ASAS PENGURUSAN

disusun bagi mewujudkan kerjasama. penyertaan dan penglibatan ahli-ahli dalam organisasi untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan .DEFINISI PENGURUSAN ‡ Satu proses sosial dibentuk.

Fungsi-fungsi Pengurusan ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Merancang (Palnning) Menyusunatur (Organising) Mengurus Staf (Staffing) Menyelaras (Coordinating) Mengarah (Directing) Mengawal (Controlling) Melapor (Reporting) Mengurus Bajet (Budgeting .

MERANCANG ‡ Definisi: Satu proses untuk menentukan organisasi mencapai objektifnya. Tujuan: ± Perlindungan ± Supaya dapat meminimumkan risiko dengan mengurangkan ketidakpastian persekitaran urusan ± Membantu organisasi mengurangkan pembaziran sumber dan masa ± Pencapaian matlamat ± Untuk meningkatkan kejayaan organisasi ± Mempastikan semua aktiviti dapat diselaraskan dengan baik ± Supaya organisasi sentiasa cekap dan mencapai objektifnya .

tanggungjawab. kuasa serta sumber-sumber sesuai dalam organisasi ke arah pencapaian objektif ‡ Aktiviti menyusun atur seperti: ‡ Menentukan rangkaian hubungan yang baik ‡ Menentukan skop tugas/tanggungjawab ‡ Mewujudkan diskripsi tugas-tugas perjawatan ‡ Penyusunaturan yang baik membantu melicinkan proses pelaksanaan .MENYUSUN ATUR ‡ Menyusun serta mengaitkan tugas.

MENGURUS STAF ‡ Pengurusan sumber manusia yang merangkumi: ‡ Pemilihan ‡ Pengambilan ‡ Penempatan ‡ Pendedahan/orientasi ‡ Pembangunan ‡ Penamatan Perkhidmatan / Persaraan .

MENYELARAS Memastikan semua aktiviti menuju pencapaian objektif utama ‡ Memastikan tidak berlaku penindihan tugas ‡ .

MENGARAH ‡ Memastikan organisasi bergerak ke arah pencapaian objektif ‡ Kemahiran memberi arahan: ‡ Berkomunikasi ‡ Mengurus sumber manusia ‡ Mengurus perubahan ‡ Mahir menyelesaikan masalah ‡ Menangani konflik .

MENGAWAL ‡ Memastikan semua aktiviti dijalankan seperti yang dirancang ‡ Memastikan aspek kualiti dipelihara ‡ Memastikan tiada penyelewengan ‡ Proses kawalan melibatkan: ‡ Menentukan piawaian yang sesuai ‡ Mewujudkan sistem laporan berkesan ‡ Menyediakan sistem ganjaran menarik ‡ Mengadakan pemantauan ‡ Mengambil tindakan pembetulan/ penambahbaikan .

MELAPOR ‡ Kandungan maklumat ‡ Ketepatan fakta ‡ Ketepatan masa ‡ Kaedah yang sesuai ‡ Kegunaan ‡ Sebagai tindakan susulan .

MENGURUS BAJET ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Menjamin aktiviti pengurusan bajet berjalan seperti dirancang Mengelakkan penyelewengan Memastikan keberkesanan aktiviti: Membelanjakan mengikut rancangan Mewujudkan sistem maklum balas Mewujudkan sistem kawalan .

Espirit de corp .Pembahagian tugas 2.PRINSIP PRINSIP PENGURUSAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 1.Gaji / upah 8.Menerima arahan 5.Persamaan 12.Aliran kewibawaan 10.Mengikut arahan 11.Seorang ketua bagi satu unit 6.Kewibawaan 3.Inisiatif / daya usaha 14.Kestabilan kerja 13.Pemusatan 9.Disiplin 4.Kepentingan kehendak masyarakat 7.

KEMAHIRAN PENGURUSAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Kemahiran Konsepsual Kemahiran Kemanusiaan Kemahiran Teknikal Kemahiran Pengurusan Masa Kaitan antara Kemahiran dengan Peringkat Pengurusan .

tugas utama (core business)perkhidmatan yang diberi.KEMAHIRAN KONSEPSUAL ‡ Kebolehan memahami serta mentafsir konsepkonsep dan istilah-istilah dalam pengurusan organisasi. persekitaran serta perubahan yang sentiasa berlaku .

KEMAHIRAN KEMANUSIAAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Mengenali staf dalam organisasi Membimbing dalam pekerjaan Mendorong untuk meningkatkan prestasi Memimpin untuk kehidupan yang berjaya Memajukan diri sebagai individu yang berkualiti .

KEMAHIRAN TEKNIKAL ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Mengetahui prosedur kerja Memahami keseluruhan kerja Memahami setiap aktiviti kerja Mahir melaksanakan tugasan Memanfaatkan perkembangan teknologi .

KEMAHIRAN MENGURUS MASA Menyedari masa sebagai sumber penting Membuat keutamaan Membezakan yang segera dengan penting ‡ Mengenalpasti pencuri masa ‡ Menghayati Demi masa! ‡ ‡ ‡ .

menjana alternatif penyelesaian. dan pemilihan alternatif terbaik untuk dilaksanakan .KEMAHIRAN MEMBUAT KEPUTUSAN ‡ Proses mentafsirkan masalah. mengumpul maklumat yang relevan.

Menjana alternatif penyelesaian 3.Membuat pilihan penyelesaian terbaik 5.Melaksanakan keputusan pilihan 6.PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 1.Mengenalpasti dan analisis masalah 2.Menilai alternatif penyelesaian 4.Menilai semula keputusan .