ASAS PENGURUSAN

penyertaan dan penglibatan ahli-ahli dalam organisasi untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan .DEFINISI PENGURUSAN ‡ Satu proses sosial dibentuk. disusun bagi mewujudkan kerjasama.

Fungsi-fungsi Pengurusan ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Merancang (Palnning) Menyusunatur (Organising) Mengurus Staf (Staffing) Menyelaras (Coordinating) Mengarah (Directing) Mengawal (Controlling) Melapor (Reporting) Mengurus Bajet (Budgeting .

MERANCANG ‡ Definisi: Satu proses untuk menentukan organisasi mencapai objektifnya. Tujuan: ± Perlindungan ± Supaya dapat meminimumkan risiko dengan mengurangkan ketidakpastian persekitaran urusan ± Membantu organisasi mengurangkan pembaziran sumber dan masa ± Pencapaian matlamat ± Untuk meningkatkan kejayaan organisasi ± Mempastikan semua aktiviti dapat diselaraskan dengan baik ± Supaya organisasi sentiasa cekap dan mencapai objektifnya .

kuasa serta sumber-sumber sesuai dalam organisasi ke arah pencapaian objektif ‡ Aktiviti menyusun atur seperti: ‡ Menentukan rangkaian hubungan yang baik ‡ Menentukan skop tugas/tanggungjawab ‡ Mewujudkan diskripsi tugas-tugas perjawatan ‡ Penyusunaturan yang baik membantu melicinkan proses pelaksanaan .MENYUSUN ATUR ‡ Menyusun serta mengaitkan tugas. tanggungjawab.

MENGURUS STAF ‡ Pengurusan sumber manusia yang merangkumi: ‡ Pemilihan ‡ Pengambilan ‡ Penempatan ‡ Pendedahan/orientasi ‡ Pembangunan ‡ Penamatan Perkhidmatan / Persaraan .

MENYELARAS Memastikan semua aktiviti menuju pencapaian objektif utama ‡ Memastikan tidak berlaku penindihan tugas ‡ .

MENGARAH ‡ Memastikan organisasi bergerak ke arah pencapaian objektif ‡ Kemahiran memberi arahan: ‡ Berkomunikasi ‡ Mengurus sumber manusia ‡ Mengurus perubahan ‡ Mahir menyelesaikan masalah ‡ Menangani konflik .

MENGAWAL ‡ Memastikan semua aktiviti dijalankan seperti yang dirancang ‡ Memastikan aspek kualiti dipelihara ‡ Memastikan tiada penyelewengan ‡ Proses kawalan melibatkan: ‡ Menentukan piawaian yang sesuai ‡ Mewujudkan sistem laporan berkesan ‡ Menyediakan sistem ganjaran menarik ‡ Mengadakan pemantauan ‡ Mengambil tindakan pembetulan/ penambahbaikan .

MELAPOR ‡ Kandungan maklumat ‡ Ketepatan fakta ‡ Ketepatan masa ‡ Kaedah yang sesuai ‡ Kegunaan ‡ Sebagai tindakan susulan .

MENGURUS BAJET ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Menjamin aktiviti pengurusan bajet berjalan seperti dirancang Mengelakkan penyelewengan Memastikan keberkesanan aktiviti: Membelanjakan mengikut rancangan Mewujudkan sistem maklum balas Mewujudkan sistem kawalan .

Seorang ketua bagi satu unit 6.Espirit de corp .Mengikut arahan 11.Kestabilan kerja 13.Kewibawaan 3.Menerima arahan 5.PRINSIP PRINSIP PENGURUSAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 1.Gaji / upah 8.Pemusatan 9.Inisiatif / daya usaha 14.Aliran kewibawaan 10.Pembahagian tugas 2.Kepentingan kehendak masyarakat 7.Persamaan 12.Disiplin 4.

KEMAHIRAN PENGURUSAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Kemahiran Konsepsual Kemahiran Kemanusiaan Kemahiran Teknikal Kemahiran Pengurusan Masa Kaitan antara Kemahiran dengan Peringkat Pengurusan .

tugas utama (core business)perkhidmatan yang diberi.KEMAHIRAN KONSEPSUAL ‡ Kebolehan memahami serta mentafsir konsepkonsep dan istilah-istilah dalam pengurusan organisasi. persekitaran serta perubahan yang sentiasa berlaku .

KEMAHIRAN KEMANUSIAAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Mengenali staf dalam organisasi Membimbing dalam pekerjaan Mendorong untuk meningkatkan prestasi Memimpin untuk kehidupan yang berjaya Memajukan diri sebagai individu yang berkualiti .

KEMAHIRAN TEKNIKAL ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Mengetahui prosedur kerja Memahami keseluruhan kerja Memahami setiap aktiviti kerja Mahir melaksanakan tugasan Memanfaatkan perkembangan teknologi .

KEMAHIRAN MENGURUS MASA Menyedari masa sebagai sumber penting Membuat keutamaan Membezakan yang segera dengan penting ‡ Mengenalpasti pencuri masa ‡ Menghayati Demi masa! ‡ ‡ ‡ .

dan pemilihan alternatif terbaik untuk dilaksanakan . menjana alternatif penyelesaian. mengumpul maklumat yang relevan.KEMAHIRAN MEMBUAT KEPUTUSAN ‡ Proses mentafsirkan masalah.

PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 1.Menilai alternatif penyelesaian 4.Melaksanakan keputusan pilihan 6.Menjana alternatif penyelesaian 3.Mengenalpasti dan analisis masalah 2.Membuat pilihan penyelesaian terbaik 5.Menilai semula keputusan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful