PENYELESAIAN KONFLIK MORAL

Penyelesain Konflik Moral y Definisi konflik y Bentuk-bentuk konflik y Punca-punca konflik y Strategi pemninaan hirarki y Strategi pencairan masalah y Strategi kompromi .

y Dengan kata lain. idea dan organisasi.Definisi y Menurut Kamus Dewan: konflik bermaksudpertentangan antara individu. konflik bermaksud ketegangan yang timbul akibat terdapat beberapa kemungkinan atau syor yang berbeza dan tidak sepadan dalam usaha menanggani sesuatu isu .

Bentuk-bentuk konflik y Konflik Intra Personel :Konflik ini berkaitan dengan diri sendiri yang berkisar kepada matlamat dan kekecewaan. y Konflik Antara Personel: Konflik ini berlaku apabila wujud konflik antara seorang dengan seseorang yang lain atau antara individu dengan kumpulan. . y Konflik Antara Kumpulan :Konflik yang wujud dalam kumpulan akibat kedudukan hirarki jawatan dalam kumpulan dan konflik dalam menyelaraskan tugas kumpulan.

objektif atau nilai-nilai. y Perbezaan matlamat. y Kebergantungan. Konflik juga akan timbul akibat tidak setuju dengan matlamat. Konflik akan wujud apabila sesuatu bahan keluaran terhad. Ia bermaksud pengharapan seseorang kepada orang lain untuk mencapai satu hasil atau matlamat .Punca-punca konflik y Perkongsian punca bahan pengeluaran.

y Desakan untuk memperolehi kuasa.Punca-punca konflik y Ketidakjelasan tanggungjawab. Ini wujud apabila individu tidak dapat mempastikan tanggungjawabnya. Mereka akan berusaha sedaya upaya untuk mendapatkan kuasa . Ini akan berlaku apabila terdapat inidividu yang mempunyai cita-cita tinggi.

.Strategi pembinaan Hirarki y Strategi Pembinaan Hirarki adalah strategi yang menyusun atur nilai-nilai bermula dengan yang paling penting hingga ke bawah dalam menyelesaikan sesuatu masalah.

Oleh itu. Kebanyakan ahli kesatuan itu memegang jawatan yang tidak memerlukan kemahiran. jaminan kerja amat penting kerana tanpanya mereka dan keluarga masing-masing akan berdepan dengan pelbagai masalah sosial. Mereka kerap diberhentikan kerja dan tiada pula dana untuk membiayai program kebajikan bagi bekas pekerja yang menganggur kerana dibuang kerja.Kes ahmad y Ahmad adalah ketua kesatuan buruh. kepada kumpulan ahli ini. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful