Pengertian Manusia menurut Ajaran Islam oleh Widya Dwi Aryati, 1006683923 Judul Pengarang : ³Pengertian Manusia menurut

Ajaran Islam´ : DR. KH Zakky Mubarak, MA

Data Publikasi: Mubarak, DR. KH Zakky, MA. 2010. Menjadi Cendikiawan Muslim Kuliah Islam di Perguruan Tinggi. Jakarta: PT Magenta Bhakti Guna. Manusia memiliki jiwa yang bersifat rohaniah, gaib, tidak dapat ditangkap dengan panca indera yang berbeda dengan makhluk lain, karena pada manusia terdapat daya berfikir, akal, nafsu, kalbu, yang kadang-kadang disebut dengan jiwa, ruh, soul, mind, dan sebagainya. Manusia adalah makhluk Allah s.w.t. yang memilki unsur dan daya materi, tumbuh-tumbuhan, hewan, yang memiliki jiwa dengan ciri-ciri berfikir, berakal, dan bertanggung jawab pada Allah s.w.t. yang diciptakan dengan memiliki akhlak, yang meneladani akhlak Allah s.w.t. dalam kadar yang amat rendah (yatakhallaqu bi akhlaqillah). Manusia diciptakan Allah s.w.t. dalam arti majazi bukan hakekat. Manusia merupakan makhluk yang sempurna dan mulia. Manusia merupakan makhluk yang unik, sebagai makhluk yang paling sempurna, baik kejadian fisiknya maupun rohaniahnya. Selain sebagai makhluk yang paling sempurna manusia juga dijadikan Allah s.w.t. sebgai makhluk yang memiliki kemuliaan dan keluhuran. Sebagai makhluk yang paling sempurna, manusia dimintai pertanggunjawaban terhadap amanah yang diberikan padanya untuk mengelola alam semesta bagi kesejahteraan semua makhluk.Setiap manusia menurut pandangan Islam adalah pemimpin, sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, baik lahir maupun batin, di dunia maupun di akhirat. Disebabkan manusia memiliki akal dan kalbu, maka ia dijadikan sebagai khalifah dan sekaligus hamba Allah. Khalifah mengandung makna bahwa Allah

w. tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunya mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah). apabila ia menggunakan akalnya dan dapat mengendalikan nafsunya serta beriman kepada Allah. Sebagai hamba Allah. mempunyai pendengaran. tetapi tidak mempergunakan akalnya dengan baik. memiliki penglihatan. sehingga Allah s. Hal ini terjadi karena apabila manusia melakukan kejahatan dan merusak di muka bumi serta menumpahkan darah. ³ Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia. bahkan lebih rendah dari hewan ternak sekalipun. tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan kebaikan.w.´ (QS. Kedudukan dan kemuliaan manusia ditentukan oleh akhlaknya. bahkan mereka lebih sesat lagi. Nabi Muhammad s. dan mereka mempunya telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). apabila manusia tidak mempergunakan akal dan diperbudak oleh hawa nafsunya. Manusia yang memiliki akal. Tegak runtuhnya suatu bangsa juga ditentukan oleh akhlaknya.a.a. tetapi tidak digunakan dengan baik untuk melihat kebenaran.a. maka akan menjadi makhluk yang paling hina dan paling rendah. 68:4). Demikian tingginya akhlak Rasulullah s. ³Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.menjadikan manusia sebagai pemegang kekuasaan untuk melaksanakan syariat Nya di bumi. memujinya dalam alQur¶an. Akhlak Nabi adalah pengejawantahan dari al-Qur¶an.w.´ (QS.t.w. Akhlak merupakan salah satu ciri yang membedakan manusia dengan makhluk lain. diutus oleh Allah s. kedudukannya lebih rendah dari hewan ternak dan kelak di akhirat termasuk orang yang memperoleh adzab yang menyakitkan seperti dalam firman Allah. Sebaliknya. Salah satu kunci sukses dari perjuangan Nabi Muhammad s. maka kerusakan itu akan amat dahsyat. mereka mempunyai hati. untuk melengkapi kesempurnaan akhlak. al-A¶raf. mereka itulah orang-orang yang lalai. mereka itu sebagai binatang ternak. alQalam. manusia dijadikan makhluk beribadah pada-Nya.t.w. Status dan kedudukan manusia bersifat kontroversial. 7: 179) . sehingga mengungguli kedudukan para malaikat. manusia menjadi makhluk yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya. adalah terletak pada kemuliaan dan keluhuran akhlaknya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful