Forma Kursus

Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Penilaian Dalam Pendidikan Islam PIM3110 3 (3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. 2. Menganalisis konsep penilaian dalam Pendidikan Islam. Membina item soalan dengan tepat mengikut JPU dan melaksanakan proses penilaian dengan teratur. 3. Mengaplikasi dan mentadbir penilaian PAFA mengikut buku panduan PAFA. Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian, pengukuran, penilaian dan pentaksiran. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item, pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. This course focuses on topics of assessment, measurement, and evaluation. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS).

Sinopsis

1

•Definisi •Contoh Bentuk penilaian. •Pengukuran. •Pentaksiran.Tajuk 1 Definisi konsep. •Pengujian. contoh dan pelaksanaan. •Tulisan •Lisan •Pemerhatian Bidang Pembelajaran yang diuji. • • • Penguasaan ilmu Penguasaan kemahiran Penghayatan dan amalan 4 3 7 4 6 5 Pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) pendidikan Islam •Kepentingan JSU •Komponen •Langkah penyediaan Pembinaan Item Pendidikan Islam •Item objektif •Item subjektif Penilaian PAFA Sekolah Rendah •Tujuan •Peraturan •Pelaksanaan Jumlah 8 6 8 7 4 45 2 . •Penilaian. Kandungan Jam 8 2 Penilaian Formatif dan Sumatif dalam pendidikan Islam.

3 . Kuala Lumpur: Kayazano Enterprise. Rahman Daud (1999). Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Pedagogi. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. (2004). Pedagogi asas pendidikan. T Subhan Mohd Meerah. “Peranan pengeluaran dan penggunaan alat bantu mengajar dalam pengajaran”. & Siti Hajar Abdul Aziz.Penilaian Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Rujukan Asas Ee Ah Meng (1990). Petaling Jaya: Fajar Bakti. Teknologi pendidikan. Pentadbiran Pendidikan. & Faridah Karim. (1985). Kamarudin Hj Husin. Rohaty Mohd Majzub. (1991). Disiplin dalam pendidikan. dalam Kursus iktisas guru-guru agama Islam Kementerian pendidikan Malaysia. Abd. Abdul Muttalib Rani. (1991). Rujukan Tambahan Zaidatul Akmaliah Lope Pihie. Selayang: Edusystem.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful