SDIT ASSALAMAH UNAGARAN

LUTHFIA AISYAH LUQMAN, KELAS IV AR RAZI

SEJARAH NABI MUHAMMAD SAW
Muhammad dalam bahasa Arab berarti dia yang terpuji . Muslim mempercayai bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad adalah penyempurnaan dari agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Mereka memanggilnya dengan gelar Rasul All h ( ), dan menambahkan kalimat Shalallaahu Alayhi Wasallam ( , yang berarti semoga Allah memberi kebahagiaan dan keselamatan kepadanya ; sering disingkat S.A.W atau SAW ) setelah namanya. Selain itu Al-Qur an dalam Surah As-Saff (QS 61:6) menyebut Muhammad dengan nama Ahmad ( ), yang dalam bahasa Arab juga berarti terpuji .

Tugas Lomba Penulisan Sejarah Nabi Muhammad SAW

Ia meninggalkan harta lima ekor unta. ibunya jatuh sakit. yang berarti semoga Allah memberi kebahagiaan dan keselamatan kepadanya .A. kendati mereka berbeda pendapat tentang tanggalnya. Setelah beberapa hari. sesuai dengan arahan para Imam yang merupakan keturunan langsung Muhammad. ia dijaga oleh pamannya. jauh dari pusat perdagangan. Namun dalam perjalanan pulang. seni. Ayahnya. Dimana Adnan merupakan keturunan lakilaki ke tujuh dari Ismail bin Ibrahim. KELA AN Para penulis sirah (biografi) Muhammad pada umumnya sepakat bahwa ia lahir di Tahun Gajah. Hampir semua ahli hadits dan sejarawan sepakat bahwa Muhammad lahir di bulan Rabiulawal. Pada saat Muhammad berusia enam tahun. 17 Rabiulawal. maupun ilmu pengetahuan. di bagian Selatan Jazirah Arab. Abd al-Muththalib. ibunya Aminah binti Wahab mengajaknya ke Yatsrib (Madinah) untuk mengunjungi keluarganya serta mengunjungi makam ayahnya. Muhammad dijaga oleh kakeknya. Nabi Muhammad lahir diperkirakan sekitar 20 April 570/ 571 di Mekkah ( Makkah ) dan wafat pada 8 Juni 632 di Madinah. Muhammad lahir di hari Senin. yaitu keturunan Sam bin Nuh. Hart. A T NA ANYA Muhammad dalam bahasa Arab berarti dia yang terpuji . Setelah ibunya meninggal. Michael H. Abdullah.ur an dalam Surah As-Saff (QS 61 6) menyebut Muhammad dengan nama Ahmad ( ). Dia memimpin bangsa yang awalnya terbelakang dan terpecah belah. dalam bukunya The 100. yang dalam bahasa Arab juga berarti terpuji . Setelah kakeknya meninggal. Kedua kota tersebut terletak di daerah Hejaz (Arab Saudi saat ini).W atau SAW ) setelah namanya.Sejarah Nabi Muhammad SAW MUHAMMAD SAW bin Abdull h adalah pe bawa ajaran Islam dan diyakini oleh umat Muslim sebagai nabi Allah (rasul) yang terakhir. KET NAN Silsilah Muhammad dari kedua orang tuanya kembali ke Kilab bin Murrah bin Ka b bin Lu ay bin Ghalib bin Fihr (Quraish) bin Malik bin an-Nadr (Qais) bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah (Amir) bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma`ad bin Adnan. ketika Muhammad masih dalam kandungan. Abu Thalib. Muhammad lahir di kota Mekkah. Ketika inilah ia diminta menggembala kambing-kambingnya disekitar Mekkah dan kerap menemani pamannya dalam urusan dagangnya ke negeri Syam (Suriah. sedangkan kalangan Sunni percaya bahwa ia lahir pada hari Senin. menjadi bangsa maju yang bahkan sanggup mengalahkan pasukan Romawi di medan pertempuran. dan dikuburkan di sana. suatu tempat yang ketika itu merupakan daerah paling terbelakang di dunia. menetapkan Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. yaitu tahun 570 M. dan nabi-nabi sebelumnya. meninggal dalam perjalanan dagang di Yatsrib. Menurut biografi tradisional Muslim (dalam bahasa Arab disebut sirah). Mereka memanggilnya dengan gelar Rasul All h ( menambahkan kalimat Shalallaahu Alayhi Wasallam ( . Aminah meninggal dunia di Abwa yang terletak tidak jauh dari Yatsrib. 12 Rabi ul Awal tahun 571 Masehi (lebih dikenal sebagai Tahun Gajah). yang berhasil meraih keberhasilan luar biasa baik dalam hal agama maupun hal duniawi. ¦ ¨ § ¥ ¦ ¡  ¥  ¨ ¨ ©     ¤ £¢   2|Page . Selain itu Al. Menurut Ha Muhammad adalah satu-satunya orang rt. sekawanan biribiri dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman yang kemudian mengasuh Nabi. sering disingkat S. menyatakan ba hwa ia lahir pada hari Jumat. Di kalangan Syi ah. Libanon dan Pales tina). Muslim mempercayai bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad adalah penyempurnaan dari agama -agama yang dibawa oleh ). 12 Rabiulawal atau (2 Agustus 570M).

yang mengajar manusia dengan  3|Page . karena pada saat itu suku Quraisy memiliki adat dan budaya yang lebih menekankan perkawinan dengan gadis ketimbang janda. ia sering menyendiri ke Gua Hira sebuah gua bukit sekitar 6 km sebelah timur kota Mekkah. Muhammad pun jatuh cinta kepada Khadijah kemudian mereka menikah. yang kemudian dikenali sebagai Jabal An Nur. Pada saat itu Muhammad berusia 25 tahun sedangkan Khadijah mendekati umur 40 tahun. dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. hingga akhirnya beliau memperoleh gelar Al-Amin yang artinya Orang yang dapat Dipercaya. sehingga ia dikenal sebagai As-Saadiq yang memiliki arti Yang Benar. berkelakuan kasar dan lain -lain. tetapi jawabannya tetap sama. membuatnya dipercaya sebagai agen penjual perantara barang dagangan penduduk Mekkah. Bacalah. ketika Muhammad sedang bertafakur di Gua Hira . Akhirnya. Ia juga menghindari semua kejahatan yang biasa di kalangan bangsa Arab pada masa itu seperti berjudi. Walaupun harta kekayaan mereka semakin bertamb Muhammad tetap sebagai orang yang ah. meminum minuman keras. tetapi ia masih memiliki kecantikan yang menawan. tidak menjadi halangan bagi mereka. Reputasi Muhammad membuatnya terpesona sehingga membuat Khadijah memintanya untuk membawa serta barang-barang dagangannya dalam perdagangan. Muhammad dijanjikan olehnya akan dibayar dua kali lipat dan Khadijah sangat terkesan dengan sekembalinya Muhammad dengan keuntungan yang lebih dari biasanya. para janda dan anak-anak yatim serta berbagi penderitaan dengan berusaha menolong mereka. Ia adalah seseorang yang memiliki status tinggi di suku Arab dan Khadijah sering pula mengirim barang dagangan ke berbagai pelosok daerah di tanah Arab. Perdagangan menjadi hal yang umum dilakukan dan dianggap sebagai salah satu pendapatan yang stabil. Ia diminta membaca.BERKENALAN DENGAN KHADIJAH Ketika Muhammad mencapai usia remaja dan berkembang menjadi seorang yang dewasa. Perbedaan umur yang sangat jauh dan status janda yang dimiliki oleh Khadijah. Jibril membangkitkannya dan menyampaikan wahyu Allah di telinganya. a mulai i mempelajari ilmu bela diri dan memanah. Ia hidup dengan cara amat sederhana dan membenci sifat-sifat angkuh dan sombong. Jibril berkata: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ia pula yang memberi keputusan di antara mereka tentang peletakan Hajar alAswad di tempatnya. ia bersatu dengan orang -orang Quraisy dalam perbaikan Ka bah. Muhammad menemani pamannya berdagang ke arah Utara dan secepatnya tentang kejujuran dan sifat dapat dipercaya Muhammad dalam membawa bisnis perdagangan telah meluas. Saya tidak bisa membaca . memohon kepada Allah supaya memusnahkan kekafiran dan kebodohan. Pada suatu malam sekitar tanggal 17 Ramadhan/ 6 Agustus 611. Malaikat Jibril mendatanginya. Kaumnya sangat mencintai beliau. memiliki gaya hidup sederhana. Seseorang yang telah mendengar tentang anak muda yang sangat dipercaya dengan adalah seorang janda yang bernama Khadijah. Saat itu ia sangat masyhur di antara kaumnya dengan sifat -sifatnya yang terpuji. begitupula dengan ilmu untuk menambah keterampilannya dalam berdagang. Diriwayatkan pula bahwa Muhammad percaya sepenuhnya dengan ke -Esaan Tuhan. ia lebih memilih untuk mendistribusikan keuangannya kepada hal hal yang lebih penting. Ia menjawab. Ia menyayangi orang-orang miskin. MEMPEROLEH GELAR Ketika Muhammad berumur 35 tahun. Akhirnya. Jibril mengulangi tiga kali meminta agar Muhammad membaca. Ia bisa berhari-hari bertafakur dan beribadah disana dan sikapnya itu dianggap sangat bertentangan dengan kebudayaan Arab pada zaman tersebut dan di sinilah ia sering berpikir dengan mendalam. KERA LAN Muhammad dilahirkan di tengah-tengah masyarakat terbelakang yang senang dengan kekerasan dan pertempuran dan menjelang usianya yang ke-40.

yaitu pamannya yang saat itu belum menganut Islam. MENDAPATKAN PENGIKUT Selama tiga tahun pertama. Abbas bin Abdul Muthalib. Muhammad mengambil peluang ini untuk menyebarkan Islam. Sebagian ayat-ayat adapula yang diterjemahkan oleh Muhammad sendiri melalui percakapan. Muhammad mengumumkan secara terbuka agama Islam. sekumpulan masyarakat Islam dari Yathrib datang lagi ke Mekkah.perantaraan (menulis. yaitu Waraqah bin Naufal. Utsman bin Affan. sedangkan sebagiannya diterjemahkan dan dihubungkan dengan ayat ayat yang lain. sebagian orang Islam disiksa. atau 39 tahun 3 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun syamsiah (penanggalan berdasarkan matahari). Setelah pengalaman luar biasa di Gua Hira tersebut. membaca). memperbolehkan orang-orang Islam berhijrah ke negaranya dan melindungi mereka dari tekanan penguasa di Mekkah. Ubaidah bin Harits. Banyak tokoh-tokoh bangsa Arab seperti Abu Bakar. Penyiksaan yang dialami hampir seluruh pengikutnya membuat lahirnya ide berhijrah (pindah) ke Habsyah. ia menceritakan pengalamannya kepada sang istri. Al-Quran dan AsSunnah digabungkan bersama merupakan panduan dan cara hidup bagi mereka yang menyerahkan diri kepada Allah . Setelah hal itu lewat. Waraqah pun berkata. Ali. Akibat halangan dari masyarakat jahiliyyah di Mekkah. Rasulullah (Muhammad) dan orang-orang Islam Mekkah. Mendengar cerita yang dialami Muhammad. Amr bin Nufail masuk Islam dan bergabung membela Muhammad. yaitu penganut agama Islam. Ketika itu ia berusia 40 tahun 6 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun kamariah (penanggalan berdasarkan bulan). raja Habsyah. Negus. Zubair bin Al Awwam. Kemudian Waraqah menyebutkan bahwa An-Nâmûs al-Akbar (Malaikat Jibril) telah datang kepadanya. antara lain Khadijah. Muhammad hanya menyebarkan agama terbatas kepada teman-teman dekat dan kerabatnya. tindakan dan persetujuannya. Di antara mereka yang tertarik dengan seruannya ialah sekumpulan orang dari Yathrib (dikemudian hari berganti nama menjadi Madinah). yang terkenal dengan nama As-Sunnah. Khadijah mengajak Muhammad mendatangi saudara sepupunya. Zaid bin Haritsah dan Bilal. dianiaya. dengan rasa ketakutan dan cemas Muhammad pulang ke rumah dan berseru pada Khadijah untuk menyelimutinya. Wahyu tersebut telah diturunkan menurut urutan yang diberikan Muhammad. Kesemua pemeluk Islam pertama itu disebut dengan As-Sabiqun al-Awwalun. Tahun berikutnya. dan dikumpulkan dalam kitab bernama Al Mushaf yang juga dinamakan Al. Mereka menemui Muhammad di tempat mereka bertemu sebelumnya. dan mereka menjalankanberbagai tradisi keagamaan mereka dalam kunjungan tersebut. Wahyu turun kepadanya secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. turut hadir dalam pertemuan tersebut. karena ia merasakan suhu tubuhnya panas dan dingin secara bergantian. disingkirkan dan diasingkan. kaumnya akan mengatakan bahwa ia seorang penipu. yang banyak mengetahui nubuat tentang nabi terakhir dari kitab-kitab suci Kristen dan Yahudi. Namun pada awal tahun 613. Setelah menganut Islam. mereka akan memusuhi dan melawannya. Mereka 4|Page .(Al Alaq 96: 1-5) Ini merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Muhammad. Abdul Rahman bin Auf. Kebanyakan ayat-ayatnya mempunyai arti yang jelas. pada tahun 622 hijrah ke Madinah. Kebanyakan dari mereka yang percaya dan meyakini ajaran Muhammad adalah para anggota keluarganya serta golongan masyarakat awam. HIJRAH KE MADINAH Di Mekkah terdapat Ka bah yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Muhammad sendiri. Mereka menemui Muhammad dan beberapa orang Islam dari Mekkah di suatu tempat bernama Aqabah secara sembunyisembunyi. mereka lalu bersumpah untuk melindungi Islam. kota yang berjarak sekitar 200 mil (320 km) di sebelah Utara Mekkah.Qur n (bacaan). Masyarakat jahiliyah Arab dari berbagai suku berziarah ke Ka bah dalam suatu kegiatan tahunan. bahwa ia telah dipilih oleh Tuhan menjadi seorang nabi. Untuk lebih menenangkan hati suaminya.

Kami tidak mengatakan bahwa orang-orang Arab di zaman Rasulullah saw biasa mempergunakan bahasa kotor. tetapi tidak pelak lagi bahwa mereka biasa memberikan warna tegas di atas tuturan mereka dengan melontarkan kata-kata sumpah dalam kadar yang cukup banyak. Penduduk Makkah yang khawatir kemudian setuju untuk menyerahkan kota Makkah tanpa perlawanan. akan tetapi semuanya dapat diatasi oleh umat Islam. Hal itu merupakan suatu kekecualian bagi bangsa Arab. Sejarah menjadi saksi bahwa semua kaum di Arab sepakat memberikan gelar kepada Muhammad saw Al-Amin . padahal waktu itu beliau belum dinyatakan se bagai Nabi.mengundang orang-orang Islam Mekkah untuk berhijrah ke Yathrib. AKHLAK RA ULULLAH Dikemukakannya beberapa contoh Akhlaq yang mulia Sayyidina AL-MUSHTHOFA. masjid itu satu-satunya tempat berkumpul yang ditetapkan untuk orang orang Islam. dan kemudian memberikan amnesti umum dan menegakkan peraturan agama Islam di kota Mekkah. Muhammad saw adalah agar kita mengetahui dan mencontohnya dalam setiap aspek kehidupan kita seharihari. Mengetahui bahwa banyak masyarakat Islam berniat meninggalkan Mekkah. dengan syarat Muhammad kembali pada tahun berikutnya. bahkan cermat sekali dalam soal kebersihan badan.000 orang. karena beranggapan bahwa bila dibiarkan berhijrah ke Yathrib. dan desudah makan beliau senantiasa berkumur dan memandang sangat baik tiap -tiap orang yang telah memakan masakan berkumur lebih dahulu sebelum ikut bersembahyang berjamaah (Al-Bukhori) Dalam peraturan Islam. dan ketika pada tahun berikutnya ia kembali maka ia menaklukkan Mekkah secara damai. Umat Islam bebas beribadah (shalat) dan bermasyarakat di Madinah. beliau akan menetapkan menjadi kewajiban untuk tiap-tiap orang muslim menggosok gigi sebelum mengerjakan kelima waktu sholat. orang-orang Islam akan mendapat peluang untuk mengembangkan agama mereka ke daerah-daerah yang lain. Satu perjanjian damai kemudian dibuat dengan pihak Quraish. Muhammad berangkat kembali ke Makkah dengan pasukan Islam sebanyak 10. yang kemudian dikenal sebagai Madinah atau Madinatun Nabi (kota Nabi). Beliau senantiasa menggosok gigi beberapa kali sehari dan begitu telaten melakukannya sehingga beliau biasa mengatakan bahwa andaikata beliau tidak khawatir kalau mewajibkannya akan memberatkan. Walaupun demikian. Muhammad memimpin umat Islam menunaikan ibadah haji. Muhammad akhirnya setuju untuk berhijrah ke kota itu. Kaum Arab g terkenal dengan ketajaman otak mereka dan apa-apa yang mereka pandang langka. Beliau senantiasa mencuci tangan sebelum dan sesudah tiap kali makan. pemerintahan (kalifah) Islam diwujudkan di bawah pimpinan Muhammad. Quraish Makka yang mengetahui hal ini h kemudian melancarkan beberapa serangan ke Madinah. suatu kebiasaan yang masih tetap berlangsung sampai hari ini juga. Di Madinah. masyarakat Islam dari Mekkah pada akhirnya berhasil sampai dengan selamat ke Yathrib. Hal itu menjadi bukti bahwa Rasulullah saw memiliki sifat itu dalam kadar begitu tinggi sehingga dalam pengetahuan dan ingatan kaumnya tidak ada orang lain yang dapat dipandan menyamai dalam hal itu. PENAKLUKAN MEKKAH Pada tahun ke-8 setelah berhijrah ke Madinah. Tetapi Rasulullah saw menjunjung tinggi nama Tuhan sehingga beliau tidak pernah mengucapkan tanpa alasan yang sepenuhnya dapat diterima. terutama ! 5|Page . pastilah sungguh-sungguh langka lagi istimewa. perjanjian itu kemudian diingkari oleh pihak Quraish dengan cara menyerang sekutu umat Islam. belum pernah terjadi dalam sejarah Mekkah dan Arabia. memusnahkan semua berhala yang ada di sekeliling Ka bah. Muhammad menyetujuinya. masyarakat jahiliyah Mekkah berusaha menghalang-halanginya. Oleh karena Rasulullah saw sangat istimewa menekankan kebersihannya. Peristiwa ini. Setelah berlangsung selama kurang lebih dua bulan. Beliau sangat memberikan perhatian. Diriwayatkan tentang Rasulullah SAW bahwa segala tutur kata beliau senantiasa mencerminkan kesucian dan bahwa beliau (tidak seperti orang-orang kebanyakan di zaman beliau) tidak biasa bersumpah (Turmudzi). artinya orang yang terpercaya.

ketika beliau melalui jalan tampak kepada beliau beberapa orang berkumpul mengelilingi panggang anak kambing dan siap untuk menikmati jamuan. atau tidak sedap dipandang ke jalan umum atau mengotori jalan dengan cara apapun. Beliau sangat memandang penting upaya agar persediaan air untuk keperluan manusia dijaga kebersihan dan kemurniannya. batu dan semua benda atau sesuatu yang akan mengganggu atau bahkan membahayakan. Sekali peristiwa. Beliau juga memberi petunjuk jangan ada orang pergi ke masjid saat diadakan pertemuanpertemuan sehabis makan sesuatu yang menyebarkan bau yang menusuk hidung (Al-Bukhori). Jika beliau sendiri menemukan hal atau benda demikian di jalan. walaupun sekedar roti jawawut (Al-Bukhori). Jika a didapatkannya makanan sajian serupa itu. beliau melarang sesuatu benda dilemparkan ke dalam air tergenang yang mungkin akan mencemarinya. beliau hanya tidak menyantapnya dan tidak pernah memperlihatkan kekesalannya. beliau menunjukkan minat kepada makanan itu dan biasa mengatakan bahwa beliau tidak suka kepada sikap acuh-tak-acuh terhadap makanan. Beliau memerintahkan supaya pada kesempatan-kesempatan itu sebaiknya setanggi dsb dibakar untuk membersihkan udara (Abu Daud). Abu Huroiroh ra meriwayatkan bahwa Rasulullah saw tidak pernah makan sekenyang-kenyangnya. karena semua itu perbuatan yang tidak diridhoi Tuhan. Jika suatu makanan dihidangkan kepada beliau. Sekali peristiwa seseorang mempersembahkan kurma kepada beliau. Beliau tidak pernah memperlihatkan rasa kurang senang terhadap makanan yang tidak baik masakannya dan tidak sedap rasany . ia telah berbuat amal sholih dalam pandangan Ilahi. Jika beliau telah duduk menghadapi hidangan. seolah-olah orang yang makan itu terlalu agung untuk memperhatikan hanya soal makanan dan minuman belaka. Diriwayatkan pula bahwa beliau memerintahkan supaya lalu-lintas umum tidak boleh dipergunakan sehingga menimbulkan halangan atau menjadi kotor atau melemparkan benda -benda yang najis. Kadang -kadang beliau begitu lama berdiri dalam sembahyang tahajjud sehingga kaki beliau menjadi bengkak bengkak. jika hidangan tidak dapat dimakan. mengaruniai cinta dan kedekatan-Nya kepadaku. Beliau menuntut agar jalan-jalan dijaga kebersihannya dan tidak ada dahan ranting. dan mereka yang menyaksikan beliau dalam keadaan demikian sangat terharu. Kitabal-Barr wal-Sila) Rasulullah saw sangat sederhana dalam hal makan dan minum. Mengapa engkau membebani diri sendiri dengan menanggung begitu banyak kesusahan dan kesukaran? Beliau menjawab Jika Tuhan. atas kasih sayangNya. senantiasa beliau menyantapnya bersama -sama semua yang hadir. siang dan malam dipergunakan untuk beribadah dan berdzikir kepada Tuhan. bukankah telah menjadi kewajiban pada giliranku senantiasa menyampaikan terima kasih kepada Dia? Bersyukurlah hendaknya sebanyak bertambahnya karunia yang diterima (Kitabul-Kusuf) 6|Page .pada saat orang-orang diharapkan akan berkumpul di dalamnya. Tiap-tiap segi kehidupan Rasulullah saw nampak jelas diliputi dan diwarnai oleh cinta dan bakti kepada Tuhan. Walaupun pertanggung -jawaban yang sangat berat terletak di atas bahu beliau. Beliau melihat ke sekitar dan setelah beliau menghitung jumlah orang yang hadir. Tetapi. beliau akan menyantapnya untuk menjaga supaya pemasaknya tidak merasa kecewa. bagian terbesar dari waktu. beliau membagi rata bilangan kurma itu sehingga tiap-tiap orang menerima tujuh buah. Sekali peristiwa Aisyah ra berkata kepada beliau Tuhan telah memberi kehormatan kepada engkau dengan cinta dan kedekatan-Nya. Umumnya. Ketika mereka melihat Rasulullah saw mereka mengundang beliau ikut serta. Beliau biasa bangkit meninggalkan tempat tidur tengah malam dan larut dalam beribadah kepada Tuhan sampai saat tiba untuk pergi ke masjid hendak sembahyang subuh. dan memakai persediaan air dengan cara yang dapat menjadikannya kotor (Al-Bukhori dan Muslim. Alasannya bukan karena beliau tidak suka daging panggang. tetapi beliau menolak. tetapi disebabkan oleh kenyataan bahwa beliau tidak menyetujui orang mengadakan perjamuan di tempat terbuka dan terlihat oleh orang miskin yang tak cukup mempunyai makanan. beliau niscaya menyingkirkannya dan beliau sering bersabda bahwa orang yang membantu menjaga kebersihan jalan-jalan.

Bangsa-bangsa telah celaka karena mengistimewakan orang-orang kelas tinggi tetapi berlaku kejam terhadap rakyat jelata. beliau biasa bersabda kepada orang yang ada disekitar beliau.] Abu Musa Al-Asy ari meriwayatkan jika seorang miskin menghadap Rasulullah saw dan mengajukan permintaan. Disampaikan kepada beliau bahwa ia sudah mening gal. engkau akan mengetahui betapa sukar untuk bersabar di bawah himpitan penderitaan serupa itu. beliau senantiasa memilih jalan yang termudah. Banyak yang ingin mendesak Rasulullah saw demi kepentingan orang yang berdosa itu. Bahkan ketika beliau sudah menjadi orang paling berkuasa sekalipun selalu mendengarkan dengan sabar kata tiap-tiap orang. Bukan penggunaan kemampuan melihat secara tepat yang dapat dipandang dosa. Kalau arah perbuatan itu membuka kemungkinan timbulnya kecurigaan serupa itu. beliau tak pernah putus asa dan beliau tak pernah dikuasai oleh suatu keinginan pribadi Sekali peristiwa beliau menjumpai seorang wanita yang baru ditinggal mati oleh anaknya. Kemudian juga hendaknya memenuhi permintaannya itu sehingga mendapat pahala sebagai orang yang berperan 7|Page . tetapi serentak beliau mengerti maksud tugasnya itu. kitabul-Fadhoil) Beliau sangat baik dan adil terhadap istri-istri sendiri. melainkan penyalahgunaan daya itulah yang menjadi dosa Siti Aisyah meriwayatkan Bilamana Rasulullah saw dihadapkan kepada pilihan antara dua cara berbuat. Rasulullah saw tidak melihatnya lagi beberapa hari dan beliau menanyakan ihwalnya. Dalam keadaan susah. Aisyah jika engkau sedang marah kepadaku. Kamu sebaiknya menolak. Usama menghadap Rasulullah saw. jika Fathimah anak perempuanku sendiri melakukan kejahatan. Beliau bersabda. Kitabus-Salat). dan melonglong dekat kuburan anaknya.Tuhan telah memberikan mata untuk melihat. Barangkali kalian tidak memandangnya cukup penting karena ia miskin. Beliau menasehatkan agar bersabar dan menerima taqdir Tuhan denganrela dan menyerahkan diri. Jika. Bawalah aku ke kuburnya. Kitabul-Hudud) . beliau hanya tersenyum dan hal itu dilupakan beliau. Dan beliau terus berlalu. Islam tidak mengidzinkan dan akupun sekali kali tidak akan mengizinkan. Mengapa aku tidak diberi tahu kalau ia meninggal? Aku pasti ikut dalam sembahyang janazahnya dan menambahkan. dari antara seluruh umat manusia yang paling menjauhinya (Muslim. Anggapan itu salah. Sekali peri tiwa suatu perkara s dihadapkan kepada beliau tatkala seorang bangsawati terbukti telah melakukan pencurian. beliau sangat marah dan bersabda. Rasulullah saw mandiri dalam menerapkan keadilan dan perlakuan. Kemudian beliau pergi ke sana dan mendoa untuk dia (Al-Bukhori. Wanita itu tidak mengetahui bahwa ia ditegur oleh Rasulullah saw dan menjawab Andaikan engkau pernah mengalami sedih ditinggal mati oleh anak seperti yang kualami. Pada suatu hari beliau bersabda kepada Siti Aisyah ra. Maka Usama diserahi tugas melaksanakan itu. aku senantiasa dapat mengetahuinya Aisyah ra bertanya Bagaimana? Beliau menjawab Aku perhatikan jika engkau senang kepadaku dan dalam percakapan kau menyebut nama Tuhan. Seorang wanita muslimah biasa membersihkan masjid Nabi di Madinah. Kau sebut Dia sebagai Tuhan Muhammad. karena jika hukuman yang berlaku dikenakan terhadap wanita muda usia itu. Kau sebut Dia sebagai Tuhan Ibrahim Mendengar keterangan itu Aisyah tertawa dan mengatakan bahwa beliau benar Beliau senantiasa sangat sabar dalam kesukaran dan kesusahan. beliau tetap melayaninya dan tidak pernah mencoba mengadakan pembalasan. Rasulullah saw menjawab Aku telah kehilangan bukan hanya seorang tetapi tujuh anak . Sungguh. maka Rasulullah saw itulah orangnya.. martabat suatu keluarga sangat terhormat akan jatuh dan terhina. Beliau senantiasa dapat menguasai diri. tetapi tidak mempunyai keberanian. aku tidak akan segan -segan menjatuhkan hukuman yang adil (Al-Bukhori. Tetapi ji ka engkau tidak senang kepadaku. asalkan bebas dari segala kecurigaan bahwa itu salah atau dosa. pada suatu saat salah seorang di antara mereka tidak dapat membawa diri dengan hormat yang layak terhadap beliau. maka bukan ibadah tetapi aniaya kalau mata dibiarkan pejam atau dibuang. Rasulullah saw senantiasa prihatin memikirkan untuk memperbaiki keadaan golongan yang miskin dan mengangkat taraf hidup mereka di tengah-tengah masyarakat. Hal itu menggemparkan. dan jika seseorang memperlakukan beliau dengan tidak sopan.

Beliau tidak pernah mengemukakan kesalahan -kesalahan dan kelemahan-kelemahan orang lain dan menasehati orang -orang jangan mengumumkan kesalahankesalahan sendiri. Beliau senantiasa optimis menghadapi masa depan. Beliau sangat memusuhi sikap pesimis atau keputusasaan. beliau menegurnya dengan ramah secara berempat mata. beliau pikul dengan penuh kesabaran sampai-sampai Fathimah ra tidak tahan melihat ayahnya dalam keadaan demikian. memohon agar diberi seorang budak untuk meringankan pekerjaannya. melainkan hendaknya menekankan kepada kebaikan apa saja yang dimiliki almarhum. Kitabul-Iman). dengan tujuan membangkitkan rasa cenderung untuk menolong si miskin di satu pihak dalam hati para sa habat dan dipihak lain menimbulkan kesadaran dalam hati kaum fakir-miskin adanya cinta-kasih saudara-saudara mereka yang kaya. Kesusahan. Al-chamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 34 kali. Rasulullah saw menjawab. Rasulullah saw menekankan agar para sahabat bekerja sama satu dengan lainnya. Rasulullah saw sering menerima barang dan uang berlimpah-limpah. penderitaan atau kemalan gan di saat menjelang wafat. Fathimah datang mendapatkan beliau sambil memperlihatkan tapak tangannya yang tebal dan keras akibat pekerjaan menepung gandum dengan batu. Beliau senantiasa menganjurkan kepada mereka yang mempunyai buda k-budak supaya memperlakukan mereka dengan baik serta kasih sayang. Sekali peristiwa anak beliau. maka satu-satunya perbaikan yang dapat dilakukannya ialah memerdekakannya (Muslim. beliau segera membagi-bagikan hadiah itu di antara mereka yang sangat membutuhkan. beliau sangat menekankan agar orang berbakti dan mengkhidmati orang tua serta memperlakukan mereka dengan baik dan kasih-sayang. beliau selamanya memilih pergaulan dengan orang-orang baik dan jika melihat suatu kelemahan pada salah seorang dari para sahabat. Rasulullah saw sangat berhati-hati membawa diri agar tidak timbul kemungkinan adanya salah faham. Perlakuan Rasulullah saw terhadap tetangga dengan ramah dan penuh perhatian. beliau senantiasa memberi petunjuk supaya kafilah bergerak lambat dan berhenti-berhenti secara bertahab. Tetapi dengan mengemukakan kebaikan-kebaikan almarhum orang akan cenderung mendoakan (Al-Bukhori). Jika engkau akan tidur pada malam ha ri. Ketika Islam berangsur-angsur diterima secara umum oleh bagian terbesar bangsa Arab. dan karena itu menjadi kewajibanmu mencukupi kebutuhannya dan membiarkan dia bebas mengkhidmati agama (Turmudzi). mereka itu akan menderita dari bantingan bantingan binatang-binatang itu (Al-Bukhori. menjamin mereka mendapat kedudukan terhormat dan perlakuan wajar lagi pantas. Aku akan menceriterakan kepadamu sesuatu yang nanti akan terbukti jauh lebih berharga daripada seorang budak. Rasulullah saw dalam jual-beli secara terus terang dan sangat mendambakan orang -orang muslim agar jangan melakukan kelicikan dalam transaksi atau jual-beli. Kitab Al-Adab) Beliau menetapkan bahwa orang tidak boleh membicarakan keburukan seseorang yang telah meninggal. engkau hendaknya membaca SubchanAllah 33 kali. Beliau menetapkan bahwa jika si pemilik memukul budaknya atau memaki-makinya.serta dalam menggalakkan perbuatan baik (Al-Bukhori dan Muslim). beliau bersabda kepadanya: Tuhan telah mencukupi kebutuhanmu berkat adanya saudaramu. namun beliau bersabda kepadanya: Bersabarlah. Rasulullah saw sangat berhasrat memperbaiki keadaan wanita di tengah-tengah masyarakat. Ketika seseorang mengadukan saudaranya yang bermalas-malasan. beliau bersabda Perhatikan kaca! Perhatikan kaca! dengan maksud mengatakan bahwa ada wanita-wanita dalam rombongan dan bahwa jika onta-onta dan kuda-kuda berlari cepat. sebab tidak ada faedahnya menyebut-nyebut kelemahan atau kejahatan orang yang sudah meninggal. Pada suatu kesempatan serupa itu ketika orang-orang berjalan cepat. ia bertanggung jawab atas 8|Page . Islam adalah agama pertama yang memberikan hak waris kepada wanita Jika dalam satu perjalanan beliau ada wanita-wanita yang ikut serta. Beliau bersabda: Siapa yang menyebarkan rasa pesimis di kalangan masyarakat. Hal itu akan jauh lebih banyak menolongmu daripada memelihara seorang budak (Al Bukhori). ayahmu tidak akan menderita lagi sesudah hari ini .

Muhammad pun diberikan mukjizat sebelum masa kenabian dan selama kenabian. Dalam syariat Islam. sebab pikiran-pikiran pesimis mempunyai kecenderungan mengecutkan hati dan menghentikan laju kemajuan. Selain itu. MUKJIZAT Seperti nabi dan rasul sebelumnya. mukjizat terbesar Muhammad adalah Al-Qur an. kecuali ia dimasukkan kedalam sorga karena apa yang ada di dalamnya. Kemampuan lain yang dimiliki Muhammad adalah kecerdasannya mengenai ilmu ketauhidan. beliau memperlakukan wanita itu dengan penghormatan yang besar dan sebagai hasil dari perantaraannya beliau membatalkan semua hukuman yang tadinya akan dijatuhkan atas wanita itu sebagai tindak balasan terhadap serangan mereka. seorang yang kebaikan dan kemurahannya telah menjadi buah bibir bangsa Arab. Beliau sangat menghargai mereka yang membaktikan waktu dan harta bendanya untuk menghidmati umat manusia. Rasulullah saw bukan saja menekankan pada kebaikan toleransi dalam urusan agama. Suatu delegasi suku Kristen Najron yang telah berdialog selama beberapa jam. Beliau sangat lunak terhadap orang yang kurang sopan terhadap beliau. Beliau sering menceriterakan tentang wanita Yahudi yang dihukum Allah swt lantaran membiarkan kucingnya mati kelaparan. Adapun jaminan bagi orang yang telah mengikrarkan syahadat itu adalah sorga.kemunduran bangsa. Rasulullah saw sangat menaruh penting ihwal asas menyempurnakan perjanjian. ketika terjadi isu bahwa pasukan Romawi akan mengadakan pendudukan di Madinah dan ketika ada suara gaduh di tengah malam. Seorang dari tawanan itu adalah seorang anak perempuan Hatim. sebagai tekad untuk mengawali dalam mengikuti dan meneladani kehidupan beliau. sebagaimana sabda Rasulullah saw berikut: Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah Yang Esa yang tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba-Nya dan utusan-Nya. Rasulullah saw menjawab bahwa perbuatannya itu tidak tepat karena ia datang sebagai duta dan telah menjadi kewajibannya untuk pulang ke pusat Pemerintahannya tanp mengadakan hubungan a baru. Rasulullah saw memperingatkan para sahabat agar memperlakukan hewan -hewan dengan baik dan mengecam bersikap kejam terhadap hewan. Muhammad juga diyakini oleh umat Islam pernah membelah bulan pada masa penyebaran Islam di Mekkah dan melakukan Isra dan Mi raj dalam waktu tidak sampai satu hari. beliau mengadakan penelitian sendiri dengan menaiki kudanya. ia yakin akan kebenaran Islam dan mohon diperbolehkan bai at masuk Islam. meminta idzin untuk meninggalkan masjid untuk mengadakan kebaktian di tempat yang tenang. Suku Arab . Rasulullah saw bersabda: Mereka tidak perlu meninggalkan masjid yang memang merupakan tempat khusus untuk kebaktian kepada Tuhan dan mereka dapat melakukan ibadah mereka di situ (Az-Zurqani) Keberanian Rasulullah saw luar biasa. sebagai hamba teladan umat manusia yang hidup sezaman dengan beliau maupun umat manusia yang h idup sesudahnya hingga hari Qiamat. karena itu hanya ada satu syahadat pada beliau saja yang disyari atkan dalam agama dan wajib diikrarkan oleh setiap orang yang masuk ke dalam agama Islam. jika sesudah pulang ia masih yakin akan kebenaran Islam. Banu Tho i mulai mengadakan permusuhan terhadap Rasulullah saw dan kekuatan mereka dapat dikalahkan dan beberapa orang ditawan dalam sebuah peperangan. Sedemikian agung dan indahnya Akhlaq Muhammad Rasulullah saw. Ketika anak Hatim menerangkan kepada Rasulullah saw mengenai silsilah kekeluargaannya. maka tiada seorang pun yang bertemu dengan kedua kalimah syahadat itu pada Hari Qiamat. Sekali peristiwa seorang duta datang kepada beliau dengan tugas istimewa dan sesudah ia tinggal beberapa h ari bersama beliau. tetapi memberikan contoh-contoh yang sangat tinggi dalam urusan ini. 9|Page . ia dapat kembali lagi sebagai orang bebas dan masuk Islam.

[30] terurai hingga bahu. Jika beliau sedang berhadapan dengan seseorang. Sesudah itu beliau sempat tinggal di Mekah selama tiga belas tahun. Rambut beliau tidak keritingnamun tidak pula lurus sama sekali. paling jujur ucapannya. Bulu-bulu halus tumbuh di dada beliau dan terus kebawah sampai pusar. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Rambut beliau dapat dikatakan lurus dan agak berombak. Beliau memiliki kepala yang agak besar dan kuat. orang yang paling jujur. tapi hanya bulu-bulu tipis dari dada ke bawah sampai di pusar beliau. Jemari tangan dan kaki tebal dan lentik memanjang. wajahnya cenderung bulat dengan sepasang matanya hitam dan bulu mata yang panjang. panjangnya sampai batas telinga. Ali bin Abi Thalib (ra) juga meriwayatkan: Rambut Rasulullah lurus dan sedikit berombak. Allah Ta ala mengangkat beliau sebagai Nabi ketika berusia empat puluh tahun. Jika beliau berjalan. Saya belum pernah melihat beliau diantara sahabat-sahabatnya. diantaranya adalah rambut ikal berwarna sedikit kemerahan. beliau berperawakan baik dan tegak. dan dari antara orang-orang yang datang sesudah (wafatnya) beliau. (Al-Qalam: 4). melangkahnya seolaholah seperti turun (meloncat) dari suatu ketinggian. Warna kulit beliau sedang. berpostur kekar sangat indah dan pas dikalangan kaumnya. Apabila berjalan cenderung cepat dan tidak pernah menancapkan kedua telapak kakinya. Begitulah Muhammad di mata khalayak. Apabila menoleh. Telapak tangan dan kaki beliau padat berisi. Dan siapa yang bergaul dengan beliau akan langsung menghargai dan mencintainya. tapi cerah. paling bertanggung jawab dan paling baik pergaulannya. Dalam satu hadits diterangkan mengenai corak fisik Rasulullah. Warna kulit beliau cerah. 10 | P a g e . Dalam hadits riwayat Bukhari. tidak tinggi benar maupun pendek. baik sebelum maupun sesudahnya. Lalu di Madinah selama sepuluh tahun. maka beliau akan mengarahkan wajah beliau ke orang tersebut (penuh perhatian). beliau melangkah dengan cepat dan pasti. Melangkah dengan tubuh sedikit cond ong ke depan. Diantara tulang belikat beliau tanda kenabian beliau. Saya belum pernah meliahat orang lain seperti beliau. Saya belum pernah melihat sesuatu yang lebih menarik dari beliau Ali Bin Abi Thalib (ra) meriwayatkan: Rasulullah (saw) tidaklah tinggi. paling berlapang dada. Muhammad digambarkan sebagai orang yang berkulit putih dan berjenggot hitam dengan uban. ia menolehkan wajah dan badannya secara bersamaan. Siapa saja yang bergaul dengannya pasti akan menyukainya. Siapa saja yang mendekati beliau akan langsung merasa hormat dan khidmat. dengan tulang belikat (pundak) yang bidang. bertubuh sedang. Sendi-sendi tulang beliau kuat dan dada beliau cukup kekar. sebab ia berakhlak sangat mulia seperti yang digambarkan Al-Qur an. Beliau adalah orang yang paling baik hati. beliau berjalan dengan gesit. Bara a bin Aazib (ra) meriwayatkan: Rasulullah (saw) tingginya sedang. bercorak kulit cerah. Allah memanggil beliau ke hadiratNya pada umur enam puluh tiga tahun. Badan beliau tidak berbulu tebal. Bulu badannya halus memanjang dari pusar hingga dada. Tubuhnya tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. tidak putih sekali namun tidak pula hitam benar. orang yang paling dirindukan dan sebaik -baik keturunan. Ia adalah orang yang paling dermawan. Beliau tidak berperawakan gemuk dan tidak pula tampak terlalu berat. Anas (ra) juga meriwayatkan: Rasulullah (saw) tingginya sedang. beliau tegap. Tidak berkumis dan berjanggut sepanjang sekepalan telapak tangannya. demikian pula tangan dan kaki beliau. Aku tidak pernah melihat orang yang sepertinya. Saat itu baru sedikit saja uban yang tumbuh di rambut dan janggut beliau. Kulitnya putih kemerah-merahan.CIRI-CIRI FISIK NABI MUHAMMAD Aisyah dan Ali bin Abi Thalib telah merincikan ciri-ciri fisik dan penampilan keseharian Muhammad. Setiap orang yang bertemu Muhammad pasti akan berkata. juga tidak pendek. Tulang kepala besar dan bahunya lebar. Rambut beliau cukup tebal. Di antara kedua bahunya terdapat tanda kenabian dan memang iaadalah penutup para nabi. mata beliau hitam dengan bulu mata yang panjang. yaitu: Anas bin Malik (ra) meriwayatkan: Rasulullah saw.

maka beliau kuakan. Anggota tubuh beliau yang lain serba normal dan proporsional. Langkah beliau panjang dan cepat serta terlihatseperti turun (loncat) dari suatu ketinggian. yaitu Urwah bin Mas ud (ra) dan aku melihat Ibrahim (AS). Rambut beliau cenderung berombak. Hidung beliau agak melengkung dan mengkilap jika terkena cahaya serta tampak agak me nonjol jika kita pertama kali melihatnya. Abu Ishaq (ra) mengemukakan: Bara a bin Aazib (ra) pernah ditanya. Jabir bin Abdullah (ra) meriwayatkan. Pergelangan tangan beliau cukup panjang. akan mencapai kuping telinga beliau. Apakah rona wajah Rasulullah (SAW) cemerlang seperti pedang yang mengkilap? Ia menjawab Tidak! tapi lebih mirip dengan purnama yang cerah. Telapak kaki beliau cukup lengkungannya dan atasnya halus serta bagus bentuknya. Jika beliau sedang berhadapan dengan seseorang. terutama saat melakukan perjalanan jauhdan beliau selalu lebih dulu menyapa orang yang ditemuinya di jalan. gigi beliau putih cemerlang dan agak renggang. Tapi beliau tampaknya seperti berjalan santai saja. Jika dapat dikuakan (dibelah). Kecuali bulu-bulu halus yang tumbuh dari dada dan tumbuh sampai ke pusar. dan aku menyaksikan Isa ibnu Maryam (as) yang mirip dari antara orang yang pernah saya lihat. Rasulullah (SAW) pernah bersabda: Aku menyaksikan pemandangan (rohani) tentang para nabi. dan terpasang dengan baik. Jika tidak dapat maka beliau biarkan saja. telapak tangan beliau agak lebar serta baik telapak tangan maupun kaki b eliau padat berisi. Daerah di sekitar tulang belikat beliau cukup lebar.Hind bin Abi Halah (ra) telah diceritakan oleh Hasan bin Ali (ra) sebagai berikut: Rasulullah (saw) memiliki pribadi mulia dan diakui sangat agung dalam pandangan orang yang melihatnya. Beliau tidak pernah memelototi seseorang. Seolah-olah bumi ini digulung oleh langkah-langkah beliau ketika sedang berjalan. saya juga melihat malaikat Jibril yang mirip dengan Dehya Kalbi Said al jahiri (ra) meriwayatkan: Saya pernah mendengar Abu Taufik (ra) berkata: Sekarang ini tidak ada lagi yang tinggal (masih hidup) yang pernah melihat diri Rasulullah. kecuali saya. maka air akan meluncur dengan cepat ke bawah. roman mukanya secemerlang matahari. Lengan dan dada bagian atas beliau berbulu. Musa (as). Pundak beliau bagus dan terpasang kokoh. san (saya) perhatikan pula rembulan tersebut. padahal tidak demikian sebenarnya. sehingga saat beliau mencucinya. Dan tumit beliau langsing. Walaupun kami berusaha untuk mengimbangi jalan beliau. tapi beliau melangkah dengan anggun. dan rambut beliau agak keriting (berombak). Mulut beliau sedang. dianta alisnya nampak urat darah halus yang berdenyut bila beliau emosi atau bergairah. Bagian-bagian tubuh beliau yang tidak tertutuppun nampak bersih dan bercahaya. Abu Hurairah (ra) mengemukakan: Rasulullah begitu rupawan. Jika beliau berjalan. Kepala beliau lebih besar dari rata-rata. pandangan mata beliau selalu menyejukkan. dan lebih sering melihat ke bawah dari pada ke atas. maka beliau memandang orang itu dengan penuh perhatian. se perti beliau dibentuk dari perak. Wajah beliau bercahaya seterang bulan purnama. juga tidak pernah melihat orang yang secepat beliau. Diantaranya. Pandangan beliau selalu ditundukkan sesuai aturan (dalam Alquran). jari-jari tangan dan kaki beliau cukup langsing. beliau melangkah dengan posisi badan agak condong ke depan. di mata beliau terlihat juga garis-garis merahnya. Beliau juga selalu berjalan agak di belakang. Beliau sedikit lebih tinggi dari rata -rata kami tapi lebih pendek dari orang yang jangkung. Saat rambut beliau agak panjang. Maka saya 11 | P a g e . Jabir bin Samurah (ra) meriwayatkan: Rasulullah (SAW) memiliki mulut yang agak lebar. beliau sangat mirip dengan sahabatmu ini (maksudnya diri beliau sendiri). Kulit beli u a berwarna cerah dan dahi beliau lebar. Beliau berjanggut tipis tapi penuh rata sampai di pipi. Abu Hurairah (ra) juga meriwayatkan: Saya belum pernah melihat orang yang lebih baik dan lebih tampan dari Rasulullah (saw). seperti di cor dengan perak. Dada dan pinggang beliau seimbang ukurannya. Jabir (ra) juga meriwayatkan: Saya berkesempatan melihat Rasulullah (SAW) di bawah sinar rembulan. Alis mata beliau lengkung hitam dan tebal. bagi saya beliau lebih indah dari rembulan tersebut. Beliau (Musa as) berperawakan langsing seperti orang-orang dari suku Shannah.

[*] l Wikipedia 12 | P a g e . Rasulullah (saw) itu ro man mukanya sangat cerah dan perawakannya sangat baik. umat Islam percaya bahwa Muhammad diutus Allah untuk menjadi Nabi bagi seluruh umat manusia (QS. 23:44) seperti halnya Nabi Musa yang diutus Allah kepada kaum Bani Israil. yang berlangsung selama 25 tahun hingga Khadijah wafat. Muhammad disarankan oleh Khawla binti Hakim.(Said ra) berkata padanya: Gambarkanlah kepadaku. Para ahli sejarah antara lain Watt dan Esposito berpendapat bahwa sebagian besar perkawinan itu dimaksudkan untuk memperkuat ikatan politik (sesuai dengan budaya Arab). bahwa sebaiknya ia menikahi Sawda binti Zama (seorang janda) atau Aisyah (putri Abu Bakar. dimana Muhammad akhirnya menikahi keduanya. sehingga saat meninggalnya Khadijah (yang bersamaan dengan tahun meninggalnya Abu Thalib pamannya) disebut sebagai tahun kesedihan. Pada umur 25 Tahun ia menikah dengan Khadijah. PERNIKAHAN Selama hidupnya Muhammad menikahi 11 atau 13 orang wa nita (terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini). atau memberikan penghidupan bagi para janda (saat itu janda lebih susah untuk menikah karena budaya yang menekankan perkawinan dengan perawan). dimana sembilan diantaranya masih hidup sepeninggal Muhammad.[34] Pernikahan ini digambarkan sangat bahagia. Kemudian setelah itu Muhammad tercatat menikahi beberapa wanita lagi sehingga mencapai total sebelas orang. Ibnu Abbas mengatakan: Gigi depan Rasulullah (SAW) agak renggang (tidak terlalu rapat) dan jika beliau berbicara tampak putih berkilau. Ia menjawab. yaitu kesaksian bahwa Tuhan yang berhak disembah atau diibadahi itu hanyalah Alah (QS 21:25). PERBEDAAN DENGAN NABI DAN RASUL TERDAHULU Dalam mengemban misi dakwahnya. sedangkan nabi dan rasul sebelumnya hanya diutus untuk umatnya masing-masing (QS 10:47. Sepeninggal Khadijah. Sedangkan persamaannya dengan nabi dan rasul sebelumnya ialah sama -sama mengajarkan Tauhid. 34 : 28).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful