AYAT HAFAZAN TINGKATAN 4

SURAH AL ʹAN͛AM 162-163
´V´C ´´´f Ê´X´A+´ Ê´6´´´õ.´ ´´B.H´´Aó.´
´´XB´ù´v.´ ´ã ´´L.: ´´´´oL´´´´ÒBb ´´´´´
´N ´Ó·´M´´ ´´=Ò F ´Ó´Ò´AH´).´ ´ò´M´v´0
óB´ò´0.´ ´X´´´0 ´´´´o´L´´´ò´óBb ´´´´´
162. katakanlah: "Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan Yang
memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.
163. tiada sekutu bagiNya, dan Dengan Yang demikian sahaja Aku diperintahkan, dan Aku (di antara seluruh umatku) adalah
orang Islam Yang awal pertama - (yang berserah diri kepada Allah dan mematuhi perintahNya)".
SURAH AL- MUKMINUN 1-11
´MC ´A`1´´´0 ´´¬´1´v´´ù´ÒBb ´´´
´´´´C´ãBb ´ò´´ Ê´´ ´ò´÷´õ´A+´
´´¬´´´´´´. ´´´ ´´´´C´ãBb.´ ´ò´´ ´·´´
´¬´´´1ÒBb ´.¬´´´M´´´v ´´´ ´´´´C´ãBb.´
´ò´´ ´×P¬AH´´1´Ò ´´¬´1´´´´ ´´´
´´´´C´ãBb.´ ´ò´´ ´ò´·´¬´´M´´´Ò
´´¬´´´´´´= ´´´ ´N´f bÊ`V´´
´ò´·´¬´.´´´´0 ´´´0 B´v ´6N`1´v
´ò´÷´8´´ù´·´0 ´ò´÷´±´T´ ´M´MA´
´´´´v¬´1´v ´´´ ´·´ù´ P´A´´J´)Bb .´ãb.:.´
´Ó´Ò´ß ´Ó´´´´Ò0´´0´ ´ò´´
´´´´TB´´´ÒBb ´´´ ´´´´C´ãBb.´ ´ò´´
´ò´·´J´×o´´v/. ´ò´´´M´·´´.´ ´´¬´´´.:
´´´ ´´´´C´ãBb.´ ´)´ PÊ`V´´
´ò´÷´õ´.¬`1+´ ´´¬´´´´B´´´ ´´´
´Ó´´´´Ò0´´0 ´ò´´ ´´¬´ó´:´.¬´ÒBb ´´´´
´´´´C´ãBb ´´¬´ó´M´· ÷´´´´T´M´´´ÒBb ´ò´´
B÷M´´ ´´´´B´b´´. ´´´´
1. Sesungguhnya berjayalah orang-orang Yang beriman,
2. Iaitu mereka Yang khusyuk Dalam sembahyangnya;
3. dan mereka Yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan Yang sia-sia;
4. dan mereka Yang berusaha membersihkan hartanya (dengan menunaikan zakat harta itu);
5. dan mereka Yang menjaga kehormatannya, -
6. kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya maka Sesungguhnya mereka tidak tercela: -
7. Kemudian, sesiapa Yang mengingini selain dari Yang demikian, maka merekalah orang-orang Yang melampaui batas;
8. dan mereka Yang menjaga amanah dan janjinya;
9. dan mereka Yang tetap memelihara sembahyangnya;
10. mereka itulah orang-orang Yang berhak mewarisi -
11. Yang akan mewarisi syurga Firdaus; mereka kekal di dalamnya.SURAH LUQMAN 12-19
´MfÒ.´ B×o´×Vb.´ .·´´ù´f´Ò ´ù´N´´´6Bb ´´´0
´M´N´´Bb ´ã P ·´v.´ ´M´P´´´· B´ù´ò´T´ ´M´N´´×·
´´=´´´´.1´Ò F ·´v.´ ´MA´AH ´´´T´ ´ãBb 1´´¬A´
´MH´ù´= ´´´´ ´ß´f.´ ´XBC ´·´´ù´f´Ò ´´=´1´)N
.¬´´.´ ´´=´´´´´· ´´×¬´P´´· ´N ´ó´M´´´V ´ãBB´) F
´.´f Aó´M´´ÒBb ´ó´1´´Ò ´óT´´´´ ´´´´
B.1´T´´.´.´ .·´+´õ6÷Bb ´=´·´M´Ò´.¬´)
´=´J`1.oA¬ ´´=´v´0 B´1´´.´ PÊ`V´´ Ò·´´.´
´´=´1´+´´´.´ Ê´´ ´´´´´vC´´ ´´´0 ´M´P´´Bb Ê´L
´Ó´·´M´Ò´.¬´Ò.´ ´Ê`L´f ´MM´´´ù´ÒBb ´´´´ ´´f.´
´b´M´·´´¬ bÊ`V´´ ´´0 ´´M´´´V Ê´V B´v ÷´´TÒ
´ÓÒ ´´=´) ´ò´1´´ ´A´ B´ù´·´´´´´V F
B´ù´·´P´=B+´.´ Ê´´ B.H´ò:MÒBb B8´´´M´´´v F
´´´Ó´VBb.´ ´VH´P´´ ´·´v .LB´ò´0 ´Ê`L´f P ´ó´ó ´Ê`L´f
´ò´N´´´¬´M´v ò´P´´´=1´ò´0´ B´ù´) ´ó´J1´H
´´¬´1´ù´´V ´´´´ ´´×¬´P´´· ãB÷´±´f ´´f ´ÓV
´XBf´d´v Ó´P´= ´·´.v 6X´T´M´. ·´N´J´ Ê´´
L×´M´+´ ´´´0 Ê´´ ´ò´.¬´´ù´´ÒBb ´´´0 Ê´´
´´´:J.Bb ´ò´0´· B÷´6 ´ãBb P ´´´f ´ãBb ´bH´´Ò
´MM´Ó´. ´´´´ ´´×¬´P´´· ´ó´C´0 `×P¬`1´´ÒBb
´M´v´0.´ ´B´´M´´´ù´ÒBB´) ´=´òBb.´ ´·´´
´MN1´ù´ÒBb ´M´Ò´´Bb.´ PÊ`V´´ ãB´v ´Ó´)B+´´0 F ´´´f
´Ó´Ò´ß ´·´v ´ò´´´´ ´:¬´vd.Bb ´´´´ ´N.´
´M´.´+´´V ´´M. ´´B´11´Ò ´N.´ ´´´ùV Ê´´
´´´:J.Bb B´=´M´v F ´´´f ´ãBb ´N ×1´´´´ ´V´H 6XB´J´·´ó
Ò:¬´´ ´´´´ ´M´´´CBb.´ Ê´´ ´´´H´´´v
´´´´´´Bb.´ ·´v ´Ó´V´¬+´ P ´´´f ´MNò´0
´ò´.¬´´J.Bb ´ò´¬+´Ò ´MM´ù´´6Bb ´´´´
12. dan Sesungguhnya Kami telah memberi kepada Luqman, hikmat kebijaksanaan, (serta Kami perintahkan kepadanya): bersyukurlah kepada
Allah (akan Segala nikmatNya kepadaMu)". dan sesiapa Yang bersyukur maka faedahnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri, dan
sesiapa Yang tidak bersyukur (maka tidaklah menjadi hal kepada Allah), kerana Sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.
13. dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, semasa ia memberi nasihat kepadanya:" Wahai anak kesayanganku, janganlah Engkau
mempersekutukan Allah (dengan sesuatu Yang lain), Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman Yang besar".
14. dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya Dengan menanggung kelemahan Demi
kelemahan (dari awal mengandung hingga akhir menyusunya), dan tempoh menceraikan susunya ialah Dalam masa dua tahun; (dengan Yang
demikian) bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua ibubapamu; dan (ingatlah), kepada Akulah jua tempat kembali (untuk menerima balasan).
15. dan jika mereka berdua mendesakmu supaya Engkau mempersekutukan denganku sesuatu Yang Engkau - Dengan fikiran sihatmu - tidak
mengetahui sungguh adanya maka janganlah Engkau taat kepada mereka; dan bergaulah Dengan mereka di dunia Dengan cara Yang baik. dan
Turutlah jalan orang-orang Yang rujuk kembali kepadaKu (dengan Tauhid dan amal-amal Yang soleh). kemudian kepada Akulah tempat kembali
kamu semuanya, maka Aku akan menerangkan kepada kamu Segala Yang kamu telah kerjakan.
16. (Luqman menasihati Anaknya Dengan berkata): "Wahai anak kesayanganku, Sesungguhnya jika ada sesuatu perkara (yang baik atau Yang
buruk) sekalipun seberat bijih sawi, serta ia tersembunyi di Dalam batu besar atau di langit atau pun di bumi, sudah tetap akan dibawa oleh Allah
(untuk dihakimi dan dibalasNya); kerana Sesungguhnya Allah Maha Halus pengetahuanNya; lagi amat meliputi akan Segala Yang tersembunyi.
17. "Wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang, dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan Yang
mungkar, dan Bersabarlah atas Segala bala bencana Yang menimpamu. Sesungguhnya Yang demikian itu adalah dari perkara-perkara Yang
dikehendaki diambil berat melakukannya.
18. "Dan janganlah Engkau memalingkan mukamu (kerana memandang rendah) kepada manusia, dan janganlah Engkau berjalan di bumi Dengan
berlagak sombong; Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang Yang sombong takbur, lagi membanggakan diri.
19. "Dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan, juga rendahkanlah suaramu (semasa berkata-kata), Sesungguhnya seburuk-buruk suara
ialah suara keldai".


AYAT HAFAZAN TINGKATAN 5
SURAH AT-TAUBAH 128-129
´MfÒ ´ò´m.´ãC´· ´¬¬´´.: ´·´.v
´ò´P´´´´ò´0 ´´·´´´´ ´=´H`1´´ B´v ´ó´J´o´´
´´·´M´= ò´P´H`1´´ ´´´´1´v´´ù´ÒBB´)
´B´´´.: ´óT´=´: ´´´´´ ´´T´ Fb´¬´Ò.¬V
´V´f´ ´¬´L´´´= ´ãBb úN ´=´Ò´f ´N´f .¬´´ F
´=´H`1´´ ´6´1´m.¬V F .¬´´.´ ×L.:
´´´M´´´ÒBb ´óT´´´´´ÒBb ´´´´´
128. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri (iaitu Nabi Muhammad s.a.w), Yang menjadi sangat
berat kepadanya sebarang kesusahan Yang ditanggung oleh kamu, Yang sangat tamak (inginkan) kebaikan bagi kamu, (dan) ia pula
menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang Yang beriman.
129. kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka Katakanlah (Wahai Muhammad): "Cukuplah bagiku Allah (yang menolong dan
memeliharaku), tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia; kepadanya Aku berserah diri, dan Dia lah Yang mempunyai Arasy Yang
besar."
SURAH AN-NUR 35
T ´ãBb ´:¬´ò ´d´.¬´´ù´´ÒBb ´´´:J.Bb.´ P
´Vd´v ´´`´:¬´ò 1×P¬N´´´ùAH B÷M´´
´´B´P´´´v F ´´B´P´´´ù´ÒBb Ê´´ L´¬C´·´´ F
´´¬C´·´´ÒBb B÷´±´FAH ´1AH´¬AH X´´:´T
´MC¬´· ·´v 1×´M´A´ Ó´m´M´´P´v
Ó´ò¬´J´·´´ ´N Ó´H´C´M´´ ´N.´
Ó´T´)´×A´ ´TCN´· B÷´ù´·´´ ´´´´´´´·
´¬Ò.´ ´óÒ ´=´´+´´ùV ´:B´ò P ´:¬´ò
PÊ`V´´ Ò:¬´ò N ´´M´÷.M ´ãBb ´´`´:¬´1´Ò ·´v
´´ãB´´×· P ´æ´M´´×·.´ ´ãBb ´V´d´vJ.Bb
´´B´o1´Ò N ´ãBb.´ ´V´N´) L´´´A´ ´óT´1´´
´´´´
35. Allah Yang menerangi langit dan bumi. bandingan Nur hidayah petunjuk Allah (Kitab suci Al-Quran) adalah sebagai sebuah "misykaat"
Yang berisi sebuah lampu; lampu itu Dalam geluk kaca (qandil), geluk kaca itu pula (jernih terang) laksana bintang Yang bersinar cemerlang;
lampu itu dinyalakan Dengan minyak dari pokok Yang banyak manfaatnya, (Iaitu) pokok zaitun Yang bukan sahaja disinari matahari semasa
naiknya dan bukan sahaja semasa turunnya (tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari); hampir-hampir minyaknya itu - Dengan sendirinya -
memancarkan cahaya bersinar (kerana jernihnya) Walaupun ia tidak disentuh api; (sinaran Nur hidayah Yang demikian bandingannya adalah
sinaran Yang berganda-ganda): cahaya berlapis cahaya. Allah memimpin sesiapa Yang dikehendakiNya (menurut undang-undang dan
peraturanNya) kepada Nur hidayahNya itu; dan Allah mengemukakan berbagai-bagai misal Perbandingan untuk umat manusia; dan Allah Maha
mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
SURAH AL-HASYR 21-24
´¬Ò B.1´Ò´´ò´0 bAH´´´ ´´b.´´M´f´ÒBb
PÊ`V´´ ÒV´P´¬ ´´=´J´·´0´M´Ò Bo´´´´´.
Co´´´M+´´J´v ´·´.v ´.T´´´. ´ãBb P
´´´1´V.´ ´V´d´vJ.Bb B÷´6´M´´´ò ´´B´11´Ò
´ó´·´1´´Ò ´.´´M´NA´´J´· ´´´´ .¬´´ ´ãBb
´´C´ãBb úN ´=´Ò´f ´N´f .¬´´ F ´ó´1´´´
´1´H´´´ÒBb ´×´M´´·´´ÒBb.´ F .¬´´
´·´×o´¬´MÒBb ´óT´=´MÒBb ´´´´ .¬´´ ´ãBb
´´C´ãBb úN ´=´Ò´f ´N´f .¬´´ ´Ó´1´ù´ÒBb
´´´:M´f´ÒBb ´ò´`1´´ÒBb ´·´v´´ù´ÒBb
´´´ù´H´·´ù´ÒBb ´´·´´´´´ÒBb ´:B´P´´ÒBb
´M´.ÒAP´J´ù´ÒBb P .·´´´P´´ ´ãBb B´ù´´
´.¬´m´M´´´· ´´´´ .¬´´ ´ãBb ´C´1´´´ÒBb
´´´:B´Ó´ÒBb ´:´¬+´´ù´ÒBb F ´0ã
´´ãB´ù´´J.Bb P´×¬´´´´ÒBb P ´A´=Ó+´´·
´´=Ò B´v Ê´´ ´ò´.¬´´ù´´ÒBb ´´´:J.Bb.´ F
.¬´´.´ ´´·´´´´´ÒBb ´óT´N´´6Bb ´´´´
21. sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya Engkau melihat Gunung itu khusyuk serta pecah
belah kerana takut kepada Allah. dan (ingatlah), misal-misal Perbandingan ini Kami kemukakan kepada umat manusia, supaya
mereka memikirkannya.
22. Dia lah Allah, Yang tidak ada Tuhan melainkan dia; Yang mengetahui perkara Yang ghaib dan Yang nyata; Dia lah Yang
Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
23. Dia lah Allah, Yang tidak ada Tuhan melainkan dia; Yang Menguasai (sekalian alam); Yang Maha Suci; Yang Maha Selamat
sejahtera (dari Segala kekurangan); Yang Maha melimpahkan Keamanan; Yang Maha pengawal serta Pengawas; Yang Maha
Kuasa; Yang Maha kuat (menundukkan segala-galanya); Yang Melengkapi Segala KebesaranNya. Maha suci Allah dari Segala
Yang mereka sekutukan dengannya.
24. Dia lah Allah, Yang menciptakan sekalian makhluk; Yang mengadakan (dari tiada kepada ada); Yang membentuk rupa
(makhluk-makhlukNya menurut Yang dikehendakiNya); bagiNyalah nama-nama Yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya;
bertasbih kepadanya Segala Yang ada di langit dan di bumi; dan Dia lah Yang tiada bandingNya, lagi Maha Bijaksana.
8. mereka kekal di dalamnya. maka merekalah orang-orang Yang melampaui batas. dan mereka Yang berusaha membersihkan hartanya (dengan menunaikan zakat harta itu). Kemudian. 10. dan mereka Yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan Yang sia-sia. dan mereka Yang tetap memelihara sembahyangnya. Sesungguhnya berjayalah orang-orang Yang beriman.U 0 M ? [.] sP! H WT DS R 0 M ' WSP^ DS 1 r WS 0 F [ U T 0 F_ T[k n DS 1 n d  DT  [\ RMo 1. $. dan mereka Yang menjaga kehormatannya. 2. 3. 4.U $S $ 0 F [ U T U [ Um 0 F WT DT k[ DS Wr 0 F j I WT 0 I ( Q. 6. kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya maka Sesungguhnya mereka tidak tercela: 7. Iaitu mereka Yang khusyuk Dalam sembahyangnya. Yang akan mewarisi syurga Firdaus. . dan mereka Yang menjaga amanah dan janjinya. 5. 9. mereka itulah orang-orang Yang berhak mewarisi 11. sesiapa Yang mengingini selain dari Yang demikian. dT W WrWT Z ) B[.

pU!W jU UWT n Qe [.SURAH LUQMAN 12-19 DT UR[. Q. 4 .  \B [.

U n d B $WT  n  AZ D .

dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman Yang besar". Sesungguhnya jika ada sesuatu perkara (yang baik atau Yang buruk) sekalipun seberat bijih sawi. dan Sesungguhnya Kami telah memberi kepada Luqman. 15. 16. janganlah Engkau mempersekutukan Allah (dengan sesuatu Yang lain).R 0 S^ U 0 WS (] 12. dan Turutlah jalan orang-orang Yang rujuk kembali kepadaKu (dengan Tauhid dan amal-amal Yang soleh). kemudian kepada Akulah tempat kembali kamu semuanya. hikmat kebijaksanaan.  n $ WT D [ ^ T $ sP! o WT nU< .[O  o " Y QA d O d WS FWT 1k 1 U Z o G E O d[j WS \B ^ 5/_ W< k WTWT B FWT sP! < FWT O $ O (PW*ZS s n  DT $ s O ^ WT D WT on [. (dengan Yang demikian) bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua ibubapamu. kepada Akulah jua tempat kembali (untuk menerima balasan). dan sesiapa Yang bersyukur maka faedahnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri.Dengan fikiran sihatmu . dan sesiapa Yang tidak bersyukur (maka tidaklah menjadi hal kepada Allah).U nZ Z B $WT O W< O < GY B [. lagi Maha Terpuji. YWT rS $9] 2 B $ [ Um s . dan (ingatlah). (serta Kami perintahkan kepadanya): bersyukurlah kepada Allah (akan Segala nikmatNya kepadaMu)". U! s B (U #[k n[\ B K$ R [O #U 9 $ s TT 0 WS [. serta ia tersembunyi di Dalam batu besar atau di langit atau pun di bumi. dan tempoh menceraikan susunya ialah Dalam masa dua tahun. I O^ WT sP 1 1 sP \ 4T B $ "l [ !WT 1 (< [. dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. ibunya telah mengandungnya Dengan menanggung kelemahan Demi kelemahan (dari awal mengandung hingga akhir menyusunya).tidak mengetahui sungguh adanya maka janganlah Engkau taat kepada mereka. maka Aku akan menerangkan kepada kamu Segala Yang kamu telah kerjakan. (Luqman menasihati Anaknya Dengan berkata): "Wahai anak kesayanganku. kerana Sesungguhnya Allah Maha Kaya. 0 O 4 U 0 A n $ U! D RM : QA d DS [. dan bergaulah Dengan mereka di dunia Dengan cara Yang baik. 14. 13. I ! ZU 0 O [U ? T n $ Wl 4rj s [. semasa ia memberi nasihat kepadanya:" Wahai anak kesayanganku. s TT Q n c^ l U D  RM 0 d r(] PQSP 1 T QA d on [\ B O 4WT T n [. dan jika mereka berdua mendesakmu supaya Engkau mempersekutukan denganku sesuatu Yang Engkau . #U m WT jl . sudah tetap akan dibawa oleh Allah . sP [ d[j WS WT _ kU $ s c n " DT sP! c[j[I [A [.U! YWT < c jU] n K ^ ! # ( d % " p Y D O n $ r(] b l $s j WT rS cU nU4T D [ ! S^ B $ WT on .

"Dan janganlah Engkau memalingkan mukamu (kerana memandang rendah) kepada manusia. 17. dan suruhlah berbuat kebaikan.(untuk dihakimi dan dibalasNya). Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai". $ O lP d 0 4T < $ U . dirikanlah sembahyang. dan janganlah Engkau berjalan di bumi Dengan berlagak sombong.  0 lP d n[O S WSU! D . serta laranglah daripada melakukan perbuatan Yang mungkar. dan Bersabarlah atas Segala bala bencana Yang menimpamu. "Dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan. 19. "Wahai anak kesayanganku. juga rendahkanlah suaramu (semasa berkata-kata). Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang Yang sombong takbur. lagi membanggakan diri. 18. kerana Sesungguhnya Allah Maha Halus pengetahuanNya. Sesungguhnya Yang demikian itu adalah dari perkara-perkara Yang dikehendaki diambil berat melakukannya. AYAT HAFAZAN TINGKATAN 5 SURAH AT-TAUBAH 128-129 B K$ @S Wr 0 W [B jU U 1 ) . lagi amat meliputi akan Segala Yang tersembunyi.

dan Dia lah Yang mempunyai Arasy Yang besar. Yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan Yang ditanggung oleh kamu.U 1k O r T Wr WS F Y O U +Y A [O " U p Wr WS FWT / WSU! O lP 1k [ n[ 128. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri (iaitu Nabi Muhammad s. 129. (dan) ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang Yang beriman.a. kepadanya Aku berserah diri. rS 4 . tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia. Yang sangat tamak (inginkan) kebaikan bagi kamu. maka Katakanlah (Wahai Muhammad): "Cukuplah bagiku Allah (yang menolong dan memeliharaku)." SURAH AN-NUR 35 r(]WT 8 WS [.w). kemudian jika mereka berpaling ingkar.

bandingan Nur hidayah petunjuk Allah (Kitab suci Al-Quran) adalah sebagai sebuah "misykaat" Yang berisi sebuah lampu. (Iaitu) pokok zaitun Yang bukan sahaja disinari matahari semasa . lampu itu Dalam geluk kaca (qandil).Z P rS 4 "U9 $ R[A[B s [ . [ $ # Jr k Z SZ RM :T Z R[A[B R n $ Q n[HZ B $ jUS d YWT R l o Y R 4S ) d[ d RM .U! 1U SUWT B $ P rS <  j MWj rS 4 sP! " U9 $(] 7 o QeWT  Qe 1k Z G"  WT  . Allah Yang menerangi langit dan bumi. lampu itu dinyalakan Dengan minyak dari pokok Yang banyak manfaatnya. 35. RMo QSU . d[ kU d R k pZ rS 4 r 4 O ^ . geluk kaca itu pula (jernih terang) laksana bintang Yang bersinar cemerlang.

dan (ingatlah). Yang Menguasai (sekalian alam). dan Allah mengemukakan berbagai-bagai misal Perbandingan untuk umat manusia. Yang Maha melimpahkan Keamanan. Yang tidak ada Tuhan melainkan dia. [\ O ( dT n " [A sP!  RWk [\ B K$ . Dia lah Allah. lagi Maha Bijaksana. Yang Maha pengawal serta Pengawas. \B [U  o KZ ) . Yang mengadakan (dari tiada kepada ada). Yang membentuk rupa (makhluk-makhlukNya menurut Yang dikehendakiNya). Yang menciptakan sekalian makhluk. Dia lah Allah. lagi Maha Mengasihani. misal-misal Perbandingan ini Kami kemukakan kepada umat manusia.Dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar (kerana jernihnya) Walaupun ia tidak disentuh api. WS F Y O U +Y  Trj B $ U . Yang Maha Suci. 22. Yang mengetahui perkara Yang ghaib dan Yang nyata. Fj^ ( $ < RM o 4 " U8 $(] b !WT WS F ET n Z ) d 1 I [ U 1 WS F Y O U +Y  WS F Q[j [I WT l  WS F 1k O n B Q* S n [. 24.  [c  WS F ES o e U r JS^ . SURAH AL-HASYR 21-24 DW n Zl [F W< 4T SU .  . 0 P r [H d [ . dan Dia lah Yang tiada bandingNya. r  [. . Yang Maha Kuasa. 23. Yang Melengkapi Segala KebesaranNya.naiknya dan bukan sahaja semasa turunnya (tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari). Allah memimpin sesiapa Yang dikehendakiNya (menurut undang-undang dan peraturanNya) kepada Nur hidayahNya itu. s $ OU 1k R d [ WS FWT 21. Dia lah Allah. Yang Maha kuat (menundukkan segala-galanya). supaya mereka memikirkannya. bagiNyalah nama-nama Yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya. (] Z O^ e  QA U r(]WT 0 WS [. bertasbih kepadanya Segala Yang ada di langit dan di bumi. sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung. Maha suci Allah dari Segala Yang mereka sekutukan dengannya. Yang tidak ada Tuhan melainkan dia. hampir-hampir minyaknya itu . Yang Maha Selamat sejahtera (dari Segala kekurangan). l[I . Dia lah Yang Maha Pemurah. dan Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. (sinaran Nur hidayah Yang demikian bandingannya adalah sinaran Yang berganda-ganda): cahaya berlapis cahaya. nescaya Engkau melihat Gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful