1.

0

PENGENALAN
Bahasa Melayu kini sedang berkembang dengan pesat dan digunakan dalam pelbagai bidang

ilmu, kehidupan dan pekerjaan di Malaysia.Rakyat negara ini sudah menerima Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan yang tidak berbelah bagi.Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996, Bahasa Melayu ialah mata pelajaran teras disemua sekolah rendah dan menengah.Bahasa Melayu berperanansebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat di Malaysia. Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina rasa bangga terhadapbahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat, jugaberperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah airyang dikongsi bersama oleh semua rakyat dalam satu wawasan.Pendidikan Bahasa Melayu mempunyai potensi untuk dimartabatkan dandiperluas ke peringkat antarabangsa menerusi teknologi maklumat dankomunikasi.Oleh itu, pengetahuan yang menyeluruh dalam penggunaan Bahasa Melayu adalah sangat penting bukan sahaja kepada para pelajar, tetapi juga kepada semua warga Malaysia.

2.0

OBJEKTIF
Tujauan kajian ini adalah untuk mengenalpasti dan memahami salah satu aspek yang terdapat

dalam Bahasa Melayu iaitu Sinonim agar para bakal guru dapat mengaplikasikan Bahasa Melayu dengan baik dan dalam tujuan pengajaran terhadap murid agar bakal guru dapat melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasibagi memenuhi keperluan diri dalam urusan harian, pendidikan danpekerjaan..

1

2 . bidang lain yang tidak berkaitan dalam penggunaan bahasa Melayu tidak termasuk dalam aspek kajian ini. 4. Oleh itu.0 BATASAN Kajian ini hanya menumpukan dalam kajian berkaitan bidan ataupun matapelajaran dan penggunaan Bahasa Melayu sahaja.0 KAEDAH Kaedah yang digunakan dalam menghasilkan kajian ini adalah dengan menjalankan kajian leteratur iaitu dengan merujuk buku-buku yang berkaitan dalam penghasilan kajian ini yang terdapat di perpustakaan. pembacaan melaui artikel juga dilakukan untuk melengkapkan lagi kajian ini.Selain itu.3.

+haiwan.Hal yang sama berlaku pada kesinoniman cantik dan molek. +berguru. Jika kita ambil contoh murid-penuntut-mahasiswa. sinonim bagi bapa tidak terhad kepada ayah. yakni t ga i pasangan :bapa-ayah . +dewasa. Emak: +kata nama. -haiwan. Penuntut : +kata nama. bapa-abah . +berguru. kesinonimanya adalah dalam enam arah. Misalnya. +punya anak. Ini bermakna bahawa kata-kata yang bersinonim mempunyai struktur leksikel yang sama. Ibu : +kata nama. kerana dalam bahasa Melayu ada juga kata abah sebagai kata lain bagi ayah dan bapa. yang bermakna sesuatu kata dianggap sebagai sinonim bagi sesuatu kata lain jika keduaduanya mempunyai makna yang sama. 3 . Maksud sinonim ialah ungkapan. maka kita tidak boleh mengatakan bahawa jawapannya salah. kata akan berbeza dari segi penggunaannya dan juga peluasan maknanya. +manusia. Mahasiswa : +kata nama. +kanak-kanak. +jantina lelaki. +dewasa.5. +kawasan. Kesinoniman tidak terhad kepada pasangan atau hubungan dua arah sahaja. hendaklah mempunyai struktur leksikel yang sama semuanya. +sekolah. +-melahirkan anak. jika sesuatu kata mempunyai struktur leksikel yang dapat dikategorikan sebagai +kata nama. +manusia. +kanak-kanak. iaitu onoma yang bererti µnama¶ dan syn yang beerti µdengan¶. meletakkan jawapannya siswa atau mahasiswa. Berdasarkan pencirian seperti ini. Kita sudah pun mengenal pasti bahawa indah berkongsi ciri-ciri leksikel yang sama dengan cantik. Murid : +kata nama. +melahirkan anak. ayah-abah. +universiti. -objek konkrit. +objek konkrit. yang maknanya lebih kurang sama dengan ungkapan lain. Kata sinonim diterjemahkan sebagai kata seerti. +manusia. +perempuan. maka bapa boleh dikatakan sinonim bagi ayah. iaitu perkataan. Walaupun ciri-ciri nahu dan makna pada asasnya sama. Jika seseorang murid yang menjawab soalan mencari sinonim bagi kata penuntut. frasa atau ayat.0 ISI Perkataan sinonim berasal daripada bahasa Yunani Kuno. Dalam memperkatakan sinonim. Sebenarnya struktur leksikel ibu dan emak tidaklah seratus peratus sama. Ini disebabkan peluasan makna yang dialami oleh ibu. kata-kata yang terlibat secara unggulnya. +dewasa. +manusia. +berguru. maka kata yang bersinonim dengannya juga harus mempunyai struktur leksikel yang sama. Sebagai contoh. +manusia. +sekolah. kita akan dapati adanya ciri-ciri pembeza antara ketiga-tiganya seperti berikut. Dalam kes ini. +maktab. -kawasan. +betina/perempuan. +manusia. +universiti.

ibu asrama. ibu kunyit. tetapi juga dengan kata nama haiwan. kedua-duanya mempunyai makna yang sama. kesinoniman seratus peratus wujud apabila kata baru daripada bahasa asing dimasukkan sebagai pilihan lain untuk kata yang sedia ada. ibu sungai. dan pasangan sinonim untuk setiap satunya datang kemudian. 4 . anggerik. abad dan kurun bukan sinonim sejati walaupun ada pertindihan makna. Antara pasangan sinonim semu ialah (1) abad-kurun.Kata ini khususnya digunakan untuk merujuk kepada wanita yang melahirkan anak.Pasangan (1) dan (2) mempunyai kata akar yang berasal daripada bahasa Arab. yang pada imbasan pertama kelihatan seperti seerti tetapi pada hakikatnya bukanlah betul betul seerti. (3) nahutatabahasa. (5) mawar-ros. ibu suami saya.Mungkin dalam bahasa Arab sendiri.Sinonim semu timbul apabila terdapat anjakan ciri makna untuk keperluan konteks. benda.Sinonim yang mempunyai persamaan seratus peratus dari segi maknanya jaih lebih sedikit daripada sinonim yang bertindihan sebahagian daripada ciri ciri maknanya. (4) anggerik-orkid. (7). ibu roti. ibu negeri. (6) melur-melati. Perbezaan kata murid-penuntut-mahasiswa dapat dijelaskan berdasarkan konteks sosial dan alamiah. iaitu seratus tahun. Berkenaan dengan pasangan (3) . ibu roti. mawar. kepercayaan alamiah. dan kawasan. melati. Misalnya. ibu kambing.Berdasarkan struktur leksikelnya.Dalam pasangan suami-isteri dan laki-bini terdapat perbezaan yang berasaskan konteks sosial yang jelas menunjukkan peringkat kecanggihan peradaban. atau seumpamanya. Hubungan sintagamatik bagi bagi emak adalah terbatas. Apabila abad dan kurun digunakan dalam bahasa Melayu. (2) tamadun-peradaban. Begitu juga tamadun dan peradaban. sama ada sosial.(6). bukan sahaja dengan kata nama manusia. sedangkan jenis yang kedua sinonim semu. kata ibu boleh wujud dalam hubungan sintagamatik.Jenis yang pertama boleh dinamakan sinonim sejati. Bahasa Melayu sudah mempunyai nahu.

Walaupun pada lasimnya kedua-dua kata ini dianggap mempunyai erti yang sama. II. kata sungai dalam ujaran yang berikut : ³ Saya nak ke sungai´. Persoalannya di sini. utama. Demikian juga dalam masyarakat Sabah bilang membawa erti µcakap¶ atau µbicara¶ dan tidak membawa erti µmenghitung¶. Kamus Dewan Edisi Ketiga (1994) mendefinisikan sinonim sebagai kata-kata yang sama maknanya atau kata-kata yang sama maknanya dengan kata lain atau kata seerti. emak mithali atau emak ayam?Sudah tentu kurang tepat atau agak janggal kalau digunakan emak dalam ungkapanungkapan tersebut.Dengan yang demikian. kata ibu ada dua lagi komponen makna yang tidak terdapat dalam kata emak seperti yang dinyatakan di atas. apakah perkataan-perkataan yang dikatakan bersinonim benar-benar mendukung pengertian dan makna yang sama. Panggilan hormat terhadap wanita yang telah berumur atau wanita yang bersuami. Umpamanya dalam masyarakat kampung. tidaklah tepat jika dikatakan kata emak bersinonim dengan ibu.5. Makna bagi sesuatu kata tidaklah tetap kerana maknanya akan berubah-ubah mengikut konteks penggunaan dan amalan kebudayaan masyarakat penuturnya. manakala bagi kata ibu terdapat tiga entri makna seperti yang berikut : I. Sementara itu. kerana setiap kata ada komponen atau ciri-ciri maknanya sendiri yang tidak dimiliki oleh kata lain. dan dapatkah kata -kata tersebut ditukar ganti dalam ujaran atau tulisan? Tentulah sukar untuk berbuat demikian.1 Sinonim yang bukan sinonim The World Book Encyclopedia (1992) menerangkan sinonim sebagai µkata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama seperti dalam kata yang lain¶. kata hitung tidak boleh disinonimkan dengan bilang dalam ayat. Kalau diteliti komponen makna bagi kedua-dua kata didapati bahawa kata emak dan ibu hanya µorang yang berupaya untuk melahirkan anak atau orang yang melahirkan kita¶. tetapi tidaklah sedemikian jika diteliti erti kedua-dua perkataan tersebut dari sudut makna atau semantik. Misalnya.Sementara itu. Justeru. III. Kita perhatikan entri makna yang terlibat dalam Kamus Dewan (1994) bagi kedua-dua kata tersebut. pusat dan lain-lain) daripada sesuatu (seperti pejabat dan lain-lain). Orang yang melahirkan kita. Kata emak diberikan erti µorang yang melahirkan seseorang¶. Bahagian besar (induk. Apakah kedua-dua kata ini mendukung pengertian yang sama tepat sehingga pengunaannya boleh ditukar ganti dalam ujaran atau penulisan? Bolehkah kata ibu digantikan dengan emak dalam ungkapan ibu pejabat. kata ibu dan emak dikatakan bersinonim. ibu mithali atau ibu ayam menjadi emak pejabat. 5 . mambawa erti µmembuang air besar¶ bukan µtali air¶. ³Dia bilang dia mahu pulang sekarang´.

Walaupun mempunyai pilihan sebanyak 27 kata sinonim bagi kata cantik. 6 . berupa. Tegasnya. elok. rupawan. ii. pemandangan dan lain-lain sangat elok (bagus. Antara kata-kata itu adalah seperti yang berikut : indah. lawa. mongel. tampan. bangunan. Anggun : elok. c. dalam ayat ³ Anak kecil Lekshmi mongel sekali´. kelihatan gagah. iaitu kata cantik menurut Tesaurus Umum Bahasa Melayu(1990). setiap kata mempunyai maknanya sendiri yang tidak dimiliki oleh kata yang lain. sedangkan yang hendak dimaksudkan dalam ayat pertama ialah µPraveena memakai pakaian yang cukup elok dipandang¶. benda. bongkak. rupa muka . menarik. iaitu anggun. menarik hati (anak) Apabila diteliti komponen makna yang dimasukkan se bagai entri bagi kata-kata di atas. juita. kirana. Sekadar contoh. kata-kat ini perlulah digunakan dengan teliti dalam ayat atau ujaran. kacak. molek. jombang. tampan (pakaian. segak. menjadi ³Anak kecil Lekshmi kacak sekali´ kerana mongel lazimnya merujuk kepada anak kecil atau bayi yang tidak kira jantina. kecil. Cantik : sangat menarik apabila dipandang (berkenaan) orang perempuan. cantik. molek). Mongel : i. ganteng. tetapi bukan semua kata ini dapat mendukung makna atau pengertian yang sama dengan yang lain. dan mongel diberikan di bawah : a. nyatalah bahawa setiap kata ada mendukung makna yang tersendiri. tingkah laku. gombang. makna empat perkataan yang bersinonim. Umpamanya. sama ada lelaki atau perempuan. walaupun pada lazimnya kedua-dua kata ini dikelompokkan sebagai kata-kata yang bersinonim. Dalam ayat kedua ini. Demikian juga tidak tepat maknanya jika ayat ³Praveena cukup anggun dengan pakaian baharunya´. ii. ayu. kecil molek. amat bergantung pada situasi penggunaannya. Untuk itu. angkuh. dan yang penting ialah mengambil kira komponen makna yang tercakup dalamnya. makna yang disampaikan ialah µPraveena ialah seorang gadis yang mempunyai rupa paras yang cantik¶. menawan. terdapat 27 kata yang dikatakan bersinonim dengan kata cantik. Oleh itu. manakala kacak pada kebiasaannya digunakan untuk lelaki yang dalam lingkungan umur 20 hingga 30 tahun. da nada yang berlainan daripada makna yang didukung oleh kata lain dalam kelompoknya. jambu.Perhatikan satu lagi contoh bagi sinonim. manis. tampan. laksemi. Makna sebenar kata-kata ini. gaya) b. bergaya. jelita. Kacak : i. dan anggun. cantik. tidak boleh dikatakan bahawa kata anggun bersinonim dengan cantik. perhatikan beberapa daripada kata yang disenaraikan di atas dan komponen maknanya untuk melihat persamaan dan perbezaan maknanya. bagus. segak. Dengan yang demikian. kacak. d.

si penutur tidak bermaksud bahawa kerja orang yang dilawan cakap itu cantik. 7 . Misalnya. ada ketika kata cantik digunakan untuk membawa makna yang berlawanan dengan makna yang didukungnya.Selain itu. dalam ayat ini. ³Banyak cantik kerja kamu!´. dalam ayat. kata cantik tidak boleh disinonimkan dengan kata lain seperti anggun. tetapi sebenarnya memberitahu bahawa kerjanya tidak cantik ataupun hodoh. Jadi. mongel atau kacak.

takjub.pemuda jirus .siram.agih baki .pad B bahagi .gagal karam .serbu sesal .patut wanita ± perempuan Y yakin ± percaya Z zalim -kejam ziarah .hamba abjad .tujuan.helah datar .maksud hampas . payah.longkang pecat . tengking I nsan . sisa bakti . curah johan ± juara K kabur .lekat tanggal .cucuk syor ± cadangan T ampal .rata dakap ± peluk F faedah -manfaat faham ± tahu G ganggu .rimbun rumit .lena lokek ± kedekut M ewah ± makmur N naib . sendat serang .tenggelam kekal ± abadi L azim .insaf suntik .ombak girang ± riang H hairan .rebut rancak . kunjung A abad kurun abdi .lebih.saksama akibat .2 Contoh-contoh perkatan yang bersinonim J aring . susah S empit .kacau.lawat.sangkut gelak . larang cekap .reka condong .ketat.teliti.manusia isyarat ± tanda 8 .biasa lelap .ramai basmi . jimat cipta .malap kacak .tampan kandas . hamun. niat hebah .5.timbalan nilai ± taksir P parit . kagum hajat .sudi rendang .siar.jasa bangga . usik gantung .senget conteng ± coreng D dalih .buang R ramal -teka rampas . sebar herdek .tarikh.hapus bebas ± lepas C cahaya sinar cegah .ketawa gelojoh .jala jejaka .sukar. lucut U usir ± halau W wajah -muka wajar .megah banyak .tegah.sisa hasrat .giat rela .sopan adil .huruf adab .marah.mahir cerita .lahap gelombang .kisah cermat .

manakala makna konotasi tidaklah tetap dan sentiasa berubah-ubah mengikut konteks penggunaan kata itu dan sosiobudaya sesuatu masyarakat. sesuatu kata itu lazimnya mempunyai pelbagai makna. yang menjadi satu komponen penting dalam nahu. maka penggunaan kata -kata yang sinonim untuk menggantikan kata tersebut haruslah dilakukan dengan berhati-hati supaya kata yang digantikan benar-benar mendukung pengertian yang sama. tidak ada sinonim yang seratus peratus sama dengan kata yang dikelompokkan dengannya seperti yang dihuraikan di atas. iaitu makna denotasi atau makna literal. 9 . atau ilmu semantik. Kedua. Walaubagaimanapun. kata-kata sinonim tetap memainkan peranan untuk memperkaya sesuatu bahasa kerana membantu penutur dan penulis mengelak daripada me nggunakan perulangan kata yang sama sehingga membosankan pendengar atau pembacanya.6. Oleh sebab kata mempunyai banyak makna atau pengertian. dan makna konotasi.0 PENUTUP Daripada perbincangan diatas. kesamaan maknanya tidaklah bersifat mutlak.Makna denotasi ialah makna yang lazimnya ditentukan dalam kebanyakan kamus. maka sudah timbul keperluan bagi meneliti dan membicarakan aspek ini. dan sinonim menjadi salah satu perkara yang tidak kurang penting dalam bidang semantik.Bidang yang dimaksudkan ialah bidang kajian makna. dapatlah dibuat beberapa kesimpulan tentang sinonim. Pertamanya. Kini memandangkan makna menjadi amat penting dalam struktur bahasa. Dengan kata lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful