1

1. Pendahuluan. Akta Pendidikan 1996 merupakan akta yang sedang diguna pakai dalam sistem pendidikan masa kini. Akta ini menjadi panduan dalam melaksanakan sistem pendidikan dan menjadikan sistem pendidikan relevan dengan era permodenan ilmu. Ini boleh dibuktikan dengan menyingkap sejarah perundangan dalam pendidikan negara serta huraian sebahagian daripada akta-akta yang telah dilaksanakan.

2. Perundangan Dalam Bidang Pendidikan. Menurut Tie Fatt Hee (2002), kemampuan menyediakan suatu sistem pendidikan yang berkualiti dalam sesebuah masyarakat majmuk bergantung pada rangka perundangan pendidikan negara tersebut. Di Malaysia, dasar pendidikan yang disarankan dalam Akta Pelajaran 1961 berusaha untuk mewujudkan suatu sistem pendidikan kebangsaan yang boleh memenuhi kehendak Negara dan menggalakkan perkembangan budaya, sosial, ekonomi dan politik.

3. Perubahan Rangka Perundangan Malaysia. Sebelum Akta Pendidikan 1996 digubal, perundangan pendidikan negar telah melalui beberapa fasa perkembangan. Secara umumnya, perkembangan rangka perundangan pendidikan di Malaysia boleh dibahagikan kepada empat fasa iaitu: a) fasa pendidikan pada peringkat awal di bawah pentadbiran Inggeris; b) fasa selepas Perang Dunia Kedua apabila 2 ordinan pelajaran telah digubal dan diluluskan; c) fasa perlaksanaan Akta Pelajaran 1961 ; dan d) fasa perlaksanaan Akta Pendidikan 1996. (Tie, F. H. 2002)

Cina dan India.1 Fasa Pentadbiran Inggeris Pada fasa pertama. 3. pendorong terpenting dalam reformasi pendidikan ialah usaha pembentukan satu identiti kebangsaan (common nationality). 2002) Bagi mengatasi masalah tersebut.Proses pembentukan semula sistem pendidikan bermatlamat untuk manyatupadukan ketiga-tiga kaum utama di Malaysia. Ini bermakna.3 Akta Pelajaran 1961 Dasar pelajaran di negara kita sekarang berasaskan pada pendahuluan kepada Akta Pelajaran 1961 seperti berikut : Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang . iaitu kaum Melayu. (Tie. langkah awal untuk mewujudkan suatu sistem pendidikan yang bersepadu telah bermula. Pada tahun 1957. Cadangan dalam kedua-dua laporan tersebut telah diterima dan diluluskan oleh kerajaan dan hasilnya. (Tie.2 Fasa Selepas Perang Dunia Kedua Selepas Perang Dunia Kedua. 2002) 3. Ordinan Pelajaran 1952 telah diperkenalkan. Cadangan laporan jawatankuasa yang diketuai oleh Dato¶ Abdul Razak bin Dato¶ Hussein yang juga dikenali sebagai Laporan Razak telah diterima oleh Majlis Perundangan dan diterbitkan. H. masalah peruntukan kewangan yang sangat terhad pada masa itu telah menghalang pelaksanaan Ordinan Pelajaran 1952 dengan sepenuhnya. proses Malaysianisasi. H. Ini digalakkan melalui semangat nasionalisme. Keadaan ini meninggalkan kesan tertentu terhadap dasar pendidikan negara.2 3. semangat nasionalisme yang semakin membara telah membawa perubahan dalam arena politik negara. Walaubagaimanapun. cadangan Laporan Razak telah di luluskan dan diimplimentasikan sebagai Ordinan Pelajaran 1957. Sistem pendidikan sebelum Perang Dunia Kedua yang menekankan pendidikan kepada pelajar berdasarkan kaum telah membawa kepada satu masalah yang serius kerana dasar tersebut telah mewujudkan unsur perkauman di sekolah.pelbagai laporan kajian seperti Laporan Barnes dan Laporan Fenn-Wu dibentangkan. dan kepentingan pendidikan sebagai suatu alat perpaduan kebangsaan. F. Akhirnya. F.

Akta ini menyediakan satu rangka perundangan yang sesuai untuk sistem pendidikan kebangsaan.wikipedia. Walaubagaimanapun. 2003). A. Tujuan menggubalkan Akta Pendidikan 1996 untuk memperluaskan skop dan memperkenalkan perundangan mengenai pendidikan. 3. fokus ini telah bertukar kepada perkembagan potensi individu. F. selepas 35 tahun sistem pendidikan kebangsaan ditadbir dibawah peruntukan Akta Pelajaran 1961. Dalam Akta Pendidikan 1996 pula. F. (http://ms. perhatian hendaklah diberi kepada prinsip am bahawa murid-murid hendaklah dididik mengikut kemahuan ibu bapa mereka. dan politiknya : dengan dasar itu . ia tidak lagi dipandang relevan bagi menghadapi proses perubahan yang pesat dan dinamik.org/wiki/Akta_Pendidikan_1996 ) Akta Pendidikan 1996 merupakan salah satu daripada akta yang telah diluluskan oleh Parlimen untuk menstrukturkan semula sistam pendidikan Negara. rangka kurikulum untuk pengajaran dan menetapkan suatu standard yang sesuai untuk pendidikan guru.3 diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 ialah untuk menubuhkan suatu sistem pelajaran yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan. dengan mengadakan pengajaran yang cekap dan dengan mengelakkan perbelanjaan awalan yang tidak berpatutan. Oleh itu Akta Pendidikan 1996 dikuatkuasakan bagi menggantikan Akta Pelajaran 1961. Dasar pendidikan lama seperti yang dinyatakan dalam akta pelajaran 1961 adalah untuk membentuk sistem pendidikan kebangsaan yang memfokuskan kepada pembangunan Negara. Akta baru ini juga banyak mengekalkan peruntukan yang masih relevan daripada Akta Pelajaran 1961. ekonomi . (Tie. H.4 Akta Pendidikan 1996 Akta ini berpaksi kepada perakuan-perakuan utama Penyata Razak 1956 yang menjadi asas dasar pendidikan kebangsaan. (Hasan. 2002) . sosial.

Kurikulum semua jenis dan kategori sekolah akan selaras dengan kehendak negara apabila Kurikulum Kebangsaan. sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta. Sejajar dengan penumpuan terhadap usaha membudayakan pendidikan sains dan teknologi. konsep sistem pendidikan kebangsaan dimantapkan dengan meliputi semua peringkat persekolahan dari peringkat pra sekolah hingga ke peringkat pendidikan tinggi. Kedudukan Bahasa kebangsaan diperkukuhkan dengan memperuntukkannya sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. Murid-murid dari semua jenis dan kategori sekolah akan disediakan untuk mengambil peperiksaan yang ditetapkan oleh kerajaan dan oleh itu akan memudahkan kita menggunakan penilaian atau pengukuran yang sama tentang pencapaian murid-murid dari sekolah-sekolah di negara kita. akan berpeluang mendapat pendidikan prasekolah yang menjadi asas yang baik bagi memulakan pendidikan rendah. maka dari keluarga yang kurang berada di bandar-bandar. Dengan adanya peruntukan yang membolehkan Menteri Pendidikan menubuhkan dan menyenggara tadika. Ini diperkuatkan lagi dengan menjadikan bahasa tersebut sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di semua sekolah dan institusi pendidikan. Dalam Akta Pendidikan.4 4. Mutu Program pendidikan di semua tadika juga akan dapat dipertingkatkan kerana tadika-tadika ini akan diwajibkan menggunakan Garis Panduan Kurikulum Prasekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. dan meliputi semua kategori sekolah. iaitu sekolah kerajaan . pendidikan teknik akan dipertingkatkan di sekolah menengah teknik . yang diperuntukkan dalam Akta Pendididkan 1996 wajib diguna oleh semua pihak. Pendidikan Islam akan diperluaskan utnuk meliputi murid-murid Islam di semua kategori sekolah termasuk sekolah swasta dan diperkukuhkan dengan menjadi pelajaran tersebut sebagai salah satu daripada pelajaran teras di sekolah-sekolah. Perkara Penting Yang Terlaksana Dalam Akta Pendidikan 1996.

Akta Pendidikan 1996 memudahkan sekolah vokasional ditukartarafkan ke sekolah teknik. Pendidikan khas akan diberi perhatian yang lebih dengan adanya peruntukan yang cukup bagi pendidikan tersebut. Kelas -kelas agama seperti bible classes tidak diperlukan mendaftar di bawah Akta Pendidikan 1996. Dalam pada itu. iaitu secara berkembar. Menyedari bahawa Malaysia adalah sebuah negara berbilang kaum. Politeknik juga boleh mengadakan program bekembar bagi kursus peringkat diploma dan ijazah dengan institusi-institusi pendidikan tinggi. dan berdasarkan pemuafakatan politik yang telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin negara yang dahulu. Akta Pendidikan 1996 mengambilkira kepentingan semua kaum dengan cara mengekalkan status quo sekolah rendah jenis kebangsaan dan juga 60 buah sekolah Cina swasta.5 dan politeknik. Pendidikan swasta akan dapat berkembang secara lebih sistematik dengan adanya peruntukan yang spesifik bagi mengawal taraf pendidikan dan perjalanan institusi-institusi tersebut. manakala politeknik boleh mengadakan program kerjasama dengan mana-mana institusi. termasuk program pertukaran. Di samping itu Unified Examination yang diambil oleh sekolah-sekolah ini serta lembaga pengelola sekolah conforming dan sekolah mission dikekalkan. tetapi juga di peringkat diploma dan ijazah. sama ada dalam negeri atau luar negeri Pendidikan guru akan dapat diperkukuhkan dengan adanya peruntukan yang membolehkan Kementerian Pendidikan mengadakan progam pendidikan guru bukan sahaja di peringkat sijil. Akta Pendidikan 1996 juga turut memperuntukkan pengajaran bahasa suku kaum di negara ini sekiranya didapati munasabah dan praktik diadakan. institusi pendidikan swasta juga boleh dikehendaki mengadakan pengajaran Bahasa Kebangsaan. Pengajian Malaysia dan Pendidikan Islam atau Moral untuk memupuk semangat cintakan negara dan nilainilai murni. . perbadanan atau organisasi perindustrian untuk mengendalikan kursus teknik atau vokasional atau program latihan.

Datuk Dr. e) Kurikulum kebangsaan diperuntukkan.6 (http://yik. n) Pengajaran Agama Islam dan Moral. c) Pengukuhan kedudukan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar dalam system pendidikan kebangsaan . f) Peruntukan peperiksaan awam perlu dipatuhi. sekolah rendah. j) Pendidikan lepas menengah.com/text/AktaPendidikan. .itgo. m) Maktab-maktab perguruan. i) Tempoh pendidikan rendah antara 5 hingga 7 tahun. pendidikan pasca menengah dan pendidikan tinggi.Syed Othman Al-Habshi juga dalam pembentangan kertas kerjanya yang bertajuk Dasar dan Perlaksanaan Dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan di dalam Kongres Pendidikan Melayu 2001 telah menyenaraikan beberapa perkara penting yang terlaksana dalam Akta Pendidikan 1996 iaitu : a) Landasan dan wawasan pendidikan adalah berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara. sekolah menengah.html#_Toc456785593) Menurut Jawatankuasa Kongres Pendidikan Melayu (2001). Tamil. dan Bahasa Orang Asli. l) Peruntukan pendidikan khas. k) Pendidikan teknik dan politeknik dipertingkatkan. b) Sisitem Pendidikan Kebangsaan Didefinisikan secara jelas yang meliputi semua peringkat termasuk prasekolah. g) Bahasa kebangsaan sebagai mata pelajaran wajib. d) Pendidikan swasta dikawal selia melalui akta lain. h) Peruntukan bahasa Cina.

tetapi juga kepada semua kaum yang ada di Malaysia. (1) Hendaklah menjadi kewajipan Menteri untuk mengadakan pendidikan menengah di sekolah menengah kebangsaan yang berikut: (a) sekolah menengah akademik.Pendidikan Menengah Seksyen 30. Akta ini juga memberi peluang kepada peningkatan dan memantapkan program lepasan sekolah seperti di polteknik dan maktab-maktab perguruan. Bab 6 . Sistem Pendidikan Kebangsaan iaitu: Bab 4 . 5. menyatakan di dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). Menteri boleh mengadakan pendidikan menengah atas di mana-mana sekolah menengah kebangsaan. Menteri hendaklah mengadakan pendidikan menengah. Lembaga Penyelidikan Undang-Undang (2003). (b) sekolah menengah teknik. Institusi pendidikan lain.Institusi Pendidikan Lain Seksyen 34. Akta Pendidikan yang berkaitan dengan Tek nik dan Vokasional. . (2) Tertakluk kepada peruntukan Akta ini.7 Secara kesimpulannya Akta Pendidikan yang dilaksanakan telah memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dinikmati bukan sahaja kepada pelbagai lapisan masyarakat. akta-akta mengenai Pendidikan Teknik dan Vokasional boleh didapati di Bahagian IV. dan (c) sekolah menengah daripada apa-apa perihal lain yang ditentukan oleh Menteri dari semasa ke semasa. Kurikulum yang telah diselaraskan juga menjadikan sistem pendidikan negara lebih sistematik dan seragam.

yang Tidak ditubuhkan olehnya. Pendidikan teknik di sekolah menengah kebangsaan dan institusi pendidikan lain. (3) Menteri boleh memberikan sumbangan bantuan kepada institusi pendidikan. dan (d) apa-apa institusi pendidikan lain. .8 (1) Tertakluk kepada peruntukan Akta ini. (c) latihan bagi meningkatkan kemahiran yang sedia ada. Bab 7²Pendidikan Teknik dan Politeknik Seksyen 35. selain daripada maktab-maktab yang bertaraf Universiti atau Kolej Universiti yang ditubuhkan atau disifatkan telah ditubuhkan di bawah Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. yang penubuhan atau penyenggaraannya tidak diperuntukkan di bawah Akta ini atau Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. Menteri boleh menubuhkan dan menyenggarakan institusi pendidikan yang berikut: (a) maktab-maktab. (b) sekolah khas. yang termasuk dalam perenggan (1)(a) atau (1)(b). dan (d) apa-apa latihan teknik atau vokasional lain yang diluluskan oleh Menteri. (b) latihan khusus yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu. (2) Bagi maksud subseksyen (1). (1) Menteri boleh mengadakan pendidikan teknik di ² (a) mana-mana sekolah menengah kebangsaan yang diperihalkan dalam seksyen 30. (c) politeknik. atau (b) institusi pendidikan lain yang diperihalkan dalam perenggan 34(1)(a) atau (1)(c). pendidikan teknik termasuklah penyediaan² (a) latihan kemahiran.

Seksyen 37. mengendalikan kursus pengajian atau program latihan bagi diploma. Peruntukan tentang kursus pengajian berkenaan dengan ijazah yang diberikan oleh universiti. suatu politeknik yang ditubuhkan di bawah Akta ini boleh. mengendalikan kursus teknik atau vokasional atau program latihan (termasuklah program pertukaran) yang disifatkan suaimanfaat oleh Menteri bagi maksud² (a) melaksanakan pemindahan teknologi. (b) meningkatkan kemahiran teknik dan vokasional guru-guru. diploma atau apa-apa kelayakan lain yang ditetapkan. Seksyen 38. sijil atau pengiktirafan daham bentuk lain bagi kelayakan yang . dsb. pekerjapekerja dan murid-murid politeknik itu. dengan kelulusan Menteri.9 Seksyen 36. (1) Tertakluk kepada kelulusan Menteri. (1) Politeknik yang ditubuhkan di bawah Akta ini boleh. perbadanan atau organisasi perindustrian. dengan kerjasama mana-mana institusi. (2) Kelulusan yang diberikan di bawah subseksyen (1) adalah tertakluk kepada apa-apa Terma dan syarat yang dikenakan oleh Menteri. Kerjasama dengan institusi lain dan organisasi perindustrian dalam pendidikan teknik dan vokasional. dan (c) melaksanakan apa-apa program latihan yang dianggap oleh Menteri sesuai dan bermanfaat bagi politeknik atau murid-muridnya atau guru-gurunya. Politeknik boleh menawarkan kursus pengajian dan menganugerahkan kelayakan yang diluluskan oleh Menteri. dan (b) menganugerahkan sijil. Politeknik yang ditubuhkan di bawah perenggan 34(1)(c) boleh² (a) menawarkan kursus pengajian dan program latihan yang diluluskan oleh Menteri.

mengawasi dan mengubahsuaikan kurikulum kursus pengajian dan program latihan yang ditawarkan oleh politeknik.10 diberikan oleh mana-mana universiti atau institusi pendidikan tinggi lain di dalam Malaysia atau di luar Malaysia. Kuasa untuk membuat peraturan berhubungan dengan politeknik. pengawalan dan pembubaran mana. Menteri boleh membuat peraturan bagi melaksanakan peruntukan Bab ini dan. (d) disiplin murid. tanpa menjejaskan keluasan kuasa itu. (b) penubuhan lembaga atau badan untuk menghasilkan. (e) penubuhan. Seksyen 39. dan . pengurusan. penyusunan. (3) Menteri tidak boleh memberikan kelulusannya di bawah subseksyen (1) melainkan jika dia berpuas hati bahawa politeknik itu telah membuat segala perkiraan yang perlu dengan universiti atau institusi pendidikan tinggi lain yang terlibat dengan pengendalian kursus pengajian atau program latihan itu.mana majlis badan atau jawatankuasa bagi kegiatan luar kurikulum di politeknik. (c) penganugerahan sijil atau diploma atau apa-apa kelayakan lain. peraturan-peraturan sedemikian boleh mengadakan peruntukan bagi² (a) penubuhan lembaga atau badan untuk menjalankan pengukuran atau penilaian atau untuk mengendalikan peperiksaan untuk politeknik. (2) Kelulusan yang diberikan di bawah subseksyen (1) boleh dijadikan tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat yang difikirkan oleh Menteri patut dikenakan.

PTS PUBLICATIONS AND DISTRIBUTOR SDN.org/wiki/Akta_Pendidikan_1996. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) & Peraturan. Jawatankuasa Kongres Pendidikan Melayu. 2001. Tie Fatt Hee.com/text/AktaPendidikan. 2003.itgo. . Pendidikan Teknik dan Vokasional dapat dimantapkan dengan adanya perlaksanaan Akta Pendidikan 1996. Pusat Dagangan Dunia Putra. International Law Book Services. Rujukan Dato¶ Abdul Fatah Hasan.html#_Toc456785593 . Internet http://ms.11 (f) apa-apa perkara lain yang difikirkan oleh Menteri suaimanfaat atau perlu bagi maksud Bab ini. 2002. Lembaga Penyelidikan Undang-Undang. 1-2 September 2001. Fajar Bakti SDN. http://yik. BHD. Laporan Kongres Pendidikan Melayu. Kesimpulannya. 2003. Undang-undang Pendidikan di Malaysia.peraturan terpilih. BHD. Menteri juga diberikuasa untuk meluluskan dan memastikan program yang disediakan oleh politeknik adalah bersesuaian.wikipedia. Kementerian telah diberi tanggungjawab untuk membantu pendidikan teknik dan vokasional di peringkat sekolah mahupun pasca sekolah. 6. Bantuan boleh diberikan dalam bentuk sumbangan kewangan dan juga penubuhan serta penyelenggaraan institusi pendidikan. Pengenalan Falsafah Pendidikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful