Honogioup 2

Azinan IadhIi
AnoIia Huvaida
Anggiva M.
Dian Kiiana Iulii
O lata lslau. |c:asal ca:i |ata o·/o¬o;o·/.¬oi·/o¬o-
O a:ti:va tu:cu|. ¡atu|. uc:vc:a||a: ci:i
O lata lslau ciau|il ca:i |ata casa: ·o/o¬o atau ·o/.¬o va:-
a:ti:va sclauat. scja|tc:a. tica| tc:ccla
O -aua lslau acala| jala: |icu¡ :o; .¡ /.¡. va:- uc:u¡a|a:
suu|c: sistcu :ilai va:- |a:us cijaci|a: ¡ccoua: olc|
ua:usia calau ucucca||a: |c:|a-ai ¡:o|lcu |icu¡
O uc:-a:cu:- |ctc:tua: |ciua:a: :aqica| ca: |ctc:tua:
i|aca| ca: uuauala| :sva:ia|
O lslau sc|a-ai 7o|¬o·o- /./ o/o¬.- c:tujua: u:tu|
ucu|c:i|a: |c|ai|a: ci cu:ia ca: a||i:at
Manfaat Agama Is|am
O Islam menuniulli umainya menuiu ialan lebenaian.
O Islam membeiilan lebebasan lepada manusia uniul
menggunalan poiensi yang dibeiilan Allal secaia
beiianggung iawab.
O Islam menglaigai dan mengloimaii semua manusia
sebagai lamba Allal, bail muslim maupun non
muslim.
O Islam mengaiui pemanfaaian alam secaia bail dan
piopoisional.
O Islam mengloimaii londisi spesifil individu manusia
dan membeiilan peilaluan yang spesifil pula.
P /kh|ck me(upckcn pe(i|cku ycnc
ciLcncun Le(Lc:i: hcIi nu(cni
P Dc:c( pijckcn ckh|ck ccc|ch /|-Cu(cn
ccn /|-:unnch.memLecckcnyc cc(i
eIikc ccn nu(cni ycnc Lic:c
P Muncu|nyc ckh|ck Lcik {c|-ckn|cc c|-
kc||ncn ccn jikc :ifcInyc Lu(uk mckc
ycnc muncu| ckh|ck Lu(uk {c|-ckn|cc c|-
ncznuncn
AkIdab Dan SyarIab
< Akloab secara babasa berartl sesuatu yang menglkat,
olambll oarl kata oasar ¨al-aqou¨ yaltu ar-rubtb (lkatan)
< 8lsa olkatakan sebagal tlngkat kelmanan
< Percaya Paoa Rukun |man oan Menunalkan rukun lslam
< Syarlab aoalab peooman bloup manusla oalam melakukan
bubungan vertlkal kepaoa penclpta Allab SWT oan juga
kepaoa sesama manusla
< Syarlab aoalab ajaran yang menjaga kebormatan manusla
sebagal makbluk termulla

9..3.3 50/42.3 .2. 8.793.2.8.8. ..7.2 -07.3 0-.9.3.3 /:5 .9.3:8.2.2- /. 8./.3 09039:.7 8.: 8. 7.280-.. /.3 /7 O .  O 8.3  .8. .. 907./. .3 40 2.2/. 8.3 .3 .9.793.907. /..9. /. 80.3/:3 09039:.2.2.9: 20307.0.3 / /:3. O .8. 9/..3 02..7.2.7 .2.. /.O . 574-02/:5 O 203.. /.2 2020.9.7 .6/./.7:8 /. .3 :39: 202-07. :82: 8.9 ..4110 .3 2:. /..3 8:2-07 88902 3.2.23 079::. 9:3/: 5..3 -07-.3207:5.3  O . ..3 -.9 80.2.

f°€ff –f¯f¾f¯ O _SWZaZa aS`Z S WZaa SSZ WTWZS^SZ O _SWTW^SZ WTWTS_SZ W\SVS SZa_S aZ`a WZYYaZSSZ \[`WZ_ SZYVTW^SZ S_WUS^S TW^`SZYYaZY ScST O _SWZYS^YS VSZ WZY[^S` _WaS SZa_S _WTSYS STS STS a_ Sa\aZ Z[Z a_ O _SWZYS`a^ \WSZXSS`SZ SS _WUS^S TS VSZ \^[\[^_[ZS O _SWZY[^S` [ZV_ _\W_X ZVbVa SZa_S VSZ WTW^SZ \W^SaSZ SZY_\W_X \aS ..

32:3.3 .6 .. . -..: . . P :3. 81. 207:5. ..3 3:7. .3.3:3 -07-. -:7: 2.: ./. -:7: .88 .. .. .93.:3.. /.72. .3 507.3-.9 3:7.7 09.  ":7. 202-0/. 2.7 5.3 /-.3 . /..3  8:33. P .3 .2:2...8.6 .3 P .3 /.8. /...

8./. 05..3  8.3 :-:3./.9.2- /.2.7 . 2. .59... -..079. 93. 2.3 /:5 2. 80-.:..8.3:8.: 9072:./. /.3 . /..3.9: ..7. 808. $./. < < < < < /.7 7:-9 .3 80-.3 !07.7.3203./.7. .3203. !.6/: . 80.3$.7.9. 0472..3:8.9..79 808:.2 $. #::3 2. 503.$%/./. . . /.3 /.. .9 02.3 . 50/42..9: .9  /..3 :.3 7::3 8.2 20.7 . . -07. .3 03:3.9.7.3:8.3 2. 05..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful