APA MAKSUD PROGRAM LINUS?

AkronimkepadaperkataanLI (Literasi), NU (Numerasi) danS (Screening ± Saringan). Jadimaknanya Program SaringanLiterasidanNumerasi. Program inidirancangdandibentuksebagaipenambahbaikan program sediaada (KIA2M), memastikansemuamuridTahun 1 pada 2010menguasai asasmembaca, menulisdanmengirapadaakhirtahun 3 menjelangTahun 2011. DEFINISI LITERASI Keupayaanuntukmembaca, menulisdanmemahamiperkataandanayatsertamengaplikasikanpengetahuantersebutdal ampembelajarandankomunikasiharian. KEMAHIRAN ASAS LITERASI

TAHUN 1 ± Bolehmembaca, menulisdanmemahami minima 500 patahperkataandanayatmudah. TAHUN 2 ± Bolehmembaca, menulisdanmemahami minima 800 patahperkataandanayatmudahmenggunakan kata sendi. TAHUN 3 ± Bolehmembaca, menulisdanmemahami minima 1000 patahperkataandanayatmudahdengan kata sendidalamsatuperenggan. 12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN LITERASI Konstruk 1 : Keupayaanmembacadanmenulishurufvokaldankonsonan. Konstruk 2 : Keupayaanmembacadanmenulissuku kata terbuka. Konstruk 3 : Keupayaanmembacadanmenulisperkataansuku kata terbuka. Konstruk 4 : Keupayaanmembacadanmenulissuku kata tertutup. Konstruk 5 : Keupayaanmembacadanmenulisperkataansuku kata tertutup. Konstruk 6 : Keupayaanmembacadanmenulisperkataan yang mengandungisuku kata tertutup µng¶. Konstruk 7 : Keupayaanmembacadanmenulisperkataan yang mengandungidiftong Konstruk 8 : Keupayaanmembacadanmenulisperkataan yang mengandungivokalberganding. Konstruk 9 : Keupayaanmenulisperkataan yang mengandungidigrafdankonsonanbergabung. Konstruk 10 : Keupayaanmembacadanmenulisperkataan yang berimbuhanawalandanakhiran. Konstruk 11 : Keupayaanmembacadanmenulisayatmudah. Konstruk 12 : Keupayaanmembaca, memahamidanmenulisayatberdasarkanbahanrangsangan. DEFINISI NUMERASI Keupayaanuntukmelakukanoperasiasasmatematikdanmemahami idea matematik yang mudahsertamengaplikasikanpengetahuandankemahiranmatematikdalamkehidupanhar ian.

Konstruk 10 : Keupayaanmenterjemahayatbiasakepadaayatmatematikdansebaliknya Konstruk 11 : Keupayaanmengaplikasikanpengetahuandankemahirandalamkehidupanharianterhadk epadanomborbulat Konstruk 12 : Keupayaanmengaplikasikanpengetahuandankemahirandalamkehidupanharianmelibat kanmatawang.Kemahiran : Membaca.Kemahiran : Membaca.Kemahiran : Membaca. tolak. .KEMAHIRAN ASAS NUMERASI TAHUN 1 . masadanukuranpanjang. darabdanbahagi .Operasiasas : Fahamfaktaasastambah. memahamimasadanukuranasas TAHUN 2 .Aplikasi : Mengirawanghingga RM 100. . menulisdanmengiramengikutturutannomborhingga 50. j isimobjekdanisipadu. menulisdanmengiramengikutturutannomborhingga 1000. darabdanbahagi -Aplikasi : Mengirawanghingga RM 50.Aplikasi : Mengirawanghingga RM 10. menulisdanmengiraturutannomborhingga 100 . tolak.Operasiasas : Fahamfaktaasastambah. memahamiwaktudalam jam danminitsertamengukurobjekdalam unit piawai 12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN NUMERASI Konstruk 1 : Keupayaanpranombordanmengenalangka Konstruk 2 : Keupayaanmembilang Konstruk 3 : Keupayaanmemahaminilainombor Konstruk 4 : Keupayaanmembuatseriasi Konstruk 5 : Keupayaanmengenalmatawang Malaysia Konstruk 6 : Keupayaanmenyatakanwaktu Konstruk 7 : Keupayaanmengendalikanoperasiasas Konstruk 8 : Keupayaanmengendalikanoperasiasasmelibatkanmatawang Malaysia Konstruk 9 : Keupayaanmengukurpanjangobjek. memahamiwaktudalam jam danmengukurpanjang/pendekobjek TAHUN 3 .Operasiasas : Fahamfaktaasastambahdantolak . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful