APA MAKSUD PROGRAM LINUS?

AkronimkepadaperkataanLI (Literasi), NU (Numerasi) danS (Screening ± Saringan). Jadimaknanya Program SaringanLiterasidanNumerasi. Program inidirancangdandibentuksebagaipenambahbaikan program sediaada (KIA2M), memastikansemuamuridTahun 1 pada 2010menguasai asasmembaca, menulisdanmengirapadaakhirtahun 3 menjelangTahun 2011. DEFINISI LITERASI Keupayaanuntukmembaca, menulisdanmemahamiperkataandanayatsertamengaplikasikanpengetahuantersebutdal ampembelajarandankomunikasiharian. KEMAHIRAN ASAS LITERASI

TAHUN 1 ± Bolehmembaca, menulisdanmemahami minima 500 patahperkataandanayatmudah. TAHUN 2 ± Bolehmembaca, menulisdanmemahami minima 800 patahperkataandanayatmudahmenggunakan kata sendi. TAHUN 3 ± Bolehmembaca, menulisdanmemahami minima 1000 patahperkataandanayatmudahdengan kata sendidalamsatuperenggan. 12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN LITERASI Konstruk 1 : Keupayaanmembacadanmenulishurufvokaldankonsonan. Konstruk 2 : Keupayaanmembacadanmenulissuku kata terbuka. Konstruk 3 : Keupayaanmembacadanmenulisperkataansuku kata terbuka. Konstruk 4 : Keupayaanmembacadanmenulissuku kata tertutup. Konstruk 5 : Keupayaanmembacadanmenulisperkataansuku kata tertutup. Konstruk 6 : Keupayaanmembacadanmenulisperkataan yang mengandungisuku kata tertutup µng¶. Konstruk 7 : Keupayaanmembacadanmenulisperkataan yang mengandungidiftong Konstruk 8 : Keupayaanmembacadanmenulisperkataan yang mengandungivokalberganding. Konstruk 9 : Keupayaanmenulisperkataan yang mengandungidigrafdankonsonanbergabung. Konstruk 10 : Keupayaanmembacadanmenulisperkataan yang berimbuhanawalandanakhiran. Konstruk 11 : Keupayaanmembacadanmenulisayatmudah. Konstruk 12 : Keupayaanmembaca, memahamidanmenulisayatberdasarkanbahanrangsangan. DEFINISI NUMERASI Keupayaanuntukmelakukanoperasiasasmatematikdanmemahami idea matematik yang mudahsertamengaplikasikanpengetahuandankemahiranmatematikdalamkehidupanhar ian.

darabdanbahagi . menulisdanmengiramengikutturutannomborhingga 50. j isimobjekdanisipadu. . . darabdanbahagi -Aplikasi : Mengirawanghingga RM 50.Kemahiran : Membaca. memahamimasadanukuranasas TAHUN 2 .Operasiasas : Fahamfaktaasastambah.Operasiasas : Fahamfaktaasastambah. tolak.Kemahiran : Membaca. Konstruk 10 : Keupayaanmenterjemahayatbiasakepadaayatmatematikdansebaliknya Konstruk 11 : Keupayaanmengaplikasikanpengetahuandankemahirandalamkehidupanharianterhadk epadanomborbulat Konstruk 12 : Keupayaanmengaplikasikanpengetahuandankemahirandalamkehidupanharianmelibat kanmatawang. tolak.Aplikasi : Mengirawanghingga RM 100. masadanukuranpanjang. memahamiwaktudalam jam danminitsertamengukurobjekdalam unit piawai 12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN NUMERASI Konstruk 1 : Keupayaanpranombordanmengenalangka Konstruk 2 : Keupayaanmembilang Konstruk 3 : Keupayaanmemahaminilainombor Konstruk 4 : Keupayaanmembuatseriasi Konstruk 5 : Keupayaanmengenalmatawang Malaysia Konstruk 6 : Keupayaanmenyatakanwaktu Konstruk 7 : Keupayaanmengendalikanoperasiasas Konstruk 8 : Keupayaanmengendalikanoperasiasasmelibatkanmatawang Malaysia Konstruk 9 : Keupayaanmengukurpanjangobjek. .KEMAHIRAN ASAS NUMERASI TAHUN 1 .Kemahiran : Membaca.Operasiasas : Fahamfaktaasastambahdantolak . memahamiwaktudalam jam danmengukurpanjang/pendekobjek TAHUN 3 . menulisdanmengiraturutannomborhingga 100 .Aplikasi : Mengirawanghingga RM 10. menulisdanmengiramengikutturutannomborhingga 1000.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful