UNIVERSITI TUN HUSSIEN ONN MALAYSIA

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL JABATAN PENDIDIKAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN MAGNET PRINSIP PENGUBAH VOLTAN

NAMA SEKSYEN SEMESTER/SESI PENSYARAH TARIKH

: MUHAMAD AZMI BIN HUSSIN :1 :2 .2010/2011 :ENCIK MOHD SAFIEE BIN IDRIS :16/03/2011

Ini menunjukkan jenis pengubah langkah naik. Nilai voltan yang tinggi yang dihantar ke pencawang akan diturunkan kepada nilai yang lebih rendah. berfungsi untuk menurunkan paras voltan. Pengubah merupakan peranti elektrik yang paling mudah binaannya tetapi merupakan salah satu peranti yang paling berguna.PENGENALAN pengubah voltan banyak digunakan dalam litar pengukuran dan perlindungan elektrik di industri. Bilangan lilitan pada bahagian sekunder lebih banyak daripada lilitan bahagian utama. Bilangan lilitan belitan sekunder juga lebih sedikit berbanding dengan bilangan lilitan belitan utama. peralatan stereo. Pengubah jenis ini digunakan untuk mengagihkan bekalan dari pencawang elektrik kepada pengguna.Kegunaan voltan dan arus dapat dikurangkan oleh transformer untuk operasi yang lebih selamat. yang membuat penghantaran jarak jauh secara ekonomis praktikal. . kuasa elektrik tidak mungkin dapat dihantar dari stesen penjana ketempat-tempat yang jauhnya sehingga beribu batu.Misalnya. set televisyen. P enguba h La ngka h Na i k (S t ep -up) da n P enguba h L a ngka h T ur un (S t ep -dow n) Pengubah langkah naik adalah pengubah yang meninggikan paras voltannya. iaitu nilai yang bersesuaian dengan pengguna. Ini bermakna voltan pada belitan sekunder lebih tinggi berbanding dengan voltan pada belitan utama. Ia menaikkan voltan elektrik ke tahap tinggi dan menurunkan voltan elektrik ke tahap rendah untuk menghantar kuasa secara cekap mengikut keupayaan barangan elektrik . termostat dan alat mengecas yang memerlukan voltan tinggi dan rendah Pengubah sangat penting untuk penghantaran tenaga elektrik voltan tinggi.Banyak alatan di rumah mengandungi pengubah bagi menaikkan atau menurunkan arus voltan yang diperlukan. Tanpa pengubah. Pengubah jenis langkah turun pula.Pengubah boleh didapati didalam berbagai saiz dan bentuk.

Antara sebab mengapa teras pengubah diperbuat dalam bentuk kepingan besi yang berlapis ialah untuk mengurangkan kehilangan kuasa yang disebabkan oleh arus pusar. Belitan-belitan ini masing-masing mempunyai fungsi dan bilangan lilitan tertentu. Nama dan jenis pengubah bergantung kepada bilangan belitan pengalir kuprum tersebut dibuat dan jenis teras yang digunakan.BINAAN ASAS PENGUBAH Pengubah pada asasnya terdiri daripada dua gegelung pengalir yang bertindak sebagai induktor yang terpisah secara elektrik tetapi bersambung secara magnetik. Bentuk utama teras yang lazim digunakan ialah bentuk kelompang (E-I) dan bentuk tingkap (U-I) . seperti yang ditunjukkan di atas. Binaan asas pengubah terdiri daripada sebuah teras yang dililit dengan dua belitan pengalir. Bahagian teras dililit oleh pengalir kuprum berpenebat dengan bilangan lilitan tertentu. Gelung utama pengubah akan disambung kepada bekalan dan dikenali sebagai belitan utama sementara gelung sekunder disambung kepada beban dan dinamakan belitan sekunder.

e. Jika fluks yang dihasilkan itu dapat melintasi belitan sekunder daya gerak elektrik yang akan teraruh pada belitan utama adalah sama pada belitan sekunder. . tenaga dipindahkan dari satu gegelung ke gegelung yang satu lagi melalui fluks teras dan medan aruhan yang berkaitan. Arus ulang-alik dalam satu belitan menghasilkan fluks ulang-alik dalam teras dan seterusnya medan elektrik aruhan yang dihasilkan oleh perubahan fluks ini akan mengaruhkan daya gerak elektrik pada belitan yang satu lagi.voltan pada bahagian sekunder adalah sama dengan d.e yang teraruh di belitan sekunder. Penambahan arus di dalam pengalir akan mewujudkan medan magnet berubah-ubah yang akan menghasilkan voltan di dalam pengalir. Voltan yang terhasil ini akan menentang voltan bekalan dan juga arusnya. Apabila bahagian sekunder pengubah dalam keadaan litar buka. (daya gerak elektrik) yang teraruh pada belitan utama juga sama tetapi berbeza kekutuban.g. Seterusnya arus pada belitan utama menjadi sangat kecil maka voltan dan d. Dengan itu.KENDALIAN PENGUBAH Pengubah terdiri daripada 2 gegelung yang bertebat antara satu sama lain tetapi dibelitkan kepada teras yang sama.g.

e.g.e.g.Aruhan Sat keadaan yang menentang sebarang perubahan arus yang melaluinya.Perubahan ini akan menghasilkan d. D.g. Atau d. dalam geglung tersebut. Terdapat dua jenis aruhan iaitu: a)Aruhan diri (L) b)Aruhan saling (M) ARUHAN DIRI Apabila arus mengalir dialirkan di dalam satu gegelung seperti rajah diatas dan mengalami perubahan maka fluks yang dihasilkan di dalam gegelung tersebut turut berubah. Sifat gelung seperti ini dinamakan sebagai aruhan diri dan gelung ini dikenali sebagai pearuh. ARUHAN SALING . ini mempunyai arah yang berlawanan dengan arah voltan bekalan.e teraruh pada belitan utama hasil pemotongan medan magnet sendiri.

Berapakah bilangan lilit yang diperlukan pada belitan sekunder untuk menghasilkan : a)20 V b)230 V Pe n yele saian : a)Pengubah langkah turun : sekunder: . . Oleh itu . daya gerak elektrik yang teraruh didalm gelung kedua membina fluks yang melawan fluks asal daripada gelung pertama . CONTOH SOALAN Sebuah pengubah dengan 725 lilit dawai pada belitan utamanya disambungkan ke bekalan 115 V. Daya gerak elektrik aruhan saling boleh ditakrifkan sebagai daya gerak elektrik yang teraruh dalam satu gelung yang disebabkan oleh perubahan arus dalam gelung bersebelahan. )(725) = 126belitan b)Pengubah langkah naik : sekunder:  =  (725) = 1450 lilit .Aruhan saling terjadi apabila fluks daripada satu gelung memotong satu gelung bersebelahan yang lain ( atau berganding secara magnet ) daya gerak elektrik yang teraruh didalam gelung pada gelung kedua seperti yang ditunjukan pada rajah dibawah . daya gerak elektrik teraruh dirujuk sebagai kearuhan saling . Mengikut hukum lenz .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful