KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA – PENDIDIKAN

MANUAL PENTADBIRAN INSTRUMEN SARINGAN LITERASI MEMBACA TAHUN 2 2011 (SARINGAN 4)
Manual Instrumen Membaca Saringan 4 Tahun 2 (2011)
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

KANDUNGAN
Kaedah Pentadbiran  Prosedur Pentadbiran Instrumen  Penggunaan Manual  Tata cara Pengisian Borang Pelaporan Penguasaan Individu (BPPI)  Penetapan Murid ke Program LINUS atau Arus Perdana Pentadbiran Instrumen  Konstruk  Arahan Guru  Tindakan Murid Lampiran Borang Pelaporan Penguasaan Individu (BPPI)
Manual Instrumen Membaca Saringan 4 Tahun 2 (2011) 1
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

2-5

6-12

KAEDAH PENTADBIRAN INSTRUMEN LITERASI MEMBACA PERKARA KAEDAH PENTADBIRAN

Pentadbiran

         

Instrumen membaca mengandungi 12 konstruk. Instrumen ini ditadbir secara lisan serta berterusan semasa waktu pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Instrumen ini ditadbir secara individu atau kumpulan kecil tidak melebihi tiga orang murid serta mengikut kesediaan murid. Instrumen ini ditadbir mengikut urutan konstruk. Setelah kesemua konstruk ditaksir, pentaksir boleh mengulang mana-mana konstruk yang belum dikuasai oleh murid. Murid boleh memberi respons secara mengeja atau membaca terus. Dicadangkan murid duduk bersebelahan pentaksir ketika pentaksiran dilaksanakan. Pentadbiran instrumen ini haruslah dilakukan dengan telus dan jujur. Kesemua konstruk hendaklah ditaksir dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Setiap konstruk yang dikuasai oleh murid hendaklah diisi dalam Borang Pelaporan Penguasaan Individu (BPPI) yang baharu seperti dilampirkan dalam manual ini. (BPPI Saringan 1 hendaklah dikepilkan bersama borang baharu ini).

Penggunaan Manual

   

Manual Literasi Membaca ini ialah panduan kepada pentaksir. Manual ini mengandungi kaedah mentaksir 12 konstruk literasi membaca berserta skema jawapan. Manual ini menerangkan secara terperinci tentang cara mentadbir setiap konstruk. Pentaksir hendaklah membaca manual ini dengan teliti dan memahaminya sebelum mentadbir instrumen.

Manual Instrumen Membaca Saringan 4 Tahun 2 (2011)
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

2

Cara Mengisi Borang Pelaporan Penguasaan Individu (BPPI)

    

Pentaksir perlu melengkapkan BPPI dengan nama murid, kelas dan tahun. Pentaksir perlu mencatat penguasaan murid bagi setiap konstruk pada ruang yang disediakan. BPPI yang telah lengkap diisi hendaklah disimpan dalam fail peribadi murid untuk tujuan rujukan . Jika murid bertukar ke sekolah lain, BPPI hendaklah dibekalkan bersama-sama murid. Tahap penguasaan minimum bagi literasi membaca adalah seperti yang berikut:
SARINGAN 4 KONSTRUK 1 a)5 b)8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 12 2 4 3 2 1 3 2  4 4 4 5 4 4 4 4 4 MEMBACA 5 10 5 5 5 6 5 5 5 5 5 a)5 b)8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 MENULIS 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5            PENGUASAAN SARINGAN 4 KUASAI TIDAK KUASAI

Manual Instrumen Membaca Saringan 4 Tahun 2 (2011)
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

3

Penetapan Murid ke Program LINUS atau Arus Perdana

 

Penguasaan konstruk dalam kedua-dua literasi membaca dan menulis diambil kira bagi menentukan sama ada murid memasuki Program LINUS atau mengikut Arus Perdana. Murid yang memasuki Program LINUS: Tidak menguasai mana-mana konstruk 1 hingga konstruk 8. Contoh:
SARINGAN 4 KONSTRUK MEMBACA 1 a)5 b)8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 4 4 5 4 3 4 5 4 1 1 5 10 5 5 5 6 5 5 5 5 5 4 3 a)5 b)8 4 4 5 5 4 3 4 3 4 1 0 MENULIS 5  10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2            KUASAI TIDAK KUASAI PENGUASAAN SARINGAN 4

Manual Instrumen Membaca Saringan 4 Tahun 2 (2011)
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

4

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Murid yang memasuki Arus Perdana: - Menguasai kesemua konstruk 1 hingga konstruk 8. Contoh:
KONSTRUK MEMBACA 1 a)5 b)8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 4 4 5 4 4 4 3 3 2 1 5 10 5 5 5 6 5 5 5 5 5 4 3 SARINGAN 4 MENULIS a)5 b)8 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5  10            PENGUASAAN SARINGAN 4 KUASAI TIDAK KUASAI

Manual Instrumen Membaca Saringan 4 Tahun 2 (2011)
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

5

PENTADBIRAN INSTRUMEN TUGASAN (KONSTRUK) ARAHAN GURU TINDAKAN MURID

Menunjukkan huruf vokal kepada murid dan 1.Keupayaan menamakan minta murid menamakan huruf tersebut. huruf vokal dan konsonan. (murid boleh menamakan atau membunyikan huruf vokal tersebut)
1. 2. 3. 4. 5.

a) Menamakan huruf vokal yang ditunjukkan oleh guru.

1.

2.

3.

4.

5.

Penerangan Keupayaan menguasai kemahiran membaca huruf vokal dan huruf konsonan yang ditunjukkan.

u

i

e

o

a

u

i

e

o

a

b) Menunjukkan huruf konsonan kepada murid dan meminta murid menamakan huruf tersebut.
1. 2. 3.

a) Menamakan huruf konsonan yang ditunjukkan oleh guru.
1. 2. 3.

b
4. 5.

g
6.

k
7.

b
4. 5.

g
6.

k
7.

n
8.

p
9.

r
10. m

y

n
8.

p
9.

r
10. m

y

c

j

c

j

Manual Instrumen Membaca Saringan 4 Tahun 2 (2011)
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

6

2. Keupayaan membunyikan suku kata terbuka. Penerangan Keupayaan menguasai kemahiran membunyikan suku kata terbuka.

Menunjukkan suku kata terbuka dan meminta murid membunyikan suku kata terbuka yang ditunjukkan .
1. 2. 3.

Membunyikan suku kata terbuka yang ditunjukkan oleh guru.
1. 2. 3.

la

pi

su

la

pi

su

4.

5.

4.

5.

ro

ne

ro

ne

3. Keupayaan membaca perkataan suku kata terbuka Penerangan Keupayaan menguasai kemahiran membaca perkataan suku kata terbuka.

Meminta murid membaca perkataan suku kata terbuka.
1. 2. 3.

Membaca perkataan suku kata terbuka yang ditunjukkan oleh guru.
1. 2. 3.

batu
4.

pipi
5.

koko

batu
4.

pipi
5.

koko

petola

bahasa

petola

bahasa

Manual Instrumen Membaca Saringan 4 Tahun 2 (2011)
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

7

4. Keupayaan membunyikan suku kata tertutup. Penerangan Keupayaan menguasai kemahiran membunyikan suku kata tertutup.

Menunjukkan perkataan suku kata tertutup dan meminta murid membaca perkataan yang ditunjukkan.
1. 2. 3.

Membunyikan suku kata tertutup yang ditunjukkan oleh guru.
1. 2. 3.

lat
4.

kul
5.

boh

lat
4.

kul
5.

boh

pis

ter

pis

ter

5. Keupayaan membaca perkataan suku kata tertutup. Penerangan Keupayaan menguasai kemahiran membaca perkataan suku kata tertutup.

Menunjukkan perkataan suku kata tertutup dan meminta murid membaca perkataan yang ditunjukkan.
1. 2. 3.

Membaca perkataan suku kata tertutup yang ditunjukkan oleh guru.
1. 2. 3.

atap

itik

tujuh

atap

itik

tujuh

4.

5.

6.

4.

5.

6.

manis

bersih

lompat

manis

bersih

lompat

Manual Instrumen Membaca Saringan 4 Tahun 2 (2011)
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

8

6.Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’. Penerangan Keupayaan menguasai kemahiran membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’.

Menunjukkan perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’ dan meminta murid membaca perkataan yang ditunjukkan.
1.

Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’ yang ditunjukkan oleh guru.

kilang

2.

goreng

1.

kilang

2.

goreng

3.

terung

4.

kosong

3.

terung

4.

kosong

5.

puding

5.

puding

7. Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi diftong. Penerangan Keupayaan menguasai kemahiran membaca perkataan yang mengandungi diftong.

Menunjukkan perkataan yang mengandungi diftong dan meminta murid membaca perkataan tersebut.
1.

Membaca perkataan yang mengandungi diftong yang ditunjukkan oleh guru.

kedai kilau saudari

2.

sekoi pantai

1.

kedai kilau saudari

2.

sekoi pantai

3.

4.

3.

4.

5.

5.

Manual Instrumen Membaca Saringan Cipta Kerajaan Malaysia 2011 (C) Hak 4 Tahun 2 (2011)
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

9

8. Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding. Penerangan Keupayaan menguasai kemahiran membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding.

Menunjukkan perkataan yang mengandungi vokal berganding dan meminta murid membaca perkataan tersebut.
1.

Membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding yang ditunjukkan oleh guru.

naik taat

2.

riuh haus

1.

naik taat

2.

riuh haus

3.

4.

3.

4.

5.

tuan

5.

tuan

9. Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

Menunjukkan perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung dan meminta murid membaca perkataan tersebut.
1. 3. 5.

Membaca perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung yang ditunjukkan oleh guru.
1. 3. 5.

nyala ungu syawal

2. 4.

wangi khabar

nyala ungu syawal

2. 4.

wangi khabar

Manual Instrumen Membaca Saringan 4 Tahun 2 (2011)
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

10

10. Keupayaan membaca perkataan berimbuhan awalan dan akhiran. Penerangan Keupayaan menguasai kemahiran membaca perkataan berimbuhan awalan dan akhiran.

Menunjukkan perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan akhiran. Meminta murid membaca perkataan tersebut.
1.

Membaca perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran yang ditunjukkan oleh guru.
1.

makanan

2.

melawat

makanan

2.

melawat

3.

bulatan

4.

berkebun

3.

bulatan

4.

berkebun

5.

terjumpa

5.

terjumpa

11. Keupayaan membaca ayat mudah. Penerangan Keupayaan menguasai kemahiran membaca ayat mudah.

Menunjukkan ayat mudah dan minta murid membaca ayat tersebut. 1. Itu kamera. 4. Adik ada jam. 3. Kucing suka makan ikan. 2. Amin bermain di padang.

Membaca ayat mudah yang ditunjukkan oleh guru. 7. Itu kamera. 6. Adik ada jam. 5. Kucing suka makan ikan. 8. Amin bermain di padang.

Manual Instrumen Membaca Saringan 4 Tahun 2 (2011)
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

11

12. Keupayaan memebaca dan memahami bahan rangsangan Penerangan Keupayaan menguasai kemahiran membaca dan memahami bahan rangsangan.

Menunjukkan petikan dan meminta murid membacanya, kemudian mengemukakan soalan secara lisan. Ini ikan. Ini ikan emas. Ikan emas ini warna jingga. Ikan emas hidup di dalam air.

Membaca petikan dan menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan.

Ini ikan. Ini ikan emas. Ikan emas ini warna jingga. Ikan emas hidup di dalam air.

1. Itu ikan apa? 2. Apakah warna ikan itu? 3. Di manakah ikan itu hidup?

4. Itu ikan apa? 5. Apakah warna ikan itu? 6. Di manakah ikan itu hidup?

Manual Instrumen Membaca Saringan 4 Tahun 2 (2011)
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

12

BORANG PELAPORAN PENGUASAAN INDIVIDU (BPPI)
NAMA MURID : ________________________________________________
SARINGAN 4 PENGUASAAN SARINGAN 4 TIDAK KUASAI SARINGAN 5

KELAS:_______________
PENGUASAAN SARINGAN 5 TIDAK KUASAI SARINGAN 6

TAHUN : ____________
PENGUASAAN SARINGAN 6 PENGUASAAN KESELURUHAN KUASAI TIDAK KUASAI

KONSTRUK

MEMBACA

MENULIS

KUASAI

MEMBACA

MENULIS

KUASAI

MEMBACA

MENULIS

KUASAI

TIDAK KUASAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

a b

5 10 5 5 5 6 5 5 5 5 5 4 3

5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2

5 10 5 5 5 6 5 5 5 5 5 4 3

5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2

5 10 5 5 5 6 5 5 5 5 5 4 3

5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2

Manual Instrumen Membaca Saringan 4 Tahun 2 (2011)
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011