Budaya

³Apabila budaya menjadi penghalang,
hampir mustahil bagi kita untuk melakukan apa jua pun´

‡ Budaya merangkumi:Nilai. tindakan kita. apa yang diperkatakan dan apa yang kita ada. Kepercayaan. dinilai. tingkahlaku. ‡ Warisan sosial ±penghubung masa kini kepada masa lampau dan petnjuk masa hadapan. objek-objek material yang meliputi cara hidup sesebuah kelompok manusia ‡ Manifestasi yang difikirkan. . dipercayai.

Budaya material ( penciptaan artifak) oleh ahli masyarakat .Sosiologi: 2 sudut budaya 1. Budaya bukan material (intangibel ± pembentukan idea-idea) 2.

Schein (1985) ‡ Andaian-andaian asas dan kepecayaan yang dikongsi oleh warga organisasi. ritual dan upacara . Budaya sukar diubah sebab: ‡ Anggapan -amalan dan nilai organisasi dianggap sebagai µbiasa sahaja¶ dan tidak perlu dipersoal ± sukar organisasi berubah ‡ Sukar difahami ± budaya bersifat implisit kelihatan ialah tingkahlaku.amalanamalan.

Nias dan rakan-rakan (1989) Proses pembentukan budaya sebagai lapisan bawang yang dipotong memanjang tingkahlaku dipengaruhi norma-norma dan peraturan mencerminkan nilai-nilai kolompok sosial menjadi Sistem kepercayaan (Budaya sesebuah organisasi) .

peraturan yang membimbing tingkahlaku ahli masyarakat ‡ Objek material. ± artifak dankaedah yang digunakan dalam kehidupan seharian kelompok sosial .untuk komunikasi dan transmisi budaya ‡ Nilai ± memberi garis panduan umum untuk hidup dalam masyarakat ‡ Norma.Komponen Budaya ‡ Simbol ±mempunyai makna kepada ahli sosial ‡ Bahasa.

tradisi. . budaya. ‡ Etnik / etnos kumpulan manusia / bangsa ‡ l/belakang keturunan nenek moyang yang sama (keturunan dari sejarah.Klompok (etnik) ‡ Kaum/ masyarakat majmuk yang mempunyai klompok. struktur dan sistem nilai). negara asal. hidup berlainan sistem politik sama. bahasa.

Bangsa .

Konsep-konsep budaya yang boleh digunakan untuk menganalisis budaya sekolah: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Konflik dan ketidaktekalan nilai Kawalan sosial Budaya ideal dan yang sebenar (ideal) Subbudaya Pertentangan budaya Perubahan budaya .

‡ Mempengaruhi kemajuan akademik. sosial dan personal yang dicapai oleh individu di sekolah .Budaya sekolah ‡ Cara berinteraksi. berkelakuan dan harapan untuk hidup dengan harmoni.

peraturan sekolah. upacara dan adat sekolah. hubungan warga sekolah.sikap warga sekolah. keceriaan sekolah. . visi dan misi sekolah.bentuk komunikasi.-Nilai dan kepercayaan sekolah dicerminkan melalui simbol. -Budaya mencerminkan cara warga sekolah berfikir dan bertindak. amalan P&P istiadat. artifak yang ditonjolkan dan sebagainya yang menjadi cara hidup sekolah.

. yang penting dalam keberkesanan sekolah ialah cara pelajar dilayan dan sosial sekolah. budaya sebagai etos sekolah yang mencerminkan iklim sosial sesebuah sekolah.Budaya sekolah sebagai sahsiah (persoanlity) atau µthe feel of the school¶.‡ Halpin dan Crofit (1962) . ‡ Ritter & rakan-rakan (1979) .

‡ Budaya formal iah kepada lah cara hidup di sekolah yang mengar .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful