Honogioup 2

Azinan IadhIi
AnoIia Huvaida
Anggiva M.
Dian Kiiana Iulii
O lata lslau. |c:asal ca:i |ata o·/o¬o;o·/.¬oi·/o¬o-
O a:ti:va tu:cu|. ¡atu|. uc:vc:a||a: ci:i
O lata lslau ciau|il ca:i |ata casa: ·o/o¬o atau ·o/.¬o va:-
a:ti:va sclauat. scja|tc:a. tica| tc:ccla
O -aua lslau acala| jala: |icu¡ :o; .¡ /.¡. va:- uc:u¡a|a:
suu|c: sistcu :ilai va:- |a:us cijaci|a: ¡ccoua: olc|
ua:usia calau ucucca||a: |c:|a-ai ¡:o|lcu |icu¡
O uc:-a:cu:- |ctc:tua: |ciua:a: :aqica| ca: |ctc:tua:
i|aca| ca: uuauala| :sva:ia|
O lslau sc|a-ai 7o|¬o·o- /./ o/o¬.- c:tujua: u:tu|
ucu|c:i|a: |c|ai|a: ci cu:ia ca: a||i:at
Manfaat Agama Is|am
O Islam menuniulli umainya menuiu ialan lebenaian.
O Islam membeiilan lebebasan lepada manusia uniul
menggunalan poiensi yang dibeiilan Allal secaia
beiianggung iawab.
O Islam menglaigai dan mengloimaii semua manusia
sebagai lamba Allal, bail muslim maupun non
muslim.
O Islam mengaiui pemanfaaian alam secaia bail dan
piopoisional.
O Islam mengloimaii londisi spesifil individu manusia
dan membeiilan peilaluan yang spesifil pula.
P /kh|ck me(upckcn pe(i|cku ycnc
ciLcncun Le(Lc:i: hcIi nu(cni
P Dc:c( pijckcn ckh|ck ccc|ch /|-Cu(cn
ccn /|-:unnch.memLecckcnyc cc(i
eIikc ccn nu(cni ycnc Lic:c
P Muncu|nyc ckh|ck Lcik {c|-ckn|cc c|-
kc||ncn ccn jikc :ifcInyc Lu(uk mckc
ycnc muncu| ckh|ck Lu(uk {c|-ckn|cc c|-
ncznuncn
AkIdab Dan SyarIab
< Akloab secara babasa berartl sesuatu yang menglkat,
olambll oarl kata oasar ¨al-aqou¨ yaltu ar-rubtb (lkatan)
< 8lsa olkatakan sebagal tlngkat kelmanan
< Percaya Paoa Rukun |man oan Menunalkan rukun lslam
< Syarlab aoalab peooman bloup manusla oalam melakukan
bubungan vertlkal kepaoa penclpta Allab SWT oan juga
kepaoa sesama manusla
< Syarlab aoalab ajaran yang menjaga kebormatan manusla
sebagal makbluk termulla

7:8 /.3 /:5 .3.3 .2.9. .8.2.2.7..280-.9.. /.3 / /:3.907. 8.3 0-.2.23 079::. O .793.2 2020. 7.. ./.3 -07-. /. .: 8. 8.3 2:.9.3 02.7 8.6/. 907. 574-02/:5 O 203..9. 9:3/: 5. /.3207:5.. .8.9.3:8...793. 9/.9: 20307.2.3  .3 40 2.2/.9 . 80.2- /../.3 8:2-07 88902 3.3 .3/:3 09039:..9 80.3 09039:.9..8.O .3 50/42.3 /7 O . /.3 :39: 202-07..2.3. /.7.0.. :82: 8.4110 .8.2 -07.2. 8.7 .3 -.  O 8. /./. .2..3 .7 .2.3  O .

f°€ff –f¯f¾f¯ O _SWZaZa aS`Z S WZaa SSZ WTWZS^SZ O _SWTW^SZ WTWTS_SZ W\SVS SZa_S aZ`a WZYYaZSSZ \[`WZ_ SZYVTW^SZ S_WUS^S TW^`SZYYaZY ScST O _SWZYS^YS VSZ WZY[^S` _WaS SZa_S _WTSYS STS STS a_ Sa\aZ Z[Z a_ O _SWZYS`a^ \WSZXSS`SZ SS _WUS^S TS VSZ \^[\[^_[ZS O _SWZY[^S` [ZV_ _\W_X ZVbVa SZa_S VSZ WTW^SZ \W^SaSZ SZY_\W_X \aS ..

3:3 -07-.3 /-.3 ./. 81. 202-0/. /. ..93.72.. .....3 .  ":7. .3 3:7.3 507. P .3 /. .9 3:7..:3.7 09.3  8:33. P :3.6 ..88 . -.3 . .8.3 P ...3-. .3. -:7: . /.6 . -:7: 2.8. /. 2.7 5.: . 207:5. .2:2.32:3..: .

 50/42.79 808:.59.079.7.9. /../.3$../.. .:./..3:8.3 .2. .9  /.7 ..9: .8.3  8. . /.3 80-. . 80-.. 808. 503..3 !07. < < < < < /. -07./.3..2 $.2 20.3 03:3../.: 9072:.7.9. 80..3:8. .7 .9.2- /..3 /:5 2.7.3 :-:3. -.3203. #::3 2.3 2. 0472. !..9: ./.3 .7.9 02. 2..3 :. .3203.3:8. . $. /.7 7:-9 .6/: .7.3 7::3 8.8.$%/. 05.9. 93. 05.3 /. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful