FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI TEORI DAN KRITIKAN KESUSASTERAAN BSS 3033

( TUGASAN KUMPULAN) KUMPULAN A

NAMA SITI KAMALIAH BINTI ABDUL MUIN KARTINI BINTI ANDI PADELI MAZLIA BINTI MAT JUSOH NUR IZATI BINTI SULAIMAN RINA RASDIANA BINTI SAHAR

NO.MATRIK D20091034276 D20091034298 D20091034300 D20091034330 D20091034369

TAJUK: TEORI MORAL SEMESTER 2 (SESI 2010/2011) DR. ABDUL HALIM ALI

KANDUNGAN
1.0 PENDAHULUAN 1

2.0 OBJEKTIF

3

3.0 KAEDAH YANG DIGUNAKAN • • • Kaedah Penulisan Sumber Data (Metodologi) Penulisan Laporan Kajian 3 4 4

4.0 HASIL KAJIAN


• • • • • • • • • • •

Asal-usul teori moral Ciri-ciri teori moral Perkembangan teori sebelum merdeka Teori Etika Perkembangan Teori Etika Penyataan Dalam Teori Etika Teori dan Aliran Pemikiran Penilaian dalam Etika Aspek dalam Etika Subjektivisme Etika Objektivisme Etika Kelas Am Teori Etika

5 6 9 10 11 12 13 15 15 15 16 16 2

0 RUMUSAN 21 BIBLIOGRAFI 22 1. adil. mos. istiadat. cekap dan berkebajikan. kebiasaan. moris atau mores merujuk kepada adat. Falsafah-falsafah moral ini didasarkan kepada falsafahfalsafah umum. tabiat. 3 . benar atau salah dan tepat atau tidak tepat. cara. akhlak dan cara hidup.0 PENDAHULUAN Teori-teori moral dan etika barat didasarkan kepada falsafah-falsafah moral yang telah wujud sejak zaman Yunani kuno lagi. Pragmatisme dan Eksistensialisme.• • Sumbangan teori moral Tokoh 17 20 5. tingkah laku. Realisme. kelakuan. Maksud tersebut mempunyai beberapa pengertian iaitu moral dihubungkaitkan dengan kegiatankegiatan manusia yang dipandang sebagai baik atau buruk. moral ialah unsur mendidik dan memberi pengajaran yang mempunyai nilai yang baik atau buruk serta menjadi dasar sesebuah karya sastera. Premis yang menjadi kayu ukur kepada pemikiran teori moral dan etika barat ialah pemikiran yang rasional. Hal ini termasuklah kemampuan untuk menginsafi yang benar dan salah serta mendidik orang lain dengan peraturan yang sesuai sama ada tingkah laku itu betul atau salah semasa berhubungan dengan orang lain. Dengan kata lain. Moral dalam bahasa Latin disebut moralis. watak. Pengertian lain termasuklah unsur yang sesuai dengan peraturan atau prinsip yang diterima berhubung dengan yang benar. Falsafah-falsafah umum yang utama ialah Idealisme.

Pemikiran rasional yang hanya berlandaskan penggunaan akal manusia adalah terbatas kerana manusia sememangnya diciptakan dengan kekurangan dan kelemahan. buruk. manusia hanya mampu menggunakan pancaindera yang ada untuk melihat sesuatu perkara itu secara zahir dan terhad.Etika yang berasal daripada perkataan Greek. Premis yang menjadi kayu ukur kepada pertimbangan. iaitu ‘ethos’ membawa maksud ilmu berkenaan prinsip-prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Teori-teori moral yang wujud walau bagaimana rencam sekalipun adalah semata-mata berdasarkan pemikiran yang rasional.pertimbangan yang menentukan baik. Oleh itu. Ini kerana. pengkritik akan mencari nilai-nilai yang baik dalam karya sastera yang dikajinya dan jika nilai itu amat kurang maka pengkritik akan menegur dan berpesan kepada pengkarya agar menghasilkan karya-karya yang 4 . benar dan salah sesuatu tindakan moral atau etika ialah pemikiran rasional (rational thinking) yang berlandaskan akal fikiran manusia semata-mata. Oleh sebab itu. Para pengkritik moral berpendapat bahawa kesusasteraan sesuai dijadikan alat untuk mengajar dan mendidik masyarakat atau manusia agar menerima nilai-nilai yang baik. teori moral yang berlandaskan pemikiran rasional manusia semata-mata sudah pasti bersifat tentatif dan relatif kerana pemikiran akal manusia adalah berubah-ubah dan bukannya bersifat statik. Metafizik yang berada di bawah lembayung ontologi merupakan salah satu daripada cabang utama ilmu falsafah atau ilmu pengetahuan mengenai segala yang di luar alam tabii yang tidak diketahui rahsia isi keseluruhannya. Sedangkan perkara-perkara yang tidak dapat dicapai oleh akal (metafizik) adalah lebih luas skopnya. Aspek moral melalui kesusasteraan sering dikemukakan oleh pengkritik yang bersikap komited terhadap masyarakat atau terhadap manusia seluruhnya.

0 OBJEKTIF 2.3 Mengkaji tentang perkembangan teori moral dalam bidang kritikan kesusasteraan di Malaysia dari sebelum merdeka hingga selepas merdeka. ditegaskan bahawa pendekatan moral itu bertolak dari dasar pemikiran karya sastera itu tanpa mengira genre apa pun dianggap sebagai sebagai wacana yang ampuh dan efektif dalam usaha membina moral dan keperibadian sesuatu kelompok masyarakat.1 Mengkaji dan memahami tentang teori moral melalui sejarah dan perkembangannya. sesebuah karya sastera yang baik itu harus bermoral. apa jua bentuk tulisan itu harus kita bahaskan dalam konteks sastera walaupun yang kita lihat adalah moral. 3. Justeru dalam pendekatan ini. sebagai hasil sastera.bermoral pada masa akan datang. Dalam konteks dunia kritikan kesusasteraan. sudah pasti isinya hambar dan tidak ada sumbangan kepada bangsa. Menurut Muslim Burmat (1999).0 KAEDAH YANG DIGUNAKAN a) KAEDAH PENULISAN Kaedah penulisan yang digunakan dalam kajian kami ialah laporan kajian atau penyelidikan. Laporan kajian atau penyelidikan ialah penulisan ilmiah yang 5 . Hal ini subjektif kerana jika karya itu mementingkan gaya tanpa moral. 2.2 Mengenal pasti sumbangan teori moral dalam perkembangan teori dan kritikan kesusasteraan. 2. 2.

2000). Kumpulan kami telah banyak menggunakan bahan-bahan rujukan di perpustakaan semasa menjalankan kajian kami ini. Ciri-ciri teori moral 3. suatu set perkakasan bagi melaksanakan suatu penyelidikan dan perolehan maklumat. serta juga suatu seni bagi melaksanakan suatu karya sains (Adam dan Schvaneveldt. Fielding dan Schreier (2001) telah mengklasifikasikan bahawa terdapat tiga jenis metodologi kajian iaitu kajian kuantitatif. c) PENULISAN LAPORAN KAJIAN 1. 1997). b) SUMBER DATA (METODOLOGI) Metodogi kajian merupakan suatu proses. diukur melalui perwakilan nombor dan dianalisa menggunakan teknik statistik (Neuman.menyampaikan maklumat atau fakta tentang sesuatu kepada pihak lain. kami telah menggunakan kaedah kajian kuantitatif. 1985). Kaedah kajian kuantitatif juga dikenali sebagai kajian eksperimental dan kajian tinjauan (Fellow dan Liu. Kajian kuantitatif merupakan suatu pertanyaan terhadap masalah yang telah dikenal pasti berdasarkan kepada pengujian suatu teori yang digubah oleh pembolehubah. kajian kualitatif dan kajian hybrid. Teori Etika 6 . Penghuraiannya juga bersandarkan kepada metodologi saintifik dan berdasarkan data kerja lapangan dan rujukan perpustakaan. Berdasarkan kajian kami.Perkembangan teori sebelum merdeka 4. Asal usul teori moral 2. Secara umumnya.

menggambarkan kebenaran dan memperlihatkan kesungguhan yang tinggi serta sesuai dengan iklim dan amalan masyarakat pada zaman itu. Objektivisme Etika 12. Pendekatan ini telah digunakan sejak dari zaman Greek lagi.Lawrence. Ornell. golongan moralis adalah merupakan golongan pengkritik yang sangat aktif. Kebanyakan mereka berpendapat kritikan moral bergantung pada nilai baik dan buruk di mata masyarakat.H.0 • HASIL KAJIAN Asal-usul teori moral. John Middleon Murray. Sumbangan teori moral 14. Antara tokohnya adalah seperti D. Kelas Am Teori Etika 13. Dalam tahun-tahun 1950-an. Tokoh 4. G. pendekatan moral ini boleh dianggap tua. Aspek dalam Etika 10. Subjektivisme Etika 11. Penyataan Dalam Teori Etika 7.S. Dalam kritikan sastera. Leavis. Pendekatan ini pernah digunakan oleh Aristotle. dan T. Teori dan Aliran Pemikiran 8. 7 .R. sementara Plato pernah menggunakan pendekatan ini dalam membuat penilaian puisi pada zamannya. Penilaian dalam Etika 9. F. Perkembangan Teori Etika 6. Sasterawan Barat berpendapat bahawa hasil kesusasteraan yang baik mestilah bermutu.Elliot.5.

Oleh itu. Unsur-unsur negatif akan dikecam sebaliknya unsur-unsur yang positif dan membina akan disanjung dan dipuji. Sejak dari itu. Karya sastera khasnya drama pada masa itu memberikan panduan kepada pengkaji untuk membina teori nilai dan sastera dalam kritikan sehingga prinsip kritikan ditentukan oleh isi dan moralitinya. Penekanan dalam kritikan lebih kepada soal baik buruknya sesuatu unsur yang terdapat dalam sesebuah karya. Kemudian muncul zaman Renaissance iaitu zaman kebangkitan Eropah yang meletakkan manusia mempunyai taraf lebih tinggi daripada haiwan dan yang membezakannya ialah sifat taakulan dan moralnya. pendekatan moral bertolak dari dasar pemikiran bahawa sesuatu karya sastera dianggap sebagai suatu medium yang paling berkesan dalam membina moral dan 8 . Pada zaman ini karya sastera harus menghidupkan watak yang benarbenar rasional dan bermoral. disiplin dan batasnya. yang menceritakan kisah-kisah nabi daripada Bible. membicarakan tanggungjawab paderi di gereja dan mengemukakan cara-cara untuk memperbaiki perangai manusia. Pendekatan moral lebih menekankan kepada penilaian moral dan hubungan budaya iaitu penilaian bercorak agama. kebudayaan dan falsafah. telah muncul genre Morality Play. Ketinggian taraf manusia menentukan itu adalah ditentukan oleh moral dan moral itu manusia perlu mempunyai peraturan. humanisme dan moral mulai mendapat perhatian daripada para pengkritik yang berpendekatan moral untuk dijadikan dasar kritikan. • Ciri-ciri teori moral Menurut Atar Semi.Dalam zaman Kegelapan Eropah atau Dark Ages. terciptalah aliran humanisme atau kemanusiaan yang meletakkan manusia ialah pusat kehidupan alam yang bertaraf tinggi dibanding dengan makhluk yang lain. kebudayaan dan falsafah. Adakah unsur-unsur itu bertentangan dengan agama.

thought we must remember that whether it is literature or not can be determined only by literary standard. Pengkritik akan menghubungkan isi teks dengan realiti di luar teks untuk mengukuhkan signifikasi moral yang dikritik. Melalui pernyataannya.keperibadian sesuatu kelompok masyarakat (Rahman Shaari. Aspek isi ialah cerita dan persoalan yang menjadi isu semasa dan bentuk hanyalah sebagai alat untuk menyampaikan isi atau moral.Eliot berpendapat bahawa terdapat fungsi lain dalam kesusasteraan selain daripada fungsi seni atau fungsi estetik. T. Aspek moral merupakan salah satu unsur mendidik yang memberi pengajaran dan perlu menjadi dasar sesebuah karya sastera. Karya yang baik seharusnya bermoral dan keunggulan sesebuah karya adalah bergantung kepada ketinggian moral dalam karya tersebut manakala karya yang tidak bermoral pula dianggap tidak bernilai.S. Mereka beranggapan bahawa. Moral dihubungkaitkan dengan kegiatan-kegiatan manusia yang dipandang baik atau buruk. teks kesusasteraan bukan sahaja sebagai satu hasil seni tetapi melalui isi dan matlamatnya mampu menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang baik dan sempurna. Hal ini dapat dilihat melalui pernyataan T. Para pengkritik moral berpendapat bahawa kesusasteraan sesuai dijadikan alat untuk mengajar dan mendidik masyarakat atau manusia untuk menerima nilai-nilai yang baik.S. Hal ini berlaku kerana para pengkritik moral 9 . Antara pendekatan yang digunakan dalam teori moral adalah dengan memberikan penekanan kepada isi teks yang dihubungkan dengan prinsip-prinsip moral berbanding bentuknya. 1994:72). Eliot seperti yang dinyatakan oleh Rahman Shaari (1994:74) : The greatness of literature cannot be determined solely by literary standards. Pendekatan moral juga berpendapat bahawa hasil sesebuah karya sastera adalah ciptaan yang harus disanjung dan dimuliakan.

pengkritik perlu berusaha mengkaji dan menganalisis teks serta menilai sesuatu teks kesusasteraan dengan memberi penekanan kepada nilai moral dan kesan didaktiknya kepada masyarakat. Ukuran moral merupakan sesuatu yang subjektif dan bergantung kepada nilai sesuatu masyarakat kerana setiap masyarakat mempunyai nilai dan etikanya yang tersendiri. didikan dan pembentukan akhlak yang baik yang boleh dijadikan panduan kepada pembacanya. Pada pendapat beliau. Oleh itu. Didaktik merujuk kepada karya-karya sastera yang mempunyai unsur pengajaran. Horace turut menitikberatkan unsur didaktik sebagai keperluan yang perlu ada dalam karya dan bukan sekadar hiburan semata-mata. Hal ini demikian kerana kesusasteraan dikatakan mempunyai tanggungjawab etika iaitu sebagai alat untuk memperbaiki dan meningkatkan nilai moral masyarakat.S. Dalam teori moral juga mereka menganalisis sesebuah karya sastera melalui sudut didaktik. Dalam membicarakan pemikiran teori moral. (1994:114) : 10 . maka pengkritik akan berpesan kepada penulis agar menghasilkan karya yang lebih bermoral pada masa akan datang. T.beranggapan bahawa kesusasteraan sesuai dijadikan alat untuk mengajar dan mendidik masyarakat untuk menerima nilai-nilai yang baik. Pendekatan moral mengambil kira idea Plato yang sangat menekankan aspek moral dalam karya seni sastera. Oleh itu. Menurut beliau dalam Rahman Shaari. untuk melakukan kritikan berdasarkan teori moral. seringkali pemikiran agama ditonjolkan.S. pengkritik akan mencari nilai-nilai yang baik dalam sesebuah karya yang dikaji dan sekiranya tiada atau kurangnya nilai yang baik dalam sesuatu karya. nilai sastera perlu dilihat melalui aspek etika dan agama dan pendekatan moral perlu diiringi dengan pendekatan keagamaan. T. Eliot turut mengakui hakikat bahawa penilaian moral ini bersandar pada etika sesuatu masyarakat. Eliot yang merupakan seorang penyair dan pengkritik Inggeris turut merujuk kepada aspek agama ketika membicarakan tentang kesusasteraan.

and our behavior towards our fellow men. Menurut Abdul Salam. Beliau menganalisis sajak ‘Manusia Liar’ karya Merayu Rawan. kebudayaan. Kehidupan tanpa pegangan pula dikatakan seperti anak yang tidak mengenang jasa ibu bapa. dalam kucupan di malam berpisah dulu. negara. Kritikan berdasarkan teori moral mementingkan isi berbanding bentuknya dan sesebuah karya haruslah disanjung tinggi dan dimuliakan. our judgement and criticism of ourselves. karya yang baik haruslah bermoral. Penulisan kritikan yang mementingkan penilaian isi karya berdasarkan pendekatan yang telah lama muncul ini lebih mudah dan sesuai digunakan oleh para pengkritik. Penekanan dalam kritikan lebih kepada soal baik buruknya sesuatu unsur yang terdapat dalam sesebuah karya. bangsa. dan tuhan. dan falsafah. • Perkembangan teori sebelum merdeka Menurut Mana Sikana dalam buku sejarah kritikan puisi melayu moden (1995). beliau menerangkan tentang manusia yang tidak mempunyai pegangan agama diibaratkan sebagai haiwan liar. Persoalan moral juga jelas tergambar dalam kritikan Abdul Salam melalui sajak ‘Kasih dan Rindu’ karya Tongkat Warrant dengan memberi tumpuan kepada dua baris berikut: Masih terasa lagi panas bibirmu. apabila dikaitkan kesusasteraan dengan moral. Pendekatan moral lebih menekankan kepada penilaian moral dan hubungan budaya iaitu penilaian bercorak agama. Melihat sama ada unsur – unsur tersebut selari atau bertentangan dengan agama.Our religion imposes our ethics. Unsur-unsur negatif akan dikecam manakala unsur-unsur positif dan membina akan disanjung dan dipuji. Dalam kritikannya. Hal ini terbukti melalui tulisan yang dihasilkan oleh beberapa orang pengkritik antaranya Abdul Salam. agama. kebudayaan dan falsafah. maksud yang cuba disampaikan oleh penulis dalam kedua-dua baris tersebut tidak dapat diterima umum kerana keinginan penyair untuk menyuarakan kebebasan 11 .

Peraturan etika melibatkan semua orang. Oleh itu kritikan menggunakan pendekatan moral dan sosiologi adalah saling melengkapi antara satu sama lain. Ia 12 . Abdul Salam memberi perhatian terhadap karya yang bermoral iaitu unsur yang dapat memberikan kesedaran dan keinsafan kepada masyarakat. Dalam kesusasteraan Melayu. • Teori Etika Etika adalah satu bidang mengenai melakukan perkara yang betul. Hal ini disebabkan kerana konsep pendekatan sosiologi itu sendiri lebih luas dan turut merangkumi bidang moral. Namun. kegembiraan dan kesejahteraan manusia. kritikan dalam tahun 30-an hingga 40-an adalah tidak begitu berkembang tetapi masih dapat dilihat kecenderungan membicarakan aspek moral dalam sastera. Beliau amat menyenangi dan menerima sajak itu sebagai sebuah karya yang baik kerana mengemukakan isi tentang pembangunan. cerpen. Abdullah Basmeh ada menyentuh aspek moral dalam memberi kritikan terhadap novel Atheis karya Achdiat K. Hakikat ini jelas tergambar apabila Abdul Salam mengkritik sajak ‘Ombak’ karya Kalam al-Mahmudi Kedah. Teori etika diasaskan kepda andaian bahawa manusia adalah rasional dan bebas membuat pilihan. Contohnya. Penulis-penulis novel. keamanan. Teori etika sebenarnya cuba meningkatkan maruah. iaitu pembangunan jiwa rakyat agar insaf akan penderitaan golongan nelayan yang hidup dalam serba kedaifan. Ahli falsafah mendapati ia adalah subjek yang rumit.jiwanya bukan bererti bebas daripada landasan nilai-nilai agama dan peradaban mulia. dan puisi Melayu pada awal pertumbuhan sastera Melayu moden memang cenderung menerapkan nilai-nilai moral dalam karya mereka. dalam bidang kritikan kita lebih banyak menemui kritikan yang menggunakan pendekatan sosiologi.Mihardja yang dikatakan dapat merosakkan kesucian agama Islam.

malah beliau menganggap orang yang tidak beretika sebagai orang yang lemah dan mempunyai psikologi yang tidak sihat. Socrates menggunakan pendekatan yang mencabar dan menggalakkan rakan-rakannya untuk berfikir tentang kebaikan dan kesihatan roh. Etika juga merupakan satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang moral. Idea utama Socrates tentang etika adalah berhubung dengan menyakinkan orang agar berakhlak mulia. walaupun tidak melanggar undang-undang boleh menjejaskan kerjaya dan reputasi kita. Plato pula telah menjalankan kajian terhadap hubungan etika dengan personaliti manusia. French dan Granrose (1995) menyatakan teori etika sebagai set panduan atau peraturan bertingkah laku iaitu menyelesaikan konflik terhadap keinginan. Perilaku yang tidak beretika. • Perkembangan Teori Etika Etika bermula di zaman purba Greek apabila ahli-ahli falsafah hanya memberikan tumpuan kepada kebaikan moral.bertujuan untuk mencapai keputusan yang baik untuk manusia sejagat. Shea (1988) menyatakan pendapatnya dengan menyatakan bahawa teori etika merupakan prinsip bertingkah laku yang mengawal individu atau profesion dan sebagai satu standard tingkah laku. Menurutnya lagi. Plato dan Aristotle. kaedah moral dan tindakan serta kelakuan manusia yang betul. Socrates menyatakan bahawa kebahagiaan adalah mustahil diperoleh tanpa memiliki kebaikan moral dan tindakan yang tidak beretika yang akan menganggu orang lain. kebaikan moral adalah suatu imbangan dan harmoni dalam kalangan perbezaan yang wujud dalam roh. kebaikan moral berada pada bahagian dalaman 13 . Buchnloz (1989) pula menyatakan teori etika sebagai sistem kepada panduan tingkah laku. prinsip moral. Beliau turut menambah. Terdapat beberapa tokoh dalam teori etika ini yang menyatakan pendapat masing-masing mengenai teori etika ini iaitu Socrates.

Etika deskriptif menyedarkan manusia bahawa terdapat pelbagai sistem moral yang bersifat relatif di muka bumi ini iaitu etika Kristian. etika moden banyak memfokuskan kepada menentukan sifat-sifat beretika menerusi tindakan. Etika deskriptif memberitahu bagaimana ahli masyarakat harus bertingkah laku. Hindu dan sebagainya. Plato dan Socrates pula mengatakan beretika itu mempunyai hubungan rapat antara kebaikan moral dan personaliti yang sihat. pengadilan dan keputusan terhadap sistem tersebut. Etika deskriptif menyatukan bentuk atau karektor sesuatu sistem moral yang ada tanpa membuat penilaian. beliau mempunyai pendapat yang berbeza dengan Plato dan Socrates dengan menyatakan bahawa kebaikan moral mempunyai hubungan yang sedikit dengan intelektual tetapi lebih kepada sifat (character) atau personaliti. Islam. Berdasarkan pendapat Aristotle pula. ketiga-tiga ahli falsafah ini berpendapat bahawa kebajikan seseorang itu bergantung sepenuhnya dan berada dalam tangan seseorang itu. Yahudi. apakah peraturan yang digunakan dan dianuti dalam sesebuah masyarakat dan sebagainya. Budhha. • I. Penyataan Dalam Teori Etika Etika deskriptif Etika deskriptif merupakan suatu disiplin yang membicarakan tentang sejarah sistem moral. 14 .intelektual. Etika moden telah membentuk dua persaingan. Sekiranya pada zaman terdahulu etika dahulu menekankan kebaikan moral dan rasionalnya. Bagaimanapun. iaitu tindakan yang mempunyai sifat etika dalaman dan memerlukan status moral daripada akibat (consequences) yang dibuat dan tindakan itu sama ada betul atau salah. Dahulunya ia dikenali sebagai Teologikal dan kini dikenali sebagai Deontologikal iaitu pendekatan kepada etika.

Teori dan Aliran Pemikiran Teologi Teori ini melihat kebaikan dan keburukan sesuatu tindakan. Inilah yang dikatakan sebagai nilai mutlak dan biasanya berkait rapat dengan agama. Sesuatu perbuatan itu tidak diketahui sama ada baik atau buruk sehinggalah melihat kepada kesannya. • I. mengkritik dan membuat keputusan terhadap sistem moral yang ada disamping menerangkan sesuatu undang-undang moral yang dianggap terbaik. Jika mahu orang melakukan perkara yang baik kepada kita. Deontologi atau non consequentialist Teori ini berasaskan kepada prinsip asas iaitu kewajipan manusia.II. Golden Rule merupakan contoh prinsip etika normatif klasik. Etika Normatif Merujuk kepada panduan dan peraturan yang berkaitan dengan tingkah laku yang baik dan jahat. Etika normatif mengemukakan sistem moral yang piawai berpandukan sistem sedia ada. Ia menilai. Etika normatif menyedarkan kita bahawa tidak semua nilai moral berubah mengikut perubahan masa tetapi ada yang terus kekal dipelihara meskipun budaya mengalami perubahan. deon iaitu duty yang merujuk kepada kewajipan individu. maka kita perlu melakukan perkara yang baik juga kepada orang lain. II. Ianya juga menjurus kepada kenyataan yang memberitahu apa yang mesti dilakukan dan apa yang betul. 15 . bukan undang-undang moral sedia ada dan sedia diterima. Teori ini berasal daripada perkataan Greek.

Sesuatu perlakuan itu baik kerana ianya memang baik. Non Naturalisme Moral adalah sesuatu yang unik dan tidak boleh dikelaskan. Individu berhak meletakkan nilai sama ada baik atau sebaliknya. Relativisme Sesuatu yang dianggap baik oleh suatu masyarakat tidak mungkin dianggap sedemikian oleh masyarakat yang lain. VI. 16 . Ini bererti masyarakat yang berlainan memberikan nilai moral yang berbeza bagi tingkah laku yang serupa. kenikmatan dan sebagainya kepada manusia. V. IV. Objektif Kod moral adalah bebas daripada kepentingan individu. Subjektif Penilaian terhadap sesuatu etika berdasarkan kepada penilaian diri sendiri. VII. Perasaan peribadi terlibat dalam menilai dan menentukan baik buruk sesuatu tindakan. Naturalisme Sesuatu perbuatan itu baik atau buruk bergantung kepada pengalaman keseronokan. mendatangkan kebahagiaan. Baik dan buruk tidak bersandar kepada sikap individu tetapi wujud dengan sendirinya. Baik perlu dijelaskan dalam bentuk kualiti fakta alam seperti memenuhi keperluan manusia.III.

• Aspek dalam Etika Terdapat dua aspek dalam etika. semua masyarakat meletakkan nilai yang tinggi kepada kebaikan. dosa dan pahala atau sesuai dan sebaliknya. Jika manusia merupakan kemahuannya. Absolutisme Prinsip moral berbeza dari satu budaya dengan budaya yang lain. • Penilaian dalam Etika Penilaian terhadap perbuatan yang baik adalah melalui peningkatan terhadap kesedaran dan pembangunan rohani individu hasil daripada perbuatannya. badan perundangan akan 17 . Etika tidak lagi semata-mata satu topik perbualan dan isu yang diperdebatkan tetapi memerlukan tindakan dan susulan. Bagaimanapun. Aspek yang kedua pula melibatkan komitmen dalam melakukan apa yang baik dan bersesuaian. • Subjektivisme Etika Subjektivisme etika adalah bergantung kepada faktor kemahuan sama ada individu atau pencipta sebagai subjeknya. Etika mengambil kira penilaian ke atas suatu tindakan itu berbanding hanya dengan melabelkan perbuatan yang baik jika ianya memenuhi kehendak dan keperluan manusia sahaja. prinsip asas sejagat adalah sama. Misalnya.VIII. melabelkan perbuatan jika ianya meningkatkan kehidupan dan melabelkan sebaliknya jika perbuatan itu memusnahkan kehidupan. Aspek pertama iaitu keupayaan menilai yang baik dan buruk.

Pengampunan dan pembalasan atas dosa yang dilakukan atau pahala atas kebaikan yang dibuat adalah antara manusia dan Tuhan. Jika kemahuan itu menjadikan Tuhan sebagai subjeknya. ketentuan Tuhan. normative dan etika gunaan. Salah satu bentuk objektivisme etika ialah nilai mutlak moral (moral absolutism). Misalnya dalam menentukan piawai moral terhadap tindakan yang betul atau salah. Adakah prinsip etika merupakan suatu rekaan sosial? Adakah prinsip-prinsip etika ini merupakan gambaran hasil daripada emosi individu? Meta etika menjawab persolan ini yang memfokuskan kebenaran universal. Hukuman yang dikenakan adalah muktamad. pembunuhan anak. • Kelas Am Teori Etika Ahli falsafah lazimnya membahagikan teori etika kepada tiga kelas am iaitu meta etika. alasan kepada penilaian etika dan definisi istilah-istilah berkaitan etika itu sendiri. • Objektivisme Etika Menurut objektivisme etika. Untuk mengelakkan hukuman. Undang-undang tidak dicipta dan tidak berasaskan subjek sama ada manusia atau tuhan. Etika gunaan pula melibatkan penyelesaian ke atas isuisu kontroversi seperti isu pengguguran. Hukum Karma dan kelahiran semula merupakan gambaran kehidupan dalam objektivisme etika yang mencapai sifat lengkapnya. nila-nilai moral merupakan suatu kebaikan. seseorang perlulah melengkapkan kehidupan masingmasing serta mematuhi undang-undang. etika. maka hukuman lebih berbentuk kepada pembalasan Tuhan. pencemaran alam. homoseksual dan 18 . Etika normatif lebih kepada praktikal. Metaetika mengkaji asal prinsip-prinsip etika dan penggunaannya.menentukan suatu keputusan itu dari segi undang-undang.

karya sastera yang dihasilkan mestilah penuh dengan nilai moral yang tinggi. kemudian dituliskan dengan penuh kesedaran. Karya yang baik haruslah bermoral dan ketinggian sesebuah karya pula bergantung kepada ketinggian moral tersebut. Oleh itu. Tuntasnya. Ilham yang datang terlebih dahulu mestilah diteliti dan difikirkan buruk baiknya. aspirasi dan perjuangan dalam penyuguhan karyanya. Teori ini mengatakan bahawa karya sastera adalah ciptaan yang harus disanjung dan dimuliakan. lukisan dan tarian. Etika gunaan mengaplikasikan garis panduan konseptual dalam meta etika dan etika normatif untuk menyelesaikan isu-isu ini. pemikiran atau premis yang menjadi tulang belakang karya tersebut. dalam sesuatu zaman yang menganggap bahawa moral yang baik terletak pada pemeliharaan maruah jantina. Bidang penulisan bukan sahaja memerlukan bakat dan kemahiran sastera semula jadi. Teks yang tidak bermutu dan bermoral dianggap sebagai teks yang tidak ada nilainya pada pandangan teori moral. Karya-karya yang tidak mementingkan moral dianggap tidak bernilai. malahan seseorang pengarang itu harus juga mempunyai visi. sesebuah karya sastera itu wajib mempunyai moral kerana ia sebagai neraca yang menentukan nilainya. bukannya diisi dengan perkara-perkara yang remeh dan sia-sia. Sumbangan pertama teori moral dalam dunia kesusasteraan ialah teori ini mengiktiraf sesebuah karya sastera. Contohnya. Sumbangan teori moral Mengiktiraf sesebuah karya sastera. 19 .peperangan nuklear. Ia berbeza dengan hasil seni yang lain seperti nyanyian. ukiran. Kemuliaan sesebuah karya adalah disebabkan oleh adanya unsur-unsur falsafah. maka sastera bercorak seks tidak boleh diterima masyarakat. • I.

Masyarakat sebeginilah yang ingin dilahirkan oleh sesebuah negara. mengajar dan membimbing serta memandu pembaca dan penulisnya juga. di samping menggunakan bahan-bahan yang memabukkan bagi melahirkan karya yang baik. Mereka sanggup berkorban demi kedaulatan negara mereka. Hal ini disebabkan bukan sahaja karya sastera menjadi contoh ikutan oleh 20 . Masyarakat yang mempunyai nilai-nilai moral yang jitu dan sayang akan negaranya. tetapi pendekatan moral ini mengkhususkan penilaiannya terhadap aspek tersebut. Walaupun kriteria pengalaman dan kebijaksanaan satu cara biasa mendekati hasil sastera. Sesungguhnya moral itu bererti mendidik. bersih hati dan sedia untuk belajar. Membentuk masyarakat dengan sifat sastera yang didaktis. didaktis dalam sastera ialah karya yang mengandungi unsur-unsur pengajaran dan doktrin yang boleh memandu para pembaca ke sesuatu arah dan tujuan. Menurut Karl Beckson dan Arthur Ganz (1972). pengarang juga mestilah menjadi golongan moralis. Mendidik para penulis Selain pembaca. Sesuai dengan fungsi didaktisnya.II. Teori moral juga tidak dapat menerima pengarang yang mengalami ‘neorosis’ atau ‘psikosis’ di bawah kesedaran mereka. Setiap pengarang hendaklah berkarya dengan penuh kejujuran. Arah tersebut sama ada arah dan tujuan kepada sosial. pendidikan dan politik atau apa jua. Masyarakat sebegini juga sanggup untuk mempertahankan negaranya daripada ancaman musuh luar. III. yang penting karya itu mempunyai unsur-unsur yang boleh mengajak para pembaca untuk berfikir dan mengikut landasan yang telah ditentukan. teori ini memberi keutamaan kepada karya yang penuh dengan pengalaman benar dan fakta serta berisi dengan kebijaksanaan dan kepintaran yang akan dijadikan sebagai bahan pemikiran oleh para pembacanya.

IV. Kesusasteraan sebenarnya mempunyai fungsi pensejarahan. Oleh itu. Penulis yang menulis sesebuah karya yang penuh dengan unsur moral perlulah menunjukkan gaya hidup yang sihat sesuai dengan karya yang dihasilkannya. Shahnon Ahmad dengan novel-novelnya yang cemerlang seperti Ranjau Sepanjang Jalan dan Renting telah menjadikan bangsa Melayu sesuatu bangsa yang bermaruah. Mencemerlangkan aspek pensejarahan sesuatu bangsa. berdaulat dan dihormati. Penulis mesti bermoral dan tidak memakai bahan-bahan yang mengkhayalkan seperti alkohol bagi menghasilkan karya yang penuh bermoral. Shakespeare dengan 43 buah drama sepanjang hayatnya telah dapat mengangkat bangsa Inggeris sebagai bangsa besar. tamadun dan sejarah itu tidak dapat dipisahkan. Karya yang besar selalunya mempunyai motif moral yang dapat merangkumi ketiga-tiga aspek ini. moralis menekankan norma yang menentukan sikap dan contoh itu ditentukan oleh masyarakat zaman penulis itu sendiri. para penulis juga sebenarnya terdidik melalui teori moral ini.masyarakat. Teori moral melihat sejauh mana sesebuah karya itu dapat memberikan sumbangan ke arah mencemerlangkan persejarahan sesuatu bangsa. Sekiranya terjadi juga keadaan seperti itu. Tidak sahaja genrenya berbentuk sejarah. malah gaya hidup penulisnya demikian juga. Teori moral memberikan penghargaan yang tinggi kepada pengarang yang menyumbangkan baktinya 21 . tetapi karya-karya tersebut telah membina sejarahnya sendiri dalam posisi dan hierarki karya yang baik dan menjadi lambang zaman. Hal ini terbukti apabila manusia. ia umpama mencemarkan karya moral yang telah dihasilkan tadi. Cumanya. melalui karya besarnya War And Peace atau Harun Aminurrasyid dalam Panglima Awang. Inilah yang telah diaplikasikan oleh Leo Tolstoy.

Sebaliknya. Plato dalam Republic sudah menegaskan syarat bahawa mesej atau perutusan sesebuah karya adalah penting. • Tokoh Kaya sastera yang telah dinilai berdasarkan moral sebenarnya telah dibicarakan sejak zaman Greek lagi. Aspek universalisme bererti karya itu diterima oleh umum. karya itu boleh diterima atau difahami oleh semua kerana sumber dan fokusnya adalah mengenai alam kehidupan. usaha itu telah dilanjutkan oleh Norman Forester. Paul Elmer More telah menggunakan teori moral pada abad ke-20. Horace juga menitikberatkan unsur-unsur didaktif sebagai keperluan yang perlu ada dalam karya di samping untuk tujuan berhibur.sehingga bangsa itu menjadi besar dan menghargai karya yang telah mencipta sejarahnya sendiri. 22 . Karya tanpa mesej tidak menyumbang langsung dalam membentuk personaliti mesej yang bermoral. Tanpa mesej. Graham Munson dan ramai lagi. Horace dalam Ars Poetica menegaskan bahawa di samping unsur hiburan. malah untuk seluruh manusia sejagat dan selalu menyuguhkan persoalan-persolan yang berbentuk universal dalam pengertian. Robert Shafer. sama ada dari aspek temanya atau karya itu telah diiktiraf oleh dunia antarabangsa. Kemudian. Karya seumpama ini akan diberi penghormatan oleh teori moral. Karya yang tidak bermesej seperti karya yang tidak ada fungsinya. karya itu tidak mempunyai apa-apa pengertian. sesebuah karya sastera mestilah mengandungi unsur pendidikan. karya-karya yang tidak mengkhususkan skop pembacanya. Plato tidak menginginkan karya sebegini. Karya sebegini hanya dibaca untuk hiburan dan mengisi masa lapang semata-mata. Selain itu.R Elliot. Plato amat mementingkan karya yang penuh dengan pengisian yang berguna untuk masyarakat. Sementara itu. G. Plato sangat menekankan aspek moral dalam karya seni sastera. Sering pula ia melontarkan pemikiran-pemikiran yang berbentuk universal.

salah satu ciri sastera ialah mengandungi sikap hidup dan semangat zaman yang dibentuk oleh zaman masyarakat. maka ia tidak dapat dianggap sebagai sebuah karya yang besar. Sekalipun sesebuak karya itu baik. moral ditentukan oleh nilai masyarakat. Teori ini amat mementingkan nilai dan pengajaran yang baik demi tamadun bangsanya. teori moral menekankan aspek nilai murni yang tinggi dalam proses menghasilkan karya sastera oleh para penulisnya.5. Apabila para pembaca membaca karya sastera yang berunsurkan moral yang tinggi. Dalam banyak hal. Undang-undang sastera terbentuk ke arah memberikan perkhidmatan yang cemerlang supaya manusia sentiasa berbaik-baik antara satu sama lain. teori ini melihat kesusasteraan sebagai suatu gerakan ke arah memenuhi keperluan kemanusiaannya. tetapi jika sekiranya karya itu kekurangan moral. Tegasnya. maka pembaca tadi dapat dibentuk sahsiahnya menjadi sahsiah yang cemerlang. 23 . Menurut teori ini.0 PENUTUP Kesimpulannya. Sesungguhnya kritikan teori moral mahukan hasil karya yang bertindak sebagai guru dan menjadi contoh untuk diamalkan oleh pembaca.

B. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Diperoleh pada Mac 2.(pnyt. Teori moden sastera dan permasalahan sastera Melayu. Kritikan sastera melayu moden.my. J. Rahman Shaari (1994). Stages of moral development as a basis of moral education. (1988).V. Kumpulan kritikan sastera: Timur dan Barat. Dlm Lee C. Deighton : The Encyclopedia of Education. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. The Macmillan Company. Rogrs. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. New York: McGraw Hill Companies. Krieger Publishing Co.). L. L (1989). Moral education: secular and religious.ukm. Promoting moral growth from piaget to kohlberg. Vol 6.). Teori dan kritikan sastera..M. et al (1979). D. & Sullivan. Singapura: UTS Network Service. Teori dan kritikan sastera pascamodenisme. Kritikan kesusasteraan. New york & London: Longman Inc. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kritikan sastera Melayu pendekatan dan pemikiran. (1987).ftsm. Moral Education of psychological view. 2011 daripada http://www. Inc. Sohaimi Abdul Aziz (2003). Issues Lungdren. J.BIBLIOGRAFI Elias. Kritikan sastera masalah dan penigkatan. Dlm. Bhd.). Reimer. E. Sejarah kritikan puisi Melayu moden. C.. Umar Junus (1996). Dlm. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Beck. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. L (1977). Kohlberg.S. Mana Sikana (Ed. Kohlberg. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Florida: Robert E. L (1971). The cognitive-developmental approach to moral education. Mana Sikana (1998). New York: Newman Press. Mana Sikana (2006). Kuala Lumpur: Universiti Malaya. 1994. 24 . Hashim Awang (1988). Moral education: interdisciplinary approaches: 23-92. Cooperative Learning in The Science Classroom. Teori etika (2011). L (1971). Muhammad Salleh (Ed. Crittenden. Kohlberg. Mohamad Mokhtar Hassan (1995).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful