KAQ1043 BIMBINGAN TINGKAHLAKU AWAL KANAK -KANAK

TAJUK JURNAL : SIMPTOM DISLEKSIA KANAK -KANAK PRASEKOLAH

NAMA : Nurul Ashinaz bt Abdul Majid

NO MATRIK : E20091000272

KUMPULAN : C

SEMESTER : Semester II Sesi 2010/2011

NAMA PENSYARAH : Cik Anis Norma bt Jaafar

Page 0

ULASAN JURNAL Berdasarkan jurnal Simptom Disleksia Kanak-kanak Prasekolah, jurnal ini

membincangkan tentang peratusan kanak-kanak prasekolah yang berisiko mempunyai simptom disleksia, peratusan berdasarkan gender dan subkajian yang paling sukar dikuasai oleh kanak-kanak. Terdapat 10 subujian dalam set ini yang menguji ingatan memori, pengetahuan, kemahiran motor halus, deria persepsi dan keseimbangan tubuh. Menurut Drake (1989), antara ciri-ciri masalah disleksia yang dikenalpasti adalah seperti kesukaran belajar berbahasa, ketidakseimbangan dan kebolehan intelektual, tidak lancar membaca sesuatu bahan bercetak, tidak dapat menulis dengan lancar dan tepat , mata menjadi penat setelah beberapa minit menumpu pada tulisan dan mempunyai tumpuan pendengaran serta pengamatan visual yang terhad. Kanak-kanak disleksia seringkali ditempatkan di Kelas Pemulihan Khas bagi mengatasi kegagalan menguasai kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Menurut Sofea (2000), disleksia bukanlah satu kecacatan dan tiada kaitan dengan tahap kecerdikan seseorang , ia juga tidak boleh disembuhkan tetapi boleh dirawat (BOLD 2000). Hasil kajian pakar perubatan pula mendapati dari segi fizikal nya, kanak-kanak disleksia merupakan seorang yang aktif (Zabidi 2000) . Menurut kajian lepas oleh Norani, Abd Razak, Norazizah, Adnan @ Nan Khamis dan Siti Eshah (1999), menunjukkan seramai 3,103 (9%) daripada 34,178 kanak -kanak prasekolah adalah terdiri dari berkeperluan khas pelbagai kategori. Menurut jurnal, populasi kajian ini melibatkan 40 orang pelajar dari dua kelas prasekolah di dua buah sekolah berbeza di Negeri Sembilan yang terpilih secara rawak. 17 sampel terdiri pelajar lelaki, manakala 23 sampel adalah pelajar perempuan. Kajian ini mengadaptasi instrumen The Dyslexia Early Screening Test (DEST) melalui kaedah Terjemahan Brislin dan membentuk set Ujian Awal Pengesahan Disleksia (UAPD). Ujian Awal Pengesahan Disleksia ini mengandu ngi 10 subujian iaitu ujian 1 - menamakan dengan pantas, ujian 2 - mencucuk manik, ujian 3- membeza bunyi, ujian 4 - keseimbangan tubuh, ujian 5- mengenalpasti rima/sebutan huruf pertama, ujian 6 - span digit ke hadapan, ujian 7 menamakan angka, ujian 8 - menamakan abjad/huruf, ujian 9 - turutan bunyi, ujian 10 menyalin bentuk berdasarkan conto h yang diberi. Data kajian ini dianalisis secara deskriptif menggunakan peratusan. Berdasarkan jadual 7 yang terdapat di dalam jurnal, jika dilihat dari peratusan sampel yang berisiko mempunyai simptom disleksia, daripada 10 subujian yang dijalankan mendapati 27.5% (11 orang) kanak -kanak dikesan menunjukkan simptom berisiko disleksia , namun hanya 15% (6 orang) sampel sangat berisiko mempunyai simptom disleksia. Dapatan ini juga dipengaruhi oleh beb erapa aspek antaranya terdapat kemahiran yang diuji

Page 1

tidak merupakan elemen pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. menjadikan sampel kurang terbiasa dan lemah dalam penguasaan.

Keadaan ini Ujian lain

mempengaruhi keputusan ujian ini adalah pengujian µKeseimbangan Tubuh¶ yang tidak menjadi keutamaan di kelas p rasekolah. Elemen ini kerapkali dilibatkan secara tidak langsung dalam ger akan semasa Pendidikan Jasmani contohnya seperti, pergerakan berjalan di atas papan imbangan. Namun demikian, ia bukanlah bertujuan untuk mengenalpasti dan memperbaiki kesan ketidaks eimbangan tetapi sekadar riadah dan rekreasi. Komponen pengajaran ini boleh menjadi satu alat pengukuran dalam membantu kanak-kanak yang didapati tidak seimbang tubuh badannya agar dirujuk pada pihak perubatan bagi mengenalpasti tahap kesihatannya terutama berkaitan saraf cerebrum yang berkait rapat dengan keupayaan mental. Jika dilihat dari peratusan simptom mengikut gender pula, bilangan pelajar lelaki adalah sangat berisiko simptom disleks ia berbanding pelajar perempuan. Ia berdasarkan keputusan ujian yang ditunjukkan oleh indek pencapaian 1.5 iaitu seramai 3 orang sampel lelaki (7.5%) dan tiada pelajar perempuan. Bagi indeks 1.4 sampel perempuan melebihi pelajar lelaki iaitu 2 orang (5%) d an sampel lelaki seramai 1 orang (2.5%), tiada sampel yang mencapai 1.3, bagi indeks 1.2 sampel pelajar perempuan melebihi sampel lelaki iaitu seramai 3 orang (7.5%) dan tiada sampel lelaki. Bagi indeks 1.1 pula, pencapaian adalah sama bagi kedua -dua sampel iaitu 1 orang (2.5%). Terdapatnya kajian dalam

perkembangan sistem saraf manusia mendapati kanak -kanak lelaki lebih lambat matang berbanding kanak -kanak perempuan. Kelewatan ini memungkinkan faktor disleksia bagi kanak-kanak lelaki dalam kajian ini tingg i. Berdasarkan simptom disleksia mengikut risiko, daripada 10 subujian yang dijalankan terdapat 3 subujian yang telah dikenalpasti sukar dikuasai oleh kanak -kanak dalam ujian ini dan mencatatkan p eratusan kegagalan melebihi 40% antaranya adalah subujian 8 (Menamakan Abjad/Huruf), subujian 5 (Mengenalpasti Rima/Sebutan Huruf Pertama) dan subujian 3 (Membezakan Bunyi). Bagi subujian 8, ketika ujian dijalankan abjad/huruf yang dikemukakan sebagai bahan ujian adalah t,s,d,e,w,o,b,q,n,y. Beberapa kemungkinan wujud dari dapatan ini antaranya adalah kerana abjad yang dikemukakan tidak lengkap siri dan mengikut turutan dan ini menyukarkan sampel untuk mengenal abjad melalui kaedah hafalan mengikut urutan a -z. Kemungkinan kedua adalah disebabkan abjad o,w,q,n dan y merupakan abjad yang terkebelakang kedudukannya dalam siri turutan abjad yang mengakibatkan memori sampel tidak berupaya memproses dan menyalurkan maklumat dengan segera. Selain itu, tahap keintelektualan sampel itu sendiri termasuk dalam lingkungan yang l emah disebabkan tahap kesihatan atau kurang pengetahuan yang diterima.

Page 2

Bagi subujian 5, sampel kajian dalam subujian ini sering menghadapi masalah membezakan antara bunyi huruf dengan nama huruf sebagai contoh µc¶ dinyatakan seb agai /si/ sedangkan sepatut nya /tf/. Kegagalan sampel dalam mengenalpasti bunyi rima seringkali disebabkan masalah alat pendengaran atau kehadiran µglue ear¶ yang memerlukan pemeriksaan pakar perubatan Bradley dan Bryant (1983). Perkaitan kesukaran yang

menjadi faktor kegagalan ini juga dilihat dalam subujian 3. Dalam subujian 3 (Membezakan Bunyi) memperlihatkan kesukaran kepada sampel untuk mengingati semula bunyi yang pernah didengar. Menurut Nocolson et al.(1994) p ermasalahan ini dikaitkan dengan keupayaan ingatan jangka pendek da n ingatan jangka panjang kanak -kanak disleksia yang sering menghadapi masalah terutama dalam membezakan bunyi. Keseluruhannya, k etigatiga subujian ini merupakan subujian yang paling sukar dikuasai sampel melibatkan kemahiran deria -persepsi. Berdasarkan jurnal yang diperolehi, jurnal ini bersesuaian untuk dikaji bagi mengenalpasti kanak -kanak yang berisiko mempunyai simptom disleksia. Kelemahan yang dikenalpasti dalam jurnal ini adalah jurnal ini hanya menggunakan dua kelas prasekolah di dua buah sekolah yang berbeza di Negeri Sembilan. Bagi mengenalpasti peratusan kanak kanak yang bersimptom disleksia dengan lebih tepat, seharusnya kajian ini dijalankan di setiap sekolah dalam setiap negeri yang berbeza . Selain itu, bagi mengatasi masalah disleksia dalam kalangan kanak -kanak, guru perlu mengamalkan konsep pengukuhan positif dengan memberi pujian kepada kanak -kanak disleksia. Guru juga perlu memastikan tulisan mereka terang dan jelas bagi memudahkan kanak -kanak disleksia menyalin semula apa yang ditulis. Di samping itu, perlunya satu program khusus untuk belajar membaca, menulis dan mengeja. Hal ini demikian, program pengajaran biasa tidak selalunya efektif untuk kanak-kanak yang mengalami disleksia. Penggu naan pelbagai jenis deria dalam pengajaran dan pembelajaran juga perlu dititikberatkan guru. Cadangan yang seterusnya adalah, guru perlu menggalakkan kemahiran atau bakat semula jadi kanak -kanak dan sentiasa memberikan galakan serta membakar semangat merek a supaya sentiasa berusaha untuk mencapai kejayaan. Tuntasnya, keperluan pengesanan simptom disleksia di peringkat prasekolah amatlah dititikberatkan dan guru sebagai perancang cara dalam menangani kesukaran yang dihadapi oleh kanak -kanak disleksia ini hendaklah dilaksanakan dengan segera. Adalah menjadi harapan agar peluang ³Pendidikan untuk Semua´ yang dimeteri melalui Pernyataan Salamanca (UNESCO 1994) akan menjadi lebih bermakna dengan dan ianya

perhatian dan penglibatan semua pihak bangun dan membantu kanak-kanak disleksia mencapai inspirasi masa depannya melalui pendidikan berkualiti.

Page 3