SDIT ASSALAMAH UNAGARAN

LUTHFIA AISYAH LUQMAN, KELAS IV AR RAZI

SEJARAH NABI MUHAMMAD SAW
Muhammad dalam bahasa Arab berarti dia yang terpuji . Muslim mempercayai bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad adalah penyempurnaan dari agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Mereka memanggilnya dengan gelar Rasul All h ( ), dan menambahkan kalimat Shalallaahu Alayhi Wasallam ( , yang berarti semoga Allah memberi kebahagiaan dan keselamatan kepadanya ; sering disingkat S.A.W atau SAW ) setelah namanya. Selain itu Al-Qur an dalam Surah As-Saff (QS 61:6) menyebut Muhammad dengan nama Ahmad ( ), yang dalam bahasa Arab juga berarti terpuji .

Tugas Lomba Penulisan Sejarah Nabi Muhammad SAW

ia dijaga oleh pamannya. yang berhasil meraih keberhasilan luar biasa baik dalam hal agama maupun hal duniawi. yang dalam bahasa Arab juga berarti terpuji .ur an dalam Surah As-Saff (QS 61 6) menyebut Muhammad dengan nama Ahmad ( ). Menurut Ha Muhammad adalah satu-satunya orang rt. Abdullah. Dimana Adnan merupakan keturunan lakilaki ke tujuh dari Ismail bin Ibrahim. di bagian Selatan Jazirah Arab. menyatakan ba hwa ia lahir pada hari Jumat. sesuai dengan arahan para Imam yang merupakan keturunan langsung Muhammad. menetapkan Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. kendati mereka berbeda pendapat tentang tanggalnya. KELA AN Para penulis sirah (biografi) Muhammad pada umumnya sepakat bahwa ia lahir di Tahun Gajah. Aminah meninggal dunia di Abwa yang terletak tidak jauh dari Yatsrib. Setelah ibunya meninggal. Setelah beberapa hari. Hampir semua ahli hadits dan sejarawan sepakat bahwa Muhammad lahir di bulan Rabiulawal. sekawanan biribiri dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman yang kemudian mengasuh Nabi. 12 Rabiulawal atau (2 Agustus 570M). maupun ilmu pengetahuan. Kedua kota tersebut terletak di daerah Hejaz (Arab Saudi saat ini). jauh dari pusat perdagangan. Di kalangan Syi ah. Menurut biografi tradisional Muslim (dalam bahasa Arab disebut sirah). Dia memimpin bangsa yang awalnya terbelakang dan terpecah belah. Muhammad lahir di kota Mekkah. Hart. Abd al-Muththalib. KET NAN Silsilah Muhammad dari kedua orang tuanya kembali ke Kilab bin Murrah bin Ka b bin Lu ay bin Ghalib bin Fihr (Quraish) bin Malik bin an-Nadr (Qais) bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah (Amir) bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma`ad bin Adnan. Ia meninggalkan harta lima ekor unta. Muhammad dijaga oleh kakeknya. yaitu keturunan Sam bin Nuh. Setelah kakeknya meninggal. Libanon dan Pales tina). sering disingkat S. Namun dalam perjalanan pulang. Nabi Muhammad lahir diperkirakan sekitar 20 April 570/ 571 di Mekkah ( Makkah ) dan wafat pada 8 Juni 632 di Madinah. Selain itu Al. Pada saat Muhammad berusia enam tahun.W atau SAW ) setelah namanya. yang berarti semoga Allah memberi kebahagiaan dan keselamatan kepadanya . ¦ ¨ § ¥ ¦ ¡  ¥  ¨ ¨ ©     ¤ £¢   2|Page . Abu Thalib. ibunya Aminah binti Wahab mengajaknya ke Yatsrib (Madinah) untuk mengunjungi keluarganya serta mengunjungi makam ayahnya. seni. ketika Muhammad masih dalam kandungan. sedangkan kalangan Sunni percaya bahwa ia lahir pada hari Senin. 17 Rabiulawal. 12 Rabi ul Awal tahun 571 Masehi (lebih dikenal sebagai Tahun Gajah).A. dan dikuburkan di sana. suatu tempat yang ketika itu merupakan daerah paling terbelakang di dunia. ibunya jatuh sakit. dalam bukunya The 100. yaitu tahun 570 M. Mereka memanggilnya dengan gelar Rasul All h ( menambahkan kalimat Shalallaahu Alayhi Wasallam ( . A T NA ANYA Muhammad dalam bahasa Arab berarti dia yang terpuji . dan nabi-nabi sebelumnya. Muhammad lahir di hari Senin. Ayahnya. Muslim mempercayai bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad adalah penyempurnaan dari agama -agama yang dibawa oleh ). meninggal dalam perjalanan dagang di Yatsrib.Sejarah Nabi Muhammad SAW MUHAMMAD SAW bin Abdull h adalah pe bawa ajaran Islam dan diyakini oleh umat Muslim sebagai nabi Allah (rasul) yang terakhir. Michael H. Ketika inilah ia diminta menggembala kambing-kambingnya disekitar Mekkah dan kerap menemani pamannya dalam urusan dagangnya ke negeri Syam (Suriah. menjadi bangsa maju yang bahkan sanggup mengalahkan pasukan Romawi di medan pertempuran.

para janda dan anak-anak yatim serta berbagi penderitaan dengan berusaha menolong mereka. Akhirnya. Ia juga menghindari semua kejahatan yang biasa di kalangan bangsa Arab pada masa itu seperti berjudi. Ia hidup dengan cara amat sederhana dan membenci sifat-sifat angkuh dan sombong. Pada suatu malam sekitar tanggal 17 Ramadhan/ 6 Agustus 611. Saya tidak bisa membaca . Jibril mengulangi tiga kali meminta agar Muhammad membaca. Ia adalah seseorang yang memiliki status tinggi di suku Arab dan Khadijah sering pula mengirim barang dagangan ke berbagai pelosok daerah di tanah Arab. Seseorang yang telah mendengar tentang anak muda yang sangat dipercaya dengan adalah seorang janda yang bernama Khadijah. Bacalah. MEMPEROLEH GELAR Ketika Muhammad berumur 35 tahun. Ia bisa berhari-hari bertafakur dan beribadah disana dan sikapnya itu dianggap sangat bertentangan dengan kebudayaan Arab pada zaman tersebut dan di sinilah ia sering berpikir dengan mendalam. Saat itu ia sangat masyhur di antara kaumnya dengan sifat -sifatnya yang terpuji. Jibril berkata: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. tetapi ia masih memiliki kecantikan yang menawan. ia bersatu dengan orang -orang Quraisy dalam perbaikan Ka bah. hingga akhirnya beliau memperoleh gelar Al-Amin yang artinya Orang yang dapat Dipercaya. meminum minuman keras. Reputasi Muhammad membuatnya terpesona sehingga membuat Khadijah memintanya untuk membawa serta barang-barang dagangannya dalam perdagangan. Akhirnya. karena pada saat itu suku Quraisy memiliki adat dan budaya yang lebih menekankan perkawinan dengan gadis ketimbang janda. tidak menjadi halangan bagi mereka. sehingga ia dikenal sebagai As-Saadiq yang memiliki arti Yang Benar. membuatnya dipercaya sebagai agen penjual perantara barang dagangan penduduk Mekkah. KERA LAN Muhammad dilahirkan di tengah-tengah masyarakat terbelakang yang senang dengan kekerasan dan pertempuran dan menjelang usianya yang ke-40. yang mengajar manusia dengan  3|Page . dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. ia lebih memilih untuk mendistribusikan keuangannya kepada hal hal yang lebih penting. Perdagangan menjadi hal yang umum dilakukan dan dianggap sebagai salah satu pendapatan yang stabil. ketika Muhammad sedang bertafakur di Gua Hira . Ia menjawab. Pada saat itu Muhammad berusia 25 tahun sedangkan Khadijah mendekati umur 40 tahun. tetapi jawabannya tetap sama. Walaupun harta kekayaan mereka semakin bertamb Muhammad tetap sebagai orang yang ah. Diriwayatkan pula bahwa Muhammad percaya sepenuhnya dengan ke -Esaan Tuhan. Ia pula yang memberi keputusan di antara mereka tentang peletakan Hajar alAswad di tempatnya. Ia diminta membaca. memiliki gaya hidup sederhana. memohon kepada Allah supaya memusnahkan kekafiran dan kebodohan. berkelakuan kasar dan lain -lain. ia sering menyendiri ke Gua Hira sebuah gua bukit sekitar 6 km sebelah timur kota Mekkah. Malaikat Jibril mendatanginya. Jibril membangkitkannya dan menyampaikan wahyu Allah di telinganya. Muhammad menemani pamannya berdagang ke arah Utara dan secepatnya tentang kejujuran dan sifat dapat dipercaya Muhammad dalam membawa bisnis perdagangan telah meluas. Perbedaan umur yang sangat jauh dan status janda yang dimiliki oleh Khadijah. Muhammad dijanjikan olehnya akan dibayar dua kali lipat dan Khadijah sangat terkesan dengan sekembalinya Muhammad dengan keuntungan yang lebih dari biasanya. Kaumnya sangat mencintai beliau. Muhammad pun jatuh cinta kepada Khadijah kemudian mereka menikah. Ia menyayangi orang-orang miskin. a mulai i mempelajari ilmu bela diri dan memanah. yang kemudian dikenali sebagai Jabal An Nur. begitupula dengan ilmu untuk menambah keterampilannya dalam berdagang.BERKENALAN DENGAN KHADIJAH Ketika Muhammad mencapai usia remaja dan berkembang menjadi seorang yang dewasa.

Wahyu turun kepadanya secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. Khadijah mengajak Muhammad mendatangi saudara sepupunya. Kebanyakan dari mereka yang percaya dan meyakini ajaran Muhammad adalah para anggota keluarganya serta golongan masyarakat awam. Namun pada awal tahun 613. Mendengar cerita yang dialami Muhammad. ia menceritakan pengalamannya kepada sang istri. turut hadir dalam pertemuan tersebut. memperbolehkan orang-orang Islam berhijrah ke negaranya dan melindungi mereka dari tekanan penguasa di Mekkah. Masyarakat jahiliyah Arab dari berbagai suku berziarah ke Ka bah dalam suatu kegiatan tahunan. mereka lalu bersumpah untuk melindungi Islam. Zaid bin Haritsah dan Bilal. membaca). disingkirkan dan diasingkan. Kesemua pemeluk Islam pertama itu disebut dengan As-Sabiqun al-Awwalun. Muhammad mengumumkan secara terbuka agama Islam. sedangkan sebagiannya diterjemahkan dan dihubungkan dengan ayat ayat yang lain. Untuk lebih menenangkan hati suaminya. Muhammad mengambil peluang ini untuk menyebarkan Islam. Setelah pengalaman luar biasa di Gua Hira tersebut. Rasulullah (Muhammad) dan orang-orang Islam Mekkah. Negus. sekumpulan masyarakat Islam dari Yathrib datang lagi ke Mekkah. mereka akan memusuhi dan melawannya. Muhammad hanya menyebarkan agama terbatas kepada teman-teman dekat dan kerabatnya. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. yaitu penganut agama Islam. bahwa ia telah dipilih oleh Tuhan menjadi seorang nabi. tindakan dan persetujuannya. atau 39 tahun 3 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun syamsiah (penanggalan berdasarkan matahari). MENDAPATKAN PENGIKUT Selama tiga tahun pertama. Tahun berikutnya. yang banyak mengetahui nubuat tentang nabi terakhir dari kitab-kitab suci Kristen dan Yahudi. Banyak tokoh-tokoh bangsa Arab seperti Abu Bakar. Ketika itu ia berusia 40 tahun 6 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun kamariah (penanggalan berdasarkan bulan). Setelah menganut Islam. Kebanyakan ayat-ayatnya mempunyai arti yang jelas. yang terkenal dengan nama As-Sunnah.perantaraan (menulis. Abdul Rahman bin Auf. yaitu Waraqah bin Naufal. kaumnya akan mengatakan bahwa ia seorang penipu. kota yang berjarak sekitar 200 mil (320 km) di sebelah Utara Mekkah. Akibat halangan dari masyarakat jahiliyyah di Mekkah. Setelah hal itu lewat. Zubair bin Al Awwam. Ali. Mereka 4|Page . dengan rasa ketakutan dan cemas Muhammad pulang ke rumah dan berseru pada Khadijah untuk menyelimutinya. Al-Quran dan AsSunnah digabungkan bersama merupakan panduan dan cara hidup bagi mereka yang menyerahkan diri kepada Allah . Amr bin Nufail masuk Islam dan bergabung membela Muhammad. Utsman bin Affan. Mereka menemui Muhammad dan beberapa orang Islam dari Mekkah di suatu tempat bernama Aqabah secara sembunyisembunyi. Wahyu tersebut telah diturunkan menurut urutan yang diberikan Muhammad. karena ia merasakan suhu tubuhnya panas dan dingin secara bergantian. pada tahun 622 hijrah ke Madinah. Abbas bin Abdul Muthalib. dan dikumpulkan dalam kitab bernama Al Mushaf yang juga dinamakan Al. sebagian orang Islam disiksa. Waraqah pun berkata. HIJRAH KE MADINAH Di Mekkah terdapat Ka bah yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim.(Al Alaq 96: 1-5) Ini merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Muhammad. Di antara mereka yang tertarik dengan seruannya ialah sekumpulan orang dari Yathrib (dikemudian hari berganti nama menjadi Madinah). dan mereka menjalankanberbagai tradisi keagamaan mereka dalam kunjungan tersebut.Qur n (bacaan). Sebagian ayat-ayat adapula yang diterjemahkan oleh Muhammad sendiri melalui percakapan. Kemudian Waraqah menyebutkan bahwa An-Nâmûs al-Akbar (Malaikat Jibril) telah datang kepadanya. Penyiksaan yang dialami hampir seluruh pengikutnya membuat lahirnya ide berhijrah (pindah) ke Habsyah. Ubaidah bin Harits. antara lain Khadijah. Mereka menemui Muhammad di tempat mereka bertemu sebelumnya. Muhammad sendiri. raja Habsyah. yaitu pamannya yang saat itu belum menganut Islam. dianiaya.

Penduduk Makkah yang khawatir kemudian setuju untuk menyerahkan kota Makkah tanpa perlawanan. masjid itu satu-satunya tempat berkumpul yang ditetapkan untuk orang orang Islam. Beliau senantiasa mencuci tangan sebelum dan sesudah tiap kali makan. tetapi tidak pelak lagi bahwa mereka biasa memberikan warna tegas di atas tuturan mereka dengan melontarkan kata-kata sumpah dalam kadar yang cukup banyak. belum pernah terjadi dalam sejarah Mekkah dan Arabia. terutama ! 5|Page . Walaupun demikian. beliau akan menetapkan menjadi kewajiban untuk tiap-tiap orang muslim menggosok gigi sebelum mengerjakan kelima waktu sholat. Di Madinah. perjanjian itu kemudian diingkari oleh pihak Quraish dengan cara menyerang sekutu umat Islam. Beliau sangat memberikan perhatian. artinya orang yang terpercaya. Oleh karena Rasulullah saw sangat istimewa menekankan kebersihannya. Setelah berlangsung selama kurang lebih dua bulan. Satu perjanjian damai kemudian dibuat dengan pihak Quraish. padahal waktu itu beliau belum dinyatakan se bagai Nabi. Hal itu menjadi bukti bahwa Rasulullah saw memiliki sifat itu dalam kadar begitu tinggi sehingga dalam pengetahuan dan ingatan kaumnya tidak ada orang lain yang dapat dipandan menyamai dalam hal itu. Hal itu merupakan suatu kekecualian bagi bangsa Arab. suatu kebiasaan yang masih tetap berlangsung sampai hari ini juga. Diriwayatkan tentang Rasulullah SAW bahwa segala tutur kata beliau senantiasa mencerminkan kesucian dan bahwa beliau (tidak seperti orang-orang kebanyakan di zaman beliau) tidak biasa bersumpah (Turmudzi). memusnahkan semua berhala yang ada di sekeliling Ka bah. masyarakat Islam dari Mekkah pada akhirnya berhasil sampai dengan selamat ke Yathrib. Tetapi Rasulullah saw menjunjung tinggi nama Tuhan sehingga beliau tidak pernah mengucapkan tanpa alasan yang sepenuhnya dapat diterima. dan kemudian memberikan amnesti umum dan menegakkan peraturan agama Islam di kota Mekkah. Beliau senantiasa menggosok gigi beberapa kali sehari dan begitu telaten melakukannya sehingga beliau biasa mengatakan bahwa andaikata beliau tidak khawatir kalau mewajibkannya akan memberatkan. Peristiwa ini. Quraish Makka yang mengetahui hal ini h kemudian melancarkan beberapa serangan ke Madinah. masyarakat jahiliyah Mekkah berusaha menghalang-halanginya. orang-orang Islam akan mendapat peluang untuk mengembangkan agama mereka ke daerah-daerah yang lain. Mengetahui bahwa banyak masyarakat Islam berniat meninggalkan Mekkah. Muhammad menyetujuinya. PENAKLUKAN MEKKAH Pada tahun ke-8 setelah berhijrah ke Madinah. akan tetapi semuanya dapat diatasi oleh umat Islam. AKHLAK RA ULULLAH Dikemukakannya beberapa contoh Akhlaq yang mulia Sayyidina AL-MUSHTHOFA. Kami tidak mengatakan bahwa orang-orang Arab di zaman Rasulullah saw biasa mempergunakan bahasa kotor. bahkan cermat sekali dalam soal kebersihan badan.000 orang. Kaum Arab g terkenal dengan ketajaman otak mereka dan apa-apa yang mereka pandang langka. Umat Islam bebas beribadah (shalat) dan bermasyarakat di Madinah. yang kemudian dikenal sebagai Madinah atau Madinatun Nabi (kota Nabi). Muhammad memimpin umat Islam menunaikan ibadah haji. Muhammad saw adalah agar kita mengetahui dan mencontohnya dalam setiap aspek kehidupan kita seharihari. pemerintahan (kalifah) Islam diwujudkan di bawah pimpinan Muhammad. Muhammad akhirnya setuju untuk berhijrah ke kota itu. Sejarah menjadi saksi bahwa semua kaum di Arab sepakat memberikan gelar kepada Muhammad saw Al-Amin .mengundang orang-orang Islam Mekkah untuk berhijrah ke Yathrib. pastilah sungguh-sungguh langka lagi istimewa. dengan syarat Muhammad kembali pada tahun berikutnya. Muhammad berangkat kembali ke Makkah dengan pasukan Islam sebanyak 10. karena beranggapan bahwa bila dibiarkan berhijrah ke Yathrib. dan ketika pada tahun berikutnya ia kembali maka ia menaklukkan Mekkah secara damai. dan desudah makan beliau senantiasa berkumur dan memandang sangat baik tiap -tiap orang yang telah memakan masakan berkumur lebih dahulu sebelum ikut bersembahyang berjamaah (Al-Bukhori) Dalam peraturan Islam.

tetapi beliau menolak. tetapi disebabkan oleh kenyataan bahwa beliau tidak menyetujui orang mengadakan perjamuan di tempat terbuka dan terlihat oleh orang miskin yang tak cukup mempunyai makanan. Kadang -kadang beliau begitu lama berdiri dalam sembahyang tahajjud sehingga kaki beliau menjadi bengkak bengkak. beliau hanya tidak menyantapnya dan tidak pernah memperlihatkan kekesalannya. Beliau menuntut agar jalan-jalan dijaga kebersihannya dan tidak ada dahan ranting. karena semua itu perbuatan yang tidak diridhoi Tuhan. atas kasih sayangNya. Ketika mereka melihat Rasulullah saw mereka mengundang beliau ikut serta. Sekali peristiwa seseorang mempersembahkan kurma kepada beliau. Sekali peristiwa. siang dan malam dipergunakan untuk beribadah dan berdzikir kepada Tuhan. atau tidak sedap dipandang ke jalan umum atau mengotori jalan dengan cara apapun. Jika beliau telah duduk menghadapi hidangan. beliau menunjukkan minat kepada makanan itu dan biasa mengatakan bahwa beliau tidak suka kepada sikap acuh-tak-acuh terhadap makanan. Umumnya. ia telah berbuat amal sholih dalam pandangan Ilahi. Mengapa engkau membebani diri sendiri dengan menanggung begitu banyak kesusahan dan kesukaran? Beliau menjawab Jika Tuhan. walaupun sekedar roti jawawut (Al-Bukhori).pada saat orang-orang diharapkan akan berkumpul di dalamnya. Beliau biasa bangkit meninggalkan tempat tidur tengah malam dan larut dalam beribadah kepada Tuhan sampai saat tiba untuk pergi ke masjid hendak sembahyang subuh. jika hidangan tidak dapat dimakan. batu dan semua benda atau sesuatu yang akan mengganggu atau bahkan membahayakan. dan memakai persediaan air dengan cara yang dapat menjadikannya kotor (Al-Bukhori dan Muslim. dan mereka yang menyaksikan beliau dalam keadaan demikian sangat terharu. Beliau sangat memandang penting upaya agar persediaan air untuk keperluan manusia dijaga kebersihan dan kemurniannya. Beliau melihat ke sekitar dan setelah beliau menghitung jumlah orang yang hadir. Sekali peristiwa Aisyah ra berkata kepada beliau Tuhan telah memberi kehormatan kepada engkau dengan cinta dan kedekatan-Nya. seolah-olah orang yang makan itu terlalu agung untuk memperhatikan hanya soal makanan dan minuman belaka. ketika beliau melalui jalan tampak kepada beliau beberapa orang berkumpul mengelilingi panggang anak kambing dan siap untuk menikmati jamuan. Kitabal-Barr wal-Sila) Rasulullah saw sangat sederhana dalam hal makan dan minum. Tiap-tiap segi kehidupan Rasulullah saw nampak jelas diliputi dan diwarnai oleh cinta dan bakti kepada Tuhan. beliau niscaya menyingkirkannya dan beliau sering bersabda bahwa orang yang membantu menjaga kebersihan jalan-jalan. beliau akan menyantapnya untuk menjaga supaya pemasaknya tidak merasa kecewa. bukankah telah menjadi kewajiban pada giliranku senantiasa menyampaikan terima kasih kepada Dia? Bersyukurlah hendaknya sebanyak bertambahnya karunia yang diterima (Kitabul-Kusuf) 6|Page . bagian terbesar dari waktu. Jika suatu makanan dihidangkan kepada beliau. beliau membagi rata bilangan kurma itu sehingga tiap-tiap orang menerima tujuh buah. Alasannya bukan karena beliau tidak suka daging panggang. senantiasa beliau menyantapnya bersama -sama semua yang hadir. Beliau juga memberi petunjuk jangan ada orang pergi ke masjid saat diadakan pertemuanpertemuan sehabis makan sesuatu yang menyebarkan bau yang menusuk hidung (Al-Bukhori). Diriwayatkan pula bahwa beliau memerintahkan supaya lalu-lintas umum tidak boleh dipergunakan sehingga menimbulkan halangan atau menjadi kotor atau melemparkan benda -benda yang najis. mengaruniai cinta dan kedekatan-Nya kepadaku. Beliau memerintahkan supaya pada kesempatan-kesempatan itu sebaiknya setanggi dsb dibakar untuk membersihkan udara (Abu Daud). Jika beliau sendiri menemukan hal atau benda demikian di jalan. beliau melarang sesuatu benda dilemparkan ke dalam air tergenang yang mungkin akan mencemarinya. Walaupun pertanggung -jawaban yang sangat berat terletak di atas bahu beliau. Tetapi. Beliau tidak pernah memperlihatkan rasa kurang senang terhadap makanan yang tidak baik masakannya dan tidak sedap rasany . Jika a didapatkannya makanan sajian serupa itu. Abu Huroiroh ra meriwayatkan bahwa Rasulullah saw tidak pernah makan sekenyang-kenyangnya.

Mengapa aku tidak diberi tahu kalau ia meninggal? Aku pasti ikut dalam sembahyang janazahnya dan menambahkan. Beliau bersabda.Tuhan telah memberikan mata untuk melihat. Bawalah aku ke kuburnya. Dan beliau terus berlalu. Rasulullah saw tidak melihatnya lagi beberapa hari dan beliau menanyakan ihwalnya. Dalam keadaan susah. dan melonglong dekat kuburan anaknya. Sekali peri tiwa suatu perkara s dihadapkan kepada beliau tatkala seorang bangsawati terbukti telah melakukan pencurian. Beliau menasehatkan agar bersabar dan menerima taqdir Tuhan denganrela dan menyerahkan diri. beliau senantiasa memilih jalan yang termudah. Tetapi ji ka engkau tidak senang kepadaku. Jika. Hal itu menggemparkan. beliau tak pernah putus asa dan beliau tak pernah dikuasai oleh suatu keinginan pribadi Sekali peristiwa beliau menjumpai seorang wanita yang baru ditinggal mati oleh anaknya. Kitabul-Hudud) . pada suatu saat salah seorang di antara mereka tidak dapat membawa diri dengan hormat yang layak terhadap beliau. dari antara seluruh umat manusia yang paling menjauhinya (Muslim. Beliau senantiasa dapat menguasai diri. Bahkan ketika beliau sudah menjadi orang paling berkuasa sekalipun selalu mendengarkan dengan sabar kata tiap-tiap orang. Banyak yang ingin mendesak Rasulullah saw demi kepentingan orang yang berdosa itu. Kemudian beliau pergi ke sana dan mendoa untuk dia (Al-Bukhori. Bukan penggunaan kemampuan melihat secara tepat yang dapat dipandang dosa. martabat suatu keluarga sangat terhormat akan jatuh dan terhina. asalkan bebas dari segala kecurigaan bahwa itu salah atau dosa. Kau sebut Dia sebagai Tuhan Ibrahim Mendengar keterangan itu Aisyah tertawa dan mengatakan bahwa beliau benar Beliau senantiasa sangat sabar dalam kesukaran dan kesusahan. Kalau arah perbuatan itu membuka kemungkinan timbulnya kecurigaan serupa itu. Barangkali kalian tidak memandangnya cukup penting karena ia miskin. Kamu sebaiknya menolak. Maka Usama diserahi tugas melaksanakan itu. Wanita itu tidak mengetahui bahwa ia ditegur oleh Rasulullah saw dan menjawab Andaikan engkau pernah mengalami sedih ditinggal mati oleh anak seperti yang kualami. Sungguh. beliau biasa bersabda kepada orang yang ada disekitar beliau. Anggapan itu salah. Disampaikan kepada beliau bahwa ia sudah mening gal. Islam tidak mengidzinkan dan akupun sekali kali tidak akan mengizinkan. engkau akan mengetahui betapa sukar untuk bersabar di bawah himpitan penderitaan serupa itu. beliau tetap melayaninya dan tidak pernah mencoba mengadakan pembalasan. dan jika seseorang memperlakukan beliau dengan tidak sopan. Rasulullah saw senantiasa prihatin memikirkan untuk memperbaiki keadaan golongan yang miskin dan mengangkat taraf hidup mereka di tengah-tengah masyarakat. karena jika hukuman yang berlaku dikenakan terhadap wanita muda usia itu. Seorang wanita muslimah biasa membersihkan masjid Nabi di Madinah. tetapi serentak beliau mengerti maksud tugasnya itu. Bangsa-bangsa telah celaka karena mengistimewakan orang-orang kelas tinggi tetapi berlaku kejam terhadap rakyat jelata. aku tidak akan segan -segan menjatuhkan hukuman yang adil (Al-Bukhori. maka Rasulullah saw itulah orangnya. kitabul-Fadhoil) Beliau sangat baik dan adil terhadap istri-istri sendiri. beliau sangat marah dan bersabda. aku senantiasa dapat mengetahuinya Aisyah ra bertanya Bagaimana? Beliau menjawab Aku perhatikan jika engkau senang kepadaku dan dalam percakapan kau menyebut nama Tuhan. tetapi tidak mempunyai keberanian. Rasulullah saw menjawab Aku telah kehilangan bukan hanya seorang tetapi tujuh anak . Kemudian juga hendaknya memenuhi permintaannya itu sehingga mendapat pahala sebagai orang yang berperan 7|Page . melainkan penyalahgunaan daya itulah yang menjadi dosa Siti Aisyah meriwayatkan Bilamana Rasulullah saw dihadapkan kepada pilihan antara dua cara berbuat. Aisyah jika engkau sedang marah kepadaku. Rasulullah saw mandiri dalam menerapkan keadilan dan perlakuan..] Abu Musa Al-Asy ari meriwayatkan jika seorang miskin menghadap Rasulullah saw dan mengajukan permintaan. Usama menghadap Rasulullah saw. maka bukan ibadah tetapi aniaya kalau mata dibiarkan pejam atau dibuang. jika Fathimah anak perempuanku sendiri melakukan kejahatan. Pada suatu hari beliau bersabda kepada Siti Aisyah ra. beliau hanya tersenyum dan hal itu dilupakan beliau. Kau sebut Dia sebagai Tuhan Muhammad. Kitabus-Salat).

mereka itu akan menderita dari bantingan bantingan binatang-binatang itu (Al-Bukhori. maka satu-satunya perbaikan yang dapat dilakukannya ialah memerdekakannya (Muslim. Sekali peristiwa anak beliau. Kitabul-Iman). memohon agar diberi seorang budak untuk meringankan pekerjaannya. Hal itu akan jauh lebih banyak menolongmu daripada memelihara seorang budak (Al Bukhori). Perlakuan Rasulullah saw terhadap tetangga dengan ramah dan penuh perhatian. beliau sangat menekankan agar orang berbakti dan mengkhidmati orang tua serta memperlakukan mereka dengan baik dan kasih-sayang.serta dalam menggalakkan perbuatan baik (Al-Bukhori dan Muslim). dan karena itu menjadi kewajibanmu mencukupi kebutuhannya dan membiarkan dia bebas mengkhidmati agama (Turmudzi). ia bertanggung jawab atas 8|Page . Kitab Al-Adab) Beliau menetapkan bahwa orang tidak boleh membicarakan keburukan seseorang yang telah meninggal. Rasulullah saw sangat berhasrat memperbaiki keadaan wanita di tengah-tengah masyarakat. engkau hendaknya membaca SubchanAllah 33 kali. Islam adalah agama pertama yang memberikan hak waris kepada wanita Jika dalam satu perjalanan beliau ada wanita-wanita yang ikut serta. Pada suatu kesempatan serupa itu ketika orang-orang berjalan cepat. Rasulullah saw menekankan agar para sahabat bekerja sama satu dengan lainnya. penderitaan atau kemalan gan di saat menjelang wafat. beliau senantiasa memberi petunjuk supaya kafilah bergerak lambat dan berhenti-berhenti secara bertahab. Rasulullah saw menjawab. Tetapi dengan mengemukakan kebaikan-kebaikan almarhum orang akan cenderung mendoakan (Al-Bukhori). ayahmu tidak akan menderita lagi sesudah hari ini . beliau pikul dengan penuh kesabaran sampai-sampai Fathimah ra tidak tahan melihat ayahnya dalam keadaan demikian. Beliau menetapkan bahwa jika si pemilik memukul budaknya atau memaki-makinya. Ketika Islam berangsur-angsur diterima secara umum oleh bagian terbesar bangsa Arab. Beliau bersabda: Siapa yang menyebarkan rasa pesimis di kalangan masyarakat. Al-chamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 34 kali. Jika engkau akan tidur pada malam ha ri. beliau segera membagi-bagikan hadiah itu di antara mereka yang sangat membutuhkan. Beliau senantiasa optimis menghadapi masa depan. beliau bersabda kepadanya: Tuhan telah mencukupi kebutuhanmu berkat adanya saudaramu. beliau bersabda Perhatikan kaca! Perhatikan kaca! dengan maksud mengatakan bahwa ada wanita-wanita dalam rombongan dan bahwa jika onta-onta dan kuda-kuda berlari cepat. Rasulullah saw sangat berhati-hati membawa diri agar tidak timbul kemungkinan adanya salah faham. Fathimah datang mendapatkan beliau sambil memperlihatkan tapak tangannya yang tebal dan keras akibat pekerjaan menepung gandum dengan batu. Beliau sangat memusuhi sikap pesimis atau keputusasaan. beliau selamanya memilih pergaulan dengan orang-orang baik dan jika melihat suatu kelemahan pada salah seorang dari para sahabat. Aku akan menceriterakan kepadamu sesuatu yang nanti akan terbukti jauh lebih berharga daripada seorang budak. sebab tidak ada faedahnya menyebut-nyebut kelemahan atau kejahatan orang yang sudah meninggal. menjamin mereka mendapat kedudukan terhormat dan perlakuan wajar lagi pantas. beliau menegurnya dengan ramah secara berempat mata. melainkan hendaknya menekankan kepada kebaikan apa saja yang dimiliki almarhum. Rasulullah saw sering menerima barang dan uang berlimpah-limpah. dengan tujuan membangkitkan rasa cenderung untuk menolong si miskin di satu pihak dalam hati para sa habat dan dipihak lain menimbulkan kesadaran dalam hati kaum fakir-miskin adanya cinta-kasih saudara-saudara mereka yang kaya. Rasulullah saw dalam jual-beli secara terus terang dan sangat mendambakan orang -orang muslim agar jangan melakukan kelicikan dalam transaksi atau jual-beli. namun beliau bersabda kepadanya: Bersabarlah. Ketika seseorang mengadukan saudaranya yang bermalas-malasan. Kesusahan. Beliau senantiasa menganjurkan kepada mereka yang mempunyai buda k-budak supaya memperlakukan mereka dengan baik serta kasih sayang. Beliau tidak pernah mengemukakan kesalahan -kesalahan dan kelemahan-kelemahan orang lain dan menasehati orang -orang jangan mengumumkan kesalahankesalahan sendiri.

ketika terjadi isu bahwa pasukan Romawi akan mengadakan pendudukan di Madinah dan ketika ada suara gaduh di tengah malam. beliau mengadakan penelitian sendiri dengan menaiki kudanya. Adapun jaminan bagi orang yang telah mengikrarkan syahadat itu adalah sorga. MUKJIZAT Seperti nabi dan rasul sebelumnya. Rasulullah saw memperingatkan para sahabat agar memperlakukan hewan -hewan dengan baik dan mengecam bersikap kejam terhadap hewan. Banu Tho i mulai mengadakan permusuhan terhadap Rasulullah saw dan kekuatan mereka dapat dikalahkan dan beberapa orang ditawan dalam sebuah peperangan. Beliau sangat lunak terhadap orang yang kurang sopan terhadap beliau. Rasulullah saw menjawab bahwa perbuatannya itu tidak tepat karena ia datang sebagai duta dan telah menjadi kewajibannya untuk pulang ke pusat Pemerintahannya tanp mengadakan hubungan a baru. Rasulullah saw bersabda: Mereka tidak perlu meninggalkan masjid yang memang merupakan tempat khusus untuk kebaktian kepada Tuhan dan mereka dapat melakukan ibadah mereka di situ (Az-Zurqani) Keberanian Rasulullah saw luar biasa. Sedemikian agung dan indahnya Akhlaq Muhammad Rasulullah saw. Selain itu. karena itu hanya ada satu syahadat pada beliau saja yang disyari atkan dalam agama dan wajib diikrarkan oleh setiap orang yang masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah saw bukan saja menekankan pada kebaikan toleransi dalam urusan agama. 9|Page . kecuali ia dimasukkan kedalam sorga karena apa yang ada di dalamnya. Seorang dari tawanan itu adalah seorang anak perempuan Hatim. jika sesudah pulang ia masih yakin akan kebenaran Islam. Muhammad pun diberikan mukjizat sebelum masa kenabian dan selama kenabian. Beliau sangat menghargai mereka yang membaktikan waktu dan harta bendanya untuk menghidmati umat manusia. Rasulullah saw sangat menaruh penting ihwal asas menyempurnakan perjanjian. Suku Arab . ia yakin akan kebenaran Islam dan mohon diperbolehkan bai at masuk Islam. ia dapat kembali lagi sebagai orang bebas dan masuk Islam. tetapi memberikan contoh-contoh yang sangat tinggi dalam urusan ini. Dalam syariat Islam. Beliau sering menceriterakan tentang wanita Yahudi yang dihukum Allah swt lantaran membiarkan kucingnya mati kelaparan. sebagai hamba teladan umat manusia yang hidup sezaman dengan beliau maupun umat manusia yang h idup sesudahnya hingga hari Qiamat. sebagai tekad untuk mengawali dalam mengikuti dan meneladani kehidupan beliau. Suatu delegasi suku Kristen Najron yang telah berdialog selama beberapa jam. Muhammad juga diyakini oleh umat Islam pernah membelah bulan pada masa penyebaran Islam di Mekkah dan melakukan Isra dan Mi raj dalam waktu tidak sampai satu hari. sebagaimana sabda Rasulullah saw berikut: Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah Yang Esa yang tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba-Nya dan utusan-Nya. sebab pikiran-pikiran pesimis mempunyai kecenderungan mengecutkan hati dan menghentikan laju kemajuan. meminta idzin untuk meninggalkan masjid untuk mengadakan kebaktian di tempat yang tenang.kemunduran bangsa. Kemampuan lain yang dimiliki Muhammad adalah kecerdasannya mengenai ilmu ketauhidan. beliau memperlakukan wanita itu dengan penghormatan yang besar dan sebagai hasil dari perantaraannya beliau membatalkan semua hukuman yang tadinya akan dijatuhkan atas wanita itu sebagai tindak balasan terhadap serangan mereka. maka tiada seorang pun yang bertemu dengan kedua kalimah syahadat itu pada Hari Qiamat. Sekali peristiwa seorang duta datang kepada beliau dengan tugas istimewa dan sesudah ia tinggal beberapa h ari bersama beliau. mukjizat terbesar Muhammad adalah Al-Qur an. seorang yang kebaikan dan kemurahannya telah menjadi buah bibir bangsa Arab. Ketika anak Hatim menerangkan kepada Rasulullah saw mengenai silsilah kekeluargaannya.

Dalam satu hadits diterangkan mengenai corak fisik Rasulullah. Saya belum pernah meliahat orang lain seperti beliau. Melangkah dengan tubuh sedikit cond ong ke depan. Rambut beliau tidak keritingnamun tidak pula lurus sama sekali. Tubuhnya tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. orang yang paling dirindukan dan sebaik -baik keturunan. Siapa saja yang bergaul dengannya pasti akan menyukainya. Rambut beliau cukup tebal. tidak tinggi benar maupun pendek. panjangnya sampai batas telinga. demikian pula tangan dan kaki beliau. Setiap orang yang bertemu Muhammad pasti akan berkata. Beliau tidak berperawakan gemuk dan tidak pula tampak terlalu berat. wajahnya cenderung bulat dengan sepasang matanya hitam dan bulu mata yang panjang. Ia adalah orang yang paling dermawan. Warna kulit beliau sedang. Bulu-bulu halus tumbuh di dada beliau dan terus kebawah sampai pusar. mata beliau hitam dengan bulu mata yang panjang. Saat itu baru sedikit saja uban yang tumbuh di rambut dan janggut beliau. Di antara kedua bahunya terdapat tanda kenabian dan memang iaadalah penutup para nabi. berpostur kekar sangat indah dan pas dikalangan kaumnya. Badan beliau tidak berbulu tebal. Muhammad digambarkan sebagai orang yang berkulit putih dan berjenggot hitam dengan uban. Tidak berkumis dan berjanggut sepanjang sekepalan telapak tangannya. beliau berjalan dengan gesit. maka beliau akan mengarahkan wajah beliau ke orang tersebut (penuh perhatian). dan dari antara orang-orang yang datang sesudah (wafatnya) beliau. Lalu di Madinah selama sepuluh tahun. Tulang kepala besar dan bahunya lebar. Beliau adalah orang yang paling baik hati.CIRI-CIRI FISIK NABI MUHAMMAD Aisyah dan Ali bin Abi Thalib telah merincikan ciri-ciri fisik dan penampilan keseharian Muhammad. Kulitnya putih kemerah-merahan. 10 | P a g e . Aku tidak pernah melihat orang yang sepertinya. melangkahnya seolaholah seperti turun (meloncat) dari suatu ketinggian. Dalam hadits riwayat Bukhari. Bara a bin Aazib (ra) meriwayatkan: Rasulullah (saw) tingginya sedang. tapi hanya bulu-bulu tipis dari dada ke bawah sampai di pusar beliau. (Al-Qalam: 4). paling jujur ucapannya. Beliau memiliki kepala yang agak besar dan kuat. Saya belum pernah melihat sesuatu yang lebih menarik dari beliau Ali Bin Abi Thalib (ra) meriwayatkan: Rasulullah (saw) tidaklah tinggi.[30] terurai hingga bahu. paling berlapang dada. ia menolehkan wajah dan badannya secara bersamaan. dengan tulang belikat (pundak) yang bidang. Rambut beliau dapat dikatakan lurus dan agak berombak. Jemari tangan dan kaki tebal dan lentik memanjang. Warna kulit beliau cerah. Dan siapa yang bergaul dengan beliau akan langsung menghargai dan mencintainya. beliau tegap. baik sebelum maupun sesudahnya. Apabila menoleh. Begitulah Muhammad di mata khalayak. Jika beliau sedang berhadapan dengan seseorang. diantaranya adalah rambut ikal berwarna sedikit kemerahan. paling bertanggung jawab dan paling baik pergaulannya. orang yang paling jujur. Ali bin Abi Thalib (ra) juga meriwayatkan: Rambut Rasulullah lurus dan sedikit berombak. tapi cerah. Bulu badannya halus memanjang dari pusar hingga dada. Siapa saja yang mendekati beliau akan langsung merasa hormat dan khidmat. Sesudah itu beliau sempat tinggal di Mekah selama tiga belas tahun. Allah memanggil beliau ke hadiratNya pada umur enam puluh tiga tahun. bertubuh sedang. bercorak kulit cerah. Apabila berjalan cenderung cepat dan tidak pernah menancapkan kedua telapak kakinya. Telapak tangan dan kaki beliau padat berisi. sebab ia berakhlak sangat mulia seperti yang digambarkan Al-Qur an. beliau melangkah dengan cepat dan pasti. beliau berperawakan baik dan tegak. Jika beliau berjalan. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Saya belum pernah melihat beliau diantara sahabat-sahabatnya. Diantara tulang belikat beliau tanda kenabian beliau. yaitu: Anas bin Malik (ra) meriwayatkan: Rasulullah saw. juga tidak pendek. Anas (ra) juga meriwayatkan: Rasulullah (saw) tingginya sedang. tidak putih sekali namun tidak pula hitam benar. Sendi-sendi tulang beliau kuat dan dada beliau cukup kekar. Allah Ta ala mengangkat beliau sebagai Nabi ketika berusia empat puluh tahun.

terutama saat melakukan perjalanan jauhdan beliau selalu lebih dulu menyapa orang yang ditemuinya di jalan. Wajah beliau bercahaya seterang bulan purnama. Jika dapat dikuakan (dibelah). bagi saya beliau lebih indah dari rembulan tersebut. Beliau juga selalu berjalan agak di belakang. dan terpasang dengan baik. Langkah beliau panjang dan cepat serta terlihatseperti turun (loncat) dari suatu ketinggian. Dan tumit beliau langsing. maka beliau kuakan. Abu Hurairah (ra) mengemukakan: Rasulullah begitu rupawan. Apakah rona wajah Rasulullah (SAW) cemerlang seperti pedang yang mengkilap? Ia menjawab Tidak! tapi lebih mirip dengan purnama yang cerah. Abu Ishaq (ra) mengemukakan: Bara a bin Aazib (ra) pernah ditanya. Rambut beliau cenderung berombak. telapak tangan beliau agak lebar serta baik telapak tangan maupun kaki b eliau padat berisi. Kecuali bulu-bulu halus yang tumbuh dari dada dan tumbuh sampai ke pusar. Diantaranya. Mulut beliau sedang. yaitu Urwah bin Mas ud (ra) dan aku melihat Ibrahim (AS). Jabir (ra) juga meriwayatkan: Saya berkesempatan melihat Rasulullah (SAW) di bawah sinar rembulan. Jabir bin Abdullah (ra) meriwayatkan. Walaupun kami berusaha untuk mengimbangi jalan beliau. Jika beliau berjalan. jari-jari tangan dan kaki beliau cukup langsing. maka air akan meluncur dengan cepat ke bawah. Abu Hurairah (ra) juga meriwayatkan: Saya belum pernah melihat orang yang lebih baik dan lebih tampan dari Rasulullah (saw). Hidung beliau agak melengkung dan mengkilap jika terkena cahaya serta tampak agak me nonjol jika kita pertama kali melihatnya. Tapi beliau tampaknya seperti berjalan santai saja. Telapak kaki beliau cukup lengkungannya dan atasnya halus serta bagus bentuknya. Beliau (Musa as) berperawakan langsing seperti orang-orang dari suku Shannah. Jika tidak dapat maka beliau biarkan saja. dan rambut beliau agak keriting (berombak). Kulit beli u a berwarna cerah dan dahi beliau lebar. pandangan mata beliau selalu menyejukkan. Bagian-bagian tubuh beliau yang tidak tertutuppun nampak bersih dan bercahaya. padahal tidak demikian sebenarnya. akan mencapai kuping telinga beliau. Saat rambut beliau agak panjang. Jabir bin Samurah (ra) meriwayatkan: Rasulullah (SAW) memiliki mulut yang agak lebar. saya juga melihat malaikat Jibril yang mirip dengan Dehya Kalbi Said al jahiri (ra) meriwayatkan: Saya pernah mendengar Abu Taufik (ra) berkata: Sekarang ini tidak ada lagi yang tinggal (masih hidup) yang pernah melihat diri Rasulullah. san (saya) perhatikan pula rembulan tersebut. sehingga saat beliau mencucinya. maka beliau memandang orang itu dengan penuh perhatian. Maka saya 11 | P a g e . Seolah-olah bumi ini digulung oleh langkah-langkah beliau ketika sedang berjalan. Anggota tubuh beliau yang lain serba normal dan proporsional. Kepala beliau lebih besar dari rata-rata. Alis mata beliau lengkung hitam dan tebal. dianta alisnya nampak urat darah halus yang berdenyut bila beliau emosi atau bergairah. Beliau sedikit lebih tinggi dari rata -rata kami tapi lebih pendek dari orang yang jangkung. beliau sangat mirip dengan sahabatmu ini (maksudnya diri beliau sendiri). Dada dan pinggang beliau seimbang ukurannya. juga tidak pernah melihat orang yang secepat beliau. Daerah di sekitar tulang belikat beliau cukup lebar. kecuali saya. tapi beliau melangkah dengan anggun. Musa (as). se perti beliau dibentuk dari perak. di mata beliau terlihat juga garis-garis merahnya. roman mukanya secemerlang matahari. Rasulullah (SAW) pernah bersabda: Aku menyaksikan pemandangan (rohani) tentang para nabi. gigi beliau putih cemerlang dan agak renggang. Beliau berjanggut tipis tapi penuh rata sampai di pipi. Jika beliau sedang berhadapan dengan seseorang. beliau melangkah dengan posisi badan agak condong ke depan. Pundak beliau bagus dan terpasang kokoh. dan lebih sering melihat ke bawah dari pada ke atas. Pergelangan tangan beliau cukup panjang.Hind bin Abi Halah (ra) telah diceritakan oleh Hasan bin Ali (ra) sebagai berikut: Rasulullah (saw) memiliki pribadi mulia dan diakui sangat agung dalam pandangan orang yang melihatnya. Pandangan beliau selalu ditundukkan sesuai aturan (dalam Alquran). dan aku menyaksikan Isa ibnu Maryam (as) yang mirip dari antara orang yang pernah saya lihat. Lengan dan dada bagian atas beliau berbulu. seperti di cor dengan perak. Beliau tidak pernah memelototi seseorang.

PERBEDAAN DENGAN NABI DAN RASUL TERDAHULU Dalam mengemban misi dakwahnya. Ia menjawab. Kemudian setelah itu Muhammad tercatat menikahi beberapa wanita lagi sehingga mencapai total sebelas orang. Sepeninggal Khadijah. sehingga saat meninggalnya Khadijah (yang bersamaan dengan tahun meninggalnya Abu Thalib pamannya) disebut sebagai tahun kesedihan. [*] l Wikipedia 12 | P a g e . 34 : 28).[34] Pernikahan ini digambarkan sangat bahagia. PERNIKAHAN Selama hidupnya Muhammad menikahi 11 atau 13 orang wa nita (terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini). yaitu kesaksian bahwa Tuhan yang berhak disembah atau diibadahi itu hanyalah Alah (QS 21:25). Sedangkan persamaannya dengan nabi dan rasul sebelumnya ialah sama -sama mengajarkan Tauhid. yang berlangsung selama 25 tahun hingga Khadijah wafat. Pada umur 25 Tahun ia menikah dengan Khadijah. bahwa sebaiknya ia menikahi Sawda binti Zama (seorang janda) atau Aisyah (putri Abu Bakar. Para ahli sejarah antara lain Watt dan Esposito berpendapat bahwa sebagian besar perkawinan itu dimaksudkan untuk memperkuat ikatan politik (sesuai dengan budaya Arab). umat Islam percaya bahwa Muhammad diutus Allah untuk menjadi Nabi bagi seluruh umat manusia (QS. atau memberikan penghidupan bagi para janda (saat itu janda lebih susah untuk menikah karena budaya yang menekankan perkawinan dengan perawan). sedangkan nabi dan rasul sebelumnya hanya diutus untuk umatnya masing-masing (QS 10:47. 23:44) seperti halnya Nabi Musa yang diutus Allah kepada kaum Bani Israil. Muhammad disarankan oleh Khawla binti Hakim. dimana Muhammad akhirnya menikahi keduanya.(Said ra) berkata padanya: Gambarkanlah kepadaku. Rasulullah (saw) itu ro man mukanya sangat cerah dan perawakannya sangat baik. Ibnu Abbas mengatakan: Gigi depan Rasulullah (SAW) agak renggang (tidak terlalu rapat) dan jika beliau berbicara tampak putih berkilau. dimana sembilan diantaranya masih hidup sepeninggal Muhammad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful