1

1. Pendahuluan. Akta Pendidikan 1996 merupakan akta yang sedang diguna pakai dalam sistem pendidikan masa kini. Akta ini menjadi panduan dalam melaksanakan sistem pendidikan dan menjadikan sistem pendidikan relevan dengan era permodenan ilmu. Ini boleh dibuktikan dengan menyingkap sejarah perundangan dalam pendidikan negara serta huraian sebahagian daripada akta-akta yang telah dilaksanakan.

2. Perundangan Dalam Bidang Pendidikan. Menurut Tie Fatt Hee (2002), kemampuan menyediakan suatu sistem pendidikan yang berkualiti dalam sesebuah masyarakat majmuk bergantung pada rangka perundangan pendidikan negara tersebut. Di Malaysia, dasar pendidikan yang disarankan dalam Akta Pelajaran 1961 berusaha untuk mewujudkan suatu sistem pendidikan kebangsaan yang boleh memenuhi kehendak Negara dan menggalakkan perkembangan budaya, sosial, ekonomi dan politik.

3. Perubahan Rangka Perundangan Malaysia. Sebelum Akta Pendidikan 1996 digubal, perundangan pendidikan negar telah melalui beberapa fasa perkembangan. Secara umumnya, perkembangan rangka perundangan pendidikan di Malaysia boleh dibahagikan kepada empat fasa iaitu: a) fasa pendidikan pada peringkat awal di bawah pentadbiran Inggeris; b) fasa selepas Perang Dunia Kedua apabila 2 ordinan pelajaran telah digubal dan diluluskan; c) fasa perlaksanaan Akta Pelajaran 1961 ; dan d) fasa perlaksanaan Akta Pendidikan 1996. (Tie, F. H. 2002)

F. Ini bermakna. Sistem pendidikan sebelum Perang Dunia Kedua yang menekankan pendidikan kepada pelajar berdasarkan kaum telah membawa kepada satu masalah yang serius kerana dasar tersebut telah mewujudkan unsur perkauman di sekolah. 3.Proses pembentukan semula sistem pendidikan bermatlamat untuk manyatupadukan ketiga-tiga kaum utama di Malaysia. 2002) Bagi mengatasi masalah tersebut. iaitu kaum Melayu. Akhirnya. Cina dan India. Walaubagaimanapun. dan kepentingan pendidikan sebagai suatu alat perpaduan kebangsaan.3 Akta Pelajaran 1961 Dasar pelajaran di negara kita sekarang berasaskan pada pendahuluan kepada Akta Pelajaran 1961 seperti berikut : Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang . 2002) 3. (Tie. Ordinan Pelajaran 1952 telah diperkenalkan. H.2 3. Cadangan dalam kedua-dua laporan tersebut telah diterima dan diluluskan oleh kerajaan dan hasilnya.2 Fasa Selepas Perang Dunia Kedua Selepas Perang Dunia Kedua. proses Malaysianisasi. F. semangat nasionalisme yang semakin membara telah membawa perubahan dalam arena politik negara. masalah peruntukan kewangan yang sangat terhad pada masa itu telah menghalang pelaksanaan Ordinan Pelajaran 1952 dengan sepenuhnya. Pada tahun 1957.1 Fasa Pentadbiran Inggeris Pada fasa pertama.pelbagai laporan kajian seperti Laporan Barnes dan Laporan Fenn-Wu dibentangkan. cadangan Laporan Razak telah di luluskan dan diimplimentasikan sebagai Ordinan Pelajaran 1957. langkah awal untuk mewujudkan suatu sistem pendidikan yang bersepadu telah bermula. Cadangan laporan jawatankuasa yang diketuai oleh Dato¶ Abdul Razak bin Dato¶ Hussein yang juga dikenali sebagai Laporan Razak telah diterima oleh Majlis Perundangan dan diterbitkan. Ini digalakkan melalui semangat nasionalisme. H. (Tie. Keadaan ini meninggalkan kesan tertentu terhadap dasar pendidikan negara. pendorong terpenting dalam reformasi pendidikan ialah usaha pembentukan satu identiti kebangsaan (common nationality).

Oleh itu Akta Pendidikan 1996 dikuatkuasakan bagi menggantikan Akta Pelajaran 1961. Walaubagaimanapun. 2002) .4 Akta Pendidikan 1996 Akta ini berpaksi kepada perakuan-perakuan utama Penyata Razak 1956 yang menjadi asas dasar pendidikan kebangsaan. Akta baru ini juga banyak mengekalkan peruntukan yang masih relevan daripada Akta Pelajaran 1961. 2003). H.wikipedia. A.org/wiki/Akta_Pendidikan_1996 ) Akta Pendidikan 1996 merupakan salah satu daripada akta yang telah diluluskan oleh Parlimen untuk menstrukturkan semula sistam pendidikan Negara. (Hasan. F. ia tidak lagi dipandang relevan bagi menghadapi proses perubahan yang pesat dan dinamik. (http://ms. F. Akta ini menyediakan satu rangka perundangan yang sesuai untuk sistem pendidikan kebangsaan. sosial. ekonomi . dan politiknya : dengan dasar itu . 3. Dalam Akta Pendidikan 1996 pula. perhatian hendaklah diberi kepada prinsip am bahawa murid-murid hendaklah dididik mengikut kemahuan ibu bapa mereka. selepas 35 tahun sistem pendidikan kebangsaan ditadbir dibawah peruntukan Akta Pelajaran 1961. Tujuan menggubalkan Akta Pendidikan 1996 untuk memperluaskan skop dan memperkenalkan perundangan mengenai pendidikan. rangka kurikulum untuk pengajaran dan menetapkan suatu standard yang sesuai untuk pendidikan guru.3 diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 ialah untuk menubuhkan suatu sistem pelajaran yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan. (Tie. dengan mengadakan pengajaran yang cekap dan dengan mengelakkan perbelanjaan awalan yang tidak berpatutan. fokus ini telah bertukar kepada perkembagan potensi individu. Dasar pendidikan lama seperti yang dinyatakan dalam akta pelajaran 1961 adalah untuk membentuk sistem pendidikan kebangsaan yang memfokuskan kepada pembangunan Negara.

Kurikulum semua jenis dan kategori sekolah akan selaras dengan kehendak negara apabila Kurikulum Kebangsaan. Kedudukan Bahasa kebangsaan diperkukuhkan dengan memperuntukkannya sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. pendidikan teknik akan dipertingkatkan di sekolah menengah teknik . akan berpeluang mendapat pendidikan prasekolah yang menjadi asas yang baik bagi memulakan pendidikan rendah. maka dari keluarga yang kurang berada di bandar-bandar. Dengan adanya peruntukan yang membolehkan Menteri Pendidikan menubuhkan dan menyenggara tadika. sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta. iaitu sekolah kerajaan . Sejajar dengan penumpuan terhadap usaha membudayakan pendidikan sains dan teknologi. Mutu Program pendidikan di semua tadika juga akan dapat dipertingkatkan kerana tadika-tadika ini akan diwajibkan menggunakan Garis Panduan Kurikulum Prasekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan.4 4. Ini diperkuatkan lagi dengan menjadikan bahasa tersebut sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di semua sekolah dan institusi pendidikan. Pendidikan Islam akan diperluaskan utnuk meliputi murid-murid Islam di semua kategori sekolah termasuk sekolah swasta dan diperkukuhkan dengan menjadi pelajaran tersebut sebagai salah satu daripada pelajaran teras di sekolah-sekolah. Perkara Penting Yang Terlaksana Dalam Akta Pendidikan 1996. Dalam Akta Pendidikan. konsep sistem pendidikan kebangsaan dimantapkan dengan meliputi semua peringkat persekolahan dari peringkat pra sekolah hingga ke peringkat pendidikan tinggi. yang diperuntukkan dalam Akta Pendididkan 1996 wajib diguna oleh semua pihak. dan meliputi semua kategori sekolah. Murid-murid dari semua jenis dan kategori sekolah akan disediakan untuk mengambil peperiksaan yang ditetapkan oleh kerajaan dan oleh itu akan memudahkan kita menggunakan penilaian atau pengukuran yang sama tentang pencapaian murid-murid dari sekolah-sekolah di negara kita.

Pendidikan swasta akan dapat berkembang secara lebih sistematik dengan adanya peruntukan yang spesifik bagi mengawal taraf pendidikan dan perjalanan institusi-institusi tersebut. manakala politeknik boleh mengadakan program kerjasama dengan mana-mana institusi. Pendidikan khas akan diberi perhatian yang lebih dengan adanya peruntukan yang cukup bagi pendidikan tersebut. Kelas -kelas agama seperti bible classes tidak diperlukan mendaftar di bawah Akta Pendidikan 1996. perbadanan atau organisasi perindustrian untuk mengendalikan kursus teknik atau vokasional atau program latihan. Pengajian Malaysia dan Pendidikan Islam atau Moral untuk memupuk semangat cintakan negara dan nilainilai murni. sama ada dalam negeri atau luar negeri Pendidikan guru akan dapat diperkukuhkan dengan adanya peruntukan yang membolehkan Kementerian Pendidikan mengadakan progam pendidikan guru bukan sahaja di peringkat sijil. termasuk program pertukaran. Akta Pendidikan 1996 memudahkan sekolah vokasional ditukartarafkan ke sekolah teknik. Dalam pada itu. iaitu secara berkembar. dan berdasarkan pemuafakatan politik yang telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin negara yang dahulu. Akta Pendidikan 1996 mengambilkira kepentingan semua kaum dengan cara mengekalkan status quo sekolah rendah jenis kebangsaan dan juga 60 buah sekolah Cina swasta. Akta Pendidikan 1996 juga turut memperuntukkan pengajaran bahasa suku kaum di negara ini sekiranya didapati munasabah dan praktik diadakan. Politeknik juga boleh mengadakan program bekembar bagi kursus peringkat diploma dan ijazah dengan institusi-institusi pendidikan tinggi. tetapi juga di peringkat diploma dan ijazah. . institusi pendidikan swasta juga boleh dikehendaki mengadakan pengajaran Bahasa Kebangsaan.5 dan politeknik. Menyedari bahawa Malaysia adalah sebuah negara berbilang kaum. Di samping itu Unified Examination yang diambil oleh sekolah-sekolah ini serta lembaga pengelola sekolah conforming dan sekolah mission dikekalkan.

m) Maktab-maktab perguruan. e) Kurikulum kebangsaan diperuntukkan.itgo. sekolah menengah. l) Peruntukan pendidikan khas. i) Tempoh pendidikan rendah antara 5 hingga 7 tahun.html#_Toc456785593) Menurut Jawatankuasa Kongres Pendidikan Melayu (2001). b) Sisitem Pendidikan Kebangsaan Didefinisikan secara jelas yang meliputi semua peringkat termasuk prasekolah. h) Peruntukan bahasa Cina.Syed Othman Al-Habshi juga dalam pembentangan kertas kerjanya yang bertajuk Dasar dan Perlaksanaan Dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan di dalam Kongres Pendidikan Melayu 2001 telah menyenaraikan beberapa perkara penting yang terlaksana dalam Akta Pendidikan 1996 iaitu : a) Landasan dan wawasan pendidikan adalah berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara. pendidikan pasca menengah dan pendidikan tinggi. Datuk Dr. d) Pendidikan swasta dikawal selia melalui akta lain. f) Peruntukan peperiksaan awam perlu dipatuhi. . n) Pengajaran Agama Islam dan Moral. j) Pendidikan lepas menengah. c) Pengukuhan kedudukan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar dalam system pendidikan kebangsaan . g) Bahasa kebangsaan sebagai mata pelajaran wajib. Tamil. k) Pendidikan teknik dan politeknik dipertingkatkan.com/text/AktaPendidikan.6 (http://yik. dan Bahasa Orang Asli. sekolah rendah.

Akta Pendidikan yang berkaitan dengan Tek nik dan Vokasional. akta-akta mengenai Pendidikan Teknik dan Vokasional boleh didapati di Bahagian IV.Institusi Pendidikan Lain Seksyen 34. (2) Tertakluk kepada peruntukan Akta ini. (1) Hendaklah menjadi kewajipan Menteri untuk mengadakan pendidikan menengah di sekolah menengah kebangsaan yang berikut: (a) sekolah menengah akademik. (b) sekolah menengah teknik. Menteri hendaklah mengadakan pendidikan menengah. 5. tetapi juga kepada semua kaum yang ada di Malaysia. Bab 6 . Kurikulum yang telah diselaraskan juga menjadikan sistem pendidikan negara lebih sistematik dan seragam. Institusi pendidikan lain. Menteri boleh mengadakan pendidikan menengah atas di mana-mana sekolah menengah kebangsaan. menyatakan di dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). . Lembaga Penyelidikan Undang-Undang (2003). Akta ini juga memberi peluang kepada peningkatan dan memantapkan program lepasan sekolah seperti di polteknik dan maktab-maktab perguruan. Sistem Pendidikan Kebangsaan iaitu: Bab 4 . dan (c) sekolah menengah daripada apa-apa perihal lain yang ditentukan oleh Menteri dari semasa ke semasa.Pendidikan Menengah Seksyen 30.7 Secara kesimpulannya Akta Pendidikan yang dilaksanakan telah memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dinikmati bukan sahaja kepada pelbagai lapisan masyarakat.

yang penubuhan atau penyenggaraannya tidak diperuntukkan di bawah Akta ini atau Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971.8 (1) Tertakluk kepada peruntukan Akta ini. Menteri boleh menubuhkan dan menyenggarakan institusi pendidikan yang berikut: (a) maktab-maktab. (1) Menteri boleh mengadakan pendidikan teknik di ² (a) mana-mana sekolah menengah kebangsaan yang diperihalkan dalam seksyen 30. selain daripada maktab-maktab yang bertaraf Universiti atau Kolej Universiti yang ditubuhkan atau disifatkan telah ditubuhkan di bawah Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. yang termasuk dalam perenggan (1)(a) atau (1)(b). yang Tidak ditubuhkan olehnya. Pendidikan teknik di sekolah menengah kebangsaan dan institusi pendidikan lain. pendidikan teknik termasuklah penyediaan² (a) latihan kemahiran. (3) Menteri boleh memberikan sumbangan bantuan kepada institusi pendidikan. . Bab 7²Pendidikan Teknik dan Politeknik Seksyen 35. dan (d) apa-apa institusi pendidikan lain. (2) Bagi maksud subseksyen (1). (c) politeknik. (c) latihan bagi meningkatkan kemahiran yang sedia ada. (b) sekolah khas. dan (d) apa-apa latihan teknik atau vokasional lain yang diluluskan oleh Menteri. (b) latihan khusus yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu. atau (b) institusi pendidikan lain yang diperihalkan dalam perenggan 34(1)(a) atau (1)(c).

dengan kelulusan Menteri. Politeknik yang ditubuhkan di bawah perenggan 34(1)(c) boleh² (a) menawarkan kursus pengajian dan program latihan yang diluluskan oleh Menteri. dan (b) menganugerahkan sijil. suatu politeknik yang ditubuhkan di bawah Akta ini boleh. Seksyen 38. diploma atau apa-apa kelayakan lain yang ditetapkan. Seksyen 37. Kerjasama dengan institusi lain dan organisasi perindustrian dalam pendidikan teknik dan vokasional. dengan kerjasama mana-mana institusi. pekerjapekerja dan murid-murid politeknik itu. mengendalikan kursus teknik atau vokasional atau program latihan (termasuklah program pertukaran) yang disifatkan suaimanfaat oleh Menteri bagi maksud² (a) melaksanakan pemindahan teknologi. perbadanan atau organisasi perindustrian. (1) Politeknik yang ditubuhkan di bawah Akta ini boleh. sijil atau pengiktirafan daham bentuk lain bagi kelayakan yang . mengendalikan kursus pengajian atau program latihan bagi diploma. Peruntukan tentang kursus pengajian berkenaan dengan ijazah yang diberikan oleh universiti.9 Seksyen 36. (2) Kelulusan yang diberikan di bawah subseksyen (1) adalah tertakluk kepada apa-apa Terma dan syarat yang dikenakan oleh Menteri. (b) meningkatkan kemahiran teknik dan vokasional guru-guru. (1) Tertakluk kepada kelulusan Menteri. Politeknik boleh menawarkan kursus pengajian dan menganugerahkan kelayakan yang diluluskan oleh Menteri. dan (c) melaksanakan apa-apa program latihan yang dianggap oleh Menteri sesuai dan bermanfaat bagi politeknik atau murid-muridnya atau guru-gurunya. dsb.

(c) penganugerahan sijil atau diploma atau apa-apa kelayakan lain. mengawasi dan mengubahsuaikan kurikulum kursus pengajian dan program latihan yang ditawarkan oleh politeknik.10 diberikan oleh mana-mana universiti atau institusi pendidikan tinggi lain di dalam Malaysia atau di luar Malaysia. (3) Menteri tidak boleh memberikan kelulusannya di bawah subseksyen (1) melainkan jika dia berpuas hati bahawa politeknik itu telah membuat segala perkiraan yang perlu dengan universiti atau institusi pendidikan tinggi lain yang terlibat dengan pengendalian kursus pengajian atau program latihan itu.mana majlis badan atau jawatankuasa bagi kegiatan luar kurikulum di politeknik. penyusunan. (b) penubuhan lembaga atau badan untuk menghasilkan. pengurusan. dan . Seksyen 39. tanpa menjejaskan keluasan kuasa itu. (d) disiplin murid. Menteri boleh membuat peraturan bagi melaksanakan peruntukan Bab ini dan. (2) Kelulusan yang diberikan di bawah subseksyen (1) boleh dijadikan tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat yang difikirkan oleh Menteri patut dikenakan. peraturan-peraturan sedemikian boleh mengadakan peruntukan bagi² (a) penubuhan lembaga atau badan untuk menjalankan pengukuran atau penilaian atau untuk mengendalikan peperiksaan untuk politeknik. pengawalan dan pembubaran mana. Kuasa untuk membuat peraturan berhubungan dengan politeknik. (e) penubuhan.

itgo. PTS PUBLICATIONS AND DISTRIBUTOR SDN.11 (f) apa-apa perkara lain yang difikirkan oleh Menteri suaimanfaat atau perlu bagi maksud Bab ini. Kementerian telah diberi tanggungjawab untuk membantu pendidikan teknik dan vokasional di peringkat sekolah mahupun pasca sekolah.html#_Toc456785593 . Undang-undang Pendidikan di Malaysia. Tie Fatt Hee. BHD. http://yik. BHD. Internet http://ms.com/text/AktaPendidikan. Pengenalan Falsafah Pendidikan. Kesimpulannya. Bantuan boleh diberikan dalam bentuk sumbangan kewangan dan juga penubuhan serta penyelenggaraan institusi pendidikan. Lembaga Penyelidikan Undang-Undang. 2001. Pendidikan Teknik dan Vokasional dapat dimantapkan dengan adanya perlaksanaan Akta Pendidikan 1996. 2002. Laporan Kongres Pendidikan Melayu. 2003. Rujukan Dato¶ Abdul Fatah Hasan. 1-2 September 2001.peraturan terpilih. 2003. Jawatankuasa Kongres Pendidikan Melayu. Fajar Bakti SDN. .wikipedia. International Law Book Services. Pusat Dagangan Dunia Putra. 6. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) & Peraturan.org/wiki/Akta_Pendidikan_1996. Menteri juga diberikuasa untuk meluluskan dan memastikan program yang disediakan oleh politeknik adalah bersesuaian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful