(TEMPLET TUGASAN - VERSI BAHASA MALAYSIA

)

(MUKA SURAT HADAPAN)

<FAKULTI >

<SEMESTER / TAHUN >

<KOD KURSUS> <TAJUK KURSUS>

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : :

<NO MATRIKULASI> <NO. KAD PENGENALAN> <TELEFON> <EMEL ID>

PUSAT PEMBELAJARAN

:

<PUSAT PEMBELAJARAN>

<KOD KURSUS>

ARAHAN  Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda.  Sediakan jawapan tugasan anda mengikut susunan KRITERIA PENILAIAN (ASSESSMENT CRITERIA) seperti tertunjuk dalam RUBRIK. Jika RUBRIK TIDAK dibekalkan, ikut arahan/garispanduan yang ditetapkan oleh Fakulti bagi tugasan kursus berkenaan.  Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan TIDAK termasuk rujukan.  Taipkan jawapan anda dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5.  Tunjukkan bilangan perkataan di hujung tugasan anda.  Jadual dan gambar rajah jika ada, hendaklah menunjukkan tajuk yang wajar.  Senaraikan secara berasingan, rujukan/referensi dalam muka surat APENDIKS.

2

<KOD KURSUS>

APENDIKS

RUJUKAN / REFERENSI Nama Pengarang, (tahun), Tajuk Buku, Penerbitan

3