ò´´
´´´´TB´´´ÒBb ´´´ ´´´´C´ãBb.´ ´ò´´
´ò´·´J´×o´´v/. ´ò´´´M´·´´.´ ´´¬´´´.:
´´´ ´´´´C´ãBb.´ ´)´ PÊ`V´´
´ò´÷´õ´.¬`1+´ ´´¬´´´´B´´´ ´´´
´Ó´´´´Ò0´´0 ´ò´´ ´´¬´ó´:´.¬´ÒBb ´´´´
´´´´C´ãBb ´´¬´ó´M´· ÷´´´´T´M´´´ÒBb ´ò´´
B÷M´´ ´´´´B´b´´. ´´´´
1. Sesungguhnya berjayalah orang-orang Yang beriman,
2. Iaitu mereka Yang khusyuk Dalam sembahyangnya;
3. dan mereka Yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan Yang sia-sia;
4. dan mereka Yang berusaha membersihkan hartanya (dengan menunaikan zakat harta itu);
5. dan mereka Yang menjaga kehormatannya, -
6. kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya maka Sesungguhnya mereka tidak tercela: -
7. Kemudian, sesiapa Yang mengingini selain dari Yang demikian, maka merekalah orang-orang Yang melampaui batas;
8. dan mereka Yang menjaga amanah dan janjinya;
9. dan mereka Yang tetap memelihara sembahyangnya;
10. mereka itulah orang-orang Yang berhak mewarisi -
11. Yang akan mewarisi syurga Firdaus; mereka kekal di dalamnya.SURAH LUQMAN 12-19
´MfÒ.´ B×o´×Vb.´ .·´´ù´f´Ò ´ù´N´´´6Bb ´´´0
´M´N´´Bb ´ã P ·´v.´ ´M´P´´´· B´ù´ò´T´ ´M´N´´×·
´´=´´´´.1´Ò F ·´v.´ ´MA´AH ´´´T´ ´ãBb 1´´¬A´
´MH´ù´= ´´´´ ´ß´f.´ ´XBC ´·´´ù´f´Ò ´´=´1´)N
.¬´´.´ ´´=´´´´´· ´´×¬´P´´· ´N ´ó´M´´´V ´ãBB´) F
´.´f Aó´M´´ÒBb ´ó´1´´Ò ´óT´´´´ ´´´´
B.1´T´´.´.´ .·´+´õ6÷Bb ´=´·´M´Ò´.¬´)
´=´J`1.oA¬ ´´=´v´0 B´1´´.´ PÊ`V´´ Ò·´´.´
´´=´1´+´´´.´ Ê´´ ´´´´´vC´´ ´´´0 ´M´P´´Bb Ê´L
´Ó´·´M´Ò´.¬´Ò.´ ´Ê`L´f ´MM´´´ù´ÒBb ´´´´ ´´f.´
´b´M´·´´¬ bÊ`V´´ ´´0 ´´M´´´V Ê´V B´v ÷´´TÒ
´ÓÒ ´´=´) ´ò´1´´ ´A´ B´ù´·´´´´´V F
B´ù´·´P´=B+´.´ Ê´´ B.H´ò:MÒBb B8´´´M´´´v F
´´´Ó´VBb.´ ´VH´P´´ ´·´v .LB´ò´0 ´Ê`L´f P ´ó´ó ´Ê`L´f
´ò´N´´´¬´M´v ò´P´´´=1´ò´0´ B´ù´) ´ó´J1´H
´´¬´1´ù´´V ´´´´ ´´×¬´P´´· ãB÷´±´f ´´f ´ÓV
´XBf´d´v Ó´P´= ´·´.v 6X´T´M´. ·´N´J´ Ê´´
L×´M´+´ ´´´0 Ê´´ ´ò´.¬´´ù´´ÒBb ´´´0 Ê´´
´´´:J.Bb ´ò´0´· B÷´6 ´ãBb P ´´´f ´ãBb ´bH´´Ò
´MM´Ó´. ´´´´ ´´×¬´P´´· ´ó´C´0 `×P¬`1´´ÒBb
´M´v´0.´ ´B´´M´´´ù´ÒBB´) ´=´òBb.´ ´·´´
´MN1´ù´ÒBb ´M´Ò´´Bb.´ PÊ`V´´ ãB´v ´Ó´)B+´´0 F ´´´f
´Ó´Ò´ß ´·´v ´ò´´´´ ´:¬´vd.Bb ´´´´ ´N.´
´M´.´+´´V ´´M. ´´B´11´Ò ´N.´ ´´´ùV Ê´´
´´´:J.Bb B´=´M´v F ´´´f ´ãBb ´N ×1´´´´ ´V´H 6XB´J´·´ó
Ò:¬´´ ´´´´ ´M´´´CBb.´ Ê´´ ´´´H´´´v
´´´´´´Bb.´ ·´v ´Ó´V´¬+´ P ´´´f ´MNò´0
´ò´.¬´´J.Bb ´ò´¬+´Ò ´MM´ù´´6Bb ´´´´
12. dan Sesungguhnya Kami telah memberi kepada Luqman, hikmat kebijaksanaan, (serta Kami perintahkan kepadanya): bersyukurlah kepada
Allah (akan Segala nikmatNya kepadaMu)". dan sesiapa Yang bersyukur maka faedahnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri, dan
sesiapa Yang tidak bersyukur (maka tidaklah menjadi hal kepada Allah), kerana Sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.
13. dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, semasa ia memberi nasihat kepadanya:" Wahai anak kesayanganku, janganlah Engkau
mempersekutukan Allah (dengan sesuatu Yang lain), Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman Yang besar".
14. dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya Dengan menanggung kelemahan Demi
kelemahan (dari awal mengandung hingga akhir menyusunya), dan tempoh menceraikan susunya ialah Dalam masa dua tahun; (dengan Yang
demikian) bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua ibubapamu; dan (ingatlah), kepada Akulah jua tempat kembali (untuk menerima balasan).
15. dan jika mereka berdua mendesakmu supaya Engkau mempersekutukan denganku sesuatu Yang Engkau - Dengan fikiran sihatmu - tidak
mengetahui sungguh adanya maka janganlah Engkau taat kepada mereka; dan bergaulah Dengan mereka di dunia Dengan cara Yang baik. dan
Turutlah jalan orang-orang Yang rujuk kembali kepadaKu (dengan Tauhid dan amal-amal Yang soleh). kemudian kepada Akulah tempat kembali
kamu semuanya, maka Aku akan menerangkan kepada kamu Segala Yang kamu telah kerjakan.
16. (Luqman menasihati Anaknya Dengan berkata): "Wahai anak kesayanganku, Sesungguhnya jika ada sesuatu perkara (yang baik atau Yang
buruk) sekalipun seberat bijih sawi, serta ia tersembunyi di Dalam batu besar atau di langit atau pun di bumi, sudah tetap akan dibawa oleh Allah
(untuk dihakimi dan dibalasNya); kerana Sesungguhnya Allah Maha Halus pengetahuanNya; lagi amat meliputi akan Segala Yang tersembunyi.
17. "Wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang, dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan Yang
mungkar, dan Bersabarlah atas Segala bala bencana Yang menimpamu. Sesungguhnya Yang demikian itu adalah dari perkara-perkara Yang
dikehendaki diambil berat melakukannya.
18. "Dan janganlah Engkau memalingkan mukamu (kerana memandang rendah) kepada manusia, dan janganlah Engkau berjalan di bumi Dengan
berlagak sombong; Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang Yang sombong takbur, lagi membanggakan diri.
19. "Dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan, juga rendahkanlah suaramu (semasa berkata-kata), Sesungguhnya seburuk-buruk suara
ialah suara keldai".


AYAT HAFAZAN TINGKATAN 5
SURAH AT-TAUBAH 128-129
´MfÒ ´ò´m.´ãC´· ´¬¬´´.: ´·´.v
´ò´P´´´´ò´0 ´´·´´´´ ´=´H`1´´ B´v ´ó´J´o´´
´´·´M´= ò´P´H`1´´ ´´´´1´v´´ù´ÒBB´)
´B´´´.: ´óT´=´: ´´´´´ ´´T´ Fb´¬´Ò.¬V
´V´f´ ´¬´L´´´= ´ãBb úN ´=´Ò´f ´N´f .¬´´ F
´=´H`1´´ ´6´1´m.¬V F .¬´´.´ ×L.:
´´´M´´´ÒBb ´óT´´´´´ÒBb ´´´´´
128. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri (iaitu Nabi Muhammad s.a.w), Yang menjadi sangat
berat kepadanya sebarang kesusahan Yang ditanggung oleh kamu, Yang sangat tamak (inginkan) kebaikan bagi kamu, (dan) ia pula
menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang Yang beriman.
129. kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka Katakanlah (Wahai Muhammad): "Cukuplah bagiku Allah (yang menolong dan
memeliharaku), tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia; kepadanya Aku berserah diri, dan Dia lah Yang mempunyai Arasy Yang
besar."
SURAH AN-NUR 35
T ´ãBb ´:¬´ò ´d´.¬´´ù´´ÒBb ´´´:J.Bb.´ P
´Vd´v ´´`´:¬´ò 1×P¬N´´´ùAH B÷M´´
´´B´P´´´v F ´´B´P´´´ù´ÒBb Ê´´ L´¬C´·´´ F
´´¬C´·´´ÒBb B÷´±´FAH ´1AH´¬AH X´´:´T
´MC¬´· ·´v 1×´M´A´ Ó´m´M´´P´v
Ó´ò¬´J´·´´ ´N Ó´H´C´M´´ ´N.´
Ó´T´)´×A´ ´TCN´· B÷´ù´·´´ ´´´´´´´·
´¬Ò.´ ´óÒ ´=´´+´´ùV ´:B´ò P ´:¬´ò
PÊ`V´´ Ò:¬´ò N ´´M´÷.M ´ãBb ´´`´:¬´1´Ò ·´v
´´ãB´´×· P ´æ´M´´×·.´ ´ãBb ´V´d´vJ.Bb
´´B´o1´Ò N ´ãBb.´ ´V´N´) L´´´A´ ´óT´1´´
´´´´
35. Allah Yang menerangi langit dan bumi. bandingan Nur hidayah petunjuk Allah (Kitab suci Al-Quran) adalah sebagai sebuah "misykaat"
Yang berisi sebuah lampu; lampu itu Dalam geluk kaca (qandil), geluk kaca itu pula (jernih terang) laksana bintang Yang bersinar cemerlang;
lampu itu dinyalakan Dengan minyak dari pokok Yang banyak manfaatnya, (Iaitu) pokok zaitun Yang bukan sahaja disinari matahari semasa
naiknya dan bukan sahaja semasa turunnya (tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari); hampir-hampir minyaknya itu - Dengan sendirinya -
memancarkan cahaya bersinar (kerana jernihnya) Walaupun ia tidak disentuh api; (sinaran Nur hidayah Yang demikian bandingannya adalah
sinaran Yang berganda-ganda): cahaya berlapis cahaya. Allah memimpin sesiapa Yang dikehendakiNya (menurut undang-undang dan
peraturanNya) kepada Nur hidayahNya itu; dan Allah mengemukakan berbagai-bagai misal Perbandingan untuk umat manusia; dan Allah Maha
mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
SURAH AL-HASYR 21-24
´¬Ò B.1´Ò´´ò´0 bAH´´´ ´´b.´´M´f´ÒBb
PÊ`V´´ ÒV´P´¬ ´´=´J´·´0´M´Ò Bo´´´´´.
Co´´´M+´´J´v ´·´.v ´.T´´´. ´ãBb P
´´´1´V.´ ´V´d´vJ.Bb B÷´6´M´´´ò ´´B´11´Ò
´ó´·´1´´Ò ´.´´M´NA´´J´· ´´´´ .¬´´ ´ãBb
´´C´ãBb úN ´=´Ò´f ´N´f .¬´´ F ´ó´1´´´
´1´H´´´ÒBb ´×´M´´·´´ÒBb.´ F .¬´´
´·´×o´¬´MÒBb ´óT´=´MÒBb ´´´´ .¬´´ ´ãBb
´´C´ãBb úN ´=´Ò´f ´N´f .¬´´ ´Ó´1´ù´ÒBb
´´´:M´f´ÒBb ´ò´`1´´ÒBb ´·´v´´ù´ÒBb
´´´ù´H´·´ù´ÒBb ´´·´´´´´ÒBb ´:B´P´´ÒBb
´M´.ÒAP´J´ù´ÒBb P .·´´´P´´ ´ãBb B´ù´´
´.¬´m´M´´´· ´´´´ .¬´´ ´ãBb ´C´1´´´ÒBb
´´´:B´Ó´ÒBb ´:´¬+´´ù´ÒBb F ´0ã
´´ãB´ù´´J.Bb P´×¬´´´´ÒBb P ´A´=Ó+´´·
´´=Ò B´v Ê´´ ´ò´.¬´´ù´´ÒBb ´´´:J.Bb.´ F
.¬´´.´ ´´·´´´´´ÒBb ´óT´N´´6Bb ´´´´
21. sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya Engkau melihat Gunung itu khusyuk serta pecah
belah kerana takut kepada Allah. dan (ingatlah), misal-misal Perbandingan ini Kami kemukakan kepada umat manusia, supaya
mereka memikirkannya.
22. Dia lah Allah, Yang tidak ada Tuhan melainkan dia; Yang mengetahui perkara Yang ghaib dan Yang nyata; Dia lah Yang
Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
23. Dia lah Allah, Yang tidak ada Tuhan melainkan dia; Yang Menguasai (sekalian alam); Yang Maha Suci; Yang Maha Selamat
sejahtera (dari Segala kekurangan); Yang Maha melimpahkan Keamanan; Yang Maha pengawal serta Pengawas; Yang Maha
Kuasa; Yang Maha kuat (menundukkan segala-galanya); Yang Melengkapi Segala KebesaranNya. Maha suci Allah dari Segala
Yang mereka sekutukan dengannya.
24. Dia lah Allah, Yang menciptakan sekalian makhluk; Yang mengadakan (dari tiada kepada ada); Yang membentuk rupa
(makhluk-makhlukNya menurut Yang dikehendakiNya); bagiNyalah nama-nama Yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya;
bertasbih kepadanya Segala Yang ada di langit dan di bumi; dan Dia lah Yang tiada bandingNya, lagi Maha Bijaksana.
Iaitu mereka Yang khusyuk Dalam sembahyangnya. dan mereka Yang menjaga amanah dan janjinya. 8. Yang akan mewarisi syurga Firdaus. . mereka itulah orang-orang Yang berhak mewarisi 11. dan mereka Yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan Yang sia-sia. $. kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya maka Sesungguhnya mereka tidak tercela: 7. 6. dan mereka Yang tetap memelihara sembahyangnya.U $S $ 0 F [ U T U [ Um 0 F WT DT k[ DS Wr 0 F j I WT 0 I ( Q. Sesungguhnya berjayalah orang-orang Yang beriman. dan mereka Yang menjaga kehormatannya. 3. dan mereka Yang berusaha membersihkan hartanya (dengan menunaikan zakat harta itu).U 0 M ? [. sesiapa Yang mengingini selain dari Yang demikian. mereka kekal di dalamnya. maka merekalah orang-orang Yang melampaui batas. 5.] sP! H WT DS R 0 M ' WSP^ DS 1 r WS 0 F [ U T 0 F_ T[k n DS 1 n d  DT  [\ RMo 1. Kemudian. 9. 4. 10. dT W WrWT Z ) B[. 2.

4 . pU!W jU UWT n Qe [.  \B [.SURAH LUQMAN 12-19 DT UR[. Q.

U n d B $WT  n  AZ D .

tidak mengetahui sungguh adanya maka janganlah Engkau taat kepada mereka. dan (ingatlah). kemudian kepada Akulah tempat kembali kamu semuanya. I ! ZU 0 O [U ? T n $ Wl 4rj s [. dan tempoh menceraikan susunya ialah Dalam masa dua tahun. kepada Akulah jua tempat kembali (untuk menerima balasan). (serta Kami perintahkan kepadanya): bersyukurlah kepada Allah (akan Segala nikmatNya kepadaMu)".U nZ Z B $WT O W< O < GY B [. maka Aku akan menerangkan kepada kamu Segala Yang kamu telah kerjakan. 15.R 0 S^ U 0 WS (] 12.  n $ WT D [ ^ T $ sP! o WT nU< . YWT rS $9] 2 B $ [ Um s . sP [ d[j WS WT _ kU $ s c n " DT sP! c[j[I [A [.U! YWT < c jU] n K ^ ! # ( d % " p Y D O n $ r(] b l $s j WT rS cU nU4T D [ ! S^ B $ WT on . ibunya telah mengandungnya Dengan menanggung kelemahan Demi kelemahan (dari awal mengandung hingga akhir menyusunya). Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman Yang besar". sudah tetap akan dibawa oleh Allah . dan Sesungguhnya Kami telah memberi kepada Luqman. s TT Q n c^ l U D  RM 0 d r(] PQSP 1 T QA d on [\ B O 4WT T n [. 14. U! s B (U #[k n[\ B K$ R [O #U 9 $ s TT 0 WS [. #U m WT jl . serta ia tersembunyi di Dalam batu besar atau di langit atau pun di bumi. dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. dan sesiapa Yang tidak bersyukur (maka tidaklah menjadi hal kepada Allah).Dengan fikiran sihatmu . dan Turutlah jalan orang-orang Yang rujuk kembali kepadaKu (dengan Tauhid dan amal-amal Yang soleh). lagi Maha Terpuji. 13. janganlah Engkau mempersekutukan Allah (dengan sesuatu Yang lain). dan sesiapa Yang bersyukur maka faedahnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri. hikmat kebijaksanaan. 0 O 4 U 0 A n $ U! D RM : QA d DS [. dan bergaulah Dengan mereka di dunia Dengan cara Yang baik. (dengan Yang demikian) bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua ibubapamu. dan jika mereka berdua mendesakmu supaya Engkau mempersekutukan denganku sesuatu Yang Engkau .[O  o " Y QA d O d WS FWT 1k 1 U Z o G E O d[j WS \B ^ 5/_ W< k WTWT B FWT sP! < FWT O $ O (PW*ZS s n  DT $ s O ^ WT D WT on [. (Luqman menasihati Anaknya Dengan berkata): "Wahai anak kesayanganku. semasa ia memberi nasihat kepadanya:" Wahai anak kesayanganku. kerana Sesungguhnya Allah Maha Kaya. Sesungguhnya jika ada sesuatu perkara (yang baik atau Yang buruk) sekalipun seberat bijih sawi. 16. I O^ WT sP 1 1 sP \ 4T B $ "l [ !WT 1 (< [. dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya.

Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai". 17. 18. "Dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan. lagi membanggakan diri. dan Bersabarlah atas Segala bala bencana Yang menimpamu.(untuk dihakimi dan dibalasNya). "Wahai anak kesayanganku. $ O lP d 0 4T < $ U . AYAT HAFAZAN TINGKATAN 5 SURAH AT-TAUBAH 128-129 B K$ @S Wr 0 W [B jU U 1 ) . dan janganlah Engkau berjalan di bumi Dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Yang demikian itu adalah dari perkara-perkara Yang dikehendaki diambil berat melakukannya. juga rendahkanlah suaramu (semasa berkata-kata). "Dan janganlah Engkau memalingkan mukamu (kerana memandang rendah) kepada manusia.  0 lP d n[O S WSU! D . kerana Sesungguhnya Allah Maha Halus pengetahuanNya. serta laranglah daripada melakukan perbuatan Yang mungkar. 19. lagi amat meliputi akan Segala Yang tersembunyi. dan suruhlah berbuat kebaikan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang Yang sombong takbur. dirikanlah sembahyang.

maka Katakanlah (Wahai Muhammad): "Cukuplah bagiku Allah (yang menolong dan memeliharaku). (dan) ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang Yang beriman. dan Dia lah Yang mempunyai Arasy Yang besar." SURAH AN-NUR 35 r(]WT 8 WS [.U 1k O r T Wr WS F Y O U +Y A [O " U p Wr WS FWT / WSU! O lP 1k [ n[ 128. Yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan Yang ditanggung oleh kamu. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri (iaitu Nabi Muhammad s. kepadanya Aku berserah diri.w). kemudian jika mereka berpaling ingkar. tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia. 129. rS 4 . Yang sangat tamak (inginkan) kebaikan bagi kamu.a.

Allah Yang menerangi langit dan bumi. lampu itu Dalam geluk kaca (qandil). bandingan Nur hidayah petunjuk Allah (Kitab suci Al-Quran) adalah sebagai sebuah "misykaat" Yang berisi sebuah lampu.U! 1U SUWT B $ P rS <  j MWj rS 4 sP! " U9 $(] 7 o QeWT  Qe 1k Z G"  WT  . lampu itu dinyalakan Dengan minyak dari pokok Yang banyak manfaatnya. RMo QSU . [ $ # Jr k Z SZ RM :T Z R[A[B R n $ Q n[HZ B $ jUS d YWT R l o Y R 4S ) d[ d RM .Z P rS 4 "U9 $ R[A[B s [ . geluk kaca itu pula (jernih terang) laksana bintang Yang bersinar cemerlang. d[ kU d R k pZ rS 4 r 4 O ^ . (Iaitu) pokok zaitun Yang bukan sahaja disinari matahari semasa . 35.

Yang Maha Selamat sejahtera (dari Segala kekurangan). s $ OU 1k R d [ WS FWT 21. Yang Maha kuat (menundukkan segala-galanya).  . Allah memimpin sesiapa Yang dikehendakiNya (menurut undang-undang dan peraturanNya) kepada Nur hidayahNya itu. hampir-hampir minyaknya itu . Yang tidak ada Tuhan melainkan dia. dan Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Yang membentuk rupa (makhluk-makhlukNya menurut Yang dikehendakiNya). lagi Maha Bijaksana. Dia lah Allah.Dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar (kerana jernihnya) Walaupun ia tidak disentuh api. (sinaran Nur hidayah Yang demikian bandingannya adalah sinaran Yang berganda-ganda): cahaya berlapis cahaya. [\ O ( dT n " [A sP!  RWk [\ B K$ . nescaya Engkau melihat Gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Yang mengadakan (dari tiada kepada ada). WS F Y O U +Y  Trj B $ U . Dia lah Yang Maha Pemurah. bertasbih kepadanya Segala Yang ada di langit dan di bumi. 23. sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung. supaya mereka memikirkannya. dan Dia lah Yang tiada bandingNya. Yang Maha pengawal serta Pengawas. SURAH AL-HASYR 21-24 DW n Zl [F W< 4T SU . 24. Yang Maha Suci. \B [U  o KZ ) . dan Allah mengemukakan berbagai-bagai misal Perbandingan untuk umat manusia. dan (ingatlah). Maha suci Allah dari Segala Yang mereka sekutukan dengannya. Fj^ ( $ < RM o 4 " U8 $(] b !WT WS F ET n Z ) d 1 I [ U 1 WS F Y O U +Y  WS F Q[j [I WT l  WS F 1k O n B Q* S n [. 0 P r [H d [ . bagiNyalah nama-nama Yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya. Yang menciptakan sekalian makhluk. lagi Maha Mengasihani. misal-misal Perbandingan ini Kami kemukakan kepada umat manusia. Yang tidak ada Tuhan melainkan dia. Yang Maha Kuasa. Dia lah Allah. l[I . Yang Menguasai (sekalian alam). Yang mengetahui perkara Yang ghaib dan Yang nyata. Yang Melengkapi Segala KebesaranNya. .  [c  WS F ES o e U r JS^ . 22.naiknya dan bukan sahaja semasa turunnya (tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari). r  [. Dia lah Allah. Yang Maha melimpahkan Keamanan. (] Z O^ e  QA U r(]WT 0 WS [.