P. 1
DEFINISI WACANA

DEFINISI WACANA

5.0

|Views: 2,037|Likes:
Published by Easter G. Lambagan

More info:

Published by: Easter G. Lambagan on Mar 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

ISI KANDUNGAN NOTA WACANA Definisi wacana Ciri-ciri wacana Penanda wacana TUGASAN Soalan 1 Petikan Rujukan

Soalan 2 Menandakan penggunaan wacana dalam petikan Soalan 3 Menyatakan ciri-ciri wacana (berdasarkan petikan) Soalan 4 Mengemukakan aspek -aspek hubungan wacana (berdasarkan petikan) Rujukan Lampiran

NOTA WACANA .

DEFINISI WACANA Wacana ialah semua perkara yang melibatkan bahasa. Berikut merupakan definisi wacana yang dikemukakan oleh beberapa orang tokoh pengkaji bahasa dan juga takrifan kamus: Kamus Dewan (1996) y Keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan. Kamus Linguistik y Unit bahasa yang lengkap dan tertinggi yang terdi ri daripada deretan kata atau kalimat samada dalam bentuk lisan atau tulisan yang dijadikan bahan analisis. artikel. bahas. Asmah Haji Omar y Unit bahasa yang melebihi batas ayat dengan itu wacana boleh terdiri daripada ayat. Wacana ini direalisasikan dalam . sejumlah ayat. ucapan. Harimurti Kridalaksana (1984:208) y Wacana merupakan kesatuan bahasa terlengkap. forum. iaitu dalam hierarki gramatikal merupakan kesatuan tertinggi. tertinggi atau terbesar di atas khalimat atau klausa dengan koheren (kesepaduan) dan kohesi (perkaitan) tinggi yang berkesinambungan yang mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau bertulis. buku. cerpen. pertuturan atau percakapan. bab. y Kesatuan fikiran yang utuh. samada dalam bentuk lisan seperti pidato. atau sebagainya yang memerihalkan kesatuan dan hubungan antara butir fikiran dan juga perkembangan akaliah yang ada di dalamnya. dan novel. syarahan. ciri buku. ceraian. khutbah. Henry Guntur Tarigan (1987: 27) y Kesatuan bahasa yang terlengkap. atau tulisan sep erti surat. ceramah.

deskriptif (penggambaran). jenis ayat yang terbentuk ialah ayat perintah.bentuk karangan yang utuh seperti novel. ensiklopedia. 3. Wacana boleh ditulis dalam pelbagai bentuk tulisan. CIRI-CIRI WACANA 1. Wacana harus ada tujuan yang menentukan sesuatu jenis ayat. Setiap wacana perlu dikaji kaitan penutur dalam masyarakat secara amnya yang akan menentukan gaya wacana sama ada gaya formal atau tidak formal. eksposisi (pendedahan) atau penghujahan.Be gitu juga jika tujuan penutur adalah untuk mendapatkan maklumat. iaitu sama ada naratif (pemberian). jadi ayat yang terbentuk ialah ayat tanya. perbuatan. Wacana dapat digambarkan seperti: tujuan aralinguistik k ala ak ga a wacana isi susunan kosa kata tataba asa 2. kalimat atau kata yang membawa amanat yang lengkap. paragraph. .

keutamaan dan sebagainya. 8. 6. 5. Setiap ayat dalam wacana harus ada maklumat baru yang ada dalam ayat yang sebelumnya.Inferensi menambah maklumat kepada andaian da l azimnya bahagian ini diberi tekanan suara yang tinggi. Andaian disebut judul dan inferensi disebut ulasan. tempat.4. 7. Setiap wacana tidak boleh dimaksukkan maklumat yang bertentangan dengan maklumat yang terdapat dalam ayat sebelumnya.Ayat -ayat ini harus mempunyai urutan yang sangat rapat. waktu.Maklumat pertama dalam wacana digelar andaian manakala maklumat berikutnya disebut inferensi. Menentukan bentuk wacana yang dihasilkan. tujuan hubungan penghasil wacana dengan khalayak keutuhan susunan ciri-ciri wacana maklumat Tujuan y y y Menentukan jenis wacana yang digunakan. akibat. Tujuan sesuatu wacana juga berkaitan dengan retorik (teknik pemakaian bahasa). Sesuatu wacana mesti berdasarkan kaitan antara penutur dengan pendengar dalam bahasa lisan dan penulis dengan pembaca dalam bahasa tulisan. Wacana harus mempunyai andaian dan inferensi. . Dalam wacana perlu ada unsur -unsur susun atur menurut sebab.

seseorang penghasil wacana harus menyedari khalayaknya supaya dapat memilih laras bahasa yang sesuai. maka tahap pemahaman khalayak tentang wacana tersebut dikatakan sudah mencapai kesempurnaan. y Dua aspek penting yang menghasilkan wacana yang utuh: 1. Runtutan / koheren (kesinambungan idea). y Sebelum menghasilkan wacana. jika tujuan selari dengan penerimaan. y y Dapat dikesan melalui hubungan daripada segi kata dan tatabahasa. Seterusnya. Gramatikal . Keutuhan wacana dapat dianalisis daripada wujudnya hubungan antara bahagian dalam sesuatu wacana daripada aspek: 1. Keutuhan y Terhasil daripada wujudnya susunan yang berurutan atau teratur dalam sesuatu wacana. Leksikal 3. y Hubungan antara penghasil wacana dengan khalayak dapat dikaitkan dengan tujuan (penghasil wacana) dan penerimaan (khalayak) sesuatu wacana. Tautan / kohesi (keserasian hubungan). pembaca). y Menentukan sama ada sesuatu ujaran atau tulisan itu wacana atau kumpulan ayat yang tidak teratur. Semantik 2. 2.Hubungan penghasil wacana dengan khalayak y Wacana mesti berlandaskan hubungan antara penghasil wacana dengan khalayak (pendengar. y Tahap penerimaan khalayak adalah tinggi sekiranya mereka dapat memahami wacana yang disampaikan oleh penghasil wacana. penonton.

Hiponim 5. Sinonim 3. Unsur-unsur paralinguistik (tulisan-tanda baca. Hubungan memperkuat isi/hubungan penjelasan 8. Hubungan sebab dan hasil 3.Hubungan wacana daripada aspek semantik y Hubungan ini bermaksud hubungan daripada kesepaduan makna yang wujud dalam sesuatu wacana. Mengulang kata yang sama 2. nada suara) 9. Hubungan latar dan kesimpulan 5. lisan-air muka dan isyarat) Hubungan wacana daripada aspek leksikal y Hubungan ini dapat dilihat daripada wujudnya pertalian antara perkataan dalam sesuatu wacana. y Hubungan leksikal antara bahagian dalam wacana tercapai dengan cara memilih kosa kata yang serasi. Hubungan syarat dan hasil 6. Hubungan sebab dan akibat 2. Kesatuan topik/tema 11. y Cara memperolehi hubungan leksikal: 1. y Hubungan semantik antara bahagian wacana dapat diperincikan melalui: 1. Unsur bersambut . Kolokasi 6. intonasi. Hubungan sebab dan tujuan 4. Hubungan perbandingan 7. Unsur-unsur fonologi (hentian. Antonim 4. Situasi wacana 10.

Maklumat y Maklumat yang terkandung dalam sesuatu wacana dapat dibahagikan kepada maklumat lama dan maklumat baharu. bahkan. Penanda rujukan ± kata ganti nama diri orang dan kata ganti tunjuk. tambahan pula. Unsur perangkai ini dikenal sebagai penanda wacana. Antara penanda gramatikal yang mewujudkan keutuhan wacana: 1. malah. begitu juga. lagipun (b) Tambahan dan penegasan . frasa dengan frasa.berfungsi menjalinkan kata dengan kata.Hubungan wacana daripada aspek gramatikal y y Merupakan hubungan wacana yang berkaitan dengan tatabahasa. kata atau rangkai kata telah digunakan bagi merangkaikan ayat dengan ayat dan perenggan dengan perenggan. demikian juga. 3. tidak harus wujud: 1. serta ayat dan ayat. selain itu. Fungsi (a) Tambahan Contoh penanda wacana Selanjutnya. PENANDA WACANA y Untuk memastikan keutuhan wacana. tambahan lagi Lebih-lebih lagi. Maklumat yang bertentangan. 4. kata kerja (verba l) dan klausa. malahan. y Dalam sesuatu wacana. Penanda penghubung . Ellipsis-melibatkan penggunaan kata. Tantologi (mengulang idea) 2. frasa atau klausa yang telah disebut dalam ayat sebelumnya. seterusnya. y Setiap ayat mesti mempunyai maklumat baharu yang belum dinyatakan dalam ayat sebelumnya. Penanda penggantian ± proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur lain iaitu kata nama (nominal). klausa dengan klausa. 2. di samping itu.

namun begitu. sementara itu. secara keseluruhan Ringkasnya. sesuai dengan Sebagai contoh. kemudian. sungguhun begitu Oleh sebab itu. oleh yang demikian. mulanya. kini. dengan kata lain Untuk tujuan ini. oleh itu. secara amnya. kalakian. sewajarnya. sememangnya. seperti. namun demikian. secara umunya Sesungguhnya. berhubung dengan. ketiga. alkisah. maksudnya Semoga. di samping. akhirnya Di sini. pastilah. walaupun demikian. dengan ini. berhampiran dengan. lambat laun. contohnya Pertama. berkaitan dengan dari segi. misalnya. pendek kata. kedua. dengan itu. selepas itu. justeru. dengan demikian. jadi. dalam hal ini. akhir kata. pada masa ini. moga-moga. tentulah. sebermula (d) Sebab dan kesan atau lanjutan (e) Perkaitan (f) Waktu (g) Tempat (h) Perbandingan (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) Contoh Urutan Pernyataan semula Tujuan dan maksud Harapan Pendahuluan Rumusan singkatan Generalisasi Penekanan atau penegasan (s) Bahasa klasik Jadual 1. sebenarnya. yang pertama Kesimpulannya. berdekatan dengan Lain halnya. secara ringkas Pada umunya. akhirnya Iaitu. adapun. akan tetapi. dalam hal yang demikian. mudah-mudahan Sebagai pendahuluan. sebagai hasilnya Sehubungan dengan itu. dari sudut Sebelum itu. yakni. .0 : contoh penanda wacana yang kerap digunakan dan fungsinya. selepas itu.(c) Pertentangan Namun. maka. tegasnya. bagaimanapun. hal ini bermaksud. syahadan. nyatalah Hatta.

TUGASAN (SOALAN 1)  Petikan rujukan (SOALAN 2)  Menanda penggunaan wacana dalam petikan .

Dalam erti kata lain. Sem entara itu. yang dicerminkan oleh kehadiran karya sastera agung yang halus dan tinggi pemikirannya. Peradaban yunani masih kekal sebagai nilai budaya tinggi dengan adanya hasil kesusasteraan yang ditulis Homer yakni Iliad dan Odyssey. Oresteia di tangan Aeschylus. Hal ini menunjukkan . Sastera tinggi selalunya lahir mengiringi kemunculan tamadun dan perada ban besar dunia. peradaban Han di China memperlihatkan ketinggian budaya yang disertai oleh mahakarya kesusasteraan seperti Pinyin juga disebut sebagai Sanguozhi Pinghua atau Roman Tiga Kerajaan (Romance of The Three Kingdoms) yang dikumpulkan dan ditulis semula oleh Luo Guanzhong pada abad lampau. Oedipus karya Sophocies dan lain-lain lagi. Lebih daripada itu. Zakir Sejarah wujud sebagai roh kebudayaan yang mencerminkan nilai serta tingkat pemikiran sesebuah masyarakat. Tamadun Melayu-Islam yang berpusat di Melaka dahulunya juga menyaksikan kehadiran mahakarya sastera seperti Sejarah Melayu yang kemudian berkembang kepada Hikayat Hang Tuah. sastera memperlihatkan ketinggian tamadun sesebuah bangsa. tetapi menonjol oleh kebudayaan tinggi yang diwakili oleh karya sastera agung seperti Mahabrata dan Ramayana yang menjadi roh kepada kebudayaan India. Peradaban purba India pula muncul sebagai peradaban besar bukan hanya kekuatan politik ketenteraan. hikayat lain dan syair keagamaan. Perkembangan budaya tinggi ini lahir daripada pembangunan pemikiran masyarakat hasil daripada wujudnya peradaban dalam masyarakat tersebut.Leitkultur Teras ³Satu Malaysia´ Oleh S. yang kekal sebagai bukti kebudayaan tinggi Yunani. Setiap tamadun dan peradaban besar dihalusi serta diperkemas oleh kewujudan kebudayaan tinggi. Kebu dayaan tinggi ini wujud sebagai roh kepada peradaban itu.M. sastera tinggi ini mencerna nilai dan menjadikan budaya ini berjiwa dan bermartabat.

kebudayaan menjadi wajah kepada sebuah keperibadian baharu. Dalam dunia hari ini. Maka itu. Dalam keadaan ini. wujud sebuah masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Kepelbagaian budaya ini bergaul dan adakala terlakur dalam proses pembentukan masyarakat baharu. Dalam erti kata lain. Masyarakat yang berbeza ini muncul daripada masyarakat homogen yang menjadi masyarakat heterogen. iaitu budaya yang memimpin semua budaya lain yang terkandung bersama-sama. kebudayaan tinggi yang wujud itu selaluny a mewakili satu sifat bangsa yang berpusat kepada keperibadian bangsa tersebut.bahawa peradaban dan ketamadunan itu wujud secara lengkap. Budaya ini disebut sebagai leitkultur. dalam menstrukturkan kembali kebudayaan ini. yakni multibudaya yang bergaul dalamnya etnik atau bangsa yang bebeza. dilihat bah awa perlu suatu bentuk budaya utama yang menjadi teras kepada kepelbagaian tersebut. Apabila zaman berubah. maka kebudayaan mula menjadi sama ada sebuah warisan atau pembentuk nilai baharu dalam sesebuah masyarakat baharu. dan berlaku perpindahan serta pergerakan manusia yang mula memisahkan sempadan bangsa serta negara yang berasaskan sifat homogen. dan menghasilkan suatu bentuk nilai dan kerangka baharu yang melambangkan kehadiran sebuah peradaban baharu yang heterogen sifatnya. budaya asal mula diasak oleh budaya pendatang yang tidak boleh ditolak lagi. Dalam konteks ini. Pertembungan ini akan mewujudkan reaksi untuk memb ina kembali kebudayaan melalui dua bentuk proses iaitu asimilasi ataupun integrasi. diisi dengan keperkasaan negara dari sudut politik dan ekonomi dan kehalusan serta ketinggian pemikiran dari sudut budaya. permasalahan multibudaya dan pluralisme budaya ini menjadi suatu fenomena sejagat. secara de facto. budaya ini menjadi pelbagai. kebudayaan harus menjadi kedua-dua warisan dan pembentuk nilai baharu dalam masyarakat. Maka. Walau bagaimanapun. masyarakat yang sama sekali berbeza dengan zaman sebelumnya. leitkultur selalunya mewakili budaya . Dalam suasana mutakhir ini.

sekular. Leitkultur seterusnya menjadi pembimbing. Secara politik. penegasan terhadap suatu bentuk budaya tunggal iaitu budaya majoriti yang wajib diterima dan diamalkan oleh semua pihak dalam mendirikan sebuah kebudayaan tinggi yang homogen sifatnya itu kembali. demokrasi. konsep perpaduan dapat dibangunkan dalam sebuah pergerakan atau tindakan asimilasi. dan bukan sebuah budaya kuno E ropah yang bersifat berpusat -Barat (western-centric) yang mementingkan nilai barat (western-values) di bawah regim Kristian-Barat. Dari sudut kenegaraan . leitkultur mendukung prinsip ³liberal-demokratic basic order´ (Frelheithlitch-demokratischen Grundordnung). leitkultur mewujudkan patriotisme dan nasionalisme. hak asasi dan hak sivil. secara tuntas mempunyai sifat modenis. Leitkultur kemudian menjadi konsep politik yang kontroversi. Leitkultur mula diperdebatkan Bassam Tibi. melalui tindakan pegabsahan hak istimewa (affirmatif action). asas keperibadian masyarakat tersebut. Leitkultur merupakan sebuah konsep moden yang mula diperdebatkan di Jerman pada dekad akhir abad ke -20. konsep leitkultur juga dibawa dalam pemahaman yang lain. yang kemudian berdiri sebagai budaya tunggal (monocultural) yang melahirkan superioriti yang membawa budaya asimilasi. Europe ohne Identitat ( Europe Without Identity) sebagai sebuah budaya utama yang baharu. . Leitkultur didefinisikan sebagai budaya utama atau budaya ter as yang melambangkan keperibadian sesebuah negara bangsa. Dalam erti kata lain. yakni pengabsahan budaya teras yang berdasarkan budaya majoriti atau budaya asal. pencerahan. Tibi meletakkan leitkultur sebagai budaya universal yang berasaskan konsep multibudaya. apabila tafsiran yang pelbagai mula diberi mengikut kefahaman dikotomi budaya asal dan budaya pendatang. Bassam Tibi mengemukakan konsep leitkultur ini pada tahun 1998 dalam bukunya. seorang warga Jerman berketurunan Arab Syria yang berhujah tentang konsep multibudaya dalam konteks negara Jerman. Tibi bagaimanapun menolak ³parallel societies´ yang mewujudkan masyarakat minoriti yang bekerja bersama-sama dalam membangunkan negara tetapi. Walau bagaimanapun.asli yang sedia wujud. Maka. pada hakikatnya terasing atau terpisah daripada masyarakat majoriti yang dominan -politik (kulit putih) di sekeliling mereka.

Lammert berhujah bahawa walaupun budaya menjadi perhatian penting tetapi. (1050 patah perkataan) (Dipetik daripada majalah Dewan Sastera -Ogos 2009) . Dalam erti kata lain. iaitu sastera yang ditulis dalam bahasa Melayu secara langsung menjadi sastera kebangsaan. Sastera Melayu merupakan teras atau fundamental kepada kebudayaan kebangsaan. yakni sastera Malaysia. tidak semua nilai yang dibawa oleh budaya dalam pakej mul tibudaya itu dapat diterima sebagai nilai yang benar dan baik untuk sesebuah masyarakat yang besar dan pelbagai itu. Sebagai ciri budaya moden. masyarakat harus menentukan nilai manakah yang sah. Sekali gus sastera Melayu dalam bentuk sastera kebangsaan wujud sebagai leitkultur. dan tidak berubah -ubah mangikut keperluan atau keadaan semasa. Lammert menolak untuk melihat budaya utama atau fundamental ini sebagai leitkultur Jerman sebaliknya. kebebasan pengucapan dan kebebasan media untuk menyalurkannya harus menjadi bahagian penting daripada nilai fund amental ini. pada akhirnya multibudaya tidak mampu mencapai sesuatu yang bermakna dalam masyarakat yang mana semua nilai adalah sama. dan nilai mana yang tidak sah. Dalam soal multibudaya pula. Pandangan ini menjadi s atu lembaga yang tetap dan tidak berubah atau bergerak sembarangan oleh sebarang tekanan atau desakan budaya semasa. Jika hal ini berlaku. yakni bahasa Melayu. sebenarnya tiada sebarang nilai yang wujud di situ. Sastera Melayu. beliau melihatnya sebagai leitkultur Eropah. Seharusnya ada nilai utama (budaya asal dan asli) yang perlu diperkukuhkan sebagai kebudayaan negara.Di sini lahir pandangan Norbert Lammert yang menjelaskan masyarakat (Jerman) harus mencapai konsensus atas apa-apa yang disebut sebagai nilai fundamental yang mempunyai piawaian yang tetap. Dalam memperkatakan konflik nilai ini. Dalam erti kata budaya Melayu dengan entiti bahasa Melayu sebagai budaya utama atau teras kebudayaan Malaysia. Pembentukan Dasar Kebudayaan Kebangsaan boleh dilihat sebagai menegaskan budaya Melayu yang di entiti bahasa Melayu sebagai leitkultur kebudayaan Malaysia.

(SOALAN 3)  Menyatakan ciri-ciri wacana .

sastera memperlihatkan Penanda wacana . pada hakikatnya terasing atau terpisah daripada majoriti yang dominan -politik (kulit putih) di sekeliling mereka. Setiap tamadun dan peradaban besar dihalusi serta diperkemas oleh kewujudan kebudayaan tinggi. .dalam erti kata lain nilai dan menjadikan budaya ini berjiwa dan bermartabat. Tibi bagaimanapun menolak ³parallel societies´ yang mewujudkan masyarakat minoriti yang bekerja bersama-sama dalam membangunkan negara tetapi.bagaimanapun . Dalam erti kata lain .Penanda penghubung (i) Penghubung tambahan Contoh: Ayat Lebih daripada itu .CIRI-CIRI WACANA Terdapat beberapa penanda wacana yang digunakan dalam teks tersebut: 1.lebih daripada itu ketinggian tamadun sesebuah bangsa. kebudayaan tinggi yang Penanda wacana . melalui tindakan pengabsahan hak istimewa (affirmatif action). sastera tinggi ini mencerna .dan .walau bagaimanapun wujud itu selalunya mewakili satu sifat bangsa yang berpusat kepada bangsa tersebut. (ii) Penghubung tentangan Contoh: Ayat Walau bagaimanapun .

hikayat lain dan syair keagamaan.sebaliknya Eropah. dalam menstrukturkan kembali Penanda wacana . Maka . beliau melihatnya sebagai leitkultur .kemudian .seterusnya .Lammert menolak untuk melihat budaya utama atau fundamental ini sebagai leitkultur Jerman sebaliknya . dilihat bahawa perlu suatu bentuk budaya utama yang menjadi teras kepada kepelbagaian tersebut. (iv) Penghubung tempoh Contoh: Ayat Pananda wacana Tamadun Melayu-Islam yang berpusat di Melaka dahulunya juga menyaksikan kehadiran mahakarya seperti Sejarah Melayu yang kemudian berkembang kepada Hikayat Hang Tuah .sementara itu memperlihatkan ketinggian budaya yang diserta i oleh mahakarya kesusasteraan seperti Pinyin yang juga disebut sebagai Sanguozhi Pinghua atau .maka itu kebudayaan ini. budaya ini menjadi pelbagai. Sementara itu . asas dan keperibadian masyarakat tersebut. yakni .maka multibudaya yang bergaul dalamnya etnik atau bangsa yang berbeza. (iii) Penghubung musabab Contoh: Ayat Maka itu. Leitkultur seterusnya menjadi pembimbing. peradaban Han di China .

konsep perpaduan dapat dibangunkan dalam sebuah pergerakan atau tindakan asimilasi.Roman Tiga Kerajaan (Romance of The Three Kingdoms) yang dikumpulkan dan ditulis semula oleh Luo Guanzhong pada abad lampau. Penanda rujukan Contoh: Ayat Penanda wacana Budaya teras ini disebut sebagai leitkultur. Lammert berhujah bahawa walaupun multibudaya menjadi perhatian penting tetapi. 2. lahir pandangan Norbert Lammert yang menjelaskan masyarakat (Jerman) harus mencapai konsensus atas apa-apa yang disebut sebagai nilai fundamental yang mempunyai piawaian yang tetap. Dalam konteks ini. . leitkultur selalunya mewakili budaya asli yang sedia wujud. iaitu budaya yang memimpin semua budaya lain yang terkandung bersama sama.ini . seben arnya tiada sebarang nilai yang wujud di situ. Jika hal ini berlaku. pada akhirnya multibudaya tidak mampu mencapai sesuatu yang bermakna dalam masyarakat yang mana semua nilai adalah sama. dan tidak berubah -ubah mengikut keperluan dan keadaan semasa. Maka . Di sini. Dalam soal multibudaya pula.situ .sini .

dalam menstrukturkan kembali kebuadayaan ini.pandangan . . menjadi satu lembaga tetap dan tidak berubah atau bergerak sembarangan oleh sebarang tekanan atau desakan budaya semasa. Maka itu. Penanda penggantian Ayat Penanda wacana Di sini. dan tidak berubah -ubah mengikut keperluan dan keadaan semasa. iaitu budaya yang memimpin semua budaya lain yang terkandung bersama -sama.3.budaya teras . Pandangan ini. Budaya teras ini disebut sebagai leitkultur. dilihat bahawa perlu suatu bentuk budaya utama yang menjadi teras kepada kepelbagaian tersebut. lahir pandangan Norbert Lammert yang menjelaskan masyarakat (Jerman) harus mencapai konsensus atas apaapa yang disebut sebagai nilai fundamental yang mempunyai piawaian yang tetap.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->