PENCAPAIAN

ILMU

DALAM

TAMADUN

MELAYU

SELEPAS

KEDATANGAN ISLAM

PENDAHULUAN Sebelum kedatangan agama islam ,agama dan budaya Hindu-Buddha sudah bertapak kukuh dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Alam Melayu hingga berabad-abad lamanya. Agama dan budaya ini begitu kuat dan sangat jelas mempengaruhi sistem politik, sosial, ekonomi dan pemikiran masyarakat Alam Melayu. Agama Hindu boleh dikatakan menjadi anutan kebanyakan masyarakat atasan seperti golongan istana kerana ianya amat sesuai untuk menjaga kepentingan sosial dan politik mereka sendiri. Manakala rakyat biasa atau bawahan selalunya menganut dan berpegang kepada kepercayaan anismime.Selepas kedatangan islam muncul suatu bentuk Tamadun baru yang lebih dikenali di kalangan Negara luar .Kesultanan Melayu Melaka ,Acheh, Pasaiperlak ,Patani dan Johor-Riau-Lingga adalah bukti kehenbatan Tamadun Melayu islam Kegemilangan Tamadun islam terserlah dalam perbagai bidang .Antaranya

persuratan , sistem undang-undang ,dan bahasa melayu .Bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca dan juga menjadi bahasa ilmu ,bahasa agama dan alat penyatu masyarakat Melayu di nusantara . Kedatangan Islam menjadikan pandangan

semesta Melayu mula berubah daripada fahaman animism dan Hinduisme kepada konsep tauhid. Begitu juga dengan pengaruh sistam-sistem yang ada di dalam Islam yang turut memantap dan mempekukuhkan lagi pandangan semesta Melayu. Maka aspek-aspek seperti konsep Tuhan sebagai matlamat ,manusia sebagai dwifungsi iaitu hamba dan khalifah Allah di muka bumi,alam sebagai tempat atau alat untuk manusia menjalankan urusan kehidupan . ULASAN Kedatangan islam juga, berjaya memartabatkan orang Melayu dari segi keilmuan dan pendidikan. Ini dapat dibuktikan menerusi, kewujudan pusat-pusat keilmuan seperti di Acheh dan Pattani, di samping melahirkan ramai tokoh ilmuan. Ia juga telah membawa kepada penubuhan beberapa institusi pengajian dan pendidikan. Antaranya terpenting ialah iastan, masjid, madrasah dan pondok. Istana misalnya, dalam sejarah

Menurut Profesor Syed Muhamad Naquib al-Attas bahawa. "Islam membawa semangat rasionalisme dan intelektualisme bukan sahaja di kalangan istana dan bangsawan. kebudayaan dan ilmu pengetahuan. mencintai ilmu pengatahuan dan cara berfikiran yang kritis mesti diwujudkan dan diberi keutamaan dalam masyrakat. Justeru. Istilah-istilah meunasah. pembesar serta rakyat jelata didedahkan dengan ilmu pengetahuan Islam . malah sampai juga dengan lebih merebak di kalangan rakyat jelata".Pandangan sarjana tersebut menunjukkan kesedaran yang dicetuskan oleh Islam meliputi juga bidang keilmuan. Hal berkenaan juga menggambarkan pola kesedaran dalam aspek-aspek yang bersifat keilmuan ini yang melibatkan golongan atasan dan juga golongan bawahan dan rakyat jelata. budaya membaca.Kedatangan Islam telah berjaya memberi kesedaran kepada masyarakat di Alam Melayu ke arah bersifat ilmiah dan saintifik serta dapat meninggalkan era sebelumnya yang mengutamakan sesuatu yang bersifat tahyul dan khayalan untuk menuju ke sesuatu yang berbentuk realistik. Maka secara langsung atau tidak langsung telah mengubah persepsi atau tanggapan masyarakat terhadap pegangan agama.keagungan Islam di Alam Melayu menjadi nadi penting dan memain peranan yang cukup besar sebagai pusat perkembangan ilmu pengatahuan kepada golongan bangsawan dan pembesar. ilmu dan pendidikan Islam diusahakan secara bersungguh-sungguh oleh para ulama dan pendakwah Islam. Semenjak penerimaan Islam.Faktor asasi yang merupakan punca kesedaran atau punca revolusi kebudayaan ini ialah penjelasan rasional mengenai konsep perihal wujud yang dibawa untuk pertama kalinya oleh Islam. Kedatangan Islam ke rantau ini telah banyak memberi kesedaran dalam aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan masyarakat Melayu. Sistem pendidikan Islam yang berintegrasikan keperluan hidup duniawi dan ukhrawi amat relaven dengan keperluan manusia. Begitu juga dengan peranan yang dimainkan oleh intitusi madrasah dan pondok dalam memberikan pendidikan dan ilmu kepada masyarakat. . rangkang dan dayah bagi masyrakat Acheh merupakan tahaptahap atau peringkat-peringkat pendidikan yang diamalkan . Islam telah melahirkan semangat keilmuan di kalangan penduduknya untuk mencari dan mempelajari ilmu pengetahuan. kegiatan agama. Seluruh masyarakatnya termasuk raja dan kerabatnya.

ramai tokoh-tokoh ilmuan yang lahir di rantau ini seperti Nuruddin al-Raniri. Shamsuddin al-Sumaterani.Malah bahasa ini dikatakan telah menjadi salah satu bahasa umat Islam yang tertinggi bilangan penggunanya. Kelantan dan lain-lain.Bahasa Melayu juga menjadi bahasa perantaraan dan bahasa ilmu di kawasan Alam Melayu sekitar abad ke-15 M hingga ke-M.Riau. fiqh dan tasawwuf. Antara jenis ilmu yang sentiasa diambil berat ialah ilmu syar'iyyah atau naqliyyah yang merangkumi tiga asas utama agama Islam iaitu usuluddin. Pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam ini tersebar luas kekawasan-kawasan sekitar Alam Melayu seperti di Jawa. Institusi pondok tumbuh dengan pesatnya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi institusi tumpuan masyarakat serta tempat mempertahankan tradisi suci yang diajar oleh Islam. Bukhari al-Jauhari dan lain-lain lagi. Ia menjadi bahasa rasmi kepada lebih daripada seratus juta umat manusia di Alam Melayu iaitu sebagai bahasa ³lingua franca³ di rantau ini. Ihya' 'Ulum al-Din oleh Imam alGhazali dan Minhaj al-Talibin oleh Imam al-Nawawi. Alam Melayu mementingkan sesuatu yang menggunakan akal. Ini telah membawa perubahan dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhannya . Terengganu. bahasa Melayu diguna pakai dalam pertuturan oleh berbagai bangsa yang datang dan berurusan di pelabuhan tersebut.Perkembangan Bahasa Dan Penulisan Kedatangan Islam ke Alam Melayu juga telah berjaya memartabatkan bahasa Melayu dengan cara membentuk para penggunanya menuturkan perkaraperkara yang bersifat ilmiah..Mengikut pandangan sebahagian penulis tempatan. Banjar. Melaka contohnya sebagai sebuah pelabuhan antarabangsa ketika itu dikunjungi oleh para pedagang dan pendakwah dari pelbagai negara di dunia.Perkembangan sistem pendidikan di Alam Melayu telah membawa kepada perkembangan pelbagai ilmu pengetahuan. pemahaman ilmu metafizika serta pandangan hidup yang munasabah pada akal yang sihat. Kitab-kitab yang menjadi rujukan utamanya seperti al-Durr al-Manzum oleh al-Shirazi. falsafah dan saintifik. Abdul Rauf Singkil.membicarakan persoalan metafizik. Pattani. Alam Melayu juga muncul sebagai pusat keilmuan.Suatu hal yang sangat penting diberi tumpuan ialah aspek . Hamzah al-Fansuri. Isu-isu sebegini sukar didapati sebelum kedatangan Islam.

Keadaan tersebut berlaku dalam pelbagai aspek kehidupan mereka baik di kalangan individu.Dengan itu. Pertama.Kedatangan Islam telah membawa . masyarakat atau negara. sedangkan sebelumnya cuma terdapat sastera lisan sahaja. Bukharial-Jauhari dan lain-lain.Tematema yang dikemukakan ini membezakan pendekatan sebelumnya yang membicarakan tentang dewa-dewa dari pengaruhHindu-Buddha.Mungkin kerana sifat-sifat intelektualisme yang begitu menonjol dalam karyakaryanya itulah yang menyebabkan Prof. kisah-kisah lagenda Islam seperti Hikayat Amir Hamzah.Malah ketokohan Hamzah al-Fansuri dalam bidang penulisansangat ketara sehingga dapat mewarnai alam intelektual di rantau ini.tulisannya. sekali gus dapat mengangkat martabat mereka ke tahap yang lebih baik dan bermaruah.Apa yang jelas bahawa zaman kebangkitan kuasa Kesultanan Melayu Islam di Alam Melayu. dengan abjad Arab (Jawi) sebagai media tulisannya. fungsi penulisan dan kesusasteraan telah bertukar daripada konsep berhibur semata-mata kepada pendidikan keilmuan. Berikutan itu. karya yang bertemakan tasawwuf dan falsafah. karya kesusasteraan yang berbentuk keagamaan dan ketatanegaraan. seperti hasil karya Hamzahal-Fansuri. perkara yang paling penting di sini ialah mengenai bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai bahasa pengucapan intelektual. Ketiga. Syed Muhamad Naquib al-Attas meletakkannya sebagai ³Bapa Sastera Melayu Moden´ dan sekaligus sebagai pelopor syair Melayu.keluarga. Kedatangan Islam di rantau ini telah memperkenalkan tulisan jawi dalam bahasa Melayu. Hasil dari kegiatan intelektualisme inilah bermulanya detik pembangunan rasionalisme yang tidak pernah berlaku di mana-manapun sebelumnya di Alam Melayu. Zaman ini juga telah membawa perubahan pada pandangan hidup dan dasar kebudayaannya serta mengubahnya dari dasar estetik kepada dasar berkesan. tulisan ini mempunyai hubunganyang rapat dengan tulisan atau huruf Arab sebagai bahasa al-Qur¶an dan huruf Parsi. Kedua. seperti hasil karya Nuruddin al-Raniri. isu-isu yang diberi tumpuan dalam penulisan Melayu berkisar dalam tiga tema utama. Seiring dengan kemunculan bahasa Melayu bertulisan jawi tersebut maka bermulalah perkembangan sastera tulisan. . Hikayat Muhammad Ali Hanafiah dan lain-lain.

Justeru itu pemahaman dan pelaksanaan fardu ain dan fardu kifayah yang dinamik perlu diajar dan dilaksanakan.perubahan menyeluruh kepada sistem kehidupan masyarakat Alam Melayu seperti akidah CADANGAN Dalam konteks ini. bangsa. terutama yang berkait dengan ketuhanan. Ilmu fardu ain yang dinamik bukan terhenti kepada kemahiran dan amalan asas agama yang boleh dikuasai diakhir pendidikan sekolah menengah. masuk kandang kerbau menguak´ . . akhlak dan adab yang tinggi. tetapi hanya yang bermenafaat dari kemajuan diri. Malah fenomena ledakan maklumat yang semakin tidak terkawal ini boleh juga menimbulkan kekeliruan dan kesengsaraan. Sehubungan itu. budaya ilmu yang kemajuan ekonomi dan teknologi bangsa dan kepentingan strategik negara memerlukan ramai rakyat kita menguasai pelbagai bahasa penting dunia. budaya ilmu yang harus disubur-segarkan ialah bukan sekadar kecintaan dan penguasaan pelbagai bidang ilmu dan kemahiran. tidak semua maklumat dan pengetahuan akan memberi maafaat kepada diri atau masyarakat. ³masuk kandang kambing mengembek. tetapi akan berkembang dan boleh menjulang mendalam mengikut peranan sesaorang. negara dan dunia samada rjangka pendek atau panjang. Saranan penting Nabi Muhammad saw ³tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina´ dan peribahasa kita yang ulong. Dalam era ledakan maklumat yang akan berterusan ini.

Peningkatan kualiti ini sesungguhnya bergantung kepada kefahaman mendalam dan amalan ikhlas ilmu-ilmu fardu ain tinggi itu. dan menjaga hak-hak sahabat dan warisnya. Contohnya beradab kepada Tuhan ialah dengan memahami sifat. mematuhi dasardasar mereka dan menasihati mereka tetapi jangan menderhaka dan jangan mentaati mereka dalam kezaliman dan kemaksiatan. bukan kepada kualiti yang sebenarnya. Budaya ilmu yang disaran oleh Islam dan semua agama besar di negara ini bertujuan melahirkan manusia berpendidikan yang beradab yang memahami akan batas-batas kebenaran dan kemenafaatan (limits of truth and usefulness) terhadap segala sesuatu dan bertindak sepatutnya. bijaksana dan adil. beradab terhadap rakyat ialah untuk menjaga kesejahteraan dan kebahagiaan mereka dunia akhirat dengan penuh kasih sayang. . yang dicita-citakan oleh gagasan 1Malaysia. Sehubungan ini. adab kepada alam semesta ialah mengenalinya sebagai ayat-ayat Tuhan. dan sentiasa memohon kemaafanNya. Nama dan PerbuatanNya dengan baik -tidak diperlukan mengetahui zatNya--dan beribadat dengan betul.menggunakan sebaik-baiknya tanpa menimbulkan kerosakan- kerosakan persekitaran jangka panjang. Manusia sebegini tidak akan meringankan tanggungjawabnya. kefahaman gagasan fardu kifayah yang lemah telah membataskan pengisian tanggung-jawab itu kepada kuantiti ahli dalam bidang bidang yang diperlukan. mencontohi akhlaknya tanpa menyembahnya. beradab terhadap pemimpin tertinggi ialah berfikiran baik terhadap mereka sekeluarga. juga tidak melampaui batas. beradab kepada bangsa sendiri ialah mengenali sejarah dan sumbangannya serta giat menjaga kepentingannya tanpa menzalimi dan menghiris hati orang lain. malah memaparkan budaya ketepatan. keterlampauan di kalangan mereka yang tidak jahil akan asas-asas agama dan menguasai pula pelbagai ilmu dan kemahiran fardu kifayah. meninggalkan laranganNya. mengikut suruhan. beradab kepada Nabi Muhammad SAW harus memahami darjat keluhurannya.KOMEN Pelbagai masalah sosial. kerapuhan integriti.

mencari persamaan dan menghurmati perbezaan. perundangan. masih terdapat sebahagian bentuk budaya atau adat dari pengaruh Hindu sebelumnya diamalkan seperti adat bersanding dalam majlis perkahwinan dan lain-lain. . bangsa dan negaranya. politik.keluarga. Namun. masyarakat atau negara. berupaya membuat inovasi bermakna dalam pemikiran dan perbuatan.Disamping itu. Keadaan tersebut berlaku dalam pelbagai aspek kehidupan mereka baik di kalangan individu . Rakyat berbudaya ilmu dan beradab tinggi akan menzahirkan akhlak yang sederhana dan berani. Sehingga dengan itu telah berjaya merealisasikan ajaran dan tuntutan Islam di kalangan mereka secara berkesan. ilmu pengetahuan dan sebagainya. jelaslah bahawa kedatangan Islam ke Alam Melayu telah memberi kesan yang besar dan meluasdalam kehidupan masyarakatnya. sekali gus dapat mengangkat martabat mereka ke tahap yang lebih baik dan bermaruah.KESIMPULAN Kesimpulan dari paparan di atas. ilmu yang sihat akan melahirkan rakyat yang berilmu dan beradab tinggi.Kedatangan Islam telah membawa perubahan menyeluruh kepada sistem kehidupan masyarakat Alam Melayu seperti akidah atau agama. keluarga. pemikiran. sosial. yang berupaya melaksanakan tanggungjawabnya dengan adil kepada diri. meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. agama.

.RUJUKAN 1. 3. Islam Di Nusantara (Khususnya Di Tanah Melayu). 2. Universiti Kebangsaan Malaysia. Syed Muhammad Naquib (1972). Dr Haji Abdullah Ishak (1992). Jabatan Perdana Menteri. Al-Attas. Islam Di Alam Melayu. Islam Dalam Sejarah Dan Kebudayaan Melayu. 4. Yahya (1998). Prof Dr Wan Mohd Nor Wan Daud Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) Universiti Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mahayudin Hj. Bahagian Hal Ehwal Islam. Kuala Lumpur. Pusat Islam.