1

1. Pendahuluan. Akta Pendidikan 1996 merupakan akta yang sedang diguna pakai dalam sistem pendidikan masa kini. Akta ini menjadi panduan dalam melaksanakan sistem pendidikan dan menjadikan sistem pendidikan relevan dengan era permodenan ilmu. Ini boleh dibuktikan dengan menyingkap sejarah perundangan dalam pendidikan negara serta huraian sebahagian daripada akta-akta yang telah dilaksanakan.

2. Perundangan Dalam Bidang Pendidikan. Menurut Tie Fatt Hee (2002), kemampuan menyediakan suatu sistem pendidikan yang berkualiti dalam sesebuah masyarakat majmuk bergantung pada rangka perundangan pendidikan negara tersebut. Di Malaysia, dasar pendidikan yang disarankan dalam Akta Pelajaran 1961 berusaha untuk mewujudkan suatu sistem pendidikan kebangsaan yang boleh memenuhi kehendak Negara dan menggalakkan perkembangan budaya, sosial, ekonomi dan politik.

3. Perubahan Rangka Perundangan Malaysia. Sebelum Akta Pendidikan 1996 digubal, perundangan pendidikan negar telah melalui beberapa fasa perkembangan. Secara umumnya, perkembangan rangka perundangan pendidikan di Malaysia boleh dibahagikan kepada empat fasa iaitu: a) fasa pendidikan pada peringkat awal di bawah pentadbiran Inggeris; b) fasa selepas Perang Dunia Kedua apabila 2 ordinan pelajaran telah digubal dan diluluskan; c) fasa perlaksanaan Akta Pelajaran 1961 ; dan d) fasa perlaksanaan Akta Pendidikan 1996. (Tie, F. H. 2002)

Sistem pendidikan sebelum Perang Dunia Kedua yang menekankan pendidikan kepada pelajar berdasarkan kaum telah membawa kepada satu masalah yang serius kerana dasar tersebut telah mewujudkan unsur perkauman di sekolah. H. cadangan Laporan Razak telah di luluskan dan diimplimentasikan sebagai Ordinan Pelajaran 1957.3 Akta Pelajaran 1961 Dasar pelajaran di negara kita sekarang berasaskan pada pendahuluan kepada Akta Pelajaran 1961 seperti berikut : Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang . Ordinan Pelajaran 1952 telah diperkenalkan. masalah peruntukan kewangan yang sangat terhad pada masa itu telah menghalang pelaksanaan Ordinan Pelajaran 1952 dengan sepenuhnya. (Tie.pelbagai laporan kajian seperti Laporan Barnes dan Laporan Fenn-Wu dibentangkan. Cina dan India. Akhirnya. Pada tahun 1957. (Tie. dan kepentingan pendidikan sebagai suatu alat perpaduan kebangsaan. H. proses Malaysianisasi. Cadangan laporan jawatankuasa yang diketuai oleh Dato¶ Abdul Razak bin Dato¶ Hussein yang juga dikenali sebagai Laporan Razak telah diterima oleh Majlis Perundangan dan diterbitkan. 2002) 3.Proses pembentukan semula sistem pendidikan bermatlamat untuk manyatupadukan ketiga-tiga kaum utama di Malaysia. 3. 2002) Bagi mengatasi masalah tersebut.1 Fasa Pentadbiran Inggeris Pada fasa pertama. Walaubagaimanapun. Cadangan dalam kedua-dua laporan tersebut telah diterima dan diluluskan oleh kerajaan dan hasilnya.2 3. F. semangat nasionalisme yang semakin membara telah membawa perubahan dalam arena politik negara. langkah awal untuk mewujudkan suatu sistem pendidikan yang bersepadu telah bermula. iaitu kaum Melayu. F. Ini digalakkan melalui semangat nasionalisme. Ini bermakna.2 Fasa Selepas Perang Dunia Kedua Selepas Perang Dunia Kedua. pendorong terpenting dalam reformasi pendidikan ialah usaha pembentukan satu identiti kebangsaan (common nationality). Keadaan ini meninggalkan kesan tertentu terhadap dasar pendidikan negara.

Walaubagaimanapun.org/wiki/Akta_Pendidikan_1996 ) Akta Pendidikan 1996 merupakan salah satu daripada akta yang telah diluluskan oleh Parlimen untuk menstrukturkan semula sistam pendidikan Negara.3 diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 ialah untuk menubuhkan suatu sistem pelajaran yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan. (Tie. fokus ini telah bertukar kepada perkembagan potensi individu.4 Akta Pendidikan 1996 Akta ini berpaksi kepada perakuan-perakuan utama Penyata Razak 1956 yang menjadi asas dasar pendidikan kebangsaan. Akta baru ini juga banyak mengekalkan peruntukan yang masih relevan daripada Akta Pelajaran 1961. 2002) . ekonomi . (Hasan. Dalam Akta Pendidikan 1996 pula. ia tidak lagi dipandang relevan bagi menghadapi proses perubahan yang pesat dan dinamik. A. 2003). 3. sosial. Dasar pendidikan lama seperti yang dinyatakan dalam akta pelajaran 1961 adalah untuk membentuk sistem pendidikan kebangsaan yang memfokuskan kepada pembangunan Negara. dan politiknya : dengan dasar itu . H. perhatian hendaklah diberi kepada prinsip am bahawa murid-murid hendaklah dididik mengikut kemahuan ibu bapa mereka. Oleh itu Akta Pendidikan 1996 dikuatkuasakan bagi menggantikan Akta Pelajaran 1961.wikipedia. F. Akta ini menyediakan satu rangka perundangan yang sesuai untuk sistem pendidikan kebangsaan. dengan mengadakan pengajaran yang cekap dan dengan mengelakkan perbelanjaan awalan yang tidak berpatutan. F. Tujuan menggubalkan Akta Pendidikan 1996 untuk memperluaskan skop dan memperkenalkan perundangan mengenai pendidikan. (http://ms. rangka kurikulum untuk pengajaran dan menetapkan suatu standard yang sesuai untuk pendidikan guru. selepas 35 tahun sistem pendidikan kebangsaan ditadbir dibawah peruntukan Akta Pelajaran 1961.

Murid-murid dari semua jenis dan kategori sekolah akan disediakan untuk mengambil peperiksaan yang ditetapkan oleh kerajaan dan oleh itu akan memudahkan kita menggunakan penilaian atau pengukuran yang sama tentang pencapaian murid-murid dari sekolah-sekolah di negara kita. akan berpeluang mendapat pendidikan prasekolah yang menjadi asas yang baik bagi memulakan pendidikan rendah. Dengan adanya peruntukan yang membolehkan Menteri Pendidikan menubuhkan dan menyenggara tadika. Perkara Penting Yang Terlaksana Dalam Akta Pendidikan 1996. iaitu sekolah kerajaan . Ini diperkuatkan lagi dengan menjadikan bahasa tersebut sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di semua sekolah dan institusi pendidikan. konsep sistem pendidikan kebangsaan dimantapkan dengan meliputi semua peringkat persekolahan dari peringkat pra sekolah hingga ke peringkat pendidikan tinggi. Kurikulum semua jenis dan kategori sekolah akan selaras dengan kehendak negara apabila Kurikulum Kebangsaan. pendidikan teknik akan dipertingkatkan di sekolah menengah teknik . Mutu Program pendidikan di semua tadika juga akan dapat dipertingkatkan kerana tadika-tadika ini akan diwajibkan menggunakan Garis Panduan Kurikulum Prasekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan.4 4. sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta. dan meliputi semua kategori sekolah. yang diperuntukkan dalam Akta Pendididkan 1996 wajib diguna oleh semua pihak. Sejajar dengan penumpuan terhadap usaha membudayakan pendidikan sains dan teknologi. Dalam Akta Pendidikan. Pendidikan Islam akan diperluaskan utnuk meliputi murid-murid Islam di semua kategori sekolah termasuk sekolah swasta dan diperkukuhkan dengan menjadi pelajaran tersebut sebagai salah satu daripada pelajaran teras di sekolah-sekolah. maka dari keluarga yang kurang berada di bandar-bandar. Kedudukan Bahasa kebangsaan diperkukuhkan dengan memperuntukkannya sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan.

iaitu secara berkembar. termasuk program pertukaran. Di samping itu Unified Examination yang diambil oleh sekolah-sekolah ini serta lembaga pengelola sekolah conforming dan sekolah mission dikekalkan. tetapi juga di peringkat diploma dan ijazah. Politeknik juga boleh mengadakan program bekembar bagi kursus peringkat diploma dan ijazah dengan institusi-institusi pendidikan tinggi. Kelas -kelas agama seperti bible classes tidak diperlukan mendaftar di bawah Akta Pendidikan 1996. perbadanan atau organisasi perindustrian untuk mengendalikan kursus teknik atau vokasional atau program latihan. sama ada dalam negeri atau luar negeri Pendidikan guru akan dapat diperkukuhkan dengan adanya peruntukan yang membolehkan Kementerian Pendidikan mengadakan progam pendidikan guru bukan sahaja di peringkat sijil. Dalam pada itu. Menyedari bahawa Malaysia adalah sebuah negara berbilang kaum. dan berdasarkan pemuafakatan politik yang telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin negara yang dahulu. manakala politeknik boleh mengadakan program kerjasama dengan mana-mana institusi. institusi pendidikan swasta juga boleh dikehendaki mengadakan pengajaran Bahasa Kebangsaan. Akta Pendidikan 1996 juga turut memperuntukkan pengajaran bahasa suku kaum di negara ini sekiranya didapati munasabah dan praktik diadakan. Akta Pendidikan 1996 mengambilkira kepentingan semua kaum dengan cara mengekalkan status quo sekolah rendah jenis kebangsaan dan juga 60 buah sekolah Cina swasta. .5 dan politeknik. Pendidikan swasta akan dapat berkembang secara lebih sistematik dengan adanya peruntukan yang spesifik bagi mengawal taraf pendidikan dan perjalanan institusi-institusi tersebut. Akta Pendidikan 1996 memudahkan sekolah vokasional ditukartarafkan ke sekolah teknik. Pendidikan khas akan diberi perhatian yang lebih dengan adanya peruntukan yang cukup bagi pendidikan tersebut. Pengajian Malaysia dan Pendidikan Islam atau Moral untuk memupuk semangat cintakan negara dan nilainilai murni.

f) Peruntukan peperiksaan awam perlu dipatuhi. Tamil. g) Bahasa kebangsaan sebagai mata pelajaran wajib. i) Tempoh pendidikan rendah antara 5 hingga 7 tahun. sekolah menengah. k) Pendidikan teknik dan politeknik dipertingkatkan. sekolah rendah.com/text/AktaPendidikan.6 (http://yik. m) Maktab-maktab perguruan. n) Pengajaran Agama Islam dan Moral. j) Pendidikan lepas menengah. d) Pendidikan swasta dikawal selia melalui akta lain. pendidikan pasca menengah dan pendidikan tinggi.html#_Toc456785593) Menurut Jawatankuasa Kongres Pendidikan Melayu (2001).itgo. . e) Kurikulum kebangsaan diperuntukkan. Datuk Dr. h) Peruntukan bahasa Cina.Syed Othman Al-Habshi juga dalam pembentangan kertas kerjanya yang bertajuk Dasar dan Perlaksanaan Dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan di dalam Kongres Pendidikan Melayu 2001 telah menyenaraikan beberapa perkara penting yang terlaksana dalam Akta Pendidikan 1996 iaitu : a) Landasan dan wawasan pendidikan adalah berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara. l) Peruntukan pendidikan khas. b) Sisitem Pendidikan Kebangsaan Didefinisikan secara jelas yang meliputi semua peringkat termasuk prasekolah. dan Bahasa Orang Asli. c) Pengukuhan kedudukan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar dalam system pendidikan kebangsaan .

Akta ini juga memberi peluang kepada peningkatan dan memantapkan program lepasan sekolah seperti di polteknik dan maktab-maktab perguruan.Pendidikan Menengah Seksyen 30. menyatakan di dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). 5. Akta Pendidikan yang berkaitan dengan Tek nik dan Vokasional. (2) Tertakluk kepada peruntukan Akta ini.7 Secara kesimpulannya Akta Pendidikan yang dilaksanakan telah memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dinikmati bukan sahaja kepada pelbagai lapisan masyarakat.Institusi Pendidikan Lain Seksyen 34. Menteri hendaklah mengadakan pendidikan menengah. Bab 6 . akta-akta mengenai Pendidikan Teknik dan Vokasional boleh didapati di Bahagian IV. Menteri boleh mengadakan pendidikan menengah atas di mana-mana sekolah menengah kebangsaan. (b) sekolah menengah teknik. . tetapi juga kepada semua kaum yang ada di Malaysia. Institusi pendidikan lain. Sistem Pendidikan Kebangsaan iaitu: Bab 4 . (1) Hendaklah menjadi kewajipan Menteri untuk mengadakan pendidikan menengah di sekolah menengah kebangsaan yang berikut: (a) sekolah menengah akademik. Lembaga Penyelidikan Undang-Undang (2003). Kurikulum yang telah diselaraskan juga menjadikan sistem pendidikan negara lebih sistematik dan seragam. dan (c) sekolah menengah daripada apa-apa perihal lain yang ditentukan oleh Menteri dari semasa ke semasa.

8 (1) Tertakluk kepada peruntukan Akta ini. pendidikan teknik termasuklah penyediaan² (a) latihan kemahiran. Pendidikan teknik di sekolah menengah kebangsaan dan institusi pendidikan lain. yang Tidak ditubuhkan olehnya. yang penubuhan atau penyenggaraannya tidak diperuntukkan di bawah Akta ini atau Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. (b) sekolah khas. atau (b) institusi pendidikan lain yang diperihalkan dalam perenggan 34(1)(a) atau (1)(c). (b) latihan khusus yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu. (3) Menteri boleh memberikan sumbangan bantuan kepada institusi pendidikan. Bab 7²Pendidikan Teknik dan Politeknik Seksyen 35. . (c) latihan bagi meningkatkan kemahiran yang sedia ada. selain daripada maktab-maktab yang bertaraf Universiti atau Kolej Universiti yang ditubuhkan atau disifatkan telah ditubuhkan di bawah Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. Menteri boleh menubuhkan dan menyenggarakan institusi pendidikan yang berikut: (a) maktab-maktab. dan (d) apa-apa latihan teknik atau vokasional lain yang diluluskan oleh Menteri. dan (d) apa-apa institusi pendidikan lain. yang termasuk dalam perenggan (1)(a) atau (1)(b). (c) politeknik. (1) Menteri boleh mengadakan pendidikan teknik di ² (a) mana-mana sekolah menengah kebangsaan yang diperihalkan dalam seksyen 30. (2) Bagi maksud subseksyen (1).

pekerjapekerja dan murid-murid politeknik itu.9 Seksyen 36. mengendalikan kursus teknik atau vokasional atau program latihan (termasuklah program pertukaran) yang disifatkan suaimanfaat oleh Menteri bagi maksud² (a) melaksanakan pemindahan teknologi. Kerjasama dengan institusi lain dan organisasi perindustrian dalam pendidikan teknik dan vokasional. sijil atau pengiktirafan daham bentuk lain bagi kelayakan yang . dsb. (1) Tertakluk kepada kelulusan Menteri. Seksyen 38. dan (b) menganugerahkan sijil. Politeknik yang ditubuhkan di bawah perenggan 34(1)(c) boleh² (a) menawarkan kursus pengajian dan program latihan yang diluluskan oleh Menteri. dengan kerjasama mana-mana institusi. Peruntukan tentang kursus pengajian berkenaan dengan ijazah yang diberikan oleh universiti. mengendalikan kursus pengajian atau program latihan bagi diploma. Politeknik boleh menawarkan kursus pengajian dan menganugerahkan kelayakan yang diluluskan oleh Menteri. dan (c) melaksanakan apa-apa program latihan yang dianggap oleh Menteri sesuai dan bermanfaat bagi politeknik atau murid-muridnya atau guru-gurunya. diploma atau apa-apa kelayakan lain yang ditetapkan. (1) Politeknik yang ditubuhkan di bawah Akta ini boleh. perbadanan atau organisasi perindustrian. Seksyen 37. (b) meningkatkan kemahiran teknik dan vokasional guru-guru. dengan kelulusan Menteri. (2) Kelulusan yang diberikan di bawah subseksyen (1) adalah tertakluk kepada apa-apa Terma dan syarat yang dikenakan oleh Menteri. suatu politeknik yang ditubuhkan di bawah Akta ini boleh.

(c) penganugerahan sijil atau diploma atau apa-apa kelayakan lain. pengurusan.mana majlis badan atau jawatankuasa bagi kegiatan luar kurikulum di politeknik. (3) Menteri tidak boleh memberikan kelulusannya di bawah subseksyen (1) melainkan jika dia berpuas hati bahawa politeknik itu telah membuat segala perkiraan yang perlu dengan universiti atau institusi pendidikan tinggi lain yang terlibat dengan pengendalian kursus pengajian atau program latihan itu. peraturan-peraturan sedemikian boleh mengadakan peruntukan bagi² (a) penubuhan lembaga atau badan untuk menjalankan pengukuran atau penilaian atau untuk mengendalikan peperiksaan untuk politeknik. (d) disiplin murid. pengawalan dan pembubaran mana. (2) Kelulusan yang diberikan di bawah subseksyen (1) boleh dijadikan tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat yang difikirkan oleh Menteri patut dikenakan. tanpa menjejaskan keluasan kuasa itu. Seksyen 39. (b) penubuhan lembaga atau badan untuk menghasilkan.10 diberikan oleh mana-mana universiti atau institusi pendidikan tinggi lain di dalam Malaysia atau di luar Malaysia. Kuasa untuk membuat peraturan berhubungan dengan politeknik. penyusunan. (e) penubuhan. Menteri boleh membuat peraturan bagi melaksanakan peruntukan Bab ini dan. dan . mengawasi dan mengubahsuaikan kurikulum kursus pengajian dan program latihan yang ditawarkan oleh politeknik.

BHD. 6. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) & Peraturan.11 (f) apa-apa perkara lain yang difikirkan oleh Menteri suaimanfaat atau perlu bagi maksud Bab ini.itgo. Pendidikan Teknik dan Vokasional dapat dimantapkan dengan adanya perlaksanaan Akta Pendidikan 1996. 2001. Internet http://ms. Lembaga Penyelidikan Undang-Undang.peraturan terpilih. Pengenalan Falsafah Pendidikan. 1-2 September 2001.org/wiki/Akta_Pendidikan_1996. Tie Fatt Hee. Rujukan Dato¶ Abdul Fatah Hasan. Bantuan boleh diberikan dalam bentuk sumbangan kewangan dan juga penubuhan serta penyelenggaraan institusi pendidikan. Menteri juga diberikuasa untuk meluluskan dan memastikan program yang disediakan oleh politeknik adalah bersesuaian.wikipedia. International Law Book Services. 2002.com/text/AktaPendidikan. Kementerian telah diberi tanggungjawab untuk membantu pendidikan teknik dan vokasional di peringkat sekolah mahupun pasca sekolah. BHD. Laporan Kongres Pendidikan Melayu. Fajar Bakti SDN.html#_Toc456785593 . Pusat Dagangan Dunia Putra. . Undang-undang Pendidikan di Malaysia. PTS PUBLICATIONS AND DISTRIBUTOR SDN. 2003. Kesimpulannya. 2003. http://yik. Jawatankuasa Kongres Pendidikan Melayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful