PENYELESAIAN KONFLIK MORAL

Penyelesain Konflik Moral y Definisi konflik y Bentuk-bentuk konflik y Punca-punca konflik y Strategi pemninaan hirarki y Strategi pencairan masalah y Strategi kompromi .

konflik bermaksud ketegangan yang timbul akibat terdapat beberapa kemungkinan atau syor yang berbeza dan tidak sepadan dalam usaha menanggani sesuatu isu .Definisi y Menurut Kamus Dewan: konflik bermaksudpertentangan antara individu. idea dan organisasi. y Dengan kata lain.

Bentuk-bentuk konflik y Konflik Intra Personel :Konflik ini berkaitan dengan diri sendiri yang berkisar kepada matlamat dan kekecewaan. y Konflik Antara Personel: Konflik ini berlaku apabila wujud konflik antara seorang dengan seseorang yang lain atau antara individu dengan kumpulan. y Konflik Antara Kumpulan :Konflik yang wujud dalam kumpulan akibat kedudukan hirarki jawatan dalam kumpulan dan konflik dalam menyelaraskan tugas kumpulan. .

y Perbezaan matlamat. Konflik juga akan timbul akibat tidak setuju dengan matlamat. Ia bermaksud pengharapan seseorang kepada orang lain untuk mencapai satu hasil atau matlamat . Konflik akan wujud apabila sesuatu bahan keluaran terhad.Punca-punca konflik y Perkongsian punca bahan pengeluaran. y Kebergantungan. objektif atau nilai-nilai.

Punca-punca konflik y Ketidakjelasan tanggungjawab. Ini wujud apabila individu tidak dapat mempastikan tanggungjawabnya. Mereka akan berusaha sedaya upaya untuk mendapatkan kuasa . y Desakan untuk memperolehi kuasa. Ini akan berlaku apabila terdapat inidividu yang mempunyai cita-cita tinggi.

.Strategi pembinaan Hirarki y Strategi Pembinaan Hirarki adalah strategi yang menyusun atur nilai-nilai bermula dengan yang paling penting hingga ke bawah dalam menyelesaikan sesuatu masalah.

jaminan kerja amat penting kerana tanpanya mereka dan keluarga masing-masing akan berdepan dengan pelbagai masalah sosial.Kes ahmad y Ahmad adalah ketua kesatuan buruh. . Mereka kerap diberhentikan kerja dan tiada pula dana untuk membiayai program kebajikan bagi bekas pekerja yang menganggur kerana dibuang kerja. Oleh itu. kepada kumpulan ahli ini. Kebanyakan ahli kesatuan itu memegang jawatan yang tidak memerlukan kemahiran.