P. 1
MODUL USHUL FIQIH

MODUL USHUL FIQIH

|Views: 36,877|Likes:
Published by Faiz Al Fakhri

More info:

Published by: Faiz Al Fakhri on Mar 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2014

pdf

text

original

Sections

 • TUJUAN
 • BAHASAN
 • A. Pengertian Ushul Fiqih
 • B. Objek Pembahasan Ushul Fiqih
 • C. Al-Ahkam
 • 1. Hukum taklifi
 • 2. Hukum wadh'i
 • D. Al-Hakim
 • E. Mahkum Bih
 • F. Mahkum 'Alaih
 • G. Rukhshah dan 'Azimah
 • Rangkuman
 • Tugas Terstruktur
 • A. Al-Amr dan Kaidah-kaidahnya
 • B. Al-Nahyu dan Kaidah-kaidahnya
 • AL-'AM DAN AL-KHASH
 • A. Al-'Âm dan kaidah-kaidahnya
 • Macam-macam 'am
 • Hukum lafaz khash
 • Macam-macam Khash
 • Soal Terstruktur
 • MUJMAL DAN MUBAYYAN
 • ZHAHIR DAN MUAWWAL
 • A. Mujmal dan Mubayyan
 • Macam-macam Bayan
 • B. Zhahir dan Muawal
 • Hukum Lafaz Zhahir
 • Syarat-syarat Ta'wil
 • MANTHUQ DAN MAFHUM
 • MUSYTARAK DAN MACAM-MACAMNYA
 • A. Manthuq dan Mafhum
 • Macam-macam Mafhum
 • Macam-macam Mafhum Mukhalafah
 • B. Musytarak
 • Sebab-sebab Lafaz Menjadi Musytarak
 • Hukum Lafaz Musytarak
 • NASAKH DAN TARJIH
 • A. Nasakh dan Macam-macamnya
 • Macam-macam Nasakh
 • B. Tarjih dan Macam-macamnya
 • Syarat-syarat Tarjih
 • Macam-macam Tarjih
 • ALQURAN DAN AL-SUNNAH
 • A. Alquran Sumber Hukum Islam Pertama
 • 2. Hukum dalam Alquran
 • 3. Alquran dalam menetapkan hukum
 • 5. Alquran Dalil Qath'i dan Zhanni
 • 6. Alquran Dalil Kully dan Juz'i
 • B. Al-Sunnah Sumber Hukum Islam Kedua
 • 1. Tinjauan Bahasa
 • 2. Kehujjahan Sunnah
 • 3. Kedudukan Al-Sunnah terhadap Alquran
 • 4. Macam-macam Sunnah
 • 5. Dilalah Al-Hadits
 • 6. Perbedaan antara hadits dan sunnah
 • IJTIHAD
 • IJTIDAH SUMBER HUKUM KETIGA
 • 1. Pengertian Bahasa
 • 2. Lingkup Ijtihad
 • 3. Ijtihad pada masa Rasul saw. dan Khulafa Rasyidin
 • 4. Ijtihad Fardi dan ijtihad jama'i
 • 5. Syarat-syarat Ijtihad
 • 6. Yang harus dilakukan mujtahid dalam berijtihad
 • 7. Macam-macam mujtahid
 • 8. Alasan Ijtihad menjadi hujjah
 • c. Logika
 • IJMA' DAN QIYAS
 • A. Ijma', Kehujahan dan Macam-macamnya
 • 2. Ijma sebagai hujjah
 • 3. Unsur-unsur Ijma
 • 4. Kemungkinan Ijma
 • 5. Macam-macam Ijma
 • 2. Kehujjahan Qiyas
 • 3. Rukun Qiyas
 • 4. Syarat Qiyas
 • 5. Macam-macam Qiyas
 • MASHLAHAH AL-MURSALAH, DAN ISTIHSAN
 • A. ISTIDLAL
 • B. ISTISHHAB
 • C. MASHLAHAH MURSALAH
 • 2. Syarat-syarat
 • 3. Macam-macam Mashlahah
 • b. Dilihat dari kepentingannya
 • 5. Kehujahan mashlahah mursalah
 • D. ISTIHSAN
 • 1. Pengertian bahasa
 • 2. Macam-macam Istihsan
 • 3. Kehujahan Istihsan
 • QAUL SHAHABI, SADD AL-ZARA'I
 • SYAR'U MAN QABLANA
 • A. QAUL SHAHABI
 • 1. Pengertian
 • 2. Kehujahan Qaul Shahaby
 • 2. Macam-macam Dzariah
 • a. Ayat-ayat Alquran
 • c. Pandangan Para Imam
 • 3. Macam-macam dan kehujjahan Syar’un man qablana
 • 4. Sandaran syariat Nabi saw. sebelum diutus
 • 'URF DAN 'ADAT
 • ISTIDLAL DENGAN ILHAM
 • A. 'URF DAN 'ADAT
 • 3. Syarat-syarat Urf
 • 4. Kehujahan Urf
 • 5. Qaidah Fiqhiyah dari Urf
 • 2. Macam-macam dan Kehujahan Ilham
 • QAWAID FIQHIYYAH
 • A. Qaidah pertama :
 • B. Qaidah kedua :
 • Landasan Qaidah
 • QAIDAH FIQHIYYAH
 • A. Qaidah ketiga :
 • Sebab-sebab timbulnya keringanan
 • B. Qaidah keempat :
 • C. Qaidah kelima :
 • DAFTAR PUSTAKA

1

PENGERTIAN USHUL FIQIH DAN AL-AHKAM
TUJUAN
Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui: Pengertian Ushul
Fiqih, Objek pembahasan Ushul Fiqih, Al-Ahkam, Al-Hakim, Mahkum Bih, Mahkum
'Alaih, Rukhshah dan 'Azimah.
BAHASAN
A. Pengertian Ushul Fiqih
Ushul Fiqih terdiri atas dua kata, yaitu dan . merupakan bentuk
jama' (plural) dari , yang secara etimologi artinya adalah , dan
secara terminologi adalah:

Adapun , secara etimologi ialah , dan secara terminologi ialah:

Maka, ushul fiqih adalah: "Ilmu pengetahuan dari hal kaidah-kaidah dan pembahasan-
pembahasan yang dapat membawa kepada pengambilan hukum-hukum tentang amal
perbuatan manusia dari dalil-dalil yang terperinci".
B. Objek Pembahasan Ushul Fiqih
Yang menjadi objek pembahasan (maudlu') Ushul Fiqih ialah: dalil-dalil syara' itu
sendiri dari segi bagaimana penunjukannya kepada suatu hukum secara ijmâli (menurut
garis besarnya).
C. Al-Ahkam
Menurut para ahli Ushul Fiqih (Ushuliyyun), yang dimaksud dengan hukum syar'i ialah:
"Khithab pencipta syari'at yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf,
yang mengandung suatu tuntutan, atau pilihan yang menjadikan sesuatu sebagai sebab,
syarat atau pengahalang bagi adanya sesuatu yang lain". Hukum syar'i dibagi kepada dua
macam, yaitu (1) Hukum taklifi, dan (2) Hukum Wad'i.

2
1. Hukum taklifi.
Hukum taklifi adalah khithab syar'i yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan oleh
para mukallaf atau untuk ditinggalkannya atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan
dan ditinggalkannya.
Hukum taklifi ada lima macam, yaitu :
a. Wajib. Yaitu suatu perbuatan apabila perbuatan itu dikerjakan oleh seseorang maka
akan mendapat pahala, dan apabila perbuatan itu ditinggalkan akan mendapat siksa.
b. Mandub atau sunnat. Yaitu perbuatan yang apabilan perbuatan itu dikerjakan, maka
orang yang mengerjakannya mendapat pahala dan apabila ditinggalkan, maka orang
yang meninggalkannya tidak mendapat siksa.
c. Haram. Yaitu perbuatan yang apabila ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya
akan mendapat pahala, dan apabila perbuatan itu dikerjakan mendapat siksa.
d. Makruh. Yaitu perbuatan yang apabila perbuatan itu ditinggalkan, maka orang yang
meninggalkannya akan mendapat pahala dan apabila dikerjakan, maka orang yang
mengerjakannya tidak mendapat siksa.
e. Mubah. Yaitu suatu perbuatan yang bila dikerjakan, orang yang mengerjakan tidak
mendapat pahala, dan bila ditinggalkan tidak mendapat siksa.
2. Hukum wadh'i.
Hukum wadh'i ialah khithab syara' yang mengandung pengertian bahwa terjadinya
sesuatu itu adalah sebagai sebab, syarat atau penghalang sesuatu.
a. Sebab. yaitu sesuatu yang dijadikan pokok pangkal bagi adanya musabbab (hukum).
Artinya dengan adanya sebab terwujudlah musabbab (hukum) dan dengan tiadanya
sebab, tidak terwujudlah suatu musabbab (hukum). Oleh karena itu, sebabnya haruslah
jelas lagi tertentu dan dialah yang dijadikan oleh Syari' sebagai 'illat atas suatu hukum.
b. Syarat. Yaitu sesuatu yang tergantung kepada adanya masyrut dan dengan tidak
adanya, maka tidak ada masyrut. Dengan arti bahwa syarat itu tidak masuk hakikat
masyrut. Oleh karena itu, tidak mesti dengan adanya syarat itu ada masyrut.
c. Mani' (Penghalang). Yaitu sesuatu yang karena adanya tidak ada hukum atau
membatalkan sebab hukum.

3
D. Al-Hakim
Al-Hakim ialah pihak yang menjatuhkan hukum atau ketetapan. Tidak ada perselisihan
di antara para ulama bahwa hakikat hukum syar'i itu ialah khithab Allah yang berhubungan
dengan amal perbuatan mukallaf yang berisi tuntutan, pilihan atau menjadikan sesuatu
sebagai sebab, syarat atau mani' bagi sesuatu. Demikian juga tidak ada perselisihan di
antara mereka bahwa satu-satunya Hakim adalah Allah.
÷¹T³ Nª'¯÷C^¯- ·ºT³ *. W O÷¬³4C E-E·^¯-
W 4Q¬-4Ò +O¯OE= 4×-T-´E¼^¯-
E. Mahkum Bih
Mahkum bih adalah perbuatan-perbuatan mukallaf yang dibebani suatu hukum
(perbuatan hukum). Tidak ada pembebanan selain pada perbuatan. Artinya beban itu erat
hubungannya dengan perbuatan orang mukallaf. Oleh karena itu apabila Syari' mewajibkan
atau mensunnahkan suatu perbuatan kepada seorang mukallaf, maka beban itu tak lain
adalah perbuatan yang harus atau seyogianya dikerjakan.
F. Mahkum 'Alaih
Mahkum 'alaih ialah mukallaf, orang balig yang berakal yang dibebani hukum.
G. Rukhshah dan 'Azimah
Rukhshah ialah ketentuan yang disyari'atkan oleh Allah sebagai peringan terhadap
mukallaf dalam hal-hal yang khusus. Sedangkan 'azimah ialah peraturan syara' yang asli
yang berlaku umum. Artinya ia disyari'atkan agar menjadi peraturan yang umum bagi
seluruh mukallaf dalam keadaan yang biasa.
Rangkuman
Ushul Fiqih adalah ilmu pengetahuan dari hal kaidah-kaidah dan pembahasan-
pembahasan yang dapat membawa kepada pengambilan hukum-hukum tentang amal
perbuatan manusia dari dalil-dalil yang terperinci. Objek pembahasan Ushul Fiqih ialah:
dalil-dalil syara'.
Hukum syar'i ialah Khithab pencipta syari'at yang berkaitan dengan perbuatan-
perbuatan orang mukallaf, yang mengandung suatu tuntutan, atau pilihan yang menjadikan
sesuatu sebagai sebab, syarat atau pengahalang bagi adanya sesuatu yang lain. Hukum
syar'i dibagi kepada dua macam, yaitu (1) Hukum taklifi, dan (2) Hukum Wad'i.
4
Al-Hakim ialah pihak yang menjatuhkan hukum atau ketetapan, yaitu Allah Swt.
Mahkum bih adalah perbuatan-perbuatan mukallaf. Mahkum 'alaih adalah mukallaf.
Rukhshah ialah keringan hukum. Dan 'azimah ialah peraturan syara' yang asli yang berlaku
umum.
Tugas Terstruktur
1. Jelaskan pengertian Ushul Fiqih secara bahasa dan istilah!
2. Bedakan hukum taklifi dan hukum wadhi'y.
3. Jelaskan pengertian Hukum, Hakim, Mahkum bih, dan Mahkum 'alaih!


5
AL-AMR DAN AL-NAHYU
TUJUAN
Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui al-Amr dan kaidah-
kaidahnya, dan al-Nahyu dan kaidah-kaidahnya.
BAHASAN
A. Al-Amr dan Kaidah-kaidahnya
Al-Amr ialah suatu lafaz yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi
kedudukannya untuk menuntut kepada orang yang lebih rendah derajatnya agar melakukan
suatu perbuatan.
Shigat (bentuk-bentuk) lafaz amr itu ialah: (1) Fi'il amr, (2) Fi'il mudhari' yang
dimasuki lam al-amr, (3) Sesuatu yang diperlakukan sebagai fi'il amr, seperti isim fi'il,
(4) Jumlah khabariyah (kalimat berita) yang diartikan selaku jumlah insaniyah (kalimat
yang mengandung tuntutan).
Kaidah-kaidah al-Amr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

B. Al-Nahyu dan Kaidah-kaidahnya
6
Al-Nahyu ialah suatu lafaz yang digunakan untuk menuntut agar meninggalkan suatu
perbuatan.
Bentuk-bentuk lafaz al-Nahyu adalah: (1) Fi'il Mudhari' yang disertai la-nahiyah,
(2) Jumlah khabariyah yang diartikan selaku jumlah insaniyah.
Kaidah-kaidah al-Nahyu
1.
2.
3.
4.
5.
Rangkuman
Al-Amr ialah suatu lafaz yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya
untuk menuntut kepada orang yang lebih rendah derajatnya agar melakukan suatu
perbuatan. Dan al-Nahyu ialah suatu lafaz yang digunakan untuk menuntut agar
meninggalkan suatu perbuatan.
Al-Amr dan al-Nahyu mempunyai kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk
pengambilan hukum-hukum dari dalil-dalil tafshili (terperinci
Tugas Terstruktur
1. Jelaskan pengertian al-Amr dan al-Nahyu!
2. Cari contoh dalam Alquran dan Hadis tentang al-Amr dan al-Nahyu, masing-masing
dua buah!

AL-'AM DAN AL-KHASH
TUJUAN
7
Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui al-'Am dan kaidah-
kaidahnya, serta Khash Takhshish dan macam-macamnya.
BAHASAN
A. Al-'Âm dan kaidah-kaidahnya
Lafaz 'am ialah yang sengaja diciptakan oleh bahasa untuk menunjukkan satu makna
yang dapat mencakup seluruh satuan-satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu.
Lafaz-lafaz yang digunakan untuk memberi faedah 'am antara lain: (1) Lafaz kullun dan
jamî'un. (2) Lafaz jama' yang di-ta'rif-kan dengan idhafat atau dengan alif-lam ( )
jinsiyah. (3) Isim mufrad yang di-ta'rif-kan dengan alif-lam jinsiyah. (4) Isim-isim
maushul, seperti al-ladzi, al-ladzina, al-lati, al-la'i, maa dan lain sebagainya. (5) Isim-isim
isyarat, seperti man, ma, dan ayyuma. (6) Isim-isim istifham (untuk bertanya), seperti man
(siapakah), ma dza (apakah), dan mata (kapan). (7) Isim nakirah dalam susunan kalimat
nafi (negatif).
Macam-macam 'am
1. 'Âm yurâdu bihi al-'âm. Yaitu 'am yang tidak disertai qarinah yang menghilangkan
kemungkinan untuk dikhususkannya.
2. 'Âm yurâdu bihi al-khusus. Yaitu 'am yang disertai qarinah yang menghilangkan arti
umumnya dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 'am itu adalah sebagian dari
satunya.
3. 'Âm makhshush. Yaitu 'am mutlak. Am yang tidak disertai qarinah yang menghilangkan
kemungkinan dikhususkan dan menghilangkan keumumannya. Pada kebanyakan nash-
nash yang didatangkan dengan shigat umum tidak disertai qarinah, sekalipun qarinah
lafzhiyah (tertulis), 'aqliyah (dalam pemikiran) atau 'urfiyah (adat kebiasaan) yang
menyatakan keumumannya atau kekhususannya. Lafaz-lafaz 'am semacam ini adalah
jelas menunjukkan keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya.


Kaidah-kaidah ‘Am
1.
8
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

B. Khash Takhshish dan Macamnya
Lafaz khash ialah lafaz yang diciptakan untuk memberi pengertian satu satuan yang
tertentu. Baik menunjuk pribadi seseorang, seperti lafaz Muhammad, atau menunjuk
macam sesuatu, seperti lafaz insan (manusia) dan rajulun (orang laki-laki), atau menunjuk
jenis sesuatu, seperti lafaz hayawan (hewan), atau menunjuk benda konkrit atau abstrak,
seperti lafaz 'ilm (ilmu) dan jahl (kebodohan), atau penunjukkan arti kepada satu satuan itu
secara hakiki atau i'tibari (anggapan) seperti lafaz-lafaz yang diciptakan untuk memberi
peringatan banyak yang terbatas, seperti lafaz tsalasah (tiga), mi'atun (seratus), jam'un
(seluruhnya) dan fariq (kelompok).
Hukum lafaz khash
Lafaz khash dalam nash syara' adalah menunjuk kepada dalalah qath'iyyah terhadap
makna khusus yang dimaksud dan hukum yang ditunjukkannya adalah qath'iy, bukan
zhanniy, selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada makna yang lain.
Macam-macam Khash
1. Muttashil (yang bersambung). Yakni mukhashshish-nya ada dalam susunan yang
menjadi satu dengan yang umumnya. Khash muttashil terdapat berbagai macam:

a. Istitsna', yaitu kata 'illa' ( ).
b. Syarath (syarat).
c. Shifat (kata sifat).
d. Gayah, yaitu kata 'hatta' ( ) dan 'ila' ( ).
9
e. Badlul ba'dhi (pengganti).
f. Hal (keadaan).
2. Munfashil (yang terpisah). Yakni mukhashshish-nya terdapat pada tempat lain, tidak
bersama dengan lafaz yang umum. Khash munfashil juga terdapat berbagai macam:
a. Takhshish al-kitab bi al-kitab.
b. Takhshish al-kitab bi al-sunnah.
c. Takhshish al-sunnah bi al-kitab.
d. Takhshish al-sunnah bi al-sunnah.
e. Takhshish bi al-qiyas.
f. Takhshish bi al-'aql.
g. Takhshish bi al-hiss.
h. Takhshish bi al-siyaq
Rangkuman
Lafaz 'am ialah yang sengaja diciptakan oleh bahasa untuk menunjukkan satu makna
yang dapat mencakup seluruh satuan-satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu. 'Am
terbagi kepada tiga macam, yaitu 'Âm yurâdu bihi al-'âm, 'Âm yurâdu bihi al-khusus, dan
'Âm makhshush.
Dan lafaz khash ialah lafaz yang diciptakan untuk memberi pengertian satu satuan yang
tertentu. Khash terbagi pada dua macam, yaitu Muttashil dan Munfashil.
Soal Terstruktur
1. Jelaskan pengertian al-'Am dan al-Khash!
2. Sebutkan macam-macam al-'Am dan al-Khash!
3. Buatkan contoh al-'Am dan al-Khash dari Alquran!MUJMAL DAN MUBAYYAN
ZHAHIR DAN MUAWWAL
TUJUAN
10
Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui Mujmal dan
Mubayyan, serta Zhahir dan Muawwal
BAHASAN
A. Mujmal dan Mubayyan
Mujmal ialah lafaz yang shigat-nya sendiri tidak menunjukkan makna yang dikehendaki
dan tidak pula didapati qarinah lafzhiyah (tulisan) atau haliyah (keadaan) yang
menjelaskannya. Jadi, setiap lafaz yang tidak dapat dipahami maksudnya dengan
sendirinya, bula tidak disertai qarinah yang dapat menyampaikan maksud tersebut dinamai
mujmal. Sedangkan mubayyan ialah suatu perkataan yang terang dan jelas maksudnya
tanpa memerlukan penjelasan dari lainnya.
Kekaburan makna lafaz mujmal lantaran lafaz sendiri, bukan dari luar, disebabkan:
1. Lafaz itu musytarak yang sulit ditentukan artinya.
2. Makna lafaz-lafaz yang menurut makna lugawi (bahasa) itu dipindah oleh Syari' kepada
makna yang pantas untuk istilah syari'at. Misalnya lafaz shalat, zakat, shiyam dan lain
sebagainya adalah lafaz-lafaz yang dipindahkan oleh Syari' dari makna menurut bahasa
kepada makna yang khash dalam istilah syari'at.
3. Makna lafaz-lafaz yang menurut makna yang umum itu dipergunakan oleh Syari'
sendiri untuk suatu makna yang khusus.
Kemujmalan suatu lafaz dengan sebab yang mana pun juga dari tiga macam sebab
tersebut di atas tidak ada jalan lain untuk memberikan penjelasan atau menghilangkan
kemujmalannya ataupun mentafsirkan apa yang dikehendakinya, selain kembali kepada
Syari' yang memujmalkannya sendiri. Apabila Syari' mendatangkan penjelasan (bayan)
untuk lafaz mujmal dengan bayan yang sempurna lagi qath'iy, maka lafaz mujmal tersebut
tergolong lafaz mujmal mufassar, seperti bayan yang datang secara terperinci terhadap
perintah shalat, zakat, haji dan lain sebagainya.
Apabila Syari' mendatangkan suatu bayan untuk lafaz mujmal, sedang bayan itu tidak
cukup untuk menghilangkan kemujmalannya, maka lafaz mujmal tersebut tergolong lafaz
musykil dan terbukalah jalan untuk membahas dan berijtihad guna menghilangkan
kemusykilannya. Oleh karena itu, bayan-nya tidak tergantung kepada Syari', melainkan
sudah memadailah suatu ijtihad dari seorang mujtahid.
11
Macam-macam Bayan
1. Dengan perkataan.
2. Dengan perbuatan.
3. Dengan tulisan.
4. Dengan isyarat.
5. Dengan meninggalkan perbuatan.
6. Dengan diam.
7. Dengan macam-macam takhshish.
B. Zhahir dan Muawal
Zhahir ialah lafaz yang menunjuk kepada suatu makna yang dikehendaki oleh shigat
lafaz itu sendiri, tetapi bukanlah makna itu yang dimaksud oleh siyaq al-kalam dan lafaz itu
sendiri masih dapat di-ta'wil-kan, ditafsirkan dan dapat pula di-nasakh-kan pada masa
Rasulullah Saw.
Hukum Lafaz Zhahir
Lafaz zhahir itu wajib diamalkan sesuai dengan makna yang dikehendakinya, selama
tidak ada dalil yang menafsirkan, men-ta'wil-kan atau me-nasakh-kannya. Oleh karena itu
apabila lafaz zhahir itu :
1. Dalam keadaan mutlaq, maka tetap dalam kemutlakannya, selama tidak ada dalil yang
meng-taqyid-kannya (membatasi kemutlakannya). Bila ada dalil yang meng-taqyid-
kannya, diamalkan dalil yang meng-taqyid-kannya.
2. Dalam keadaan umum ('am) maka ia tetap dalam keumumannya, selama tidak ada dalil
yang men-takhshish-kannya. Jika ada dalil yang men-takhshish-kannya, hendaklah
diamalkan sesuai dengan mukhashish-nya.
3. Mempunyai arti hakikat, hendaklah diartikan menurut arti yang haqiqi itu, selama tidak
ada qarinah yang memaksa untuk dialihkan kepada arti yang majazi.
4. Pada masa pembinaan hukum syari'at, yaitu pada zaman Rasulullah Saw., lafaz zhahir
itu dapat di-nasakh dalalahnya. Artinya hukum yang dipetik dari lafaz zhahir dapat
diganti dengan hukum yang berlainan, apabila hukum tersebut berkairan dengan hukum
furu' (cabang) yang dapat berubah menurut kemaslahatannya.
12
Ta'wil ialah memindahkan suatu perkataan dari makna yang terang (zhahir) kepada
makna yang kepada arti atau makna lain. Perkataan yang ditakwilkan disebut mu'awwal.
Syarat-syarat Ta'wil
1. Sesuai dengan penggunaan bahasa (Arab), istilah-istilah yang terpakai dalam syariat,
dan dengan kebiasaan yang dipakainya.
2. Harus mempunyai keterangan atau jalan yang menunjukkan bahwa ia boleh diartikan
demikian.
Rangkuman
Mujmal ialah lafaz yang shigat-nya sendiri tidak menunjukkan makna yang dikehendaki
dan tidak pula didapati qarinah lafzhiyah (tulisan) atau haliyah (keadaan) yang
menjelaskannya. Sedangkan mubayyan ialah suatu perkataan yang terang dan jelas
maksudnya tanpa memerlukan penjelasan dari lainnya.
Zhahir ialah lafaz yang menunjuk kepada suatu makna yang dikehendaki oleh shigat
lafaz itu sendiri. Dan Ta'wil ialah memindahkan suatu perkataan dari makna yang terang
(zhahir) kepada makna yang kepada arti atau makna lain. Perkataan yang ditakwilkan
disebut mu'awwal.
Tugas Terstruktur
1. Jelaskan pengertian Mujmal dan Mubayyan!
2. Jelaskan pengertian Zhahir dan Ta'wil!
3. Sebutkan macam-macam Bayan, dan syarat-syarat Ta'wil !

MANTHUQ DAN MAFHUM
MUSYTARAK DAN MACAM-MACAMNYA
TUJUAN
13
Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui Manthuq dan
Mafhum, serta Musytarak dan macam-macamnya.
BAHASAN
A. Manthuq dan Mafhum
Manthuq artinya yang diucapkan. Dalam Ushul, yang dimaksud dengan manthuq ialah
suatu lafaz atau susunan menurut sebagaimana yang diucapkan seseorang. Sedangkan
Mafhum artinya yang dipahami, yaitu sesuatu ketentuan yang dipahami dari manthuq itu.
Maka, suatu hukum yang diperoleh bukan dari lafaz yang disebutkan, baik hukum itu
sesuai dengan hukum dari lafaz yang disebutkan maupun berbeda, inilah yang disebut
mafhum.
Macam-macam Mafhum
1. Mafhum Muwafaqah.
Mafhum muwafaqah ialah mafhum kesesuaikan. Yaitu jika hukum yang diperoleh
sesuai dengan hukum dari lafaz yang disebutkan (manthuq). Mafhum muwafaqah dibagi
kepada dua bagian, yaitu Fahwal Khithab dan Lahnul Khithab.
Mafhum muwafaqah yang tergolong dalam Fahwal khithab ialah apabila „illat hukum
yang dijadikan dasar untuk mempersamakan hukum perbuatan yang tidak disebutkan oleh
nash kepada perbuatan yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash itu lebih tinggi tarafnya.
Sedangkan Lahnal khithab tarafnya sama.
2. Mafhum Mukhalafah
Mafhum mukhalafah ialah penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang
disebutkan dalam nash (manthuq bih) kepada suatu yang tidak disebutkan dalam nash
(maskut „anhu). Dengan kata lain bahwa hukum yang ditetapkan oleh maskut „anhu adalah
berlawanan dengan hukum yang ditetapkan oleh manthuq bih.


Macam-macam Mafhum Mukhalafah
a. Mafhum Washfi. Yaitu menetapkan lawan hukum bagi maskut „anhu dengan melalui
suatu sifat yang terdapat dari manthuq bih.
14
b. Mafhum gayah. Yaitu menetapkan lawan hukum bagi maskut „anhu dengan melalui
suatu gayah (batasan) yang terdapat dalam manthuq bih. Artinya hukum yang
ditetapkan setelah adanya suatu gayah (hatta, ila dan lain-lain) adalah berlawanan
dengan hukum dari nash sebelum adanya gayah.
c. Mafhum syarat. Yaitu menetapkan lawan hukum bagi maskut „anhu dari hukum
manthuq bih yang dibatasi dengan suatu syarat.
d. Mafhum „adad. Yaitu menetapkan lawan hukum bagi maskut „anhu dari manthuq bih
yang dibatasi dengan bilangan yang sudah tertentu.
e. Mafhum laqab. Yaitu menetapkan lawan hukum maskut „anhu dari hukum manthuq bih
yang dikaitkan dengan isim „alam (nama orang), isim washf (menunjukkan kualitas,
aktivitas, pernyataan) dan isim jins (nama-nama untuk material).
f. Mafhum hashr. Yaitu menetapkan lawan hukum bagi maskut „anhu dari hukum
manthuq bih yang di-hashr-kan (khususkan hanya untuknya).
B. Musytarak
Lafaz Musytarak ialah lafaz yang mempunyai dua arti atau lebih yang berbeda-beda.
Misalnya: lafaz “quru'” mempunyai arti “suci” dan “haid”. Lafaz tersebut memerlukan
penjelasan yang seksama apa yang dimaksud dengannya. Lafaz Musytarak diciptakan
untuk beberapa makna yang penunjukannya kepada makna itu dengan jalan bergantian,
tidak sekaligus.
Sebab-sebab Lafaz Menjadi Musytarak
1. Lafaz itu digunakan oleh suatu suku bangsa (qabilah) untuk makna tertentu dan oleh
suku bangsa yang lain digunakan untuk makna yang lain lagi, kemudian sampai kepada
kita dengan kedua makna tersebut tanpa ada keterangan dari hal perbedaan yang
dimaksud oleh penciptanya.
2. Lafaz yang diciptakan menurut hakikatnya untuk satu makna, kemudian dipakai pula
kepada makna lain tetapi secara majazi (kiasan). Pemakaian secara majazi ini masyhur
pula, sehingga orang-orang menyangka bahwa pemakaiannya dalam arti yang kedua itu
adalah hakiki, bukan majazi. Dengan demikian para ahli bahasa memasukannya ke
dalam gologan lafaz musytarak.
15
3. Lafaz itu semula diciptakan untuk satu makna, kemudian dipindahkan kepada istilah
syari'at untuk arti yang lain. Misalnya lafaz “shalat”, menurut arti bahasa semula
artinya adalah berdoa, kemudian menurut arti istilah syar'i ialah shalat sebagaimana
yang kita kenal sekarang.
Hukum Lafaz Musytarak
Apabila persekutuan arti lafaz musytarak pada suatu nash syar'i itu terjadi antara makna
lugawi dengan makna istilah syar'i, maka hendaklah diambil makna menurut istlah syar'i.
Rangkuman
Manthuq ialah suatu lafaz atau susunan menurut sebagaimana yang diucapkan
seseorang. Sedangkan Mafhum artinya yang dipahami, yaitu sesuatu ketentuan yang
dipahami dari manthuq itu. Mafhum dibagi pada dua macam, yaitu Mafhum muwafaqah dan
Mafhum mukhalafah.
Lafaz Musytarak ialah lafaz yang mempunyai dua arti atau lebih yang berbeda-beda.
Tugas Terstruktur
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Manthuq dan Mafhum !
2. Sebutkan macam-macam Mafhum !
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Musytarak !NASAKH DAN TARJIH
16
TUJUAN
Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui Nasakh dan macam-
macamnya, serta Tarjih dan macam-macamnya.
BAHASAN
A. Nasakh dan Macam-macamnya
Perkataan nasakh yang menurut bahasa berarti (membatalkan dan
menghilangkan), oleh para ahli Ushul Fiqih diartikan dengan:

“Penghapusan hukum Syar'i dengan suatu dalil syar'i yang datang kemudian”.
Pengertian hukum syari'at hendaklah diartikan secara luas, sehingga mencakup tidak
saja syari'at Islam tetapi juga syari'at sebelum Islam. Dengan demikian pengertian
penghapusan hukum syari'at oleh Syar'i meliputi menghapus hukum syari'at sebelum Islam
oleh syari'at Islam dan menghapuskan sebagian hukum syari'at Islam oleh sebagian hukum
syari'at Islam yang lain.
Nasakh bisa berlaku setelah hukum syari'at yang ditunjuk oleh dalil yang datang lebih
dahulu diberlakukan. Berlainan dengan Takhsish al-'am, yang mukhashshish-nya, baik
berupa kalimat atau bukan, selalu bersama-sama datangnya dengan lafaz 'am itu. Karena
maksud takhshish itu sejak semula memberlakukan sebagaia satuan artinya.
Macam-macam Nasakh
1. Naskhul kitab bil kitab.
2. Naskhul kitab bis-sunnah. Dalam menasakh Kitab dengan Sunah ini terdapat dua
macam pendapat di antara para ahli Ushul tentang boleh tidaknya. Pendapat pertama
menyatakan, menasakh Alquran dengan Sunah diperkenankan, asalkan dengan Sunah
Mutawatir atau Sunah Masyhur, bukan sunah Ahad. Sedang pendapat kedua
menyatakan, menasakh Alquran dengan Sunah tidak dibolehkan, karena derajat
Alquran lebih tinggi dari pada Sunah. Padahal syarat nasikh itu adalah yang lebih tinggi
derajatnya atau sepadan.
3. Naskhul sunnah bis-sunnah.
4. Naskhul sunnah bil-kitab.
17
5. Naskhul ijma' bil-ijma'.
6. Naskhul Ijma' bin-nash.
7. Naskhun nas bil-ijma'.
8. Naskhul qiyas.
B. Tarjih dan Macam-macamnya
Tarjih diartikan dengan: menjadikan sesuatu lebih kuat atau mempunyai kelebihan dari
pada yang lain. Sebagian ulama membuat batasan tarjih ialah menyatakan keistimewaan
salah satu dari dua dalil yang sama dengan suatu sifat yang menjadikan lebih utama dilihat
dari yang lain. Tarjih ini tidak akan dapat dipakai selain kepada dalil-dalil zhanniy al-tsubut
(status ketetapan dalilnya zhanni), seperti Hadis ahad atau kepada dalil-dalil zhanniy al-
dalalah (dalil yang petunjuk isinya zhanni), seperti Alquran dan Hadis mutawatir yang
berdalalah zhanni atau Hadir ahad yang dalalahnya zhanni itu. Dengan demikian tarjih itu
hanya terjadi pada nash-nash Alquran dan Hadis mutawatir yang dalalahnya zhanniyah atau
Hadis-hadis ahad yang dalalahnya zhanniyah atau qath'iyyah.
Syarat-syarat Tarjih
1. Adanya persamaan antara dua dalil tersebut tentang ke-tsubut-annya (status ketetapan
dalilnya). Oleh karena itu tidak terjadi ta'arudh antara Alquran (yang qath'iy al-tsubut)
dengan Hadis ahad (yang zhanniy al-tsubut).
2. Adanya persamaan dalam kekuatannya. Jadi, jika yang satu dalil itu Hadis mutawatir
dan yang lain Hadis ahad, maka tidak ada ta'arudh. Karena dalam hal semacam ini
Hadis mutawatirlah yang harus didahulukan.
Macam-macam Tarjih
1. Tarjih bi i'tibar al-isnad.
2. Tarjih bi i'tibar al-matan.
3. Tarjih bi i'tibar al-madlul.
4. Tarjih bi hasb al-umur al-kharijah.

Rangkuman
18
Nasakh ialah penghapusan hukum Syar'i dengan suatu dalil syar'i yang datang
kemudian. Nasakh terbagi pada beberapa macam, yaitu: Naskhul kitab bil kitab, Naskhul
kitab bis-sunnah, Naskhul sunnah bis-sunnah, Naskhul sunnah bil-kitab, Naskhul ijma' bil-
ijma', Naskhul Ijma' bin-nash, Naskhun nas bil-ijma', dan Naskhul qiyas.
Tarjih ialah menjadikan sesuatu lebih kuat atau mempunyai kelebihan dari pada yang
lain. Tarjih terbagi kepada beberapa macam, yaitu: Tarjih bi i'tibar al-isnad, Tarjih bi
i'tibar al-matan, Tarjih bi i'tibar al-madlul, dan Tarjih bi hasb al-umur al-kharijah.
Tugas Terstruktur
1. Jelaskan pengertian Nasakh !
2. Jelaskan pengertian Tarjih !
3. Sebutkan macam-macam Nasakh dan Tarjih !


ALQURAN DAN AL-SUNNAH
19
TUJUAN
Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui pengertian Alquran,
hukum dalam Alquran, Alquran dalam menetapkan hukum, kehujjahan Alquran, Alquran
dalil qath'i dan zhanni, Alquran dalil kulli dan juz'i, pengertian al-Sunnah, kehujjahan al-
Sunnah, kedudukan al-Sunnah terhadap Alquran, macam-macam al-Sunnah, dilalah al-
hadits, serta perbedaan hadits dan sunnah.
BAHASAN
A. Alquran Sumber Hukum Islam Pertama
1. Tinjauan Bahasa
Kata Alquran berasal dari kata / Qara'a artinya 'membaca'. Bentuk mashdar-
nya artinya 'bacaan' dan 'apa yang tertulis padanya'.
Secara istilah Alquran adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad,
tertulis dalam mushhaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir,
bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri
dengan surat An-Nas.
2. Hukum dalam Alquran
a. Hukum-hukum I'tiqadiyyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan.
b. Hukum-hukum Khuluqiyyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan akhlak.
c. Hukum-hukum Amaliyah, hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum
amaliyah ini ada dua: Mengenai Ibadah dan Mengenai muamalah dalam arti yang luas.
3. Alquran dalam menetapkan hukum
Kebijaksanaan Alquran dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip:
a. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan.
b. Menyedikitkan tuntutan.
c. Bertahan dalam menterapkan hukum
d. Alquran memberikan hukum sejalan dengan kemaslahatan manusia.

4. Kehujjahan Alquran
20
a. Alquran itu diturunkan kepada Rasulullah saw diketahui secara mutawatir, dan ini
memberi keyakinan bahwa Alquran itu benar-benar datang dari Allah melalui Malaikat
Jibril kepada Muhammad saw. yang dikenal sebagai orang yang paling dipercaya.
b. Banyak ayat yang menyatakan bahwa Alquran itu datangnya dari Allah, antaranya.
4L^¯EO4^4Ò ¬C^OÞU4N =U4-´¯^¯-
4L4O¯±R> ÷"7¯Rm¯ ¡7¯ØE* O4³¬-4Ò
LOE©^O4O4Ò ¯O4O^¯+´4Ò 4×-R©TU¯O÷©·UR¯

c. Mukzijat Alquran juga merupakan dalil yang pasti tentang kebenaran Alquran datang
dari Allah swt. Mukzijat Alquran bertujuan untuk menjelaskan kebenaran Nabi saw.
yang membawa risalah ilahi dengan satu perbuatan di luar kebiasaan umat manusia.
Mukzijat Alquran menurut para ahli ushul fiqh dan ahli tafsir terlihat ketika ada
tantangan dari berbagai pihak untuk menandingi Alquran itu sendiri sehingga para ahli
sastra Arab di mana dan kapan pun tidak bisa menandinginya.
5. Alquran Dalil Qath'i dan Zhanni
Alquran yang diturunkan secara mutawatir, dari segi turunnya berkualitas qath'i (pasti
benar). Akan tetapi, hukum-hukum yang dikandung Alquran ada kalanya bersifat qath'i dan
ada kalanya bersifat zhanni (relatif benar).
Ayat yang bersifat qath'i adalah lafal-lafal yang mengandung pengertian tunggal dan
tidak bisa dipamahi makna lain darinya. Adapun ayat-ayat yang mengandung hukum
zhanni adalah lafal-lafal yang dalam Alquran mengandung pengertian lebih dari satu dan
memungkinkan untuk dita'wilkan.
6. Alquran Dalil Kully dan Juz'i
Alquran sebagai sumber utama hukum Islam menjelaskan hukum-hukum yang
terkandung di dalamnya dengan cara :
a. Penjelasan rinci (zuj'i) terhadap sebagian hukum-hukum yang dikandungnya. Hukum-
hukum yang rinci ini, menurut para ahli ushul fiqh sebagai hukum taabbudi, yang tidak
bisa dimasuki oleh logika.
b. Penjelasan Alquran terhadap sebagian besar hukum-hukum itu, bersifat global / kully,
umum, dan muthlaq. Untuk hukum-hukum yang bersifat global, umum, dan muthlaq
21
ini, Rasulullah saw. melalui sunnahnya bertugas menjelaskan, mengkhususkan, dan
membatasinya. Hal inilah yang diungkapkan Alquran dalan surat al-Nahl : 44
.4L^¯4O^Ò¡4Ò El^O·¯T³ 4O-±R"~.-
4×T)-4l+R¯ +EELUR¯ 4` 4·Q´O+^
¯ªØ&¯O·¯T³
B. Al-Sunnah Sumber Hukum Islam Kedua
1. Tinjauan Bahasa
Sunnah secara bahasa berarti 'cara yang dibiasakan' atau 'cara yang terpuji'. Sunnah
lebih umum disebut hadis, yang berarti: = dekat, = baru, = berita.
Secara istilah menurut ulama ushul fiqh:

“Semua yang bersumber dari Nabi saw. selain Alquran baik berupa perkataan,
perbuatan atau persetujuan.”
2. Kehujjahan Sunnah
Dalil-dalil yang menetapkan Sunnah dapat jadi hujjah sebagai sumber hukum:
a. Dalil Alquran, misalnya dalam Ali Imran: 32:
¯¬~ W-QN¬ORCÒ¡ -.- ¬°Q÷c·O¯-4Ò W
¹T¯·· W-¯Q-¯4Q·> E¹T¯·· -.- ºº OUR47©
4ׯØOR¼·¯^¯-
b. Dalil Al-Sunnah, di antaranya :


c. Ijma Shahabat. Setelah wafatnya Rasulullah saw, para sahabat jika mendapatkan satu
permasalahan, mereka mencarinya dari Alquran, dan jika tidak mendapatkan dari
Alquran, mereka bertanya kepada sahabat lain mungkin di antara mereka ada yang hafal
dan ingat. Kemudian hal tersebut dijadikan ketetapan hukum sesuai yang disampaikan
sahabat kepadanya. Hal ini dilakukan oleh Abu Bakar, juga Umar bin Khatab dan para
sahabat lain serta para Tabi'in. Tidak ada seorang pun dari antara mereka yang menolak
dan mengingkari bahwa sunnah Rasulullah wajib diikuti.
22
d. Logika. Alquran memerintahkan kepada manusia beberapa kewajiban, pada umumnya
bersipat global, tidak terperinci baik caranya maupun syarat-syaratnya. Hal ini perlu
pada penjelasan sehingga tidak salah dalam melaksanakannya, maka kehadiran sunnah
merupakan penjelas terhadap kemujmalan Alquran.
3. Kedudukan Al-Sunnah terhadap Alquran
a. Sebagai Muaqqid. Yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan
Alquran, dikuatkan dan dipertegas lagi oleh Al-Sunnah.
b. Sebagai Bayan. Yaitu al-Sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat Alqur,an yang belum
jelas, dalam hal ini ada tiga hal :
1) Memberikan perincian terhadap ayat-ayat Alquran yang masih mujmal, misalnya
perintah shalat dalam Alquran yang mujmal, diperjelas dengan Sunnah.
2) Membatasi kemutlakan (taqyid al-muthlaq). Misalnya, Alquran memerintahkan
berwasiat, dengan tidak dibatasi berapa jumlahnya. Lalu Al-Sunnah membatasinya.
3) Mentakhshishkan keumuman. Misalnya, Alquran mengharamkan tentang bangkai,
darah dan daging babi, kemudian al-Sunnah mengkhususkan dengan memberikan
pengecualian kepada bangkai ikan laut, belalang, hati dan limpa.
4) Menciptakan hukum baru. Misalnya, Rasulullah melarang untuk binatang buas dan
yang bertaring kuat, dan burung yang berkuku kuat, dimana hal ini tidak disebutkan
dalam Alquran.
4. Macam-macam Sunnah
a. Sunnah Qauliyah.
Sunnah Qauliyah ini sering juga dinamakan khabar, atau berita berupa perkataan Nabi
saw. yang didengar atau disampaikan oleh seorang atau beberapa orang sahabat kepada
yang lain.
Sunnah Qauliyah dapat dibedakan kepada tiga hal :
1) Diyakini benarnya, seperti khabar yang datang dari Allah dan dari Rasulullah
diriwayatkan oleh orang yang dipercaya dan khabar mutawatir.
2) Diyaniki dustanya, seperti dua berita yang berlawanan dan berita yang menyalahi
ketentuan-ketentuan syara.

23
3) Yang tidak diyakini benarnya, dan juga tidak diyakini dustanya, hal ini ada tiga:
a) Tidak kuat benarnya dan tidak kuat pula dustanya.
b) Khabar yang lebih dikuatkan benarnya daripada dustanya.
c) Khabar yang lebih dikuatkan dustanya daripada benarnya.
b. Sunnah Fi'liyah
Yaitu setiap perbuatan yang dilakukan Nabi saw. yang diketahui dan disampaikan oleh
sahabat kepada orang lain. Sunnah fi'liyah terbagi kepada beberapa bentuk, ada yang harus
diikuti oleh umatnya, dan ada yang tidak harus diikuti, yaitu:
1) Gharizah atau Nafsu yang terkendalikan oleh keinginan dan gerakan kemanusiaan.
Sunnah fi'liyah ini menunjukkan tidak ada kewajiban untuk diikuti (bersifat mubah).
2) Sesuatu yang tidak berhubungan dengan Ibadah, yang oleh sebagian ahli ushul
disebut al-Jibilah. Ini lebih pada urusan keduniaan, budaya dan kebiasaan Pada
bagian ini tidak ada perintah untuk diikuti dan diperhatikan. Jumhur ulama
memandangnya kepada jenis Mubah.
3) Perangai yang membawa kepada syara' menurut kebiasaan yang baik dan tertentu.
Ini lebih dari sekedar urusan jibilah, tapi sebawah dari urusan al-qurbah / ibadah.
4) Sesuatu yang bersifat khusus bagi Nabi saw. dan tidak boleh diikuti oleh umatnya.
Adapun urusan al-Qurbah ibadah yang bersifat umum tidak hanya bagi Nabi saw,
itu harus diikuti oleh orang muslim.
5) Apa yang dilakukan Nabi saw. berupa penjelasan terhadap sesuatu yang bersifat
mujmal/samar tidak jelas. Maka hukumnya sama dengan hukum mujmal tersebut.
6) Apa yang dilakukan Nabi saw. menjelaskan akan kebolehan / jawaz.
c. Sunnah Taqririyah
Yaitu perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi saw. atau
sepengetahuan Nabi, namun Nabi diam dan tidak mencegahnya, maka sikap diam dan tidak
mencegahnya, menunjukan persetujuan Nabi. Hal ini karena kalau Nabi tidak setuju, tentu
Nabi tidak akan membiarkan sahabatnya berbuat atau mengatakan yang salah, karena Nabi
itu Ma'sum (terjaga dari berbuan dan menyetujuan sahabat berbuat kemunkaran, karena
membiarkan dan menyetujuan atas kemunkaran sama dengan berbuat kemunkaran.
24
5. Dilalah Al-Hadits
Para Ulama Hanafiyah membagi hadits ditinjau dari sisi periwayatannya kepada hadis:
Mutawatir, Masyhur dan Ahad. Sedangkan menurut jumhur, hadis dibagi kepada; Hadits
Mutawatir dan Ahad; sedangkan hadits Masyhur masuk pada pembagian hadits ahad.
a. Hadits Mutawatir
Hadits yang diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat yang menurut kebiasaan mustahil
mereka bersepakat untuk berdusta. Kemudian dari para sahabat itu diriwayatkan pula oleh
para tabi'in dan orang berikutnya dalam jumlah yang seimbang seperti para sahabat yang
meriwayatkan pertama kali. Hadits mutawatir itu banyak kita jumpai pada sunnah amaliyah
(yang langsung dikerjakan oleh Rasulullah) seperti cara mengerjakan shalat, shaum, haji
dan lain-lain, perbuatan itu disaksikan oleh banyak orang. Pada sunnah qauliyah tidak
sebanyak sunnah amaliyah yang mencapai derajat mutawatir. Hadis Mutawatir itu ada dua:
1) Mutawatir lafzhi. Yaitu jika redaksi dan kandungan sunnah yang disampaikan
banyak perawi itu adalah sama benar dalam lafazh dan maknanya.
2) Mutawatir Ma'nawi. Yaitu yang berbeda susunan redaksinya satu sama lain, tapi
susunan masing-masing redaksi yang berbeda itu mempunyai hal-hal yang sama.
b. Hadits Ahad
Hadits Ahad adalah yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. oleh sejumlah orang yang
tidak sampai pada batas Mutawatir dalam tiga masa. Hadits ini disebut juga dengan khabar
Ahad. Hadits Ahad ini terbagi kepada: Masyhur, Shahih, Hasan dan Dhaif.
1) Hadits masyhur adalah hadits yang diriwayatkan dari Nabi saw. oleh para shahabat
atau kelompok orang banyak yang tidak sampai pada batas mutawatir, kemudian
diriwayatkan pada masa tabi'in dan masa tabi'ut tabi'in oleh sejumlah orang yang
sampai pada batas mutawatir. Dalam definisi lain, masyhur adalah yang mempunyai
jalan yang terbatas lebih dari dua jalan.
2) Hadits Shahih, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, dan sempurna
ketelitiannya, sanadnya bersambung, sampai kepada Rasulullah, tidak mempunyai
cacat, illat, dan tidak berlawanan dengan periwayatan orang yang lebih terpercaya.
25
3) Hadits Hasan, ialah hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kurang
ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah, tidak mepunyai
cacat dan tidak berlawanan dengan periwayatan orang yang lebih terpercaya.
4) Hadits Dhaif ialah hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat hadits shahih dan
hadits hasan. Hadits Dhaif ini banyak macamnya, antara lain Hadits Maudhu, inilah
sejelek-jeleknya hadits dhaif, mursal, mu'allaq, munqathi, mudallas, mudtharib,
mudraj, munkar dan mubham. Hadits Dhaif tidak dapat dijadikan hujjah dalam
menetapkan hukum. Menurut Imam An-Nawawi, para ulama bersepakat hadits
dhaif dapat digunakan dalam hal fadhilah Amal, bukan dalam Asal / pokok amal.
6. Perbedaan antara hadits dan sunnah
Hadits, segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi saw. walaupun hanya sekali
saja dalam hidup, dan walaupun diriwayatkan hanya seorang.
Sunnah adalah nama amaliyah yang mutawatir, yakni cara Rasul melaksanakan ibadah,
yang dinukil kepada kita dengan amaliyah yang mutawatir pula. Jadi hadits / khabar
berorientasi kepada ucapan, sedang sunnah berorientasi kepada perbuatan.
Rangkuman
Alquran adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam
mushhaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, bila
membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri
dengan surat An-Nas. Yang menjadi kehujjahan Alquran adalah disampaikan secara
mutawawir, penjelasan dari ayat-ayat Alquran, dan mukjizatnya.
Sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi saw. selain Alquran baik berupa
perkataan, perbuatan atau persetujuan. Yang menjadi kehujjahan Alquran adalah dalil ayat
Alquran, dalil sunnah, ijma shahabat, dan logika. Sunnah terbagi kepada tiga macam, yaitu
sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, dan sunnah taqririyah
Tugas Terstruktur
1. Jelaskan pengertian Alquran dan Al-Sunnah secara bahasa dan istilah !
2. Bagaimana kehujjahan Alquran dan al-Sunnah?
3. Sebutkan dengan rinci macam-macam al-Sunnah !

26
IJTIHAD
TUJUAN
Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui pengertian Ijtihad,
lingkup Ijtihad, Ijtihad pada masa Rasul Saw. dan Khulafa Rasyidin, Ijtihad fardi dan
jama'i, syarat-syarat ijtihad, yang harus dilakukan mujtahid dalam berijtihad, macam-
macam mujtahid, dan alasan ijtihad menjadi hujjah.
BAHASAN
IJTIDAH SUMBER HUKUM KETIGA
1. Pengertian Bahasa
Secara bahasa ijtihad diambil dari kata artinya yaitu kesulitan, berupaya
keras, seperti kata artinya, ia berupaya keras mengangkat batu
penggilingan. Dan juga bermakna:

“Mencurahkan segala kemampuan untuk sampai pada satu urusan dari beberapa
urusan atau satu pekerjaan dari beberapa pekerjaan.”
Dan menurut Istilah Ulama Ushul berarti :

“Mencurahkan segala kesungguhan dan segala upaya baik dalam mengeluarkan
hukum-hukum syara (dengan jalan penelitian) maupun dalam pengaplikasiannya.”
Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa Ijtihad itu ada Ijtihad dalam mengeluarkan
hukum (ijtihad fi akhrij ahkam) dan Ijtihad dalam menerapkan hukum (Ijtihad fi tathbiq
ahkam).
2. Lingkup Ijtihad
Apabila peristiwa yang hendak ditetapkan hukumnya itu telah ditunjukan oleh dalil
yang qath'i, maka tidak ada jalan untuk melakukan ijtihad. Dalam hal seperti ini melakukan
apa yang ditunjukkan oleh Nash Qath'i. Lingkup yang dilakukan ijtihad itu:
27
a. Peristiwa yang ditunjukan oleh nash yang zhanniy al-wurud (hadits-hadits ahad), dan
zhanniyu al-dalalah (nash Alquran dan al-Hadits yang masih dapat ditafsirkan dan
dita'wilkan).
b. Peristiwa yang tidak ada nashnya sama sekali. Ini dapat dilakukan dengan; Qiyas,
Istihsan, Istishab, Urf, dll.
3. Ijtihad pada masa Rasul saw. dan Khulafa Rasyidin
Di antara ijtihad yang dilakukan Rasulullah saw. adalah tentang tawanan perang Badar.
Dalam sidang Umar mengusulkan agar tawanan perang Badar itu dibunuh saja. Sementara
Abu Bakar mengusulkan agar mereka menebus diri dan Rasul menerima uang tebusan. Dari
dua pendapat itu, Rasulullah menetapkan pendapat Abu Bakar, yakni menerima tebusan.
Di antara ijtihad para Shahabat ialah: Ijtihad Abu Bakar dalam hal memerangi orang
yang membangkang membayar zakat dan memushhafkan Alquran, dan Ijtihad Umar, yaitu
tidak menghukum orang yang mencuri dengan potong tangan, karena ada bencana
kelaparan yang menyeret manusia kepada makan secara tidak halal.
4. Ijtihad Fardi dan ijtihad jama'i
Ditinjau dari subyek yang melakukan ijtihad, maka ijtihad terbagi pada :
a. Ijtihad Fardi, yaitu ijtihad yang dilakukan secara perorangan. Alasannya antara lain:
1) Rasulullah dapat membenarkan dan dapat menerima jawaban Muadz bin Jabal saat
ditanya Rasul saw jika dihadapkan kepadanya suatu permasalahan, dan tidak
ditemukan dalam Alquran dan al-Sunnah. Muadz menjawab
(aku akan berijtihad dengan pikiranku, dan aku tidak akan meninggalkannya).
2) Intruksi Umar bin Khatab kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang memerintahkan agar
menggunakan Ijtihad dengan Qiyas, dan pesannya kepada Qadhi Suraih agar
berijtihad apabila tidak jelas dalam al-Sunnah
3) Mengenai ahli waris yang ditinggalkan oleh yang mati, terdiri dari Kakek bersama
saudara. Abu Bakar, Umar dan Ibnu Abbas menetapkan bahwa saudara terhijab
oleh kakek. Sedangkan menurut Zaid dan Ibnu Mas'ud Kakek bermuqasamah
(membagi sama) dengan Saudara. Di sini kakek tidak menghijab saudara.
28
b. Ijtihad Jama'i. Yaitu Ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok orang. Dalam Ijtihad ini
tentu tidak hanya ahli hukum Islam yang harus hadir, tapi juga orang yang ahli dibidang
yang terkait dengan hukum yang akan diijtihadkan. Di sini adanya persetujuan dari para
mujtahid terhadap masalah.
Alasannya ialah, jawaban Rasulullah terhadap Ali bin Abi Thalib yang bertanya, Apa
yang harus dilakukan dan dijadikan dasar jika perkara tidak ditemukan dalam Alquran
dan Al-Sunnah? Maka Rasulullah menyuruh agar dimusyawarahkan dengan ahlinya.
5. Syarat-syarat Ijtihad.
a. Mengetahui nash-nash Alquran perihal hukum syara yang dikandungnya, ayat-ayat
hukum dan cara mengistinbath daripadanya. Juga mengetahui asbab al-nuzul, ta'wil,
dan tafsir dari ayat-ayat yang akan diistinbath.
b. Mengetahui nash-nash hadis, yakni mengetahui hukum syar'i dari hadits dan mampu
mengeluarkan hukum/istinbath daripadanya, disamping harus mengetahui nilai dan
derajat hadits.
c. Menguasai ilmu bahasa Arab dengan segala cabangnya; ilmu nahwu, sharaf, balaghah
dan lainnya, juga ditunjang dengan seluk-beluk kesusastraan Arab baik prosa (natsar)
maupun syair (nadham), dan tahu antara 'aam-khash, haqiqat-majaz, mutasyabih-
muhkam, dan lainnya.
d. Mengetahui maqashid al-syar'iyyah, tingkah laku dan adat kebiasaan manusia yang
mengandung mashlahat dan madharat, sanggup mengetahui illat hukum, dapat
mengqiyaskan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya hingga menetapkan hukum
sesuai dengan maksud syariat dan kemaslahatan umat.
e. Mengetahui ilmu Ushul Fiqih, sebagai ilmu metoda istinbath, metode menemukan dan
menerapkan hukum, agar hukum hasil ijtihad lebih mendekati kepada kebenaran.
f. Memiliki akhlak terpuji dan niat yang ikhlas dalam berijtihad.
6. Yang harus dilakukan mujtahid dalam berijtihad
Seorang mujtahid dalam berijtihad, hendaklah pertama kali ia memperhatikan nash-
nash Alquran dan Al-sunnah dan mengetahui hukum manthuq dan mafhum dari keduanya,
lalu memperhatikan pada perbuatan Nabi (hadits fi'li), jika ia tidak menemukan dari
perbuatan Nabi saw., lalu memperhatikan taqrir Nabi terhadap shahabatnya, lalu
29
selanjutnya memperhatikan Qiyas juga ijma shahabat, jika semuanya mendapat kesulitan
maka berpegang sesuai aslinya atau tidak berkomentar.
Dan jika mujtahid mendapatkan dua dalil yang berlawanan, hendaknya:
a. Menjama'kan kedua nash yang menurut lahirnya berlawanan. Jika usaha ini berhasil,
maka tidak terjadi ta'arudh / berlawanan pada hakikatnya.
b. Mentarjihkan salah satunya, dengan menggunakan ilmu tarjih, mencari mana yang kuat
dan mana yang kurang kuat. Jika usaha tidak berhasil lakukan.
c. Meneliti sejarah datangnya kedua nash untuk ditentukan yang datang kemudian/
belakangan sebagai nasikh atau penghapus terhadap yang datang lebih awal.
d. Membekukan (tawaqquf), untuk beristidlal dengan kedua nash tersebut dan berpindah
beristidlal dengan dalil lain bila usaha yang berturut-turut tidak tercapai.
7. Macam-macam mujtahid
Menurut Abu Zahrah, mujtahid itu ada beberpa tingkatan, sesuai dengan luasnya dan
sempitnya cakupan bidang ilmu, yaitu:
a. Mujtahid fi syar'i. Yaitu yang berkemampuan mengijtihadkan seluruh masalah syari'at
yang hasilnya diikuti dan dijadikan pedoman oleh orang-orang yang tidak sanggup
berijtihad. Merekalah yang membangun mazhab, dan berijtihad dengan hasil sendiri.
b. Mujtahid al-Muntasib. Yaitu mujtahid yang hasil ijtihadnya mengikuti pendapat Imam
terdahulu dalam hal asal / pokok, dan berbeda dalam hal cabang.
c. Mujtahid fi Madzhab. Mujtahid yang hasil ijtihadnya tidak membentuk mazhab
tersendiri, akan tetapi mereka hanya mengikuti imam mazhab yang telah ada. Mereka
mengkhususkan kepada qaidah-qaidah yang telah ditetapkan imam-imam terdahulu,
mengistinbath hukum yang tidak dinashkan dalam qaidah-qaidah lama,
mengembangkan dasar-dasar mazhab, meletakkan dasar-dasar tarjih, dan perbandingan
di antara pendapat.
d. Mujtahid al-Murajjih. Yaitu mujtahid yang tidak mengistinbath hukum-hukum cabang
yang tidak diijtihadkan oleh yang terdahulu, tapi hanya melakukan tarjih, dengan
membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat lain dari yang terdahulu, lalu
menetapkan sebagian pendapat yang kuat dan lemah dengan argumen qaidah tarjih.
30
Disampimg itu ada mujtahid yang tidak jauh berbeda dengan tingkatan ini, yaitu
mereka membandingkan antara pendapat dan riwayat, mereka menetapkan bahwa
pendapat ini lebih jelas dan lebih kuat dalilnya dari yang lain. Ini dilakukan agar
bagian-bagian tersebut tidak tertukar antara yang satu dengan lainnya.
e. Tingkatan Muhafidh. Yaitu mereka yang dapat membedakan antara yang lebih kuat dari
yang kuat dan yang lemah, riwayat yang zhahir, mazhab yang zhahir, riwayat yang
jarang. Maka pekerjaan mereka itu bukan melakukan tarjih, tapi mengetahui mana yang
kuat, dan menyususn derajat-derajat tarjih sesuai yang telah dilakukan oleh pentarjih.
f. Tingkatan Muqallid. Tingkat ini yang paling rendah dari tingkatan yang telah lalu, yaitu
mereka yang mampu membaca dan memahami kitab-kitab, tapi tidak mampu
melakukan tarjih atau menentukan mana yang kuat antara pendapat, riwayat, dan tidak
mendatangkan ilmu karena tidak mampu menentukan dan membedakan tingkatan-
tingkatan tarjih. Mereka tidak bisa membedakan antara kanan dan kiri, tapi hanya
mengumpulkan apa yang mereka temukan. Menurut Ibnu 'Abidin pada masa terakhir ini
atau juga sekarang banyak yang seperti ini, mereka beribadah mengikuti apa yang
terdapat dari kitab-kitab tidak lebih dari itu, mereka tidak dapat membedakan antara
dalil-dalil, antara pendapat dan riwayat-riwayat.
8. Alasan Ijtihad menjadi hujjah
Alasan ijtihad dapat jadi hujjah berdasar kepada:
a. Alquran
O&¬³Ò^4C 4ׯR~-.- W-EQN44`-47
W-QN¬ORCÒ¡ -.- W-QN¬ORCÒ¡4Ò
4·Q÷c·O¯- OدÒ+¡4Ò ØO¯··- ¯¦7¯LR` W
¹T¯·· u®7+^N4O4L·> OT× ¡7¯ØE* +ÞÒ·1NO··
OÞ¯T³ *.- ´·Q÷c·O¯-4Ò
b. Al-Hadits31

c. Logika.
Sebagaimana kita ketahui bahwa nash-nash Alquran dan hadits terbatas jumlahnya,
sedang peristiwa yang dihadapi manusia selalu timbul dengan tidak terbatas. Oleh karena
itu tidak mungkin nash-nash yang terbatas jumlahnya itu mencukupi untuk menghadapai
peristiwa-peristiwa yang terus terjadi, selagi tidak ada jalan untuk menegnal hukum
peristiwa baru tanpa melalui ijtihad.
Rangkuman
Ijtihad ialah mencurahkan segala kesungguhan dan segala upaya baik dalam
mengeluarkan hukum-hukum syara (dengan jalan penelitian) maupun dalam
pengaplikasiannya. Lingkup yang dilakukan ijtihad itu nash zhanniy al-wurud dan zhanniy
al-dalalah.
Ditinjau dari subyek yang melakukan ijtihad, maka ijtihad terbagi pada: ijtihad fardi
dan ijtihad jama'i. Ijtihad mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi, dan seorang
mujtahid harus mengetahui apa yang harus ia lakukan.
Alasan ijtihad dapat dijadikan hujjah berdasarkan pada dalil Alquran, hadis Nabi, dan
logika.
Tugas Terstruktur
1. Jelaskan pengertian Ijtihad menurut bahasa dan istilah !
2. Ditinjau dari subjek yang melakukan Ijtihad, terbagi kepada berapakan Ijtihad itu?
Jelaskan!
3. Apa saja syarat Ijtihad itu? Dan apa yang harus dilakukan seorang mujtahid?
32

IJMA' DAN QIYAS
TUJUAN
Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui pengertian Ijma',
Ijma' sebagai hujjah, unsur-unsur Ijma', kemungkinan Ijma', macam-macam Ijma', serta
mengetahui pengertian Qiyas, kehujjahan Qiyas, rukun Qiyas, syarat Qiyas, dan macam-
macam Qiyas.
BAHASAN
A. Ijma', Kehujahan dan Macam-macamnya
1. Tinjauan Bahasa
Kata Ijma secara bahasa berarti: kesepakatan atau konsensus. Juga berarti tekad atau
niat ( ).
Jumhur ulama ushul Fiqih mengemukakan bahwa ijma ' adalah:

“Kesepakatan seluruh mujtahid Islam dalam suatu masa sesudah wafat Rasulullah
saw. akan suatu hukum syariat yang amali.”
2. Ijma sebagai hujjah
Kehujjahan Ijma didasarkan atas beberapa alasan:
a. Alasan Alquran
O&¬³Ò^4C 4ׯR~-.- W-EQN44`-47
W-QN¬ORCÒ¡ -.- W-QN¬ORCÒ¡4Ò
4·Q÷c·O¯- OدÒ+¡4Ò ØO¯··- ¯¦7¯LR` W

Lafadz ulil amri, pemegang urusan mencakup pada urusan duniawi, seperti kepala
negara, menteri dan lainnya, dan mencakup pemegang urusan agama, seperti para mujtahid,
para mufti dan para ulama. Karena itu jika masing-masing dari mereka telah sepakat untuk
menetapkan suatu hukum agama, maka wajib diikuti.
b. Alasan Hadits
33
.

Abdul Hamid Hakim menyebutkan, bahwa ijma itu bukanlah hujjah karena dirinya,
akan tetapi hujjah itu karena sandarannya kepada Alquran dan Al-Sunnah, karena itu ahli
Ushul Fiqih menyebutkan, ijma itu bukanlah dalil yang
menyendiri. Firman Allah Al-Nisa: 59 .
3. Unsur-unsur Ijma
a. Terdapat beberapa orang mujtahid, karena kesepakatan baru bisa terjadi apabila ada
beberapa mujtahid.
b. Harus ada kesepakatan di antara mereka.
c. Kebulatan pendapat harus tampak nyata, baik dengan perbuatannya, misalnya Qadhi
dengan keputusannya, atau dengan perkataannya, misalnya dengan fatwa.
d. Kebulatan pendapat orang-orang yang bukan mujtahid tidaklah disebut ijma.
4. Kemungkinan Ijma
Jumhur ulama mengatakan bahwa Ijma' itu mungkin terjadi menurut adat kebiasaan.
Mereka mengatakan bahwa yang mengingkari kemungkinan terjadinya Ijma adalah
mengingkari hal yang nyata terjadi.
Salah seorang ulama bernama Al-Nazham dan sebagian ulama syi'ah mengatakan
bahwa Ijma yang unsur-unsurnya seperti tersebut di atas tak mungkin terjadi berdasarkan
adat. Hal ini lantaran sukarnya melakukan ijtihad dengan unsur-unsur yang ada. Dalam hal
ini tidak disebutkan sejauhmana seseorang telah mencapai tingkatan ijtihad. Juga tidak
adanya ukuran umum yang menetapkan kriteria seorang mujtahid, karena sukar
menentukan seorang apakah mujtahid atau bukan. Karena itu sebagian ulama telah
mengecualikan yaitu Ijma shahabat karena mereka para shahabat yang berijma yaitu para
ulama jumlahnya masih sedikit. Imam Daud berkata:

5. Macam-macam Ijma
Ditinjau dari ruang lingkup para mujtahid yang berijma', maka terdiri dari :
a.
34
Ijma Ummat. Ijma ini yang dimaksud dengan definisi pada permulaan.
b.
Yaitu persesuaian faham segala ulama shahabat terhadap sesuatu urusan.
c.
Yaitu persesuaian faham ulama-ulama Ahli Madinah terhadap sesuatu kasus. Ijma ini
bagi Imam Malik adalah hujjah.
d.
Yaitu persesuaian ahli Kufah, terhadap sesuatu masalah, Ijma ini dianggap hujjah bagi
Imam Hanifah.
e.
Yaitu kesepakatan atau persesuaian faham terhadap sesuatu pada khalifah yang empat.
Ijma ini oleh sebagian ulama dianggap hujjah atas dasar hadis:
–-
f.
Yaitu persesuaian faham Abu Bakar dan Umar dalam suatu hukum, Ijma ini oleh
sebagian ulama dianggap hujjah, atas dasar

Jika dilihat dari cara terjadinya dan martabatnya, ijma terbagi kepada dua:
a.
Yaitu ijma yang dengan tegas persetujuan dinyatakan baik dengan ucapan maupun
dengan perbuatan (menfatwakan atau mempraktekkan). Disebut juga ijma Haqiqi.
b.
Yaitu Ijma yang dengan tegas persetujuan dinyatakan oleh sebagian mujtahid, sedang
sebagian lainnya diam, tidak jelas apakah mereka menyetujui atau menentang. Disebut
juga ijma I'tibari.
Dilihat dari sisi prosesnya, Ijma itu dihasilkan oleh para mujtahid, karena itu termasuk
pada salah satu bentuk Ijtihad. Jika dilihat dari sisi hukum yang dihasilkan dengan
konsensus para ulama yang harus ditaati, maka Ijma ini ditempatkan sebagai sumber
hukum yang ketiga sesudah Alquran dan Al-Sunnah.
B. Qiyas, Kehujahan dan Macam-macamnya
35
1. Pengertian Bahasa
Kata Qiyas berasal dari kata : Ia telah mengukur, : Ia sedang mengukur,
; ukuran. Jadi kata qiyas itu artinya: ukuran, sukatan, timbang/an.
Para ahli ushul fiqih memberi definisi Qiyas secara istilah:

“Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu
yang disebutkan hukumnya oleh nash dikarenakan kesatuan illat hukum antara keduanya.”
2. Kehujjahan Qiyas
Kehujjahan Qiyas dapat ditunjukan dengan beberapa alasan :
a. Alquran.
W-Ò+O´¯4^N·· OدÒ+^4C
QO=¯·-
E¹T³ -.- NON`·4C ´·^³E¬^¯T
^T=O^Oe"-4Ò
¹T¯·· u®7+^N4O4L·> OT× ¡7¯ØE* +ÞÒ·1NO··
OÞ¯T³ *.- ´·Q÷c·O¯-4Ò
b. Al-Sunnah.


c. Perkataan dan perbuatan shahabat.
1) Perkataan Umar bin Khatab kepada Abu Musa al-Asy'ari :

2) Dalam peristiwa pembai'atan Abu Bakar r.a. untuk menjadi khalifah, diqiyaskan
kepada Nabi Muhamad saw.yang menyuruh Abu Bakar mengimami shalat, sebagai
ganti pada waktu Beliau sakit.
d. Alasan Logika
36
1) Allah swt. tidak menetapkan hukum buat hamba kalau bukan untuk kemaslahatan
bagi hamba. Karena kemaslahatan yang menjadi tujuan dari syariat. Karena itu jika
ada suatu masalah yang tidak ada nashnya, tapi illatnya sama dengan yang ada
nashnya, maka diduga keras dapat memberikan kemaslahatan bagi hamba.
2) Nash yang ada dalam Alquran dan al-Sunnah itu terbatas, sedangkan kejadian pada
manusia itu tidak terbatas dan tidak berakhir. Maka Qiyas merupakan sumber
perundangan yang dapat mengikuti kejadian baru dan dapat menyesuaikan dengan
kemaslahatan.
3) Qiyas adalah dalil yang sesuai dengan naluri manusia dan logika yang sehat. Oleh
karena itu jika dilarang minum yang memabukan dengan nash, maka logislah setiap
minuman yang memabukan diqiaskan kepada minuman tersebut.
3. Rukun Qiyas
a. Asal. Yaitu sesuatu yang sudah dinashkan hukumnya yang menjadi tempat
mengqiyaskan, dalam ushul fiqih disebut al-Ashlu, atau al-maqis 'alaih / musyabah bih.
b. Cabang. Yaitu sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya, ia yang diqiaskan, dalam ilmu
ushul fiqih disebut al-far'u, / al-maqis / al musyabbah.
c. Hukum Asal. Yaitu hukum syara yang dinashkan pada pokok yang kemudian akan
menjadi hukum pada cabang.
d. Illat. Suatu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atau munasabah dengan ada
dan tidak adanya hukum. Karena adanya illat itu maka hukum itu ada, dan jika illat itu
tidak ada maka hukum itu juga tidak ada.
4. Syarat Qiyas
a. Syarat-syarat Pokok:
1) Hukum pokok itu masih ada atau berlaku / tsabit, kalau tidak ada, hukum tersebut
harus dimansukh, maka tidak boleh ada pemindahan hukum.
2) Hukum yang ada pada pokok harus hukum syara' bukan hukum akal atau bahasa.
3) Hukum Pokok tidak merupakan hukum pengecualian.


b. Syarat-syarat Cabang:
37
1) Hukum cabang tidak lebih dulu ada daripada hukum pokok. Jika Qiyas itu
dibenarkan berarti menetapkan hukum sebelum adanya Illatnya.
2) Cabang tidak mempunyai ketentuan tersendiri, yang menurut ulama Ushul 'apabila
datang nash, qiyas menjadi batal'.
3) Illat yang terdapat pada cabang harus sama dengan illat yang terdapat pada pokok.
4) Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok
c. Syarat-syarat Illat:
1) Illat Harus tetap berlaku, manakala ada illat, tentu ada hukum, dan tidak ada hukum
bila tidak ada illat.
2) Illat berpengaruh pada hukum, artinya hukum harus terwujud ketika terdapat illat.
Sebab adanya illat tersebut adalah demi kebaikan manusia.
3) Illat tidak berlawanan dengan nash, jika berlawanan maka nash yang didahulukan.
Cara mengetahui Illat / masalik al-'illat
1 Dengan nash
Illat yang ditunjukan oleh nash adakalanya jelas (sharih), dan adakalanya dengan
isyarat. Illat yang ditunjukan oleh nash itu sendiri dengan memperhatikan kata-kata, seperti
- - .
2 Dengan Ijma
Apabila Ijma itu qath'i dan datangnya kepada kita juga qath'i, dan adanya illat itu dalam
cabang juga demikian serta tidak ada dalil yang menentangnya, maka hukumnya qath'i.
3 Dengan istinbath / penelitian
Dengan cara ini dapat ditempuh melalui beberapa bentuk:
a. Al-Munasabah. Yaitu mencari persesuaian antara suatu sifat dengan perintah atau
larangan yang membawa kemanfaatan atau menolak kemadharatan bagi manusia.
b. Al-Sabru wa al-Taqsim. Yaitu dengan cara meneliti dan mencari illat, melalui
menghitung-hitung dan memisah-misahkan sifat pada pokok, diambil illat hukumnya
dan dipisahkan yang bukan illat hukumnya. Untuk ini tentu diperlukan pemahaman
yang mendalam.
38
c. Takhrij al-Manath. Yaitu mencari dan mengeluarkan illat sampai diketahui, apabila
illatnya tidak diketahui baik dengan nash maupun dengan Ijma.
d. Tanqih al-Manath. Yaitu membersihkan dan menetapkan satu illat dari illat-illat lain
yang samar, misalnya dengan mengqiaskan cabang kepada pokok dan meninggalkan
sifat-sifat yang berbeda.
e. Tahqiq Al-manath. Yaitu sifat tersebut telah ada dan disepakati pada pokok, tapi
diperselisihkan pada cabang.
5. Macam-macam Qiyas
a. Qiyas Aula. Yaitu qiyas yang illatnya mewajibkan adanya hukum, dan yang disamakan
atau yang dibandingkan (mulhaq) mempunyai hukum yang lebih utama daripada yang
dibandingi (mulhaq bih).
b. Qiyas Musawy. Yaitu qiyas yang illatnya mewajibkan adanya hukum, dan illat hukum
yang ada pada yang dibandingkan / mulhaq, sama dengan illat hukum yang ada pada
mulhaq bih.
c. Qiyas al-Adwani. Yaitu qiyas yang illat hukum yang ada pada yang dibandingkan /
mulhaq, lebih rendah dibandingkan dengan illat hukum yang ada pada mulhaq bih.
d. Qiyas Dilalah. Yaitu qiyas di mana illat yang ada pada mulhaq / yang disamakan,
menunjukan hukum, tetapi tidak mewajibkan hukum padanya.
e. Qiyas Syibhi. Yaitu qiyas dimana mulhaq-nya dapat diqiaskan kepada dua mulhaq bih
(pokok). Maka diqiaskan kepada mulhaq bih yang mengandung banyak persamaannya
dengan mulhaq.
Rangkuman
Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid Islam dalam suatu masa sesudah wafat
Rasulullah saw. akan suatu hukum syariat yang amali. Kehujjahan Ijma didasarkan atas
alasan ayat Alquran dan hadis.
Ijma memiliki beberapa unsur yang mesti ada. Ditinjau dari ruang lingkup para
mujtahid yang berijma', ijma' terbagi kepada enam macam. Sedangkan jika dilihat dari cara
terjadinya dan martabatnya, ijma' terbagi kepada dua.
39
Qiyas adalah menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan
sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash dikarenakan kesatuan illat hukum antara
keduanya.
Kehujjahan Qiyas dapat berdasarkan pada Alquran, al-sunnah, perkataan dan perbuatan
shahabat, dan logika. Rukun Qiyas terdiri dari: (1) Asal. (2) Cabang. (3) Hukum asal. Dan
(4) 'Illat. Syarat Qiyas terdiri dari: (1) Syarat-syarat pokok. (2) Syarat-syarat cabang.
(3) Syarat-syarat 'Illat. Dan Qiyas terbagi kepada: (1) Qiyas Aula. (2) Qiyas Musawy. (3)
Qiyas al-Adwani. (4) Qiyas Dilalah. Dan (5) Qiyas Syibhi.
Tugas Terstruktur
1. Jelaskan pengertian Ijma' dan Qiyas secara bahasa dan istilah !
2. Bagaimana kehujjahan Ijma dan Qiyas?
3. Sebutkan macam-macam Ijma' dan Qiyas!
40
ISTIDLAL, ISTISHAB,
MASHLAHAH AL-MURSALAH, DAN ISTIHSAN
TUJUAN
Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui pengertian istidlal,
istishab, mashlahah al-mursalah, dan istihsan, serta mengetahui macam-macamnya.
BAHASAN
A. ISTIDLAL
Secara bahasa kata berasal dari kata / Istadalla artinya: minta
petunjuk, memperoleh dalil, menarik kesimpulan.
Menurut Imam Abdul Hamid Hakim, istidlal adalah mencari dalil yang tidak ada pada
nash Alquran dan al-Sunnah, tidak ada pada Ijma dan tidak ada pada Qiyas.

Definisi di atas menunjukan bahwa seorang mujtahid dalam memutuskan sesuatu
keputusan hukum hendaklah mendahulukan Alquran, kemudian al-Sunnah, lalu al-Ijma
selanjutnya Alqiyas. Dan jika Ia tidak menemukan pada Alquran, al-Sunnah, Al-Ijma dan
Qiyas, maka hendaklah mencari dalil lain (Istidlal).
Para ulama ushul fiqih, menjelaskan istidlal itu ada beberapa macam, antara lain:
1. / al-Istishabu
2. / al-Mashlahah al-Mursalah
3. / al-Istihsanu
4. / Qaul al-Shahabi
5. / Saddu al-Dzara'i
6. / Syar'un man Qablana
7. / Dilalah al-Ilham.
8. / al-UrfB. ISTISHHAB
1. Pengertian Bahasa
41
Kata Istishab berasal dari kata suhbah artinya 'menemani' atau 'menyertai', atau al-
mushahabah: menemani, juga istimrar al-suhbah; terus menemani. Kata lain dalam Bahasa
Arab:

Menurut Istilah ilmu Ushul Qiqih yang dikemukakan Abdul Hamid Hakim:

Istishab yaitu menetapkan hukum yang telah ada pada sejak semula tetap berlaku
sampai sekarang karena tidak ada dalil yang merubah.
2. Macam-macam Istishab
a. Istishab Al-Bara'ah al-Ashliyah. Istishab ini adalah terlepas dari tanggung jawab atau
terlepas dari suatu hukum, sehingga ada dalil yang menunjukan.
b. Istishab yang ditunjukkan oleh al-syar'u atau al-Aqlu. Yaitu sifat yang melekat pada
suatu hukum, sampai ditetapkannya hukum yang berbeda dengan hukum itu.
c. Istishab al-Hukmi / Dalil umum. Yaitu sesuatu yang telah ditetapkan dengan hukum
mubah atau haram, maka hukum itu terus berlangsung sampai ada dalil yang
mengharamkan yang asalnya mubah atau membolehkan yang asalnya haram. Dengan
kata lain sampai adanya dalil yang mengkhususkan atau yang membatalkannya.
Dan asal dalam sesuatu (mu'amalah) adalah kebolehan.

Kebolehan tersebut didasarkan kepada firman Allah
-
-
d. Istishab Washfi. Seperti keadaan hidupnya seseorang dinisbahkan kepada orang yang
hilang.
e. Istishab hukum yang ditetapkan ijma' lalu terjadi perselisihan. Istishab seperti ini
diperselisihkan ulama tentang kehujahannya.
4. Kehujahan Istishab
Mayoritas pengikut Maliki, Syafi'i, Ahmad dan sebagian ulama Hanafi menyatakan
bahwa istishab dapat jadi hujah, selama tidak ada dalil yang merubah. Dan sebagian besar
dari ulama muta'akhirin juga demikian. Sementara segolongan dari ulama Mutakallimin,
42
seperti 'Hasan al-Basri', menyatakan bahwa istishab tidak bisa jadi hujah, karena untuk
menetapkan hukum yang lama dan sekarang harus berdasarkan dalil.
C. MASHLAHAH MURSALAH
1. Tinjauan Bahasa
Kata tersusun dari dua kata yaitu al-mashlahah dan al-Mursalah.
Kata al-Mashlahah dari kata = beres. Bentuk mashdarnya atau =
keberesan, kemaslahatan. Yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Dan Kata mursalah,
dari kata = mengutus. Bentuk isim maf'ulnya = diutus, dikirim, dipakai,
dipergunakan.
Perpaduan dari dua kata menjadi mashlahah mursalah, berarti prinsip kemaslahatan,
kebaikan yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu
perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat.
Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqih, bermakna :


Ia adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Allah swt. kepada
hambanya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya dan hartanya.
2. Syarat-syarat
a. Tidak boleh bertentangan dengan Maqasid syariah, dalil-dalil kulli, dan juz‟I yang
qath‟I wurud dan dalalahnya, dari nash Alqur‟an dan Al-Sunnah
b. Kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional, artinya harus ada penelitian dan
pembahasan, hingga yakin hal tersebut memberikan manfaat atau menolak
kemadaratan, bukan kemaslahatan yang dikira-kirakam
c. Kemaslahatan tersebut bersifat umum.
d. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.
3. Macam-macam Mashlahah
a. Dilihat dari sumbernya
43
1) Kemashlahatan yang ditegaskan oleh Alqur‟an dan Al-Sunnah, yang disebut juga
dengan mashlahah mu‟tabarah, kemashlahatan ini diakui oleh para ulama, misalnya
hifdulmal, hifdun nafsi, hifdu nasal, hifdul aqli dll.
2) Kemashlahatan yang bertentangan dengan nash yang qath‟i. Kebanyakan ulama
menolak kemaslahatan yang bertentangan dengan nash yang qath‟I ini.
3) Kemaslahatan yang tidal dinyatakan oleh syara dan tidak ada dalil yang
menolaknya. Maka inilah yang dimaksud dengan mashlahah mursalah.
b. Dilihat dari kepentingannya
1) Mashlahah Dharuriyah, yaitu kemashlahatan yang apabila ditinggalkan akan
menimbulkan kemadharatan dan kerusakan, karena itu mashlahah ini mesti ada
terwujud. Ini kembali kepada yang lima; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan
dan harta.
2) Maslahah Hajiyah, yaitu semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait
dengan dasar (mashlahah dharuriyah), yang dibutuhkan juga oleh masyarakat tetap
terwujud, dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan.
3) Mashlahah Tahsiniyah, yaitu mempergunakan semua yang layak dan pantas yang
dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan tercakup pada bagian mahasinul
akhlak.
5. Kehujahan mashlahah mursalah.
Abdul Hamid Hakim menyebutkan bahwa syara' memperhatikan kemashlahatan secara
umum, dengan berdasar pada firman Allah swt.

Ayat di atas memberi isyarat dari lafaz yang ditunjukannya, yaitu lafaz: (1) .
(2) . (3) . (4) . (4) .
(5) .


44
Untuk itu Ibnu Taimiyah berkata:

D. ISTIHSAN
1. Pengertian bahasa
Dilihat dari asal bahasa Istihsan dari kata artinya
mencari kebaikan. Al-Hasan menyebutakn makna istihsan secara bahasa dengan ungkapan
artinya mencari yang lebih baik.
Secara istilah Istihsan menurut ahli Ushul Fiqih adalah :
––
Istihsan itu adalah berpindah dari suatu hukum yang sudah diberikan, kepada hukum
lain yang sebandingnya karena ada suatu sebab yang dipandang lebih kuat.
2. Macam-macam Istihsan
a. Mengutamakan qiyas khafi ( yang samar-samar) dari pada qiyas jalli ( yang jelas )
berdasarkan dalil.
b. Mengecualikan hukum juz‟i ( bagian atau khusus ) dari pada hukum kulli ( umum).
3. Kehujahan Istihsan
Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian ulama Hambaliah, istihsan
merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum. Golongan Hanafiyah sangat
mengagungkan Istihsan, Hambali dan Maliki juga memakainya, tetapi masih
membatasinya, sebab bukanlah sumber yang berdiri sendiri. Sedangkan Imam Syafi‟i
menentang Istihsan karena akan membuka pintu untuk menetapkan hukum sesuai dengan
kehendaknya. Beliau berkata: “man istahsana faqad syarra'a”.
Adanya perbedaan pendapat ulama tentang istihsan karena tidak adanya persesuaian
pendapat dalam mengartikan istihsan. Sebenarnya istihsan itu mengalihkan suatu dalil yang
nyata atau mengalihkan hukum kulli kepada suatu dalil yang lebih sesuai dengan untuk
kemaslahatan, bukan mengalihkannya kepada sesuatu menurut kemauan hawa nafsu.
45
Untuk itu Imam Asy-Syatibi berpendapat, barangsiapa beristihsan tidaklah berarti
bahwa ia memulangkannya kepada perasaan dan kemauan hawa nafsunya, tetapi ia
memulangkannya kepada maksud syar‟i yang umum dalam peristiwa-peristiwa yang
dikemukakan.
Rangkuman
Istidlal adalah mencari dalil yang tidak ada pada nash Alquran dan al-Sunnah, tidak ada
pada Ijma dan tidak ada pada Qiyas.
Istishab yaitu menetapkan hukum yang telah ada pada sejak semula tetap berlalu
sampai sekarang karena tidak ada dalil yang merubah.
Mashlahah al-mursalah ialah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh
Allah swt. kepada hambanya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalnya,
keturunannya dan hartanya.
Istihsan adalah berpindah dari suatu hukum yang sudah diberikan, kepada hukum lain
yang sebandingnya karena ada suatu sebab yang dipandang lebih kuat.
Tugas Terstruktur
1. Jelaskan pengertian Istidlal secara bahasa dan istilah, dan sebutkan macam-macamnya.
2. Jelaskan pengertian Istishhab, Mashlahah al-mursalah, dan Istihsan secara bahasa dan
istilah !
3. Bagaimana kehujjahan Istishhab, Mashlahah al-mursalah, dan Istihsan secara bahasa
dan istilah?


46
QAUL SHAHABI, SADD AL-ZARA'I.
SYAR'U MAN QABLANA
TUJUAN
Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui pengertian Qaul
Shahabi, Sadd al-Zara'i, dan Syar'u man Qablana.
BAHASAN
A. QAUL SHAHABI
1. Pengertian
Ada pengertian yang menjelaskan tentang Qaul Shahabi, yaitu:

Yang dimaksud dengan Qaul al-Shahaby (Mazdhab Shahaby) adalah pendapat-
pendapat para shahabat dalam masalah ijtihad.
Dengan kata lain Qaul shahabi adalah pendapat para shahabat tentang suatu kasus yang
dinukil para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, yang tidak dijelaskan
dalam ayat atau hadis.
Yang dimaksud dengan shahabat menurut ulama ushul fiqih adalah seseorang yang
bertemu dengan Rasulullah saw. beriman kepadanya, mengikuti serta hidup bersamanya,
dalam waktu yang panjang, serta dijadikan rujukan oleh generasi sesudahnya dan
mempunyai hubungan khusus dengan Rasulullah saw.
2. Kehujahan Qaul Shahaby
Pendapat shahabat tidak menjadi hujjah atas shahabat lainnya, hal ini telah disepakati
para ulama ushul. Namun yang masih diperselisihkan adalah apakah pendapat shahabat bisa
menjadi hujjah atas Tabi'in dan orang-orang yang telah datang setelah tabi‟in. Ulama ushul
memiliki tiga pendapat:
a. Ada yang mengatakan bahwa qaul shahaby secara muthlaq tidak bisa dijadikan hujah.
b. Satu pendapat mengatakan bahwa madzhab shahabat bisa jadi hujah.
c. Pendapat lain menyatakan bahwa pendapat shahabat itu jadi hujah, dan apabila
pendapat shahabat bertentangan dengan qiyas, maka pendapat shahabat didahulukan.

47
Ibnu Qayyim berkata, bahwa fatwa shahabat tidak keluar dari enam bentuk:
1) Fatwa yang didengar shahabat dari Nabi saw.
2) Fatwa yang didengar dari orang yang mendengar dari Nabi saw.
3) Fatwa yang didasarkan atas pemahamannya terhadap Alqur‟an yang agak kabur dari
ayat tersebut pemahamannya bagi kita
4) Fatwa yang disepakati oleh tokoh-tokoh shahabat yang sampai kepada kita melalui
salah seorang shahabat.
5) Fatwa yang didasarkan kepada kesempurnaan ilmunya baik bahasa maupun tingkah
lakunya, kesempurnaan ilmunya tentang keadaan Nabi saw. dan maksud-
maksudnya. Kelima ini adalah hujah yang diikuti.
6) Fatwa yang berdasarkan pemahaman yang tidak datang dari Nabi dan salah
pemahamannya. Maka ini tidak bisa jadi hujah.
Ustadz Ali Hasaballah merangkum pendapat-pendapat di atas, bahwa seorang mujtahid
tidak dibebaskan untuk mencari dalil dari pendapat seorang shahabat, bila ia
menemukannya tidak dibenarkan menyandarkannya pada shahabat itu, akan tetapi bila
tidak menemukannya, maka mengikutinya adalah lebih baik ketimbang mengikuti pendapat
yang berdasarkan hawa nafsu.
B. SADDU DZARA’I
1. Pengertian bahasa
Kata artinya yaitu media, atau jalan. Dalam bahasa syariat Dzariah
berarti : “apa yang menjadi media / jalan kepada yang
diharamkan atau yang dihalalkan”. Dan kata artinya mencegah atau menyumbat
jalan.
Dengan kata lain, dzariah adalah washilah yang menyampaikan kepada tujuan, atau
jalan untuk sampai kepada yang diharamkam atau yang dihalalkan. Jalan yang
menyampaikan kepada haram hukumnya haram pula, dan jalan yang menyampaikan
kepada haram hukumnya haram pula, jalan kepada wajib, wajib pula.

Hukum washilah (jalan yang menyampaikan kepada tujuan) sama dengan hukum tujuan.
48

Definisi lain menyebutkan:

“Mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat
menyampaikan seseorang pada kerusakan.”
2. Macam-macam Dzariah
Pada dasarnya yang menjadi dzariah adalah semua perbuatan ditinjau dari segi
akibatnya yang dapat dibagi pada empat macam:
a. Dzariah yang akibatnya menimbulkan kerusakan atau bahaya secara pasti.

b. Dzariah yang jarang berakibat kerusakan atau bahaya.

c. Dzariah yang menurut dugaan kuat akan menimbulkan bahaya; tidak diyakini dan tidak
pula dianggap jarang. Dalam keadaan ini dugaan kuat disamakan dengan yakin karena
menutup jalan adalah wajib sebagai ikhtiar untuk berhati-hati terhadap terjadinya
kerusakan.

d. Dzariah yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, tetapi belum mencapai tujuan kuat
timbulnya kerusakan itu.

3. Kehujahan Saddu Dzara’i
a. Ayat-ayat Alquran


b. Sunah Rasulullah
49

c. Pandangan Para Imam
Pada dasarnya para fuqaha memakai dasar ini, jika merupakan satu-satunya washilah
kepada ghayah/tujuan. Imam Malik dan Imam Ahmad banyak berpegang pada dzari‟ah,
sedang Imam Syafi‟i dan Abu Hanifah tidak seperti mereka, walaupun mereka tidak
menolak dzariah secara keseluruhan dan tidak mengakuinya sebagai dalil yang berdiri
sendiri. Menurut Syafi‟i, dzariah masuk ke dalam qiyas, dan menurut Abu Hanifah dzariah
masuk kedalam Istihsan.
Ada ulama ushul yang menyebutkan:
1) Saddu Dzara‟i digunakan apabila menjadi cara untuk menghindarkan dari mafsadat
yang telah dinashkan dan tertentu.
2) Fathhu dzara‟i digunakan apabila menjadi cara atau jalan untuk sampai kepada
maslahat yang dinashkan. Karena maslahat dan mafsadat yang dinashkan adalah qath‟i,
maka dzariah dalam hal ini berfungsi sebagai pelayan terhadap nash.
3) Tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan amanat ( tugas-tugas keagamaan )
telah jelas bahwa kemadharatan meninggalkan amanat, lebih besar daripada
pelaksanaan sesuatu perbuatan atas dasar saddu dzariah.
C. SYAR’UN MAN QABLANA
1. Pengertian
Ada pengertian yang menjelaskan tentang syar‟un man qablana, yaitu:

“Segala apa yang dinukilkan kepada kita dari hukum-hukum syara‟ yang telah disyaratkan
Allah swt. bagi umat-umat dahulu melalui nabi-nabinya yang diutus kepada umat itu
seperti Nabi Ibrahiem, Nabi Musa, dan Nabi Isya as.”
2. Kedudukan syar’un man qablana
Sesungguhnya syari‟at samawi pada asalnya adalah satu, sesuai firman Allah :
50


Oleh karena itu terdapat penghapusan terhadap sebagian hukum umat-umat yang
sebelum kita (umat Islam) dengan datangnya syari‟at Islamiyah dan sebagian lagi hukum-
hukum umat yang terdahulu tetap berlaku, seperti qishash.
3. Macam-macam dan kehujjahan Syar’un man qablana
Syariat atau hukum yang berlaku dalam agama samawi yang diturunkan Allah swt
kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad saw. sering pula diceritakan dalam Alqur‟an
dan al Sunnah kepada umat Islam. Cerita tersebut dibedakan dalam tiga bentuk yang
masing-masing mempunyai konsekuensi yang berbeda bagi umat Islam:
a. Disertai petunjuk tetap diakuinya dan lestarinya dalam syariat Islam.
b. Disertai petunjuk tentang sudah dinasakhkannnya / dihapus dalam syariat Islam
c. Tidak disertai petunjuk tentang nasakh atau lestarinya. Untuk ini ada dua pendapat:
Pendapat pertama, bila hukum yang diterangkan Allah dan Rasulnya bagi umat
terdahulu, tidak ada nash yang menunjukan bahwa hal itu diwajibkan bagi kita sebagai
mana diwajibkan juga bagi mereka, atau tidak ada nash bahwa hukum itu telah dihapuskan.
Pendapat kedua menyatakan bahwa syariat sebelum Islam tidak menjadi syariat bagi
Rasulullah saw. dan umatnya.
Dengan perbedaan pendapat di atas, maka ada hal yang disepakati ulama :
1) Hukum-hukum syara yang ditetapkan bagi umat sebelum kita, tidaklah dianggap ada
tanpa melalui sumber-sumber hukum Islam, karena dikalangan umat Islam nilai sesuatu
hukum didasarkan kepada sumber-sumber hukum Islam.
2) Segala sesuatu hukum yang dihapuskan dengan syariat Islam, otomatis hukum tersebut
tidak bisa berlaku lagi bagi kita. Demikian juga hukum-hukum yang dikhususkan bagi
umat tertentu, tidak berlaku bagi umat Islam, seperti keharaman beberapa makanan,
misalnya daging bagi Bani Israil.
51
3) Segala yang ditetapkan dengan nash yang dihargai oleh Islam seperti juga ditetapkan
oleh agama samawi yang telah lalu, tetap berlaku bagi umat Islam, karena ketetapan
nash Islam itu tadi bukan karena ditetapkannya bagi umat yang telah lalu.
Sedangkan Muhammad Abu Zahrah menyatakan, apabila syariat sebelum Islam itu
dinyatakan dengan dalil khusus bahwa hukum-hukum itu khusus bagi mereka, maka tidak
wajib bagi umat Islam untuk mengikutinya. Namun apabila hukum-hukum itu bersipat
umum, maka hukumnya juga berlaku umum bagi seluruh umat, seperti hukum qishash dan
puasa yang ada dalam Alquran.
4. Sandaran syariat Nabi saw. sebelum diutus
Untuk ini Abdul Hamid Hakim mengutip perkataan Imam Al-Syaukani, yang
menyebutkan bahwa terdapat beberapa pendapat :
1) Bahwa Rasulullah saw. beribadah dengan syariat Nabi Adam as. karena syariat itu
merupakan syariat yang pertama.
2) Bahwa Rasulullah saw. bersyariat kepada syariat Nabi Nuh as.
3) Bahwa Rasulullah saw. bersyariat kepada syariatnya nabi Ibrahim as.
4) Ada pula yang menyatakan Rasulullah beribadah dengan syariat Nabi Musa as.
5) Dan yang menyatakan Rasulullah bersyariat kepada syariat Isa as. karena Nabi yang
paling dekat dengan Rasulullah saw.
6) Bahkan ada yang berpendapat, bahwa Rasulullah saw. sebelum diutus tidak beribadah
atas syariat, menurutnya, karena kalaulah berada pada satu agama tentu Nabi
menjelaskannya dan tidak menyembunyikannya. Ibnu Qusyairi berkata, bahwa semua
perkataan itu berlawanan dan tidak ada dalil yang qath‟i.
Imam Al-Syaukani mengembalikan kepada perkataan yang mengatakan bahwa
Rasulullah saw. beribadah dengan syariat Nabi Ibrahiem as. Menurutnya, karena Rasulullah
sering mencari dari syariat Ibrahiem as., beramal dengan apa yang sampai kepadanya dari
syariat Ibrahiem, dan juga seperti yang diketahui dari ayat Alqur‟an setelah beliau diutus
untuk mengikuti Millah Ibrahiem as.
Rangkuman
Qaul shahabi adalah pendapat para shahabat tentang suatu kasus yang dinukil para
ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, yang tidak dijelaskan dalam ayat atau
52
hadis. Pendapat shahabat tidak menjadi hujjah atas shahabat lainnya, hal ini telah disepakati
para ulama ushul. Namun yang masih diperselisihkan adalah apakah pendapat shahabat bisa
menjadi hujjah atas Tabi'in dan orang-orang yang telah datang setelah tabi‟in.
Sadd al-Dzari'ah adalah mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, atau
menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan. Kehujjahan Sadd
al-Dzara'i berdasarkan pada ayat Alquran, Sunnah, dan pandangan para imam/ulama.
Syar'u man Qablana adalah segala apa yang dinukilkan kepada kita dari hukum-hukum
syara‟ yang telah disyaratkan Allah swt. bagi umat-umat dahulu melalui nabi-nabinya yang
diutus kepada umat itu seperti Nabi Ibrahiem, Nabi Musa, dan Nabi Isya as.
Terdapat penghapusan terhadap sebagian hukum umat-umat yang sebelum kita (umat
Islam) dengan datangnya syari‟at Islamiyah dan sebagian lagi hukum-hukum umat yang
terdahulu tetap berlaku.
Tugas Terstruktur
1. Jelaskan pengertian Qaul Shahabi, Sadd al-Dzara'i, dan Syar'u man Qablana !
2. Bagaimana kehujjahan Qaul Shahabi, Sadd al-Dzara'i, dan Syar'u man Qablana?
3. Sebutkan macam-macam Dzari'ah dan Syar'u man Qablana !


53'URF DAN 'ADAT
ISTIDLAL DENGAN ILHAM
TUJUAN
Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui pengertian 'Urf dan
'Adat, serta beristidlal dengan Ilham.
BAHASAN
A. 'URF DAN 'ADAT
1. Pengertian
Secara etimologi „Urf‟ berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal
sehat. Menurut kebanyakan ulama „Urf‟ dinamakan juga „Adat„, sebab perkara yang telah
dikenal itu berulang kali dilakukan manusia.
Para ulama ushul Fiqih membedakan antara „Adat„ dengan „Urf„ dalam kedudukannya
sebagai dalil untuk menetapkan hukum syara. Adat didefinisikan dengan:

Adat adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan
rasional.

Urf adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan diterima oleh tabiat yang baik serta
telah dilakukan oleh penduduk sekitar Islam dengan ketentuan tidak bertentangan dengan
nash syara.
Dengan demikian „Urf‟ bukanlah kebiasaan alami sebagaimana berlaku dalam
kebanyakan adat, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman. Yang dibahas ulama
Ushul Fiqih dalam kaitannya dengan dalil dalam menetapkan hukum syara adalah „Urf‟,
bukan „Adat‟.

542. Macam-macam ‘Urf’
Urf itu dapat dilihat dari obyeknya, dari cakupannya, dan dari keabsahannya.
a. Dari sisi obyeknya, Urf dapat dibagi pada dua macam yaitu:
1) Al-Urf al-Lafdhi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz atau
ungkapan tertentu. Apabila dalam memahami ungkapan perkataan diperlukan arti
lain, maka itu bukanlah 'urf.
2) Al-Urf al-Amali, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.
b. Dari sisi cakupannya, Urf terbagi kepada dua bagian, yaitu:
1) Al-Urf al-„Aam yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh
masyarakat dan di seluruh daerah.
2) Urf al-Khash, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
c. Dari sisi keabsahannya dalam pandangan syara‟. dapat dibagi pada dua bagian yaitu:
1) Al-Urf al-Shahih adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak
bertentangan dengan dalil syara‟, tiada menghalalkan yang haram dan
mengharamkan yang halal, juga tidak membatalkan yang wajib.
2) Al-Urf al-Fasid, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, berlawanan
dengan ketentuan syari‟at, karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau
membatalkan yang wajib.
3. Syarat-syarat Urf
Urf yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan
hakim dalam memutuskan perkara, disyaratkan sebagai berikut :
a. Urf tidak bertentangan dengan nash yang qath‟i. Oleh karena itu tidak dibenarkan
sesuatu yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan nash yang qath‟i.
b. Urf harus umum berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku.
55
c. Urf harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan urf yang datang kemudian. Oleh
karena itu, orang yang berwakaf harus dibawakan kepada urf pada waktu mewakafkan,
meskipun bertentangan dengan urf yang datang kemudian.
d. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut dalam Alqur‟an atau hadits.
e. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannyanash syari‟ah dan tidak
mengakibatkan kemadaratan juga kesempitan
4. Kehujahan Urf
Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqh tentang kehujahan 'urf.
a. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa 'urf adalah hujah untuk
menetapkan hukum. Mereka beralasan firman Allah
-
-
b. Golongan Syafi‟iyyah dan Hanbaliyah, keduanya tidak menganggap urf sebagai hujah
atau dalil hukum syar‟i. Mereka beralasan, ketika ayat ayat Alqur‟an turun, banyak
sekali ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat.

Apabila kita perhatikan penggunaan 'Urf ini, bukanlah dalil yang berdiri sendiri, tetapi
erat kaitannya dengan al-mashlahah al-mursalah, bedanya kemaslahatan dalam urf ini telah
berlaku sejak lama sampai sekarang, sedangkan dalam al-mashlahah al-mursalah
kemashlahatan itu bisa terjadi pada hal-hal yang sudah biasa berlaku dan mungkin pula
pada hal-hal yang belum biasa berlaku, bahkan pada hal-hal yang akan diberlakukan.
5. Qaidah Fiqhiyah dari Urf
Para ulama ushul fiqih merumuskan kaidah-kaidah fiqih yang berkaitan dengan urf, di
antaranya:
a.
Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum
b.
Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat
56
c.
Yang baik itu menjadi urf sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat
d.
Yang ditetapkan dengan urf sama dengan yang ditetapkan dengan nash.


B. ISTIDLAL ‘AL-ILHAM ‘
1. Pengertian
Secara bahasa Ilham artinya = memberitahukan dan menempatkan.
Secara istilah menurut ulama Ushul Fiqih antara lain:

Ilham adalah sesuatu yang di tuangkan ke dalam hati berupa ilmu yang mendorong
untuk beramal tanpa petunjuk ayat dan tanpa memperhatikqan hujah.
2. Macam-macam dan Kehujahan Ilham
Sebagian kalangan Sufi berpendapat bahwa Ilham dapat di jadikan hujah dalam
menentukan hukum, karena itu boleh beramal dengannya. Mereka beralasan dengan firman
Allah Swt dalam QS. Al-Syamsu: 8. Akan tetapi, Jumhur ulama ushul fiqih berkata bahwa
ilham tidak bisa dijadikan hujah dalam menentukan hukum syara‟ dan tidak boleh beramal
dengan berdasar kepada Ilham karena yang ada di dalam hati itu adakalanya dari Allah
seperti yang tertuang pada ayat Al-Syamsu: 8, dan juga ada dari syaitan seperti pada QS.
Al-An'am: 121. Dan pula kadang yang ada dalam hati itu dari Al-Nafs/jiwa seperti firman
Allah dalam QS. Qaf: 16.
Para ahli ushul fiqih berpendapat ilham yang datang dari Allah dapat menjadi hujah,
sedangkan yang datang dari Syaitan dan jiwa tidak bisa dijadikan hujah. Kehujahan Ilham
itu menurut mereka hanyalah kemungkinan atau dugaan semata. Dan hakekatnya tidak
mungkin seseorang dapat membedakan di antara macam-macam Ilham tersebut kecuali
setelah melalui penelitian, pengkajian dan mencari petunjuk dalil dari Al-Qur‟an dan Al-
Sunnah. Sedangkan jika beristidlal / mencari petunjuk dalil dari Al-Qur‟an dan Al-Sunnah,
itu disebut Ijtihad bukan disebut Ilham.
57
Imam Al-Jurjani berpendapat bahwa Ilham tidak bisa jadi hujah menurut para ulama
ushul fiqih kecuali menurut kalangan orang sufi. Al-Jurjani menyebutkan ada yang disebut
Ilham dan ada yang disebut i‟lam. Perbedaan antara Ilham dan I‟lam sesungguhnya Ilham
itu lebih khusus daripada I‟lam. I‟lam itu bisa terjadi karena ada usaha sebelumnya dan
kadang tidak melalui usaha sebelumnya yaitu dengan jalan tanbih/gugahan.
Dengan memperhatikan apa yang diungkapkan oleh para ulama di atas maka Ilham itu
tidak bisa dijadikan hujah dan tidak boleh beramal dengan bersandar kepada Ilham.
Rangkuman
'Adat adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan
rasional. Sedangkan 'Urf adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan diterima oleh
tabiat yang baik serta telah dilakukan oleh penduduk sekitar Islam dengan ketentuan tidak
bertentangan dengan nash syara.
Dilihat dari obyeknya, dari cakupannya, dan dari keabsahannya, 'Urf terbagi pada
beberapa macam. 'Urf mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi. Selain itu, 'urf juga
mempunyai beberapa qaidah.
Ilham adalah sesuatu yang di tuangkan ke dalam hati berupa ilmu yang mendorong
untuk beramal tanpa petunjuk ayat dan tanpa memperhatikqan hujah. Dengan
memperhatikan apa yang diungkapkan oleh para ulama di atas maka Ilham itu tidak bisa
dijadikan hujah dan tidak boleh beramal dengan bersandar kepada Ilham.
Tugas Terstruktur
1. Jelaskan pengertian 'adat, 'urf dan ilham secara bahasa dan istilah!
2. Sebutkan qaidah-qaidah fiqhiyyah dari 'urf !
3. Bagaimana kehujjahan 'urf dan ilham?


58QAWAID FIQHIYYAH
TUJUAN
Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan memahami qaidah
dan qaidah , landasan kaidah dan kaidah-kaidah yang
masuk padanya.
BAHASAN
A. Qaidah pertama :

Artinya : Urusan itu tergantung kepada maksudnya.
Landasan Qaidah-
-
59

Qaidah-qaidah:
1.
Apa yang disyaratkan menghadapkan niat secara jumlah dan tidak disyaratkan
menentukannya secara rinci, jika ia menentukannya kemudia menyalahi maka menjadi
madharat.
2.
Apa yang tidak disyaratkan menghadapkan niat secara jumlah dan tidak disyaratkan
untuk merincinya, jika ia menentukannya dan menyalahi maka tidak menjadi madharat.
3.
Maksud –maksud lafadh tergantung kepada niat orang yang melafadhkan.

B. Qaidah kedua :

Keyakinan tidak dapat dihapus dengan keragu-raguan
Landasan Qaidah
Qaidah-qaidah
1.
Menurut pokok, memberlakukan keadaan semula atas keadaan yang sekarang
2.
Pokok itu bebas tanggung jawab
3.
Pokok setiap peristiwa penetapannya menurut masa yang terdekat dengan kejadian
60
Rangkuman
Arti kaidah adalah: “urusan itu tergantung kepada maksudnya”, dan
arti kaidah adalah: “keyakinan tidak dapat dihapus dengan keragu-
raguan”.
Landasan kaidah antara lain QS. Ali Imran: 144, dan landasan kaidah
antara lain hadis shahih riwayat Muslim.
Kaidah yang termasuk dalam kaidah antara lain
dan yang termasuk kaidah antara lain
.

Soal Terstruktur
1. Jelaskan pengertian kaidah dan !
2. Sebutkan landasan kaidah dan !
3. Sebutkan kaidah yang masuk dalam kaidah dan
!

61
QAIDAH FIQHIYYAH
, ,
TUJUAN
Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui kaidah ,
dan , landasan kaidah, dan kaidah yang masuk ke
dalamya.
BAHASAN
A. Qaidah ketiga :

Kesukaran itu menarik kemudahan
Landasan Qaidah

.

Sebab-sebab timbulnya keringanan
1). bepergian, 2) sakit , 3) terpaksa, 4) lupa, 5)
kebodohan, 6). kurang mampu, 7). kesukaran.
Macam-macam keringanan
62
1). keringanan pengguguran, 2). keringanan
pengurangan, 3). keringanan pengganti, 4). keringanan
mendahulukan, 5). keringanan mengakhirkan, 6).
keringanan kemurahan, 7). keringanan dengan perubahan.


Qaidah-qaidah
1.
Sesuatu itu bila sempit menjadi luas
2.
Sesuatu itu bila luas menjadi sempit

B. Qaidah keempat :

Artinya: Kemadharatan itu harus dilenyapkan

Landasan Qaidah
-
-
-
Qaidah-qaidah
1.
Kemadharatan tidak dapat hilang dengan kemadharatan
2.
Kemadharatan membolehkan yang terlarang
3.
Tidak ada haram karena darurat dan tidak ada makruh karena hajat / perlu.
63
4.
Apa yang diperbolehkan karena darurat, hendaklah diukur denganUkurannnya.
5.
Hajat (keperluan) kadang menempati tempat darurat
6.
Apabila dua kerusakan saling berlawanan, maka harus dipelihaha yang lebih berat
madharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya.
7.
Apabila berlawanan antara kemashlahatan dan kemafsadatan, maka harus
diperhatikan mana yang lebih kuat / rajih di antara keduanya.
8.
Menolak mafsadat didahulukan dari pada mengambil manfaat.

C. Qaidah kelima :

Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum

Landasan Qaidah

Perintahlah dengan ma‟ruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh
Uruf itu ialah sesuatu yang dipandang baik, diterima akal sehat. Adat sesuatu yang
berulang-ulang tidak ada hubungan dengan akal. Di sini =

Qaidah-qaidah
1.

setiap ketentuan yang dikeluarjan syara secara mutlak dan tidak ada pembatasan
dalam syara dan dalam ketentuan bahasa, dikembalikan kepada Urf.
64
2.
Adat kebiasaan yang titerapkan dalam satu segi tidak dapat menempati tempat syarat
Rangkuman
Arti kaidah adalah: “kesukaran itu menarik kemudahan”, arti
kaidah , adalah: “kemadharatan itu harus dilenyapkan, dan arti kaidah
, adalah: “adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum”.
Landasan kaidah di antaranya adalah QS. Al-Baqarah: 185,
landasan kaidah di antaranya adalah QS. Al-Qashash: 77, dan di antara
landasan kaidah adalah QS. Al-A'raf: 199.
Kaidah yang termasuk ke dalam kaidah di antaranya adalah
, yang termasuk kaidah di antaranya adalah
dan yang termasuk kaidah di antaranya adalah
.

Soal Terstruktur
1. Jelaskan pengertian kaidah , kaidah dan kaidah
!
2. Sebutkan landasan kaidah , kaidah dan kaidah
!
3. Sebutkan kaidah yang masuk dalam kaidah , kaidah
, dan kaidah !


65
DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, DDII, Jakarta, 1972.
Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, Dar Fikr al-Arabi, 1958.
H.A.Djazuli, Ilmu Fiqh, Orba Sakti, Bandung 1993.
Al-Khudari, Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikr, Baerut, 1981.
Abdul Hamid Hakim, As-Sulam dan Al-Bayan, Sa'adiyah Putra, Jakarta.
Syafi'i Karim, Fiqih Ushul Fiqh, Departemen Agama RI. 1995.
Mukhtar Yahya, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Al-Ma'arif, 1986.
Al-Jurjani, Al-Ta‟rifat, Dar Al Kitab Al Arabi, Baerut 1992.
Qamarudin Saleh, Asbabun Nuzul, Diponegoro, Bandung, 1993.
Munawar Khalil, Kembali Kepada Alqur'an dan Al-Sunnah, Bulan Bintang, 1977.
Muhammad al-Thahan, Taisir Mushthalah al-Hadits, al-Harmain, Surabaya, 1985.
Syekh Muhammad Ali As-Sayis, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam,
Jakarta: Akademika Pressindo, 1996.
Chaerul Uman, Dkk, Ushul Fiqih 1, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
Abdul Qadir Hassan, Ushul Fiqih, Bangil: Yayasan Al-Muslimun, 1992.

66


1. Hukum taklifi. Hukum taklifi adalah khithab syar'i yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan oleh para mukallaf atau untuk ditinggalkannya atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan dan ditinggalkannya. Hukum taklifi ada lima macam, yaitu : a. Wajib. Yaitu suatu perbuatan apabila perbuatan itu dikerjakan oleh seseorang maka akan mendapat pahala, dan apabila perbuatan itu ditinggalkan akan mendapat siksa. b. Mandub atau sunnat. Yaitu perbuatan yang apabilan perbuatan itu dikerjakan, maka orang yang mengerjakannya mendapat pahala dan apabila ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya tidak mendapat siksa. c. Haram. Yaitu perbuatan yang apabila ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya akan mendapat pahala, dan apabila perbuatan itu dikerjakan mendapat siksa. d. Makruh. Yaitu perbuatan yang apabila perbuatan itu ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya akan mendapat pahala dan apabila dikerjakan, maka orang yang mengerjakannya tidak mendapat siksa. e. Mubah. Yaitu suatu perbuatan yang bila dikerjakan, orang yang mengerjakan tidak mendapat pahala, dan bila ditinggalkan tidak mendapat siksa. 2. Hukum wadh'i. Hukum wadh'i ialah khithab syara' yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu itu adalah sebagai sebab, syarat atau penghalang sesuatu. a. Sebab. yaitu sesuatu yang dijadikan pokok pangkal bagi adanya musabbab (hukum). Artinya dengan adanya sebab terwujudlah musabbab (hukum) dan dengan tiadanya sebab, tidak terwujudlah suatu musabbab (hukum). Oleh karena itu, sebabnya haruslah jelas lagi tertentu dan dialah yang dijadikan oleh Syari' sebagai 'illat atas suatu hukum. b. Syarat. Yaitu sesuatu yang tergantung kepada adanya masyrut dan dengan tidak adanya, maka tidak ada masyrut. Dengan arti bahwa syarat itu tidak masuk hakikat masyrut. Oleh karena itu, tidak mesti dengan adanya syarat itu ada masyrut. c. Mani' (Penghalang). Yaitu sesuatu yang karena adanya tidak ada hukum atau membatalkan sebab hukum.

2

D. Al-Hakim Al-Hakim ialah pihak yang menjatuhkan hukum atau ketetapan. Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa hakikat hukum syar'i itu ialah khithab Allah yang berhubungan dengan amal perbuatan mukallaf yang berisi tuntutan, pilihan atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau mani' bagi sesuatu. Demikian juga tidak ada perselisihan di antara mereka bahwa satu-satunya Hakim adalah Allah.

          
E. Mahkum Bih Mahkum bih adalah perbuatan-perbuatan mukallaf yang dibebani suatu hukum (perbuatan hukum). Tidak ada pembebanan selain pada perbuatan. Artinya beban itu erat hubungannya dengan perbuatan orang mukallaf. Oleh karena itu apabila Syari' mewajibkan atau mensunnahkan suatu perbuatan kepada seorang mukallaf, maka beban itu tak lain adalah perbuatan yang harus atau seyogianya dikerjakan. F. Mahkum 'Alaih Mahkum 'alaih ialah mukallaf, orang balig yang berakal yang dibebani hukum. G. Rukhshah dan 'Azimah Rukhshah ialah ketentuan yang disyari'atkan oleh Allah sebagai peringan terhadap mukallaf dalam hal-hal yang khusus. Sedangkan 'azimah ialah peraturan syara' yang asli yang berlaku umum. Artinya ia disyari'atkan agar menjadi peraturan yang umum bagi seluruh mukallaf dalam keadaan yang biasa. Rangkuman Ushul Fiqih adalah ilmu pengetahuan dari hal kaidah-kaidah dan pembahasanpembahasan yang dapat membawa kepada pengambilan hukum-hukum tentang amal perbuatan manusia dari dalil-dalil yang terperinci. Objek pembahasan Ushul Fiqih ialah: dalil-dalil syara'. Hukum syar'i ialah Khithab pencipta syari'at yang berkaitan dengan perbuatanperbuatan orang mukallaf, yang mengandung suatu tuntutan, atau pilihan yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau pengahalang bagi adanya sesuatu yang lain. Hukum syar'i dibagi kepada dua macam, yaitu (1) Hukum taklifi, dan (2) Hukum Wad'i.

3

Jelaskan pengertian Hukum. Tugas Terstruktur 1. Mahkum bih adalah perbuatan-perbuatan mukallaf. Jelaskan pengertian Ushul Fiqih secara bahasa dan istilah! 2. yaitu Allah Swt.Al-Hakim ialah pihak yang menjatuhkan hukum atau ketetapan. 3. Bedakan hukum taklifi dan hukum wadhi'y. Mahkum bih. Mahkum 'alaih adalah mukallaf. Rukhshah ialah keringan hukum. Hakim. dan Mahkum 'alaih! 4 . Dan 'azimah ialah peraturan syara' yang asli yang berlaku umum.

9. Shigat (bentuk-bentuk) lafaz amr itu ialah: (1) Fi'il amr. Kaidah-kaidah al-Amr. 7. 4. 2.AL-AMR DAN AL-NAHYU TUJUAN Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui al-Amr dan kaidahkaidahnya. Al-Amr dan Kaidah-kaidahnya Al-Amr ialah suatu lafaz yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya untuk menuntut kepada orang yang lebih rendah derajatnya agar melakukan suatu perbuatan. 3. (3) Sesuatu yang diperlakukan sebagai fi'il amr. BAHASAN A. 1. seperti isim fi'il. 8. B. dan al-Nahyu dan kaidah-kaidahnya. 6. Al-Nahyu dan Kaidah-kaidahnya 5 . (4) Jumlah khabariyah (kalimat berita) yang diartikan selaku jumlah insaniyah (kalimat yang mengandung tuntutan). (2) Fi'il mudhari' yang dimasuki lam al-amr. 5.

Bentuk-bentuk lafaz al-Nahyu adalah: (1) Fi'il Mudhari' yang disertai la-nahiyah. Jelaskan pengertian al-Amr dan al-Nahyu! 2. Rangkuman Al-Amr ialah suatu lafaz yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya untuk menuntut kepada orang yang lebih rendah derajatnya agar melakukan suatu perbuatan. masing-masing dua buah! AL-'AM DAN AL-KHASH TUJUAN 6 . Al-Amr dan al-Nahyu mempunyai kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk pengambilan hukum-hukum dari dalil-dalil tafshili (terperinci Tugas Terstruktur 1. 2. Cari contoh dalam Alquran dan Hadis tentang al-Amr dan al-Nahyu. (2) Jumlah khabariyah yang diartikan selaku jumlah insaniyah. Dan al-Nahyu ialah suatu lafaz yang digunakan untuk menuntut agar meninggalkan suatu perbuatan. Kaidah-kaidah al-Nahyu 1.Al-Nahyu ialah suatu lafaz yang digunakan untuk menuntut agar meninggalkan suatu perbuatan. 5. 3. 4.

al-la'i. sekalipun qarinah lafzhiyah (tertulis). seperti al-ladzi. 7 . 2. Yaitu 'am yang tidak disertai qarinah yang menghilangkan kemungkinan untuk dikhususkannya. dan ayyuma. ma dza (apakah). 'Âm yurâdu bihi al-khusus. seperti man. Yaitu 'am yang disertai qarinah yang menghilangkan arti umumnya dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 'am itu adalah sebagian dari satunya. Pada kebanyakan nashnash yang didatangkan dengan shigat umum tidak disertai qarinah. maa dan lain sebagainya. Am yang tidak disertai qarinah yang menghilangkan kemungkinan dikhususkan dan menghilangkan keumumannya.Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui al-'Am dan kaidahkaidahnya. BAHASAN A. (7) Isim nakirah dalam susunan kalimat nafi (negatif). 'aqliyah (dalam pemikiran) atau 'urfiyah (adat kebiasaan) yang menyatakan keumumannya atau kekhususannya. 3. ma. serta Khash Takhshish dan macam-macamnya. Lafaz-lafaz yang digunakan untuk memberi faedah 'am antara lain: (1) Lafaz kullun dan jamî'un. al-ladzina. (4) Isim-isim maushul. Yaitu 'am mutlak. Lafaz-lafaz 'am semacam ini adalah jelas menunjukkan keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. al-lati. dan mata (kapan). (5) Isim-isim isyarat. Al-'Âm dan kaidah-kaidahnya Lafaz 'am ialah yang sengaja diciptakan oleh bahasa untuk menunjukkan satu makna yang dapat mencakup seluruh satuan-satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Macam-macam 'am 1. (3) Isim mufrad yang di-ta'rif-kan dengan alif-lam jinsiyah. seperti man (siapakah). (2) Lafaz jama' yang di-ta'rif-kan dengan idhafat atau dengan alif-lam ( ) jinsiyah. Kaidah-kaidah ‘Am 1. 'Âm yurâdu bihi al-'âm. 'Âm makhshush. (6) Isim-isim istifham (untuk bertanya).

yaitu kata 'illa' ( b. yaitu kata 'hatta' ( ).2. 8. Syarath (syarat). bukan zhanniy. Khash Takhshish dan Macamnya Lafaz khash ialah lafaz yang diciptakan untuk memberi pengertian satu satuan yang tertentu. 4. seperti lafaz insan (manusia) dan rajulun (orang laki-laki). Muttashil (yang bersambung). seperti lafaz hayawan (hewan). 5. Baik menunjuk pribadi seseorang. jam'un (seluruhnya) dan fariq (kelompok). B. d. c. 6. 7. seperti lafaz Muhammad. mi'atun (seratus). Gayah. atau menunjuk benda konkrit atau abstrak. 3. Shifat (kata sifat). Yakni mukhashshish-nya ada dalam susunan yang menjadi satu dengan yang umumnya. 9. Istitsna'. selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada makna yang lain. seperti lafaz 'ilm (ilmu) dan jahl (kebodohan). seperti lafaz tsalasah (tiga). atau penunjukkan arti kepada satu satuan itu secara hakiki atau i'tibari (anggapan) seperti lafaz-lafaz yang diciptakan untuk memberi peringatan banyak yang terbatas. atau menunjuk macam sesuatu. atau menunjuk jenis sesuatu. 8 . ) dan 'ila' ( ). Hukum lafaz khash Lafaz khash dalam nash syara' adalah menunjuk kepada dalalah qath'iyyah terhadap makna khusus yang dimaksud dan hukum yang ditunjukkannya adalah qath'iy. Macam-macam Khash 1. Khash muttashil terdapat berbagai macam: a.

d. 2. yaitu Muttashil dan Munfashil. Soal Terstruktur 1. Badlul ba'dhi (pengganti). Hal (keadaan). Munfashil (yang terpisah). Takhshish al-sunnah bi al-kitab. Takhshish bi al-qiyas. Khash terbagi pada dua macam. Khash munfashil juga terdapat berbagai macam: a. Takhshish bi al-hiss. e. Buatkan contoh al-'Am dan al-Khash dari Alquran! MUJMAL DAN MUBAYYAN ZHAHIR DAN MUAWWAL TUJUAN 9 . 'Âm yurâdu bihi al-khusus. h.e. yaitu 'Âm yurâdu bihi al-'âm. dan 'Âm makhshush. g. b. Takhshish al-kitab bi al-kitab. c. Takhshish bi al-'aql. f. Takhshish al-kitab bi al-sunnah. Takhshish bi al-siyaq Rangkuman Lafaz 'am ialah yang sengaja diciptakan oleh bahasa untuk menunjukkan satu makna yang dapat mencakup seluruh satuan-satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu. tidak bersama dengan lafaz yang umum. Jelaskan pengertian al-'Am dan al-Khash! 2. Takhshish al-sunnah bi al-sunnah. Sebutkan macam-macam al-'Am dan al-Khash! 3. Yakni mukhashshish-nya terdapat pada tempat lain. 'Am terbagi kepada tiga macam. Dan lafaz khash ialah lafaz yang diciptakan untuk memberi pengertian satu satuan yang tertentu. f.

Kemujmalan suatu lafaz dengan sebab yang mana pun juga dari tiga macam sebab tersebut di atas tidak ada jalan lain untuk memberikan penjelasan atau menghilangkan kemujmalannya ataupun mentafsirkan apa yang dikehendakinya. Lafaz itu musytarak yang sulit ditentukan artinya. zakat. bayan-nya tidak tergantung kepada Syari'. zakat. Kekaburan makna lafaz mujmal lantaran lafaz sendiri. Apabila Syari' mendatangkan penjelasan (bayan) untuk lafaz mujmal dengan bayan yang sempurna lagi qath'iy.Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui Mujmal dan Mubayyan. Misalnya lafaz shalat. maka lafaz mujmal tersebut tergolong lafaz mujmal mufassar. 3. Makna lafaz-lafaz yang menurut makna yang umum itu dipergunakan oleh Syari' sendiri untuk suatu makna yang khusus. Mujmal dan Mubayyan Mujmal ialah lafaz yang shigat-nya sendiri tidak menunjukkan makna yang dikehendaki dan tidak pula didapati qarinah lafzhiyah (tulisan) atau haliyah (keadaan) yang menjelaskannya. Oleh karena itu. bula tidak disertai qarinah yang dapat menyampaikan maksud tersebut dinamai mujmal. bukan dari luar. Jadi. maka lafaz mujmal tersebut tergolong lafaz musykil dan terbukalah jalan untuk membahas dan berijtihad guna menghilangkan kemusykilannya. sedang bayan itu tidak cukup untuk menghilangkan kemujmalannya. haji dan lain sebagainya. disebabkan: 1. serta Zhahir dan Muawwal BAHASAN A. 2. shiyam dan lain sebagainya adalah lafaz-lafaz yang dipindahkan oleh Syari' dari makna menurut bahasa kepada makna yang khash dalam istilah syari'at. 10 . Makna lafaz-lafaz yang menurut makna lugawi (bahasa) itu dipindah oleh Syari' kepada makna yang pantas untuk istilah syari'at. selain kembali kepada Syari' yang memujmalkannya sendiri. Apabila Syari' mendatangkan suatu bayan untuk lafaz mujmal. melainkan sudah memadailah suatu ijtihad dari seorang mujtahid. Sedangkan mubayyan ialah suatu perkataan yang terang dan jelas maksudnya tanpa memerlukan penjelasan dari lainnya. seperti bayan yang datang secara terperinci terhadap perintah shalat. setiap lafaz yang tidak dapat dipahami maksudnya dengan sendirinya.

lafaz zhahir itu dapat di-nasakh dalalahnya.. maka tetap dalam kemutlakannya. Pada masa pembinaan hukum syari'at. 2. 4. Dalam keadaan umum ('am) maka ia tetap dalam keumumannya. Artinya hukum yang dipetik dari lafaz zhahir dapat diganti dengan hukum yang berlainan. tetapi bukanlah makna itu yang dimaksud oleh siyaq al-kalam dan lafaz itu sendiri masih dapat di-ta'wil-kan. apabila hukum tersebut berkairan dengan hukum furu' (cabang) yang dapat berubah menurut kemaslahatannya.Macam-macam Bayan 1. Zhahir dan Muawal Zhahir ialah lafaz yang menunjuk kepada suatu makna yang dikehendaki oleh shigat lafaz itu sendiri. 3. 6. hendaklah diamalkan sesuai dengan mukhashish-nya. Jika ada dalil yang men-takhshish-kannya. Dengan perkataan. Dengan meninggalkan perbuatan. Dalam keadaan mutlaq. B. selama tidak ada qarinah yang memaksa untuk dialihkan kepada arti yang majazi. diamalkan dalil yang meng-taqyid-kannya. 5. yaitu pada zaman Rasulullah Saw. Dengan isyarat. 7. selama tidak ada dalil yang meng-taqyid-kannya (membatasi kemutlakannya). Dengan tulisan. 11 . Oleh karena itu apabila lafaz zhahir itu : 1. Dengan diam. Hukum Lafaz Zhahir Lafaz zhahir itu wajib diamalkan sesuai dengan makna yang dikehendakinya. hendaklah diartikan menurut arti yang haqiqi itu. Dengan macam-macam takhshish. Mempunyai arti hakikat. selama tidak ada dalil yang menafsirkan. 4. 2. ditafsirkan dan dapat pula di-nasakh-kan pada masa Rasulullah Saw. Bila ada dalil yang meng-taqyidkannya. Dengan perbuatan. men-ta'wil-kan atau me-nasakh-kannya. 3. selama tidak ada dalil yang men-takhshish-kannya.

Perkataan yang ditakwilkan disebut mu'awwal. Dan Ta'wil ialah memindahkan suatu perkataan dari makna yang terang (zhahir) kepada makna yang kepada arti atau makna lain. Perkataan yang ditakwilkan disebut mu'awwal.Ta'wil ialah memindahkan suatu perkataan dari makna yang terang (zhahir) kepada makna yang kepada arti atau makna lain. Rangkuman Mujmal ialah lafaz yang shigat-nya sendiri tidak menunjukkan makna yang dikehendaki dan tidak pula didapati qarinah lafzhiyah (tulisan) atau haliyah (keadaan) yang menjelaskannya. Sedangkan mubayyan ialah suatu perkataan yang terang dan jelas maksudnya tanpa memerlukan penjelasan dari lainnya. Zhahir ialah lafaz yang menunjuk kepada suatu makna yang dikehendaki oleh shigat lafaz itu sendiri. Jelaskan pengertian Mujmal dan Mubayyan! 2. Sebutkan macam-macam Bayan. Harus mempunyai keterangan atau jalan yang menunjukkan bahwa ia boleh diartikan demikian. Sesuai dengan penggunaan bahasa (Arab). istilah-istilah yang terpakai dalam syariat. dan dengan kebiasaan yang dipakainya. dan syarat-syarat Ta'wil ! MANTHUQ DAN MAFHUM MUSYTARAK DAN MACAM-MACAMNYA TUJUAN 12 . Tugas Terstruktur 1. 2. Syarat-syarat Ta'wil 1. Jelaskan pengertian Zhahir dan Ta'wil! 3.

inilah yang disebut mafhum. yaitu Fahwal Khithab dan Lahnul Khithab. serta Musytarak dan macam-macamnya. Mafhum muwafaqah dibagi kepada dua bagian. yang dimaksud dengan manthuq ialah suatu lafaz atau susunan menurut sebagaimana yang diucapkan seseorang. 13 . Mafhum Mukhalafah Mafhum mukhalafah ialah penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan dalam nash (manthuq bih) kepada suatu yang tidak disebutkan dalam nash (maskut „anhu). Mafhum Muwafaqah. Dengan kata lain bahwa hukum yang ditetapkan oleh maskut „anhu adalah berlawanan dengan hukum yang ditetapkan oleh manthuq bih. Mafhum muwafaqah yang tergolong dalam Fahwal khithab ialah apabila „illat hukum yang dijadikan dasar untuk mempersamakan hukum perbuatan yang tidak disebutkan oleh nash kepada perbuatan yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash itu lebih tinggi tarafnya. suatu hukum yang diperoleh bukan dari lafaz yang disebutkan. Mafhum muwafaqah ialah mafhum kesesuaikan.Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui Manthuq dan Mafhum. yaitu sesuatu ketentuan yang dipahami dari manthuq itu. Sedangkan Lahnal khithab tarafnya sama. Macam-macam Mafhum 1. Manthuq dan Mafhum Manthuq artinya yang diucapkan. 2. Maka. Macam-macam Mafhum Mukhalafah a. Sedangkan Mafhum artinya yang dipahami. Dalam Ushul. Mafhum Washfi. Yaitu menetapkan lawan hukum bagi maskut „anhu dengan melalui suatu sifat yang terdapat dari manthuq bih. BAHASAN A. Yaitu jika hukum yang diperoleh sesuai dengan hukum dari lafaz yang disebutkan (manthuq). baik hukum itu sesuai dengan hukum dari lafaz yang disebutkan maupun berbeda.

Yaitu menetapkan lawan hukum bagi maskut „anhu dari hukum manthuq bih yang dibatasi dengan suatu syarat. 14 . Yaitu menetapkan lawan hukum maskut „anhu dari hukum manthuq bih yang dikaitkan dengan isim „alam (nama orang). pernyataan) dan isim jins (nama-nama untuk material).b. e. B. sehingga orang-orang menyangka bahwa pemakaiannya dalam arti yang kedua itu adalah hakiki. kemudian sampai kepada kita dengan kedua makna tersebut tanpa ada keterangan dari hal perbedaan yang dimaksud oleh penciptanya. Dengan demikian para ahli bahasa memasukannya ke dalam gologan lafaz musytarak. Mafhum gayah. Mafhum laqab. f. bukan majazi. Artinya hukum yang ditetapkan setelah adanya suatu gayah (hatta. kemudian dipakai pula kepada makna lain tetapi secara majazi (kiasan). Mafhum „adad. 2. isim washf (menunjukkan kualitas. Pemakaian secara majazi ini masyhur pula. Mafhum syarat. aktivitas. Musytarak Lafaz Musytarak ialah lafaz yang mempunyai dua arti atau lebih yang berbeda-beda. c. Sebab-sebab Lafaz Menjadi Musytarak 1. d. Lafaz itu digunakan oleh suatu suku bangsa (qabilah) untuk makna tertentu dan oleh suku bangsa yang lain digunakan untuk makna yang lain lagi. Yaitu menetapkan lawan hukum bagi maskut „anhu dari manthuq bih yang dibatasi dengan bilangan yang sudah tertentu. Lafaz tersebut memerlukan penjelasan yang seksama apa yang dimaksud dengannya. Yaitu menetapkan lawan hukum bagi maskut „anhu dari hukum manthuq bih yang di-hashr-kan (khususkan hanya untuknya). tidak sekaligus. Lafaz Musytarak diciptakan untuk beberapa makna yang penunjukannya kepada makna itu dengan jalan bergantian. ila dan lain-lain) adalah berlawanan dengan hukum dari nash sebelum adanya gayah. Mafhum hashr. Lafaz yang diciptakan menurut hakikatnya untuk satu makna. Misalnya: lafaz “quru'” mempunyai arti “suci” dan “haid”. Yaitu menetapkan lawan hukum bagi maskut „anhu dengan melalui suatu gayah (batasan) yang terdapat dalam manthuq bih.

yaitu Mafhum muwafaqah dan Mafhum mukhalafah. Sebutkan macam-macam Mafhum ! 3. Tugas Terstruktur 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Musytarak ! NASAKH DAN TARJIH 15 . kemudian dipindahkan kepada istilah syari'at untuk arti yang lain. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Manthuq dan Mafhum ! 2. Sedangkan Mafhum artinya yang dipahami. Lafaz itu semula diciptakan untuk satu makna.3. yaitu sesuatu ketentuan yang dipahami dari manthuq itu. kemudian menurut arti istilah syar'i ialah shalat sebagaimana yang kita kenal sekarang. Rangkuman Manthuq ialah suatu lafaz atau susunan menurut sebagaimana yang diucapkan seseorang. Hukum Lafaz Musytarak Apabila persekutuan arti lafaz musytarak pada suatu nash syar'i itu terjadi antara makna lugawi dengan makna istilah syar'i. maka hendaklah diambil makna menurut istlah syar'i. Lafaz Musytarak ialah lafaz yang mempunyai dua arti atau lebih yang berbeda-beda. Misalnya lafaz “shalat”. Mafhum dibagi pada dua macam. menurut arti bahasa semula artinya adalah berdoa.

oleh para ahli Ushul Fiqih diartikan dengan: (membatalkan dan “Penghapusan hukum Syar'i dengan suatu dalil syar'i yang datang kemudian”. Nasakh dan Macam-macamnya Perkataan nasakh yang menurut bahasa berarti menghilangkan). Pendapat pertama menyatakan. asalkan dengan Sunah Mutawatir atau Sunah Masyhur. 2. selalu bersama-sama datangnya dengan lafaz 'am itu.TUJUAN Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui Nasakh dan macammacamnya. 16 . Dalam menasakh Kitab dengan Sunah ini terdapat dua macam pendapat di antara para ahli Ushul tentang boleh tidaknya. menasakh Alquran dengan Sunah diperkenankan. Pengertian hukum syari'at hendaklah diartikan secara luas. Naskhul sunnah bis-sunnah. Naskhul sunnah bil-kitab. Naskhul kitab bis-sunnah. Dengan demikian pengertian penghapusan hukum syari'at oleh Syar'i meliputi menghapus hukum syari'at sebelum Islam oleh syari'at Islam dan menghapuskan sebagian hukum syari'at Islam oleh sebagian hukum syari'at Islam yang lain. Nasakh bisa berlaku setelah hukum syari'at yang ditunjuk oleh dalil yang datang lebih dahulu diberlakukan. Padahal syarat nasikh itu adalah yang lebih tinggi derajatnya atau sepadan. yang mukhashshish-nya. Sedang pendapat kedua menyatakan. baik berupa kalimat atau bukan. 4. menasakh Alquran dengan Sunah tidak dibolehkan. BAHASAN A. bukan sunah Ahad. Naskhul kitab bil kitab. Karena maksud takhshish itu sejak semula memberlakukan sebagaia satuan artinya. karena derajat Alquran lebih tinggi dari pada Sunah. 3. sehingga mencakup tidak saja syari'at Islam tetapi juga syari'at sebelum Islam. serta Tarjih dan macam-macamnya. Berlainan dengan Takhsish al-'am. Macam-macam Nasakh 1.

4. Karena dalam hal semacam ini Hadis mutawatirlah yang harus didahulukan. Tarjih bi i'tibar al-isnad. Tarjih bi i'tibar al-matan. seperti Hadis ahad atau kepada dalil-dalil zhanniy aldalalah (dalil yang petunjuk isinya zhanni). 6. Naskhul ijma' bil-ijma'.5. Tarjih bi i'tibar al-madlul. Adanya persamaan antara dua dalil tersebut tentang ke-tsubut-annya (status ketetapan dalilnya). Adanya persamaan dalam kekuatannya. Tarjih ini tidak akan dapat dipakai selain kepada dalil-dalil zhanniy al-tsubut (status ketetapan dalilnya zhanni). jika yang satu dalil itu Hadis mutawatir dan yang lain Hadis ahad. Naskhul qiyas. Tarjih bi hasb al-umur al-kharijah. Rangkuman 17 . 3. 2. Dengan demikian tarjih itu hanya terjadi pada nash-nash Alquran dan Hadis mutawatir yang dalalahnya zhanniyah atau Hadis-hadis ahad yang dalalahnya zhanniyah atau qath'iyyah. 7. Oleh karena itu tidak terjadi ta'arudh antara Alquran (yang qath'iy al-tsubut) dengan Hadis ahad (yang zhanniy al-tsubut). Sebagian ulama membuat batasan tarjih ialah menyatakan keistimewaan salah satu dari dua dalil yang sama dengan suatu sifat yang menjadikan lebih utama dilihat dari yang lain. seperti Alquran dan Hadis mutawatir yang berdalalah zhanni atau Hadir ahad yang dalalahnya zhanni itu. B. maka tidak ada ta'arudh. Jadi. Tarjih dan Macam-macamnya Tarjih diartikan dengan: menjadikan sesuatu lebih kuat atau mempunyai kelebihan dari pada yang lain. 8. Naskhun nas bil-ijma'. Naskhul Ijma' bin-nash. Syarat-syarat Tarjih 1. Macam-macam Tarjih 1. 2.

Jelaskan pengertian Nasakh ! 2. dan Tarjih bi hasb al-umur al-kharijah. Naskhul kitab bis-sunnah. Tarjih terbagi kepada beberapa macam. Naskhul sunnah bil-kitab. Naskhun nas bil-ijma'. Jelaskan pengertian Tarjih ! 3. Tarjih bi i'tibar al-madlul. Naskhul ijma' bilijma'. yaitu: Naskhul kitab bil kitab. dan Naskhul qiyas. Tarjih bi i'tibar al-matan. Naskhul sunnah bis-sunnah. Nasakh terbagi pada beberapa macam. yaitu: Tarjih bi i'tibar al-isnad.Nasakh ialah penghapusan hukum Syar'i dengan suatu dalil syar'i yang datang kemudian. Sebutkan macam-macam Nasakh dan Tarjih ! ALQURAN DAN AL-SUNNAH 18 . Tugas Terstruktur 1. Naskhul Ijma' bin-nash. Tarjih ialah menjadikan sesuatu lebih kuat atau mempunyai kelebihan dari pada yang lain.

Bentuk mashdar- artinya 'bacaan' dan 'apa yang tertulis padanya'. Alquran memberikan hukum sejalan dengan kemaslahatan manusia. yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Hukum dalam Alquran a. Hukum-hukum Khuluqiyyah. hukum dalam Alquran. kehujjahan Alquran. Alquran Sumber Hukum Islam Pertama 1. Hukum-hukum I'tiqadiyyah. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan. Alquran dalil qath'i dan zhanni. dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Menyedikitkan tuntutan.TUJUAN Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui pengertian Alquran. 4. b. kehujjahan alSunnah. yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan. Hukum amaliyah ini ada dua: Mengenai Ibadah dan Mengenai muamalah dalam arti yang luas. Tinjauan Bahasa Kata Alquran berasal dari kata nya / Qara'a artinya 'membaca'. Bertahan dalam menterapkan hukum d. Secara istilah Alquran adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. BAHASAN A. Kehujjahan Alquran 19 . bila membacanya mengandung nilai ibadah. yaitu hukum yang berhubungan dengan akhlak. Alquran dalil kulli dan juz'i. macam-macam al-Sunnah. b. hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. c. Alquran dalam menetapkan hukum. pengertian al-Sunnah. tertulis dalam mushhaf berbahasa Arab. Alquran dalam menetapkan hukum Kebijaksanaan Alquran dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip: a. Hukum-hukum Amaliyah. c. kedudukan al-Sunnah terhadap Alquran. 3. serta perbedaan hadits dan sunnah. 2. dilalah alhadits.

Mukzijat Alquran menurut para ahli ushul fiqh dan ahli tafsir terlihat ketika ada tantangan dari berbagai pihak untuk menandingi Alquran itu sendiri sehingga para ahli sastra Arab di mana dan kapan pun tidak bisa menandinginya. dari segi turunnya berkualitas qath'i (pasti benar). yang membawa risalah ilahi dengan satu perbuatan di luar kebiasaan umat manusia. Ayat yang bersifat qath'i adalah lafal-lafal yang mengandung pengertian tunggal dan tidak bisa dipamahi makna lain darinya. Penjelasan Alquran terhadap sebagian besar hukum-hukum itu. 5. Untuk hukum-hukum yang bersifat global. Hukumhukum yang rinci ini. dan muthlaq. b. antaranya. dan ini memberi keyakinan bahwa Alquran itu benar-benar datang dari Allah melalui Malaikat Jibril kepada Muhammad saw. Alquran itu diturunkan kepada Rasulullah saw diketahui secara mutawatir. dan muthlaq 20 .           c. Mukzijat Alquran juga merupakan dalil yang pasti tentang kebenaran Alquran datang dari Allah swt. Akan tetapi. umum. Penjelasan rinci (zuj'i) terhadap sebagian hukum-hukum yang dikandungnya. Alquran Dalil Kully dan Juz'i Alquran sebagai sumber utama hukum Islam menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dengan cara : a. yang dikenal sebagai orang yang paling dipercaya. umum. Mukzijat Alquran bertujuan untuk menjelaskan kebenaran Nabi saw.a. hukum-hukum yang dikandung Alquran ada kalanya bersifat qath'i dan ada kalanya bersifat zhanni (relatif benar). Banyak ayat yang menyatakan bahwa Alquran itu datangnya dari Allah. Adapun ayat-ayat yang mengandung hukum zhanni adalah lafal-lafal yang dalam Alquran mengandung pengertian lebih dari satu dan memungkinkan untuk dita'wilkan. menurut para ahli ushul fiqh sebagai hukum taabbudi. bersifat global / kully. Alquran Dalil Qath'i dan Zhanni Alquran yang diturunkan secara mutawatir. b. 6. yang tidak bisa dimasuki oleh logika.

Kemudian hal tersebut dijadikan ketetapan hukum sesuai yang disampaikan sahabat kepadanya. yang berarti: Secara istilah menurut ulama ushul fiqh: = dekat.” 2. “Semua yang bersumber dari Nabi saw. Tidak ada seorang pun dari antara mereka yang menolak dan mengingkari bahwa sunnah Rasulullah wajib diikuti. Sunnah lebih umum disebut hadis. Hal inilah yang diungkapkan Alquran dalan surat al-Nahl : 44         B. misalnya dalam Ali Imran: 32:              b. selain Alquran baik berupa perkataan. Dalil Al-Sunnah. Ijma Shahabat. Al-Sunnah Sumber Hukum Islam Kedua 1. dan membatasinya. mereka bertanya kepada sahabat lain mungkin di antara mereka ada yang hafal dan ingat. = berita. mereka mencarinya dari Alquran. Tinjauan Bahasa Sunnah secara bahasa berarti 'cara yang dibiasakan' atau 'cara yang terpuji'. 21 . para sahabat jika mendapatkan satu permasalahan. Dalil Alquran.ini. Rasulullah saw. Kehujjahan Sunnah Dalil-dalil yang menetapkan Sunnah dapat jadi hujjah sebagai sumber hukum: a. melalui sunnahnya bertugas menjelaskan. mengkhususkan. juga Umar bin Khatab dan para sahabat lain serta para Tabi'in. Setelah wafatnya Rasulullah saw. dan jika tidak mendapatkan dari Alquran. Hal ini dilakukan oleh Abu Bakar. di antaranya : c. = baru. perbuatan atau persetujuan.

Sebagai Muaqqid. seperti dua berita yang berlawanan dan berita yang menyalahi ketentuan-ketentuan syara. Lalu Al-Sunnah membatasinya. seperti khabar yang datang dari Allah dan dari Rasulullah diriwayatkan oleh orang yang dipercaya dan khabar mutawatir. misalnya perintah shalat dalam Alquran yang mujmal. 2) Membatasi kemutlakan (taqyid al-muthlaq). 4) Menciptakan hukum baru. Alquran memerintahkan kepada manusia beberapa kewajiban. Alquran memerintahkan berwasiat. Hal ini perlu pada penjelasan sehingga tidak salah dalam melaksanakannya. dalam hal ini ada tiga hal : 1) Memberikan perincian terhadap ayat-ayat Alquran yang masih mujmal. diperjelas dengan Sunnah. 2) Diyaniki dustanya. 22 . 3. Logika. Sunnah Qauliyah dapat dibedakan kepada tiga hal : 1) Diyakini benarnya. dikuatkan dan dipertegas lagi oleh Al-Sunnah. Rasulullah melarang untuk binatang buas dan yang bertaring kuat. darah dan daging babi. Alquran mengharamkan tentang bangkai. Yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Alquran. hati dan limpa. yang didengar atau disampaikan oleh seorang atau beberapa orang sahabat kepada yang lain. Misalnya.d. atau berita berupa perkataan Nabi saw. Macam-macam Sunnah a. tidak terperinci baik caranya maupun syarat-syaratnya. dan burung yang berkuku kuat. 3) Mentakhshishkan keumuman. Sebagai Bayan. Misalnya. Yaitu al-Sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat Alqur.an yang belum jelas. kemudian al-Sunnah mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan laut. Sunnah Qauliyah ini sering juga dinamakan khabar. maka kehadiran sunnah merupakan penjelas terhadap kemujmalan Alquran. Misalnya. Kedudukan Al-Sunnah terhadap Alquran a. pada umumnya bersipat global. belalang. Sunnah Qauliyah. dimana hal ini tidak disebutkan dalam Alquran. b. 4. dengan tidak dibatasi berapa jumlahnya.

dan ada yang tidak harus diikuti. Maka hukumnya sama dengan hukum mujmal tersebut. yaitu: 1) Gharizah atau Nafsu yang terkendalikan oleh keinginan dan gerakan kemanusiaan. Sunnah Taqririyah Yaitu perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi saw. 2) Sesuatu yang tidak berhubungan dengan Ibadah. tapi sebawah dari urusan al-qurbah / ibadah. Sunnah fi'liyah ini menunjukkan tidak ada kewajiban untuk diikuti (bersifat mubah). tentu Nabi tidak akan membiarkan sahabatnya berbuat atau mengatakan yang salah. 23 . Ini lebih dari sekedar urusan jibilah. budaya dan kebiasaan Pada bagian ini tidak ada perintah untuk diikuti dan diperhatikan. yang oleh sebagian ahli ushul disebut al-Jibilah. yang diketahui dan disampaikan oleh sahabat kepada orang lain. Jumhur ulama memandangnya kepada jenis Mubah. Sunnah Fi'liyah Yaitu setiap perbuatan yang dilakukan Nabi saw. Hal ini karena kalau Nabi tidak setuju. 4) Sesuatu yang bersifat khusus bagi Nabi saw. Adapun urusan al-Qurbah ibadah yang bersifat umum tidak hanya bagi Nabi saw. atau sepengetahuan Nabi.3) Yang tidak diyakini benarnya. karena Nabi itu Ma'sum (terjaga dari berbuan dan menyetujuan sahabat berbuat kemunkaran. menjelaskan akan kebolehan / jawaz. b. berupa penjelasan terhadap sesuatu yang bersifat mujmal/samar tidak jelas. 6) Apa yang dilakukan Nabi saw. Sunnah fi'liyah terbagi kepada beberapa bentuk. 5) Apa yang dilakukan Nabi saw. Ini lebih pada urusan keduniaan. hal ini ada tiga: a) Tidak kuat benarnya dan tidak kuat pula dustanya. c) Khabar yang lebih dikuatkan dustanya daripada benarnya. namun Nabi diam dan tidak mencegahnya. c. dan tidak boleh diikuti oleh umatnya. 3) Perangai yang membawa kepada syara' menurut kebiasaan yang baik dan tertentu. b) Khabar yang lebih dikuatkan benarnya daripada dustanya. ada yang harus diikuti oleh umatnya. maka sikap diam dan tidak mencegahnya. dan juga tidak diyakini dustanya. menunjukan persetujuan Nabi. itu harus diikuti oleh orang muslim. karena membiarkan dan menyetujuan atas kemunkaran sama dengan berbuat kemunkaran.

5. Dilalah Al-Hadits Para Ulama Hanafiyah membagi hadits ditinjau dari sisi periwayatannya kepada hadis: Mutawatir, Masyhur dan Ahad. Sedangkan menurut jumhur, hadis dibagi kepada; Hadits Mutawatir dan Ahad; sedangkan hadits Masyhur masuk pada pembagian hadits ahad. a. Hadits Mutawatir Hadits yang diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat yang menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Kemudian dari para sahabat itu diriwayatkan pula oleh para tabi'in dan orang berikutnya dalam jumlah yang seimbang seperti para sahabat yang meriwayatkan pertama kali. Hadits mutawatir itu banyak kita jumpai pada sunnah amaliyah (yang langsung dikerjakan oleh Rasulullah) seperti cara mengerjakan shalat, shaum, haji dan lain-lain, perbuatan itu disaksikan oleh banyak orang. Pada sunnah qauliyah tidak sebanyak sunnah amaliyah yang mencapai derajat mutawatir. Hadis Mutawatir itu ada dua: 1) Mutawatir lafzhi. Yaitu jika redaksi dan kandungan sunnah yang disampaikan banyak perawi itu adalah sama benar dalam lafazh dan maknanya. 2) Mutawatir Ma'nawi. Yaitu yang berbeda susunan redaksinya satu sama lain, tapi susunan masing-masing redaksi yang berbeda itu mempunyai hal-hal yang sama. b. Hadits Ahad Hadits Ahad adalah yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. oleh sejumlah orang yang tidak sampai pada batas Mutawatir dalam tiga masa. Hadits ini disebut juga dengan khabar Ahad. Hadits Ahad ini terbagi kepada: Masyhur, Shahih, Hasan dan Dhaif. 1) Hadits masyhur adalah hadits yang diriwayatkan dari Nabi saw. oleh para shahabat atau kelompok orang banyak yang tidak sampai pada batas mutawatir, kemudian diriwayatkan pada masa tabi'in dan masa tabi'ut tabi'in oleh sejumlah orang yang sampai pada batas mutawatir. Dalam definisi lain, masyhur adalah yang mempunyai jalan yang terbatas lebih dari dua jalan. 2) Hadits Shahih, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, dan sempurna ketelitiannya, sanadnya bersambung, sampai kepada Rasulullah, tidak mempunyai cacat, illat, dan tidak berlawanan dengan periwayatan orang yang lebih terpercaya.

24

3) Hadits Hasan, ialah hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kurang ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah, tidak mepunyai cacat dan tidak berlawanan dengan periwayatan orang yang lebih terpercaya. 4) Hadits Dhaif ialah hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat hadits shahih dan hadits hasan. Hadits Dhaif ini banyak macamnya, antara lain Hadits Maudhu, inilah sejelek-jeleknya hadits dhaif, mursal, mu'allaq, munqathi, mudallas, mudtharib, mudraj, munkar dan mubham. Hadits Dhaif tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum. Menurut Imam An-Nawawi, para ulama bersepakat hadits dhaif dapat digunakan dalam hal fadhilah Amal, bukan dalam Asal / pokok amal. 6. Perbedaan antara hadits dan sunnah Hadits, segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi saw. walaupun hanya sekali saja dalam hidup, dan walaupun diriwayatkan hanya seorang. Sunnah adalah nama amaliyah yang mutawatir, yakni cara Rasul melaksanakan ibadah, yang dinukil kepada kita dengan amaliyah yang mutawatir pula. Jadi hadits / khabar berorientasi kepada ucapan, sedang sunnah berorientasi kepada perbuatan. Rangkuman Alquran adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushhaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang menjadi kehujjahan Alquran adalah disampaikan secara mutawawir, penjelasan dari ayat-ayat Alquran, dan mukjizatnya. Sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi saw. selain Alquran baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan. Yang menjadi kehujjahan Alquran adalah dalil ayat Alquran, dalil sunnah, ijma shahabat, dan logika. Sunnah terbagi kepada tiga macam, yaitu sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, dan sunnah taqririyah Tugas Terstruktur 1. Jelaskan pengertian Alquran dan Al-Sunnah secara bahasa dan istilah ! 2. Bagaimana kehujjahan Alquran dan al-Sunnah? 3. Sebutkan dengan rinci macam-macam al-Sunnah !

25

IJTIHAD TUJUAN Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui pengertian Ijtihad, lingkup Ijtihad, Ijtihad pada masa Rasul Saw. dan Khulafa Rasyidin, Ijtihad fardi dan jama'i, syarat-syarat ijtihad, yang harus dilakukan mujtahid dalam berijtihad, macammacam mujtahid, dan alasan ijtihad menjadi hujjah. BAHASAN IJTIDAH SUMBER HUKUM KETIGA 1. Pengertian Bahasa Secara bahasa ijtihad diambil dari kata keras, seperti kata penggilingan. Dan juga bermakna: artinya yaitu kesulitan, berupaya

artinya, ia berupaya keras mengangkat batu

“Mencurahkan segala kemampuan untuk sampai pada satu urusan dari beberapa urusan atau satu pekerjaan dari beberapa pekerjaan.” Dan menurut Istilah Ulama Ushul berarti :

“Mencurahkan segala kesungguhan dan segala upaya baik dalam mengeluarkan hukum-hukum syara (dengan jalan penelitian) maupun dalam pengaplikasiannya.” Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa Ijtihad itu ada Ijtihad dalam mengeluarkan hukum (ijtihad fi akhrij ahkam) dan Ijtihad dalam menerapkan hukum (Ijtihad fi tathbiq ahkam). 2. Lingkup Ijtihad Apabila peristiwa yang hendak ditetapkan hukumnya itu telah ditunjukan oleh dalil yang qath'i, maka tidak ada jalan untuk melakukan ijtihad. Dalam hal seperti ini melakukan apa yang ditunjukkan oleh Nash Qath'i. Lingkup yang dilakukan ijtihad itu:

26

dan Khulafa Rasyidin Di antara ijtihad yang dilakukan Rasulullah saw. yaitu ijtihad yang dilakukan secara perorangan. dan Ijtihad Umar. 2) Intruksi Umar bin Khatab kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang memerintahkan agar menggunakan Ijtihad dengan Qiyas. yaitu tidak menghukum orang yang mencuri dengan potong tangan. Sedangkan menurut Zaid dan Ibnu Mas'ud Kakek bermuqasamah (membagi sama) dengan Saudara. Ini dapat dilakukan dengan. adalah tentang tawanan perang Badar. Umar dan Ibnu Abbas menetapkan bahwa saudara terhijab oleh kakek. Istishab. 3. terdiri dari Kakek bersama saudara. Rasulullah menetapkan pendapat Abu Bakar. Ijtihad Fardi. Urf. Sementara Abu Bakar mengusulkan agar mereka menebus diri dan Rasul menerima uang tebusan. 27 . dan tidak ditemukan dalam Alquran dan al-Sunnah. Ijtihad pada masa Rasul saw. 4. Peristiwa yang ditunjukan oleh nash yang zhanniy al-wurud (hadits-hadits ahad). Peristiwa yang tidak ada nashnya sama sekali. karena ada bencana kelaparan yang menyeret manusia kepada makan secara tidak halal. Ijtihad Fardi dan ijtihad jama'i Ditinjau dari subyek yang melakukan ijtihad. dan zhanniyu al-dalalah (nash Alquran dan al-Hadits yang masih dapat ditafsirkan dan dita'wilkan). Di sini kakek tidak menghijab saudara.a. dll. maka ijtihad terbagi pada : a. Abu Bakar. Muadz menjawab (aku akan berijtihad dengan pikiranku. Qiyas. Dalam sidang Umar mengusulkan agar tawanan perang Badar itu dibunuh saja. dan aku tidak akan meninggalkannya). b. Alasannya antara lain: 1) Rasulullah dapat membenarkan dan dapat menerima jawaban Muadz bin Jabal saat ditanya Rasul saw jika dihadapkan kepadanya suatu permasalahan. Istihsan. Di antara ijtihad para Shahabat ialah: Ijtihad Abu Bakar dalam hal memerangi orang yang membangkang membayar zakat dan memushhafkan Alquran. Dari dua pendapat itu. yakni menerima tebusan. dan pesannya kepada Qadhi Suraih agar berijtihad apabila tidak jelas dalam al-Sunnah 3) Mengenai ahli waris yang ditinggalkan oleh yang mati.

ayat-ayat hukum dan cara mengistinbath daripadanya. metode menemukan dan menerapkan hukum. agar hukum hasil ijtihad lebih mendekati kepada kebenaran. disamping harus mengetahui nilai dan derajat hadits. Mengetahui nash-nash hadis. mutasyabihmuhkam. d. jawaban Rasulullah terhadap Ali bin Abi Thalib yang bertanya. Mengetahui ilmu Ushul Fiqih. Yaitu Ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok orang. yakni mengetahui hukum syar'i dari hadits dan mampu mengeluarkan hukum/istinbath daripadanya. jika ia tidak menemukan dari perbuatan Nabi saw. c. balaghah dan lainnya. e.b. Di sini adanya persetujuan dari para mujtahid terhadap masalah. juga ditunjang dengan seluk-beluk kesusastraan Arab baik prosa (natsar) maupun syair (nadham). 5. Juga mengetahui asbab al-nuzul. dan tafsir dari ayat-ayat yang akan diistinbath. Yang harus dilakukan mujtahid dalam berijtihad Seorang mujtahid dalam berijtihad. lalu 28 . Alasannya ialah. tapi juga orang yang ahli dibidang yang terkait dengan hukum yang akan diijtihadkan. sebagai ilmu metoda istinbath. sanggup mengetahui illat hukum. Mengetahui nash-nash Alquran perihal hukum syara yang dikandungnya. dapat mengqiyaskan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya hingga menetapkan hukum sesuai dengan maksud syariat dan kemaslahatan umat. Menguasai ilmu bahasa Arab dengan segala cabangnya. b. sharaf. Apa yang harus dilakukan dan dijadikan dasar jika perkara tidak ditemukan dalam Alquran dan Al-Sunnah? Maka Rasulullah menyuruh agar dimusyawarahkan dengan ahlinya. hendaklah pertama kali ia memperhatikan nashnash Alquran dan Al-sunnah dan mengetahui hukum manthuq dan mafhum dari keduanya. tingkah laku dan adat kebiasaan manusia yang mengandung mashlahat dan madharat. haqiqat-majaz. lalu memperhatikan pada perbuatan Nabi (hadits fi'li). ilmu nahwu. dan lainnya. Ijtihad Jama'i. Syarat-syarat Ijtihad. 6. dan tahu antara 'aam-khash. f. a. Dalam Ijtihad ini tentu tidak hanya ahli hukum Islam yang harus hadir.. ta'wil. lalu memperhatikan taqrir Nabi terhadap shahabatnya. Mengetahui maqashid al-syar'iyyah. Memiliki akhlak terpuji dan niat yang ikhlas dalam berijtihad.

d. Yaitu mujtahid yang hasil ijtihadnya mengikuti pendapat Imam terdahulu dalam hal asal / pokok. d. dan perbandingan di antara pendapat. lalu menetapkan sebagian pendapat yang kuat dan lemah dengan argumen qaidah tarjih. mengistinbath hukum yang tidak dinashkan dalam qaidah-qaidah lama. jika semuanya mendapat kesulitan maka berpegang sesuai aslinya atau tidak berkomentar. Mujtahid fi syar'i. 7. akan tetapi mereka hanya mengikuti imam mazhab yang telah ada. Membekukan (tawaqquf). Meneliti sejarah datangnya kedua nash untuk ditentukan yang datang kemudian/ belakangan sebagai nasikh atau penghapus terhadap yang datang lebih awal. 29 . Mujtahid yang hasil ijtihadnya tidak membentuk mazhab tersendiri. maka tidak terjadi ta'arudh / berlawanan pada hakikatnya. mencari mana yang kuat dan mana yang kurang kuat. Jika usaha tidak berhasil lakukan. yaitu: a. dengan membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat lain dari yang terdahulu. c. Mujtahid fi Madzhab. Mujtahid al-Murajjih. c. Dan jika mujtahid mendapatkan dua dalil yang berlawanan. tapi hanya melakukan tarjih. Menjama'kan kedua nash yang menurut lahirnya berlawanan. Merekalah yang membangun mazhab. Mentarjihkan salah satunya. Macam-macam mujtahid Menurut Abu Zahrah. Mereka mengkhususkan kepada qaidah-qaidah yang telah ditetapkan imam-imam terdahulu. Yaitu mujtahid yang tidak mengistinbath hukum-hukum cabang yang tidak diijtihadkan oleh yang terdahulu. mengembangkan dasar-dasar mazhab. dan berbeda dalam hal cabang.selanjutnya memperhatikan Qiyas juga ijma shahabat. b. untuk beristidlal dengan kedua nash tersebut dan berpindah beristidlal dengan dalil lain bila usaha yang berturut-turut tidak tercapai. mujtahid itu ada beberpa tingkatan. hendaknya: a. b. Yaitu yang berkemampuan mengijtihadkan seluruh masalah syari'at yang hasilnya diikuti dan dijadikan pedoman oleh orang-orang yang tidak sanggup berijtihad. dengan menggunakan ilmu tarjih. meletakkan dasar-dasar tarjih. dan berijtihad dengan hasil sendiri. Jika usaha ini berhasil. sesuai dengan luasnya dan sempitnya cakupan bidang ilmu. Mujtahid al-Muntasib.

tapi hanya mengumpulkan apa yang mereka temukan. mereka tidak dapat membedakan antara dalil-dalil. Tingkat ini yang paling rendah dari tingkatan yang telah lalu. riwayat. riwayat yang zhahir. f. Maka pekerjaan mereka itu bukan melakukan tarjih. e. mereka menetapkan bahwa pendapat ini lebih jelas dan lebih kuat dalilnya dari yang lain. yaitu mereka membandingkan antara pendapat dan riwayat. riwayat yang jarang. Tingkatan Muhafidh. Mereka tidak bisa membedakan antara kanan dan kiri. dan tidak mendatangkan ilmu karena tidak mampu menentukan dan membedakan tingkatantingkatan tarjih. Tingkatan Muqallid. mazhab yang zhahir. antara pendapat dan riwayat-riwayat. mereka beribadah mengikuti apa yang terdapat dari kitab-kitab tidak lebih dari itu. Ini dilakukan agar bagian-bagian tersebut tidak tertukar antara yang satu dengan lainnya. Al-Hadits 30 . 8. Menurut Ibnu 'Abidin pada masa terakhir ini atau juga sekarang banyak yang seperti ini. tapi tidak mampu melakukan tarjih atau menentukan mana yang kuat antara pendapat. tapi mengetahui mana yang kuat. yaitu mereka yang mampu membaca dan memahami kitab-kitab. dan menyususn derajat-derajat tarjih sesuai yang telah dilakukan oleh pentarjih.Disampimg itu ada mujtahid yang tidak jauh berbeda dengan tingkatan ini. Alquran                    b. Alasan Ijtihad menjadi hujjah Alasan ijtihad dapat jadi hujjah berdasar kepada: a. Yaitu mereka yang dapat membedakan antara yang lebih kuat dari yang kuat dan yang lemah.

Tugas Terstruktur 1. Logika. Rangkuman Ijtihad ialah mencurahkan segala kesungguhan dan segala upaya baik dalam mengeluarkan hukum-hukum syara (dengan jalan penelitian) maupun dalam pengaplikasiannya. Ijtihad mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi. maka ijtihad terbagi pada: ijtihad fardi dan ijtihad jama'i. Jelaskan pengertian Ijtihad menurut bahasa dan istilah ! 2. Ditinjau dari subyek yang melakukan ijtihad. dan logika. Oleh karena itu tidak mungkin nash-nash yang terbatas jumlahnya itu mencukupi untuk menghadapai peristiwa-peristiwa yang terus terjadi.c. Sebagaimana kita ketahui bahwa nash-nash Alquran dan hadits terbatas jumlahnya. Lingkup yang dilakukan ijtihad itu nash zhanniy al-wurud dan zhanniy al-dalalah. selagi tidak ada jalan untuk menegnal hukum peristiwa baru tanpa melalui ijtihad. Alasan ijtihad dapat dijadikan hujjah berdasarkan pada dalil Alquran. Ditinjau dari subjek yang melakukan Ijtihad. sedang peristiwa yang dihadapi manusia selalu timbul dengan tidak terbatas. terbagi kepada berapakan Ijtihad itu? Jelaskan! 3. hadis Nabi. Apa saja syarat Ijtihad itu? Dan apa yang harus dilakukan seorang mujtahid? 31 . dan seorang mujtahid harus mengetahui apa yang harus ia lakukan.

Ijma'. para mufti dan para ulama. dan mencakup pemegang urusan agama. BAHASAN A. seperti kepala negara. maka wajib diikuti. rukun Qiyas.IJMA' DAN QIYAS TUJUAN Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui pengertian Ijma'. Ijma' sebagai hujjah. b. Alasan Alquran            Lafadz ulil amri. akan suatu hukum syariat yang amali. syarat Qiyas. dan macammacam Qiyas. Karena itu jika masing-masing dari mereka telah sepakat untuk menetapkan suatu hukum agama. Kehujahan dan Macam-macamnya 1. kehujjahan Qiyas. serta mengetahui pengertian Qiyas. Jumhur ulama ushul Fiqih mengemukakan bahwa ijma ' adalah: “Kesepakatan seluruh mujtahid Islam dalam suatu masa sesudah wafat Rasulullah saw. menteri dan lainnya. unsur-unsur Ijma'. macam-macam Ijma'. Ijma sebagai hujjah Kehujjahan Ijma didasarkan atas beberapa alasan: a. Juga berarti tekad atau niat ( ). seperti para mujtahid. pemegang urusan mencakup pada urusan duniawi. kemungkinan Ijma'. Alasan Hadits 32 . Tinjauan Bahasa Kata Ijma secara bahasa berarti: kesepakatan atau konsensus.” 2.

misalnya dengan fatwa. c. Kemungkinan Ijma Jumhur ulama mengatakan bahwa Ijma' itu mungkin terjadi menurut adat kebiasaan.. menyendiri. Dalam hal ini tidak disebutkan sejauhmana seseorang telah mencapai tingkatan ijtihad. baik dengan perbuatannya. Macam-macam Ijma Ditinjau dari ruang lingkup para mujtahid yang berijma'. bahwa ijma itu bukanlah hujjah karena dirinya. karena sukar menentukan seorang apakah mujtahid atau bukan. Abdul Hamid Hakim menyebutkan. d. Kebulatan pendapat harus tampak nyata. Firman Allah Al-Nisa: 59 3. karena kesepakatan baru bisa terjadi apabila ada beberapa mujtahid. Harus ada kesepakatan di antara mereka. Terdapat beberapa orang mujtahid. Unsur-unsur Ijma a. misalnya Qadhi dengan keputusannya. Imam Daud berkata: 5. b. 33 . 4. Karena itu sebagian ulama telah mengecualikan yaitu Ijma shahabat karena mereka para shahabat yang berijma yaitu para ulama jumlahnya masih sedikit. Hal ini lantaran sukarnya melakukan ijtihad dengan unsur-unsur yang ada. karena itu ahli Ushul Fiqih menyebutkan. maka terdiri dari : a. Kebulatan pendapat orang-orang yang bukan mujtahid tidaklah disebut ijma. Mereka mengatakan bahwa yang mengingkari kemungkinan terjadinya Ijma adalah mengingkari hal yang nyata terjadi. akan tetapi hujjah itu karena sandarannya kepada Alquran dan Al-Sunnah. atau dengan perkataannya. ijma itu bukanlah dalil yang . Salah seorang ulama bernama Al-Nazham dan sebagian ulama syi'ah mengatakan bahwa Ijma yang unsur-unsurnya seperti tersebut di atas tak mungkin terjadi berdasarkan adat. Juga tidak adanya ukuran umum yang menetapkan kriteria seorang mujtahid.

Ijma ini dianggap hujjah bagi Imam Hanifah. sedang sebagian lainnya diam. Ijma ini yang dimaksud dengan definisi pada permulaan. Kehujahan dan Macam-macamnya 34 . Ijma ini oleh sebagian ulama dianggap hujjah.Ijma Ummat. b. Yaitu kesepakatan atau persesuaian faham terhadap sesuatu pada khalifah yang empat. tidak jelas apakah mereka menyetujui atau menentang. Jika dilihat dari sisi hukum yang dihasilkan dengan konsensus para ulama yang harus ditaati. Yaitu persesuaian faham Abu Bakar dan Umar dalam suatu hukum. maka Ijma ini ditempatkan sebagai sumber hukum yang ketiga sesudah Alquran dan Al-Sunnah. Qiyas. Ijma ini bagi Imam Malik adalah hujjah. Disebut juga ijma Haqiqi. Yaitu ijma yang dengan tegas persetujuan dinyatakan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan (menfatwakan atau mempraktekkan). terhadap sesuatu masalah. Yaitu persesuaian faham segala ulama shahabat terhadap sesuatu urusan. atas dasar Jika dilihat dari cara terjadinya dan martabatnya. Ijma ini oleh sebagian ulama dianggap hujjah atas dasar hadis: –f. Yaitu persesuaian ahli Kufah. ijma terbagi kepada dua: a. Yaitu Ijma yang dengan tegas persetujuan dinyatakan oleh sebagian mujtahid. e. Dilihat dari sisi prosesnya. Yaitu persesuaian faham ulama-ulama Ahli Madinah terhadap sesuatu kasus. d. karena itu termasuk pada salah satu bentuk Ijtihad. c. b. B. Ijma itu dihasilkan oleh para mujtahid. Disebut juga ijma I'tibari.

1) Perkataan Umar bin Khatab kepada Abu Musa al-Asy'ari : 2) Dalam peristiwa pembai'atan Abu Bakar r. Al-Sunnah. Pengertian Bahasa Kata Qiyas berasal dari kata : Ia telah mengukur. sebagai ganti pada waktu Beliau sakit. Alasan Logika 35 . ukuran. Kehujjahan Qiyas Kehujjahan Qiyas dapat ditunjukan dengan beberapa alasan : a. Perkataan dan perbuatan shahabat. c.yang menyuruh Abu Bakar mengimami shalat. . d.1. Jadi kata qiyas itu artinya: ukuran. untuk menjadi khalifah.” 2. timbang/an. Para ahli ushul fiqih memberi definisi Qiyas secara istilah: “Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash dikarenakan kesatuan illat hukum antara keduanya. Alquran. sukatan. : Ia sedang mengukur.                  b.a. diqiyaskan kepada Nabi Muhamad saw.

Karena adanya illat itu maka hukum itu ada. maka logislah setiap minuman yang memabukan diqiaskan kepada minuman tersebut. atau al-maqis 'alaih / musyabah bih. dalam ushul fiqih disebut al-Ashlu. hukum tersebut harus dimansukh. 2) Nash yang ada dalam Alquran dan al-Sunnah itu terbatas. 3) Qiyas adalah dalil yang sesuai dengan naluri manusia dan logika yang sehat. 4. Hukum Asal. Rukun Qiyas a. d. dan jika illat itu tidak ada maka hukum itu juga tidak ada. Yaitu sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya. Karena itu jika ada suatu masalah yang tidak ada nashnya. Yaitu sesuatu yang sudah dinashkan hukumnya yang menjadi tempat mengqiyaskan. kalau tidak ada. Syarat-syarat Pokok: 1) Hukum pokok itu masih ada atau berlaku / tsabit. Suatu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atau munasabah dengan ada dan tidak adanya hukum. 2) Hukum yang ada pada pokok harus hukum syara' bukan hukum akal atau bahasa. Syarat-syarat Cabang: 36 . Cabang. ia yang diqiaskan. b. maka diduga keras dapat memberikan kemaslahatan bagi hamba. sedangkan kejadian pada manusia itu tidak terbatas dan tidak berakhir. Karena kemaslahatan yang menjadi tujuan dari syariat. maka tidak boleh ada pemindahan hukum. Yaitu hukum syara yang dinashkan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang. tidak menetapkan hukum buat hamba kalau bukan untuk kemaslahatan bagi hamba. b. Syarat Qiyas a. tapi illatnya sama dengan yang ada nashnya. c.1) Allah swt. 3) Hukum Pokok tidak merupakan hukum pengecualian. / al-maqis / al musyabbah. Oleh karena itu jika dilarang minum yang memabukan dengan nash. Illat. Maka Qiyas merupakan sumber perundangan yang dapat mengikuti kejadian baru dan dapat menyesuaikan dengan kemaslahatan. 3. dalam ilmu ushul fiqih disebut al-far'u. Asal.

Dengan Ijma Apabila Ijma itu qath'i dan datangnya kepada kita juga qath'i. artinya hukum harus terwujud ketika terdapat illat. 37 . seperti 2 . dan tidak ada hukum bila tidak ada illat. 3) Illat yang terdapat pada cabang harus sama dengan illat yang terdapat pada pokok. Syarat-syarat Illat: 1) Illat Harus tetap berlaku. Jika Qiyas itu dibenarkan berarti menetapkan hukum sebelum adanya Illatnya. Untuk ini tentu diperlukan pemahaman yang mendalam. Yaitu dengan cara meneliti dan mencari illat. melalui menghitung-hitung dan memisah-misahkan sifat pada pokok.1) Hukum cabang tidak lebih dulu ada daripada hukum pokok. b. dan adanya illat itu dalam cabang juga demikian serta tidak ada dalil yang menentangnya. qiyas menjadi batal'. Cara mengetahui Illat / masalik al-'illat 1 Dengan nash Illat yang ditunjukan oleh nash adakalanya jelas (sharih). 3) Illat tidak berlawanan dengan nash. 2) Illat berpengaruh pada hukum. 4) Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok c. Al-Sabru wa al-Taqsim. manakala ada illat. 3 Dengan istinbath / penelitian Dengan cara ini dapat ditempuh melalui beberapa bentuk: a. Yaitu mencari persesuaian antara suatu sifat dengan perintah atau larangan yang membawa kemanfaatan atau menolak kemadharatan bagi manusia. jika berlawanan maka nash yang didahulukan. 2) Cabang tidak mempunyai ketentuan tersendiri. dan adakalanya dengan isyarat. Illat yang ditunjukan oleh nash itu sendiri dengan memperhatikan kata-kata. Al-Munasabah. maka hukumnya qath'i. tentu ada hukum. Sebab adanya illat tersebut adalah demi kebaikan manusia. yang menurut ulama Ushul 'apabila datang nash. diambil illat hukumnya dan dipisahkan yang bukan illat hukumnya.

menunjukan hukum. Yaitu qiyas di mana illat yang ada pada mulhaq / yang disamakan. apabila illatnya tidak diketahui baik dengan nash maupun dengan Ijma. b. misalnya dengan mengqiaskan cabang kepada pokok dan meninggalkan sifat-sifat yang berbeda. Tanqih al-Manath. sama dengan illat hukum yang ada pada mulhaq bih. Takhrij al-Manath. Yaitu qiyas yang illat hukum yang ada pada yang dibandingkan / mulhaq. Qiyas Aula. Yaitu qiyas yang illatnya mewajibkan adanya hukum. 38 . e. tapi diperselisihkan pada cabang. Yaitu mencari dan mengeluarkan illat sampai diketahui. Yaitu sifat tersebut telah ada dan disepakati pada pokok. akan suatu hukum syariat yang amali. dan yang disamakan atau yang dibandingkan (mulhaq) mempunyai hukum yang lebih utama daripada yang dibandingi (mulhaq bih). Qiyas al-Adwani. Rangkuman Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid Islam dalam suatu masa sesudah wafat Rasulullah saw. Ditinjau dari ruang lingkup para mujtahid yang berijma'. Qiyas Syibhi. Yaitu qiyas yang illatnya mewajibkan adanya hukum. Yaitu qiyas dimana mulhaq-nya dapat diqiaskan kepada dua mulhaq bih (pokok).c. lebih rendah dibandingkan dengan illat hukum yang ada pada mulhaq bih. dan illat hukum yang ada pada yang dibandingkan / mulhaq. Tahqiq Al-manath. 5. Ijma memiliki beberapa unsur yang mesti ada. d. Yaitu membersihkan dan menetapkan satu illat dari illat-illat lain yang samar. Sedangkan jika dilihat dari cara terjadinya dan martabatnya. Qiyas Musawy. ijma' terbagi kepada enam macam. ijma' terbagi kepada dua. Kehujjahan Ijma didasarkan atas alasan ayat Alquran dan hadis. e. Maka diqiaskan kepada mulhaq bih yang mengandung banyak persamaannya dengan mulhaq. Macam-macam Qiyas a. Qiyas Dilalah. c. tetapi tidak mewajibkan hukum padanya. d.

(3) Qiyas al-Adwani. (3) Syarat-syarat 'Illat. (2) Cabang. Dan Qiyas terbagi kepada: (1) Qiyas Aula. Tugas Terstruktur 1. Bagaimana kehujjahan Ijma dan Qiyas? 3. perkataan dan perbuatan shahabat.Qiyas adalah menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash dikarenakan kesatuan illat hukum antara keduanya. Sebutkan macam-macam Ijma' dan Qiyas! 39 . Syarat Qiyas terdiri dari: (1) Syarat-syarat pokok. (2) Qiyas Musawy. Rukun Qiyas terdiri dari: (1) Asal. Jelaskan pengertian Ijma' dan Qiyas secara bahasa dan istilah ! 2. Dan (4) 'Illat. Kehujjahan Qiyas dapat berdasarkan pada Alquran. (2) Syarat-syarat cabang. (3) Hukum asal. Dan (5) Qiyas Syibhi. al-sunnah. dan logika. (4) Qiyas Dilalah.

6. memperoleh dalil. dan istihsan. MASHLAHAH AL-MURSALAH. Menurut Imam Abdul Hamid Hakim. tidak ada pada Ijma dan tidak ada pada Qiyas. DAN ISTIHSAN TUJUAN Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui pengertian istidlal. al-Sunnah. antara lain: 1. / al-Urf B. mashlahah al-mursalah. / al-Istishabu / al-Mashlahah al-Mursalah / al-Istihsanu / Qaul al-Shahabi / Saddu al-Dzara'i / Syar'un man Qablana / Dilalah al-Ilham. istishab. Definisi di atas menunjukan bahwa seorang mujtahid dalam memutuskan sesuatu keputusan hukum hendaklah mendahulukan Alquran. 4. maka hendaklah mencari dalil lain (Istidlal). lalu al-Ijma selanjutnya Alqiyas. 7. ISTISHAB. menarik kesimpulan. serta mengetahui macam-macamnya. BAHASAN A. ISTISHHAB 1. kemudian al-Sunnah. 3. 2. menjelaskan istidlal itu ada beberapa macam. Para ulama ushul fiqih. Dan jika Ia tidak menemukan pada Alquran. Pengertian Bahasa 40 . ISTIDLAL Secara bahasa kata berasal dari kata / Istadalla artinya: minta petunjuk. 8.ISTIDLAL. istidlal adalah mencari dalil yang tidak ada pada nash Alquran dan al-Sunnah. 5. Al-Ijma dan Qiyas.

2. Istishab ini adalah terlepas dari tanggung jawab atau terlepas dari suatu hukum. b. Kata lain dalam Bahasa Arab: Menurut Istilah ilmu Ushul Qiqih yang dikemukakan Abdul Hamid Hakim: Istishab yaitu menetapkan hukum yang telah ada pada sejak semula tetap berlaku sampai sekarang karena tidak ada dalil yang merubah. Kebolehan tersebut didasarkan kepada firman Allah d. Istishab Washfi. Syafi'i. maka hukum itu terus berlangsung sampai ada dalil yang mengharamkan yang asalnya mubah atau membolehkan yang asalnya haram.Kata Istishab berasal dari kata suhbah artinya 'menemani' atau 'menyertai'. Istishab hukum yang ditetapkan ijma' lalu terjadi perselisihan. Istishab seperti ini diperselisihkan ulama tentang kehujahannya. 41 . Istishab Al-Bara'ah al-Ashliyah. Seperti keadaan hidupnya seseorang dinisbahkan kepada orang yang hilang. juga istimrar al-suhbah. Macam-macam Istishab a. Dengan kata lain sampai adanya dalil yang mengkhususkan atau yang membatalkannya. e. c. Yaitu sifat yang melekat pada suatu hukum. Ahmad dan sebagian ulama Hanafi menyatakan bahwa istishab dapat jadi hujah. terus menemani. Istishab yang ditunjukkan oleh al-syar'u atau al-Aqlu. sehingga ada dalil yang menunjukan. Dan sebagian besar dari ulama muta'akhirin juga demikian. Kehujahan Istishab Mayoritas pengikut Maliki. 4. Sementara segolongan dari ulama Mutakallimin. Yaitu sesuatu yang telah ditetapkan dengan hukum mubah atau haram. Dan asal dalam sesuatu (mu'amalah) adalah kebolehan. sampai ditetapkannya hukum yang berbeda dengan hukum itu. selama tidak ada dalil yang merubah. Istishab al-Hukmi / Dalil umum. atau almushahabah: menemani.

akalnya. bukan kemaslahatan yang dikira-kirakam c. menyatakan bahwa istishab tidak bisa jadi hujah. Macam-macam Mashlahah a. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar. dari kata dipergunakan. Kemaslahatan tersebut bersifat umum. Bentuk mashdarnya atau = keberesan. MASHLAHAH MURSALAH 1. Perpaduan dari dua kata menjadi mashlahah mursalah. d. = beres. berarti prinsip kemaslahatan. bermakna : = mengutus. suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat. Tinjauan Bahasa Kata Kata al-Mashlahah dari kata tersusun dari dua kata yaitu al-mashlahah dan al-Mursalah. kepada hambanya tentang pemeliharaan agamanya. dikirim. dari nash Alqur‟an dan Al-Sunnah b. 2. Juga dapat berarti. hingga yakin hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemadaratan. Dilihat dari sumbernya 42 . dipakai. dalil-dalil kulli. kebaikan yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqih. C. dan juz‟I yang qath‟I wurud dan dalalahnya. Yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Bentuk isim maf'ulnya = diutus. jiwanya. kemaslahatan.seperti 'Hasan al-Basri'. Ia adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Allah swt. Syarat-syarat a. Tidak boleh bertentangan dengan Maqasid syariah. 3. keturunannya dan hartanya. artinya harus ada penelitian dan pembahasan. Dan Kata mursalah. karena untuk menetapkan hukum yang lama dan sekarang harus berdasarkan dalil. Kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional.

Abdul Hamid Hakim menyebutkan bahwa syara' memperhatikan kemashlahatan secara umum. (4) . Maka inilah yang dimaksud dengan mashlahah mursalah. dengan berdasar pada firman Allah swt. . yaitu mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan tercakup pada bagian mahasinul akhlak. hifdun nafsi. Dilihat dari kepentingannya 1) Mashlahah Dharuriyah.1) Kemashlahatan yang ditegaskan oleh Alqur‟an dan Al-Sunnah. 5. Ini kembali kepada yang lima. 3) Kemaslahatan yang tidal dinyatakan oleh syara dan tidak ada dalil yang menolaknya. yaitu kemashlahatan yang apabila ditinggalkan akan menimbulkan kemadharatan dan kerusakan. 2) Maslahah Hajiyah. . 3) Mashlahah Tahsiniyah. (3) . akal. yang disebut juga dengan mashlahah mu‟tabarah. yaitu semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar (mashlahah dharuriyah). yang dibutuhkan juga oleh masyarakat tetap terwujud. (4) . memelihara agama. kemashlahatan ini diakui oleh para ulama. Kebanyakan ulama menolak kemaslahatan yang bertentangan dengan nash yang qath‟I ini. b. dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Kehujahan mashlahah mursalah. 43 . misalnya hifdulmal. jiwa. keturunan dan harta. karena itu mashlahah ini mesti ada terwujud. – Ayat di atas memberi isyarat dari lafaz yang ditunjukannya. hifdu nasal. yaitu lafaz: (1) (2) (5) . 2) Kemashlahatan yang bertentangan dengan nash yang qath‟i. hifdul aqli dll.

istihsan merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum. Adanya perbedaan pendapat ulama tentang istihsan karena tidak adanya persesuaian pendapat dalam mengartikan istihsan. tetapi masih membatasinya. Beliau berkata: “man istahsana faqad syarra'a”. Secara istilah Istihsan menurut ahli Ushul Fiqih adalah : Istihsan itu adalah berpindah dari suatu hukum yang sudah diberikan. Hambali dan Maliki juga memakainya. Pengertian bahasa Dilihat dari asal bahasa Istihsan dari kata –– artinya mencari kebaikan. Golongan Hanafiyah sangat mengagungkan Istihsan. Sebenarnya istihsan itu mengalihkan suatu dalil yang nyata atau mengalihkan hukum kulli kepada suatu dalil yang lebih sesuai dengan untuk kemaslahatan. Sedangkan Imam Syafi‟i menentang Istihsan karena akan membuka pintu untuk menetapkan hukum sesuai dengan kehendaknya. Macam-macam Istihsan a. sebab bukanlah sumber yang berdiri sendiri. Al-Hasan menyebutakn makna istihsan secara bahasa dengan ungkapan artinya mencari yang lebih baik. kepada hukum lain yang sebandingnya karena ada suatu sebab yang dipandang lebih kuat. Mengutamakan qiyas khafi ( yang samar-samar) dari pada qiyas jalli ( yang jelas ) berdasarkan dalil.Untuk itu Ibnu Taimiyah berkata: D. Kehujahan Istihsan Menurut ulama Hanafiyah. Malikiyah dan sebagian ulama Hambaliah. 2. 44 . 3. bukan mengalihkannya kepada sesuatu menurut kemauan hawa nafsu. ISTIHSAN 1. b. Mengecualikan hukum juz‟i ( bagian atau khusus ) dari pada hukum kulli ( umum).

kepada hukum lain yang sebandingnya karena ada suatu sebab yang dipandang lebih kuat. Mashlahah al-mursalah. Istishab yaitu menetapkan hukum yang telah ada pada sejak semula tetap berlalu sampai sekarang karena tidak ada dalil yang merubah. kepada hambanya tentang pemeliharaan agamanya. Jelaskan pengertian Istidlal secara bahasa dan istilah. Istihsan adalah berpindah dari suatu hukum yang sudah diberikan. Tugas Terstruktur 1. jiwanya. tetapi ia memulangkannya kepada maksud syar‟i yang umum dalam peristiwa-peristiwa yang dikemukakan. Jelaskan pengertian Istishhab. akalnya. dan sebutkan macam-macamnya.Untuk itu Imam Asy-Syatibi berpendapat. tidak ada pada Ijma dan tidak ada pada Qiyas. barangsiapa beristihsan tidaklah berarti bahwa ia memulangkannya kepada perasaan dan kemauan hawa nafsunya. Mashlahah al-mursalah. 2. Bagaimana kehujjahan Istishhab. keturunannya dan hartanya. dan Istihsan secara bahasa dan istilah? 45 . Rangkuman Istidlal adalah mencari dalil yang tidak ada pada nash Alquran dan al-Sunnah. dan Istihsan secara bahasa dan istilah ! 3. Mashlahah al-mursalah ialah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Allah swt.

maka pendapat shahabat didahulukan. b. baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum. BAHASAN A. QAUL SHAHABI 1. 2. c. SYAR'U MAN QABLANA TUJUAN Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui pengertian Qaul Shahabi. Pengertian Ada pengertian yang menjelaskan tentang Qaul Shahabi. Yang dimaksud dengan shahabat menurut ulama ushul fiqih adalah seseorang yang bertemu dengan Rasulullah saw. mengikuti serta hidup bersamanya. Kehujahan Qaul Shahaby Pendapat shahabat tidak menjadi hujjah atas shahabat lainnya. SADD AL-ZARA'I. Satu pendapat mengatakan bahwa madzhab shahabat bisa jadi hujah. Pendapat lain menyatakan bahwa pendapat shahabat itu jadi hujah.QAUL SHAHABI. Namun yang masih diperselisihkan adalah apakah pendapat shahabat bisa menjadi hujjah atas Tabi'in dan orang-orang yang telah datang setelah tabi‟in. yang tidak dijelaskan dalam ayat atau hadis. 46 . dalam waktu yang panjang. yaitu: Yang dimaksud dengan Qaul al-Shahaby (Mazdhab Shahaby) adalah pendapatpendapat para shahabat dalam masalah ijtihad. dan apabila pendapat shahabat bertentangan dengan qiyas. Ulama ushul memiliki tiga pendapat: a. serta dijadikan rujukan oleh generasi sesudahnya dan mempunyai hubungan khusus dengan Rasulullah saw. Ada yang mengatakan bahwa qaul shahaby secara muthlaq tidak bisa dijadikan hujah. Dengan kata lain Qaul shahabi adalah pendapat para shahabat tentang suatu kasus yang dinukil para ulama. dan Syar'u man Qablana. beriman kepadanya. Sadd al-Zara'i. hal ini telah disepakati para ulama ushul.

wajib pula. Dan kata jalan. atau jalan. atau jalan untuk sampai kepada yang diharamkam atau yang dihalalkan. Maka ini tidak bisa jadi hujah. maka mengikutinya adalah lebih baik ketimbang mengikuti pendapat yang berdasarkan hawa nafsu. Dalam bahasa syariat Dzariah : “apa yang menjadi media / jalan kepada yang artinya mencegah atau menyumbat diharamkan atau yang dihalalkan”. SADDU DZARA’I 1. bahwa fatwa shahabat tidak keluar dari enam bentuk: 1) Fatwa yang didengar shahabat dari Nabi saw. kesempurnaan ilmunya tentang keadaan Nabi saw. Hukum washilah (jalan yang menyampaikan kepada tujuan) sama dengan hukum tujuan.Ibnu Qayyim berkata. 6) Fatwa yang berdasarkan pemahaman yang tidak datang dari Nabi dan salah pemahamannya. 47 . Pengertian bahasa Kata berarti artinya yaitu media. dan jalan yang menyampaikan kepada haram hukumnya haram pula. Dengan kata lain. jalan kepada wajib. 2) Fatwa yang didengar dari orang yang mendengar dari Nabi saw. dan maksudmaksudnya. 5) Fatwa yang didasarkan kepada kesempurnaan ilmunya baik bahasa maupun tingkah lakunya. 3) Fatwa yang didasarkan atas pemahamannya terhadap Alqur‟an yang agak kabur dari ayat tersebut pemahamannya bagi kita 4) Fatwa yang disepakati oleh tokoh-tokoh shahabat yang sampai kepada kita melalui salah seorang shahabat. B. Jalan yang menyampaikan kepada haram hukumnya haram pula. Ustadz Ali Hasaballah merangkum pendapat-pendapat di atas. Kelima ini adalah hujah yang diikuti. dzariah adalah washilah yang menyampaikan kepada tujuan. akan tetapi bila tidak menemukannya. bahwa seorang mujtahid tidak dibebaskan untuk mencari dalil dari pendapat seorang shahabat. bila ia menemukannya tidak dibenarkan menyandarkannya pada shahabat itu.

d. b. 3. Sunah Rasulullah 48 . tetapi belum mencapai tujuan kuat timbulnya kerusakan itu. Dzariah yang lebih banyak menimbulkan kerusakan. Ayat-ayat Alquran b. Dzariah yang akibatnya menimbulkan kerusakan atau bahaya secara pasti.” 2.Definisi lain menyebutkan: “Mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. tidak diyakini dan tidak pula dianggap jarang. Macam-macam Dzariah Pada dasarnya yang menjadi dzariah adalah semua perbuatan ditinjau dari segi akibatnya yang dapat dibagi pada empat macam: a. Dzariah yang jarang berakibat kerusakan atau bahaya. Dzariah yang menurut dugaan kuat akan menimbulkan bahaya. Kehujahan Saddu Dzara’i a. Dalam keadaan ini dugaan kuat disamakan dengan yakin karena menutup jalan adalah wajib sebagai ikhtiar untuk berhati-hati terhadap terjadinya kerusakan. atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan. c.

jika merupakan satu-satunya washilah kepada ghayah/tujuan. Ada ulama ushul yang menyebutkan: 1) Saddu Dzara‟i digunakan apabila menjadi cara untuk menghindarkan dari mafsadat yang telah dinashkan dan tertentu. maka dzariah dalam hal ini berfungsi sebagai pelayan terhadap nash. sedang Imam Syafi‟i dan Abu Hanifah tidak seperti mereka.” 2. lebih besar daripada pelaksanaan sesuatu perbuatan atas dasar saddu dzariah. Menurut Syafi‟i.c. Karena maslahat dan mafsadat yang dinashkan adalah qath‟i. yaitu: “Segala apa yang dinukilkan kepada kita dari hukum-hukum syara‟ yang telah disyaratkan Allah swt. C. sesuai firman Allah : 49 . SYAR’UN MAN QABLANA 1. bagi umat-umat dahulu melalui nabi-nabinya yang diutus kepada umat itu seperti Nabi Ibrahiem. Nabi Musa. Pandangan Para Imam Pada dasarnya para fuqaha memakai dasar ini. dan Nabi Isya as. dzariah masuk ke dalam qiyas. Imam Malik dan Imam Ahmad banyak berpegang pada dzari‟ah. walaupun mereka tidak menolak dzariah secara keseluruhan dan tidak mengakuinya sebagai dalil yang berdiri sendiri. Kedudukan syar’un man qablana Sesungguhnya syari‟at samawi pada asalnya adalah satu. dan menurut Abu Hanifah dzariah masuk kedalam Istihsan. 2) Fathhu dzara‟i digunakan apabila menjadi cara atau jalan untuk sampai kepada maslahat yang dinashkan. Pengertian Ada pengertian yang menjelaskan tentang syar‟un man qablana. 3) Tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan amanat ( tugas-tugas keagamaan ) telah jelas bahwa kemadharatan meninggalkan amanat.

sering pula diceritakan dalam Alqur‟an dan al Sunnah kepada umat Islam. tidaklah dianggap ada tanpa melalui sumber-sumber hukum Islam. karena dikalangan umat Islam nilai sesuatu hukum didasarkan kepada sumber-sumber hukum Islam. seperti keharaman beberapa makanan. b. seperti qishash. bila hukum yang diterangkan Allah dan Rasulnya bagi umat terdahulu. Tidak disertai petunjuk tentang nasakh atau lestarinya. dan umatnya. 50 . Demikian juga hukum-hukum yang dikhususkan bagi umat tertentu. 2) Segala sesuatu hukum yang dihapuskan dengan syariat Islam. Untuk ini ada dua pendapat: Pendapat pertama. Cerita tersebut dibedakan dalam tiga bentuk yang masing-masing mempunyai konsekuensi yang berbeda bagi umat Islam: a. tidak ada nash yang menunjukan bahwa hal itu diwajibkan bagi kita sebagai mana diwajibkan juga bagi mereka.Oleh karena itu terdapat penghapusan terhadap sebagian hukum umat-umat yang sebelum kita (umat Islam) dengan datangnya syari‟at Islamiyah dan sebagian lagi hukumhukum umat yang terdahulu tetap berlaku. maka ada hal yang disepakati ulama : 1) Hukum-hukum syara yang ditetapkan bagi umat sebelum kita. otomatis hukum tersebut tidak bisa berlaku lagi bagi kita. atau tidak ada nash bahwa hukum itu telah dihapuskan. misalnya daging bagi Bani Israil. Disertai petunjuk tetap diakuinya dan lestarinya dalam syariat Islam. Disertai petunjuk tentang sudah dinasakhkannnya / dihapus dalam syariat Islam c. Pendapat kedua menyatakan bahwa syariat sebelum Islam tidak menjadi syariat bagi Rasulullah saw. 3. Macam-macam dan kehujjahan Syar’un man qablana Syariat atau hukum yang berlaku dalam agama samawi yang diturunkan Allah swt kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Dengan perbedaan pendapat di atas. tidak berlaku bagi umat Islam.

maka tidak wajib bagi umat Islam untuk mengikutinya. karena ketetapan nash Islam itu tadi bukan karena ditetapkannya bagi umat yang telah lalu. Ibnu Qusyairi berkata. tetap berlaku bagi umat Islam. yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa pendapat : 1) Bahwa Rasulullah saw. 6) Bahkan ada yang berpendapat. 3) Bahwa Rasulullah saw. baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum. karena kalaulah berada pada satu agama tentu Nabi menjelaskannya dan tidak menyembunyikannya. seperti hukum qishash dan puasa yang ada dalam Alquran. maka hukumnya juga berlaku umum bagi seluruh umat. Sandaran syariat Nabi saw. bersyariat kepada syariat Nabi Nuh as.. yang tidak dijelaskan dalam ayat atau 51 . 2) Bahwa Rasulullah saw. 5) Dan yang menyatakan Rasulullah bersyariat kepada syariat Isa as. Sedangkan Muhammad Abu Zahrah menyatakan. 4) Ada pula yang menyatakan Rasulullah beribadah dengan syariat Nabi Musa as. 4. karena Rasulullah sering mencari dari syariat Ibrahiem as. karena syariat itu merupakan syariat yang pertama. Menurutnya. Rangkuman Qaul shahabi adalah pendapat para shahabat tentang suatu kasus yang dinukil para ulama. Namun apabila hukum-hukum itu bersipat umum. apabila syariat sebelum Islam itu dinyatakan dengan dalil khusus bahwa hukum-hukum itu khusus bagi mereka. karena Nabi yang paling dekat dengan Rasulullah saw. bahwa Rasulullah saw. sebelum diutus tidak beribadah atas syariat. menurutnya. sebelum diutus Untuk ini Abdul Hamid Hakim mengutip perkataan Imam Al-Syaukani. dan juga seperti yang diketahui dari ayat Alqur‟an setelah beliau diutus untuk mengikuti Millah Ibrahiem as. beramal dengan apa yang sampai kepadanya dari syariat Ibrahiem.3) Segala yang ditetapkan dengan nash yang dihargai oleh Islam seperti juga ditetapkan oleh agama samawi yang telah lalu. beribadah dengan syariat Nabi Ibrahiem as. beribadah dengan syariat Nabi Adam as. bahwa semua perkataan itu berlawanan dan tidak ada dalil yang qath‟i. Imam Al-Syaukani mengembalikan kepada perkataan yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersyariat kepada syariatnya nabi Ibrahim as.

Syar'u man Qablana adalah segala apa yang dinukilkan kepada kita dari hukum-hukum syara‟ yang telah disyaratkan Allah swt. dan pandangan para imam/ulama. Nabi Musa. Sadd al-Dzara'i. bagi umat-umat dahulu melalui nabi-nabinya yang diutus kepada umat itu seperti Nabi Ibrahiem. Sadd al-Dzari'ah adalah mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. dan Nabi Isya as. Pendapat shahabat tidak menjadi hujjah atas shahabat lainnya. dan Syar'u man Qablana? 3. Sadd al-Dzara'i. Jelaskan pengertian Qaul Shahabi. Sunnah. dan Syar'u man Qablana ! 2. hal ini telah disepakati para ulama ushul. Bagaimana kehujjahan Qaul Shahabi. atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan. Sebutkan macam-macam Dzari'ah dan Syar'u man Qablana ! 52 . Namun yang masih diperselisihkan adalah apakah pendapat shahabat bisa menjadi hujjah atas Tabi'in dan orang-orang yang telah datang setelah tabi‟in. Terdapat penghapusan terhadap sebagian hukum umat-umat yang sebelum kita (umat Islam) dengan datangnya syari‟at Islamiyah dan sebagian lagi hukum-hukum umat yang terdahulu tetap berlaku. Kehujjahan Sadd al-Dzara'i berdasarkan pada ayat Alquran. Tugas Terstruktur 1.hadis.

serta beristidlal dengan Ilham. sebab perkara yang telah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia.'URF DAN 'ADAT ISTIDLAL DENGAN ILHAM TUJUAN Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui pengertian 'Urf dan 'Adat. tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman. Menurut kebanyakan ulama „Urf‟ dinamakan juga „Adat„. Urf adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan diterima oleh tabiat yang baik serta telah dilakukan oleh penduduk sekitar Islam dengan ketentuan tidak bertentangan dengan nash syara. Yang dibahas ulama Ushul Fiqih dalam kaitannya dengan dalil dalam menetapkan hukum syara adalah „Urf‟. 'URF DAN 'ADAT 1. Para ulama ushul Fiqih membedakan antara „Adat„ dengan „Urf„ dalam kedudukannya sebagai dalil untuk menetapkan hukum syara. Dengan demikian „Urf‟ bukanlah kebiasaan alami sebagaimana berlaku dalam kebanyakan adat. Adat didefinisikan dengan: Adat adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Pengertian Secara etimologi „Urf‟ berarti sesuatu yang dipandang baik. 53 . bukan „Adat‟. BAHASAN A. yang dapat diterima akal sehat.

2) Al-Urf al-Fasid. maka itu bukanlah 'urf. Urf harus umum berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku. b. 2) Al-Urf al-Amali. Oleh karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan nash yang qath‟i. Dari sisi cakupannya. c. Dari sisi obyeknya. Syarat-syarat Urf Urf yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa. yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang. Urf dapat dibagi pada dua macam yaitu: 1) Al-Urf al-Lafdhi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz atau ungkapan tertentu. 2) Urf al-Khash. dapat dibagi pada dua bagian yaitu: 1) Al-Urf al-Shahih adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara‟. Macam-macam ‘Urf’ Urf itu dapat dilihat dari obyeknya. berlawanan dengan ketentuan syari‟at. tiada menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. b. Urf tidak bertentangan dengan nash yang qath‟i. Apabila dalam memahami ungkapan perkataan diperlukan arti lain. dan hakim dalam memutuskan perkara. dari cakupannya. yaitu: 1) Al-Urf al-„Aam yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. 54 . a. juga tidak membatalkan yang wajib. disyaratkan sebagai berikut : a. yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.2. adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. dan dari keabsahannya. Dari sisi keabsahannya dalam pandangan syara‟. 3. Urf terbagi kepada dua bagian.

bukanlah dalil yang berdiri sendiri. d. bedanya kemaslahatan dalam urf ini telah berlaku sejak lama sampai sekarang. Golongan Syafi‟iyyah dan Hanbaliyah. di antaranya: a. meskipun bertentangan dengan urf yang datang kemudian. Urf harus berlaku selamanya. banyak sekali ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Mereka beralasan. orang yang berwakaf harus dibawakan kepada urf pada waktu mewakafkan. 5.c. Kehujahan Urf Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqh tentang kehujahan 'urf. Qaidah Fiqhiyah dari Urf Para ulama ushul fiqih merumuskan kaidah-kaidah fiqih yang berkaitan dengan urf. Mereka beralasan firman Allah b. Apabila kita perhatikan penggunaan 'Urf ini. Oleh karena itu. a. sedangkan dalam al-mashlahah al-mursalah kemashlahatan itu bisa terjadi pada hal-hal yang sudah biasa berlaku dan mungkin pula pada hal-hal yang belum biasa berlaku. ketika ayat ayat Alqur‟an turun. bahkan pada hal-hal yang akan diberlakukan. e. tetapi erat kaitannya dengan al-mashlahah al-mursalah. Maka tidak dibenarkan urf yang datang kemudian. keduanya tidak menganggap urf sebagai hujah atau dalil hukum syar‟i. Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum b. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa 'urf adalah hujah untuk menetapkan hukum. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannyanash syari‟ah dan tidak mengakibatkan kemadaratan juga kesempitan 4. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut dalam Alqur‟an atau hadits. Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat 55 .

Jumhur ulama ushul fiqih berkata bahwa ilham tidak bisa dijadikan hujah dalam menentukan hukum syara‟ dan tidak boleh beramal dengan berdasar kepada Ilham karena yang ada di dalam hati itu adakalanya dari Allah seperti yang tertuang pada ayat Al-Syamsu: 8. Qaf: 16. B. sedangkan yang datang dari Syaitan dan jiwa tidak bisa dijadikan hujah. Mereka beralasan dengan firman Allah Swt dalam QS. Kehujahan Ilham itu menurut mereka hanyalah kemungkinan atau dugaan semata. Al-An'am: 121. ISTIDLAL ‘AL-ILHAM ‘ 1. dan juga ada dari syaitan seperti pada QS. Yang ditetapkan dengan urf sama dengan yang ditetapkan dengan nash. Secara istilah menurut ulama Ushul Fiqih antara lain: Ilham adalah sesuatu yang di tuangkan ke dalam hati berupa ilmu yang mendorong untuk beramal tanpa petunjuk ayat dan tanpa memperhatikqan hujah. Al-Syamsu: 8.c. Akan tetapi. pengkajian dan mencari petunjuk dalil dari Al-Qur‟an dan AlSunnah. Para ahli ushul fiqih berpendapat ilham yang datang dari Allah dapat menjadi hujah. itu disebut Ijtihad bukan disebut Ilham. Dan pula kadang yang ada dalam hati itu dari Al-Nafs/jiwa seperti firman Allah dalam QS. karena itu boleh beramal dengannya. 2. 56 . Dan hakekatnya tidak mungkin seseorang dapat membedakan di antara macam-macam Ilham tersebut kecuali setelah melalui penelitian. Sedangkan jika beristidlal / mencari petunjuk dalil dari Al-Qur‟an dan Al-Sunnah. Pengertian Secara bahasa Ilham artinya = memberitahukan dan menempatkan. Yang baik itu menjadi urf sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat d. Macam-macam dan Kehujahan Ilham Sebagian kalangan Sufi berpendapat bahwa Ilham dapat di jadikan hujah dalam menentukan hukum.

Dengan memperhatikan apa yang diungkapkan oleh para ulama di atas maka Ilham itu tidak bisa dijadikan hujah dan tidak boleh beramal dengan bersandar kepada Ilham. Selain itu. dan dari keabsahannya. Bagaimana kehujjahan 'urf dan ilham? 57 . Tugas Terstruktur 1. Sedangkan 'Urf adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan diterima oleh tabiat yang baik serta telah dilakukan oleh penduduk sekitar Islam dengan ketentuan tidak bertentangan dengan nash syara.Imam Al-Jurjani berpendapat bahwa Ilham tidak bisa jadi hujah menurut para ulama ushul fiqih kecuali menurut kalangan orang sufi. 'urf dan ilham secara bahasa dan istilah! 2. 'Urf mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ilham adalah sesuatu yang di tuangkan ke dalam hati berupa ilmu yang mendorong untuk beramal tanpa petunjuk ayat dan tanpa memperhatikqan hujah. Dilihat dari obyeknya. 'urf juga mempunyai beberapa qaidah. Perbedaan antara Ilham dan I‟lam sesungguhnya Ilham itu lebih khusus daripada I‟lam. Jelaskan pengertian 'adat. 'Urf terbagi pada beberapa macam. dari cakupannya. Al-Jurjani menyebutkan ada yang disebut Ilham dan ada yang disebut i‟lam. Dengan memperhatikan apa yang diungkapkan oleh para ulama di atas maka Ilham itu tidak bisa dijadikan hujah dan tidak boleh beramal dengan bersandar kepada Ilham. Rangkuman 'Adat adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. I‟lam itu bisa terjadi karena ada usaha sebelumnya dan kadang tidak melalui usaha sebelumnya yaitu dengan jalan tanbih/gugahan. Sebutkan qaidah-qaidah fiqhiyyah dari 'urf ! 3.

Landasan Qaidah 58 . Qaidah pertama : . landasan kaidah dan kaidah-kaidah yang Artinya : Urusan itu tergantung kepada maksudnya. BAHASAN A.QAWAID FIQHIYYAH TUJUAN Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan memahami qaidah dan qaidah masuk padanya.

Apa yang tidak disyaratkan menghadapkan niat secara jumlah dan tidak disyaratkan untuk merincinya. jika ia menentukannya dan menyalahi maka tidak menjadi madharat. jika ia menentukannya kemudia menyalahi maka menjadi madharat. Pokok itu bebas tanggung jawab 3. 3. Menurut pokok. memberlakukan keadaan semula atas keadaan yang sekarang 2. Maksud –maksud lafadh tergantung kepada niat orang yang melafadhkan. Apa yang disyaratkan menghadapkan niat secara jumlah dan tidak disyaratkan menentukannya secara rinci. 2. Pokok setiap peristiwa penetapannya menurut masa yang terdekat dengan kejadian 59 . B.Qaidah-qaidah: 1. Qaidah kedua : Keyakinan tidak dapat dihapus dengan keragu-raguan Landasan Qaidah Qaidah-qaidah 1.

dan adalah: “keyakinan tidak dapat dihapus dengan keragu- Soal Terstruktur 1. Ali Imran: 144. Sebutkan kaidah yang masuk dalam kaidah ! dan dan dan ! ! 60 . dan landasan kaidah antara lain hadis shahih riwayat Muslim. Jelaskan pengertian kaidah 2. Kaidah yang termasuk dalam kaidah dan yang termasuk kaidah . Sebutkan landasan kaidah 3. antara lain antara lain adalah: “urusan itu tergantung kepada maksudnya”. Landasan kaidah antara lain QS.Rangkuman Arti kaidah arti kaidah raguan”.

terpaksa. BAHASAN A. 7). lupa. 5) 61 . dan kaidah yang masuk ke Kesukaran itu menarik kemudahan Landasan Qaidah . 6). landasan kaidah. TUJUAN Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui kaidah dan dalamya. . . bepergian.QAIDAH FIQHIYYAH . Macam-macam keringanan sakit . 2) kebodohan. 4) kesukaran. 3) kurang mampu. Qaidah ketiga : . Sebab-sebab timbulnya keringanan 1).

3). keringanan mengakhirkan. pengurangan. Sesuatu itu bila sempit menjadi luas 2. Qaidah keempat : Artinya: Kemadharatan itu harus dilenyapkan Landasan Qaidah Qaidah-qaidah 1. keringanan pengguguran. Tidak ada haram karena darurat dan tidak ada makruh karena hajat / perlu. 6). Kemadharatan tidak dapat hilang dengan kemadharatan 2. Qaidah-qaidah 1. keringanan keringanan keringanan kemurahan. keringanan dengan perubahan. 5). 2). mendahulukan. 62 . Kemadharatan membolehkan yang terlarang 3. 7). 4). keringanan pengganti. Sesuatu itu bila luas menjadi sempit B.1).

Apabila berlawanan antara kemashlahatan dan kemafsadatan. Apabila dua kerusakan saling berlawanan. dikembalikan kepada Urf. diperhatikan mana yang lebih kuat / rajih di antara keduanya. Qaidah kelima : maka harus Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum Landasan Qaidah Perintahlah dengan ma‟ruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh Uruf itu ialah sesuatu yang dipandang baik. 7. diterima akal sehat. C. 8. Hajat (keperluan) kadang menempati tempat darurat 6. Adat sesuatu yang berulang-ulang tidak ada hubungan dengan akal. = setiap ketentuan yang dikeluarjan syara secara mutlak dan tidak ada pembatasan dalam syara dan dalam ketentuan bahasa. Menolak mafsadat didahulukan dari pada mengambil manfaat.4. Di sini Qaidah-qaidah 1. hendaklah diukur denganUkurannnya. Apa yang diperbolehkan karena darurat. 5. 63 . maka harus dipelihaha yang lebih berat madharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya.

Al-Qashash: 77. Al-Baqarah: 185. adalah: “kemadharatan itu harus dilenyapkan. dan arti kaidah . kaidah dan kaidah 64 . Sebutkan kaidah yang masuk dalam kaidah . kaidah . adalah: “adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum”. kaidah dan kaidah . Sebutkan landasan kaidah ! 3. dan kaidah ! . Jelaskan pengertian kaidah ! 2. yang termasuk kaidah dan yang termasuk kaidah . Landasan kaidah landasan kaidah landasan kaidah di antaranya adalah QS. Al-A'raf: 199. arti . di antaranya adalah di antaranya adalah di antaranya adalah Kaidah yang termasuk ke dalam kaidah . di antaranya adalah QS. Soal Terstruktur 1. dan di antara adalah QS. Adat kebiasaan yang titerapkan dalam satu segi tidak dapat menempati tempat syarat Rangkuman Arti kaidah kaidah adalah: “kesukaran itu menarik kemudahan”.2.

Syafi'i Karim. 65 . Dkk. Departemen Agama RI. Jakarta. Abdul Hamid Hakim. Dar Fikr al-Arabi. Diponegoro. 1981. 1958. Kaidah-kaidah Hukum Islam. Fiqih Ushul Fiqh. Syekh Muhammad Ali As-Sayis. 1972. 1995. Al-Ta‟rifat. Orba Sakti. Ushul al-Fiqh. As-Sulam dan Al-Bayan. 1998. Jakarta: Akademika Pressindo. Baerut 1992. 1986.DAFTAR PUSTAKA Abdul Wahab Khalaf. Bulan Bintang. Asbabun Nuzul. Ushul Fiqih. H. Bandung 1993. Bangil: Yayasan Al-Muslimun. al-Harmain. Kembali Kepada Alqur'an dan Al-Sunnah. Surabaya. Ilmu Fiqh. Bandung: Pustaka Setia. Ushul al-Fiqh. Al-Khudari. 1996. 1977. Jakarta. Al-Ma'arif. Mukhtar Yahya. Muhammad Abu Zahrah. Ushul Fiqih 1. Abdul Qadir Hassan. Qamarudin Saleh. Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami. DDII. 1992. 1993.A. Dar Al Kitab Al Arabi. 1985. Chaerul Uman. Munawar Khalil. Muhammad al-Thahan. Sa'adiyah Putra. Bandung. Baerut. Dar al-Fikr.Djazuli. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam. Taisir Mushthalah al-Hadits. Al-Jurjani.

66 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->