FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI TEORI DAN KRITIKAN KESUSASTERAAN BSS 3033

( TUGASAN KUMPULAN) KUMPULAN A

NAMA SITI KAMALIAH BINTI ABDUL MUIN KARTINI BINTI ANDI PADELI MAZLIA BINTI MAT JUSOH NUR IZATI BINTI SULAIMAN RINA RASDIANA BINTI SAHAR

NO.MATRIK D20091034276 D20091034298 D20091034300 D20091034330 D20091034369

TAJUK: TEORI MORAL SEMESTER 2 (SESI 2010/2011) DR. ABDUL HALIM ALI

KANDUNGAN
1.0 PENDAHULUAN 1

2.0 OBJEKTIF

3

3.0 KAEDAH YANG DIGUNAKAN • • • Kaedah Penulisan Sumber Data (Metodologi) Penulisan Laporan Kajian 3 4 4

4.0 HASIL KAJIAN


• • • • • • • • • • •

Asal-usul teori moral Ciri-ciri teori moral Perkembangan teori sebelum merdeka Teori Etika Perkembangan Teori Etika Penyataan Dalam Teori Etika Teori dan Aliran Pemikiran Penilaian dalam Etika Aspek dalam Etika Subjektivisme Etika Objektivisme Etika Kelas Am Teori Etika

5 6 9 10 11 12 13 15 15 15 16 16 2

Moral dalam bahasa Latin disebut moralis. kelakuan. Maksud tersebut mempunyai beberapa pengertian iaitu moral dihubungkaitkan dengan kegiatankegiatan manusia yang dipandang sebagai baik atau buruk. Realisme.0 RUMUSAN 21 BIBLIOGRAFI 22 1. 3 . Premis yang menjadi kayu ukur kepada pemikiran teori moral dan etika barat ialah pemikiran yang rasional. istiadat. tabiat. Falsafah-falsafah moral ini didasarkan kepada falsafahfalsafah umum. Dengan kata lain.• • Sumbangan teori moral Tokoh 17 20 5. tingkah laku. Falsafah-falsafah umum yang utama ialah Idealisme. adil. Pragmatisme dan Eksistensialisme. akhlak dan cara hidup. cara. watak.0 PENDAHULUAN Teori-teori moral dan etika barat didasarkan kepada falsafah-falsafah moral yang telah wujud sejak zaman Yunani kuno lagi. cekap dan berkebajikan. moris atau mores merujuk kepada adat. kebiasaan. mos. benar atau salah dan tepat atau tidak tepat. Hal ini termasuklah kemampuan untuk menginsafi yang benar dan salah serta mendidik orang lain dengan peraturan yang sesuai sama ada tingkah laku itu betul atau salah semasa berhubungan dengan orang lain. moral ialah unsur mendidik dan memberi pengajaran yang mempunyai nilai yang baik atau buruk serta menjadi dasar sesebuah karya sastera. Pengertian lain termasuklah unsur yang sesuai dengan peraturan atau prinsip yang diterima berhubung dengan yang benar.

Etika yang berasal daripada perkataan Greek. Metafizik yang berada di bawah lembayung ontologi merupakan salah satu daripada cabang utama ilmu falsafah atau ilmu pengetahuan mengenai segala yang di luar alam tabii yang tidak diketahui rahsia isi keseluruhannya. iaitu ‘ethos’ membawa maksud ilmu berkenaan prinsip-prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. benar dan salah sesuatu tindakan moral atau etika ialah pemikiran rasional (rational thinking) yang berlandaskan akal fikiran manusia semata-mata. Aspek moral melalui kesusasteraan sering dikemukakan oleh pengkritik yang bersikap komited terhadap masyarakat atau terhadap manusia seluruhnya.pertimbangan yang menentukan baik. Pemikiran rasional yang hanya berlandaskan penggunaan akal manusia adalah terbatas kerana manusia sememangnya diciptakan dengan kekurangan dan kelemahan. teori moral yang berlandaskan pemikiran rasional manusia semata-mata sudah pasti bersifat tentatif dan relatif kerana pemikiran akal manusia adalah berubah-ubah dan bukannya bersifat statik. Sedangkan perkara-perkara yang tidak dapat dicapai oleh akal (metafizik) adalah lebih luas skopnya. manusia hanya mampu menggunakan pancaindera yang ada untuk melihat sesuatu perkara itu secara zahir dan terhad. Oleh itu. Oleh sebab itu. Para pengkritik moral berpendapat bahawa kesusasteraan sesuai dijadikan alat untuk mengajar dan mendidik masyarakat atau manusia agar menerima nilai-nilai yang baik. Premis yang menjadi kayu ukur kepada pertimbangan. Ini kerana. Teori-teori moral yang wujud walau bagaimana rencam sekalipun adalah semata-mata berdasarkan pemikiran yang rasional. buruk. pengkritik akan mencari nilai-nilai yang baik dalam karya sastera yang dikajinya dan jika nilai itu amat kurang maka pengkritik akan menegur dan berpesan kepada pengkarya agar menghasilkan karya-karya yang 4 .

3.3 Mengkaji tentang perkembangan teori moral dalam bidang kritikan kesusasteraan di Malaysia dari sebelum merdeka hingga selepas merdeka. sesebuah karya sastera yang baik itu harus bermoral. Menurut Muslim Burmat (1999). 2. Laporan kajian atau penyelidikan ialah penulisan ilmiah yang 5 . 2. apa jua bentuk tulisan itu harus kita bahaskan dalam konteks sastera walaupun yang kita lihat adalah moral. Hal ini subjektif kerana jika karya itu mementingkan gaya tanpa moral. 2. sudah pasti isinya hambar dan tidak ada sumbangan kepada bangsa.0 OBJEKTIF 2.1 Mengkaji dan memahami tentang teori moral melalui sejarah dan perkembangannya. Justeru dalam pendekatan ini. sebagai hasil sastera.2 Mengenal pasti sumbangan teori moral dalam perkembangan teori dan kritikan kesusasteraan.bermoral pada masa akan datang.0 KAEDAH YANG DIGUNAKAN a) KAEDAH PENULISAN Kaedah penulisan yang digunakan dalam kajian kami ialah laporan kajian atau penyelidikan. Dalam konteks dunia kritikan kesusasteraan. ditegaskan bahawa pendekatan moral itu bertolak dari dasar pemikiran karya sastera itu tanpa mengira genre apa pun dianggap sebagai sebagai wacana yang ampuh dan efektif dalam usaha membina moral dan keperibadian sesuatu kelompok masyarakat.

Kumpulan kami telah banyak menggunakan bahan-bahan rujukan di perpustakaan semasa menjalankan kajian kami ini. 2000). serta juga suatu seni bagi melaksanakan suatu karya sains (Adam dan Schvaneveldt. Berdasarkan kajian kami. suatu set perkakasan bagi melaksanakan suatu penyelidikan dan perolehan maklumat. Ciri-ciri teori moral 3. Kaedah kajian kuantitatif juga dikenali sebagai kajian eksperimental dan kajian tinjauan (Fellow dan Liu. b) SUMBER DATA (METODOLOGI) Metodogi kajian merupakan suatu proses. Fielding dan Schreier (2001) telah mengklasifikasikan bahawa terdapat tiga jenis metodologi kajian iaitu kajian kuantitatif. 1985). Kajian kuantitatif merupakan suatu pertanyaan terhadap masalah yang telah dikenal pasti berdasarkan kepada pengujian suatu teori yang digubah oleh pembolehubah. Asal usul teori moral 2. Secara umumnya. diukur melalui perwakilan nombor dan dianalisa menggunakan teknik statistik (Neuman.Perkembangan teori sebelum merdeka 4. kami telah menggunakan kaedah kajian kuantitatif. Penghuraiannya juga bersandarkan kepada metodologi saintifik dan berdasarkan data kerja lapangan dan rujukan perpustakaan.menyampaikan maklumat atau fakta tentang sesuatu kepada pihak lain. c) PENULISAN LAPORAN KAJIAN 1. Teori Etika 6 . 1997). kajian kualitatif dan kajian hybrid.

Sasterawan Barat berpendapat bahawa hasil kesusasteraan yang baik mestilah bermutu.S. Penilaian dalam Etika 9.H. Leavis. menggambarkan kebenaran dan memperlihatkan kesungguhan yang tinggi serta sesuai dengan iklim dan amalan masyarakat pada zaman itu. Antara tokohnya adalah seperti D. Kebanyakan mereka berpendapat kritikan moral bergantung pada nilai baik dan buruk di mata masyarakat. Dalam tahun-tahun 1950-an. Pendekatan ini pernah digunakan oleh Aristotle. Dalam kritikan sastera. Subjektivisme Etika 11. Perkembangan Teori Etika 6. Penyataan Dalam Teori Etika 7. Kelas Am Teori Etika 13. John Middleon Murray. G. dan T.0 • HASIL KAJIAN Asal-usul teori moral. Tokoh 4. Aspek dalam Etika 10. 7 . golongan moralis adalah merupakan golongan pengkritik yang sangat aktif.R. Pendekatan ini telah digunakan sejak dari zaman Greek lagi. pendekatan moral ini boleh dianggap tua.5.Lawrence. Teori dan Aliran Pemikiran 8.Elliot. F. Objektivisme Etika 12. sementara Plato pernah menggunakan pendekatan ini dalam membuat penilaian puisi pada zamannya. Ornell. Sumbangan teori moral 14.

Dalam zaman Kegelapan Eropah atau Dark Ages. pendekatan moral bertolak dari dasar pemikiran bahawa sesuatu karya sastera dianggap sebagai suatu medium yang paling berkesan dalam membina moral dan 8 . kebudayaan dan falsafah. Pendekatan moral lebih menekankan kepada penilaian moral dan hubungan budaya iaitu penilaian bercorak agama. Oleh itu. humanisme dan moral mulai mendapat perhatian daripada para pengkritik yang berpendekatan moral untuk dijadikan dasar kritikan. kebudayaan dan falsafah. Sejak dari itu. membicarakan tanggungjawab paderi di gereja dan mengemukakan cara-cara untuk memperbaiki perangai manusia. • Ciri-ciri teori moral Menurut Atar Semi. yang menceritakan kisah-kisah nabi daripada Bible. Pada zaman ini karya sastera harus menghidupkan watak yang benarbenar rasional dan bermoral. Karya sastera khasnya drama pada masa itu memberikan panduan kepada pengkaji untuk membina teori nilai dan sastera dalam kritikan sehingga prinsip kritikan ditentukan oleh isi dan moralitinya. Unsur-unsur negatif akan dikecam sebaliknya unsur-unsur yang positif dan membina akan disanjung dan dipuji. Adakah unsur-unsur itu bertentangan dengan agama. terciptalah aliran humanisme atau kemanusiaan yang meletakkan manusia ialah pusat kehidupan alam yang bertaraf tinggi dibanding dengan makhluk yang lain. Ketinggian taraf manusia menentukan itu adalah ditentukan oleh moral dan moral itu manusia perlu mempunyai peraturan. Penekanan dalam kritikan lebih kepada soal baik buruknya sesuatu unsur yang terdapat dalam sesebuah karya. Kemudian muncul zaman Renaissance iaitu zaman kebangkitan Eropah yang meletakkan manusia mempunyai taraf lebih tinggi daripada haiwan dan yang membezakannya ialah sifat taakulan dan moralnya. disiplin dan batasnya. telah muncul genre Morality Play.

Melalui pernyataannya. Eliot seperti yang dinyatakan oleh Rahman Shaari (1994:74) : The greatness of literature cannot be determined solely by literary standards. Hal ini dapat dilihat melalui pernyataan T.keperibadian sesuatu kelompok masyarakat (Rahman Shaari. Pengkritik akan menghubungkan isi teks dengan realiti di luar teks untuk mengukuhkan signifikasi moral yang dikritik. Antara pendekatan yang digunakan dalam teori moral adalah dengan memberikan penekanan kepada isi teks yang dihubungkan dengan prinsip-prinsip moral berbanding bentuknya. Pendekatan moral juga berpendapat bahawa hasil sesebuah karya sastera adalah ciptaan yang harus disanjung dan dimuliakan. Aspek isi ialah cerita dan persoalan yang menjadi isu semasa dan bentuk hanyalah sebagai alat untuk menyampaikan isi atau moral. Karya yang baik seharusnya bermoral dan keunggulan sesebuah karya adalah bergantung kepada ketinggian moral dalam karya tersebut manakala karya yang tidak bermoral pula dianggap tidak bernilai. T. Aspek moral merupakan salah satu unsur mendidik yang memberi pengajaran dan perlu menjadi dasar sesebuah karya sastera. Moral dihubungkaitkan dengan kegiatan-kegiatan manusia yang dipandang baik atau buruk. 1994:72). Para pengkritik moral berpendapat bahawa kesusasteraan sesuai dijadikan alat untuk mengajar dan mendidik masyarakat atau manusia untuk menerima nilai-nilai yang baik. Hal ini berlaku kerana para pengkritik moral 9 .S. Mereka beranggapan bahawa.S.Eliot berpendapat bahawa terdapat fungsi lain dalam kesusasteraan selain daripada fungsi seni atau fungsi estetik. teks kesusasteraan bukan sahaja sebagai satu hasil seni tetapi melalui isi dan matlamatnya mampu menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang baik dan sempurna. thought we must remember that whether it is literature or not can be determined only by literary standard.

Dalam teori moral juga mereka menganalisis sesebuah karya sastera melalui sudut didaktik. Oleh itu.beranggapan bahawa kesusasteraan sesuai dijadikan alat untuk mengajar dan mendidik masyarakat untuk menerima nilai-nilai yang baik.S. Hal ini demikian kerana kesusasteraan dikatakan mempunyai tanggungjawab etika iaitu sebagai alat untuk memperbaiki dan meningkatkan nilai moral masyarakat. Didaktik merujuk kepada karya-karya sastera yang mempunyai unsur pengajaran. (1994:114) : 10 .S. Dalam membicarakan pemikiran teori moral. Horace turut menitikberatkan unsur didaktik sebagai keperluan yang perlu ada dalam karya dan bukan sekadar hiburan semata-mata. Oleh itu. maka pengkritik akan berpesan kepada penulis agar menghasilkan karya yang lebih bermoral pada masa akan datang. T. Eliot yang merupakan seorang penyair dan pengkritik Inggeris turut merujuk kepada aspek agama ketika membicarakan tentang kesusasteraan. Ukuran moral merupakan sesuatu yang subjektif dan bergantung kepada nilai sesuatu masyarakat kerana setiap masyarakat mempunyai nilai dan etikanya yang tersendiri. Eliot turut mengakui hakikat bahawa penilaian moral ini bersandar pada etika sesuatu masyarakat. Menurut beliau dalam Rahman Shaari. untuk melakukan kritikan berdasarkan teori moral. nilai sastera perlu dilihat melalui aspek etika dan agama dan pendekatan moral perlu diiringi dengan pendekatan keagamaan. didikan dan pembentukan akhlak yang baik yang boleh dijadikan panduan kepada pembacanya. Pada pendapat beliau. pengkritik akan mencari nilai-nilai yang baik dalam sesebuah karya yang dikaji dan sekiranya tiada atau kurangnya nilai yang baik dalam sesuatu karya. Pendekatan moral mengambil kira idea Plato yang sangat menekankan aspek moral dalam karya seni sastera. seringkali pemikiran agama ditonjolkan. pengkritik perlu berusaha mengkaji dan menganalisis teks serta menilai sesuatu teks kesusasteraan dengan memberi penekanan kepada nilai moral dan kesan didaktiknya kepada masyarakat. T.

apabila dikaitkan kesusasteraan dengan moral. maksud yang cuba disampaikan oleh penulis dalam kedua-dua baris tersebut tidak dapat diterima umum kerana keinginan penyair untuk menyuarakan kebebasan 11 . Kritikan berdasarkan teori moral mementingkan isi berbanding bentuknya dan sesebuah karya haruslah disanjung tinggi dan dimuliakan. Penulisan kritikan yang mementingkan penilaian isi karya berdasarkan pendekatan yang telah lama muncul ini lebih mudah dan sesuai digunakan oleh para pengkritik. Dalam kritikannya. Pendekatan moral lebih menekankan kepada penilaian moral dan hubungan budaya iaitu penilaian bercorak agama. Melihat sama ada unsur – unsur tersebut selari atau bertentangan dengan agama. Menurut Abdul Salam. Beliau menganalisis sajak ‘Manusia Liar’ karya Merayu Rawan. Hal ini terbukti melalui tulisan yang dihasilkan oleh beberapa orang pengkritik antaranya Abdul Salam. dan falsafah. dan tuhan.Our religion imposes our ethics. Persoalan moral juga jelas tergambar dalam kritikan Abdul Salam melalui sajak ‘Kasih dan Rindu’ karya Tongkat Warrant dengan memberi tumpuan kepada dua baris berikut: Masih terasa lagi panas bibirmu. Unsur-unsur negatif akan dikecam manakala unsur-unsur positif dan membina akan disanjung dan dipuji. beliau menerangkan tentang manusia yang tidak mempunyai pegangan agama diibaratkan sebagai haiwan liar. Kehidupan tanpa pegangan pula dikatakan seperti anak yang tidak mengenang jasa ibu bapa. bangsa. • Perkembangan teori sebelum merdeka Menurut Mana Sikana dalam buku sejarah kritikan puisi melayu moden (1995). and our behavior towards our fellow men. agama. karya yang baik haruslah bermoral. kebudayaan dan falsafah. our judgement and criticism of ourselves. negara. dalam kucupan di malam berpisah dulu. Penekanan dalam kritikan lebih kepada soal baik buruknya sesuatu unsur yang terdapat dalam sesebuah karya. kebudayaan.

Namun. kritikan dalam tahun 30-an hingga 40-an adalah tidak begitu berkembang tetapi masih dapat dilihat kecenderungan membicarakan aspek moral dalam sastera. keamanan. cerpen. Teori etika sebenarnya cuba meningkatkan maruah. Abdul Salam memberi perhatian terhadap karya yang bermoral iaitu unsur yang dapat memberikan kesedaran dan keinsafan kepada masyarakat. kegembiraan dan kesejahteraan manusia. Penulis-penulis novel.jiwanya bukan bererti bebas daripada landasan nilai-nilai agama dan peradaban mulia. dalam bidang kritikan kita lebih banyak menemui kritikan yang menggunakan pendekatan sosiologi. Ahli falsafah mendapati ia adalah subjek yang rumit. Oleh itu kritikan menggunakan pendekatan moral dan sosiologi adalah saling melengkapi antara satu sama lain. Contohnya. Dalam kesusasteraan Melayu. Hal ini disebabkan kerana konsep pendekatan sosiologi itu sendiri lebih luas dan turut merangkumi bidang moral.Mihardja yang dikatakan dapat merosakkan kesucian agama Islam. Abdullah Basmeh ada menyentuh aspek moral dalam memberi kritikan terhadap novel Atheis karya Achdiat K. Beliau amat menyenangi dan menerima sajak itu sebagai sebuah karya yang baik kerana mengemukakan isi tentang pembangunan. Peraturan etika melibatkan semua orang. dan puisi Melayu pada awal pertumbuhan sastera Melayu moden memang cenderung menerapkan nilai-nilai moral dalam karya mereka. Hakikat ini jelas tergambar apabila Abdul Salam mengkritik sajak ‘Ombak’ karya Kalam al-Mahmudi Kedah. Ia 12 . Teori etika diasaskan kepda andaian bahawa manusia adalah rasional dan bebas membuat pilihan. • Teori Etika Etika adalah satu bidang mengenai melakukan perkara yang betul. iaitu pembangunan jiwa rakyat agar insaf akan penderitaan golongan nelayan yang hidup dalam serba kedaifan.

Menurutnya lagi. Socrates menggunakan pendekatan yang mencabar dan menggalakkan rakan-rakannya untuk berfikir tentang kebaikan dan kesihatan roh. kebaikan moral adalah suatu imbangan dan harmoni dalam kalangan perbezaan yang wujud dalam roh. Socrates menyatakan bahawa kebahagiaan adalah mustahil diperoleh tanpa memiliki kebaikan moral dan tindakan yang tidak beretika yang akan menganggu orang lain. kebaikan moral berada pada bahagian dalaman 13 . Plato dan Aristotle. walaupun tidak melanggar undang-undang boleh menjejaskan kerjaya dan reputasi kita. Etika juga merupakan satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang moral. Buchnloz (1989) pula menyatakan teori etika sebagai sistem kepada panduan tingkah laku. Beliau turut menambah. Plato pula telah menjalankan kajian terhadap hubungan etika dengan personaliti manusia. malah beliau menganggap orang yang tidak beretika sebagai orang yang lemah dan mempunyai psikologi yang tidak sihat. kaedah moral dan tindakan serta kelakuan manusia yang betul. Shea (1988) menyatakan pendapatnya dengan menyatakan bahawa teori etika merupakan prinsip bertingkah laku yang mengawal individu atau profesion dan sebagai satu standard tingkah laku.bertujuan untuk mencapai keputusan yang baik untuk manusia sejagat. • Perkembangan Teori Etika Etika bermula di zaman purba Greek apabila ahli-ahli falsafah hanya memberikan tumpuan kepada kebaikan moral. Idea utama Socrates tentang etika adalah berhubung dengan menyakinkan orang agar berakhlak mulia. Terdapat beberapa tokoh dalam teori etika ini yang menyatakan pendapat masing-masing mengenai teori etika ini iaitu Socrates. French dan Granrose (1995) menyatakan teori etika sebagai set panduan atau peraturan bertingkah laku iaitu menyelesaikan konflik terhadap keinginan. prinsip moral. Perilaku yang tidak beretika.

Sekiranya pada zaman terdahulu etika dahulu menekankan kebaikan moral dan rasionalnya. iaitu tindakan yang mempunyai sifat etika dalaman dan memerlukan status moral daripada akibat (consequences) yang dibuat dan tindakan itu sama ada betul atau salah. Berdasarkan pendapat Aristotle pula. Etika moden telah membentuk dua persaingan. Penyataan Dalam Teori Etika Etika deskriptif Etika deskriptif merupakan suatu disiplin yang membicarakan tentang sejarah sistem moral. beliau mempunyai pendapat yang berbeza dengan Plato dan Socrates dengan menyatakan bahawa kebaikan moral mempunyai hubungan yang sedikit dengan intelektual tetapi lebih kepada sifat (character) atau personaliti. Yahudi. 14 . Etika deskriptif menyatukan bentuk atau karektor sesuatu sistem moral yang ada tanpa membuat penilaian. pengadilan dan keputusan terhadap sistem tersebut. apakah peraturan yang digunakan dan dianuti dalam sesebuah masyarakat dan sebagainya. • I. Islam. Etika deskriptif memberitahu bagaimana ahli masyarakat harus bertingkah laku. ketiga-tiga ahli falsafah ini berpendapat bahawa kebajikan seseorang itu bergantung sepenuhnya dan berada dalam tangan seseorang itu. Budhha.intelektual. Dahulunya ia dikenali sebagai Teologikal dan kini dikenali sebagai Deontologikal iaitu pendekatan kepada etika. etika moden banyak memfokuskan kepada menentukan sifat-sifat beretika menerusi tindakan. Etika deskriptif menyedarkan manusia bahawa terdapat pelbagai sistem moral yang bersifat relatif di muka bumi ini iaitu etika Kristian. Bagaimanapun. Plato dan Socrates pula mengatakan beretika itu mempunyai hubungan rapat antara kebaikan moral dan personaliti yang sihat. Hindu dan sebagainya.

Golden Rule merupakan contoh prinsip etika normatif klasik.II. Deontologi atau non consequentialist Teori ini berasaskan kepada prinsip asas iaitu kewajipan manusia. deon iaitu duty yang merujuk kepada kewajipan individu. • I. Inilah yang dikatakan sebagai nilai mutlak dan biasanya berkait rapat dengan agama. Jika mahu orang melakukan perkara yang baik kepada kita. Ianya juga menjurus kepada kenyataan yang memberitahu apa yang mesti dilakukan dan apa yang betul. Etika Normatif Merujuk kepada panduan dan peraturan yang berkaitan dengan tingkah laku yang baik dan jahat. 15 . Etika normatif menyedarkan kita bahawa tidak semua nilai moral berubah mengikut perubahan masa tetapi ada yang terus kekal dipelihara meskipun budaya mengalami perubahan. Ia menilai. bukan undang-undang moral sedia ada dan sedia diterima. mengkritik dan membuat keputusan terhadap sistem moral yang ada disamping menerangkan sesuatu undang-undang moral yang dianggap terbaik. maka kita perlu melakukan perkara yang baik juga kepada orang lain. Teori dan Aliran Pemikiran Teologi Teori ini melihat kebaikan dan keburukan sesuatu tindakan. II. Teori ini berasal daripada perkataan Greek. Sesuatu perbuatan itu tidak diketahui sama ada baik atau buruk sehinggalah melihat kepada kesannya. Etika normatif mengemukakan sistem moral yang piawai berpandukan sistem sedia ada.

Relativisme Sesuatu yang dianggap baik oleh suatu masyarakat tidak mungkin dianggap sedemikian oleh masyarakat yang lain. IV. Non Naturalisme Moral adalah sesuatu yang unik dan tidak boleh dikelaskan. Baik perlu dijelaskan dalam bentuk kualiti fakta alam seperti memenuhi keperluan manusia. Individu berhak meletakkan nilai sama ada baik atau sebaliknya. Ini bererti masyarakat yang berlainan memberikan nilai moral yang berbeza bagi tingkah laku yang serupa. VI. V. Naturalisme Sesuatu perbuatan itu baik atau buruk bergantung kepada pengalaman keseronokan. Perasaan peribadi terlibat dalam menilai dan menentukan baik buruk sesuatu tindakan.III. Objektif Kod moral adalah bebas daripada kepentingan individu. Subjektif Penilaian terhadap sesuatu etika berdasarkan kepada penilaian diri sendiri. Baik dan buruk tidak bersandar kepada sikap individu tetapi wujud dengan sendirinya. mendatangkan kebahagiaan. 16 . VII. Sesuatu perlakuan itu baik kerana ianya memang baik. kenikmatan dan sebagainya kepada manusia.

melabelkan perbuatan jika ianya meningkatkan kehidupan dan melabelkan sebaliknya jika perbuatan itu memusnahkan kehidupan. Aspek pertama iaitu keupayaan menilai yang baik dan buruk. dosa dan pahala atau sesuai dan sebaliknya. Aspek yang kedua pula melibatkan komitmen dalam melakukan apa yang baik dan bersesuaian. Jika manusia merupakan kemahuannya. Etika mengambil kira penilaian ke atas suatu tindakan itu berbanding hanya dengan melabelkan perbuatan yang baik jika ianya memenuhi kehendak dan keperluan manusia sahaja. Absolutisme Prinsip moral berbeza dari satu budaya dengan budaya yang lain. Etika tidak lagi semata-mata satu topik perbualan dan isu yang diperdebatkan tetapi memerlukan tindakan dan susulan. • Penilaian dalam Etika Penilaian terhadap perbuatan yang baik adalah melalui peningkatan terhadap kesedaran dan pembangunan rohani individu hasil daripada perbuatannya. • Subjektivisme Etika Subjektivisme etika adalah bergantung kepada faktor kemahuan sama ada individu atau pencipta sebagai subjeknya. Misalnya. prinsip asas sejagat adalah sama. badan perundangan akan 17 . • Aspek dalam Etika Terdapat dua aspek dalam etika. semua masyarakat meletakkan nilai yang tinggi kepada kebaikan. Bagaimanapun.VIII.

menentukan suatu keputusan itu dari segi undang-undang. alasan kepada penilaian etika dan definisi istilah-istilah berkaitan etika itu sendiri. • Kelas Am Teori Etika Ahli falsafah lazimnya membahagikan teori etika kepada tiga kelas am iaitu meta etika. Undang-undang tidak dicipta dan tidak berasaskan subjek sama ada manusia atau tuhan. Pengampunan dan pembalasan atas dosa yang dilakukan atau pahala atas kebaikan yang dibuat adalah antara manusia dan Tuhan. etika. pencemaran alam. Etika gunaan pula melibatkan penyelesaian ke atas isuisu kontroversi seperti isu pengguguran. Untuk mengelakkan hukuman. seseorang perlulah melengkapkan kehidupan masingmasing serta mematuhi undang-undang. Hukuman yang dikenakan adalah muktamad. Jika kemahuan itu menjadikan Tuhan sebagai subjeknya. nila-nilai moral merupakan suatu kebaikan. • Objektivisme Etika Menurut objektivisme etika. normative dan etika gunaan. Salah satu bentuk objektivisme etika ialah nilai mutlak moral (moral absolutism). Metaetika mengkaji asal prinsip-prinsip etika dan penggunaannya. Etika normatif lebih kepada praktikal. Hukum Karma dan kelahiran semula merupakan gambaran kehidupan dalam objektivisme etika yang mencapai sifat lengkapnya. Adakah prinsip etika merupakan suatu rekaan sosial? Adakah prinsip-prinsip etika ini merupakan gambaran hasil daripada emosi individu? Meta etika menjawab persolan ini yang memfokuskan kebenaran universal. homoseksual dan 18 . Misalnya dalam menentukan piawai moral terhadap tindakan yang betul atau salah. ketentuan Tuhan. maka hukuman lebih berbentuk kepada pembalasan Tuhan. pembunuhan anak.

19 . lukisan dan tarian. Ilham yang datang terlebih dahulu mestilah diteliti dan difikirkan buruk baiknya. Ia berbeza dengan hasil seni yang lain seperti nyanyian. karya sastera yang dihasilkan mestilah penuh dengan nilai moral yang tinggi. Karya-karya yang tidak mementingkan moral dianggap tidak bernilai. Etika gunaan mengaplikasikan garis panduan konseptual dalam meta etika dan etika normatif untuk menyelesaikan isu-isu ini.peperangan nuklear. sesebuah karya sastera itu wajib mempunyai moral kerana ia sebagai neraca yang menentukan nilainya. Tuntasnya. dalam sesuatu zaman yang menganggap bahawa moral yang baik terletak pada pemeliharaan maruah jantina. malahan seseorang pengarang itu harus juga mempunyai visi. Sumbangan teori moral Mengiktiraf sesebuah karya sastera. maka sastera bercorak seks tidak boleh diterima masyarakat. aspirasi dan perjuangan dalam penyuguhan karyanya. Oleh itu. Karya yang baik haruslah bermoral dan ketinggian sesebuah karya pula bergantung kepada ketinggian moral tersebut. Kemuliaan sesebuah karya adalah disebabkan oleh adanya unsur-unsur falsafah. Teks yang tidak bermutu dan bermoral dianggap sebagai teks yang tidak ada nilainya pada pandangan teori moral. Bidang penulisan bukan sahaja memerlukan bakat dan kemahiran sastera semula jadi. pemikiran atau premis yang menjadi tulang belakang karya tersebut. Contohnya. kemudian dituliskan dengan penuh kesedaran. ukiran. bukannya diisi dengan perkara-perkara yang remeh dan sia-sia. Sumbangan pertama teori moral dalam dunia kesusasteraan ialah teori ini mengiktiraf sesebuah karya sastera. Teori ini mengatakan bahawa karya sastera adalah ciptaan yang harus disanjung dan dimuliakan. • I.

III. Masyarakat yang mempunyai nilai-nilai moral yang jitu dan sayang akan negaranya. yang penting karya itu mempunyai unsur-unsur yang boleh mengajak para pembaca untuk berfikir dan mengikut landasan yang telah ditentukan. Mereka sanggup berkorban demi kedaulatan negara mereka. Walaupun kriteria pengalaman dan kebijaksanaan satu cara biasa mendekati hasil sastera. mengajar dan membimbing serta memandu pembaca dan penulisnya juga. pengarang juga mestilah menjadi golongan moralis. didaktis dalam sastera ialah karya yang mengandungi unsur-unsur pengajaran dan doktrin yang boleh memandu para pembaca ke sesuatu arah dan tujuan. Menurut Karl Beckson dan Arthur Ganz (1972). Masyarakat sebeginilah yang ingin dilahirkan oleh sesebuah negara. Setiap pengarang hendaklah berkarya dengan penuh kejujuran. pendidikan dan politik atau apa jua. teori ini memberi keutamaan kepada karya yang penuh dengan pengalaman benar dan fakta serta berisi dengan kebijaksanaan dan kepintaran yang akan dijadikan sebagai bahan pemikiran oleh para pembacanya. Membentuk masyarakat dengan sifat sastera yang didaktis. Mendidik para penulis Selain pembaca. tetapi pendekatan moral ini mengkhususkan penilaiannya terhadap aspek tersebut. Masyarakat sebegini juga sanggup untuk mempertahankan negaranya daripada ancaman musuh luar. di samping menggunakan bahan-bahan yang memabukkan bagi melahirkan karya yang baik. Sesungguhnya moral itu bererti mendidik. Teori moral juga tidak dapat menerima pengarang yang mengalami ‘neorosis’ atau ‘psikosis’ di bawah kesedaran mereka. bersih hati dan sedia untuk belajar. Sesuai dengan fungsi didaktisnya.II. Hal ini disebabkan bukan sahaja karya sastera menjadi contoh ikutan oleh 20 . Arah tersebut sama ada arah dan tujuan kepada sosial.

Karya yang besar selalunya mempunyai motif moral yang dapat merangkumi ketiga-tiga aspek ini. Oleh itu. Penulis mesti bermoral dan tidak memakai bahan-bahan yang mengkhayalkan seperti alkohol bagi menghasilkan karya yang penuh bermoral. Tidak sahaja genrenya berbentuk sejarah. Mencemerlangkan aspek pensejarahan sesuatu bangsa.masyarakat. malah gaya hidup penulisnya demikian juga. Kesusasteraan sebenarnya mempunyai fungsi pensejarahan. Hal ini terbukti apabila manusia. moralis menekankan norma yang menentukan sikap dan contoh itu ditentukan oleh masyarakat zaman penulis itu sendiri. Sekiranya terjadi juga keadaan seperti itu. Teori moral memberikan penghargaan yang tinggi kepada pengarang yang menyumbangkan baktinya 21 . tetapi karya-karya tersebut telah membina sejarahnya sendiri dalam posisi dan hierarki karya yang baik dan menjadi lambang zaman. Penulis yang menulis sesebuah karya yang penuh dengan unsur moral perlulah menunjukkan gaya hidup yang sihat sesuai dengan karya yang dihasilkannya. Inilah yang telah diaplikasikan oleh Leo Tolstoy. Shakespeare dengan 43 buah drama sepanjang hayatnya telah dapat mengangkat bangsa Inggeris sebagai bangsa besar. Shahnon Ahmad dengan novel-novelnya yang cemerlang seperti Ranjau Sepanjang Jalan dan Renting telah menjadikan bangsa Melayu sesuatu bangsa yang bermaruah. IV. tamadun dan sejarah itu tidak dapat dipisahkan. Cumanya. melalui karya besarnya War And Peace atau Harun Aminurrasyid dalam Panglima Awang. Teori moral melihat sejauh mana sesebuah karya itu dapat memberikan sumbangan ke arah mencemerlangkan persejarahan sesuatu bangsa. ia umpama mencemarkan karya moral yang telah dihasilkan tadi. para penulis juga sebenarnya terdidik melalui teori moral ini. berdaulat dan dihormati.

Robert Shafer. sama ada dari aspek temanya atau karya itu telah diiktiraf oleh dunia antarabangsa. karya itu boleh diterima atau difahami oleh semua kerana sumber dan fokusnya adalah mengenai alam kehidupan. Sering pula ia melontarkan pemikiran-pemikiran yang berbentuk universal. Sementara itu. karya itu tidak mempunyai apa-apa pengertian. Selain itu. Plato tidak menginginkan karya sebegini.R Elliot. usaha itu telah dilanjutkan oleh Norman Forester. karya-karya yang tidak mengkhususkan skop pembacanya. Sebaliknya. Kemudian. 22 . Plato amat mementingkan karya yang penuh dengan pengisian yang berguna untuk masyarakat. Horace juga menitikberatkan unsur-unsur didaktif sebagai keperluan yang perlu ada dalam karya di samping untuk tujuan berhibur. Paul Elmer More telah menggunakan teori moral pada abad ke-20. Karya yang tidak bermesej seperti karya yang tidak ada fungsinya. Karya seumpama ini akan diberi penghormatan oleh teori moral. Plato dalam Republic sudah menegaskan syarat bahawa mesej atau perutusan sesebuah karya adalah penting. Graham Munson dan ramai lagi. malah untuk seluruh manusia sejagat dan selalu menyuguhkan persoalan-persolan yang berbentuk universal dalam pengertian.sehingga bangsa itu menjadi besar dan menghargai karya yang telah mencipta sejarahnya sendiri. G. Plato sangat menekankan aspek moral dalam karya seni sastera. sesebuah karya sastera mestilah mengandungi unsur pendidikan. Karya sebegini hanya dibaca untuk hiburan dan mengisi masa lapang semata-mata. • Tokoh Kaya sastera yang telah dinilai berdasarkan moral sebenarnya telah dibicarakan sejak zaman Greek lagi. Karya tanpa mesej tidak menyumbang langsung dalam membentuk personaliti mesej yang bermoral. Tanpa mesej. Aspek universalisme bererti karya itu diterima oleh umum. Horace dalam Ars Poetica menegaskan bahawa di samping unsur hiburan.

Tegasnya. salah satu ciri sastera ialah mengandungi sikap hidup dan semangat zaman yang dibentuk oleh zaman masyarakat. moral ditentukan oleh nilai masyarakat. Undang-undang sastera terbentuk ke arah memberikan perkhidmatan yang cemerlang supaya manusia sentiasa berbaik-baik antara satu sama lain. Menurut teori ini. 23 . Dalam banyak hal. Teori ini amat mementingkan nilai dan pengajaran yang baik demi tamadun bangsanya. tetapi jika sekiranya karya itu kekurangan moral. maka ia tidak dapat dianggap sebagai sebuah karya yang besar.5. Apabila para pembaca membaca karya sastera yang berunsurkan moral yang tinggi. maka pembaca tadi dapat dibentuk sahsiahnya menjadi sahsiah yang cemerlang. teori moral menekankan aspek nilai murni yang tinggi dalam proses menghasilkan karya sastera oleh para penulisnya.0 PENUTUP Kesimpulannya. teori ini melihat kesusasteraan sebagai suatu gerakan ke arah memenuhi keperluan kemanusiaannya. Sekalipun sesebuak karya itu baik. Sesungguhnya kritikan teori moral mahukan hasil karya yang bertindak sebagai guru dan menjadi contoh untuk diamalkan oleh pembaca.

Teori etika (2011). Issues Lungdren. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. The cognitive-developmental approach to moral education. L. Muhammad Salleh (Ed. Mohamad Mokhtar Hassan (1995). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Diperoleh pada Mac 2. Vol 6.ukm. J.S. Teori moden sastera dan permasalahan sastera Melayu. Umar Junus (1996). Kohlberg. New York: McGraw Hill Companies. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Inc. Krieger Publishing Co.. D. Deighton : The Encyclopedia of Education. J. Dlm. New York: Newman Press. L (1989). Kuala Lumpur: Universiti Malaya.BIBLIOGRAFI Elias. Stages of moral development as a basis of moral education.(pnyt. Moral Education of psychological view. L (1971). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dlm. Moral education: secular and religious. Cooperative Learning in The Science Classroom. Promoting moral growth from piaget to kohlberg. New york & London: Longman Inc. Reimer.. Kritikan sastera Melayu pendekatan dan pemikiran. Mana Sikana (Ed. & Sullivan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. C. L (1977). Singapura: UTS Network Service. Kohlberg. Beck. L (1971).M. (1987). (1988). Hashim Awang (1988). B. Dlm Lee C.). et al (1979). 2011 daripada http://www. E.). The Macmillan Company. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kritikan sastera melayu moden. Teori dan kritikan sastera. Bhd. Kumpulan kritikan sastera: Timur dan Barat. Mana Sikana (2006). Kritikan kesusasteraan. Rahman Shaari (1994). Sohaimi Abdul Aziz (2003).ftsm. Rogrs. Florida: Robert E. Moral education: interdisciplinary approaches: 23-92.my. Crittenden. Kritikan sastera masalah dan penigkatan. Teori dan kritikan sastera pascamodenisme. Sejarah kritikan puisi Melayu moden. 24 .). Mana Sikana (1998). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.V. 1994. Kohlberg.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful