PENYELESAIAN KONFLIK MORAL

Penyelesain Konflik Moral y Definisi konflik y Bentuk-bentuk konflik y Punca-punca konflik y Strategi pemninaan hirarki y Strategi pencairan masalah y Strategi kompromi .

Definisi y Menurut Kamus Dewan: konflik bermaksudpertentangan antara individu. y Dengan kata lain. konflik bermaksud ketegangan yang timbul akibat terdapat beberapa kemungkinan atau syor yang berbeza dan tidak sepadan dalam usaha menanggani sesuatu isu . idea dan organisasi.

y Konflik Antara Personel: Konflik ini berlaku apabila wujud konflik antara seorang dengan seseorang yang lain atau antara individu dengan kumpulan.Bentuk-bentuk konflik y Konflik Intra Personel :Konflik ini berkaitan dengan diri sendiri yang berkisar kepada matlamat dan kekecewaan. . y Konflik Antara Kumpulan :Konflik yang wujud dalam kumpulan akibat kedudukan hirarki jawatan dalam kumpulan dan konflik dalam menyelaraskan tugas kumpulan.

Konflik juga akan timbul akibat tidak setuju dengan matlamat.Punca-punca konflik y Perkongsian punca bahan pengeluaran. Ia bermaksud pengharapan seseorang kepada orang lain untuk mencapai satu hasil atau matlamat . y Kebergantungan. Konflik akan wujud apabila sesuatu bahan keluaran terhad. y Perbezaan matlamat. objektif atau nilai-nilai.

Punca-punca konflik y Ketidakjelasan tanggungjawab. y Desakan untuk memperolehi kuasa. Ini akan berlaku apabila terdapat inidividu yang mempunyai cita-cita tinggi. Ini wujud apabila individu tidak dapat mempastikan tanggungjawabnya. Mereka akan berusaha sedaya upaya untuk mendapatkan kuasa .

Strategi pembinaan Hirarki y Strategi Pembinaan Hirarki adalah strategi yang menyusun atur nilai-nilai bermula dengan yang paling penting hingga ke bawah dalam menyelesaikan sesuatu masalah. .

Oleh itu.Kes ahmad y Ahmad adalah ketua kesatuan buruh. jaminan kerja amat penting kerana tanpanya mereka dan keluarga masing-masing akan berdepan dengan pelbagai masalah sosial. Kebanyakan ahli kesatuan itu memegang jawatan yang tidak memerlukan kemahiran. Mereka kerap diberhentikan kerja dan tiada pula dana untuk membiayai program kebajikan bagi bekas pekerja yang menganggur kerana dibuang kerja. kepada kumpulan ahli ini. .