ASAS PENGURUSAN

penyertaan dan penglibatan ahli-ahli dalam organisasi untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan .DEFINISI PENGURUSAN ‡ Satu proses sosial dibentuk. disusun bagi mewujudkan kerjasama.

Fungsi-fungsi Pengurusan ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Merancang (Palnning) Menyusunatur (Organising) Mengurus Staf (Staffing) Menyelaras (Coordinating) Mengarah (Directing) Mengawal (Controlling) Melapor (Reporting) Mengurus Bajet (Budgeting .

MERANCANG ‡ Definisi: Satu proses untuk menentukan organisasi mencapai objektifnya. Tujuan: ± Perlindungan ± Supaya dapat meminimumkan risiko dengan mengurangkan ketidakpastian persekitaran urusan ± Membantu organisasi mengurangkan pembaziran sumber dan masa ± Pencapaian matlamat ± Untuk meningkatkan kejayaan organisasi ± Mempastikan semua aktiviti dapat diselaraskan dengan baik ± Supaya organisasi sentiasa cekap dan mencapai objektifnya .

MENYUSUN ATUR ‡ Menyusun serta mengaitkan tugas. kuasa serta sumber-sumber sesuai dalam organisasi ke arah pencapaian objektif ‡ Aktiviti menyusun atur seperti: ‡ Menentukan rangkaian hubungan yang baik ‡ Menentukan skop tugas/tanggungjawab ‡ Mewujudkan diskripsi tugas-tugas perjawatan ‡ Penyusunaturan yang baik membantu melicinkan proses pelaksanaan . tanggungjawab.

MENGURUS STAF ‡ Pengurusan sumber manusia yang merangkumi: ‡ Pemilihan ‡ Pengambilan ‡ Penempatan ‡ Pendedahan/orientasi ‡ Pembangunan ‡ Penamatan Perkhidmatan / Persaraan .

MENYELARAS Memastikan semua aktiviti menuju pencapaian objektif utama ‡ Memastikan tidak berlaku penindihan tugas ‡ .

MENGARAH ‡ Memastikan organisasi bergerak ke arah pencapaian objektif ‡ Kemahiran memberi arahan: ‡ Berkomunikasi ‡ Mengurus sumber manusia ‡ Mengurus perubahan ‡ Mahir menyelesaikan masalah ‡ Menangani konflik .

MENGAWAL ‡ Memastikan semua aktiviti dijalankan seperti yang dirancang ‡ Memastikan aspek kualiti dipelihara ‡ Memastikan tiada penyelewengan ‡ Proses kawalan melibatkan: ‡ Menentukan piawaian yang sesuai ‡ Mewujudkan sistem laporan berkesan ‡ Menyediakan sistem ganjaran menarik ‡ Mengadakan pemantauan ‡ Mengambil tindakan pembetulan/ penambahbaikan .

MELAPOR ‡ Kandungan maklumat ‡ Ketepatan fakta ‡ Ketepatan masa ‡ Kaedah yang sesuai ‡ Kegunaan ‡ Sebagai tindakan susulan .

MENGURUS BAJET ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Menjamin aktiviti pengurusan bajet berjalan seperti dirancang Mengelakkan penyelewengan Memastikan keberkesanan aktiviti: Membelanjakan mengikut rancangan Mewujudkan sistem maklum balas Mewujudkan sistem kawalan .

Kewibawaan 3.Aliran kewibawaan 10.Persamaan 12.Gaji / upah 8.Disiplin 4.Pembahagian tugas 2.Pemusatan 9.Inisiatif / daya usaha 14.Menerima arahan 5.Espirit de corp .Mengikut arahan 11.Seorang ketua bagi satu unit 6.Kestabilan kerja 13.Kepentingan kehendak masyarakat 7.PRINSIP PRINSIP PENGURUSAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 1.

KEMAHIRAN PENGURUSAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Kemahiran Konsepsual Kemahiran Kemanusiaan Kemahiran Teknikal Kemahiran Pengurusan Masa Kaitan antara Kemahiran dengan Peringkat Pengurusan .

persekitaran serta perubahan yang sentiasa berlaku .KEMAHIRAN KONSEPSUAL ‡ Kebolehan memahami serta mentafsir konsepkonsep dan istilah-istilah dalam pengurusan organisasi. tugas utama (core business)perkhidmatan yang diberi.

KEMAHIRAN KEMANUSIAAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Mengenali staf dalam organisasi Membimbing dalam pekerjaan Mendorong untuk meningkatkan prestasi Memimpin untuk kehidupan yang berjaya Memajukan diri sebagai individu yang berkualiti .

KEMAHIRAN TEKNIKAL ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Mengetahui prosedur kerja Memahami keseluruhan kerja Memahami setiap aktiviti kerja Mahir melaksanakan tugasan Memanfaatkan perkembangan teknologi .

KEMAHIRAN MENGURUS MASA Menyedari masa sebagai sumber penting Membuat keutamaan Membezakan yang segera dengan penting ‡ Mengenalpasti pencuri masa ‡ Menghayati Demi masa! ‡ ‡ ‡ .

dan pemilihan alternatif terbaik untuk dilaksanakan .KEMAHIRAN MEMBUAT KEPUTUSAN ‡ Proses mentafsirkan masalah. menjana alternatif penyelesaian. mengumpul maklumat yang relevan.

Mengenalpasti dan analisis masalah 2.Menilai semula keputusan .Membuat pilihan penyelesaian terbaik 5.Menjana alternatif penyelesaian 3.Melaksanakan keputusan pilihan 6.Menilai alternatif penyelesaian 4.PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 1.