Honogioup 2

Azinan IadhIi
AnoIia Huvaida
Anggiva M.
Dian Kiiana Iulii
O lata lslau. |c:asal ca:i |ata o·/o¬o;o·/.¬oi·/o¬o-
O a:ti:va tu:cu|. ¡atu|. uc:vc:a||a: ci:i
O lata lslau ciau|il ca:i |ata casa: ·o/o¬o atau ·o/.¬o va:-
a:ti:va sclauat. scja|tc:a. tica| tc:ccla
O -aua lslau acala| jala: |icu¡ :o; .¡ /.¡. va:- uc:u¡a|a:
suu|c: sistcu :ilai va:- |a:us cijaci|a: ¡ccoua: olc|
ua:usia calau ucucca||a: |c:|a-ai ¡:o|lcu |icu¡
O uc:-a:cu:- |ctc:tua: |ciua:a: :aqica| ca: |ctc:tua:
i|aca| ca: uuauala| :sva:ia|
O lslau sc|a-ai 7o|¬o·o- /./ o/o¬.- c:tujua: u:tu|
ucu|c:i|a: |c|ai|a: ci cu:ia ca: a||i:at
Manfaat Agama Is|am
O Islam menuniulli umainya menuiu ialan lebenaian.
O Islam membeiilan lebebasan lepada manusia uniul
menggunalan poiensi yang dibeiilan Allal secaia
beiianggung iawab.
O Islam menglaigai dan mengloimaii semua manusia
sebagai lamba Allal, bail muslim maupun non
muslim.
O Islam mengaiui pemanfaaian alam secaia bail dan
piopoisional.
O Islam mengloimaii londisi spesifil individu manusia
dan membeiilan peilaluan yang spesifil pula.
P /kh|ck me(upckcn pe(i|cku ycnc
ciLcncun Le(Lc:i: hcIi nu(cni
P Dc:c( pijckcn ckh|ck ccc|ch /|-Cu(cn
ccn /|-:unnch.memLecckcnyc cc(i
eIikc ccn nu(cni ycnc Lic:c
P Muncu|nyc ckh|ck Lcik {c|-ckn|cc c|-
kc||ncn ccn jikc :ifcInyc Lu(uk mckc
ycnc muncu| ckh|ck Lu(uk {c|-ckn|cc c|-
ncznuncn
AkIdab Dan SyarIab
< Akloab secara babasa berartl sesuatu yang menglkat,
olambll oarl kata oasar ¨al-aqou¨ yaltu ar-rubtb (lkatan)
< 8lsa olkatakan sebagal tlngkat kelmanan
< Percaya Paoa Rukun |man oan Menunalkan rukun lslam
< Syarlab aoalab peooman bloup manusla oalam melakukan
bubungan vertlkal kepaoa penclpta Allab SWT oan juga
kepaoa sesama manusla
< Syarlab aoalab ajaran yang menjaga kebormatan manusla
sebagal makbluk termulla

O ..3.3:8. /. .9. 9/.2.. :82: 8.6/.2.3 02. 907..907.9. 9:3/: 5.3 40 2.2.3 .3 :39: 202-07.280-./. 8.O . ..2.3 . 8.3 -07-.8.9.2.4110 .. ... 574-02/:5 O 203.2- /.3/:3 09039:.3 /7 O .23 079::.7.9. 7..793. /.7 .3 09039:. .2. /. 8./..3 0-. 80.3 2:.8.3 / /:3.9: 20307. /.3./.0..7 8.8.9 80.7.2/.3 50/42.2.3 .9.3 -..3  O .2.2.7:8 /..793.3 /:5 .  O 8. /.9.9 .8.2 2020.3207:5.3  . /.7 .3 8:2-07 88902 3.2 -07. ..: 8.

.f°€ff –f¯f¾f¯ O _SWZaZa aS`Z S WZaa SSZ WTWZS^SZ O _SWTW^SZ WTWTS_SZ W\SVS SZa_S aZ`a WZYYaZSSZ \[`WZ_ SZYVTW^SZ S_WUS^S TW^`SZYYaZY ScST O _SWZYS^YS VSZ WZY[^S` _WaS SZa_S _WTSYS STS STS a_ Sa\aZ Z[Z a_ O _SWZYS`a^ \WSZXSS`SZ SS _WUS^S TS VSZ \^[\[^_[ZS O _SWZY[^S` [ZV_ _\W_X ZVbVa SZa_S VSZ WTW^SZ \W^SaSZ SZY_\W_X \aS .

: .93. .. .. 207:5.3 /. P :3. /.. .7 09.8.3 .: .:3.3 507.9 3:7.8.3.3-. .. ..32:3.3 3:7.3  8:33.3:3 -07-. /. -.3 .  ":7. /. 81..88 .3 ./.3 P . P . 2. 202-0/.. -:7: .72.2:2..3 /-. .6 .. ...7 5. -:7: 2.6 .

/.3:8.7 .2- /..3 /.2.7 . !..9  /.:.3 !07.. 2..3 .. $.8.7. 93.9.2 $./. 80-.79 808:.9 02.8.3 :-:3. 80. 503. -.. 05. .3.9..3203. /.3 80-. 808.59.7.9: .7././. 50/42.3$. 2.: 9072:.. .$%/.3:8. /. .2 20.3:8..3 2.7.6/: .3 :. . 0472.3 /:5 2..3 7::3 8. < < < < < /.3 .9: ././.079.7.3  8. ..3 03:3.. .3203.9./.7 7:-9 . .9. #::3 2. 05.. -07.