1.

0

PENGENALAN
Bahasa Melayu kini sedang berkembang dengan pesat dan digunakan dalam pelbagai bidang

ilmu, kehidupan dan pekerjaan di Malaysia.Rakyat negara ini sudah menerima Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan yang tidak berbelah bagi.Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996, Bahasa Melayu ialah mata pelajaran teras disemua sekolah rendah dan menengah.Bahasa Melayu berperanansebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat di Malaysia. Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina rasa bangga terhadapbahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat, jugaberperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah airyang dikongsi bersama oleh semua rakyat dalam satu wawasan.Pendidikan Bahasa Melayu mempunyai potensi untuk dimartabatkan dandiperluas ke peringkat antarabangsa menerusi teknologi maklumat dankomunikasi.Oleh itu, pengetahuan yang menyeluruh dalam penggunaan Bahasa Melayu adalah sangat penting bukan sahaja kepada para pelajar, tetapi juga kepada semua warga Malaysia.

2.0

OBJEKTIF
Tujauan kajian ini adalah untuk mengenalpasti dan memahami salah satu aspek yang terdapat

dalam Bahasa Melayu iaitu Sinonim agar para bakal guru dapat mengaplikasikan Bahasa Melayu dengan baik dan dalam tujuan pengajaran terhadap murid agar bakal guru dapat melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasibagi memenuhi keperluan diri dalam urusan harian, pendidikan danpekerjaan..

1

2 . Oleh itu.3. 4.Selain itu.0 KAEDAH Kaedah yang digunakan dalam menghasilkan kajian ini adalah dengan menjalankan kajian leteratur iaitu dengan merujuk buku-buku yang berkaitan dalam penghasilan kajian ini yang terdapat di perpustakaan. pembacaan melaui artikel juga dilakukan untuk melengkapkan lagi kajian ini. bidang lain yang tidak berkaitan dalam penggunaan bahasa Melayu tidak termasuk dalam aspek kajian ini.0 BATASAN Kajian ini hanya menumpukan dalam kajian berkaitan bidan ataupun matapelajaran dan penggunaan Bahasa Melayu sahaja.

Kesinoniman tidak terhad kepada pasangan atau hubungan dua arah sahaja. Penuntut : +kata nama. +berguru. Walaupun ciri-ciri nahu dan makna pada asasnya sama. +dewasa. Kata sinonim diterjemahkan sebagai kata seerti. +perempuan. +dewasa. +sekolah. ayah-abah. +maktab. +manusia. +punya anak. +manusia. Maksud sinonim ialah ungkapan. frasa atau ayat. maka bapa boleh dikatakan sinonim bagi ayah. kita akan dapati adanya ciri-ciri pembeza antara ketiga-tiganya seperti berikut. +manusia. Dalam memperkatakan sinonim. -objek konkrit. Kita sudah pun mengenal pasti bahawa indah berkongsi ciri-ciri leksikel yang sama dengan cantik. +betina/perempuan.Hal yang sama berlaku pada kesinoniman cantik dan molek. +sekolah. +jantina lelaki. Ini bermakna bahawa kata-kata yang bersinonim mempunyai struktur leksikel yang sama.0 ISI Perkataan sinonim berasal daripada bahasa Yunani Kuno. iaitu perkataan. kata akan berbeza dari segi penggunaannya dan juga peluasan maknanya. +universiti. kata-kata yang terlibat secara unggulnya. +-melahirkan anak. jika sesuatu kata mempunyai struktur leksikel yang dapat dikategorikan sebagai +kata nama. Dalam kes ini. +kanak-kanak. -haiwan. Mahasiswa : +kata nama. +manusia. Ibu : +kata nama. +haiwan. -kawasan. Ini disebabkan peluasan makna yang dialami oleh ibu. +universiti. +manusia. Sebenarnya struktur leksikel ibu dan emak tidaklah seratus peratus sama. yang maknanya lebih kurang sama dengan ungkapan lain. 3 . sinonim bagi bapa tidak terhad kepada ayah. maka kita tidak boleh mengatakan bahawa jawapannya salah. Berdasarkan pencirian seperti ini. hendaklah mempunyai struktur leksikel yang sama semuanya. Misalnya. meletakkan jawapannya siswa atau mahasiswa. bapa-abah . Emak: +kata nama. +berguru.5. kerana dalam bahasa Melayu ada juga kata abah sebagai kata lain bagi ayah dan bapa. yakni t ga i pasangan :bapa-ayah . +berguru. iaitu onoma yang bererti µnama¶ dan syn yang beerti µdengan¶. Sebagai contoh. kesinonimanya adalah dalam enam arah. +objek konkrit. maka kata yang bersinonim dengannya juga harus mempunyai struktur leksikel yang sama. +kanak-kanak. +manusia. Jika kita ambil contoh murid-penuntut-mahasiswa. +kawasan. Jika seseorang murid yang menjawab soalan mencari sinonim bagi kata penuntut. +melahirkan anak. Murid : +kata nama. +dewasa. yang bermakna sesuatu kata dianggap sebagai sinonim bagi sesuatu kata lain jika keduaduanya mempunyai makna yang sama.

Kata ini khususnya digunakan untuk merujuk kepada wanita yang melahirkan anak. Antara pasangan sinonim semu ialah (1) abad-kurun. (4) anggerik-orkid. sedangkan jenis yang kedua sinonim semu. benda. ibu roti.Sinonim semu timbul apabila terdapat anjakan ciri makna untuk keperluan konteks. mawar. (5) mawar-ros. dan pasangan sinonim untuk setiap satunya datang kemudian. dan kawasan. ibu kambing. Perbezaan kata murid-penuntut-mahasiswa dapat dijelaskan berdasarkan konteks sosial dan alamiah. ibu suami saya. anggerik. iaitu seratus tahun.Mungkin dalam bahasa Arab sendiri. (2) tamadun-peradaban. Apabila abad dan kurun digunakan dalam bahasa Melayu. atau seumpamanya.(6). kata ibu boleh wujud dalam hubungan sintagamatik.Pasangan (1) dan (2) mempunyai kata akar yang berasal daripada bahasa Arab. Hubungan sintagamatik bagi bagi emak adalah terbatas. kedua-duanya mempunyai makna yang sama. yang pada imbasan pertama kelihatan seperti seerti tetapi pada hakikatnya bukanlah betul betul seerti. Begitu juga tamadun dan peradaban. sama ada sosial. ibu kunyit. Misalnya. Bahasa Melayu sudah mempunyai nahu. 4 .Dalam pasangan suami-isteri dan laki-bini terdapat perbezaan yang berasaskan konteks sosial yang jelas menunjukkan peringkat kecanggihan peradaban. ibu roti. melati. kesinoniman seratus peratus wujud apabila kata baru daripada bahasa asing dimasukkan sebagai pilihan lain untuk kata yang sedia ada.Sinonim yang mempunyai persamaan seratus peratus dari segi maknanya jaih lebih sedikit daripada sinonim yang bertindihan sebahagian daripada ciri ciri maknanya. Berkenaan dengan pasangan (3) .Jenis yang pertama boleh dinamakan sinonim sejati. tetapi juga dengan kata nama haiwan. (6) melur-melati.Berdasarkan struktur leksikelnya. ibu asrama. (7). abad dan kurun bukan sinonim sejati walaupun ada pertindihan makna. ibu sungai. kepercayaan alamiah. (3) nahutatabahasa. bukan sahaja dengan kata nama manusia. ibu negeri.

manakala bagi kata ibu terdapat tiga entri makna seperti yang berikut : I. ibu mithali atau ibu ayam menjadi emak pejabat. ³Dia bilang dia mahu pulang sekarang´. Sementara itu. tidaklah tepat jika dikatakan kata emak bersinonim dengan ibu. Persoalannya di sini. Panggilan hormat terhadap wanita yang telah berumur atau wanita yang bersuami. tetapi tidaklah sedemikian jika diteliti erti kedua-dua perkataan tersebut dari sudut makna atau semantik. Misalnya. Kata emak diberikan erti µorang yang melahirkan seseorang¶. emak mithali atau emak ayam?Sudah tentu kurang tepat atau agak janggal kalau digunakan emak dalam ungkapanungkapan tersebut. Demikian juga dalam masyarakat Sabah bilang membawa erti µcakap¶ atau µbicara¶ dan tidak membawa erti µmenghitung¶. Kalau diteliti komponen makna bagi kedua-dua kata didapati bahawa kata emak dan ibu hanya µorang yang berupaya untuk melahirkan anak atau orang yang melahirkan kita¶. Apakah kedua-dua kata ini mendukung pengertian yang sama tepat sehingga pengunaannya boleh ditukar ganti dalam ujaran atau penulisan? Bolehkah kata ibu digantikan dengan emak dalam ungkapan ibu pejabat. Kita perhatikan entri makna yang terlibat dalam Kamus Dewan (1994) bagi kedua-dua kata tersebut. Bahagian besar (induk. Kamus Dewan Edisi Ketiga (1994) mendefinisikan sinonim sebagai kata-kata yang sama maknanya atau kata-kata yang sama maknanya dengan kata lain atau kata seerti. 5 . apakah perkataan-perkataan yang dikatakan bersinonim benar-benar mendukung pengertian dan makna yang sama. kata hitung tidak boleh disinonimkan dengan bilang dalam ayat. utama.1 Sinonim yang bukan sinonim The World Book Encyclopedia (1992) menerangkan sinonim sebagai µkata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama seperti dalam kata yang lain¶. dan dapatkah kata -kata tersebut ditukar ganti dalam ujaran atau tulisan? Tentulah sukar untuk berbuat demikian. pusat dan lain-lain) daripada sesuatu (seperti pejabat dan lain-lain). Makna bagi sesuatu kata tidaklah tetap kerana maknanya akan berubah-ubah mengikut konteks penggunaan dan amalan kebudayaan masyarakat penuturnya. kata ibu dan emak dikatakan bersinonim. Umpamanya dalam masyarakat kampung. kerana setiap kata ada komponen atau ciri-ciri maknanya sendiri yang tidak dimiliki oleh kata lain. Orang yang melahirkan kita. kata ibu ada dua lagi komponen makna yang tidak terdapat dalam kata emak seperti yang dinyatakan di atas. kata sungai dalam ujaran yang berikut : ³ Saya nak ke sungai´.Sementara itu.Dengan yang demikian. mambawa erti µmembuang air besar¶ bukan µtali air¶. Justeru.5. II. III. Walaupun pada lasimnya kedua-dua kata ini dianggap mempunyai erti yang sama.

Cantik : sangat menarik apabila dipandang (berkenaan) orang perempuan. Antara kata-kata itu adalah seperti yang berikut : indah. kecil. ayu. rupawan. terdapat 27 kata yang dikatakan bersinonim dengan kata cantik. tidak boleh dikatakan bahawa kata anggun bersinonim dengan cantik. molek). gombang. Walaupun mempunyai pilihan sebanyak 27 kata sinonim bagi kata cantik. ganteng. rupa muka . perhatikan beberapa daripada kata yang disenaraikan di atas dan komponen maknanya untuk melihat persamaan dan perbezaan maknanya. Dalam ayat kedua ini. laksemi. menarik hati (anak) Apabila diteliti komponen makna yang dimasukkan se bagai entri bagi kata-kata di atas. manis. gaya) b. lawa. iaitu anggun. tetapi bukan semua kata ini dapat mendukung makna atau pengertian yang sama dengan yang lain. kacak. benda. dan mongel diberikan di bawah : a. 6 . walaupun pada lazimnya kedua-dua kata ini dikelompokkan sebagai kata-kata yang bersinonim. pemandangan dan lain-lain sangat elok (bagus. juita. kacak. berupa. nyatalah bahawa setiap kata ada mendukung makna yang tersendiri. menjadi ³Anak kecil Lekshmi kacak sekali´ kerana mongel lazimnya merujuk kepada anak kecil atau bayi yang tidak kira jantina. dan anggun. tingkah laku. angkuh. c. Kacak : i. tampan. segak. jambu. ii. sedangkan yang hendak dimaksudkan dalam ayat pertama ialah µPraveena memakai pakaian yang cukup elok dipandang¶. cantik. Makna sebenar kata-kata ini. segak. Sekadar contoh. ii. kecil molek. dalam ayat ³ Anak kecil Lekshmi mongel sekali´. mongel. cantik. Oleh itu. bergaya. kirana. iaitu kata cantik menurut Tesaurus Umum Bahasa Melayu(1990). menarik. setiap kata mempunyai maknanya sendiri yang tidak dimiliki oleh kata yang lain. manakala kacak pada kebiasaannya digunakan untuk lelaki yang dalam lingkungan umur 20 hingga 30 tahun. da nada yang berlainan daripada makna yang didukung oleh kata lain dalam kelompoknya. jombang. sama ada lelaki atau perempuan. bagus.Perhatikan satu lagi contoh bagi sinonim. Mongel : i. elok. Tegasnya. tampan (pakaian. Untuk itu. Demikian juga tidak tepat maknanya jika ayat ³Praveena cukup anggun dengan pakaian baharunya´. makna empat perkataan yang bersinonim. tampan. amat bergantung pada situasi penggunaannya. jelita. bangunan. d. bongkak. kelihatan gagah. dan yang penting ialah mengambil kira komponen makna yang tercakup dalamnya. Umpamanya. Dengan yang demikian. makna yang disampaikan ialah µPraveena ialah seorang gadis yang mempunyai rupa paras yang cantik¶. Anggun : elok. molek. kata-kat ini perlulah digunakan dengan teliti dalam ayat atau ujaran. menawan.

ada ketika kata cantik digunakan untuk membawa makna yang berlawanan dengan makna yang didukungnya. tetapi sebenarnya memberitahu bahawa kerjanya tidak cantik ataupun hodoh. mongel atau kacak. ³Banyak cantik kerja kamu!´. si penutur tidak bermaksud bahawa kerja orang yang dilawan cakap itu cantik. Misalnya. dalam ayat ini. Jadi. dalam ayat. kata cantik tidak boleh disinonimkan dengan kata lain seperti anggun. 7 .Selain itu.

giat rela .patut wanita ± perempuan Y yakin ± percaya Z zalim -kejam ziarah .kacau.ketawa gelojoh .ombak girang ± riang H hairan . hamun.serbu sesal .buang R ramal -teka rampas . lucut U usir ± halau W wajah -muka wajar .tarikh.saksama akibat .ketat.lena lokek ± kedekut M ewah ± makmur N naib .longkang pecat . niat hebah . larang cekap .gagal karam .maksud hampas .jasa bangga . usik gantung .biasa lelap .ramai basmi .sudi rendang . payah.tegah. sebar herdek .hapus bebas ± lepas C cahaya sinar cegah .senget conteng ± coreng D dalih .rebut rancak .pemuda jirus .malap kacak . susah S empit . sendat serang .helah datar .rimbun rumit .sisa hasrat .insaf suntik .5.marah.megah banyak . curah johan ± juara K kabur .siar. sisa bakti .2 Contoh-contoh perkatan yang bersinonim J aring .huruf adab .agih baki . kagum hajat . jimat cipta .timbalan nilai ± taksir P parit .mahir cerita .siram.lawat.tenggelam kekal ± abadi L azim .sukar.lekat tanggal .cucuk syor ± cadangan T ampal .takjub.reka condong .pad B bahagi .hamba abjad .tujuan.lebih.rata dakap ± peluk F faedah -manfaat faham ± tahu G ganggu .jala jejaka .manusia isyarat ± tanda 8 . kunjung A abad kurun abdi .sopan adil .lahap gelombang .teliti. tengking I nsan .tampan kandas .sangkut gelak .kisah cermat .

Oleh sebab kata mempunyai banyak makna atau pengertian. maka penggunaan kata -kata yang sinonim untuk menggantikan kata tersebut haruslah dilakukan dengan berhati-hati supaya kata yang digantikan benar-benar mendukung pengertian yang sama. dan sinonim menjadi salah satu perkara yang tidak kurang penting dalam bidang semantik. kata-kata sinonim tetap memainkan peranan untuk memperkaya sesuatu bahasa kerana membantu penutur dan penulis mengelak daripada me nggunakan perulangan kata yang sama sehingga membosankan pendengar atau pembacanya. manakala makna konotasi tidaklah tetap dan sentiasa berubah-ubah mengikut konteks penggunaan kata itu dan sosiobudaya sesuatu masyarakat. atau ilmu semantik.Makna denotasi ialah makna yang lazimnya ditentukan dalam kebanyakan kamus. sesuatu kata itu lazimnya mempunyai pelbagai makna. Pertamanya. dan makna konotasi. tidak ada sinonim yang seratus peratus sama dengan kata yang dikelompokkan dengannya seperti yang dihuraikan di atas.0 PENUTUP Daripada perbincangan diatas.6. Walaubagaimanapun.Bidang yang dimaksudkan ialah bidang kajian makna. maka sudah timbul keperluan bagi meneliti dan membicarakan aspek ini. yang menjadi satu komponen penting dalam nahu. Kedua. Dengan kata lain. kesamaan maknanya tidaklah bersifat mutlak. 9 . Kini memandangkan makna menjadi amat penting dalam struktur bahasa. iaitu makna denotasi atau makna literal. dapatlah dibuat beberapa kesimpulan tentang sinonim.