KRP6023 ± ISU ± ISU DALAM PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH

2010

Mengatasi Masalah Murid Tidak Menghantar Dan Menyiapkan Kerja Rumah Dalam Kalangan Murid Tahun 5 Usaha Sekolah Kebangsaan Bukit Mahkota Melalui Kaedah µSticker¶. Oleh : FADZILAH BINTI IBRAHIM SK Bukit Mahkota, Felda Aping Timur, Johor.

ABSTRAK Kerja rumah merupakan satu tugasan ianya diberikan dengan tujuan untuk melihat pemahaman murid serta meningkatkan pemahaman mereka terhadap sesuatu tajuk. Justeru, kajian ini dijalankan untuk mengatasi masalah murid tidak menghantar dan menyiapkan kerja rumah dalam kalangan murid Tahun 5 Usaha. Untuk itu, kajian ini dijalankan ke atas 26 orang murid Tahun 5 Usaha. Murid ± murid ini tergolong dalam kumpulan sederhana dan lemah. Data dan maklumat yang diperlukan dalam kajian ini diperoleh melalui pemerhatian dan juga eksperimen. Hasil daripada kajian mendapati bahawa faktor kurang minat terhadap subjek dan sikap merupakan faktor utama murid ± murid ini gagal untuk menyiapkan kerja sekolah. Namun begitu, apabila kaedah µsticker¶ diperkenal dan dijalankan oleh pengkaji, didapati berlaku sedikit peningkatan bilangan murid yang mampu menyiapkan kerja rumah. Secara keseluruhannya, guru perlu untuk mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran agar

minat murid dalam pembelajaran dan dalam menyiapkan tugasan dapat dipertingkatkan seterusnya mampu membantu murid ± murid ini untuk meningkatkan prestasi akademik mereka. Homework is a task given in order to see the pupils' understanding and to improve their understanding of a topic. Thus, this study was undertaken to resolve the problem where students tend not to send and do the homework among students in Year 5 Usaha. Therefore, this study was conducted on 26 students,of Year 5 Usaha. These students are categorized in the moderate and weak students. Data and information required in the study were obtained
[1]

KRP6023 ± ISU ± ISU DALAM PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH

2010

through observations and experiments. The results of the studies find that less interest in the subject and students' attitudes is a key factor - these students fail to complete school work. However, when the 'sticker' was introduced and conducted by researchers, found a slight increase in the number of students able to complete homework. Overall, teachers need to diversify the methods and techniques of teaching and learning so students will interested in

learning and do their homework in order to help them improve their academic performance.

PENGENALAN Latihan atau kerja rumah boleh didefinisikan sebagai tugasan yang diberikan oleh guru agar dapat disiapkan oleh murid selepas waktu persekolahan ( Cooper , 1989). Kerja rumah ini juga selalu diberikan sebagai satu alat pengukuhan dan juga bertujuan untuk mengisi masa lapang murid terutamanya di musim cuti sekolah. Namun begitu, terdapat sebilangan murid yang gagal menyiapkan latihan yang diberikan. Ini menyebabkan kebanyakan mereka gagal untuk memahami dan menguasai tajuk dengan baik. Pelbagai alasan diberikan oleh mereka. Latihan atau kerja rumah merupakan satu pendekatan yang digunakan oleh guru ± guru untuk membantu meningkatkan pemahaman murid mereka secara langsung dan meningkatkan prestasi akademik mereka secara tidak langsung. Ianya juga telah dikenal pasti sebagai satu kaedah yang akan memberikan kesan postif kepada pembelajaran. Namun begitu, guru ± guru selalu

menghadapi masalah murid gagal menyiapkan kerja rumah terutamanya murid murid dalam kategori murid lemah. Kegagalan mereka menyiapkan kerja rumah ini sedikit sebanyak mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Ini kerana kerja rumah ini diberikan agar prestasi akademik murid akan dapat dipertingkatkan.

[2]

KRP6023 ± ISU ± ISU DALAM PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH

2010

PERNYATAAN MASALAH Walaupun tidak terdapat kajian yang menunjukkan bukti yang kukuh bahawa kerja rumah memberikan impak kepada prestasi akademik, tetapi pengkaji sepertimana guru - guru yang lain merasakan bahawa kerja rumah merupakan satu alat yang dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran murid ± murid. Untuk itu, kajian dijalankan oleh pengkaji di sebuah kelas di SK Bukit Mahkota. Secara amnya, di SK Bukit Mahkota, guru ± guru masih menghadapi masalah segelintir murid ± murid tidak menyiapkan kerja rumah yang diberikan. Walaupun tidak semua murid memberikan masalah tersebut tetapi isu ini tidak dipandang ringan oleh guru ± guru dan pihak sekolah. Kebanyakan murid yang tidak menyiapkan kerja rumah tersebut terdiri daripada murid dari kumpulan sederhana dan lemah.Untuk itu, pelbagai usaha dilakukan oleh guru ± guru untuk mengatasi masalah ini namun hasilnya kurang memberangsangkan. Hasil daripada pemerhatian dan

perbincangan guru ± guru, di dapati terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada masalah ini. Antara faktor yang dapat dikenal pasti ialah kurang minat terhadap subjek terutamanya subjek Bahasa Inggeris. Selain daripada itu, sikap malas dan tidak mahu mencuba menyumbang kepada masalah tersebut. Didapati murid yang selalu tidak

menyiapkan kerja rumah yang diberikan oleh guru adalah terdiri daripada kalangan murid yang sama. Oleh itu, sebelum tindakan dijalankan, satu soal selidik yang dibina dengan merujuk kepada kajian Sumiyah Yahya (2005) ( rujuk Lampiran 1) telah diedarkan kepada murid ± murid tahun 5 Usaha. Hasil daripada soal selidik yang diberikan oleh guru ± guru kepada murid ± murid tahun 5 Usaha dapat dilihat di dalam Jadual 1.

[3]

KRP6023 ± ISU ± ISU DALAM PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH

2010

Jadual 1: keputusan Soal Selidik
BIL SOALAN Ya 1 Adakah anda suka membuat kerja rumah atau latihan yang diberikan oleh guru? 2 Apakah anda selalu menyiapkan kerja rumah yang diberikan oleh guru? 3 Apakah sebab anda tidak menyiapkan kerja rumah? 50% Malas Latihan sukar 42% 8% Tidak pasti 53.8% 38% 8.2% 38% RESPONS Tidak 46% Tidak pasti 16%

Hasil daripada soal selidik yang dijalankan didapati hanya sebilangan murid yang suka untuk menyiapkan kerja rumah dimana hanya 38% daripada mereka yang suka membuat kerja rumah yang diberikan oleh guru. Namun begitu, bilangan mereka yang akan menyiapkan kerja sedikit meningkat. Ini mungkin kerana faktor terpaksa menyebabkan mereka terpaksa menyiapkan kerja tersebut. Faktor terpaksa adalah seperti takut kepada dendaan dan hukuman oleh guru. Hasil daripada soal selidik juga mendapati kebanyakan mereka tidak menyiapkan kerja rumah kerana sikap malas. Namun begitu, ianya tidak menghairankan pengkaji kerana kebanyakan mereka terdiri daripada murid lemah yang tidak bermotivasi untuk belajar.

OBJEKTIF KAJIAN Oleh itu kajian dilakukan oleh pengkaji ke atas murid Tahun 5 Usaha seramai 26 orang bertujuan untuk :1. Mengurangkan jumlah murid tidak menyiapkan dan menghantar kerja rumah. 2. Menilai keberkesanan kaedah¶ sticker¶ dalam mengurangkan jumlah murid yang tidak menyiapkan kerja rumah.
[4]

KRP6023 ± ISU ± ISU DALAM PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH

2010

KUMPULAN SASARAN/ RESPONDEN Di dalam kajian yang dijalankan ini, saya telah memilih 26 orang murid Tahun 5 Usaha. Saya memilih untuk melakukan tindakan rawatan ke atas kesemua mereka kerana ianya akan lebih adil kerana saya dapati kesemua mereka ini masih memerlukan rawatan. Saya juga memilih murid ± murid Tahun 5 Usaha ini kerana saya mengajar mereka. Selain daripada itu, saya juga mengajar kelas mereka setiap hari dari Isnin hingga Khamis. Dengan ini, ianya akan membantu saya menjimatkan tempoh masa kajian.

ULASAN LITERATUR Pelbagai kajian telah dijalankan berkaitan dengan kerja rumah yang diberikan kepada murid sekolah. Ada pihak yang bersetuju dan ada pihak yang membangkang. Namun begitu terdapat kajian yang menunjukkan bahawa kerja rumah merupakan satu bentuk latihan yang perlu untuk membentuk persekitaran dan pencapaian akademik yang berjaya ( Coleman, Hoffer, &Kilgore, 1981; Eipstein, 1983). Pendapat yang sama juga diberikan oleh beberapa orang pengkaji Harris Cooper, James J. Lindsay dan Scott Greenhouse dari University of Missouri dalam satu kajian mereka dimana mereka

menyatakan bahawa semakin banyak kerja rumah berjaya disiapkan, semakin tinggi prestasi akademik mereka terutamanya murid di dalam gred 6 -12 (Eric, Tripp & Gloria ,1988). Kerja rumah memberikan banyak kesan postif kepada murid ± murid. Ini kerana ianya bukan sahaja menjadi faktor kepada peningkatan pencapaian akademik tetapi ianya juga mampu untuk melatih murid ± murid menjadi individu yang lebh bertanggung jawab (Curtis& Nourie, 1989; Eipstein, 1988; Johnson & Pontius, 1989; Stein, 1988; Worsham, 1981). Pendapat ini turut disokong oleh Chen & Stevenson( 1989) yang menyatakan bahawa kerja rumah bukan sahaja mengajar murid ± murid erti tanggung

[5]

KRP6023 ± ISU ± ISU DALAM PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH

2010

jawab tetapi murid ± murid juga dapat berlatih untuk melakukan tugasan sekolah. Ianya juga boleh meningkatkan hubungan kekeluargaan terutamanya antara ibu bapa dengan anak ( Eipstein, 1988). Gary & Edward (1986) menyokong pendapat yang diutarakan oleh Keith (1981) yang menyatakan dalam kajiannya bahawa prestasi akademik murid juga berkait rapat dengan masa yang diperuntukkan dalam menyiapkan kerja rumah. Namun begitu, kerja rumah yang disediakan juga perlu disediakan dengan persediaan yang rapi dan dibangunkan dengan betul kerana ianya akan lebih bermakna sepertimana yang dinyatakan oleh Kralovec & Buell (2000), yang menyatakan bahawa kerja rumah perlu dibentuk atau disediakan dengan betul. Guru ± guru juga perlu memastikan bahawa kerja rumah yang dberikan adalah bersesuaian terutamanya dari segi masa agar murid ± murid mampu untuk menyiapkan kerja rumah yang diberikan (Cooper, 1989; Butler, 1987 dan Copple, 1982). Kerja rumah juga akan berfaedah bilamana ianya disediakan berkait dengan tajuk dan objektif pembelajaran, sesuai dengan tahap kemampuan murid, dikumpul dan dibincang di dalam kelas, disokong oleh ibu bapa, diberikan secara kerap dan diberikan dengan tujuan untuk melihat maklum balas terhadap pengajaran guru ( Butler, 1987; Holmes & Cross, 1989; Hossler, Stage & Galagher, Paschal, 1988; Winston & Welberg, 1984). Bagi memastikan murid ± murid ini suka untuk melakukan kerja rumah, guru patut memasukkan unsur motivasi dan galakan di dalam strategi pengajaran mereka. Ini kerana banyak kajian yang menunjukkan bahawa guru boleh menjadi faktor yang mempengaruhi motivasi dan minat murid ( Cori Brewster & Jennifer Fager, 2000). Menurut mereka lagi, guru perlu untuk menerapkan motivasi serta berkongsi tips dan

[6]

KRP6023 ± ISU ± ISU DALAM PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH

2010

idea dengan ibu bapa kerana ibu bapa merupakan individu yang memainkan peranan penting dalam menarik minat murid untuk belajar. Kajian ± kajian lain juga memberikan pelbagai kaedah yang boleh digunakan untuk membantu murid ± murid ini meingkatkan minat dan kesediaan mereka untuk membuat kerja rumah seperti yang dijalankan oleh Daniel E. Olympia, etc( 1994), yang menjalankan kajian dimana memberikan kebebasan kepada murid untuk menentukan sendiri bentuk kerja rumah dimana mereka menetapkan sendiri matlamat mereka. Namun begitu, tindakan ini lebih sesuai diguna pakai bagi pelajar sekolah menengah mahupun institusi pendidikan yang lebih tinggi.

INSTRUMEN KAJIAN Sepanjang sebulan kajian dijalankan, beberapa instrumen kajian telah digunakan bagi memastikan bahawa kajian ini dapat memberikan impak yang bermakna. Antara instrumen yang digunakan ialah borang soal selidik dan papan µsticker¶. Sebelum tindakan dijalankan, saya telah mengumpul data penghantaran kerja rumah murid Tahun 5 Usaha seramai 26 orang. Data ini saya rekodkan seperti yang dapat dilihat di dalam Jadual 2.

[7]

KRP6023 ± ISU ± ISU DALAM PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH

2010

Jadual 2: Data Penghantara Kerja Rumah Murid Tahun 5 Usaha
BIL NAMA MURID KAT EGO RI *S/ L S S S S S S S S S S L L L L L L L L L L L L L L L L TARIKH LATIHAN 8/7 1 2/ 7 / / / / / / / / / / / / X X / / X / X / X / X X X X 9 1 3/ 7 / / / X / / / / / / X / / / X X / X X / / X X / X / 9 1 5/ 7 / X / X / / / / / / X / / / / / X / / X / / X X / / 7 1 9/ 7 X / / / X / X / / / X X / / X X X X / X / / X X / X 1 3 20/ 7 / / / / / X / / / / X X X / X X / / X X / X / / X / 10 22/ 7 / / X X / / / / / / X X X X X / / / / / X / / / X / 9 2 6/ 7 X / / / X / / X / / X / X / / / X / X / / / X / / X 9 1 2/ 8 / / / / / / / / X / X / / X X / X X / / X / X / X / 9 4/ 8 / / / X / / / X / / / X X / X / / / X / X X X X / X 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

AIDIT BIN ROHAIZAT AFIQ AIMAN OSMAN MUHAMMAD NAZHAN MUHAMAD FIRDAUS SYAREZAL MUHAMMAD FIRDAUS ADNAN AZRUL SYAFIQ RADZALI NOORALINA ABD AZIZ NURUL NABIHAH SITI JANNAHLIAH ABD MALEK SITI NUR HANIM MUHD HUSAINI MUHAMAD NURKEIFLI MUHAMAD HAIROL HARUN MUHAMAD HUZAIRI SHAHRI MOHD. AKMAL JOHARI MOHD FIKRI SAMAT MUHAMAD HEZRY HAZIQ NORAZIZI HAMDAN MOHD AIMANNURAKMAL AKIL MOHD NUR HAFIZI OTHMAN MOHD NURIZWAN ROSLAN SITI NUR FATEHAH NUR SHAHIRA NAJWA NURASHIKIN KANAN AYUNI MOHD LIZAN SITI HALIJAH JAFRI BILANGAN TIDAK HANTAR

/ / / / X / / / / / X X X X X X / X X X X / X / / / 12

KAEDAH RAWATAN Pelbagai kaedah dan cara dijalankan oleh guru ± guru untuk mengatasi masalah ini termasuklah dendaan dan hukuman. Namun begitu, tidak terdapat perubahan yang ketara berlaku. Murid ± murid tersebut masih lagi gagal untuk menyiapkan kerja rumah. Maka, pengkaji memilih kaedah ganjaran sebagai satu cara rawatan untuk

[8]

KRP6023 ± ISU ± ISU DALAM PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH

2010

mengatasi masalah ini. Ianya bukanlah ganjaran berupa hadiah mahupun dalam bentuk wang. Tetapi pengkaji menggunakan kaedah pemberian µsticker¶. Kaedah µsticker¶ ini adalah satu kaedah yang berbentuk ganjaran dan motivasi. Melalui kaedah ini , guru menyediakan satu papan laporan yang ditampal di dalam kelas. Ianya mempunyai senarai nama murid dan tarikh latihan. Setiap kali murid menyiapkan dan menyerahkan latihan, guru akan menyerahkan sticker kepada murid tersebut. Murid akan melekatkan sticker diruangan yang berkaitan dengan mereka. Pengkaji mereka dan menggunakan kaedah ini untuk cuba mengatasi masalah murid tidak menyiapkan dan menghantar kerja rumah yang diberikan oleh guru. Ini kerana didapati hasil daripada pemerhatian dan pengamatan ke atas tingkah laku murid, murid ± murid di bawah 12 tahun kebiasaannya mempunyai semangat berlumba ± lumba di dalam kelas.

Setelah data dikumpulkan, tindakan rawatan seterusnya dijalankan. Antara langkah ± langkah yang diambil ialah :

1) Menyediakan papan µsticker¶. Papan µsticker¶ disediakan oleh guru untuk menampal sticker yang akan diberikan kepada murid ± murid yang berjaya menyiapkan dan menghantar kerja rumah. Contoh papan sticker boleh dirujuk pada lampiran 3. 2) Menerangkan objektif dan konsep kaedah ini kepada murid. Sebelum kaedah rawatan ini dijalankan, guru menerangkan dulu objektif kajian dan konsep pelaksanaannya agar murid faham dan tertarik kepada kaedah yang akan dijalankan. 3) Menyiap dan memberikan kerja rumah yang bersesuaian. Kerja rumah yang disediakan oleh guru disediakan berdasarkan tajuk

pengajaran pada hari tersebut. Oleh kerana murid Tahun 5 Usaha merupakan murid yang terdiri daripada murid sederhana dan lemah, maka soalan soalan yang disediakan adalah bersesuaian dengan tahap mereka dan bilangannya tidak melebihi 10 soalan.
[9]

KRP6023 ± ISU ± ISU DALAM PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH

2010

4) Merekod dan menyemak hasil kerja murid. Setiap penghantaran akan direkod oleh guru dalam borang yang telah disediakan seperti lampiran 2. Guru juga akan memeriksa dan menyemak hasil kerja murid.

Maka, saya selaku pengkaji memberanikan diri untuk mencuba kaedah µsticker; ini agar ianya dapat menarik minat murid ± murid tahun 5 Usaha ini untuk berlumbalumba menyiapkan kerja rumah. Selepas kajian tindakan dijalankan, hasil dapatan

disediakan seperti di dalam jadual 3 dibawah. Jadual 3: Hasil Dapatan
BI L NAMA MURID KATE GORI *S/L S S S S S S S S S S L L L L L L L L L BILANGAN LATIHAN DIHANTAR SEBEL SELEPAS UM 8/10 9/10 9/10 9/10 9/10 9/10 6/10 7/10 9/10 9/10 8/10 9/10 10/10 2/10 5/10 4/10 6/10 3/10 6/10 5/10 6/10 4/10 8/10 8/10 9/10 10/10 9/10 10/10 10/10 5/10 7/10 5/10 7/10 5/10 8/10 7/10 7/10 6/10 PERATUS PENINGKATAN (%) 10% 20% 1% 10% 10% 10% 30% 20% 10% 10% 20% 20% 20% 10% 20%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

AIDIT BIN ROHAIZAT AFIQ AIMAN OSMAN MUHAMMAD NAZHAN MUHAMAD FIRDAUS SYAREZAL MUHAMMAD FIRDAUS ADNAN AZRUL SYAFIQ RADZALI NOORALINA ABD AZIZ NURUL NABIHAH SITI JANNAHLIAH ABD MALEK SITI NUR HANIM MUHD HUSAINI MUHAMAD NURKEIFLI MUHAMAD HAIROL HARUN MUHAMAD HUZAIRI SHAHRI MOHD. AKMAL JOHARI MOHD FIKRI SAMAT MUHAMAD HEZRY HAZIQ NORAZIZI HAMDAN MOHD AIMANNURAKMAL AKIL

[10]

KRP6023 ± ISU ± ISU DALAM PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH

2010

20 21 22 23 24 25 26

MOHD NUR HAFIZI OTHMAN MOHD NURIZWAN ROSLAN SITI NUR FATEHAH NUR SHAHIRA NAJWA NURASHIKIN KANAN AYUNI MOHD LIZAN SITI HALIJAH JAFRI

L L L L L L L

6/10 5/10 7/10 2/10 6/10 5/10 6/10

6/10 6/10 9/10 4/10 7/10 6/10 7/10

10% 20% 20% 10% 10% 10%

ULASAN DAPATAN KAJIAN Hasil daripada kajian yang mengambil masa hampir sebulan, pengkaji mendapati bahawa berlaku sedikit peningkatan didalam bilangan murid yang menghantar kerja rumah yang diberikan oleh guru. Dapatan juga menunjukkan bahawa murid ± murid sederhana menunjukkan peningkatan yang sedikit. Namun begitu, ianya bukan bermakna tindakan rawatan ini gagal, tetapi bagi pengkaji ianya masih dianggap berjaya kerana di dapati 10 orang murid sederhana ini menghantar hampir semua latihan yang diberikan. Malah terdapat 3 orang murid dalam kalangan mereka yang berjaya menghantar kesemua latihan yang diberikan. Bagi murid lemah pula, walaupun masih ramai daripada kalangan mereka yang tidak menghantar kesemua latihan yang diberikan dimana kekerapan mereka menghantar cuma meningkat sebanyak 1-2 kali sahaja , tetapi bagi pengkaji tindakan rawatan menggunakan kaedah ini boleh dianggap berjaya kerana dalam 5 kerja rumah yang terakhir, pengkaji mendapati bahawa berlaku penurunan dalam bilangan murid yang tidak menghantar dan menyiapkan kerja rumah.

PERBINCANGAN Kajian yang dijalankan ini hanya kajian tindakan yang dijalankan untuk memberikan rawatan kepada murid ± murid Tahun 5 Usaha. Ini kerana guru mendapati murid ± murid ini sukar untuk menyiapkan kerja rumah yang diberikan. Pelbagai alasan diberikan oleh mereka apabila disoal oleh guru. Bagi pengkaji, tindakan ini diambil kerana ianya bersesuaian dengan tahap pencapaian akademik mereka. Selain daripada itu, sikap dan tingkah laku mereka juga diambil kira oleh guru. Hasil daripada kajian tindakan ini, didapati berlaku peningkatan dalam bilangan yang menghantar dan

menyiapkan kerja rumah. Walaupun tiada peningkatan yang begitu ketara tetapi didapati
[11]

KRP6023 ± ISU ± ISU DALAM PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH

2010

tindakan ini agak berkesan terutamanya sewaktu 5 latihan yang terakhir. In mungkin i disebabkan oleh tahap kesedaran murid ± murid yang agak lambat. Namun begitu, pengkaji yakin tindakan ini boleh diteruskan terutamanya bagi murid ± murid yang lemah dan masih di bangku sekolah rendah. Ini kerana ianya bukan sahaja menarik tetapi murid ± murid juga mungkin akan malu apabila mendapati banyak tanda (x) di ruangan nama mereka. Diharap akhirnya mereka akan berusaha menyiapkan kerja rumah yang diberikan oleh guru. Kajian tindakan berkaitan kerja rumah ini jarang sekali dilakukan oleh guru dan juga pendidik di Malaysia tidak seperti di negara lain terutamnya pendidik dari negara Barat. Tidak seperti Amerika, kajian berkaitan kerja rumah ini telah lama dijalankan sejak hampir 70 tahun yang lalu (Harris Cooper, Jorgianne C. Robinson & Erika A. Patall, 2006). Kebanyakan kajian tindakan di Malaysia adalah lebih berfokus kepada tajuk pembelajaran sahaja. Maka dengan adanya kajian seperti ini, sedikit sebanyak ia akan dapat membantu membaiki sikap murid dan juga membantu meningkatkan pencapaian mereka. Kajian tindakan ini seterusnya boleh dijadikan asas untuk menjalankan kajian lain yang lebih luas. Contohnya, adakah kerja rumah ini

memberikan impak kepada prestasi akademik murid ataupun apakah sikap murid atau sikap guru menjadi penyumbang kepada kegagalan murid menyiap dan menghantar kerja rumah yang ditugaskan oleh guru. Kajian ± kajian seperti ini perlu dilakukan agar kita mampu untuk memperbaiki sistem pendidikan negara kita secara tidak langung. Ini kerana terdapat banyak kajian yang dijalankan oleh penyelidik ± penyelidik luar mendapati bahawa sikap malas untuk membuat kerja rumah akan semakin meningkat apabila murid ± murid ini semakin meningkat usia. Malah kebanyakan kes berhenti sekolah bermula dari sikap malas untuk ke sekolah dan juga melakukan kerja rumah. Untuk itu, guru ± guru dan juga pendidik perlu menjalankan penyelidikan dan kajian tindakan untuk membaiki amalan pengajaran dan pengajaran agar kita mampu untuk meningkatkan sikap dan minat murid.

[12]

KRP6023 ± ISU ± ISU DALAM PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH

2010

RUJUKAN Chuansheng Chen & Harold W. Stevenson. Homework: A cross- cultural examination. Abstract Child Development, Vol. 60, No.3 ( June 1989), 551-561. http://www.jstor.org/stable/113071. Cori Brewster & Jennifer Fager. (2000). Increasing student Engagement and motivation : From time ± on ± task to Homework. Northwest Regional Educational Laboratory. http://www.nwrel.org/request/oct00/textonly.html. Daniel E. Olympia, Susan M. Sheridan, William R. Jenson & Debra Andrews. (1994). Using student- managed interventions to increase homework completion and accuracy. Journal of Applied Behavior Analysis, 1994, 27, 85 -89. Gary Natriello & Edward L. McDill. (1986). Performance standards, student effort on homework, and academic achievement. Sociology of Education, Vol. 59: 18-31. http://www.jstor.org/pss/2112483. Geoffrey E. Mills. Action research : A guide for the teacher researcher (2nd. Ed. ). Pearson Education. New Jersey. Harris Cooper, Jorgianne C. Robinson & Erika A. Patall. (2006). Does homework improve academic achievement? A synthesis of research, 1987 -2003. Review of Educational Research, Spring 2006,Vol. 76, No. 1,pp 1- 62. Hartensteiner, Patricia A, Marek ± Schoer & Marilyn F. (1992). Two sixth gra de homework policies and their effect on the prompt return of completed homework assignments. Journal of Instructional Psychology, 00941956, Vol. 19, Issue 4. Lyn Corno & Jianzhoung Xu. Homework as the job of childhood. Theory Into Practice, 2004, Volume 43, Number 3. S. Anurekha & S. Maruthai. Mengatasi masalah tidak menyiapkan kerja rumah melalui kaedah berstruktur. Kajian Tindakan. SJK (T) Ampar Tenang, Dengkil , Selangor. Sumiyah Yahya. (2005). Mengurangkan masalah murid tiak menghantar dan menyiapkan kerja rumah dikalangan murid Tahun 5 Sekolah Kebangsaan Chebong melalui bantuan rakan sebaya. Prosiding Seminar Penyelidikan IPBA, 186- 195. V. William Harris & James A. Sherman. Homework assignments, consequences and classroom performance in social studies and Mathematics. Journal of Applied Behavior Analysis, 1974, 7, 505-519.

[13]

KRP6023 ± ISU ± ISU DALAM PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH

2010

LAMPIRAN 1 Borang Soal Selidik Murid

Nama :««««««««««««««. Kelas : Tahun 5 Usaha

1. Adakah anda suka membuat kerja rumah atau latihan yang diberikan oleh guru? A. Ya B. Tidak C. Tidak pasti

2. Apakah anda selalu menyiapkan kerja rumah yang diberikan oleh guru? A. Ya B. Tidak C. Tidak Pasti

3.

Apakah sebab anda tidak menyiapkan kerja rumah? A. Malas B. Latihan Sukar C. Tidak pasti

[14]

KRP6023 ± ISU ± ISU DALAM PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH

2010

LAMPIRAN 2 : Borang Penghantaran Kerja Rumah Murid Tahun 5 Usaha

BIL

NAMA MURID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

AIDIT BIN ROHAIZAT AFIQ AIMAN OSMAN MUHAMMAD NAZHAN MUHAMAD FIRDAUS SYAREZAL MUHAMMAD FIRDAUS ADNAN AZRUL SYAFIQ RADZALI NOORALINA ABD AZIZ NURUL NABIHAH SITI JANNAHLIAH ABD MALEK SITI NUR HANIM MUHD HUSAINI MUHAMAD NURKEIFLI MUHAMAD HAIROL HARUN MUHAMAD HUZAIRI SHAHRI MOHD. AKMAL JOHARI MOHD FIKRI SAMAT MUHAMAD HEZRY HAZIQ NORAZIZI HAMDAN MOHD AIMANNURAKMAL AKIL MOHD NUR HAFIZI OTHMAN MOHD NURIZWAN ROSLAN SITI NUR FATEHAH NUR SHAHIRA NAJWA NURASHIKIN KANAN AYUNI MOHD LIZAN SITI HALIJAH JAFRI BILANGAN TIDAK HANTAR

KAT EGO RI *S/ L S S S S S S S S S S L L L L L L L L L L L L L L L L

TARIKH LATIHAN

[15]

KRP6023 ± ISU ± ISU DALAM PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH

2010

LAMPIRAN 3 : STICKER BOARD

[16]

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.