FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TEKANAN KERJA (STRES) DI KALANGAN GURU-GURU SJK(C): SATU KAJIAN DI TIGA BUAH

SEKOLAH DI WILAYAH PERSEKUTUAN.

WOO SEW FUN

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PSZ 19:16(Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ♦

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS
JUDUL: FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TEKANAN KERJA (STRES) DI KALANGAN GURU-GURU SJK(C): SATU KAJIAN DI TIGA BUAH SEKOLAH DI WILAYAH PERSEKUTUAN. SESI PENGAJIAN: 2007/2008 Saya WOO SEW FUN (HURUF BESAR)

1. 2. 3. 4.

mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan Pengajian sahaja. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara Institusi pengajian tinggi. ** Sila tandakan ( ) (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972)

SULIT

SULIT

(Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

TIDAK TERHAD

Disahkan oleh, ___________________________
(TANDATANGAN PENULIS)

___________________________
(TANDATANGAN PENYELIA)

Alamat Tetap: 33, JLN 6/38A, TMN SRI SINAR, 51200 SEGAMBUT, KUALA LUMPUR. Tarikh: 22.04.2008

EN. MOHAMAD ABDILLAH ROYO Nama Penyelia

Tarikh: 22.04.2008

CATATAN

* Potong yang tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD ♦ Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara Penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

“Saya akui bahawa telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan ( Kemahiran Hidup)”.

Tandatangan Nama Penyelia Tarikh

: : :

................................................... En. Mohamad Abdillah Royo 22.04.2008

WOO SEW FUN Laporan Projek Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat Penganugeraan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan ( Kemahiran Hidup) Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia April 2008 .FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TEKANAN KERJA (STRES) DI KALANGAN GURU-GURU SJK(C): SATU KAJIAN DI TIGA BUAH SEKOLAH DI WILAYAH PERSEKUTUAN.

WOO SEW FUN 22................... Tandatangan : Nama Penulis : Tarikh : ......ii “Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.................2008 ......04............

Adik.Mohamad Abdillah Bin Royo Akhirnya Rakan-rakan seperjuangan PKPG Yang sentiasa membantuku walaupun dalam situasi getir. Ho Fo Khee Abang. . Kakak Ipar. Yang sentiasa mendoakan kejayaan dan kesejahteraanKu Seterusnya Penyelia pembimbing yang telah mendidik dengan penuh sabar En. Kakak.Mohsin Bin Uzir dan En. Adik IparKu.iii DEDIKASI Jutaan terima kasih atas sokongan dan bantuan yang diberikan buat Ayah dan ibu tersayang Woo Yaw Soon.

saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada En. SJK(C) Chung Kwok dan SJK(C) Kuen Cheng 2 yang telah memberikan kerjasama dan bantuan dalam menyiapkan projek ini. nasihat serta teguran di sepanjang tempoh menyiapkan kajian ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih buat rakan-rakan seperjuangan. Ucapan terima kasih juga kepada Guru Besar dan semua guru di SJK(C) Kuen Cheng 1. .iv PENGHARGAAN Shallom dan salam sejahtera. Dalam ruangan ini.Mohsin Bin Uzir dan En. di atas segala bimbingan dan tunjuk ajar.Mohamad Abdillah Bin Royo selaku pensyarah pembimbing. Penghargaan juga ditujukan kepada semua pensyarah dan kakitangan akademik Fakulti Pendidikan UTM. dengan izin dan berkatNya sehingga dapat saya menyiapkan penulisan ini dengan jayanya. 4 SPH PKPG serta kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung membantu menjayakan projek penyelidikan ini.

v ABSTRAK Penyelidikan ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap tekanan kerja serta faktorfaktor yang mendorong tekanan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) di Wilayah Persekutuan. Borang soal selidik telah digunakan dalam proses pengumpulan data dan hasilnya dianalisis dengan menggunakan perisian “ Statistical Package of the Social Sciences” (SPSS). Hasil dapatan dari penyelidikan ini menunjukkan bahawa guru-guru mengalami tekanan pada tahap sederhana. Analisis dibuat dengan menggunakan kaedah statistik deskriptif iaitu dalam konteks kekerapan. peratus dan min. faktor bebanan tugas. faktor kekangan masa dan faktor penghargaan telah memberi tahap tekanan yang sederhana kepada guru-guru yang terlibat. Dari segi faktor-faktor pula didapati semua faktor iaitu faktor karenah pelajar. . Seramai 50 orang guru dari tiga buah sekolah telah dipilih sebagai responden kajian ini.

time constraint factor and the honorable factor. A descriptive statistical analysis was carried out in the form of frequency. Questionnaire is used as the main instrument for the research and the data obtained were analyzed using “Statistical Package of the Social Sciences” (SPSS v15). task responsibility factor. A total of 50 teachers from three Primary Chinese School in the Federal Territory were randomly selected as respondents. result shows that the Primary Chinese School Teachers from the Federal Territory were categorized under the level of moderate stressed due to their daily teaching routine.vi ABSTRACT The purpose of this research was to examine the level of stress experienced by the Primary Chinese School Teachers in the Federal Territory. percentage and mean values. . which are student attitude factor. After the examination of the four main factors.

1 Pengenalan 1.5 Persoalan Kajian 1 5 11 11 12 .vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi vii xii xiii xv xvi BAB I PENDAHULUAN 1.2 Latar Belakang Masalah 1.3 Penyataan Masalah 1.4 Objektif Kajian 1.

5.9 Kesimpulan 12 13 14 18 BAB II SOROTAN PENULISAN 2.4 Teori-teori Tekanan (Stres) 2.6 Batasan Kajian 1.5.8 Istilah dan Definisi 1. 2003) 2.2 Teori Psikodinamik.5.3 Model Punca Tekanan Kerja (Jaafar Muhamad.2 Model Stres Atkinson (1998) 2.3 Teori Hierarki Keperluan Maslow dan Teori Dua Faktor Herzberg 2.4.1 Teori Antony.7 Kepentingan Kajian 1.5. Pervew & Kacmar 2.3 Punca-punca Tekanan (Stres) 2.1 Model Stres – Cooper (1998) 2.4. 1978) 2. Falzon & Baglioni. Borg.5 Model tekanan Guru (Boyle. 1995) 2.5 Model-model Tekanan (Stres) 2.5.2 Konsep Tekanan Kerja 19 20 21 22 22 23 2. Tingkah laku dan Biologikal 2.4.4 Model Tekanan Kerja Guru (Kyriacou dan Sutcliffe.6 Kajian-kajian Tekanan (Stres) di Luar Negara 26 26 27 28 35 37 38 .1 Pengenalan 2.viii 1. Kognitif.

3 Status Perkahwinan 55 55 56 56 57 .3 Bahagian B: Tahap Tekanan Kerja Bahagian C Faktor-faktor Tekanan Kerja Guru 46 46 47 48 48 48 49 49 50 51 51 52 53 54 3.1 3.1 Pengenalan 4.7 Pendahuluan Reka Bentuk Kajian Kerangka Konseptual Kajian Populasi Kajian Tempat Kajian Sampel Kajian Instrumentasi 3.2.1 Jantina 4.2 Bahagian A.2.7.10 Prosedur Pengumpulan Data 3.5 3.9 Keesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen Kajian Rintis 3.1 Bahagian A: Latar belakang Responden 3.12 Penutup BAB IV ANALISA DATA DAN KEPUTUSAN UJIAN 4.2 Umur 4.2.8 3.7.Latar Belakang Responden 4.11 Penganalisisian Data 3.6 3.7.3 3.2 3.4 3.ix 2.7 Kajian-kajian Tekanan (Stres) Dalam Negara 42 BAB III METODOLOGI KAJIAN 3.2 3.

2.5 4.3.4.3 4.4.4. Analisis Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Karenah Pelajar.4.4 Kelulusan Ikhtisas 4.4.4 Analisis Faktor Beban Tugas Analisis Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Beban Tugas.3 Bahagian B .7 4.Maklum Balas Responden 4.3.2.3.4.6 Analisis Faktor Kekangan Masa Analisis Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Kekangan Masa.Maklum Balas Responden 4.1 Analisis Faktor Karenah Pelajar 63 64 66 62 63 57 58 58 59 4.9 Analisis Keseluruhan Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tekanan 4.5 Rumusan 67 69 70 72 73 75 76 76 .4.8 Analisis Faktor Penghargaan Analisis Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Penghargaan.2 Analisis Keseluruhan Tahap Stres 4.1 Analisa Mengikut Persoalan 1: Apakah tahap tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Kuala Lumpur? 4.2.5 Pengalaman Mengajar 4. 4. 4.4.4 Bahagian C . 4.4.x 4. 4.3 Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Tahap Stres 4.

4.1 5.2.2 Latar Belakang Responden Tahap Tekanan Kerja Responden Secara Keseluruhan 5.6 Pentadbir Sekolah Guru-guru 82 84 84 85 85 86 80 77 77 78 79 Cadangan Kajian Lanjutan Kesimpulan RUJUKAN 87 LAMPIRAN 98 .4.1 5.3 Tahap Tekanan Guru Mengikut Kategori Faktor 5.2 Pengenalan Perbincangan 5.2.1 5.2 5. RUMUSAN DAN CADANGAN 5.xi BAB V PERBINCANGAN.2.5 5.4 Rumusan Dapatan Kajian Cadangan 5.3 5.

JADUAL TAJUK MUKA SURAT 1 Data Guru Yang Mengalami Penyakit Mental 9 .xii SENARAI JADUAL NO.

2003) Model Tekanan Kerja Guru Kyriacou dan Sutcliffe (1978) Model Tekanan Guru (Boyle.5 3.7 3. Falzon & Baglioni.3 Soalan Item Berkaitan Dengan Faktor-faktor Tekanan Kerja Guru Taburan Item Soal Selidik Soalan Item Berkaitan Dengan Faktor-faktor Skala Penentuan Tahap Tekanan Kerja Guru Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Jantina Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Umur Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Status Perkahwinan 50 50 50 53 56 56 57 4.4 Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Kelulusan 57 .6 4.2 Model Tindak Balas Sindrom Penyesuaian Umum Model Tindak Balas Terhadap Stres Berubah Mengikut Jangka Masa Penyebab Stres 24 25 2.5 2.3 2.2 Model Stres Cooper (1998) Model Stres Atkinson (1998) Model Punca Tekanan Kerja (Jaafar Muhamad. 27 28 29 35 37 47 48 3.4 3.3 3.1 2. 1995) Kerangka Konseptual Kajian Populasi Guru di Tiga Buah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dalam Wilayah Persekutuan.1 3.1 4. Borg.xiii SENARAI RAJAH NO.6 2.4 2. RAJAH TAJUK MUKA SURAT 2.2 4.

13 70 4.8 4. Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan Faktor Kekangan Masa Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Kekangan Masa.17 76 . Peratusan dan Min Analisis Pengelasan Skor Min Dan Tahap Penilaian Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Tahap Stres Analisis Frekuensi.15 Analisis Frekuensi.5 4.11 Analisis Frekuensi.10 66 4. Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan Faktor Beban Tugas Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Beban Tugas Analisis Frekuensi. 4.xiv Ikhtisas 4.7 4.14 72 4. Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan Faktor Penghargaan 4. Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan Faktor Karenah Pelajar Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Karenah Pelajar 4.9 Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Pengalaman Analisis Frekuensi.6 4.12 69 4.16 Analisis Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Penghargaan Analisis Keseluruhan Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tekanan 75 73 67 58 59 62 63 64 4.

xv SENARAI SINGKATAN SJK(C) TP J KK AK K T TR TS TT TST SPSS Sciences Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Tidak Pernah Jarang Kadangkala Agak Kerap Kerap Tidak Ada Tekanan Tekanan Rendah Tekanan Sederhana Tekanan Tinggi Tekanan Sangat Tinggi Statistical Package for the Social .

xvi SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN TAJUK A B Pengesahan Soalan soal selidik Borang Soal selidik C Surat Kebenaran KPM D Surat Kebenaran JPN E Surat Fakulti Pendidikan F Surat Pengesahan Menjalankan Kajian .

proses urbanisasi dan kejutan budaya terhadap perkembangan pemodenan yang mendadak. Ia berubah wajah mengikut peredaran masa. faktor keluarga.1 BAB I PENDAHULUAN 1. Kesihatan mental seperti yang didefinisikan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Tekanan dan kehidupan amat berkait rapat dengan gaya hidup. . Secara umumnya.1 Pengenalan Kehidupan manusia pada alaf ini amat mencabar dan kompleks. Menurut Hatta Sidi dan Mohamed Hatta Shaharom (2002) tekanan merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia sejak dahulu lagi tanpa disedari. perkataan stres telah digunakan secara meluasnya dalam beberapa konteks yang berbeza. Kepelbagaian dan kekompleksian kehidupan ini menyebabkan munculnya “Sindrom Baru” yang menyerang manusia iaitu tekanan. Tekanan merupakan satu penyakit yang sering dikaitkan dengan kesihatan mental dan kerap menyerang masyarakat pada hari ini. perwatakan seseorang. Tekanan bukanlah suatu perkara yang asing bagi masyarakat negara ini. Tekanan biasa dialami oleh semua manusia apabila berada dalam keadaan yang tidak menyeronokkan.

pengurusan. Tenaga pengajar dan pengurus pendidikan seharusnya peka dengan perkembangan terkini dalam proses kepemimpinan. Profesion keguruan merupakan satu bentuk perkhidmatan sosial yang sungguh mencabar. sudah tentu ia akan gagal untuk berfungsi dengan baik di dalam masyarakat. Di samping usaha peningkatan dan pelaksanaan. dengan pelaksanaan pelbagai-bagai reformasi dalam pendidikan sudah pasti menjadikan peranan dan tanggungjawab guru-guru menjadi lebih mencabar. 1995). manakala 25 peratus lagi mengalami stres setiap hari. Menurut kajian yang dilakukan oleh Institute of Stress di New York. Justeru itu. kebolehan dalam mengambil bahagian di dalam aktiviti kemasyarakatandan kebolehan untuk menyumbang khidmat kepada masyarakat” (Sumber: Kempen Cara Hidup Sihat.2 “Kebolehan mengekalkan hubungan yang harmonis dengan orang lain. dan pencapaian matlamat pendidikan (Ibrahim Ahmad Bajunid. Kementerian Kesihatan Malaysia. Tekanan terhadap guru memang berkecenderungan untuk menyebabkan guru berada dalam keadaan murung. Hart et al. 2000) Apabila seseorang itu berhadapan dengan stres.. Arus pendidikan hari ini semakin mendesak para profesional pendidikan untuk bekerja keras dan lebih masa demi mencapai permintaan tinggi pendidikan tersebut. Di Malaysia. pengelolaan sumber. guru-guru semakin mula tertekan atau sekurang-kurangnya pernah merasa tertekan dengan ‘demand’ tinggi bebanan kerjaya pendidikan ini. Malahan.1995) dalam Mokhtar (1998). kajian-kajian yang lepas juga mendapati bahawa profesion perguruan adalah bidang kerjaya yang menghadapi tekanan kerja yang tinggi (Cooper 1995. kekecewaan dan . mengalami tekanan jiwa. Amerika terdapat 90 peratus daripada lelaki dewasa mengalami stres yang kuat sekurangkurangnya dua kali seminggu. fenomena tekanan di kalangan guru kini sedang hebat diperbincangkan dan dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah.

Sesetengah ahli masyarakat mempunyai tanggapan bahawa kerja.Sapora Sipon. sikap suka mengelak dan pengabaian kerja. Jika keadaan sedemikian dibiarkan berterusan agak pasti suasana pengajaran dan pembelajaran di sekolah kini akan menuju ke arah satu keadaan yang tidak terurus dan akan menghadapi kegagalan untuk mencapai matlamat yang diidamkan. Perkara ini seterusnya boleh menjejaskan kualiti pendidikan dan juga profesion perguruan yang seterusnya akan membantutkan usaha mewujudkan sebuah masyarakat yang mampu membawa Malaysia ke tahap kecemerlangan dan kegemilangan mutu pendidikannya. tekanan darah tinggi) dan berkaitan sikap (pengambilan alkohol.3 kebimbangan. menghadiri kursus atau bengkel sepanjang minggu sambil terpaksa melakukan penyesuaian terhadap kaedah pengajaran yang baru. merokok. menyediakan alat bantu mengajar. perkeranian. (Dr. kebimbangan. fisiologikal (sakit kepala. gaya hidup dan masalah tidur). Kyriacou & Sutcliffe. 1978a menyatakan bahawa tekanan guru boleh ditakrifkan sebagai perasaan tidak selesa. beban dan tugas guru sekarang tidak mewujudkan kerjaya guru yang menarik. tekanan serta kekecewaan yang berpunca dari aspek kerja mereka sebagai seorang guru. 2007) Selain daripada itu. 1996). emosi negatif seperti marah. guru yang menghadapi tekanan adalah guru yang tidak dapat mengawal emosi mereka terhadap perubahan budaya pendidikan yang bukan sahaja untuk memberi ilmu pengetahuan tetapi perlu mendidik manusia agar menjadi masyarakat yang berguna. terdapat pelbagai tanggapan dan dakwaan berhubung dengan kerjaya guru pada dewasa ini. Tindakbalas penyesuaian tekanan oleh guru merangkumi tindakbalas psikologikal (keletihan dan kemurungan). Guru terpaksa melakukan kerja lebih masa. Tekanan kerja pada tahap yang tinggi biasanya akan membawa kepada ketidakpuasan kepada kerja. Guru yang gagal mengawal diri akibat tekanan akan memberi kesan kepada perhubungan guru dengan pelajar dan juga mutu pengajaran dan pembelajaran. . Malah tidak menafikan ada yang melihat sekolah sebagai sebuah organisasi yang dihujani dengan pelbagai bebanan tugas dan ada kalanya tugas ini bukan satu yang terancang tetapi muncul dari situasi yang tidak diduga (Abdul Shukor. Dalam hal ini.

Individu tidak akan dapat berfungsi dengan berkesan jika ia dalam keadaan tertekan (Smith. Beliau menegaskan walaupun pada perangkaan yang dibuat dan bukti mengenai guru yang menghadapi masalah tersebut tetapi ia memang wujud. (Kyriacou & Sutcliffe. murung. 1992) membuktikan sesetengah guru memang mengalami perasaan tertekan. Menurut beliau. . persekitaran kerja. peningkatan terhadap tahap ketidakhadiran dan penurunan terhadap prestasi guru. Dalam laporan tersebut.. tidak dapat memusatkan perhatian kepada kerja dan gagal menikmati rasa gembira atau puas hati terhadap kerja yang dilakukan. Hal-hal ini akan menghalang seseorang mewujudkan sifat positifnya. Terdapat kajian-kajian (Fejgin et al. agresif. Pastore dan Judd. apa lagi sifat kasih sayang. masalah kewangan dan keluarganya. mengambil keputusan atau memikirkan untuk berhenti atau bersara sebelum masa kerana dikatakan tertekan. 1978b) Tekanan yang tinggi pada guru boleh mengkibatkan kekecewaan. (Kaiser & Polczynski. 1982) Menurut laporan Marzita Abdullah (2003) Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP) menggesa Kementerian Pendidikan menempatkan seorang kaunselor di setiap daerah di negara ini dengan secepat mungkin. Girdano et al. 1993. kebimbangan.. Perasaan tertekan menjadikan seseorang itu tidak rasional. Presidennya Tengku Habsah Tengku Petsa bimbang guru-guru terbabit dengan tekanan kerja mereka akan menghadapi tekanan yang lebih besar seperti masalah mental. 1995. cemas. sikap berang. Ini bertujuan memastikan setiap kaunselor dapat meneliti masalah-masalah yang sering dihadapi oleh guru-guru terutama tekanan kerja. 1993). pihaknya sering menerima aduan daripada guru-guru yang menghadapi tekanan kerja dan mengadu tidak tahan dengan bebanan kerja. sifat suka mengelak.4 Suasana kerja yang teruk menyumbang kepada faktor tekanan dan seterusnya membawa kepada ketidakpuasan kerja dan keinginan untuk meninggalkan profesion keguruan. tegang.

dalam perspektif pendidikan. Golongan guru juga tidak terkecuali dari tuntutan suasana persekitaran yang silih berganti. dedikasi dan sebagainya. tekanan positif yang bersesuaian akan merangsangkan semangat perlaksanaan kerja pada tahap yang maksimum. Tambahnya. Sikap positif yang sedemikian terhadap profesion selalunya akan membawa kepada peningkatan prestasi.1999) Dalam aspek kerja pula.5 1. mempunyai emosi yang terkawal. Namun begitu.1996). proses pengajaran dan pembelajaran guru dan pelajar. Bidang pendidikan ini juga telah mengubah corak.2 Latar Belakang Masalah Hidup di dunia moden yang penuh canggih ini. komitmen.1996). walaupun ia sentiasa diperbincangkan dalam konteks yang negatif. Seterusnya kajian Jamaliyah (1999) juga menunjukkan tekanan membawa risiko ke atas kesihatan seseorang guru. Robbins (2000) menjelaskan bahawa tekanan tidak semestinya tidak baik. sejak tahun lapan puluhan Kyriacou (1987) telah menjelaskan bahawa terdapat bukti yang kukuh menunjukkan tekanan yang berpanjangan boleh melemahkan mental dan fizikal seseorang guru. Perubahan ini juga adalah berhubung dengan sikap guru yang mana perlu lebih positif seperti berempati. Perubahan demi perubahan berlaku dalam bidang pendidikan di negara ini. banyak tuntutannya (Jurnal Guru. Profesion yang disandang oleh guru semakin menjadi satu bebanan kepada mereka dari aspek fisiologi dan psikologi (Mokhtar Ahmad. peramah. lebih tekun. Perubahan besar yang menembusi . inovatif. fenomena yang berkaitan dengan tekanan sering dianggap sebagai reaksi individu terhadap ciri-ciri persekitaran kerja yang menggugat dirinya.1998). (Zayadi. Di samping itu. menurut kajian Ali Murat Sunbul (2003) terlalu banyak tekanan yang dihadapi oleh guru juga boleh mendatangkan pelbagai kesan yang negatif yang boleh mengganggu prestasi dan kepuasan kerja guru. Pendidikan tempatan yang sering mengalami perubahan turut menjadi satu beban kepada golongan guru (Jurnal Guru.

Isu tekanan kerja guru kini sering diperkatakan guru kini dibebani kerja di luar bidang tugasnya seperti kerja-kerja perkeranian. Tekanan guru bukan sahaja khas pada pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.6 bidang pendidikan dalam tahun 1983 iaitu KBSR dan KBSM. bebanan tugas. Di samping situasi perkerjaan. Isu pernilaian prestasi guru. ( Kajian Ahmad Azhari. 1998). ternyata meningkatkan lagi tanggungan para guru. malah ia menjadi isu dalam media massa. begitu juga tingkah laku murid dan keperluan menjadi nilai standard sekolah. jumlah waktu mengajar dan tekanan masa yang terhad dalam tugas juga menyebabkan guru mengalami ketegangan. Di Malaysia persoalan tekanan di kalangan guru bukan lagi setakat bahan kajian ilmiah. Selain daripada masalah yang disebutkan. Utusan Malaysia (1 September 2003) telah melaporkan Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan mendakwa kesibukan guru dan pengetua menghadiri perjumpaan dan pelbagai kursus di luar sekolah. Perubahan ini juga pasti akan menyebabkan tekanan ke atas guru. 1998 ) Kesedaran tentang perlunya mengurus tekanan ini digambarkan dengan kajian-kajian yang banyak dijalankan sama ada di dalam atau di luar negeri. Guru-guru yang bersara secara opsyenal kebanyakan bersara . Perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan di Malaysia terutamanya masalah pelajar. Secara purata terdapat 15 peratus guru yang tidak berada di sekolah. Kesemuanya ini memerlukan pandangan guru terhadap apa yang dialami. 000 pendidik terpaksa memikul tugas luar dan tidak dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugas mengajar (Abang Mat Ali bin Abang Masagus. Guru kini juga dibebani dengan bidang tugas di luar sekolah seperti menghadiri perjumpaan dan pelbagai kursus. Kebanyakan kajian yang dimaksudkan adalah berkaitan langsung dengan persoalan tekanan kerja di kalangan guru. Berita Harian (5 Ogos 1999) telah melaporkan 30 peratus daripada jumlah 280. Satu masalah paling ketara yang dihadapi oleh sistem pendidikan negara hari ini adalah bilangan guru yang bersara secara opsyenal bertambah sehingga Kementerian Pendidikan terpaksa mengeluarkan Perkeliling Perkhidmatan untuk menahan guru bersara secara opsyenal kecuali jika mereka mencapai umur 50 tahun (Lelaki) dan 45 tahun (Perempuan). pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris serta perubahan dasar yang tidak pernah selesai.

Setiap masalah perlu dikenalpasti lebih awal. Ada setengah guru pula telah berhenti kerja sebelum masa bersara dengan alasan beban tugas yang semakin berat. Menjadi tugas. Ini akan merugikan negara kita yang sedang menuju kepada sebuah negara industri. Valerie Clarke dan Judy Lavery (2003) dalam kajian mereka menunjukkan faktor masa dan bebanan kerja yang merupakan punca utama yang menyebabkan tekanan .7% guru di Malaysia berada pada tahap kepuasan kerja yang rendah. setiap guru terpaksa mengajar lima hingga enam kelas. Bebanan kerja yang berat ini akan mendatangkan tekanan kepada para guru. Kajian Ghazali (1997) telah menunjukkan 38. seterusnya akan mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengatasi masalah yang timbul. menaip surat. Kebanyakan guru melaporkan tekanan dalam pekerjaan mereka dan mengalami “burn-out” pada peringkat tertentu dalam pengalaman perkerjaan mereka (Cormaks. kelab dan sukan. guru juga diwajibkan menjalankan kerja-kerja perkeranian seperti mengisi borang. Pihak pentadbir dan organisasi boleh menguruskan program yang lebih berkesan untuk menyelesaikan masalah dan mencari punca stres bagi mengelakkan guru-guru berhenti kerja dan meninggalkan profesion yang amat penting ke arah menjana anak bangsa kita menyahut pelbagai cabaran yang mendatang. ini juga amat membebankan guru. Menurut Lim (2001) guru seringkali mengalami masalah berkurangan masa untuk meyelesaikan kerja mereka. 2000). Pada amnya. Selain kerja rutin. Menghadiri kursus. Mereka juga terpaksa membuat persediaan mengajar. Narelle Thomas. Oleh itu dengan adanya kajian ini diharap guru-guru dapat mengenalpasti punca-punca dan tahap tekanan mereka.7 kerana semangat berkerja telah menjadi rendah. bengkel dan perjumpaan yang terlalu kerap. ini disebabkan mereka sering berasa tertekan dan kurang bersemangat semasa melaksanakan tugas sebagai seorang guru. menyediakan minit mesyuarat serta menjadi penasihat-penasihat persatuan. Antara faktor yang menyumbang terhadap semangat kerja yang rendah adalah tekanan kerja yang bertambah dari semasa ke semasa. peranan dan tanggungjawab guru untuk merealisasikan wawasan 2020. menyemak buku latihan dan kerja-kerja lain yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. mesyuarat. permainan.

(Berita Harian. Seorang warden asrama yang dikatakan mengarahkan ramai pelajar perempuan Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Bawang Assan berendam di dalam kolam ikan kerana kesalahan seorang daripada mereka membuang tuala wanita di dalam mangkuk tandas asrama perempuan (Sapora Sipon. Daripada jumlah ini. 119 orang pula mengalami neurosis. Jadual 1 di bawah menunjukkan butir-butir lengkap mengenai gejala ini. hasil kajian yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan yang melibatkan sample seramai 5.8 kerja dari kalangan guru wanita dari sekolah rendah kerajaan di tempat kajian mereka. Apa yang digambarkan adalah. sesetengah guru adakalanya kecewa dan bertindak di luar kawal secara spontan. 2007) merupakan insiden yang tidak sepatutnya dilakukan oleh guru terlatih. 288 orang guru di Malaysia yang berpenyakit mental (New Straits Times. 169 orang mengalami psikosis dan 1. Di peringkat yang lebih makro pula. . masalah kongsi meja dan penyediaan perabut yang tidak sesuai serta mencukupi. Seorang guru di Sawarak juga menyuarakan tentang suasana kerjanya di salah sebuah sekolah membuktikan bahawa dalam era pemodenan pendidikan ini masih terdapat suasana tidak selesa pada tempat kerja guru. 364 guru responden dan dikehendaki dalam jangka masa 2 tahun telah menunjukkan bahawa terdapatnya 1. 30 Mac 1990). isu kepadatan guru dalam bilik guru. 19 Julai 2005) Dengan beban kerja yang banyak.

Bekas Timbalan Menteri Pendidikan Dato’Aziz Samsudin melaporkan bahawa sehingga akhir tahun 2003 di seluruh negara terdapat 760 orang guru yang menghadapi gangguan psikologi dari emosi. terdapat seramai 529 orang guru yang meletak jawatan secara opsyenal. 20 Februari 2004) Menurut maklumat yang didapati dari Unit Perkhidmatan Guru pada 5hb Februari 2004. 13 Jan 1999). 30 Mac 1990) Bilangan ini didapati telah meningkat beberapa tahun kemudian. guru-guru memohon untuk meninggalkan jawatan keguruan memang ramai. akan tetapi Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil kira situasi kekangan dalam alam pendidikan serta alasan yang terdesak dari guru tersebut untuk membuat pertimbangan yang sewajarnya.9 Guru Yang Mengalami Penyakit Mental Psikosis Lelaki Perempuan Siswazah Bukan Siswazah Menengah Rendah Umur 20 hingga 30 Umur 31 hingga 40 Umur 41 hingga 50 Umur 51 hingga 55 102 67 16 153 59 110 36 44 67 22 Neurosis 623 496 97 1022 344 775 2721 2601 417 170 Jadual 1 : Data Guru Yang Mengalami Penyakit Mental (Sumber : New Straits Times. Satu lagi laporan akhbar mendedahkan bahawa terdapat 600 guru yang sedang mengalami “Tekanan Perasaan” atau masalah “Sakit Jiwa” yang serius (Berita Harian. Sepanjang tahun 2003. Guru-guru berkenaan mengalami tekanan dari pelbagai faktor. terdapat 412 orang meletak . ( Sin Chew Daily.

10 jawatan atas alasan peribadi. Kebanyakan guru-guru tersebut adalah terdiri dari guru-guru sekolah rendah. Laporan dari Perangkaan Pendidikan Malaysia pada

tahun 2002, terdapat 165, 358 orang guru sekolah rendah, seramai 30, 499 orang guru adalah dari SJK(C). Andainya, punca masalah tekanan guru ini masih tidak dapat perhatian yang serius, maka jumlah guru yang memilih meninggalkan perkhidmatan keguruan pasti akan meningkat. Masalah tekanan boleh

mempengaruhi kualiti pengajaran guru, secara langsungnya akan menjejaskan produktiviti, prestasi dan kecekapan guru dalam profesion perguruan.

Dapatan-dapatan kajian menekankan kepentingan memberikan perhatian khas sewajarnya terhadap masalah tekanan di kalangan guru-guru agar punca-punca dominan yang menimbulkan tekanan dapat dikenalpasti. Malahan tahap tekanan yang dialami oleh guru-guru juga perlu diketahui agar strategi yang bersesuaian dapat dirangka untuk mencegah masalah ini. Kebajikan golongan guru seharusnya perlu dipertimbangkan agar tanggungjawab dan peranan mereka dalam dalam proses pembangunan masyarakat terserlah.

Borg (1991) dalam kajiannya mendapati guru sekolah rendah telah menunjukkan tekanan kerja menyebabkan mereka rasa tidak ada kepuasan kerja, seringkali ponteng sekolah dan bercenderungan untuk berhenti.

Liew Siew Fong (2004) dalam kajiannya menyatakan bahawa 63 peratus guru-guru SJK(C) mengalami tekanan kerja pada paras sederhana, 16.3 peratus guruguru SJK(C) pada paras yang normal dan 20 peratus mengalami tekanan kerja pada paras tinggi dan sangat tinggi.

11 1.3 Penyataan Masalah

Berdasarkan masalah yang sedia wujud pengkaji ingin menjalankan kajian ke atas tahap tekanan kerja (stres), faktor beban tugas, faktor salah laku pelajar, faktor kekangan masa dan faktor penghargaan di kalangan guru-guru SJK(C) di Kuala Lumpur. Justeru itu, tahap tekanan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sangat penting untuk dikaji bagi mengelakkan lebih banyak perkara buruk yang melanda institusi pendidikan negara ini.

1.4

Objektif Kajian

Secara umumnya, penyelidikan ini adalah bertujuan untuk mengkaji paras tekanan kerja dan faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja di kalangan guruguru SJK(C).

Objektif khusus ini adalah untuk mengkaji :

1.4.1

Mengenalpasti tahap tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan.

1.4.2

Mengenalpasti tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan bagi faktor karenah pelajar.

1.4.3

Mengenalpasti tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan bagi faktor beban tugas.

1.4.4

Mengenalpasti tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan bagi faktor kekangan masa.

1.4.5

Mengenalpasti tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan bagi faktor penghargaan.

12 1.5 Persoalan Kajian

Berdasarkan objektif kajian di atas, beberapa persoalan kajian telah dikemukakan.

1.5.1

Apakah tahap tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan?

1.5.2

Apakah tahap tekanan kerja kepada guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan bagi faktor karenah pelajar?

1.5.3

Apakah tahap tekanan kerja kepada guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan bagi faktor beban tugas?

1.5.4

Apakah tahap tekanan kerja kepada guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan bagi faktor kekangan masa?

1.5.5

Apakah tahap tekanan kerja kepada guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan bagi faktor penghargaan?

1.6

Batasan Kajian

Kajian ini mempunyai beberapa batasan. Pertama responden kajian ini hanya terbatas kepada guru-guru tetap yang sedang mengajar SJK(C) di Bandar Kuala Lumpur sahaja.

Kedua, responden kajian ini hanya terbatas kepada guru-guru tetap yang mempunyai pengalaman mengajar selama sepuluh tahun ke atas.

Ketiga, dapatan kajian ini tidak digeneralisasi kepada seluruh warga pendidikan dan juga tidak dirumuskan kepada semua guru di Malaysia. Ini

disebabkan faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja guru adalah berbeza di kalangan individu, sekolah dan kawasan.

Keempat, hasil dapatan kajian ini adalah bergantung kepada kejujuran dan keikhlasan responden ketika menjawab soalan yang dikemukan. Sehubungan dengan

Keesahan dan kebolehpercayaan kajian tersebut juga adalah bersandar kepada andaian ini. pengkaji mengandaikan semua maklumat yang diberikan oleh responden adalah tepat. .7.7. Diharapkan hasil kerja kajian ini dapat menjadi panduan berguna kepada pihak-pihak tertentu. 1. Diharapkan kajian ini akan menjadi panduan berguna bagi para guru yang memikul tanggungan berat menyempurnakan beban tugasnya. Malahan diharapkan.7 Kepentingan Kajian Tujuan utama kajian ini ialah mengenalpasti akan faktor-faktor tekanan kerja dan mengkaji paras tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Bandar Kuala Lumpur.2 Guru-guru Tekanan juga amat membimbangkan golongan pendidik. Diharapkan.1 Pentadbir Sekolah Corak pentadbiran sesebuah sekolah juga mempengaruhi tekanan kerja yang dialami oleh guru-guru. 1. dengan berpeluang membaca kajian ini guru-guru SJK(C) berpeluang membebaskan diri mereka daripada tekanan dan memperlihatkan khidmat cemerlang yang dapat memanfaatkan semua pihak. maka kajian yang dikendalikan ini dapat akan membantu pihak pentadbir mempastikan golongan guru yang tertekan. guru-guru yang sering tertekan dapat menjadi kajian ini sebagai panduan untuk mengelakkan penurunan prestasi diri mereka. Masalah kajian ini dapat akan membantu pihak sekolah memberi pertimbangan kepada guru-guru.13 itu. 1.

14 Punca tekanan dan tahap tekanan kerja di kalangan guru SJK(C) di Bandar Kuala Lumpur. Segala maklumat yang diperolehi daripada kajian ini mempunyai kepentingan yang tersendiri di samping dapat memperbaiki kelemahan yang sedia anda.

Oleh itu, diharap hasil kajian ini dapat meningkatkan kesedaran pihak berkepentingan seperti pihak pentadbiran sekolah, Jabatan Pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengadakan program dan aktiviti yang dapat mengatasi masalah tekanan yang dihadapi.

Diharapkan juga hasil kajian ini dapat menambahkan literature kajian, yang mendalam dan bidang akademik mengenai tekanan kerja guru di Malaysia. Ini dapat membantu pengkaji-pengkaji yang lain menjalankan kajian dengan lebih sempurna dan lengkap.

Akhir sekali diharap dapatan kajian ini dapat dijadikan sebahagian panduan kepada semua pihak yang berkepentingan agar lebih peka dan dapat mengatur strategi tertentu untuk mengurangkan tekanan kerja di kalangan guru-guru untuk mengelakkan mengurangkan dan mengatasi tekanan kerja yang mereka hadapi.

1.8

Istilah dan Definisi

1.8.1

Tekanan

Perbuatan menekan, keadaan menekan atau keadaan tertekan; keadaan menanggung beban yang sukar untuk ditanggung. ( Kamus Dewan, 1997 )

Tekanan (stres) di sini merupakan tindak balas fizikal, fisiogikal dan psikologikal yang berlaku dalam diri seseorang yang berpunca atau diakibatkan oleh suasana yang dihadapi yang dianggapkan sekarang mengancam atau mencabar.

15 Tekanan (stres) merupakan normal dalam kehidupan yang sentiasa dipenuhi dengan kesibukan. Setiap orang akan mengalami tekanan (stres) dalam kehidupan seharian mereka. Tekanan (stres) yang berterusan dan keterlaluan boleh

mengganggu kesihatan mental mahupun kesihatan fizikal. Marshall dan Cooper (1976) tekanan (stres) berlaku jika setiap unit dan individu mendapat sedikit kepercayaan. Jika tekanan (stres) tidak diatasi akan timbul banyak masalah

kesihatan dan penurunan aktiviti. Menurut Zayadi dalam Hasnah Ibrahim (1982), Sikap yang positif akan memajukan diri mereka dan sikap yang negatif akan menjadikan prestasinya merosot.

1.8.2

Tekanan Kerja Guru

Perbuatan menekan, keadaan menekan atau keadaan tertekan semasa berkerja di sekolah, keadaan menanggung beban yang sukar untuk ditanggung (Kamus Dewan, 1997).

Tekanan kerja guru di sini ialah pengalaman yang dialami oleh guru yang berhubung dengan emosi yang tidak menyenangkan seperti keteganggan, kekecewaan, kebimbangan, kemarahan dan kedukacitaan yang disebabkan daripada aspek-aspek berkerja sebagai seorang guru.

Tekanan kerja guru yang sering diketengahkan oleh Kyriacou dan Sutcliffe (1978a) mendefinisikan sebagai tindak balas negatif seperti kemarahan atau tekanan jiwa yang selalunya diikuti dengan kenaikan dengupan jantung atau pelepasan horman “andrenocorticontrophic” ke dalam saluran darah. Tekanan kerja yang

dihadapi oleh guru boleh mengugat keyakinnan atau kesihatan diri mereka dan melalui penyesuaian mekanisme yang diwujudkan ianya dapat mengurangkan tekanan kerja yang dihadapi.

Definisi yang dibawa oleh Kyriacou & Sutcliffe (1978a) menilai tekanan kerja guru negatif dan boleh membawa kemudaratan kepada kesihatan guru tersebut. Elemen yang penting adalah persepsi guru terhadap tekanan kerja berdasarkan

16 kepada tiga aspek iaitu: tidak berupaya menerima tekanan kerja yang dihadapi. Mengalami kesusahan untuk menerima tekanan yang dihadapi atau kegagalan untuk menerima tekanan kerja sehingga menjejaskan kesihatan mental atau fizikal mereka.

1.8.3

Punca-Punca Tekanan

Sebab yang menjadi asas, asal mula, pokok pangkal keadaan menekan. (Kamus Dewan, 1997).

Punca-punca tekanan ialah perkara, suasana atau peristiwa yang boleh menyebabkan gangguan kepada tingkah laku, psikologi dan fisiologikal seseorang guru. Punca-punca tekanan yang dikaji ialah dari aspek faktor beban tugas, faktor salah laku pelajar, faktor kekangan masa dan faktor penghargaan.

1.8.4

Karenah Pelajaran

Merujuk kepada segala perlakuan atau tingkah laku pelajar yang merangkumi sikap, tabiat, kelakuan, minat, personaliti dan disiplin pelajar.

1.8.5

Beban Tugas

Jumlah tugas yang perlu dikerjakan oleh proses atau sistem dalam tempoh tertentu. (Kamus Dewan, 1997 ).

Merujuk kepada tugas-tugas yang perlu dibuat oleh guru seperti membuat persediakan mengajar, menyemak latihan pelajar, tanggungjawab terhadap pelajaran pelajaran dan pentadbiran seperti mengisi borang dan lain-lain tanggungjawab yang mesti dipikul oleh seseorang sepanjang dia berkerja.

Perbezaan sekolah ini berbanding sekolah rendah yang lain ialah bahasa pengantaranya. . tuntutan sukatan pelajaran. Namun begitu. sistem pengajaran dan pembelajaran masih mengikuti garis panduan yang diberi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. mempunyai suara dalam membuat keputusan dan persepsi guru terhadap gaji yang diterima berbanding dengan tugas yang dipikul.9 Kepuasan Kerja Perihal puas. kenikmatan dan kesenangan. struktur kerjaya. kurang masa untuk membimbing pelajar dan masa rehat yang singkat. 1. (Kamus Dewan.8. 1997). (Kamus Dewan.6 Kekangan Masa Merujuk kepada kekuraangan peralatan dan kemudahan pembelajaran. 1.8 Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Sekolah yang bahasa pengantaranya adalah Bahasa Mandarin. peluang naik pangkat. kelas yang besar. kelegaan. 1997). penyanjungan. khususnya sekolah-sekolah yang dikaji.17 1. keadaan bilik guru.7 Penghargaan Perihal atau perbuatan menghargai.8.8. Merujuk kepada penghargaan ke atas pengajaran yang baik.8. Locks (1994) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai terbalas emosi seseorang individu sama ada ia mempunyai perasaan yang positif atau perasaan yang negatif terhadap kerja yang dilakukan. 1. penghormatan.

. istilah dan kesimpulan.18 1. objektif kajian. latar belakang kajian telah dihuraikan dengan pernyataan masalah kajian. persoalan kajian. kepentingan kajian.9 Kesimpulan Dalam bab ini telah dihuraikan dan diterjemahkan perkara-perkara yang menjadi asas dan hala tuju kajian ini. batasan kajian.

1997). Manakala menurut Adam (1999). 1999). terutamanya dalam perkembangan emosi pendidikan.1998). Fortuna (2001) menyatakan bahawa tekanan kerja boleh mempengaruhi kualiti pengajaran guru dan seterusnya mempengaruhi pula produktiviti. prestasi dan kecekapan guru. komitmen yang rendah. . Tekanan kerja amat mempengaruhi kehidupan dalam profesion perguruan. Siu dan Spector (2000) petanda-petanda sumber tekanan yang lain adalah seperti harapan yang tinggi. Abdul Aziz Yusof (2003) menyatakan tekanan akan timbul apabila berdepan dengan kerja yang terlalu banyak untuk dilakukan. Ali Murut Sunbul (2003) pula menyatakan tekanan juga adalah berpunca dari seseorang berasa putus asa dengan kerja-kerja di luar jangkaannya dan kurang pengawalan personal dari pihak atasan. Tekanan kerja juga boleh dialami oleh individu yang boleh menyesuaikan diri dengan alam pekerjaannya serta mempunyai kemahiran atau kepakaran kerja yang lemah (Tang & Yueng. rendah estim diri dan tidak berkemampuan berkerja dengan bersungguh-sungguh.BAB ll SOROTAN PENULISAN 2. sebaliknya berdepan dengan masa yang terlalu singkat serta disokong pula dengan sumber yang amat terhad. kepuasan kerja yang rendah. Manakala. Leung. Ini disebabkan tekanan di kalangan guru telah menjadi satu isu yang agak penting dalam lapangan pendidik dan banyak peristiwa yang berlaku menunjukkan paras tekanan yang tinggi dialami oleh mereka yang terlibat dalam pendidikan (Esah.1 Pengenalan Para pendidik yang berminat untuk mengkaji tekanan kerja guru telah meningkat (Byrne.

Fortana dan Abouserie (1993) menegaskan bahawa tekanan sebagai satu fenomena semula jadi dan tidak boleh dielakkan sekirannya individu itu terlibat dalam kerja-kerja professional.2 Konsep Tekanan Kerja Tekanan kerja ditakrifkan sebagai reaksi fisiologi dan psikologi yang berlaku apabila seseorang khususnya pekerja mengalami fenomena ketidakstabilan atau ketidakseimbangan di antara tahap permintaan yang dikenakan ke atas dirinya dengan keupayaan untuk memenuhi permintaan berkenaan. Salvo. Dalam pada itu. Tekanan merupakan fenomena biasa yang dialami oleh manusia sama ada pekerja atau bukan pekerja.20 2. Rossi dan Lewis (1994) menegaskan bahawa konsep tekanan dalam pekerjaan dianggap sebagai satu aspek kritikal dan berpengaruhi ke atas aspek-aspek yang lain seperti kesihatan. organik atau psikologi yang menyebabkan keselesaan. Menurut Murdock dan Scutte (1993) tekanan dapat didefinisikan sebagai suatu fenomena dimana ketidakpadanan di antara persepsi tuntutan atau desakan dengan persepsi keupayaan untuk menunaikannya telah berlaku. Ini bermakna apabila seseorang itu mengalami tekanan dalam sebarang pekerjaannya sudah pastilah penumpuan terhadap sesuatu bidang perkerjaan itu tidak dapat dilakukan. Beliau juga menegaskan bahawa tekanan menjadi beban semula jadi yang dialami oleh semua individu sama ada di bawah atau melebihi tahap rangsangan yang diterima. Lubers. jika terdapatnya jurang persepsi sedemikian maka seseorang itu akan mengalami tekanan.1987) Bruno (1990) pula menegaskan bahawa tekanan merupakan satu sistem desakan secara dalaman. Konsep tekanan juga didefinisikan oleh Lefton (1994) sebagai tindak balas yang spesifik oleh organisma terhadap desakan sama ada desakan sebenar atau yang . (Ward.

iaitu tindak balas emosi di mana tekanan yang dialami oleh seseorang tidak akan menjadi tekanan kepada orang lain. persekitaran.21 dikhayalkan. 2.3 Punca-punca Tekanan (Stres) Dalam dunia globalisasi hari ini pelbagai perubahan boleh berlaku dan ia turut menimpa dunia pendidikan. Namun begitu. . yang mungkin berpunca daripada individu itu sendiri atau melibatkan sekelompok manusia. hiburan atau teman untuk berbicara. Kebosanan pula terjadi kerana kita melalui rutin hidup yang sama setiap hari. keluarga dan sebagainya. disamping kehidupan yang stereotaip tanpa raidah. Oleh yang demikian guru-guru perlulah menyesuaikan diri dengan perubahan dan sentiasa berusaha untuk menambahkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai aspek. Menurut Hatta Sidi dan Mohamed Hatta Shaharom (2002) menyatakan bahawa terdapat banyak punca tekanan secara langsung atau tidak. Situasi perubahan ini semestinya menyebabkan berlakunya stres ke atas guru. Beliau juga menegaskan tekanan mungkin juga berpunca daripada kebosanan. Berdasarkan sorotan tentang definisi-definisi tekanan kerja maka jelaslah bahawa tekanan kerja merupakan tindak balas fisiologi dan juga tindak balas psikologi terhadap fenomena ketidakstabilan pelbagai aspek dalam diri seseorang pekerja yang meliputi permintaan dan keupayaan yang perlu ditangani. Gold & Rothh (1993) menyatakan bahawa salah satu punca tekanan bagi guru-guru adalah perubahan. tekanan kerja juga boleh mempunyai perkaitan dengan perbezaan sifat-sifat tertentu dalam sesuatu kumpulan tertentu dengan kumpulan yang lain atau juga perubahan syarat-syarat tertentu dalam sesebuah organisasi atau perbezaan yang bersifat secara individu. Punca stres atau dikenali sebagai “Stressor” adalah rangsangan yang bertindak terhadap seseorang yang melebihi kebolehan seseorang itu mengawalnya.

2. ia menjadikan penggerak seseorang atau menjadi punca kepada sesuatu yang lain. Melihat stres sebagai pembolehubah bebas.T. (Cox. dalam hal ini mengkaji kesan yang timbul akibat stres. . 78% responden mengakui tahap stres mereka berada pada tahap yang tinggi. puncanya ialah tekanan perkerjaan sebanyak 70%. 1994) Kenneth (1996).4 Teori-teori Tekanan (Stres) 2. mendapat kebanyakkan pengetua mengakui beban tugas mereka menyebabkan wujudnya stres. 1980) telah membahagikan kesan stres ini kepada tiga perspektif. (Noriah. dalam kajiannya terhadap pengetua di Tennessee. Perubahan ini boleh memberi kesan positif dan negatif. Perspektif akhir pula penyelidik melihat stres sebagai satu psikologi yang dinamik di mana stres dilihat oleh pengkaji sebagai faktor yang berada di antara penyebab dan akibat dalam sesuatu situasi.22 Cara seseorang menganggap punca stres juga berbeza-beza di mana sesuatu peristiwa boleh bertindak sebagai punca stres kepada individu A tetapi bukan kepada individu B. ii. Penyelidik iii. Pervew & Kacmar Antony. Kesan yang timbul dari stres ini telah menarik ramai pengkaji untuk melihatnya dari pelbagai aspek. Ia dijalankan sebagai pembolehubah bersandar dalam kajian ini.1 Antony. i.4. Penyelidik melihat stres sebagai akibat atau kesan dari sesuatu yang lain. Pervew & Kacmar (1993) dalam Matt Jarvis (2002) mendefinisikan stres sebagai interaksi antara individu dengan dengan persekitaran yang digambarkan oleh perubahan fizikal dan psikologi.

(Lauzun 1963) b. a. Mereka mendefinisikan penilaian kongnitif sebagai proses mengkategorikan sesuatu penemuan dan sebagai aspek lain yang berkaitan dengannya dan mengkaitkannya dengan makna .2 Teori Psikodinamik. maka senanglah ia mengalami tekanan. Teori Psikodinamik Seorang pakar psikoanalisia yang bernama Franz Alexender menyatakan bahawa stres ini disebabkan oleh keteganggan emosi yang tertekan yang terlibat dengan konflik kesedaran.23 2. seseorang yang menunjukkan tingkah laku yang tertekan terhadap sesuatu rangsangan telah diteguhkan masa lampau untuk memberi tindak balas tersebut. Kognitif. Lazarus (1996) pula mencatatkan bahawa tingkah laku yang berkaitan dengan stres ini lebih dipengaruhi oleh proses pembelajaran daripada pengaruh unsure mekanisme naluri. Sebagai contoh.4. tingkah laku dan biologikal. Melalui proses peneguhan ke atas beberapa tingkah laku yang terpilih seseorang itu boleh dibentuk untuk mengalami stres dari situasi tertentu. bagi seseorang yang mengalami stres di tempat kerja kerana terlalu banyak berhadapan dengan permintaan atau perintah yang lain. Tingkah laku dan Biologikal Menurt Mahmood Nazar (2000). beberapa teori telah dikemukakan yang berkaitan dengan stres ini antaranya ialah teori stres dari sudut psikodinamik. kognitif. Keadaan ini adalah tertakluk kepada senang atau susah tingkah laku seseorang itu dibentuk dan jikalau ia mudah. c. Teori Kognitif Lazarus & Folkman (1984) telah membicarakan tentang hal penilaian kongnitif terhadap stres secara mendalam. Teori Behaviurisme Dari pandangan behaviurisme iaitu Skinner.

H. Beliau mendefinisikan teori ini sebagai satu tindak balas yang tidak spesifik oleh tubuh terhadap apa-apa rangsangan atau permintaan.24 yang ada pada kesihatan kendiri. d. tahap penentangan (Stage of Resistance) dan tahap kelesuan (Stage of Exhaustion).(1974). New York: Harper and Row. Tindak balas ini yang menjadi tumpuan.) . beliau mengutarakan satu teori yang menarik mengenainya. “Stress Without Distress”. Tahap Kelesuan Tahap Penentangan Tahap Bersedia dan berjaga-jaga Rajah 2. Model ini adalah berdasarkan tiga tahap asas perkembangan yang berlaku ketika stres iaitu tahap bersedia dan berjaga-jaga (Alarm Reaction). Ia dinamakan sindrom kerana Manifestasi reaksi adalah berkaitan di antara satu sama lain.1: Model Tindak Balas Sindrom Penyesuaian Umum. (Sumber: Selye. seseorang pelajar tahu yang dia akan menghadapi tekanan jikalau ia menduduki peperiksaan tanpa membuat persediaan terlebih dahulu. Sindrom ini dikatakan Am kerana tidak tindak balas dihasilkan oleh tubuh adalah sama kepada apa-apa bentuk rangsangan menyebabakan tekanan. Teori Tingkah laku dan Biologikal Hans Selye (1974) ialah pakar psikologi yang banyak mengkaji fenomena tekanan dan aspek biologi dan hasil-hasil penyelidikannya. Hans Selye (1974) yang dikenali sebagai Sindrom Adaptasi Am (GAS). Sindrom ini mempunyai proses adaptasi kerana tubuh akan merangsang satu bentuk pertahanan yang membantu untuk mengatasi masalah. Penilaian ini menumpukan perhatian Contohnya kepada mereka dan penilaian berlaku dalam keadaan sedar.

Tambahan pula. New York: Harper and Row. Sekiranya tindak balaspertahanan berjaya. lebih banyak simptom Dalam tahap kelesuan. keadaan kecemasan akan berjaya dan badan akan kembali kepada normal. Peningkatan pada gangguan di dalam perut dalam jangka masa yang singkat akan menyebabkan peningkatan pada tekanan darah. Ketahanan mungkin hilang kesemuanya dan kematian akan berlaku selepas itu.) . sekiranya stres tidak juga dapat dikawal.2: Tindak Balas Terhadap Stres Berubah Mengikut Jangka Masa Penyebab Stres (Sumber: Selye. ia berlaku pada kali pertama kewujudan stres untuk satu jangka masa yang akan mempunyai tahap rintangan yang lebih rendah dari tahap normal. badan akan kehabisan tenaga dan mengalami keletihan. “Stress Without Distress”. Stres jangka pendek seperti ini dikenali sebagai tindak balas stres kuat.25 Dalam tahap bersedia dan berjaga-jaga. fizikal yang serius seperti ulser berlaku. badan akan mengalami satu perubahan pada skala penuh. Seterusnya badan akan melarahkan sumber pertahanan untuk mempertahankan diri. Kebanyakan stres jangka pendek diselesaikan pada fasa ini.(1974). H. Pertahanan Badan Arah Jangka Masa Bagi Sindrom Penyesuaian Umum Rajah 2. sekiranya stres berterusan disebabkan oleh faktorfaktor di luar kawalan organisasi ataupun tindak balas pertama tidak berjaya. Dalam tahap penentangan. Masalahnya badan akan mengembangkan banyak sumber untuk mengatasi stres ini di mana umumnya mengakibatkan pengurangan ketahanan.

Dalam perkerjaan pula. Alderfer menegaskan bahawa keperluan ini dapat diberi kepuasan dengan menghilangkan rasa marah dan permusuhan tetapi perlu menyemai perhubungan yang mesra dengan orang lain. 2. Di dalam susunan itu terdapat satu lagi keperluan yang perlu dipenuhi di antara keperluan aras terbawah dengan kepuasan aras tertinggi untuk mendapatkan kepuasan kerja. Di dalam pekerjaan keperluan ini tercapai apabila pekerja terlibat dengan pekerja yang melibatkan pengguna kreativiti mereka. Alderfer (1969) telah mengkelaskan tiga kategori keperluan yang perlu dipenuhi iaitu keperluan “Existence”. gaji dan kemudahan.26 2.1 Model Stres – Cooper (1988) Rajah 2. Alderfer (1969) telah menekankan bahawa manusia memerlukan keperluan yang boleh disusun di dalam satu hierarki. keluarga penyelia dan orang bawahan. Ini bermaksud halangan yang timbul akan .5.5 Model-model Tekanan (Stres) 2. pakaian dan tempat tinggal. Keperluan “Exiatence” adalah merangkumi segala bentuk keperluan psikologi material seperti makanan.4.3 menunjukkan model stres Cooper.al (1979) telah menyatakan bahawa stres adalah sebarang kuasa yang meletakkan faktor psikologikal dan fizikal melampaui tahap keupayaan individu. keperluan “Relatedness” dan keperluan “Growth”. keselamatan kerja. Manakala keperluan “Growth” pula adalah untuk memenuhi keperluan instrinsik seseorang individu itu seperti perkembangan dan pertumbuhan dan memenuhi potensi individu berkenaan.3 Teori Hierarki Keperluan Maslow dan Teori Dua Faktor Herzberg Teori ini sebenarnya adalah susulan dan hasil perubahsuaian daripada Teori Hierarki Keperluan Maslow (1970) dan Teori Dua Faktor Herzberg (1972). Keperluan “Relatedness” pula meliputi hubungan peribadi dengan orang lain termasuklah rakan-rakan sekerja.

27 mengakibatkan tekanan. maka ia akan menimbulkan masalah dan berkemungkinan individu tersebut akan mengalami tekanan yang terus dan berlarutan.al. Beliau telah menyatakan bahawa. “Living With Stress”. Permintaan daripada pelbagai sumber akan mendatangkan tekanan. setiap individu mempunyai keupayaan dan pendekatan yang berbeza dan bergantung kepada jenis pesonaliti serta mekanisme daya tindak yang digunakan. Tekanan dikategorikan kepada dua iaitu Tekanan luaran iaitu persekitaran fizikal (seperti piawai yang terlalu tinggi) dan emosi (seperti tidak mahu meminta bantuan).3 : Model Stres Cooper (1988) (Sumber: Cooper et.5. setiap individu kebanyakan cuba menjaga emosi.) 2. Steady state Threat Stress Adjustment processes. pemikiran dan hubungan dengan persekitaran agar mereka selesa. United State: Penguin Books. coping Success Steady state Threat Stress Failure to copes Continued stress Rajah 2. (1988).2 Model Stres Atkinson (1988) Atkinson (1988). Sekiranya tekanan gagal ditangani. Mempunyai kerja yang banyak dan ketidakcukupan masa adalah masalah yang biasa. . stres didefinisikan sebagai permintaan berlebihan yang melampaui kebolehan seseorang individu.. tekanan luaran dan tekanan dalaman. Sehubungan dengan itu.

Fizikal (misalnya keadaan kesihatan) Tekanan Dalamam Mosi (misalnya tidak mahu meminta bantuan) Kongnitif (misalnya standard yang terlalu tinggi Perlakuan (misalnya berbeza kerja yang tidak efisien) Rajah 2. (Sumber: Atkinson J.) 2. faktor organisasi dan faktor individu.28 Keluarga (suami/ isteri.3 Model Punca Tekanan Kerja (Jaafar Muhamad.(1988). orang tua. Model ini adalah model yang digunakan untuk mengenalpasti tiga kumpulan faktor yang berpotensi untuk mewujudkan tekanan.4 : Model Stres Atkinson (1988).5. 2003) Model ini dibentuk oleh Jaafar Muhamad (2003).M.4 : Model Stres Atkinson (1988). England: Thorsons Publishers Limited. saudara mara) Kegiatan waktu Perkerjaan Orang lain (rakan/ jiran) Kegiatan sosial Beban berlebihan Ciri-ciri pekerjaan (misalnya batasan waktu. Ketiga-tiga faktor ini ialah persekitaran. “Coping With Stress At Work”. . kerja yang berulang) Lingkungan Fizikal (misalnya kebisingan/ kesesakan) Lingkungan sosial/ budaya (misalnya persaingan) Tekanan Luaran Tekanan Rajah 2. anak.

Ketidakpastian ekonomi Faktor Organisasi .Stuktur organisasi .5 : Model Punca Tekanan Kerja (Jaafar Muhamad.Politik organisasi . Kelakuan Organisasi) 2. Apabila ekonomi meleset.Berlebihan beban kerja . kecil sahaja boleh meningkat tahap tekanan. .Kekaburan peranan . 2003) (Sumber : Jaafar Muhammad.Kekurangan sokongan kumpulan Rajah 2. Ketidakpastian Ekonomi Perubahan di dalam arena perniagaan boleh mewujudkan ketidakpastian ekonomi.Perubahan organisasi Faktor Personal .Kebosanan kerja . ekonomi meleset akan berlaku pembuangan tekanan kerja.1 Faktor Persekitaran Ketidaktentuan persekitaran akan memberi kesan terhadap rekabentuk struktur organisasi.Ketidakpastian teknologi . masyarakat menjadi bertambah bimbang Kadangkala kemerosotan atau kemelesesatan yang Mengikut kebiasaannya apabila terhadap kehidupan mereka. i.Ketidakpastian politik . ia turut memberi kesan terhadap tingkat tekanan di kalangan pekerja di dalam organisasi tersebut.5. Faktor-faktor persekitaran terdiri daripada ketidakpastian ekonomi. ketidakpastian politik dan ketidakpastian teknologi. ataupun sekurangkurangnya berlaku penurunan gaji dan ganjaran.perubahan dalam kehidupan .bentuk kelakuan .29 Faktor Persekitaran .3.konflik peranan . 2003.

apa yang nyata ialah ancaman dalam sistem politik dan perubahan dalam struktur pemerintahan negara boleh menjadi rangsangan kepada tekanan. Antara faktor-faktor dalam organisasi yang menjadi punca tekanan ialah struktur organisasi. i. politik organisasi. berlebihan beban kerja.3. Struktur Organisasi Ini merujuk kepada penyusunan dan perhubungan yang sistematik antara jabatan dan kedudukan seseorang dalam organisasi. automasi dan sistem maklumat dan telekomunikasi mempercepatkan inovasi ini berlaku dan seterusnya menjadi ancaman kepada pekerja kerana ia boleh meningkatkan tekanan pada diri mereka. perubahan organisasi.2 Faktor Organisasi Tidak ada pengecualian terhadap faktor-faktor yang boleh menyebabkan tekanan di dalam organisasi. Malaysia mempunyai sistem politik yang stabil. Individu pada peringkat pengurusan mungkin akan tertekan dengan persaingan yang hebat. robotik. di Nicaragua dan juga di India. Ketidakpastian Politik Ketidakpastian politik tidak berkecenderungan untuk mewujudkan tekanan di kalangan pekerja di Malaysia berbanding di negara-negara lain seperti di Iran. peraturan baru oleh kerajaan .5. permintaan pengguna yang menurun. iii. perebutan syer pasaran baru. kebosanan kerja dan kekurangan sokongan kumpulan. Ketidakpastian Teknologi Inovasi yang baru menjadikan kaedah dan pengalaman para pekerja ketinggalan zaman dan tidak sesuai digunakan lagi bagi waktu itu. Perkembangan sistem komputer. kekaburan peranan. Namun begitu.30 ii. 2. Keadaan politik yang tidak menentu akan menyebabkan pekerja berasa bimbang dan tidak selamat.

Jika individu berada di peringkat bawahan pula mungkin tertekan oleh dasar dan peraturan organisasi yang terlalu banyak dan mengelirukan. Kebolehan seseorang memainkan politik akan menentukan kedudukan di hieraki pengurusan. tekanan dan dasar organisasi boleh memecah belahkan aliran kerja dan perhubungan antara pekerja. Politik Organisasi Politik dalam organisasi adalah satu aspek penting. Tekanan akan timbul akibat sesuatu perubahan kerana setiap individu mempunyai keperluan dan kehendak yang berbeza. Perubahan organisasi dari segi kebudayaan. Tindakan ini mungkin bercanggah dengan moral dan pegangan individu dan sekiranya keadaan ini berlanjutan. Begitu juga bagi individu I peringkat pertengahan mungkin tertekan oleh arahan dan pihak atasan. Kekaburan Peranan Kekaburan Peranan dalam organisasi didefinisikan sebagai objektif yang tidak jelas dan tanggungjawab kerja. Kekurangan kuasa dalam perbuatan keputusan organisasi turut menyebabkan seseorang merasa kurang berkesan dalam menjalankan sesuatu tugas.31 yang mengikat jualan keluaran firma dan sebagainya. Perubahan Organisasi Tekanan dan perubahan organisasi sememangnya berkait rapat. . ii. Beech (1982) menyuarakan pendapat bahawa kekaburan peranan wujud apabila seseorang itu lambat dan tidak menerima sebarang maklum balas tentang prestasi kerjanya atau tidak pasti akan ganjaran yang diterima terhadap prestasi kerjanya atau tidak pasti akan ganjaran yang diterimanya. oleh aduanaduan peringkat bawahan. mempunyai kakitangan yang kurang mahir dan cekap. iii. iv. Tekanan ini menjadi lebih serius apabila perubahan itu dibuat tanpa persetujuan pekerja yang terlibat. individu berkenaan akan menghadapi tekanan dari semasa ke semasa.

pekerja berkenaan akan merasa tertekan. v. berlebihan juga boleh membawa kepada kesilapan. Kurang Sokongan Kumpulan Sokongan sosial wujud apabila seseorang itu mempunyai perhubungan dengan satu atau lebih orang lain. Tanda-tanda kelakuan kerja yang ditunjukkan ialah peningkatan diri dari segi kebimbangan. Berlebihan Beban Kerja Beban kerja yang berlebihan boleh menyebabkan pekerja menjadi resah dan bingung kerana mereka khuatir atau ragu sekiranya kerja yang diarahkan tidak dapat disiapkan mengikut masa atau kualiti yang diharapkan. Perhubungan ini merupakan satu interaksi . Seringkali kerja yang Jika ini juga berlaku dan berlarutan. vii. besar kemungkinan akan merasakan bahawa kemahuan dan keupayaan mereka tidak digunakan dengan sepenuhnya dan menganggap kerja mereka sebagai kurang kompleks atau rutin yang tidak mencabar. kemurungan dan ketidakselesaan. Sanders (1992) menegaskan bahawa beban kerja dalam sesuatu bidang pekerjaan yang ditanggung oleh sesuatu pekerja yang bersifat keterlaluan boleh membawa kepada kesan negatif sama ada kepada individu sebagai pekerja itu sendiri mahupun kepada organisasi di mana mereka berkerja.32 Jaafar Muhammad (2003) menyatakan berdasarkan kajian yang dilakukan menunjukkan bahawa orang yang mengalami kekaburan peranan akan mengalami kepuasan kerja yang rendah. Kebosanan Kerja Pekerja-pekerja yang melaporkan kebosanan dan ketidakpuasan yang paling tinggi terhadap beban kerja mereka adalah pekerja barisan pengeluaran. tekanan kerja yang tinggi dan mempunyai perasaan bahawa dirinya tidak berguna secara tidak langsung keyakinan dirinya turut merosot. Pekerja-pekerja yang menunjukkan darjah kebosanan yang tinggi dalam pekerjaan. mudah marah atau merempan. vi.

Kelakuan individu jenis A biasanya amat dikuasai oleh keupayaan menguasai masa. Tanpa sokongan dari kawan-kawan atau kumpulan seseorang itu merasa terasing dan rendah hati dan seterusnya boleh membawa kepada kekecewaan dan tekanan dalam diri mereka.5. 2. . Ini menandakan sokongan orang lain terhadapnya sama ada secara individu ataupun kumpulan. Mereka cuba menyiapkan tugas yang banyak dalam masa yang singkat.33 berperasaan positif.3. Kelakuan bentuk atau jenis A mula dikaji dalam tahun 1970 an dan 1980 an. Biasanya ia akan bertanya dari masa ke masa sama ada kerja itu sudah selesai atau tidak. i. - Sentiasa berfikir atau cuba menyelesaikan dua atau lebih perkara serentak. Ia adalah satu penilaian tahap yang paling kerap digunakan.3 Faktor Personal Jaafar Muhamad (2003) kebanyakan individu hanya bekerja 45 jam seminggu. Menilai sesuatu kerjayaan dari segi kualiti. saling memahami dan sering menasihat dan menggalakkan antara satu sama lain. Segala masalah yang dialami pada waktu ini berkemungkinan akan dibawa ke tempat kerja. Bentuk Kelakuan Terdapat dua jenis bentuk kelakuan individu iaitu kelakuan jenis bentuk A dan kelakuan bentuk jenis B. Antara faktor individu utama yang dianggap personal meliputi faktor bentuk kelakuan. - Tidak dapat memanfaatkan masa lapang. Antara kelakuan jenis A mempunyai ciri-ciri bentuk : - Cuba dilakukan dalam masa secepat yang boleh terutamanya bagi kerja yang rutin. perubahan dalam kehidupan dan konflik peranan. Masa selebihnya (123 jam) dihabiskan untuk berhubungan dengan masyarakat sekitar. - Tidak sabar untuk menunggu sesuatu kerja hingga selesai.

Tidak merasa perlu menonjolkan pencapaian yang diperolehi melainkan ia benar-benar perlu dilakukan. Perubahan Dalam Kehidupan Peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan seseorang mungkin membawa tekanan kerja. Kebaikannya ialah orang seperti inilah yang selalu berjaya dalam kerjayaannya. penyelidik mendapati bahawa kelakuan orang dari jenis A lebih cenderung untuk mengalami tekanan semasa dan di luar waktu kerja. Konflik boleh wujud apabila norma kumpulan . Mereka mempunyai komponen marah yang kronik. Dari kajian yang terbaru. Konflik Peranan Konflik peranan timbul apabila seseorang pekerja diberi arahan yang bertentangan dengan pihak atasan. iii. Ruzanna Zam Zam dan Muhamed Hatta Shaharom (2003) menyatakan bahawa semakin seseorang itu meningkat usia. Antara kelakuan jenis B yang agak ketara ialah: - Tidak tergopah gapah menyelesaikan sesuatu perkara atau masalah.34 Berlawanan dengan kelakuan jenis A ialah kelakuan jenis B. Individu jenis B tidak menjadi masa yang singkat sebagai pengukur kejayaan mereka. - Suka bersukan dan bersantai untuk merehatkan badan. Boleh berehat tanpa rasa bersalah. sikap gila kerja. Hatta Sidi. Namun begitu. jenis A lebih berisiko untuk mendapat penyakit jantung atau darah tinggi. kemampuannya untuk bertindak balas terhadap stres akan lebih sukar. sikap terburu-buru atau bersemangat berlumba-lumba. Keadaan ini mempengaruhi prestasi dalam kerja dan selanjutnya menjejaskan prestasi organisasi. ii. Secara lebih spesifik lagi. Proses ketuaan boleh melemahkan sistem otak yang bertindak balas terhadap stres dan menjadi kurang berkesan. berperasangka dan tidak amanah.

1978) . (Sumber : Kyriacou dan Sutcliffe.6 : Model Tekanan Kerja Guru oleh Kyriacou dan Sutcliffe. 7 Ciri-ciri individu Guru Biograti Personaliti Keperluan yang tinggi Kepercayaan mempunyai kebolehan untuk bertemu atau mengatasi tuntutan Sistem nilai sikap (d) 1 Potensi stres Fizikal Psikologi 2 Penilaian Ancaman kepada kesejahtera an harga diri 3 Stres sebenar 4 Mengatasi mekanisme mengurankan anggapan ancaman 5 Guru stres kesan negatif Tindak balas dikaitkan: Psikologi Fisiologi Tingkah laku (a) 6 Simpton rumit Koronari Psikomatik Mental 8 Potensi bukan pekerjaan stres Rajah 2.35 yang tidak rasmi bercanggah dengan kehendak rasmi organisasi.4 Model Tekanan Kerja Guru (Kyriacou dan Sutcliffe. 2.1998). 1978) Model ini dibentuk oleh Kyriacou dan Sutcliffe(1978). Keadaan ini boleh menjadi satu tekanan kepada individu kerana mereka berhadapan dengan situasi yang mengelirukan.5. dengan berpegang kepada konsep tekanan kerja guru sebagai satu sidrom gerak balas terhadap kesan negatif seperti kemarahan atau kemurungan guru yang biasanya disertai oleh potensi perubahan pathogenic psychological dan ‘biochemical’ yang berpunca daripada aspek pekerja guru dan perantara yang dipersepsikan sebagai mendatangkan ancaman terhadap harga diri atau kesempurnaan diri guru dan gaya tindak untuk mengawal atau menangani ancaman akan digiatkan untuk mengurangkan sesuatu ancaman yang dipersepsikan (Mokhtar.

Mekanisme daya tindak (4) diperkenakan untuk menangani punca tekanan kerja sebenarnya oleh individu. . Respon-respon ini boleh berupa perubahan psikologi seperti ketidakpuasan kerja. Di sini. ketidakupayaan atau kesukaran memenuhi tuntutantuntutan tersebut dan kegagalan memenuhinya merupakan atau ancaman kepada kesejahteraan mental dan fizikalnya. punca tekanan kerja sebenar masih wujud dalam persekitaran guru tetapi ditanggap secara berlainan dari lebihan set punca tekanan kerja berpotensi yang lain. Model tekanan guru ini secara tidak langsung menjejaskan bahawa tekanan guru adalah hasil daripada tanggapan atau taksiran guru terhadap tuntutan-tuntutan yang dibuat terhadap dirinya. tekanan guru dilihat sebagai respon terhadap pengaruh negatif seperti kemarahan dan kemurungan yang biasanya diikuti oleh keadaan lain yang dianggapkan sebagai respon berkaitan dengan tekanan guru (5). Sebahagian daripadanya ditentukan oleh ciri-ciri individu guru. Punca tekanan kerja berpotensi yang telah ditaksir sebagai mempunyai ancaman dipanggil punca tekanan kerja sebenar (3). Punca tekanan kerja berpotensi hanya akan menyebabkan tekanan guru jika ia ditanggap oleh guru sebagai ancaman kepada harga diri dan kesejahteraan dirinya (2). Dengan kata lain. Taksiran oleh guru tentang permintaan atau tuntutan yang dibuat kepada dirinya bergantung kepada interaksi antara ciri-ciri individu guru (7) dan tanggapan guru itu terhadap tuntutan kepada dirinya.36 Model ini telah membezakan punca tekanan kerja berpotensi (1) daripada punca tekanan kerja sebenar (3). Tekanan guru juga adalah berkaitan secara langsung dengan tahap ketidakupayaan mekanisme daya tindak (4) menangani punca tekanan sebenar (3) dan tahap guru mentaksir ancaman (2). Punca tekanan kerja berpotensi adalah aspek-aspek objektif kerja guru seperti beban tugas yang banyak dan keadaan bising yang memungkinkan tekanan berlaku (5). Punca tekanan kerja sebenar merupakan satu subset punca tekanan kerja berpotensi. perubahan fisiologi seperti tekanan darah tinggi atau perubahan tingkah laku seperti tidak hadir bekerja.

Borg. 1995).7 : Model Tekanan Guru (Sumber : Boyle. Falzon & Baglioni. Borg. Beban Kerja (Workload) Karenah Pelajar (Student isbehaviour) Pengiktirafan Professional (Professional Recognition) Sumber Pengajaran (Classroom Resources) Perhubungan Kurang Baik Dengan Rakan Sekerja (Poor Colleague Relations) Tekanan Stres Rajah 2. Borg. secara tidak langsung dapat dinyatakan di sini. 1995) . Borg. punca tekanan kerja dengan guru adalah bergantung kepada sejauh mana penafsiran guru terhadap ancaman ke atas dirinya. Rajah 2. sumber pengajaran dan perhubungan dengan rakan sekerja yang kurang baik. 1995) Model ini dibentuk oleh Boyle. Model dibina berpandukan kepada lima sumber yang mempengaruhi tekanan di kalangan guru.7 : Menunjukkan Model Tekanan Guru (Boyle. Falzon & Baglioni . Falzon & Baglioni. Falzon & Baglioni.5 Model Tekanan Guru ( Boyle. Lima sumber yang dimaksudkan ialah beban kerja. pengiktirafan professional. 2.37 Maka.5. karenah pelajar.

38 Berdasarkan Model Tekanan Guru. sikap pelajar-pelajar. didapati bahawa wujudnya pelbagai faktor yang menjadi faktor penyumbang kepada tekanan di tempat kerja. sumber pengajaran (Classroom Resources).3 % hingga 30. . tuntutan kurikulum. persekitaran sekolah serta sikap dan pandangan masyarakat terhadap tugas dan kerjaya guru. karenah pelajar (Student Misbehavior). Berdasarkan kepada kajian-kajian yang lepas. Martin Cole and Stephen Walken (1989) telah menyatakan masalah tekanan kerja guru boleh dikaitkan dengan faktor ketidakcukupan masa untuk menyempurnakan kerja mereka di sekolah. bebanan kerja dan salah laku pelajar menjadi penyumbang utama terhadap tekanan yang dialami oleh guru berkenaan dan diikuti oleh faktor-faktor lain. Hubungan yang sukar dengan pelajar yang bermasalah dan kekangan masa menyebabkan tekanan yang lebih tinggi kepada guru. Otta (1986). penghargaan professional yang rendah.7% mendapati guru-guru telah mengalami stres. kelima-lima faktor: bebanan kerja (Workload). Seterusnya kajiannya mendapati bahawa tahap stres di kalangan guru-guru perempuan adalah lebih tinggi daripada guru-guru lelaki. Dapatan kajian telah dibuat ke atas 650 orang guru di Great Britain. Menurut Kyriacou dan Sutchiffe dalam Nor’azian (1995) di England terdapat 29. perhubungan kurang baik dengan rakan sekerja (Poor Colleague Relations) yang merupakan faktor utama yang menyebabkan tekanan kepada guru. pengiktiafan professional (Professional Recognition). Dunham (1992) menyatakan stres bagi guru-guru adalah serius dan bukan hanya penyakit jangka pendek ketika di peringkat awal dalam profesion perguruan malahan menjadi gelaja yang berterusan sepanjang kerjaya mereka.6 Kajian-kajian Tekanan (Stres) di Luar Negara Kajian mengenai stres telah banyak dibuat oleh penyelidik-penyelidik di luar negara. Walau bagaimanapun dalam kajian yang mereka lakukan berpendapat bahawa di antara lima faktor utama ini. 2.

keganasan pelajar. jawatan dan sebagainya. bilangan anak. pengalaman kerja. tekanan masa dan konflik peranan. Di antara tiga aspek yang dikaji adalah tingkahlaku pelajar. konflik antara rakan sekerja. tekanan masa. Manakala mengikut kajian Brown & Ralph (1991) punca tekanan yang dihadapi adalah pengenalan kurikulum yang baru. pentadbir dan staf sokongan di Universiti Midwestern dari segi jantina. masalah dengan pelajar.4 peratus menyatakan profesion perguruan sangat tertekan Sutcliffe 1979). tahap bising yang tinggi. Sutcliffe di atas. Dapatan ini berlawanan dengan dapatan kajian Kyriacou dan Kajian Lim-Ng Ai Tee (1990) ke atas sampel seramai 380 orang guru di sembilan buah sekolah menengah kerajaan di Singapura. kesesakkan bilik darjah dan bilik guru. . Aspek tekanan masa merupakan faktor yang dominan mempengaruhi stres guru-guru tersebut. atau mengalami stres yang ekstrim (Kyriacou dan Capel (1987) dalam kajian ke atas 78 orang guru daripada empat buah sekolah menengah di Britain mendapati 81 peratus stres paras rendah dan 19 peratus paras sederhana. jantina status perkahwinan.1998) faktor demografi adalah merujuk kepada informasi yang berkaitan dengan biografikal seperti umur. tekanan ibu bapa dan banyak kerja.1994: dalam Ayob Salleh. kurang penghargaan dan sikap negatif terhadap iktisas penghargaan. Setahun kemudian satu soal selidik telah dijalankan ke atas 218 orang guru di sekolah yang sama mendapati 23. Terdapat satu perlima daripada 257 orang guru dalam sekolah campuran komprehensif di England mengkelaskan profesion perguruan adalah sangat tertekan atau stres yang ekstrim.1993: Lee-Wu Zan dan Kyle. Menurut (Ferrando. kelas yang tidak berdisiplin. Menurut Sullivan dalam Ayob Salleh(1998) mendapati tidak terdapat perbezaan tahap stres di antara ahli fakulti. Hasil kerja tersebut mendapati kurang daripada 1/3 di antara mereka mengalami stres tang tinggi.39 Menurut kajian Pierce & Moly (1990) punca-punca tekanan guru disebabkan terlalu banyak kerja. pengurusan sekolah yang tidak baik.

pentadbir dan staf sokongan di Universiti Mid-Western dari segi pengalaman kerja. Sazali Nordin (1997) juga mendapati tempoh perkhidmatan memberi kesan signifikan tehadap punca-punca stres dikalangan pentadbir sekolah menengah di Missouri. gaji yang tidak memuaskan dan kecewa dengan sikap kerajaan terhadap pendidikan. kekurangan sumber-sumber untuk menjalankan tugas sebab utamanya adalah disebabkan kurang jaminan masa depan. Seterusnya. hubungan antara personal yang kurang baik dan bebanan tugas. .40 Manakala mengikut kajian yang dijalankan di Institusi Stres di New York mendapati bahawa 90 peratus lelaki dewasa mengalami stres yang serius sekurangkurangnya dua kali seminggu. keperluan penghargaan. Menurut Morris dalam Sazali Nordin (1997) juga melaporkan pengalaman kerja kurang daripada tiga tahun mengalami stres yang paling rendah kerana mereka mempunyai daya untuk bersaing mengikut perubahan. Bagaimanapun terdapat percanggahan dalam kajian Sullivan dalam Mohd Sazali Nordin (1997) melaporkan tiada perbezaan tahap stres di kalangan pensyarah fakulti. faktor budaya organisasi dan faktor penghargaan. faktor perkembangan kerjaya. Boyle. Di samping itu mereka tidak mempunyai cukup masa. faktor hubunga personal. Menurut Kinder dalam Mohd. Dua (1994) menunjukkan bahawa faktor seperti bebanan kerja atau suasana kerja kurang memuaskan. Kajian tentang tekanan kerja guru. Intrisari dapatannya hampir sama atau kecewa kerana kurangnya peluangpeluang dan imbuhan dari segi kewangan. Menurut Coroline (1987) telah menemubual 50 orang guru sekolah menengah dan rendah untuk meninjau mengapakah mereka telah menukar profesion mereka. faktor peranan dalam organisasi. Falzon dan Baglioni (1995) juga telah menyatakan terdapat lima faktor utama yang telah menyumbang kepada tekanan guru iaitu: salah laku pelajar. Borg. kekangan masa dan sumber. Dalam keadaan kehidupan sekarang yang memerlukan kos sara hidup yang tinggi sudah pasti gaji adalah merupakan satu perkara penting dalam kerjaya seseorang.

41 Ferrendo dalam Mohd. Litt dan Turk dalam Ayob Salleh (1998) dalam kajian mereka ke atas guruguru sekolah menengah di Amerika Syarikat mendapat konflik peranan dan penyeliaan mempunyai hubungan yang signifikan dengan stres kepuasan kerja berkait dengan iklim sekolah yang diwujudkan pengetua. status guru di mata masyarakat dan saiz kelas yang besar. Menurut Russell Joseph (2000). cuba mengekalkan nilai standard sekolah serta menggantikan guru yang tidak hadir. Beliau menambah lagi akan wujud stres dalam diri individu apabila sesuatu kerja itu memerlukan tempoh masa yang tertentu. Gold & Roth (1993) faktor perubahan dalam kurikulum pendidikan yang pesat sebagai penyumbang tekanan kepada guru. Kyriacou dan Sutcliffe dalam Ridzuan (1995) mendapati guru yang berumur lebih daripada 44 tahun adalah tinggi mengalami stres kerana gaji yang tidak memuaskan serta kurang peluang kenaikan pangkat. Pendapat ini disokong oleh Murphy dan Others (2000) dan juga menyatakan bahawa salah satu punca tekanan bagi guru-guru adalah perubahan. Beech dalam Ahmad Azhari (1998). Kajian Kyriacou dan Sutcliffe dalam Nor’Azian (1995) mendapati punca stres yang mempunyai nilai min yang tinggi adalah sikap buruk pelajar dengan kerja sekolah. . antara faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja guru termasuklah faktor tingkah laku pelajar. Dinyatakan juga. Guru-guru lebih selesa apabila pengetua mereka mengambil berat soal kebajikan serta mengikut perkembangan profesion mereka. di antara faktor yang paling ketara menyebabkan tekanan kerja ialah bebanan mengajar serta kawalan terhadap murid di sekolah. ibu bapa pelajar. Sazali Nordin (1997) mendapati tahap umur 30 hingga 39 mengalami stres yang tinggi. penyeliaan proses pengajaran dan pembelajaran. organisasi yang sangat longgar dan tidak teratur. hubungan yang buruk antara personal dan masyarakat. Diikuti guru yang berumur 30 hingga 40 tahun manakala guru berusia di bawah 30 tahun mengalami stres yang rendah. menyatakan bahawa seseorang itu melakukan terlalu banyak kerja dalam satu-satu masa dengan suasana yang tidak selesa akan berlakulah lebihan beban kerja.

Sazali Nordin (1997) dalam kajian mereka mendapati punca stres di kalangan guru adalah banyak tugas perkeranian. tekanan masa. minat dan kerja murid yang tidak memuaskan. umur dan kelulusan akademik. 2. . Satu daripadanya beban tugas yang berat dan banyak serta memerlukan banyak masa. Ia juga memberi kesan kepada urusan-urusan lain. beliau mendapati guru mengalami tekanan berhubung dengan empat perkara iaitu: faktor murid. Di sekolah sering kedengaran rungutan guru-guru yang terpaksa menghabiskan masa yang banyak bukan kepada tugas mengajar tetapi banyak tugas perkeranian seperti sedia kertas kerja. menggantikan guru-guru yang tidak hadir dan pengalaman mengajar lebih daripada tiga tahun akan lebih mengalami stres daripada mereka yang berpengalaman lebih daripada tiga tahun. kempen-kempen. Guru juga didapti mengalami tekanan apabila keadaan kerjaya melibatkan bilangan murid yang ramai dan kekurangan kemudahan mengajar. kutipan derma dan sebagainya. Hasnah Ibrahim dalam Ahmad Azhari (1998) merumuskan beberapa faktor yang boleh menimbulkan stres di kalangan guru-guru.7 Kajian-kajian Tekanan (Stres) Dalam Negara Kajian-kajian banyak dibuat di institusi-institusi pengajian tinggi dalam bentuk tesis. Tekanan yang paling tinggi adalah disebabkan oleh faktor-faktor murid. Sharif (1991). Dapatan kajiannya mendapati guru-guru tersebut hanya mengalami stres yang rendah dan sederhana sahaja. keadaan kerja dan suasana sekolah. masalah disiplin dan hukuman yang boleh dikenakan kepada pelajar serta peraturan yang terdapat di sekolah juga menjadi faktor menyumbang tekanan kepada guru. pengalaman mengajar. Kajian Siti Raziah (1982) terhadap seramai 71 orang guru yang mengajar di beberapa buah sekolah di Wilayah Persekutuan Stres dilihat dari segi jantina. Dalam kajian Siti Rohani Md. Di antara sebabnya ialah sikap. bebanan tugas. pertandingan. Faktor-faktor yang dominan dengan stres adalah seperti bebanan kerja. rekod kesihatan.42 Litt dan Turk dalam Mohd. waktu mengajar yang terlalu banyak. isi rekod prestasi.

8 peratus tahap sederhana. Faktor tingkah laku pelajar mencatat 40 peratus guru menghadapi stres tahap sederhana 30 peratus tahap tinggi. kakitangan Pusat Sumber Kemahiran Hidup di Sekolah Menengah di negeri Johor mengalami stres mengikut pesepsi mereka iaitu 1/3 atau 29. didapati guru-guru yang berpisah mengalami stres yang lebih berbanding dengan guru yang bujang dan berkahwin.4 peratus guru-guru perempuan. Tan Huat Chye (1996) dalam kajiannya telah menyenaraikan sepuluh punca utama yang paling mendatangkan tekanan kepada guru di SJK(C) iaitu : - terpaksa mengajar kelas yang besar gaji yang kurang sikap buruk pelajar kurang peluang untuk maju dalam profesion terpaksa mengajar kelas yang berbeza kebolehan terpaksa tangani pelajar yang berkelakuan buruk . Guru-guru yang masih bujang didapati min sintom stres yang kurang sekali. Kiwamuddin (1996) menyatakan bahawa 84. Manakala guru-guru lelaki pula mengatakan mereka lebih tertekan dengan keadaan kerja dan suasana sekolah berbanding guru-guru perempuan. 26. Mohd. Hasidin (1995) menjalankan kajian terhadap 64 orang guru.4 peratus guru lelaki sedang menyambung pelajaran di UTM mempunyai tahap stres yang tinggi berbanding 5. tekanan masa. Siti Rohani (1991) pula mendapati faktor yang memberi stres kepada guru-guru adalah beban tugas. Abdul Wahid dalam Mohd Sazali Nordin (1997) tiada perbezaan yang signifikan antara starus perkahwinan dengan tahap stres yang dialami oleh guru-guru. Walaubagaimanapun dari segi min sintom stres.7 peratus tahap tinggi iaitu beban tugas. Menurut Noran Fauzan dan Ahmad Mohd Zan dalam Ahmad Azhari (1998) seseorang guru akan mengalami konflik peranan sebab birokrasi. sistem organisasi dan gaya kepimpinan sekolah.43 Rohani (1991) mendapati guru-guru perempuan lebih mengalami stres daripada guru-guru lelaki dalam aspek tingkahlaku pelajar dan beban tugas. tingkah laku pelajar dan suasana kerja di sekolah.6 peratus amat tinggi dan 43.

peluang perkembangan kerjaya. perhubungan dalam organisasi dan tingkah laku pelajar. bebanan tugas. Negeri Sembilan. beban tugas. . tidak berdisiplin dan tidak berminat untuk belajar. kekurangan masa dan sumber. Menurut Punanesvaran (2000) faktor beban kerja merupakan tekanan yang datang dari pihak pentadbir sekolah yang mencangihkan kerja tidak sama rata dan menyebabkan sesetengah guru terpaksa membuat kerja yang lebih dalam masa yang singkat. Akan tetapi Mokthar (1998) dalam kajiannya menunjukkan kelima-lima faktor yang dikaji iaitu salahlaku pelajar. Sikap negatif murid kepada pelajaran adalah peruboleh ubah yang sangat menekan dalam sampel kajiannya. perhubungan antara personal dan penghargaan sama-sama penting di dalam menyumbang kepada tekanan kerja guru. Hasil kajiannya mendapati. mengkaji tekanan kerja di kalangan guruguru sekolah menengah dalam kawasan Felda Jempol. faktor persekitaran empat kerja dan faktor keluarga.44 mengambil alih mata pelajaran guru yang tidak hadir terlalu banyak kerja perkeranian kurang kerjasama dari ibu bapa kurang masa rehat disebabkan jadual waktu yang berat Kajian Teoh (1998) dan Chei (1997) menunjukkan bahawa faktor-faktor tekanan kerja adalah meliputi faktor bebanan kerja. faktor perhubungan pekerja. Dalam kajian yang dijalankan oleh Rosmawati (1999) tentang tekanan kerja di kalangan guru-guru di sekolah menengah pula menyatakan faktor-faktor kerjanya meliputi faktor persekitaran kerja. faktor peranan dalam organisasi. Dapatannya menunjukkan punca yang merupakan faktor utama ialah dari kategori tingkah laku pelajar seperti murid tidak sopan. faktor penyebab tekanan kerja pula berada pada tahap tekanan sederhana dan faktor hubungan dalam organisasi pada tahap tekanan rendah. Di antara punca-punca utamanya ialah pelajar dan hubungan personel. Wan Ameran Wan Amat (2000).

tiga faktor utama yang mempengaruhi tahap stres ialah faktor individu. Kajian Deraman (2003) tentang tekanan kerja guru di daerah Klang menunjukkan faktor pelajar. manakala faktor-faktor lain yang telah dikenalpasti ialah kebangkitan tanpa kawal emosi individu dan tahap kebimbangan yang tinggi. Menurut Ali Murat Sunbul (2003) pihak pentadbir sekolah juga merupakan salah satu faktor yang membawa tekanan kerja kepada guru. Hatta Sidi. faktor punca stres dan faktor persekitaran. beban tugas dan kekurangan masa menjadi punca utama yang menyebabkan tekanan kepada guru. Ruzanna Zam Zam dan Mohamed Hatta Shaharom (2003) menyatakan bahawa secara amnya. . Kegagalan pihak pentadbir memahami akan masalah guru serta kurang pengawalan personel boleh merosakkan kualiti pendidikan yang akan diterima oleh pelajar.45 Shahabuddin Hashim & Rohizani Ismail (2003) menyatakan bahawa rangsangan dari luar diri adalah faktor penyumbang yang terbesar dalam merangsang tekanan.

instrumentasi. metodologi merupakan aspek yang perlu diberi perhatian. 3. Ianya bagi menjamin kaedah-kaedah yang digunakan oleh penyelidik dalam kajian ini adalah bersesuaian dengan pembolehubah yang hendak dikaji serta hipotesis-hipotesis yang digunakan di dalam kajian. Ia dibahagikan kepada reka bentuk kajian. kajian rintis dan analisis data. kaedah pulangan soal selidik. Bab ini juga akan menjelaskan tentang metodologi yang digunakan oleh penyelidik untuk menyemburnakan kajian ini. Menurut Gajendra (1981) kajian deskriptif membekalkan data-data yang penting untuk penyelidikan dan membolehkan penerangan dilakukan terhadap sesuatu fenomena dengan menganalisis data-data yang diperolehi dari soal selidik. kerangka konseptual kajian.2 Reka Bentuk Kajian Syed Arabi Idid (1993) menjelaskan bahawa reka bentuk kajian amat penting bagi sesuatu kajian kerana reka bentuk kajian menjadi panduan kepada pengkaji untuk menjalankan kajian bagi sesuatu kajian kerana kajian deskriptif-korelasi. subjek kajian.BAB III METODOLOGI 3.1 Pendahuluan Bagi mendapatkan satu hasil kajian yang baik dan boleh dipercayai. tempat kajian. Menurut Mohd Majid Konting (1993) kajian korelasi memberi penekanan kepada penentuan .

Faktor demografi guru di sini adalah berdasarkan ciri sosial-demografi terpilih iaitu jantina.1 kerangka konseptual kajian yang menunjukkan pembolehubah-pembolehubah dalam kajian. Rajah 3. umur. Jantina Umur Status Perkahwinan Kelulusan Akademik Pengalaman Mengajar Karenah Pelajar Bebanan Tugas Kekangan Masa Pembolehubah bersandar ( DV ) Tekanan Kerja Guru Penghargaan Rajah 3. 3. 4. kekangan masa dan penghargaan. pembolehubah bersandar dalam kajian ini ialah faktor demografi guru dan faktor-faktor yang mungkin akan menyebabkan tekanan. bebanan tugas.47 sejauhmana kaitan antara pembolehubah-pembolehubah. 3. status perkahwinan.1 : Kerangka Konseptual Kajian .3 Kerangka Konseptual Kajian Bagi kerangka konseptual kajian ini. Penyelidik menggunakan prosedur soal selidik untuk mencari jawapan kepada soalan-soalan penyelidikan. Pembolehubah tak bersandar ( IV ) Ciri Demografi 1. 5. Manakala faktor-faktor tekanan yang akan dikaji adalah karenah pelajar. kelulusan akademik dan pengalaman mengajar. 2. Dalam kajian ini pembolehubah bersandar pula adalah paras tekanan kerja guru.

Nama Sekolah SJK (C) Kuen Cheng 1 SJK (C) Chung Kwok SJK (C) Kuen Cheng 2 Jumlah Jumlah Populasi 15 20 15 50 Bilangan Sampel 15 20 15 50 (Sumber: Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan. jumlah sample kajian ditentukan dengan jumlah responden yang mengajar di tiga buah sekolah yang dipilih dan mempunyai pengalaman mengajar selama sepuluh tahun ke atas. populasi kajian terdiri daripada semua guru terlatih yang mengajar di tiga buah SJK(C) di Wilayah Persekutuan yang telah mengajar selama sepuluh tahun ke atas. Populasi kajian ini terdiri daripada 50 orang . Tiga buah SJK(C) yang terlibat dalam kajian ini. 2007) 3.6 Sampel Kajian Dalam kajian ini. Jadual 3.48 3.2 menunjukkan populasi yang terdiri daripada 3 buah sekolah yang akan dipilih untuk menjalankan kajian ini.4 Populasi Kajian Populasi Kajian merujuk kepada kelompok sasaran aktiviti kajian dijalankan. Jadual 3.2: Populasi Guru dari tiga buah SJK(C) dalam Wilayah Persekutuan. Menurut Ahmad Mahdzan Ayob (1992) populasi ialah sekumpulan unsure atau benda (sama ada bernyawa atau tidak ) yang menjadi subjek pada kajian.5 Tempat Kajian Kajian ini dijalankan di Wilayah Persekutuan. Dalam kajian ini. 3.

49 guru yang mempunyai pengalaman mengajar melebihi sepuluh tahun di tiga buah sekolah yang dipilih.7. 3.7 Instrumentasi Alat kajian yang akan digunakan untuk mengumpul maklumat ialah dengan cara borang soal selidik.7. 3. status perkahwinan. kelulusan akademik dan pengalaman mengajar.1 Bahagian A: Latar Belakang Responden Bahagian A mengandungi soalan tentang latar belakang responden faktor demografi guru iaitu jantina. Responden diminta menandakan dan membulatkan nombor yang mewakili maklum balas bagi setiap pernyataan yang dikemukan berdasarkan skala likert lima mata. . Borang soal selidik ini mengandungi tiga bahagian yang mesti dijawab oleh responden. 3. umur. Satu set borang soal selidik diberikan kepada responden kajian untuk mendapat maklumat atau data yang diperlukan bagi menjawab persoalan kajian. Para responden dikehendaki menandakan ( √ ) pada ruang yang disediakan. Terdapat 20 item soal selidik dalam bahagian ini.2 Bahagian B: Tahap Tekanan Kerja Bab ini terdiri daripada soalan-soalan untuk menentukan paras tekanan kerja yang dialami oleh responden. Alat kajian yang akan digunakan adalah soal selidik yang terbahagikan kepada bahagian A. B dan C sahaja.

17. 4.3 Bahagian C: Faktor-faktor Tekanan Kerja Guru Bab ini ialah soal selidik “Teacher Stress Inventory” yang digunakan oleh Boyle. 15 16. Falzon & Baglioni (1995) dan telah diubahsuai oleh Mokhtar (1998) telah digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja di kalangan guru. 10 11. 8. 19.7. 14.5 : Soalan item berkaitan dengan faktor-faktor berikut Kenyataan Tidak ada tekanan (No Stress) Tekanan rendah (Mild Stress) Tekanan sederhana (Moderate Stress) Tekanan tinggi (Much Stress) Tekanan sangat tinggi (Extreme Stress) Ringkasan T TR TS TT TST Skor 1 2 3 4 5 . 9.4 : Taburan Item Soal Selidik Sumber Tekanan Kerja Karenah Pelajar Bebanan Tugas Kekangan Masa Penghargaan Jumlah soalan : No Item 1. 12. 7.3: Soalan item berkaitan dengan faktor-faktor berikut Kenyataan Tidak Pernah Jarang Kadangkala Agak kerap Kerap Ringkasan TP J KK AK K Skor 1 2 3 4 5 3. 20 20 Jadual 3. 5 6. Borg. 3. 18. 13.50 Jadual 3. Jadual 3. 2.

Menurut Mohd Najib (1999). pengelasan skor min dan peratusan akan digunakan untuk membuat anggaran ketekalan nilai dalaman alat ukuran.51 3. Setalah dianalisis menggunakan perisian ‘Statistical Package for the Social Sciences’ (SPSS) hasil indeks Alpha adalah 0. Selepas item-item soal selidik disahkan oleh pensyarah yang berkenaan. bagi mengira kebolehpercayaannya.7 adalah boleh digunakan sebagai alat ukur sesuatu kajian. maka kajian rintis dijalankan ke atas 20 guru yang mengajar di SJK(C) di Segambut. Soal selidik kajian rintis diproses dengan menggunakan perisian komputer “Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS).784.9 Kajian Rintis Kajian rintis ini dijalankan bertujuan untuk menguji keesahan dan kebolehpercayaan item-item dalam soal selidik yang dipilih sebelum kajian dijalankan. Dalam kajian ini. 3. soal selidik mempunyai indeks kebolehpercayaan dan keesahan lebih 0. kajian rintis ini berguna untuk mengkaji masalah- masalah yang akan timbul sewaktu proses soal selidik berjalan. . Selain itu juga.8 Keesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen Menurut Mohd Majid Konting (1993) keesahan sesuatu alat pengukuran merujuk kepada sejauh mana alat itu mengukur data yang sepatutnya hendak diukur dan berupaya mengukur dengan tepat sesuatu pembolehubah yang ditetapkan dianggap sah sebagai alat pengukur bagi pembolehubah tersebut. Kuala Lumpur iaitu populasi yang bukan terdiri daripada sample kajian untuk menentukan ketekalan alat ukur yang digunakan. Ini menunjukkan soal selidik ini boleh digunakan.

Semua soal selidik yang telah diisi dikutip selepas dua minggu. . Penerangan yang teliti juga diberikan kepada semua guru untuk mengelakkan kesilapan dan kesulitan. Pakej ini dipilih kerana ia lebih fleksible iaitu penyelidik boleh membuat berbagai-bagai tranformasi terhadap data asal di samping terdapatnya prosedur statistik yang boleh digunakan. min.10 Prosedur Pengumpulan Data Prosedur penyelidikan kajian dimulakan dengan pemilihan tajuk kertas projek dan perbincangan dengan penyelia. Selepas semua soal selidik yang lengkap dikembali. segala maklumat atau data yang diperlukan dianalisis menggunakan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Segala maklumat yang diberikan adalah dirahsiahkan dan bertujuan untuk kajian semata-mata. Kebenaran daripada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kebenaran juga perlu diperoleh daripada Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Teknologi dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan di mana sekolah-sekolah yang dipilih dalam menjalankan penyelidikan tersebut. Kementerian Pendidikan Malaysia. peratusan dan lain-lain lagi untuk menerangkan data-data yang dikumpul dan mengenalpasti tahap dan punca-punca tekanan kerja dari faktor-faktor tertentu. Kaedah-kaedah statistik yang digunakan ialah taburan frekuensi kekerapan. kemudia membuat permohonan kelulusan tajuk daripada pihak Universiti. Soal selidik diedarkan kepada guru-guru di sekolah terbabit dengan bantuan dari pihak pentadbir dari sekolah berkenaan. penyelidik pergi ke sekolah-sekolah yang dipilih dan bertemu dengan guru besar untuk meminta kebenaran menjalankan penyelidikan di sekolah.52 3. Setelah memperoleh segala kebenaran.

Formula bagi pengiraan skor min adalah seperti berikut : Jadual 3. umur. UTM (1999/2000) .2. peratusan dan min. kelulusan akademik dan pengalaman mengajar.6.33 2.6 menunjukkan taburan persoalan kajian.11 Penganalisisian Data Dalam kajian ini.00 Tahap Penilaian Rendah Sederhana Tinggi (Sumber: Jawatankuasa Pembangunan Diri Pelajar. nombor item terlibat serta bentuk statistik yang digunakan untuk menganalisis data. statistik taburan frekuensi kekerapan.6 : Skala penentuan tahap tekanan kerja guru Pengelasan Skor Min 1. Ciri-ciri demografi guru sekolah dari segi jantina. Soalan kajian “Apakah tahap tekanan kerja di kalangan guru-guru yang mengajar di SJK(C)?” dianalisi dengan menggunakan skor min dan peratusan. min dan peratusan. Untuk Bahagian B dan Bahagian C statistik yang digunakan ialah frekuensi. Tahap tekanan guru-guru dibahagikan kepada tiga tahap iaitu tahap rendah. sederhana dan tinggi.00 .34 .67 3.68 . Penggunaan formula kaedah peratusan dan pembahagian julat min bagi mengukur persepsi responden adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3. min dan peratusan digunakan dalam penganalisisan data yang diperoleh.3. Subjek kajian diperihal dengan menggunakan taburan frekuensi kekerapan. Jadual 3.5.53 3.

Prosedur yang telah dirancang di dalam bab tiga adalah bertujuan untuk memudahkan proses penyelidikan berjalan dan seterusnya akan dapat memberi petunjuk kepada penyelidik untuk meneruskan penyelidikan ini.54 3.12 Penutup Keseluruhannya di dalam bab ini penyelidik telah menyebut beberapa langkah yang telah dilakukan dalam proses membuat kajian. .

. status perkahwinan. Terdapat lima soalan yang dikemukakan di dalam bahagian ini. Antaranya termasuklah jantina.2 Bahagian A – Latar Belakang Responden Bahagian ini meliputi soalan-soalan mengenai maklumat latar belakang responden yang terpilih. digunakan dalam menganalisis data-data dalam kajian ini. Perisian Perisian ‘Statistical Package for the Social Sciences’ (SPSS). Bilangan responden yang terlibat dalam menjalankan soal selidik ini terdiri daripada 50 orang guru daripada tiga buah sekolah. 4. Analisa Bahagian A meliputi Latar Belakang Responden.1 Pengenalan Dalam bab ini menerangkan hasil dapatan yang diperolehi daripada kajian yang telah dijalankan. umur. kelulusan ikhtisas dan pengalaman mengajar.BAB 1V ANALISA DATA DAN KEPUTUSAN UJIAN 4. Sementera analisa Bahagian B terdiri daripada soalan-soalan untuk menentukan paras tekanan kerja yang dialami oleh responden. Penganalisisan data dan keputusan yang dibuat adalah berdasarkan skop kajian yang telah ditetapkan. Maakala analisa Bahagian C adalah soalan kajian bagi melihat faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja di kalangan guru.

manakala bilangan responden perempuan adalah seramai 45 orang (90 peratus).1: Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Jantina Jantina Lelaki Bilangan 5 45 50 Peratus 10 90 100 Perempuan Jumlah Jadual 4. Ini menunjukkan bilangan responden perempuan lebih ramai yang terlibat berbanding dengan responden lelaki.2.1 Menunjukkan bilangan dan peratus responden mengikut jantina.56 4. 4. Dapatan menunjukkan bahawa responden lelaki yang terlibat seramai 5 orang (10 peratus).2: Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Umur Umur 31 hingga 35 tahun 36 hingga 40 tahun 41 hingga 45 tahun Melebihi 46 tahun Jumlah Bilangan 3 10 21 16 50 Peratus 6 20 42 32 100 .2 Umur Jadual 4.1 Jantina Jadual 4.2.

3 menunjukkan taburan responden berdasarkan status perkahwinan yang terlibat di dalam kajian ini iaitu seramai lima orang (10 peratus) masih lagi bujang. 44 orang (88 peratus) status perkahwinan mereka ialah berkahwin manakala seorang (2 peratus) ialah janda atau duda.2. Kebanyakan guru yang dinyatakan adalah guru yang memiliki sijil perguruan.3 Status Perkahwinan Jadual 4.57 4.2. . Bilangan responden memiliki kelulusan Sijil Perguruan adalah seramai 26 orang iaitu 52 peratus sahaja.4 menunjukkan kelulusan ikhtisas responden yang dimiliki masing-masing.3: Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Status Perkahwinan Status Perkahwinan Bujang Berkahwin Janda / Duda Jumlah Bilangan 5 44 1 50 Peratus 10 88 2 100 Merujuk kepada Jadual 4.4: Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Kelulusan Ikhtisas Umur Sijil Perguruan Diploma Perguruan Ijazah Sarjana Muda Jumlah Bilangan 26 21 3 50 Peratus 52 42 6 100 Merujuk Jadual 4. 4. manakala responden yang memiliki Diploma Perguruan adalah seramai 21 orang (42 peratus) dan responden yang memiliki Ijazah Sarjana Muda cuma seramai 3 orang bersamaan 6 peratus.4 Kelulusan Ikhtisas Jadual 4.

Responden yang terlibat adalah guru-guru yang mengajar di tiga buah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina di Wilayah Persekutuan yang telah dipilih. Ini merupakan rangkaian analisis daripada maklum balas yang diberikan oleh responden terhadap penyataan item-item soal selidik.5: Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Pengalaman Pengalaman 6 hingga 10 tahun 11 hingga 15 tahun 16 hingga 20 tahun Melebihi dari 20 tahun Jumlah Bilangan 2 11 18 19 50 Peratus 4 22 36 38 100 Dari Jadual 4. Responden perlu menjawab mengikut skala liket yang mewakali ‘Tidak Pernah’ (TP). 22 peratus mempunyai pengalaman mengajar dari sebelas tahun hingga lima belas tahun. ‘Agak Kerap’ (AK).5 hasil dapatan dari kajian menunjukkan bahawa terdapat 4 peratus responden yang mempunyai pengalaman mengajar dari enam tahun hingga sepuluh tahun. ‘Kadangkala’ (KK). ‘Jarang’ (J). dan ‘Kerap’ (K).2. .58 4.5 Pengalaman Mengajar Jadual 4.Maklum Balas Responden Bahagian B merupakan analisis mengenai 20 item soal selidik yang disediakan. Item ditujukan kepada 50 orang sebagai responden kajian. 4. 36 peratus berpengalaman mengajar diantara enam belas tahun hingga dua puluh tahun dan selebihnya 38 peratus mempunyai pengalaman mengajar lebih dari dua puluh tahun.3 Bahagian B . Daripada dapatan ini menunjukkan responden yang terlibat dari kalangan guru yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan luas di bidang pendidikan.

Kualiti kerja saya telah merosot. peratus dan min bagi Persoalan 1: Apakah tahap tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Kuala Lumpur? Nilai min keseluruhan yang diperolehi adalah 2.6 menunjukkan taburan kekerapan.1 Analisa Mengikut Persoalan 1: Apakah tahap tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Kuala Lumpur? Jadual 4. Jadual 4. Saya berasa sangat letih dari segi rohani. Saya kerap menghadapi selesema dan jangkitan virus pada hari Min 2.42 ** 2.18 * 3. Kecekapan dalam pekerjaan berkurangan berbanding dengan dahulu.36 ** 2. Saya menghadapi masalah dalam membuat keputusan.62 ** 2.30 ** 2. emosi dan fizikal selepas kerja.59 4.36 ** Bil TP % K J % K KK % AK K % K K % 7 14 19 38 13 26 8 16 3 6 2 5 10 21 42 22 44 2 4 0 0 3 9 18 17 34 21 42 3 6 0 0 4 14 28 18 36 14 28 3 6 1 2 5 1 2 7 14 22 44 16 32 4 8 6 9 18 22 44 13 26 4 8 2 4 .348.6: Analisis Frekuensi. Peratusan dan Min Pernyataan K 1 Saya mempunyai pemikiran negatif dan perasaan tertekan yang berpanjangan akibat dari masalah yang berkaitan.3.

7 Saya berpendapat bahawa perubah tabiat makanan (makan berlebihan/ kurang) disebabkan masalah yang berkaitan dengan kerja.48 ** 12 13 26 22 44 8 16 7 14 0 0 2. Saya menggunakan ubat untuk mengurangkan perasaan cemas dan bimbingan disebabkan oleh kerja. Saya kerap berasa bosan semasa berkerja.38 ** 8 41 82 2 4 6 12 1 2 0 0 1.40 ** 11 4 8 21 42 22 44 3 6 0 0 2.38 ** 10 6 12 20 40 22 44 2 4 0 0 2. kawan dan ahli keluarga. 13 26 15 30 14 28 6 12 2 4 2. Saya berpendapat bahawa peningkatan kelalaian dalam menjalankan tugasan meningkat.60 berkerja. rakan sekerja.18 * . Saya berpendapat bahawa tidak peka (tidak sensetif) terhadap perasaan orang lain di tempat kerja. Saya berpendapat bahawa hubungan yang tegang dengan majikan.34 * 9 9 18 21 42 12 24 8 16 0 0 2.

3 15 29. Saya kerap muram. Saya berasa ketidakpuasan terhadap kerja.7 18 36. 32 19 38 10 20 4 8 1 2 2. Saya kerap berfikir untuk meletak jawatan ataupun bertukar tempat kerja.61 13 Saya kurang tumpuan semasa melaksanakan sesuatu tugasan.28 * 20 11 22 16 32 16 32 5 10 2 4 2.12 * 14 5 10 22 44 16 32 6 12 1 2 2. Saya keinginan untuk menarik diri dari tuntutan pekerjaan.4 2.10 * 19 13 26 17 34 15 30 3 6 2 4 2.7 1 2. Saya berasa letih yang berpanjangan di tempat kerja walaupun selepas cukup tidur. 10 20 26 52 12 24 2 4 0 0 2.52 ** 15 4 8 21 42 18 36 5 10 2 4 2. cepat marah dan tidak sabar semasa berkerja.60 ** 16 14 28 23 46 10 20 3 6 0 0 2. Saya kurang ataupun tiada semangat waktu berkerja.42 ** Purata 11 21.9 5 9.04 * 17 13 26 14 28 13 26 6 12 4 8 2.348 ** Nota: Tahap Stres * : Rendah ** : Sederhana *** : Tinggi .48 ** 18 Saya kerap berasa kecewa pada waktu pejabat 16 (semasa berkerja).

34 .04) kurang ataupun tiada semangat waktu berkerja merupakan min yang kedua tinggi.62 Berdasarkan Jadual 4. Item 16 (2.12) kurang tumpuan semasa melaksanakan sesuatu tugasan.7: Analisis Pengelasan Skor Min Dan Tahap Penilaian. item satu mempunyai pemikiran negatif dan perasaan tertekan yang berpanjangan akibat dari masalah yang berkaitan (2. Item 1 hingga item 20 dalam bahagian ini.33 2.34 hingga 3.2 Analisis Keseluruhan Tahap Stres Jadual 4.2.68 hingga 5 dianggap tahap tekanan tinggi.3. sederhana dan rendah.34.00 Tahap Penilaian Rendah Sederhana Tinggi (Sumber: Jawatankuasa Pembangunan Diri Pelajar. Skor 1 hingga 2.00 .67 pula dianggap tahap tekanan sederhana manakala skor min 3. Ketiga-tiga tahap ini dikira berdasarkan kepada Jawatankuasa Pembangunan Diri Pelajar. manakala min ketiga tinggi ialah item 13 (2.67 3. Item yang mendapat skor min yang tertinggi adalah item 5 berasa sangat letih dari segi rohani.30).3.60) yang menyatakan kerap muram. 4. adalah mengukurkan tahap tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan.68 . Pengelasan Skor Min 1. cepat marah dan tidak sabar semasa berkerja. emosi dan fizikal selepas kerja (3. skor 2.33 dianggapkan tahap tekanan rendah. UTM (1999/2000) Terdapat tiga tahap tekanan yang dialami oleh responden iaitu tahap tinggi. .5.6. UTM (1999/2000). Manakala item yang mendapat skor min terendah ialah menggunakan ubat untuk mengurangkan perasaan cemas dan bimbang disebabkan oleh kerja iaitu skor min 1.62) dan item ketiga tinggi ialah item 15 (2.

3. bilangan dan tahap tekanan yang diperolehi oleh 50 orang responden. ‘Tekanan Sederhana’ (TS). 4. Manakala 27 responden (54 peratus) berada di tahap sederhana dan 2 orang responden (4 peratus) berada di tahap tinggi. Responden perlu menjawab mengikut skala liket yang mewakali ‘Tidak ada tekanan’ (T). Borg. Responden yang terlibat adalah guru-guru yang mengajar di tiga buah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina di Wilayah Persekutuan yang telah dipilih.8 : Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Tahap Stres Tahap Tekanan Tahap Rendah Tahap Sederhana Tahap Tinggi Jumlah Bilangan 21 27 2 50 Peratusan 42 % 54 % 4% 100% Berdasarkan Jadual 4.3 Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Tahap Stres Jadual 4.8. Item dalam Bahagian C ialah soal selidik “Teacher Stress Inventory” yang digunakan oleh Boyle.Maklum Balas Responden Bahagian C terdapat 20 item soal selidik yang disediakan. . ‘Tekanan Rendah’ (TR). Seramai 21 orang daripada 50 responden melabelkan tahap stres mereka berada di tahap rendah iaitu 42 peratus. ‘Tekanan Tinggi’ (TT). Item ditujukan kepada 50 orang sebagai responden kajian. menunjukkan peratusan.63 4.4 Bahagian C . Kesimpulannya sebahagian besar daripada responden mengalami tahap tekanan yang sederhana. Falzon & Baglioni (1995) dan telah diubahsuai oleh Mokhtar (1998) telah digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja yang dialami oleh responden. dan ‘Tekanan Sangat Tinggi’ (TST).

9 menunjukkan taburan bilangan. Saya berasa bersalah apabila ramai murid-murid saya tidak lulus ujian yang saya beri.9: Analisis Frekuensi.92 2.64 4.44 2.6 11 21.1 Analisis Faktor Karenah Pelajar Jadual 4.50 2. Jadual 4. Saya berasa seolah-olah saya akan diancam setelah saya menghukum murid-murid yang melanggar disiplin. Saya tidak dapat tidur apabila ramai murid saya tidak memahami pengajaran saya. Tingkah laku pelajar yang kurang sopan dan biadab. Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan Faktor Karenah Pelajar Faktor Karenah Pelajar Mengendalikan pelajar-pelajar yang bermasalah disiplin. peratusan dan min bagi faktor Karenah Pelajar.70.2 1 2 .80 2.82 2.8 16 31. Min 2.70 T K % K TR % K TS % K TT % TST K % Bil 1 3 6 15 30 17 34 13 26 2 4 2 3 6 16 32 20 40 10 20 1 2 3 7 14 24 48 7 14 11 22 1 2 4 3 6 15 30 21 42 10 20 1 2 5 10 20 17 34 14 28 9 18 0 0 Purata 5 10.4 17 34. Nilai min keseluruhan yang diperolehi adalah 2.4.

65 Berdasarkan analisis data. item 3 (2.82. 13 responden (26 peratus) menyatakan mereka mengalami tekanan tinggi. Ini menunjukkan bahawa respoden mengganggap bahawa mereka berasa bersalah apabila ramai murid-murid tidak lulus dalam ujian yang diberi merupakan tekanan sederhana.92). 15 orang responden (30 peratus) mengalami tekanan rendah bagi mereka. Seramai 21 (42 peratus) responden yang menyatakan tekanan sederhana. 3 orang responden (6 peratus) tidak ada tekanan dan seorang responden (2 peratus) menyatakan tekanan sangat tinggi. Nilai min yang ketiga tinggi ialah item 2 iaitu dengan nilai 2. item 1 menunjukkan purata min berada pada tahap yang tertinggi (2. membuktikan bahawa guru mengalami tekanan yang sederhana Ini dalam mengendalikan pelajar-pelajar yang bermasalah disiplin. Responden yang menyatakan tekanan tinggi ialah seramai 10 orang (20 peratus). . Seramai 17 responden (34 peratus) mengakui bahawa mereka menghadapi tekanan sederhana dalam mengendalikan pelajar-pelajar yang bermasalah disiplin. Manakala 3 orang responden (6 peratus) mengakui mereka berada pada tahap tidak ada tekanan dan seorang responden (2 peratus) menghadapi tekanan sangat tinggi. Ini menunjukkan bahawa ramai responden berada pada tahap tekanan sederhana.80. Dapatan analisis.50) merupakan nilai min yang keempat. item 4 menunjukkan purata skor min kedua tinggi iaitu dengan nilai 2. 3 responden (6 peratus) pula menyatakan tidak ada tekanan dan 2 responden (4 peratus) menyatakan mereka mengalami tekanan yang sangat tinggi. 11 orang responden (22 peratus) menyatakan tekanan tinggi dan 7 orang responden (14 peratus) menyatakan mereka dalam keadaan tekanan sederhana dan tidak ada tekanan. Dapatan analisis. Manakala seorang responden (2 peratus) pula menjawab berada pada tahap tekanan yang sangat tinggi. Seramai 24 orang responden (48 peratus) menyatakan mereka dalam keadaan tekanan rendah. 15 responden (30 peratus) menyatakan tekanan yang mereka hadapi rendah. Hasil dapatan analisis menunjukkan ramai responden yang menyatakan mereka berada pada tahap tekanan yang rendah. 20 orang responden (40 peratus) yang menjawab tekanan sederhana. 16 orang responden (32 peratus) menjawab tekanan sederhana dan 10 orang responden (20 peratus) menjawab mereka pada tahap tekanan tinggi.

10 Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Karenah Pelajar Tahap Tekanan Tahap Rendah Tahap Sederhana Tahap Tinggi Jumlah Bilangan 16 29 5 50 Peratusan 32 % 58 % 10 % 100% Jadual 4. Manakala 16 responden (32 peratus) berada di tahap tekanan yang rendah dan 5 orang responden (10 peratus) berada di tahap yang tinggi.66 Item 5 menunjukkan nilai min yang paling rendah iaitu 2. Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Karenah Pelajar.2. 14 orang responden (28 peratus) menyatakan pada tahap tekanan sederhana dan 10 orang responden 20 peratus) menyatakan mereka tidak ada tekanan. Jadual 4. Seramai 17 orang responden (34 peratus) menyatakan berada pada tahap tekanan rendah.44. Manakala 9 orang responden (18 peratus) menyatakan mereka berada pada tahap tekanan yang tinggi. bilangan dan tahap tekanan yang diperolehi oleh 50 orang responden.10 menunjukkan peratusan.4. . Seramai 29 orang daripada 50 responden berada di tahap sederhana iaitu 58 peratus. 4. Kesimpulannya sebahagian besar daripada responden mengalami tahap tekanan yang sederhana. Dapatan analisis menunjukkan ramai responden menyatakan mereka berada pada tahap tekanan yang rendah.

04 Dalam faktor beban tugas.22 Bil T K % K TR % 44 TS K 7 % 14 K 7 TT % 14 TST K 0 % 0 6 Saya pening semasa menyiapkan 14 28 22 rancangan mengajar.00 3. peratusan dan min responden berdasarkan faktor Beban Tugas.8 3.48 3.6 13 26 14 27.4. 7 0 0 15 30 12 24 14 28 9 18 8 0 0 7 14 19 38 17 34 7 14 9 5 10 14 28 13 26 12 24 6 12 10 6 12 6 12 14 28 19 38 5 10 Purata 5 10 13 25. Nilai min keseluruhan yang diperolehi adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah.14 3. 17 responden (34 peratus) menyatakan mereka berada pada tahap tinggi dan 7 responden (14 peratus) menyatakan mereka pada tahap tekanan . Seramai 19 orang responden (38 peratus) menjawap dalam keadaan tekanan yang sederhana.3 Analisis Faktor Beban Tugas Jadual 4.48. Saya berasa bahawa tugas-tugas di sekolah menyebabkan saya sentiasa sibuk.11 : Analisis Frekuensi.34 3.6 5 10. Saya dilawati oleh jemaah nazir sekolah. Saya terpaksa menyiapkan kerja sekolah di rumah. Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan Faktor Beban Tugas Faktor Beban Tugas Min 2. item 8 merupakan nilai skor min yang tertinggi iaitu 3. Jadual 4. Melakukan kerjakerja pentadbiran yang bukan di dalam bidang tugas.67 4.11 menunjukkan taburan bilangan.

Seramai 22 orang responden (44 peratus) menyatakan mereka berada pada tahap tekanan rendah. 14 responden (28 peratus) mengakui mereka berada pada tahap tekanan yang sederhana dan 6 responden (12 peratus) menyatakan mereka berada di tahap tekanan rendah dan tidak ada tekanan. Dapatan analisis item 10 menunjukkan purata nilai min berada pada tinggi dengan nilai purata min 3. 14 orang responden (28 peratus) tidak mengalami tekanan.68 rendah dan tahap tekanan yang sangat tinggi.14. Dapatan analisis membuktikan bahawa melakukan kerja-kerja pentadbiran yang bukan di bidang tugas merupakan tekanan yang sederhana sahaja. Manakala 5 responden (10 peratus) pula menyatakan mereka mempunyai tekanan yang sangat tinggi. 13 responden (26 peratus) di tahap tekanan sederhana dan 12 responden (24 peratus) di tahap tekanan tinggi. 14 responden (28 peratus) menyatakan mereka berada di tahap tinggi manakala 12 responden (24 peratus) menyatakan mereka dalam tahap tekanan sederhana. Hasil analisis data menyatakan ramai responden berada pada tahap tekanan rendah. Manakala tiada responden yang Dapatan analisis data menyatakan mereka tidak ada tekanan dalam faktor ini. 15 responden (30 peratus) menyatakan mereka berada pada tahap tekanan yang rendah. Seramai 14 responden (28 peratus) menyatakan bahawa mereka berada di tahap tekanan rendah.34.22. seramai 7 orang responden (14 peratus) menyatakan mereka berada pada tahap tekanan yang sederhana dan tinggi dan tidak ada responden yang menyatakan mereka pada tahap . Nilai min yang kedua tinggi ialah item 7 dalam menguruskan tugasan di sekolah iaitu pada nilai min 3. Nilai min yang keempat tinggi ialah item 9 iaitu sebanyak 3. Manakala 6 responden (12 peratus) menyatakan tekanan sangat tinggi dan 5 responden (10 peratus) menyatakan mereka tidak ada tekanan. Seramai 19 responden (38 peratus) menyatakan mereka berada pada tahap tekanan yang tinggi. Item 6 menunjukkan nilai min yang paling rendah iaitu 2. menyatakan bahawa ramai responden berada pada tahap tekanan sederhana. Manakala 9 responden (18 peratus) menyatakan mereka berada di tahap tekanan yang sangat tinggi dan tiada responden yang menyatakan mereka tidak ada tekanan.00.

Jadual 4. . Seramai 33 orang daripada 50 responden berada di tahap sederhana iaitu 66 peratus. menunjukkan peratusan. Manakala 11 responden (22 peratus) berada di tahap tekanan tinggi dan 6 orang responden (12 peratus) berada di tahap tekanan rendah. bilangan dan tahap tekanan yang diperolehi oleh 50 orang responden. Dapatan analisis menunjukkan ramai responden menyatakan mereka berada pada tahap tekanan yang rendah semasa menyiapkan rancangan mengajar mereka. Kesimpulannya sebahagian besar daripada responden mengalami tahap tekanan yang sederhana.12 Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Beban Tugas Tahap Tekanan Tahap Rendah Tahap Sederhana Tahap Tinggi Jumlah Bilangan 6 33 11 50 Peratusan 12 % 66 % 22 % 100% Berdasarkan Jadual 4.12.4 Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Beban Tugas. 4.69 tekanan yang sangat tinggi.4.

peratusan dan nilai min bagi faktor kekangan masa. Saya mempunyai jumlah waktu mengajar yang banyak.08. Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan Faktor Kekangan Masa Faktor Kekangan Masa Saya mempunyai masa rehat yang singkat sahaja.6 4 7.24.4.24 3.13.13 menunjukkan taburan bilangan. Nilai min keseluruhan yang diperolehi adalah 3. Saya terpaksa menjadi guru ganti apabila ketidakhadiran guru lain. peratusan dan min bagi faktor Kekangan Masa.5 Analisis Faktor Kekangan Masa Jadual 4.70 4.8 13 25.13 : Analisis Frekuensi. Saya mempunyai kekurangan masa untuk memberi tumpuan kepada pelajar secara individu.08 Berdasarkan Jadual 4. Item 11 merupakan nilai min yang paling tinggi berbanding dengan item yang lain iaitu 3. Saya tidak dapat menghabiskan sukatan pelajaran.74 3. Min 3.22 3. Seramai 16 responden (32 .4 14 27.6 3. Jadual 4.6 13 26.16 2. menunjukkan analisis frekuensi.04 Bil T K 16 % 32 K 16 TR % 32 K 8 TS % 16 K 9 TT % 18 TST K 1 % 2 11 12 0 0 15 30 16 32 12 24 7 14 13 3 6 12 24 14 28 16 32 5 10 14 10 20 10 20 15 30 13 26 2 4 15 2 4 16 32 14 28 14 28 4 8 Purata 6 12.

Seramai 16 responden (32 peratus) menyatakan mereka berada di tahap tekanan sederhana. 9 responden (18 peratus) menyatakan mereka berada di tahap tekanan tinggi dan lapan responden (16 peratus) pula menyatakan pada tahap tekanan sederhana. Hasil dapatan analisis menunjukkan bahawa para responden terpaksa menjadi guru ganti apabila ketidakhadiran guru lain memberi tekanan yang rendah bagi mereka. 14 responden (28 peratus) orang responden menyatakan berada berada pada tahap tekanan tinggi dan sederhana. Item 14 menunjukkan nilai min yang paling rendah iaitu dengan nilai 2.71 peratus) yang menyatakan meraka berada di tahap tekanan rendah dan tidak ada tekanan.04. Seramai 16 responden (32 peratus) menyatakan tekanan tinggi. item 12 menunjukkan purata skor min kedua tinggi iaitu dengan nilai 3. Dapatan analisis membuktikan bahawa masa rehat yang singkat merupakan tekanan rendah bagi mereka. Hasil analisis menunjukkan kekurangan masa untuk memberi tumpuan kepada pelajar secara individu adalah tekanan sederhana bagi para responden. Manakala 7 orang responden (14 peratus) menyatakan berada di tahap tekanan sangat tinggi dalam item ini. 15 responden (30 peratus) mengakui mereka berada pada tahap tekanan rendah dan 12 responden (24 peratus) pula menyatakan mereka berada di tahap tekanan yang tinggi. Dapatan analisi. Nilai min yang ketiga tinggi ialah item 13 iaitu dengan nilai 3.22. Manakala 5 orang responden (10 peratus) menyatakan berada pada tekanan yang sangat tinggi dan 3 orang responden (6 peratus) menyatakan tidak ada tekanan dalam item ini. Dapatan analisis menunjukkan jumlah waktu mengajar yang banyak memberi tekanan yang tiggi bagi para responden. Manakala seorang responden sahaja (2 peratus) yang menyatakan berada di tahap tekanan sangat tinggi.74.16. Dapatan analisi. Seramai 16 orang responden (32 peratus) mengalami tekanan yang rendah. Seramai 15 orang responden (30 peratus) menyatakan berada di tahap tekanan . item 15 menunjukkan purata skor min iaitu dengan nilai 3. 14 responden (28 peratus) menyatakan tekanan sederhana dan 12 responden (24 peratus) mengalami tekanan yang rendah. Manakala 4 orang responden (8 peratus) menyatakan berada di tahap tekanan tinggi dan 2 orang responden (4 peratus) tidak ada tekanan.

bilangan dan tahap tekanan yang diperolehi oleh 50 orang responden. Kesimpulannya sebahagian besar daripada responden mengalami tahap tekanan yang sederhana. 13 orang responden (26 peratus) mengakui berada di tahap tekanan tinggi dan 10 orang responden menyatakan mereka berada pada tahap tekana yang rendah dan tidak ada tekanan.14. . Manakala 2 orang responden (4 peratus) menyatakan berada di tahap tekanan yang sangat tinggi. Tahap Tekanan Tahap Rendah Tahap Sederhana Tahap Tinggi Jumlah Bilangan 10 27 13 50 Peratusan 20 % 54 % 26 % 100% Berdasarkan Jadual 4.4. menunjukkan peratusan. Seramai 27 orang daripada 50 responden berada di tahap sederhana iaitu 54 peratus.72 sederhana.6 Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Kekangan Masa.14 Analisis Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Kekangan Masa. Dapatan analisis membuktikan tidak dapat menghabiskan sukatan pelajaran memberi tekanan yang sederhana bagi para responden. 4. Jadual 4. Manakala 13 responden (26 peratus) berada di tahap tekanan tinggi dan 10 orang responden (20 peratus) berada di tahap tekanan rendah.

Item 17 merupakan nilai min yang tertinggi dalam faktor ini iaitu dengan nilai 2.4.7 Analisis Faktor Penghargaan Jadual 4. Nilai min keseluruhan yang diperolehi adalah 2.2 4 7.80 2. 11 orang responden (22 peratus) mengakui berada pada tahap tekanan sederhana dan 7 .86 Bil T K % K TR % TS K % K TT % TST K % 16 6 12 14 28 19 38 6 12 5 10 17 7 14 13 26 11 22 13 26 6 12 18 9 18 17 34 13 26 10 20 1 2 19 6 12 14 28 17 34 10 20 3 6 20 4 8 14 28 20 40 9 18 3 6 Purata 6 12.80.2 2.80 Berdasarkan Jadual 4. peratusan dan min bagi faktor Penghargaan. Jadual 4. peratusan dan min responden bagi faktor penghargaan. Saya tidak mempunyai suara dalam membuat keputusan. Saya tidak diberi kebebasan untuk memilih matapelajaran opsyen. menunjukkan analisis frekuensi. Struktur kerjaya guru yang kurang menarik.80 2.8 14 28.15 menunjukkan taburan bilangan.73 4.15 : Analisis Frekuensi. Peratusan Dan Min Responden Berdasarkan Faktor Penghargaan Faktor Penghargaan Peluang kenaikan pangkat yang terhad dalam profesion perguruan. Seramai 13 orang responden (26 peratus) menyatakan bahawa mereka berada pada tahap tekanan yang rendah dan tinggi. Min 2.54 2. Kerja-kerja saya kurang dihargai oleh pentadbir.15.8 16 32 10 19.96.96 2.

74 orang responden (14 peratus) menyatakan tidak ada tekanan serta 6 orang responden (12 peratus) menjawab tekanan yang sangat tinggi bagi mereka. seramai 17 orang responden (34 peratus) menyatakan mereka berada pada tahap tekanan sederhana. Nilai skor min yang ketiga terdapat dua item iaitu item 16 dan item 19 iaitu dengan nilai 2. 14 orang responden (28 peratus) menyatakan berada di tahap tekanan rendah dan 10 orang responden (20 peratus) mengakui mereka berada pada tahap tekanan tinggi. 14 orang responden (28 peratus) mengakui mereka berada pada tahap tekanan yang rendah dan 9 orang responden (18 peratus) menyatakan berada di tahap tekanan yang tinggi. Dapatan analisis. item 20 menunjukkan purata skor min kedua tinggi iaitu dengan nilai 2. Hasil analisis membuktikan peluang kenaikan pangkat yang terhad dalam profesion perguruan memberi tekanan yang sederhana bagi kebanyakkan responden.86. Dalam item 19. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahawa tidak mempunyai suara dalam membuat keputusan memberi tahap tekanan yang sederhana bagi mereka. item 16 seramai 19 orang responden (38 peratus) menyatakan mereka berada pada tahap tekanan yang sederhana. Manakala 6 orang responden (12 peratus) menyatakan tidak ada tekanan dan 3 orang responden (6 peratus menyatakan mereka berada di tahap tekanan yang sangat tinggi. 6 responden (12 peratus) menyatakan berada di tahap tekanan tinggi dan tidak ada tekanan serta 5 responden (10 peratus) menyatakan tekanan sangat tinggi. Seramai 20 orang responden (40 peratus) menyatakan mereka berada pada tahap tekanan yang sederhana. Berdasarkan data diterima menunjukkan bahawa tidak diberi kebebasan untuk memilih matapelajaran opsyen memberi tekanan yang sederhana bagi mereka. .80. 14 responden (28 peratus) menyatakan tekanan rendah. Dapatan analisis menunjukkan kurang mendapat penghargaan dari pentadbir merupakan tekanan yang rendah dan juga tekanan yang tinggi bagi para responden. Manakala 4 orang responden (8 peratus) pula menyatakan tidak ada tekanan bagi mereka dan 3 orang (6 peratus) menyatakan berada di tahap tekanan yang sangat tinggi. Dapatan analisis.

Manakala 17 responden (34 peratus) berada di tahap yang rendah dan 10 orang responden (20 peratus) berada di tahap tekanan yang tinggi. responden Ini menunjukkan bahawa kebanyakkan menganggapkan struktur kerjaya guru yang kurang menarik cuma memberi tekanan yang rendah bagi mereka. Seramai 17 orang responden (34 peratus) menyatakan mereka berada di tahap tekanan yang rendah.16. menunjukkan peratusan. 4. .8 Analisis Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Penghargaan.16: Analisis Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Faktor Penghargaan Tahap Tekanan Tahap Rendah Tahap Sederhana Tahap Tinggi Jumlah Bilangan 17 23 10 50 Peratusan 34 % 46 % 20 % 100% Berdasarkan Jadual 4. Seramai 23 orang daripada 50 responden berada di tahap tekanan yang sederhana iaitu 46 peratus. Kesimpulannya sebahagian besar daripada responden mengalami tahap tekanan yang sederhana.75 Item 18 menunjukkan nilai min yang paling rendah iaitu dengan nilai 2.4.54. bilangan dan tahap tekanan yang diperolehi oleh 50 orang responden. 13 orang responden (26 peratus) mengalami tahap tekanan yang sederhana dan 10 orang responden (20 peratus) pula mengakui mereka berada pada tahap tekanan yang tinggi. Manakala 9 orang responden (18 peratus) menyatakan tidak ada tekanan dan seorang (2 peratus) responden menyatakan berada di tahap tekanan yang sangat tinggi. Jadual 4.

17 : Analisis Keseluruhan Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tekanan Faktor-faktor Karenah Pelajar Beban Tugas Kekangan Masa Penghargaan Min 2. Kesimpulannya faktor kekangan masa merupakan faktor utama yang paling memberi tekanan kerja kepada para responden di tiga buah sekolah yang dipilih. kajian juga mendapati bahawa faktor utama yang menyebabkan tekanan kerja ialah faktor kekangan masa yang memperolehi nilai skor min yang sebanyak 3.08.80 Kedudukan 4 2 1 3 Berdasarkan Jadual 4.76 4.04 3.04.70.08 2.4. faktor kekangan masa menunjukkan nilai min yang paling tinggi iaitu 3.08.70 3. Di samping itu.35. . 4.17. hasil analisis yang diperolehi menunjukkan bahawa para responden yang dipilih dari tiga buah Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) di Wilayah Persekutuan mengalami tahap tekanan kerja yang sederhana.5 Rumusan Secara kesimpulan. penghargaan 2. Diikuti beban tugas 3. nilai skor min bagi tahap tekanan kerja iaitu sebanyak 2.80 dan karenah pelajar merupakan nilai min yang terendah iaitu sebanyak 2.9 Analisis Keseluruhan Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tekanan Jadual 4.

RUMUSAN DAN CADANGAN 5.BAB V PERBINCANGAN. data-data mentah yang dikutip dari soalan soal selidik dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). bahagian B mengandungi item-item mengukur tahap tekanan .1 Pengenalan Bab ini akan mengemukakan perbincangan.2 Perbincangan Kajian ini menggunakan soal selidik kepada 50 orang responden bagi tujuan mengkaji tahap tekanan kerja dan mengenapasti faktor-faktor yang mendorong tekanan kerja di kalangan guru-guru di tiga buah SJK(C) di Wilayah Persekutuan. Instrumen kajian yang digunakan ialah berbentuk soalan soal selidik dengan menggunakan Skala Likert. 5. Perbincangan berdasarkan kepada dapatan yang telah dibentangkan dalam bab sebelumnya dan kajian-kajian lepas yang berkaitan. Terdapat tiga bahagian dalam soal selidik iaitu bahagian A mengandungi maklumat demografi. rumusan dan cadangan berdasarkan kepada hasil dapatan dan keputusan kajian yang dianalisis berkaitan dengan objektif dan persoalan kajian yang telah dibentuk pada awal kajian. Untuk mengetahui peratusan dan min hasil kajian yang dijalankan.

Data yang dikumpul menunjukkan majoriti responden terdiri daripada golongan guru perempuan iaitu sebanyak 90 peratus manakala responden lelaki hanya 10 peratus. 5. v) Analisa faktor tekanan kerja di kalangan guru-guru di tiga buah SJK(C) di Wilayah Persekutuan berdasarkan faktor penghargaan. Kesemua 50 set soal selidik telah dipulangkan dan kesemuanya dianalisis. iii) Analisa faktor tekanan kerja di kalangan guru-guru di tiga buah SJK(C) di Wilayah Persekutuan berdasarkan faktor beban tugas.1 Latar Belakang Responden Jumlah responden bagi kajian ini adalah seramai 50 orang guru dari tiga buah SJK(C) yang terletak di Wilayah Persekutuan.1. iv) Analisa faktor tekanan kerja di kalangan guru-guru di tiga buah SJK(C) di Wilayah Persekutuan berdasarkan faktor kekangan masa. faktor kekangan masa dan faktor penghargaan. . Lima persoalan kajian berikut dapat memperjelaskan dapatan hasil kajian keseluruhannya :i) Analisa tahap tekanan kerja di kalangan guru-guru di tiga buah SJK(C) di Wilayah Persekutuan. faktor beban tugas. ii) Analisa faktor tekanan kerja di kalangan guru-guru di tiga buah SJK(C) di Wilayah Persekutuan berdasarkan faktor karenah pelajar. Dapatan ini ditunjukkan pada Jadual 4.2.78 secara keseluruhan dan bahagian C mengandungi item-item untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja di kalangan guru iaitu faktor karenah pelajar.

3. responden berumur antara 36 hingga 40 tahun sebanyak 20 peratus dan akhir sekali responden berumur di antara 31 hingga 35 tahun sebanyak 6 peratus. Dapatan ini ditunjukkan dalam Jadual 4. Hasil dapatan ini ditunjukkan di dalam Jadual 4. Dapatan kajian ini selari dengan dapatan kajian Absourie (1996) dalam Mokhtar Ahmad (1999) yang mana hasil kajiannya menunjukkan kebanyakan respondennya mengalami tekanan sederhana. serta hanya sebanyak 4 peratus dari 6 hingga 10 tahun. Ini menunjukkan bahawa kebanyakan guru mengalami tekanan pada tahap sederhana sahaja. Manakala seorang daripada responden merupakan janda atau duda. Ini disusuli dengan responden yang berkelulusan Diploma Perguruan iaitu sebanyak 42 peratus dan responden berkelulusan Ijazah Sarjana Muda sebanyak 6 peratus.2.79 Dapatan kajian juga menunjukkan 42 peratus responden daripada jumlah responden berumur 41 hingga 45 tahun. Dapatan kajian juga menunjukan sebanyak 38 peratus responden mempunyai pengalaman mengajar melebihi dari 20 tahun.348. Dapatan ini ditunjukkan di dalam Jadual 4. 22 peratus responden yang berpengalaman dari 11 hingga 15 tahun.5.2 Tahap Tekanan Kerja Responden Secara Keseluruhan Pada keseluruhannya. Di samping itu. tekanan berasaskan faktor-faktor .2. tahap yang dikaji menunjukkan bahawa tekanan yang dialami oleh guru-guru dari tiga buah sekolah yang dipilih di Wilayah Persekutuan berada pada tahap tekanan sederhana iaitu pada min skor 2. Ini diikuti oleh responden yang berumur lebih dari 46 tahun sebanyak 32 peratus. 5.4. 88 peratus daripada 50 responden adalah berkahwin sementara selebihnya 10 peratus adalah bujang. Dapatan kajian yang ditunjukkan di dalam Jadual 4. menunjukkan hampir separuh daripada sampel kajian iaitu sebanyak 52 peratus adalah responden yang berkelulusan Sijil Perguruan. diikuti oleh 36 peratus dari 6 hingga 20 tahun. Hasil kajian juga menunjukkan.

faktor kekangan masa dan faktor penghargaan. Walau bagaimanapun perbandingan antara keempat-empat faktor tekanan menunjukkan bahawa faktor kekangan masa mempunyai tahap tekanan yang tertinggi iaitu pada min skor 3.2. penghargaan (2.34 . Manakala item-item beban tugas yang menekan guru-guru adalah terpaksa menyiapkan kerja sekolah di rumah. 5. kajian Ahmad Shakir (1998). Hasil kajian ini juga bersepadan dengan kajian Capel dalam Cole Walker (1989).3.67. Ini bermaksud kesemua faktor adalah sama-sama dominan dalam menyumbang tekanan kerja kepada semua responden. Seterusnya item-item faktor kekangan masa yang menyumbangkan tekanan yang paling tinggi adalah . Diikuti dengan beban tugas (3.04).70).3 Tahap Tekanan Guru Mengikut Kategori Faktor Antara faktor-faktor tekanan yang dikaji untuk menentukan adakah faktor tersebut yang menyebabkan tekanan kerja yang dialami oleh responden ialah faktor karenah pelajar.34-3. Berdasarkan analisis yang telah dijalankan.80) dan karenah pelajar (2. faktor beban tugas.08.67 iaitu pada tahap sederhana. Antara item-item dalam faktor karenah pelajar yang menyumbang tekanan kerja yang tinggi kepada guru-guru adalah mengendalikan pelajar-pelajar yang bermasalah disiplin.67 yang menyatakan tekanan sederhana. objektif pertama yang dibina telah tercapai untuk mengetahui tahap tekanan kerja di kalangan guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan iaitu dalam lingkungan nilai min 2. Pada keseluruhannya. Kajian Mohamad Fauzi (1999) juga menyokong yang guru-guru sering tertekan akibat tugas-tugas luaran yang diberikan kepadanya.80 tekanan juga menunjukkan hasil nilai min skor dalam lingkungan 2. kesemua faktor tekanan yang dikaji berada pada tahap tekanan sederhana iaitu dalam lingkungan 2. Selain itu. kajian Siti Rohani (1991) dan Siti Radziah (1982) juga mendapati bahawa kebanyakan guru yang dikaji berada pada tahap tekanan sederhana.34-3.

66 peratus responden mengalami tahap tekanan kerja yang sederhana. Dilihat akan faktor karenah pelajar 58 peratus responden mengalami tahap tekanan dengan kadar sederhana sementara 32 peratus responden berada di tahap tekanan rendah dan hanya 10 peratus responden sahaja yang tertekan dengan kadar tinggi. Ini selaras dengan pendapat Ahmad Azahari (1998) dan Aminah (1999). Guru-guru yang menjalankan tugas secara berlebihan mudah menjadi tertekan. menyatakan faktor salah laku pelajar merupakan punca guru-guru wanita tertekan manakala kajian Ahmad Azahari (1998). Antara aspek-aspek yang terkandung dalam bahagian ini adalah berkaitan dengan karenah pelajar yang sering menjadi penghalang dalam proses pembelajaran. Selain itu. 20 peratus responden menyatakan berada di tahap tekanan rendah. 54 peratus responden tertekan sederhana dan 26 peratus responden berada di tahap tekanan tinggi. et al. Dapatan ini selari dengan dapatan kajian Benmansour (1998) serta Pithers dan Soden (1998) yang mendapati punca utama tekanan kerja guru adalah mengajar pelajar yang kurang bermotivasi dan menjaga disiplin pelajar.81 mempunyai masa rehat yang singkat bagi para responden. Beban tugas merujuk kepada tugas-tugas berlebihan yang diarahkan oleh pihak pentadbir. kajian Hart. dapatan Chei (1996) juga selaras dengan . Kerja-kerja kurang dihargai oleh pihak pentadbir merupakan antara item-item dari segi faktor penghargaan yang paling tinggi nilai skor minnya dari segi tahap tekanan kerja guru. dalam Abel. Kajian Punch dan Tuettman (1990). Menurut Daeng Ramli (1993) golongan guru sentiasa dibebani dengan tugas-tugas yang berkaitan dan tidak berkaitan dengan bidang tugasnya.04. Tekanan yang disebabkan oleh beban tugas mencatat min skor 3. (1999) yang menyatakan bahawa masalah salahlaku pelajar menjadi faktor yang berterusan terhadap tekanan kerja seseorang guru. et al. Selain itu. Dilihat akan faktor kekangan masa pula. mendapati bahawa masalah murid adalah punca stres yang lebih dominan. Dapatan ini selari dengan kajian Koska dan Ramasut (1985) kekurangan masa untuk menyelesaikan masalah pelajar dan masa rehat yang singkat. 22 peratus responden pula tertekan tinggi dan hanya 12 peratus responden sahaja yang tertekan dengan kadar rendah.

di mana kurang dihargai oleh pihak pengurusan sekolah dan kurang peluang kenaikan pangkat menyebabkan golongan guru mengalami tekanan. mengalami tahap tekanan secara sederhana iaitu pada min skor 2. . 5. tidak terlepas dari fenomena tekanan. Dapatan ini jelas menunjukkan yang guru-guru SJK(C) di Wilayah Persekutuan. Hasil dapatan kajian mereka juga menyatakan majoriti respondennya menamakan sekolah atau pentadbir sekolah. tekanan berasaskan faktor-faktor tekanan juga menunjukkan hasil min skor dalam lingkungan 2. corak pentadbir sememangnya menyebabkan golongan profesionalis guru mengalami tekanan. tahap tekanan yang dikaji menunjukkan bahawa tekanan yang dialami oleh 50 orang responden dari tiga buah SJK(C) di Wilayah Persekutuan. 34 peratus responden menyatakan mereka mengalami tahap tekanan yang rendah dalam faktor penghargaan. Jabatan Pendidikan dan Kementerian Pendidikan sebagai punca yang menyebabkan guru-guru tertekan.34-3.82 kajian ini yang menyatakan jumlah kelas yang diajar agak tinggi. Di samping itu. di mana sikap pihak pentadbir yang gagal untuk memahami dan peka terhadap masalah guru menyebabkan golongan tersebut mengalami tekanan. 46 peratus responden dalam tahap tekanan sederhana dan hanya 20 peratus responden berada dalam tahap tekanan tinggi. Ini disokong oleh dapatan kajian Chei (1996). Ini disokong oleh dapatan kajian Manthei (1998). Walaupun kebanyakan responden tidak mengalami tekanan pada tahap tekanan yang tinggi.67 iaitu pada tahap tekanan sederhana.3 Rumusan Dapatan Kajian Pada keseluruhannya. Kalangan responden yang mengalami tekanan sederhana adalah sebanyak 54 peratus. Sementara itu 42 peratus responden pula mengalami tekanan rendah dan bilangan responden yang bertekan secara tinggi adalah hanya sebanyak 4 peratus. tetapi situasi ini pasti akan meninggalkan kesan pada kerjaya dan diri responden berkenaan.348. Menurut Mohd Razali dan Abang Mat Ali (1998). subjek yang banyak perlu diajar dan jumlah waktu mengajar yang tinggi.

80. beban tugas. Nilai min terendah bagi faktor penyebab tekanan kerja ialah faktor karenah pelajar dengan nilai minnya sebanyak 2. Manakala faktor bebanan tugas pula mencapai tahap tekanan yang kedua tinggi dan berbezaan nilai minnya agak berhampiran dengan faktor kekangan masa.83 Antara faktor-faktor yang dikaji dalam menentukan tahap tekanan adalah karenah pelajar.04. Ini bersesuaian dengan kajian yang dibuat oleh Kyriacou dan Sutcliffe (1978. namun mereka sering dibebani dengan tugas-tugas sampingan yang akhirnya menyebabkan diri mereka tertekan akibat kekangan masa. Dari empat faktor yang dikaji didapati bahawa kekangan masa merupakan faktor dominan yang menyebabkan tekanan kerja. mendapati punca masalah pelajaran dan beban tugas telah menyebabkan tahap tekanan di kalangan guru meningkat.79. . seterusnya faktor penghargaan merupakan penyebab tekanan kerja di tangga ketiga dengan nilai minnya sebanyak 2.08. Ternyata. Tekanan kerja yang serius akan terjadi di mana tidak akan berlaku budaya kerja yang positif. Ini seterusnya akan mengganggu prestasi kerja dan outputnya dalam bidang pendidikan yang diceburinya. Sememangnya tidak dapat dinafikan yang faktor kekangan masa merupakan tahap tekanan kerja yang tertinggi dalam sebilangan besar golongan pendidik berbanding dengan faktor yang lain. Ini diikuti dengan faktor bebanan tugas yang mempunyai nilai min sebanyak 3. Guru-guru yang menjalankan pelbagai tugas secara berlebihan juga mudah menjadi tertekan. tekanan kerja sememangnya akan mengganggu gaya hidup dan kesejahteraan hidup seseorang insan bergelar guru. Min yang diperolehi bagi faktor kekangan masa adalah 3. Walaupun golongan pendidik sememangnya terikat dengan tugas-tugas khas profesionnya. kekangan masa dan penghargaan. dalam Rohani 1994 dan Ahmad Azhari (1998).

ii. iii. . Mewujudkan suasana yang sihat dan harmoni iaitu perhubungan yang baik antara staf. guru-guru menerima tindakbalas yang positif dan dihargai. Menganjurkan program berkaitan pengurusan tekanan. pengurangan tugas-tugas pentadbiran sebarang tugas tambahan adalah berdasarkan kepada skil guru tersebut. polisi sekolah yang lengkap dan teratur. keputusan yang diambil berdasarkan perbincangan. membina persekitaran kerja yang ceria dan kerjasama yang baik untuk menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi.84 5. kursus ataupun seminar perlu memasukkan strategi berlandaskan agama dalam kandungan atau agenda program. 5.1 Pentadbir Sekolah i.4. Walaupun pada tahap tekanan kerja yang sederhana. sama ada dalam bentuk bengkel.4 Cadangan Memandangkan hasil kajian menunjukkan bahawa guru-guru dari tiga buah SJK(C) yang terpilih di Wilayah Persekutuan mengalami tahap tekanan kerja yang sederhana. Cadangan-cadangan yang dikemukakan ini difikirkan sesuai untuk mengurangkan tekanan kerja warga pendidik secara amnya. Berdasarkan kepada hasil kajian yang telah dijalankan. Pentadbir atau guru besar perlu mengubah gaya pentadbiran bersifat autokratik kepada gaya pentadbiran yang lebih mengutamakan pendekatan humanistik atau demokratik. berikut dapatlah dikemukan beberapa cadangan yang berkaitan dengan pengurusan tekanan guru di sekolah. maka ia harus ditangani dengan cara yang berkesan agar tidak wujud tekanan pada diri mereka.

emosi. 5. Punca stres juga boleh diperbincangkan daripada perspektif berikut birokasi pihak pengurusan pentadbiran .2 Guru-guru i. ii. Kajian ini hanya mengkaji tahap tekanan kerja dan empat faktor yang mendorong tekanan kerja di kalangan guru. Tetapi guru juga sepatutnya diberi pendedahan terhadap penjagaan aspek tersebut. maka adalah wajar kajian akan datang cuba mengkaji tekanan kerja yang dialami oleh guru-guru yang mempunyai pengalaman mengajar kurang daripada sepuluh tahun.5 Cadangan Kajian Lanjutan Skop kajian ini hanya tertumpukan kepada pupulasi Sekolah-sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) di Wilayah Persekutuan. maka pengkaji akan datang juga digalakkan untuk mengambil kira beberapa faktor punca lain yang boleh dijangka menjadi teras kepada punca stres kerja kepada guru. Badan yang segar akan mempunyai otak yang cerdas. rohani dan inteleknya. kajian akan datang dicadangkan mengambil kira samada kesemua SJK(C) ataupun gabungan SJK(C) dari beberapa negeri dan melihat perbezaan tekanan kerja di antara guru-guru di beberapa buah negeri yang lain.4. yang hanya terdiri daripada tiga buah sekolah sahaja. Melibatkan diri dalam aktiviti riadah. Amalan pemakanan perlu diberi panduan dan perhatian supaya bukan hanya murid-murid sahaja yang dijaga aspek jasmani. Oleh itu.85 5. Kajian ini hanya dikendalikan di kalangan guru-guru yang mempunyai pengalaman mengajar selama sepuluh tahun keatas. Maka kajian ini tidak dapat menyediakan generalisasi terhadap tekanan kerja untuk kesemua SJK(C) di seluruh kawasan Wilayah Persekutuan. senaman yang berterusan dan melakukan latihan jasmani dapat membantu melupakan tekanan yang dihadapi.

Diharapkan kajian ini dapat memberika sedikit gambar tentang tahap kemahiran yang ada dimiliki oleh guru di dalam menangani tekanan. Penyelidik berpendapat bahawa tahap stres guru-guru di SJK(C) kini masih belum lagi di tahap yang membimbangkan. langkah berjaga-jaga haruslah diambil bagi memastikan tahap stres guru ini tidak terus meningkat dan akhirnya membawa kesan negatif kepada bidang perguruan. Kajian yang akan datang boleh juga dijalankan di kalangan pihak pentadbir sekolah.6 Kesimpulan Profesion guru adalah salah satu daripada tugas yang sukar dan perlu kepada usaha pengorbanan yang tinggi. . 5. Pengurusan tekanan memerlukan kemahiran yang mesti dipelajari oleh semua anggota di dalam organisasi pendidikan. kajian ini hanya dijalankan di kalangan guru-guru yang bukan dari kalangan pentadbir sekolah. setiap pihak juga harus memberi sokongan dan membantu mengurangkan beban stres yang dihadapi oleh guru ini.86 sekolah. Dalam pada itu. Perkara ini perlu diberi perhatian sekurang- kurangnya melalui tindakan atau pelaksanaan penyelesaian secara berperingkat. faktor minat guru dalam profesion pendidikan dan jenis personaliti. Guru juga haruslah sentiasa bersifat positif dalam menghadapi cabarancabaran dalam dunia pendidikan hari ini bagi mengelakkan mereka terus berada dalam keadaan stres dan dan menjejaskan karier mereka sebagai seorang guru. Walaubagaimanapun. Kegagalan mengawal tekanan boleh mendatang kesan yang buruk bukan sahaja kepada individu terbabit tetapi juga imej organisasi. hubungan sosial atau kekeluargaan Selain itu. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap stres responden keseluruhannya adalah berada pada tahap yang sederhana.

Deraman (2003). Universiti Malaya. Millicent. Journal of Educational Research. E. Aziz Yusof (2000): Pengurusan dan gelagat organisasi di abad ke-21. Abel. Adam. Kertas Projek Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan. Ahmad Azahari Sarmun (1998). Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda. Journal of Vocational and Technical Education. Selangor Darul Ehsan. Stress. Stress and Internel Characteristics. Sewell and Joanne (1999). (1999). Abdullah. Educational Psychology. R.92. Ahmad Shakir (1998). Stress and Burnout in Rural and Urban Secondary School Teachers. Thesis (Masters). Abouserie. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.RUJUKAN Ab. (1996). 16(1):49-56.. Coping Strategies and Job Satisfaction in University Academic Staff. Kuala Lumpur. Universiti Teknologi Malaysia.No. Ahmad Azhari (1998). 16 (1). G. 7-22. Tinjauan Tahap dan Punca Stres di kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Negeri Perlis.1. Vol. Vocational teacher. Tekanan kerja guru di sebuah sekolah menengah di daerah Klang. Tesis . Tinjauan Tahap Tekanan dan Punca stress di Kalangan Guru Sekolah Sabak Bernam. Selangor: Prentice Hall. Tahap Dan Punca Stres di Kalangan Guru-guru yang Mengajar Kemahiran Hidup di Negeri Perlis.

Beech. Aminah Mahat (1999). Bimbingan Guru Hadapi Tekanan Menta. H. C. Australian Journal of Education Vol.M. Malaysia 5 Feb 1998. . Tesis Sarjana Muda. (1998). British Journal of Educational Psychology. Atkinson J.P. A behavioral approach to the management of stress. Kaedah Penyelidikan Sosial-ekonomi. (1988). Stress and Coping Strategies among Moroccan High School Teachers. Alderfer. 2003. Tahap dan Punca Stres di kalangan Guru-guru yang Mengajar di Sekolah Kebangsaan Selangor. England: Thorsons Publishers Limited. (1969). Journal of Education Studies.R. Universiti Teknologi Malaysia.88 Sarjana Muda. Ali Murat Sunbul (2003). An analysis of relations among locus of control. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.47 No. An Emperical Test of a New Theory of Human Needs Organization Behavior and Human Performance. Berita Harian (1999). United Kingdom: John Wiley and Sons.3. N. burnout and job satisfaction in Turkish high school teachers. Berita Harian 19 Julai. 69.1 April. Ahmad Mahdzan Ayob (1992).13-33. Berita Harian (2005). Berita Harian. Kuala Lumpur. (1982). Benmansour. Guru dakwa suasana kerja tak kondusi. 111-113. Job Satisfaction. Coping With Stress At Work. Berita Harian 31 Mac.

Kuala Lumpur. London: Routledge and Kegan Paul.(1991). Malaysia 13 Jan 1999. (1976). Teacher as hunger artist: Burnout: Its causes. J. Cole. Cooper. D. Falzon. (1968). Bittel. & Naylor. Industrial psychology It’s Theoretical & Social Founation. (1988). M. (1995).. Cooper. Blum.. A structural model of the dimensions of teacher stress. C. University of New South Wales. (1989). J. R. 69(2). L. Improving Supervisory Performance. Milton Keynes and Philadelphia: Open University Press. Baglioni. Borg.67. United State: Penguin Books.G. and Ralph. New York: McGraw Hill Book Co.D dissertation. Boyle. J. J. F. 86-91. R. M. New York: Harper & Row. M. K. A. (1998). Research in Education. Living With Stress. Dictionary of keywords in psychology.. and Walker. . effects and remedies. L. Cormarks. (2000).89 Berita Harian. S. D.M. Teaching and Stress. C.. Bruno. 48: 103-110. Byrne. Kertas Projek Bacelor Sains: (Pembangunan Manusia) yang tidak diterbitkan. L. Choy Lye (1997). M.G. British Journal of Education Psychology 65 : 49. (1990). Leadership Behaviors of Secondary School Principals and Teachers Satisfaction. Unpublished Ph.S. L. & Eaker. J. H. Bromn. Chei. Tekanan kerja di kalangan guru-guru di sebuah sekolah menengah kerajaan dan sebuah sekolah menengah swasta. J. Toward the Identification of stress in teachers.J. Contempory Education. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Deutsch. emotional health and job satisfaction in a University. .L. 833-845.90 Cox. A. Self reported sources of stress among psychotherapy stress. Allyn & Bacon. Tesis (B.R. Gajendra. (1994). Gold. Iilinois: Dorsay Press. Teachers managing stress and preventing burnout : The Professional Health Solution.B. Needham Height. D.. Professional Psychology : Research and Practice. R. Serdang: Universiti Putra Malaysia. (1993). E. Fontana. gender and personality factor in teachers.K. D. Studies in Personal and Industrial Psychology. Duane Brown & David J. T. Universiti Putra Malaysia.C: The Falmer Press. M.C. Projek penyelidikan yang tidak diterbitkan. The Recognition and Measurement of Stress: Conceptual and Methodological Issues. J. Ruth.Ed) yang tidak diterbitkan. What is educational research? Britain: Gower Publishing Company Limited. (1980). 57 : 279-288. Job stressor and their effects on physical health. Simon & Schuster Company.(1996). (1984). Dua. Srebalus (1996). Journal of Education Administration 32(1) : 59-78. & Roth. A.V. (1981). C. 628-647. (1984)..Tekanan Kerja di kalangan Guru-guru di sebuah Sekolah Menengah Kerajaan dan Sebuah Sekolah Menengah Swasta. Stress lever. Fleishman. a & Bass.A. K. Y. (1993). 15. Introduction to be the Counseling Profession. Tekanan Kerja dan hubungan keluarga di kalangan guruguru dari Sarawak. MA 02194. Fortuna bt Jali (2001). Washington. R. British Journal of Education Psychology. & Abouserie. Chei. Evaluation of Human Work.

Vroom and Edward L. 159-167.S. New York: McGraw. Lazarus. Journal of Education Psychology. Kyriacou. Jaafar Muhammad (2003). 133-149. Lazarus. Appraisal. Psychological Stress and The Coping Process. R. E. . American Journal of Psychologist.M. R. Kelakuan organisasi. Opton. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. S. 3(2). & Folkman.. An International review. (1984). Hatta Sidi dan Ruzanna Zam Zam. 48. Kuala Lumpur. J. & Sutcliffe. (1987). Kloska.56. New York: McGrwa. (1975). Menjaga kesihatran jiwa. Teacher Characteristics And The Quality of Child And Teacher Relationship.J (1996). Deci (Eds). (2003). “Stress. Baltimore. New York: Springer. 28(2). Hatta Sidi dan Mohammed Hatta Shaharom (2002). J. Kenneth..P.Hill. F (1972). Mengurus Stres. S. C. A cognitively Oriented Psychologist Looks at Biofeedback. Teacher Stress and Burnout. Kuala Lumpur : PTS Publications & Distributors. Teacher stress : Prevalence. British Journal of Education Psychology. & Ramasut. C. S. R. The Motivatio-hygiene Theory: In Victor H.19-26. Fundamental statistics in psychology and education.(1985). Lazarus. Pendekatan yang praktikal. Management and Motivation 1. (1956). (1978). A.30.7-22. Teknik mengurus stress. a. Leeds Publications.Hill. (1996). Maladjustnent and Therapeutic Education.91 Guilford. 29: 145152. And Coping”. Kyriacou. MD: Penguin Books. Herzberg. sources and Symptoms. Teacher Stress.

Leung. Mohamad Fauzi bin Bahadun (1999). Kuala Lumpur.0 For Windows. Kedah Darul Aman. D. Chicago: Rand Mc. Mohamad Razali dan Abang Ali (1999). Lim Kwee Ling (2001). Projek Penyelidikan bagi Sarjana yang tidak diterbitkan.. L. Pengenalan Kepada Analisis Data Berkomputer SPSS 10. The Nature And Cause of Job Satistaction. The role of control. Universiti Utara Malaysia.A (1976). Projek Sarjana Pendidikan di Universiti Teknologi Malaysia. Beban tugas Guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah di Daerah Kubang Pasu. Sarawak. Mohd Salleh Abu dan Zaidatun Tasir (2001). Locke. USA : Allyn and Bacon. Universiti Teknologi Malaysia. . Pengantar Psikologi: Satu Pengenalan Asas Kepada Jiwa dan Tingkah Laku Manusia. job satistation and psychological distress among university teachers in Hong Kong. Siu. Kuala Lumpur : Venton Publishing.A. Psychology. Handbook of Industrial And Organizational Psychology. Ghafar (1999). Projek Penyelidikan Sarjana yang tidak diterbitkan. Nally. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Siew Fong (2004). Sarawak. T. Mahmood Nazar Mohamed (2004). & Speetor P. Faculty Stressors. 7(2). (2000). Penyelidikan Pendidikan. dlm Dunnete. (1994). M. Satu Tinjauan PSM Pendidikan Universiti Malaysia.92 Lefton.E. O. Strat egi Menangani Tekanan di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Zon A di Bahagian Kuching/ Samarahan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Skudai. Tekanan Kerja Guru-guru SJKC di Zon Pudu. International Journal of Stress Management. Mohamad Najib Abd. Liew. E. 121-138. Kepimpinan Transformasi dan Kepuasan Kerja Guru.

93 Manthei.23(2). Teacher Stress: A Critical Review of Recent Finding and Suggestion For Future Durections. R. (1995). Sarawak. Heinemann Ltd. (1993). Mohd. 23 (2): 145-163.. Matt Jarvis (2000).1454163. Kedah Darul Aman. Teacher Stress and Negative Outcomes in Canterbury State School. Projek Penyelidikan yang tidak diterbitkan. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Stres Guru: Kajian di Kalangan Kakitangan Sumber Kemahiran Hidup Sekolah Menengah Negeri Johor. R. R. . Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Strategi Menangani Tekanan di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Zon A di Bahagian Kuching/Samarahan. Stress News January. Teacher Stress and negative Outcomes in Canterbury States Schools. New Zealand Journal of Education Studies. Tesis Sarjana Sains. Musleh Yunos (1996). A. (1992). McCormick. Mohd. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Mokhtar b. Satu Tinjauan Projek Sarjana Muda Pendidikan.1. Majid Konting (1993). Tesis Sarjana Pengurusan Teknologi yang tidak diterbitkan. Great Britain: Butterworth. C. Bintulu: Universiti Malaysia Sarawak. Razali dan Abang Ali (1999). Starl Kepimpinan Pengetua Sekolah Berasrama Penuh dan kaitannya dengan Kepuasan Kerja Guru. Mohd. Ahmad (1998). Murdock. & Scutte. J. New Zealand Journal of Educational Studies. & Solman. (1988). Personal effectiveness. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tekanan kerja di kalangan guru sekolah menengah: Satu kajian di Daerah Kulim Bandar Baharu. dan Solman. Hasidin Zaini. Universiti Sarawak Malaysia. Mohd. 14.

Self-reported Work and Family Stress of Female Primary Teachers. p11. Punch. Vol. 68.16. Simon. (1990). C. British Educational Research Journal. Otta. Hubungan bebanan kerja dengan tekanan kerja di kalangan guru lelaki dan guru wanita di sebuah sekolah rendah di kawasan Bandar. Narella Thomas.94 Murphy. Kertas Projek Ijazah Sarjana Pendidikan.(1998) Scottish and Australian Teacher Stress and Train: A Comparative Study. 159-167.4. Anthony.47 No. Pithers. Rosemaria (1986). Jun 2000.R. 1 Chart. No. L April. & Sutcliffe. Pierce. Pola Pemilihan Respon Menangai Ketegangan dan Hubungan dengan Punca-punca Ketegangan di Kalangan Guru-guru. Educational Psychology in Practice. The educational psychologist’s role in stress management training within a Local authority. British Journal Education Psychology. 13p. Sources and Symptoms. Punanesvaran A. Melbourne. and Molly. Correlates of Psychological Distress among Secondary School Teachers.N. 48.M. Kertas Projek Ijazah sarjana Muda Sastera yang tidak diterbitkan.R. J. & Soden.T. Teacher Stress Pravalence.Nadairaja (2000). Universiti Kebangsaan Malaysia. Brintish Journal of Educational Psychology. Claridge. K. Psychological and biographical differences between secondary teachers experiencing high and low levels of stress.E: (1990).& Tuettmann. Hill of Content Publishing Company.369-382. Riacou. Noriah (1994). British Journal of Educational Psychology. Vol 16 Issue 2. (2000).F. . Teacher under stress. Australian Journal of Education Vol. 60:37-51. Valerie Clarke and Judy Lavery (2003). (1978b). C. G. 2003. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.269-279.

Lubers. (1994). Sapora Sipon (2007).M. Pendidik Mesti Bijak Kawal Emosi. (1999). Stress Without Distress. The International Encyclopedia of Education. Guru Malaysia (2) KPPK. The Effective of Japanese Style of Management: A Review and Critique. Kuala Lumpur. Serdang: Universiti Putra Malaysia. 27 Julai 2007. P. 57.95 Rosmawati Abdullah (1999). & Lewis. 121-136. Process Consultation Revisited: Building the Helping Relationship. Great Britain: Penganon. (1974). Unstructured perceptions of work related stress : an explaratory qualitative study occupational stress: A Handbook. New York: Harper And Row. Salvo. Russell Joseph (2000). University of Kentucky.D Dissertation. Schein Edgar (1999). A comprehensive study of stress in the public accounting profession.Wesley.J. L. Smith. (1992). Sidang Pengarang.. Journal of Occupational Psychology. MA: Addison.D. J.. Kertas Projek yang tidak diterbitkan. . R. Tekanan kerja di kalangan guru-guru di sekolah menengah serta punca dan faktor kerja dan bukan kerja. B. Reading. Ed. Teachers Stress and Burnout. Shahbuddin Hashim & Rohaizani Ismail (2003).. Sanders. V. Ph. Schwab. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors Sdn Bhd. Psikologi pembelajaran dan personality. Beban Guru Kian Bertambah. (1994). Stress free teaching. London : Taylor and Francis Ltd. “Utusan Malaysia”.C. dlm. Rossi. London: Kogan Page Limited. 2nd. H. Selye. A.C. (1994).

Huat Chye (1996). (1999). Kuala Lumpur. Pengaruh faktor sekolah ke atas tekanan guru. Ketegangan dan hubungan dengan kepuasan kerja di kalangan anggota polis di Ipoh. Universiti Kebangsaan Malaysia: Latihan Ilmiah B. Tang. burnout and job satisfaction. Teoh. Buletin Kementerian Pendidikan (Jilid 5. Sulaiman. February 22-24. Tan. Esah (1997). (1999). Sharif (1991). m. & Yueng. Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Ketegangan serta Kesannya ke atas Guru-guru di Sebuah Sekolah di Kajang. Kaedah Penyelidikan Komunikasi dan Sains Sosial. T. Siti Radziah Mohd Said (1982). Jabatan Ilmu Pendidikan MPTI 1997. Projek Penyelidikan Sarjana yang tidak diterbitkan. Negeri Sembilan.Ed. Chin Yiap (1988). Bil. Latihan ilmiah yang tidak diterbitkan. Ijazah Sarjana Sains. Tekanan kerja di kalangan guru-guru sekolah menengah dalam kawasan Felda Jempol. Hong Kong.A(Hons). Tesis (M. Cabaran Guru Dalam Menghadapi Wawasan Pendidikan. Siti Rohani Md. Paper presented at the International Conference on Teacher Education.2) m. Jabatan Psikologi Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Sidang Pengarang. (1996).s: 52. Tekanan kerja di kalangan guru SJKC dalam daerah Gombak. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia. . Syed Arabi Idid (1993).) yang tidak diterbitkan.) yang tidak diterbitkan.s. Guru Disaran Tanam Nilai Mulia di Kalangan Pelajar.s: 20-22. Stres di kalangan pensyarah Maktab Perguruan Temenggung Ibrahim: Satu kajian kes. A. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Dewan Bahasa dan Pustaka.Ed. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Wan Ameran Wan Amat (2000). Tesis (M. Hong Kong teachers Sources of stress.96 Sidang Pengarang. Jurnal Guru 16 Mei.

Serdang: Universiti Putra Malaysia. Managing stress. Midlesex. Yong. Factor Affecting Occupational Stress Among Teachers of a Secondary School in Sarawak. Ing Thung (1999). (1987). Unpublished Master’s Thesis. J.C. . Wingte D. Encyclopedia. (1972). Harmansworth. Penguin Book.97 Ward. The Penguion Medical. Essex : Gower Publishing Company Ltd.

98 .

JOHOR BAHRU JOHOR. SEKIAN.99 FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI 80990. Kerjasama yang anda berikan didahuli dengan ucapan terima kasih. (Kemahiran Hidup). Adalah diharapkan agar para guru dapat memberikan jawapan kepada soalan yang dikemukakan dengan jujur dan ikhlas. TERIMA KASIH. Tarikh : ________________ . TAJUK KAJIAN: FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TEKANAN KERJA (STRES) DI KALANGAN GURUGURU SJK(C): SATU KAJIAN DI TIGA BUAH SEKOLAH DI WILAYAH PERSEKUTUAN. Semoga dengan kerjasama ini akan mempertingkatkan lagi kesahihan kajian ini. Segala maklumat rahsia dan hanya kepentingan bagi tujuan kajian ini sahaja. SOAL SELIDIK Soal selidik ini adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumat kajian di atas. Disediakan oleh: WOO SEW FUN Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan.

anda dikehendaki memberi maklumat mengenai latar belakang anda.35 tahun d) 41 .100 Nota: Segala butir-butir yang terkandung didalam soalselidik ini adalah sulit dan hanya untuk kegunaan kajian semata-mata. 1 – 5 tahun c) 11 – 15 tahun e) melebihi 20 tahun [ [ [ ] ] ] b) 6 . Kelulusan Ikhtisas a) Sijil Perguruan c [ ] ] b) Diploma Perguruan [ d) Sarjana [ ] ] Ijazah Sarjana Muda [ 5.40 tahun e) melebihi 46 tahun [ [ [ ] ] ] b) 31 . Jantina a) Lelaki [ ] b) Perempuan [ ] 2. Bahagian A merupakan latar belakang responden manakala Bahagian B mengandungi soalansoalan berkaitan dengan Inventori Tahap Tekanan Kerja dan Bahagian C pula mengandungi soalan-soalan berkaitan dengan Inventori Tekanan Kerja Guru. BAHAGIAN A Di dalam bahagian ini.Anda dikehendaki untuk menandakan [ / ] atau mengisikan diruang yang disediakan. Nama anda tidak akan dikaitkan dengan sebarang cara data ini diproses atau semasa di analisis dalam laporan akhir atau pada masa-masa akan datang. Pengalaman mengajar a. 1. Umur a) 26 . Status Perkahwinan a) Bujang c) Janda/ Duda [ [ ] ] b) Berkahwin [ ] 4.45 tahun [ [ ] ] 3.10 tahun d) 16 – 20 tahun [ [ ] ] . Maklumat ini akan menolong penyelidik menganalisis maklum balas anda.30 tahun c) 36 .

TP J KK AK K 1 2 3 4 5 2 3 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 6 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 9 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 10 .101 BAHAGIAN B Arahan : Sila BULATKAN jawapan anda pada angka dari 1 hingga 5 berdasarkan pilihan yang anda rasakan sesuai. Saya menggunakan ubat untuk mengurangkan perasaan cemas dan bimbingan disebabkan oleh kerja. Panduan Kenyataan Tidak Pernah Jarang Kadangkala Agak kerap Kerap Ringkasan TP J KK AK K Skor 1 2 3 4 5 Item 1 Pernyataan Saya mempunyai pemikiran negatif dan perasaan tertekan yang berpanjangan akibat dari masalah yang berkaitan. Saya kerap berasa bosan semasa berkerja. Saya berpendapat bahawa perubah tabiat makanan (makan berlebihan/ kurang) disebabkan masalah yang berkaitan dengan kerja. emosi dan fizikal selepas kerja. Saya menghadapi masalah dalam membuat keputusan. Saya berpendapat bahawa peningkatan kelalaian dalam menjalankan tugasan meningkat. Saya kerap menghadapi selesema dan jangkitan virus pada hari berkerja. Kualiti kerja saya telah merosot. Kecekapan dalam pekerjaan berkurangan berbanding dengan dahulu. Saya berasa sangat letih dari segi rohani.

102 11 Saya berpendapat bahawa tidak peka (tidak sensetif) terhadap perasaan orang lain di tempat kerja. Saya berpendapat bahawa hubungan yang tegang dengan majikan, rakan sekerja, kawan dan ahli keluarga. Saya kurang tumpuan semasa melaksanakan sesuatu tugasan. Saya berasa ketidakpuasan terhadap kerja. Saya kerap muram, cepat marah dan tidak sabar semasa berkerja. Saya kurang ataupun tiada semangat waktu berkerja. Saya berasa letih yang berpanjangan di tempat kerja walaupun selepas cukup tidur. Saya kerap berasa kecewa pada waktu pejabat (semasa berkerja). Saya keinginan untuk menarik diri dari tuntutan pekerjaan. Saya kerap berfikir untuk meletak jawatan ataupun bertukar tempat kerja.

1

2

3

4

5

12

1

2

3

4

5

13

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4

5 5 5 5 5

14 15

16 17

18

1

2

3

4

5

19

1

2

3

4

5

20

1

2

3

4

5

103 BAHAGIAN C

Arahan : Sila BULATKAN jawapan anda pada angka dari 1 hingga 5 berdasarkan pilihan yang anda rasakan sesuai. Panduan

Kenyataan Tidak ada tekanan (No Stress) Tekanan rendah (Mild Stress) Tekanan sederhana (Moderate Stress) Tekanan tinggi (Much Stress) Tekanan sangat tinggi (Extreme Stress)

Ringkasan T TR TS TT TST

Skor 1 2 3 4 5

Item

Pernyataan

T

TR TS TT TST

1 2 3

KARENAH PELAJAR Mengendalikan pelajar-pelajar yang bermasalah disiplin. Tingkah laku pelajar yang kurang sopan dan biadab. Saya berasa seolah-olah saya akan diancam setelah saya menghukum murid-murid yang melanggar disiplin. Saya berasa bersalah apabila ramai murid-murid saya tidak lulus ujian yang saya beri. Saya tidak dapat tidur apabila ramai murid saya tidak memahami pengajaran saya.

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

4

1

2

3

4

5

5

1

2

3

4

5

6 7

BEBAN TUGAS Saya pening semasa menyiapkan rancangan mengajar. Saya berasa bahawa tugas-tugas di sekolah menyebabkan saya sentiasa sibuk. Saya terpaksa menyiapkan kerja sekolah di rumah. Melakukan kerja-kerja pentadbiran yang bukan di dalam bidang tugas. Saya dilawati oleh jemaah nazir sekolah.

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

8 9

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

10

1

2

3

4

5

104

KEKANGAN MASA 11 12 Saya mempunyai masa rehat yang singkat sahaja. Saya mempunyai kekurangan masa untuk memberi tumpuan kepada pelajar secara individu. Saya mempunyai jumlah waktu mengajar yang banyak. Saya tidak dapat menghabiskan sukatan pelajaran. Saya terpaksa menjadi guru ganti apabila ketidakhadiran guru lain. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

13 14 15

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

PENGHARGAAN 16 Peluang kenaikan pangkat yang terhad dalam profesion perguruan. Kerja-kerja saya kurang dihargai oleh pentadbir. Struktur kerjaya guru yang kurang menarik. Saya tidak diberi kebebasan untuk memilih matapelajaran opsyen. Saya tidak mempunyai suara dalam membuat keputusan. 1 2 3 4 5

17 18 19

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

20

1

2

3

4

5

105 .

106 .

107 .

108 .

109 .

110 .

111 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful