Honogioup 2

Azinan IadhIi
AnoIia Huvaida
Anggiva M.
Dian Kiiana Iulii
O lata lslau. |c:asal ca:i |ata o·/o¬o;o·/.¬oi·/o¬o-
O a:ti:va tu:cu|. ¡atu|. uc:vc:a||a: ci:i
O lata lslau ciau|il ca:i |ata casa: ·o/o¬o atau ·o/.¬o va:-
a:ti:va sclauat. scja|tc:a. tica| tc:ccla
O -aua lslau acala| jala: |icu¡ :o; .¡ /.¡. va:- uc:u¡a|a:
suu|c: sistcu :ilai va:- |a:us cijaci|a: ¡ccoua: olc|
ua:usia calau ucucca||a: |c:|a-ai ¡:o|lcu |icu¡
O uc:-a:cu:- |ctc:tua: |ciua:a: :aqica| ca: |ctc:tua:
i|aca| ca: uuauala| :sva:ia|
O lslau sc|a-ai 7o|¬o·o- /./ o/o¬.- c:tujua: u:tu|
ucu|c:i|a: |c|ai|a: ci cu:ia ca: a||i:at
Manfaat Agama Is|am
O Islam menuniulli umainya menuiu ialan lebenaian.
O Islam membeiilan lebebasan lepada manusia uniul
menggunalan poiensi yang dibeiilan Allal secaia
beiianggung iawab.
O Islam menglaigai dan mengloimaii semua manusia
sebagai lamba Allal, bail muslim maupun non
muslim.
O Islam mengaiui pemanfaaian alam secaia bail dan
piopoisional.
O Islam mengloimaii londisi spesifil individu manusia
dan membeiilan peilaluan yang spesifil pula.
P /kh|ck me(upckcn pe(i|cku ycnc
ciLcncun Le(Lc:i: hcIi nu(cni
P Dc:c( pijckcn ckh|ck ccc|ch /|-Cu(cn
ccn /|-:unnch.memLecckcnyc cc(i
eIikc ccn nu(cni ycnc Lic:c
P Muncu|nyc ckh|ck Lcik {c|-ckn|cc c|-
kc||ncn ccn jikc :ifcInyc Lu(uk mckc
ycnc muncu| ckh|ck Lu(uk {c|-ckn|cc c|-
ncznuncn
AkIdab Dan SyarIab
< Akloab secara babasa berartl sesuatu yang menglkat,
olambll oarl kata oasar ¨al-aqou¨ yaltu ar-rubtb (lkatan)
< 8lsa olkatakan sebagal tlngkat kelmanan
< Percaya Paoa Rukun |man oan Menunalkan rukun lslam
< Syarlab aoalab peooman bloup manusla oalam melakukan
bubungan vertlkal kepaoa penclpta Allab SWT oan juga
kepaoa sesama manusla
< Syarlab aoalab ajaran yang menjaga kebormatan manusla
sebagal makbluk termulla

2. 80.3 50/42./.9 80.8.9: 20307.7 .9 .9. .3. 907. /.280-.. .2 -07.2/. .. 8.3 0-.7.7:8 /.2. . 574-02/:5 O 203.3 /:5 .. :82: 8. /.3 /7 O .2.4110 .3/:3 09039:.8.9.: 8. O ..3.7./.2- /.2.  O 8.. 8.8.3 09039:.3 . /.3 2:.3:8.3 8:2-07 88902 3.9. 8.3 -.7 ..793.7 8. 9/./. 9:3/: 5..2.3 .907.3 02.3 / /:3. /.0.2..3  O .3 40 2. 7.O .3 :39: 202-07.3207:5. /.9.3  .6/.3 -07-.2.9. .8.3 ..2.2.793.2 2020. /....9.23 079::..

f°€ff –f¯f¾f¯ O _SWZaZa aS`Z S WZaa SSZ WTWZS^SZ O _SWTW^SZ WTWTS_SZ W\SVS SZa_S aZ`a WZYYaZSSZ \[`WZ_ SZYVTW^SZ S_WUS^S TW^`SZYYaZY ScST O _SWZYS^YS VSZ WZY[^S` _WaS SZa_S _WTSYS STS STS a_ Sa\aZ Z[Z a_ O _SWZYS`a^ \WSZXSS`SZ SS _WUS^S TS VSZ \^[\[^_[ZS O _SWZY[^S` [ZV_ _\W_X ZVbVa SZa_S VSZ WTW^SZ \W^SaSZ SZY_\W_X \aS ..

/. P .3 507. 81..3 /-.8..:3.8. -:7: 2. ..6 .3 3:7.3  8:33. . 2.3 /. .3-.: . .3 .3 P .2:2. 207:5. 202-0/.88 .9 3:7. -:7: .. /.32:3.3.: .93.72.3 .. P :3. . ..3:3 -07-. /.. .  ":7. /... -.7 09.7 5.6 ..3 ..

3 !07. /.$%/.3 2.7 7:-9 .8.59. 808..3$.9: .3 :.: 9072:.6/: .. $.7.. 2. . 50/42.9: .7.9.2 $.3 :-:3.. < < < < < /.. 0472.7. -.3 /:5 2.79 808:.3 ./.7 .3:8./.9  /.3 80-.7.:./.3 03:3.. .. 503.2- /. 05.2 20. !.3 . 2./.9. 05..3203. 80. #::3 2. ..7 ..7././. -07.3 /.3.8.9. /. .3  8.079.. 93.9.3 7::3 8. .3:8.. /.3203. 80-.2. . ..3:8.9 02.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful