P. 1
DASAR EKONOMI BARU

DASAR EKONOMI BARU

|Views: 553|Likes:
Published by Hariz Hafizuddin

More info:

Published by: Hariz Hafizuddin on Mar 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

pdf

text

original

DASAR EKONOMI BARU (DEB) MERUPAKAN AGIHAN KEKAYAAN NEGARA KEPADA RAKYAT

Pendahuluan Kertas kerja ini dibahagikan kepada empat bahagian. Bahagian pertama membincangkan secara ringkas latar belakang DEB dan strateg-strategi yang telah dilaksanakan sehingga kini bagi mencapai matlamat-matlamat dasar tersebut. Ini akan diikuti dengna penganalisaan kritikal berhubung denga prestasi pencapaian matlamat-matlamat DEB tersebut seperti yang dilapokan dalam RML baru-baru ini. Bahgian ketiga menbincangkan prospeks pencapaian matlamatmatlamat DEB berkenaan melalui strategi-strategi yang dirancangkan perlaksanaanya di sepanjang tempoh RML nanti. Bahagian terakhir merumuskan beberapa isu penting keseluruhan kertas kerja ini yang semestinya mempunyai implikasi ke atas penggubalan dasar-dasar ekonomi negara selepas tahun 1990 nanti. Dasar Ekonomi Baru Pada asasnya, matlamat DEB seperti yang termaktub dalam Rancangan Malaysia kedua RMK) dan Rancangan-rancangan Lima Tahun seterusnya, mempunyai dua objektif utama: i. Mengurang dan seterunya membasmi kemiskinan dengan menambakan pendapatan dan membanyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada semua rakyat malaysia tanpa mengira kaum. Mempercepatkan penyusunan semuala masyarakat bagi memperbaiki keadaan ekonomi yang tidak seimbang supaya dapat mengurang serta menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi masing-masing. (RMK, 1971,1)

ii.

Strategi serampang dua mata di atas pula diprlukan untuk suatu matlamat terakhir yang lebih penting iaitu perpaduan nasional. Kesemua objektif di atas adalah saling kait mengait dan kuat-menguatkan di antara sau sama lain. Objektif perpaduan Nasional yang tulin tidak mungkin dapat dicapai jika sekiranya sebahagian besar daripada penduduk negara berada dalam keadaan kemiskinan dan juga sekiranya sebaagain besar daripada kekayaan negara dibolot oleh hanya segelintir kecil penduduk negara. Begitu juga halnya, kejayaan dalam usaha untu membasmi kemiskinan akan mempermudahkan lagi proses penyusunan semula masyarakat dan juga pemupukan integrasi nasional. Pendek kata, ketiga-tiga objektif di atas perlu dicapai untuk menjamin kestabilan dan kemakmuran masa depan negara. Pembasmian Kemiskinan

Pembangunan yang telah dicapai semenjak kemerdekaan sehinggalah tercetusnya tragedi "Mei 13", bukan sahaja tidak berjaya mengatasi masalah kemiskinan malah ianya pernah dikatakan telah memburukkan lagi masalah. Pembangunan ekonomi yang pesat dlaam jangkamasa tersebut tidak dapat dinikmati bersama oleh sebahagian besar penduduk negara. Kadar kemiskinan adalah tinggi sementara agihan pendapatan adalah semakin tidak setara. Di samping itu terdapat beberapa ciri kemiskinan tersebut yang boleh mengancam kestabilan politik dan ekonomi negara seperti yang dimanifestasikan oleh tragedi "Mei 13" dahulu. Diantara ciri-ciri tersebut termasuklah:
o

Kadar dan bilangan isirumah miskin yang terlalu tinggi di kalangan kaum Bumiputera berbanding dengan kaum bukan Bumiputera. Sebahagian besar daripada golongan miskin tersebut adalah terlibat di dalam sektor pertanian. Golongan miskin ini juga merupakan sumebr utama kuasa politik kerajaan.

o

o

Berasaskan kepada ciri-ciri di atas maka sayugianyalah sebahagian besar daripada strategi/polisi pembasmian kemiskinan telah memberikan tumpuan yanglebih kepada pembangunan sektor pertanian/luar bandar dan juga kepada golongan Bumiputera terutama selepas pelancaran DEB dan RMK dajulu. Di antara program-program pembangunan pertanian yang melibatkan matlamat pembasmian kemsikinan di kalangan kaum petani termasuklah:
o

Penempatan semula penduduk luar bandar ke dalanrancangan-rancangan kemajuan tanah seperti FELDA. Skim perairan raksaksa bagi kawasan-kawasan tanaman padai seperti MUDA, KEMUBU dan lain-lain. Pemberian berbagai jenis subsidi dan bantuan abgi petani-petani getah, padi dan nelayan. Penyediaan lain-lain infrastruktur bagi pengeluaran, pemerosesan dan pemasaran barang-barang pengeluaran pertanian.

o

o

o

Jadual 1 menunjukkan jumlah peruntuka yang diberikan bagi sektor pertanian dan pembangunan dan pembangunan luar bandar. Dapat dilihat bahawa peruntukan bagi pembangunan pertanian dan desa merupkan satu-satunya bahagian yang terbesar daripada keseluruhan peruntukan pembangunan iaitu26% bagi tempoh RMT (1981 ±85). Bagi RML pula sebanyak $11.8 billion atau 17.1 peratus daripada jumlah perbelanjaan telah diperuntukan bagi pembangunan sektor pertanian dan luar bandar. Jumlah peruntukan ini merupakan satu-satunya jumlah yang terbesar sekali bagi tempoh RML nanti. Kesemua program pembangunan pertanian/luar bandar di atas adalah tidak statik. Ianya sentasa dikaji dan diubahsuaikan dari masa ke semasa mengikut keadaan semasa sektor tersebut supaya pencapaian beberapa objektif pembangunan tersebut terutamanya dalam konteks DEB, dapat

dimaksimakan. Perlaksanaan Dasar Pertanian Negara (DPN) sejak tahun 1982 dahulu merupakan salah satu proses pengubahsuaian yang dimaksudkan akibat daripada masalah struktural yang telah menjejas pertumbuhan sektor pertanian dan dengan ini juga telah menjejas pencapaian matlamat DEB. Salah satu daripada objektif penting DPN ialah untuk memaksimakan pendapatan daripada pertanian melalui penggunaan sumber-sumber negara secara cekap (Kementerian Pertanian, 1984). DPN juga menggalakan perkebun secara koperatif dan penubuhan mini-estet bagi beberapa jenis keluaran pertanian bagi mengatasi masalah-masalah tanah terbair, saiz kebun yang kecil, perosesan, pemasaran serta pengurusan yang tidak cekap. Pengumuman beberapa jenis galakan cukai dalam Belanjawan tahun lepas, merupakan satu lagi pengubahsuaian strategi yang penting bagi membangunkan sektor pertanian. Galakan cukai yang diberikan meletakkan sektor pertanian setanding dengan lain-lain sektor. Ia merupakan satu perubahan/pembaharuan dalam struktur perlindungan di mana pada masa-masa lepas sektor pertanian kurang diberikan perlindungan tarif/cukai yang mencukupi dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan kepada sektor perindustrian. Kemiskinan di Bandar. Kemiskinan tidak hanya terbatas di kawasan-kawasan luarbandar sahaja. Akhir-akhir ini, kemiskinan bandar juga telah menjadi semakin dititikberatkan oleh kerajaan. Masalah kemiskinan bandar ini diburukkan lagi oleh fenomena penghijrahan desa-bandar terutamanya di kalangan kaum belia yang berlaku dengan pesatnya akhir-akhir ini. Kekurangan daya penyerapan sektor bandar/kilangan dari segi memberikan pekerjaan perumahan, kemudahan awam dan sebagainya menyebabkan timbulnya masalah pengangguran, taraf hidup yang rendah serta diikuti pula oleh beberapa masalah sosial yang lain seperti penyalahgunaan dadah dan lain-lain kes jenayah. Sebahagian besar daripada golongan miskin bandar ini terdiri daripada pekerjapekerja awam berpendapatan rendah, pekerja-pekerja kilang, dan pekerja-pekerja sektor "informal" di bandar. Diantara strategi penting untuk emgatasi masalah kemiskinan bandar ini termasuklah:
o

Strategi menggalakkan penyertaan penduduk bandar terutama kaum bumiputera dalam perdagangan dan perusahaan. Strategi penyediaan kemudahan asas terutama program perumahan awam kos rendah.

o

Penyusunan Semula Masyarakat Objektif penyusunan semula masyarakt dalam perspektif yang lebih luas meliputi:
o

Pengurangan ketidakseimbangan pendapatan dikalangan kumpulan-kumpulan etnik utama dan antara kawasan bandar dan luar bandar,

orang-orang Melayu dan syarikat-syarikat kepentingan Melayu hanya memiliki 2. Oleh sebab . india.43.4% daripada nilai saham syarikat-syarikat berhad dalam sektor korporat moden. 0.65. Penyusunan Hakmilik Syarikat Pada tahun 1970.47.0. o Penyusunan semula corak pemilikan dan pengusahaan dalam sektor syarikat supaya "menjelang tahun 1990 kaum Bumiputera dan syarikat-syarikat kepentingan Bumiputera akan memiliki 30% daripada stok-stok modal dalam syarikat-syarikat berhad dan perbadanan ±perbadanan awam. o Jadual 2 Semananjung Malaysia Pendapatan Purata dan Penegah Bulanan Isirumah ($) Melayu : Purata Penegah Cina : Penegah 268 172 120 Luar Bandar purata 200 139 India : Purata Penengah Semua Kaum : Purata Penengah 264 166 304 194 Bandar: Purata: Penegah 428 265 Jadual 2 di atas menunjukkan tingkat pendapatan purata bulanan bagi isirumah bebrapa kaum etnik utama di Semenanjung Malaysia dan juga bagi kawasan bandar dan luar bandar pada tahun 1970. Nisbah pendapatan isirumah luar bandar kepada pendapatan isirumah bandar pula adalah 0. Ia menunjukkan ketidakseimbangan pendapatan yang ketara di kalangan isirumah berbagi kaum dan juga di antara isirumah bandar dan luar bandar.21 dan 0.57. lain-lain bangsa dan juga semua kaum masing-masing adalah 0.Penyusunan semula corak gunatenaga di semua peingkat dan kategori supaya mencerminkan corak penduduk yang berbilang kaum. Contohnya: nisbah pendapatan purata bulanan isirumah melayu kepada pendapatan purata bulanan isi rumah cina.

Matlamat di atas dijangka dicapai didalam konteks pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab keupayaan kaum bumiputera untuk membeli dan memegang saham-saham tersebut adalah terhad maka beberapa agensi amanah telah ditubuhkan. maka proses pemindahan hakmilik sahamsaham tersebut kepada bumiputera perseorangan akan dilakukan secara berperingkat-peringkat.harta dan aktiviti sektor korporat moden in merupakan nadi utama aktiviti sektor perdagangan dan perindustrian maka sewajarnyalah kerajaan memberikan tekanan yang lebih untuk meningkatkan pemilikan dan kawalan ke atas stok-stok modal dalam sektor korporat ini. pertumbuhan modal yang pesat dan melibatkan pemilikan sekurang-kurangnya 30% daripada tambahan stok modal baru yang dihasilkan dan bukannya melalui penyusunan semula yang "disruptive" terhadap jumlah stok/modal yang sedia ada. Daripada 30% ini. Justeru oti RMK dan lebih jelas lagi RMT telah menetapkan bahawa menjelang tahun 1990 kaum Bumiputera dan syarikat-syarikat kepentingan Bumiputera akan memiliki 30% daripada stok-stok modal dalam syarikat-syarikat berhad dan perbadanan-perbadanan awam. dan dengan itu. disamping pemilikan semua jenis aset lain termasuk aset kewangan dan tanah dalam semua sektor ekonomi. ialah Yayasan Pelaburan Bumiputera (1978) yang kemudiannya menubuhkan sebuah anak syarikatnya dengan modal berbayar sebanyak $200 juta. Saham tersebut dari masa kesemasa dipindahmilikkan ke ASNB yang seterusnya dijual kepada bumiputera perseorangan sebagai saham amanah Skim Amanah Saham Nasional Berhad. memilih. . Apabila kaum bumiputera telah bersedia untuk membelinya. Pembentukan Sebuah Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Dikalangan Kaum Bumiputera.4% sementara agensi-agensi amanah Bumiputera pula sebanyak 22. golongan Bumiputera perseorangan dijangka memiliki 7. Salah satu aspek penyusunan semula masyarakat untuk mencapai keseimbangan diantara kumpulan etnik melibatkan pembentukan sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian dikalangan bumiputera yang berdaya maju supaya masyarakat ini dapat memiliki dan mengurus sekurang-kurangnya 30 peratus daripada jumlah kegiatan perdagangan dan perindustrian dalam negara di semua lapangan dan kegiatan ekonomi. Peranan agensi-agensi ini ialah untuk membeli dan menyimpan saham-saham tersebut bagi pihak kaum bumiputera. memiliki dan menguruskan satu kumpulan saham dalam syarikat-syarikat berhad dan agensi-agensi awam yang kukuh dan mempunyai tanggungan berhad serta potensi petumbuhan yang menggalakkan. Syarikat tersebut dikenali sebagai Pelaburan Nasional Berhad (PNB). Diantara agensi-agensi amanah bumiputera terpenting yang telah ditubuhkan selain daripada MARA.6%. Objektif utama PNB ialah untuk menilai. PNB pula telah menubuhkan Skim Amanah Saham Nasional (SASN) yang mengendalikan saham-saham Bumiputera perseorangan sebagai saham amanah.

4 India 185.6 (73. o o Oleh sebab tingkat pekerjaan dan pendapatan berkait rapat dengan taraf pengetahuan.2) (16. Jadual 3 Malaysia Gunatenaga Mengikut Sektor dan Kumpulan Etnik 1980 dan 1985 1980 Sektor Pertanian.0) 80. berbagai langkah telah dimabil untuk membantu kaum Bumiputera dari segi pengurusan. Bahagian kaum Malayu dalam pekerjaan ikhtisas yang memberi pendapatan tinggi adalah terlalu kecil jika dibandingkan dengan kaum bukan Melayu. Keadaan ini dapat dilihat dalam jadual 3. penyediaan ruang niaga.7) (9.Untuk tujuan ini. Kadar pengangguran yang tinggi dikalangan kaum Melayu.7) 8.3 Jumlah 1.2) .7) (9.8 Cina 318.5 Lain-lain 17.428. maka beberapa langkah pembangunan tenaga Melayu melalui sistem pendidikan dan latihan telah dilaksanakan.4) 43.0) (73. perhutanan ternakan dan perikanan % Perlombongan dan kuari % Bumiputera 1.9) 0. penyediaan kemudahan pelajaran dalam dan luar negeri.5 (53. latihan.6 (0.3 Lainlain 15. pemberian kontrakkontrak kerajaan.8) (100.6) 6.9) (16.8) 0. pemasaran dan sebagainya. pendidikan serta kemahiran.1) 27.9 Cina 313.6) (0.2) 21.3) 32. Penyusunan Semula Corak Gunatenaga Satu lagi aspek ketidakseimbangan diantara kaum yang paling ketara sekali ialah berhubung dengan agihan pekerjaan di antara kaum dan juga dipelbagaikan jenis dan taraf pekerjaan.3 (35.3 India 188. kewangan.2 (33.910.7 (1. Langkah-langkah tersebut termasuklah bantuan kewangan.5 (10.1 (100. keusahawanan. peruntukan kuota pekerjaan bagi kaum Bumiputera dan sebagainya. Diantra ciri-ciri pekerjaan tersebut termasuklah: o Penumpuan yang keterlaluan gunatenaga kaum Melayu dalam sektor pertama terutama pertanian sementara kaum-kaum lain pula tertumpu dalam sektor kedua dan ketiga.9) (0.0 (9.9 1985 Bumiputera 1.396.8 (54.

4 (54.3 60.816.725.7) 73.2 (0.4) 439.1) 110.9 (59.0 (1.7) 6139 33 (7.Pembuatan % Pembinaan % Elektrik.2) 44.3) 81.0) 78.4 (100.2 (100.8 (52.6) 2.8 (5.3 394.8 (0.3 (100.6) 249.0 (22.9 4.2) 2.0) 17.4 (36.1 (1.6) 147.0) 18.2 380.7 (42.6) 323.1) 87.1) (0.4) 7.7) 108.9) 28.2 (0.5) 0.3) 43.7 (39.4) 460.9) 389.101.8) 3.4) 0.7) 60.5) 3.8 (100.8 (1.1) 20.8) .8 (29.0) (38.3) 195.0) 0.6) 3.8 (40.5 (8. penyimpanan dan perhubungan % Perdagangan borong dan runcit.3 (53.1 755.0) 27.8) 15.9 (100.1) 7.8 (54.2 (9.1 (100.0 (100.3 (6.0 (9.7 (61.6 (39.9 (1.3) 2.0) 4.0) 209.7) 496.8 (0.3 (7.9 0.3) 0.5 352.0) 270.4) (7.3 (26.4) 5.5 75.4) 55.1) 0.8 (10. insuran. hotel dan restoran % Kewangan.3 5.3 (38.6 (55.3) 1.4 (10.6) 24.7) 42.7) (54.1 (0.1 (0.6) 1.1 (67.40 9.5) 9.1) 46.1 (0.0) 147.1 (22.9) 50.1 (1.6 (33.7 (100.4) 1.0) 676. harta rumah tanah dan perkhidmatan perniagaan % Perkhidmatan Kerajaan % PerkhimatanPerkhidmatan lain % Jumlah gunatenaga % 308.0) 31.9 (55.5 (35.0 (1.0 (0.1 (47.0 (7.2 (9.0 56.7 (8.4 (9.8 (0.3) 38.3 (28.1) 221.4) 64.8) 28.0) 658.9) 105.2) 38.5) 2.0 (61.8) 88.6 (27.9 (11.4 (0.3 (10.9) 147.7 (56.3 (33.7) 3.8 (50.826.4) 144.2 (59.6) 206.0) 373.2 (55.2 (100.4) 10.8 (67.4) 3.8 (10. gas dan air % Pengangkkutan.1) 20.5 (36.1 9.2) 506.

7 (75.921.9 (100.9 468.5) RML 15445.4 149.8) 2.4) 3.8 508.5) 5.4) 3.3 (57. 19870 dan Banci Penduduk dan Perumahan.0 (82.7) RMK 2350.6 (36.0 (10.1 (9.4 (10.4 18284. penyiasatan Tenaga Buruh.5 (22.1) 8.3 (23.3 (57.5) 5076.3 20521. 1970 -90 ($juta) Program Pembasmian kemiskinan (%) Penyusunan Masyarakat (%) Lain-lain (%) Jumlah 2861.7) 6666.108.1) RMT 6373.2 (0.8) 1.0 5. Peruntukan Perbelanjaan DEB Untuk melaksanakan strategi-strategi yang dibincangkan di atas kerajaan telah memperuntukkan sejumlah wang yang besar bagi tiapp-tiap rancangan lima tahunnya seperti yang ditunjukkan dalam jadual 4 berikut.0) 6.7 1.397. Jadual 4 Perbelanjaan Pembangunan kerajaan persekutuan bagi pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat.0 Sumber Jabatan perangkaan.0) 5.3 (17.1 (24.8) 2376.9) 65.679.5 541.2) 6.2) 196.0 (1.2) 45.3 (0.5) 5.3) .4) 295.6) RME 11617.0 (26.7 3.1) 29.3 (0.0 (100.9 (32.6) 105.Tenaga buruh % Pengangguran % Kadar pengangguran (%) 2.3 (67.7) 8898.4 46.1 (0.4 (32.0) 292.2 40. 1980.7 1931.9) 8.6 (9.6 (69.7 3.4 (71.6 (63.

Sebahagian besar daripadanya pula iaitu 82.Pada keseluruhannya. o Kadar-kadar kemiskinan bagi tahun 1984 di atas adalah jauh lebih rendah dengan apa yang dilaporkan dalam Kajian Separoh Penggal.2 pearatus pada tahun 1984. o Kadar kemiskinan bagi semua kumpulan miskin utama.9 pula bagi RML. 63. 71. RML telah menghuraikan dengan panjang lebar. Perubahan konsep pendapatan yang digunakan . Prestasi pencapaian Matlamat Pembasmian Kemiskinan 1. o Kadar kemiskinan di kawasan luar bandar telah berkurangan daripada 58.9 peratus dalam tempoh tersebut. peruntukan perbelanjaan pembanunan bagi program-program DEB adalah sebanyak 31. 37. perbincangan kita dalam bahagian ini dibahagikan mengikut matlamat-matlamat DEB berkenaan: Pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat.3 peratus pada tahun 1970 kepada 39.7 peratus pada tahun 1984 (mengikut RML). Jika pada tahun 1983 dahulu KSP ± RME melaporkan bahawa kadar kemiskinan di Semenanjung Malaysia adalah 30.4 peratus: pengurangan sebanyak 11. tetapi kurang meyakinkan.6 pada tahun 1983 (mengikut KSP ± RME) kepada 24. Ini juga merupakan kadar pengurangan yang pesat iaitu sebanyak 16.4 peratus pada tahun 1984. Rancangan Malaysia (KSP ± RME) keempat berhubung dengan akdar kemiskinan pada tahun 1983 (jadual 6).9 peratus pada tahun 1976 dan 8.9 peratus daripada jumlah peruntukan perbelanjaan bagi tempoh RMK.6 peratus bagi tempoh RMT. sebab-sebab berlakunya perbezaan yang begitu ketara.7 peratus pada tahun 1970 kepada 47. o Kadar kemiskinan di bandar telah berkurangan daripada 21. Kadar kemiskinan di Semenanjung Tanah Melayu telah berkurang daripada 49.8 peratus pada tahun 1976 dan seterusnya kepada 24. ianya telah berkurangan daripada 41.3 peartus bagi tempoh RME dan 29. kecuali pekebun kecil kelapa telah berkurangan.6 peratus pada tahun 1976 dan seterusnya kepada 18. Kadar kemiskinan Dengan menggunakan ukuran kadar kemiskinan ini.7 titik peratusan dalam tempoh satu tahun. Prestasi Pencapaian matlamat-matlamat DEB Setelah lebih kurang 15 tahun DEB dilancarkan bagaimanakah prestasi pencapaiannya ke setakat ini? Seperti di dalam bahagian di atas.1 peratus (RMK).3 peratus (RML). 28.3 peratus pada tahun 1970 kepada 17. RML melaporkan bahawa dalam tempoh 1970 ± 84.1 peratus tetapi pada tahun 1984 pula dilaporkan berkurangan kepada 18. Diantaranya termasuklah: i.5 peratus dan 75.7 peratus pada tahun 1984. adalah diperuntukkan bagi program-program penyusunan semula masyarakat.6 peratus (RMT). Begitu juga dengna kadar kemiskinan luar bandar.

Pentakrifan semula konsep isirumah daripada asas perusahaan kepada asas pekerjaan utama ketua isirumah. bantuan sewa kediaman serta penggunaan barang-barang yang dikeluarkan sendiri oleh isirumah juga diambilkira dalam banci dan penyiasatan-penyiasatan" (RML:1986. Kumpulan Pekebun-Pekebun Kecil Getah (PKG) Mengikut KSP ± RME. Pengubahsuaian takrif garis pendapatan kemiskinan. 106). penyediaan beberapa jenis perkhidmatan oleh kerajaan seperti bekalan api. Walaupun pentarifan semula konsep pendapatan di atas adalah rasional tetapi kemasukan beberapa butir penerimaan ke dalam liputan pendapatan adalah kurang menyakinkan. Kadar kemiskinan di antara kedua-dua tahun tersebut. pada tahun 1983 terdapat sebanyak 405. Contohnya penerimaan subsidi oleh penanam padi walaupun akan meningkatkan pendapatan petani tetapi ia hanya bersifat sementara sahaja dan bukan akibat daripada peningkatan daya pengeluaran yang berkekalan. i. Di samping itu juga. Tetapi mengikut RML pula.8 ribu buah isirumah PKG sementara kadar kemiskinan di kalangan PKG pula adalah 61.2 ribu isirumah PPKG sementara kadar kemiskinannya dalah 43. Justeru itu jumlah pendapatan isirumah telah meningkat dengan banyaknya dan ini menyebabkan insiden kemiskinan jatuh dengan pesatnya pada tahun 1984. Dalam beberapa kawasan penanaman padi. faedah dan dividen. Jumlah pendapatan isirumah juga "mengambilkira kesan sepenuhnya berbagai program yang dijalankan oleh kerajaan seperti pemberian subsidi dan penyediaan perkhidmatan kerajaan "RML. Beberapa contoh akan dapat menjelaskan perkara ini.4. 104)". kirakira 69 peratus atau $1230 daripada pendapatan bersih tahunan purata petani sebanyak $1780 adalah merupakan subsidi harga yang diberikan oleh kerajaan (RML. Konsep pendapatan yang digunakan dalam RML adalah lebih menyeluruh dan meliputi "bukan saja jumlah upah dan gaji yang diterima oleh isirumah tetapi juga pendapatan yang diperolehi daripada pekerjaan sendiri. dan penerimaan berserta bayaran-bayaran pindahan termasuk biasiswa dan pencen. hakmilik harta termasuk sewa tempat kediaman. Persoalannya.ii. 103 ±4). iii. kesihatan. 1986. skim pemberian subsidi harga dan baja ini mungkin tidak mampu diteruskan selama-lamanya dan apabila ini berlaku pendapatan petani berkenaan juga akan turut merosot. pada tahun 1984 terdapat hanya 115. Pentakrifan semula konsep isirumah juga telah menyebabkan perubahan yang besar dalam saiz kumpulan beberapa jenis isirumah dan ini juga mengakibatkan perbezaan yang besar.5 ribu buah lagi? Mungkinkah golongan ini tidak lagi mengerjakan kebun-kebun getah masing-masing dan oleh sebab itu mereka dikumpulkan ke dalam kumpulan isirumah lain? Ini tidak mungkin kerana jumlah isirumah PKG pada tahun 1976 . 1986. pelajaran sebahagian besarnya merupakan perbelanjaan kepada isirumah. Nilai rumah yang didiami sendiri.1 peratus. kemanakah digolongkan isirumah PKG yang selebihnya iaitu sebanyak 260. Kos persendirian (out of pocket cost) untuk mendapatkan perkhidmatan-perkhidmatan tersebut merupakan satu peratusan yang besar daripada jumlah pendapatan mereka. seperti kawasan MUDA di Kedah. Dalam keadaan di mana kedudukan kewangan kerajaan menghadapi kemerosotan. air.

Adalah tidak menasabah untuk mengatakan bahawa perbezaan tersebut berpunca daripada penukaran aktiviti pertanian PKG kepada aktiviti lain.9 ribu buah isirumah (pada tahun 1983 mengikut KSP ±RME) kepada hanya 67.6 ribu buah isirumah sementara kadar kemiskinannya adalah hanya 10.7 ribu buah isirumah PKG sementara mengikut KSP ± RME dan juga banci RISDA 1977 terdapat sekurang-kurangnya 490 ribu buah isirumah PKG. Kumpulan Petani-Petani Lain Kumpulan ini meliputi pekebun kecil kelapa sawit. sudah pasti banci RISDA 1977 yang laporan akhirnya disiapkan pada tahun 1983 telah terlebih dahulu dapat mengesan fenomena ini sejak tahun 1976 lagi. terdapat 464.3 ribu buah pada tahun 1984 menikut RM1. Mengikut RML.2 peratus.000 PKG yang telah menukar aktiviti mereka. pembuatan.0 peratus. Adalah agak sukar untuk menyakinkan bahawa terdapat sebegitu banyak isirumah yang dikumpulkan dalam kategori di atas kerana aktiviti-aktiviti yang terlibat adalah bersifat "urbanbased" kecuali konsep luar bandar diubah untuk meliputi bebrapa bandar besar dalam Semenanjung. maka paling banyak terdapat 10. pekebun kecil nenas dan penanaman tembakau.5 ribu buah isirumah ± sementara kadar kemiskinannya adalah 34.seperti yang dilaporkan dalam RML adalah juga jauh berbeza dengan yang dilaporkan dalam RME. Mengikut RML pula pada tahun 1984. dan pernternak ayam itik dan ternakan-ternakan lain. pengangkutan dan kemudahan awam. iii. pembinaan.2 ribu isirumah. Jika perbezaan ini disebabkan PKG telah mengubah pekerjaan mereka. Industri-industri lain Kumpulan ini terdiri daripada isirumah-isirumah luar bandar yang ketuanya terlibat dalam sektor perlombongan. ii. pada keseluruhannya hanya lebih kurang 20. Dengan itu juga kadar kemiskinan berkurang daripada 61.4% (1984) ± pengurangan/perbezaan sebanyak 17. pada tahun 1976 terdapat sebanyak 126. pada tahun 1983 terdapat sebanyak 161.0 peratus.7% dalam masa setahun. . dan KSP ± RME. dan perdagangan dan perkhidmatan. Mengikut anggaran KSP ± RME.1% (1983 kepada 43. kumpulan ini merupakan satu-satunya kumpulan yang terbesar dalam kawasan luar bandar dan terdiri daripada sebanyak 763. pada tahun 1984.000 hektar setahun sahaja kebun-kebun getah telah ditukar penggunaan kepda tanaman-tanaman lain. data yang diperolehi oleh RISDA tersebut adalah lebih tepat dan berwibawa daripada data yang diberikan oleh pihak EPU. ± perbezaan sebanyak 302. Akibat daripada pentakrifan semula konsep isirumah tersebut bilangan isirumah miskin PKG telah berkurangan daripada sebanyak 247. Jika dianggarkan tiap-tiap seorang PKG memiliki 2 hektar kebun getah. Tambahan pula dari segi ketepatan angka jumlah isirumah PKG. Secara puratanya. pekebun kecil lada hitam.7 ribu buah isirumah dalam kumpulan ini sementara kadar kemiskinananya adalah 54. Mengikut RML.

6 peratus pada tahun 1983 kepada 24.4 . pentakrifan semula konsep isirumah dan pengurangan garis pendapatan kemiskinan kesemuanya dapat menerangkan kejatuhan yang pesat kadar kemiskinan di antara tahun 1983 ± 84.9 (%) 23. Besar kemungkinan garis pendapatan kemiskinan ini telah turunkan sedikit semasa menganggarkan kadar kemiskinan pada tahun 1984 tersebut.3 483. (000) Luar bandar Bandar Jumlah 388. ini bererti kita sudah hampir mencapai matlamat pembasmian kemiskinan DEB seperti yang ditunjukkan dalam jadual 7 di bawah.0 513.9 125.1 16. Walaubagaiman pun adalah sukar untuk membuat apa-apa penyelidikan bebas untuk menentukan kesahihan dan ketepatan garis pendapatan kemiskinan ini. sehingga sekarang tidak ada angka-angka rasmi mengenainya.2 18.0 9.3 (%) 24.1 peratus pada tahun 1983 kepda 18. perluasan liputan konsep pendapatan. Ketiga-tiga faktor di atas.7 8.4 peratus pada tahun 1984.Pentakrifan semula isirumah luar bandar yang melibatkan pengelompokan secara bersar-besaran isirumah daripada kumpulan isirumah yang mempunyai kadar kemiskinan yang tinggi kepada kumpulan yang mempunyai kadar kemiskinan yang rendah telah menyebabkan kadar kemiskinan luar bandar Semenanjung Malaysia (SM) telah berkurang dengan banyaknya daripada 41. Jika kita menerima kadarkadar kemiskinan yang dilaporkan dalam RML tersebut sebagai sah dan tepat.7 Pencapaian 1984 Bil. tetapi sebagai kesimpulannya sememangnya diakui bahawa insiden kemiskinan mungkin telah berkurangan tetapi tidaklah sepesat yang dilaporkan dalam RML. Berhubung dengan penganggaran semula garis pendapatan kemiskinan dan kesannya ke atas kadar kemiskinan. (000) 402 81. Walaupun masih banyak lagi isu yang boleh ditimbulkan berhubung dengan isu kemiskinan ini. Ini juga dapat mererangkan kejatuhan di dalam kadar kemiskinan keseluruhan abgi SM daripada 30.7 peratus pada tahun 1984. Jadual 7 Matlamat dan Pencapaian Strategi Pembasmian Kemiskinan Isirumah miskin Matlamat 1990 Bil.

Sudah banyak terdapat kajian dan penulisan tentang perkara ini sama ada meliputi keseluruhan isirumah misking di SM mahupun bagi satu-satu kumpulan isirumah miskin tertentu. Mengikut aliran ini kemiskinan Melau luar bandar adalah berdasarkan struktur eksploitasi monopoli ±monopsoni yang membawa keuntungan berlebihan kepada orang tengah dan kemiskinan kepada petani-petani. Aliran kedua pula dipanggil aliran budaya yang berpendapat bahawa kemiskinan orang-orang Melayu berpunca daripada pegangan nilai-nilai Islam yang salah terutama sekali sikap menyerah diri disamping cita-cita dan dorongan yang rendah. undang-undang perwarisan Islam dan pertambahan penduduk. Beliau berpendapat kemiskinan luar bandar adalah disebabkan oleh kesan dasar serta undang-undang tanah yang diperkenalkan oleh pemerintah penjajah British dan diteruskan lagi sehingga sekarang. Aliran ketiga dikenali sebagai teori penggantungan yang menumpukan faktor kemiskinan dari segi antara bangsa. walaupun berbeza. Oleh sebab itu. dan tanah terbiar. Aliran pertama menekankan kelemahan/kepincangan institusi dan struktur ekonomi dan seosial yang menjadi sumber utama kemiskinan. ia mempunyai suatu persamaan penting iaitu masalah kemiskinan boleh diatasi melalui campurtangan polisi terutamanya oleh kerajaan. Seperkara lagi yang perlu diperhatikan ialah berhubung dengan tingkat keterlaluan golongan miskin tersebut. kemiskinan masih lagi merupakan satu-satunya masalah yng penting dan berterusan. tetapi jurang kemiskinan (poverty gap) ± perbezaan antara pendapatan isirumah miskin dengan garis pendatapan kemiskinan mungkin lebih besar daripada yang dijangkakan. Walaubagaimana pun pada kenyataannya. Satu cabang daripada aliran di atas ialah teori pemilikan tanah separuh feudal yang diperkenalkan oleh Syed Husin Ali. Kemiskinan terus wujud di Malaysia akibat pergantungan dan penglibatan dalam pembahagian kerja antarabangsa yang baru. kertas kerja ini akan merumuskan sahaja penemuan-penemuan penting dalam kajian-kajian tersebut.Sekali imbas kelihatan bahawa matlamat pembasmian kemiskinan di kawasan bandar telah di capai sepenuhnya sementara bagi kawasan luar bandar ianya hampir-hampir tercapai. Perbincangan di atas hanya tertumpu kepada ulasan ke atas statistik kemiskinan dan belum lagi menyentuh tentang keberkesanan dasar dan strategi yang telah dilaksanakan untuk membasmi kemiskinan. Keberkesanan polisi dan strategi kerajaan boleh dinilai dengan melihat sejauh manakah ianya dapat mengatasi masalah-msalah kemiskinan yang disebutkan dalam teori-teori diatas. Pada keseluruhannya terdapat tiga aliran pemikirn mengenai kemiskinan di Malaysia (Mehmet. kita tidak semestinya berpuashati dengan pencapaian dalam tempoh 1970 ± 84 tersebut. Diantaranya termasuklah masalah-masalah: o Agihan tanah yang tidak setara dan asprk-aspek yang berkaitan. penyewaan. Oleh sebab itu. Walaupun jumlah bilangan isirumah miskin telah berkurangan. Teori-teori ini. RML tidak memberikan apa-apa maklumat tentang perkara ini. Malah kita masih perlu meningkatkan usaha untuk mengurangkan atau sekurang-kurangnya mempertahankan tingkat pencapaian sekarang. saiz kebun yang kecil. . Juga kita tidak ada maklumat tepat tentang pengaruh kesan-kesan luar seprti keadaan turun/naik harga dunia kommoditi utama ke atas kadar kemiskinan. pemecahan tanah. 1986).

o o o o Kos pembangunan yang tinggi Liputan peserta Kekurangan kawasan Status peserta dan generasi selepasnya.000 keluarga petani. pemasaran.Institusi yang merangkumi pengeluran. pemasaran. o Strategi pembangunan tanah dan kawasan merupakan satu-satunya strategi terpenting untuk membasmi kemiskinan luar bandar. Pendapatan kaum peneroka telah meningkat jauh melebihi garis pendapatan kemiskinan. o Nilai dan sikap. pemerosesan. Jika sekiranya objektif pembangunan adalah hanya untuk meningkatkan pendapatan ke taraf lebih sedikit daripada pendapatan garis kemiskinan. Walaupun pendapatan purata tahunan petani di bawah program ini meningkat daripada $1330 pada tahun 1983. Berhubung dengan langkah-langkah memperbaiki beberapa institusi luar bandar. Sebahagian besar daripadanya pula diperuntukkan bagi projek-projek pembangunan tanah FELDA.700 untuk tanaman kelapa sawit tetapi ia hanya melibatkan 94. Dalam tempoh 1970-85.000 orang penduduk. Strategi ini secara serentak mempunyai unsur-unsur memperbaiki masalah-masalah agihan tanah yang tidak setara. Sementara itu ia hanya melibatkan 5. serta proses pengeluaran. Sebahagian besar daripada peruntukan bagi program pembasmian kemiskinan dibelanjakan untuk tujuan ini. maka pembangunan in-situ adalah lebih berkesan dari segi pembasmian kemiskinan kerana ia melibatkan bilangan isirumah yang lebih besar lagi. 1986. Ini bergantung kepada objektif pembangunan semasa. kredit dan sebagainya. Kos pembangunan penempatan semula seorang peneroka telah meningkat dengan pesatnya terutama dalam dekad ini daripada $37500 pada tahun 1980 kepada $53500 pada tahun 1985. Disebaliknya pendapatan purata peserta FELDA telah meningkat kepada $6000 untuk tanaman getah dan $14. Keadaan diatas menimbulkan persoalan samada strategi pembangunan tanah baru merupakan satu-satunya strategi yang lebih sesuai berbanding dengan strategi pembangunan in-situ. Namun terdapat berberapa isu yang kerap dikemukakan mengenai strategi ini.000 keluarga petani (RML. tetapi ia melibatkan sebanyak 456. Kejayaan strategi di atas memang tidak dinafikan terutama dalam mengatasi masalah kemiskinan kaum peneroka berkenaan.7 ribu hektar tanah telah dibangunkan dan seluas 534 ribu hektar daripadanya telah dimajukan oleh FELDA. Dalam tempoh tersebut FELDA telah menempatkan semula sebanyak 94. Contohnya sebanyak $4. Disebaliknya pula strategi pembangunan in-situ disamping menggunakan jumlah peruntukan yang hampir sama ia telah dapat memberi faedah kepada lebih kurang 456000 keluarga petani.8 peratus daripada jumlah isirumah luar bandar. perosesan dan pengurusan yang tidak cekap.344). Diantaranya termasuklah. berbagai agensi kerajaan telah ditubuhkan. seluas 1283.4 bilion atau hampir 30 peratus daripada peruntukan program pembasmian kemiskinan disediakan untuk pembangunan tanah dan kawasan. Namun keberkesanannya dari segi menyediakan berbagai .

Walau bagaimanapun dalam keadaan kemelesetan sekarang sudah tentu keupayaan kaum Bumiputera perseorangan untuk memiliki saham juga adalah terjejas. terutama sektor bank dan kewangan. Sebenarnya strategi ini telah dimulai sejak tahun 1983 lagi dan prestasinya adalah menggalakkan kerana dalam tempoh 1983-85 sebanyak $4016.5 juta atau 94 peratus daripada pertambahan dalam hakmilik kaum bumiuptra dan agensi amanah telah disumbangkan oleh Bumiputera perseorangan. o Dalam beberapa sektor. masih lagi kekal dan mengambil masa yang lama untuk diatasi. o Disamping prestasi yang memuaskan di atas terdapat beberapa aspek yang perlu diambil perhatian. Pencapaian 30% hakmilik saham oleh kaum Bumiputera. Pertambahan yang selebihnya adalah sumbangan agensi amanah. Contohnya dari aspek pemasaran prestasi sistem pemasaran barang-barang keluran pertanian masih lagi tidak menunjukkan kemajuan yang diharapkan. o Bahagian hakmilik Bumiputera perseorangan berbanding dengna pemilikan agensi amanah Bumiputera adalah semakin meningkat dan pada tahun 1985 bahagian hakmilik Bumiputera perseorangan telah melebihi hakmilik yang dipegangn oleh agensi-agensi amanah. namun kesan struktur pencukaian/ perlindungan yang telah diamalkan untuk sekian lama sebelumnya.7 peratus pada tahun 1970 kepada 57. sehingga tahun 1990 nanti lebih banyak bergantung kepada kaum bumiputera perseorangan "kerana kerajaan akan terus menghadapi sumber-sumber kewangan yang terhad" (RML. mempunyai kesan bersih negatif terhadap aktiviti luar bandar/pertanian. keupayaan rakyat Malaysia lain untuk memiliki saham tambahan adalah semakuinmeningkat. peratusan hakmilik bumiputera perseorangan dan agensi amanah juga telah meningkat daripada 2.perkhidmatan sokongan kepada aktiviti luar bandar masih lagi terhad. .6 peratus pada tahun 1970 kepada 12. Disebaliknya pula.5% pada tahun 1985 o Dalam tempoh yang sama.8 peratus pada tahun 1985. perlombongan dan perladangna pemilikan bumiputera dan agensi-agensi amanah teleh mencapai lebih daripda 50 peratus. Jadual 9 akan menjelaskan perkara ini. Penyusunan Semula Masyarakat i. 1986. peratusan hakmilik rakyat Malaysia telah meningkat daripada 36. 140). Penyususnan smeula hakmilik syarikat-syarikat berhad. Jadual 8 menunjukkan kedudukan pemilikan modal saham syarikat-syarikat berhad shingga tahun 1985 Daripada jadual tersebut beberapa perubahan jrlas kelihatan diantaranya termasuklah: Dalam tempoh 1970 ± 85. Walaupun terdapat perubahan yang besar terhadap struktur pencukaian semenjak tahun lepas. struktur pencukaian yang diamalkan sehingga tahun lepas dan sebahagiannya masih lagi diteruskan. Akhir sekali.1% pada tahun pada 1980 dan 74.5 peratus (1980) dan 17.

Ini menunjukkan bahawa strategi supaya sebanyak sekurang-kurangnya 30 peratus dari pertambahan stok saham diperuntukkan kepada kaum Bumiputera telah tidak dilaksanakan sepenuhnya.0 Jadual 10 di atas menunjukkan bahawa sejak tahun-tahun kebelakangan ini.0 Dalam tempoh 1980-85.Jadual 9 Pecahan Pemilikan Saham Tambahan (1980-85) Pertambahan Saham Bumiputera Bukan Numiputera Asing Jumlah Pertambahan Nilai (4 juta) 9496.6 % 21.8 65.5 43691.9 26403.4 28711.5 100.2 2712. sebanyak 73.5 10.8 peratus daripadanya telah meningkat dimiliki oleh kaum Bumiputera sementara 65.3 100.7 12. Jadual 10 Agihan Pemilikan Saham Tambahan (1983 ± 85) Pertambahan Saham Bumiputera Bukan Numiputera Asing Jumlah Pertambahan Nilai (4 juta) 4272. stok modal saham syarikat-syarikat berhad telah meningkat lebih sekali ganda iaitu sebanyak $4367.7 peratus pula dimiliki oleh kaum bukan Bumiputera.5 peratus daripada pertambahan dalam stok-stok saham baru diperolehi oleh Rakyat Malaysia yang lain sementara kaum Bumiputera hanya mampu memiliki sebanyak 16.2 peratus sahaja.2 73. Masalah ini menjadi lebih serius lagi jika kita melihat kepada keadaannya dalam 3 tahun terakhir perlaksanaan RME iaitu dalam tempoh 1983-85 seperti yang ditunjukkan dalam jadual 10 di bawah.7 5483.6 hanya 21.2 19418. Akhir-akhir ini terdapat dakwaan bahawa pelabur-pelabur terutama para pelabur asing kurang berminat untuk melabur disebabkan oleh DEB khususnya syarat ekuiti . Perkara di atas dibincangkan di sini kerana ia ada kaitannya dengan beberapa isu semasa yang timbul sekarang ini.8 % 16.

kaum Bumiputera perlu memiliki lebih daripada 30 peratus saham-saham tambahan.7 peratus pada tahun 1983 kepada 17. Justeru itu akhir-akhir ini syarat ekuiti ini telah dilonggarkan. dalam tempoh 1980 ±85 yang lepas. Satu lagi keadaan yang harus diambil perhatian ialah peratusan pemilikan saham Bumiputera dan agensi-agensi amanah dalam tahun-tahun terakhir ini. Oleh sebab itu adalah tidak sepenuhnya benar untuk mengatakan bahawa DEB menghalang pelaburan. Dengan menggunakan satu formula yang khusus dan berasaskan kedudukan ekonomi pada tahun 1970. beberapa peratuskan daripada saham-saham baru yang akan diujudkan sehingga tahun 1990 yang mesti dimiliki oleh kaum bumiputera supaya matlamat DEB tercapai? Dengan menggunakan formula yang sama serta data yang terdapat dalam RML. Dalam ertikata . Thillainathan menganggarkan bahawa kaum Bumiputera perlu memiliki 44% daripada tiap-tiap tambahan dalam saham jika sekiranya matlamat 30 peratus pada tahun 1990 hendak dicapai.8 peratus daripada tiap-tiap tambahan saham sehingga tahun 1990. kaum Bumiputera hanya mampu memiliki sebanyak 21.8 peratus dari tambahan saham (saham baru) dalam tempoh berkenaan.8 peratus pada tahun 1985. Sebagai strategi untuk mencapai matlamat ini maka kaum Bumiputera disyaratkan diperuntukkan 30 peratus daripada tiap-tiap tambahan dalam jumlah saham. Walau bagaimanapun perbincangan di atas menunjukkan bahawa syarat ekuiti telah tidak dilaksanakan sepenuhnya.yang dikenakan supaya 30% daripada ekuiti baru diperuntukkan kepada Kaum Bumiputera. Ada dua langkah yang perlu diambil untuk menentukan menjelang tahun 1990 kaum Bumiputera akan memiliki 30 peratus dari jumlah saham Jumlah saham yang sedia ada pada tahun awal perlaksanaan iaitu tahun 1970 perlu disusun semula supaya peratusan pemilikan kaum Bumiputera mencapai 30 peratus. o Sebanyak 30 peratus daripda tambahan saham (saham baru) perlu diperuntukkan kepada kaum Bumiputera. Sebenarnya tanggapan di atas adalah kurang tepat. Umum berpendapat bahawa mengikut matlamat DEB kaum bumiputera dan agensi-agensi amanah dirancangkan akan memiliki sebanyak 30 peratus dari jumlah saham pada tahun 1990 nanti. kaum Bumiputera perlu memiliki sekurangkurangnya 51. Jika sekiranya syarat ini telah dipatuhi sepenuhnya sudah pasti kaum Bumiputera memiliki sekurang-kurangnya 30 peratus daripada pertambahan stok saham tersebut. Konsep Pemilikan 30 Peratus Terdapat berbagai kekeliruan dikalangan orang rasmi berhubung dengan konsep ini. Sebagaimana yang dibincangkan sebelum ini. o Oleh sebab peratusan pemilikan awal kaum Bumiputera pada tahun 1971 adalah kecil.7 juta kepada $13546. maka untuk memastikan matlamat pemilikan pada tahun 1990 tercapai.9 juta tetapi dari segi relatifnya pemilikan tersebut telah berkurangan daripada 18. Dengan berasaskan kedudukan sebenar agihan pemilikan sahm pada tahun 1985. Walupun jumlah nilainya telah meningkat sebanyak 46 peratus iaitu daripada $9274.

0 30.4 90927. maka besar kemunkinannya matlamat ini tidak akan tercapai. Dimana: p .Matlamat pada tahun 1990 iaitu 30%.2 bilion saham baru pada tiap-tiap tahun sehingga tahun 1990.9 25541. 88 dan 89.7 28.0 83190. 25.0 (b) Saham bumiputera 13547.Kadar petumbuhan purata tahunan saham iaitu bersamaan 9.4 (c) (% 17.3 35678.$5. 1986. 23.0 a. Berasaskan kepada formula.8% p . Analisa di atas menunjukkan bahawa kaum Bumiputera dan agensi-agensi amanah perlu memiliki sebanyak $3. 87.3 .Peratusan pemilikan bumiputera dalam tiap-tiap tambahan saham = 51. Dan memandangkan bahawa strategi sekarang merancangkan supaya sebahagaian besar daripada tambahan saham tersebut diperolehi oleh Bumiputera persendirian.8 20.9 16887.0 108626. t .4. Seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Jumlah saham x peratusan pemlikan saham Bumiputera c.3 23.5 30415.8 peratus.1 99383.3 peratus setahun (RML.3% setahun. g . kaum bumiputera perlu memiliki sebanyak 20.7 dan 28 peratus daripada jumlah saham pada tahun 1986. Dengan jangkaan pertumbuhan purata tahunan saham adalah 9. 141) b.Peratus pemilikan Bumiputera pada tahun asal iaitu 1985 = 17.lain.0 118728. Jadual 11 Hakmilik saham 1985 ± 1990 ($ juta) (a) Tahun 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Jumlah saham 76112. .3.7 21276.4 25.

penyimpanan.4 peratus daripada jumlah saham. 1986.Memandangkan kepda keadaan di atas maka RML telah menganggarkan semula matlamat DEB berkenaan dengan merancangkan supaya menjelang tahun 1990 kaum Bumiputera akan memiliki sebanyak $26309 juta atau 22 peratus sahaja daripada jumlah saham (RML. pengangkutan.6) 286 (8. namun keupayaan kaum Bumiputera untuk mencapainya masih boleh dipersoalkan lagi.5 peratus daripada tambahan dalam saham. Penyusunan Semula Gunatenaga Secara ringkasnya terdapat beberapa perubahanb dari segi corak gunatenaga semenjak DEB dilancarkan sehinggalah pada tahun 1985. kecuali kumpulan perkhidmatan. Jadual 12 o o Malaysia : keahlian kumpulan-kumpulan iktisan yang berdaftar mengikut kumpulan etnik 1984 Profesion Arkitek % Akauntan % Bumiputera 103 (15.0) lain 9 (1.4) 75 (2. sehingga tahun 2000 sekalipun. Dalam semua kategori pekrjaan. kewangan penyertaaan gunatenaga Bumiputera masih lagi kekurangan. Bagi sektor-sektor lain seperti perlombongan.3) Jumlah 658 (100. Bahagian gunatenaga Bumiputera dalam kumpulan ikhtisas dan teknik yang berpendapatn tinggi masih lagi rendah dan tidak menggambarkan bahagian mereka dalam jumlah penduduk negara sebaliknya. bahagian Cina dan India melebihi bahagian penduduk mereka dalam beberapa pekerjaan yang berpendapatan tinggi jadual 12. Ini bermakna kaum Bumiputera perlu memiliki sebanyak 29. Walaubagaimana pun sebahagian besar daripada mereka adalah dalam kumpulan pekerjaan yang berpendapatan rendah. Diantaranya termasuklah o pengwujudan corak gunatenaga yang lebih menggambarkan komposisi penduduk dalam beberapa sektor seperti pembuatan.9) Cina 539 (18. perdagangan.8) India 7 (1. dan perhubungan. Walaupun matlamat ini adalah lebih rendah daripada matlamat asal DEB. penyertaan pekerja Bumiputera telah meningkat.9) 2678 (82.1) 195 (6. pembinaan.0) . 140).0) 3234 (100. Dalam keadaan di atas. kaum Bumiputera hanya mampu memiliki 26.

0 peratus pad atahun 1990. Sehingga tahun 1985. 6.8) 3779 (41.Jurutera % Doktor Gigi % Doktor Veterinar % Juruukur % Peguam % Jumlah % 3. Mengikut DEB.0) Sumber: RML.7 peratus berbanding dengan kadar pengangguran kaum Cina 5.4) 286 (29.1 peratus bagi seluruh Malaysia.3) 128 (26. 122 Suatu aspek yang perlu diambil perhatian berat adalah berhubung dengan pengurangan kadar pengangguran.0 peratus pada tahun 1990.5) 335 (2.7 peratus (1975). .0) 444 (46. pengangguran keseluruhan dirancangkan berkurangan daripada 8. Kadar pengangguran kaum Bumiputera adalah 8.9 peratus.6) 13881 (100. Keadaan ini sudah tentu akan menjejas usaha untuk pembasmian kemiskinan dan juga penyusunan semula gunatenaga.1 peratus pada tahun 1970 kepada 5.6) 43 (2. Daripada seramai 684.0) 662 (100.0) 26081 (100. bukan saja kadar pengangguran keseluruhan adalah lebih tinggi daripada matlamatnya tetapi juga kadar pengangguran bagi seluruh negara dan juga bagi kumpulan ethnik lain. 1986.8) 272 (16. 5.9) 557 (32. 11. India danlain-lain kumpulan ethnik.8) 39 (5.4) 37 (7.0) 5473 (21.0 ribu atau 68. Kadar pengangguran kaum Bumiputera pula dijangka akan dapat dikurangkan daripada 8.0 peratus masing-masing bagikaum Bumiputera.0) 1698 (100.5 peratus (1980) dan 4.3 peratus terdiri daripda kaum Bumiputera. Cina.7) 826 (48.0 peratus.0) 9294 (67.2) 194 (20.6) 17 (2.7) 16154 (61.8 peratus dan 5. Keadaan akan menjadi lebih seius lagi menjelang tahun 1990 apabila kadar pengangguran akan meningkat lagi kepada 10.4) 33 (3.9) 752 (5.0) 486 (100.500 (25.1 peratus (1980) dan 4.2 ribu orang penganggur nanti. India 8.3) 237 (35.3) 369 (55.0 peratus pada tahun 1970 kepad 6.4) 123 (25.4 peratus dan lain-lain kaum 5.9) 198 (40.0) 957 (100.1 Bumiputera pula dijangka akan dapat dikurangkan daripada 8.5) 625 (2.5 peratus. seramai 467.

Agihan pendapatan bagi semenanjung Malaysia kelihatan telah bertambah baik dengan nisbah pendapatn purata kepada pendapatan median berkurangan daripada 1. nisbah ketidakseimbangan telah menurun daripada 0.513 kepada 0.Ketidakseimbangan Pendapatan Semua kumpulan ethnik telah menikmati pendapatan yang meningkat dalam tempoh 1970 ± 84. Berhubung dengn agihan pendapatan antara kaum pula didapati bahwa telah berlaku sedikit pembaikan di mana nisbah pendapatan min kaum cina dan India kepada pendapatan min kaum Melayu telah berkurangan (jadual 13).46 1979 1980 .480 dalam tempoh 1970 ± 84.46 pada tahun 1984. Berdasarkan kepada ukuran Angkali Gini. ii.59 494 326 1. Walau bagaimanapun pembaikan ini hanya berlaku semenjak tahun1980 kerana dalam tempoh 1970 ± 79 keadaanya adalah tidak berubah. Namun dari segi agihannya mengikut intra dan inter-ethnik seta kawasan terdapat beberapa ciri yang perlu diperhatikan. Dengan menggunakan ukuran nisbah pendaptan min kepada pendapatan median bagi sesuatu kaum/kawasan didapati bahawa i. Agihan pendapatan di bandar dan luarbandar juga telah menunjukkan pembaikan terutama dalam tempoh 1979 ± 80. Agihan pendapatan dikalangan kaum Melayu telah merosot dalam tempoh 1970 ± 84. Jadual 13 Pendapatan Min dan Median Bulanan Isirumah di Semenanjung Malaysia (1970 ± 84) ($M pada harga tetap 1970) 1970 Semenanjung Malaysia: Min Median Min/Median Bandar: 264 166 1.59 417 263 1. iii.59 pada 1970 kepada 1. iv. Agihan pendapatan di kalangan kaum Cina telah meningkat sehingga tahun 1979 dan kemudian bertambah baik sedikit sehingga tahun 1984.

62 587 361 1.502 pada tahun 1989.44 331 222 1.022 dalam tempoh 1970 ± 84: satu pengurangan yang tidak signifikan. Pertama segala pembaikan di dalam agihan pendapatan di atas sama ada agihan intra-atau inter.502 (Ishak & Rogayah Ngah. Keadaan agihan di antara tahun 1970 ± 79 semuanya menunjukkan ketidaksetaraan agihan yng meningkat.47 565 373 1.58 494 347 1.51 678 462 1.48 pada tahun 1984 tetapi beberapa kajian bebas menunjukkan bahawa Angkali Gini pada tahun 1970 sebenarnya adalah 0. .513 pada tahun 1970 keada 0.49 372 269 1. 1974: Snodgrass. ianya berlaku dalam tempoh 1979 ± 84 sahaja.63 695 463 1. 1970) dan ianya telah meningkat kepada 0.43 296 187 1.46 304 194 1.50 200 139 1.38 172 120 1.50 384 262 1. Ini bermakna bahawa Angkali Gini telah berkurang sebanyak hanya 0.59 455 314 1.42 Terdapat beberapa ulasan tentang isu-isu di atas. Walaupun Angkali Gini didakwa berkurangan daripada 0.kaum dan kawasan.46 394 268 1.Min Median Min/Median Luar Bandar: Min Median Min/Median Melayu: Min Median Min/Median Cina: Min Median Min/Median India: Min Median Min/Median 428 265 1.

telah memperolehi hasil sebanyak $10. Pemborongpemborong asing yang mempunyai bilangan pertubuhan yang kurang. Walaupun penyertaan kaum Bumiputera dalam beberapa bidang telah meningkat namun "mereka lebih tertumpu dalam sebilangan kecil bidang-bidang tertentu seperti penyediaan perkhidmatan keselamatan. restoran. Bagi perdagangan runcit pula. Jika konsep pendapatan pada tahun 1970 digunakan untuk mengukur pendapatan pada tahun 1984 besar kemungkinannya angkalu gini bagi Semenanjung Malaysia telah meningkat. Pembentukan Sebuah Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera Data-data yang terdapat dalam jadual 14 menunjukkan prestasi pencapaian kaum Bumiputera dalam meningkatkan hakmilik dan penyertaan mereka dalam bidang perdagangan dan perkhidmatan dalam sektor bukan syarikat dalam tempoh 1971-81. berhubung denga ketidaksetaraan agihan pendapatan dikalangan kaum Melayu sendiri ianya telah meningkat terutama dalam tempoh 1970-79. Konsep pendapatan yang digunakan dalam tahun 1984 adalah lebih luas lagi liputannya daripada konsep pendapatan yang digunakan bagi tahun 1970 seperti yang dibincangkan di awal kertas kerja ini. . tetapi dari segi hasil jualannya ianya masih lagi kecil. nilai perolehan kaum Bumiputera adalah hanya sebanyak $1. kaum Bumiputera hanya mampu memperolehi sebanyak 7. walaupun penyertaan Bumiputera dari segi bilangannya telah mencapai matlamat sepenuhnya.7 peratus sementara kaum cina pula adalah sebanyak 55.653.0004 juta atau 29.1 peratus sahaja daripada hasil aktiviti perdagangan negara. 136). Oleh kerana. pembinaan dan pengedaran kenderaan bermotor" sementara "pelaburan dan penyertaan Bumiputera dalam sektor perindustrian dan perdagangan masih belum memadai dan meluas" (RML. Pada keseluruhan aktiviti perdagangan.8 peratus daripada jumlah perolehan aktiviti perdagangan borong sebanyak $33. Keadaan yang sama wujud dalam sektor pembuatan/perkilangan seperti yang ditunjukkan dalam jadual 14.778.Harus juga diambilkira kesan perubahan dalam konsep pendapatan dalam mengira pendapatan Min dan Median pada tahun 1984 di atas. Kemasukkan beberapa butir pendapatan seperti pengeluaran penggunaan sendiri mungkin menyebabkan perbezaan relatif pendapatan antara kaum cina dengan kaum melayu berkurangan kerana sebahagian besar daripada pendapatan kaum melayu terdiri daripada pengeluaran/bahan yang dikeluarkan untuk kegunaan sendiri.8 juta pada tahun 1981. Contohnya dalam bidang perdagangan borong.3 juta atau 5. Dalam ertikata lain.5 peratus. strategi pembangunan selama ini lebih berkecenderungan untuk meningkatkan pendapatan golongan tidak miskin dalam satu-satu kumpulan ethnik. 1984. sebahagian besar daripada ketidaksetaraan dalam agihan pendapatan bagi semenenjung Malaysia berpunca daripada ketidsetaraan agihan pendapatan inter ethnik. aktiviti ini merupakan aktiviti penting maka kadar penyertaan tersebut adalah tidak memuaskan. Akhir sekali. Sebenarnya. sementara jurang pendapatan antara kaum lain masih lagi luas.

266 juta namun penberian pinjaman tersebut sebahagian besarnya tertumpu dalam beberapa sektor tertentu sahaja terutamanya sektor pembinaan. Oleh sebab itu maklumat-maklumat dalam jadual 15 di atas lebih merupakan usaha-usaha kerajaan dan bukannya memberikan gambaran tentang prestasi masyarakat Bumiputera dalam perdagangan dan perusahaan. Walau bagaimanapun bantuan/program yang berpelbagai di atas tidak semestinya dapat menwujudkan satu masyarakat perdagangan dan perusahaan di kalagan kaum Bumiputera.0 peratus setahun pada harga tetap 1978. jumlah pelaburan dijangka berkembang daripada sebanyak $117 billion bagi tempoh RME kepada $132 billion dalam tempoh RML. Walaupun nilai pemberian pinjaman bank perdagangn dan syarikat-syarikat kewangan sehingga tahun 1985 adalah sebanyaK $17. Dari segi nilai bantuan kredit. Begitu juga kontrak-kontrak kerja dan pembekalan serta pemberian pelbagai lesen perusahaan dan perniagaan. perhubungan. DEB dan Strategi-Strategi RML Dalam bahagian ini kita akan menyentuh bebrapa strategi RML yang akan mempunyai kesan langsung terhadap pencapaian matlamat-matlamat DEB sahaja. Sumbangan sektor pertama iaitu pertanian dan perlombongan terhadap pertumbuhan dijangka akan merosot. Pada keseluruhannya kesemua sektor kecuali sektor pembuatan telah dirancangkan untuk berkembang pada kadar yang lebih perlahan berbandaing dengn kadar yang telah dicapai dalam tempoh RME sebelumbya. Pengurangan dalam kadar pertumbuhan sektor-sektor ini tidak bermakna pengurangan yang sama dalam peruntukan perbelanjaan dan juga dalan usaha untuk meningkatkan pembangunan ekonomi negara.Penyertaan kaum Bumiputera di atas telah tercapai melalui berbagai bantuan/program yang telah dilaksanakan oleh kerajaan seperti yang ditunjukan dalam jadual 15.2 peratus daripadanya dijangka disumbangkan oleh sektor swasta. Justeru itu. Begitu juga dengan bilangan berbagai jenis lesen perniagaan dan perusahaan kesemuanya menunjukkan peningkatan pemberian kepada kaum Bumiputera. bahagian begi kaum Bumiputera pda tahun 1985 telah meningkat berbanding dengan tahun 1981. RML telah menilai semula objektif dan strategi industri ini . perdagangan dan kewangan. Di samping itu agihan pemberian pinjaman tersebut adalah tidak setara. Memandangkan bahawa sektor kedua terutamanya industri perkilagan/pembuatan merupakan sumber utama pertumbuhan. besar kemungkinannya tidak dipergunakan sepenuhnya oleh kaum Bumiputera. Sebanyak kira-kira 55. Disebaliknya ia memerlukan jumlah pelaburan yang lebih besar serta penglibatan yang lebih gigih terutamanya di kalangan sektor swasta. penyimpanan. Pertumbuhan KDNK dalam tempoh RML dijangka akan didorong oloeh oerkembangan sektor kedua terutamanya industri pembuatn dan juga sektor ketiga khususnya perkhidmatan pengangkutan. kontrak pembekalan. Walau bagaimanapun strategi pembangunan RML pada keseluruhannya adalah berasaskan kadar pertumbuhan ekonomi yang sederhana iaitu pada kadar 5.

Ini akan menyumbangkan lebih kurng 2 titik peratusan setahun terhadap pertumbuhan benar ekonomi (Bank Negara.sehingga tahun 1995. peningkatan produktiviti beberapa jenis tanaman ekspot terutamanya kelapa sawit dan koko di samping beberapa jenis tanaman baru untuk makanan dan industri selaras dengan Dasar Pertanian Negara". Mewujudkan tabung pelaburan baru Kajian semula skim pembiayaan semula kredit ekspot (ECR) Bagi sektor pertanian pula penggerak utrama perkembangan sektor ini datangnya daripada "«. 1986. Langkah meningkatkan daya kompetitif pengusaha-pengusaha tempatan. RML akan hanya memberikan keutamaan kepad "«projek-projek yang bermutu seta menghasilkan pulangan yang tinggi. memerlukan bahan import yang rendah. Dalam sektor pembinaan strategi yang dirancangkan adalah untuk "«. Berhubung sumber-sumber pertumbuhan mengikut perbelanjaan pula RML menekankan "« teras utama perkembangan ekonomi dalam tempoh RML dijangka berpunca daripada pertumbuhan pesat pelaburan sektor swasta" (RML. Bagi program dan projek baru. kayu dan bahan binaan yang lain). Di antara strategi-strategi baru tersebut yang dilancarkan dalam RML termasuklah: o o o o o Pelonggaran beberapa syarat penyertaan ekuiti oleh pelabur asing dalam sektor pembuatan. beberapa kesan strategi tersebut terhadap . Strategi ini pula melibatkan "« lebih banyak usaha bagi menigkatkan produktiviti. Justeru inilah maka RML menegaskan bahawa "«pertumbuhan ekonomi Malaysia perlulah bergantung kepada pertumbuhan yang pesat kegiatan-kegiatan ekonomi dalam negeri".6). Bagaimanakah prospeks pencapaian DEB dalam konteks strategistrategi RML berkenaan? Dalam bahagian yang lepas. Tumpuan pembangunan pula dijangka akan terus diberikan kepda "«pembangunan tanah baru. mempunyai jangka pulangan pelaburan yang pendek dan mewujudkan peluan pekerjaan yang lebih banyak" (RML. 1986. Pelonggaran peraturan di bawah Akta penyelarasan Perindustrian.. 1986. Program ini nanti dijangka akan menggunakan sepenuhnya kapasiti yang terbiar dalam industri pembinaan dan pembuatan (terutama dalam industri besi. Demikianlah secara ringkas rangka-rangka strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam tempoh RML: sekarang.78) sementara peranan pelaburan sektor awam pula akan dikurangkan sekadar "«menghormati tanggungan-tanggungan kontrak dan projek yang terpaksa diteruskan perlaksanaanya dalam RML".memesatkan kegiatan pembinaan rumah kos rendah khususnya oleh sektor swasta terutamanya bagi tempoh 3 tahun pertama RML". 80). simen. pemulihan tanah terbiar dan penanaman berkelompok yang tersusun. Perdagangan bersih (ekspot-import) dijangka akan memberi sumbangan yang berkurangan terhadap penbangunan ekonomi negara. memperbaiki pengemblingan sumber-sumber dan menambahkan kecekapan penggunaan sumber-sumber dalam negeri"di kalangan kedua-dua sektor awam dan swasta.

prospeks DEB telah dibincangkan. does not appear to be too bright. kemahiran dan teknologi akan menghalang penyertaan kaum Bumiputera dalam pembanguynan sektor pembuatan." (UNIDO. Walaupun kadar pertumbuhan dalam dekad pertama DEB menghampiri kadar pertumbuhan yang diperlukan. intensif modal dan kemahiran. Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan syarat yang perlu dipenuhi bagi mencapai matlamat DEB. Daya penyerapan buruh pada keseluruhannya adalah dijangka rendah. Polisi untuk menggalakkan penggunaan domestik getah melalui pembangunan industri berasaskan getah mungkin akan menguntungkan para pengilang tetapi mempunyai kesan negatif kepada PKG. Contohnya. There will be progress but unemployment imbalances will still remain by 1990 with the Bumiputera being underreresented in the top accupations. the estimates indicate the 30 percent ownership target will not be attained by 1990. Akhir sekali. bagi industri berasaskan getah PIP berpendapat "All development poins to an industry which has and will become more and more capital intensive" dan " A strategy to develop Malaysia¶s sompetitive position in the global market should be supported by effective domestic protection measures" walaupun industri berasaskan getah merupakan "« one of the most highly protected industry in Malaysia particularly tyres and tubes industries" Kekurangan modal.148 juta . 1985. that is. ini sudah tentu menjejas pencapaian DEB kecuali terdapat strategi-strategi baru digubal untuk mengatasi keadaan ini. 101). Dalam keadaan dimana kadar pertumbuhan di sepanjang RML nanti dijangkakan lebih rendah lagi daripada masa-masa yang lepas. berteknologi tinggi dan sofisticated serta beorentasikan ekspot. from the viewpoint of achievieng targets. melihat keapda peruntukan perbelanjaan bagi sektor perindustrian RML ianya lebih berkecenderungan untuk membangunkan industri-industri berat. Dalam hubungan ini pelan induk perindustrian (PIP) berpendapat "The outlook of the NEP for the remainning years of the outline perspective plan 1970 ± 90. 1986 ± 90. Keadaan di atas diburukkan lagi oleh beberapa konflik polisi yang mungkin timbul.0 peratus setahun dalam tempoh 1970 ± 90. Justeru itu DEB dirancangkan tercapai dalam konteks kadar pertumbuhan benar purata tahunan di sekitar 8. Overall. Pembangunan sektor pembuatan yang disarankan oleh PIP sebahagain besarnya mengarah kepada pembentukan sektor perindustrian berskala besar. Strategi ini mungkin akhirnya lebih memberi galakan kepada beberapa jenis input termasuk pengeluaran getah tiruan berbanding dengan tujuan asalnya. Sebanyak $1. Untuk ini struktur perlindungan perlulah mencukupi dan pro perdagangan. namun pencapaian beberbapa matlamat DEB masih lagi kekurangan seperti yang idbincangkan dalam bahagian 11. Berikut ialah perbincangan lanjut berhubung dengna beberapa kesan tambahan yang dijangkakan. Strategi baru pembangunan sektor perindustrian yang menjadi penggerak untama pertumbuhan mungkin berupaya untuk mencapai matlamatnya dari segi meningkatkan pengeluaran dan juga mempelbagaikan jenis keluaran industri berkenaan tetapi dari segi peranannya untuk mencapai matlamat DEB ianya mungkin kurang menggalakkan.

Hanya sebahagian kecil sahaja iatu 6% daripada baki pinjaman bank pada akhir tahun 1985 telah diberikan kepada sektor swasta bagi aktiviti dalam sektor pertanian. tetapi peruntukan yang sedemikian besar adalah tidak seimbang juka dibandingkan dengan peratusan penduduk miskin di bandar. bantuan dan galakan kewangan yang diberikan akan hanya memberikan sumbangan yang berkesan jika ia mencetuskan aktiviti pembinaan bangunan-bamngunan baru dan tidak digunakan semata-mata untuk menyokong pembelian lebihan bangunan-bangunan yang telah dibina 2-3 tahun yang lepas. khir sekali adalah berhubung dengan peranan sektor swasta. Maka dengan ini kesan positif pelaburan swasta dalam sektor pertanian terhadap DEB dijangka adalah terhad. Malah kesemua rancangan pembanugnan lima tahun Malaysia telah meletakkan harapan yang besar terhadap perkembangna pelaburan swasta untuk menjadi penggerak utama pembangunan. Di samping itu juga sebanyak 46 peratus daripada pinjaman baru bank kepada kaum Bumiputa tertumpu kepada sektor ini. pembalakan serta estet sementara sebahagian besar daripada pekebun-pekebun kecil menerima bahagian pinjaman yang tidak signifikan. Namun demikian.diperuntukkan bagi HICOM dan $1140 juta pula bagi PETRONAS. Walaubagaimana pun.7 peratus daripada jumlah perbelanjaan awam bagi sektor ini. pembalakan dan estet adalah terhad. Strategi pembangunan sektor binaan khususnya pembinaan rumah-rumah kos rendah mungkin mencapai matlamatnya dari segi sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi negara dan juga dari segi menyediakan pekerjaan. Penglibatan kaum Bumiputera dalam aktiviti perhutanan. namun sebanyak 47% daripada pinjaman baru pada tahun lepas telah diperuntukkan kepada sektor in dan 25% daripadanya teleh diperuntukkan kepada kaum Bumiputera. Walau bagaimanapun jumlah pinjaman. Berhubung dengan strategi-strategi bagi menggerakkan semula sektor pertanian sehingga sekarang prestasinya masih lagi belum menggalakkan walaupun strategi-strategi tersebut merupakan strategi-strategi yang sesuai dalam keadaan sektor pertanian sekarang. Walaupun langkah ini akan memebantu mencapai DEB khususnya bagi mengatasi kemiskinan di kawasan-kawasan bandar. Lebih 30% daripada pinjaman kepada sektor pertanian ini pula telah disalurkan kepda aktiviti perhutanan. Galakan cukai dan bukan cukai yang diberikan kepada sektor ini sejak Belanjawan tahun lepas dijangka mengambil masa untuk menghasilkan kesan yang positif. Sumbangan sektor swasta terhadap pembangunan ekonomi amnya adalah tidak semestinya selaras dengan peranannya terhadap pencapaian DEB walaupun secara tidak langsung ianya mempunyai kesan ke atas DEB melalui pengaruhnya ke atas kadar pertumbuhan.an. setiap kali pula pihak sektor swasta gagal untuk memainkan peranannya kecuali dalam tempoh RMT apabila ia telah mencatitkan prestasi . Kedua-dua peruntukan in merupakan 72. Walaupun pihak kerajaan telah mengetatkan gais panduan pemberian pinjam. bantuan atau lain-lain kemudahan kewangan yang diberikan oleh sektor awam dan swasta adalah keterlaluan besarnya berbanding dengan sektor-sektor lain. serta perumahan kepada penduduk miskin di bandar khasnya. Sebenarnya pemilihan strategi di atas bukanlah merupakan satu perkara baru dalam perancangan pembangunan Malaysia. Pihak swasta yang diharapkan mempelopori aktiviti pelaburan dalam sektor ini masih lagi keberatan.

Rancangan Malaysia Keempat. Telah ditunjukkan bahawa kejayaan strategi dan dasar ini "« bergantung kepada kejayaan atau kegagalan RML dalam usaha meningkatkan lagi tahap matlamat DEB". maka sektor swasta dijangka dan sepatutnya akan dapat memberikan sumbangan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara amnya dan DEB khasnya. Tetapi pada realitinya pelaburan swasta meningkat dengan pesat dalam 5 tahun pertama perlaksanaan Akta tersebut. Sebenarnya sememangnya sukar untuk memahami sikap pihak swasta khususnya di kalangan pelabur-pelabur asing dan bukan Bumiputera. 1986. kesemua aspek penyusunan tersebut juga menunjukkan pencapaian yang kurang daripada matlakat-matlamat yagn ditetapkan. Perkara ini telah disahkan sendiri dalam RML. Ishak Shari dan K. Pada satu ketika mereka memnyalahkan peraturan dan kawalan yang terkandung dalam Akta Penyelarasn Perindustrian dan DEB sebagai penghalang utama terhadap perkembangan aktiviti mereka. Jomo. 1986. Bank Negara. Begitu juga dengan pencapaian matlamat penyusunan semula masyarakat. . mengatasi mana-mana ketidakseimbangan yang wujud dan seterusnya memimpin negara seluruhnya ke arah kemajuan dankemakmuran ekonomi. Perbincangan kita menunjukkan walaupun beberapa diantara strategi tersbut adalah sesuai tetapi dari segi perlaksanaanya ia menghadapi beberapa msalah yang menghalang pencapaian sepenuhnya beberapa matlamat DEB. Bagi strategi-strategi lain pula terdapat beberapa pun.S. (RML. Laporan Tahunan 1985 2. Universiti Malaya. 143). dasr-dasar ekonomi yagn baru dijangka akan dirangka untuk meneruskan lagi usahausaha menghapuskan kemiskinan. rancangan. Rujukan 1. Bahagian III membincangkan strategi dan dasar yang telah dirangka dalam RML. Kertas kerja ini telah membincangkan tentang prestasi perlaksanaan DEB dalam tempoh 1970 ± 85 dan diikuti dengan ulasan tentang prospek pencapaian matlamat DEB bagi tempoh 1986 ± 90 berasaskan kepada strategi-strategi yang telah dirangka bagi RML. Kajian Separuh Penggal. 3. Dalam bahagian II telah ditunjukan bahawa pencapaian matlamat pembasmian kemiskinan telah menunjukkan kemajuan tetapi ianya masih lagi terkurang daripada matlamatnya. Walau bagaimanapun melalui berapa langkah untuk melonggarkan beberapa peraturan yang terdapat dalam Akta yang setengahnya berkait rapat dengan DEB semenjak akhir tahun lepas dan diperluskan lagi dalam RMl. strategi. Development Policies and Income Inequality in Peninsular Malaysia.yang cemerlang walaupun di awal tempoh tersebut Akta penyelarasan perindustrian (ICA) telah dikuatkuasakan.

Haflah Piei dan Hj. Kertas Kerja Di Seminar Strategi-Strategi Pemulihan Kemelesetan Ekonomi Negara. Haflah Piei. 1986. Januari 1986. Rancangan Malaysia Kedua ± Kelima. Jadual 14 Penyertaan Kaum Bumiputera Dalam Sektor Perdagangan.4. Mohd. Kemiskinan Dan Kekakyaan Dalam Pembangunan Malaysia Di Bawah Darsar Ekonomi Baru. 6. Haflah Piei.8) 1620 1778 (8. "Cabaran Dan Strategi Petumbuhan Ke Dalam Rancangan Malaysia Kelima".0 (62. Mohd. Qzey Mehmet (1986) Pagar Makan Padi! Amanah. Hassan Haji Ali. "Isu-isu Pembanugnan Ekonomi Malaysia. April. Malaysia. 8. Laporan Ekonomi (beberapa siri) 5. Pembuatan dan Perkhidmatan Terpilih.5) (0. penerbitan Universiti Kebangsaan Malaysia.2) 3311 50.0) (3. "The Second Malaysia Plan: Notes On The Objectives Of Balanced Distribution Of Wealth And Employment Kajian Ekonomi Malaysia. Pergerakan Pemuda Umno. 1970. "Dasar Ekonomi Baru Latar Belakang Prestasi Dan Prospeks Perlaksanaanya" Kertas Kerja Di Seminar Ekonomi Anjuran Biro Ekonomi. Anjuran Persatuan Usahawan Dan Eksekutif Bumiputera (PESUMA) Kuala Lumpur. Insan 1986. 7.3) 1971 1981 .4 (17.5 (34.5) (42.0) 3280.2) (5. Thillainatahan (1970).0 1531. 1986 (akan terbit). Mohd. 1971 dan 1981 Sektor/Aktiviti Perdagangan Borong Bilangan petubuhan Hasil Jualan ($ juta) Jualan Runcit: Bilangan Pertubuhan Hasil Jualan ($ juta) Pengusaha Pengangkutan Jalan Bilangan pertubuhan Hasil ($ juta) Syarikat Perkapalan 69 30.5) 168 47 (2. December. Perhubungan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. 9. 10.8 (13.8) (17.2) (11.3) 6057 455.

0) (8.0 47. pembaikan dan penyelenggaraan Penyediaan perkhidmatan pengangkutan Penyediaan lain-lain perkhidmatan Nota: - (-) (-) 17 54.Bilangan Pertubuhan Hasil ( $ juta) Agensi pelancungan dan pengembaraan: Bilangan Pertubuhan Hasil ( $ juta) Hotel dan tempat penginapan lain Bilangan Pertubuhan Hasil ( $ juta) Perkhidmatan profesional Bilangan Pertubuhan Hasil ( $ juta) Perkilangan3 Hakmilik modal ($ juta) Firma-Firma Perkilangan yang lain (bil)b Pembekal bahan mentah (bil Pembekal bahagian dan komponen Penyediaan perkhidmatan.4) 422 160.5 (19.5) (6.4) 14 4 (1.2) (20.6) 122 5. b.6) (18. dan kawasan perdagangan bebas sahaja.8) 155 23.8) (21.2) a.6) 20 1.2) (17. Angka dalam kurungan menunjukkan peratusan daripada jumlah keseluruhan .8) (26.8) - (-) 718.2 8.3 (7.3 (8.1 (7.9 (5. Meliputi industri pembuatan/perkilangann yagn terdapat dalam estet-estet industri. c.4 (26.8) - (-) (-) (-) (-) (-) 144 75 120 265 426 9. Meliputi industri-industri di luar estet-estet industri yang mempunyai talian/kaitan dengna industri-industri dalam estet-estet industri sahaja.0) (4.6 (10.6) (3.6) 46.2 (17.

18 0. RM1 (1966-1970) ($ bil.64 1. 1981) Jadual 8 0. Bhd.84 1.27 0.47 3.31 1. EPU/perunding Bersatu Sdn.06 1. 1983.58 3.53 0. 1976.14 0. 2.42 % 67 24 17 2 19 0. The Development of Industrial Estate: An Evaluation and Impact Study. 6. 0.21 % 64 26 13 4 6 15 16 6 3 7 3 17 100.15 1.30 1.57 4.15 3. 0.25 0..64 Sosial Pelajaran dan Latihan Kesihatan dan Perancang Keluarga Sosial dan Komuniti Perkhidmatan Perkhidmatan Awam Pertahanan dan Keselamatan Jumlah Sumber: Malaysia.96 1.53 21.71 1.0 % 64 22 13 5 15 0.70 0.26 0.67 0.25 0.3 8 17 7 2 (1 ($ 22 8. 1. 42 .55 0.Sumber: RML.) . 4.69 4.29 0. 9. Jadual 1 Peruntukan««.14 0.79 1.78 0.03 0.0 RM2 (1971-1975) ($ bil. 3.20 2 17 100. 2. 5. (1971. 0.43 0.0 RM3 (1976-1980) ($ bil.10 0.67 2.09 0.02 7.) 13.. 1986 : 132-3.) Ekonomi Pertanian dan Pembangunan Desa Pengangkutan 2.41 0.4 4 17 9 2 6 2 14 100.17 1.23 0.

782.6 100.0 5.5 3377.2 1826.0 3762.0 Jadual 15 Malaysia petunjuk-Petunjuk Terpilih Penyertaan dalam perdagangan dan perindustrian 1981 dan 1985.1 47.8 34.6 49708.5 70.9 16697.9 13927.9 100.1 2170.0 32420.1970 Kumpulan Hakmilik Bumiputera perseorangan dan agensi amanah Bumiputera perseorangan Agensi Amanah Rakyat Malaysia Lain Asing Jumlah $ juta 125.7 100.6 11.2 5512.0 68.2 .7 44.0 135.8 6.1 5329.6 % 2.9 100.2 1.0 57.4 1980 $ juta 4050.4 13.3 79.324. 1981 Petunjuk1 Nilai bantuan kredit2 ($ juta) BPMB MIDF MARA Bank Perdagangan dan Syarikat-syarikat kewangan Penyertaan dalam latihan keusahawanan3 150.2 7.3 63. 28.2 46.266.4 14442.0 6.2 90.6 0.5 1983 $ juta 9274.7 84.3 100.4 41.4 23735.0 1880.6 42.1 23.2 100. 16.0 29.8 17.5 % 12.0 21.7 33.3 Bumiputera % Bukan Bumiputera % Bumiputera % 100.7 % 18.

2 269.2 .8 43.6 100.2 63.7 32.4 99.1 43.1 21.1 49.9 19.4 33.1 1.0 100.5 33.2 77.7 6.109 15.1 1.6 3428 51.8 198.0 100. 100.8 27.5 2.3 12.9 79 332 187 30.9 34.4 - 2901 398 343 1.2 3.0 19.6 66.4 6.9 50.4 99.1 176 348 1.4 2.000 1000 99. 100..4 93.2 72.1 15.614 1.3 42. 100.9 97.7 417.6 19.5 16.0 100.099 70.9 17.1 84.718 33.1 65.8 4. 100.0 15 - 0.5 4.940 222 134 14.9 113.5 27.0 91.9 74 678 195 29.9 27.4 75.2 7.0 64.7 77.405.5 289.0 50.0 96.0 2.8 92.4 203.3 7.447 99.7 405.2 751.0 97.PDPN JKR BPMP BBMB MARA Pernas Edar Nilai Kontrak Kerja4($ juta) JKR JPT LKTP RISDA UDA KETENGAH Jabatan Telekom DARA KEJORA KESEDAR LLN Nilai Kontrak perbekalan5 ($ juta) Bilangan lesen pengangkutan jalan Bilangan lesen baru Pemaju perumahan Bilangan lesen membalak6 Bilangan mesin cetak 4.5 77.3 3.8 27.396 49.6 12.2 111.7 14. 100.1 158.7 90.7 51.4 284.1 80.8 22.4 22.6 6.9 84.4 109. 280.5 72.0 73.0 35.1 72.6 25.

LLN juga petunjuk-petunjuk bagi lesen pengangkutan jalan. Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara(DARA). (BNM). Jabatan Perhutanan.2 7. Kementerian dalam Negeri.215 2.0 30. Perbadanan Pembangunan Bandar(UDA). Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun-Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA).239 21.592 78. Nota: 1. JPT. Lembaga Letrik Negara (LLN).9 Jadual 15 (sambungan) Bilangan surat-surat kebenaran7 Bilangan lesen ekspot7 Bilangan lesen impot7 Bilangan khidmat nasihat7 Bilangan perniagaan yang berdaftar Bilangan pengedar-pengedar yang berdaftar dengan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian9 372 t. Bank Bumiputera Malaysia Berhad (BBMB). Kementerian Kerja Raya(JKR).0 84 54. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.0 1.d 12.0 Sumber Majlis Amanah Rakyat (MARA).5 15. nilai kredit adalah kumlah terkumpul pinjaman yang belum dijalankan 3. Jabatan Telekom.9 100.0 24. Nilai kredit yang diluluskan oleh MARA bagi tahun 1985 adalah anggaran. Bilangan peserta bagi tahun 1985 bagi MARA dan Pernas Edar adalah anggaran . Pernas Edar.d 75.d t.915 154. 2.7 1.346 t. Petunjuk-petunjuk lain adalah meliputi seluruh Malaysia. Bank Pembangunan Malaysia Berhad BPMB). lesen pemaju perumahan. Pusat Daya Pengeluaran Negara (PDPN). Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA).0 48 48. Kementerian Kewangan. Jabatan Parit dan Taliair(JPT).1 79.961 2.3 t.Bilangan lesen agensi persendirian 52 52. lesen membalak dan perniagaan yang berdaftar hanya meliputi Semenanjung Malaysia. Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah(KETENGAH). Bank Negara Malaysia. Petunjuk-petunjuk bagi latihan keusahawanan oleh JKR dan Kontrak-kontrak kerja JKR. Bagi Bank Perdagangan dan Syarikat Kewangan. Kementerian Perdagangan dan Perindustrian.d t. Syarikat Permodalan Kemajuan Perusahaan Malaysia (MIDF).d 237.3 1.9 20.d t. Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR).117 78.d t. Lembaga kemajuan Tanah Persekutuan(LKTP).d 100. Lembaga Perlesenan Pengangkutan Jalan (LPPJ).7 t.406 82 675 6.622 31.602 8.

6.2 1. Angka bagi 1985 adalah shingga 30 Jun sahaja. Bagi tahun 1981.8 47.0 juta yan gtelah ditawarkan oleh JKR kepada syarikat usahasama Bumiputera dan bukan bumiputera dan syarikat asing dan kontrak bernilai $124. Nilai kontrak yang ditawar oleh JPT pada tahun 1985 adalah tidak termasuk nilai bagi negeri Kelantan. Angka bagi 1985 merujuk kepada tahun 1984 Jadual 5 Semenanjung Malaysia: Kadar kemiskinan mengikut kawasan-kawasan Bandar-Luar Bandar. nilainya termasuk yag ditawarkan kepada syarikat-syarikat usahasama Bumiputera dengan bukan Bumiputera. dalam keduadua tahun berkenaan nilainya termasuk yang ditawarkan kepada syarikat-syarikat usahasama bumiputera dengan bukan bumiputera. Pahang dan Johor. kopersi-koperasi dan perusahaan-perusahaan awam.0 67.0 juta dan $25. Bagi bukan Bumiputera. 1976 dan 1984 1970 1976 Jumla h isirum ah (µ000) 1984 Jumla h isirum ah miski n (µ000) Luar bandar Pekebun 1.4 Kadar kemisk inan (%) Strata . 4 155. Bagi bukan Bumiputera dalam kedua-dua tahun berkenaan.7 Kadar Kemiskina n Jumla h isirum ah (µ000) Juml ah isiru mah miski n (µ000 ) 669. Angka-angka bagi 1981 merujuk kepada tahun 1980 9.0 705. 8 126. nilainya adalah anggaran. Rakyat Malaysia dengan asing dan kepada syarikat asing. Bagi Jabatan Telekom.1 juta yang telah ditawarkan oleh Jabatan Telekkom kepada syarikat usahasama Rakyat Malaysia dengan asing dan $87. jumlah bagi bukan Bumiputera bagi tahun 1981 dan 1984 termasuk sebanyak 49 dan 293 surat-surat kebenaran yang telah dikeluarkan kepada syarikat-syarikat usahasama.400.7 43. Ia juga tidak termasuk kontrak-kontrak yang bernilai $33.9 226. Bagi tahun 1985 tidak termasuk kontrak bernilai $1390 juta yang telah ditawarkan oleh JKR pada tahun 1982 kepada syarikat usahasama Bumiputera dan bukan bumiputera yang dijangka akan siap pada tahun 1987. 7. nilai tahun 1984 adalah digunakan bagi tahun 1985. 5. 1970. 8.8 58.629. nilai kontrak yang ditawarkan tidak termasuk $3. 4 350.P). Bagi KESEDAR dan LLN.4.7 1.0 juta yang ditawarkan oleh LLN kepada syarikat asing.2 Kadar kemiskina n (%) (µ000) Jumla h isirum ah Juml ah isiru mah miski n (µ000 ) 402.3 24.203. Angka bagi1985 adalah merujuk kepada tahun 1984.4 58.6 juta yang telah ditawarkan oleh LLN kepada syarikat asing.6 73.7 64. Bagi bilangan surat kebenaran (A.

1 .3 86.1 3.3 14.1 17.0 73.9 28.4 180.3 34.7 64.0 33. 9 30.9 13.5 7.0 123.7 53.3 34.9 528.8 132.0 35.9 158.5 55.9 17.1 242.7 17.3 23.6 81.2 23.9 4.2 30.9 0.2 67.7 13.7 46.5 402.2 10.4 510.5 30.5 6.1 27.2 763.6 991.2 123.6 24.2 21.6 - - 116.9 10.3 2.4 140.5 530.2 10.9 40.6 128.1 17.5 85.1 52.0 148.4 139.0 19.1 16.7 5.3 62.4 18.8 19.5 42.5 94.0 22.4 84.3 11.6 57.8 76.6 12.3 17.4 59.7 19.7 21. 1 26.2 275.3 33.4 28.1 89.9 472.3 5.8 3.1 9.9 88.5 6.8 4.3 45.5 81.0 116.8 187.4 80.0 0.7 27.3 16.4 32.3 8.Kecik getah Penanam Padi Pekerja estet Nelayan Pekebun Kecil Kelapa Petanipetani lain Industri lain Bandar Pertanian Perlombon gan Pembuatan Pembinaan Pengangku tan dan Kemudaha n Awam Perdagang an dan Perkhidma tan Kegi atan yang takrif 5.9 17.1 40.4 38.4 8.0 9.6 251.3 150.7 34.0 8.9 1.7 37.2 52.1 464.6 73.5 6.1 350.0 19.9 144.5 9.

3 14.4 Sumber: Jabatan Perangkaan.7 46.9 Kadar Kemiskinan (%) 41.4 764.7 247.1 54.4 138.nya tidak lengk ap Juml ah 1.9 161.7 32.3 Kadar Kemiskinan (%) 24.5 405.4 39.2 .1 6.2 158.62 1.606.8 34.8 Isirumah miskin (µ000) 619.5 6.6 54.3 54. Penyiasatan Selepas Banci (PES).93 1.6 81.2 67.6 44.7 87.1970.0 464.0 9.7 43. Banci Pertanian. 1977 dan Penyiasatan Pendapatn Isirumah 1984 Jadual 6 Perbezaan Kadar Kemiskinan Antara Tahun 1983 dan 1984 1983 (KSP-RME) Kumpulan isirumah Jumlah isirumah (µ000) Luarbandar: Pekebun Kecil Getah Penanam padi Pekerja estet Nelayan Pekebun kecil kelapa Petani-petani lain 1489.2 1984 (RML Isirumah miskin (µ000) 402 67.1 Jumlah isirumah (µ000) 1629 155.6 57. 0 791.8 49.6 2.1 75.3 34.5 31.7 18.3 16.6 61.0 57.9 105.7 19.7 40.3 18.7 27.1 483.3 1.7 116.

1 97.7 2621.1 76.0 8.2 18.9 811.2 2370.3 10.6 991.4 .6 20.Industri lain Bandar Jumlah 582.7 122.3 483.9 11.1 30.3 763.9 717.5 81.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->