O Kitav s¢mu!

a ialal pioses mengolal semula balan
buangan uniul menglasillan baiangan yang baiu. Kiiai
semula menguianglan balan buangan, menguianglan
penggunaan balan menial baiu, mengguianglan
penggunaan ienaga, menguianglan pencemaian udaia
(daii pembalaian), dan pencemaian aii (daii iapal
peilupusan) dan menguianglan pengeluaian gas iumal
liiau beibanding penglasilan baiang baiu daii balan
menial.
íi]í:]
Kiiai semula adalal lomponen uiama bagi
penguiusan balan buangan moden dan lomponen leiiga
bagi ¨Penguiangan pembaziian, Guna semula, Kiiai
semula¨ lieiali buangan.
O Balan bolel diliiai semula ieimasul lebanyalan
ienis laca, leiias, logam, plasiil, ielsiil, dan eleliionil
BOTOL PLASTIK
1ln MlnuMAn
1A
AMÞAPŧAnuA uA?
M CunA MuLA/l1A8
MuLA
O liip:]]laiimmi.blogspoi.com]:oio]oū]boiol-plasiil-
losong-selain-daii.liml