P. 1
Contoh Kerja Kursus Sejarah 2011: Institusi Pentadbiran Tempatan

Contoh Kerja Kursus Sejarah 2011: Institusi Pentadbiran Tempatan

4.33

|Views: 44,776|Likes:
Published by n_aruto_x
Contoh Kerja Kursus Sejarah 2011: Institusi Pentadbiran Tempatan
Contoh Kerja Kursus Sejarah 2011: Institusi Pentadbiran Tempatan

More info:

Published by: n_aruto_x on Mar 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2013

pdf

text

original

1AIUk ť

INS1I1USI ÞLN1AD8IkAN 1LMÞA1AN
kANCANGAN ÞLM8ANGUNAN 1ANAn DAN WILA¥An
(FELCRA BERHAD PULAU BANGGI)

MAkLUMA1 CALCN
NAMA ť ___________________________________________
kLLAS ť ____________________________________________
SLkCLAn ť SLkŦ MLNŦ kL8Ŧ 8ANGGI kUDA1ţ SA8An Ŧ
NCŦ kAD ÞLNGLNALAN ť ______________________________
NCŦ ANGkA GLIkAN ÞMk ť ____________________________
NAMA GUkU ÞLNILAI ť LNŦ AWANG 8LSAk 8IN ÞU1Ln ŦISI KANDUNCAN
Nuka Suiat
Penghaigaan ..........................................................................................
0bjektif Kajian ......................................................................................
Kaeuah Kajian .....................................................................................
Basil Kajian
ŵ. Institusi Pentaubiian Tempatan ...........................................
Ŷ. Latai Belakang Felcia Beihau Pulau Banggi ...................
ŷ. Peianan Felcia Beihau Pulau Banggi ..................................
Ÿ. Peikembangan Felcia Beihau Pulau Banggi ....................
Rumusan ..............................................................................................
Lampiian ..............................................................................................
Rujukan .................................................................................................
Tugasan Esei ......................................................................................


NCHARCAAN
Peitama sekali, saya ingin melahiikan iasa syukui ke hauiat Allah ui atas
segala petunjuk uan hiuayah-Nya. Alhamuulillah, Keija Kuisus Sejaiah ini
akhiinya telah beijaya uisiapkan uengan ilham, kuinia uan petunjuk yang
telah uianugeiahkan oleh-Nya.
Seinfiniti penghaigaan uan ucapan teiima kasih yang tiuak teihingga
uitujukan kepaua Ayahanua Pengetua Sekolah Nenengah Kebangsaan Banggi
Kuuat, En. Rozlan Bin Bashim yang telah banyak membeii sokongan kepaua
paia.
0capan penghaigaan tiuak teihingga juga saya tujukan khas kepaua
En. Awang Besai Bin Puteh selaku uuiu Nata Pelajaian Sejaiah yang teilalu
banyak membantu, membimbing uan juga sebagai pemuuahcaia sepanjang
pioses menyiapkan Keija Kuisus Sejaiah ini. Tanpa tunjuk ajai yang begitu
jitu uan pauu uaiipaua beliau, mana mungkin saya akan uapat menghasilkan
Keija Kuisus Sejaiah sebaik ini.
}utaan penghaigaan uan teiima kasih juga uiucapkan kepaua semua pihak
yang teilibat secaia langsung ataupun tiuak langsung ualam saya menyiapkan
Keija Kuisus Sejaiah ini. Antaia pihak yang teilibat aktif ialah semua pegawai,
semua staff sokongan uan semua pekeija lauang ui Pejabat Penyelaias Felcia
Beihau Pulau Banggi.
Tanpa sokongan pauu uaiipaua pihak meieka, mana mungkin Keija Kuisus
Sejaiah ini uapat uisiapkan uengan jayanya. Nuuah-muuahan kita semua akan
teius "Seiiing Neiintis Keunggulan".1KTIF KAIAN
ŵ. Kajian yang saya lakukan ini uapat melatih saya ualam aspek mencaii,
mengumpul, menganalisis, mentafsii seita meiumus maklumat uan fakta
tentang sejaiah pentaubiian institusi tempatan iaitu tentang Felcia
Beihau Pulau Banggi
Ŷ. Nelalui kajian ini juga saya mengetahui uan memahami sejaiah
penubuhan, latai belakang uan peianan yang uimainkan oleh Felcia
Beihau Pulau Banggi.
ŷ. Kajian ini juga uilakukan untuk mengetahui tahap peikembangan uan
kemajuan seita cabaian yang uihauapi oleh Felcia Beihau Pulau Banggi.
Ÿ. Akhii sekali, kajian ini uilaksanakan sebagai satu wauah penghaigaan
untuk menunjukkan iasa bangga uengan kewujuuan uan kemajuan yang
uibawa oleh Felcia Beihau Pulau Banggi

2KADAH KAIAN
ŵ. Kaeuah kajian yang saya gunakan ialah kaeuah inteinet. Bahan-bahan
untuk kajian ini saya peiolehi uaiipaua inteinet uengan melayaii
laman-laman web yang beikenaan uan beikaitan uengan tajuk kajian.
Antaia laman web yang saya layaii untuk menuapatkan maklumat
tentang kajian aualah sepeiti :
(a) felciabanggi.blogspot.com
(b) www.felcia.com.my
(c) esistem.felcia.com.my
Ŷ. Kaeuah temubual juga saya gunakan ualam kajian ini, iaitu saya telah
menemubual ŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎ sebagai ŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎ
ui Pejabat Penyelaias Felcia Beihau Pulau Banggi. Beliau meiupakan
oiang sumbei yang menjaui iujukan utama saya semasa menyiapkan
kajian ini.
ŷ. Selain itu, kaeuah lawatan uan pemeihatian tuiut saya gunakan untuk
menuapatkan maklumat tentang kajian ini. Saya uan bebeiapa iakan
pelajai yang lain beisama uuiu Nata Pelajaian sejaiah telah peigi ke
Pejabat Penyelaias Felcia Beihau Pulau Banggi, }alan Timbang Bayang,
Kampung Batu Layai 89ŴŹ8 Kuuat Sabah.
Ÿ. Akhii sekali, saya menggunakan kaeuah analisis uokumen bagi
menuapatkan maklumat tambahan. Antaia uokumen yang uianalisis
ialah lapoian piojek, keiatan akhbai uan gambai-gambai beikaitan
peikembangan uan aktiviti kakitangan Pejabat Penyelaias Felcia
Beihau Pulau Banggi.3HASIL KAIAN

ŵ Institusi Wntadbiran TW\atan
{Rancangan Wbangunan Tanab dan Wilayab

Naa Rasi : Felcia Beihau Pulau Banggi
Kementeiian Kemajuan Luai Banuai uan Wilayah NalaysiaNaa Lain : Piojek Lonjakan Nega Luai Banuai Agiopolitan Pulau BanggiLokasi : Pejabat Penyelaias Felcia Beihau Pulau Banggi, }alan Timbang
Bayang, Kampung Batu Layai 89ŴŹ8 Kuuat Sabah
atlaat :
b|Wktif :isi :isi :

4
Labang J Logo Rasi :
Logo FELCRA Beihau aualah meiupakan ekspiesi pencapaian matlamat uan
objektif oiganisasi ini. Rekabentuk logo menunjukkan tanua-tanua peiubahan
ualam imej uan hala tuju koipoiatnya. }alinan waina meiah, biiu uan putih
aualah beisamaan uengan jalinan waina }alui uemilang - Benueia Nasional.
BIR0 aualah waina global yang mewakili uunia bisnes; NERAB aualah
semangat yang uinamik uan P0TIB melambangkan kecekapan uan kejelasan.
Rekabentuk logo ini uiilhamkan uaii gagasan pelan pengembangan FELCRA
Beihau.
Rasional Sebalik Logo
O Bentuk ŏihombusŏ mewakili bentuk asas uaun yang menuasaii kegiatan
peitanian.
O ŏRhombusŏ beiwaina biiu mewakili ŏcoie-businessŏ sebagai asas
pembentukan ke aiah konglomeiat yang kukuh.
O ŏRhombusŏ beiwaina meiah mewakili tiga pelan pengembangan FELCRA
Beihau iaitu :- uaii segi pengembangan geogiafi, pengembangan bisnes
yang beikaitan uan pengembangan sineigi.

oto : ŐCemeilang Tanpa BalanganŐ
ŐPulau Banggi Pulau Beipotensi Agiopolitan uibawa sebagai bukti
FELCRA Beihau sebagai agensi Nelaksanakan Pembangunan sepeiti yang
uijanjiŐ


SSWnarai Kakitangan:

1) Tuan Haji Hilmi Bin Haji Ismail - Pegawai Penyelaras
2) Encik Abdul Jabar Bin Tomin - Pengurus Kawasan Fasa1
3) Encik Abdul Rahim Bin Mohd Jano - Pengurus Kawasan Fasa 2
4) Encik Ahmad SyaIiq Bin Dulmat - Pengurus Tapak Semaian
5) Encik Zainon Bin Yahya - Ketua Kerani
6) Encik Ahmad Laily Bin Misran - Penyelia Ladang
7) Encik Mohd Noor Faiez Bin Ahmad - Penyelia Ladang
8) Encik Mohd Jaini Bin Musli - Pem. Pen. Pegawai Pembangunan Peserta
9) Encik Adly ¸Adey Bin Haji Arang - Penyelia Ladang
10) Puan Siti Nurlela Binti Ramlee - Kerani Pentadbiran
11) Encik Mohd Zayani Zuhairi Bin Maiji - Penyelia Ladang
12) Encik Aslan Bin Eltun - Penyelia Ladang
13) Encik Ismail Bin Othman - Penyelia Ladang
14) Encik Mohd Noh Bin Daim - Penyelia Ladang
15) Encik Azmi Bin Abdul Kadir - Penyelia Ladang
16) Encik Friedolin Sawan - Penyelia Ladang
17) Encik Yusup Bin Sakai - Pemandu Ladang
18) Encik Mohd Surun Bin Zainal - Pemandu Ladang
19) Encik Majiran Bin Pajiji¸Ejih - Pemandu Ladang
20) Encik Siun Bin Haji Unaini - Pemandu Ladang
21) Encik Mohd Rahim Bin Haji Mahijudin - Pemandu Ladang
22) Encik Abdul Rahim Bin Ending - Pemandu Pentadbiran
23) Encik Ahmad Tazuddin Bin Eliasin - Pemandu Pentadbiran
24) Encik Arban Bin Asani - Penyelenggara Stor (GPS)
25) Puan Naimah Binti Abdul Kadir - Pekerja Am Pejabat (GPS)
26)
27)
28)
29)
30)
6arta rganisasi :

Caita 0iganisasi Felcra Beihau Pulau Banggi


7Ŷ Latar Wlakang FWlcra Wrbad ulau anggi

SW|arab Wnububan FWlcra Wrbad ulau anggi
8
Undang-Undang Tubub FWlcra Wrbad ulau anggi:
9

ara Wlantikan dan Wrincian Tugas Wntadbir :
(Pegawai Penyelaras Felcra Wrbad ulau anggi]
10
ŷ Wranan FWlcra Wrbad ulau anggi

konoi

Balam biuang ekonomi pihak Felcia Beihau Pulau Banggi telah .......................
.........................................................................................................................................................
Wndidikan

Selain itu, pihak Felcia Beihau Pulau Banggi juga memainkan peianan
ualam memajukan biuang penuiuikan ui Pulau Banggi iaitu ...............................
.............................................................................................................................................................
11


KWasyarakatan

Balam aspek kemasyaiakatan, pihak Felcia Beihau Pulau Banggi telah ........
...........................................................................................................................................................


KWba|ikan

Pihak Felcia Beihau Pulau Banggi juga memainkan peianan penting ualam
menjaga kebajikan pekeija lauang iaitu .........................................................................
...........................................................................................................................................................
12Ÿ WrkWbangan FWlcra Wrbad ulau anggi
Wbangunan rasarana J Fizikal

Felcia Beihau Pulau Banggi telah membawa kepaua pembangunan
piasaiana uan fizikal khususnya ui Pulau banggi. Bal ini teibukti apabila
............................................................................................................................................................KWa|uan Yang Dica\ai

Antaia kemajuan yang telah uicapai oleh pihak Felcia Beihau Pulau Banggi
ialah .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................13
KWistiWcaan J KWlWbiban J KWunikan

Antaia keistimewaan Felcia Beihau Pulau Banggi ialah .........................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................


abaran Yang Dibada\i

Balam tempoh kewujuuannya, antaia cabaian yang peinah uihauapi oleh
Felcia Beihau Pulau Banggi ialah .......................................................................................
............................................................................................................................................................


14
Wrancangan asa Hada\an

Pihak Felcia Beihau Pulau Banggi mempunyai peiancangan masa
hauapannya senuiii iaitu .......................................................................................................
...........................................................................................................................................................


Saranan dan Hara\an

Antaia saianan ¡ haiapan yang uisuaiakan oleh pihak Felcia Beihau Pulau
Banggi ialah ..................................................................................................................................
1SRUUSAN
Beititik tolak uaiipaua kajian yang saya lakukan ini teiuapat bebeiapa unsui
patiiotisme yang saya peiolehi. Nelalui kajian yang saya lakukan,kita haiuslah
bWrbangga sWbagai rakyat alaysia. Kita haius meiasa beisyukui keiana
hiuup ui ualam sesebuah negaia yang aman uamai yang pesat membangun.
Kita uapat peihatikan Felcia Beihau Pulau Banggi walaupun meiupakan
sebuah entiti kecil ualam negaia kita, tetapi sentiasa beiusaha membantu
memajukan ekonomi iakyat uan negaia.
Nelalui kajian ini juga, unsui sWangat kWkitaan uan peipauuan
pelbagai kaum juga uapat uipeihatikan. Nelalui pemeihatian secaia tiuak
langsung, salah satu faktoi yang membawa kepaua peikembangan uan
kemajuan pesat Felcia Beihau Pulau Banggi aualah keiana nilai-nilai muini
yang uiamalkan oleh paia pegawai, staff sokongan uan juga paia pekeija
lauang. Antaia nilai-nilai muini teisebut ialah sepeiti beisatu pauu, beitolak
ansui, bekeijasama, hoimat menghoimati uan sentiasa beimuafakat ualam
setiap uiusan uan peikaia. Penuek kata, semangat ŵ Nalaysia memang
teitanam ualam uiii setiap waiga Felcia Beihau Pulau Banggi .

Selain itu, unsui patiiotisme sepeiti beiuisiplin ualam setiap tinuakan
juga meiupakan antaia nilai muini yang uapat uipeihatikan sepanjang kajian.
Sebagai pentaubii atau pemimpin yang menjaui contoh telauan kepaua
golongan bawahan, nilai uisiplin uiii yang unggul peilu uiamalkan. Bal ini
uapat saya peihatikan ualam uiii waiga pentaubii ui Pejabat Penyelaias
Felcia Beihau Pulau Banggi yang mana meieka sentiasa beibuui pekeiti
mulia, mematuhi peiatuian uan unuang-unuang seita beisifat amanah uan
jujui ualam tugas.

Akhiinya, Kajian Keija Kuisus Sejaiah ini juga menyeuaikan saya
tentang pentingnya sifat sentiasa bWrusaba dan \roduktif paua setiap masa.
Keiajinan uan kegigihan seita ketabahan menghauapi cabaian yang
uitunjukkan oleh Felcia Beihau Pulau Banggi uapat uijauikan inspiiasi
seluiuh iakyat Nalaysia agai teius menyokong uan melibatkan uiii ualam
sebaiang usaha pembangunan negaia untuk menuju Wawasan ŶŴŶŴ.
16LAIRAN
LANPIRKAN uANBAR-uANBAR, SALINAN B0K0NEN, SALINAN LAP0RAN
PR0}EK, KERATAN AKBBAR SERTA BABAN-BABAN INTERNET BERKAITAN
KA}IAN. SEK0RANu-K0RANuNYA ź N0KA S0RAT ¡ ź BABAN LANPIRAN
(T0LIS KAPSYEN ¡ CATATAN ¡ PENERANuAN RINuKAS BAuI SETIAP BABAN
LANPIRAN)
17RUUKAN
T0LIS SENARAI R0}0KAN YANu BIu0NAKAN 0NT0K KA}IAN SEPERTI B0K0,
LAP0RAN PR0}EK, KERATAN AKBBAR SERTA ALANAT LANAN WEB
BERKAITAN KA}IAN.

(T0LIS PENuARANu, TAB0N BITERBIT, TA}0K, TENPAT BITERBIT BAN
NANA PENERBIT)

TUCASAN SI

Tulis satu esei tiuak kuiang uaiipaua ŵŴŴ \atab \Wrkataan yang
menganuungi pengamalan unsui patiiotisme beiuasaikan soalan ui bawah.

Soalan:
Bagaimanakah institusi pentaubiian tempatan uapat mempeikukuh integiasi
nasional (Peipauuan) ui negaia kita.


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
MAkLUMA1 CALCN
NAMA ť _______________________________________
kLLAS ť ________________________________________
SLkCLAn ť SLkŦ MLNŦ kL8Ŧ 8ANGGI kUDA1ţ SA8An Ŧ
NCŦ kAD ÞLNGLNALAN ť ___________________________
NCŦ ANGkA GLIkAN ÞMk ť __________________________
NAMA GUkU ÞLNILAI ť LNŦ AWANG 8LSAk 8IN ÞU1Ln
Ŧ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->