FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TEKANAN KERJA (STRES) DI KALANGAN GURU-GURU SJK(C): SATU KAJIAN DI TIGA BUAH

SEKOLAH DI WILAYAH PERSEKUTUAN.

WOO SEW FUN

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PSZ 19:16(Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ♦

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS
JUDUL: FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TEKANAN KERJA (STRES) DI KALANGAN GURU-GURU SJK(C): SATU KAJIAN DI TIGA BUAH SEKOLAH DI WILAYAH PERSEKUTUAN. SESI PENGAJIAN: 2007/2008 Saya WOO SEW FUN (HURUF BESAR)

1. 2. 3. 4.

mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan Pengajian sahaja. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara Institusi pengajian tinggi. ** Sila tandakan ( ) (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972)

SULIT

SULIT

(Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

TIDAK TERHAD

Disahkan oleh, ___________________________
(TANDATANGAN PENULIS)

___________________________
(TANDATANGAN PENYELIA)

Alamat Tetap: 33, JLN 6/38A, TMN SRI SINAR, 51200 SEGAMBUT, KUALA LUMPUR. Tarikh: 22.04.2008

EN. MOHAMAD ABDILLAH ROYO Nama Penyelia

Tarikh: 22.04.2008

CATATAN

* Potong yang tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD ♦ Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara Penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

“Saya akui bahawa telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan ( Kemahiran Hidup)”.

Tandatangan Nama Penyelia Tarikh

: : :

................................................... En. Mohamad Abdillah Royo 22.04.2008

WOO SEW FUN Laporan Projek Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat Penganugeraan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan ( Kemahiran Hidup) Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia April 2008 .FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TEKANAN KERJA (STRES) DI KALANGAN GURU-GURU SJK(C): SATU KAJIAN DI TIGA BUAH SEKOLAH DI WILAYAH PERSEKUTUAN.

...... Tandatangan : Nama Penulis : Tarikh : ..........04........ WOO SEW FUN 22..2008 .............ii “Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.....................

Kakak Ipar. . Adik IparKu.Mohsin Bin Uzir dan En. Kakak. Ho Fo Khee Abang. Adik.iii DEDIKASI Jutaan terima kasih atas sokongan dan bantuan yang diberikan buat Ayah dan ibu tersayang Woo Yaw Soon.Mohamad Abdillah Bin Royo Akhirnya Rakan-rakan seperjuangan PKPG Yang sentiasa membantuku walaupun dalam situasi getir. Yang sentiasa mendoakan kejayaan dan kesejahteraanKu Seterusnya Penyelia pembimbing yang telah mendidik dengan penuh sabar En.

SJK(C) Chung Kwok dan SJK(C) Kuen Cheng 2 yang telah memberikan kerjasama dan bantuan dalam menyiapkan projek ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih buat rakan-rakan seperjuangan.Mohsin Bin Uzir dan En. Penghargaan juga ditujukan kepada semua pensyarah dan kakitangan akademik Fakulti Pendidikan UTM. Dalam ruangan ini. .Mohamad Abdillah Bin Royo selaku pensyarah pembimbing. Ucapan terima kasih juga kepada Guru Besar dan semua guru di SJK(C) Kuen Cheng 1. nasihat serta teguran di sepanjang tempoh menyiapkan kajian ini. 4 SPH PKPG serta kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung membantu menjayakan projek penyelidikan ini. dengan izin dan berkatNya sehingga dapat saya menyiapkan penulisan ini dengan jayanya. di atas segala bimbingan dan tunjuk ajar.iv PENGHARGAAN Shallom dan salam sejahtera. saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada En.

. Borang soal selidik telah digunakan dalam proses pengumpulan data dan hasilnya dianalisis dengan menggunakan perisian “ Statistical Package of the Social Sciences” (SPSS). Seramai 50 orang guru dari tiga buah sekolah telah dipilih sebagai responden kajian ini. faktor kekangan masa dan faktor penghargaan telah memberi tahap tekanan yang sederhana kepada guru-guru yang terlibat. faktor bebanan tugas. peratus dan min. Dari segi faktor-faktor pula didapati semua faktor iaitu faktor karenah pelajar. Analisis dibuat dengan menggunakan kaedah statistik deskriptif iaitu dalam konteks kekerapan. Hasil dapatan dari penyelidikan ini menunjukkan bahawa guru-guru mengalami tekanan pada tahap sederhana.v ABSTRAK Penyelidikan ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap tekanan kerja serta faktorfaktor yang mendorong tekanan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) di Wilayah Persekutuan.

A descriptive statistical analysis was carried out in the form of frequency. result shows that the Primary Chinese School Teachers from the Federal Territory were categorized under the level of moderate stressed due to their daily teaching routine.vi ABSTRACT The purpose of this research was to examine the level of stress experienced by the Primary Chinese School Teachers in the Federal Territory. percentage and mean values. . Questionnaire is used as the main instrument for the research and the data obtained were analyzed using “Statistical Package of the Social Sciences” (SPSS v15). which are student attitude factor. time constraint factor and the honorable factor. After the examination of the four main factors. task responsibility factor. A total of 50 teachers from three Primary Chinese School in the Federal Territory were randomly selected as respondents.

1 Pengenalan 1.2 Latar Belakang Masalah 1.5 Persoalan Kajian 1 5 11 11 12 .4 Objektif Kajian 1.3 Penyataan Masalah 1.vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi vii xii xiii xv xvi BAB I PENDAHULUAN 1.

Kognitif.5 Model tekanan Guru (Boyle. Borg. 2003) 2. 1995) 2.5.4.2 Teori Psikodinamik.2 Konsep Tekanan Kerja 19 20 21 22 22 23 2.4.6 Kajian-kajian Tekanan (Stres) di Luar Negara 26 26 27 28 35 37 38 .5.3 Model Punca Tekanan Kerja (Jaafar Muhamad.3 Punca-punca Tekanan (Stres) 2.9 Kesimpulan 12 13 14 18 BAB II SOROTAN PENULISAN 2.6 Batasan Kajian 1.3 Teori Hierarki Keperluan Maslow dan Teori Dua Faktor Herzberg 2.5.4 Model Tekanan Kerja Guru (Kyriacou dan Sutcliffe.2 Model Stres Atkinson (1998) 2. Pervew & Kacmar 2.5 Model-model Tekanan (Stres) 2.4.5. 1978) 2.1 Teori Antony.5.viii 1.1 Model Stres – Cooper (1998) 2. Falzon & Baglioni.8 Istilah dan Definisi 1. Tingkah laku dan Biologikal 2.1 Pengenalan 2.7 Kepentingan Kajian 1.4 Teori-teori Tekanan (Stres) 2.

9 Keesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen Kajian Rintis 3.2 Umur 4.2.ix 2.3 Bahagian B: Tahap Tekanan Kerja Bahagian C Faktor-faktor Tekanan Kerja Guru 46 46 47 48 48 48 49 49 50 51 51 52 53 54 3.8 3.10 Prosedur Pengumpulan Data 3.3 Status Perkahwinan 55 55 56 56 57 .4 3.11 Penganalisisian Data 3.6 3.2 Bahagian A.1 Bahagian A: Latar belakang Responden 3.2.7 Kajian-kajian Tekanan (Stres) Dalam Negara 42 BAB III METODOLOGI KAJIAN 3.7 Pendahuluan Reka Bentuk Kajian Kerangka Konseptual Kajian Populasi Kajian Tempat Kajian Sampel Kajian Instrumentasi 3.7.12 Penutup BAB IV ANALISA DATA DAN KEPUTUSAN UJIAN 4.1 Pengenalan 4.3 3.2 3.2 3.7.1 3.7.1 Jantina 4.Latar Belakang Responden 4.2.5 3.

7 4.1 Analisis Faktor Karenah Pelajar 63 64 66 62 63 57 58 58 59 4.5 Pengalaman Mengajar 4.3 Bahagian B .4.6 Analisis Faktor Kekangan Masa Analisis Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Kekangan Masa.3.4. 4.x 4.4 Bahagian C .3. 4.2.3 Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Tahap Stres 4.4.4.Maklum Balas Responden 4.4 Analisis Faktor Beban Tugas Analisis Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Beban Tugas.4.3 4.4 Kelulusan Ikhtisas 4.8 Analisis Faktor Penghargaan Analisis Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Penghargaan.2.9 Analisis Keseluruhan Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tekanan 4. 4.2. 4.5 Rumusan 67 69 70 72 73 75 76 76 .5 4.4.2 Analisis Keseluruhan Tahap Stres 4.3.Maklum Balas Responden 4.4.4.4. Analisis Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Karenah Pelajar.1 Analisa Mengikut Persoalan 1: Apakah tahap tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Kuala Lumpur? 4.

3 5.2 Latar Belakang Responden Tahap Tekanan Kerja Responden Secara Keseluruhan 5.2.5 5. RUMUSAN DAN CADANGAN 5.2.1 5.4.3 Tahap Tekanan Guru Mengikut Kategori Faktor 5.4.6 Pentadbir Sekolah Guru-guru 82 84 84 85 85 86 80 77 77 78 79 Cadangan Kajian Lanjutan Kesimpulan RUJUKAN 87 LAMPIRAN 98 .2 Pengenalan Perbincangan 5.4 Rumusan Dapatan Kajian Cadangan 5.xi BAB V PERBINCANGAN.2 5.1 5.1 5.2.

xii SENARAI JADUAL NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT 1 Data Guru Yang Mengalami Penyakit Mental 9 .

2003) Model Tekanan Kerja Guru Kyriacou dan Sutcliffe (1978) Model Tekanan Guru (Boyle. RAJAH TAJUK MUKA SURAT 2.2 4.4 3. 1995) Kerangka Konseptual Kajian Populasi Guru di Tiga Buah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dalam Wilayah Persekutuan.5 3.3 3.6 4. Borg.xiii SENARAI RAJAH NO.2 Model Stres Cooper (1998) Model Stres Atkinson (1998) Model Punca Tekanan Kerja (Jaafar Muhamad.2 Model Tindak Balas Sindrom Penyesuaian Umum Model Tindak Balas Terhadap Stres Berubah Mengikut Jangka Masa Penyebab Stres 24 25 2.6 2. 27 28 29 35 37 47 48 3.4 2.1 2. Falzon & Baglioni.3 2.7 3.4 Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Kelulusan 57 .1 3.3 Soalan Item Berkaitan Dengan Faktor-faktor Tekanan Kerja Guru Taburan Item Soal Selidik Soalan Item Berkaitan Dengan Faktor-faktor Skala Penentuan Tahap Tekanan Kerja Guru Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Jantina Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Umur Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Status Perkahwinan 50 50 50 53 56 56 57 4.5 2.1 4.

7 4.8 4. Peratusan dan Min Analisis Pengelasan Skor Min Dan Tahap Penilaian Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Tahap Stres Analisis Frekuensi.xiv Ikhtisas 4. Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan Faktor Karenah Pelajar Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Karenah Pelajar 4.9 Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Pengalaman Analisis Frekuensi.12 69 4.13 70 4. 4.10 66 4. Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan Faktor Penghargaan 4.17 76 .16 Analisis Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Penghargaan Analisis Keseluruhan Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tekanan 75 73 67 58 59 62 63 64 4.14 72 4.6 4. Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan Faktor Beban Tugas Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Beban Tugas Analisis Frekuensi.15 Analisis Frekuensi.11 Analisis Frekuensi. Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan Faktor Kekangan Masa Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Kekangan Masa.5 4.

xv SENARAI SINGKATAN SJK(C) TP J KK AK K T TR TS TT TST SPSS Sciences Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Tidak Pernah Jarang Kadangkala Agak Kerap Kerap Tidak Ada Tekanan Tekanan Rendah Tekanan Sederhana Tekanan Tinggi Tekanan Sangat Tinggi Statistical Package for the Social .

xvi SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN TAJUK A B Pengesahan Soalan soal selidik Borang Soal selidik C Surat Kebenaran KPM D Surat Kebenaran JPN E Surat Fakulti Pendidikan F Surat Pengesahan Menjalankan Kajian .

. perwatakan seseorang. proses urbanisasi dan kejutan budaya terhadap perkembangan pemodenan yang mendadak. Kepelbagaian dan kekompleksian kehidupan ini menyebabkan munculnya “Sindrom Baru” yang menyerang manusia iaitu tekanan.1 BAB I PENDAHULUAN 1. Menurut Hatta Sidi dan Mohamed Hatta Shaharom (2002) tekanan merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia sejak dahulu lagi tanpa disedari. Tekanan dan kehidupan amat berkait rapat dengan gaya hidup.1 Pengenalan Kehidupan manusia pada alaf ini amat mencabar dan kompleks. Secara umumnya. Kesihatan mental seperti yang didefinisikan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). faktor keluarga. Tekanan bukanlah suatu perkara yang asing bagi masyarakat negara ini. Tekanan biasa dialami oleh semua manusia apabila berada dalam keadaan yang tidak menyeronokkan. perkataan stres telah digunakan secara meluasnya dalam beberapa konteks yang berbeza. Ia berubah wajah mengikut peredaran masa. Tekanan merupakan satu penyakit yang sering dikaitkan dengan kesihatan mental dan kerap menyerang masyarakat pada hari ini.

kebolehan dalam mengambil bahagian di dalam aktiviti kemasyarakatandan kebolehan untuk menyumbang khidmat kepada masyarakat” (Sumber: Kempen Cara Hidup Sihat. dan pencapaian matlamat pendidikan (Ibrahim Ahmad Bajunid.2 “Kebolehan mengekalkan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Di Malaysia. pengurusan. mengalami tekanan jiwa. Di samping usaha peningkatan dan pelaksanaan. 1995). sudah tentu ia akan gagal untuk berfungsi dengan baik di dalam masyarakat. 2000) Apabila seseorang itu berhadapan dengan stres.1995) dalam Mokhtar (1998). manakala 25 peratus lagi mengalami stres setiap hari. Tenaga pengajar dan pengurus pendidikan seharusnya peka dengan perkembangan terkini dalam proses kepemimpinan. Malahan. guru-guru semakin mula tertekan atau sekurang-kurangnya pernah merasa tertekan dengan ‘demand’ tinggi bebanan kerjaya pendidikan ini. kekecewaan dan . Arus pendidikan hari ini semakin mendesak para profesional pendidikan untuk bekerja keras dan lebih masa demi mencapai permintaan tinggi pendidikan tersebut. Profesion keguruan merupakan satu bentuk perkhidmatan sosial yang sungguh mencabar. pengelolaan sumber. Menurut kajian yang dilakukan oleh Institute of Stress di New York. Kementerian Kesihatan Malaysia. Justeru itu.. fenomena tekanan di kalangan guru kini sedang hebat diperbincangkan dan dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah. Hart et al. kajian-kajian yang lepas juga mendapati bahawa profesion perguruan adalah bidang kerjaya yang menghadapi tekanan kerja yang tinggi (Cooper 1995. dengan pelaksanaan pelbagai-bagai reformasi dalam pendidikan sudah pasti menjadikan peranan dan tanggungjawab guru-guru menjadi lebih mencabar. Tekanan terhadap guru memang berkecenderungan untuk menyebabkan guru berada dalam keadaan murung. Amerika terdapat 90 peratus daripada lelaki dewasa mengalami stres yang kuat sekurangkurangnya dua kali seminggu.

guru yang menghadapi tekanan adalah guru yang tidak dapat mengawal emosi mereka terhadap perubahan budaya pendidikan yang bukan sahaja untuk memberi ilmu pengetahuan tetapi perlu mendidik manusia agar menjadi masyarakat yang berguna. Sesetengah ahli masyarakat mempunyai tanggapan bahawa kerja. 2007) Selain daripada itu. beban dan tugas guru sekarang tidak mewujudkan kerjaya guru yang menarik. Jika keadaan sedemikian dibiarkan berterusan agak pasti suasana pengajaran dan pembelajaran di sekolah kini akan menuju ke arah satu keadaan yang tidak terurus dan akan menghadapi kegagalan untuk mencapai matlamat yang diidamkan. menghadiri kursus atau bengkel sepanjang minggu sambil terpaksa melakukan penyesuaian terhadap kaedah pengajaran yang baru. 1978a menyatakan bahawa tekanan guru boleh ditakrifkan sebagai perasaan tidak selesa. fisiologikal (sakit kepala. sikap suka mengelak dan pengabaian kerja. tekanan darah tinggi) dan berkaitan sikap (pengambilan alkohol. Tekanan kerja pada tahap yang tinggi biasanya akan membawa kepada ketidakpuasan kepada kerja.Sapora Sipon. . Guru yang gagal mengawal diri akibat tekanan akan memberi kesan kepada perhubungan guru dengan pelajar dan juga mutu pengajaran dan pembelajaran. terdapat pelbagai tanggapan dan dakwaan berhubung dengan kerjaya guru pada dewasa ini. merokok. Guru terpaksa melakukan kerja lebih masa. menyediakan alat bantu mengajar. Dalam hal ini. 1996). (Dr. Perkara ini seterusnya boleh menjejaskan kualiti pendidikan dan juga profesion perguruan yang seterusnya akan membantutkan usaha mewujudkan sebuah masyarakat yang mampu membawa Malaysia ke tahap kecemerlangan dan kegemilangan mutu pendidikannya. kebimbangan. Kyriacou & Sutcliffe. Tindakbalas penyesuaian tekanan oleh guru merangkumi tindakbalas psikologikal (keletihan dan kemurungan).3 kebimbangan. emosi negatif seperti marah. tekanan serta kekecewaan yang berpunca dari aspek kerja mereka sebagai seorang guru. Malah tidak menafikan ada yang melihat sekolah sebagai sebuah organisasi yang dihujani dengan pelbagai bebanan tugas dan ada kalanya tugas ini bukan satu yang terancang tetapi muncul dari situasi yang tidak diduga (Abdul Shukor. perkeranian. gaya hidup dan masalah tidur).

sifat suka mengelak. . Presidennya Tengku Habsah Tengku Petsa bimbang guru-guru terbabit dengan tekanan kerja mereka akan menghadapi tekanan yang lebih besar seperti masalah mental.. peningkatan terhadap tahap ketidakhadiran dan penurunan terhadap prestasi guru. Perasaan tertekan menjadikan seseorang itu tidak rasional. 1978b) Tekanan yang tinggi pada guru boleh mengkibatkan kekecewaan. tidak dapat memusatkan perhatian kepada kerja dan gagal menikmati rasa gembira atau puas hati terhadap kerja yang dilakukan. masalah kewangan dan keluarganya. cemas. Dalam laporan tersebut. sikap berang.. apa lagi sifat kasih sayang. 1982) Menurut laporan Marzita Abdullah (2003) Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP) menggesa Kementerian Pendidikan menempatkan seorang kaunselor di setiap daerah di negara ini dengan secepat mungkin. murung. 1993. 1993). Hal-hal ini akan menghalang seseorang mewujudkan sifat positifnya. Terdapat kajian-kajian (Fejgin et al. Individu tidak akan dapat berfungsi dengan berkesan jika ia dalam keadaan tertekan (Smith. Beliau menegaskan walaupun pada perangkaan yang dibuat dan bukti mengenai guru yang menghadapi masalah tersebut tetapi ia memang wujud. 1992) membuktikan sesetengah guru memang mengalami perasaan tertekan. pihaknya sering menerima aduan daripada guru-guru yang menghadapi tekanan kerja dan mengadu tidak tahan dengan bebanan kerja. tegang. (Kaiser & Polczynski. 1995. kebimbangan. Menurut beliau. Pastore dan Judd. mengambil keputusan atau memikirkan untuk berhenti atau bersara sebelum masa kerana dikatakan tertekan. persekitaran kerja.4 Suasana kerja yang teruk menyumbang kepada faktor tekanan dan seterusnya membawa kepada ketidakpuasan kerja dan keinginan untuk meninggalkan profesion keguruan. Ini bertujuan memastikan setiap kaunselor dapat meneliti masalah-masalah yang sering dihadapi oleh guru-guru terutama tekanan kerja. (Kyriacou & Sutcliffe. Girdano et al. agresif.

Di samping itu.1998).1996). proses pengajaran dan pembelajaran guru dan pelajar. Seterusnya kajian Jamaliyah (1999) juga menunjukkan tekanan membawa risiko ke atas kesihatan seseorang guru. Namun begitu. Golongan guru juga tidak terkecuali dari tuntutan suasana persekitaran yang silih berganti. fenomena yang berkaitan dengan tekanan sering dianggap sebagai reaksi individu terhadap ciri-ciri persekitaran kerja yang menggugat dirinya. Sikap positif yang sedemikian terhadap profesion selalunya akan membawa kepada peningkatan prestasi. tekanan positif yang bersesuaian akan merangsangkan semangat perlaksanaan kerja pada tahap yang maksimum. sejak tahun lapan puluhan Kyriacou (1987) telah menjelaskan bahawa terdapat bukti yang kukuh menunjukkan tekanan yang berpanjangan boleh melemahkan mental dan fizikal seseorang guru. Bidang pendidikan ini juga telah mengubah corak. dedikasi dan sebagainya. walaupun ia sentiasa diperbincangkan dalam konteks yang negatif. Pendidikan tempatan yang sering mengalami perubahan turut menjadi satu beban kepada golongan guru (Jurnal Guru. peramah. banyak tuntutannya (Jurnal Guru. Perubahan besar yang menembusi . Tambahnya.1996).5 1. Perubahan demi perubahan berlaku dalam bidang pendidikan di negara ini. inovatif. menurut kajian Ali Murat Sunbul (2003) terlalu banyak tekanan yang dihadapi oleh guru juga boleh mendatangkan pelbagai kesan yang negatif yang boleh mengganggu prestasi dan kepuasan kerja guru.1999) Dalam aspek kerja pula.2 Latar Belakang Masalah Hidup di dunia moden yang penuh canggih ini. Robbins (2000) menjelaskan bahawa tekanan tidak semestinya tidak baik. komitmen. (Zayadi. dalam perspektif pendidikan. lebih tekun. mempunyai emosi yang terkawal. Profesion yang disandang oleh guru semakin menjadi satu bebanan kepada mereka dari aspek fisiologi dan psikologi (Mokhtar Ahmad. Perubahan ini juga adalah berhubung dengan sikap guru yang mana perlu lebih positif seperti berempati.

Perubahan ini juga pasti akan menyebabkan tekanan ke atas guru. Satu masalah paling ketara yang dihadapi oleh sistem pendidikan negara hari ini adalah bilangan guru yang bersara secara opsyenal bertambah sehingga Kementerian Pendidikan terpaksa mengeluarkan Perkeliling Perkhidmatan untuk menahan guru bersara secara opsyenal kecuali jika mereka mencapai umur 50 tahun (Lelaki) dan 45 tahun (Perempuan). Selain daripada masalah yang disebutkan. 1998).6 bidang pendidikan dalam tahun 1983 iaitu KBSR dan KBSM. ternyata meningkatkan lagi tanggungan para guru. malah ia menjadi isu dalam media massa. 000 pendidik terpaksa memikul tugas luar dan tidak dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugas mengajar (Abang Mat Ali bin Abang Masagus. Guru-guru yang bersara secara opsyenal kebanyakan bersara . ( Kajian Ahmad Azhari. Kebanyakan kajian yang dimaksudkan adalah berkaitan langsung dengan persoalan tekanan kerja di kalangan guru. Utusan Malaysia (1 September 2003) telah melaporkan Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan mendakwa kesibukan guru dan pengetua menghadiri perjumpaan dan pelbagai kursus di luar sekolah. Di samping situasi perkerjaan. Isu pernilaian prestasi guru. Berita Harian (5 Ogos 1999) telah melaporkan 30 peratus daripada jumlah 280. Isu tekanan kerja guru kini sering diperkatakan guru kini dibebani kerja di luar bidang tugasnya seperti kerja-kerja perkeranian. Perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan di Malaysia terutamanya masalah pelajar. Secara purata terdapat 15 peratus guru yang tidak berada di sekolah. jumlah waktu mengajar dan tekanan masa yang terhad dalam tugas juga menyebabkan guru mengalami ketegangan. Kesemuanya ini memerlukan pandangan guru terhadap apa yang dialami. begitu juga tingkah laku murid dan keperluan menjadi nilai standard sekolah. Guru kini juga dibebani dengan bidang tugas di luar sekolah seperti menghadiri perjumpaan dan pelbagai kursus. Tekanan guru bukan sahaja khas pada pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. bebanan tugas. 1998 ) Kesedaran tentang perlunya mengurus tekanan ini digambarkan dengan kajian-kajian yang banyak dijalankan sama ada di dalam atau di luar negeri. Di Malaysia persoalan tekanan di kalangan guru bukan lagi setakat bahan kajian ilmiah. pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris serta perubahan dasar yang tidak pernah selesai.

guru juga diwajibkan menjalankan kerja-kerja perkeranian seperti mengisi borang. bengkel dan perjumpaan yang terlalu kerap. Menurut Lim (2001) guru seringkali mengalami masalah berkurangan masa untuk meyelesaikan kerja mereka.7% guru di Malaysia berada pada tahap kepuasan kerja yang rendah. Kebanyakan guru melaporkan tekanan dalam pekerjaan mereka dan mengalami “burn-out” pada peringkat tertentu dalam pengalaman perkerjaan mereka (Cormaks. Setiap masalah perlu dikenalpasti lebih awal. mesyuarat. Narelle Thomas. Oleh itu dengan adanya kajian ini diharap guru-guru dapat mengenalpasti punca-punca dan tahap tekanan mereka. peranan dan tanggungjawab guru untuk merealisasikan wawasan 2020. Pada amnya. permainan. menyediakan minit mesyuarat serta menjadi penasihat-penasihat persatuan. kelab dan sukan. Bebanan kerja yang berat ini akan mendatangkan tekanan kepada para guru. Ada setengah guru pula telah berhenti kerja sebelum masa bersara dengan alasan beban tugas yang semakin berat. Antara faktor yang menyumbang terhadap semangat kerja yang rendah adalah tekanan kerja yang bertambah dari semasa ke semasa. Menjadi tugas. Valerie Clarke dan Judy Lavery (2003) dalam kajian mereka menunjukkan faktor masa dan bebanan kerja yang merupakan punca utama yang menyebabkan tekanan . ini juga amat membebankan guru. seterusnya akan mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengatasi masalah yang timbul. Pihak pentadbir dan organisasi boleh menguruskan program yang lebih berkesan untuk menyelesaikan masalah dan mencari punca stres bagi mengelakkan guru-guru berhenti kerja dan meninggalkan profesion yang amat penting ke arah menjana anak bangsa kita menyahut pelbagai cabaran yang mendatang. Menghadiri kursus. Mereka juga terpaksa membuat persediaan mengajar. menyemak buku latihan dan kerja-kerja lain yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Selain kerja rutin.7 kerana semangat berkerja telah menjadi rendah. setiap guru terpaksa mengajar lima hingga enam kelas. Kajian Ghazali (1997) telah menunjukkan 38. Ini akan merugikan negara kita yang sedang menuju kepada sebuah negara industri. menaip surat. 2000). ini disebabkan mereka sering berasa tertekan dan kurang bersemangat semasa melaksanakan tugas sebagai seorang guru.

8 kerja dari kalangan guru wanita dari sekolah rendah kerajaan di tempat kajian mereka. Daripada jumlah ini. Jadual 1 di bawah menunjukkan butir-butir lengkap mengenai gejala ini. isu kepadatan guru dalam bilik guru. Seorang warden asrama yang dikatakan mengarahkan ramai pelajar perempuan Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Bawang Assan berendam di dalam kolam ikan kerana kesalahan seorang daripada mereka membuang tuala wanita di dalam mangkuk tandas asrama perempuan (Sapora Sipon. 169 orang mengalami psikosis dan 1. masalah kongsi meja dan penyediaan perabut yang tidak sesuai serta mencukupi. hasil kajian yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan yang melibatkan sample seramai 5. Seorang guru di Sawarak juga menyuarakan tentang suasana kerjanya di salah sebuah sekolah membuktikan bahawa dalam era pemodenan pendidikan ini masih terdapat suasana tidak selesa pada tempat kerja guru. 364 guru responden dan dikehendaki dalam jangka masa 2 tahun telah menunjukkan bahawa terdapatnya 1. 19 Julai 2005) Dengan beban kerja yang banyak. (Berita Harian. 2007) merupakan insiden yang tidak sepatutnya dilakukan oleh guru terlatih. Di peringkat yang lebih makro pula. . 30 Mac 1990). Apa yang digambarkan adalah. 119 orang pula mengalami neurosis. sesetengah guru adakalanya kecewa dan bertindak di luar kawal secara spontan. 288 orang guru di Malaysia yang berpenyakit mental (New Straits Times.

9 Guru Yang Mengalami Penyakit Mental Psikosis Lelaki Perempuan Siswazah Bukan Siswazah Menengah Rendah Umur 20 hingga 30 Umur 31 hingga 40 Umur 41 hingga 50 Umur 51 hingga 55 102 67 16 153 59 110 36 44 67 22 Neurosis 623 496 97 1022 344 775 2721 2601 417 170 Jadual 1 : Data Guru Yang Mengalami Penyakit Mental (Sumber : New Straits Times. Guru-guru berkenaan mengalami tekanan dari pelbagai faktor. akan tetapi Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil kira situasi kekangan dalam alam pendidikan serta alasan yang terdesak dari guru tersebut untuk membuat pertimbangan yang sewajarnya. Satu lagi laporan akhbar mendedahkan bahawa terdapat 600 guru yang sedang mengalami “Tekanan Perasaan” atau masalah “Sakit Jiwa” yang serius (Berita Harian. Bekas Timbalan Menteri Pendidikan Dato’Aziz Samsudin melaporkan bahawa sehingga akhir tahun 2003 di seluruh negara terdapat 760 orang guru yang menghadapi gangguan psikologi dari emosi. 13 Jan 1999). terdapat 412 orang meletak . 20 Februari 2004) Menurut maklumat yang didapati dari Unit Perkhidmatan Guru pada 5hb Februari 2004. ( Sin Chew Daily. guru-guru memohon untuk meninggalkan jawatan keguruan memang ramai. Sepanjang tahun 2003. terdapat seramai 529 orang guru yang meletak jawatan secara opsyenal. 30 Mac 1990) Bilangan ini didapati telah meningkat beberapa tahun kemudian.

10 jawatan atas alasan peribadi. Kebanyakan guru-guru tersebut adalah terdiri dari guru-guru sekolah rendah. Laporan dari Perangkaan Pendidikan Malaysia pada

tahun 2002, terdapat 165, 358 orang guru sekolah rendah, seramai 30, 499 orang guru adalah dari SJK(C). Andainya, punca masalah tekanan guru ini masih tidak dapat perhatian yang serius, maka jumlah guru yang memilih meninggalkan perkhidmatan keguruan pasti akan meningkat. Masalah tekanan boleh

mempengaruhi kualiti pengajaran guru, secara langsungnya akan menjejaskan produktiviti, prestasi dan kecekapan guru dalam profesion perguruan.

Dapatan-dapatan kajian menekankan kepentingan memberikan perhatian khas sewajarnya terhadap masalah tekanan di kalangan guru-guru agar punca-punca dominan yang menimbulkan tekanan dapat dikenalpasti. Malahan tahap tekanan yang dialami oleh guru-guru juga perlu diketahui agar strategi yang bersesuaian dapat dirangka untuk mencegah masalah ini. Kebajikan golongan guru seharusnya perlu dipertimbangkan agar tanggungjawab dan peranan mereka dalam dalam proses pembangunan masyarakat terserlah.

Borg (1991) dalam kajiannya mendapati guru sekolah rendah telah menunjukkan tekanan kerja menyebabkan mereka rasa tidak ada kepuasan kerja, seringkali ponteng sekolah dan bercenderungan untuk berhenti.

Liew Siew Fong (2004) dalam kajiannya menyatakan bahawa 63 peratus guru-guru SJK(C) mengalami tekanan kerja pada paras sederhana, 16.3 peratus guruguru SJK(C) pada paras yang normal dan 20 peratus mengalami tekanan kerja pada paras tinggi dan sangat tinggi.

11 1.3 Penyataan Masalah

Berdasarkan masalah yang sedia wujud pengkaji ingin menjalankan kajian ke atas tahap tekanan kerja (stres), faktor beban tugas, faktor salah laku pelajar, faktor kekangan masa dan faktor penghargaan di kalangan guru-guru SJK(C) di Kuala Lumpur. Justeru itu, tahap tekanan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sangat penting untuk dikaji bagi mengelakkan lebih banyak perkara buruk yang melanda institusi pendidikan negara ini.

1.4

Objektif Kajian

Secara umumnya, penyelidikan ini adalah bertujuan untuk mengkaji paras tekanan kerja dan faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja di kalangan guruguru SJK(C).

Objektif khusus ini adalah untuk mengkaji :

1.4.1

Mengenalpasti tahap tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan.

1.4.2

Mengenalpasti tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan bagi faktor karenah pelajar.

1.4.3

Mengenalpasti tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan bagi faktor beban tugas.

1.4.4

Mengenalpasti tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan bagi faktor kekangan masa.

1.4.5

Mengenalpasti tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan bagi faktor penghargaan.

12 1.5 Persoalan Kajian

Berdasarkan objektif kajian di atas, beberapa persoalan kajian telah dikemukakan.

1.5.1

Apakah tahap tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan?

1.5.2

Apakah tahap tekanan kerja kepada guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan bagi faktor karenah pelajar?

1.5.3

Apakah tahap tekanan kerja kepada guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan bagi faktor beban tugas?

1.5.4

Apakah tahap tekanan kerja kepada guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan bagi faktor kekangan masa?

1.5.5

Apakah tahap tekanan kerja kepada guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan bagi faktor penghargaan?

1.6

Batasan Kajian

Kajian ini mempunyai beberapa batasan. Pertama responden kajian ini hanya terbatas kepada guru-guru tetap yang sedang mengajar SJK(C) di Bandar Kuala Lumpur sahaja.

Kedua, responden kajian ini hanya terbatas kepada guru-guru tetap yang mempunyai pengalaman mengajar selama sepuluh tahun ke atas.

Ketiga, dapatan kajian ini tidak digeneralisasi kepada seluruh warga pendidikan dan juga tidak dirumuskan kepada semua guru di Malaysia. Ini

disebabkan faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja guru adalah berbeza di kalangan individu, sekolah dan kawasan.

Keempat, hasil dapatan kajian ini adalah bergantung kepada kejujuran dan keikhlasan responden ketika menjawab soalan yang dikemukan. Sehubungan dengan

. pengkaji mengandaikan semua maklumat yang diberikan oleh responden adalah tepat. 1.13 itu.1 Pentadbir Sekolah Corak pentadbiran sesebuah sekolah juga mempengaruhi tekanan kerja yang dialami oleh guru-guru. Diharapkan kajian ini akan menjadi panduan berguna bagi para guru yang memikul tanggungan berat menyempurnakan beban tugasnya. 1.7 Kepentingan Kajian Tujuan utama kajian ini ialah mengenalpasti akan faktor-faktor tekanan kerja dan mengkaji paras tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Bandar Kuala Lumpur.7. guru-guru yang sering tertekan dapat menjadi kajian ini sebagai panduan untuk mengelakkan penurunan prestasi diri mereka.2 Guru-guru Tekanan juga amat membimbangkan golongan pendidik. Diharapkan. Malahan diharapkan. maka kajian yang dikendalikan ini dapat akan membantu pihak pentadbir mempastikan golongan guru yang tertekan. Diharapkan hasil kerja kajian ini dapat menjadi panduan berguna kepada pihak-pihak tertentu. Masalah kajian ini dapat akan membantu pihak sekolah memberi pertimbangan kepada guru-guru. dengan berpeluang membaca kajian ini guru-guru SJK(C) berpeluang membebaskan diri mereka daripada tekanan dan memperlihatkan khidmat cemerlang yang dapat memanfaatkan semua pihak. Keesahan dan kebolehpercayaan kajian tersebut juga adalah bersandar kepada andaian ini. 1.7.

14 Punca tekanan dan tahap tekanan kerja di kalangan guru SJK(C) di Bandar Kuala Lumpur. Segala maklumat yang diperolehi daripada kajian ini mempunyai kepentingan yang tersendiri di samping dapat memperbaiki kelemahan yang sedia anda.

Oleh itu, diharap hasil kajian ini dapat meningkatkan kesedaran pihak berkepentingan seperti pihak pentadbiran sekolah, Jabatan Pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengadakan program dan aktiviti yang dapat mengatasi masalah tekanan yang dihadapi.

Diharapkan juga hasil kajian ini dapat menambahkan literature kajian, yang mendalam dan bidang akademik mengenai tekanan kerja guru di Malaysia. Ini dapat membantu pengkaji-pengkaji yang lain menjalankan kajian dengan lebih sempurna dan lengkap.

Akhir sekali diharap dapatan kajian ini dapat dijadikan sebahagian panduan kepada semua pihak yang berkepentingan agar lebih peka dan dapat mengatur strategi tertentu untuk mengurangkan tekanan kerja di kalangan guru-guru untuk mengelakkan mengurangkan dan mengatasi tekanan kerja yang mereka hadapi.

1.8

Istilah dan Definisi

1.8.1

Tekanan

Perbuatan menekan, keadaan menekan atau keadaan tertekan; keadaan menanggung beban yang sukar untuk ditanggung. ( Kamus Dewan, 1997 )

Tekanan (stres) di sini merupakan tindak balas fizikal, fisiogikal dan psikologikal yang berlaku dalam diri seseorang yang berpunca atau diakibatkan oleh suasana yang dihadapi yang dianggapkan sekarang mengancam atau mencabar.

15 Tekanan (stres) merupakan normal dalam kehidupan yang sentiasa dipenuhi dengan kesibukan. Setiap orang akan mengalami tekanan (stres) dalam kehidupan seharian mereka. Tekanan (stres) yang berterusan dan keterlaluan boleh

mengganggu kesihatan mental mahupun kesihatan fizikal. Marshall dan Cooper (1976) tekanan (stres) berlaku jika setiap unit dan individu mendapat sedikit kepercayaan. Jika tekanan (stres) tidak diatasi akan timbul banyak masalah

kesihatan dan penurunan aktiviti. Menurut Zayadi dalam Hasnah Ibrahim (1982), Sikap yang positif akan memajukan diri mereka dan sikap yang negatif akan menjadikan prestasinya merosot.

1.8.2

Tekanan Kerja Guru

Perbuatan menekan, keadaan menekan atau keadaan tertekan semasa berkerja di sekolah, keadaan menanggung beban yang sukar untuk ditanggung (Kamus Dewan, 1997).

Tekanan kerja guru di sini ialah pengalaman yang dialami oleh guru yang berhubung dengan emosi yang tidak menyenangkan seperti keteganggan, kekecewaan, kebimbangan, kemarahan dan kedukacitaan yang disebabkan daripada aspek-aspek berkerja sebagai seorang guru.

Tekanan kerja guru yang sering diketengahkan oleh Kyriacou dan Sutcliffe (1978a) mendefinisikan sebagai tindak balas negatif seperti kemarahan atau tekanan jiwa yang selalunya diikuti dengan kenaikan dengupan jantung atau pelepasan horman “andrenocorticontrophic” ke dalam saluran darah. Tekanan kerja yang

dihadapi oleh guru boleh mengugat keyakinnan atau kesihatan diri mereka dan melalui penyesuaian mekanisme yang diwujudkan ianya dapat mengurangkan tekanan kerja yang dihadapi.

Definisi yang dibawa oleh Kyriacou & Sutcliffe (1978a) menilai tekanan kerja guru negatif dan boleh membawa kemudaratan kepada kesihatan guru tersebut. Elemen yang penting adalah persepsi guru terhadap tekanan kerja berdasarkan

16 kepada tiga aspek iaitu: tidak berupaya menerima tekanan kerja yang dihadapi. Mengalami kesusahan untuk menerima tekanan yang dihadapi atau kegagalan untuk menerima tekanan kerja sehingga menjejaskan kesihatan mental atau fizikal mereka.

1.8.3

Punca-Punca Tekanan

Sebab yang menjadi asas, asal mula, pokok pangkal keadaan menekan. (Kamus Dewan, 1997).

Punca-punca tekanan ialah perkara, suasana atau peristiwa yang boleh menyebabkan gangguan kepada tingkah laku, psikologi dan fisiologikal seseorang guru. Punca-punca tekanan yang dikaji ialah dari aspek faktor beban tugas, faktor salah laku pelajar, faktor kekangan masa dan faktor penghargaan.

1.8.4

Karenah Pelajaran

Merujuk kepada segala perlakuan atau tingkah laku pelajar yang merangkumi sikap, tabiat, kelakuan, minat, personaliti dan disiplin pelajar.

1.8.5

Beban Tugas

Jumlah tugas yang perlu dikerjakan oleh proses atau sistem dalam tempoh tertentu. (Kamus Dewan, 1997 ).

Merujuk kepada tugas-tugas yang perlu dibuat oleh guru seperti membuat persediakan mengajar, menyemak latihan pelajar, tanggungjawab terhadap pelajaran pelajaran dan pentadbiran seperti mengisi borang dan lain-lain tanggungjawab yang mesti dipikul oleh seseorang sepanjang dia berkerja.

kenikmatan dan kesenangan.6 Kekangan Masa Merujuk kepada kekuraangan peralatan dan kemudahan pembelajaran.8. Perbezaan sekolah ini berbanding sekolah rendah yang lain ialah bahasa pengantaranya. keadaan bilik guru. 1997). 1. penghormatan. (Kamus Dewan. struktur kerjaya. sistem pengajaran dan pembelajaran masih mengikuti garis panduan yang diberi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. 1997).8 Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Sekolah yang bahasa pengantaranya adalah Bahasa Mandarin.17 1.8.9 Kepuasan Kerja Perihal puas. Merujuk kepada penghargaan ke atas pengajaran yang baik. mempunyai suara dalam membuat keputusan dan persepsi guru terhadap gaji yang diterima berbanding dengan tugas yang dipikul. khususnya sekolah-sekolah yang dikaji. Namun begitu. 1. kurang masa untuk membimbing pelajar dan masa rehat yang singkat. penyanjungan. (Kamus Dewan. 1.8. tuntutan sukatan pelajaran. peluang naik pangkat. . kelegaan. Locks (1994) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai terbalas emosi seseorang individu sama ada ia mempunyai perasaan yang positif atau perasaan yang negatif terhadap kerja yang dilakukan.7 Penghargaan Perihal atau perbuatan menghargai.8. kelas yang besar.

18 1. objektif kajian. batasan kajian.9 Kesimpulan Dalam bab ini telah dihuraikan dan diterjemahkan perkara-perkara yang menjadi asas dan hala tuju kajian ini. latar belakang kajian telah dihuraikan dengan pernyataan masalah kajian. . kepentingan kajian. persoalan kajian. istilah dan kesimpulan.

Ini disebabkan tekanan di kalangan guru telah menjadi satu isu yang agak penting dalam lapangan pendidik dan banyak peristiwa yang berlaku menunjukkan paras tekanan yang tinggi dialami oleh mereka yang terlibat dalam pendidikan (Esah. . Tekanan kerja juga boleh dialami oleh individu yang boleh menyesuaikan diri dengan alam pekerjaannya serta mempunyai kemahiran atau kepakaran kerja yang lemah (Tang & Yueng. Tekanan kerja amat mempengaruhi kehidupan dalam profesion perguruan. Fortuna (2001) menyatakan bahawa tekanan kerja boleh mempengaruhi kualiti pengajaran guru dan seterusnya mempengaruhi pula produktiviti. Ali Murut Sunbul (2003) pula menyatakan tekanan juga adalah berpunca dari seseorang berasa putus asa dengan kerja-kerja di luar jangkaannya dan kurang pengawalan personal dari pihak atasan.1 Pengenalan Para pendidik yang berminat untuk mengkaji tekanan kerja guru telah meningkat (Byrne. komitmen yang rendah. Leung. Manakala. Siu dan Spector (2000) petanda-petanda sumber tekanan yang lain adalah seperti harapan yang tinggi.BAB ll SOROTAN PENULISAN 2. Abdul Aziz Yusof (2003) menyatakan tekanan akan timbul apabila berdepan dengan kerja yang terlalu banyak untuk dilakukan. sebaliknya berdepan dengan masa yang terlalu singkat serta disokong pula dengan sumber yang amat terhad. Manakala menurut Adam (1999). kepuasan kerja yang rendah. terutamanya dalam perkembangan emosi pendidikan. prestasi dan kecekapan guru. 1999). rendah estim diri dan tidak berkemampuan berkerja dengan bersungguh-sungguh.1998).1997).

Konsep tekanan juga didefinisikan oleh Lefton (1994) sebagai tindak balas yang spesifik oleh organisma terhadap desakan sama ada desakan sebenar atau yang . (Ward. Menurut Murdock dan Scutte (1993) tekanan dapat didefinisikan sebagai suatu fenomena dimana ketidakpadanan di antara persepsi tuntutan atau desakan dengan persepsi keupayaan untuk menunaikannya telah berlaku. Lubers. Beliau juga menegaskan bahawa tekanan menjadi beban semula jadi yang dialami oleh semua individu sama ada di bawah atau melebihi tahap rangsangan yang diterima. Dalam pada itu.20 2. Rossi dan Lewis (1994) menegaskan bahawa konsep tekanan dalam pekerjaan dianggap sebagai satu aspek kritikal dan berpengaruhi ke atas aspek-aspek yang lain seperti kesihatan. jika terdapatnya jurang persepsi sedemikian maka seseorang itu akan mengalami tekanan. Tekanan merupakan fenomena biasa yang dialami oleh manusia sama ada pekerja atau bukan pekerja. Ini bermakna apabila seseorang itu mengalami tekanan dalam sebarang pekerjaannya sudah pastilah penumpuan terhadap sesuatu bidang perkerjaan itu tidak dapat dilakukan. Fortana dan Abouserie (1993) menegaskan bahawa tekanan sebagai satu fenomena semula jadi dan tidak boleh dielakkan sekirannya individu itu terlibat dalam kerja-kerja professional.1987) Bruno (1990) pula menegaskan bahawa tekanan merupakan satu sistem desakan secara dalaman. organik atau psikologi yang menyebabkan keselesaan. Salvo.2 Konsep Tekanan Kerja Tekanan kerja ditakrifkan sebagai reaksi fisiologi dan psikologi yang berlaku apabila seseorang khususnya pekerja mengalami fenomena ketidakstabilan atau ketidakseimbangan di antara tahap permintaan yang dikenakan ke atas dirinya dengan keupayaan untuk memenuhi permintaan berkenaan.

tekanan kerja juga boleh mempunyai perkaitan dengan perbezaan sifat-sifat tertentu dalam sesuatu kumpulan tertentu dengan kumpulan yang lain atau juga perubahan syarat-syarat tertentu dalam sesebuah organisasi atau perbezaan yang bersifat secara individu. Situasi perubahan ini semestinya menyebabkan berlakunya stres ke atas guru. Oleh yang demikian guru-guru perlulah menyesuaikan diri dengan perubahan dan sentiasa berusaha untuk menambahkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai aspek. disamping kehidupan yang stereotaip tanpa raidah.21 dikhayalkan. Punca stres atau dikenali sebagai “Stressor” adalah rangsangan yang bertindak terhadap seseorang yang melebihi kebolehan seseorang itu mengawalnya. 2. . Berdasarkan sorotan tentang definisi-definisi tekanan kerja maka jelaslah bahawa tekanan kerja merupakan tindak balas fisiologi dan juga tindak balas psikologi terhadap fenomena ketidakstabilan pelbagai aspek dalam diri seseorang pekerja yang meliputi permintaan dan keupayaan yang perlu ditangani. Namun begitu. yang mungkin berpunca daripada individu itu sendiri atau melibatkan sekelompok manusia. Menurut Hatta Sidi dan Mohamed Hatta Shaharom (2002) menyatakan bahawa terdapat banyak punca tekanan secara langsung atau tidak. iaitu tindak balas emosi di mana tekanan yang dialami oleh seseorang tidak akan menjadi tekanan kepada orang lain. keluarga dan sebagainya. hiburan atau teman untuk berbicara. Kebosanan pula terjadi kerana kita melalui rutin hidup yang sama setiap hari.3 Punca-punca Tekanan (Stres) Dalam dunia globalisasi hari ini pelbagai perubahan boleh berlaku dan ia turut menimpa dunia pendidikan. persekitaran. Gold & Rothh (1993) menyatakan bahawa salah satu punca tekanan bagi guru-guru adalah perubahan. Beliau juga menegaskan tekanan mungkin juga berpunca daripada kebosanan.

1 Antony. Penyelidik iii.T. puncanya ialah tekanan perkerjaan sebanyak 70%.4 Teori-teori Tekanan (Stres) 2. Perspektif akhir pula penyelidik melihat stres sebagai satu psikologi yang dinamik di mana stres dilihat oleh pengkaji sebagai faktor yang berada di antara penyebab dan akibat dalam sesuatu situasi. i. dalam hal ini mengkaji kesan yang timbul akibat stres. ia menjadikan penggerak seseorang atau menjadi punca kepada sesuatu yang lain. Penyelidik melihat stres sebagai akibat atau kesan dari sesuatu yang lain. Ia dijalankan sebagai pembolehubah bersandar dalam kajian ini. Kesan yang timbul dari stres ini telah menarik ramai pengkaji untuk melihatnya dari pelbagai aspek. (Cox. ii. mendapat kebanyakkan pengetua mengakui beban tugas mereka menyebabkan wujudnya stres. Pervew & Kacmar Antony.4. Pervew & Kacmar (1993) dalam Matt Jarvis (2002) mendefinisikan stres sebagai interaksi antara individu dengan dengan persekitaran yang digambarkan oleh perubahan fizikal dan psikologi. . dalam kajiannya terhadap pengetua di Tennessee. Perubahan ini boleh memberi kesan positif dan negatif. 1980) telah membahagikan kesan stres ini kepada tiga perspektif. 2. Melihat stres sebagai pembolehubah bebas. 78% responden mengakui tahap stres mereka berada pada tahap yang tinggi.22 Cara seseorang menganggap punca stres juga berbeza-beza di mana sesuatu peristiwa boleh bertindak sebagai punca stres kepada individu A tetapi bukan kepada individu B. 1994) Kenneth (1996). (Noriah.

c. a. maka senanglah ia mengalami tekanan. Teori Psikodinamik Seorang pakar psikoanalisia yang bernama Franz Alexender menyatakan bahawa stres ini disebabkan oleh keteganggan emosi yang tertekan yang terlibat dengan konflik kesedaran. Mereka mendefinisikan penilaian kongnitif sebagai proses mengkategorikan sesuatu penemuan dan sebagai aspek lain yang berkaitan dengannya dan mengkaitkannya dengan makna . bagi seseorang yang mengalami stres di tempat kerja kerana terlalu banyak berhadapan dengan permintaan atau perintah yang lain. kognitif. Sebagai contoh. Tingkah laku dan Biologikal Menurt Mahmood Nazar (2000). tingkah laku dan biologikal. (Lauzun 1963) b. seseorang yang menunjukkan tingkah laku yang tertekan terhadap sesuatu rangsangan telah diteguhkan masa lampau untuk memberi tindak balas tersebut. Teori Behaviurisme Dari pandangan behaviurisme iaitu Skinner. beberapa teori telah dikemukakan yang berkaitan dengan stres ini antaranya ialah teori stres dari sudut psikodinamik.4.23 2. Kognitif.2 Teori Psikodinamik. Melalui proses peneguhan ke atas beberapa tingkah laku yang terpilih seseorang itu boleh dibentuk untuk mengalami stres dari situasi tertentu. Keadaan ini adalah tertakluk kepada senang atau susah tingkah laku seseorang itu dibentuk dan jikalau ia mudah. Teori Kognitif Lazarus & Folkman (1984) telah membicarakan tentang hal penilaian kongnitif terhadap stres secara mendalam. Lazarus (1996) pula mencatatkan bahawa tingkah laku yang berkaitan dengan stres ini lebih dipengaruhi oleh proses pembelajaran daripada pengaruh unsure mekanisme naluri.

Hans Selye (1974) yang dikenali sebagai Sindrom Adaptasi Am (GAS).) . tahap penentangan (Stage of Resistance) dan tahap kelesuan (Stage of Exhaustion). seseorang pelajar tahu yang dia akan menghadapi tekanan jikalau ia menduduki peperiksaan tanpa membuat persediaan terlebih dahulu.1: Model Tindak Balas Sindrom Penyesuaian Umum. “Stress Without Distress”. H. Penilaian ini menumpukan perhatian Contohnya kepada mereka dan penilaian berlaku dalam keadaan sedar. New York: Harper and Row. Model ini adalah berdasarkan tiga tahap asas perkembangan yang berlaku ketika stres iaitu tahap bersedia dan berjaga-jaga (Alarm Reaction). Sindrom ini mempunyai proses adaptasi kerana tubuh akan merangsang satu bentuk pertahanan yang membantu untuk mengatasi masalah. Tahap Kelesuan Tahap Penentangan Tahap Bersedia dan berjaga-jaga Rajah 2.24 yang ada pada kesihatan kendiri. beliau mengutarakan satu teori yang menarik mengenainya. Teori Tingkah laku dan Biologikal Hans Selye (1974) ialah pakar psikologi yang banyak mengkaji fenomena tekanan dan aspek biologi dan hasil-hasil penyelidikannya. Beliau mendefinisikan teori ini sebagai satu tindak balas yang tidak spesifik oleh tubuh terhadap apa-apa rangsangan atau permintaan.(1974). Sindrom ini dikatakan Am kerana tidak tindak balas dihasilkan oleh tubuh adalah sama kepada apa-apa bentuk rangsangan menyebabakan tekanan. d. Tindak balas ini yang menjadi tumpuan. Ia dinamakan sindrom kerana Manifestasi reaksi adalah berkaitan di antara satu sama lain. (Sumber: Selye.

Peningkatan pada gangguan di dalam perut dalam jangka masa yang singkat akan menyebabkan peningkatan pada tekanan darah. Masalahnya badan akan mengembangkan banyak sumber untuk mengatasi stres ini di mana umumnya mengakibatkan pengurangan ketahanan. Ketahanan mungkin hilang kesemuanya dan kematian akan berlaku selepas itu.(1974). New York: Harper and Row. fizikal yang serius seperti ulser berlaku. “Stress Without Distress”. Dalam tahap penentangan. Sekiranya tindak balaspertahanan berjaya. sekiranya stres berterusan disebabkan oleh faktorfaktor di luar kawalan organisasi ataupun tindak balas pertama tidak berjaya. lebih banyak simptom Dalam tahap kelesuan. badan akan kehabisan tenaga dan mengalami keletihan.2: Tindak Balas Terhadap Stres Berubah Mengikut Jangka Masa Penyebab Stres (Sumber: Selye. sekiranya stres tidak juga dapat dikawal. ia berlaku pada kali pertama kewujudan stres untuk satu jangka masa yang akan mempunyai tahap rintangan yang lebih rendah dari tahap normal. badan akan mengalami satu perubahan pada skala penuh.25 Dalam tahap bersedia dan berjaga-jaga. Seterusnya badan akan melarahkan sumber pertahanan untuk mempertahankan diri. Kebanyakan stres jangka pendek diselesaikan pada fasa ini. keadaan kecemasan akan berjaya dan badan akan kembali kepada normal.) . Stres jangka pendek seperti ini dikenali sebagai tindak balas stres kuat. Tambahan pula. H. Pertahanan Badan Arah Jangka Masa Bagi Sindrom Penyesuaian Umum Rajah 2.

al (1979) telah menyatakan bahawa stres adalah sebarang kuasa yang meletakkan faktor psikologikal dan fizikal melampaui tahap keupayaan individu.3 Teori Hierarki Keperluan Maslow dan Teori Dua Faktor Herzberg Teori ini sebenarnya adalah susulan dan hasil perubahsuaian daripada Teori Hierarki Keperluan Maslow (1970) dan Teori Dua Faktor Herzberg (1972). Keperluan “Exiatence” adalah merangkumi segala bentuk keperluan psikologi material seperti makanan. Dalam perkerjaan pula.5.26 2. 2.3 menunjukkan model stres Cooper.1 Model Stres – Cooper (1988) Rajah 2. Manakala keperluan “Growth” pula adalah untuk memenuhi keperluan instrinsik seseorang individu itu seperti perkembangan dan pertumbuhan dan memenuhi potensi individu berkenaan. Keperluan “Relatedness” pula meliputi hubungan peribadi dengan orang lain termasuklah rakan-rakan sekerja. Di dalam susunan itu terdapat satu lagi keperluan yang perlu dipenuhi di antara keperluan aras terbawah dengan kepuasan aras tertinggi untuk mendapatkan kepuasan kerja. keselamatan kerja.4.5 Model-model Tekanan (Stres) 2. Ini bermaksud halangan yang timbul akan . keperluan “Relatedness” dan keperluan “Growth”. keluarga penyelia dan orang bawahan. Alderfer (1969) telah menekankan bahawa manusia memerlukan keperluan yang boleh disusun di dalam satu hierarki. Di dalam pekerjaan keperluan ini tercapai apabila pekerja terlibat dengan pekerja yang melibatkan pengguna kreativiti mereka. Alderfer (1969) telah mengkelaskan tiga kategori keperluan yang perlu dipenuhi iaitu keperluan “Existence”. gaji dan kemudahan. pakaian dan tempat tinggal. Alderfer menegaskan bahawa keperluan ini dapat diberi kepuasan dengan menghilangkan rasa marah dan permusuhan tetapi perlu menyemai perhubungan yang mesra dengan orang lain.

27 mengakibatkan tekanan. Sehubungan dengan itu. Tekanan dikategorikan kepada dua iaitu Tekanan luaran iaitu persekitaran fizikal (seperti piawai yang terlalu tinggi) dan emosi (seperti tidak mahu meminta bantuan). stres didefinisikan sebagai permintaan berlebihan yang melampaui kebolehan seseorang individu.) 2. tekanan luaran dan tekanan dalaman. pemikiran dan hubungan dengan persekitaran agar mereka selesa. (1988). Mempunyai kerja yang banyak dan ketidakcukupan masa adalah masalah yang biasa.5. “Living With Stress”. United State: Penguin Books. setiap individu mempunyai keupayaan dan pendekatan yang berbeza dan bergantung kepada jenis pesonaliti serta mekanisme daya tindak yang digunakan.3 : Model Stres Cooper (1988) (Sumber: Cooper et. maka ia akan menimbulkan masalah dan berkemungkinan individu tersebut akan mengalami tekanan yang terus dan berlarutan. coping Success Steady state Threat Stress Failure to copes Continued stress Rajah 2.al.. Steady state Threat Stress Adjustment processes.2 Model Stres Atkinson (1988) Atkinson (1988). Beliau telah menyatakan bahawa. Permintaan daripada pelbagai sumber akan mendatangkan tekanan. Sekiranya tekanan gagal ditangani. setiap individu kebanyakan cuba menjaga emosi. .

(1988). Model ini adalah model yang digunakan untuk mengenalpasti tiga kumpulan faktor yang berpotensi untuk mewujudkan tekanan.) 2. .5. (Sumber: Atkinson J.28 Keluarga (suami/ isteri. saudara mara) Kegiatan waktu Perkerjaan Orang lain (rakan/ jiran) Kegiatan sosial Beban berlebihan Ciri-ciri pekerjaan (misalnya batasan waktu. 2003) Model ini dibentuk oleh Jaafar Muhamad (2003).4 : Model Stres Atkinson (1988). faktor organisasi dan faktor individu. Fizikal (misalnya keadaan kesihatan) Tekanan Dalamam Mosi (misalnya tidak mahu meminta bantuan) Kongnitif (misalnya standard yang terlalu tinggi Perlakuan (misalnya berbeza kerja yang tidak efisien) Rajah 2. kerja yang berulang) Lingkungan Fizikal (misalnya kebisingan/ kesesakan) Lingkungan sosial/ budaya (misalnya persaingan) Tekanan Luaran Tekanan Rajah 2.M. anak.3 Model Punca Tekanan Kerja (Jaafar Muhamad. “Coping With Stress At Work”.4 : Model Stres Atkinson (1988). orang tua. England: Thorsons Publishers Limited. Ketiga-tiga faktor ini ialah persekitaran.

Berlebihan beban kerja .29 Faktor Persekitaran .Kekaburan peranan .Ketidakpastian politik . masyarakat menjadi bertambah bimbang Kadangkala kemerosotan atau kemelesesatan yang Mengikut kebiasaannya apabila terhadap kehidupan mereka.5 : Model Punca Tekanan Kerja (Jaafar Muhamad.perubahan dalam kehidupan . .konflik peranan . Faktor-faktor persekitaran terdiri daripada ketidakpastian ekonomi.Kekurangan sokongan kumpulan Rajah 2.Perubahan organisasi Faktor Personal .Kebosanan kerja . ekonomi meleset akan berlaku pembuangan tekanan kerja. Kelakuan Organisasi) 2. Ketidakpastian Ekonomi Perubahan di dalam arena perniagaan boleh mewujudkan ketidakpastian ekonomi.Ketidakpastian ekonomi Faktor Organisasi . i. ataupun sekurangkurangnya berlaku penurunan gaji dan ganjaran.3. ketidakpastian politik dan ketidakpastian teknologi.Ketidakpastian teknologi . 2003. Apabila ekonomi meleset.bentuk kelakuan .5. ia turut memberi kesan terhadap tingkat tekanan di kalangan pekerja di dalam organisasi tersebut.Politik organisasi . kecil sahaja boleh meningkat tahap tekanan. 2003) (Sumber : Jaafar Muhammad.1 Faktor Persekitaran Ketidaktentuan persekitaran akan memberi kesan terhadap rekabentuk struktur organisasi.Stuktur organisasi .

permintaan pengguna yang menurun. kebosanan kerja dan kekurangan sokongan kumpulan. di Nicaragua dan juga di India. Antara faktor-faktor dalam organisasi yang menjadi punca tekanan ialah struktur organisasi. iii. Keadaan politik yang tidak menentu akan menyebabkan pekerja berasa bimbang dan tidak selamat.5. Individu pada peringkat pengurusan mungkin akan tertekan dengan persaingan yang hebat. apa yang nyata ialah ancaman dalam sistem politik dan perubahan dalam struktur pemerintahan negara boleh menjadi rangsangan kepada tekanan. Ketidakpastian Politik Ketidakpastian politik tidak berkecenderungan untuk mewujudkan tekanan di kalangan pekerja di Malaysia berbanding di negara-negara lain seperti di Iran.2 Faktor Organisasi Tidak ada pengecualian terhadap faktor-faktor yang boleh menyebabkan tekanan di dalam organisasi.30 ii. politik organisasi. Perkembangan sistem komputer.3. Namun begitu. Malaysia mempunyai sistem politik yang stabil. perubahan organisasi. 2. Struktur Organisasi Ini merujuk kepada penyusunan dan perhubungan yang sistematik antara jabatan dan kedudukan seseorang dalam organisasi. Ketidakpastian Teknologi Inovasi yang baru menjadikan kaedah dan pengalaman para pekerja ketinggalan zaman dan tidak sesuai digunakan lagi bagi waktu itu. kekaburan peranan. automasi dan sistem maklumat dan telekomunikasi mempercepatkan inovasi ini berlaku dan seterusnya menjadi ancaman kepada pekerja kerana ia boleh meningkatkan tekanan pada diri mereka. berlebihan beban kerja. peraturan baru oleh kerajaan . i. robotik. perebutan syer pasaran baru.

Tindakan ini mungkin bercanggah dengan moral dan pegangan individu dan sekiranya keadaan ini berlanjutan. Perubahan Organisasi Tekanan dan perubahan organisasi sememangnya berkait rapat. Politik Organisasi Politik dalam organisasi adalah satu aspek penting. Perubahan organisasi dari segi kebudayaan.31 yang mengikat jualan keluaran firma dan sebagainya. ii. individu berkenaan akan menghadapi tekanan dari semasa ke semasa. Jika individu berada di peringkat bawahan pula mungkin tertekan oleh dasar dan peraturan organisasi yang terlalu banyak dan mengelirukan. oleh aduanaduan peringkat bawahan. Kekaburan Peranan Kekaburan Peranan dalam organisasi didefinisikan sebagai objektif yang tidak jelas dan tanggungjawab kerja. iii. Begitu juga bagi individu I peringkat pertengahan mungkin tertekan oleh arahan dan pihak atasan. Kekurangan kuasa dalam perbuatan keputusan organisasi turut menyebabkan seseorang merasa kurang berkesan dalam menjalankan sesuatu tugas. iv. Tekanan ini menjadi lebih serius apabila perubahan itu dibuat tanpa persetujuan pekerja yang terlibat. Beech (1982) menyuarakan pendapat bahawa kekaburan peranan wujud apabila seseorang itu lambat dan tidak menerima sebarang maklum balas tentang prestasi kerjanya atau tidak pasti akan ganjaran yang diterima terhadap prestasi kerjanya atau tidak pasti akan ganjaran yang diterimanya. . Tekanan akan timbul akibat sesuatu perubahan kerana setiap individu mempunyai keperluan dan kehendak yang berbeza. tekanan dan dasar organisasi boleh memecah belahkan aliran kerja dan perhubungan antara pekerja. Kebolehan seseorang memainkan politik akan menentukan kedudukan di hieraki pengurusan. mempunyai kakitangan yang kurang mahir dan cekap.

kemurungan dan ketidakselesaan. besar kemungkinan akan merasakan bahawa kemahuan dan keupayaan mereka tidak digunakan dengan sepenuhnya dan menganggap kerja mereka sebagai kurang kompleks atau rutin yang tidak mencabar. vi. v. Perhubungan ini merupakan satu interaksi . tekanan kerja yang tinggi dan mempunyai perasaan bahawa dirinya tidak berguna secara tidak langsung keyakinan dirinya turut merosot. berlebihan juga boleh membawa kepada kesilapan. Tanda-tanda kelakuan kerja yang ditunjukkan ialah peningkatan diri dari segi kebimbangan. Pekerja-pekerja yang menunjukkan darjah kebosanan yang tinggi dalam pekerjaan. mudah marah atau merempan. Berlebihan Beban Kerja Beban kerja yang berlebihan boleh menyebabkan pekerja menjadi resah dan bingung kerana mereka khuatir atau ragu sekiranya kerja yang diarahkan tidak dapat disiapkan mengikut masa atau kualiti yang diharapkan. vii. pekerja berkenaan akan merasa tertekan. Sanders (1992) menegaskan bahawa beban kerja dalam sesuatu bidang pekerjaan yang ditanggung oleh sesuatu pekerja yang bersifat keterlaluan boleh membawa kepada kesan negatif sama ada kepada individu sebagai pekerja itu sendiri mahupun kepada organisasi di mana mereka berkerja.32 Jaafar Muhammad (2003) menyatakan berdasarkan kajian yang dilakukan menunjukkan bahawa orang yang mengalami kekaburan peranan akan mengalami kepuasan kerja yang rendah. Seringkali kerja yang Jika ini juga berlaku dan berlarutan. Kebosanan Kerja Pekerja-pekerja yang melaporkan kebosanan dan ketidakpuasan yang paling tinggi terhadap beban kerja mereka adalah pekerja barisan pengeluaran. Kurang Sokongan Kumpulan Sokongan sosial wujud apabila seseorang itu mempunyai perhubungan dengan satu atau lebih orang lain.

Ia adalah satu penilaian tahap yang paling kerap digunakan.5. Masa selebihnya (123 jam) dihabiskan untuk berhubungan dengan masyarakat sekitar. . Bentuk Kelakuan Terdapat dua jenis bentuk kelakuan individu iaitu kelakuan jenis bentuk A dan kelakuan bentuk jenis B. saling memahami dan sering menasihat dan menggalakkan antara satu sama lain. Biasanya ia akan bertanya dari masa ke masa sama ada kerja itu sudah selesai atau tidak. Kelakuan bentuk atau jenis A mula dikaji dalam tahun 1970 an dan 1980 an. 2. perubahan dalam kehidupan dan konflik peranan. Tanpa sokongan dari kawan-kawan atau kumpulan seseorang itu merasa terasing dan rendah hati dan seterusnya boleh membawa kepada kekecewaan dan tekanan dalam diri mereka. Ini menandakan sokongan orang lain terhadapnya sama ada secara individu ataupun kumpulan. Kelakuan individu jenis A biasanya amat dikuasai oleh keupayaan menguasai masa. i. Mereka cuba menyiapkan tugas yang banyak dalam masa yang singkat. - Tidak sabar untuk menunggu sesuatu kerja hingga selesai. Menilai sesuatu kerjayaan dari segi kualiti.3 Faktor Personal Jaafar Muhamad (2003) kebanyakan individu hanya bekerja 45 jam seminggu. Segala masalah yang dialami pada waktu ini berkemungkinan akan dibawa ke tempat kerja. - Sentiasa berfikir atau cuba menyelesaikan dua atau lebih perkara serentak. Antara faktor individu utama yang dianggap personal meliputi faktor bentuk kelakuan.3. - Tidak dapat memanfaatkan masa lapang.33 berperasaan positif. Antara kelakuan jenis A mempunyai ciri-ciri bentuk : - Cuba dilakukan dalam masa secepat yang boleh terutamanya bagi kerja yang rutin.

Perubahan Dalam Kehidupan Peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan seseorang mungkin membawa tekanan kerja. Dari kajian yang terbaru. ii. kemampuannya untuk bertindak balas terhadap stres akan lebih sukar. Proses ketuaan boleh melemahkan sistem otak yang bertindak balas terhadap stres dan menjadi kurang berkesan.34 Berlawanan dengan kelakuan jenis A ialah kelakuan jenis B. Keadaan ini mempengaruhi prestasi dalam kerja dan selanjutnya menjejaskan prestasi organisasi. iii. sikap terburu-buru atau bersemangat berlumba-lumba. berperasangka dan tidak amanah. Secara lebih spesifik lagi. Boleh berehat tanpa rasa bersalah. Individu jenis B tidak menjadi masa yang singkat sebagai pengukur kejayaan mereka. sikap gila kerja. Ruzanna Zam Zam dan Muhamed Hatta Shaharom (2003) menyatakan bahawa semakin seseorang itu meningkat usia. Tidak merasa perlu menonjolkan pencapaian yang diperolehi melainkan ia benar-benar perlu dilakukan. Kebaikannya ialah orang seperti inilah yang selalu berjaya dalam kerjayaannya. Konflik boleh wujud apabila norma kumpulan . Namun begitu. - Suka bersukan dan bersantai untuk merehatkan badan. Antara kelakuan jenis B yang agak ketara ialah: - Tidak tergopah gapah menyelesaikan sesuatu perkara atau masalah. Mereka mempunyai komponen marah yang kronik. jenis A lebih berisiko untuk mendapat penyakit jantung atau darah tinggi. penyelidik mendapati bahawa kelakuan orang dari jenis A lebih cenderung untuk mengalami tekanan semasa dan di luar waktu kerja. Hatta Sidi. Konflik Peranan Konflik peranan timbul apabila seseorang pekerja diberi arahan yang bertentangan dengan pihak atasan.

1978) Model ini dibentuk oleh Kyriacou dan Sutcliffe(1978).5.4 Model Tekanan Kerja Guru (Kyriacou dan Sutcliffe. dengan berpegang kepada konsep tekanan kerja guru sebagai satu sidrom gerak balas terhadap kesan negatif seperti kemarahan atau kemurungan guru yang biasanya disertai oleh potensi perubahan pathogenic psychological dan ‘biochemical’ yang berpunca daripada aspek pekerja guru dan perantara yang dipersepsikan sebagai mendatangkan ancaman terhadap harga diri atau kesempurnaan diri guru dan gaya tindak untuk mengawal atau menangani ancaman akan digiatkan untuk mengurangkan sesuatu ancaman yang dipersepsikan (Mokhtar. 2. Keadaan ini boleh menjadi satu tekanan kepada individu kerana mereka berhadapan dengan situasi yang mengelirukan.6 : Model Tekanan Kerja Guru oleh Kyriacou dan Sutcliffe. 1978) . 7 Ciri-ciri individu Guru Biograti Personaliti Keperluan yang tinggi Kepercayaan mempunyai kebolehan untuk bertemu atau mengatasi tuntutan Sistem nilai sikap (d) 1 Potensi stres Fizikal Psikologi 2 Penilaian Ancaman kepada kesejahtera an harga diri 3 Stres sebenar 4 Mengatasi mekanisme mengurankan anggapan ancaman 5 Guru stres kesan negatif Tindak balas dikaitkan: Psikologi Fisiologi Tingkah laku (a) 6 Simpton rumit Koronari Psikomatik Mental 8 Potensi bukan pekerjaan stres Rajah 2. (Sumber : Kyriacou dan Sutcliffe.1998).35 yang tidak rasmi bercanggah dengan kehendak rasmi organisasi.

Respon-respon ini boleh berupa perubahan psikologi seperti ketidakpuasan kerja. punca tekanan kerja sebenar masih wujud dalam persekitaran guru tetapi ditanggap secara berlainan dari lebihan set punca tekanan kerja berpotensi yang lain. Punca tekanan kerja sebenar merupakan satu subset punca tekanan kerja berpotensi. Dengan kata lain. Model tekanan guru ini secara tidak langsung menjejaskan bahawa tekanan guru adalah hasil daripada tanggapan atau taksiran guru terhadap tuntutan-tuntutan yang dibuat terhadap dirinya. Punca tekanan kerja berpotensi hanya akan menyebabkan tekanan guru jika ia ditanggap oleh guru sebagai ancaman kepada harga diri dan kesejahteraan dirinya (2). Sebahagian daripadanya ditentukan oleh ciri-ciri individu guru. tekanan guru dilihat sebagai respon terhadap pengaruh negatif seperti kemarahan dan kemurungan yang biasanya diikuti oleh keadaan lain yang dianggapkan sebagai respon berkaitan dengan tekanan guru (5).36 Model ini telah membezakan punca tekanan kerja berpotensi (1) daripada punca tekanan kerja sebenar (3). . perubahan fisiologi seperti tekanan darah tinggi atau perubahan tingkah laku seperti tidak hadir bekerja. Di sini. Punca tekanan kerja berpotensi adalah aspek-aspek objektif kerja guru seperti beban tugas yang banyak dan keadaan bising yang memungkinkan tekanan berlaku (5). Mekanisme daya tindak (4) diperkenakan untuk menangani punca tekanan kerja sebenarnya oleh individu. ketidakupayaan atau kesukaran memenuhi tuntutantuntutan tersebut dan kegagalan memenuhinya merupakan atau ancaman kepada kesejahteraan mental dan fizikalnya. Taksiran oleh guru tentang permintaan atau tuntutan yang dibuat kepada dirinya bergantung kepada interaksi antara ciri-ciri individu guru (7) dan tanggapan guru itu terhadap tuntutan kepada dirinya. Tekanan guru juga adalah berkaitan secara langsung dengan tahap ketidakupayaan mekanisme daya tindak (4) menangani punca tekanan sebenar (3) dan tahap guru mentaksir ancaman (2). Punca tekanan kerja berpotensi yang telah ditaksir sebagai mempunyai ancaman dipanggil punca tekanan kerja sebenar (3).

pengiktirafan professional.5. Beban Kerja (Workload) Karenah Pelajar (Student isbehaviour) Pengiktirafan Professional (Professional Recognition) Sumber Pengajaran (Classroom Resources) Perhubungan Kurang Baik Dengan Rakan Sekerja (Poor Colleague Relations) Tekanan Stres Rajah 2. Rajah 2. Lima sumber yang dimaksudkan ialah beban kerja.37 Maka. 1995) Model ini dibentuk oleh Boyle. Falzon & Baglioni. Borg.5 Model Tekanan Guru ( Boyle. Borg.7 : Menunjukkan Model Tekanan Guru (Boyle. punca tekanan kerja dengan guru adalah bergantung kepada sejauh mana penafsiran guru terhadap ancaman ke atas dirinya.7 : Model Tekanan Guru (Sumber : Boyle. Falzon & Baglioni. secara tidak langsung dapat dinyatakan di sini. 1995). 1995) . sumber pengajaran dan perhubungan dengan rakan sekerja yang kurang baik. karenah pelajar. Borg. Falzon & Baglioni. Borg. Model dibina berpandukan kepada lima sumber yang mempengaruhi tekanan di kalangan guru. Falzon & Baglioni . 2.

7% mendapati guru-guru telah mengalami stres. Dunham (1992) menyatakan stres bagi guru-guru adalah serius dan bukan hanya penyakit jangka pendek ketika di peringkat awal dalam profesion perguruan malahan menjadi gelaja yang berterusan sepanjang kerjaya mereka. didapati bahawa wujudnya pelbagai faktor yang menjadi faktor penyumbang kepada tekanan di tempat kerja.38 Berdasarkan Model Tekanan Guru. penghargaan professional yang rendah. .6 Kajian-kajian Tekanan (Stres) di Luar Negara Kajian mengenai stres telah banyak dibuat oleh penyelidik-penyelidik di luar negara. Otta (1986). tuntutan kurikulum. kelima-lima faktor: bebanan kerja (Workload). persekitaran sekolah serta sikap dan pandangan masyarakat terhadap tugas dan kerjaya guru. Walau bagaimanapun dalam kajian yang mereka lakukan berpendapat bahawa di antara lima faktor utama ini. karenah pelajar (Student Misbehavior). Hubungan yang sukar dengan pelajar yang bermasalah dan kekangan masa menyebabkan tekanan yang lebih tinggi kepada guru. sikap pelajar-pelajar. Dapatan kajian telah dibuat ke atas 650 orang guru di Great Britain.3 % hingga 30. bebanan kerja dan salah laku pelajar menjadi penyumbang utama terhadap tekanan yang dialami oleh guru berkenaan dan diikuti oleh faktor-faktor lain. sumber pengajaran (Classroom Resources). pengiktiafan professional (Professional Recognition). Martin Cole and Stephen Walken (1989) telah menyatakan masalah tekanan kerja guru boleh dikaitkan dengan faktor ketidakcukupan masa untuk menyempurnakan kerja mereka di sekolah. Seterusnya kajiannya mendapati bahawa tahap stres di kalangan guru-guru perempuan adalah lebih tinggi daripada guru-guru lelaki. perhubungan kurang baik dengan rakan sekerja (Poor Colleague Relations) yang merupakan faktor utama yang menyebabkan tekanan kepada guru. Berdasarkan kepada kajian-kajian yang lepas. Menurut Kyriacou dan Sutchiffe dalam Nor’azian (1995) di England terdapat 29. 2.

Menurut (Ferrando. masalah dengan pelajar. kurang penghargaan dan sikap negatif terhadap iktisas penghargaan. Setahun kemudian satu soal selidik telah dijalankan ke atas 218 orang guru di sekolah yang sama mendapati 23. Terdapat satu perlima daripada 257 orang guru dalam sekolah campuran komprehensif di England mengkelaskan profesion perguruan adalah sangat tertekan atau stres yang ekstrim. jawatan dan sebagainya. Manakala mengikut kajian Brown & Ralph (1991) punca tekanan yang dihadapi adalah pengenalan kurikulum yang baru.1994: dalam Ayob Salleh. pengurusan sekolah yang tidak baik. kelas yang tidak berdisiplin. keganasan pelajar. Hasil kerja tersebut mendapati kurang daripada 1/3 di antara mereka mengalami stres tang tinggi. Aspek tekanan masa merupakan faktor yang dominan mempengaruhi stres guru-guru tersebut.39 Menurut kajian Pierce & Moly (1990) punca-punca tekanan guru disebabkan terlalu banyak kerja. jantina status perkahwinan. . Sutcliffe di atas.1998) faktor demografi adalah merujuk kepada informasi yang berkaitan dengan biografikal seperti umur. bilangan anak. kesesakkan bilik darjah dan bilik guru. atau mengalami stres yang ekstrim (Kyriacou dan Capel (1987) dalam kajian ke atas 78 orang guru daripada empat buah sekolah menengah di Britain mendapati 81 peratus stres paras rendah dan 19 peratus paras sederhana.4 peratus menyatakan profesion perguruan sangat tertekan Sutcliffe 1979). Di antara tiga aspek yang dikaji adalah tingkahlaku pelajar. tekanan masa dan konflik peranan. Dapatan ini berlawanan dengan dapatan kajian Kyriacou dan Kajian Lim-Ng Ai Tee (1990) ke atas sampel seramai 380 orang guru di sembilan buah sekolah menengah kerajaan di Singapura. Menurut Sullivan dalam Ayob Salleh(1998) mendapati tidak terdapat perbezaan tahap stres di antara ahli fakulti. tahap bising yang tinggi. konflik antara rakan sekerja. tekanan masa. tekanan ibu bapa dan banyak kerja. pengalaman kerja.1993: Lee-Wu Zan dan Kyle. pentadbir dan staf sokongan di Universiti Midwestern dari segi jantina.

Boyle. Intrisari dapatannya hampir sama atau kecewa kerana kurangnya peluangpeluang dan imbuhan dari segi kewangan. pentadbir dan staf sokongan di Universiti Mid-Western dari segi pengalaman kerja. keperluan penghargaan. gaji yang tidak memuaskan dan kecewa dengan sikap kerajaan terhadap pendidikan. faktor peranan dalam organisasi. Seterusnya. Sazali Nordin (1997) juga mendapati tempoh perkhidmatan memberi kesan signifikan tehadap punca-punca stres dikalangan pentadbir sekolah menengah di Missouri. Menurut Morris dalam Sazali Nordin (1997) juga melaporkan pengalaman kerja kurang daripada tiga tahun mengalami stres yang paling rendah kerana mereka mempunyai daya untuk bersaing mengikut perubahan. Dua (1994) menunjukkan bahawa faktor seperti bebanan kerja atau suasana kerja kurang memuaskan. Di samping itu mereka tidak mempunyai cukup masa. Bagaimanapun terdapat percanggahan dalam kajian Sullivan dalam Mohd Sazali Nordin (1997) melaporkan tiada perbezaan tahap stres di kalangan pensyarah fakulti. faktor perkembangan kerjaya. Menurut Coroline (1987) telah menemubual 50 orang guru sekolah menengah dan rendah untuk meninjau mengapakah mereka telah menukar profesion mereka. . Menurut Kinder dalam Mohd.40 Manakala mengikut kajian yang dijalankan di Institusi Stres di New York mendapati bahawa 90 peratus lelaki dewasa mengalami stres yang serius sekurangkurangnya dua kali seminggu. hubungan antara personal yang kurang baik dan bebanan tugas. faktor budaya organisasi dan faktor penghargaan. Borg. kekangan masa dan sumber. kekurangan sumber-sumber untuk menjalankan tugas sebab utamanya adalah disebabkan kurang jaminan masa depan. Falzon dan Baglioni (1995) juga telah menyatakan terdapat lima faktor utama yang telah menyumbang kepada tekanan guru iaitu: salah laku pelajar. Dalam keadaan kehidupan sekarang yang memerlukan kos sara hidup yang tinggi sudah pasti gaji adalah merupakan satu perkara penting dalam kerjaya seseorang. Kajian tentang tekanan kerja guru. faktor hubunga personal.

Litt dan Turk dalam Ayob Salleh (1998) dalam kajian mereka ke atas guruguru sekolah menengah di Amerika Syarikat mendapat konflik peranan dan penyeliaan mempunyai hubungan yang signifikan dengan stres kepuasan kerja berkait dengan iklim sekolah yang diwujudkan pengetua. antara faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja guru termasuklah faktor tingkah laku pelajar. . Kajian Kyriacou dan Sutcliffe dalam Nor’Azian (1995) mendapati punca stres yang mempunyai nilai min yang tinggi adalah sikap buruk pelajar dengan kerja sekolah. Gold & Roth (1993) faktor perubahan dalam kurikulum pendidikan yang pesat sebagai penyumbang tekanan kepada guru. Kyriacou dan Sutcliffe dalam Ridzuan (1995) mendapati guru yang berumur lebih daripada 44 tahun adalah tinggi mengalami stres kerana gaji yang tidak memuaskan serta kurang peluang kenaikan pangkat. penyeliaan proses pengajaran dan pembelajaran. Diikuti guru yang berumur 30 hingga 40 tahun manakala guru berusia di bawah 30 tahun mengalami stres yang rendah. hubungan yang buruk antara personal dan masyarakat. Sazali Nordin (1997) mendapati tahap umur 30 hingga 39 mengalami stres yang tinggi. ibu bapa pelajar.41 Ferrendo dalam Mohd. Menurut Russell Joseph (2000). Guru-guru lebih selesa apabila pengetua mereka mengambil berat soal kebajikan serta mengikut perkembangan profesion mereka. menyatakan bahawa seseorang itu melakukan terlalu banyak kerja dalam satu-satu masa dengan suasana yang tidak selesa akan berlakulah lebihan beban kerja. Beliau menambah lagi akan wujud stres dalam diri individu apabila sesuatu kerja itu memerlukan tempoh masa yang tertentu. Dinyatakan juga. Beech dalam Ahmad Azhari (1998). organisasi yang sangat longgar dan tidak teratur. di antara faktor yang paling ketara menyebabkan tekanan kerja ialah bebanan mengajar serta kawalan terhadap murid di sekolah. cuba mengekalkan nilai standard sekolah serta menggantikan guru yang tidak hadir. status guru di mata masyarakat dan saiz kelas yang besar. Pendapat ini disokong oleh Murphy dan Others (2000) dan juga menyatakan bahawa salah satu punca tekanan bagi guru-guru adalah perubahan.

Tekanan yang paling tinggi adalah disebabkan oleh faktor-faktor murid. Satu daripadanya beban tugas yang berat dan banyak serta memerlukan banyak masa. kutipan derma dan sebagainya. Hasnah Ibrahim dalam Ahmad Azhari (1998) merumuskan beberapa faktor yang boleh menimbulkan stres di kalangan guru-guru. masalah disiplin dan hukuman yang boleh dikenakan kepada pelajar serta peraturan yang terdapat di sekolah juga menjadi faktor menyumbang tekanan kepada guru. Faktor-faktor yang dominan dengan stres adalah seperti bebanan kerja. beliau mendapati guru mengalami tekanan berhubung dengan empat perkara iaitu: faktor murid. Di antara sebabnya ialah sikap. kempen-kempen. umur dan kelulusan akademik. 2. keadaan kerja dan suasana sekolah.7 Kajian-kajian Tekanan (Stres) Dalam Negara Kajian-kajian banyak dibuat di institusi-institusi pengajian tinggi dalam bentuk tesis. minat dan kerja murid yang tidak memuaskan. pertandingan. Di sekolah sering kedengaran rungutan guru-guru yang terpaksa menghabiskan masa yang banyak bukan kepada tugas mengajar tetapi banyak tugas perkeranian seperti sedia kertas kerja.42 Litt dan Turk dalam Mohd. Ia juga memberi kesan kepada urusan-urusan lain. Dapatan kajiannya mendapati guru-guru tersebut hanya mengalami stres yang rendah dan sederhana sahaja.Sazali Nordin (1997) dalam kajian mereka mendapati punca stres di kalangan guru adalah banyak tugas perkeranian. bebanan tugas. . Kajian Siti Raziah (1982) terhadap seramai 71 orang guru yang mengajar di beberapa buah sekolah di Wilayah Persekutuan Stres dilihat dari segi jantina. waktu mengajar yang terlalu banyak. isi rekod prestasi. Dalam kajian Siti Rohani Md. pengalaman mengajar. Sharif (1991). menggantikan guru-guru yang tidak hadir dan pengalaman mengajar lebih daripada tiga tahun akan lebih mengalami stres daripada mereka yang berpengalaman lebih daripada tiga tahun. rekod kesihatan. Guru juga didapti mengalami tekanan apabila keadaan kerjaya melibatkan bilangan murid yang ramai dan kekurangan kemudahan mengajar. tekanan masa.

Abdul Wahid dalam Mohd Sazali Nordin (1997) tiada perbezaan yang signifikan antara starus perkahwinan dengan tahap stres yang dialami oleh guru-guru. Siti Rohani (1991) pula mendapati faktor yang memberi stres kepada guru-guru adalah beban tugas.43 Rohani (1991) mendapati guru-guru perempuan lebih mengalami stres daripada guru-guru lelaki dalam aspek tingkahlaku pelajar dan beban tugas.4 peratus guru-guru perempuan. Manakala guru-guru lelaki pula mengatakan mereka lebih tertekan dengan keadaan kerja dan suasana sekolah berbanding guru-guru perempuan.7 peratus tahap tinggi iaitu beban tugas. tekanan masa. Tan Huat Chye (1996) dalam kajiannya telah menyenaraikan sepuluh punca utama yang paling mendatangkan tekanan kepada guru di SJK(C) iaitu : - terpaksa mengajar kelas yang besar gaji yang kurang sikap buruk pelajar kurang peluang untuk maju dalam profesion terpaksa mengajar kelas yang berbeza kebolehan terpaksa tangani pelajar yang berkelakuan buruk . kakitangan Pusat Sumber Kemahiran Hidup di Sekolah Menengah di negeri Johor mengalami stres mengikut pesepsi mereka iaitu 1/3 atau 29.6 peratus amat tinggi dan 43. Hasidin (1995) menjalankan kajian terhadap 64 orang guru. Walaubagaimanapun dari segi min sintom stres.8 peratus tahap sederhana. Faktor tingkah laku pelajar mencatat 40 peratus guru menghadapi stres tahap sederhana 30 peratus tahap tinggi. Kiwamuddin (1996) menyatakan bahawa 84. Mohd.4 peratus guru lelaki sedang menyambung pelajaran di UTM mempunyai tahap stres yang tinggi berbanding 5. 26. Guru-guru yang masih bujang didapati min sintom stres yang kurang sekali. tingkah laku pelajar dan suasana kerja di sekolah. didapati guru-guru yang berpisah mengalami stres yang lebih berbanding dengan guru yang bujang dan berkahwin. sistem organisasi dan gaya kepimpinan sekolah. Menurut Noran Fauzan dan Ahmad Mohd Zan dalam Ahmad Azhari (1998) seseorang guru akan mengalami konflik peranan sebab birokrasi.

peluang perkembangan kerjaya. mengkaji tekanan kerja di kalangan guruguru sekolah menengah dalam kawasan Felda Jempol. Sikap negatif murid kepada pelajaran adalah peruboleh ubah yang sangat menekan dalam sampel kajiannya. faktor peranan dalam organisasi. bebanan tugas. Dapatannya menunjukkan punca yang merupakan faktor utama ialah dari kategori tingkah laku pelajar seperti murid tidak sopan. tidak berdisiplin dan tidak berminat untuk belajar. perhubungan antara personal dan penghargaan sama-sama penting di dalam menyumbang kepada tekanan kerja guru. Hasil kajiannya mendapati. faktor penyebab tekanan kerja pula berada pada tahap tekanan sederhana dan faktor hubungan dalam organisasi pada tahap tekanan rendah. Akan tetapi Mokthar (1998) dalam kajiannya menunjukkan kelima-lima faktor yang dikaji iaitu salahlaku pelajar. Dalam kajian yang dijalankan oleh Rosmawati (1999) tentang tekanan kerja di kalangan guru-guru di sekolah menengah pula menyatakan faktor-faktor kerjanya meliputi faktor persekitaran kerja. kekurangan masa dan sumber. Di antara punca-punca utamanya ialah pelajar dan hubungan personel. faktor persekitaran empat kerja dan faktor keluarga.44 mengambil alih mata pelajaran guru yang tidak hadir terlalu banyak kerja perkeranian kurang kerjasama dari ibu bapa kurang masa rehat disebabkan jadual waktu yang berat Kajian Teoh (1998) dan Chei (1997) menunjukkan bahawa faktor-faktor tekanan kerja adalah meliputi faktor bebanan kerja. beban tugas. faktor perhubungan pekerja. perhubungan dalam organisasi dan tingkah laku pelajar. Wan Ameran Wan Amat (2000). Negeri Sembilan. . Menurut Punanesvaran (2000) faktor beban kerja merupakan tekanan yang datang dari pihak pentadbir sekolah yang mencangihkan kerja tidak sama rata dan menyebabkan sesetengah guru terpaksa membuat kerja yang lebih dalam masa yang singkat.

Menurut Ali Murat Sunbul (2003) pihak pentadbir sekolah juga merupakan salah satu faktor yang membawa tekanan kerja kepada guru.45 Shahabuddin Hashim & Rohizani Ismail (2003) menyatakan bahawa rangsangan dari luar diri adalah faktor penyumbang yang terbesar dalam merangsang tekanan. Hatta Sidi. faktor punca stres dan faktor persekitaran. Ruzanna Zam Zam dan Mohamed Hatta Shaharom (2003) menyatakan bahawa secara amnya. tiga faktor utama yang mempengaruhi tahap stres ialah faktor individu. . Kegagalan pihak pentadbir memahami akan masalah guru serta kurang pengawalan personel boleh merosakkan kualiti pendidikan yang akan diterima oleh pelajar. Kajian Deraman (2003) tentang tekanan kerja guru di daerah Klang menunjukkan faktor pelajar. beban tugas dan kekurangan masa menjadi punca utama yang menyebabkan tekanan kepada guru. manakala faktor-faktor lain yang telah dikenalpasti ialah kebangkitan tanpa kawal emosi individu dan tahap kebimbangan yang tinggi.

Ianya bagi menjamin kaedah-kaedah yang digunakan oleh penyelidik dalam kajian ini adalah bersesuaian dengan pembolehubah yang hendak dikaji serta hipotesis-hipotesis yang digunakan di dalam kajian. kajian rintis dan analisis data. Ia dibahagikan kepada reka bentuk kajian.1 Pendahuluan Bagi mendapatkan satu hasil kajian yang baik dan boleh dipercayai. subjek kajian. metodologi merupakan aspek yang perlu diberi perhatian.BAB III METODOLOGI 3.2 Reka Bentuk Kajian Syed Arabi Idid (1993) menjelaskan bahawa reka bentuk kajian amat penting bagi sesuatu kajian kerana reka bentuk kajian menjadi panduan kepada pengkaji untuk menjalankan kajian bagi sesuatu kajian kerana kajian deskriptif-korelasi. kaedah pulangan soal selidik. 3. Bab ini juga akan menjelaskan tentang metodologi yang digunakan oleh penyelidik untuk menyemburnakan kajian ini. instrumentasi. Menurut Gajendra (1981) kajian deskriptif membekalkan data-data yang penting untuk penyelidikan dan membolehkan penerangan dilakukan terhadap sesuatu fenomena dengan menganalisis data-data yang diperolehi dari soal selidik. kerangka konseptual kajian. tempat kajian. Menurut Mohd Majid Konting (1993) kajian korelasi memberi penekanan kepada penentuan .

3. 2. pembolehubah bersandar dalam kajian ini ialah faktor demografi guru dan faktor-faktor yang mungkin akan menyebabkan tekanan. 5. Dalam kajian ini pembolehubah bersandar pula adalah paras tekanan kerja guru. umur. 3.3 Kerangka Konseptual Kajian Bagi kerangka konseptual kajian ini. Rajah 3. Penyelidik menggunakan prosedur soal selidik untuk mencari jawapan kepada soalan-soalan penyelidikan. bebanan tugas. kekangan masa dan penghargaan. Pembolehubah tak bersandar ( IV ) Ciri Demografi 1. Jantina Umur Status Perkahwinan Kelulusan Akademik Pengalaman Mengajar Karenah Pelajar Bebanan Tugas Kekangan Masa Pembolehubah bersandar ( DV ) Tekanan Kerja Guru Penghargaan Rajah 3.1 : Kerangka Konseptual Kajian . status perkahwinan. 4.47 sejauhmana kaitan antara pembolehubah-pembolehubah.1 kerangka konseptual kajian yang menunjukkan pembolehubah-pembolehubah dalam kajian. Manakala faktor-faktor tekanan yang akan dikaji adalah karenah pelajar. Faktor demografi guru di sini adalah berdasarkan ciri sosial-demografi terpilih iaitu jantina. kelulusan akademik dan pengalaman mengajar.

4 Populasi Kajian Populasi Kajian merujuk kepada kelompok sasaran aktiviti kajian dijalankan. Dalam kajian ini.48 3. populasi kajian terdiri daripada semua guru terlatih yang mengajar di tiga buah SJK(C) di Wilayah Persekutuan yang telah mengajar selama sepuluh tahun ke atas. Populasi kajian ini terdiri daripada 50 orang .2 menunjukkan populasi yang terdiri daripada 3 buah sekolah yang akan dipilih untuk menjalankan kajian ini.5 Tempat Kajian Kajian ini dijalankan di Wilayah Persekutuan.6 Sampel Kajian Dalam kajian ini.2: Populasi Guru dari tiga buah SJK(C) dalam Wilayah Persekutuan. 3. Menurut Ahmad Mahdzan Ayob (1992) populasi ialah sekumpulan unsure atau benda (sama ada bernyawa atau tidak ) yang menjadi subjek pada kajian. 2007) 3. Jadual 3. Jadual 3. jumlah sample kajian ditentukan dengan jumlah responden yang mengajar di tiga buah sekolah yang dipilih dan mempunyai pengalaman mengajar selama sepuluh tahun ke atas. Tiga buah SJK(C) yang terlibat dalam kajian ini. Nama Sekolah SJK (C) Kuen Cheng 1 SJK (C) Chung Kwok SJK (C) Kuen Cheng 2 Jumlah Jumlah Populasi 15 20 15 50 Bilangan Sampel 15 20 15 50 (Sumber: Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan.

Alat kajian yang akan digunakan adalah soal selidik yang terbahagikan kepada bahagian A. B dan C sahaja. 3.7. Satu set borang soal selidik diberikan kepada responden kajian untuk mendapat maklumat atau data yang diperlukan bagi menjawab persoalan kajian. umur. . Responden diminta menandakan dan membulatkan nombor yang mewakili maklum balas bagi setiap pernyataan yang dikemukan berdasarkan skala likert lima mata. 3. 3. Borang soal selidik ini mengandungi tiga bahagian yang mesti dijawab oleh responden.7 Instrumentasi Alat kajian yang akan digunakan untuk mengumpul maklumat ialah dengan cara borang soal selidik.7. status perkahwinan.49 guru yang mempunyai pengalaman mengajar melebihi sepuluh tahun di tiga buah sekolah yang dipilih. kelulusan akademik dan pengalaman mengajar. Terdapat 20 item soal selidik dalam bahagian ini. Para responden dikehendaki menandakan ( √ ) pada ruang yang disediakan.1 Bahagian A: Latar Belakang Responden Bahagian A mengandungi soalan tentang latar belakang responden faktor demografi guru iaitu jantina.2 Bahagian B: Tahap Tekanan Kerja Bab ini terdiri daripada soalan-soalan untuk menentukan paras tekanan kerja yang dialami oleh responden.

Falzon & Baglioni (1995) dan telah diubahsuai oleh Mokhtar (1998) telah digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja di kalangan guru. 19. 7. 12.7.50 Jadual 3. 2.3: Soalan item berkaitan dengan faktor-faktor berikut Kenyataan Tidak Pernah Jarang Kadangkala Agak kerap Kerap Ringkasan TP J KK AK K Skor 1 2 3 4 5 3. 15 16. 3. 17. 18. 20 20 Jadual 3. 5 6.3 Bahagian C: Faktor-faktor Tekanan Kerja Guru Bab ini ialah soal selidik “Teacher Stress Inventory” yang digunakan oleh Boyle. 13. Borg.5 : Soalan item berkaitan dengan faktor-faktor berikut Kenyataan Tidak ada tekanan (No Stress) Tekanan rendah (Mild Stress) Tekanan sederhana (Moderate Stress) Tekanan tinggi (Much Stress) Tekanan sangat tinggi (Extreme Stress) Ringkasan T TR TS TT TST Skor 1 2 3 4 5 . 14. 10 11. 9. 4. 8. Jadual 3.4 : Taburan Item Soal Selidik Sumber Tekanan Kerja Karenah Pelajar Bebanan Tugas Kekangan Masa Penghargaan Jumlah soalan : No Item 1.

8 Keesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen Menurut Mohd Majid Konting (1993) keesahan sesuatu alat pengukuran merujuk kepada sejauh mana alat itu mengukur data yang sepatutnya hendak diukur dan berupaya mengukur dengan tepat sesuatu pembolehubah yang ditetapkan dianggap sah sebagai alat pengukur bagi pembolehubah tersebut. Kuala Lumpur iaitu populasi yang bukan terdiri daripada sample kajian untuk menentukan ketekalan alat ukur yang digunakan. Selain itu juga. Ini menunjukkan soal selidik ini boleh digunakan.784. soal selidik mempunyai indeks kebolehpercayaan dan keesahan lebih 0. Dalam kajian ini. Setalah dianalisis menggunakan perisian ‘Statistical Package for the Social Sciences’ (SPSS) hasil indeks Alpha adalah 0. Menurut Mohd Najib (1999). kajian rintis ini berguna untuk mengkaji masalah- masalah yang akan timbul sewaktu proses soal selidik berjalan. Soal selidik kajian rintis diproses dengan menggunakan perisian komputer “Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS). maka kajian rintis dijalankan ke atas 20 guru yang mengajar di SJK(C) di Segambut.51 3. bagi mengira kebolehpercayaannya.7 adalah boleh digunakan sebagai alat ukur sesuatu kajian. . 3. Selepas item-item soal selidik disahkan oleh pensyarah yang berkenaan. pengelasan skor min dan peratusan akan digunakan untuk membuat anggaran ketekalan nilai dalaman alat ukuran.9 Kajian Rintis Kajian rintis ini dijalankan bertujuan untuk menguji keesahan dan kebolehpercayaan item-item dalam soal selidik yang dipilih sebelum kajian dijalankan.

. Setelah memperoleh segala kebenaran. Kementerian Pendidikan Malaysia. Pakej ini dipilih kerana ia lebih fleksible iaitu penyelidik boleh membuat berbagai-bagai tranformasi terhadap data asal di samping terdapatnya prosedur statistik yang boleh digunakan. Kebenaran juga perlu diperoleh daripada Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Teknologi dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan di mana sekolah-sekolah yang dipilih dalam menjalankan penyelidikan tersebut. Kebenaran daripada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. kemudia membuat permohonan kelulusan tajuk daripada pihak Universiti.52 3. min. segala maklumat atau data yang diperlukan dianalisis menggunakan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). peratusan dan lain-lain lagi untuk menerangkan data-data yang dikumpul dan mengenalpasti tahap dan punca-punca tekanan kerja dari faktor-faktor tertentu. Kaedah-kaedah statistik yang digunakan ialah taburan frekuensi kekerapan. Soal selidik diedarkan kepada guru-guru di sekolah terbabit dengan bantuan dari pihak pentadbir dari sekolah berkenaan.10 Prosedur Pengumpulan Data Prosedur penyelidikan kajian dimulakan dengan pemilihan tajuk kertas projek dan perbincangan dengan penyelia. penyelidik pergi ke sekolah-sekolah yang dipilih dan bertemu dengan guru besar untuk meminta kebenaran menjalankan penyelidikan di sekolah. Selepas semua soal selidik yang lengkap dikembali. Penerangan yang teliti juga diberikan kepada semua guru untuk mengelakkan kesilapan dan kesulitan. Segala maklumat yang diberikan adalah dirahsiahkan dan bertujuan untuk kajian semata-mata. Semua soal selidik yang telah diisi dikutip selepas dua minggu.

umur. UTM (1999/2000) .11 Penganalisisian Data Dalam kajian ini. Formula bagi pengiraan skor min adalah seperti berikut : Jadual 3.3. min dan peratusan. Jadual 3.33 2. Soalan kajian “Apakah tahap tekanan kerja di kalangan guru-guru yang mengajar di SJK(C)?” dianalisi dengan menggunakan skor min dan peratusan. kelulusan akademik dan pengalaman mengajar.6. Untuk Bahagian B dan Bahagian C statistik yang digunakan ialah frekuensi.34 . Tahap tekanan guru-guru dibahagikan kepada tiga tahap iaitu tahap rendah. Ciri-ciri demografi guru sekolah dari segi jantina. sederhana dan tinggi. nombor item terlibat serta bentuk statistik yang digunakan untuk menganalisis data.00 .00 Tahap Penilaian Rendah Sederhana Tinggi (Sumber: Jawatankuasa Pembangunan Diri Pelajar.53 3. Subjek kajian diperihal dengan menggunakan taburan frekuensi kekerapan. Penggunaan formula kaedah peratusan dan pembahagian julat min bagi mengukur persepsi responden adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3.6 menunjukkan taburan persoalan kajian.5.6 : Skala penentuan tahap tekanan kerja guru Pengelasan Skor Min 1. peratusan dan min.2. statistik taburan frekuensi kekerapan.67 3. min dan peratusan digunakan dalam penganalisisan data yang diperoleh.68 .

Prosedur yang telah dirancang di dalam bab tiga adalah bertujuan untuk memudahkan proses penyelidikan berjalan dan seterusnya akan dapat memberi petunjuk kepada penyelidik untuk meneruskan penyelidikan ini. .54 3.12 Penutup Keseluruhannya di dalam bab ini penyelidik telah menyebut beberapa langkah yang telah dilakukan dalam proses membuat kajian.

umur.BAB 1V ANALISA DATA DAN KEPUTUSAN UJIAN 4.1 Pengenalan Dalam bab ini menerangkan hasil dapatan yang diperolehi daripada kajian yang telah dijalankan. Perisian Perisian ‘Statistical Package for the Social Sciences’ (SPSS). Analisa Bahagian A meliputi Latar Belakang Responden. 4. Bilangan responden yang terlibat dalam menjalankan soal selidik ini terdiri daripada 50 orang guru daripada tiga buah sekolah. kelulusan ikhtisas dan pengalaman mengajar. status perkahwinan. Terdapat lima soalan yang dikemukakan di dalam bahagian ini. . Penganalisisan data dan keputusan yang dibuat adalah berdasarkan skop kajian yang telah ditetapkan. Antaranya termasuklah jantina.2 Bahagian A – Latar Belakang Responden Bahagian ini meliputi soalan-soalan mengenai maklumat latar belakang responden yang terpilih. Maakala analisa Bahagian C adalah soalan kajian bagi melihat faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja di kalangan guru. Sementera analisa Bahagian B terdiri daripada soalan-soalan untuk menentukan paras tekanan kerja yang dialami oleh responden. digunakan dalam menganalisis data-data dalam kajian ini.

4. Dapatan menunjukkan bahawa responden lelaki yang terlibat seramai 5 orang (10 peratus).1 Jantina Jadual 4. Ini menunjukkan bilangan responden perempuan lebih ramai yang terlibat berbanding dengan responden lelaki.56 4.2.1: Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Jantina Jantina Lelaki Bilangan 5 45 50 Peratus 10 90 100 Perempuan Jumlah Jadual 4.2.1 Menunjukkan bilangan dan peratus responden mengikut jantina.2: Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Umur Umur 31 hingga 35 tahun 36 hingga 40 tahun 41 hingga 45 tahun Melebihi 46 tahun Jumlah Bilangan 3 10 21 16 50 Peratus 6 20 42 32 100 . manakala bilangan responden perempuan adalah seramai 45 orang (90 peratus).2 Umur Jadual 4.

2.3 menunjukkan taburan responden berdasarkan status perkahwinan yang terlibat di dalam kajian ini iaitu seramai lima orang (10 peratus) masih lagi bujang.3: Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Status Perkahwinan Status Perkahwinan Bujang Berkahwin Janda / Duda Jumlah Bilangan 5 44 1 50 Peratus 10 88 2 100 Merujuk kepada Jadual 4.4 menunjukkan kelulusan ikhtisas responden yang dimiliki masing-masing.4: Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Kelulusan Ikhtisas Umur Sijil Perguruan Diploma Perguruan Ijazah Sarjana Muda Jumlah Bilangan 26 21 3 50 Peratus 52 42 6 100 Merujuk Jadual 4. .3 Status Perkahwinan Jadual 4.2. 44 orang (88 peratus) status perkahwinan mereka ialah berkahwin manakala seorang (2 peratus) ialah janda atau duda. manakala responden yang memiliki Diploma Perguruan adalah seramai 21 orang (42 peratus) dan responden yang memiliki Ijazah Sarjana Muda cuma seramai 3 orang bersamaan 6 peratus. Bilangan responden memiliki kelulusan Sijil Perguruan adalah seramai 26 orang iaitu 52 peratus sahaja.57 4. 4.4 Kelulusan Ikhtisas Jadual 4. Kebanyakan guru yang dinyatakan adalah guru yang memiliki sijil perguruan.

dan ‘Kerap’ (K).58 4. Ini merupakan rangkaian analisis daripada maklum balas yang diberikan oleh responden terhadap penyataan item-item soal selidik. . Item ditujukan kepada 50 orang sebagai responden kajian.5 Pengalaman Mengajar Jadual 4. 4. Daripada dapatan ini menunjukkan responden yang terlibat dari kalangan guru yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan luas di bidang pendidikan.5 hasil dapatan dari kajian menunjukkan bahawa terdapat 4 peratus responden yang mempunyai pengalaman mengajar dari enam tahun hingga sepuluh tahun.5: Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Pengalaman Pengalaman 6 hingga 10 tahun 11 hingga 15 tahun 16 hingga 20 tahun Melebihi dari 20 tahun Jumlah Bilangan 2 11 18 19 50 Peratus 4 22 36 38 100 Dari Jadual 4.Maklum Balas Responden Bahagian B merupakan analisis mengenai 20 item soal selidik yang disediakan. ‘Jarang’ (J). Responden perlu menjawab mengikut skala liket yang mewakali ‘Tidak Pernah’ (TP). Responden yang terlibat adalah guru-guru yang mengajar di tiga buah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina di Wilayah Persekutuan yang telah dipilih. ‘Agak Kerap’ (AK). 22 peratus mempunyai pengalaman mengajar dari sebelas tahun hingga lima belas tahun.3 Bahagian B . 36 peratus berpengalaman mengajar diantara enam belas tahun hingga dua puluh tahun dan selebihnya 38 peratus mempunyai pengalaman mengajar lebih dari dua puluh tahun.2. ‘Kadangkala’ (KK).

42 ** 2. Kualiti kerja saya telah merosot.36 ** 2.6: Analisis Frekuensi. Kecekapan dalam pekerjaan berkurangan berbanding dengan dahulu.3. Jadual 4.59 4.36 ** Bil TP % K J % K KK % AK K % K K % 7 14 19 38 13 26 8 16 3 6 2 5 10 21 42 22 44 2 4 0 0 3 9 18 17 34 21 42 3 6 0 0 4 14 28 18 36 14 28 3 6 1 2 5 1 2 7 14 22 44 16 32 4 8 6 9 18 22 44 13 26 4 8 2 4 . Saya kerap menghadapi selesema dan jangkitan virus pada hari Min 2. Saya berasa sangat letih dari segi rohani. emosi dan fizikal selepas kerja.18 * 3.62 ** 2. Saya menghadapi masalah dalam membuat keputusan.30 ** 2.1 Analisa Mengikut Persoalan 1: Apakah tahap tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Kuala Lumpur? Jadual 4. Peratusan dan Min Pernyataan K 1 Saya mempunyai pemikiran negatif dan perasaan tertekan yang berpanjangan akibat dari masalah yang berkaitan.348. peratus dan min bagi Persoalan 1: Apakah tahap tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Kuala Lumpur? Nilai min keseluruhan yang diperolehi adalah 2.6 menunjukkan taburan kekerapan.

40 ** 11 4 8 21 42 22 44 3 6 0 0 2.18 * . Saya berpendapat bahawa tidak peka (tidak sensetif) terhadap perasaan orang lain di tempat kerja.38 ** 10 6 12 20 40 22 44 2 4 0 0 2. Saya berpendapat bahawa peningkatan kelalaian dalam menjalankan tugasan meningkat. rakan sekerja. Saya menggunakan ubat untuk mengurangkan perasaan cemas dan bimbingan disebabkan oleh kerja. Saya kerap berasa bosan semasa berkerja. 7 Saya berpendapat bahawa perubah tabiat makanan (makan berlebihan/ kurang) disebabkan masalah yang berkaitan dengan kerja.60 berkerja. kawan dan ahli keluarga.48 ** 12 13 26 22 44 8 16 7 14 0 0 2.34 * 9 9 18 21 42 12 24 8 16 0 0 2.38 ** 8 41 82 2 4 6 12 1 2 0 0 1. 13 26 15 30 14 28 6 12 2 4 2. Saya berpendapat bahawa hubungan yang tegang dengan majikan.

Saya kerap berfikir untuk meletak jawatan ataupun bertukar tempat kerja.10 * 19 13 26 17 34 15 30 3 6 2 4 2.4 2. 10 20 26 52 12 24 2 4 0 0 2. Saya kerap muram. cepat marah dan tidak sabar semasa berkerja.7 1 2. Saya berasa ketidakpuasan terhadap kerja. Saya kurang ataupun tiada semangat waktu berkerja.52 ** 15 4 8 21 42 18 36 5 10 2 4 2.61 13 Saya kurang tumpuan semasa melaksanakan sesuatu tugasan.7 18 36.28 * 20 11 22 16 32 16 32 5 10 2 4 2. Saya berasa letih yang berpanjangan di tempat kerja walaupun selepas cukup tidur. Saya keinginan untuk menarik diri dari tuntutan pekerjaan.48 ** 18 Saya kerap berasa kecewa pada waktu pejabat 16 (semasa berkerja).04 * 17 13 26 14 28 13 26 6 12 4 8 2.348 ** Nota: Tahap Stres * : Rendah ** : Sederhana *** : Tinggi .9 5 9.42 ** Purata 11 21.12 * 14 5 10 22 44 16 32 6 12 1 2 2.60 ** 16 14 28 23 46 10 20 3 6 0 0 2. 32 19 38 10 20 4 8 1 2 2.3 15 29.

sederhana dan rendah.60) yang menyatakan kerap muram. Ketiga-tiga tahap ini dikira berdasarkan kepada Jawatankuasa Pembangunan Diri Pelajar.34 . cepat marah dan tidak sabar semasa berkerja. adalah mengukurkan tahap tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan.3.67 3. 4. UTM (1999/2000).68 .33 2.2.5. skor 2. Item yang mendapat skor min yang tertinggi adalah item 5 berasa sangat letih dari segi rohani. UTM (1999/2000) Terdapat tiga tahap tekanan yang dialami oleh responden iaitu tahap tinggi.12) kurang tumpuan semasa melaksanakan sesuatu tugasan.33 dianggapkan tahap tekanan rendah.30).62 Berdasarkan Jadual 4. Manakala item yang mendapat skor min terendah ialah menggunakan ubat untuk mengurangkan perasaan cemas dan bimbang disebabkan oleh kerja iaitu skor min 1. Item 16 (2.04) kurang ataupun tiada semangat waktu berkerja merupakan min yang kedua tinggi.2 Analisis Keseluruhan Tahap Stres Jadual 4.34. Pengelasan Skor Min 1. item satu mempunyai pemikiran negatif dan perasaan tertekan yang berpanjangan akibat dari masalah yang berkaitan (2.68 hingga 5 dianggap tahap tekanan tinggi. Item 1 hingga item 20 dalam bahagian ini.3. manakala min ketiga tinggi ialah item 13 (2.7: Analisis Pengelasan Skor Min Dan Tahap Penilaian. . emosi dan fizikal selepas kerja (3.00 Tahap Penilaian Rendah Sederhana Tinggi (Sumber: Jawatankuasa Pembangunan Diri Pelajar.67 pula dianggap tahap tekanan sederhana manakala skor min 3. Skor 1 hingga 2.62) dan item ketiga tinggi ialah item 15 (2.00 .6.34 hingga 3.

Item dalam Bahagian C ialah soal selidik “Teacher Stress Inventory” yang digunakan oleh Boyle. Responden yang terlibat adalah guru-guru yang mengajar di tiga buah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina di Wilayah Persekutuan yang telah dipilih.3.8 : Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Tahap Stres Tahap Tekanan Tahap Rendah Tahap Sederhana Tahap Tinggi Jumlah Bilangan 21 27 2 50 Peratusan 42 % 54 % 4% 100% Berdasarkan Jadual 4. Falzon & Baglioni (1995) dan telah diubahsuai oleh Mokhtar (1998) telah digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja yang dialami oleh responden. menunjukkan peratusan. Borg. 4.4 Bahagian C . Manakala 27 responden (54 peratus) berada di tahap sederhana dan 2 orang responden (4 peratus) berada di tahap tinggi. Kesimpulannya sebahagian besar daripada responden mengalami tahap tekanan yang sederhana. Responden perlu menjawab mengikut skala liket yang mewakali ‘Tidak ada tekanan’ (T).63 4. Seramai 21 orang daripada 50 responden melabelkan tahap stres mereka berada di tahap rendah iaitu 42 peratus.3 Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Tahap Stres Jadual 4.Maklum Balas Responden Bahagian C terdapat 20 item soal selidik yang disediakan. . Item ditujukan kepada 50 orang sebagai responden kajian. dan ‘Tekanan Sangat Tinggi’ (TST).8. ‘Tekanan Sederhana’ (TS). ‘Tekanan Rendah’ (TR). bilangan dan tahap tekanan yang diperolehi oleh 50 orang responden. ‘Tekanan Tinggi’ (TT).

Nilai min keseluruhan yang diperolehi adalah 2. Saya tidak dapat tidur apabila ramai murid saya tidak memahami pengajaran saya. peratusan dan min bagi faktor Karenah Pelajar.70. Jadual 4. Saya berasa seolah-olah saya akan diancam setelah saya menghukum murid-murid yang melanggar disiplin.82 2.9: Analisis Frekuensi.92 2.44 2. Min 2. Tingkah laku pelajar yang kurang sopan dan biadab.2 1 2 . Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan Faktor Karenah Pelajar Faktor Karenah Pelajar Mengendalikan pelajar-pelajar yang bermasalah disiplin. Saya berasa bersalah apabila ramai murid-murid saya tidak lulus ujian yang saya beri.9 menunjukkan taburan bilangan.6 11 21.50 2.4 17 34.1 Analisis Faktor Karenah Pelajar Jadual 4.64 4.70 T K % K TR % K TS % K TT % TST K % Bil 1 3 6 15 30 17 34 13 26 2 4 2 3 6 16 32 20 40 10 20 1 2 3 7 14 24 48 7 14 11 22 1 2 4 3 6 15 30 21 42 10 20 1 2 5 10 20 17 34 14 28 9 18 0 0 Purata 5 10.80 2.8 16 31.4.

item 3 (2. 3 orang responden (6 peratus) tidak ada tekanan dan seorang responden (2 peratus) menyatakan tekanan sangat tinggi. Seramai 17 responden (34 peratus) mengakui bahawa mereka menghadapi tekanan sederhana dalam mengendalikan pelajar-pelajar yang bermasalah disiplin. Hasil dapatan analisis menunjukkan ramai responden yang menyatakan mereka berada pada tahap tekanan yang rendah. Responden yang menyatakan tekanan tinggi ialah seramai 10 orang (20 peratus). item 1 menunjukkan purata min berada pada tahap yang tertinggi (2. Ini menunjukkan bahawa respoden mengganggap bahawa mereka berasa bersalah apabila ramai murid-murid tidak lulus dalam ujian yang diberi merupakan tekanan sederhana.82. Manakala seorang responden (2 peratus) pula menjawab berada pada tahap tekanan yang sangat tinggi. item 4 menunjukkan purata skor min kedua tinggi iaitu dengan nilai 2. 20 orang responden (40 peratus) yang menjawab tekanan sederhana. Seramai 21 (42 peratus) responden yang menyatakan tekanan sederhana. Dapatan analisis.65 Berdasarkan analisis data. 15 responden (30 peratus) menyatakan tekanan yang mereka hadapi rendah. . Nilai min yang ketiga tinggi ialah item 2 iaitu dengan nilai 2. 3 responden (6 peratus) pula menyatakan tidak ada tekanan dan 2 responden (4 peratus) menyatakan mereka mengalami tekanan yang sangat tinggi. membuktikan bahawa guru mengalami tekanan yang sederhana Ini dalam mengendalikan pelajar-pelajar yang bermasalah disiplin. 11 orang responden (22 peratus) menyatakan tekanan tinggi dan 7 orang responden (14 peratus) menyatakan mereka dalam keadaan tekanan sederhana dan tidak ada tekanan. Ini menunjukkan bahawa ramai responden berada pada tahap tekanan sederhana. Seramai 24 orang responden (48 peratus) menyatakan mereka dalam keadaan tekanan rendah. Dapatan analisis. 15 orang responden (30 peratus) mengalami tekanan rendah bagi mereka.80.92). 13 responden (26 peratus) menyatakan mereka mengalami tekanan tinggi. 16 orang responden (32 peratus) menjawab tekanan sederhana dan 10 orang responden (20 peratus) menjawab mereka pada tahap tekanan tinggi. Manakala 3 orang responden (6 peratus) mengakui mereka berada pada tahap tidak ada tekanan dan seorang responden (2 peratus) menghadapi tekanan sangat tinggi.50) merupakan nilai min yang keempat.

4. Dapatan analisis menunjukkan ramai responden menyatakan mereka berada pada tahap tekanan yang rendah.10 menunjukkan peratusan.66 Item 5 menunjukkan nilai min yang paling rendah iaitu 2. Manakala 9 orang responden (18 peratus) menyatakan mereka berada pada tahap tekanan yang tinggi. Seramai 29 orang daripada 50 responden berada di tahap sederhana iaitu 58 peratus. Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Karenah Pelajar.4. Seramai 17 orang responden (34 peratus) menyatakan berada pada tahap tekanan rendah.44. Kesimpulannya sebahagian besar daripada responden mengalami tahap tekanan yang sederhana.10 Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Karenah Pelajar Tahap Tekanan Tahap Rendah Tahap Sederhana Tahap Tinggi Jumlah Bilangan 16 29 5 50 Peratusan 32 % 58 % 10 % 100% Jadual 4. bilangan dan tahap tekanan yang diperolehi oleh 50 orang responden.2. Jadual 4. Manakala 16 responden (32 peratus) berada di tahap tekanan yang rendah dan 5 orang responden (10 peratus) berada di tahap yang tinggi. . 14 orang responden (28 peratus) menyatakan pada tahap tekanan sederhana dan 10 orang responden 20 peratus) menyatakan mereka tidak ada tekanan.

48 3. Nilai min keseluruhan yang diperolehi adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah.00 3.67 4.34 3.48. peratusan dan min responden berdasarkan faktor Beban Tugas. Saya dilawati oleh jemaah nazir sekolah. Saya terpaksa menyiapkan kerja sekolah di rumah. Saya berasa bahawa tugas-tugas di sekolah menyebabkan saya sentiasa sibuk.4.11 menunjukkan taburan bilangan.22 Bil T K % K TR % 44 TS K 7 % 14 K 7 TT % 14 TST K 0 % 0 6 Saya pening semasa menyiapkan 14 28 22 rancangan mengajar.11 : Analisis Frekuensi. Jadual 4. Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan Faktor Beban Tugas Faktor Beban Tugas Min 2.3 Analisis Faktor Beban Tugas Jadual 4.8 3. Seramai 19 orang responden (38 peratus) menjawap dalam keadaan tekanan yang sederhana.04 Dalam faktor beban tugas.14 3.6 13 26 14 27. item 8 merupakan nilai skor min yang tertinggi iaitu 3. 7 0 0 15 30 12 24 14 28 9 18 8 0 0 7 14 19 38 17 34 7 14 9 5 10 14 28 13 26 12 24 6 12 10 6 12 6 12 14 28 19 38 5 10 Purata 5 10 13 25. 17 responden (34 peratus) menyatakan mereka berada pada tahap tinggi dan 7 responden (14 peratus) menyatakan mereka pada tahap tekanan . Melakukan kerjakerja pentadbiran yang bukan di dalam bidang tugas.6 5 10.

Hasil analisis data menyatakan ramai responden berada pada tahap tekanan rendah. Manakala 6 responden (12 peratus) menyatakan tekanan sangat tinggi dan 5 responden (10 peratus) menyatakan mereka tidak ada tekanan. Manakala tiada responden yang Dapatan analisis data menyatakan mereka tidak ada tekanan dalam faktor ini.00. 15 responden (30 peratus) menyatakan mereka berada pada tahap tekanan yang rendah.34. Seramai 19 responden (38 peratus) menyatakan mereka berada pada tahap tekanan yang tinggi. 14 orang responden (28 peratus) tidak mengalami tekanan. Dapatan analisis item 10 menunjukkan purata nilai min berada pada tinggi dengan nilai purata min 3.68 rendah dan tahap tekanan yang sangat tinggi. Manakala 9 responden (18 peratus) menyatakan mereka berada di tahap tekanan yang sangat tinggi dan tiada responden yang menyatakan mereka tidak ada tekanan. Seramai 14 responden (28 peratus) menyatakan bahawa mereka berada di tahap tekanan rendah. menyatakan bahawa ramai responden berada pada tahap tekanan sederhana. Dapatan analisis membuktikan bahawa melakukan kerja-kerja pentadbiran yang bukan di bidang tugas merupakan tekanan yang sederhana sahaja. 14 responden (28 peratus) mengakui mereka berada pada tahap tekanan yang sederhana dan 6 responden (12 peratus) menyatakan mereka berada di tahap tekanan rendah dan tidak ada tekanan.14. Manakala 5 responden (10 peratus) pula menyatakan mereka mempunyai tekanan yang sangat tinggi. 13 responden (26 peratus) di tahap tekanan sederhana dan 12 responden (24 peratus) di tahap tekanan tinggi.22. 14 responden (28 peratus) menyatakan mereka berada di tahap tinggi manakala 12 responden (24 peratus) menyatakan mereka dalam tahap tekanan sederhana. Nilai min yang keempat tinggi ialah item 9 iaitu sebanyak 3. Item 6 menunjukkan nilai min yang paling rendah iaitu 2. Nilai min yang kedua tinggi ialah item 7 dalam menguruskan tugasan di sekolah iaitu pada nilai min 3. seramai 7 orang responden (14 peratus) menyatakan mereka berada pada tahap tekanan yang sederhana dan tinggi dan tidak ada responden yang menyatakan mereka pada tahap . Seramai 22 orang responden (44 peratus) menyatakan mereka berada pada tahap tekanan rendah.

Kesimpulannya sebahagian besar daripada responden mengalami tahap tekanan yang sederhana. menunjukkan peratusan. Manakala 11 responden (22 peratus) berada di tahap tekanan tinggi dan 6 orang responden (12 peratus) berada di tahap tekanan rendah.4. 4.69 tekanan yang sangat tinggi.12. Dapatan analisis menunjukkan ramai responden menyatakan mereka berada pada tahap tekanan yang rendah semasa menyiapkan rancangan mengajar mereka. Jadual 4.12 Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Beban Tugas Tahap Tekanan Tahap Rendah Tahap Sederhana Tahap Tinggi Jumlah Bilangan 6 33 11 50 Peratusan 12 % 66 % 22 % 100% Berdasarkan Jadual 4. Seramai 33 orang daripada 50 responden berada di tahap sederhana iaitu 66 peratus. .4 Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Beban Tugas. bilangan dan tahap tekanan yang diperolehi oleh 50 orang responden.

04 Bil T K 16 % 32 K 16 TR % 32 K 8 TS % 16 K 9 TT % 18 TST K 1 % 2 11 12 0 0 15 30 16 32 12 24 7 14 13 3 6 12 24 14 28 16 32 5 10 14 10 20 10 20 15 30 13 26 2 4 15 2 4 16 32 14 28 14 28 4 8 Purata 6 12. Saya mempunyai kekurangan masa untuk memberi tumpuan kepada pelajar secara individu.13 : Analisis Frekuensi.22 3.24 3. Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan Faktor Kekangan Masa Faktor Kekangan Masa Saya mempunyai masa rehat yang singkat sahaja. Saya terpaksa menjadi guru ganti apabila ketidakhadiran guru lain. Min 3. Saya mempunyai jumlah waktu mengajar yang banyak.8 13 25.4 14 27.74 3. peratusan dan nilai min bagi faktor kekangan masa.13 menunjukkan taburan bilangan.70 4.08. Seramai 16 responden (32 . peratusan dan min bagi faktor Kekangan Masa.5 Analisis Faktor Kekangan Masa Jadual 4. Saya tidak dapat menghabiskan sukatan pelajaran.13.6 3. Nilai min keseluruhan yang diperolehi adalah 3.6 4 7.16 2. Jadual 4.6 13 26.4. Item 11 merupakan nilai min yang paling tinggi berbanding dengan item yang lain iaitu 3.24. menunjukkan analisis frekuensi.08 Berdasarkan Jadual 4.

04. Item 14 menunjukkan nilai min yang paling rendah iaitu dengan nilai 2. Seramai 16 orang responden (32 peratus) mengalami tekanan yang rendah. Hasil dapatan analisis menunjukkan bahawa para responden terpaksa menjadi guru ganti apabila ketidakhadiran guru lain memberi tekanan yang rendah bagi mereka. Manakala 5 orang responden (10 peratus) menyatakan berada pada tekanan yang sangat tinggi dan 3 orang responden (6 peratus) menyatakan tidak ada tekanan dalam item ini. 14 responden (28 peratus) menyatakan tekanan sederhana dan 12 responden (24 peratus) mengalami tekanan yang rendah. 9 responden (18 peratus) menyatakan mereka berada di tahap tekanan tinggi dan lapan responden (16 peratus) pula menyatakan pada tahap tekanan sederhana. Seramai 16 responden (32 peratus) menyatakan mereka berada di tahap tekanan sederhana. Dapatan analisi.71 peratus) yang menyatakan meraka berada di tahap tekanan rendah dan tidak ada tekanan.74.22. Dapatan analisis menunjukkan jumlah waktu mengajar yang banyak memberi tekanan yang tiggi bagi para responden. 14 responden (28 peratus) orang responden menyatakan berada berada pada tahap tekanan tinggi dan sederhana. Nilai min yang ketiga tinggi ialah item 13 iaitu dengan nilai 3. Manakala 4 orang responden (8 peratus) menyatakan berada di tahap tekanan tinggi dan 2 orang responden (4 peratus) tidak ada tekanan. Hasil analisis menunjukkan kekurangan masa untuk memberi tumpuan kepada pelajar secara individu adalah tekanan sederhana bagi para responden. Seramai 16 responden (32 peratus) menyatakan tekanan tinggi. 15 responden (30 peratus) mengakui mereka berada pada tahap tekanan rendah dan 12 responden (24 peratus) pula menyatakan mereka berada di tahap tekanan yang tinggi. Manakala 7 orang responden (14 peratus) menyatakan berada di tahap tekanan sangat tinggi dalam item ini. Dapatan analisis membuktikan bahawa masa rehat yang singkat merupakan tekanan rendah bagi mereka. item 12 menunjukkan purata skor min kedua tinggi iaitu dengan nilai 3. Dapatan analisi. item 15 menunjukkan purata skor min iaitu dengan nilai 3. Seramai 15 orang responden (30 peratus) menyatakan berada di tahap tekanan . Manakala seorang responden sahaja (2 peratus) yang menyatakan berada di tahap tekanan sangat tinggi.16.

Dapatan analisis membuktikan tidak dapat menghabiskan sukatan pelajaran memberi tekanan yang sederhana bagi para responden.6 Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Kekangan Masa. Jadual 4. . Kesimpulannya sebahagian besar daripada responden mengalami tahap tekanan yang sederhana. Seramai 27 orang daripada 50 responden berada di tahap sederhana iaitu 54 peratus.72 sederhana.4. 4. Manakala 2 orang responden (4 peratus) menyatakan berada di tahap tekanan yang sangat tinggi. bilangan dan tahap tekanan yang diperolehi oleh 50 orang responden.14. 13 orang responden (26 peratus) mengakui berada di tahap tekanan tinggi dan 10 orang responden menyatakan mereka berada pada tahap tekana yang rendah dan tidak ada tekanan. Manakala 13 responden (26 peratus) berada di tahap tekanan tinggi dan 10 orang responden (20 peratus) berada di tahap tekanan rendah. menunjukkan peratusan. Tahap Tekanan Tahap Rendah Tahap Sederhana Tahap Tinggi Jumlah Bilangan 10 27 13 50 Peratusan 20 % 54 % 26 % 100% Berdasarkan Jadual 4.14 Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Kekangan Masa.

peratusan dan min responden bagi faktor penghargaan.15 : Analisis Frekuensi.86 Bil T K % K TR % TS K % K TT % TST K % 16 6 12 14 28 19 38 6 12 5 10 17 7 14 13 26 11 22 13 26 6 12 18 9 18 17 34 13 26 10 20 1 2 19 6 12 14 28 17 34 10 20 3 6 20 4 8 14 28 20 40 9 18 3 6 Purata 6 12.96 2. Struktur kerjaya guru yang kurang menarik. Saya tidak mempunyai suara dalam membuat keputusan.8 14 28. Jadual 4.80 2.15.8 16 32 10 19.4. Nilai min keseluruhan yang diperolehi adalah 2. Seramai 13 orang responden (26 peratus) menyatakan bahawa mereka berada pada tahap tekanan yang rendah dan tinggi.2 2.96. Item 17 merupakan nilai min yang tertinggi dalam faktor ini iaitu dengan nilai 2.80. 11 orang responden (22 peratus) mengakui berada pada tahap tekanan sederhana dan 7 .73 4.80 2.7 Analisis Faktor Penghargaan Jadual 4. Min 2. menunjukkan analisis frekuensi. Saya tidak diberi kebebasan untuk memilih matapelajaran opsyen. Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan Faktor Penghargaan Faktor Penghargaan Peluang kenaikan pangkat yang terhad dalam profesion perguruan.2 4 7.54 2. peratusan dan min bagi faktor Penghargaan.15 menunjukkan taburan bilangan. Kerja-kerja saya kurang dihargai oleh pentadbir.80 Berdasarkan Jadual 4.

item 16 seramai 19 orang responden (38 peratus) menyatakan mereka berada pada tahap tekanan yang sederhana.80. 14 orang responden (28 peratus) menyatakan berada di tahap tekanan rendah dan 10 orang responden (20 peratus) mengakui mereka berada pada tahap tekanan tinggi. .74 orang responden (14 peratus) menyatakan tidak ada tekanan serta 6 orang responden (12 peratus) menjawab tekanan yang sangat tinggi bagi mereka. Seramai 20 orang responden (40 peratus) menyatakan mereka berada pada tahap tekanan yang sederhana. item 20 menunjukkan purata skor min kedua tinggi iaitu dengan nilai 2. seramai 17 orang responden (34 peratus) menyatakan mereka berada pada tahap tekanan sederhana. 6 responden (12 peratus) menyatakan berada di tahap tekanan tinggi dan tidak ada tekanan serta 5 responden (10 peratus) menyatakan tekanan sangat tinggi. Dapatan analisis menunjukkan kurang mendapat penghargaan dari pentadbir merupakan tekanan yang rendah dan juga tekanan yang tinggi bagi para responden. Hasil analisis membuktikan peluang kenaikan pangkat yang terhad dalam profesion perguruan memberi tekanan yang sederhana bagi kebanyakkan responden. Dapatan analisis. Manakala 4 orang responden (8 peratus) pula menyatakan tidak ada tekanan bagi mereka dan 3 orang (6 peratus) menyatakan berada di tahap tekanan yang sangat tinggi. 14 orang responden (28 peratus) mengakui mereka berada pada tahap tekanan yang rendah dan 9 orang responden (18 peratus) menyatakan berada di tahap tekanan yang tinggi. 14 responden (28 peratus) menyatakan tekanan rendah. Berdasarkan data diterima menunjukkan bahawa tidak diberi kebebasan untuk memilih matapelajaran opsyen memberi tekanan yang sederhana bagi mereka.86. Manakala 6 orang responden (12 peratus) menyatakan tidak ada tekanan dan 3 orang responden (6 peratus menyatakan mereka berada di tahap tekanan yang sangat tinggi. Nilai skor min yang ketiga terdapat dua item iaitu item 16 dan item 19 iaitu dengan nilai 2. Dapatan analisis. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahawa tidak mempunyai suara dalam membuat keputusan memberi tahap tekanan yang sederhana bagi mereka. Dalam item 19.

8 Analisis Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Penghargaan. Manakala 9 orang responden (18 peratus) menyatakan tidak ada tekanan dan seorang (2 peratus) responden menyatakan berada di tahap tekanan yang sangat tinggi. Manakala 17 responden (34 peratus) berada di tahap yang rendah dan 10 orang responden (20 peratus) berada di tahap tekanan yang tinggi. . menunjukkan peratusan.75 Item 18 menunjukkan nilai min yang paling rendah iaitu dengan nilai 2. Seramai 17 orang responden (34 peratus) menyatakan mereka berada di tahap tekanan yang rendah.4.54.16. responden Ini menunjukkan bahawa kebanyakkan menganggapkan struktur kerjaya guru yang kurang menarik cuma memberi tekanan yang rendah bagi mereka. Kesimpulannya sebahagian besar daripada responden mengalami tahap tekanan yang sederhana.16: Analisis Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Penghargaan Tahap Tekanan Tahap Rendah Tahap Sederhana Tahap Tinggi Jumlah Bilangan 17 23 10 50 Peratusan 34 % 46 % 20 % 100% Berdasarkan Jadual 4. 4. Jadual 4. bilangan dan tahap tekanan yang diperolehi oleh 50 orang responden. Seramai 23 orang daripada 50 responden berada di tahap tekanan yang sederhana iaitu 46 peratus. 13 orang responden (26 peratus) mengalami tahap tekanan yang sederhana dan 10 orang responden (20 peratus) pula mengakui mereka berada pada tahap tekanan yang tinggi.

5 Rumusan Secara kesimpulan. Diikuti beban tugas 3. hasil analisis yang diperolehi menunjukkan bahawa para responden yang dipilih dari tiga buah Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) di Wilayah Persekutuan mengalami tahap tekanan kerja yang sederhana.04.80 Kedudukan 4 2 1 3 Berdasarkan Jadual 4.70.76 4.08. nilai skor min bagi tahap tekanan kerja iaitu sebanyak 2. Kesimpulannya faktor kekangan masa merupakan faktor utama yang paling memberi tekanan kerja kepada para responden di tiga buah sekolah yang dipilih. . kajian juga mendapati bahawa faktor utama yang menyebabkan tekanan kerja ialah faktor kekangan masa yang memperolehi nilai skor min yang sebanyak 3.04 3. penghargaan 2.08 2. Di samping itu. faktor kekangan masa menunjukkan nilai min yang paling tinggi iaitu 3.70 3.17.4.80 dan karenah pelajar merupakan nilai min yang terendah iaitu sebanyak 2.17 : Analisis Keseluruhan Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tekanan Faktor-faktor Karenah Pelajar Beban Tugas Kekangan Masa Penghargaan Min 2.08.9 Analisis Keseluruhan Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tekanan Jadual 4.35. 4.

Terdapat tiga bahagian dalam soal selidik iaitu bahagian A mengandungi maklumat demografi. Instrumen kajian yang digunakan ialah berbentuk soalan soal selidik dengan menggunakan Skala Likert.2 Perbincangan Kajian ini menggunakan soal selidik kepada 50 orang responden bagi tujuan mengkaji tahap tekanan kerja dan mengenapasti faktor-faktor yang mendorong tekanan kerja di kalangan guru-guru di tiga buah SJK(C) di Wilayah Persekutuan. Perbincangan berdasarkan kepada dapatan yang telah dibentangkan dalam bab sebelumnya dan kajian-kajian lepas yang berkaitan. bahagian B mengandungi item-item mengukur tahap tekanan . 5. data-data mentah yang dikutip dari soalan soal selidik dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).1 Pengenalan Bab ini akan mengemukakan perbincangan. Untuk mengetahui peratusan dan min hasil kajian yang dijalankan.BAB V PERBINCANGAN. rumusan dan cadangan berdasarkan kepada hasil dapatan dan keputusan kajian yang dianalisis berkaitan dengan objektif dan persoalan kajian yang telah dibentuk pada awal kajian. RUMUSAN DAN CADANGAN 5.

2.1. iv) Analisa faktor tekanan kerja di kalangan guru-guru di tiga buah SJK(C) di Wilayah Persekutuan berdasarkan faktor kekangan masa. 5. v) Analisa faktor tekanan kerja di kalangan guru-guru di tiga buah SJK(C) di Wilayah Persekutuan berdasarkan faktor penghargaan. ii) Analisa faktor tekanan kerja di kalangan guru-guru di tiga buah SJK(C) di Wilayah Persekutuan berdasarkan faktor karenah pelajar. Kesemua 50 set soal selidik telah dipulangkan dan kesemuanya dianalisis. Data yang dikumpul menunjukkan majoriti responden terdiri daripada golongan guru perempuan iaitu sebanyak 90 peratus manakala responden lelaki hanya 10 peratus. Dapatan ini ditunjukkan pada Jadual 4.78 secara keseluruhan dan bahagian C mengandungi item-item untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja di kalangan guru iaitu faktor karenah pelajar. faktor beban tugas. . faktor kekangan masa dan faktor penghargaan.1 Latar Belakang Responden Jumlah responden bagi kajian ini adalah seramai 50 orang guru dari tiga buah SJK(C) yang terletak di Wilayah Persekutuan. iii) Analisa faktor tekanan kerja di kalangan guru-guru di tiga buah SJK(C) di Wilayah Persekutuan berdasarkan faktor beban tugas. Lima persoalan kajian berikut dapat memperjelaskan dapatan hasil kajian keseluruhannya :i) Analisa tahap tekanan kerja di kalangan guru-guru di tiga buah SJK(C) di Wilayah Persekutuan.

Dapatan ini ditunjukkan di dalam Jadual 4. serta hanya sebanyak 4 peratus dari 6 hingga 10 tahun. Dapatan ini ditunjukkan dalam Jadual 4.2. Dapatan kajian juga menunjukan sebanyak 38 peratus responden mempunyai pengalaman mengajar melebihi dari 20 tahun. 22 peratus responden yang berpengalaman dari 11 hingga 15 tahun.2 Tahap Tekanan Kerja Responden Secara Keseluruhan Pada keseluruhannya. 5. tahap yang dikaji menunjukkan bahawa tekanan yang dialami oleh guru-guru dari tiga buah sekolah yang dipilih di Wilayah Persekutuan berada pada tahap tekanan sederhana iaitu pada min skor 2. Manakala seorang daripada responden merupakan janda atau duda.2. Dapatan kajian ini selari dengan dapatan kajian Absourie (1996) dalam Mokhtar Ahmad (1999) yang mana hasil kajiannya menunjukkan kebanyakan respondennya mengalami tekanan sederhana. Ini diikuti oleh responden yang berumur lebih dari 46 tahun sebanyak 32 peratus. 88 peratus daripada 50 responden adalah berkahwin sementara selebihnya 10 peratus adalah bujang. Hasil dapatan ini ditunjukkan di dalam Jadual 4. responden berumur antara 36 hingga 40 tahun sebanyak 20 peratus dan akhir sekali responden berumur di antara 31 hingga 35 tahun sebanyak 6 peratus.4.5. diikuti oleh 36 peratus dari 6 hingga 20 tahun. Hasil kajian juga menunjukkan. Ini disusuli dengan responden yang berkelulusan Diploma Perguruan iaitu sebanyak 42 peratus dan responden berkelulusan Ijazah Sarjana Muda sebanyak 6 peratus. Ini menunjukkan bahawa kebanyakan guru mengalami tekanan pada tahap sederhana sahaja.348. Dapatan kajian yang ditunjukkan di dalam Jadual 4.79 Dapatan kajian juga menunjukkan 42 peratus responden daripada jumlah responden berumur 41 hingga 45 tahun. tekanan berasaskan faktor-faktor .3. menunjukkan hampir separuh daripada sampel kajian iaitu sebanyak 52 peratus adalah responden yang berkelulusan Sijil Perguruan. Di samping itu.

kajian Ahmad Shakir (1998). 5.70).67 yang menyatakan tekanan sederhana. Selain itu.80 tekanan juga menunjukkan hasil nilai min skor dalam lingkungan 2.04). Seterusnya item-item faktor kekangan masa yang menyumbangkan tekanan yang paling tinggi adalah .2. Hasil kajian ini juga bersepadan dengan kajian Capel dalam Cole Walker (1989).3 Tahap Tekanan Guru Mengikut Kategori Faktor Antara faktor-faktor tekanan yang dikaji untuk menentukan adakah faktor tersebut yang menyebabkan tekanan kerja yang dialami oleh responden ialah faktor karenah pelajar.67.67 iaitu pada tahap sederhana. Ini bermaksud kesemua faktor adalah sama-sama dominan dalam menyumbang tekanan kerja kepada semua responden.34-3. Diikuti dengan beban tugas (3.80) dan karenah pelajar (2. faktor kekangan masa dan faktor penghargaan.34-3. Manakala item-item beban tugas yang menekan guru-guru adalah terpaksa menyiapkan kerja sekolah di rumah.08. Antara item-item dalam faktor karenah pelajar yang menyumbang tekanan kerja yang tinggi kepada guru-guru adalah mengendalikan pelajar-pelajar yang bermasalah disiplin. Walau bagaimanapun perbandingan antara keempat-empat faktor tekanan menunjukkan bahawa faktor kekangan masa mempunyai tahap tekanan yang tertinggi iaitu pada min skor 3. faktor beban tugas.34 . Kajian Mohamad Fauzi (1999) juga menyokong yang guru-guru sering tertekan akibat tugas-tugas luaran yang diberikan kepadanya. Berdasarkan analisis yang telah dijalankan. kesemua faktor tekanan yang dikaji berada pada tahap tekanan sederhana iaitu dalam lingkungan 2. objektif pertama yang dibina telah tercapai untuk mengetahui tahap tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan iaitu dalam lingkungan nilai min 2. penghargaan (2. kajian Siti Rohani (1991) dan Siti Radziah (1982) juga mendapati bahawa kebanyakan guru yang dikaji berada pada tahap tekanan sederhana.3. Pada keseluruhannya.

Beban tugas merujuk kepada tugas-tugas berlebihan yang diarahkan oleh pihak pentadbir. Menurut Daeng Ramli (1993) golongan guru sentiasa dibebani dengan tugas-tugas yang berkaitan dan tidak berkaitan dengan bidang tugasnya. 54 peratus responden tertekan sederhana dan 26 peratus responden berada di tahap tekanan tinggi.04. dalam Abel. Dapatan ini selari dengan dapatan kajian Benmansour (1998) serta Pithers dan Soden (1998) yang mendapati punca utama tekanan kerja guru adalah mengajar pelajar yang kurang bermotivasi dan menjaga disiplin pelajar. et al. dapatan Chei (1996) juga selaras dengan . Selain itu. 20 peratus responden menyatakan berada di tahap tekanan rendah. Dilihat akan faktor karenah pelajar 58 peratus responden mengalami tahap tekanan dengan kadar sederhana sementara 32 peratus responden berada di tahap tekanan rendah dan hanya 10 peratus responden sahaja yang tertekan dengan kadar tinggi. menyatakan faktor salah laku pelajar merupakan punca guru-guru wanita tertekan manakala kajian Ahmad Azahari (1998). (1999) yang menyatakan bahawa masalah salahlaku pelajar menjadi faktor yang berterusan terhadap tekanan kerja seseorang guru. Dilihat akan faktor kekangan masa pula. mendapati bahawa masalah murid adalah punca stres yang lebih dominan. Guru-guru yang menjalankan tugas secara berlebihan mudah menjadi tertekan.81 mempunyai masa rehat yang singkat bagi para responden. Dapatan ini selari dengan kajian Koska dan Ramasut (1985) kekurangan masa untuk menyelesaikan masalah pelajar dan masa rehat yang singkat. kajian Hart. 22 peratus responden pula tertekan tinggi dan hanya 12 peratus responden sahaja yang tertekan dengan kadar rendah. Selain itu. Antara aspek-aspek yang terkandung dalam bahagian ini adalah berkaitan dengan karenah pelajar yang sering menjadi penghalang dalam proses pembelajaran. Tekanan yang disebabkan oleh beban tugas mencatat min skor 3. Kerja-kerja kurang dihargai oleh pihak pentadbir merupakan antara item-item dari segi faktor penghargaan yang paling tinggi nilai skor minnya dari segi tahap tekanan kerja guru. Ini selaras dengan pendapat Ahmad Azahari (1998) dan Aminah (1999). et al. Kajian Punch dan Tuettman (1990). 66 peratus responden mengalami tahap tekanan kerja yang sederhana.

.82 kajian ini yang menyatakan jumlah kelas yang diajar agak tinggi. tetapi situasi ini pasti akan meninggalkan kesan pada kerjaya dan diri responden berkenaan. Kalangan responden yang mengalami tekanan sederhana adalah sebanyak 54 peratus. Walaupun kebanyakan responden tidak mengalami tekanan pada tahap tekanan yang tinggi. Di samping itu. 5. Ini disokong oleh dapatan kajian Manthei (1998). 34 peratus responden menyatakan mereka mengalami tahap tekanan yang rendah dalam faktor penghargaan.34-3. tahap tekanan yang dikaji menunjukkan bahawa tekanan yang dialami oleh 50 orang responden dari tiga buah SJK(C) di Wilayah Persekutuan.67 iaitu pada tahap tekanan sederhana. Hasil dapatan kajian mereka juga menyatakan majoriti respondennya menamakan sekolah atau pentadbir sekolah. di mana sikap pihak pentadbir yang gagal untuk memahami dan peka terhadap masalah guru menyebabkan golongan tersebut mengalami tekanan.348. tidak terlepas dari fenomena tekanan. 46 peratus responden dalam tahap tekanan sederhana dan hanya 20 peratus responden berada dalam tahap tekanan tinggi. Ini disokong oleh dapatan kajian Chei (1996).3 Rumusan Dapatan Kajian Pada keseluruhannya. subjek yang banyak perlu diajar dan jumlah waktu mengajar yang tinggi. corak pentadbir sememangnya menyebabkan golongan profesionalis guru mengalami tekanan. Jabatan Pendidikan dan Kementerian Pendidikan sebagai punca yang menyebabkan guru-guru tertekan. Dapatan ini jelas menunjukkan yang guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan. tekanan berasaskan faktor-faktor tekanan juga menunjukkan hasil min skor dalam lingkungan 2. di mana kurang dihargai oleh pihak pengurusan sekolah dan kurang peluang kenaikan pangkat menyebabkan golongan guru mengalami tekanan. mengalami tahap tekanan secara sederhana iaitu pada min skor 2. Sementara itu 42 peratus responden pula mengalami tekanan rendah dan bilangan responden yang bertekan secara tinggi adalah hanya sebanyak 4 peratus. Menurut Mohd Razali dan Abang Mat Ali (1998).

Nilai min terendah bagi faktor penyebab tekanan kerja ialah faktor karenah pelajar dengan nilai minnya sebanyak 2.08. Sememangnya tidak dapat dinafikan yang faktor kekangan masa merupakan tahap tekanan kerja yang tertinggi dalam sebilangan besar golongan pendidik berbanding dengan faktor yang lain. Ternyata.83 Antara faktor-faktor yang dikaji dalam menentukan tahap tekanan adalah karenah pelajar. mendapati punca masalah pelajaran dan beban tugas telah menyebabkan tahap tekanan di kalangan guru meningkat. tekanan kerja sememangnya akan mengganggu gaya hidup dan kesejahteraan hidup seseorang insan bergelar guru. Manakala faktor bebanan tugas pula mencapai tahap tekanan yang kedua tinggi dan berbezaan nilai minnya agak berhampiran dengan faktor kekangan masa. Guru-guru yang menjalankan pelbagai tugas secara berlebihan juga mudah menjadi tertekan. Walaupun golongan pendidik sememangnya terikat dengan tugas-tugas khas profesionnya. beban tugas. . dalam Rohani 1994 dan Ahmad Azhari (1998). Dari empat faktor yang dikaji didapati bahawa kekangan masa merupakan faktor dominan yang menyebabkan tekanan kerja. Tekanan kerja yang serius akan terjadi di mana tidak akan berlaku budaya kerja yang positif. Min yang diperolehi bagi faktor kekangan masa adalah 3.04. Ini diikuti dengan faktor bebanan tugas yang mempunyai nilai min sebanyak 3. Ini bersesuaian dengan kajian yang dibuat oleh Kyriacou dan Sutcliffe (1978. namun mereka sering dibebani dengan tugas-tugas sampingan yang akhirnya menyebabkan diri mereka tertekan akibat kekangan masa. seterusnya faktor penghargaan merupakan penyebab tekanan kerja di tangga ketiga dengan nilai minnya sebanyak 2. kekangan masa dan penghargaan. Ini seterusnya akan mengganggu prestasi kerja dan outputnya dalam bidang pendidikan yang diceburinya.79.80.

4. sama ada dalam bentuk bengkel. Pentadbir atau guru besar perlu mengubah gaya pentadbiran bersifat autokratik kepada gaya pentadbiran yang lebih mengutamakan pendekatan humanistik atau demokratik. membina persekitaran kerja yang ceria dan kerjasama yang baik untuk menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi. polisi sekolah yang lengkap dan teratur. Menganjurkan program berkaitan pengurusan tekanan. Cadangan-cadangan yang dikemukakan ini difikirkan sesuai untuk mengurangkan tekanan kerja warga pendidik secara amnya.84 5. 5. maka ia harus ditangani dengan cara yang berkesan agar tidak wujud tekanan pada diri mereka. Berdasarkan kepada hasil kajian yang telah dijalankan. kursus ataupun seminar perlu memasukkan strategi berlandaskan agama dalam kandungan atau agenda program. pengurangan tugas-tugas pentadbiran sebarang tugas tambahan adalah berdasarkan kepada skil guru tersebut.4 Cadangan Memandangkan hasil kajian menunjukkan bahawa guru-guru dari tiga buah SJK(C) yang terpilih di Wilayah Persekutuan mengalami tahap tekanan kerja yang sederhana. iii. Mewujudkan suasana yang sihat dan harmoni iaitu perhubungan yang baik antara staf. . berikut dapatlah dikemukan beberapa cadangan yang berkaitan dengan pengurusan tekanan guru di sekolah. Walaupun pada tahap tekanan kerja yang sederhana. guru-guru menerima tindakbalas yang positif dan dihargai. ii. keputusan yang diambil berdasarkan perbincangan.1 Pentadbir Sekolah i.

maka adalah wajar kajian akan datang cuba mengkaji tekanan kerja yang dialami oleh guru-guru yang mempunyai pengalaman mengajar kurang daripada sepuluh tahun. Melibatkan diri dalam aktiviti riadah. kajian akan datang dicadangkan mengambil kira samada kesemua SJK(C) ataupun gabungan SJK(C) dari beberapa negeri dan melihat perbezaan tekanan kerja di antara guru-guru di beberapa buah negeri yang lain. Oleh itu. yang hanya terdiri daripada tiga buah sekolah sahaja.5 Cadangan Kajian Lanjutan Skop kajian ini hanya tertumpukan kepada pupulasi Sekolah-sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) di Wilayah Persekutuan.85 5. maka pengkaji akan datang juga digalakkan untuk mengambil kira beberapa faktor punca lain yang boleh dijangka menjadi teras kepada punca stres kerja kepada guru. emosi. Badan yang segar akan mempunyai otak yang cerdas. Punca stres juga boleh diperbincangkan daripada perspektif berikut birokasi pihak pengurusan pentadbiran . Maka kajian ini tidak dapat menyediakan generalisasi terhadap tekanan kerja untuk kesemua SJK(C) di seluruh kawasan Wilayah Persekutuan. 5.2 Guru-guru i.4. Kajian ini hanya mengkaji tahap tekanan kerja dan empat faktor yang mendorong tekanan kerja di kalangan guru. senaman yang berterusan dan melakukan latihan jasmani dapat membantu melupakan tekanan yang dihadapi. Tetapi guru juga sepatutnya diberi pendedahan terhadap penjagaan aspek tersebut. Amalan pemakanan perlu diberi panduan dan perhatian supaya bukan hanya murid-murid sahaja yang dijaga aspek jasmani. ii. Kajian ini hanya dikendalikan di kalangan guru-guru yang mempunyai pengalaman mengajar selama sepuluh tahun keatas. rohani dan inteleknya.

86 sekolah. Pengurusan tekanan memerlukan kemahiran yang mesti dipelajari oleh semua anggota di dalam organisasi pendidikan. . Walaubagaimanapun. Dalam pada itu. Penyelidik berpendapat bahawa tahap stres guru-guru di SJK(C) kini masih belum lagi di tahap yang membimbangkan.6 Kesimpulan Profesion guru adalah salah satu daripada tugas yang sukar dan perlu kepada usaha pengorbanan yang tinggi. Diharapkan kajian ini dapat memberika sedikit gambar tentang tahap kemahiran yang ada dimiliki oleh guru di dalam menangani tekanan. langkah berjaga-jaga haruslah diambil bagi memastikan tahap stres guru ini tidak terus meningkat dan akhirnya membawa kesan negatif kepada bidang perguruan. hubungan sosial atau kekeluargaan Selain itu. setiap pihak juga harus memberi sokongan dan membantu mengurangkan beban stres yang dihadapi oleh guru ini. faktor minat guru dalam profesion pendidikan dan jenis personaliti. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap stres responden keseluruhannya adalah berada pada tahap yang sederhana. Kajian yang akan datang boleh juga dijalankan di kalangan pihak pentadbir sekolah. Perkara ini perlu diberi perhatian sekurang- kurangnya melalui tindakan atau pelaksanaan penyelesaian secara berperingkat. 5. Kegagalan mengawal tekanan boleh mendatang kesan yang buruk bukan sahaja kepada individu terbabit tetapi juga imej organisasi. Guru juga haruslah sentiasa bersifat positif dalam menghadapi cabarancabaran dalam dunia pendidikan hari ini bagi mengelakkan mereka terus berada dalam keadaan stres dan dan menjejaskan karier mereka sebagai seorang guru. kajian ini hanya dijalankan di kalangan guru-guru yang bukan dari kalangan pentadbir sekolah.

Universiti Malaya. 7-22. Kertas Projek Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan. Tesis . Adam. Kuala Lumpur. E. Selangor: Prentice Hall. Vol. Abel. Selangor Darul Ehsan. (1999).RUJUKAN Ab.1. Tekanan kerja guru di sebuah sekolah menengah di daerah Klang. 16 (1). Universiti Teknologi Malaysia.No. Stress and Burnout in Rural and Urban Secondary School Teachers. Millicent. Thesis (Masters). Stress. G. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda. Stress and Internel Characteristics. Journal of Vocational and Technical Education.92. Tahap Dan Punca Stres di Kalangan Guru-guru yang Mengajar Kemahiran Hidup di Negeri Perlis. Abdullah. Ahmad Shakir (1998). 16(1):49-56. R. Deraman (2003). Journal of Educational Research. Ahmad Azahari Sarmun (1998). Tinjauan Tahap Tekanan dan Punca stress di Kalangan Guru Sekolah Sabak Bernam. (1996). Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Aziz Yusof (2000): Pengurusan dan gelagat organisasi di abad ke-21. Vocational teacher. Abouserie. Educational Psychology. Tinjauan Tahap dan Punca Stres di kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Negeri Perlis. Sewell and Joanne (1999). Ahmad Azhari (1998). Coping Strategies and Job Satisfaction in University Academic Staff..

Ali Murat Sunbul (2003). Tahap dan Punca Stres di kalangan Guru-guru yang Mengajar di Sekolah Kebangsaan Selangor. Berita Harian (1999). Bimbingan Guru Hadapi Tekanan Menta. Malaysia 5 Feb 1998. Atkinson J. N. United Kingdom: John Wiley and Sons. A behavioral approach to the management of stress. Berita Harian (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ahmad Mahdzan Ayob (1992). (1988). Beech.13-33. England: Thorsons Publishers Limited. Journal of Education Studies. Berita Harian 19 Julai. 111-113. Coping With Stress At Work. An analysis of relations among locus of control. Benmansour. . Berita Harian. Kuala Lumpur. Tesis Sarjana Muda. burnout and job satisfaction in Turkish high school teachers. Guru dakwa suasana kerja tak kondusi.1 April. Berita Harian 31 Mac. (1998). Stress and Coping Strategies among Moroccan High School Teachers. British Journal of Educational Psychology. Alderfer. 69.M. Universiti Teknologi Malaysia.88 Sarjana Muda.R.P.47 No. Kaedah Penyelidikan Sosial-ekonomi. Australian Journal of Education Vol. Job Satisfaction. An Emperical Test of a New Theory of Human Needs Organization Behavior and Human Performance. (1969).3. Aminah Mahat (1999). C. 2003. H. (1982).

J. H. L. Blum. New York: Harper & Row. (1968). L. .67. M.. Living With Stress. K. L. J. D. and Ralph. M. A. F. British Journal of Education Psychology 65 : 49.. & Eaker. Teacher as hunger artist: Burnout: Its causes. Malaysia 13 Jan 1999. C. and Walker. Tekanan kerja di kalangan guru-guru di sebuah sekolah menengah kerajaan dan sebuah sekolah menengah swasta. Choy Lye (1997). Research in Education.M.J. L. Falzon. Kertas Projek Bacelor Sains: (Pembangunan Manusia) yang tidak diterbitkan. Leadership Behaviors of Secondary School Principals and Teachers Satisfaction. M. J. Byrne. Unpublished Ph. A structural model of the dimensions of teacher stress. J. (1990). 86-91... Baglioni. Milton Keynes and Philadelphia: Open University Press. Bromn. & Naylor.S.D dissertation. Improving Supervisory Performance. United State: Penguin Books. Borg. Cooper. S.89 Berita Harian. J. (1976). J. Cole. C. Cormarks. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Contempory Education. (1988). London: Routledge and Kegan Paul. 48: 103-110. R. 69(2). New York: McGraw Hill Book Co. (2000). University of New South Wales. Chei. effects and remedies. (1995). Teaching and Stress. (1989). Boyle. M.(1991). Industrial psychology It’s Theoretical & Social Founation. (1998).G. D. Bruno.G. Cooper. Kuala Lumpur. Dictionary of keywords in psychology. Bittel. R. Toward the Identification of stress in teachers.

Srebalus (1996). 57 : 279-288. Fortuna bt Jali (2001). Fleishman. D. R.K.C: The Falmer Press. Introduction to be the Counseling Profession.R. Tekanan Kerja dan hubungan keluarga di kalangan guruguru dari Sarawak. Deutsch. & Roth.A. A. Job stressor and their effects on physical health. (1980). D.V. T. a & Bass. Tesis (B. (1993). Journal of Education Administration 32(1) : 59-78.C.. Professional Psychology : Research and Practice.Tekanan Kerja di kalangan Guru-guru di sebuah Sekolah Menengah Kerajaan dan Sebuah Sekolah Menengah Swasta. Y. Self reported sources of stress among psychotherapy stress. Dua. Evaluation of Human Work. MA 02194. K. E. C. Projek penyelidikan yang tidak diterbitkan. 15. J.Ed) yang tidak diterbitkan. Studies in Personal and Industrial Psychology. The Recognition and Measurement of Stress: Conceptual and Methodological Issues. Allyn & Bacon.90 Cox. (1993). 628-647. Teachers managing stress and preventing burnout : The Professional Health Solution. Washington. Ruth. (1981).. Fontana. (1984). 833-845. Universiti Putra Malaysia. Chei. emotional health and job satisfaction in a University. Duane Brown & David J. Stress lever. Needham Height. & Abouserie. gender and personality factor in teachers. (1994).B. Simon & Schuster Company. Gold. Gajendra. British Journal of Education Psychology. A. (1984).L. Iilinois: Dorsay Press. . Serdang: Universiti Putra Malaysia. What is educational research? Britain: Gower Publishing Company Limited.(1996). R. M.

30. A. S. American Journal of Psychologist.P.19-26. sources and Symptoms. Appraisal. . Journal of Education Psychology. a. 48.91 Guilford. Kyriacou. (1978). Opton. The Motivatio-hygiene Theory: In Victor H. MD: Penguin Books. F (1972).M.. & Ramasut. Kloska. Leeds Publications. Mengurus Stres. S.7-22.S. (2003). C. Deci (Eds). New York: McGrwa. 133-149. Lazarus. British Journal of Education Psychology. Jaafar Muhammad (2003). Psychological Stress and The Coping Process. Lazarus. Teknik mengurus stress. Management and Motivation 1.Hill. Teacher stress : Prevalence. S. Hatta Sidi dan Ruzanna Zam Zam. Menjaga kesihatran jiwa. R. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kyriacou. Hatta Sidi dan Mohammed Hatta Shaharom (2002). An International review. Teacher Stress and Burnout. (1956). Lazarus. Vroom and Edward L. & Sutcliffe. And Coping”. J. “Stress.Hill. Kelakuan organisasi. R. Baltimore. C. New York: Springer. Kenneth. Pendekatan yang praktikal. J. & Folkman. Kuala Lumpur : PTS Publications & Distributors.. 28(2). Teacher Characteristics And The Quality of Child And Teacher Relationship. Kuala Lumpur. 159-167. Fundamental statistics in psychology and education. E. New York: McGraw. R. Herzberg.(1985).56. A cognitively Oriented Psychologist Looks at Biofeedback. 29: 145152. (1987). Teacher Stress.J (1996). Maladjustnent and Therapeutic Education. (1975). 3(2). (1996). (1984).

Pengantar Psikologi: Satu Pengenalan Asas Kepada Jiwa dan Tingkah Laku Manusia.A (1976). Mohamad Najib Abd. Kuala Lumpur. Psychology. Leung.0 For Windows. Penyelidikan Pendidikan.E. . Mahmood Nazar Mohamed (2004). Projek Penyelidikan Sarjana yang tidak diterbitkan. Skudai. 121-138. Sarawak. Nally. Mohamad Razali dan Abang Ali (1999). Kedah Darul Aman. Ghafar (1999). Siew Fong (2004). Kuala Lumpur : Venton Publishing. USA : Allyn and Bacon. Sarawak. Mohamad Fauzi bin Bahadun (1999).A. dlm Dunnete. Pengenalan Kepada Analisis Data Berkomputer SPSS 10. T. The Nature And Cause of Job Satistaction. (1994). Beban tugas Guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah di Daerah Kubang Pasu. D. M. Strat egi Menangani Tekanan di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Zon A di Bahagian Kuching/ Samarahan. Universiti Teknologi Malaysia. (2000). & Speetor P. job satistation and psychological distress among university teachers in Hong Kong. Liew. The role of control. International Journal of Stress Management. Projek Penyelidikan bagi Sarjana yang tidak diterbitkan. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Locke. E. Siu. Chicago: Rand Mc.92 Lefton. L. 7(2). Handbook of Industrial And Organizational Psychology. Lim Kwee Ling (2001). Satu Tinjauan PSM Pendidikan Universiti Malaysia. Tekanan Kerja Guru-guru SJKC di Zon Pudu. Universiti Utara Malaysia. Kepimpinan Transformasi dan Kepuasan Kerja Guru. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd Salleh Abu dan Zaidatun Tasir (2001). O. Faculty Stressors. Projek Sarjana Pendidikan di Universiti Teknologi Malaysia..

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. New Zealand Journal of Education Studies. & Solman. & Scutte. 14. Majid Konting (1993). McCormick. Great Britain: Butterworth. (1988). New Zealand Journal of Educational Studies. J. R. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Stres Guru: Kajian di Kalangan Kakitangan Sumber Kemahiran Hidup Sekolah Menengah Negeri Johor. R. R. Personal effectiveness. Strategi Menangani Tekanan di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Zon A di Bahagian Kuching/Samarahan.1454163. Matt Jarvis (2000). Mohd. Teacher Stress and Negative Outcomes in Canterbury State School. Murdock. 23 (2): 145-163. dan Solman. Tekanan kerja di kalangan guru sekolah menengah: Satu kajian di Daerah Kulim Bandar Baharu. Stress News January. C. . Tesis Sarjana Pengurusan Teknologi yang tidak diterbitkan. Bintulu: Universiti Malaysia Sarawak. Heinemann Ltd. Starl Kepimpinan Pengetua Sekolah Berasrama Penuh dan kaitannya dengan Kepuasan Kerja Guru. (1995). Musleh Yunos (1996). Ahmad (1998). Universiti Sarawak Malaysia. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Tesis Sarjana Sains. Mohd.1. Teacher Stress and negative Outcomes in Canterbury States Schools.23(2). A. Hasidin Zaini. (1993).. (1992). Projek Penyelidikan yang tidak diterbitkan.93 Manthei. Mohd. Sarawak. Razali dan Abang Ali (1999). Mokhtar b. Satu Tinjauan Projek Sarjana Muda Pendidikan. Kedah Darul Aman. Teacher Stress: A Critical Review of Recent Finding and Suggestion For Future Durections. Mohd. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Kaedah Penyelidikan Pendidikan.

R.369-382. Teacher Stress Pravalence. The educational psychologist’s role in stress management training within a Local authority.T. Kertas Projek Ijazah sarjana Muda Sastera yang tidak diterbitkan. Hubungan bebanan kerja dengan tekanan kerja di kalangan guru lelaki dan guru wanita di sebuah sekolah rendah di kawasan Bandar. Brintish Journal of Educational Psychology. Otta. Pithers. Riacou. No.F. (2000).N. Noriah (1994). Pierce.47 No. and Molly. Sources and Symptoms. (1990). Vol. Pola Pemilihan Respon Menangai Ketegangan dan Hubungan dengan Punca-punca Ketegangan di Kalangan Guru-guru. & Soden. Universiti Kebangsaan Malaysia. 2003. 159-167.R. 60:37-51. Narella Thomas. Punanesvaran A. Jun 2000.16. K. Self-reported Work and Family Stress of Female Primary Teachers. 13p. p11.& Tuettmann. British Journal of Educational Psychology. L April. 68. J. Simon. Australian Journal of Education Vol. Melbourne.269-279. Psychological and biographical differences between secondary teachers experiencing high and low levels of stress. Kertas Projek Ijazah Sarjana Pendidikan. Punch. British Journal Education Psychology. . British Educational Research Journal. 48.94 Murphy. 1 Chart. G.(1998) Scottish and Australian Teacher Stress and Train: A Comparative Study. Teacher under stress.4. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Valerie Clarke and Judy Lavery (2003). Claridge. Anthony.Nadairaja (2000). (1978b).E: (1990). Hill of Content Publishing Company. Correlates of Psychological Distress among Secondary School Teachers. C. Educational Psychology in Practice.M. C. & Sutcliffe. Rosemaria (1986). Vol 16 Issue 2.

(1994). H. Sapora Sipon (2007). Lubers. R.. Reading. Psikologi pembelajaran dan personality. The Effective of Japanese Style of Management: A Review and Critique. London : Taylor and Francis Ltd. New York: Harper And Row. 57. A comprehensive study of stress in the public accounting profession. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors Sdn Bhd. Schwab. dlm. J. 2nd. Shahbuddin Hashim & Rohaizani Ismail (2003). London: Kogan Page Limited. (1992). Process Consultation Revisited: Building the Helping Relationship.Wesley. (1974). Unstructured perceptions of work related stress : an explaratory qualitative study occupational stress: A Handbook. Stress free teaching.. Teachers Stress and Burnout. 121-136.C. University of Kentucky. Rossi.D Dissertation.D. Salvo. Sidang Pengarang. Kuala Lumpur. Sanders. Ed. Great Britain: Penganon. Serdang: Universiti Putra Malaysia. . Russell Joseph (2000).. & Lewis. Pendidik Mesti Bijak Kawal Emosi. The International Encyclopedia of Education. P. V. Guru Malaysia (2) KPPK. Selye.C. Smith. A. Ph. Journal of Occupational Psychology. (1994). L. Stress Without Distress. Beban Guru Kian Bertambah.M.95 Rosmawati Abdullah (1999). (1994). Tekanan kerja di kalangan guru-guru di sekolah menengah serta punca dan faktor kerja dan bukan kerja. “Utusan Malaysia”. Kertas Projek yang tidak diterbitkan.J. B. 27 Julai 2007. Schein Edgar (1999). MA: Addison. (1999).

Ketegangan dan hubungan dengan kepuasan kerja di kalangan anggota polis di Ipoh. Siti Radziah Mohd Said (1982). Jurnal Guru 16 Mei. burnout and job satisfaction. m. Sharif (1991). Hong Kong. Stres di kalangan pensyarah Maktab Perguruan Temenggung Ibrahim: Satu kajian kes. Universiti Kebangsaan Malaysia: Latihan Ilmiah B. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.s: 20-22. Latihan ilmiah yang tidak diterbitkan. Pengaruh faktor sekolah ke atas tekanan guru. Cabaran Guru Dalam Menghadapi Wawasan Pendidikan. Huat Chye (1996).) yang tidak diterbitkan. Siti Rohani Md.s. Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Ketegangan serta Kesannya ke atas Guru-guru di Sebuah Sekolah di Kajang.Ed. (1999). Buletin Kementerian Pendidikan (Jilid 5. Tan. Dewan Bahasa dan Pustaka. Wan Ameran Wan Amat (2000). Jabatan Psikologi Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Projek Penyelidikan Sarjana yang tidak diterbitkan. Paper presented at the International Conference on Teacher Education. Tesis (M. Hong Kong teachers Sources of stress. Tesis (M. Esah (1997). A.s: 52. Sidang Pengarang. (1999). Tekanan kerja di kalangan guru SJKC dalam daerah Gombak. Kuala Lumpur. Guru Disaran Tanam Nilai Mulia di Kalangan Pelajar. Ijazah Sarjana Sains. & Yueng.2) m. Negeri Sembilan. Kaedah Penyelidikan Komunikasi dan Sains Sosial. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Teoh. Chin Yiap (1988). Sulaiman. Kementerian Pendidikan Malaysia. Tekanan kerja di kalangan guru-guru sekolah menengah dalam kawasan Felda Jempol.A(Hons).) yang tidak diterbitkan. Bil. Syed Arabi Idid (1993). (1996). Tang. .Ed. T.96 Sidang Pengarang. Jabatan Ilmu Pendidikan MPTI 1997. February 22-24. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Ing Thung (1999). . (1972). Serdang: Universiti Putra Malaysia. Unpublished Master’s Thesis. Yong. Factor Affecting Occupational Stress Among Teachers of a Secondary School in Sarawak. Encyclopedia. Wingte D. (1987). Harmansworth. Managing stress. J.97 Ward. Essex : Gower Publishing Company Ltd.C. Midlesex. Penguin Book. The Penguion Medical.

98 .

JOHOR BAHRU JOHOR.99 FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI 80990. Adalah diharapkan agar para guru dapat memberikan jawapan kepada soalan yang dikemukakan dengan jujur dan ikhlas. SOAL SELIDIK Soal selidik ini adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumat kajian di atas. Disediakan oleh: WOO SEW FUN Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan. Semoga dengan kerjasama ini akan mempertingkatkan lagi kesahihan kajian ini. TAJUK KAJIAN: FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TEKANAN KERJA (STRES) DI KALANGAN GURUGURU SJK(C): SATU KAJIAN DI TIGA BUAH SEKOLAH DI WILAYAH PERSEKUTUAN. Segala maklumat rahsia dan hanya kepentingan bagi tujuan kajian ini sahaja. TERIMA KASIH. Kerjasama yang anda berikan didahuli dengan ucapan terima kasih. SEKIAN. Tarikh : ________________ . (Kemahiran Hidup).

100 Nota: Segala butir-butir yang terkandung didalam soalselidik ini adalah sulit dan hanya untuk kegunaan kajian semata-mata.45 tahun [ [ ] ] 3. 1 – 5 tahun c) 11 – 15 tahun e) melebihi 20 tahun [ [ [ ] ] ] b) 6 . Maklumat ini akan menolong penyelidik menganalisis maklum balas anda. Nama anda tidak akan dikaitkan dengan sebarang cara data ini diproses atau semasa di analisis dalam laporan akhir atau pada masa-masa akan datang.40 tahun e) melebihi 46 tahun [ [ [ ] ] ] b) 31 . Pengalaman mengajar a.Anda dikehendaki untuk menandakan [ / ] atau mengisikan diruang yang disediakan. Status Perkahwinan a) Bujang c) Janda/ Duda [ [ ] ] b) Berkahwin [ ] 4. Umur a) 26 .10 tahun d) 16 – 20 tahun [ [ ] ] .30 tahun c) 36 . BAHAGIAN A Di dalam bahagian ini. Jantina a) Lelaki [ ] b) Perempuan [ ] 2.35 tahun d) 41 . anda dikehendaki memberi maklumat mengenai latar belakang anda. 1. Bahagian A merupakan latar belakang responden manakala Bahagian B mengandungi soalansoalan berkaitan dengan Inventori Tahap Tekanan Kerja dan Bahagian C pula mengandungi soalan-soalan berkaitan dengan Inventori Tekanan Kerja Guru. Kelulusan Ikhtisas a) Sijil Perguruan c [ ] ] b) Diploma Perguruan [ d) Sarjana [ ] ] Ijazah Sarjana Muda [ 5.

Saya menghadapi masalah dalam membuat keputusan. emosi dan fizikal selepas kerja. Saya berpendapat bahawa perubah tabiat makanan (makan berlebihan/ kurang) disebabkan masalah yang berkaitan dengan kerja. Saya berasa sangat letih dari segi rohani. Kecekapan dalam pekerjaan berkurangan berbanding dengan dahulu. Panduan Kenyataan Tidak Pernah Jarang Kadangkala Agak kerap Kerap Ringkasan TP J KK AK K Skor 1 2 3 4 5 Item 1 Pernyataan Saya mempunyai pemikiran negatif dan perasaan tertekan yang berpanjangan akibat dari masalah yang berkaitan.101 BAHAGIAN B Arahan : Sila BULATKAN jawapan anda pada angka dari 1 hingga 5 berdasarkan pilihan yang anda rasakan sesuai. Kualiti kerja saya telah merosot. Saya kerap berasa bosan semasa berkerja. Saya kerap menghadapi selesema dan jangkitan virus pada hari berkerja. TP J KK AK K 1 2 3 4 5 2 3 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 6 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 9 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 10 . Saya berpendapat bahawa peningkatan kelalaian dalam menjalankan tugasan meningkat. Saya menggunakan ubat untuk mengurangkan perasaan cemas dan bimbingan disebabkan oleh kerja.

102 11 Saya berpendapat bahawa tidak peka (tidak sensetif) terhadap perasaan orang lain di tempat kerja. Saya berpendapat bahawa hubungan yang tegang dengan majikan, rakan sekerja, kawan dan ahli keluarga. Saya kurang tumpuan semasa melaksanakan sesuatu tugasan. Saya berasa ketidakpuasan terhadap kerja. Saya kerap muram, cepat marah dan tidak sabar semasa berkerja. Saya kurang ataupun tiada semangat waktu berkerja. Saya berasa letih yang berpanjangan di tempat kerja walaupun selepas cukup tidur. Saya kerap berasa kecewa pada waktu pejabat (semasa berkerja). Saya keinginan untuk menarik diri dari tuntutan pekerjaan. Saya kerap berfikir untuk meletak jawatan ataupun bertukar tempat kerja.

1

2

3

4

5

12

1

2

3

4

5

13

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4

5 5 5 5 5

14 15

16 17

18

1

2

3

4

5

19

1

2

3

4

5

20

1

2

3

4

5

103 BAHAGIAN C

Arahan : Sila BULATKAN jawapan anda pada angka dari 1 hingga 5 berdasarkan pilihan yang anda rasakan sesuai. Panduan

Kenyataan Tidak ada tekanan (No Stress) Tekanan rendah (Mild Stress) Tekanan sederhana (Moderate Stress) Tekanan tinggi (Much Stress) Tekanan sangat tinggi (Extreme Stress)

Ringkasan T TR TS TT TST

Skor 1 2 3 4 5

Item

Pernyataan

T

TR TS TT TST

1 2 3

KARENAH PELAJAR Mengendalikan pelajar-pelajar yang bermasalah disiplin. Tingkah laku pelajar yang kurang sopan dan biadab. Saya berasa seolah-olah saya akan diancam setelah saya menghukum murid-murid yang melanggar disiplin. Saya berasa bersalah apabila ramai murid-murid saya tidak lulus ujian yang saya beri. Saya tidak dapat tidur apabila ramai murid saya tidak memahami pengajaran saya.

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

4

1

2

3

4

5

5

1

2

3

4

5

6 7

BEBAN TUGAS Saya pening semasa menyiapkan rancangan mengajar. Saya berasa bahawa tugas-tugas di sekolah menyebabkan saya sentiasa sibuk. Saya terpaksa menyiapkan kerja sekolah di rumah. Melakukan kerja-kerja pentadbiran yang bukan di dalam bidang tugas. Saya dilawati oleh jemaah nazir sekolah.

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

8 9

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

10

1

2

3

4

5

104

KEKANGAN MASA 11 12 Saya mempunyai masa rehat yang singkat sahaja. Saya mempunyai kekurangan masa untuk memberi tumpuan kepada pelajar secara individu. Saya mempunyai jumlah waktu mengajar yang banyak. Saya tidak dapat menghabiskan sukatan pelajaran. Saya terpaksa menjadi guru ganti apabila ketidakhadiran guru lain. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

13 14 15

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

PENGHARGAAN 16 Peluang kenaikan pangkat yang terhad dalam profesion perguruan. Kerja-kerja saya kurang dihargai oleh pentadbir. Struktur kerjaya guru yang kurang menarik. Saya tidak diberi kebebasan untuk memilih matapelajaran opsyen. Saya tidak mempunyai suara dalam membuat keputusan. 1 2 3 4 5

17 18 19

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

20

1

2

3

4

5

105 .

106 .

107 .

108 .

109 .

110 .

111 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful