Honogioup 2

Azinan IadhIi
AnoIia Huvaida
Anggiva M.
Dian Kiiana Iulii
O lata lslau. |c:asal ca:i |ata o·/o¬o;o·/.¬oi·/o¬o-
O a:ti:va tu:cu|. ¡atu|. uc:vc:a||a: ci:i
O lata lslau ciau|il ca:i |ata casa: ·o/o¬o atau ·o/.¬o va:-
a:ti:va sclauat. scja|tc:a. tica| tc:ccla
O -aua lslau acala| jala: |icu¡ :o; .¡ /.¡. va:- uc:u¡a|a:
suu|c: sistcu :ilai va:- |a:us cijaci|a: ¡ccoua: olc|
ua:usia calau ucucca||a: |c:|a-ai ¡:o|lcu |icu¡
O uc:-a:cu:- |ctc:tua: |ciua:a: :aqica| ca: |ctc:tua:
i|aca| ca: uuauala| :sva:ia|
O lslau sc|a-ai 7o|¬o·o- /./ o/o¬.- c:tujua: u:tu|
ucu|c:i|a: |c|ai|a: ci cu:ia ca: a||i:at
Manfaat Agama Is|am
O Islam menuniulli umainya menuiu ialan lebenaian.
O Islam membeiilan lebebasan lepada manusia uniul
menggunalan poiensi yang dibeiilan Allal secaia
beiianggung iawab.
O Islam menglaigai dan mengloimaii semua manusia
sebagai lamba Allal, bail muslim maupun non
muslim.
O Islam mengaiui pemanfaaian alam secaia bail dan
piopoisional.
O Islam mengloimaii londisi spesifil individu manusia
dan membeiilan peilaluan yang spesifil pula.
P /kh|ck me(upckcn pe(i|cku ycnc
ciLcncun Le(Lc:i: hcIi nu(cni
P Dc:c( pijckcn ckh|ck ccc|ch /|-Cu(cn
ccn /|-:unnch.memLecckcnyc cc(i
eIikc ccn nu(cni ycnc Lic:c
P Muncu|nyc ckh|ck Lcik {c|-ckn|cc c|-
kc||ncn ccn jikc :ifcInyc Lu(uk mckc
ycnc muncu| ckh|ck Lu(uk {c|-ckn|cc c|-
ncznuncn
AkIdab Dan SyarIab
< Akloab secara babasa berartl sesuatu yang menglkat,
olambll oarl kata oasar ¨al-aqou¨ yaltu ar-rubtb (lkatan)
< 8lsa olkatakan sebagal tlngkat kelmanan
< Percaya Paoa Rukun |man oan Menunalkan rukun lslam
< Syarlab aoalab peooman bloup manusla oalam melakukan
bubungan vertlkal kepaoa penclpta Allab SWT oan juga
kepaoa sesama manusla
< Syarlab aoalab ajaran yang menjaga kebormatan manusla
sebagal makbluk termulla

  O 8..9.3 . . /.3 8:2-07 88902 3...3 02.9. /.3  .2 -07..2/.2- /.7. 8.7:8 /.3 0-. .2.2.9.3207:5.2 2020..3 .2.9../.9 . 80.O .8..907.3 ..793.4110 .. 9/.3 2:.7 .7 .9: 20307./.9 80. 907. 9:3/: 5.: 8. O .7 8.3:8.9.3.3 50/42..2.2.3 :39: 202-07.3  O .3 /:5 .2. 574-02/:5 O 203...280-. /.793. /.3 40 2. . 7.2.. /.3 / /:3.3 -07-. :82: 8.0.3 /7 O .2. .3 09039:./. . 8.3 -.8.8.8.3. 8. /.9.3/:3 09039:.2.7.23 079::.6/.

f°€ff –f¯f¾f¯ O _SWZaZa aS`Z S WZaa SSZ WTWZS^SZ O _SWTW^SZ WTWTS_SZ W\SVS SZa_S aZ`a WZYYaZSSZ \[`WZ_ SZYVTW^SZ S_WUS^S TW^`SZYYaZY ScST O _SWZYS^YS VSZ WZY[^S` _WaS SZa_S _WTSYS STS STS a_ Sa\aZ Z[Z a_ O _SWZYS`a^ \WSZXSS`SZ SS _WUS^S TS VSZ \^[\[^_[ZS O _SWZY[^S` [ZV_ _\W_X ZVbVa SZa_S VSZ WTW^SZ \W^SaSZ SZY_\W_X \aS ..

. .3 3:7. 2.3 P . 81.6 .: .. /.6 . ..72. 207:5. P .88 .3:3 -07-.2:2. -..3 /-.3-. .:3.93. P :3.7 09.. -:7: . . .9 3:7.3 /.3  8:33. . 202-0/.: ./..32:3..7 5. /. /..3 .3 .  ":7. -:7: 2.3 507..8.3 . .8...3.

$. /.6/: .3:8. 808.79 808:.$%/./.. /./.7. 05..3$. !.9 02.2- /. .2. .7 7:-9 ..9.9.3 !07.2 $...3 :.9: .2 20..: 9072:. 80-.3 7::3 8. -07./.8.9.7. -.7 .9. .59. .3 80-.9: .3 :-:3.7.3  8. 50/42. 05./. < < < < < /... .3 03:3.9  /.3.3:8.3 /:5 2.8... /.3 ..3:8.079./.3 /./.3203.:.3 . 2.3 2. .7..7. #::3 2. 80. 2. . 93.. 503.7 . 0472.3203.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful