P. 1
Kedudukan Saudara Kandung Dalam Hukum Waris Islam

Kedudukan Saudara Kandung Dalam Hukum Waris Islam

|Views: 517|Likes:
Published by asriyusuf

More info:

Published by: asriyusuf on Mar 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hukum kewarisan Islam mendasarkan ketentuan pokoknya pada AlquranQS.

An Nisaa¶ ayat 12 dan 176. Hukum waris menduduki posisi yang pentingdalam hukum Islam. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah kewarisan pastidialami oleh setiap orang. Disamping itu hukum waris tersebut langsungmenyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan yang pasti makaakan dapat menimbulkan sengketa diantara para ahli waris. Dalam hukum warisyang diatur adalah persoalan bagaimana harta peninggalan harus diperlakukan,kepada siapa saja harta itu dipindahkan dan bagaimana cara perpindahan hartapeninggalan tersebut.1 Salah satu asas yang dianut dalam hukum kewarisan Islam adalah asas compulsory, yaitu asas yang memberikan pengertian bahwa apabila seorang meninggal dunia maka segala hak akan harta bendanya akan berpindah kepada ahliwarisnya, dimana perpindahan harta benda tersebut tidak digantungkan padakeinginan maupun kehendak ahliwarisnya.Begitupula dengan persoalan bagiandari tiap ahli waris juga telah ditentukan dengan jelas sebagaimana dimuat dalamAlquran,QS An Nisaa¶(4): 12dan QS An Nisaa¶ (4):176. Ketentuan mengenai bagian ahli waris tersebut tidak menimbulkanperbedaan pandangan dikalangan para ulama mazhab karena telah jelaspembagiannya. Namun terhadap ketentuan yang tidak diatur secara jelas sepertibagian untuk saudara kandung, saudara seayah/seibu dari pewarismasih terdapatperbedaan pandangan diantara para ulama sehingga menimbulkan beberapagolongan dalam system kewarisan Islam. Dalam hal ini muncul golongan denganajaran Ahlussunnah, golongan dengan ajarah Hazairin dan ajaran yang kemudianditerapkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Golongan dengan ajaran Ahlussunnahmenitikberatkan pada sistem patrilinial, sedangkan Prof. Hazairin lebih kepadasistem bilateral dan KHI mengabsorbsi kedua ajaran ini dalam ketentuan pasal-pasalnya. 1 Ahmad Azhar Basyir., Hukum Waris Islam, UII Press, Yogyakarta

Hazairin. Ketentuannya adalah bahwa ahliwaris dzul arham baru dapat mewaris apabila tidak ada ahli waris dzul faraid atauashobah. Kedua cucu dari garis yang berbeda ini tidak mungkin mewarissecara bersama-sama. Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia. meskipun pewaris mempunyaianak laki-laki lain. Menurut sistem kewarisan yang dikembangkan oleh golongan Ahlussunah. semantara cucu laki-laki dari anak perempuanberkedudukan sebagai ahli waris dzul arham. Hal ini karena menurut ajaran Ahlussunah bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki menutup kemungkinan cucu dari anak perempuan untukmenjadi ahli waris. Sedangkan dalam sistem kewarisan yang dikembangkan oleh Prof. pihak lakilaki dan pihak perempuan mempunyai kedudukan danhak yang sama sebagai ahli waris. Demikian hal tersebut dengan ketentuan apabila pewaris tidakmempunyai anak laki-laki lain. Hazairindengan sistem bilateralnya tidak membedakan kedudukan diantara para cucu sertamengenal adanya pranata pergantian tempat (plaatsvervulling).. Cucu laki-laki dari anak laki-laki berkedudukan sebagai ahliwaris dzul faraid atau ashobah.(patrilinial). hal. Hal yang menonjol adalah mengenai bagian ahliwaris cucu. Hukum Islam membuka pintu ahli waris untukmelakukan perdamaian dalam rangka menentukan perolehan masing-masingberdasarkan kerelaan. Pendapat beliau berdasarkan penafsiran mengenai ayat 33 suratAn Nisa yang berbunyi ³Wa likullin ja¶alnaa mawaaliya mimma taraka¶lwaalidaani wa¶l-aqrabuuna´2 KHI sebagai pengembangan dari hukum kewarisan Islam membuka pintupilihan yang dipergunakan dalam pembagian warisan dengan mempertimbangkankemaslahatan para ahli waris. sedangkan pada sistem bilateralnyaProf.Cucu dari anaklaki-laki dan cucu dari anak perempuan dapat menggantikan kedudukanorangtuanya yang sudah meninggal terlebih dahulu. 2 Ahmad Azhar Basyir. seperti yang diatur dalam pasal 183 KHI. Yogyakarta Tahun1993. pihaklaki-laki lebih utama tampil sebagai ahli waris. Perbedaan pandangan tersebut pada akhirnya akan berpengaruh terhadappenentuan ahli waris beserta bagian-bagiannya. .UII Press.137. keikhlasan dan kekeluargaan setelah masing-masing ahliwarismenyadari bagiannya. ada perbedaan kedudukan antara cucu dari anak laki-laki dan cucu darianak perempuan. Banyak literatur yang menyorotiperbedaan tersebut.Secara eksplisit dapat disimpulkan bahwa pada sistem patrilinial.

yangpengetahuannya tentang hukum agama sangat mengambang. tetapi menurut KHI mereka dapatdiberi bagian waris atas nama kerabat (pasal 171 huruf e KHI). tetapi tidak dijelaskan apakahmengikuti pendapat Ahlussunah atau mengikuti pendapat Prof. adalahkelompok yang sadar sebagai pengikut suatu agama. Kelompok lain disebut dengan mutian. Berdirinya perguruan-perguruantinggiIslam baik negeri maupun swasta mempercepat proses pemahaman umat Islamakan agama dan hukum yang dikandungnya. Namun demikian hasil yangdiharapkan belumlah maksimal. Budha dan Kepercayaan telah ada di Indonesia dan bahwa prosesperpindahan dari agama Hindu/Budha ke Islam berjalan secara evolutif yangmemakan waktu lama. Dengan kenyataan yang demikian itu maka penerimaan dan penghayatanpenduduk Indonesia terhadap agama dan hukum Islam berbeda-beda bahkan yangmenyangkut aqidah. terutama dilihat daripengalaman masyarakat. Terjadinya pluralisme kesadaran umat Islam terhadap hukum Islam disebabkan oleh beberapa hal yang melatarbelakangi adanya pluralismepemahaman tersebut. Cina dan sebagainya . Dengan melihat perkembangan Islam dalam masyarakat Indonesia tersebut . Ada jugayang menerima Islam hanya pada hal-hal yang sesuai dengan adat kebiasaansetempat. kawin dan meninggal. Sistem pergantiantempat bagi ahli waris diatur dalam pasal 183 KHI. sehingga batas-batasnya sangat bias. dengan mengurangi /menambah ketentuan yang sudah baku dalam syari¶at.3 Kebagkitan dunia Islam diabad ke-19 memberi angin segar bagikebangkitan umat Islam di Indonesia. India. Agama Islam masuk ke Indonesia dimanaagama Hindu. terbatas pada waktusunat. Hazairin. mereka berusaha untukmengetahui dan mendalami ajaran agamanya serta mengamalkannya.2 Ada anggota keluarga dari pewaris yang tidak termasuk golongan ahli warisyang menurut istilah fiqh disebut dzawil arham. hal ini berkaitan dengan persoalan bahwa belumsemua umat Islam dapat terjangkau oleh gerakan ini. Bahwa Islam datang ke Indonesia melalui Negara yang telahmempunyai budaya yang diwarnai oleh agama setempat seperti melalui NegaraPersi. Wajar kalau di Indonesia terdapat kelompok abangan.

b. adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersamasetelah dikurangi dengan keperluan pewaris dari sakitnya hingga meninggal. Permasalahan. Dari latar belakang masalah tersebut. Hazairin dan KHI ? BAB II PEMBAHASAN 4 A. B. c.maka dapatlah dipahami terjadinya pluralisme dalam pelaksanaan hukum Islam 3 Ibid.Harta warisan. meninggalkan ahli waris dan hartapeninggalan. 3 yang dalam hal ini hukum waris Islamnya. beragama Islamdan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi pewaris. B.Pewaris. siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan besarbagian dari tiap-tiap ahli waris tersebut. adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyaihubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. adalah orang yang meninggal atau yang dinyatakan meninggal olehputusan pengadilan. beragama Islam.Ahli waris. Hal 13.4 .Hijab dalam kewarisan Islam Secara terminologi hijab adalah melindungi orang-orang tertentu untukmenerima pusaka semuanya atau sebagian karena ada seseorang lain. permasalahan yang kemudian muncul adalah:Bagaimana kedudukan saudara kandung sebagai ahli waris dalam kewarisan Islam menurut Ahlussunah. Actorterhijabnya seorang ahli waris untuk menerima bagian harta warisan erat kaitannyadengan adanya ahli waris lain yang mendapatkan keutamaan karena jarakhubungan kekerabatanyang lebih dekat kepada pewaris. Dengan demikian dapatlah dilihat bahwadalam pewarisan tersebut terdapat unsur-unsur: a..Unsur-Unsur Kewarisan Islam Dalam ketentuan pasal 171 KHI ditegaskan bahwa yang dimaksud denganhukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikanharta peninggalan pewaris. Masih banyak masyarakat yangmenerapkan hukum waris Islam dengan mengadopsi unsur-unsur hukum adatyangcenderung bercorak bilateral dalam hal kedudukan dan jumlah bagian ahli waris.biaya jenazah.

Yang tidak tertutup oleh saudara kandung atau seayah adalah: .. . Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. walaupunkadangkala dapat terhijab Nuqsan. 2. Hijab Hirman.Seorang saudara dari pewaris karena lebih jauh hubungannya denganpewaris dibandingkandengan bapak pewaris. cucu laki-laki atau bapak . kakek. .Ahli waris yang tidak dapat terhijab hirman sama sekali.Paman seayah tertutup paman kandung dan oleh orang yang . SH. Kelompok ini adalah anak laki-laki. Kelompok ini adalah yang selainenam orang diatas.Saudara seayah oleh saudara kandung. ayah. hal 1. suami. putri.Begitupula dengan saudara seayah atau seibu saja terhalang oleh saudara kandungkarena lebih lemah hubungannya dengan pewaris. putra cucu laki-laki dan bapak -Saudara seibu tertutup oleh anak.Anak saudara kandung/ponakan oleh saudara (laki-laki) seayah dan tertutup oleh orang yang menutup saudara seayah . adalah terhijabnya ahli waris dalam memperoleh seluruh bagian akibat adanya ahli waris yang lain. Dalam hal ini Amir Syarifuddin menyebut sebanyak 12 orang atas dasar pendapat patrilinialisme ( ahlussunnah) yaitu: -Cucu (laki/perempuan) tertutup anak. maka ia akan terhijab oleh bapak.Paman kandung tertutup oleh ponakan seayah dan oleh yang menutupnya. Faturrahman membagi hijab hirman ini dalam dua kelompok yaitu: 4 Abdul ghofur Anshori. -Kakek tertutup ayah -Nenek tertutup ibu -Saudara kandung oleh putra.Ahli waris yang dalam suatu keadaan dapat menjadi ahli waris tetapidalam keadaan lain terhijab hirman. Econisia.MH. 2002.Anak saudara seayah/ponakan oleh anak saudara kandungoleh orang yang menutup saudara kandung.5 Berdasarkan uraian diatas maka hijab dapat dibagi menjadi dua macam hijab yaitu: a. ibu dan istri ( kelompok enam ).anak perempuan.ayah. cucu. cucu perempuan. Eksistensi dan adabtabilitas.

Tetapi bila saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang. tetapi mempunyaiseorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan(seibu saja). Katakanlah: µ Allahmemberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): Jika seorang meninggaldunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan.maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yangditinggalkannya. -Ibu dari 1/3 menjadi 1/6 karena ada anak pewaris -Cucu perempuan dari putra dari ½ menjadi 1/6 sebagai pelengkap 2/3 karena ada putri kandung pewaris -Saudari seayahdari ½ menjadi 1/6 penyempurnaan 2/3 karena ada saudara kandung. . maka bagi keduanya duapertigadari harta yangditinggalkan oleh yang meninggal. hanya 6 bagiannya yang berkurang atau menurun dari bagian yang semula. baik laki-laki maupun perempuan yang tidakmeninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiridari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan maka bagian seorangsaudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan«´ . maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara ituseperenam harta.menutuppaman kandung itu. Dengan demikian ahli waris itu masih mendapatkan bagian waris. Hijab Nuqsan.Nisaa¶ dinyatakan bahwa: ³Mereka meminta fatwa kepadamu ( tentang kalalah). adalah hijab sebagian yaitu berkurangnya bagian yang semestinya diperoleh oleh ahli waris karena adanya ahli waris yang lain. C. tetapi jika saudaraperempuan itu dua orang. b. Kalalah Dalam Al-Qur¶an kalalah disebut dalam dua ayat yaitu dalam surat AnNisaa¶ ayat 12 dan ayat 176. dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh hartasaudara perempuan). -Anak paman seayah tertutup oleh anak paman kandung. Dalam ayat ke 12 surat An-Nisaa¶ dinyatakan bahwa: ³ Jika seseorang mati.Anak paman kandung oleh paman seayah dan oleh orang yang menutup paman seayah itu. Mereka itu adalah: -Suami dari ½ menjadi ¼ karena ada anak. -Istri dari ¼ menjadi 1/8 karena ada anak. jika ia tidak mempunyai anak.maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu«´ Dalam ayat ke 176 Surat An.

7 Perbedaan pandangan mengenai kalalah ini mengakibatkan terjadinyaperbedaan dalam menentukan kedudukan hak waris dari saudara pewaris. Dengan demikian menurut Prof.8 Jadi dengan demikian maka pengertian kalalah adalah apabila seorangpewaris tidak meninggalkan atau mempunyai anak dalam pengertian tidakmempunyai anak laki-laki maupun anak perempuan dan keturunannya. D. Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia. sedangkananak perempuan tidak menghijab hak waris dari saudara pewaris. Kalangan yang berpendapat bahwa kata ³anak´ hanyamenunjuk pada anak laki-laki saja mempunyai konsekuensi bahwa selama adaanak laki-laki dari pewaris. Bagian waris dari saudara (laki-laki/perempuan) kandung menurut beliau Imam syafii dengan.A. Hazairin pengertian kalalah adalahorang yang mati tidak mempunyai keturunan. Hazairin yang terkenal dengan sistem bilateralnya berpendapat bahwakalalah adalah apabila seorang yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak.Maksud dari walad atau anak mengandungarti yang umum yaitu laki-lakimaupun perempuan. Citra Aditya Bakti.Hak Waris Saudara Kandung Menurut Imam Syafii Dan Ahlussunnah.Rasulullah tidak menjelaskan pengertian kalalah secara detail.Didalamketentuan pasal 176 KHI. Anak dalam pengertian ini adalah anak laki-lakiatau cucu laki-laki yang menghijab hak waris dari saudara pewaris. PT. Hal inisesuai dengan ijma¶ para ulama yang menyatakan bahwa anak laki-laki daripewaris menghijab bagian waris dari saudara kandung laki-laki dan atauperempuan dari pewaris. .6 Prof. pengertian anak menimbulkan beberapa pendapatdiakalangan para ulama. dapat terhijab oleh ahli waris lain yang mempunyai 6 Budiono. Bandung. Pengertian anak ini masih dapat diperluas lagi denganketentuan setiap orang dalam garis keturunan kebawahmelalui laki-laki maupunperempuan. Ulama Ahlussunnahberpendapat bahwa kalalah adalah apabila seseorang meninggal dunia tidak7 meninggalkan ayah maupun anak. Tetapi apabila pewaris hanya mempunyai anak perempuansaja maka tidaklah menghijab hak waris dari saudara kandung pewaris.Rachmad. maka saudara kandung dari pewaris akan terhijab darihak atas bagian waris. sehinggapara sahabat dan ulama pernah berbeda pendapat tentangnya.

Transendensi KeadilanHukum Wari . dua orang atau lebih. Hazairin. Hazairin. Hal ini terjadi selama tidak ada kakek dan ahli warisyang menghijabnya. mewaris bersama saudaralaki-laki kandung dengan perbandingan 2:1.1999.Hak Waris Saudara Kandung Menurut Prof. b. -2/3 apabila dua orang atau lebih tanpa bersama saudara laki-laki kandung -Ashobal bil ghoir apabila sendiri atau banyak. Citra Aditya Bakti. saudara kandung laki-laki dan atau perempuandari pewaris selamanya tidak dapat mewaris bersama dengan anak laki-laki danatau anak perempuan dan anak-anak dari mereka (cucu). embaharuan hukum Kewarisan Islam di Indonesia. hal 32 8 hubungan yang lebih dekat dengan pewaris dalam garis keturunan vertikal keatas dan kebawah sebagai berikut:9 a. paman sekandung maupun paman seayah sertaanak laki-laki paman sekandung/seayah. Saudara laki-laki kandung dapat terhijab oleh anak laki-laki atau cucu lakilaki pancar laki-laki dan Ayah. paman kandung dan seayah dan sekalian anak turunmereka. -Dapat menghijab Saudara laki-laki seayah. Menurut Prof. ia juga mendapatushubahketika bersama-samaseorang atau lebih anak perempuan. Saudara perempuan kandung terhijab oleh Ayah. anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. seorang ataulebih cucu perempuan dari anak laki-laki tanpa saudara laki-laki kandung. -Menghijab bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki terhadap saudara laki-laki/perempuan seayah. -½apabila ia sendiri tanpa ada saudara laki-laki kandung pewaris. 1999. 44 7ibid 8 Rachmad. hal. anak laki-laki saudara laki-lakisekandung maupun seayah. -Ashobah baik sendirian atau berbilang atau bersama saudara perempuannyayang sekandung dengan cara berbagi 1:1 antar laki-laki dan 2:1 antara laki-laki dan perempuan. baik laki-laki maupun 9 A. Budiono. Sukris Sarmadi.A. anak laki-laki saudarakandung dan seayah. E. Bandung . PT. -Seorang saudari perempuan tidak dapat menghijab saudara perempuan sebapak kecuali ia berbilang..

.11 Dari pemahaman tersebut maka beliau mengatakan bahwa saudara kandungdengan saudara seayah dan saudara seibu mempunyai kedudukan yang samadalam hal mewaris. makaselamanya saudara tidak dapat mewaris bersama dengan anak dan atau keturunandari pewaris tersebut. Hazairin tidak membedakan antara saudara kandung dengan saudaraseayah atau saudara seibu dalam memahami isi dari QS. Tintamas Indonesia. dan tidak saling menghijab . F. yang artinya ³ berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak sesudah itu sisanya untuk orang lakilaki yang lebih utama ³ tidak dapat dijadikan dasar terhijabnya saudara kandung oleh ayah.. An-Nisaa¶ ayat 11 tidak berlaku penuh. Pasal 181 KHI mengaturmengenai kedudukan saudara seibu dari pewaris. sebab pengkhususan seperti itu tidak ada dasar hukumnya yang kuat. Dengan demikian maka Prof. kalanganahlussunah sendiri mengakui adanya keumuman pengertian saudara dalam suratAn-Nisaa¶ ayat 11. hal 35. Hazairin mengatakan bahwa selama pewarismasih mempunyai anak dan atau keturunan dalam garis lurus kebawah.10 Prof. 10 Hazairin.oleh karena itu harus ditafsirkan secara umum untuk semua jenis saudara tanpapembedaan seperti pengertianwalad atau anak.Hak Waris Saudara Kandung Menurut KHI Di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam kedudukan saudara sebagaiahli waris diatur dalam pasal 181 dan pasal 182 KHI. sedangkan dalam pasal 182 KHIdiatur mengenai kedudukan saudara kandung dan saudara sebapak dari pewaris. An-Nisaa¶ ayat 12 danayat 176. Bahwa ayah sebagaiashobahapabila pewaris tidak mempunyai anaksebagaimana yang terdapat dalah hadistyang diriwayatkan oleh HR. Hazairin. Dengan demikian kedudukan anakpewaris tidak dapat digantikan oleh ayah pewaris. dalam hal kewarisan antara ibu bersama dengan saudara. Menurut Prof. Hal lain yang menjadi pertimbangan beliau adalah bahwa jumlah bagianwaris dari suami atau istri dipengaruhi oleh bagian waris anak tetapi tidakdipengaruhi oleh bagian dari ayah pewaris. Halini didasarkan pada jumlah bagian waris anak yang lebih besar daripada jumlahbagian waris dari ayah. Jakarta. Hukum Kewarisan Bilateral MenurutAl-Quran dan Hadist. Bukhari dan Muslim. 1964.perempuan dalam garis lurus kebawah tanpa disyaratkan tidak adanya ayah daripewaris. Menurut beliau bahwa kesejajaran kedudukan anak dari pewaris dan ayahdari pewarisyang tampak dalam QS.

Saudara laki-laki sebapak menjadikan saudara perempuan sebapaksebagai ashobah dengan ketentuan 2:1 dengan saudara perempuansebapak tersebut G. saudara seayah dan saudara seibu. 5. Adanya .11Ibid. Hak Waris Saudara Kandung Menurut Pendapat Kelompok Dari berbagai pendapat dan pandangan yang dikemukakan oleh banyakkalangan ahli seperti diuraikan diatas maka kami berpendapat bahwa konsep KHIyang sebagian besar merujuk pada pendapat ahlussunah dan Imam Syafii relatiftelah diterima oleh banyak kalangan. Bilasaudara perempuan tadi bersama-sama dengan saudara laki-lakikandungatau seayah. Sedangkan dalam pasal 182 KHI disebutkan bahwa: ³Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak sedang iamempunyai seorang saudara perempuan kandungatau seayah maka iamendapat separuh bagian waris. makasaudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapatseperenam bagian.Jika ada dua atau lebih saudara perempuan kandung dan atau saudaraperempuan sebapak baik mereka itu terdiri dari (a) seluruhnya saudaraperempuan kandung (b)seluruhnya saudara perempuan sebapak (c)saudara perempuan kandung dan saudara perempuan sebapak. 3. Pasal 181 KHI menyebutkanbahwa: ³Bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah. 10 Dari ketentuan pasal 181 dan pasal 182 KHI ini tersirat bahwa dalam konsep KHIcenderung mengikuti pendapat Ahlussunah yang membuat pembagian saudaramenjadi saudara kandung. 4. 2. makamereka memperoleh dua per tiga bagian waris.Saudara laki-laki kandung menjadikan saudara perempuan kandung sebagai ashobahdengan ketentuan 2:1 dengaa saudara perempuan. Hazairin yang mengkhususkan pengertian saudara tanpa membedakansaudara kandung.Jika hanya ada satu saudara perempuan kandung maka ia mendapatkan setengah bagian waris. saudara seayah dan saudara seibu. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka merekabersama-sama mendapat sepertiga bagian´.Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebihmaka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian waris. maka saudara lakilaki adalah dua berbanding satu dengansaudara perempuan´ Pasal 182 KHI dapat ditafsirkan sebagai berikut: 1.Jika hanya ada satu saudara perempuan sebapak maka ia mendapatkan setengah bagian waris.daripada pendapatProf.

12 Ahmad Azhar Basyir.12 Ada dua persoalan yang berkaitan dengan ketentuan pasal 182 KHI yaitudapat tidaknya saudara laki-laki sebapak menarik saudara perempuan sekandungmenjadiashobah. Namun demikianapabila memperhatikan ketentuan dari pasal 181 dan pasal 182 KHI. Hal ini tentulah dapatdipahami dengan melihat kedekatan hubungannya dengan pewaris. maka saudara laki-laki sebapaktidak dapat menjadikan saudara perempuan kandung sebagaiashobah. KHI menerima konsep bahwa antara .pembedaan saudara antara saudarakandung. sesama saudara kandung. Apabila mengikuti KHI maka yang dimaksud dengan kalalahadalah apabila seorang mati tidak meninggalkan anak keturunan tanpa disyaratkantidak adanya ayah. meskipun dalam ketentuan pasal 185 KHI mengisyaratkanadanya pranata pergantian tempat yang tidak dikenal dikalangan ahlussunah danImam Syafii. opcit hal. Apabila saudara dari pewaris tersebut baru dapat mewaris apabila pewarismeninggal dalam keadaan kalalah. Menurut pendapat dari Rachmad Budiono sesuai dengankeumuman asas didalam hukum kewarisan Islam. 198 12 Asas umum ditariknya seorang perempuan menjadiashobah oleh seoranglaki-laki adalah bahwa mereka berada dalam kesetaraan kedudukan.Oleh karena itu ada tidaknya ayah hanya akan mempengaruhi besar kecilnyabagian waris yang akan diterima oleh saudara dari pewaris. maka bagianwaris dari saudara kandung pewaris relatif lebih besar daripada bagianwarisdaridara seayah atau saudara seibu dari pewaris.sedangkan saudara laki-laki sebapak sebagaiashobah. Apabilamereka mewaris bersama-sama maka saudara perempuan sebagai dzul faraid. Hal ini dapatdilihat misalnya antara sesama anak kandung. sesamacucu. saudara seayah dan saudara seibu seperti terlihat dalam ketentuan pasal181 dan 182 KHI dapat dipakai sebagai pedoman pembagian waris dikalangansaudara pewaris. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 177 KHI. Meskipun merekabersaing/bersamasama dalam mewaris tetapi tidak dengan sendirinya saudaralaki-laki sebapak menjadikan saudara perempuan kandung menjadi ashobah. maka pengertian ³anak´ sebaiknya diartikansecara umum yaitu meliputi anak laki-laki dan anak perempuan danketurunannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa saudara kandung dapat mewarisbersama dengan ayah apabila pewaris mati dalam keadaan tanpa anak keturunan.

saudara kandung dan saudaraseayah/seibutidak saling menghijab hirman. saudara seayah dan saudara seibu. dengan pegertian tidak mempunyai anak dan ayah. saudara seayah dan saudara seibu. KHI juga menegaskanbahwa diantara saudara kandung. saudara seayah dan saudara seibu tidak saling mengijab. Saudara kandungpewaris inimenghijab saudara seayah dan atau saudara seibu dari pewaris. Bahwa para saudara dari pewaris ini baru dapat mewarisi harta warisan apabila pewaris meninggal secarakalalah. denganpengertian pewaris meninggal tanpa adanya anak dan ayah. Bahwa beliau juga berpendapat bahwa tidak disyaratkan tidakadanya ayah dalam halkalalah. Kesimpulan Kalanganahlussunah mengatakan bahwa saudara dibedakan menjadi saudara kandung. Kelompok kami berpendapat bahwa apabila antara saudara kandung dansaudara seayah/seibu tidak salingmenghijab maka mereka dianggap berderajatsama. Dalam KHI juga dinyatakan bahwa saudara-saudara dari pewaris itu barudapat mewaris apabila pewaris meninggal dalam keadaankalalah.Pembedaan hanya terjadi pada besar kecilnya bagian dari masing-masing jenissaudara tersebutHal ini dapat dilihat pada ketentuan pasal 181 dan pasal 182KHI. B. tidakmengadakan pembedaan pengertian saudara dengan saudara kandung. KHI tidak mengadakan pembedaan kedudukan antara saudara pewarisdengan pengertian saudara kandung. Bahwa kedudukan saudara pewaris adalah sejajardalam hal mewaris dan tidak saling menghijab diantara mereka. Prof. Berbeda halnya apabila saudara kandungdapat menghijab hirman saudara seayah/seibu. maka yang membedakan mereka adalah besar kecilnya bagian warisnya dan dengan demikian maka saudara laki-laki seayah tidak dapat menarik saudara perempuan kandung sebagaiashobah. oleh karena itu saudara laki-laki seayah dapat menjadikan saudaraperempuan kandung sebagaiashobah. saudaraseayah/seibu. Hazairin mengartikan saudara dengan pengertian yang umum. sebagaimana konsep anak menghijab hirman ayah atau ibu. Saran . BAB III PENUTUP A. tetapi hal ini tidak menjadikanmereka berderajat sama.

Budiono. Jakarta. Al-Quran dan Terjemahannya. Hazairin. Hukum waris Islam. Proyek Penerbit Kitab Suci Al-Quran. Jakarta.Bahwa kewarisan Islam dalam KHI yang berkenaan denganbagian warisdiantara saudara kandung. Sarmadi.Sukris. namun sangat penting artinya untukmenetapkan posisi dan besar bagian dari ahli waris antara saudara kandungdengan saudara seyah/seibu secara definitif dan limitatif dalam KHI. 1999. Ahmad Azhar. meskipun dalam keumumanasas hukum waris Islam dikenal dengan adanya istilah perdamaian sebagaimanatertuang dalam ketentuan pasal 183 KHI. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadist.A. Sumber : Kedudukan Saudara Kandung Dalam Hukum Waris Islam Tulisan ini adalah paper penulis (Raimond Flora Lamandasa) . Ekonesia Fakultas Hukum UII. Yogyakarta 1999. 14 Departemen Agama. Raja Grafindo Persada. saudara seayah. Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif. Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta. PT.1997. DAFTAR PUSTAKA Basyir. Bandung.Rachmad. Tintamas. PT. Untuk itumasih diperlukan adanya pemikiran bersama dan atauijtihad untukmenyelesaikan persoalan tersebut secara menyeluruh.Citra Aditya Bakti. 1971. 1964. saudara seibu masih menyisakanpersoalan yang belum diperoleh pemecahannya secara menyeluruh.A.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->