1

1. Pendahuluan. Akta Pendidikan 1996 merupakan akta yang sedang diguna pakai dalam sistem pendidikan masa kini. Akta ini menjadi panduan dalam melaksanakan sistem pendidikan dan menjadikan sistem pendidikan relevan dengan era permodenan ilmu. Ini boleh dibuktikan dengan menyingkap sejarah perundangan dalam pendidikan negara serta huraian sebahagian daripada akta-akta yang telah dilaksanakan.

2. Perundangan Dalam Bidang Pendidikan. Menurut Tie Fatt Hee (2002), kemampuan menyediakan suatu sistem pendidikan yang berkualiti dalam sesebuah masyarakat majmuk bergantung pada rangka perundangan pendidikan negara tersebut. Di Malaysia, dasar pendidikan yang disarankan dalam Akta Pelajaran 1961 berusaha untuk mewujudkan suatu sistem pendidikan kebangsaan yang boleh memenuhi kehendak Negara dan menggalakkan perkembangan budaya, sosial, ekonomi dan politik.

3. Perubahan Rangka Perundangan Malaysia. Sebelum Akta Pendidikan 1996 digubal, perundangan pendidikan negar telah melalui beberapa fasa perkembangan. Secara umumnya, perkembangan rangka perundangan pendidikan di Malaysia boleh dibahagikan kepada empat fasa iaitu: a) fasa pendidikan pada peringkat awal di bawah pentadbiran Inggeris; b) fasa selepas Perang Dunia Kedua apabila 2 ordinan pelajaran telah digubal dan diluluskan; c) fasa perlaksanaan Akta Pelajaran 1961 ; dan d) fasa perlaksanaan Akta Pendidikan 1996. (Tie, F. H. 2002)

iaitu kaum Melayu. Akhirnya.pelbagai laporan kajian seperti Laporan Barnes dan Laporan Fenn-Wu dibentangkan. Walaubagaimanapun. F. langkah awal untuk mewujudkan suatu sistem pendidikan yang bersepadu telah bermula. Keadaan ini meninggalkan kesan tertentu terhadap dasar pendidikan negara. Ini digalakkan melalui semangat nasionalisme. masalah peruntukan kewangan yang sangat terhad pada masa itu telah menghalang pelaksanaan Ordinan Pelajaran 1952 dengan sepenuhnya.3 Akta Pelajaran 1961 Dasar pelajaran di negara kita sekarang berasaskan pada pendahuluan kepada Akta Pelajaran 1961 seperti berikut : Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang . H. (Tie. Ordinan Pelajaran 1952 telah diperkenalkan. Ini bermakna.Proses pembentukan semula sistem pendidikan bermatlamat untuk manyatupadukan ketiga-tiga kaum utama di Malaysia.2 Fasa Selepas Perang Dunia Kedua Selepas Perang Dunia Kedua. pendorong terpenting dalam reformasi pendidikan ialah usaha pembentukan satu identiti kebangsaan (common nationality). dan kepentingan pendidikan sebagai suatu alat perpaduan kebangsaan. proses Malaysianisasi. 2002) 3.2 3. H.1 Fasa Pentadbiran Inggeris Pada fasa pertama. semangat nasionalisme yang semakin membara telah membawa perubahan dalam arena politik negara. Pada tahun 1957. Cadangan laporan jawatankuasa yang diketuai oleh Dato¶ Abdul Razak bin Dato¶ Hussein yang juga dikenali sebagai Laporan Razak telah diterima oleh Majlis Perundangan dan diterbitkan. F. 2002) Bagi mengatasi masalah tersebut. Sistem pendidikan sebelum Perang Dunia Kedua yang menekankan pendidikan kepada pelajar berdasarkan kaum telah membawa kepada satu masalah yang serius kerana dasar tersebut telah mewujudkan unsur perkauman di sekolah. Cina dan India. cadangan Laporan Razak telah di luluskan dan diimplimentasikan sebagai Ordinan Pelajaran 1957. 3. Cadangan dalam kedua-dua laporan tersebut telah diterima dan diluluskan oleh kerajaan dan hasilnya. (Tie.

dengan mengadakan pengajaran yang cekap dan dengan mengelakkan perbelanjaan awalan yang tidak berpatutan. 2002) . (Tie. (http://ms. F. ekonomi . 2003). 3. F. rangka kurikulum untuk pengajaran dan menetapkan suatu standard yang sesuai untuk pendidikan guru. Dalam Akta Pendidikan 1996 pula. selepas 35 tahun sistem pendidikan kebangsaan ditadbir dibawah peruntukan Akta Pelajaran 1961. Oleh itu Akta Pendidikan 1996 dikuatkuasakan bagi menggantikan Akta Pelajaran 1961. Akta baru ini juga banyak mengekalkan peruntukan yang masih relevan daripada Akta Pelajaran 1961. Dasar pendidikan lama seperti yang dinyatakan dalam akta pelajaran 1961 adalah untuk membentuk sistem pendidikan kebangsaan yang memfokuskan kepada pembangunan Negara.wikipedia. fokus ini telah bertukar kepada perkembagan potensi individu. dan politiknya : dengan dasar itu . H.3 diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 ialah untuk menubuhkan suatu sistem pelajaran yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan. perhatian hendaklah diberi kepada prinsip am bahawa murid-murid hendaklah dididik mengikut kemahuan ibu bapa mereka. A. Walaubagaimanapun. (Hasan. ia tidak lagi dipandang relevan bagi menghadapi proses perubahan yang pesat dan dinamik. sosial. Akta ini menyediakan satu rangka perundangan yang sesuai untuk sistem pendidikan kebangsaan.4 Akta Pendidikan 1996 Akta ini berpaksi kepada perakuan-perakuan utama Penyata Razak 1956 yang menjadi asas dasar pendidikan kebangsaan.org/wiki/Akta_Pendidikan_1996 ) Akta Pendidikan 1996 merupakan salah satu daripada akta yang telah diluluskan oleh Parlimen untuk menstrukturkan semula sistam pendidikan Negara. Tujuan menggubalkan Akta Pendidikan 1996 untuk memperluaskan skop dan memperkenalkan perundangan mengenai pendidikan.

Ini diperkuatkan lagi dengan menjadikan bahasa tersebut sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di semua sekolah dan institusi pendidikan. Murid-murid dari semua jenis dan kategori sekolah akan disediakan untuk mengambil peperiksaan yang ditetapkan oleh kerajaan dan oleh itu akan memudahkan kita menggunakan penilaian atau pengukuran yang sama tentang pencapaian murid-murid dari sekolah-sekolah di negara kita. Kedudukan Bahasa kebangsaan diperkukuhkan dengan memperuntukkannya sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan.4 4. Mutu Program pendidikan di semua tadika juga akan dapat dipertingkatkan kerana tadika-tadika ini akan diwajibkan menggunakan Garis Panduan Kurikulum Prasekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. yang diperuntukkan dalam Akta Pendididkan 1996 wajib diguna oleh semua pihak. sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta. Sejajar dengan penumpuan terhadap usaha membudayakan pendidikan sains dan teknologi. Pendidikan Islam akan diperluaskan utnuk meliputi murid-murid Islam di semua kategori sekolah termasuk sekolah swasta dan diperkukuhkan dengan menjadi pelajaran tersebut sebagai salah satu daripada pelajaran teras di sekolah-sekolah. dan meliputi semua kategori sekolah. Kurikulum semua jenis dan kategori sekolah akan selaras dengan kehendak negara apabila Kurikulum Kebangsaan. Dengan adanya peruntukan yang membolehkan Menteri Pendidikan menubuhkan dan menyenggara tadika. Dalam Akta Pendidikan. pendidikan teknik akan dipertingkatkan di sekolah menengah teknik . konsep sistem pendidikan kebangsaan dimantapkan dengan meliputi semua peringkat persekolahan dari peringkat pra sekolah hingga ke peringkat pendidikan tinggi. akan berpeluang mendapat pendidikan prasekolah yang menjadi asas yang baik bagi memulakan pendidikan rendah. maka dari keluarga yang kurang berada di bandar-bandar. iaitu sekolah kerajaan . Perkara Penting Yang Terlaksana Dalam Akta Pendidikan 1996.

tetapi juga di peringkat diploma dan ijazah. Kelas -kelas agama seperti bible classes tidak diperlukan mendaftar di bawah Akta Pendidikan 1996.5 dan politeknik. Akta Pendidikan 1996 juga turut memperuntukkan pengajaran bahasa suku kaum di negara ini sekiranya didapati munasabah dan praktik diadakan. Pendidikan khas akan diberi perhatian yang lebih dengan adanya peruntukan yang cukup bagi pendidikan tersebut. . Menyedari bahawa Malaysia adalah sebuah negara berbilang kaum. Pengajian Malaysia dan Pendidikan Islam atau Moral untuk memupuk semangat cintakan negara dan nilainilai murni. Di samping itu Unified Examination yang diambil oleh sekolah-sekolah ini serta lembaga pengelola sekolah conforming dan sekolah mission dikekalkan. institusi pendidikan swasta juga boleh dikehendaki mengadakan pengajaran Bahasa Kebangsaan. perbadanan atau organisasi perindustrian untuk mengendalikan kursus teknik atau vokasional atau program latihan. Akta Pendidikan 1996 mengambilkira kepentingan semua kaum dengan cara mengekalkan status quo sekolah rendah jenis kebangsaan dan juga 60 buah sekolah Cina swasta. sama ada dalam negeri atau luar negeri Pendidikan guru akan dapat diperkukuhkan dengan adanya peruntukan yang membolehkan Kementerian Pendidikan mengadakan progam pendidikan guru bukan sahaja di peringkat sijil. termasuk program pertukaran. Akta Pendidikan 1996 memudahkan sekolah vokasional ditukartarafkan ke sekolah teknik. Dalam pada itu. dan berdasarkan pemuafakatan politik yang telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin negara yang dahulu. manakala politeknik boleh mengadakan program kerjasama dengan mana-mana institusi. Politeknik juga boleh mengadakan program bekembar bagi kursus peringkat diploma dan ijazah dengan institusi-institusi pendidikan tinggi. Pendidikan swasta akan dapat berkembang secara lebih sistematik dengan adanya peruntukan yang spesifik bagi mengawal taraf pendidikan dan perjalanan institusi-institusi tersebut. iaitu secara berkembar.

Datuk Dr. h) Peruntukan bahasa Cina. Tamil. k) Pendidikan teknik dan politeknik dipertingkatkan.html#_Toc456785593) Menurut Jawatankuasa Kongres Pendidikan Melayu (2001). f) Peruntukan peperiksaan awam perlu dipatuhi. d) Pendidikan swasta dikawal selia melalui akta lain. b) Sisitem Pendidikan Kebangsaan Didefinisikan secara jelas yang meliputi semua peringkat termasuk prasekolah. dan Bahasa Orang Asli. l) Peruntukan pendidikan khas. c) Pengukuhan kedudukan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar dalam system pendidikan kebangsaan . e) Kurikulum kebangsaan diperuntukkan.6 (http://yik. j) Pendidikan lepas menengah.Syed Othman Al-Habshi juga dalam pembentangan kertas kerjanya yang bertajuk Dasar dan Perlaksanaan Dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan di dalam Kongres Pendidikan Melayu 2001 telah menyenaraikan beberapa perkara penting yang terlaksana dalam Akta Pendidikan 1996 iaitu : a) Landasan dan wawasan pendidikan adalah berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara. sekolah menengah. g) Bahasa kebangsaan sebagai mata pelajaran wajib. sekolah rendah. m) Maktab-maktab perguruan.com/text/AktaPendidikan. . pendidikan pasca menengah dan pendidikan tinggi. i) Tempoh pendidikan rendah antara 5 hingga 7 tahun. n) Pengajaran Agama Islam dan Moral.itgo.

Lembaga Penyelidikan Undang-Undang (2003). Akta ini juga memberi peluang kepada peningkatan dan memantapkan program lepasan sekolah seperti di polteknik dan maktab-maktab perguruan. Menteri boleh mengadakan pendidikan menengah atas di mana-mana sekolah menengah kebangsaan. Sistem Pendidikan Kebangsaan iaitu: Bab 4 . (b) sekolah menengah teknik.Pendidikan Menengah Seksyen 30. (2) Tertakluk kepada peruntukan Akta ini. dan (c) sekolah menengah daripada apa-apa perihal lain yang ditentukan oleh Menteri dari semasa ke semasa. Akta Pendidikan yang berkaitan dengan Tek nik dan Vokasional. 5. menyatakan di dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).7 Secara kesimpulannya Akta Pendidikan yang dilaksanakan telah memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dinikmati bukan sahaja kepada pelbagai lapisan masyarakat. Institusi pendidikan lain. Bab 6 . (1) Hendaklah menjadi kewajipan Menteri untuk mengadakan pendidikan menengah di sekolah menengah kebangsaan yang berikut: (a) sekolah menengah akademik. tetapi juga kepada semua kaum yang ada di Malaysia. . Menteri hendaklah mengadakan pendidikan menengah. Kurikulum yang telah diselaraskan juga menjadikan sistem pendidikan negara lebih sistematik dan seragam.Institusi Pendidikan Lain Seksyen 34. akta-akta mengenai Pendidikan Teknik dan Vokasional boleh didapati di Bahagian IV.

Menteri boleh menubuhkan dan menyenggarakan institusi pendidikan yang berikut: (a) maktab-maktab. (c) politeknik. (2) Bagi maksud subseksyen (1). atau (b) institusi pendidikan lain yang diperihalkan dalam perenggan 34(1)(a) atau (1)(c). dan (d) apa-apa institusi pendidikan lain. yang termasuk dalam perenggan (1)(a) atau (1)(b). . Pendidikan teknik di sekolah menengah kebangsaan dan institusi pendidikan lain. (c) latihan bagi meningkatkan kemahiran yang sedia ada. yang Tidak ditubuhkan olehnya. Bab 7²Pendidikan Teknik dan Politeknik Seksyen 35. (b) latihan khusus yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu. (b) sekolah khas. (3) Menteri boleh memberikan sumbangan bantuan kepada institusi pendidikan. dan (d) apa-apa latihan teknik atau vokasional lain yang diluluskan oleh Menteri. yang penubuhan atau penyenggaraannya tidak diperuntukkan di bawah Akta ini atau Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971.8 (1) Tertakluk kepada peruntukan Akta ini. (1) Menteri boleh mengadakan pendidikan teknik di ² (a) mana-mana sekolah menengah kebangsaan yang diperihalkan dalam seksyen 30. pendidikan teknik termasuklah penyediaan² (a) latihan kemahiran. selain daripada maktab-maktab yang bertaraf Universiti atau Kolej Universiti yang ditubuhkan atau disifatkan telah ditubuhkan di bawah Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971.

dsb. Kerjasama dengan institusi lain dan organisasi perindustrian dalam pendidikan teknik dan vokasional. Seksyen 38. mengendalikan kursus teknik atau vokasional atau program latihan (termasuklah program pertukaran) yang disifatkan suaimanfaat oleh Menteri bagi maksud² (a) melaksanakan pemindahan teknologi. diploma atau apa-apa kelayakan lain yang ditetapkan. perbadanan atau organisasi perindustrian. Seksyen 37. Peruntukan tentang kursus pengajian berkenaan dengan ijazah yang diberikan oleh universiti. (2) Kelulusan yang diberikan di bawah subseksyen (1) adalah tertakluk kepada apa-apa Terma dan syarat yang dikenakan oleh Menteri. (1) Tertakluk kepada kelulusan Menteri. sijil atau pengiktirafan daham bentuk lain bagi kelayakan yang . (1) Politeknik yang ditubuhkan di bawah Akta ini boleh. mengendalikan kursus pengajian atau program latihan bagi diploma. Politeknik boleh menawarkan kursus pengajian dan menganugerahkan kelayakan yang diluluskan oleh Menteri. pekerjapekerja dan murid-murid politeknik itu. suatu politeknik yang ditubuhkan di bawah Akta ini boleh. (b) meningkatkan kemahiran teknik dan vokasional guru-guru. dengan kelulusan Menteri. Politeknik yang ditubuhkan di bawah perenggan 34(1)(c) boleh² (a) menawarkan kursus pengajian dan program latihan yang diluluskan oleh Menteri. dan (b) menganugerahkan sijil. dengan kerjasama mana-mana institusi. dan (c) melaksanakan apa-apa program latihan yang dianggap oleh Menteri sesuai dan bermanfaat bagi politeknik atau murid-muridnya atau guru-gurunya.9 Seksyen 36.

Menteri boleh membuat peraturan bagi melaksanakan peruntukan Bab ini dan. (e) penubuhan. (d) disiplin murid. penyusunan. (b) penubuhan lembaga atau badan untuk menghasilkan.10 diberikan oleh mana-mana universiti atau institusi pendidikan tinggi lain di dalam Malaysia atau di luar Malaysia. (2) Kelulusan yang diberikan di bawah subseksyen (1) boleh dijadikan tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat yang difikirkan oleh Menteri patut dikenakan. (3) Menteri tidak boleh memberikan kelulusannya di bawah subseksyen (1) melainkan jika dia berpuas hati bahawa politeknik itu telah membuat segala perkiraan yang perlu dengan universiti atau institusi pendidikan tinggi lain yang terlibat dengan pengendalian kursus pengajian atau program latihan itu. pengurusan. (c) penganugerahan sijil atau diploma atau apa-apa kelayakan lain. Kuasa untuk membuat peraturan berhubungan dengan politeknik.mana majlis badan atau jawatankuasa bagi kegiatan luar kurikulum di politeknik. tanpa menjejaskan keluasan kuasa itu. peraturan-peraturan sedemikian boleh mengadakan peruntukan bagi² (a) penubuhan lembaga atau badan untuk menjalankan pengukuran atau penilaian atau untuk mengendalikan peperiksaan untuk politeknik. dan . pengawalan dan pembubaran mana. mengawasi dan mengubahsuaikan kurikulum kursus pengajian dan program latihan yang ditawarkan oleh politeknik. Seksyen 39.

BHD. 1-2 September 2001. Bantuan boleh diberikan dalam bentuk sumbangan kewangan dan juga penubuhan serta penyelenggaraan institusi pendidikan. International Law Book Services. 2001. Internet http://ms. Menteri juga diberikuasa untuk meluluskan dan memastikan program yang disediakan oleh politeknik adalah bersesuaian. BHD. Lembaga Penyelidikan Undang-Undang.11 (f) apa-apa perkara lain yang difikirkan oleh Menteri suaimanfaat atau perlu bagi maksud Bab ini. Pendidikan Teknik dan Vokasional dapat dimantapkan dengan adanya perlaksanaan Akta Pendidikan 1996. Jawatankuasa Kongres Pendidikan Melayu. Kesimpulannya. Tie Fatt Hee.org/wiki/Akta_Pendidikan_1996. Fajar Bakti SDN.itgo. 2002.html#_Toc456785593 . Undang-undang Pendidikan di Malaysia. Pengenalan Falsafah Pendidikan. Kementerian telah diberi tanggungjawab untuk membantu pendidikan teknik dan vokasional di peringkat sekolah mahupun pasca sekolah. . Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) & Peraturan. Pusat Dagangan Dunia Putra.peraturan terpilih. 2003.wikipedia. 6. 2003. PTS PUBLICATIONS AND DISTRIBUTOR SDN.com/text/AktaPendidikan. Rujukan Dato¶ Abdul Fatah Hasan. http://yik. Laporan Kongres Pendidikan Melayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful