FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI TEORI DAN KRITIKAN KESUSASTERAAN BSS 3033

( TUGASAN KUMPULAN) KUMPULAN A

NAMA SITI KAMALIAH BINTI ABDUL MUIN KARTINI BINTI ANDI PADELI MAZLIA BINTI MAT JUSOH NUR IZATI BINTI SULAIMAN RINA RASDIANA BINTI SAHAR

NO.MATRIK D20091034276 D20091034298 D20091034300 D20091034330 D20091034369

TAJUK: TEORI MORAL SEMESTER 2 (SESI 2010/2011) DR. ABDUL HALIM ALI

KANDUNGAN
1.0 PENDAHULUAN 1

2.0 OBJEKTIF

3

3.0 KAEDAH YANG DIGUNAKAN • • • Kaedah Penulisan Sumber Data (Metodologi) Penulisan Laporan Kajian 3 4 4

4.0 HASIL KAJIAN


• • • • • • • • • • •

Asal-usul teori moral Ciri-ciri teori moral Perkembangan teori sebelum merdeka Teori Etika Perkembangan Teori Etika Penyataan Dalam Teori Etika Teori dan Aliran Pemikiran Penilaian dalam Etika Aspek dalam Etika Subjektivisme Etika Objektivisme Etika Kelas Am Teori Etika

5 6 9 10 11 12 13 15 15 15 16 16 2

cara. Premis yang menjadi kayu ukur kepada pemikiran teori moral dan etika barat ialah pemikiran yang rasional. tabiat. Pragmatisme dan Eksistensialisme. istiadat. moral ialah unsur mendidik dan memberi pengajaran yang mempunyai nilai yang baik atau buruk serta menjadi dasar sesebuah karya sastera. adil.0 PENDAHULUAN Teori-teori moral dan etika barat didasarkan kepada falsafah-falsafah moral yang telah wujud sejak zaman Yunani kuno lagi. akhlak dan cara hidup. Moral dalam bahasa Latin disebut moralis. Pengertian lain termasuklah unsur yang sesuai dengan peraturan atau prinsip yang diterima berhubung dengan yang benar. Falsafah-falsafah umum yang utama ialah Idealisme. cekap dan berkebajikan. tingkah laku. moris atau mores merujuk kepada adat. mos.0 RUMUSAN 21 BIBLIOGRAFI 22 1. Dengan kata lain. kebiasaan. Hal ini termasuklah kemampuan untuk menginsafi yang benar dan salah serta mendidik orang lain dengan peraturan yang sesuai sama ada tingkah laku itu betul atau salah semasa berhubungan dengan orang lain. 3 . benar atau salah dan tepat atau tidak tepat. watak. Falsafah-falsafah moral ini didasarkan kepada falsafahfalsafah umum. kelakuan. Maksud tersebut mempunyai beberapa pengertian iaitu moral dihubungkaitkan dengan kegiatankegiatan manusia yang dipandang sebagai baik atau buruk. Realisme.• • Sumbangan teori moral Tokoh 17 20 5.

benar dan salah sesuatu tindakan moral atau etika ialah pemikiran rasional (rational thinking) yang berlandaskan akal fikiran manusia semata-mata. manusia hanya mampu menggunakan pancaindera yang ada untuk melihat sesuatu perkara itu secara zahir dan terhad. Sedangkan perkara-perkara yang tidak dapat dicapai oleh akal (metafizik) adalah lebih luas skopnya. Metafizik yang berada di bawah lembayung ontologi merupakan salah satu daripada cabang utama ilmu falsafah atau ilmu pengetahuan mengenai segala yang di luar alam tabii yang tidak diketahui rahsia isi keseluruhannya. Teori-teori moral yang wujud walau bagaimana rencam sekalipun adalah semata-mata berdasarkan pemikiran yang rasional. pengkritik akan mencari nilai-nilai yang baik dalam karya sastera yang dikajinya dan jika nilai itu amat kurang maka pengkritik akan menegur dan berpesan kepada pengkarya agar menghasilkan karya-karya yang 4 . Para pengkritik moral berpendapat bahawa kesusasteraan sesuai dijadikan alat untuk mengajar dan mendidik masyarakat atau manusia agar menerima nilai-nilai yang baik. teori moral yang berlandaskan pemikiran rasional manusia semata-mata sudah pasti bersifat tentatif dan relatif kerana pemikiran akal manusia adalah berubah-ubah dan bukannya bersifat statik. Premis yang menjadi kayu ukur kepada pertimbangan. buruk. Pemikiran rasional yang hanya berlandaskan penggunaan akal manusia adalah terbatas kerana manusia sememangnya diciptakan dengan kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu. iaitu ‘ethos’ membawa maksud ilmu berkenaan prinsip-prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan.pertimbangan yang menentukan baik. Oleh itu.Etika yang berasal daripada perkataan Greek. Aspek moral melalui kesusasteraan sering dikemukakan oleh pengkritik yang bersikap komited terhadap masyarakat atau terhadap manusia seluruhnya. Ini kerana.

2.1 Mengkaji dan memahami tentang teori moral melalui sejarah dan perkembangannya. 2.2 Mengenal pasti sumbangan teori moral dalam perkembangan teori dan kritikan kesusasteraan. 3. Hal ini subjektif kerana jika karya itu mementingkan gaya tanpa moral. sebagai hasil sastera. Menurut Muslim Burmat (1999). 2. Dalam konteks dunia kritikan kesusasteraan. apa jua bentuk tulisan itu harus kita bahaskan dalam konteks sastera walaupun yang kita lihat adalah moral.bermoral pada masa akan datang.0 OBJEKTIF 2. sudah pasti isinya hambar dan tidak ada sumbangan kepada bangsa. ditegaskan bahawa pendekatan moral itu bertolak dari dasar pemikiran karya sastera itu tanpa mengira genre apa pun dianggap sebagai sebagai wacana yang ampuh dan efektif dalam usaha membina moral dan keperibadian sesuatu kelompok masyarakat. Laporan kajian atau penyelidikan ialah penulisan ilmiah yang 5 . Justeru dalam pendekatan ini.0 KAEDAH YANG DIGUNAKAN a) KAEDAH PENULISAN Kaedah penulisan yang digunakan dalam kajian kami ialah laporan kajian atau penyelidikan. sesebuah karya sastera yang baik itu harus bermoral.3 Mengkaji tentang perkembangan teori moral dalam bidang kritikan kesusasteraan di Malaysia dari sebelum merdeka hingga selepas merdeka.

diukur melalui perwakilan nombor dan dianalisa menggunakan teknik statistik (Neuman. kajian kualitatif dan kajian hybrid. serta juga suatu seni bagi melaksanakan suatu karya sains (Adam dan Schvaneveldt. Berdasarkan kajian kami. Teori Etika 6 . Kumpulan kami telah banyak menggunakan bahan-bahan rujukan di perpustakaan semasa menjalankan kajian kami ini.menyampaikan maklumat atau fakta tentang sesuatu kepada pihak lain. 1985). Kajian kuantitatif merupakan suatu pertanyaan terhadap masalah yang telah dikenal pasti berdasarkan kepada pengujian suatu teori yang digubah oleh pembolehubah. Kaedah kajian kuantitatif juga dikenali sebagai kajian eksperimental dan kajian tinjauan (Fellow dan Liu. Penghuraiannya juga bersandarkan kepada metodologi saintifik dan berdasarkan data kerja lapangan dan rujukan perpustakaan.Perkembangan teori sebelum merdeka 4. 2000). c) PENULISAN LAPORAN KAJIAN 1. Ciri-ciri teori moral 3. Secara umumnya. suatu set perkakasan bagi melaksanakan suatu penyelidikan dan perolehan maklumat. 1997). b) SUMBER DATA (METODOLOGI) Metodogi kajian merupakan suatu proses. Fielding dan Schreier (2001) telah mengklasifikasikan bahawa terdapat tiga jenis metodologi kajian iaitu kajian kuantitatif. Asal usul teori moral 2. kami telah menggunakan kaedah kajian kuantitatif.

Kebanyakan mereka berpendapat kritikan moral bergantung pada nilai baik dan buruk di mata masyarakat. Leavis. pendekatan moral ini boleh dianggap tua.5. Penyataan Dalam Teori Etika 7.Lawrence. dan T. Ornell.H. Pendekatan ini telah digunakan sejak dari zaman Greek lagi. Dalam kritikan sastera. G. Pendekatan ini pernah digunakan oleh Aristotle. Teori dan Aliran Pemikiran 8. John Middleon Murray.Elliot. Objektivisme Etika 12. menggambarkan kebenaran dan memperlihatkan kesungguhan yang tinggi serta sesuai dengan iklim dan amalan masyarakat pada zaman itu.R. Dalam tahun-tahun 1950-an. Antara tokohnya adalah seperti D. Kelas Am Teori Etika 13. Aspek dalam Etika 10. golongan moralis adalah merupakan golongan pengkritik yang sangat aktif. Sumbangan teori moral 14.S. F. Subjektivisme Etika 11. Tokoh 4. sementara Plato pernah menggunakan pendekatan ini dalam membuat penilaian puisi pada zamannya. 7 . Sasterawan Barat berpendapat bahawa hasil kesusasteraan yang baik mestilah bermutu.0 • HASIL KAJIAN Asal-usul teori moral. Penilaian dalam Etika 9. Perkembangan Teori Etika 6.

telah muncul genre Morality Play. kebudayaan dan falsafah. Ketinggian taraf manusia menentukan itu adalah ditentukan oleh moral dan moral itu manusia perlu mempunyai peraturan. terciptalah aliran humanisme atau kemanusiaan yang meletakkan manusia ialah pusat kehidupan alam yang bertaraf tinggi dibanding dengan makhluk yang lain. Penekanan dalam kritikan lebih kepada soal baik buruknya sesuatu unsur yang terdapat dalam sesebuah karya. Oleh itu. Kemudian muncul zaman Renaissance iaitu zaman kebangkitan Eropah yang meletakkan manusia mempunyai taraf lebih tinggi daripada haiwan dan yang membezakannya ialah sifat taakulan dan moralnya. disiplin dan batasnya.Dalam zaman Kegelapan Eropah atau Dark Ages. Adakah unsur-unsur itu bertentangan dengan agama. Pada zaman ini karya sastera harus menghidupkan watak yang benarbenar rasional dan bermoral. Pendekatan moral lebih menekankan kepada penilaian moral dan hubungan budaya iaitu penilaian bercorak agama. • Ciri-ciri teori moral Menurut Atar Semi. Unsur-unsur negatif akan dikecam sebaliknya unsur-unsur yang positif dan membina akan disanjung dan dipuji. pendekatan moral bertolak dari dasar pemikiran bahawa sesuatu karya sastera dianggap sebagai suatu medium yang paling berkesan dalam membina moral dan 8 . membicarakan tanggungjawab paderi di gereja dan mengemukakan cara-cara untuk memperbaiki perangai manusia. Sejak dari itu. humanisme dan moral mulai mendapat perhatian daripada para pengkritik yang berpendekatan moral untuk dijadikan dasar kritikan. kebudayaan dan falsafah. yang menceritakan kisah-kisah nabi daripada Bible. Karya sastera khasnya drama pada masa itu memberikan panduan kepada pengkaji untuk membina teori nilai dan sastera dalam kritikan sehingga prinsip kritikan ditentukan oleh isi dan moralitinya.

Moral dihubungkaitkan dengan kegiatan-kegiatan manusia yang dipandang baik atau buruk. Pengkritik akan menghubungkan isi teks dengan realiti di luar teks untuk mengukuhkan signifikasi moral yang dikritik.keperibadian sesuatu kelompok masyarakat (Rahman Shaari. Aspek moral merupakan salah satu unsur mendidik yang memberi pengajaran dan perlu menjadi dasar sesebuah karya sastera.S. Antara pendekatan yang digunakan dalam teori moral adalah dengan memberikan penekanan kepada isi teks yang dihubungkan dengan prinsip-prinsip moral berbanding bentuknya.S. Hal ini berlaku kerana para pengkritik moral 9 . Hal ini dapat dilihat melalui pernyataan T. T. Aspek isi ialah cerita dan persoalan yang menjadi isu semasa dan bentuk hanyalah sebagai alat untuk menyampaikan isi atau moral. Mereka beranggapan bahawa. teks kesusasteraan bukan sahaja sebagai satu hasil seni tetapi melalui isi dan matlamatnya mampu menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang baik dan sempurna. Pendekatan moral juga berpendapat bahawa hasil sesebuah karya sastera adalah ciptaan yang harus disanjung dan dimuliakan. Eliot seperti yang dinyatakan oleh Rahman Shaari (1994:74) : The greatness of literature cannot be determined solely by literary standards. Melalui pernyataannya. Para pengkritik moral berpendapat bahawa kesusasteraan sesuai dijadikan alat untuk mengajar dan mendidik masyarakat atau manusia untuk menerima nilai-nilai yang baik.Eliot berpendapat bahawa terdapat fungsi lain dalam kesusasteraan selain daripada fungsi seni atau fungsi estetik. thought we must remember that whether it is literature or not can be determined only by literary standard. Karya yang baik seharusnya bermoral dan keunggulan sesebuah karya adalah bergantung kepada ketinggian moral dalam karya tersebut manakala karya yang tidak bermoral pula dianggap tidak bernilai. 1994:72).

seringkali pemikiran agama ditonjolkan. T. Oleh itu.S. T.beranggapan bahawa kesusasteraan sesuai dijadikan alat untuk mengajar dan mendidik masyarakat untuk menerima nilai-nilai yang baik. Hal ini demikian kerana kesusasteraan dikatakan mempunyai tanggungjawab etika iaitu sebagai alat untuk memperbaiki dan meningkatkan nilai moral masyarakat. (1994:114) : 10 . Dalam membicarakan pemikiran teori moral.S. Pendekatan moral mengambil kira idea Plato yang sangat menekankan aspek moral dalam karya seni sastera. nilai sastera perlu dilihat melalui aspek etika dan agama dan pendekatan moral perlu diiringi dengan pendekatan keagamaan. Pada pendapat beliau. Dalam teori moral juga mereka menganalisis sesebuah karya sastera melalui sudut didaktik. untuk melakukan kritikan berdasarkan teori moral. pengkritik akan mencari nilai-nilai yang baik dalam sesebuah karya yang dikaji dan sekiranya tiada atau kurangnya nilai yang baik dalam sesuatu karya. Menurut beliau dalam Rahman Shaari. Oleh itu. Horace turut menitikberatkan unsur didaktik sebagai keperluan yang perlu ada dalam karya dan bukan sekadar hiburan semata-mata. maka pengkritik akan berpesan kepada penulis agar menghasilkan karya yang lebih bermoral pada masa akan datang. Ukuran moral merupakan sesuatu yang subjektif dan bergantung kepada nilai sesuatu masyarakat kerana setiap masyarakat mempunyai nilai dan etikanya yang tersendiri. Eliot yang merupakan seorang penyair dan pengkritik Inggeris turut merujuk kepada aspek agama ketika membicarakan tentang kesusasteraan. pengkritik perlu berusaha mengkaji dan menganalisis teks serta menilai sesuatu teks kesusasteraan dengan memberi penekanan kepada nilai moral dan kesan didaktiknya kepada masyarakat. Didaktik merujuk kepada karya-karya sastera yang mempunyai unsur pengajaran. didikan dan pembentukan akhlak yang baik yang boleh dijadikan panduan kepada pembacanya. Eliot turut mengakui hakikat bahawa penilaian moral ini bersandar pada etika sesuatu masyarakat.

our judgement and criticism of ourselves. Persoalan moral juga jelas tergambar dalam kritikan Abdul Salam melalui sajak ‘Kasih dan Rindu’ karya Tongkat Warrant dengan memberi tumpuan kepada dua baris berikut: Masih terasa lagi panas bibirmu. karya yang baik haruslah bermoral. and our behavior towards our fellow men. negara. Beliau menganalisis sajak ‘Manusia Liar’ karya Merayu Rawan. Menurut Abdul Salam.Our religion imposes our ethics. Kritikan berdasarkan teori moral mementingkan isi berbanding bentuknya dan sesebuah karya haruslah disanjung tinggi dan dimuliakan. Hal ini terbukti melalui tulisan yang dihasilkan oleh beberapa orang pengkritik antaranya Abdul Salam. bangsa. Melihat sama ada unsur – unsur tersebut selari atau bertentangan dengan agama. • Perkembangan teori sebelum merdeka Menurut Mana Sikana dalam buku sejarah kritikan puisi melayu moden (1995). Penekanan dalam kritikan lebih kepada soal baik buruknya sesuatu unsur yang terdapat dalam sesebuah karya. beliau menerangkan tentang manusia yang tidak mempunyai pegangan agama diibaratkan sebagai haiwan liar. Dalam kritikannya. kebudayaan dan falsafah. kebudayaan. dan falsafah. dalam kucupan di malam berpisah dulu. Pendekatan moral lebih menekankan kepada penilaian moral dan hubungan budaya iaitu penilaian bercorak agama. maksud yang cuba disampaikan oleh penulis dalam kedua-dua baris tersebut tidak dapat diterima umum kerana keinginan penyair untuk menyuarakan kebebasan 11 . agama. apabila dikaitkan kesusasteraan dengan moral. Penulisan kritikan yang mementingkan penilaian isi karya berdasarkan pendekatan yang telah lama muncul ini lebih mudah dan sesuai digunakan oleh para pengkritik. Unsur-unsur negatif akan dikecam manakala unsur-unsur positif dan membina akan disanjung dan dipuji. dan tuhan. Kehidupan tanpa pegangan pula dikatakan seperti anak yang tidak mengenang jasa ibu bapa.

Penulis-penulis novel. Ia 12 . • Teori Etika Etika adalah satu bidang mengenai melakukan perkara yang betul. kegembiraan dan kesejahteraan manusia. Teori etika sebenarnya cuba meningkatkan maruah. dan puisi Melayu pada awal pertumbuhan sastera Melayu moden memang cenderung menerapkan nilai-nilai moral dalam karya mereka. iaitu pembangunan jiwa rakyat agar insaf akan penderitaan golongan nelayan yang hidup dalam serba kedaifan. Beliau amat menyenangi dan menerima sajak itu sebagai sebuah karya yang baik kerana mengemukakan isi tentang pembangunan. keamanan. Oleh itu kritikan menggunakan pendekatan moral dan sosiologi adalah saling melengkapi antara satu sama lain. kritikan dalam tahun 30-an hingga 40-an adalah tidak begitu berkembang tetapi masih dapat dilihat kecenderungan membicarakan aspek moral dalam sastera. Peraturan etika melibatkan semua orang. Abdul Salam memberi perhatian terhadap karya yang bermoral iaitu unsur yang dapat memberikan kesedaran dan keinsafan kepada masyarakat. Ahli falsafah mendapati ia adalah subjek yang rumit.Mihardja yang dikatakan dapat merosakkan kesucian agama Islam. Contohnya. Teori etika diasaskan kepda andaian bahawa manusia adalah rasional dan bebas membuat pilihan. cerpen. Abdullah Basmeh ada menyentuh aspek moral dalam memberi kritikan terhadap novel Atheis karya Achdiat K.jiwanya bukan bererti bebas daripada landasan nilai-nilai agama dan peradaban mulia. dalam bidang kritikan kita lebih banyak menemui kritikan yang menggunakan pendekatan sosiologi. Hakikat ini jelas tergambar apabila Abdul Salam mengkritik sajak ‘Ombak’ karya Kalam al-Mahmudi Kedah. Dalam kesusasteraan Melayu. Hal ini disebabkan kerana konsep pendekatan sosiologi itu sendiri lebih luas dan turut merangkumi bidang moral. Namun.

prinsip moral. Idea utama Socrates tentang etika adalah berhubung dengan menyakinkan orang agar berakhlak mulia. Socrates menyatakan bahawa kebahagiaan adalah mustahil diperoleh tanpa memiliki kebaikan moral dan tindakan yang tidak beretika yang akan menganggu orang lain. kaedah moral dan tindakan serta kelakuan manusia yang betul. Plato dan Aristotle. Etika juga merupakan satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang moral. kebaikan moral adalah suatu imbangan dan harmoni dalam kalangan perbezaan yang wujud dalam roh. Buchnloz (1989) pula menyatakan teori etika sebagai sistem kepada panduan tingkah laku. French dan Granrose (1995) menyatakan teori etika sebagai set panduan atau peraturan bertingkah laku iaitu menyelesaikan konflik terhadap keinginan. malah beliau menganggap orang yang tidak beretika sebagai orang yang lemah dan mempunyai psikologi yang tidak sihat. Beliau turut menambah. Plato pula telah menjalankan kajian terhadap hubungan etika dengan personaliti manusia. walaupun tidak melanggar undang-undang boleh menjejaskan kerjaya dan reputasi kita. Terdapat beberapa tokoh dalam teori etika ini yang menyatakan pendapat masing-masing mengenai teori etika ini iaitu Socrates. kebaikan moral berada pada bahagian dalaman 13 .bertujuan untuk mencapai keputusan yang baik untuk manusia sejagat. Shea (1988) menyatakan pendapatnya dengan menyatakan bahawa teori etika merupakan prinsip bertingkah laku yang mengawal individu atau profesion dan sebagai satu standard tingkah laku. Perilaku yang tidak beretika. Socrates menggunakan pendekatan yang mencabar dan menggalakkan rakan-rakannya untuk berfikir tentang kebaikan dan kesihatan roh. • Perkembangan Teori Etika Etika bermula di zaman purba Greek apabila ahli-ahli falsafah hanya memberikan tumpuan kepada kebaikan moral. Menurutnya lagi.

• I. Berdasarkan pendapat Aristotle pula. 14 . beliau mempunyai pendapat yang berbeza dengan Plato dan Socrates dengan menyatakan bahawa kebaikan moral mempunyai hubungan yang sedikit dengan intelektual tetapi lebih kepada sifat (character) atau personaliti. ketiga-tiga ahli falsafah ini berpendapat bahawa kebajikan seseorang itu bergantung sepenuhnya dan berada dalam tangan seseorang itu. Dahulunya ia dikenali sebagai Teologikal dan kini dikenali sebagai Deontologikal iaitu pendekatan kepada etika. apakah peraturan yang digunakan dan dianuti dalam sesebuah masyarakat dan sebagainya. Hindu dan sebagainya.intelektual. Etika moden telah membentuk dua persaingan. Yahudi. Etika deskriptif memberitahu bagaimana ahli masyarakat harus bertingkah laku. Etika deskriptif menyedarkan manusia bahawa terdapat pelbagai sistem moral yang bersifat relatif di muka bumi ini iaitu etika Kristian. Penyataan Dalam Teori Etika Etika deskriptif Etika deskriptif merupakan suatu disiplin yang membicarakan tentang sejarah sistem moral. Plato dan Socrates pula mengatakan beretika itu mempunyai hubungan rapat antara kebaikan moral dan personaliti yang sihat. Budhha. Sekiranya pada zaman terdahulu etika dahulu menekankan kebaikan moral dan rasionalnya. Islam. Bagaimanapun. etika moden banyak memfokuskan kepada menentukan sifat-sifat beretika menerusi tindakan. pengadilan dan keputusan terhadap sistem tersebut. iaitu tindakan yang mempunyai sifat etika dalaman dan memerlukan status moral daripada akibat (consequences) yang dibuat dan tindakan itu sama ada betul atau salah. Etika deskriptif menyatukan bentuk atau karektor sesuatu sistem moral yang ada tanpa membuat penilaian.

Etika Normatif Merujuk kepada panduan dan peraturan yang berkaitan dengan tingkah laku yang baik dan jahat.II. • I. deon iaitu duty yang merujuk kepada kewajipan individu. 15 . Jika mahu orang melakukan perkara yang baik kepada kita. Ianya juga menjurus kepada kenyataan yang memberitahu apa yang mesti dilakukan dan apa yang betul. Golden Rule merupakan contoh prinsip etika normatif klasik. Inilah yang dikatakan sebagai nilai mutlak dan biasanya berkait rapat dengan agama. II. Etika normatif mengemukakan sistem moral yang piawai berpandukan sistem sedia ada. Etika normatif menyedarkan kita bahawa tidak semua nilai moral berubah mengikut perubahan masa tetapi ada yang terus kekal dipelihara meskipun budaya mengalami perubahan. Sesuatu perbuatan itu tidak diketahui sama ada baik atau buruk sehinggalah melihat kepada kesannya. Teori ini berasal daripada perkataan Greek. Ia menilai. bukan undang-undang moral sedia ada dan sedia diterima. maka kita perlu melakukan perkara yang baik juga kepada orang lain. Deontologi atau non consequentialist Teori ini berasaskan kepada prinsip asas iaitu kewajipan manusia. Teori dan Aliran Pemikiran Teologi Teori ini melihat kebaikan dan keburukan sesuatu tindakan. mengkritik dan membuat keputusan terhadap sistem moral yang ada disamping menerangkan sesuatu undang-undang moral yang dianggap terbaik.

Objektif Kod moral adalah bebas daripada kepentingan individu. VII. Baik perlu dijelaskan dalam bentuk kualiti fakta alam seperti memenuhi keperluan manusia. mendatangkan kebahagiaan. Non Naturalisme Moral adalah sesuatu yang unik dan tidak boleh dikelaskan. VI. Sesuatu perlakuan itu baik kerana ianya memang baik.III. V. Individu berhak meletakkan nilai sama ada baik atau sebaliknya. Perasaan peribadi terlibat dalam menilai dan menentukan baik buruk sesuatu tindakan. kenikmatan dan sebagainya kepada manusia. Baik dan buruk tidak bersandar kepada sikap individu tetapi wujud dengan sendirinya. Ini bererti masyarakat yang berlainan memberikan nilai moral yang berbeza bagi tingkah laku yang serupa. 16 . Relativisme Sesuatu yang dianggap baik oleh suatu masyarakat tidak mungkin dianggap sedemikian oleh masyarakat yang lain. IV. Subjektif Penilaian terhadap sesuatu etika berdasarkan kepada penilaian diri sendiri. Naturalisme Sesuatu perbuatan itu baik atau buruk bergantung kepada pengalaman keseronokan.

Absolutisme Prinsip moral berbeza dari satu budaya dengan budaya yang lain. • Subjektivisme Etika Subjektivisme etika adalah bergantung kepada faktor kemahuan sama ada individu atau pencipta sebagai subjeknya. Bagaimanapun. Jika manusia merupakan kemahuannya. dosa dan pahala atau sesuai dan sebaliknya. prinsip asas sejagat adalah sama. • Aspek dalam Etika Terdapat dua aspek dalam etika. • Penilaian dalam Etika Penilaian terhadap perbuatan yang baik adalah melalui peningkatan terhadap kesedaran dan pembangunan rohani individu hasil daripada perbuatannya. Misalnya. Etika mengambil kira penilaian ke atas suatu tindakan itu berbanding hanya dengan melabelkan perbuatan yang baik jika ianya memenuhi kehendak dan keperluan manusia sahaja.VIII. Aspek yang kedua pula melibatkan komitmen dalam melakukan apa yang baik dan bersesuaian. semua masyarakat meletakkan nilai yang tinggi kepada kebaikan. melabelkan perbuatan jika ianya meningkatkan kehidupan dan melabelkan sebaliknya jika perbuatan itu memusnahkan kehidupan. Aspek pertama iaitu keupayaan menilai yang baik dan buruk. Etika tidak lagi semata-mata satu topik perbualan dan isu yang diperdebatkan tetapi memerlukan tindakan dan susulan. badan perundangan akan 17 .

Etika normatif lebih kepada praktikal. Pengampunan dan pembalasan atas dosa yang dilakukan atau pahala atas kebaikan yang dibuat adalah antara manusia dan Tuhan. • Objektivisme Etika Menurut objektivisme etika. Adakah prinsip etika merupakan suatu rekaan sosial? Adakah prinsip-prinsip etika ini merupakan gambaran hasil daripada emosi individu? Meta etika menjawab persolan ini yang memfokuskan kebenaran universal. Hukuman yang dikenakan adalah muktamad. seseorang perlulah melengkapkan kehidupan masingmasing serta mematuhi undang-undang. Untuk mengelakkan hukuman. homoseksual dan 18 . Jika kemahuan itu menjadikan Tuhan sebagai subjeknya. alasan kepada penilaian etika dan definisi istilah-istilah berkaitan etika itu sendiri. Misalnya dalam menentukan piawai moral terhadap tindakan yang betul atau salah. pembunuhan anak. ketentuan Tuhan. Metaetika mengkaji asal prinsip-prinsip etika dan penggunaannya. Salah satu bentuk objektivisme etika ialah nilai mutlak moral (moral absolutism). Undang-undang tidak dicipta dan tidak berasaskan subjek sama ada manusia atau tuhan. etika. normative dan etika gunaan.menentukan suatu keputusan itu dari segi undang-undang. • Kelas Am Teori Etika Ahli falsafah lazimnya membahagikan teori etika kepada tiga kelas am iaitu meta etika. maka hukuman lebih berbentuk kepada pembalasan Tuhan. Hukum Karma dan kelahiran semula merupakan gambaran kehidupan dalam objektivisme etika yang mencapai sifat lengkapnya. pencemaran alam. nila-nilai moral merupakan suatu kebaikan. Etika gunaan pula melibatkan penyelesaian ke atas isuisu kontroversi seperti isu pengguguran.

Bidang penulisan bukan sahaja memerlukan bakat dan kemahiran sastera semula jadi. aspirasi dan perjuangan dalam penyuguhan karyanya. dalam sesuatu zaman yang menganggap bahawa moral yang baik terletak pada pemeliharaan maruah jantina. ukiran. Karya-karya yang tidak mementingkan moral dianggap tidak bernilai. Ilham yang datang terlebih dahulu mestilah diteliti dan difikirkan buruk baiknya. lukisan dan tarian. Tuntasnya. kemudian dituliskan dengan penuh kesedaran. Etika gunaan mengaplikasikan garis panduan konseptual dalam meta etika dan etika normatif untuk menyelesaikan isu-isu ini. Sumbangan teori moral Mengiktiraf sesebuah karya sastera. karya sastera yang dihasilkan mestilah penuh dengan nilai moral yang tinggi. sesebuah karya sastera itu wajib mempunyai moral kerana ia sebagai neraca yang menentukan nilainya. Karya yang baik haruslah bermoral dan ketinggian sesebuah karya pula bergantung kepada ketinggian moral tersebut.peperangan nuklear. Ia berbeza dengan hasil seni yang lain seperti nyanyian. 19 . malahan seseorang pengarang itu harus juga mempunyai visi. bukannya diisi dengan perkara-perkara yang remeh dan sia-sia. maka sastera bercorak seks tidak boleh diterima masyarakat. Oleh itu. Sumbangan pertama teori moral dalam dunia kesusasteraan ialah teori ini mengiktiraf sesebuah karya sastera. pemikiran atau premis yang menjadi tulang belakang karya tersebut. Contohnya. Teks yang tidak bermutu dan bermoral dianggap sebagai teks yang tidak ada nilainya pada pandangan teori moral. • I. Kemuliaan sesebuah karya adalah disebabkan oleh adanya unsur-unsur falsafah. Teori ini mengatakan bahawa karya sastera adalah ciptaan yang harus disanjung dan dimuliakan.

Masyarakat sebeginilah yang ingin dilahirkan oleh sesebuah negara. Membentuk masyarakat dengan sifat sastera yang didaktis.II. Menurut Karl Beckson dan Arthur Ganz (1972). Sesungguhnya moral itu bererti mendidik. bersih hati dan sedia untuk belajar. di samping menggunakan bahan-bahan yang memabukkan bagi melahirkan karya yang baik. didaktis dalam sastera ialah karya yang mengandungi unsur-unsur pengajaran dan doktrin yang boleh memandu para pembaca ke sesuatu arah dan tujuan. teori ini memberi keutamaan kepada karya yang penuh dengan pengalaman benar dan fakta serta berisi dengan kebijaksanaan dan kepintaran yang akan dijadikan sebagai bahan pemikiran oleh para pembacanya. Mereka sanggup berkorban demi kedaulatan negara mereka. Setiap pengarang hendaklah berkarya dengan penuh kejujuran. Masyarakat yang mempunyai nilai-nilai moral yang jitu dan sayang akan negaranya. mengajar dan membimbing serta memandu pembaca dan penulisnya juga. Mendidik para penulis Selain pembaca. Sesuai dengan fungsi didaktisnya. Teori moral juga tidak dapat menerima pengarang yang mengalami ‘neorosis’ atau ‘psikosis’ di bawah kesedaran mereka. Hal ini disebabkan bukan sahaja karya sastera menjadi contoh ikutan oleh 20 . pengarang juga mestilah menjadi golongan moralis. Walaupun kriteria pengalaman dan kebijaksanaan satu cara biasa mendekati hasil sastera. pendidikan dan politik atau apa jua. tetapi pendekatan moral ini mengkhususkan penilaiannya terhadap aspek tersebut. yang penting karya itu mempunyai unsur-unsur yang boleh mengajak para pembaca untuk berfikir dan mengikut landasan yang telah ditentukan. Masyarakat sebegini juga sanggup untuk mempertahankan negaranya daripada ancaman musuh luar. Arah tersebut sama ada arah dan tujuan kepada sosial. III.

Teori moral memberikan penghargaan yang tinggi kepada pengarang yang menyumbangkan baktinya 21 . moralis menekankan norma yang menentukan sikap dan contoh itu ditentukan oleh masyarakat zaman penulis itu sendiri. berdaulat dan dihormati. ia umpama mencemarkan karya moral yang telah dihasilkan tadi. Penulis mesti bermoral dan tidak memakai bahan-bahan yang mengkhayalkan seperti alkohol bagi menghasilkan karya yang penuh bermoral. malah gaya hidup penulisnya demikian juga. Karya yang besar selalunya mempunyai motif moral yang dapat merangkumi ketiga-tiga aspek ini. Cumanya. Shahnon Ahmad dengan novel-novelnya yang cemerlang seperti Ranjau Sepanjang Jalan dan Renting telah menjadikan bangsa Melayu sesuatu bangsa yang bermaruah. para penulis juga sebenarnya terdidik melalui teori moral ini. tamadun dan sejarah itu tidak dapat dipisahkan. melalui karya besarnya War And Peace atau Harun Aminurrasyid dalam Panglima Awang. Teori moral melihat sejauh mana sesebuah karya itu dapat memberikan sumbangan ke arah mencemerlangkan persejarahan sesuatu bangsa. Mencemerlangkan aspek pensejarahan sesuatu bangsa. tetapi karya-karya tersebut telah membina sejarahnya sendiri dalam posisi dan hierarki karya yang baik dan menjadi lambang zaman. IV. Shakespeare dengan 43 buah drama sepanjang hayatnya telah dapat mengangkat bangsa Inggeris sebagai bangsa besar. Sekiranya terjadi juga keadaan seperti itu.masyarakat. Hal ini terbukti apabila manusia. Inilah yang telah diaplikasikan oleh Leo Tolstoy. Kesusasteraan sebenarnya mempunyai fungsi pensejarahan. Oleh itu. Tidak sahaja genrenya berbentuk sejarah. Penulis yang menulis sesebuah karya yang penuh dengan unsur moral perlulah menunjukkan gaya hidup yang sihat sesuai dengan karya yang dihasilkannya.

Plato tidak menginginkan karya sebegini. karya itu boleh diterima atau difahami oleh semua kerana sumber dan fokusnya adalah mengenai alam kehidupan. G. Sementara itu. Sebaliknya. 22 . Karya tanpa mesej tidak menyumbang langsung dalam membentuk personaliti mesej yang bermoral. karya itu tidak mempunyai apa-apa pengertian. Karya sebegini hanya dibaca untuk hiburan dan mengisi masa lapang semata-mata. Aspek universalisme bererti karya itu diterima oleh umum. Horace dalam Ars Poetica menegaskan bahawa di samping unsur hiburan. sesebuah karya sastera mestilah mengandungi unsur pendidikan. Karya yang tidak bermesej seperti karya yang tidak ada fungsinya. Karya seumpama ini akan diberi penghormatan oleh teori moral. Tanpa mesej. Plato sangat menekankan aspek moral dalam karya seni sastera. malah untuk seluruh manusia sejagat dan selalu menyuguhkan persoalan-persolan yang berbentuk universal dalam pengertian. Robert Shafer. Kemudian.sehingga bangsa itu menjadi besar dan menghargai karya yang telah mencipta sejarahnya sendiri. Selain itu. Sering pula ia melontarkan pemikiran-pemikiran yang berbentuk universal. Plato amat mementingkan karya yang penuh dengan pengisian yang berguna untuk masyarakat. Graham Munson dan ramai lagi. usaha itu telah dilanjutkan oleh Norman Forester. Paul Elmer More telah menggunakan teori moral pada abad ke-20. Plato dalam Republic sudah menegaskan syarat bahawa mesej atau perutusan sesebuah karya adalah penting.R Elliot. • Tokoh Kaya sastera yang telah dinilai berdasarkan moral sebenarnya telah dibicarakan sejak zaman Greek lagi. Horace juga menitikberatkan unsur-unsur didaktif sebagai keperluan yang perlu ada dalam karya di samping untuk tujuan berhibur. sama ada dari aspek temanya atau karya itu telah diiktiraf oleh dunia antarabangsa. karya-karya yang tidak mengkhususkan skop pembacanya.

Undang-undang sastera terbentuk ke arah memberikan perkhidmatan yang cemerlang supaya manusia sentiasa berbaik-baik antara satu sama lain. maka ia tidak dapat dianggap sebagai sebuah karya yang besar. tetapi jika sekiranya karya itu kekurangan moral. teori moral menekankan aspek nilai murni yang tinggi dalam proses menghasilkan karya sastera oleh para penulisnya. maka pembaca tadi dapat dibentuk sahsiahnya menjadi sahsiah yang cemerlang. teori ini melihat kesusasteraan sebagai suatu gerakan ke arah memenuhi keperluan kemanusiaannya. moral ditentukan oleh nilai masyarakat. 23 .0 PENUTUP Kesimpulannya.5. Teori ini amat mementingkan nilai dan pengajaran yang baik demi tamadun bangsanya. Apabila para pembaca membaca karya sastera yang berunsurkan moral yang tinggi. Dalam banyak hal. Sekalipun sesebuak karya itu baik. Menurut teori ini. Tegasnya. Sesungguhnya kritikan teori moral mahukan hasil karya yang bertindak sebagai guru dan menjadi contoh untuk diamalkan oleh pembaca. salah satu ciri sastera ialah mengandungi sikap hidup dan semangat zaman yang dibentuk oleh zaman masyarakat.

Bhd. New York: Newman Press. Dlm. Rahman Shaari (1994). Kritikan sastera Melayu pendekatan dan pemikiran. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. 2011 daripada http://www.BIBLIOGRAFI Elias.ftsm. Sohaimi Abdul Aziz (2003). B. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Vol 6. (1987). Promoting moral growth from piaget to kohlberg. Dlm Lee C. Kohlberg. Diperoleh pada Mac 2. 24 . J. et al (1979).ukm.). C. Stages of moral development as a basis of moral education. Muhammad Salleh (Ed. Teori dan kritikan sastera. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Mohamad Mokhtar Hassan (1995). Deighton : The Encyclopedia of Education. Issues Lungdren. Inc. Kohlberg. Florida: Robert E.(pnyt. (1988). Teori etika (2011). Cooperative Learning in The Science Classroom.). E. 1994. D.V. J. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kritikan sastera melayu moden. L. Hashim Awang (1988). Kumpulan kritikan sastera: Timur dan Barat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. L (1989). Mana Sikana (1998).). Krieger Publishing Co.M. Teori moden sastera dan permasalahan sastera Melayu. Kritikan sastera masalah dan penigkatan. Dlm. Rogrs. New york & London: Longman Inc. L (1971). Kohlberg. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. New York: McGraw Hill Companies. The cognitive-developmental approach to moral education. Crittenden. Moral education: secular and religious. Mana Sikana (2006). L (1971). Umar Junus (1996). Sejarah kritikan puisi Melayu moden. L (1977). Reimer.. Moral education: interdisciplinary approaches: 23-92.S.my. Mana Sikana (Ed. The Macmillan Company.. Moral Education of psychological view. Beck. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. & Sullivan. Teori dan kritikan sastera pascamodenisme. Singapura: UTS Network Service. Kritikan kesusasteraan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful