1.

0

PENGENALAN
Bahasa Melayu kini sedang berkembang dengan pesat dan digunakan dalam pelbagai bidang

ilmu, kehidupan dan pekerjaan di Malaysia.Rakyat negara ini sudah menerima Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan yang tidak berbelah bagi.Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996, Bahasa Melayu ialah mata pelajaran teras disemua sekolah rendah dan menengah.Bahasa Melayu berperanansebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat di Malaysia. Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina rasa bangga terhadapbahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat, jugaberperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah airyang dikongsi bersama oleh semua rakyat dalam satu wawasan.Pendidikan Bahasa Melayu mempunyai potensi untuk dimartabatkan dandiperluas ke peringkat antarabangsa menerusi teknologi maklumat dankomunikasi.Oleh itu, pengetahuan yang menyeluruh dalam penggunaan Bahasa Melayu adalah sangat penting bukan sahaja kepada para pelajar, tetapi juga kepada semua warga Malaysia.

2.0

OBJEKTIF
Tujauan kajian ini adalah untuk mengenalpasti dan memahami salah satu aspek yang terdapat

dalam Bahasa Melayu iaitu Sinonim agar para bakal guru dapat mengaplikasikan Bahasa Melayu dengan baik dan dalam tujuan pengajaran terhadap murid agar bakal guru dapat melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasibagi memenuhi keperluan diri dalam urusan harian, pendidikan danpekerjaan..

1

bidang lain yang tidak berkaitan dalam penggunaan bahasa Melayu tidak termasuk dalam aspek kajian ini. 2 .0 BATASAN Kajian ini hanya menumpukan dalam kajian berkaitan bidan ataupun matapelajaran dan penggunaan Bahasa Melayu sahaja. 4. pembacaan melaui artikel juga dilakukan untuk melengkapkan lagi kajian ini. Oleh itu.0 KAEDAH Kaedah yang digunakan dalam menghasilkan kajian ini adalah dengan menjalankan kajian leteratur iaitu dengan merujuk buku-buku yang berkaitan dalam penghasilan kajian ini yang terdapat di perpustakaan.3.Selain itu.

Walaupun ciri-ciri nahu dan makna pada asasnya sama. Ini bermakna bahawa kata-kata yang bersinonim mempunyai struktur leksikel yang sama. iaitu onoma yang bererti µnama¶ dan syn yang beerti µdengan¶. +sekolah. Kita sudah pun mengenal pasti bahawa indah berkongsi ciri-ciri leksikel yang sama dengan cantik. Mahasiswa : +kata nama. +dewasa. +kanak-kanak. Penuntut : +kata nama. yakni t ga i pasangan :bapa-ayah . -haiwan. 3 . yang maknanya lebih kurang sama dengan ungkapan lain. -kawasan. +manusia. +manusia. jika sesuatu kata mempunyai struktur leksikel yang dapat dikategorikan sebagai +kata nama. +haiwan. +maktab. Jika kita ambil contoh murid-penuntut-mahasiswa. Jika seseorang murid yang menjawab soalan mencari sinonim bagi kata penuntut. +manusia. +objek konkrit. +universiti. iaitu perkataan. +jantina lelaki. maka kita tidak boleh mengatakan bahawa jawapannya salah.5. +berguru. +dewasa. yang bermakna sesuatu kata dianggap sebagai sinonim bagi sesuatu kata lain jika keduaduanya mempunyai makna yang sama. Emak: +kata nama.0 ISI Perkataan sinonim berasal daripada bahasa Yunani Kuno. ayah-abah. kita akan dapati adanya ciri-ciri pembeza antara ketiga-tiganya seperti berikut. frasa atau ayat. Kesinoniman tidak terhad kepada pasangan atau hubungan dua arah sahaja. Kata sinonim diterjemahkan sebagai kata seerti. Murid : +kata nama. Berdasarkan pencirian seperti ini. +kanak-kanak. maka bapa boleh dikatakan sinonim bagi ayah. +berguru. +manusia. sinonim bagi bapa tidak terhad kepada ayah. +universiti. +-melahirkan anak. Dalam memperkatakan sinonim. bapa-abah . meletakkan jawapannya siswa atau mahasiswa. +manusia. Dalam kes ini. Sebenarnya struktur leksikel ibu dan emak tidaklah seratus peratus sama. kesinonimanya adalah dalam enam arah. +punya anak. maka kata yang bersinonim dengannya juga harus mempunyai struktur leksikel yang sama. +manusia. +sekolah. Ibu : +kata nama. Ini disebabkan peluasan makna yang dialami oleh ibu.Hal yang sama berlaku pada kesinoniman cantik dan molek. Sebagai contoh. +perempuan. +berguru. +melahirkan anak. Maksud sinonim ialah ungkapan. kerana dalam bahasa Melayu ada juga kata abah sebagai kata lain bagi ayah dan bapa. Misalnya. +kawasan. hendaklah mempunyai struktur leksikel yang sama semuanya. +dewasa. +betina/perempuan. -objek konkrit. kata-kata yang terlibat secara unggulnya. kata akan berbeza dari segi penggunaannya dan juga peluasan maknanya.

anggerik. (6) melur-melati. sedangkan jenis yang kedua sinonim semu. Berkenaan dengan pasangan (3) . 4 .Sinonim semu timbul apabila terdapat anjakan ciri makna untuk keperluan konteks. (7). (5) mawar-ros.Dalam pasangan suami-isteri dan laki-bini terdapat perbezaan yang berasaskan konteks sosial yang jelas menunjukkan peringkat kecanggihan peradaban. ibu suami saya. tetapi juga dengan kata nama haiwan. dan pasangan sinonim untuk setiap satunya datang kemudian. Hubungan sintagamatik bagi bagi emak adalah terbatas. mawar. benda. kepercayaan alamiah. melati. kata ibu boleh wujud dalam hubungan sintagamatik. Apabila abad dan kurun digunakan dalam bahasa Melayu.Mungkin dalam bahasa Arab sendiri. atau seumpamanya. Perbezaan kata murid-penuntut-mahasiswa dapat dijelaskan berdasarkan konteks sosial dan alamiah. yang pada imbasan pertama kelihatan seperti seerti tetapi pada hakikatnya bukanlah betul betul seerti.Jenis yang pertama boleh dinamakan sinonim sejati. Misalnya. ibu kunyit. (4) anggerik-orkid. dan kawasan. Bahasa Melayu sudah mempunyai nahu. ibu negeri. ibu roti. iaitu seratus tahun. kesinoniman seratus peratus wujud apabila kata baru daripada bahasa asing dimasukkan sebagai pilihan lain untuk kata yang sedia ada.(6).Berdasarkan struktur leksikelnya. Antara pasangan sinonim semu ialah (1) abad-kurun. abad dan kurun bukan sinonim sejati walaupun ada pertindihan makna.Sinonim yang mempunyai persamaan seratus peratus dari segi maknanya jaih lebih sedikit daripada sinonim yang bertindihan sebahagian daripada ciri ciri maknanya. sama ada sosial. kedua-duanya mempunyai makna yang sama. ibu kambing.Kata ini khususnya digunakan untuk merujuk kepada wanita yang melahirkan anak. ibu roti.Pasangan (1) dan (2) mempunyai kata akar yang berasal daripada bahasa Arab. bukan sahaja dengan kata nama manusia. (3) nahutatabahasa. (2) tamadun-peradaban. ibu sungai. ibu asrama. Begitu juga tamadun dan peradaban.

Kalau diteliti komponen makna bagi kedua-dua kata didapati bahawa kata emak dan ibu hanya µorang yang berupaya untuk melahirkan anak atau orang yang melahirkan kita¶.5. utama. mambawa erti µmembuang air besar¶ bukan µtali air¶. apakah perkataan-perkataan yang dikatakan bersinonim benar-benar mendukung pengertian dan makna yang sama. kerana setiap kata ada komponen atau ciri-ciri maknanya sendiri yang tidak dimiliki oleh kata lain. pusat dan lain-lain) daripada sesuatu (seperti pejabat dan lain-lain). II. kata ibu dan emak dikatakan bersinonim. tidaklah tepat jika dikatakan kata emak bersinonim dengan ibu. kata hitung tidak boleh disinonimkan dengan bilang dalam ayat. Misalnya. III. Walaupun pada lasimnya kedua-dua kata ini dianggap mempunyai erti yang sama. Apakah kedua-dua kata ini mendukung pengertian yang sama tepat sehingga pengunaannya boleh ditukar ganti dalam ujaran atau penulisan? Bolehkah kata ibu digantikan dengan emak dalam ungkapan ibu pejabat. Persoalannya di sini. Justeru. emak mithali atau emak ayam?Sudah tentu kurang tepat atau agak janggal kalau digunakan emak dalam ungkapanungkapan tersebut.Sementara itu. Demikian juga dalam masyarakat Sabah bilang membawa erti µcakap¶ atau µbicara¶ dan tidak membawa erti µmenghitung¶. Panggilan hormat terhadap wanita yang telah berumur atau wanita yang bersuami. Umpamanya dalam masyarakat kampung. Kita perhatikan entri makna yang terlibat dalam Kamus Dewan (1994) bagi kedua-dua kata tersebut. ibu mithali atau ibu ayam menjadi emak pejabat. Orang yang melahirkan kita. 5 .Dengan yang demikian. Bahagian besar (induk. Makna bagi sesuatu kata tidaklah tetap kerana maknanya akan berubah-ubah mengikut konteks penggunaan dan amalan kebudayaan masyarakat penuturnya. kata sungai dalam ujaran yang berikut : ³ Saya nak ke sungai´. tetapi tidaklah sedemikian jika diteliti erti kedua-dua perkataan tersebut dari sudut makna atau semantik. Sementara itu. manakala bagi kata ibu terdapat tiga entri makna seperti yang berikut : I. ³Dia bilang dia mahu pulang sekarang´. kata ibu ada dua lagi komponen makna yang tidak terdapat dalam kata emak seperti yang dinyatakan di atas. Kata emak diberikan erti µorang yang melahirkan seseorang¶. Kamus Dewan Edisi Ketiga (1994) mendefinisikan sinonim sebagai kata-kata yang sama maknanya atau kata-kata yang sama maknanya dengan kata lain atau kata seerti. dan dapatkah kata -kata tersebut ditukar ganti dalam ujaran atau tulisan? Tentulah sukar untuk berbuat demikian.1 Sinonim yang bukan sinonim The World Book Encyclopedia (1992) menerangkan sinonim sebagai µkata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama seperti dalam kata yang lain¶.

manis. kata-kat ini perlulah digunakan dengan teliti dalam ayat atau ujaran. jelita. angkuh. kacak. bergaya. dalam ayat ³ Anak kecil Lekshmi mongel sekali´. nyatalah bahawa setiap kata ada mendukung makna yang tersendiri. rupawan. tampan. dan mongel diberikan di bawah : a. sama ada lelaki atau perempuan. Makna sebenar kata-kata ini. elok. Tegasnya. benda. Anggun : elok. lawa. c. molek. kelihatan gagah. menarik. tingkah laku. manakala kacak pada kebiasaannya digunakan untuk lelaki yang dalam lingkungan umur 20 hingga 30 tahun. ayu. Umpamanya. Kacak : i. sedangkan yang hendak dimaksudkan dalam ayat pertama ialah µPraveena memakai pakaian yang cukup elok dipandang¶. dan yang penting ialah mengambil kira komponen makna yang tercakup dalamnya. bangunan. tampan. berupa. menjadi ³Anak kecil Lekshmi kacak sekali´ kerana mongel lazimnya merujuk kepada anak kecil atau bayi yang tidak kira jantina. Dalam ayat kedua ini. Dengan yang demikian. segak. ganteng.Perhatikan satu lagi contoh bagi sinonim. setiap kata mempunyai maknanya sendiri yang tidak dimiliki oleh kata yang lain. menawan. kecil. ii. Oleh itu. kirana. iaitu kata cantik menurut Tesaurus Umum Bahasa Melayu(1990). iaitu anggun. jombang. Untuk itu. walaupun pada lazimnya kedua-dua kata ini dikelompokkan sebagai kata-kata yang bersinonim. dan anggun. perhatikan beberapa daripada kata yang disenaraikan di atas dan komponen maknanya untuk melihat persamaan dan perbezaan maknanya. mongel. molek). amat bergantung pada situasi penggunaannya. gombang. rupa muka . menarik hati (anak) Apabila diteliti komponen makna yang dimasukkan se bagai entri bagi kata-kata di atas. segak. juita. bagus. gaya) b. makna yang disampaikan ialah µPraveena ialah seorang gadis yang mempunyai rupa paras yang cantik¶. Walaupun mempunyai pilihan sebanyak 27 kata sinonim bagi kata cantik. cantik. Demikian juga tidak tepat maknanya jika ayat ³Praveena cukup anggun dengan pakaian baharunya´. pemandangan dan lain-lain sangat elok (bagus. 6 . tidak boleh dikatakan bahawa kata anggun bersinonim dengan cantik. Cantik : sangat menarik apabila dipandang (berkenaan) orang perempuan. tetapi bukan semua kata ini dapat mendukung makna atau pengertian yang sama dengan yang lain. tampan (pakaian. bongkak. ii. d. Sekadar contoh. terdapat 27 kata yang dikatakan bersinonim dengan kata cantik. laksemi. kacak. jambu. Mongel : i. kecil molek. da nada yang berlainan daripada makna yang didukung oleh kata lain dalam kelompoknya. Antara kata-kata itu adalah seperti yang berikut : indah. cantik. makna empat perkataan yang bersinonim.

tetapi sebenarnya memberitahu bahawa kerjanya tidak cantik ataupun hodoh. ada ketika kata cantik digunakan untuk membawa makna yang berlawanan dengan makna yang didukungnya. kata cantik tidak boleh disinonimkan dengan kata lain seperti anggun. dalam ayat ini. ³Banyak cantik kerja kamu!´. si penutur tidak bermaksud bahawa kerja orang yang dilawan cakap itu cantik.Selain itu. Jadi. mongel atau kacak. dalam ayat. 7 . Misalnya.

sopan adil .patut wanita ± perempuan Y yakin ± percaya Z zalim -kejam ziarah .tegah.tujuan.jala jejaka . larang cekap .ombak girang ± riang H hairan .huruf adab .pad B bahagi .ramai basmi . kagum hajat .lekat tanggal .2 Contoh-contoh perkatan yang bersinonim J aring .cucuk syor ± cadangan T ampal .tampan kandas .malap kacak .timbalan nilai ± taksir P parit .hapus bebas ± lepas C cahaya sinar cegah .marah.kisah cermat .rebut rancak .lahap gelombang .jasa bangga .sudi rendang . jimat cipta .longkang pecat .lawat. hamun. sisa bakti .hamba abjad . usik gantung .buang R ramal -teka rampas .giat rela .5.saksama akibat . susah S empit .helah datar . tengking I nsan .siram.siar. kunjung A abad kurun abdi .megah banyak .insaf suntik . payah. sebar herdek .agih baki . niat hebah .reka condong .tenggelam kekal ± abadi L azim .teliti.sukar.rata dakap ± peluk F faedah -manfaat faham ± tahu G ganggu .takjub. curah johan ± juara K kabur .mahir cerita .rimbun rumit .biasa lelap .pemuda jirus .tarikh.lena lokek ± kedekut M ewah ± makmur N naib .maksud hampas . lucut U usir ± halau W wajah -muka wajar .kacau.sangkut gelak .lebih.gagal karam .serbu sesal .senget conteng ± coreng D dalih . sendat serang .manusia isyarat ± tanda 8 .ketat.ketawa gelojoh .sisa hasrat .

iaitu makna denotasi atau makna literal. kata-kata sinonim tetap memainkan peranan untuk memperkaya sesuatu bahasa kerana membantu penutur dan penulis mengelak daripada me nggunakan perulangan kata yang sama sehingga membosankan pendengar atau pembacanya. maka penggunaan kata -kata yang sinonim untuk menggantikan kata tersebut haruslah dilakukan dengan berhati-hati supaya kata yang digantikan benar-benar mendukung pengertian yang sama. atau ilmu semantik. yang menjadi satu komponen penting dalam nahu.6. sesuatu kata itu lazimnya mempunyai pelbagai makna.0 PENUTUP Daripada perbincangan diatas. dapatlah dibuat beberapa kesimpulan tentang sinonim. maka sudah timbul keperluan bagi meneliti dan membicarakan aspek ini. dan sinonim menjadi salah satu perkara yang tidak kurang penting dalam bidang semantik. 9 . dan makna konotasi. Oleh sebab kata mempunyai banyak makna atau pengertian. Walaubagaimanapun.Makna denotasi ialah makna yang lazimnya ditentukan dalam kebanyakan kamus. tidak ada sinonim yang seratus peratus sama dengan kata yang dikelompokkan dengannya seperti yang dihuraikan di atas. Kedua. manakala makna konotasi tidaklah tetap dan sentiasa berubah-ubah mengikut konteks penggunaan kata itu dan sosiobudaya sesuatu masyarakat. Dengan kata lain. Kini memandangkan makna menjadi amat penting dalam struktur bahasa. kesamaan maknanya tidaklah bersifat mutlak. Pertamanya.Bidang yang dimaksudkan ialah bidang kajian makna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful