1.

0

PENGENALAN
Bahasa Melayu kini sedang berkembang dengan pesat dan digunakan dalam pelbagai bidang

ilmu, kehidupan dan pekerjaan di Malaysia.Rakyat negara ini sudah menerima Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan yang tidak berbelah bagi.Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996, Bahasa Melayu ialah mata pelajaran teras disemua sekolah rendah dan menengah.Bahasa Melayu berperanansebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat di Malaysia. Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina rasa bangga terhadapbahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat, jugaberperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah airyang dikongsi bersama oleh semua rakyat dalam satu wawasan.Pendidikan Bahasa Melayu mempunyai potensi untuk dimartabatkan dandiperluas ke peringkat antarabangsa menerusi teknologi maklumat dankomunikasi.Oleh itu, pengetahuan yang menyeluruh dalam penggunaan Bahasa Melayu adalah sangat penting bukan sahaja kepada para pelajar, tetapi juga kepada semua warga Malaysia.

2.0

OBJEKTIF
Tujauan kajian ini adalah untuk mengenalpasti dan memahami salah satu aspek yang terdapat

dalam Bahasa Melayu iaitu Sinonim agar para bakal guru dapat mengaplikasikan Bahasa Melayu dengan baik dan dalam tujuan pengajaran terhadap murid agar bakal guru dapat melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasibagi memenuhi keperluan diri dalam urusan harian, pendidikan danpekerjaan..

1

4.Selain itu.0 KAEDAH Kaedah yang digunakan dalam menghasilkan kajian ini adalah dengan menjalankan kajian leteratur iaitu dengan merujuk buku-buku yang berkaitan dalam penghasilan kajian ini yang terdapat di perpustakaan.0 BATASAN Kajian ini hanya menumpukan dalam kajian berkaitan bidan ataupun matapelajaran dan penggunaan Bahasa Melayu sahaja. 2 . Oleh itu. pembacaan melaui artikel juga dilakukan untuk melengkapkan lagi kajian ini.3. bidang lain yang tidak berkaitan dalam penggunaan bahasa Melayu tidak termasuk dalam aspek kajian ini.

+objek konkrit. maka kata yang bersinonim dengannya juga harus mempunyai struktur leksikel yang sama. meletakkan jawapannya siswa atau mahasiswa. ayah-abah. kata-kata yang terlibat secara unggulnya. Dalam memperkatakan sinonim. +dewasa. Ini disebabkan peluasan makna yang dialami oleh ibu. yakni t ga i pasangan :bapa-ayah . maka kita tidak boleh mengatakan bahawa jawapannya salah. +berguru. +jantina lelaki.Hal yang sama berlaku pada kesinoniman cantik dan molek. Kesinoniman tidak terhad kepada pasangan atau hubungan dua arah sahaja. Sebagai contoh. 3 . kerana dalam bahasa Melayu ada juga kata abah sebagai kata lain bagi ayah dan bapa. Murid : +kata nama. bapa-abah . jika sesuatu kata mempunyai struktur leksikel yang dapat dikategorikan sebagai +kata nama. +-melahirkan anak. +maktab. +universiti. kata akan berbeza dari segi penggunaannya dan juga peluasan maknanya. -haiwan. +kanak-kanak.0 ISI Perkataan sinonim berasal daripada bahasa Yunani Kuno. +manusia. frasa atau ayat. +berguru. +melahirkan anak. +haiwan.5. +manusia. Kita sudah pun mengenal pasti bahawa indah berkongsi ciri-ciri leksikel yang sama dengan cantik. iaitu perkataan. kita akan dapati adanya ciri-ciri pembeza antara ketiga-tiganya seperti berikut. +sekolah. Mahasiswa : +kata nama. Jika seseorang murid yang menjawab soalan mencari sinonim bagi kata penuntut. iaitu onoma yang bererti µnama¶ dan syn yang beerti µdengan¶. +manusia. yang maknanya lebih kurang sama dengan ungkapan lain. yang bermakna sesuatu kata dianggap sebagai sinonim bagi sesuatu kata lain jika keduaduanya mempunyai makna yang sama. Jika kita ambil contoh murid-penuntut-mahasiswa. Ini bermakna bahawa kata-kata yang bersinonim mempunyai struktur leksikel yang sama. Penuntut : +kata nama. +dewasa. +manusia. Emak: +kata nama. Maksud sinonim ialah ungkapan. +universiti. -objek konkrit. +punya anak. +sekolah. Kata sinonim diterjemahkan sebagai kata seerti. Dalam kes ini. hendaklah mempunyai struktur leksikel yang sama semuanya. +dewasa. Walaupun ciri-ciri nahu dan makna pada asasnya sama. +betina/perempuan. +manusia. sinonim bagi bapa tidak terhad kepada ayah. Sebenarnya struktur leksikel ibu dan emak tidaklah seratus peratus sama. +kanak-kanak. +berguru. kesinonimanya adalah dalam enam arah. maka bapa boleh dikatakan sinonim bagi ayah. Berdasarkan pencirian seperti ini. Misalnya. +manusia. +kawasan. -kawasan. Ibu : +kata nama. +perempuan.

Mungkin dalam bahasa Arab sendiri. (4) anggerik-orkid. sedangkan jenis yang kedua sinonim semu. (6) melur-melati. (7).Sinonim semu timbul apabila terdapat anjakan ciri makna untuk keperluan konteks. ibu kunyit. Berkenaan dengan pasangan (3) . kesinoniman seratus peratus wujud apabila kata baru daripada bahasa asing dimasukkan sebagai pilihan lain untuk kata yang sedia ada. mawar.Kata ini khususnya digunakan untuk merujuk kepada wanita yang melahirkan anak. (3) nahutatabahasa.(6). 4 . melati. yang pada imbasan pertama kelihatan seperti seerti tetapi pada hakikatnya bukanlah betul betul seerti. ibu roti. ibu negeri. ibu sungai. abad dan kurun bukan sinonim sejati walaupun ada pertindihan makna. kepercayaan alamiah. Antara pasangan sinonim semu ialah (1) abad-kurun. iaitu seratus tahun. (2) tamadun-peradaban. sama ada sosial.Dalam pasangan suami-isteri dan laki-bini terdapat perbezaan yang berasaskan konteks sosial yang jelas menunjukkan peringkat kecanggihan peradaban. Perbezaan kata murid-penuntut-mahasiswa dapat dijelaskan berdasarkan konteks sosial dan alamiah. atau seumpamanya.Berdasarkan struktur leksikelnya. dan pasangan sinonim untuk setiap satunya datang kemudian. Bahasa Melayu sudah mempunyai nahu. (5) mawar-ros. ibu roti. Begitu juga tamadun dan peradaban. ibu suami saya. dan kawasan. benda. kedua-duanya mempunyai makna yang sama. Apabila abad dan kurun digunakan dalam bahasa Melayu. ibu asrama.Sinonim yang mempunyai persamaan seratus peratus dari segi maknanya jaih lebih sedikit daripada sinonim yang bertindihan sebahagian daripada ciri ciri maknanya. anggerik.Jenis yang pertama boleh dinamakan sinonim sejati. Misalnya. tetapi juga dengan kata nama haiwan. Hubungan sintagamatik bagi bagi emak adalah terbatas. ibu kambing.Pasangan (1) dan (2) mempunyai kata akar yang berasal daripada bahasa Arab. bukan sahaja dengan kata nama manusia. kata ibu boleh wujud dalam hubungan sintagamatik.

ibu mithali atau ibu ayam menjadi emak pejabat. manakala bagi kata ibu terdapat tiga entri makna seperti yang berikut : I. pusat dan lain-lain) daripada sesuatu (seperti pejabat dan lain-lain). Bahagian besar (induk. Demikian juga dalam masyarakat Sabah bilang membawa erti µcakap¶ atau µbicara¶ dan tidak membawa erti µmenghitung¶. Kamus Dewan Edisi Ketiga (1994) mendefinisikan sinonim sebagai kata-kata yang sama maknanya atau kata-kata yang sama maknanya dengan kata lain atau kata seerti. Apakah kedua-dua kata ini mendukung pengertian yang sama tepat sehingga pengunaannya boleh ditukar ganti dalam ujaran atau penulisan? Bolehkah kata ibu digantikan dengan emak dalam ungkapan ibu pejabat. kerana setiap kata ada komponen atau ciri-ciri maknanya sendiri yang tidak dimiliki oleh kata lain. dan dapatkah kata -kata tersebut ditukar ganti dalam ujaran atau tulisan? Tentulah sukar untuk berbuat demikian. Umpamanya dalam masyarakat kampung. kata ibu ada dua lagi komponen makna yang tidak terdapat dalam kata emak seperti yang dinyatakan di atas.Sementara itu. Sementara itu. Misalnya. kata ibu dan emak dikatakan bersinonim. emak mithali atau emak ayam?Sudah tentu kurang tepat atau agak janggal kalau digunakan emak dalam ungkapanungkapan tersebut. II. 5 . Panggilan hormat terhadap wanita yang telah berumur atau wanita yang bersuami. tidaklah tepat jika dikatakan kata emak bersinonim dengan ibu. kata hitung tidak boleh disinonimkan dengan bilang dalam ayat. Makna bagi sesuatu kata tidaklah tetap kerana maknanya akan berubah-ubah mengikut konteks penggunaan dan amalan kebudayaan masyarakat penuturnya. Orang yang melahirkan kita. ³Dia bilang dia mahu pulang sekarang´. apakah perkataan-perkataan yang dikatakan bersinonim benar-benar mendukung pengertian dan makna yang sama. Walaupun pada lasimnya kedua-dua kata ini dianggap mempunyai erti yang sama. kata sungai dalam ujaran yang berikut : ³ Saya nak ke sungai´. Kalau diteliti komponen makna bagi kedua-dua kata didapati bahawa kata emak dan ibu hanya µorang yang berupaya untuk melahirkan anak atau orang yang melahirkan kita¶. utama. Kata emak diberikan erti µorang yang melahirkan seseorang¶. tetapi tidaklah sedemikian jika diteliti erti kedua-dua perkataan tersebut dari sudut makna atau semantik. Justeru.5. III.1 Sinonim yang bukan sinonim The World Book Encyclopedia (1992) menerangkan sinonim sebagai µkata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama seperti dalam kata yang lain¶. Persoalannya di sini.Dengan yang demikian. Kita perhatikan entri makna yang terlibat dalam Kamus Dewan (1994) bagi kedua-dua kata tersebut. mambawa erti µmembuang air besar¶ bukan µtali air¶.

walaupun pada lazimnya kedua-dua kata ini dikelompokkan sebagai kata-kata yang bersinonim. angkuh. Tegasnya. pemandangan dan lain-lain sangat elok (bagus. ii. dan mongel diberikan di bawah : a. Sekadar contoh. benda. makna empat perkataan yang bersinonim. d. Dengan yang demikian. Antara kata-kata itu adalah seperti yang berikut : indah. tampan. da nada yang berlainan daripada makna yang didukung oleh kata lain dalam kelompoknya. tampan. gombang. segak. Untuk itu. bergaya. ayu. sedangkan yang hendak dimaksudkan dalam ayat pertama ialah µPraveena memakai pakaian yang cukup elok dipandang¶. bangunan. perhatikan beberapa daripada kata yang disenaraikan di atas dan komponen maknanya untuk melihat persamaan dan perbezaan maknanya. tingkah laku. dalam ayat ³ Anak kecil Lekshmi mongel sekali´. bagus. kelihatan gagah. makna yang disampaikan ialah µPraveena ialah seorang gadis yang mempunyai rupa paras yang cantik¶. cantik. molek. rupawan. jombang. tampan (pakaian. bongkak. jelita. Kacak : i. lawa. sama ada lelaki atau perempuan. Oleh itu. kacak. segak. gaya) b. nyatalah bahawa setiap kata ada mendukung makna yang tersendiri. amat bergantung pada situasi penggunaannya. rupa muka . menawan. cantik. kecil molek. kata-kat ini perlulah digunakan dengan teliti dalam ayat atau ujaran. Umpamanya. iaitu anggun. berupa. menarik hati (anak) Apabila diteliti komponen makna yang dimasukkan se bagai entri bagi kata-kata di atas. Demikian juga tidak tepat maknanya jika ayat ³Praveena cukup anggun dengan pakaian baharunya´.Perhatikan satu lagi contoh bagi sinonim. dan anggun. ganteng. molek). kecil. jambu. c. kirana. terdapat 27 kata yang dikatakan bersinonim dengan kata cantik. 6 . juita. menjadi ³Anak kecil Lekshmi kacak sekali´ kerana mongel lazimnya merujuk kepada anak kecil atau bayi yang tidak kira jantina. tetapi bukan semua kata ini dapat mendukung makna atau pengertian yang sama dengan yang lain. Cantik : sangat menarik apabila dipandang (berkenaan) orang perempuan. menarik. ii. dan yang penting ialah mengambil kira komponen makna yang tercakup dalamnya. tidak boleh dikatakan bahawa kata anggun bersinonim dengan cantik. mongel. Makna sebenar kata-kata ini. elok. Anggun : elok. laksemi. Mongel : i. manakala kacak pada kebiasaannya digunakan untuk lelaki yang dalam lingkungan umur 20 hingga 30 tahun. manis. Dalam ayat kedua ini. kacak. Walaupun mempunyai pilihan sebanyak 27 kata sinonim bagi kata cantik. iaitu kata cantik menurut Tesaurus Umum Bahasa Melayu(1990). setiap kata mempunyai maknanya sendiri yang tidak dimiliki oleh kata yang lain.

7 . ³Banyak cantik kerja kamu!´. mongel atau kacak. Misalnya.Selain itu. tetapi sebenarnya memberitahu bahawa kerjanya tidak cantik ataupun hodoh. kata cantik tidak boleh disinonimkan dengan kata lain seperti anggun. Jadi. ada ketika kata cantik digunakan untuk membawa makna yang berlawanan dengan makna yang didukungnya. dalam ayat ini. si penutur tidak bermaksud bahawa kerja orang yang dilawan cakap itu cantik. dalam ayat.

lahap gelombang .lebih.reka condong .longkang pecat .jala jejaka .ketawa gelojoh . susah S empit .pemuda jirus . sebar herdek .marah.buang R ramal -teka rampas .saksama akibat .lawat.lekat tanggal .rata dakap ± peluk F faedah -manfaat faham ± tahu G ganggu .jasa bangga .biasa lelap . sisa bakti .kacau.sudi rendang . payah.huruf adab .siar.5. lucut U usir ± halau W wajah -muka wajar .megah banyak .malap kacak .insaf suntik .agih baki .ramai basmi .tampan kandas .serbu sesal .helah datar .hapus bebas ± lepas C cahaya sinar cegah . jimat cipta .tarikh.giat rela .sangkut gelak . usik gantung . niat hebah .kisah cermat . hamun.ombak girang ± riang H hairan . tengking I nsan .teliti.tujuan.mahir cerita .tegah.gagal karam .2 Contoh-contoh perkatan yang bersinonim J aring .lena lokek ± kedekut M ewah ± makmur N naib .hamba abjad .takjub. sendat serang .patut wanita ± perempuan Y yakin ± percaya Z zalim -kejam ziarah .cucuk syor ± cadangan T ampal .sukar.maksud hampas . kagum hajat .timbalan nilai ± taksir P parit .pad B bahagi .sisa hasrat .siram.ketat. curah johan ± juara K kabur .rebut rancak . kunjung A abad kurun abdi .rimbun rumit .sopan adil .manusia isyarat ± tanda 8 .senget conteng ± coreng D dalih . larang cekap .tenggelam kekal ± abadi L azim .

Oleh sebab kata mempunyai banyak makna atau pengertian. Walaubagaimanapun. dapatlah dibuat beberapa kesimpulan tentang sinonim. Kedua. Dengan kata lain. Pertamanya. yang menjadi satu komponen penting dalam nahu. kesamaan maknanya tidaklah bersifat mutlak. sesuatu kata itu lazimnya mempunyai pelbagai makna. iaitu makna denotasi atau makna literal.Makna denotasi ialah makna yang lazimnya ditentukan dalam kebanyakan kamus. Kini memandangkan makna menjadi amat penting dalam struktur bahasa. dan makna konotasi. 9 . tidak ada sinonim yang seratus peratus sama dengan kata yang dikelompokkan dengannya seperti yang dihuraikan di atas. atau ilmu semantik. manakala makna konotasi tidaklah tetap dan sentiasa berubah-ubah mengikut konteks penggunaan kata itu dan sosiobudaya sesuatu masyarakat. dan sinonim menjadi salah satu perkara yang tidak kurang penting dalam bidang semantik. maka penggunaan kata -kata yang sinonim untuk menggantikan kata tersebut haruslah dilakukan dengan berhati-hati supaya kata yang digantikan benar-benar mendukung pengertian yang sama.Bidang yang dimaksudkan ialah bidang kajian makna.0 PENUTUP Daripada perbincangan diatas. maka sudah timbul keperluan bagi meneliti dan membicarakan aspek ini. kata-kata sinonim tetap memainkan peranan untuk memperkaya sesuatu bahasa kerana membantu penutur dan penulis mengelak daripada me nggunakan perulangan kata yang sama sehingga membosankan pendengar atau pembacanya.6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful