Budaya

³Apabila budaya menjadi penghalang,
hampir mustahil bagi kita untuk melakukan apa jua pun´

tindakan kita. objek-objek material yang meliputi cara hidup sesebuah kelompok manusia ‡ Manifestasi yang difikirkan. apa yang diperkatakan dan apa yang kita ada.‡ Budaya merangkumi:Nilai. tingkahlaku. dinilai. . Kepercayaan. ‡ Warisan sosial ±penghubung masa kini kepada masa lampau dan petnjuk masa hadapan. dipercayai.

Budaya material ( penciptaan artifak) oleh ahli masyarakat .Sosiologi: 2 sudut budaya 1. Budaya bukan material (intangibel ± pembentukan idea-idea) 2.

Budaya sukar diubah sebab: ‡ Anggapan -amalan dan nilai organisasi dianggap sebagai µbiasa sahaja¶ dan tidak perlu dipersoal ± sukar organisasi berubah ‡ Sukar difahami ± budaya bersifat implisit kelihatan ialah tingkahlaku. ritual dan upacara .Schein (1985) ‡ Andaian-andaian asas dan kepecayaan yang dikongsi oleh warga organisasi.amalanamalan.

Nias dan rakan-rakan (1989) Proses pembentukan budaya sebagai lapisan bawang yang dipotong memanjang tingkahlaku dipengaruhi norma-norma dan peraturan mencerminkan nilai-nilai kolompok sosial menjadi Sistem kepercayaan (Budaya sesebuah organisasi) .

Komponen Budaya ‡ Simbol ±mempunyai makna kepada ahli sosial ‡ Bahasa.peraturan yang membimbing tingkahlaku ahli masyarakat ‡ Objek material.untuk komunikasi dan transmisi budaya ‡ Nilai ± memberi garis panduan umum untuk hidup dalam masyarakat ‡ Norma. ± artifak dankaedah yang digunakan dalam kehidupan seharian kelompok sosial .

‡ Etnik / etnos kumpulan manusia / bangsa ‡ l/belakang keturunan nenek moyang yang sama (keturunan dari sejarah. negara asal. tradisi. bahasa. hidup berlainan sistem politik sama.Klompok (etnik) ‡ Kaum/ masyarakat majmuk yang mempunyai klompok. struktur dan sistem nilai). . budaya.

Bangsa .

Konsep-konsep budaya yang boleh digunakan untuk menganalisis budaya sekolah: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Konflik dan ketidaktekalan nilai Kawalan sosial Budaya ideal dan yang sebenar (ideal) Subbudaya Pertentangan budaya Perubahan budaya .

Budaya sekolah ‡ Cara berinteraksi. ‡ Mempengaruhi kemajuan akademik. sosial dan personal yang dicapai oleh individu di sekolah . berkelakuan dan harapan untuk hidup dengan harmoni.

bentuk komunikasi. visi dan misi sekolah.-Nilai dan kepercayaan sekolah dicerminkan melalui simbol. . amalan P&P istiadat. artifak yang ditonjolkan dan sebagainya yang menjadi cara hidup sekolah. hubungan warga sekolah. peraturan sekolah. -Budaya mencerminkan cara warga sekolah berfikir dan bertindak.sikap warga sekolah. keceriaan sekolah. upacara dan adat sekolah.

budaya sebagai etos sekolah yang mencerminkan iklim sosial sesebuah sekolah.‡ Halpin dan Crofit (1962) .Budaya sekolah sebagai sahsiah (persoanlity) atau µthe feel of the school¶. yang penting dalam keberkesanan sekolah ialah cara pelajar dilayan dan sosial sekolah. ‡ Ritter & rakan-rakan (1979) . .

‡ Budaya formal iah kepada lah cara hidup di sekolah yang mengar .