PFRßFZAAt

H0T0R ARuS TFRuS &
H0T0R ARuS ulAt6 AllK
MC1C8 LLLk18lk
W MoLor elekLrlk berfunasl menukarkan
Lenaaa elekLrlk kepada Lenaaa
mekanlkalŦ
MoLor elekLrlk beker[a berdasarkan
prlnslp medan lasLlk dan
menaaunakan Pukum 1anaan klrl
llemlnaŦ
'T1UXTU1
!CTC1
MoLor AŦ1
W

W

W

MoLor AŦu
W

W

W

!1JA'J!
C!1A'J !CTC1
AXTC1-AXTC1
!!!AGA1U]J
XATUAA !CTC1
W Moonitud orus ť
!lka maanlLud arus berLambahţ kela[uan [uaa akan
berLambah
W i/onoon /i/iton oeoe/unoť
!lka bllanaan llllLan aeaeluna berLambahţ kela[uan
[uaa berLambah
W ekuoton moonet keko/ť
!lka kekuaLan maaneL kekal berLambahţ kela[uan
[uaa akan berLambah
W enis teros oeoe/unoť
1eras besl lembuL akan menahasllkan kela[uan
vana Llnaal
!1tAAA
!1JA'J! C!1A'J
!CTC1
A.T ¿ A.U
,@Ŧ@ ,@ŦD
Menaaunakan bekalan A1 Menaaunakan bekalan Au
Menaaunakan komuLaLor
aelana Lerbelah
Menaaunakan dua aelana
aellnclr
komuLaLor menukarkan arah
penaallran arus dalam anaker
Au sendlrl vana berLukar arah
dl dalam anaker
kela[uan beraanLuna kepada
bllanaan llllLanţ kekuaLan
maaneLţ luas anaker dan
maanlLud arus
lrekuensl puLarannva sama
denaan frekuensl bekalan Au
kurana cekap kerana aeseran
anLara komuLaLor dan berus
Leblh cekap kerana Llada
aeseran anLara aelana aellnclr
dan berus
kLSlMÞuLAn
MoLor AŦ1 Ǝ MoLor AŦu mempunval keleblhan
dan kekuranaannva vana Lersendlrl darl seal
keaunaan dan keselamaLan aLau rlslko vana
boleh menaundanakan bahavaŦ
namun dlanLara keduanva mempunval
persamaan dan perbezaannva darl seal
sLrukLur dan prlnslp operasl moLor LersebuLŦ
SETERUSNYA...
111117^^P
11^PJ^1^ 11PJ^P^
^11¬ J111¬ o
11PJ^P^ ^11¬
11^P¹ ^111
11PJ^P^ 1111J111
W Þen[ana elekLrlk berfunasl
menukarkan Lenaaa mekanlkal
kepada Lenaaa elekLrlkŦ
Þen[ana elekLrlk beker[a berdasarkan
prlnslp aruhan elekLromaaneLdan
menaaunakan Pukum 1anaan kanan
llemlnaŦ
Þen[ana elekLrlk Lerbahaal kepada
dua [enls lalLu Þen[ana aŦL dan
Þen[ana aŦuŦ
¬J111J11 11PJ^P^
^J
111P¬11 O111^¬1
11PJ^P^ ^.J
W Apablla anaker berpuLar pada keadaan menaufuk(0o) ţ slslŴslsl
anaker memoLona aarlsŴaarls maaneLŦÞerubahan fluks men[adl makslmum dan
dŦaŦe aruhan
LerhasllŦArah arus Lerhasll dalam anaker dlenLukan oleh Pukum 1anaan kanan
llemlnaŦ
W Semasa anaker dalam keadaan meneaak(90o)ţslsl anaker selarl denaan uraL
dava maaneLŦÞerubahan fluks maaneL Lldak berlaku dan arus aruhan slfarŦ
Semasa anaker dalam keadaan meneaak semula(180o) Þerubahan fluks maaneL
makslmum semula dan arus aruhan adalah makslmumŦuenaan banLuan
komuLaLor arah arus vana menaallr dalam aalvanomeLer maslh samaŦ
W Semasa anaker dalam keadaan meneaak semula(270o)ţperubahan fluks
maaneL Lldak berlaku dan arus aruhan adalah slfarŦ
¬J111J11 11PJ^P^
^1
111P¬11 O111^¬1
11PJ^P^ ^1
W Apablla anaker berpuLar pada keadaan menaufuk(0o) ţ slslŴslsl anaker
memoLona aarlsŴaarls
maaneL Ŧ Þerubahan fluks men[adl makslmum dan dŦaŦe aruhan LerhasllŦArah
arus Lerhasll dalam
anaker dlenLukan oleh Pukum 1anaan kanan llemlnaŦ
W Semasa anaker dalam keadaan meneaak(90o)ţslsl anaker selarl denaan uraL
dava maaneLŦ
W Þerubahan fluks maaneL Lldak berlaku dan arus aruhan slfarŦ Semasa anaker
dalam keadaan meneaak semula(180o) Þerubahan fluks maaneL makslmum
semula dan arus aruhan adalah
makslmumŦ
W ulsebabkan senLuhan anLara berus dan hu[una anaker berLukar kedudukan
arah arus vana menaallr dalam aalvanomeLer pada arah vana berLenLanaanŦ
Semasa anaker dalam keadaan meneaak semula(270o)ţperubahan fluks
maaneL Lldak berlaku dan arus aruhan adalah slfarŦ
%%

,@@
W ,  
€°–¾¯ °ff° °f–f  ½f f °f–f ¯ f°f ,  
©f 
f¾ff° ½°¾½¯ f°f¾ f° ¯ °––°ff°¯@f°–f° ¯°–

$%#&%&# % # .

 @ W W  W               ..

. D W           W  W         .

!#$! !#$ % # .

.

.

% # % # !#& & % # .

f–° f¾ f¯f–° f¾ f¯ f f©f°©–fff° f¯ f W f°–f°f°– – °– f f°–f°f°– – °– f¯ f f©f° ©–f f¯ f W ff°¯f–° f f ff°¯f–° f f¯ f f©f° ©–fff° f¯ f W °¾ f¾– – °– @ f¾ ¾ ¯ ff°¯ °–f¾f° f©f° f°–°–– .W .

!# !#$! !#$ % # % & .

@ D . °––°ff° ¯f – f°–  f ¯f ¯ °ff° ff ½ °–ff° f¾ ff¯ f°–  f©f° –f°°– ½f f f°–f° f° ff° ¯f–° f¾ f°– f° ¯f–° f¾ f°– n f½ f°f – ¾ f° f°ff ¯f f° ¾ ..@ @ . °––°ff° ff° @ . °––°ff° ff° D . °––°ff° f – f°– – °n D¾ ° f°– f ff ff¯ f°–  °¾ ½ff°°f ¾f¯f °–f° € °¾ ff° D  n f½ f°f f f – ¾ f° f°ff – f°– – °n f° ¾ .

 D¯ ¯½°f  f° f° f°–f°°f f°– ¾ ° f ¾ – –°ff° f° ¾ f¯ff° ff ¾ f°–  ¯ °–° f°–f° fff -f¯° f°ff f°f ¯ ¯½°f ½ ¾f¯ff° f° ½ ff°°f f ¾ – ¾ f° ½°¾½ ½ f¾ ¯ ¾ .9D. @ ..

$%#&$ .

!# %#! #&$%#&$ !#&$ & .

!%# W 9 °©f°f  €°–¾ ¯ °ff° °f–f¯ f°f ½f f °f–f  9 °©f°f  ©f f¾ff° ½°¾½ff° ¯f–° f° ¯ °––°ff°¯@f°–f°f°f° ¯°– 9 °©f°f  ff– ½f f f© °¾f9 °©f°ff f° 9 °©f°ff .

$%#&%&#! % .

!#$! !#$ ! % W ½f ff°– ½f½f f f ff°¯ °–€%% ¾¾ ¾¾ f°– ¯ ¯°––f¾ –f¾¯f–° 9 ff°€¾¯ °©f ¯f¾¯¯ f° – ff° f¾ ff¾ f¾ ff¯f°–  °f° ¯@f°–f°f°f° ¯°– ¯f¾ff°– ff¯ f ff°¯ ° –f%% ¾¾f°– ¾ f °–f°f ff¯f–° 9 ff°€¾¯f–° f f f°f¾ff°¾€f  ¯f¾ff°– ff¯ f ff°¯ ° –f¾ ¯f%%9 ff°€¾¯f–° ¯f¾¯¯¾ ¯f f°f¾ff°f ff¯f¾¯¯ °–f° f°f° ¯ffff¾f°–¯ °–f ff¯–ff°¯ ¯f¾¾f¯f  ¯f¾ff°– ff¯ f ff°¯ ° –f¾ ¯f%% ½ ff°€¾ ¯f–° f f f°f¾ff°f ff¾€f W W .

.

$%#&%&#! & .

!#$! !#$ !& W ½f ff°– ½f½f f f ff°¯ °–€%% ¾¾ ¾¾f°– ¯ ¯°––f¾ –f¾ ¯f–° 9 ff°€¾¯ °©f ¯f¾¯¯ f° – ff° f¾ f f¾ f¾ ff¯ f°–  °f° ¯@f°–f°f°f° ¯°– ¯f¾ff°– ff¯ f ff°¯ ° –f%% ¾¾f°– ¾ f °–f°f ff¯f–°  9 ff°€¾¯f–° f f f°f¾ff°¾€f ¯f¾ff°– ff¯ f ff°¯ ° –f¾ ¯f%%9 ff°€¾¯f–° ¯f¾¯¯ ¾ ¯f f°f¾ff°f ff ¯f¾¯¯ ¾ f f°¾ °f°f°ff ¾ f°©°–f°– f f° fff¾f°–¯ °–f ff¯–ff°¯ ½f ffff°– °f°–f°  ¯f¾ff°– ff¯ f ff°¯ ° –f¾ ¯f%% ½ ff°€¾ ¯f–° f f f°f¾ff°f ff¾€f W W W .

.

%% .