FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI TEORI DAN KRITIKAN KESUSASTERAAN BSS 3033

( TUGASAN KUMPULAN) KUMPULAN A

NAMA SITI KAMALIAH BINTI ABDUL MUIN KARTINI BINTI ANDI PADELI MAZLIA BINTI MAT JUSOH NUR IZATI BINTI SULAIMAN RINA RASDIANA BINTI SAHAR

NO.MATRIK D20091034276 D20091034298 D20091034300 D20091034330 D20091034369

TAJUK: TEORI MORAL SEMESTER 2 (SESI 2010/2011) DR. ABDUL HALIM ALI

KANDUNGAN
1.0 PENDAHULUAN 1

2.0 OBJEKTIF

3

3.0 KAEDAH YANG DIGUNAKAN • • • Kaedah Penulisan Sumber Data (Metodologi) Penulisan Laporan Kajian 3 4 4

4.0 HASIL KAJIAN


• • • • • • • • • • •

Asal-usul teori moral Ciri-ciri teori moral Perkembangan teori sebelum merdeka Teori Etika Perkembangan Teori Etika Penyataan Dalam Teori Etika Teori dan Aliran Pemikiran Penilaian dalam Etika Aspek dalam Etika Subjektivisme Etika Objektivisme Etika Kelas Am Teori Etika

5 6 9 10 11 12 13 15 15 15 16 16 2

moris atau mores merujuk kepada adat. tingkah laku.0 RUMUSAN 21 BIBLIOGRAFI 22 1. Moral dalam bahasa Latin disebut moralis. cekap dan berkebajikan. Pragmatisme dan Eksistensialisme. Premis yang menjadi kayu ukur kepada pemikiran teori moral dan etika barat ialah pemikiran yang rasional. kelakuan. cara. Realisme. istiadat. Falsafah-falsafah umum yang utama ialah Idealisme. Dengan kata lain.0 PENDAHULUAN Teori-teori moral dan etika barat didasarkan kepada falsafah-falsafah moral yang telah wujud sejak zaman Yunani kuno lagi. adil. akhlak dan cara hidup. Pengertian lain termasuklah unsur yang sesuai dengan peraturan atau prinsip yang diterima berhubung dengan yang benar. Maksud tersebut mempunyai beberapa pengertian iaitu moral dihubungkaitkan dengan kegiatankegiatan manusia yang dipandang sebagai baik atau buruk. watak. benar atau salah dan tepat atau tidak tepat. moral ialah unsur mendidik dan memberi pengajaran yang mempunyai nilai yang baik atau buruk serta menjadi dasar sesebuah karya sastera. Falsafah-falsafah moral ini didasarkan kepada falsafahfalsafah umum. tabiat. mos. kebiasaan.• • Sumbangan teori moral Tokoh 17 20 5. 3 . Hal ini termasuklah kemampuan untuk menginsafi yang benar dan salah serta mendidik orang lain dengan peraturan yang sesuai sama ada tingkah laku itu betul atau salah semasa berhubungan dengan orang lain.

manusia hanya mampu menggunakan pancaindera yang ada untuk melihat sesuatu perkara itu secara zahir dan terhad. iaitu ‘ethos’ membawa maksud ilmu berkenaan prinsip-prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. benar dan salah sesuatu tindakan moral atau etika ialah pemikiran rasional (rational thinking) yang berlandaskan akal fikiran manusia semata-mata. Metafizik yang berada di bawah lembayung ontologi merupakan salah satu daripada cabang utama ilmu falsafah atau ilmu pengetahuan mengenai segala yang di luar alam tabii yang tidak diketahui rahsia isi keseluruhannya.pertimbangan yang menentukan baik. Para pengkritik moral berpendapat bahawa kesusasteraan sesuai dijadikan alat untuk mengajar dan mendidik masyarakat atau manusia agar menerima nilai-nilai yang baik. Sedangkan perkara-perkara yang tidak dapat dicapai oleh akal (metafizik) adalah lebih luas skopnya.Etika yang berasal daripada perkataan Greek. Premis yang menjadi kayu ukur kepada pertimbangan. buruk. Oleh sebab itu. Teori-teori moral yang wujud walau bagaimana rencam sekalipun adalah semata-mata berdasarkan pemikiran yang rasional. Ini kerana. Pemikiran rasional yang hanya berlandaskan penggunaan akal manusia adalah terbatas kerana manusia sememangnya diciptakan dengan kekurangan dan kelemahan. Aspek moral melalui kesusasteraan sering dikemukakan oleh pengkritik yang bersikap komited terhadap masyarakat atau terhadap manusia seluruhnya. pengkritik akan mencari nilai-nilai yang baik dalam karya sastera yang dikajinya dan jika nilai itu amat kurang maka pengkritik akan menegur dan berpesan kepada pengkarya agar menghasilkan karya-karya yang 4 . Oleh itu. teori moral yang berlandaskan pemikiran rasional manusia semata-mata sudah pasti bersifat tentatif dan relatif kerana pemikiran akal manusia adalah berubah-ubah dan bukannya bersifat statik.

0 OBJEKTIF 2.2 Mengenal pasti sumbangan teori moral dalam perkembangan teori dan kritikan kesusasteraan. Dalam konteks dunia kritikan kesusasteraan. 2. apa jua bentuk tulisan itu harus kita bahaskan dalam konteks sastera walaupun yang kita lihat adalah moral. 2. sudah pasti isinya hambar dan tidak ada sumbangan kepada bangsa. sebagai hasil sastera.1 Mengkaji dan memahami tentang teori moral melalui sejarah dan perkembangannya. 3. Hal ini subjektif kerana jika karya itu mementingkan gaya tanpa moral. Menurut Muslim Burmat (1999). ditegaskan bahawa pendekatan moral itu bertolak dari dasar pemikiran karya sastera itu tanpa mengira genre apa pun dianggap sebagai sebagai wacana yang ampuh dan efektif dalam usaha membina moral dan keperibadian sesuatu kelompok masyarakat.3 Mengkaji tentang perkembangan teori moral dalam bidang kritikan kesusasteraan di Malaysia dari sebelum merdeka hingga selepas merdeka. sesebuah karya sastera yang baik itu harus bermoral.bermoral pada masa akan datang. Laporan kajian atau penyelidikan ialah penulisan ilmiah yang 5 . 2.0 KAEDAH YANG DIGUNAKAN a) KAEDAH PENULISAN Kaedah penulisan yang digunakan dalam kajian kami ialah laporan kajian atau penyelidikan. Justeru dalam pendekatan ini.

Asal usul teori moral 2. diukur melalui perwakilan nombor dan dianalisa menggunakan teknik statistik (Neuman. serta juga suatu seni bagi melaksanakan suatu karya sains (Adam dan Schvaneveldt. Berdasarkan kajian kami. Kajian kuantitatif merupakan suatu pertanyaan terhadap masalah yang telah dikenal pasti berdasarkan kepada pengujian suatu teori yang digubah oleh pembolehubah. 1997). Penghuraiannya juga bersandarkan kepada metodologi saintifik dan berdasarkan data kerja lapangan dan rujukan perpustakaan. b) SUMBER DATA (METODOLOGI) Metodogi kajian merupakan suatu proses. 1985). Kaedah kajian kuantitatif juga dikenali sebagai kajian eksperimental dan kajian tinjauan (Fellow dan Liu. Fielding dan Schreier (2001) telah mengklasifikasikan bahawa terdapat tiga jenis metodologi kajian iaitu kajian kuantitatif. Secara umumnya. Kumpulan kami telah banyak menggunakan bahan-bahan rujukan di perpustakaan semasa menjalankan kajian kami ini.menyampaikan maklumat atau fakta tentang sesuatu kepada pihak lain.Perkembangan teori sebelum merdeka 4. kami telah menggunakan kaedah kajian kuantitatif. Ciri-ciri teori moral 3. c) PENULISAN LAPORAN KAJIAN 1. 2000). suatu set perkakasan bagi melaksanakan suatu penyelidikan dan perolehan maklumat. kajian kualitatif dan kajian hybrid. Teori Etika 6 .

Penilaian dalam Etika 9. G. Tokoh 4. Leavis.H. Aspek dalam Etika 10. Pendekatan ini pernah digunakan oleh Aristotle. 7 . Subjektivisme Etika 11. John Middleon Murray. Dalam tahun-tahun 1950-an. Sumbangan teori moral 14. Penyataan Dalam Teori Etika 7. dan T. Kelas Am Teori Etika 13. Antara tokohnya adalah seperti D. Dalam kritikan sastera. Ornell. golongan moralis adalah merupakan golongan pengkritik yang sangat aktif. F. Pendekatan ini telah digunakan sejak dari zaman Greek lagi. Kebanyakan mereka berpendapat kritikan moral bergantung pada nilai baik dan buruk di mata masyarakat. Sasterawan Barat berpendapat bahawa hasil kesusasteraan yang baik mestilah bermutu. Objektivisme Etika 12. sementara Plato pernah menggunakan pendekatan ini dalam membuat penilaian puisi pada zamannya. pendekatan moral ini boleh dianggap tua. Teori dan Aliran Pemikiran 8. Perkembangan Teori Etika 6.Lawrence.5.R.S.0 • HASIL KAJIAN Asal-usul teori moral. menggambarkan kebenaran dan memperlihatkan kesungguhan yang tinggi serta sesuai dengan iklim dan amalan masyarakat pada zaman itu.Elliot.

yang menceritakan kisah-kisah nabi daripada Bible. Pendekatan moral lebih menekankan kepada penilaian moral dan hubungan budaya iaitu penilaian bercorak agama. Karya sastera khasnya drama pada masa itu memberikan panduan kepada pengkaji untuk membina teori nilai dan sastera dalam kritikan sehingga prinsip kritikan ditentukan oleh isi dan moralitinya. kebudayaan dan falsafah. disiplin dan batasnya. Adakah unsur-unsur itu bertentangan dengan agama. pendekatan moral bertolak dari dasar pemikiran bahawa sesuatu karya sastera dianggap sebagai suatu medium yang paling berkesan dalam membina moral dan 8 . Sejak dari itu. Kemudian muncul zaman Renaissance iaitu zaman kebangkitan Eropah yang meletakkan manusia mempunyai taraf lebih tinggi daripada haiwan dan yang membezakannya ialah sifat taakulan dan moralnya. terciptalah aliran humanisme atau kemanusiaan yang meletakkan manusia ialah pusat kehidupan alam yang bertaraf tinggi dibanding dengan makhluk yang lain. kebudayaan dan falsafah. humanisme dan moral mulai mendapat perhatian daripada para pengkritik yang berpendekatan moral untuk dijadikan dasar kritikan. Oleh itu. telah muncul genre Morality Play.Dalam zaman Kegelapan Eropah atau Dark Ages. Ketinggian taraf manusia menentukan itu adalah ditentukan oleh moral dan moral itu manusia perlu mempunyai peraturan. Unsur-unsur negatif akan dikecam sebaliknya unsur-unsur yang positif dan membina akan disanjung dan dipuji. • Ciri-ciri teori moral Menurut Atar Semi. Penekanan dalam kritikan lebih kepada soal baik buruknya sesuatu unsur yang terdapat dalam sesebuah karya. Pada zaman ini karya sastera harus menghidupkan watak yang benarbenar rasional dan bermoral. membicarakan tanggungjawab paderi di gereja dan mengemukakan cara-cara untuk memperbaiki perangai manusia.

S. Pendekatan moral juga berpendapat bahawa hasil sesebuah karya sastera adalah ciptaan yang harus disanjung dan dimuliakan. Antara pendekatan yang digunakan dalam teori moral adalah dengan memberikan penekanan kepada isi teks yang dihubungkan dengan prinsip-prinsip moral berbanding bentuknya. Pengkritik akan menghubungkan isi teks dengan realiti di luar teks untuk mengukuhkan signifikasi moral yang dikritik. Mereka beranggapan bahawa. Hal ini berlaku kerana para pengkritik moral 9 .S. 1994:72).Eliot berpendapat bahawa terdapat fungsi lain dalam kesusasteraan selain daripada fungsi seni atau fungsi estetik. Melalui pernyataannya. Para pengkritik moral berpendapat bahawa kesusasteraan sesuai dijadikan alat untuk mengajar dan mendidik masyarakat atau manusia untuk menerima nilai-nilai yang baik. Aspek moral merupakan salah satu unsur mendidik yang memberi pengajaran dan perlu menjadi dasar sesebuah karya sastera. Eliot seperti yang dinyatakan oleh Rahman Shaari (1994:74) : The greatness of literature cannot be determined solely by literary standards. Karya yang baik seharusnya bermoral dan keunggulan sesebuah karya adalah bergantung kepada ketinggian moral dalam karya tersebut manakala karya yang tidak bermoral pula dianggap tidak bernilai. Hal ini dapat dilihat melalui pernyataan T. Moral dihubungkaitkan dengan kegiatan-kegiatan manusia yang dipandang baik atau buruk. Aspek isi ialah cerita dan persoalan yang menjadi isu semasa dan bentuk hanyalah sebagai alat untuk menyampaikan isi atau moral.keperibadian sesuatu kelompok masyarakat (Rahman Shaari. thought we must remember that whether it is literature or not can be determined only by literary standard. T. teks kesusasteraan bukan sahaja sebagai satu hasil seni tetapi melalui isi dan matlamatnya mampu menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang baik dan sempurna.

Menurut beliau dalam Rahman Shaari. Oleh itu. maka pengkritik akan berpesan kepada penulis agar menghasilkan karya yang lebih bermoral pada masa akan datang. Ukuran moral merupakan sesuatu yang subjektif dan bergantung kepada nilai sesuatu masyarakat kerana setiap masyarakat mempunyai nilai dan etikanya yang tersendiri. Oleh itu. untuk melakukan kritikan berdasarkan teori moral. T. nilai sastera perlu dilihat melalui aspek etika dan agama dan pendekatan moral perlu diiringi dengan pendekatan keagamaan. Dalam teori moral juga mereka menganalisis sesebuah karya sastera melalui sudut didaktik. Pendekatan moral mengambil kira idea Plato yang sangat menekankan aspek moral dalam karya seni sastera.S. pengkritik akan mencari nilai-nilai yang baik dalam sesebuah karya yang dikaji dan sekiranya tiada atau kurangnya nilai yang baik dalam sesuatu karya. Pada pendapat beliau. didikan dan pembentukan akhlak yang baik yang boleh dijadikan panduan kepada pembacanya. Dalam membicarakan pemikiran teori moral. (1994:114) : 10 .beranggapan bahawa kesusasteraan sesuai dijadikan alat untuk mengajar dan mendidik masyarakat untuk menerima nilai-nilai yang baik.S. Didaktik merujuk kepada karya-karya sastera yang mempunyai unsur pengajaran. Eliot turut mengakui hakikat bahawa penilaian moral ini bersandar pada etika sesuatu masyarakat. pengkritik perlu berusaha mengkaji dan menganalisis teks serta menilai sesuatu teks kesusasteraan dengan memberi penekanan kepada nilai moral dan kesan didaktiknya kepada masyarakat. T. Horace turut menitikberatkan unsur didaktik sebagai keperluan yang perlu ada dalam karya dan bukan sekadar hiburan semata-mata. Eliot yang merupakan seorang penyair dan pengkritik Inggeris turut merujuk kepada aspek agama ketika membicarakan tentang kesusasteraan. Hal ini demikian kerana kesusasteraan dikatakan mempunyai tanggungjawab etika iaitu sebagai alat untuk memperbaiki dan meningkatkan nilai moral masyarakat. seringkali pemikiran agama ditonjolkan.

negara. Beliau menganalisis sajak ‘Manusia Liar’ karya Merayu Rawan. agama. dalam kucupan di malam berpisah dulu. maksud yang cuba disampaikan oleh penulis dalam kedua-dua baris tersebut tidak dapat diterima umum kerana keinginan penyair untuk menyuarakan kebebasan 11 . Melihat sama ada unsur – unsur tersebut selari atau bertentangan dengan agama. dan falsafah. Kehidupan tanpa pegangan pula dikatakan seperti anak yang tidak mengenang jasa ibu bapa. Menurut Abdul Salam. kebudayaan. Penulisan kritikan yang mementingkan penilaian isi karya berdasarkan pendekatan yang telah lama muncul ini lebih mudah dan sesuai digunakan oleh para pengkritik. beliau menerangkan tentang manusia yang tidak mempunyai pegangan agama diibaratkan sebagai haiwan liar. our judgement and criticism of ourselves. Pendekatan moral lebih menekankan kepada penilaian moral dan hubungan budaya iaitu penilaian bercorak agama. apabila dikaitkan kesusasteraan dengan moral. bangsa. Unsur-unsur negatif akan dikecam manakala unsur-unsur positif dan membina akan disanjung dan dipuji. • Perkembangan teori sebelum merdeka Menurut Mana Sikana dalam buku sejarah kritikan puisi melayu moden (1995).Our religion imposes our ethics. Persoalan moral juga jelas tergambar dalam kritikan Abdul Salam melalui sajak ‘Kasih dan Rindu’ karya Tongkat Warrant dengan memberi tumpuan kepada dua baris berikut: Masih terasa lagi panas bibirmu. dan tuhan. Penekanan dalam kritikan lebih kepada soal baik buruknya sesuatu unsur yang terdapat dalam sesebuah karya. Dalam kritikannya. kebudayaan dan falsafah. karya yang baik haruslah bermoral. and our behavior towards our fellow men. Kritikan berdasarkan teori moral mementingkan isi berbanding bentuknya dan sesebuah karya haruslah disanjung tinggi dan dimuliakan. Hal ini terbukti melalui tulisan yang dihasilkan oleh beberapa orang pengkritik antaranya Abdul Salam.

• Teori Etika Etika adalah satu bidang mengenai melakukan perkara yang betul. Ahli falsafah mendapati ia adalah subjek yang rumit. Beliau amat menyenangi dan menerima sajak itu sebagai sebuah karya yang baik kerana mengemukakan isi tentang pembangunan.Mihardja yang dikatakan dapat merosakkan kesucian agama Islam. Penulis-penulis novel. Dalam kesusasteraan Melayu. dan puisi Melayu pada awal pertumbuhan sastera Melayu moden memang cenderung menerapkan nilai-nilai moral dalam karya mereka.jiwanya bukan bererti bebas daripada landasan nilai-nilai agama dan peradaban mulia. Teori etika diasaskan kepda andaian bahawa manusia adalah rasional dan bebas membuat pilihan. Hal ini disebabkan kerana konsep pendekatan sosiologi itu sendiri lebih luas dan turut merangkumi bidang moral. Oleh itu kritikan menggunakan pendekatan moral dan sosiologi adalah saling melengkapi antara satu sama lain. dalam bidang kritikan kita lebih banyak menemui kritikan yang menggunakan pendekatan sosiologi. Namun. kritikan dalam tahun 30-an hingga 40-an adalah tidak begitu berkembang tetapi masih dapat dilihat kecenderungan membicarakan aspek moral dalam sastera. Contohnya. Ia 12 . Teori etika sebenarnya cuba meningkatkan maruah. kegembiraan dan kesejahteraan manusia. Peraturan etika melibatkan semua orang. keamanan. Abdullah Basmeh ada menyentuh aspek moral dalam memberi kritikan terhadap novel Atheis karya Achdiat K. Hakikat ini jelas tergambar apabila Abdul Salam mengkritik sajak ‘Ombak’ karya Kalam al-Mahmudi Kedah. cerpen. Abdul Salam memberi perhatian terhadap karya yang bermoral iaitu unsur yang dapat memberikan kesedaran dan keinsafan kepada masyarakat. iaitu pembangunan jiwa rakyat agar insaf akan penderitaan golongan nelayan yang hidup dalam serba kedaifan.

Idea utama Socrates tentang etika adalah berhubung dengan menyakinkan orang agar berakhlak mulia. Buchnloz (1989) pula menyatakan teori etika sebagai sistem kepada panduan tingkah laku. kebaikan moral berada pada bahagian dalaman 13 . prinsip moral. Menurutnya lagi. malah beliau menganggap orang yang tidak beretika sebagai orang yang lemah dan mempunyai psikologi yang tidak sihat. Beliau turut menambah. kaedah moral dan tindakan serta kelakuan manusia yang betul. Socrates menggunakan pendekatan yang mencabar dan menggalakkan rakan-rakannya untuk berfikir tentang kebaikan dan kesihatan roh. Shea (1988) menyatakan pendapatnya dengan menyatakan bahawa teori etika merupakan prinsip bertingkah laku yang mengawal individu atau profesion dan sebagai satu standard tingkah laku. • Perkembangan Teori Etika Etika bermula di zaman purba Greek apabila ahli-ahli falsafah hanya memberikan tumpuan kepada kebaikan moral. Terdapat beberapa tokoh dalam teori etika ini yang menyatakan pendapat masing-masing mengenai teori etika ini iaitu Socrates. kebaikan moral adalah suatu imbangan dan harmoni dalam kalangan perbezaan yang wujud dalam roh. French dan Granrose (1995) menyatakan teori etika sebagai set panduan atau peraturan bertingkah laku iaitu menyelesaikan konflik terhadap keinginan.bertujuan untuk mencapai keputusan yang baik untuk manusia sejagat. Perilaku yang tidak beretika. walaupun tidak melanggar undang-undang boleh menjejaskan kerjaya dan reputasi kita. Socrates menyatakan bahawa kebahagiaan adalah mustahil diperoleh tanpa memiliki kebaikan moral dan tindakan yang tidak beretika yang akan menganggu orang lain. Plato dan Aristotle. Plato pula telah menjalankan kajian terhadap hubungan etika dengan personaliti manusia. Etika juga merupakan satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang moral.

Etika deskriptif menyedarkan manusia bahawa terdapat pelbagai sistem moral yang bersifat relatif di muka bumi ini iaitu etika Kristian. Budhha. pengadilan dan keputusan terhadap sistem tersebut. apakah peraturan yang digunakan dan dianuti dalam sesebuah masyarakat dan sebagainya.intelektual. Yahudi. Berdasarkan pendapat Aristotle pula. etika moden banyak memfokuskan kepada menentukan sifat-sifat beretika menerusi tindakan. Etika moden telah membentuk dua persaingan. iaitu tindakan yang mempunyai sifat etika dalaman dan memerlukan status moral daripada akibat (consequences) yang dibuat dan tindakan itu sama ada betul atau salah. Dahulunya ia dikenali sebagai Teologikal dan kini dikenali sebagai Deontologikal iaitu pendekatan kepada etika. Plato dan Socrates pula mengatakan beretika itu mempunyai hubungan rapat antara kebaikan moral dan personaliti yang sihat. Hindu dan sebagainya. • I. 14 . Penyataan Dalam Teori Etika Etika deskriptif Etika deskriptif merupakan suatu disiplin yang membicarakan tentang sejarah sistem moral. Islam. Etika deskriptif menyatukan bentuk atau karektor sesuatu sistem moral yang ada tanpa membuat penilaian. beliau mempunyai pendapat yang berbeza dengan Plato dan Socrates dengan menyatakan bahawa kebaikan moral mempunyai hubungan yang sedikit dengan intelektual tetapi lebih kepada sifat (character) atau personaliti. Bagaimanapun. Etika deskriptif memberitahu bagaimana ahli masyarakat harus bertingkah laku. Sekiranya pada zaman terdahulu etika dahulu menekankan kebaikan moral dan rasionalnya. ketiga-tiga ahli falsafah ini berpendapat bahawa kebajikan seseorang itu bergantung sepenuhnya dan berada dalam tangan seseorang itu.

Etika normatif mengemukakan sistem moral yang piawai berpandukan sistem sedia ada. Sesuatu perbuatan itu tidak diketahui sama ada baik atau buruk sehinggalah melihat kepada kesannya. Teori dan Aliran Pemikiran Teologi Teori ini melihat kebaikan dan keburukan sesuatu tindakan. Etika Normatif Merujuk kepada panduan dan peraturan yang berkaitan dengan tingkah laku yang baik dan jahat. Deontologi atau non consequentialist Teori ini berasaskan kepada prinsip asas iaitu kewajipan manusia. Etika normatif menyedarkan kita bahawa tidak semua nilai moral berubah mengikut perubahan masa tetapi ada yang terus kekal dipelihara meskipun budaya mengalami perubahan. Teori ini berasal daripada perkataan Greek. Ianya juga menjurus kepada kenyataan yang memberitahu apa yang mesti dilakukan dan apa yang betul. Jika mahu orang melakukan perkara yang baik kepada kita. • I. bukan undang-undang moral sedia ada dan sedia diterima. maka kita perlu melakukan perkara yang baik juga kepada orang lain. Golden Rule merupakan contoh prinsip etika normatif klasik. deon iaitu duty yang merujuk kepada kewajipan individu. Ia menilai. II. mengkritik dan membuat keputusan terhadap sistem moral yang ada disamping menerangkan sesuatu undang-undang moral yang dianggap terbaik.II. Inilah yang dikatakan sebagai nilai mutlak dan biasanya berkait rapat dengan agama. 15 .

IV.III. Non Naturalisme Moral adalah sesuatu yang unik dan tidak boleh dikelaskan. VII. kenikmatan dan sebagainya kepada manusia. 16 . VI. Individu berhak meletakkan nilai sama ada baik atau sebaliknya. Relativisme Sesuatu yang dianggap baik oleh suatu masyarakat tidak mungkin dianggap sedemikian oleh masyarakat yang lain. Subjektif Penilaian terhadap sesuatu etika berdasarkan kepada penilaian diri sendiri. Sesuatu perlakuan itu baik kerana ianya memang baik. V. Naturalisme Sesuatu perbuatan itu baik atau buruk bergantung kepada pengalaman keseronokan. mendatangkan kebahagiaan. Baik dan buruk tidak bersandar kepada sikap individu tetapi wujud dengan sendirinya. Baik perlu dijelaskan dalam bentuk kualiti fakta alam seperti memenuhi keperluan manusia. Perasaan peribadi terlibat dalam menilai dan menentukan baik buruk sesuatu tindakan. Objektif Kod moral adalah bebas daripada kepentingan individu. Ini bererti masyarakat yang berlainan memberikan nilai moral yang berbeza bagi tingkah laku yang serupa.

badan perundangan akan 17 . Aspek pertama iaitu keupayaan menilai yang baik dan buruk. dosa dan pahala atau sesuai dan sebaliknya. Misalnya.VIII. • Aspek dalam Etika Terdapat dua aspek dalam etika. • Penilaian dalam Etika Penilaian terhadap perbuatan yang baik adalah melalui peningkatan terhadap kesedaran dan pembangunan rohani individu hasil daripada perbuatannya. Bagaimanapun. Etika tidak lagi semata-mata satu topik perbualan dan isu yang diperdebatkan tetapi memerlukan tindakan dan susulan. • Subjektivisme Etika Subjektivisme etika adalah bergantung kepada faktor kemahuan sama ada individu atau pencipta sebagai subjeknya. semua masyarakat meletakkan nilai yang tinggi kepada kebaikan. Aspek yang kedua pula melibatkan komitmen dalam melakukan apa yang baik dan bersesuaian. Absolutisme Prinsip moral berbeza dari satu budaya dengan budaya yang lain. prinsip asas sejagat adalah sama. melabelkan perbuatan jika ianya meningkatkan kehidupan dan melabelkan sebaliknya jika perbuatan itu memusnahkan kehidupan. Jika manusia merupakan kemahuannya. Etika mengambil kira penilaian ke atas suatu tindakan itu berbanding hanya dengan melabelkan perbuatan yang baik jika ianya memenuhi kehendak dan keperluan manusia sahaja.

Adakah prinsip etika merupakan suatu rekaan sosial? Adakah prinsip-prinsip etika ini merupakan gambaran hasil daripada emosi individu? Meta etika menjawab persolan ini yang memfokuskan kebenaran universal. Hukuman yang dikenakan adalah muktamad. • Objektivisme Etika Menurut objektivisme etika. Jika kemahuan itu menjadikan Tuhan sebagai subjeknya. Pengampunan dan pembalasan atas dosa yang dilakukan atau pahala atas kebaikan yang dibuat adalah antara manusia dan Tuhan. normative dan etika gunaan. • Kelas Am Teori Etika Ahli falsafah lazimnya membahagikan teori etika kepada tiga kelas am iaitu meta etika. Hukum Karma dan kelahiran semula merupakan gambaran kehidupan dalam objektivisme etika yang mencapai sifat lengkapnya. Salah satu bentuk objektivisme etika ialah nilai mutlak moral (moral absolutism). nila-nilai moral merupakan suatu kebaikan. Misalnya dalam menentukan piawai moral terhadap tindakan yang betul atau salah. homoseksual dan 18 . etika. Untuk mengelakkan hukuman. Metaetika mengkaji asal prinsip-prinsip etika dan penggunaannya. seseorang perlulah melengkapkan kehidupan masingmasing serta mematuhi undang-undang.menentukan suatu keputusan itu dari segi undang-undang. pencemaran alam. alasan kepada penilaian etika dan definisi istilah-istilah berkaitan etika itu sendiri. Etika gunaan pula melibatkan penyelesaian ke atas isuisu kontroversi seperti isu pengguguran. pembunuhan anak. ketentuan Tuhan. maka hukuman lebih berbentuk kepada pembalasan Tuhan. Undang-undang tidak dicipta dan tidak berasaskan subjek sama ada manusia atau tuhan. Etika normatif lebih kepada praktikal.

Teori ini mengatakan bahawa karya sastera adalah ciptaan yang harus disanjung dan dimuliakan. ukiran. • I. Ia berbeza dengan hasil seni yang lain seperti nyanyian. dalam sesuatu zaman yang menganggap bahawa moral yang baik terletak pada pemeliharaan maruah jantina. maka sastera bercorak seks tidak boleh diterima masyarakat. Karya yang baik haruslah bermoral dan ketinggian sesebuah karya pula bergantung kepada ketinggian moral tersebut. Ilham yang datang terlebih dahulu mestilah diteliti dan difikirkan buruk baiknya. Teks yang tidak bermutu dan bermoral dianggap sebagai teks yang tidak ada nilainya pada pandangan teori moral.peperangan nuklear. aspirasi dan perjuangan dalam penyuguhan karyanya. Contohnya. Tuntasnya. bukannya diisi dengan perkara-perkara yang remeh dan sia-sia. pemikiran atau premis yang menjadi tulang belakang karya tersebut. lukisan dan tarian. sesebuah karya sastera itu wajib mempunyai moral kerana ia sebagai neraca yang menentukan nilainya. karya sastera yang dihasilkan mestilah penuh dengan nilai moral yang tinggi. Oleh itu. Etika gunaan mengaplikasikan garis panduan konseptual dalam meta etika dan etika normatif untuk menyelesaikan isu-isu ini. 19 . Sumbangan pertama teori moral dalam dunia kesusasteraan ialah teori ini mengiktiraf sesebuah karya sastera. malahan seseorang pengarang itu harus juga mempunyai visi. Kemuliaan sesebuah karya adalah disebabkan oleh adanya unsur-unsur falsafah. Karya-karya yang tidak mementingkan moral dianggap tidak bernilai. kemudian dituliskan dengan penuh kesedaran. Bidang penulisan bukan sahaja memerlukan bakat dan kemahiran sastera semula jadi. Sumbangan teori moral Mengiktiraf sesebuah karya sastera.

teori ini memberi keutamaan kepada karya yang penuh dengan pengalaman benar dan fakta serta berisi dengan kebijaksanaan dan kepintaran yang akan dijadikan sebagai bahan pemikiran oleh para pembacanya. III. di samping menggunakan bahan-bahan yang memabukkan bagi melahirkan karya yang baik. Masyarakat yang mempunyai nilai-nilai moral yang jitu dan sayang akan negaranya. bersih hati dan sedia untuk belajar. pengarang juga mestilah menjadi golongan moralis. Mereka sanggup berkorban demi kedaulatan negara mereka. Arah tersebut sama ada arah dan tujuan kepada sosial. Menurut Karl Beckson dan Arthur Ganz (1972). didaktis dalam sastera ialah karya yang mengandungi unsur-unsur pengajaran dan doktrin yang boleh memandu para pembaca ke sesuatu arah dan tujuan. Teori moral juga tidak dapat menerima pengarang yang mengalami ‘neorosis’ atau ‘psikosis’ di bawah kesedaran mereka. Masyarakat sebeginilah yang ingin dilahirkan oleh sesebuah negara. Sesungguhnya moral itu bererti mendidik. Mendidik para penulis Selain pembaca. Setiap pengarang hendaklah berkarya dengan penuh kejujuran.II. Membentuk masyarakat dengan sifat sastera yang didaktis. Masyarakat sebegini juga sanggup untuk mempertahankan negaranya daripada ancaman musuh luar. Walaupun kriteria pengalaman dan kebijaksanaan satu cara biasa mendekati hasil sastera. Hal ini disebabkan bukan sahaja karya sastera menjadi contoh ikutan oleh 20 . tetapi pendekatan moral ini mengkhususkan penilaiannya terhadap aspek tersebut. mengajar dan membimbing serta memandu pembaca dan penulisnya juga. pendidikan dan politik atau apa jua. Sesuai dengan fungsi didaktisnya. yang penting karya itu mempunyai unsur-unsur yang boleh mengajak para pembaca untuk berfikir dan mengikut landasan yang telah ditentukan.

IV. Shakespeare dengan 43 buah drama sepanjang hayatnya telah dapat mengangkat bangsa Inggeris sebagai bangsa besar. moralis menekankan norma yang menentukan sikap dan contoh itu ditentukan oleh masyarakat zaman penulis itu sendiri. Penulis yang menulis sesebuah karya yang penuh dengan unsur moral perlulah menunjukkan gaya hidup yang sihat sesuai dengan karya yang dihasilkannya. para penulis juga sebenarnya terdidik melalui teori moral ini. Cumanya. tamadun dan sejarah itu tidak dapat dipisahkan. Shahnon Ahmad dengan novel-novelnya yang cemerlang seperti Ranjau Sepanjang Jalan dan Renting telah menjadikan bangsa Melayu sesuatu bangsa yang bermaruah. Hal ini terbukti apabila manusia. Tidak sahaja genrenya berbentuk sejarah. Sekiranya terjadi juga keadaan seperti itu. Karya yang besar selalunya mempunyai motif moral yang dapat merangkumi ketiga-tiga aspek ini. Teori moral memberikan penghargaan yang tinggi kepada pengarang yang menyumbangkan baktinya 21 . Kesusasteraan sebenarnya mempunyai fungsi pensejarahan. Penulis mesti bermoral dan tidak memakai bahan-bahan yang mengkhayalkan seperti alkohol bagi menghasilkan karya yang penuh bermoral. ia umpama mencemarkan karya moral yang telah dihasilkan tadi. berdaulat dan dihormati. Mencemerlangkan aspek pensejarahan sesuatu bangsa.masyarakat. Teori moral melihat sejauh mana sesebuah karya itu dapat memberikan sumbangan ke arah mencemerlangkan persejarahan sesuatu bangsa. tetapi karya-karya tersebut telah membina sejarahnya sendiri dalam posisi dan hierarki karya yang baik dan menjadi lambang zaman. malah gaya hidup penulisnya demikian juga. Oleh itu. melalui karya besarnya War And Peace atau Harun Aminurrasyid dalam Panglima Awang. Inilah yang telah diaplikasikan oleh Leo Tolstoy.

Paul Elmer More telah menggunakan teori moral pada abad ke-20. Graham Munson dan ramai lagi. Horace dalam Ars Poetica menegaskan bahawa di samping unsur hiburan. Karya yang tidak bermesej seperti karya yang tidak ada fungsinya. Sebaliknya. Robert Shafer. Karya sebegini hanya dibaca untuk hiburan dan mengisi masa lapang semata-mata. karya-karya yang tidak mengkhususkan skop pembacanya. karya itu boleh diterima atau difahami oleh semua kerana sumber dan fokusnya adalah mengenai alam kehidupan.R Elliot. Tanpa mesej. Karya seumpama ini akan diberi penghormatan oleh teori moral. Sering pula ia melontarkan pemikiran-pemikiran yang berbentuk universal. Kemudian. Plato sangat menekankan aspek moral dalam karya seni sastera. Plato amat mementingkan karya yang penuh dengan pengisian yang berguna untuk masyarakat. Selain itu. karya itu tidak mempunyai apa-apa pengertian.sehingga bangsa itu menjadi besar dan menghargai karya yang telah mencipta sejarahnya sendiri. G. Aspek universalisme bererti karya itu diterima oleh umum. Sementara itu. sama ada dari aspek temanya atau karya itu telah diiktiraf oleh dunia antarabangsa. malah untuk seluruh manusia sejagat dan selalu menyuguhkan persoalan-persolan yang berbentuk universal dalam pengertian. Karya tanpa mesej tidak menyumbang langsung dalam membentuk personaliti mesej yang bermoral. • Tokoh Kaya sastera yang telah dinilai berdasarkan moral sebenarnya telah dibicarakan sejak zaman Greek lagi. Plato dalam Republic sudah menegaskan syarat bahawa mesej atau perutusan sesebuah karya adalah penting. 22 . Plato tidak menginginkan karya sebegini. usaha itu telah dilanjutkan oleh Norman Forester. sesebuah karya sastera mestilah mengandungi unsur pendidikan. Horace juga menitikberatkan unsur-unsur didaktif sebagai keperluan yang perlu ada dalam karya di samping untuk tujuan berhibur.

Undang-undang sastera terbentuk ke arah memberikan perkhidmatan yang cemerlang supaya manusia sentiasa berbaik-baik antara satu sama lain. Apabila para pembaca membaca karya sastera yang berunsurkan moral yang tinggi. maka ia tidak dapat dianggap sebagai sebuah karya yang besar. Sesungguhnya kritikan teori moral mahukan hasil karya yang bertindak sebagai guru dan menjadi contoh untuk diamalkan oleh pembaca. Teori ini amat mementingkan nilai dan pengajaran yang baik demi tamadun bangsanya. 23 . teori ini melihat kesusasteraan sebagai suatu gerakan ke arah memenuhi keperluan kemanusiaannya.0 PENUTUP Kesimpulannya. salah satu ciri sastera ialah mengandungi sikap hidup dan semangat zaman yang dibentuk oleh zaman masyarakat. Menurut teori ini. Sekalipun sesebuak karya itu baik. Tegasnya. moral ditentukan oleh nilai masyarakat.5. teori moral menekankan aspek nilai murni yang tinggi dalam proses menghasilkan karya sastera oleh para penulisnya. maka pembaca tadi dapat dibentuk sahsiahnya menjadi sahsiah yang cemerlang. Dalam banyak hal. tetapi jika sekiranya karya itu kekurangan moral.

Beck.). The Macmillan Company. 1994. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. 2011 daripada http://www. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.V.(pnyt.. C.ukm.BIBLIOGRAFI Elias. E. Teori etika (2011). Rogrs. Diperoleh pada Mac 2. Florida: Robert E. Krieger Publishing Co. Kohlberg. New York: Newman Press. L (1971). (1988). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. & Sullivan.M. (1987). L. D. Teori moden sastera dan permasalahan sastera Melayu.. Mana Sikana (2006). Mana Sikana (Ed.ftsm. Vol 6. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kritikan sastera Melayu pendekatan dan pemikiran. L (1977). Teori dan kritikan sastera pascamodenisme. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kritikan sastera masalah dan penigkatan. New York: McGraw Hill Companies. Kritikan sastera melayu moden. Kohlberg. Moral Education of psychological view. Reimer. Sohaimi Abdul Aziz (2003). Moral education: interdisciplinary approaches: 23-92. Mohamad Mokhtar Hassan (1995). Kohlberg. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. The cognitive-developmental approach to moral education. B. Promoting moral growth from piaget to kohlberg. Teori dan kritikan sastera. Stages of moral development as a basis of moral education. Dlm Lee C. Umar Junus (1996). Deighton : The Encyclopedia of Education.S. Cooperative Learning in The Science Classroom. Issues Lungdren. 24 . J. Mana Sikana (1998). Dlm. L (1989). Muhammad Salleh (Ed. New york & London: Longman Inc. L (1971). Crittenden. Inc. Sejarah kritikan puisi Melayu moden.). Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Singapura: UTS Network Service. Moral education: secular and religious. Rahman Shaari (1994). et al (1979). J.my. Kritikan kesusasteraan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kumpulan kritikan sastera: Timur dan Barat. Dlm. Hashim Awang (1988).).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful