Budaya

³Apabila budaya menjadi penghalang,
hampir mustahil bagi kita untuk melakukan apa jua pun´

tindakan kita. tingkahlaku. . apa yang diperkatakan dan apa yang kita ada.‡ Budaya merangkumi:Nilai. dinilai. Kepercayaan. objek-objek material yang meliputi cara hidup sesebuah kelompok manusia ‡ Manifestasi yang difikirkan. ‡ Warisan sosial ±penghubung masa kini kepada masa lampau dan petnjuk masa hadapan. dipercayai.

Budaya material ( penciptaan artifak) oleh ahli masyarakat .Sosiologi: 2 sudut budaya 1. Budaya bukan material (intangibel ± pembentukan idea-idea) 2.

Budaya sukar diubah sebab: ‡ Anggapan -amalan dan nilai organisasi dianggap sebagai µbiasa sahaja¶ dan tidak perlu dipersoal ± sukar organisasi berubah ‡ Sukar difahami ± budaya bersifat implisit kelihatan ialah tingkahlaku. ritual dan upacara .amalanamalan.Schein (1985) ‡ Andaian-andaian asas dan kepecayaan yang dikongsi oleh warga organisasi.

Nias dan rakan-rakan (1989) Proses pembentukan budaya sebagai lapisan bawang yang dipotong memanjang tingkahlaku dipengaruhi norma-norma dan peraturan mencerminkan nilai-nilai kolompok sosial menjadi Sistem kepercayaan (Budaya sesebuah organisasi) .

peraturan yang membimbing tingkahlaku ahli masyarakat ‡ Objek material.untuk komunikasi dan transmisi budaya ‡ Nilai ± memberi garis panduan umum untuk hidup dalam masyarakat ‡ Norma.Komponen Budaya ‡ Simbol ±mempunyai makna kepada ahli sosial ‡ Bahasa. ± artifak dankaedah yang digunakan dalam kehidupan seharian kelompok sosial .

‡ Etnik / etnos kumpulan manusia / bangsa ‡ l/belakang keturunan nenek moyang yang sama (keturunan dari sejarah. negara asal. tradisi. bahasa. struktur dan sistem nilai).Klompok (etnik) ‡ Kaum/ masyarakat majmuk yang mempunyai klompok. budaya. . hidup berlainan sistem politik sama.

Bangsa .

Konsep-konsep budaya yang boleh digunakan untuk menganalisis budaya sekolah: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Konflik dan ketidaktekalan nilai Kawalan sosial Budaya ideal dan yang sebenar (ideal) Subbudaya Pertentangan budaya Perubahan budaya .

Budaya sekolah ‡ Cara berinteraksi. sosial dan personal yang dicapai oleh individu di sekolah . ‡ Mempengaruhi kemajuan akademik. berkelakuan dan harapan untuk hidup dengan harmoni.

sikap warga sekolah. artifak yang ditonjolkan dan sebagainya yang menjadi cara hidup sekolah.bentuk komunikasi.-Nilai dan kepercayaan sekolah dicerminkan melalui simbol. . amalan P&P istiadat. hubungan warga sekolah. upacara dan adat sekolah. keceriaan sekolah. -Budaya mencerminkan cara warga sekolah berfikir dan bertindak. visi dan misi sekolah. peraturan sekolah.

‡ Ritter & rakan-rakan (1979) .Budaya sekolah sebagai sahsiah (persoanlity) atau µthe feel of the school¶. budaya sebagai etos sekolah yang mencerminkan iklim sosial sesebuah sekolah.‡ Halpin dan Crofit (1962) . yang penting dalam keberkesanan sekolah ialah cara pelajar dilayan dan sosial sekolah. .

‡ Budaya formal iah kepada lah cara hidup di sekolah yang mengar .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful