P. 1
garis panduan

garis panduan

|Views: 380|Likes:
Published by tortoigal

More info:

Published by: tortoigal on Mar 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

Sections

  • C. AMALAN REFLEKSI
  • D. SIKAP DAN SAHSIAH
  • C. AMALAN REFLEKSI
  • C. AMALAN REFLEKSI

PENGENALAN

Garis Panduan Amalan Profesional Latihan Perguruan Praperkhidmatan digubal sebagai panduan dalam melaksanakan Amalan Profesional bagi pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP). Garis Panduan Amalan Profesional ini mengandungi maklumat berkaitan dengan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS), Praktikum dan Internship. Maklumat tentang struktur program, prosedur pelaksanaan, peranan dan tanggungjawab semua pihak yang terlibat, panduan penggunaan borang dan kaedah penilaian dinyatakan secara jelas . Dalam bahagian lampiran dimuatkan pelbagai borang bimbingan dan penilaian serta dokumen lain yang berkaitan bagi membantu melaksanakan program ini dengan berkesan dan mencapai objektif yang telah ditetapkan. Garis panduan ini perlu dijadikan sebagai rujukan oleh pelajar, pensyarah pembimbing, guru pembimbing dan pengurus sekolah, bagi memahami dan menghayati peranan serta tanggungjawab masing-masing dalam menjayakan Amalan Profesional. Di samping itu, garis panduan ini juga dapat membantu pembimbing dalam melaksanakan tugas bimbingan, penyeliaan dan penilaian pelajar. Selain itu, pihak pengurusan Institut Pendidikan Guru (IPGM) khasnya Pasukan

Pengurusan Praktikum, pihak pengurusan sekolah dan Jabatan Pelajaran Negeri boleh menggunakan garis panduan ini untuk membantu mereka melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan pentadbiran yang berkaitan dengan Amalan Profesional. Tugas-tugas yang dimaksudkan ini meliputi urusan pelantikan, penempatan (praktikum dan PBS), pemantauan dan kerja-kerja penyelarasan Amalan Profesional. Garis panduan ini perlu dijadikan sebagai rujukan untuk membantu usaha menjayakan Amalan Profesional ke arah memberi sumbangan bermakna dalam menyempurnakan sistem latihan perguruan kendalian Bahagian Pendidikan Guru. Usaha ini adalah selaras dengan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Falsafah Pendidikan Guru, Visi dan Misi Pendidikan Guru serta Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP).

1

DEFINISI ISTILAH
Pensyarah Pembimbing Guru Pembimbing : Merujuk kepada pensyarah IPGM yang dilantik oleh Pengarah untuk membimbing, menyelia dan menilai prestasi pelajar semasa praktikum. : Merujuk kepada guru sekolah yang berpengalaman dalam mata pelajaran major/elektif dan dilantik oleh Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) sebagai pembimbing kepada pelajar. : Merujuk kepada Guru Besar, Guru Penolong Kanan dan Penyelia Petang. : Merujuk kepada pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan sepenuh masa yang sedang mengikuti latihan praperkhidmatan yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). : Merujuk kepada murid sekolah rendah tempat Amalan Profesional dilaksanakan. : Merujuk kepada institut perguruan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia yang mengendalikan program latihan perguruan. : Merujuk kepada tempat sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan, termasuk bilik khas, bengkel, dan makmal. : Merujuk kepada sekolah-sekolah rendah yang ditadbir di bawah KPM. : Merujuk kepada proses mengesan Amalan Profesional oleh ahli JKIPIPGM. : Merujuk kepada proses pengesahan cemerlang dalam Amalan Profesional. pelaksanaan kes gagal/

Pengurus Sekolah

Pelajar

Murid Institut Pendidikan Guru Malaysia Bilik Darjah

Sekolah Pemantauan Rentasan Cemerlang Gagal

: Merujuk kepada markah 90 peratus dan ke atas dalam penilaian akhir praktikum. : Merujuk kepada markah kurang 40 peratus atau gagal mematuhi prosedur-prosedur Amalan Profesional atau melanggar Akta 174 / Akta Universiti Kolej Universiti (AUKU). : Merujuk kepada Jawatankuasa Induk Praktikum Institut Pendidikan Guru Malaysia. : Merujuk kepada Jawatankuasa Peperiksaan Penilaian Institut Pendidikan Guru Malaysia.
2

JKIPIPGM JKPPIPGM

dan

BAHAGIAN 1 AMALAN PROFESIONAL

3

Program ini sebagai landasan untuk pelajar mengaplikasikan ilmu dan kemahiran yang diterima semasa pengajian di IPGM dalam pengajaran dan pembelajaran sebenar di bilik darjah. pelajar dapat membina. 4 . RASIONAL Amalan Profesional menyediakan peluang bagi pelajar mempraktikkan ilmu.1 : Konsep Amalan Profesional 3. Visi dan Misi Bahagian Pendidikan Guru serta Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. PENDAHULUAN Amalan Profesional adalah komponen penting dalam kurikulum latihan perguruan praperkhidmatan yang berlandaskan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. berasaskan sekolah dan bersifat developmental. Melalui program latihan praktik yang sistematik. 2. proses refleksi dan penambahbaikan secara berterusan. Falsafah Pendidikan Guru. menguasai dan mengukuhkan ilmu profesional perguruan untuk menjadi guru permulaan yang berkesan. kemahiran dan teori dalam amalan pengajaran pembelajaran serta menghasilkan teori pengajaran pembelajaran yang tersendiri. Hasil daripada pengalaman. KONSEP Amalan Profesional perlu dilihat sebagal satu kontinum dalam program latihan perguruan praperkhidmatan di IPGM.AMALAN PROFESIONAL 1. Program ini terbahagi kepada tiga bahagian: (i) Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). oleh Jabatan Ilmu Pendidikan/Jabatan Pengkhususan/Jabatan Major) (iii) Internship Pembahagian ini dapat digambarkan seperti rajah berikut: (ii) Praktikum (Pengajaran makro dan mikro dijalankan sebelum praktikum Amalan Profesional PBS Praktikum Internship Rajah 1.2. pelajar akan menggunakan kreativiti bagi menghasilkan iImu binaan (situational knowledge) dan inovasi yang menjadi asas kepada pembinaan ilmu profesional perguruan mereka seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.

diharapkan pelajar akan dapat: (i) memupuk sikap positif. 5 . kemahiran dan nilai yang diperlukan oleh seseorang insan guru yang profesional. Oleh yang demikian. INSAN GURU ILMU PROFESIONAL PERGURUAN R PENAMBAHBAIKAN R ILMU BINAAN (SITUATIONAL KNOWLEDGE) R PENAMBAHBAIKAN R TEORI TERSENDIRI (PERSONAL THEORIES) R PELAJAR TEORI PENAMBAHBAIKAN R PRAKTIS R R = Refleksi Rajah 1. Amalan Profesional perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan bersepadu serta melibatkan usaha sama antara IPGM. dan memiliki sahsiah guru yang unggul dan bukan sebagai guru di bilik darjah semata-mata. OBJEKTIF 5. bimbingan dan latihan lebih diutamakan daripada penilaian. Permuafakatan yang mantap dan berstruktur ini dapat membantu perkembangan sistem latihan terutamanya dari segi peningkatan profesionalisme keguruan. prinsip. 5.2 : Proses Pembinaan Insan Guru dalam Amalan Profesional 4. JPN dan sekolah.Semasa pelaksanaan amalan profesional. Proses ini memerlukan jalinan kerjasama dan perkongsian pintar antara IPGM dan sekolah. MATLAMAT Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai dan mengamalkan segala konsep. teori. Program ini juga adalah untuk melahirkan insan guru yang profesional.1 Melalui Amalan Profesional. meningkatkan daya ketahanan diri dan mengamal nilai profesional perguruan. Amalan Profesional juga membantu meningkatkan perkembangan potensi pelajar supaya mempunyai daya ketahanan diri dalam menghadapi pelbagai cabaran di sekolah.

menilai prestasi pelajar semasa Amalan Profesional. dan seterusnya ilmu profesional perguruan. daya cipta dan kreativiti. penilaian kendiri dan penambahbaikan dalam semua aspek tugas guru. pihak IPGM dan sekolah dapat: memberi bimbingan secara menyeluruh yang merangkumi semua aspek pengajaran pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah. keprihatinan dan kepekaan meningkatkan kemahiran terhadap murid. (viii) (ix) membuat refleksi. (ii) mengeratkan hubungan profesional antara IPGM dengan sekolah melalui perbincangan dan perkongsian maklumat serta kepakaran dalam konteks pengajaran pembelajaran dan. seterusnya memperkembangkan potensi mereka sebagai guru.2 Melalui Amalan Profesional ini juga. menyepadukan pembelajaran. pendekatan. (iv) (v) (vi) (vii) menyesuaikan diri dengan budaya sekolah. memerhati. teori dengan amali dalam pengajaran menguasai strategi. (i) (iii) 6. kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran.(ii) (iii) membina daya suai. ilmu binaan. dan membina teori tersendiri (peribadi).1. daya saing. mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran pembelajaran. 5. daya tahan. PELAKSANAAN PROGRAM AMALAN PROFESIONAL Program Amalan Profesional bagi latihan perguruan praperkhidmatan dilaksanakan seperti dalam Jadual 1. Tempoh Pelaksanaan Program Amalan Profesional Program Pengalaman Berasaskan Sekolah PBS 1 PBS 2 1 minggu 2 PBS 3 1 minggu 3 PBS 4 1 minggu 4 Prak 1 4 minggu 5 Praktikum Prak 2 8 minggu 6 Prak 3 12 minggu 7 Internship Internship 4 Minggu 8 Tempoh Semester 1 minggu 1 6 .

1: Pelaksanaan Amalan Profesional 7. (i) Penentuan lulus adalah berdasarkan kepada syarat-syarat berikut: Kehadiran 100% dalam Amalan Profesional Mencapai tahap minimum dalam penilaian akhir setiap praktikum dan internship Menunjukkan sikap positif terhadap profesion perguruan - (ii) - Penentuan gagal adalah berdasarkan kepada syarat-syarat berikut: Pelajar tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang disenaraikan dalam kategori lulus. Perincian bagi setiap aktiviti PBS. Melanggar mana-mana peraturan di bawah Akta 174 dan 7 - . Pelajar masih tidak menghiraukan amaran secara bertulis sebanyak tiga kali. Pelajar menunjukkan sikap yang negatif dan tidak mematuhi teguran dan bimbingan yang diberikan.1 Syarat Penentuan Keputusan Prestasi pelajar dalam Amalan Profesional diputuskan mengikut gred yang ditetapkan dalam Syarat dan Peraturan Sistem Peperiksaan dan Penilaian Pendidikan Guru yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Pendidikan Guru (LPPG).Kredit - 2 4 6 2 Jadual 1. Wajaran Markah Amalan Profesional Program Pengalaman Berasaskan Sekolah PBS 1 PISMP Wajaran 1 minggu PBS 2 1 minggu PBS 3 1 minggu PBS 4 1 minggu Prak 1 4 minggu 100 % Praktikum Prak 2 8 minggu 100 % Prak 3 12 minggu 100 % Internship Internship 4 Minggu 100 % Wajaran untuk PBS dimasukkan dalam tugasan mata pelajaran major/elektif Jadual 1. Pelajar tidak menulis Rancangan Pengajaran Harian (RPH) sebanyak tiga kali sepanjang tempoh praktikum. praktikum dan internship dihuraikan dalam bahagian yang berkaitan.2.2 : Wajaran Untuk Penilaian Amalan Profesional 7. PENILAIAN AMALAN PROFESIONAL Wajaran bagi penilaian Amalan Profesional pelajar adalah seperti dalam Jadual 1.

disabitkan kesalahan. BAHAGIAN 2 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 8 .

mengumpul maklumat tentang pengurusan pengajaran pembelajaran dan budaya sekolah. Pelaksanaan PBS dapat memberi kefahaman awal kepada pelajar tentang alam persekolahan daripada perspektif seorang guru. memperoleh pengetahuan tentang pengurusan sekolah. sekolah. pengurusan bilik darjah dan tugas sebenar seorang guru. iklim (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) membina kemahiran inkuiri penemuan dan kemahiran berfikir secara kritis dan analitikal.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. peranan guru di dalam bilik darjah melalui pemerhatian. tingkah laku murid. PBS juga memberi peluang kepada pelajar memahami sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan. dan mendokumentasikan pengalaman yang dilalui untuk perbincangan semasa sesi refleksi selepas PBS dilaksanakan. penelitian dokumen. OBJEKTIF Melalui Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). 2. menghayati kerjaya seorang guru. memahami pengurusan dan strategi pengajaran pembelajaran. membina kemahiran berinteraksi dengan murid. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. membuat refleksi mengenai tugas dan tanggungjawab guru. 9 . pelajar dapat (i) (ii) (iii) memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya sekolah. guru dan kakitangan sekolah. refleksi dan interaksi dengan guru serta komuniti sekolah. mendapat pendedahan awal tentang pembelajaran murid. Melalui PBS pelajar dapat memahami sistem pengurusan sekolah. membina sikap positif terhadap profesion keguruan.

1. pengurusan dan b) c) d) IPGM menyediakan borang dan dokumen yang berkaitan untuk tindakan pelajar. IPGM akan menguruskan taklimat pelaksanaan PBS untuk pelajar. STRATEGI PELAKSANAAN (i) Tempoh Tempoh pelajar menjalani PBS adalah seperti dalam Jadual 2.1: Pelaksanaan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) Program Semester 1 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan 2 3 4 Tempoh 1 Minggu 1 Minggu 1 Minggu 1 Minggu Penempatan Sekolah Rendah Sekolah Rendah Sekolah Rendah Sekolah Rendah (ii) Penempatan Pelajar ditempatkan di sekolah rendah tertentu dan diuruskan oleh Unit Praktikum IPGM dengan kerjasama Penyelaras PISMP dan jabatan mata pelajaran major/elektif masing-masing. (iii) Prosedur Pelaksanaan a) IPGM akan memaklumkan kepada semua Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) tentang Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). Jabatan Ilmu Pendidikan. saiz dan jenis sekolah yang berbeza-beza mengikut semester. mata pelajaran major/elektif memberikan panduan pelaksanaan aktiviti PBS kepada pelajar untuk disempurnakan sepanjang tempoh 10 e) . Penempatan hendaklah mengambil kira lokasi. Jadual 2. IPGM akan memaklumkan kepada pihak sekolah tentang penempatan pelajar dan pelaksanaan PBS.3. Ini bertujuan untuk membolehkan mereka mendapat pengalaman dan pendedahan yang pelbagai sebelum mereka ditempatkan di sekolah untuk praktikum.

Pelajar juga dikehendaki melaksanakan aktiviti PBS berdasarkan semua aspek yang dtetapkan oleh Jabatan Ilmu Pendidikan dan jabatan mata pelajaran ditetapkan. Ketidakhadiran semasa PBS atas sebab-sebab tertentu perlu mendapat kebenaran daripada Pengarah/Timbalan Pengarah IPGM. major/elektif masing-masing berdasarkan semester yang c) Jabatan Ilmu Pendidikan. Pelajar yang tidak hadir kerana sakit atau cedera memerlukan pengesahan doktor/pegawai perubatan.2). c) 11 .2: Pengalaman Berasaskan Sekolah Mengikut Semester Semester 1 2 3 4 Mata Pelajaran f) Pengajian Profesional Major Elektif 1 Elektif 2 (iv) Aktiviti Semasa Pengalaman Berasaskan Sekolah a) b) Pelajar dikehendaki memperoleh maklumat umum tentang sekolah di mana mereka menjalani setiap PBS berdasarkan Lampiran 1-7A. KEHADIRAN a) b) Kehadiran pelajar dalam PBS adalah wajib. Jadual 2. 4.pelaksanaan PBS. jabatan mata pelajaran major dan jabatan mata pelajaran elektif hendaklah merancang aktiviti PBS berdasarkan format dan tema aktiviti yang dicadangkan di dalam Lampiran 1-7B d) Tiada tugasan lain diberikan kepada pelajar selain aktiviti yang telah ditetapkan. (rujuk Jadual 2. Hasil aktiviti PBS akan dibincang bersama pensyarah yang berkenaan semasa sesi interaksi kuliah dan sesi refleksi.

Mengadakan sesi perbincangan dengan rakan sebaya dan pensyarah tentang pengalaman yang diperoleh semasa menjalani PBS. pihak sekolah tentang aktiviti yang Memerhati dan mengumpul maklumat tentang pengajaran guru serta pengurusan kelas sebagai bahan refleksi. Menyerahkan hasil aktiviti PBS kepada pensyarah mata pelajaran Ilmu Pendidikan. Membuat pemerhatian terhadap iklim pembelajaran di bilik darjah. Mendokumentasikan segala hasil aktiviti dan hasil refleksi secara berterusan dalam portfolio individu. 5. peraturan IPGM dan peraturan sekolah. Hadir ke sekolah pada tarikh yang ditetapkan sepanjang tempoh PBS. major/elektif masing-masing pada masa yang ditetapkan untuk perbincangan bersesuaian dengan objektif PBS. Berbincang dengan dilaksanakan di sekolah. e) f) g) h) i) j) k) Mematuhi dan mengamalkan etika keguruan. persekitaran dan kelengkapan sekolah. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB (i) Pelajar: a) b) c) d) Menghadiri taklimat PBS. Memahami objektif PBS. 12 . Melaksanakan aktiviti PBS.d) Pelajar yang tidak cukup kehadiran perlu melengkapkan tempoh PBS yang ditetapkan. STATUS PELAKSANAAN PBS Pelajar yang telah menjalani PBS perlu memenuhi keperluan berikut: a) b) Kehadiran pelajar dalam PBS (Lampiran 1-8) Menyempurnakan aktiviti PBS (Lampiran 1-7) Melengkapkan Portfolio individu (Lampiran 1-2 dan 1-3) Melengkapkan Borang Kehadiran dan Laporan Perkembangan Pelajar (Lampiran 1-8 dan dan 1-9) c) d) 6.

menghayati dan melaksanakan PBS mengikut Garis Panduan Pelaksanaan PBS Merancang dan mengenal pasti sekolah serta mengurus penempatan pelajar untuk PBS Menghantar surat makluman pelaksanaan PBS ke sekolah-sekolah d) e) f) g) h) i) j) (iii) a) b) c) yang terlibat. d) Memastikan aktiviti PBS disediakan pada masa yang ditetapkan dan masa yang mencukupi diberikan kepada pelajar 13 . peraturan. pengurusan. disiplin dan budaya sekolah Bekerjasama dengan pihak IPGM dalam menjayakan PBS Memberi peluang kepada pelajar membuat pemerhatian persekitaran sekolah/pengajaran/aktiviti guru Membantu pelajar untuk mengumpul maklumat sekolah yang diperlukan bagi melaksanakan aktiviti PBS Membantu pelajar menyesuaikan diri dalam komuniti sekolah Mengawasi disiplin dan kehadiran pelajar sepanjang tempoh PBS dan mengesahkan Borang Kehadiran PBS Melaporkan kemajuan pelajar dengan menggunakan Borang Laporan Perkembangan Pelajar (rujuk Lampiran 1-8 dan 1-9) Memberi bimbingan dan maklum balas yang berterusan kepada pelajar Memastikan segala tindakan berkaitan dengan pelaksanaan PBS dilaksanakan dengan sempurna Membantu pelajar meningkatkan perasaan cinta terhadap alam persekolahan dan profesion keguruan.(ii) a) b) c) Sekolah Memberi taklimat kepada pelajar tentang sejarah. struktur organisasi. Penyelaras PISMP dan Jabatan Ilmu Pendidikan/Major/Elektif) Memahami. IPGM (Unit Praktikum.

objektif dan aktiviti dalam pelaksanaan PBS Mengambil tindakan sewajarnya jika terdapat kes-kes yang memerlukan tindakan Memastikan pelajar hadir ke sekolah mengikut tarikh yang ditetapkan h) i) j) k) Memastikan pelajar melaksanakan aktiviti PBS dan menyerahkan hasil aktiviti kepada pensyarah mata pelajaran yang berkenaan Mengadakan sesi refleksi selepas PBS tamat (Jabatan yang terlibat) Mewujudkan kerjasama dan hubungan profesional antara IPGM dengan sekolah Menyediakan laporan bertulis tentang kes-kes khas pelajar kepada pihak IPGM dengan segera 14 .e) f) g) Memberikan taklimat kepada pelajar berhubung dengan konsep.

LAMPIRAN 1 15 .

Setiap fokus aktiviti hendaklah dapat diukur dan dinilai sendiri oleh pelajar di peringkat akhir.2 Semasa PBS • • • Melaksanakan aktiviti/strategi yang dirancang Mengumpul data Merekod 3. Fokus tertentu perlu ditetapkan oleh pelajar dalam melaksanakan aktiviti tersebut bagi mencapai objektif yang diharapkan.3 Selepas PBS (refleksi) • • • Menganalisis data Menilai Melapor 4.LAMPIRAN 1-1 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI Pengenalan Pernyataan profesional/kontrak aktiviti merujuk kepada harapan/aktiviti yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk dilaksanakan dalam tempoh PBS.3 Membolehkan pelajar mengukur dan menilai keberkesanan pelaksanaan aktiviti yang difokuskan 2.4 Menjadi asas dan panduan kepada pelajar untuk membuat tindakan susulan/ penambahbaikan Pernyataan Profesional 3.1 Sebelum PBS • • • • Kenal pasti fokus utama aktiviti Tujuan aktiviti Merancang strategi pelaksanaan Instrumen penilaian kendiri 3. Penilaian Kendiri Terhadap Pernyataan Profesional • Pencapaian objektif • Cadangan tindakan susulan/penambahbaikan 16 .2 Membantu pelajar merancang strategi pelaksanaan aktiviti yang difokuskan dengan sistematik 2. Tujuan Pernyataan Profesional 2.1 Menyatakan fokus aktiviti yang hendak dilaksanakan dengan jelas 2.

pensyarah dan mentor untuk menilai 2. 3.2 Hasil yang dibuat sendiri oleh pelajar – menghargai usaha dan diri sendiri.3 Mempunyai maklumat yang berbeza dan mesti dikemaskinikan pada setiap masa.1.1 Pengetahuan 1.1 Portfolio atau profil profesional merupakan koleksi dokumen yang memberi gambaran tentang seorang profesional dari segi: 1.3 Perkembangan profesionalisme pelajar.5 Matlamat dan pencapaian 1. 4. 2. Pengertian Portfolio 1.1 Hasil akhir portfolio mestilah menunjukkan pelajar telah terlibat dengan refleksi 3. 2.LAMPIRAN 1-2 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN PENYEDIAAN PORTFOLIO 1.4 Mengandungi maklumat yang menggambarkan proses pelaksanaan. 3.5 Membudayakan proses pengumpulan maklumat dan dokumen secara sistematik dan profesional. perkembangan dan penilaian dalam melaksanakan setiap tugasan. Tujuan Portfolio 2. 1992). Tanggungjawab Pelajar Dalam Penyediaan Portfolio 17 .1.1 Mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman dalam PBS 2.4 Memberi ruang kepada pelajar membuat refleksi dan mendapat pengetahuan dan pengalaman baru.1. (Shulman.3 Pengalaman 1.2 Satu bentuk sejarah pencapaian pelajar yang didokumentasikan dan diperkukuhkan dengan bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui penulisan reflektif.4 Kelayakan 1.2 Sebagai landasan komunikasi antara pelajar. 3. 2.1.1.2 Kemahiran 1. 3. Ciri-Ciri Portfolio kendiri.

2) Perbincangan dengan mentor 4 Kolaborasi (Lampiran 1-4) 4. Kad Pengenalan 1 Biodata (ditulis dalam helaian berasingan) 1.3) Major dan Ambilan 1.1) Nama 1. LAMPIRAN 1-3 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH SENARAI SEMAK PENYEDIAAN PORTFOLIO Bil Tajuk 1.3) Temu bual 3.2) Senarai Semak 5.3) Temu bual 6 6.3) Perbincangan dengan guru-guru lain 4.1) Aktiviti 6.4) Perbincangan dengan kakitangan sekolah 4.1) Perbincangan dengan pengurusan sekolah 4.4) Tarikh PBS 1.1) Penyataan sebelum PBS Kontrak Aktiviti 2.2) Senarai semak 3.1 Menyediakan portfolio yang bermakna dan kemas kini berdasarkan senarai semak.2) Perbincangan/Interaksi 7 Laporan Akhir Item Tandakan  3 18 .1) Pemerhatian 5 Ilmu/Pengetahuan Baru Melalui Refleksi (Lampiran 1-6) 5. 4.2) No.2) Laporan pelaksanaan aktiviti yang difokus (Lampiran 1-1) Instrumen Pengumpulan Data Berhubung Tugasan (yang mana sesuai mengikut keperluan) 3.5) Gambar 2 Pernyataan Profesional / 2.4) Soal selidik 4.5) Interaksi dengan murid 5.1) Pemerhatian 3.4.2 Menyerahkan portfolio kepada pensyarah untuk disemak selepas PBS.

Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Tandatangan _______________Nama ______________________Tarikh _________ 19 .

LAMPIRAN 1-4 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD KOLABORASI/INTERAKSI/PERBINCANGAN Tarikh : ________________________ Masa : ___________________________ Nama Guru Yang Ditemui: ______________________________________________________ Tajuk/Perkara : ______________________________________________________________ Isi Perbincangan Cadangan Tindakan Tandatangan : ____________________________________ Nama Jawatan : ____________________________________ : ____________________________________ 20 .

1999) Amalan refleksi merupakan perlakuan memikirkan semula pengalaman pelajar. (Hanipah. Refleksi dalam PBS membolehkan pelajar dibimbing untuk menaakul. • • 2. Antara garis panduan yang boleh dilaksana ialah: 4. Definisi Refleksi • Proses merenung. Memperkembangkan keupayaan celik akal pelajar bagi melahirkan kreativiti dan inovasi dalam setiap tugas yang dijalankan. Ciri-ciri Refleksi • • • • Bermula dengan mengingat kembali Melibatkan perasaan (domain afektif) terhadap sesuatu Menentukan usaha secara sedar (conscious effort) Bersedia mengubah sikap. Tujuan Refleksi • • • • Pelajar dapat mengesan keberkesanan pelaksanaan setiap tugasan yang dilaksanakan. Ia memerlukan penerokaan unsur-unsur yang ketara dan tersirat. menganalisis.1 Hendaklah dibuat selepas setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar seperti membincangkan: • • • • 4. temu bual dan soal selidik. Pelajar dapat menjadikan refleksi sebagai asas untuk menambahbaik dan meningkatkan kualiti setiap tugasan secara berterusan.LAMPIRAN 1-5 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PENULISAN REFLEKSI 1. amalan dan tingkah laku positif 4.2 Sejauh manakah objektif aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan tercapai? Apakah kekuatan dan kelemahan yang dapat dikenal pasti ? Apakah langkah-langkah yang boleh difikirkan untuk membaiki pelaksanaan aktiviti tersebut ? Apakah faktor-faktor yang dapat membantu dalam meningkatkan atau menambah baikkan pelaksanaan aktiviti tersebut ? Melaksanakan proses refleksi berpandukan format refleksi seperti di Lampiran 6 21 . mencari alasan. cadangan dan tindakan untuk membaiki diri yang dilakukan secara berterusan. Meningkatkan kualiti insan guru yang mempunyai ilmu profesional keguruan 3. kesedaran diri. Amalan Refleksi/Penilaian Kendiri Dalam PBS Refleksi ialah proses mengkaji semula keberkesanan pelaksanaan PBS oleh pelajar sendiri untuk mempertingkatkan kemahiran keguruan. Proses ini membuat andaian sebab musabab berasaskan fakta – pemerhatian. memilih strategi pelaksanaan tugasan dan seterusnya membuat penilaian kendiri. Amalan refleksi ini membolehkan pelajar menghayati dan meningkatkan profesionalisme keguruan secara efektif.

2 Kelemahan: 3. Analisis Isu/Perkara yang difokuskan: 2. Cadangan Penambahbaikan: 22 .1 Kekuatan: 2.LAMPIRAN 1-6 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AMALAN REFLEKSI ( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar) 1. Isu/Perkara yang difokuskan: 2.

(Sila simpan maklumat ini di dalam portfolio anda) LAMPIRAN 1-7A MAKLUMAT UMUM SEKOLAH 1. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ARAHAN: Lengkapkan maklumat yang disenaraikan dalam borang berikut: Perkara Nama dan Alamat Sekolah No. Telefon Sekolah Alamat e-mail/Web Sekolah Lokasi (Bandar/Luar Bandar) Nama Guru Besar Nama GPK 1 Nama GPK HEM Nama GPK Kokurikulum Nama Penyelia Petang Gred Sekolah Bilangan Guru Lelaki: Perempuan: 12 Kelayakan Profesional Guru Siswazah: Bukan Siswazah: 13 14 15 Bilangan Kelas Purata Saiz Kelas Jumlah Murid Lelaki Perempuan 16 Maklumat-maklumat lain yang menarik perhatian anda tentang sekolah ini Melayu Cina India Lainlain Catatan/data 23 .

2 Huraikan bagaimanakah bahan dan sumber pengajaran dipamerkan di bilik darjah tersebut digunakan secara berkesan.6 Kenal pasti cara murid-murid dibahagikan dalam kumpulan-kumpulan tertentu 24 . 2. pembelajaran 2. Persekitaran dan Iklim Bilik Darjah (Gunakan helaian tambahan jika perlu) 2.1 Lukiskan pelan bilik darjah yang anda bersama membantu mentor melaksanakan pengajaran pembelajaran.5 Sejauh manakah murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran? 2.3 Catatkan bahan dan sumber pengajaran pembelajaran yang mudah digunakan oleh murid? 2.4 Adakah murid diberi peluang menggunakan sumber pembelajaran yang berasaskan ICT ? 2.2.

Format Penulisan Laporan Aktiviti PBS 4.3 Tarikh penyerahan penulisan aktiviti (2 minggu selepas tamat tempoh PBS) 5.A.1 Format penulisan aktiviti PBS adalah seperti berikut : (cth) Font Arial Saiz huruf ialah 12 Langkau satu setengah baris Rujukan mengikut format A.P. Refleksi selepas PBS dikendalikan oleh Jabatan yang terlibat Nota: Tiada tugasan lain diberikan kepada pelajar selain aktiviti yang telah ditetapkan.1 3. 25 .2 Panjang penulisan aktiviti antara 500 hingga 1000 patah perkataan (3 hingga 5 muka surat) 4.2 • • • pada setiap semester Aktiviti yang diberikan mestilah melibatkan tugasan harian yang perlu dijalankan semasa PBS Fokus aktiviti ialah : berkaitan sukatan pelajaran ada unsur pemerhatian terhadap P & P melibatkan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah mengenai persekitaran sekolah (termasuk iklim dan budaya sekolah) meliputi sumber pengajaran dan pembelajaran meliputi strategi pengajaran dan pembelajaran/kemahiran mengajar • • • 4.Lampiran 1-7B FORMAT AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 1 2 3 Tajuk aktiviti – berdasarkan topik di dalam kurikulum kursus yang ditawarkan Menyatakan objektif aktiviti yang hendak dicapai dengan jelas Kandungan aktiviti yang dicadangkan 3. Lampiran 4.

KP Major * Ketua kumpulan diminta menghantar borang kehadiran ini kepada Ketua Unit Praktikum IPGM selepas tamat Pengalaman Berasaskan Sekolah * Ketidakhadiran mesti disertakan dengan sijil/kenyataan cuti sakit atau surat kebenaran Pengarah/ Timbalan Pengarah IPGM Tandatangan Ketua Kumpulan : _____________________ Nama : _____________________________________________ Tarikh : __________________________ Pengesahan Guru Besar: Tandatangan _________________________ Cop Sekolah 26 Tarikh : ____________________ .KAMPUS PULAU PINANG BORANG KEHADIRAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH Sekolah Alamat Sekolah Tarikh PBS LAMPIRAN1-8 : _________________________________________________________ : _________________________________________________________ : ______________________ hingga ____________________________ Tarikh Bil 1 2 3 4 5 6 Catatan: Nama Pelajar No.

berbincang dan membuat refleksi c) Berupaya menyampaikan idea secara berkesan a) Berupaya membina hubungan positif dengan warga sekolah b) Sentiasa berusaha untuk mendapatkan ilmu. bimbingan dari mentor dan guru-guru lain c) Komited terhadap tugasan yang diberikan oleh IPGM Komunikasi Berkesan: Budaya Profesional Guru: Tandatangan Guru Besar ________________________ Tarikh ____________________ 27 .P.KAMPUS PULAU PINANG PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAPORAN PERKEMBANGAN PELAJAR (Diisikan oleh Pengurus Sekolah) LAMPIRAN1-9 Nama Pelajar : _______________________________ No. Major : _____________________________________Ambilan : _________________ : _________________ Tandakan () Sederhana Lemah Baik Aspek Ulasan a) Penampilan diri Sahsiah dan Perwatakan b) Pekerti c) Keprihatinan d) Sifat/Peribadi sebagai pendidik a) Berinteraksi secara beretika b) Keupayaan memerhati. K.

BAHAGIAN 3 PRAKTIKUM 28 .

PRAKTIKUM 1. KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara reflektif dalam situasi sebenar bilik darjah dan sekolah. Pelaksanaan program peringkat ini memberi tumpuan kepada proses pengajaran dan pembelajaran dengan bimbingan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing melalui perkongsian pintar dan permuafakatan antara agensi-agensi KPM. 2. OBJEKTIF Melalui program praktikum ini, pelajar dapat:
a)

menyepadukan teori dengan amali pengajaran dan pembelajaran

b) mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran c)

mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai dan melaksanakan berpasangan dan individu pengajaran dan pembelajaran secara

d) merancang

e) f)

mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran memupuk sikap positif, meningkatkan jati diri, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai profesionalisme kerguruan; dengan mengamalkan refleksi dan penilaian kendiri

g) memperkembangkan potensi diri sebagai pendidik melalui pembinaan portfolio

h) mengoptimumkan kegunaan pelbagai sumber dan teknologi dalam proses

pengajaran pembelajaran
i)

menguasai kemahiran fasilitator dan menguasai pelbagai strategi, perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum.

j)

3. PROSEDUR PELAKSANAAN (i) Syarat Pelajar dikehendaki menyempurnakan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) mengikut struktur kursus yang telah ditetapkan bagi setiap semester. (Rujuk Jadual 2.1) (ii) Penempatan

29

Penempatan pelajar dibuat secara permuafakatan antara IPGM dan sekolah dengan persetujuan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). b) Pelajar ditempatkan di sekolah rendah.
a)

(iii)

Tempoh Tempoh pelaksanaan praktikum adalah seperti ditetapkan dalam struktur kursus. (Rujuk Jadual 1.1)

(iv)

Bilangan Waktu Mengajar
a) b) c)

Minimum 8 waktu mengajar seminggu

Maksimum 12 waktu mengajar seminggu Pelajar major prasekolah dikehendaki mengajar 2 hari pengajaran sepenuhnya dalam seminggu. Pelajar wajib mengajar mata pelajaran major dan satu daripada mata pelajaran elektif. Pengajaran berpasangan perlu dijalankan sekurang-kurangnya dua kali semasa Praktikum 1. Pelajar major prasekolah perlu mengajar secara berpasangan bagi satu hari pengajaran penuh sekurang-kurangnya sekali seminggu sepanjang tempoh praktikum.

d)

e)

f)

(v)

Bilangan Penyeliaan a) Penyeliaan hendaklah berasaskan pencerapan klinikal.
b) Bimbingan berterusan perlu diamalkan sepanjang praktikum. c)

Penilaian hanya dibuat selepas bimbingan diberikan. bersama antara pensyarah pembimbing dan guru pembimbing perlu dijalankan dua minggu sebelum tamat praktikum. Jadual 3.1 ialah panduan agihan penyeliaan praktikum untuk pensyarah pembimbing dan guru pembimbing. Penyeliaan perlulah melibatkan pelaksanaan aktiviti kokurikulum.
Mata Pelajaran Major Major Elektif 1 Major Elektif 2 Pra penyeliaan IPGM Sekolah Penyeliaan Bersama Jumlah

d) Penyeliaan

e)

Praktikum Praktikum 1 (4 minggu) Praktikum 2 (8 minggu) Praktikum 3 (12 minggu)

1 1

1 3 2

2 4 2 4 2

1 1 1 1 1

5 9 5 9 5

1

3 2

30

Jadual 3.1 : Agihan Penyeliaan 4. (i) PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB Pelajar
a) b) c)

Menghadiri taklimat yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Memahami dan berusaha mencapai matlamat dan objektif praktikum Berbincang dengan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing untuk mencapai persefahaman tentang peranan dan tanggungjawab masingmasing semasa praktikum Membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah, guru-guru dan staf sokongan di sekolah Menyerahkan jadual waktu, senarai tugas, takwim sekolah dan maklumat– maklumat lain kepada pensyarah major dan elektif sebelum prapenyeliaan Mematuhi dan mengamalkan etika profesion perguruan, peraturan IPGM dan peraturan sekolah Hadir ke sekolah dan terlibat dengan aktiviti anjuran sekolah di sepanjang tempoh praktikum Menandatangani buku rekod kehadiran pada setiap hari persekolahan Melengkapkan dan menghantarkan borang kehadiran praktikum ke Unit Praktikum pada minggu pertama setiap bulan Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Membuat rancangan semester, mingguan dan harian dalam buku persediaan mengajar Membuat Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang lengkap mengikut format sebelum melaksanakan pengajaran Mendapatkan bimbingan daripada guru pembimbing semasa merancang pengajaran Melaksanakan pengajaran secara berpasangan pada setiap minggu dengan mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran (Rujuk Lampiran 22) Mengamalkan penulisan jurnal reflektif berdasarkan isu atau masalah yang kritikal semasa praktikum. Penulisan jurnal dibuat berdasarkan tempoh masa yang diambil bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau isu yang difokuskan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) Melibatkan diri dan membantu pengendalian sekurang-kurangnya satu komponen kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
j) k)

l)

m)

n)

o)

p)

31

q) r) Melengkapkan. mengemaskinikan dan menyerahkan portfolio amalan profesional kepada guru pembimbing dan pensyarah pembimbing pada setiap kali bimbingan/penyeliaan dijalankan Mengisi Borang Refleksi Praktikum dalam minggu pertama pelajar kembali ke IPGM selepas tamat praktikum. prestasi dan disiplin pelajar sepanjang tempoh praktikum Memaklumkan dengan segera secara bertulis kes-kes khas yang memerlukan perhatian dan tindakan Unit Praktikum dengan menggunakan borang yang ditetapkan Menyemak dan mengesahkan buku persediaan mengajar pelajar Memberi bimbingan berasaskan prinsip-prinsip pencerapan klinikal (Rujuk (Lampiran 2-5) Menyelia secara tersebar sepanjang tempoh praktikum mengikut jadual penyeliaan yang telah dicadangkan Membimbing pelajar-pelajar dalam perancangan. (ii) Pensyarah Pembimbing (a) Menerima surat pelantikan sebagai pensyarah pembimbing daripada Pengarah IPGM Menghadiri taklimat praktikum yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Berbincang dengan pelajar tentang urusan bimbingan dan penyeliaan praktikum Merancang jadual bimbingan dan penyeliaan praktikum Mengadakan perbincangan dengan pengurus sekolah dan guru pembimbing secara berterusan untuk menjalinkan hubungan profesional Melaporkan kemajuan dan kes-kes disiplin pelajar dari semasa ke semasa kepada Unit Praktikum Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refleksi pengajaran. penulisan jurnal reflektif dan pembinaan portfolio praktikum dengan menggunakan senarai semak yang ditetapkan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini Memantau kehadiran. pelaksanaan dan penilaian kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4) Bekerjasama dengan guru pembimbing dalam semua aspek pelaksanaan praktikum Membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah pendidik yang cemerlang 32 (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) .

(q) (r)

Melengkapkan borang bimbingan (PR1) dan menyerahkan salinan asal kepada pelajar Pensyarah major dan elektif wajib membuat rumusan prestasi praktikum setiap pelajar bersama-sama guru pembimbing major atau elektif dengan menggunakan Borang Penilaian Praktikum (PR2) Menyerahkan Borang Penilaian Praktikum (PR2) yang lengkap dan kemas kini kepada Ketua Unit Praktikum.

(s)

(iii)

Guru Pembimbing
(a) (b)

Menghadiri taklimat praktikum dan kursus yang dijalankan oleh IPGM Memahami, menghayati dan melaksanakan pembimbing (Rujuk Lampiran 2-1) peranan sebagai guru

(c)

Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelajar dalam aspek pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah : -

-

-

(d) (e)

jadual waktu sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran, panduan guru rancangan semester dan persediaan mengajar harian sumber pengajaran dan pembelajaran proses pengajaran dan pembelajaran pengajaran berpasangan amalan pemulihan dan pengayaan di dalam pengajaran dan pembelajaran teknik penyoalan pentaksiran dan penilaian murid pengurusan bilik darjah penilaian kendiri (refleksi) dan penulisan jurnal reflektif pengelolaan (perancangan, pelaksanaan dan penilaian kokurikulum) hal-hal lain yang berkaitan

Memberi peluang kepada pelajar memerhati pengajaran Menyemak, memberi ulasan bertulis dan menandatangani buku persediaan mengajar pelajar Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refleksi pengajaran, penulisan jurnal reflektif dan pembinaan portfolio praktikum dengan menggunakan senarai semak yang ditetapkan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) Membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah pendidik yang cemerlang Menyelia pengajaran pelajar berdasarkan prinsip pencerapan klinikal dengan menggunakan borang bimbingan (PR1) Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini

(f)

(g)

(h)

(i)

33

(j)

Memaklumkan kepada pengurus sekolah mengenai kemajuan pelajar dari semasa ke semasa sepanjang tempoh praktikum Memantau kehadiran pelajar sepanjang tempoh praktikum Membuat laporan bertulis tentang kes-kes khas (cemerlang, gagal, masalah disiplin) pelajar kepada pihak IPGM dengan segera Membuat rumusan prestasi praktikum pelajar bersama pensyarah pembimbing dengan menggunakan Borang Penilaian Praktikum (PR2)

(k) (l)

(m)

(iv)

Pengurus Sekolah (a) (b) (c) Menghadiri taklimat pengurusan praktikum yang dijalankan oleh pihak IPGM Menubuhkan Jawatankuasa Praktikum di peringkat sekolah Mencalonkan guru pembimbing dalam kalangan guru terlatih yang berpengalaman dan sanggup membimbing pelajar sepanjang tempoh praktikum Memberi taklimat kepada pelajar tentang: sejarah, struktur organisasi, pengurusan, peraturan, disiplin dan budaya sekolah tugas dan tanggungjawab pengurus sekolah, guru penolong kanan, guru disiplin, guru panitia, guru kokurikulum, guru darjah, guru mata pelajaran, guru tugas khas dan tugas staf sokongan latar belakang murid dan masyarakat setempat tugas dan tanggungjawab pelajar di sekolah pengelolaan gerak kerja kokurikulum maklumat-maklumat lain yang berkaitan Memberi jadual waktu dan takwim sekolah kepada pelajar Mengawasi disiplin pelajar dan mengesahkan kehadiran mereka. Memberitahu secara bertulis kepada pihak IPGM tentang pelajar yang: (h) (i)

(d)

(e) (f)
(g)

menunjukkan prestasi cemerlang tidak menjalankan tugas dengan memuaskan tidak hadir tanpa sebab. terlibat dengan kes-kes disiplin menghadapi masalah kesihatan dan kemalangan

Menyemak dan mengesahkan rancangan pengajaran pelajar Mengesahkan kehadiran pelajar dengan menandatangani Borang Kehadiran Praktikum Memastikan guru pembimbing memberi bimbingan dan tunjuk ajar secara berterusan kepada pelajar, berdasarkan jadual kerja penyeliaan yang disediakan Mengambil tahu hal-hal berkaitan dengan kebajikan pelajar

(j)

(k)

34

(l)

Memastikan segala proses berkaitan dengan pelaksanaan penyeliaan praktikum dilaksanakan dengan sempurna dan berkesan Memastikan pelajar dilibatkan sebagai pembantu guru dalam salah satu komponen kokurikulum sama ada kelab/persatuan, unit beruniform atau sukan/permainan

(m)

(v)

Pasukan Pengurusan Praktikum
(a) (b) (c)

Melaksanakan dasar praktikum yang diputuskan oleh BPG KPM Merancang dan menyediakan Jadual Kerja Pelaksanaan Praktikum Menguruskan surat pelantikan guru pembimbing dengan pihak JPN Merancang dan pembimbing menguruskan penempatan pelajar dan pensyarah

(d)
(e)

Merancang dan menguruskan taklimat pengurusan praktikum kepada pelajar, pensyarah pembimbing dan pihak sekolah Merancang dan menguruskan kursus pembimbing dan guru pembimbing pementoran untuk pensyarah

(f)

(g) (h) (i)

Memastikan kelancaran pelaksanaan program praktikum Menguruskan pengumpulan dan penyimpanan dokumen dan rekod praktikum Melaksanakan sesi refleksi praktikum dalam minggu pertama pelajar kembali ke IPGM Membuat analisis dan rumusan refleksi praktikum Menguruskan dan membentangkan keputusan praktikum untuk disahkan oleh JKIAPIPGM sebelum diserahkan kepada Unit Peperiksaan Menyediakan dokumen dan laporan kes-kes amalan profesional untuk dibawa ke JKIAPIPGM Menyediakan laporan tahunan praktikum untuk kegunaan IPGM Membantu Unit Kewangan IPGM menguruskan borang tuntutan elaun guru pembimbing dan pelajar Menyediakan Laporan Pelaksanaan menghantarkannya kepada BPG Praktikum Pelajar dan

(j)
(k)

(l)

(m) (n)

(o)

(vi)

Jawatankuasa Induk Amalan Profesional Institut Pendidikan Guru Malaysia (JKIAPIPGM)
(a) (b)

Menentukan dasar Amalan Profesional dilaksanakan Menjalankan pemantauan pelaksanaan Amalan Profesional

35

9% Kurang daripada 70% Jadual 3. (b) (c) (d) 36 . Pelajar wajib melengkapkan kehadiran praktikum. Penangguhan praktikum tidak menghalang seseorang pelajar untuk meneruskan pengajian dan praktikum pada semester yang berikutnya. PENANGGUHAN PRAKTIKUM (a) Penangguhan praktikum tertakluk kepada keputusan yang dibuat oleh Pengarah Pendidikan Guru. Perkara-perkara yang membolehkan pelajar tidak hadir praktikum hanya dengan kebenaran Pengarah IPGM tetapi tidak melebihi 30% daripada jumlah hari praktikum ialah : • Pelajar sakit atau cedera dan disahkan oleh pegawai perubatan • Menjadi saksi atau terlibat dalam perbicaraan kes mahkamah • Keluarga terdekat meninggal dunia dengan disertakan sijil kematian • Peristiwa di luar jangkaan atau hal-hal kecemasan • Sebab-sebab lain yang diberi kebenaran oleh Pengarah IPGM (c) Tindakan bagi kehadiran yang kurang daripada 100% “dengan kebenaran” adalah seperti ditunjukkan dalam Jadual 3. Pelajar wajib mengulang keseluruhan praktikum. Penangguhan praktikum tidak boleh melebihi satu tahun selepas tamat tempoh pengajian atau tertakluk kepada keputusan Senat IPGM Induk. Tindakan JKIAPIPGM akan menentukan sama ada pelajar perlu melengkapkan kehadiran praktikum atau tidak. Mengesahkan kehadiran dan keputusan Amalan Profesional KEHADIRAN PRAKTIKUM (d) (a) (b) Pelajar diwajibkan hadir 100% semasa praktikum. gagal dan disiplin serta mengambil tindakan sewajarnya 5. melengkapkan tempoh amalan profesional. Kehadiran Praktikum 90% ke atas 70% . kesnya akan dirujuk kepada pihak berkuasa tatatertib IPGM untuk diambil tindakan.2. 6. Praktikum yang tertangguh perlu disempurnakan sebelum pelajar menjalani internship.(c) Mengendalikan kes-kes khas seperti penangguhan.2: Tindakan Bagi Kes Kehadiran Praktikum Kurang Daripada 100% (d) Kehadiran praktikum yang kurang daripada 100% tanpa sebab atau tanpa kebenaran.89. Permohonan penangguhan hendaklah dibuat kepada Pengarah IPGM.

Pensyarah pembimbing dan guru pembimbing akan membuat rumusan prestasi pelajar dengan menggunakan Borang Penilaian Praktikum (PR2). Komunikasi 5. Pelajar tidak dibenarkan bertukar pusat latihan dan diletakkan di bawah bimbingan dan penyeliaan IPGM asal masing-masing kecuali mendapat kelulusan Pengarah Pendidikan Guru.1 Penilaian bagi setiap peringkat praktikum dibuat berdasarkan mata pelajaran major. Penilaian Praktikum pelajar dalam praktikum dibuat berasaskan kepada komponen-komponen yang dinyatakan dalam Jadual 3. Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal 2. Kokurikulum 8. Peranan-peranan Lain Rujukan Portfolio dan perbincangan dengan pihak sekolah Portfolio Portfolio Porfolio Portfolio Porfolio dan buku kerja murid Portfolio Portfolio dan hasil kerja pelajar Jumlah Wajaran 10% 10% 30% 10% 10% 10% 10% 10% 100% (b) (c) (d) Jadual 3. 8. (a) SYARAT TAKSIRAN PRESTASI PELAJAR DALAM PRAKTIKUM Asas taksiran untuk menetapkan prestasi pelajar adalah berdasarkan kepada bimbingan dan penilaian formatif dan sumatif. Setiap mata pelajaran mempunyai wajaran yang berbeza. WAJARAN PENILAIAN PRAKTIKUM 9. 37 . Pengurusan Bilik Darjah 6. Penilaian 7. KES GAGAL PRAKTIKUM (a) Pelajar yang gagal praktikum perlu disahkan oleh Jawatankuasa Induk Amalan Profesional Institut Pendidikan Guru Malaysia (JKIAPIPGM).(e) (f) Pelajar mesti melaporkan diri ke institut asal mereka selepas tamat tempoh penangguhan yang dipohon untuk meneruskan praktikum. Pengetahuan tentang Mata Pelajaran 3.3. Pengajaran dan Pembelajaran 4. elektif 1 dan elektif 2. Komponen Penilaian 1. (b) Pelajar yang gagal praktikum diberi peluang mengulang sekali sahaja bagi setiap peringkat praktikum.3: Komponen Penilaian Praktikum 9. 7. Penilaian formatif dibuat secara berterusan oleh guru pembimbing dan pensyarah pembimbing dengan menggunakan borang bimbingan (PR1).

(Rujuk Jadual 3.2 Wajaran markah bagi setiap peringkat praktikum adalah 100%.4: Wajaran Penilaian Praktikum 38 .9.4) Tempoh (minggu) 4 8 12 Wajaran Dalam Amalan Profesional 100% 100% 100% Praktikum Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Bidang Major Major Elektif 1 Major Elektif 2 Wajaran 100% 70% 30% 70% 30% Jadual 3.

LAMPIRAN 2 39 .

Membentuk asas pementoran untuk memberi sokongan semasa amalan profesional.4 Pembimbing dalam Bilik Darjah Mentor ini akan dilihat sebagai seorang pembimbing.2 3. kemahiran dan pengalaman masing-masing secara bersama. Pendahuluan Pementoran ialah satu program sokongan untuk peningkatan profesional guru-guru. Sesi maklum balas dan refleksi yang lebih konsiten perlu diadakan bagi merenung dan mengkaji semula Rancangan Pembinaan Individu. Tanggungjawab Mentor 3.LAMPIRAN 2-1 GURU PEMBIMBING SEBAGAI MENTOR 1. Ini akan menjadikan mereka lebih prihatin terhadap keperluan penilaian kendiri ke atas kemahiran dan sikap yang ada pada diri masing-masing.2 Mentoring dan Maklum Balas Guru pembimbing mesti berperanan secara aktif dalam memantau kemajuan dan prestasi pelajar (mentee).1 2. Guru pembimbing dengan pengalaman yang luas tentang sejarah dan budaya persekitaran sekolah merupakan individu yang paling layak untuk membantu pelajar belajar mengenai kehidupan di sekolah dan dalam blilik darjah. Pendedahan melalui program ini membolehkan guru mengukur kemampuan refleksi secara praktik. 2.3 Penasihat Strategi Kerjaya Guru pembimbing memberi bimbingan secara umum yang berkaitan dengan peluang-peluang yang ada dalam organisasi dan latar belakang kerjaya serta syarat yang diperlukan untuk meningkatkan potensi dan prestasi seseorang pelajar. Pendekatan ini akan dapat membantu peningkatan dalam proses pencerapan klinikal dan penilaian kendiri di kalangan guru pembimbing dan pelajar. Oleh itu. Pemerhatian klinikal hendaklah sentiasa dijalankan dan penilaian formatif diambil kira dalam setiap perbincangan. Dengan 40 . 3.1 Rancangan Pembinaan Individu (Individual Development Plan) Kaunseling dan bimbingan yang spesifik diperlukan daripada guru pembimbing bagi tujuan pembinaan pengalaman dan mengukuhkan kecekapan pelajar. Membentuk permuafakatan dan perkongsian pintar antara sekolah dan institut perguruan. model. 3. 3. pemberi penjelasan dan memberi “resipi” untuk membantu para pelajar. guru pembimbing merupakan kumpulan sokongan yang perlu membimbing pelajar menimba ilmu. Objektif 2.

5 4.bimbingan melalui latihan-latihan yang lebih praktikal dan sistematik pelajar akan belajar mengambil alih tugas dan tanggungjawab guru bilik darjah.2 4. kasih sayang. kerajinan dll). Menggunakan pengalaman mengajar pelajar. Pelajar perlu mendapatkan bimbingan. Kesedaran dan amalan nilai-nilai asas (amanah. Mentoring akhirnya menggerakkan pelajar ke arah suatu kefahaman yang lebih mendalam mengenai cara mengajar supaya dapat dipastikan yang pembelajaran telah berlaku dalam bilik darjah. 3. 41 . bersikap terbuka kepada sebarang pandangan dan cadangan guru pembimbing di samping sentiasa bersedia berkongsi masalah dan maklumat secara profesional.6 4. nasihat. Kolaboratif (membangkitkan isu dan mengembangkan daya penyelesaian masalah) Komitmen kepada perkembangan berterusan.1 4.3 4. 4. Cara ini mereka akan dipandu ke arah perubahan.8 Mendengar lebih daripada bercakap.7 4. Bersifat menyokong dan bukan menyerah. Belajar mengajar menerusi inkuiri penemuan dan refleksi.5 Sponsoring dan Pengantaraan Guru pembimbing merupakan penyedia hala tuju dan membantu menyusun tugasan membina secara berterusan dan mempromosikan tanggungjawab.4 4. Prinsip Bimbingan 4. Mencelah hanya apabila perlu. pertumbuhaan dan perkembangan sebagai seorang guru. Sebarang perhubungan yang saling menyokong memerlukan perhatian yang aktif oleh kedua pihak.

Konsep Satu strategi yang melibatkan dua orang pelajar bekerjasama merancang pengajaran dan pembelajaran. kaedah dan teknik yang berlainan 3.3. 2. memerhati pengajaran rakan sebaya dan memberi maklum balas tentang persediaan dan penyampaian pelajaran semasa amalan profesional.LAMPIRAN 2-2 PENGAJARAN BERPASANGAN 1. 2. Peringkat-peringkat perkembangan kemahiran: a) b) c) Pengurusan bilik darjah dan merancang persediaan mengajar. Garis Panduan 3.2. 2. 2. memerhati pengajaran orang lain dan membina kemahiran memerhati serta menilai.1.2. meningkatkan kreativiti. berlatih dan mencuba pelbagai kemahiran mengajar.1. Objektif Melalui pengajaran berpasangan pelajar dapat: 2.1. 2. Kemahiran mengajar Menganalisis dan mengkaji semula kemahiran mengajar serta mencuba pendekatan. mewujudkan kerjasama dalam kalangan pelajar secara formal berasaskan ungkapan “ two heads are better than one ”. berfikir dan berbincang mengenai teknik pengajaran dan pembelajaran. 3.1.5. 2. strategi.1. Pengajaran berpasangan mengandungi ciri-ciri berikut: 3.4. caracara meningkatkan pembelajaran murid dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan tugas mereka. mengkaji kelemahan pengajaran dan pembelajaran mereka dan berikhtiar mencari jalan untuk mengatasinya. Proses pembelajaran berlaku melalui: a) b) perbincangan pemerhatian dan 42 .6.

c) maklum balas 43 .

“Berpasukan” : proses interaksi dalam aktiviti pengajaran berpasangan iaitu dua orang pelajar bersama-sama merancang pengajaran tetapi mengajar berasingan.3.3. 4. Jenis-jenis interaksi: a) “Tandem”: proses dalam aktiviti pengajaran berpasangan iaitu dua orang pelajar bersama-sama merancang dan mengajar sesuatu pelajaran.1. Perkara-perkara Yang Diberi Perhatian Dalam Pengajaran Berpasangan 4. Pelajar dikehendaki menetapkan masa dan kelas di mana pengajaran berpasangan akan dijalankan. 4. 4. b) c) 3. pembimbing memastikan pengajaran Pelajar diberi latihan semasa pengajaran mikro/makro.2.2. Pensyarah perlu menyedarkan pelajar bahawa percanggahan idea perlu diatasi secara profesional.1. 4.3.4. 3. 3. Guru pembimbing/pensyarah berpasangan dijalankan. Pelaksanaan pengajaran berpasangan adalah tertakluk kepada pertimbangan pihak Unit Praktikum. 44 .3.4. Penyeliaan pengajaran berpasangan tidak diberikan gred. “Individu” : proses interaksi dalam aktiviti pengajaran berpasangan iaitu dua orang pelajar berbincang bersama tetapi menyediakan pelajaran dan mengajar berasingan. Pengajaran berpasangan hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya 2 kali pada setiap peringkat praktikum.

. :………………………………………………………………. Mgu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tarikh dan Hari Masa Mata Pelajaran & Kelas (Tahun) Tandatangan Pasangan Catatan (Guru Pembimbing) Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan : Nama Tarikh : : Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan : Nama Tarikh : : Salinan : 1. :……………………………………………………………….... Portfolio Praktikum (Kedua-dua pasangan guru pelatih) 2.. :………………………………………………………………..... :………………………………………………………………..CONTOH LAMPIRAN 2-2A REKOD PENGAJARAN BERPASANGAN Nama Pelajar Kursus dan Ambilan Nama Pelajar Nama Pasangan Praktikum Nama Guru Pembimbing :………………………………………………………………..... Ketua Unit Praktikum 45 .

3 46 . kreativiti dan inovasi secara berterusan meningkatkan kepekaannya terhadap tugas sebenar guru profesional yang sentiasa berusaha meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta perkembangan murid. Objektif Pelajar dapat: 2.5 2.LAMPIRAN 2-3 PENULISAN JURNAL 1. pencapaian atau aspek-aspek penting/kritikal yang dialami semasa praktikum. Penulisan hendaklah difokuskan kepada satu sahaja peristiwa. menjadikan hasil penulisan/dapatan jurnal sebagai bahan perbincangan dengan pensyarah penyelia/guru pembimbing bagi meningkatkan tahap profesionalisme keguruannya meningkatkan tahap dan amalan refleksi yang bersifat reflektif bagi menjana pemikiran kritis dan analitikal meningkatkan kemahiran profesionalismenya . 3. Aspek yang difokus hendaklah dianalisis secara terperinci.dan tindakan susulan. Garis Panduan 3.7 3. cadangan. masalah. Jurnal bertujuan membantu pelajar merenung.1 3.2 Peserta kursus dikehendaki menulis dan menyimpan jurnal sepanjang praktikum.6 2. mengandungi pandangan.3 menyimpan catatan reflektif penglibatannya di sekolah semasa praktikum untuk dijadikan renungan menilai semula keberkesanan tugas dan tanggungjawab yang telah dijalankannya menjadikannya sebagai asas/panduan untuk tindakan susulan bagi menyelesaikan masalah yang difokuskan dan seterusnya meningkatkan lagi keberkesanannya melalui penambahbaikan. Konsep Satu bentuk penulisan ilmiah yang berterusan mengenai sesuatu peristiwa. 2. 2.4 2.1 2. masalah. pencapaian atau bidang yang perlu diberi penekanan oleh pelajar sendiri berkaitan dengan pengalaman semasa menjalani praktikum di sekolah atau semasa melaksanakan sesuatu tugas.2 2. menilai dan menjadikannya sebagai asas untuk mengambil tindakan susulan bagi menyelesaikan sesuatu masalah/meningkatkan lagi keberkesanan mengikut jangka masa yang ditetapkan sendiri.

3.6 3. pensyarah penyelia dan guru pembimbing. Pelajar dikehendaki mengumpul data dengan membuat catatan bagi mengesan kemajuan tindakan susulan yang telah dicatatkan. 4. Gunakan jurnal sebagai saluran merenung kembali tugas pelajar sebagai guru profesional.7 3. 47 .8 4. cadangan dan langkah-langkah yang dijalankan lebih objektif dan berkesan. Kandungan jurnal mesti dibincang bersama antara pelajar.1. Bimbingan perlu diberi oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing untuk memastikan perkara-perkara yang relevan dan kritikal sahaja dicatatkan. 3.2. Pelajar diminta membawa jurnal yang lengkap dan kemas kini sepanjang masa praktikum untuk disemak oleh pembimbing. Perkara-perkara Yang Perlu Diberi Perhatian Dalam Penulisan Jurnal 4.5 3. Satu jangka masa ditetapkan untuk melaksanakan cadangan-cadangan mengatasi masalah yang telah difokuskan.4 Fakta-fakta perlu disokong dengan penulisan lampau (literature review) supaya setiap masalah.

III. CATATAN II. Kritis/Kreatif 48 . 5 Meramal Kesan Dan Akibat Isu/Masalah/Peristiwayang Difokuskan. PERKARA Ada Isu/Peristiwa/Masalah Yang Difokuskan. I. Mengenal Pasti Kekuatan Isu/Masalah /Peristiwayang Difokuskan. Isu/ Masalah/Peristiwa Yang Difokuskan Dianalisis Secara Terperinci. Mengenal Pasti Kelemahan Isu/ Masalah /Peristiwayang Difokuskan.CONTOH LAMPIRAN 2-3A SENARAI SEMAK PENULISAN JURNAL TAJUK/FOKUS/ISU : _________________________________________ STATUS Ada Tiada BIL. Mengenal Pasti Kemungkinan Penyebab Kepada Isu/Masalah. Kajian Lampau Yang Berkaitan Isu/Masalah (Literature Review) I. 1. Sesuai/Releven Dengan Isu Mencukupi Ada Sumber Rujukan Cadangan Dan Idea Diberikan Untuk Menyelesaikan Setiap Punca/Kelemahan Sesuai Dan Releven V. 3. 4. Mengenal Pasti Punca/ Sebab Isu/ Masalah /Peristiwayang Difokuskan. 2. IV. Perkembangan/Isu /Peristiwa/ Masalah/Yang Difokuskan Relaven/Sesuai.

Rujukan – pembacaan/internet/perbincang an dll. II. Pelaksanaan Terhadap Langkahlangkah Penambahbaikan Dijalankan. Yang Dikenal pasti. I. Halangan-halangan yang timbul (jika ada) 49 . Tempoh masa yang ditetapkan sesuai. Pelan Tindakan/Jadual Kerja /Senarai Semak Disediakan. Menilai semula kesan dari tindakan/langkah yang telah dijalankan. II. STATUS Ada Tiada CATATAN 7. Kesimpulan/Refleksi I. II. Keberkesanan Langkah Yang Dicadangkan. Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar 9. Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar 8. I. 6 PERKARA Tempoh masa ditetapkan untuk menyelesaikan isu/masalah yang dikenal pasti. Tindakan Susulan Dirancang Untuk Dilaksanakan Bagi Menyelesaikan Isu/Masalah.SENARAI SEMAK PENULISAN JURNAL LAMPIRAN 2-3B BIL.

Sediakan sinopsis. Menilai hasil dari projek/aktiviti itu. Semak RPH setiap hari – gunakan format refleksi P&P. Semak bukti-bukti 50 . b) Apa Yang Telah Dilalui dan dilaksanakan Sepanjang Praktikum c) Apa Yang Telah Dicapai Sepanjang Praktikum Ditulis sebelum bermula sesi praktikum. 5. Biodata Guru Pelatih Pernyataan Profesional a) Apa Yang Akan Dilaksanakan Semasa Praktikum. Sumber pengetahuan berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Pelajar melaksanakan tindakan reflektif selepas setiap refleksi. Semak pelan/langkah/ strategi yang diambil. 3.peta minda bahan bacaan yang dibaca Rumusan/Dapatan Rumusan/Dapatan Pelajar dimestikan mengamalkan pemikiran reflektif setiap masa. 4. Pengetahuan Baru: Hasil Pembacaan Hasil Perbincangan c) Hasil Kajian Kes d) Hasil Pemerhatian Refleksi Bagi Setiap Aktiviti/Tugas Yang Telah Dijalankan a) Pengajaran dan Pembelajaran b) Tugas-tugas khas c) Peristiwa Yang Terlibat d) Pengalaman Tertentu Tindakan–tindakan Hasil Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Harian/Tugas/Aktiviti/Jurnal a) Pelan/langkah tindakan untuk penambahbaikan Ditulis seminggu sebelum tamat praktikum.LAMPIRAN 2-3C SENARAI SEMAK PORTFOLIO PRAKTIKUM NAMA PELAJAR KURSUS & MAJOR (Diisikan oleh pensyarah pembimbing setiap kali penyeliaan) : ___________________________________________ : ____________________________________________________ BIL ITEM-ITEM Sila Masukkan Tarikh dan Tandakan ( √ ) atau ( X ) CATATAN 1. 2.Fokuskan satu projek/aktiviti sahaja.

yang dianalisis. Rumusan/Kesimpulan/H asil Semak sebagai bahan bukti hasil yang telah dibuat dan digunakan dalam pengajaran Dibuktikan kekuatan dan keberkesanan hasil tersebut. Kaedah/Teknik/Strategi Ii. Bahan Bantu Mengajar Teori Sendiri Yang Dibina Hasil Pengalaman Yang Dilalui Sepanjang Praktikum Ilmu Binaan Sendiri Yang Terbentuk Hasil Teori Yang Diuji Dan Dibuktikan Secara Saintifik. Inovasi Pedagogi: I. draf awal Koleksi Hasil Kerja Akhir Bahan Bantu Mengajar ii. Bukti-bukti melalui catatan & data. Pengurusan Grafik c) Koleksi Hasil Terbaik Guru Pelatih pelan/langkah/strategi telah dilaksanakan. lakaran. 11 51 . Pengajaran Berpasangan 8. Menggalak kreativiti.b) Pelaksanaan penambahbaikan c) Penilaian/Refleksi 6. Bukti-Bukti/Dokumen Yang Menunjukkan Proses Melaksanakan Sesuatu Tugas: A) Surat Lantikan/Arahan B) Proses Kolaborasi/Bimbingan C) Senarai Semak/ Soal Selidik D) Laporan Pencapaian/Prestasi E) Surat/Sijil Penghargaan F) Artikel / Esei G) Jadual Kerja H) Gambar /Foto Aktiviti/ Tugas Yang Telah Dijalankan. Bukti-bukti melalui catatan & data. Modul iii. ciptaan dan penemuan baru oleh pelatih. yang dianalisis. 10. Sila Masukkan Tarikh dan Tandakan ( √ ) atau ( X ) SENARAI SEMAK PORTFOLIO PRAKTIKUM BIL ITEM-ITEM CATATAN 7. Perisian – Digital. 9. Video dan Audio iv. Hasil Kerja Harian Guru Pelatih a) Catatan.

refleksi dll. sekolah atau karnival Pelajar dikehendaki membuat laporan aktiviti kokurikulum yang dikendalikan dalam portfolio sepanjang amalan profesional. Sukan dan Permainan (i) (ii) (iii) (iv) Melibatkan diri dalam pengajaran dan persiapan pasukan Membantu Guru Penasihat melatih kumpulan/pasukan dalam pertandingan Membantu Guru Penasihat dalam satu pertandingan yang dirancang seperti pertandingan antara kelas.A) Perancangan B) Pelaksanaan C) Refleksi/Laporan 12. Penilaian Pengajaran & Pembelajaran A) Formatif Bersifat Diagnostik B) Sumatif C) Jadual Penentu Ujian (JPU) D) Panduan Memberi Markah (PMM) Salinan Borang Penyeliaan Dan Bimbingan Pensyarah & Guru Pembimbing (Borang PR1) Penglibatan Kokurikulum A) Surat Lantikan B) Jadual Kerja/Rancangan Aktiviti Sepanjang Praktikum C) Refleksi Setiap Kali Tugas D) Penilaian Tandatangan Pensyarah Pembimbing __________________________________ ( ) Semak bukti-bukti spt RPH. Semak jadual/rancangan aktiviti yang disediakan. 13. Setiap kemahiran/topik yang diajar. sukatan pelajaran. 2. 14. Unit Beruniform (i) Melibatkan diri dalam satu unit beruniform yang diikuti oleh pelajar semasa di IPGM 52 . Gunakan format yang disediakan Setiap kemahiran yang diajar LAMPIRAN 2-4 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH 1. Ujian bulanan Setiap ujian ditadbirkan.

Aktiviti-aktiviti Tambahan Sekiranya pelajar disahkan melibatkan diri dengan cemerlang dalam aktiviti-aktiviti tambahan kokurikulum di peringkat sekolah/daerah/negeri dalam bidang persatuan/sukan/permainan/unit beruniform seperti di bawah. pelajar berkenaan boleh diberi penilaian pada Tahap 5.. kejurulatihan dan kepegawaian: ________________________________________________________________________________ 53 ..(ii) Membantu guru penasihat dalam latihan atau perjumpaan kokurikulum unit beruniform di sekolah Membantu guru penasihat merancang dalam menjayakan perkhemahan/kursus/latihan/lawatan/projek Membantu penubuhan atau kegiatan yang akan dibuat oleh pihak sekolah (jika perlu) Menyelesaikan kerja atau tugasan mengikut kurikulum unit beruniform yang diikuti di IPGM (jika belum selesai) Pelajar dikehendaki membuat laporan kokurikulum yang dikendalikan dalam portfolio sepanjang amalan profesional... (v) (vi) Nama Pelajar: _____________________________________________________________________ Jenis Persatuan/Sukan/Unit Beruniform: ________________________________________________ Tarikh: ________________________ Masa: __________________________________________ Tempat: _________________________________________________________________________ Nama Guru Penasihat GERKO: ______________________________________________________ Bilangan Pelajar: __________________________________________________________________ Aktiviti/aspek kemahiran yang dijalankan yang merangkumi kepimpinan. (iii) (iv) (v) (vi) 3. kepengurusan..... (i) (ii) (iii) (iv) Merentasi desa Jogathon Hari Terbuka/Hari Ibu Bapa Pasar Ria Sukaneka dan sebagainya Lain-lain aktiviti LAMPIRAN 2-4A LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM MINGGU KE..

pemerhatian pengajaran secara langsung. (ii) memperkembangkan potensi dan kemahiran 3. Konsep Pencerapan klinikal merupakan proses penyeliaan yang merangkumi prapemerhatian. 2. penganalisisan tingkah laku mengajar dan aktiviti untuk meningkatkan mutu pengajaran. pengumpulan data dari pemerhatian. Lingkaran Pencerapan Klinikal 54 . guru pembimbing dan pelajar bersama-sama berusaha: (i) memperbaiki kelemahan pengajaran/pembelajaran. Tangan Pelajar T.Tangan Guru /Pensyarah Pembimbing LAMPIRAN 2-5 PENCERAPAN KLINIKAL 1.________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Aspek yang dibimbing oleh Guru Penasihat/Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Refleksi: _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ___________________________ ____________________________________ T. Objektif Pensyarah pembimbing.

   PEMERHATIAN memerhati pengajaran guru membuat catatan membuat huraian C. Sidang Prapemerhatian Peringkat ini bertujuan mewujudkan kefahaman yang menyeluruh (kerangka mental) dan langkah-langkah (prosedur) bagi setiap peringkat pencerapan yang akan berlaku. Analisis 55 . Pembimbing juga menyediakan huraian data bagi membantunya semasa sesi bimbingan. Langkah-Langkah Dalam Pencerapan Klinikal A. Pemerhatian Dalam peringkat ini pembimbing memerhati pengajaran yang disampaikan oleh pelajar dan membuat catatan (data). Peringkat ini juga digunakan untuk menentukan fokus pemerhatian yang dipersetujui bersama. Pemerhatian dilakukan sepanjang waktu pengajaran bagi mata pelajaran berkenaan.  ANALISIS SIDANG PASCA PEMERHATIAN membuat refleksi dan menganalisis sidang pasca pemerhatian B. D. Pembimbing perlu berusaha menjalinkan perhubungan dan menyakinkan pelajar bahawa tujuannya adalah untuk membantu beliau dalam aspek-aspek profesional.A.     SIDANG PRAPEMERHATIAN menjalinkan perhubungan menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran meramalkan hasil pembelajaran menentukan fokus pemerhatian E. B. C.    SIDANG PASCA PEMERHATIAN berbincang berdasarkan data membuat kesimpulan mengenal pasti strategi seterusnya    ANALISIS mengkategorikan data menentukan strategi sidang pasca pemerhatian memikirkan soalan yang akan dikemukakan kepada pelajar 4.

: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _______________________________________________________ Praktikum (Tandakan ): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 56 . mencari penerangan atau penjelasan. KAMPUS PULAU PINANG LAMPIRAN 2-6 Borang PR1 BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No. Sidang Pasca Pemerhatian Dalam sidang ini pensyarah pembimbing/guru pembimbing berbincang dengan pelajar tentang pengajaran dengan E. mengenal pasti alternatif. Pembimbing mengkategorikan data.P. D. merujuk kepada perkara-perkara (episod-episod) tertentu dalam pelajaran. K.Langkah ini melibatkan pensyarah pembimbing/guru pembimbing dan pelajar dengan tujuan: (i) (ii) menjelaskan apa yang telah dicatat semasa pemerhatian dengan memberi fokus kepada apa yang telah dipersetujui. soalan dan kesimpulan. menyediakan strategi tindakan sidang pasca pemerhatian. merancang strategi pencerapan yang akan dikendalikan. Analisis Sidang Pasca Pemerhatian Langkah ini melibatkan pensyarah pembimbing/guru pembimbing menganalisis sidang pasca pemerhatian bagi mengkaji semula strategi pencerapan dan membuat penilaian kendiri.

Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana. Isi pelajaran (A) PERANCANGAN Tahap 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan c. Sumber pengajaran pembelajaran e. Permulaan b. cemerlang dalam banyak aspek BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM (PR1) Komponen Aspek a.Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : _______________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ____________________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Strategi pengajaran pembelajaran d. Penerapan nilai f. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik. Komunikasi e. Kualiti pembelajaran 57 . Unsur kemahiran berfikir (KB) a. Pengurusan bilik darjah d. Hasil pembelajaran b.

.......... Pemikiran reflektif b.............: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tajuk : ______________________ 58 .. Sifat Profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: . Pekerti d..... Catatan reflektif c. Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: ) SULIT ……………………………… (Tandatangan Pelajar) KAMPUS PULAU PINANG LAMPIRAN 2-7 Borang PR1/P BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No......f.. Penutup g.......................... Penampilan diri (D) SIKAP DAN SAHSIAH b.. K... Pembinaan portfolio a.......... Keprihatinan c... Aplikasi nilai (C) AMALAN REFLEKSI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 a.....P.. Pencapaian hasil pembelajaran h............

1 – 18. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2. Komunikasi e. Strategi pengajaran pembelajaran d.Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Masa : ___________________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum I sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.1 – 32. Isi pelajaran Tahap 1 2 3 4 5 Catatan (A) PERANCANGAN (30 markah) c.0 12.1 – 10.1 – 20.0 4.1 – 6.1 – 12. Unsur KBKK a.0 8.0 6. Penerapan nilai f.0 2.1 – 8.0 18. Permulaan b. Sumber pengajaran pembelajaran e.1 – 16.0 16.0 16. Hasil pembelajaran b.0 8.1 – 40. Perkembangan pengajaran c.1 – 16.0 24.0 32.0 24.1 – 12.0 4.1 – 4.0 12.1 – 24.1 – 8.1 – 24. Pengurusan bilik darjah Markah = 1 2 3 4 5 (B) PELAKSANAAN (40 markah) d.0 Peratus 30% 0 – 6.0 Peratus 20% 0 – 4.0 6.0 Peratus 40% 0 – 8. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.0 8.1 – 30. Kualiti pembelajaran 59 .0 Komponen Aspek a. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.

.... (Nama: ) LAMPIRAN 2-7A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1 dan PR1/P 1....... 60 .. Penutup g....f.... Penampilan diri b........... Borang PR1 digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum 1........ Pekerti (D) SIKAP DAN SAHSIAH (20 markah) 1 2 3 4 5 Markah = d... disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar.. Aplikasi nilai (C) AMALAN REFLEKSI (10 markah) a.. Borang PR1/P digunakan untuk penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir Praktikum 1 sahaja 2........... Bagi setiap aspek...... Satu salinan Borang PR1 yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio...... Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini.... Pemikiran reflektif b.. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan.... 3. (Nama: ) Tandatangan Guru Pembimbing ....... Pencapaian hasil pembelajaran h... Borang PR1 akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum....... Pembinaan portfolio a................. Praktikum 2 dan Praktikum 3.. Catatan reflektif Markah = 1 2 3 4 5 Markah = c... 5............ Sifat profesional JUMLAH MARKAH = (A + B + C + D) X 100 = ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing . Keperihatinan c.. 4...

Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1 A PERANCANGAN Tahap 1 a. keunikan individu murid. masa dan situasi. Pemeringkatan isi pelajaran amat jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Tahap 1 c. kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. Borang PR1/P dan Borang PR2 adalah SULIT dan tidak boleh diberi kepada pelajar. Pemeringkatan isi pelajaran tidak mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. sumber pengajaran pembelajaran. tidak mencukupi. keunikan individu murid (cth: kecerdasan pelbagai). kurang mencukupi. sumber pengajaran pembelajaran. jelas dan spesifik mengikut kehendak sukatan pelajaran tetapi kurang mengikut kebolehan murid Hasil pembelajaran eksplisit. Strategi dan aktiviti amat sesuai. mencukupi. Hasil Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Hasil pembelajaran tidak eksplisit. tepat. tidak Pemilihan sumber kurang sesuai. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. Strategi Pengajaran Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Strategi dan aktiviti tidak sesuai dan tidak mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Sumber Pengajaran Pembelajaran Strategi dan aktiviti kurang sesuai dan kurang mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. sumber pengajaran pembelajaran. masa dan situasi. Borang PR2 digunakan untuk membuat penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir Praktikum 2 dan Praktikum 3. Pemilihan sumber yang tidak sesuai. jelas dan spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Isi kandungan tidak sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. masa dan situasi. 7. tetapi kurang spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. isi pelajaran. keunikan individu murid. tetapi kurang menarik. kurang Pemilihan sumber sesuai. isi pelajaran. Isi Pelajaran Hasil pembelajaran kurang eksplisit. d. Pemilihan sumber baik. tepat. tidak sesuai dengan peringkat kebolehan murid dan tidak memenuhi kehendak sukatan pelajaran b. isi pelajaran. jelas. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan untuk mencapai hasil pembelajaran Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi kandungan amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Strategi dan aktiviti sesuai tetapi hanya mengambil kira sebahagian daripada faktor berikut: hasil pembelajaran yang hendak dicapai. tepat. Strategi dan aktiviti sesuai. sesuai serta membantu proses Pemilihan sumber amat baik dan amat sesuai serta amat 61 .6.

Tiada bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. Pelaksanaan set induksi kurang sesuai. Pelaksanaan set induksi tidak sesuai. Pelaksanaan set induksi dapat menarik tumpuan sebahagian besar murid. Pemilihan nilai kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. kurang mencabar dan kurang berfungsi kurang mencabar dan kurang berfungsi pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT membantu proses pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT e. Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran f. Tiada contoh soalan berdaya fikir. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. Pengurusan masa kurang luwes Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang berjaya dalam pengurusan masa. Nilai Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara teratur dan terkawal. b. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan isi kandungan. Amat berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. menarik. Permulaan Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran berfikir. Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal dan tidak peka kepada kesediaan belajar murid. Berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. tidak mencabar dan tidak berfungsi menarik. Maklumat/bahan yang Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran dengan amat teratur dan terkawal. Pelaksanaan set induksi yang amat sesuai. Kurang jelas penggunaan alat berfikir dan kurang bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. Kurang aktiviti yang boleh mencabar keupayaan minda. Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. PELAKSANAAN Tahap 1 a. menyeronokkan. Pemilihan nilai sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan sesuai. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Pernyataan kemahiran berfikir amat jelas dan sesuai. dapat menarik tumpuan dan memotivasikan semua murid. Terdapat penggunaan alat berfikir dan bahan rangsangan tetapi kurang sesuai dengan aktiviti dan langkah pengajaran dan pembelajaran yang dipilih. Pemilihan nilai amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran berfikir. Pelaksanaan set induksi kurang berjaya menarik tumpuan murid. Rancangan penggunaan alat berfikir jelas. Berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar.menarik. Penggunaan masa tidak dikawal. Unsur KB Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi kurang sesuai dengan isi kandungan pelajaran. 62 . Pemilihan kemahiran berfikir tiada perkaitan dengan isi kandungan pelajaran. Terdapat perancangan penggunaan teknik penyoalan. Perkembangan Pengajaran Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian.

Komunikasi Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara tidak lantang. Kadar/kelajuan penyampaian amat sesuai dengan tahap kebolehan murid. c. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif tetapi tidak dapat memotivasikan sebahagian murid. Amat berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Kualiti suara adalah baik. Gagal mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran. d. Tahap 2 (fleksibel). nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Kurang yakin dalam menghadapi murid yang menimbulkan gangguan. Berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara kurang lantang. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Kualiti suara adalah amat baik. 63 . Sebutan adalah jelas. Kadar/kelajuan penyampaian sesuai dengan tahap kebolehan murid. menarik dan dapat mengekalkan perhatian murid. tepat. Tidak dapat mengurus dan mengawal kelas Tidak mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Arahan amat jelas dan amat dipatuhi oleh sebahagian besar murid. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa murid. nada. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Dapat mengawal disiplin dengan amat baik. Tahap 3 Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran tetapi kurang berjaya mengawal sebahagian kecil murid dalam kelas. menarik dan dapat mengekalkan perhatian semua murid. Gelabah dalam menghadapi murid yang menimbulkan gangguan. tepat. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa murid. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar murid. Suara lantang. nada. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian besar murid. Tahap 4 diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian murid. intonasi dan cara bertutur dapat dipelbagaikan tetapi kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa murid. Tahap 5 Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Disiplin kelas kurang terkawal. Arahan yang diberi mengelirukan. Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar murid. Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan murid. Sebutan adalah amat jelas. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian murid. Mengambil tindakan yang kurang tepat dalam menangani kerenah murid. Mengambil tindakan yang tidak tepat dalam menangani kerenah murid. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang amat kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar murid. Pengurusan Bilik Darjah Kurang berjaya mengurus dan mengawal kelas Kurang mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal sebahagian besar murid dalam kelas. Kurang berjaya mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran. Ada usaha mengawal disiplin namun masih ada tanda-tanda keraguan dalam tindakannya. Penyampaian isi pelajaran tidak teratur. Kurang peka terhadap disiplin murid. Amat berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar murid. Arahan yang diberi kurang jelas. intonasi dan cara bertutur kurang dipelbagaikan. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara amat sesuai. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua murid dalam kelas. Disiplin kelas tidak terkawal. Dapat mengawal disiplin dengan baik. Tidak peka terhadap disiplin murid.Tahap 1 Tidak peka dengan keperluan murid. Kurang peka dengan keperluan murid.

Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. 64 . Kualiti Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Murid keliru terhadap isi pelajaran. Bersurai secara yang tidak berdisiplin. Aplikasi Nilai Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Murid keluar/bersurai dari kelas tanpa arahan yang jelas. Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai. Ada aktiviti susulan Tiada aktiviti susulan diberi g. Sebahagian besar murid masih tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Pelajaran dapat difahami dan murid memberi jawapan yang tepat. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya kurang terkawal. Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan. Murid tidak menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran. Pencapaian Hasil Pembelajaran Tiada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Isi-isi utama berjaya dicungkil. Isi-isi utama berjaya dicungkil tetapi rumusan kurang tepat. Murid kurang menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran. h. Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Pelajaran nyata dapat difahami namun adakalanya murid memberi jawapan yang kurang tepat. Berjaya menguruskan murid dengan teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya terkawal. Pelajaran amat difahami dan murid memberi jawapan yang tepat. Sebahagian besar murid masih keliru terhadap isi pelajaran. Terdapat banyak bukti murid memahami konsep dan isi pelajaran. Terdapat beberapa kesilapan dalam jawapan yang diberi. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian yang berkesan. Ada perubahan tingkah laku. Hanya sebahagian sahaja daripada maklumat utama dapat dikenal pasti. Boleh melaksanakan aktiviti dan arahan kerja tetapi ada ketikanya kurang tepat. Terdapat bukti murid memahami konsep dan isi pelajaran. Banyak kesilapan dalam jawapan yang diberi. f. Ada perubahan tingkah laku yang amat nyata. Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Tidak menerapkan nilai-nilai murni seperti yang dicatatkan. Penutup pelajaran yang sesuai tetapi kurang menarik. Murid tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Berjaya menguruskan murid dengan amat teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya sangat terkawal dan berdisiplin.Tahap 1 e. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian yang amat berkesan. Penutup Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tajuk pelajaran. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya tidak terkawal. Berjaya membuat rumusan/kesimpulan Gagal menamatkan pelajaran Tidak dapat mengenal pasti isi-isi utama. Penglibatan murid yang aktif dan responsif. Murid responsif dan terlibat dalam aktiviti. Murid amat responsif dan terlibat sepenuhnya dalam aktiviti.

Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. b. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. 65 . Membuat catatan refleksi tetapi kurang mengambil tindakan susulan dan menunjukkan usaha meningkatkan kualiti diri Dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pengajaran pembelajaran serta mengambil tindakan susulan. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif praktikum. Ada usaha untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri. Kurang menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Tidak meneruskan penulisan jurnal. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. Dapat mengenal pasti serta menilai kekuatan dan kelemahan diri dengan amat jelas. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. Pemikiran Reflektif Kurang berusaha untuk menilai diri Kurang dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat terhadap tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. Kebolehan membuat tindakan susulan. kreatif dan teratur. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio praktikum Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. Catatan refleksi tidak berkualiti. kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio praktikum Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. a. Penyediaan portfolio amat kemas. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. tetapi pengolahannya kurang kemas. seterusnya merancang langkah susulan dengan mengambilkira unsur KMD c. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. Memperlihatkan perkembangan dan peningkatan kualiti diri Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Menyediakan catatan tetapi tidak memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Pembinaan Portfolio Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif praktikum Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. Penyediaan portfolio kemas. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri.C. Tidak berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Catatan Refleksi Menyediakan catatan tetapi kurang memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Menunjukkan kematangan dalam membuat refleksi kritikal dan ulasan kendiri. Catatan refleksi kurang berkualiti.

Pekerti Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. sopan santun. menyumbang idea dan pandangan. Keprihatinan Kurang peka terhadap keperluan murid dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan murid dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifatsifat kemanusiaan. Berpakaian kemas. bertimbang rasa. terpuji. sabar. berbudi bahasa dan berwibawa sebagai seorang guru. bersopan santun. memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan dan kewibawaan sebagai seorang guru. luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah. bersemangat. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Penampilan Diri Pakaian kurang sesuai dengan profesion dan tempat. Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan tanggungjawab dan Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Tidak memperlihatkan ciriciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. mesra. 66 . Sifat Profesional Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. Cuba berusaha untuk menimbulkan suasana mesra dan menyenangkan di kalangan murid. peka. Menyediakan Mengamalkan ciri-ciri profesional. kebajikan dan keselamatan murid. a. kepentingan. Amat berjaya di dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. d. Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur. Kurang berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi.Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 D. Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. berbudi bahasa. berbudi bahasa. b. Mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka. Tidak prihatin terhadap keperluan murid yang berbeza dan bermasalah c. Menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. iltizam. mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan murid. Dapat mengambil tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi. Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru Berpekerti terpuji. Bersopan santun. Berpakaian kemas.

: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _______________________________________________________ Praktikum (Tandakan ): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ 67 . menyumbang idea. dedikasi. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur KAMPUS PULAU PINANG LAMPIRAN 2-8 Borang PR1/PRA BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PRASEKOLAH Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No. sanggup berkorban masa. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Tahap 5 Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah.P. K. Menyediakan persediaan mengajar yang tidak kemas Tahap 2 persediaan mengajar yang kurang kemas Tahap 3 Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Tahap 4 iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah.Tahap 1 beriltizam.

Kualiti pembelajaran 68 . Isi pelajaran (A) PERANCANGAN Tahap 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan c.Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Pengelolaan murid e. Pengurusan bilik darjah d. g. Hasil pembelajaran b. Pendekatan dan strategi p&p d. Perkembangan pengajaran c. Sumber pengajaran pembelajaran e. Permulaan b. Rutin harian f. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana. cemerlang dalam banyak aspek BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/PRA Komponen Aspek a. Komunikasi f. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik. (B) PELAKSANAAN Penerapan nilai Unsur kemahiran berfikir a.

..g...... Keselamatan h................... (Nama: ) 69 ............. Penampilan diri b.T Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing ................... Penyayang c................... Pencapaian hasil pembelajaran j. Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a. Penutup i................................. (Nama: ) Tandatangan Pelajar : . Sifat profesional ULASAN KESELURUHAN: T..................... Aplikasi kemahiran berfikiir a. Aplikasi nilai k. Pemikiran reflektif (C) AMALAN REFLEKSI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 a.. Catatan reflektif b........

0 8.1 – 6.1 – 16.0 Peratus 30% 0 – 6.0 18. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.LAMPIRAN 2-9 Borang PR1/P PRA BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PRASEKOLAH PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN ( Diisikan oleh pensyarah pembimbing bersama guru pembimbing ) Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.0 32.0 2. K.0 4. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.0 Peratus 20% 0 – 4.1 – 12.1 – 30.0 16.1 – 4.0 24.1 – 8.0 Peratus 40% 0 – 8.1 – 12.1 – 24.P.1 – 10.0 6.0 12.1 – 24.1 – 20.0 16.1 – 18.0 24.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _______________________________________________________ Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : ___________________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum I sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.0 8.1 – 32.0 70 .0 6.0 8.1 – 40.1 – 8.1 – 16.0 4.0 12.

......... Sifat profesional ULASAN KESELURUHAN: T.... Pendekatan dan strategi p&p d..................... Penerapan nilai Markah: g.............. Penampilan diri b......... (Nama: ) Tandatangan Pelajar ................ Isi pelajaran (A) PERANCANGAN Tahap 1 2 3 4 5 Ulasan c. Komunikasi f.. Perkembangan pengajaran c...... Aplikasi kemahiran berfikir (40 markah) (C) AMALAN REFLEKSI a. Keselamatan h...BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/PRA Komponen Aspek a... Rutin harian f...... Kualiti pembelajaran g. Aplikasi nilai k....... Unsur Kemahiran Berfikir a..... Permulaan b.... Penutup i.... Pemikiran reflektif Catatan reflektif 1 2 3 4 5 (10 markah) (D) SIKAP DAN SAHSIAH Markah: Pembinaan portfolio a....... Sumber pengajaran pembelajaran (30 markah) e. Pengurusan bilik darjah d............. Pencapaian hasil pembelajaran Markah: j. Penyayang 1 2 3 4 5 Markah: (20 markah) c. Hasil pembelajaran b..... (Nama: ) LAMPIRAN 2-9A 71 .....T Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing ...... Pengelolaan murid (B) PELAKSANAAN 1 2 3 4 5 e....

Pertimbangan kurang diberi kepada unsur bermain sambil belajar. pendekatan bersepadu. 3. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. pendekatan bersepadu. Bagi setiap aspek. Pertimbangan tidak diberi kepada unsur bermain sambil belajar. dan berfokuskan murid.PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/PRA 1 2. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. dan berfokuskan murid. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. dan berfokuskan murid. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk prasekolah. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan 72 . Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk prasekolah. Borang PR2 digunakan untuk penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum. pendekatan bersepadu. Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. dan berfokuskan murid. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. pendekatan bersepadu. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. jelas dan spesifik Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk prasekolah. tepat. pendekatan bersepadu. jelas. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. Satu salinan Borang PR1/PRA yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/PRA A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum kebangsaan prasekolah Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk prasekolah. tepat. 4. 5. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk prasekolah. Borang PR1/PRA digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Prasekolah. Borang PR1/PRA akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir praktikum.

Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme. Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. B. mencukupi dan selamat digunakan. Wujud rutin sempadan antara komponen. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang disampaikan. Sumber yang dipilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Unsur Kemahiran Berfikir Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. Sumber yang dipilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Rutin Harian Rutin harian tidak meliputi aktivitiaktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Rutin harian meliputi aktivitiaktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. PELAKSANAAN 73 . Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi tiada bukti penggunaan alat berfikir dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang hampir sesuai dengan tahap pencapaian murid dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan tahap pencapaian murid dan isi kandungan pelajaran Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan tahap pencapaian murid dan isi kandungan pelajaran . Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir.Tahap 1 Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak sesuai. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. mencukupi dan selamat digunakan. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan.

Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Kualiti suara baik dimana guru mempelbagaikan nada dan intonasi. Murid dapat melaksanakan aktiviti pembelajaran dan pembelajaran Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 74 . Pengelolaan murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. Pengurusan Bilik Darjah Menghadapi masalah mengurus dan mengawal kelas Pengelolaan Murid Pengelolaan murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. responsif dan terlibat sepenuhnya dengan aktiviti P & P. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua murid. Kualiti Pembelajaran Semua murid masih keliru dan celaru terhadap isi pelajaran. Pengelolaan murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. selamat dan selesa Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. Dapat menggunakan bahasa yang ekspresif dan berkesan untuk menggerakkan pembelajaran murid. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. kumpulan dan kelas secara seimbang. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Berjaya menguruskan aktiviti individu. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang berkesan dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Sebahagian murid dapat melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar murid. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian.Tahap 1 Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Guru dapat melayan keperluan murid Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar murid. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Dapat juga mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif tetapi kurang menyeluruh. Dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Berjaya mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua murid. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza. Sebahagian murid merasa selesa tetapi masih keliru untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Tingkahlaku bukan lisan guru (Non-verbal language) amat bersesuaian dalam menyampaikan mesej. Bahasa yang digunakan amat bersesuaian dengan laras bahasa murid. Pengelolaan murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Minat belajar murid dapat dikekalkan Komunikasi Menghadapi masalah menyesuaikan bahasa dengan aras kognitif murid Semua murid keliru terhadap isi pelajaran Menghadapi masalah menyesuaikan bahasa dengan aras kognitif murid Sebahagian murid keliru terhadap isi pelajaran Menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai.

Terdapat murid yang takutkan guru. Sebahagian besar murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. AMALAN REFLEKSI 75 . selesa dan selamat. Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan amat sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna dan berkesan C. Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. Murid berasa kurang yakin. Penggunaan bahan berbahaya kurang dikawal. Semua murid berasa selesa dan selamat. Guru dapat bertindak segera dalam mengurus kebajikan murid. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. Aplikasi Kemahiran Berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan tidak dapat merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan kurang berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna. Guru tidak dapat mengenalpasti keperluan psiko-sosial murid. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. Penggunaan bahan berbahaya tidak dikawal. selesa dan selamat. Penggunaan bahan berbahaya dapat dikawal rapi. Guru kurang dapat mengenalpasti keperluan psiko-sosial murid. Menerapkan sebahagian besar nilai murni seperti yang dicatatkan dalam pengajaran & pembelajaran. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan Menerapkan semua nilai murni seperti yang dicatatkan dalam pengajaran & pembelajaran.Keselamatan Murid merasa takut dengan guru. Murid berasa yakin. Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang dicatatkan dalam pengajaran & pembelajaran. Penerapan nilai amat sesuai dengan kehidupan seharian murid. Pencapaian Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Semua murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Menerapkan sebahagian sahaja nilai murni seperti yang dicatatkan dalam pengajaran & pembelajaran. Kurang menerapkan nilai murni seperti yang dicatatkan dalam pengajaran & pembelajaran.

kreatif dan teratur. Pakaian kurang kemas. Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. Tidak mempunyai keyakinan diri. Menunjukkan sifatsifat keprihatinan. kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio praktikum D. berbudi bahasa tetapi kurang keyakinan diri. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. Tahap 1 Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. berbudi bahasa. Penyediaan portfolio kemas. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. Menyediakan catatan yang tidak lengkap. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. tetapi pengolahannya kurang kemas. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio praktikum Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. peka. Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. . Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Menyediakan catatan. Penyediaan portfolio amat kemas. Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai kelemahan dan kekuatan diri. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif praktikum. bersopan santun. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. Pembinaan Portfolio Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. Tidak meneruskan penulisan jurnal. kurang menunjukkan keyakinan diri. Kurang berusaha untuk mengemaskini portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif praktikum Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. Penyayang Gagal menunjukkan Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. Berpakaian kemas. Menunjukkan penghayatan yang Menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. Berpakaian kemas. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. Tahap 3 Menunjukkan usaha untuk menilai kelemahan dan kekuatan diri. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. sopan santun. 76 .Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai kelemahan dan kekuatan diri.

menyumbang idea. peka. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. tetapi kurang bersedia untuk berkorban masa. beriltizam. sabar. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. Tahap 3 sederhana dari segi sifat-sifat keprihatinan. dedikasi. Tegas tapi lembut.Tahap 1 sifat-sifat keprihatinan. 77 . dan beritmbang rasa terhadap kebajikan dan keselamatan murid. Tahap 4 mesra. dedikasi. bertimbang rasa. menyumbang idea. beriltizam. sanggup berkorban masa. mesra. peka. bertimbang rasa. ikhlas. sanggup berkorban masa. mesra. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. menyumbang idea. mesra. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. beriltizam. beriltizam. Memperlihatkan ciriciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. Tahap 5 peka. mesra. dedikasi. dedikasi dan bersedia untuk berkorban masa. menyumbang idea. Berpengetahuan dalam bidang tugas. sabar. ikhlas. Menonjolkan sifat-sifat keibubapaan Sifat Profesional Gagal memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawb. Cekap dan berkesan dalam mengatasi masalah dalam pelbagai keadaan. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. Tahap 2 peka. Memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. sabar. Kurang memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. bertimbang rasa.

: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _______________________________________________________ Praktikum (Tandakan ): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.P. cemerlang dalam banyak aspek 78 . Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.KAMPUS PULAU PINANG LAMPIRAN 2-10 Borang PR1/MP BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No. K. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.

.. (Nama: ) Tandatangan Pelajar ......... (Nama: ) 79 .... Pengurusan rutin d........... Penilaian pembelajaran h....... Komunikasi seluruh f............ Sumber pengajaran dan pembelajaran e... (A) PERANCANGAN Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran Pendekatan..... Penerapan nilai a.. Perkembangan pengajaran c. Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a.... d...BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/MD Komponen a.......... Kemahiran alat bantu dengar g. strategi p&p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan c... Kualiti pembelajaran k....... Penutup a...... Aplikasi nilai j....... Pemikiran reflektif (C) AMALAN REFLEKSI b......... Catatan refleksi c.. Pengurusan tingkah laku (B) PELAKSANAAN e...... b.. Penyayang c.... Permulaan b..... Sikap profesional ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing ......... Penampilan diri b.

A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum PKBP. 3. Pertimbangan kurang diberi kepada unsur pendekatan bersepadu. Pertimbangan diberi berdasarkan unsur pendekatan bersepadu. Pertimbangan diberi berdasarkan unsur pendekatan bersepadu. dan berfokuskan murid. 2. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk PKBP. Borang PR1/MP akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing setiap kali bimbingan dan penyeliaan. Satu salinan Borang PR1/MP yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/MP. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk PKBP. Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. jelas dan spesifik Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. tepat. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk PKBP.LAMPIRAN 2-10A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/MP 1 Borang PR1/MP digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. jelas. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. dan berfokuskan murid. Sebahagian isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan 80 . Pertimbangan diberi berdasarkan unsur pendekatan bersepadu. Bagi setiap aspek. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk PKBP. dan berfokuskan murid. tepat. 4. Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. dan berfokuskan murid. Isi kandungan amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Guru agak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk PKBP. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. Pertimbangan tidak diberi kepada unsur pendekatan bersepadu.

Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang Terdapat pernyataan mengenai penggunaan unsur terapi tetapi tiada bukti penggunaan unsur terapi dalam isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan unsur terapi tetapi kurang sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan penggunaan unsur terapi yang sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran Pernyataan penggunaan unsur terapi jelas dan amat sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran . 81 . Tiada bukti penggunaan unsur terapi. Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Unsur Terapi Pengamatan penglihatan. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penggunaan unsur terapi. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Penggunaan sumber kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. Penggunaan sumber tidak membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. pendengara n. mencukupi dan selamat digunakan. terapi seni terapi fizikal) Tiada pernyataan mengenai penggunaan unsur terapi.Tahap 1 Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak sesuai. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. motor kasar. mencukupi dan selamat digunakan. terapi muzik. motor halus. Penggunaan sumber kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penggunaan unsur terapi. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Pernyataan tentang unsur terapi amat jelas dan amat sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran . tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. pertuturan.

Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Kurang memberi perhatian aspek keselamatan murid. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan Pengurusan tingkah laku murid amat baik. Guru kurang berupaya melayan keperluan murid yang berbeza Pengurusan tingkah laku murid agak rapi tetapi kurang berupaya melayan keperluan murid yang berbeza Pengurusan tingkah laku murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Berjaya menguruskan aktiviti individu. Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Kerap memberi maklumbalas yang membina. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri Boleh mengelakkan kemalangan. Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Pengurusan tingkah laku Pengurusan tingkah laku murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Berupaya Amat mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif P & P. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Komunikasi Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan murid Suara tidak lantang dan cara bertutur tidak dipelbagaikan Tidak peka terhadap pertuturan murid Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan murid Cara bertutur kurang dipelbagaikan Kurang peka terhadap pertuturan murid. Pengurusan tingkah laku murid kurang rapi hingga mengganggu pembelajaran. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas. pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Amat berkebolehan 82 . Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri Berwaspada untuk mengelak kemalangan. Gagal menyesuaikan Cara menilai kemajuan murid kurang sistematik. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. kumpulan dan kelas secara seimbang.B.Tidak berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian. Pengurusan Rutin Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Tidak menyediakan persekitaran yang sesuai bagi mengelakkan kemalangan. Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Jangkaan tahap pencapaian yang Cara menilai kemajuan murid agak sistematik. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri Amat prihatin dan sentiasa berwaspada terhadap keselamatan murid. Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan murid Mempelbagaikan cara bertutur tetapi kurang peka terhadap pertuturan murid Berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan Mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai Amat berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan Kualiti suara amat baik dan dapat mempelbagaikan nada dan intonasi Dapat mengekalkan perhatian murid Penilaian Pembelajaran Tidak menjalankan penilaian semasa P & P Jangkaan pencapaian tidak realistik. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif P & P.

Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Aplikasi unsur terapi (Pengamatan penglihatan. motor halus. Tahap 3 Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. 83 . . pendengaran. pertuturan. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang agak sesuai. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. Tahap 4 menggunakan pelbagai bentuk penilaian. Aplikasi nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang dicatatkan Tahap 2 kurang realistik. terapi fizikal) Tidak mengamalkan terapi yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran Pembelajaran tidak berkesan kerana tidak dibantu oleh penggunaan terapi yang sesuai Kualiti Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. motor kasar. Kurang keupayaan untuk menilai kesan P & P. Tahap 5 menggunakan pelbagai bentuk penilaian. terapi muzik. terapi seni.Tahap 1 diri dengan tahap pembelajaran individu semasa P & P dijalankan. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. Kurang mengamalkan terapi yang sesuai walaupun situasi pembelajaran memerlukan Murid kurang memahami apa yang diajar kerana tidak dibantu dengan terapi Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Mengamalkan terapi yang agak sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran Menggunakan terapi tetapi masih kurang berkesan Mengamalkan terapi yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran Banyak membantu murid memahami apa yang disampaikan melalui penggunaan terapi Sebahagian besar hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Banyak menggunakan terapi dan amat berjaya merangsang pembelajaran murid Murid menunjukkan minat terhadap apa yang disampaikan oleh guru Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran.

peka. peka. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. Menyediakan catatan refleksi yang agak lengkap. bertimbang rasa. ikhlas. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat prihatin. sabar. Berpakaian kemas. sabar. . Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. Menyediakan catatan refleksi yang lengkap tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Menyediakan catatan refleksi yang amat lengkap dan menunjukkan usaha membuat tindakan susulan yang amat sesuai. bersopan santun. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat prihatin. sabar. lengkap dan kemas Pembinaan Portfolio Tidak membuat portfolio Rancangan Pengajaran Individu (RPI) Menyediakan portfolio RPI tetapi tidak lengkap Menyediakan portfolio RPI tetapi ada beberapa komponen yang kurang lengkap Menyediakan RPI yang baik dan lengkap dengan komponenkomponen yang diperlukan D. Menunjukkan sifatsifat yang amat prihatin. mempunyai keyakinan diri dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. Pakaian kurang kemas. mesra. mesra. Menyediakan portfolio RPI dengan amat baik. peka. berbudi bahasa tetapi kurang keyakinan diri Berpakaian kemas. Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. bertimbang rasa. sopan santun. kurang menunjukkan keyakinan diri. dan beritmbang rasa terhadap kebajikan dan keselamatan murid. Menonjolkan sifat-sifat keibubapaan 84 . mesra. peka. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Kurang berusaha untuk menilai diri Ada usaha untuk menilai kelemahan dan kekuatan diri. Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Menyediakan catatan refleksi tetapi tidak lengkap. berbudi bahasa. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. mesra. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. dan beritmbang rasa terhadap kebajikan dan keselamatan murid. bertimbang rasa. Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. Menunjukkan sifat-sifat prihatin. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. mesra.C. Kurang menunjukkan sifat-sifat prihatin. peka. ikhlas.

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 c. iltizam. sanggup berkorban masa. Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. menyumbang idea. menyumbang idea. bersemangat. beriltizam. bersemangat iltizam. iltizam. Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. Kurang memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. bersemangat. beriltizam. Ada mengamalkan ciri-ciri profesional. menyumbang idea dan pandangan tetapi kurang sedia berkorban masa dan tenaga Sentiasa mengamalkan ciri-ciri profesional. dedikasi. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan sistematik. menyumbang idea. dedikasi. Tidak bersedia berkorban masa dan tenaga. sanggup berkorban masa. Mengamalkan ciri-ciri profesional. dan sedia berkorban masa dan tenaga. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Menyediakan persediaan mengajar yang agak kemas Menyediakan persediaan mengajar yang kemas 85 .

cemerlang dalam banyak aspek 86 .KAMPUS PULAU PINANG LAMPIRAN 2-11 Borang PR1/ML BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No. K.P.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _______________________________________________________ Praktikum (Tandakan ): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.

Pengurusan tingkah laku e. Penilaian pembelajaran i. Catatan refleksi c. Aplikasi nilai j. Sumber p&p e. Kualiti pembelajaran k. Pengurusan rutin d.Brailler .CCTV h. Penyayang c. Penampilan diri b. strategi p&p d. Perkembangan pengajaran c. Peka keperluan khas murid . Penutup a. Permulaan b.BORANG BIMBINGAN AMALAN PROFESIONAL PR1/ML Komponen a. Pendekatan. Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a. (A) PERANCANGAN Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan c.Sumber P&P . Pemikiran reflektif (B) PELAKSANAAN 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 (C) AMALAN REFLEKSI b.Kanta . Sikap profesional ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing Tandatangan Pelajar: 87 . Penerapan nilai a. Peka tahap penglihatan murid: .Aktiviti g. Komunikasi f. b.

..(Nama: .........) 88 .........................................................................................) (Nama: ........................

Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. Pertimbangan tidak diberi kepada pendekatan bersepadu. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. Bagi setiap aspek. dan berfokuskan murid. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P&P sesuai untuk PKBP. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P&P kurang sesuai untuk PKBP. 4. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. 2. jelas. jelas dan spesifik Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. Pertimbangan kurang diberi kepada pendekatan bersepadu. dan berfokuskan murid. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/ML A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Pendekatan dan Strategi Pengajaran dan pembelajaran Pendekatan dan strategi P&P tidak sesuai untuk PKBP. dan berfokuskan murid. Pertimbangan diberi kepada unsur pendekatan bersepadu.LAMPIRAN 2-11A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/ML 1 Borang PR1/ML digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum PKBP. tepat. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. tepat. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P&P amat sesuai dan menarik untuk PKBP. Satu salinan Borang PR1/ML yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Borang PR1/ML akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada setiap kali bimbingan dan penyeliaan. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. dan berfokuskan murid. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan 89 . Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P&P amat sesuai untuk PKBP. 3. Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP.

Tahap 1 Sumber Pengajaran dan pembelajaran Pemilihan sumber tidak sesuai. Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. dapat meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses P&P. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. dapat meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Boleh melaksanakan langakah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. 90 . Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri Boleh mengelakkan kemalangan. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Kurang memberi perhatian aspek keselamatan murid. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. Pengurusan Rutin Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Tidak menyediakan persekitaran yang sesuai bagi mengelakkan kemalangan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran dan pembelajaran Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. kumpulan dan kelas secara seimbang. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri Berwaspada untuk mengelak kemalangan. mencukupi dan selamat digunakan. Berjaya menguruskan aktiviti individu. Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran dan pembelajaran Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. mencukupi dan selamat digunakan. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri Amat prihatin dan sentiasa berwaspada terhadap keselamatan murid. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang B.

sesuai serta membantu proses P&P termasuk penggunaan ICT Pemilihan sumber P&P dan aktiviti amat baik dan sesuai serta amat membantu proses P&P termasuk penggunaan ICT Peka terhadap keperluan khas murid .Aktiviti Tidak peka dalam penyediaan sumber P&P dan aktiviti murid Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan murid Cara bertutur kurang dipelbagaikan Kurang peka terhadap pertuturan murid. Amat mahir menilai kemajuan murid selaras dengan P&P. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Amat berkebolehan menggunakan pelbagai bentuk penilaian. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Tahap 2 Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid.Tahap 1 Pengurusan tingkah laku Pengurusan tingkah laku murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Menilai kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza Tahap 4 Pengurusan tingkah laku murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber P&P dan aktiviti yang dilaksanakan baik. Tahap 3 Pengurusan tingkah laku murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Penilaian Pembelajaran Tidak menjalankan penilaian semasa P&P Jangkaan pencapaian tidak realistik. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Amat berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan Kualiti suara amat baik dan dapat mempelbagaikan nada dan intonasi Dapat mengekalkan perhatian murid Komunikasi Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan murid Suara tidak lantang dan cara bertutur tidak dipelbagaikan Tidak peka terhadap pertuturan murid Peka terhadap tahap penglihatan murid: . Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterpkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai 91 .CCTV Tidak peka terhadap keperluan khas murid. Berupaya menggunakan pelbagai bentuk penilaian. Aplikasi nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang catatkan Kurang peka terhadap keperluan khas murid Peka terhadap penggunaan keperluan khas murid Kadar kepekaan terhadap penggunaan keperluan khas sesuai dengan tahap keupayaan murid Kadar kepekaan terhadap penggunaan keperluan khas amat sesuai dengan keupayaan murid Menilai kemajuan murid secara sistematik.Brailler . Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan murid Mempelbagaikan cara bertutur tetapi kurang peka terhadap pertuturan murid Berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan Mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai Kurang peka terhadap penggunaan sumber P&P dan aktiviti murid Pemilihan sumber P&P dan aktiviti yang dilaksanakan sesuai tapi kurang menarik. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu semasa P&P dijalankan.Sumber P&P . Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif P&P. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Ada keupayaan menilai kesan P&P. Tahap 5 Pengurusan tingkah laku murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin.Kanta . .

Menyediakan catatan. Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Menyediakan RPI yang baik dengan memasukkan komponen-komponen perlu Pembinaan Portfolio Tidak membuat portfolio RPI Menyediakan portfolio RPI tetapi tidak lengkap Menyediakan portfolio RPI tetapi ada beberapa komponen yang perlu dimasukkan Menyediakan portfolio RPI dengan amat ba. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai diri Tahap 3 Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. kurang menunjukkan keyakinan diri. Tahap 4 Berpakaian kemas. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. sopan santun. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. bersopan santun. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. lengkap dan kemas D. berbudi bahasa. C. Tahap 3 Berpakaian kemas. Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. Tahap 2 Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Tahap 3 Sebahagian daripada hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Tahap 4 Sebahagian besar hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Tahap 5 Semua hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. 92 . Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Pakaian kurang kemas. berbudi bahasa. .Tahap 1 Kualiti Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Menyediakan catatan yang tidak lengkap. Tahap 5 Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan.

Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. ikhlas. bertimbang rasa. dedikasi. mesra. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. mesra. beriltizam. peka. Tahap 3 Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin. sabar. bertimbang rasa. peka. Tahap 2 Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. sabar. mesra. Mengamalkan ciri-ciri profesional. Menonjolkan sifat-sifat keibubapaan. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. peka.Tahap 1 Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. sanggup berkorban masa. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. peka. menyumbang idea. sabar. peka. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas 93 . menyumbang idea dan pandangan. mesra. Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Tahap 5 Menunjukkan sifatsifat keprihatin. bertimbang rasa. ikhlas. iltizam. mesra. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. bersemangat. Tahap 4 Menunjukkan sifat-sifat keprihatin. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid.

.............. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik...................... cemerlang dalam banyak aspek 94 ......... K. Mata Pelajaran: : ....................... Masa :.........: ………………………………… : ………………………………………………………………………………………… Pengkhususan/Opsyen: ………………………………………………………………………………… Praktikum Sekolah : Akhir : ………………………………………………………………………………………… Tajuk :............................................ Tahun/Ting:... Tarikh : .....................................P.................................................. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana........... Penyeliaan Ke: ----(Perhatian : Borang digunakan setiap kali penyeliaan dan bimbingan) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian............ No.KAMPUS PULAU PINANG LAMPIRAN Borang PR 1/ ML BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN Nama Pelajar Kursus : .

Catatan refleksi c. Pengurusan tingkah laku e. Kualiti pembelajaran k.Kanta . Pemikiran reflektif b. Komunikasi f. (A) PERANCANGAN Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran Pendekatan & Strategi pengajaran . Penerapan nilai a.Sumber P & P . Peka keperluan khas murid . Peka tahap penglihatan murid: .CCTV h. Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a. Penampilan diri b. Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c.Aktiviti g. Sumber pengajaran pembelajaran e. Pengurusan rutin d. Sikap Profesional ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: ) Tandatangan Guru Pelatih: (Nama: ) 95 . Penilaian pembelajaran i. d. b. Aplikasi nilai j. Penyayang c.BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/ ML Komponen a. Penutup 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 (C) AMALAN REFLEKSI a.Brailler .pembelajaran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Ulasan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 c. Permulaan b.

tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi / kecekapan pelajar. dan berfokuskan murid. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan 96 . Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk PKBP. Satu salinan Borang PR1/ML yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. Bagi setiap aspek. jelas dan spesifik Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. 2. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. jelas. dan berfokuskan murid. Pertimbangan tidak diberi kepada pendekatan bersepadu. Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum PKBP. Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. 3. Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk PKBP. Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP.Lampiran 14 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/ML 1 Borang PR1/ML digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. Borang PR1/ML akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada setiap kali bimbingan dan penyeliaan. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. tepat. Pertimbangan diberi kepada unsur pendekatan bersepadu. Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Pertimbangan kurang diberi kepada pendekatan bersepadu. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/ ML A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. 4. dan berfokuskan murid. tepat. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. dan berfokuskan murid. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk PKBP. Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk PKBP. Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk PKBP.

tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. mencukupi dan selamat digunakan.Tahap 1 Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak sesuai. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang 97 . mencukupi dan selamat digunakan. Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses P & P. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Pengurusan tingkah laku murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Kurang memberi perhatian aspek keselamatan murid. kumpulan dan kelas secara seimbang. Boleh melaksanakan langakah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Berjaya menguruskan aktiviti individu. Pengurusan tingkah laku Pengurusan tingkah laku murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Pengurusan tingkah laku murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin.Aktiviti Tidak peka dalam penyediaan sumber P & P dan aktiviti murid Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan murid Cara bertutur kurang dipelbagaikan Kurang peka terhadap pertuturan murid. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri Berwaspada untuk mengelak kemalangan. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. sesuai serta membantu proses P & P termasuk Pemilihan sumber P & P dan aktiviti amat baik dan sesuai serta amat membantu proses P & P termasuk 98 . Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan murid Mempelbagaikan cara bertutur tetapi kurang peka terhadap pertuturan murid Berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan Mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai Amat berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan Kualiti suara amat baik dan dapat mempelbagaikan nada dan intonasi Dapat mengekalkan perhatian murid Kurang peka terhadap penggunaan sumber P & P dan aktiviti murid Pemilihan sumber P & P dan aktiviti yang dilaksanakan sesuai tapi kurang menarik. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Komunikasi Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan murid Suara tidak lantang dan cara bertutur tidak dipelbagaikan Tidak peka terhadap pertuturan murid Peka terhadap tahap penglihatan murid: . Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri Amat prihatin dan sentiasa berwaspada terhadap keselamatan murid. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza Pengurusan tingkah laku murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. kurang mencabar dan Pemilihan sumber P & P dan aktiviti yang dilaksanakan baik. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri Boleh mengelakkan kemalangan. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza.Sumber P & P . Pengurusan Rutin Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Tidak menyediakan persekitaran yang sesuai bagi mengelakkan kemalangan. Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar.B. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian.

Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif P & P. Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterpkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian daripada hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Semua hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Kualiti Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Amat berkebolehan menggunakan pelbagai bentuk penilaian.Kanta . Ada keupayaan menilai kesan P & P. Aplikasi nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang catatkan Tahap 2 Tahap 3 kurang berfungsi Tahap 4 penggunaan ICT Tahap 5 penggunaan ICT Kurang peka terhadap keperluan khas murid Peka terhadap penggunaan keperluan khas murid Kadar kepekaan terhadap penggunaan keperluan khas sesuai dengan tahap keupayaan murid Kadar kepekaan terhadap penggunaan keperluan khas amat sesuai dengan keupayaan murid Menilai kemajuan murid secara sistematik. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran.CCTV Tidak peka terhadap keperluan khas murid. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan.Tahap 1 Peka terhadap keperluan khas murid . 99 . . Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu semasa P & P dijalankan. Berupaya menggunakan pelbagai bentuk penilaian.Brailler . Menilai kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. Amat mahir menilai kemajuan murid selaras dengan P & P. Penilaian Pembelajaran Tidak menjalankan penilaian semasa P & P Jangkaan pencapaian tidak realistik. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. Sebahagian besar hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik.

. sabar. mesra. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin. Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. peka. kurang menunjukkan keyakinan diri. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. mesra. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. Menonjolkan sifat-sifat keibubapaan. berbudi bahasa. peka. Tahap 3 Berpakaian kemas. Tahap 4 Berpakaian kemas. mesra. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai diri Tahap 3 Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. lengkap dan kemas D. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Menyediakan RPI yang baik dengan memasukkan komponen-komponen perlu Pembinaan Portfolio Tidak membuat portfolio RPI Menyediakan portfolio RPI tetapi tidak lengkap Menyediakan portfolio RPI tetapi ada beberapa komponen yang perlu dimasukkan Menyediakan portfolio RPI dengan amat ba. sabar. bertimbang rasa. Tahap 5 Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. ikhlas. peka. mesra. bertimbang rasa. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. ikhlas. sabar. Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. Menyediakan catatan yang tidak lengkap. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. bertimbang rasa. Menunjukkan sifatsifat keprihatin. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. bersopan santun. Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. sopan santun. Menunjukkan sifat-sifat keprihatin. peka. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. peka. Menyediakan catatan.C. 100 . empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Pakaian kurang kemas. berbudi bahasa. mesra.

Mengamalkan ciri-ciri profesional. dedikasi. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas 101 . menyumbang idea dan pandangan.Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 c. Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. menyumbang idea. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. iltizam. sanggup berkorban masa. bersemangat. beriltizam.

K. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik. cemerlang dalam banyak aspek 102 . Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.: ________________________ Kursus : ____________________________________________________________ Pengkhususan/Opsyen: ______________________________________________________ Praktikum Sekolah : Akhir : _____________________________________________________________ Tajuk : _______________________ Mata Pelajaran : ___________________________ Tahun/Ting :__________ Tarikh : _________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: _______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.P.KAMPUS PULAU PINANG LAMPIRAN 2-11B Borang PR1/PEMULIHAN BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM Nama Pelajar : ____________________________ No.

Kualiti pembelajaran g. Pekerti d..... Penutup h....... Persediaan pengajaran kumpulan f. Pemikiran reflektif b. Hasil pembelajaran b. Sumber pengajaran pembelajaran e.. Penerapan nilai g... Keprihatinan c......... Catatan reflektif c.... Aplikasi nilai (C) AMALAN REFLEKSI a... 103 ........... Penampilan diri (D) SIKAP DAN SAHSIAH b........ Isi pelajaran (Kemahiran ditulis mengikut keputusan ujian diagnostik) (A) PERANCANGAN 1 1 Tahap 2 3 4 2 3 4 Ulasan 5 5 c..... Sifat Profesional ULASAN KESELURUHAN Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing . Pengajaran secara kumpulan c....... Strategi pengajaran pembelajaran d... Pengurusan bilik darjah e................ Pencapaian hasil pembelajaran i.. Unsur KB a..... Permulaan b................. Komunikasi f...... Pembinaan Portfolio a.... Tandatangan Pelajar ....BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/PEMULIHAN Komponen Aspek a.... Perkembangan pengajaran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 (B) PELAKSANAAN d....................

2. Pemeringkatan isi amat jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Persediaan mengikut keputusan ujian diagnostik Isi pelajaran tidak dinyatakan secara tepat dan ujian diagnostik tidak dijalankan . Borang PR1 digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi / kecekapan pelajar. Isi pelajaran dinyatakan kurang jelas dan ujian diagnostik tidak Isi pelajaran dinyatakan hampir tepat dan jelas seperti keputusan ujian Isi pelajaran dinyatakan dengan tepat tetapi kurang jelas mengikut Isi pelajaran dinyatakan dengan tepat dan jelas mengikut kumpulan 104 . Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. jelas dan spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Isi Pelajaran Isi tidak sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. tepat. tepat. jelas. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1 Pemulihan A.(Nama: ) (Nama : ) LAMPIRAN 2-11C PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1 PEMULIHAN 1. tetapi kurang spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. tepat. Bagi setiap aspek. kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. 3. Satu salinan Borang PR1 Pemulihan yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. jelas dan spesifik mengikut kehendak sukatan pelajaran tetapi kurang mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. Pemeringkatan isi pelajaran tidak mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. tidak sesuai dengan peringkat kebolehan murid dan tidak memenuhi kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran kurang eksplisit. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan untuk mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran.

dijalankan dengan baik diagnostik. Strategi dan aktiviti amat sesuai. Lajur. Strategi Pengajaran dan pembelajaran Strategi dan aktiviti tidak sesuai dan tidak mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. isi pelajaran. Terdapat langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. masa dan situasi. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber sesuai. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran dan pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. Pemilihan kemahiran berfikir tiada perkaitan dengan isi kandungan pelajaran. Pernyataan kemahiran berfikir amat jelas dan sesuai. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber baik. kumpulan hasil ujian diagnostik. kurang mencukupi. keunikan individu murid. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran dan pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. Kurang aktiviti yang boleh mencabar keupayaan minda. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. sumber pengajaran dan pembelajaran. tidak mencabar dan tidak berfungsi Pemilihan sumber kurang sesuai. Persediaan Pengajaran Kumpulan. isi pelajaran. Unsur KB Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Kurang jelas penggunaan alat berfikir dan kurang bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. langkah dan bahan bantu mengajar disedia hampir lengkap Lajur. Pemilihan nilai sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pemilihan nilai amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Rancangan penggunaan alat berfikir jelas. tidak menarik. Strategi dan aktiviti sesuai tetapi hanya mengambil kira sebahagian daripada faktor berikut: hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Strategi dan aktiviti kurang sesuai dan kurang mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. keunikan individu murid. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan isi kandungan. sumber pengajaran dan pembelajaran. Sumber Pengajaran dan pembelajaran Pemilihan sumber yang tidak sesuai. tetapi kurang menarik. sesuai serta membantu proses pengajaran dan pembelajaran termasuk penggunaan ICT Pemilihan sumber amat baik dan amat sesuai serta amat membantu proses pengajaran dan pembelajaran termasuk penggunaan ICT Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. tidak mencukupi. Terdapat perancangan 105 . sumber pengajaran dan pembelajaran. masa dan situasi. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Lajur. Pemilihan nilai kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. langkah dan bahan bantu mengajar disedia secara sederhana Lajur. langkah dan bahan Bantu mengajar tidak lengkap. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi kurang sesuai dengan isi kandungan pelajaran. masa dan situasi. Strategi dan aktiviti sesuai. langkah dan bahan bantu mengajar Amat lengkap dan sesuai. kurang menarik. keunikan individu murid (cth: kecerdasan pelbagai). Tiada contoh soalan berdaya fikir. Lajur. hasil ujian diagnostik. isi pelajaran. Terdapat penggunaan alat berfikir dan bahan rangsangan tetapi kurang sesuai dengan aktiviti dan langkah pengajaran dan pembelajaran yang dipilih. langkah dan bahan bantu mengajar disedia dengan lengkap dan baik. Tiada bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan sesuai. mencukupi.

Kurang berjaya mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran tidak dijalankan secara kumpulan. Pelaksanaan set induksi yang amat sesuai. Kurang peka dengan keperluan pelajar. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran dengan amat teratur dan terkawal. Kadar/kelajuan penyampaian sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Gagal mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran dan pembelajaran. Pelaksanaan set induksi kurang sesuai. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. menarik. dapat menarik tumpuan dan memotivasikan semua pelajar Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Pengajaran Secara Kumpulan. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara teratur dan terkawal. Guru menjalankan pengajaran secara kumpulan tetapi tidak sesuai dengan keputusan ujian diagnostik Guru menjalankan pengajaran dan pembelajaran secara kumpulan dengan baik. B. Amat berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Tidak peka dengan keperluan pelajar. Pengurusan masa kurang luwes (fleksibel). Kurang berjaya mengurus dan mengawal kelas Kurang mewujudkan Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian Amat berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di 106 . Guru mahir menjalankan pengajaran dan pembelajaran secara kumpulan Guru amat mahir menjalankan pengajaran dan pembelajaran kumpulan. menyeronokkan. Pelaksanaan set induksi kurang berjaya menarik tumpuan pelajar. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran tetapi kurang berjaya mengawal sebahagian kecil murid dalam kelas. Pelaksanaan set induksi dapat menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Kadar/kelajuan penyampaian amat sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Pelaksanaan set induksi tidak sesuai. Pengurusan Bilik Darjah Tidak dapat mengurus dan mengawal kelas Tidak mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian. Penyampaian isi pelajaran tidak teratur. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang berjaya dalam pengurusan masa.pnggunaan teknik penyoalan. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua murid dalam kelas. Perkembangan Pengajaran Tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. PELAKSANAAN Tahap 1 Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal dan tidak peka kepada kesediaan murid. Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal sebahagian besar murid dalam kelas. Penggunaan masa tidak dikawal. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat.

tepat. Dapat mengawal disiplin dengan baik. menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar. Arahan yang diberi mengelirukan. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Kualiti Pembelajaran Pelajar keliru terhadap isi pelajaran. Terdapat beberapa kesilapan dalam jawapan yang diberi. Kurang peka terhadap disiplin pelajar. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif tetapi tidak dapat memotivasikan sebahagian pelajar. Boleh melaksanakan aktiviti dan arahan kerja tetapi ada ketikanya kurang tepat. Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan pelajar. Sebutan adalah jelas. Mengambil tindakan yang tidak tepat dalam menangani kerenah pelajar. Kurang yakin dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. Arahan amat jelas dan amat dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Mengambil tindakan yang kurang tepat dalam menangani kerenah pelajar. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian pelajar. Pelajaran dapat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Tahap 4 besar pelajar. tepat. Pelajar tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Dapat mengawal disiplin dengan amat baik. Sebahagian besar murid masih keliru terhadap isi pelajaran. Ada perubahan tingkah laku. Ada usaha mengawal disiplin namun masih ada tanda-tanda keraguan dalam tindakannya. Arahan yang diberi kurang jelas.Tahap 1 Tidak peka terhadap disiplin pelajar. Disiplin kelas kurang terkawal. Gelabah dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. Disiplin kelas tidak terkawal. menarik dan dapat mengekalkan perhatian semua pelajar. Banyak kesilapan dalam jawapan yang diberi. Penutup Gagal menamatkan pelajaran Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tajuk pelajaran. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Tahap 3 pelajar. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Pelajar responsif dan terlibat dalam aktiviti. Penutup pelajaran yang sesuai tetapi kurang menarik. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang berkesan. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang amat kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Penglibatan yang aktif dan responsif. Kualiti suara adalah baik. Pelajaran nyata dapat difahami namun adakalanya pelajar yang memberi jawapan yang kurang tepat. Kurang menghiraukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. 107 . nada. Kualiti suara adalah amat baik. Suara lantang. Ada perubahan tingkah laku yang amat nyata. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang amat berkesan. Pelajaran amat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. intonasi dan cara bertutur dapat dipelbagaikan tetapi kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara amat sesuai. Sebutan adalah amat jelas. Tahap 2 persekitaran pembelajaran yang kondusif. Komunikasi Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara tidak lantang. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. intonasi dan cara bertutur kurang dipelbagaikan. Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara kurang lantang. Amat berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Tahap 5 kalangan sebahagian besar pelajar. Tidak menghiraukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Sebahagian besar murid masih tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. nada. Pelajar amat responsif dan terlibat sepenuhnya dalam aktiviti.

Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Kebolehan membuat tindakan susulan. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya kurang terkawal. Tahap 2 Hanya sebahagian sahaja daripada maklumat utama dapat dikenal pasti. Ada aktiviti susulan Tiada aktiviti susulan diberi Pencapaian Hasil Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilai-nilai murni seperti yang dicatatkan. terdapat sedikit nilainilai murni yang diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan.Tahap 1 Tidak dapat mengenal pasti isi-isi utama. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya tidak terkawal. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang disediakan. Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai. Tiada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Menunjukkan kematangan dalam membuat refleksi kritikal dan ulasan kendiri. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat 108 . AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Catatan Refleksi Menyediakan catatan tetapi tidak memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Berjaya menguruskan pelajar dengan amat teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya sangat terkawal dan berdisiplin. Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Berjaya menguruskan pelajar dengan teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya terkawal. Menyediakan catatan tetapi kurang memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Bersurai secara yang tidak berdisiplin. Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai C. Tahap 5 Berjaya membuat rumusan/kesimpulan Pelajar keluar / bersurai dari kelas tanpa arahan yang jelas. tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Dapat menghubungkaitkan Dapat mengenal pasti serta menilai kekuatan dan kelemahan diri dengan amat jelas. Memperlihatkan perkembangan dan peningkatan kualiti diri Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan Kurang berusaha untuk menilai diri Kurang dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat Ada usaha untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri. Tahap 4 Isi-isi utama berjaya dicungkil tetapi rumusan kurang tepat. Catatan refleksi tidak berkualiti. Catatan refleksi kurang berkualiti. Membuat catatan refleksi tetapi kurang mengambil tindakan susulan dan menunjukkan usaha meningkatkan kualiti diri Dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pengajaran dan pembelajaran serta mengambil tindakan susulan. Tahap 3 Isi-isi utama berjaya dicungkil.

Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio praktikum Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. berbudi bahasa. Kurang berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. seterusnya merancang langkah susulan dengan mengambilkira unsur KMD Pembinaan Portfolio Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. Berpakaian kemas. memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan dan kewibawaan sebagai seorang guru. berbudi bahasa dan berwibawa sebagai seorang guru. Amat berjaya di dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi 109 . Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. bersopan santun. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif praktikum. Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. bersopan santun. sopan santun. berbudi bahasa. kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio praktikum D. Tahap 4 sebab dan akibat yang telah diambil. Tahap 3 tentang tindakan yang telah diambil. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan.Tahap 1 yang telah diambil. Penyediaan portfolio amat kemas. Tidak meneruskan penulisan jurnal. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. Penyediaan portfolio kemas. Tahap 5 terhadap tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. Cuba berusaha untuk menimbulkan suasana mesra dan menyenangkan di kalangan pelajar. Tahap 2 tentang tindakan yang telah diambil. Berpakaian kemas. kreatif dan teratur. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Kurang menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Pakaian kurang sesuai dengan profesion dan tempat. Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif praktikum Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. tetapi pengolahannya kurang kemas.

bersemangat. Dapat membuat tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi. luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah. sanggup berkorban masa.Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Keprihatinan Tidak prihatin terhadap keperluan pelajar yang berbeza dan bermasalah Kurang peka terhadap keperluan pelajar dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan pelajar dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifatsifat kemanusiaan. menyumbang idea. terpuji. mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan pelajar. sabar. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. peka. kepentingan. Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru Berpekerti terpuji. iltizam. kebajikan dan keselamatan pelajar. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur 110 . bertimbang rasa. Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka. Pekerti Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. dedikasi. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Sentiasa mengaplikasikan nilainilai murni Sifat Profesional Tidak memperlihatkan ciriciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. beriltizam. menyumbang idea dan pandangan. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Mengamalkan ciri-ciri profesional. Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur. mesra. Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru.

0 – 10. cemerlang dalam banyak aspek KRITERIA PEMARKAHAN MENGIKUT TAHAP Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 3.: ______________________ Kursus : ________________________________ Major : _________________________________ Ambilan : ___________________________ Elektif : ___________________________ Nama Sekolah : __________________________________________________________________ Rumusan untuk praktikum Petunjuk Tahap Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 : Terdapat banyak kelemahan : Terdapat beberapa kelemahan : Pencapaian sederhana : Baik dalam banyak aspek : Amat baik.9 8.0 – 30.9 12.9 4.9 24.9 15.4 19. K.0 – 14.5 – 7.4 6.KAMPUS PULAU PINANG LAMPIRAN 2-12 Borang PR2 BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir praktikum dan dilengkapkan bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing major/elektif Nama Pelajar : ______________________________________ No.0 – 6.0 – 4.9 5.0 Peratus 30% 0 – 11.P.0 – 19.5 – 23.0 BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM Sila bulatkan angka yang berkenaan 111 .

Sikap dan sahsiah (Rujuk borang-borang PR1) D. KOMUNIKASI (10 markah) Markah C = __________ 1 2 3 4 5 Suara Kejelasan dan kesesuaian bahasa Komunikasi bukan lisan Menerang dan menunjuk cara Kecindan (Rujuk Borang-borang PR1) PENGURUSAN BILIK DARJAH (10 markah) Markah D = __________ E.Perancangan . - 1 2 3 4 5 Pengurusan murid Kebolehan memotivasikan murid Pengurusan persekitaran pembelajaran Kawalan bilik darjah Penggunaan ganjaran/dendaan (Rujuk borang-borang PR1) Markah E = __________ 112 .Kefahaman tentang keperluan kurikulum (Rujuk borang-borang PR1) Markah B = __________ 1 2 3 4 5 C. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (30 markah) .Amalan refleksi . PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN (10 markah) Kefahaman tentang ilmu. konsep dan kemahiran .Aspek A.Pelaksanaan . INTERPERSONAL & INTRAPERSONAL (10 markah) Semangat dan daya tahan Hubungan dengan murid Hubungan dengan kakitangan sekolah Hubungan dengan ibu bapa dan masyarakat setempat (Rujuk Portfolio) 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan Markah A = __________ 1 2 3 4 5 B.

Kesedaran tentang prestasi murid . PERANAN-PERANAN LAIN (10 markah) . buku persediaan mengajar dan portfolio) G.Menyimpan rekod murid .Pengurusan dan pentadbiran (Rujuk portfolio) (10 markah) 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan Markah F = __________ 1 2 3 4 5 Markah G = __________ 1 2 3 4 5 Markah H = __________ % Jumlah Keseluruhan Markah PR2 = (A + B + C + D + E +F + G + H ) = ULASAN (Diisikan bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing) RUMUSAN KESELURUHAN Tandatangan/Nama Guru Pembimbing ______________________________________ Tandatangan/Nama Pensyarah Pembimbing ______________________________________ Tarikh : ___________________________ 113 .Penilaian pembelajaran . PENILAIAN (10 markah) .Aspek F.Kehadiran .Penilaian pengajaran (Rujuk PR1. KOKURIKULUM .Menyemak dan memberi maklum balas tentang kerja murid .Bimbingan .Penglibatan (Rujuk portfolio) H.

Ada masalah hubungan dengan kanak-kanak. Borang PR2 ini tidak boleh diberikan kepada pelajar. kakitangan sekolah. 4. 3.LAMPIRAN 2-12A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM (PR2) 1. Tahap 1 Tidak ada komitmen dalam menjalankan tugas. Tahap 4 Menunjukkan keupayaan profesional yang baik selaras dengan peranannya. sukar menerima teguran. Pensyarah dan guru pembimbing perlu membuat perbincangan sebelum membuat rumusan dan penilaian pada borang PR2. 5. A. menunjukkan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan rakan. kanak-kanak. ibu bapa dan masyarakat. menghadapi masalah memilih pendekatan profesional. kanakkanak. Borang ini digunakan berdasarkan kepada bukti daripada: (i) Borang PR1 (ii) Portfolio praktikum (iii) Buku persediaan pengajar Lapan komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan sebagai fokus membuat rumusan. Tahap5 Menampilkan sifatsifat profesional yang amat baik. Setiap aspek disediakan tahap yang digunakan sebagai petunjuk pencapaian pelajar. Memiliki semangat dan komitmen kerja yang amat tinggi. ibu bapa dan masyarakat. Tahap3 Ada tanda-tanda minat dan komitmen. Dapat menyesuaikan diri dengan rakan. ibu bapa dan masyarakat setempat. Berjaya menarik minat kanak-kanak. menghadapi kesulitan berhubung dengan rakan-rakan secara sosial dan profesional. 2. Borang PR2 digunakan pada akhir setiap praktikum untuk membuat penilaian dan rumusan prestasi pelajar. kakitangan sekolah. Tidak ada usaha untuk mewujudkan hubungan dengan kanak-kanak. ibu bapa dan masyarakat setempat. kakitangan sekolah. kanak-kanak. mudah diterima sebagai rakan sejawat. kakitangan sekolah. Kadang kala menghadapi kesukaran dengan rakan. ibu bapa dan masyarakat. INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL Tahap 2 Semangat bekerja dan komitmen kurang ketara. ibu bapa dan masyarakat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. kaki tangan sekolah. kaki tangan sekolah. 114 .

menarik dan dapat mengekalkan perhatian murid Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa murid. Berjaya menjana keseronokan belajar dan mengembangkan minat inkuiri penemuan di kalangan murid. rendah tentang keperluan kurikulum Pengetahuan dan keperluan kurikulum sekolah. pelajaran Pengetahuan yang pengkhususan/minor/ Pengetahuan yang terhad tentang elektif. Cuba menyesuaikan penggunaan suara dari segi kelantangan. Sentiasa berupaya menghadapi masalah di luar jangkaan. nada intonasi dan cara bertutur kurang menarik. Tahap 4 Dapat menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Sumber pengajaran pembelajaran sesuai dan digunakan dengan memuaskan. B. suara terlalu perlahan. strategi pengajaran tidak sesuai. pengkhususan/minor/ kemahiran mata elektif. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tahap 1 Tahap 2 Persediaan mengajar tidak mencukupi. Isi pelajaran disampaikan dengan jelas dan dalam situasi yang merangsangkan. Pemeringkatkan pengajaran masih lemah. Tahap 4 Penguasaan yang baik tentang mata pelajaran pengkhususan/minor/ elektif dan Tahap 5 Penguasaan yang amat baik tentang mata pelajaran pengkhususan/minor/ elektif. tidak menyedari keperluan murid.PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Kefahaman yang Kefahaman yang Kefahaman yang sangat rendah terhad tentang mata sederhana tentang tentang mata pelajaran pengetahuan. Memenuhi keperluan perbezaan individu murid. Struktur pengajaran disusun dan dilaksanakan dengan teratur. Tahap 4 Persediaan mengajar dibuat dengan teliti selaras dengan keperluan dan kebolehan murid. sumber pengajaran pembelajaran tidak sesuai/tidak mencukupi. menggunakan sumber dengan berkesan. C. Tahap 3 Urutan rancangan pengajaran berlandaskan rancangan pelajaran. 115 . Tahap 5 Berjaya membuktikan keaslian pemikiran dan kemahiran dalam merancang dan membuat persediaan mengajar. tepat . ekspektasi terhadap murid realistik. D KOMUNIKASI Tahap 1 Tahap 2 Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu. Tugasan pembelajaran yang disediakan sesuai. kurang menyedari keperluan murid. pengkhususan/minor/ pelajaran konsep dan elektif. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Berjaya mengekalkan perhatian dan minat murid. Menggunakan strategi pengajaran yang sesuai. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. elektif. Menyampaikan ilmu dengan cara yang meransangkan dan penuh semangat Tahap 5 Berjaya mengerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. strategi pengajaran kurang sesuai. Kurang kefahaman yang sekolah. Kurang berupaya sederhana tentang berupaya mengembangkan keperluan kurikulum mengembangkan pengetahuan sekolah. Kefahaman yang baik tentang keperluan kurikulum sekolah dan program pengajaran serta boleh menyediakan rancangan kerja yang baik. Tahap 3 Menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai. pengetahuan tentang mata tentang mata pelajaran pengkhususan/minor/ pelajaran pengkhususan/minor/ elektif. persembahan pengajaran lemah. Memahami dengan baik keperluan murid pada semua tahap kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa murid. tidak ada sumber pengajaran pembelajaran. berkebolehan menyesuaikannya mengikut umur dan tahap kebolehan murid. Menggunakan pelbagai strategi pengajaran pembelajaran dengan berkesan. suara kurang lantang. nada dan intonasi serta peka tentang tahap penggunaan bahasa murid. Sebutan adalah jelas. Persediaan mengajar tidak mencukupi. Kualiti suara adalah baik.

Berupaya menggunakan dan membina soalansoalan aras tinggi. Jangkaan tahap pencapaian kurang realistik. Dapat menangani situasi yang berlaku secara tiba-tiba dengan bijak dan penuh keyakinan. Kurang berupaya menggunakan dan membina soalansoalan aras tinggi. Kurang berjaya menangani kejadian yang berlaku secara tiba-tiba. Tidak mampu menangani kerenah murid dan mengawal kelas. Berupaya mempertingkatkan minat murid. Tahap 4 Berkeyakinan dalam mengurus murid. Persekitaran pengajaran dan pembelajaran kurang kondusif. Bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. Dapat mengenalpasti pencapaian individu dalam isi kandungan kurikulum. Kurang peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum. Tidak peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum.E PENGURUSAN BILIK DARJAH Tahap 1 Tahap 2 Sering menghadapi masalah menangani kerenah murid dan mengawal kelas. Memberi ganjaran dan teguran yang sesuai. Kadangkala bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. F. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. dan teliti berdasarkan nilaitara tertentu. Kurang berjaya menangani kejadian yang berlaku secara tibatiba. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. 116 . berjaya mengurus masa dengan amat baik dalam pengajaran dan pembelajaran. Tahap 3 Pemeriksaan kerja murid cermat/teliti. Tahap 4 Pemeriksaan kerja murid cermat. Ada keupayaan untuk menilai kesan pengajaran pembelajaran. Kurang mampu menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. Tahap 5 Boleh mempelbagaikan tugas. Berkebolehan membuat refleksi. Persekitaran pembelajaran menyeronokkan. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. dapat mengelola dan mengendalikan murid dengan teratur. Berkebolehan menggunakan dan membina soalansoalan aras tinggi. Mewujudkan dan mengekalkan persekitaran pembelajaran yang bermakna. peka terhadap keperluan kumpulan. selesa dan berkesan. Dapat menarik minat dan memotivasikan kebanyakan murid. Tahap 5 Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif pembelajaran. Mengembangkan kebolehan membuat refleksi. Tidak dapat mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. PENILAIAN Tahap 2 Pemeriksaan kerja murid kurang teliti. Tidak berkebolehan membuat refleksi. Berjaya menyediakan situasi pembelajaran yang bermakna. Tahap 3 Mampu membuat keputusan dan menangani situasi kelas. Keupayaan membuat refleksi terhad. menarik. Merekod kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. Ada kebolehan membuat refleksi. Jangkaan tahap pencapaian tidak realistik. Berupaya menangani individu serta boleh mengawal kelas dengan tenang. Tahap 1 Tidak ada bukti pemeriksaan kerja murid dijalankan. Menilai dan merekod kemajuan murid secara sistematik. Berkebolehan membuat refleksi kendiri secara mendalam dan kritis.

Menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran baru yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti. Sentiasa membimbing muridmurid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran. KOKURIKULUM Tahap 1 Tahap 2 Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. PERANAN-PERANAN LAIN Tahap 2 Kurang memberi bimbingan kepada murid-murid. B. Catatan: Rujuk Panduan Tugasan Kokurikulum H. Memperlihatkan ciriciri bimbingan yang profesional. sosial dan peribadi murid. Bimbingan di dalam dan di luar bilik darjah tidak diberikan. Berkebolehan dalam membantu murid-murid menangani masalah-masalah pembelajaran. Tidak ada penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Tidak memperlihatkan kemahiran mengelola dan juga tidak menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran yang diperlukan. Tidak memperlihatkan kemahiran mengelola. Lebih gemar memberi jawapan terus daripada membimbing ke arah mencari penyelesaian bagi masalah akademik murid. Menunjukkan kemahiran mengelola dengan cekap. Tahap 4 Ada usaha untuk membimbing. . Tahap 5 Berjaya menampilkan diri sebagai pembimbing. Kerap juga membimbing murid-murid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran.G. . Kurang memberi tumpuan kepada masalah sosial dan peribadi murid. Tidak tahu /mahu mengatasi masalah pembelajaran. Kurang penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Bimbingan diberi semasa waktu mengajar sahaja. merancang. sosial dan peribadi. Pengurusan dan Pentadbiran Tidak menampakkan kemahiran mengurus. Kurang menampakkan kemahiran mengurus. Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggungjawab dan perananperanan lain yang 117 Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggungjawab dan perananperanan lain yang Menerima dan sanggup memainkan pelbagai peranan lain yang membawa Tahap 1 Bimbingan Tidak menampil diri sebagai pembimbing. memperlihatkan minat dan kerajinan menjalankan tugas. Tahap 3 Ada usaha untuk membimbing. Tahap 3 Terlibat sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. merancang. Tidak memberi perhatian dalam hal kerenah murid-murid. sosial dan peribadi. sosial dan peribadi. Ada kesanggupan meluangkan masa tambahan untuk membimbing muridmurid apabila diarahkan sahaja. Tahap 5 Menjadi pembantu penasihat kokurikulum secara aktif dan bertanggungjawab. Sanggup meluangkan masa tambahan untuk membimbing muridmurid bila-bila masa sahaja. Mengendalikan aktiviti kokurikulum tetapi tidak begitu bersungguhsungguh dan tidak juga memperlihatkan minat untuk menguasai kemahiran baru. Mahir menggunakan teknik-teknik pemudahcaraan semasa membimbing. Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. A. Tahap 4 Menjadi pembantu penasihat kokurikulum. Ada kemahiran mengelola dan berminat untuk menguasai kemahiran baru.

Melaksanakan semua peranan dengan segera. 118 . Tahap 5 kebaikan kepada sekolah. dan kemahiran memberi motivasi. Boleh merancang dan mengelola dengan baik. Mempunyai kebolehan memimpin dan mengarah. Boleh merancang dengan baik tetapi menghadapi masalah dalam pengelolaan. Boleh memimpin dan mengarah tetapi kurang cekap. Kurang komited dan kurang cekap merancang dan mengelola aktiviti yang berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab baru yang diberikan. Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab. mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menimpilkan ciri-ciri sebagai guru sekolah. Cekap dalam merancang. Tidak bertanggungjawab dan tidak bersungguhsungguh dalam memainkan peranan-peranan lain yang boleh membawa kebaikan kepada sekolah. kecekapan memimpin. Tahap 3 diberikan. Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab. Lambat melaksanakan arahan-arahan pentadbiran. bersungguhsungguh dan dengan penuh tanggungjawab. Tahap 2 mengelola. mengelola dan mengurus pelbagai sumber untuk mencapai objektif sekolah. mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menampilkan ciriciri sebagai guru sekolah. Menampilkan diri sebagai pengelola yang ada kemahiran berkomunikasi.Tahap 1 mengelola. Tahap 4 diberi.

BAHAGIAN 4 INTERNSHIP INTERNSHIP 119 .

KONSEP Internship ialah peringkat transisi profesional yang bertujuan untuk mengaitkan pengalaman amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. 2. akauntabiliti dan integriti dalam melaksanakan tugas c) Membina hubungan dan kerjasama meningkatkan kejelekitan pasukan dengan rakan sejawat untuk d) Berkomunikasi secara berkesan dengan komuniti sekolah dalam pelbagai situasi e) Menguruskan masa. Pelajar dikehendaki merancang. pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan bimbingan pensyarah pembimbing. ketahanan diri. i) bersesuaian dengan tanggungjawab Menunjukkan inisiatif ke arah meningkatkan nilai profesionalisme keguruan secara berterusan. OBJEKTIF Melalui program internship. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. Pelajar yang gagal dikehendaki mengulang keseluruhan internship (b) (iii) Penempatan 120 .1. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah serta aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. PROSEDUR PELAKSANAAN (i) Syarat (a) Pelajar telah menyempurnakan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dan praktikum mengikut struktur kursus yang telah ditetapkan. jati diri. mengurus dan melaksanakan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah aktiviti pengajaran dan b) Menunjukkan komitmen yang tinggi ke arah kecemerlangan. pelajar akan dapat: a) Merancang. emosi dan tekanan secara berkesan sesuai dengan sahsiah seorang guru f) Membuat refleksi dan menilai amalan pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah serta menjana idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan g) Menunjukkan usaha menangani pelbagai cabaran untuk memenuhi kehendak program pendidikan semasa h) Menampilkan ciri-ciri kepemimpinan yang diberikan. 3. membentuk sifat kepemimpinan dan memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah melahirkan guru permulaan yang berkesan. Pada peringkat ini.

Pelajar ditempatkan di sekolah yang sama semasa menjalani Praktikum 3. (iii) Tempoh Pelajar perlu menjalani internship selama empat minggu dalam semester lapan. (iv) Bilangan Waktu Mengajar
a) b) c) d)

Minimum 2 waktu seminggu Maksimum 4 waktu seminggu Pelajar wajib mengajar mata pelajaran major. dikehendaki mengajar 1 hari

Pelajar major prasekolah pengajaran sepenuhnya dalam seminggu. 4. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB (i) a)
b)

Pelajar Menghadiri taklimat yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Memahami, menghayati dan berusaha mencapai matlamat dan objektif internship Berbincang dengan pengurus sekolah dan mentor untuk mencapai persefahaman tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing semasa internship

c)

d) Membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah, guru-guru dan staf sokongan di sekolah
e)

Mematuhi dan mengamalkan Etika Profesion Perguruan, peraturan IPGM, dan peraturan sekolah Hadir ke sekolah dan terlibat dengan aktiviti anjuran sekolah di sepanjang tempoh praktikum

f)

g) Menandatangani buku rekod kehadiran pada setiap hari persekolahan

h) Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran
i)

Menulis persediaan mengajar sebelum melaksanakan pengajaran mengikut bilangan waktu mengajar yang telah ditetapkan Menyediakan perancangan dan pelan tindakan projek atau aktiviti yang berkaitan dengan pembangunan diri murid atau perkembangan profesional guru di sekolah

j)

k) Melaksanakan projek atau aktiviti dan menilai keberkesanannya
l)

Mengamalkan penulisan jurnal reflektif berdasarkan isu atau masalah yang kritikal semasa internship. Penulisan jurnal dibuat berdasarkan tempoh
121

masa yang diambil bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau isu yang difokuskan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A)
m) Melibatkan diri dan membantu pengendalian sekurang-kurangnya satu

komponen kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4A) n) Melengkapkan dan mengemaskinikan portfolio internship
o) Melengkapkan dan menghantarkan borang kehadiran internship ke Unit

Praktikum p) Menyerahkan portfolio internship yang telah dilengkapkan kepada pensyarah pembimbing pada minggu kedua selepas tamat internship. (ii) a) b) c) d) e) PR3 Pengurus Sekolah Menghadiri taklimat yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Memahami, menghayati dan berusaha mencapai matlamat dan objektif internship Melantik mentor untuk membimbing pelajar semasa internship Memaklumkan kes-kes disiplin pelajar kepada IPGM yang berkaitan (jika ada) Menilai prestasi pelajar dalam internship dengan menggunakan borang (Rujuk Lampiran 3-1) 5. PROJEK/AKTIVITI INTERNSHIP Pelajar dikehendaki memilih mana-mana projek/aktiviti yang berkaitan dengan kurikulum atau kokurikulum yang dijalankan di sekolah. Contoh projek/aktiviti yang boleh dilaksanakan: • Melaksanakan tugas sebagai guru kelas • Menguruskan perhimpunan mingguan • Merancang dan mengelolakan pertandingan peringkat sekolah • Merancang dan menguruskan program motivasi peringkat sekolah • Merancang dan mengelolakan projek/aktiviti keceriaan dan kebajikan komuniti sekolah • Merancang dan menguruskan pertandingan sukan • Merancang dan menguruskan aktiviti unit beruniform • Merancang dan menguruskan pelaksanaan kursus dalaman untuk warga sekolah 6. PENILAIAN INTERNSHIP Penilaian pelajar dalam internship dibuat oleh pengurus sekolah dan mentor pada minggu akhir berasaskan kepada komponen-komponen yang dinyatakan dalam Jadual 4.1

122

Komponen Penilaian
1. Kemahiran interpersonal dan intrapersonal 2 Perancangan projek/aktiviti 3. Pelaksanaan projek/aktiviti 4. Penilaian projek/aktiviti 5. Jurnal reflektif 6. Sikap dan sahsiah Jumlah

Rujukan
Pengurus sekolah dan mentor Porfolio internship Portfolio internship Portfolio internship Portfolio internship Pengurus sekolah dan mentor

Wajaran
10% 10% 30% 10% 10% 30% 100%

Jadual 4.1: Komponen Penilaian Internship

123

LAMPIRAN 3 124 .

5 – 23.9 12.0 Peratus 30% 0 – 11.4 6.0 – 4.9 8.0 – 30.0 – 14. cemerlang dalam banyak aspek KRITERIA PEMARKAHAN MENGIKUT TAHAP Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 3.9 5.0 – 6.: ______________________ Kursus : ________________________________ Major : _________________________________ Ambilan : _____________________ Elektif : _____________________ Nama Sekolah : ________________________________________________________________ Rumusan untuk Intership Petunjuk Tahap Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 : Terdapat banyak kelemahan : Terdapat beberapa kelemahan : Pencapaian sederhana : Baik dalam banyak aspek : Amat baik.5 – 7.4 19.KAMPUS PULAU PINANG LAMPIRAN 3-1 BORANG PR3 INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA _______________________________ BORANG PENILAIAN INTERNSHIP Perhatian: Borang ini digunakan untuk penilaian internship yang perlu dilengkapkan mentor dan pengurus sekolah.P.9 4.0 125 .0 – 19. K. Nama Pelajar : ____________________________________ No.9 24.0 – 10.9 15.

BORANG PENILAIAN INTERNSHIP (PR3) Arahan: Sila bulatkan angka yang berkenaan Aspek A.Mengikut kesesuaian jadual perancangan .Penglibatan aktif peserta . INTERPERSONAL & INTRAPERSONAL (10 markah) Komunikasi Hubungan dengan murid Hubungan dengan kakitangan sekolah Hubungan dengan ibu bapa dan masyarakat setempat (Rujuk Portfolio Internship) 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan Markah A = __________ 1 2 3 4 5 B. PERANCANGAN PROJEK/AKTIVITI (10 markah) Matlamat jelas dan sesuai Pelan tindakan disediakan Menyatakan dengan jelas pihak terlibat Tempoh masa pelaksanaan projek/aktiviti sesuai (Rujuk perancangan) Markah B = __________ C. - JURNAL REFLEKTIF (10 markah) 1 2 3 4 5 Mengenal pasti masalah Mengenal pasti punca masalah Merancang strategi penyelesaian masalah Melaksanakan strategi penyelesaian masalah Penilaian kendiri dan rumusan Markah E = __________ 126 .Maklum balas/komen peserta 1 2 3 4 5 Markah C = __________ D. PELAKSANAAN PROJEK/AKTIVITI (30 markah) .Pengendalian projek/aktiviti lancar . - PENILAIAN PROJEK/AKTIVITI (10 markah) 1 2 3 4 5 Menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Markah D = __________ E.

SIKAP DAN SAHSIAH (30 markah) .Keprihatinan .Penampilan diri .Sifat profesional 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan Markah F = __________ Jumlah Keseluruhan Markah = (A + B + C + D + E +F ) = _______% RUMUSAN KESELURUHAN Tandatangan Mentor Tandatangan Guru Besar dan Cop ________________________________ (Nama: ) _______________________________ (Nama: ) Tarikh: _________________________ 127 .Aspek F.Pekerti .

PERANCANGAN PROJEK/AKTIVITI Tahap 1 Tahap 2 Perancangan projek/aktiviti kurang jelas.mengikut jadual perancangan.mengikut jadual perancangan. Tahap 4 Jelas dan teratur. strategi kurang sesuai. ibu bapa dan masyarakat setempat. Ada masalah hubungan dengan kanak-kanak. Kadang kala menghadapi kesukaran dengan rakan. Tahap 3 Jelas. Tahap 4 Menunjukkan keupayaan profesional yang baik selaras dengan peranannya. 3. persembahan mengikut format Tahap 5 Perancangan projek/aktiviti sangat jelas dan teratur. strategi sesuai. tetapi kurang teratur. ibu bapa dan masyarakat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. strategi sesuai. menghadapi kesulitan berhubung dengan rakan-rakan secara sosial dan profesional. kakitangan sekolah. ibu bapa dan masyarakat. Dapat menyesuaikan diri dengan rakan.LAMPIRAN 3-2 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PENILAIAN INTERNSHIP (PR3) 1. Setiap aspek disediakan tahap yang digunakan sebagai petunjuk pencapaian pelajar. sumber rujukan sesuai dengan tajuk. tidak teratur. kurang teratur. mudah diterima sebagai rakan sejawat. kaki tangan sekolah. PELAKSANAAN PROJEK/AKTIVITI Tahap 1 Tahap 2 Kurang jelas. kakitangan sekolah. ibu bapa dan masyarakat. sumber rujukan pelbagai dan sesuai dengan tajuk. kanakkanak. B. sumber rujukan sangat terhad.mengikut jadual perancangan. Berjaya menarik minat kanak-kanak. Tahap 3 Ada tanda-tanda minat dan komitmen. Tidak ada komitmen dalam menjalankan tugas. tidak mengikut jadual perancangan. Pensyarah. kakitangan sekolah. Tidak jelas. persembahan lemah Tahap 3 Perancangan projek/aktiviti jelas. persembahan sangat lemah C. strategi sesuai. Tahap 5 Menampilkan sifat-sifat profesional yang amat baik. Borang PR3 digunakan untuk membuat penilaian internship. tidak teratur. menghadapi masalah memilih pendekatan profesional. 128 . sukar menerima teguran.mengikut jadual perancangan. persembahan kreatif dan mengikut format Perancangan projek/aktiviti tidak jelas. 2. tidak ada sumber rujukan. 4. Memiliki semangat dan komitmen kerja yang amat tinggi. ibu bapa dan masyarakat. kurang teratur. menunjukkan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan rakan. Tahap 5 Sangat jelas dan teratur. kakitangan sekolah. strategi tidak sesuai. Tidak ada usaha untuk mewujudkan hubungan dengan kanak-kanak. persembahan mengikut format Tahap 4 Perancangan projek/aktiviti jelas dan teratur. kanakkanak. Borang rumusan PR3 ini tidak boleh diberikan kepada pelajar. sumber rujukan terhad. tetapi kurang teratur. kanakkanak. kaki tangan sekolah. pengurus sekolah dan guru pembimbing perlu membuat perbincangan sebelum membuat rumusan dan penilaian pada borang PR3. ibu bapa dan masyarakat setempat. INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL Tahap 1 Tahap 2 Semangat bekerja dan komitmen kurang ketara. A. Lapan komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan sebagai fokus membuat rumusan.

seterusnya merancang langkah susulan. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens.D. Menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. JURNAL REFLEKTIF Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Kurang berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebag dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. berbudi bahasa dan berwibawa sebagai seorang guru. sopan santun. memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan dan kewibawaan sebagai seorang guru. Berpakaian kemas. PENILAIAN PROJEK/AKTIVITI Tahap 1 Tahap 2 Kurang jelas. Sangat berjaya menilai kekuatan dan kelemahan diri. Pakaian kurang sesuai dengan profesion dan tempat. Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. kurang teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 3 Jelas. berbudi bahasa. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. Mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Cuba berusaha untuk menimbulkan suasana mesra dan menyenangkan di kalangan murid. Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. seterusnya merancang langkah susulan. tidak teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti E. Berpakaian kemas. Ada usaha untuk menilai kelemahan dan kekuatan diri. Berjaya menilai kekuatan dan kelemahan diri. bersopan santun. berbudi bahasa. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. tetapi kurang teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 4 Jelas dan teratur teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 5 Sangat jelas dan teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tidak jelas. F. Amat berjaya di dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi 129 . Bersopan santun. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Kurang berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi.

Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan murid. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid d. bertimbang rasa. Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur. sabar. kebajikan dan keselamatan murid. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. menyumbang idea dan pandangan. Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru Berpekerti terpuji. Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur 130 . Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Mengamalkan ciri-ciri profesional. iltizam. mesra. luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah. Keprihatinan Tidak prihatin terhadap keperluan murid yang berbeza dan bermasalah Kurang peka terhadap keperluan murid dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan murid dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifat-sifat kemanusiaan. Pekerti Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. beriltizam. terpuji. Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka. Dapat mengambil tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi. kepentingan. Menyediakan persediaan mengajar yang tidak kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. c. peka. bersemangat.Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 b. Sifat Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. sanggup berkorban masa. dedikasi. menyumbang idea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->