PENCAPAIAN

ILMU

DALAM

TAMADUN

MELAYU

SELEPAS

KEDATANGAN ISLAM

PENDAHULUAN Sebelum kedatangan agama islam ,agama dan budaya Hindu-Buddha sudah bertapak kukuh dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Alam Melayu hingga berabad-abad lamanya. Agama dan budaya ini begitu kuat dan sangat jelas mempengaruhi sistem politik, sosial, ekonomi dan pemikiran masyarakat Alam Melayu. Agama Hindu boleh dikatakan menjadi anutan kebanyakan masyarakat atasan seperti golongan istana kerana ianya amat sesuai untuk menjaga kepentingan sosial dan politik mereka sendiri. Manakala rakyat biasa atau bawahan selalunya menganut dan berpegang kepada kepercayaan anismime.Selepas kedatangan islam muncul suatu bentuk Tamadun baru yang lebih dikenali di kalangan Negara luar .Kesultanan Melayu Melaka ,Acheh, Pasaiperlak ,Patani dan Johor-Riau-Lingga adalah bukti kehenbatan Tamadun Melayu islam Kegemilangan Tamadun islam terserlah dalam perbagai bidang .Antaranya

persuratan , sistem undang-undang ,dan bahasa melayu .Bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca dan juga menjadi bahasa ilmu ,bahasa agama dan alat penyatu masyarakat Melayu di nusantara . Kedatangan Islam menjadikan pandangan

semesta Melayu mula berubah daripada fahaman animism dan Hinduisme kepada konsep tauhid. Begitu juga dengan pengaruh sistam-sistem yang ada di dalam Islam yang turut memantap dan mempekukuhkan lagi pandangan semesta Melayu. Maka aspek-aspek seperti konsep Tuhan sebagai matlamat ,manusia sebagai dwifungsi iaitu hamba dan khalifah Allah di muka bumi,alam sebagai tempat atau alat untuk manusia menjalankan urusan kehidupan . ULASAN Kedatangan islam juga, berjaya memartabatkan orang Melayu dari segi keilmuan dan pendidikan. Ini dapat dibuktikan menerusi, kewujudan pusat-pusat keilmuan seperti di Acheh dan Pattani, di samping melahirkan ramai tokoh ilmuan. Ia juga telah membawa kepada penubuhan beberapa institusi pengajian dan pendidikan. Antaranya terpenting ialah iastan, masjid, madrasah dan pondok. Istana misalnya, dalam sejarah

budaya membaca. Sistem pendidikan Islam yang berintegrasikan keperluan hidup duniawi dan ukhrawi amat relaven dengan keperluan manusia. Justeru. Hal berkenaan juga menggambarkan pola kesedaran dalam aspek-aspek yang bersifat keilmuan ini yang melibatkan golongan atasan dan juga golongan bawahan dan rakyat jelata. malah sampai juga dengan lebih merebak di kalangan rakyat jelata". mencintai ilmu pengatahuan dan cara berfikiran yang kritis mesti diwujudkan dan diberi keutamaan dalam masyrakat. Islam telah melahirkan semangat keilmuan di kalangan penduduknya untuk mencari dan mempelajari ilmu pengetahuan. . Kedatangan Islam ke rantau ini telah banyak memberi kesedaran dalam aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan masyarakat Melayu. pembesar serta rakyat jelata didedahkan dengan ilmu pengetahuan Islam .Faktor asasi yang merupakan punca kesedaran atau punca revolusi kebudayaan ini ialah penjelasan rasional mengenai konsep perihal wujud yang dibawa untuk pertama kalinya oleh Islam.Menurut Profesor Syed Muhamad Naquib al-Attas bahawa. Begitu juga dengan peranan yang dimainkan oleh intitusi madrasah dan pondok dalam memberikan pendidikan dan ilmu kepada masyarakat.keagungan Islam di Alam Melayu menjadi nadi penting dan memain peranan yang cukup besar sebagai pusat perkembangan ilmu pengatahuan kepada golongan bangsawan dan pembesar. Semenjak penerimaan Islam.Pandangan sarjana tersebut menunjukkan kesedaran yang dicetuskan oleh Islam meliputi juga bidang keilmuan. "Islam membawa semangat rasionalisme dan intelektualisme bukan sahaja di kalangan istana dan bangsawan.Kedatangan Islam telah berjaya memberi kesedaran kepada masyarakat di Alam Melayu ke arah bersifat ilmiah dan saintifik serta dapat meninggalkan era sebelumnya yang mengutamakan sesuatu yang bersifat tahyul dan khayalan untuk menuju ke sesuatu yang berbentuk realistik. kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Maka secara langsung atau tidak langsung telah mengubah persepsi atau tanggapan masyarakat terhadap pegangan agama. Istilah-istilah meunasah. rangkang dan dayah bagi masyrakat Acheh merupakan tahaptahap atau peringkat-peringkat pendidikan yang diamalkan . Seluruh masyarakatnya termasuk raja dan kerabatnya. ilmu dan pendidikan Islam diusahakan secara bersungguh-sungguh oleh para ulama dan pendakwah Islam. kegiatan agama.

Pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam ini tersebar luas kekawasan-kawasan sekitar Alam Melayu seperti di Jawa. Kelantan dan lain-lain. Pattani.Perkembangan Bahasa Dan Penulisan Kedatangan Islam ke Alam Melayu juga telah berjaya memartabatkan bahasa Melayu dengan cara membentuk para penggunanya menuturkan perkaraperkara yang bersifat ilmiah.Perkembangan sistem pendidikan di Alam Melayu telah membawa kepada perkembangan pelbagai ilmu pengetahuan. Institusi pondok tumbuh dengan pesatnya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi institusi tumpuan masyarakat serta tempat mempertahankan tradisi suci yang diajar oleh Islam. falsafah dan saintifik. Antara jenis ilmu yang sentiasa diambil berat ialah ilmu syar'iyyah atau naqliyyah yang merangkumi tiga asas utama agama Islam iaitu usuluddin.membicarakan persoalan metafizik. Melaka contohnya sebagai sebuah pelabuhan antarabangsa ketika itu dikunjungi oleh para pedagang dan pendakwah dari pelbagai negara di dunia. Isu-isu sebegini sukar didapati sebelum kedatangan Islam. Terengganu. Alam Melayu juga muncul sebagai pusat keilmuan. Ihya' 'Ulum al-Din oleh Imam alGhazali dan Minhaj al-Talibin oleh Imam al-Nawawi. Kitab-kitab yang menjadi rujukan utamanya seperti al-Durr al-Manzum oleh al-Shirazi. Banjar.Malah bahasa ini dikatakan telah menjadi salah satu bahasa umat Islam yang tertinggi bilangan penggunanya.Riau. pemahaman ilmu metafizika serta pandangan hidup yang munasabah pada akal yang sihat. ramai tokoh-tokoh ilmuan yang lahir di rantau ini seperti Nuruddin al-Raniri.. Shamsuddin al-Sumaterani.Bahasa Melayu juga menjadi bahasa perantaraan dan bahasa ilmu di kawasan Alam Melayu sekitar abad ke-15 M hingga ke-M. Abdul Rauf Singkil. Alam Melayu mementingkan sesuatu yang menggunakan akal. fiqh dan tasawwuf. Bukhari al-Jauhari dan lain-lain lagi.Mengikut pandangan sebahagian penulis tempatan. Ia menjadi bahasa rasmi kepada lebih daripada seratus juta umat manusia di Alam Melayu iaitu sebagai bahasa ³lingua franca³ di rantau ini. bahasa Melayu diguna pakai dalam pertuturan oleh berbagai bangsa yang datang dan berurusan di pelabuhan tersebut.Suatu hal yang sangat penting diberi tumpuan ialah aspek . Hamzah al-Fansuri. Ini telah membawa perubahan dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhannya .

Bukharial-Jauhari dan lain-lain. Hikayat Muhammad Ali Hanafiah dan lain-lain. seperti hasil karya Nuruddin al-Raniri. Berikutan itu.Dengan itu. . isu-isu yang diberi tumpuan dalam penulisan Melayu berkisar dalam tiga tema utama. Syed Muhamad Naquib al-Attas meletakkannya sebagai ³Bapa Sastera Melayu Moden´ dan sekaligus sebagai pelopor syair Melayu.Tematema yang dikemukakan ini membezakan pendekatan sebelumnya yang membicarakan tentang dewa-dewa dari pengaruhHindu-Buddha. fungsi penulisan dan kesusasteraan telah bertukar daripada konsep berhibur semata-mata kepada pendidikan keilmuan.tulisannya.Mungkin kerana sifat-sifat intelektualisme yang begitu menonjol dalam karyakaryanya itulah yang menyebabkan Prof. sedangkan sebelumnya cuma terdapat sastera lisan sahaja. Keadaan tersebut berlaku dalam pelbagai aspek kehidupan mereka baik di kalangan individu. Ketiga. Hasil dari kegiatan intelektualisme inilah bermulanya detik pembangunan rasionalisme yang tidak pernah berlaku di mana-manapun sebelumnya di Alam Melayu.keluarga. Seiring dengan kemunculan bahasa Melayu bertulisan jawi tersebut maka bermulalah perkembangan sastera tulisan. Zaman ini juga telah membawa perubahan pada pandangan hidup dan dasar kebudayaannya serta mengubahnya dari dasar estetik kepada dasar berkesan. sekali gus dapat mengangkat martabat mereka ke tahap yang lebih baik dan bermaruah. seperti hasil karya Hamzahal-Fansuri. Kedatangan Islam di rantau ini telah memperkenalkan tulisan jawi dalam bahasa Melayu.Kedatangan Islam telah membawa . dengan abjad Arab (Jawi) sebagai media tulisannya. perkara yang paling penting di sini ialah mengenai bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai bahasa pengucapan intelektual. Pertama. Kedua. karya kesusasteraan yang berbentuk keagamaan dan ketatanegaraan. tulisan ini mempunyai hubunganyang rapat dengan tulisan atau huruf Arab sebagai bahasa al-Qur¶an dan huruf Parsi. karya yang bertemakan tasawwuf dan falsafah.Malah ketokohan Hamzah al-Fansuri dalam bidang penulisansangat ketara sehingga dapat mewarnai alam intelektual di rantau ini. masyarakat atau negara. kisah-kisah lagenda Islam seperti Hikayat Amir Hamzah.Apa yang jelas bahawa zaman kebangkitan kuasa Kesultanan Melayu Islam di Alam Melayu.

Ilmu fardu ain yang dinamik bukan terhenti kepada kemahiran dan amalan asas agama yang boleh dikuasai diakhir pendidikan sekolah menengah. masuk kandang kerbau menguak´ .perubahan menyeluruh kepada sistem kehidupan masyarakat Alam Melayu seperti akidah CADANGAN Dalam konteks ini. budaya ilmu yang harus disubur-segarkan ialah bukan sekadar kecintaan dan penguasaan pelbagai bidang ilmu dan kemahiran. . tetapi akan berkembang dan boleh menjulang mendalam mengikut peranan sesaorang. negara dan dunia samada rjangka pendek atau panjang. akhlak dan adab yang tinggi. Sehubungan itu. terutama yang berkait dengan ketuhanan. tidak semua maklumat dan pengetahuan akan memberi maafaat kepada diri atau masyarakat. bangsa. Justeru itu pemahaman dan pelaksanaan fardu ain dan fardu kifayah yang dinamik perlu diajar dan dilaksanakan. ³masuk kandang kambing mengembek. budaya ilmu yang kemajuan ekonomi dan teknologi bangsa dan kepentingan strategik negara memerlukan ramai rakyat kita menguasai pelbagai bahasa penting dunia. Malah fenomena ledakan maklumat yang semakin tidak terkawal ini boleh juga menimbulkan kekeliruan dan kesengsaraan. Saranan penting Nabi Muhammad saw ³tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina´ dan peribahasa kita yang ulong. Dalam era ledakan maklumat yang akan berterusan ini. tetapi hanya yang bermenafaat dari kemajuan diri.

mencontohi akhlaknya tanpa menyembahnya. Contohnya beradab kepada Tuhan ialah dengan memahami sifat. adab kepada alam semesta ialah mengenalinya sebagai ayat-ayat Tuhan. beradab terhadap rakyat ialah untuk menjaga kesejahteraan dan kebahagiaan mereka dunia akhirat dengan penuh kasih sayang. Nama dan PerbuatanNya dengan baik -tidak diperlukan mengetahui zatNya--dan beribadat dengan betul. mematuhi dasardasar mereka dan menasihati mereka tetapi jangan menderhaka dan jangan mentaati mereka dalam kezaliman dan kemaksiatan. beradab kepada bangsa sendiri ialah mengenali sejarah dan sumbangannya serta giat menjaga kepentingannya tanpa menzalimi dan menghiris hati orang lain. kerapuhan integriti. Budaya ilmu yang disaran oleh Islam dan semua agama besar di negara ini bertujuan melahirkan manusia berpendidikan yang beradab yang memahami akan batas-batas kebenaran dan kemenafaatan (limits of truth and usefulness) terhadap segala sesuatu dan bertindak sepatutnya.KOMEN Pelbagai masalah sosial. kefahaman gagasan fardu kifayah yang lemah telah membataskan pengisian tanggung-jawab itu kepada kuantiti ahli dalam bidang bidang yang diperlukan. keterlampauan di kalangan mereka yang tidak jahil akan asas-asas agama dan menguasai pula pelbagai ilmu dan kemahiran fardu kifayah. dan sentiasa memohon kemaafanNya. malah memaparkan budaya ketepatan. bijaksana dan adil. . Manusia sebegini tidak akan meringankan tanggungjawabnya. beradab kepada Nabi Muhammad SAW harus memahami darjat keluhurannya.menggunakan sebaik-baiknya tanpa menimbulkan kerosakan- kerosakan persekitaran jangka panjang. juga tidak melampaui batas. beradab terhadap pemimpin tertinggi ialah berfikiran baik terhadap mereka sekeluarga. meninggalkan laranganNya. mengikut suruhan. dan menjaga hak-hak sahabat dan warisnya. bukan kepada kualiti yang sebenarnya. Sehubungan ini. yang dicita-citakan oleh gagasan 1Malaysia. Peningkatan kualiti ini sesungguhnya bergantung kepada kefahaman mendalam dan amalan ikhlas ilmu-ilmu fardu ain tinggi itu.

sekali gus dapat mengangkat martabat mereka ke tahap yang lebih baik dan bermaruah. pemikiran. Namun. Sehingga dengan itu telah berjaya merealisasikan ajaran dan tuntutan Islam di kalangan mereka secara berkesan.KESIMPULAN Kesimpulan dari paparan di atas. jelaslah bahawa kedatangan Islam ke Alam Melayu telah memberi kesan yang besar dan meluasdalam kehidupan masyarakatnya. berupaya membuat inovasi bermakna dalam pemikiran dan perbuatan. masyarakat atau negara. ilmu yang sihat akan melahirkan rakyat yang berilmu dan beradab tinggi.keluarga. . mencari persamaan dan menghurmati perbezaan.Kedatangan Islam telah membawa perubahan menyeluruh kepada sistem kehidupan masyarakat Alam Melayu seperti akidah atau agama. politik. ilmu pengetahuan dan sebagainya. Rakyat berbudaya ilmu dan beradab tinggi akan menzahirkan akhlak yang sederhana dan berani. bangsa dan negaranya. sosial. keluarga. perundangan. masih terdapat sebahagian bentuk budaya atau adat dari pengaruh Hindu sebelumnya diamalkan seperti adat bersanding dalam majlis perkahwinan dan lain-lain. agama. Keadaan tersebut berlaku dalam pelbagai aspek kehidupan mereka baik di kalangan individu . meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan.Disamping itu. yang berupaya melaksanakan tanggungjawabnya dengan adil kepada diri.

3. Jabatan Perdana Menteri. 4. Mahayudin Hj. Islam Di Nusantara (Khususnya Di Tanah Melayu). Al-Attas. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.RUJUKAN 1. Islam Di Alam Melayu. Dr Haji Abdullah Ishak (1992). . Prof Dr Wan Mohd Nor Wan Daud Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia. 2. Islam Dalam Sejarah Dan Kebudayaan Melayu. Bahagian Hal Ehwal Islam. Kuala Lumpur. Pusat Islam. Yahya (1998). Syed Muhammad Naquib (1972).