1

1. Pendahuluan. Akta Pendidikan 1996 merupakan akta yang sedang diguna pakai dalam sistem pendidikan masa kini. Akta ini menjadi panduan dalam melaksanakan sistem pendidikan dan menjadikan sistem pendidikan relevan dengan era permodenan ilmu. Ini boleh dibuktikan dengan menyingkap sejarah perundangan dalam pendidikan negara serta huraian sebahagian daripada akta-akta yang telah dilaksanakan.

2. Perundangan Dalam Bidang Pendidikan. Menurut Tie Fatt Hee (2002), kemampuan menyediakan suatu sistem pendidikan yang berkualiti dalam sesebuah masyarakat majmuk bergantung pada rangka perundangan pendidikan negara tersebut. Di Malaysia, dasar pendidikan yang disarankan dalam Akta Pelajaran 1961 berusaha untuk mewujudkan suatu sistem pendidikan kebangsaan yang boleh memenuhi kehendak Negara dan menggalakkan perkembangan budaya, sosial, ekonomi dan politik.

3. Perubahan Rangka Perundangan Malaysia. Sebelum Akta Pendidikan 1996 digubal, perundangan pendidikan negar telah melalui beberapa fasa perkembangan. Secara umumnya, perkembangan rangka perundangan pendidikan di Malaysia boleh dibahagikan kepada empat fasa iaitu: a) fasa pendidikan pada peringkat awal di bawah pentadbiran Inggeris; b) fasa selepas Perang Dunia Kedua apabila 2 ordinan pelajaran telah digubal dan diluluskan; c) fasa perlaksanaan Akta Pelajaran 1961 ; dan d) fasa perlaksanaan Akta Pendidikan 1996. (Tie, F. H. 2002)

3 Akta Pelajaran 1961 Dasar pelajaran di negara kita sekarang berasaskan pada pendahuluan kepada Akta Pelajaran 1961 seperti berikut : Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang . langkah awal untuk mewujudkan suatu sistem pendidikan yang bersepadu telah bermula. Cadangan laporan jawatankuasa yang diketuai oleh Dato¶ Abdul Razak bin Dato¶ Hussein yang juga dikenali sebagai Laporan Razak telah diterima oleh Majlis Perundangan dan diterbitkan. Walaubagaimanapun. dan kepentingan pendidikan sebagai suatu alat perpaduan kebangsaan. 2002) Bagi mengatasi masalah tersebut. Cina dan India. Ini bermakna. F.2 3. iaitu kaum Melayu. H. 3. Pada tahun 1957. (Tie. Ordinan Pelajaran 1952 telah diperkenalkan. Sistem pendidikan sebelum Perang Dunia Kedua yang menekankan pendidikan kepada pelajar berdasarkan kaum telah membawa kepada satu masalah yang serius kerana dasar tersebut telah mewujudkan unsur perkauman di sekolah. Ini digalakkan melalui semangat nasionalisme. masalah peruntukan kewangan yang sangat terhad pada masa itu telah menghalang pelaksanaan Ordinan Pelajaran 1952 dengan sepenuhnya. pendorong terpenting dalam reformasi pendidikan ialah usaha pembentukan satu identiti kebangsaan (common nationality). proses Malaysianisasi.1 Fasa Pentadbiran Inggeris Pada fasa pertama.pelbagai laporan kajian seperti Laporan Barnes dan Laporan Fenn-Wu dibentangkan. cadangan Laporan Razak telah di luluskan dan diimplimentasikan sebagai Ordinan Pelajaran 1957. semangat nasionalisme yang semakin membara telah membawa perubahan dalam arena politik negara. (Tie. F. Cadangan dalam kedua-dua laporan tersebut telah diterima dan diluluskan oleh kerajaan dan hasilnya. 2002) 3. Keadaan ini meninggalkan kesan tertentu terhadap dasar pendidikan negara. H.2 Fasa Selepas Perang Dunia Kedua Selepas Perang Dunia Kedua.Proses pembentukan semula sistem pendidikan bermatlamat untuk manyatupadukan ketiga-tiga kaum utama di Malaysia. Akhirnya.

rangka kurikulum untuk pengajaran dan menetapkan suatu standard yang sesuai untuk pendidikan guru.wikipedia. sosial. 2003). A. Akta ini menyediakan satu rangka perundangan yang sesuai untuk sistem pendidikan kebangsaan. Walaubagaimanapun. ekonomi . Tujuan menggubalkan Akta Pendidikan 1996 untuk memperluaskan skop dan memperkenalkan perundangan mengenai pendidikan. (Tie. Akta baru ini juga banyak mengekalkan peruntukan yang masih relevan daripada Akta Pelajaran 1961.org/wiki/Akta_Pendidikan_1996 ) Akta Pendidikan 1996 merupakan salah satu daripada akta yang telah diluluskan oleh Parlimen untuk menstrukturkan semula sistam pendidikan Negara. dengan mengadakan pengajaran yang cekap dan dengan mengelakkan perbelanjaan awalan yang tidak berpatutan.4 Akta Pendidikan 1996 Akta ini berpaksi kepada perakuan-perakuan utama Penyata Razak 1956 yang menjadi asas dasar pendidikan kebangsaan. selepas 35 tahun sistem pendidikan kebangsaan ditadbir dibawah peruntukan Akta Pelajaran 1961. ia tidak lagi dipandang relevan bagi menghadapi proses perubahan yang pesat dan dinamik. Dalam Akta Pendidikan 1996 pula. F. (http://ms. F. 2002) . H. dan politiknya : dengan dasar itu . 3. fokus ini telah bertukar kepada perkembagan potensi individu. Dasar pendidikan lama seperti yang dinyatakan dalam akta pelajaran 1961 adalah untuk membentuk sistem pendidikan kebangsaan yang memfokuskan kepada pembangunan Negara. perhatian hendaklah diberi kepada prinsip am bahawa murid-murid hendaklah dididik mengikut kemahuan ibu bapa mereka. Oleh itu Akta Pendidikan 1996 dikuatkuasakan bagi menggantikan Akta Pelajaran 1961. (Hasan.3 diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 ialah untuk menubuhkan suatu sistem pelajaran yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan.

4 4. Kedudukan Bahasa kebangsaan diperkukuhkan dengan memperuntukkannya sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. dan meliputi semua kategori sekolah. Perkara Penting Yang Terlaksana Dalam Akta Pendidikan 1996. Pendidikan Islam akan diperluaskan utnuk meliputi murid-murid Islam di semua kategori sekolah termasuk sekolah swasta dan diperkukuhkan dengan menjadi pelajaran tersebut sebagai salah satu daripada pelajaran teras di sekolah-sekolah. Sejajar dengan penumpuan terhadap usaha membudayakan pendidikan sains dan teknologi. konsep sistem pendidikan kebangsaan dimantapkan dengan meliputi semua peringkat persekolahan dari peringkat pra sekolah hingga ke peringkat pendidikan tinggi. akan berpeluang mendapat pendidikan prasekolah yang menjadi asas yang baik bagi memulakan pendidikan rendah. Kurikulum semua jenis dan kategori sekolah akan selaras dengan kehendak negara apabila Kurikulum Kebangsaan. iaitu sekolah kerajaan . Mutu Program pendidikan di semua tadika juga akan dapat dipertingkatkan kerana tadika-tadika ini akan diwajibkan menggunakan Garis Panduan Kurikulum Prasekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Dalam Akta Pendidikan. Ini diperkuatkan lagi dengan menjadikan bahasa tersebut sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di semua sekolah dan institusi pendidikan. maka dari keluarga yang kurang berada di bandar-bandar. Dengan adanya peruntukan yang membolehkan Menteri Pendidikan menubuhkan dan menyenggara tadika. yang diperuntukkan dalam Akta Pendididkan 1996 wajib diguna oleh semua pihak. pendidikan teknik akan dipertingkatkan di sekolah menengah teknik . Murid-murid dari semua jenis dan kategori sekolah akan disediakan untuk mengambil peperiksaan yang ditetapkan oleh kerajaan dan oleh itu akan memudahkan kita menggunakan penilaian atau pengukuran yang sama tentang pencapaian murid-murid dari sekolah-sekolah di negara kita. sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta.

termasuk program pertukaran. Akta Pendidikan 1996 juga turut memperuntukkan pengajaran bahasa suku kaum di negara ini sekiranya didapati munasabah dan praktik diadakan. Pendidikan khas akan diberi perhatian yang lebih dengan adanya peruntukan yang cukup bagi pendidikan tersebut. sama ada dalam negeri atau luar negeri Pendidikan guru akan dapat diperkukuhkan dengan adanya peruntukan yang membolehkan Kementerian Pendidikan mengadakan progam pendidikan guru bukan sahaja di peringkat sijil. Dalam pada itu. perbadanan atau organisasi perindustrian untuk mengendalikan kursus teknik atau vokasional atau program latihan. .5 dan politeknik. Pengajian Malaysia dan Pendidikan Islam atau Moral untuk memupuk semangat cintakan negara dan nilainilai murni. dan berdasarkan pemuafakatan politik yang telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin negara yang dahulu. institusi pendidikan swasta juga boleh dikehendaki mengadakan pengajaran Bahasa Kebangsaan. Di samping itu Unified Examination yang diambil oleh sekolah-sekolah ini serta lembaga pengelola sekolah conforming dan sekolah mission dikekalkan. Akta Pendidikan 1996 memudahkan sekolah vokasional ditukartarafkan ke sekolah teknik. Politeknik juga boleh mengadakan program bekembar bagi kursus peringkat diploma dan ijazah dengan institusi-institusi pendidikan tinggi. iaitu secara berkembar. Akta Pendidikan 1996 mengambilkira kepentingan semua kaum dengan cara mengekalkan status quo sekolah rendah jenis kebangsaan dan juga 60 buah sekolah Cina swasta. tetapi juga di peringkat diploma dan ijazah. Menyedari bahawa Malaysia adalah sebuah negara berbilang kaum. Pendidikan swasta akan dapat berkembang secara lebih sistematik dengan adanya peruntukan yang spesifik bagi mengawal taraf pendidikan dan perjalanan institusi-institusi tersebut. Kelas -kelas agama seperti bible classes tidak diperlukan mendaftar di bawah Akta Pendidikan 1996. manakala politeknik boleh mengadakan program kerjasama dengan mana-mana institusi.

j) Pendidikan lepas menengah.Syed Othman Al-Habshi juga dalam pembentangan kertas kerjanya yang bertajuk Dasar dan Perlaksanaan Dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan di dalam Kongres Pendidikan Melayu 2001 telah menyenaraikan beberapa perkara penting yang terlaksana dalam Akta Pendidikan 1996 iaitu : a) Landasan dan wawasan pendidikan adalah berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara. . f) Peruntukan peperiksaan awam perlu dipatuhi. d) Pendidikan swasta dikawal selia melalui akta lain.com/text/AktaPendidikan. b) Sisitem Pendidikan Kebangsaan Didefinisikan secara jelas yang meliputi semua peringkat termasuk prasekolah.html#_Toc456785593) Menurut Jawatankuasa Kongres Pendidikan Melayu (2001). i) Tempoh pendidikan rendah antara 5 hingga 7 tahun. pendidikan pasca menengah dan pendidikan tinggi. n) Pengajaran Agama Islam dan Moral. e) Kurikulum kebangsaan diperuntukkan.itgo. dan Bahasa Orang Asli. sekolah menengah. l) Peruntukan pendidikan khas.6 (http://yik. h) Peruntukan bahasa Cina. sekolah rendah. m) Maktab-maktab perguruan. c) Pengukuhan kedudukan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar dalam system pendidikan kebangsaan . k) Pendidikan teknik dan politeknik dipertingkatkan. Datuk Dr. Tamil. g) Bahasa kebangsaan sebagai mata pelajaran wajib.

Akta ini juga memberi peluang kepada peningkatan dan memantapkan program lepasan sekolah seperti di polteknik dan maktab-maktab perguruan. (2) Tertakluk kepada peruntukan Akta ini. akta-akta mengenai Pendidikan Teknik dan Vokasional boleh didapati di Bahagian IV.Pendidikan Menengah Seksyen 30. Menteri boleh mengadakan pendidikan menengah atas di mana-mana sekolah menengah kebangsaan. Menteri hendaklah mengadakan pendidikan menengah. Kurikulum yang telah diselaraskan juga menjadikan sistem pendidikan negara lebih sistematik dan seragam. . menyatakan di dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). dan (c) sekolah menengah daripada apa-apa perihal lain yang ditentukan oleh Menteri dari semasa ke semasa. 5.7 Secara kesimpulannya Akta Pendidikan yang dilaksanakan telah memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dinikmati bukan sahaja kepada pelbagai lapisan masyarakat. tetapi juga kepada semua kaum yang ada di Malaysia. (1) Hendaklah menjadi kewajipan Menteri untuk mengadakan pendidikan menengah di sekolah menengah kebangsaan yang berikut: (a) sekolah menengah akademik. Akta Pendidikan yang berkaitan dengan Tek nik dan Vokasional. Institusi pendidikan lain. (b) sekolah menengah teknik. Lembaga Penyelidikan Undang-Undang (2003).Institusi Pendidikan Lain Seksyen 34. Sistem Pendidikan Kebangsaan iaitu: Bab 4 . Bab 6 .

selain daripada maktab-maktab yang bertaraf Universiti atau Kolej Universiti yang ditubuhkan atau disifatkan telah ditubuhkan di bawah Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. Pendidikan teknik di sekolah menengah kebangsaan dan institusi pendidikan lain. dan (d) apa-apa institusi pendidikan lain. Menteri boleh menubuhkan dan menyenggarakan institusi pendidikan yang berikut: (a) maktab-maktab.8 (1) Tertakluk kepada peruntukan Akta ini. yang penubuhan atau penyenggaraannya tidak diperuntukkan di bawah Akta ini atau Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. (b) sekolah khas. (c) politeknik. (c) latihan bagi meningkatkan kemahiran yang sedia ada. pendidikan teknik termasuklah penyediaan² (a) latihan kemahiran. dan (d) apa-apa latihan teknik atau vokasional lain yang diluluskan oleh Menteri. . Bab 7²Pendidikan Teknik dan Politeknik Seksyen 35. (1) Menteri boleh mengadakan pendidikan teknik di ² (a) mana-mana sekolah menengah kebangsaan yang diperihalkan dalam seksyen 30. (b) latihan khusus yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu. yang Tidak ditubuhkan olehnya. (2) Bagi maksud subseksyen (1). yang termasuk dalam perenggan (1)(a) atau (1)(b). atau (b) institusi pendidikan lain yang diperihalkan dalam perenggan 34(1)(a) atau (1)(c). (3) Menteri boleh memberikan sumbangan bantuan kepada institusi pendidikan.

(1) Politeknik yang ditubuhkan di bawah Akta ini boleh. dan (c) melaksanakan apa-apa program latihan yang dianggap oleh Menteri sesuai dan bermanfaat bagi politeknik atau murid-muridnya atau guru-gurunya. dengan kelulusan Menteri. Kerjasama dengan institusi lain dan organisasi perindustrian dalam pendidikan teknik dan vokasional. perbadanan atau organisasi perindustrian. mengendalikan kursus pengajian atau program latihan bagi diploma. suatu politeknik yang ditubuhkan di bawah Akta ini boleh.9 Seksyen 36. pekerjapekerja dan murid-murid politeknik itu. (1) Tertakluk kepada kelulusan Menteri. (2) Kelulusan yang diberikan di bawah subseksyen (1) adalah tertakluk kepada apa-apa Terma dan syarat yang dikenakan oleh Menteri. Politeknik boleh menawarkan kursus pengajian dan menganugerahkan kelayakan yang diluluskan oleh Menteri. Peruntukan tentang kursus pengajian berkenaan dengan ijazah yang diberikan oleh universiti. (b) meningkatkan kemahiran teknik dan vokasional guru-guru. Politeknik yang ditubuhkan di bawah perenggan 34(1)(c) boleh² (a) menawarkan kursus pengajian dan program latihan yang diluluskan oleh Menteri. mengendalikan kursus teknik atau vokasional atau program latihan (termasuklah program pertukaran) yang disifatkan suaimanfaat oleh Menteri bagi maksud² (a) melaksanakan pemindahan teknologi. dan (b) menganugerahkan sijil. Seksyen 38. Seksyen 37. dsb. sijil atau pengiktirafan daham bentuk lain bagi kelayakan yang . diploma atau apa-apa kelayakan lain yang ditetapkan. dengan kerjasama mana-mana institusi.

dan . penyusunan. Kuasa untuk membuat peraturan berhubungan dengan politeknik. tanpa menjejaskan keluasan kuasa itu. (d) disiplin murid. (2) Kelulusan yang diberikan di bawah subseksyen (1) boleh dijadikan tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat yang difikirkan oleh Menteri patut dikenakan. peraturan-peraturan sedemikian boleh mengadakan peruntukan bagi² (a) penubuhan lembaga atau badan untuk menjalankan pengukuran atau penilaian atau untuk mengendalikan peperiksaan untuk politeknik. Menteri boleh membuat peraturan bagi melaksanakan peruntukan Bab ini dan. mengawasi dan mengubahsuaikan kurikulum kursus pengajian dan program latihan yang ditawarkan oleh politeknik. (b) penubuhan lembaga atau badan untuk menghasilkan. (e) penubuhan. (3) Menteri tidak boleh memberikan kelulusannya di bawah subseksyen (1) melainkan jika dia berpuas hati bahawa politeknik itu telah membuat segala perkiraan yang perlu dengan universiti atau institusi pendidikan tinggi lain yang terlibat dengan pengendalian kursus pengajian atau program latihan itu.mana majlis badan atau jawatankuasa bagi kegiatan luar kurikulum di politeknik. pengawalan dan pembubaran mana.10 diberikan oleh mana-mana universiti atau institusi pendidikan tinggi lain di dalam Malaysia atau di luar Malaysia. (c) penganugerahan sijil atau diploma atau apa-apa kelayakan lain. Seksyen 39. pengurusan.

Menteri juga diberikuasa untuk meluluskan dan memastikan program yang disediakan oleh politeknik adalah bersesuaian. Pengenalan Falsafah Pendidikan. Rujukan Dato¶ Abdul Fatah Hasan. 2002.wikipedia. 6. 2003. .peraturan terpilih. 2001. BHD. Pendidikan Teknik dan Vokasional dapat dimantapkan dengan adanya perlaksanaan Akta Pendidikan 1996. International Law Book Services. Bantuan boleh diberikan dalam bentuk sumbangan kewangan dan juga penubuhan serta penyelenggaraan institusi pendidikan. http://yik. Internet http://ms. Fajar Bakti SDN. BHD. Undang-undang Pendidikan di Malaysia.itgo. Laporan Kongres Pendidikan Melayu. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) & Peraturan. 1-2 September 2001.html#_Toc456785593 . Kementerian telah diberi tanggungjawab untuk membantu pendidikan teknik dan vokasional di peringkat sekolah mahupun pasca sekolah. Jawatankuasa Kongres Pendidikan Melayu.11 (f) apa-apa perkara lain yang difikirkan oleh Menteri suaimanfaat atau perlu bagi maksud Bab ini. Tie Fatt Hee. Kesimpulannya.com/text/AktaPendidikan. PTS PUBLICATIONS AND DISTRIBUTOR SDN. Lembaga Penyelidikan Undang-Undang. 2003.org/wiki/Akta_Pendidikan_1996. Pusat Dagangan Dunia Putra.