PENCAPAIAN

ILMU

DALAM

TAMADUN

MELAYU

SELEPAS

KEDATANGAN ISLAM

PENDAHULUAN Sebelum kedatangan agama islam ,agama dan budaya Hindu-Buddha sudah bertapak kukuh dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Alam Melayu hingga berabad-abad lamanya. Agama dan budaya ini begitu kuat dan sangat jelas mempengaruhi sistem politik, sosial, ekonomi dan pemikiran masyarakat Alam Melayu. Agama Hindu boleh dikatakan menjadi anutan kebanyakan masyarakat atasan seperti golongan istana kerana ianya amat sesuai untuk menjaga kepentingan sosial dan politik mereka sendiri. Manakala rakyat biasa atau bawahan selalunya menganut dan berpegang kepada kepercayaan anismime.Selepas kedatangan islam muncul suatu bentuk Tamadun baru yang lebih dikenali di kalangan Negara luar .Kesultanan Melayu Melaka ,Acheh, Pasaiperlak ,Patani dan Johor-Riau-Lingga adalah bukti kehenbatan Tamadun Melayu islam Kegemilangan Tamadun islam terserlah dalam perbagai bidang .Antaranya

persuratan , sistem undang-undang ,dan bahasa melayu .Bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca dan juga menjadi bahasa ilmu ,bahasa agama dan alat penyatu masyarakat Melayu di nusantara . Kedatangan Islam menjadikan pandangan

semesta Melayu mula berubah daripada fahaman animism dan Hinduisme kepada konsep tauhid. Begitu juga dengan pengaruh sistam-sistem yang ada di dalam Islam yang turut memantap dan mempekukuhkan lagi pandangan semesta Melayu. Maka aspek-aspek seperti konsep Tuhan sebagai matlamat ,manusia sebagai dwifungsi iaitu hamba dan khalifah Allah di muka bumi,alam sebagai tempat atau alat untuk manusia menjalankan urusan kehidupan . ULASAN Kedatangan islam juga, berjaya memartabatkan orang Melayu dari segi keilmuan dan pendidikan. Ini dapat dibuktikan menerusi, kewujudan pusat-pusat keilmuan seperti di Acheh dan Pattani, di samping melahirkan ramai tokoh ilmuan. Ia juga telah membawa kepada penubuhan beberapa institusi pengajian dan pendidikan. Antaranya terpenting ialah iastan, masjid, madrasah dan pondok. Istana misalnya, dalam sejarah

Justeru. Hal berkenaan juga menggambarkan pola kesedaran dalam aspek-aspek yang bersifat keilmuan ini yang melibatkan golongan atasan dan juga golongan bawahan dan rakyat jelata.Pandangan sarjana tersebut menunjukkan kesedaran yang dicetuskan oleh Islam meliputi juga bidang keilmuan. Istilah-istilah meunasah. . Maka secara langsung atau tidak langsung telah mengubah persepsi atau tanggapan masyarakat terhadap pegangan agama.keagungan Islam di Alam Melayu menjadi nadi penting dan memain peranan yang cukup besar sebagai pusat perkembangan ilmu pengatahuan kepada golongan bangsawan dan pembesar. mencintai ilmu pengatahuan dan cara berfikiran yang kritis mesti diwujudkan dan diberi keutamaan dalam masyrakat. rangkang dan dayah bagi masyrakat Acheh merupakan tahaptahap atau peringkat-peringkat pendidikan yang diamalkan . "Islam membawa semangat rasionalisme dan intelektualisme bukan sahaja di kalangan istana dan bangsawan. pembesar serta rakyat jelata didedahkan dengan ilmu pengetahuan Islam . Begitu juga dengan peranan yang dimainkan oleh intitusi madrasah dan pondok dalam memberikan pendidikan dan ilmu kepada masyarakat.Faktor asasi yang merupakan punca kesedaran atau punca revolusi kebudayaan ini ialah penjelasan rasional mengenai konsep perihal wujud yang dibawa untuk pertama kalinya oleh Islam. ilmu dan pendidikan Islam diusahakan secara bersungguh-sungguh oleh para ulama dan pendakwah Islam. budaya membaca. kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Sistem pendidikan Islam yang berintegrasikan keperluan hidup duniawi dan ukhrawi amat relaven dengan keperluan manusia. kegiatan agama. malah sampai juga dengan lebih merebak di kalangan rakyat jelata".Kedatangan Islam telah berjaya memberi kesedaran kepada masyarakat di Alam Melayu ke arah bersifat ilmiah dan saintifik serta dapat meninggalkan era sebelumnya yang mengutamakan sesuatu yang bersifat tahyul dan khayalan untuk menuju ke sesuatu yang berbentuk realistik.Menurut Profesor Syed Muhamad Naquib al-Attas bahawa. Kedatangan Islam ke rantau ini telah banyak memberi kesedaran dalam aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan masyarakat Melayu. Seluruh masyarakatnya termasuk raja dan kerabatnya. Islam telah melahirkan semangat keilmuan di kalangan penduduknya untuk mencari dan mempelajari ilmu pengetahuan. Semenjak penerimaan Islam.

fiqh dan tasawwuf. Kitab-kitab yang menjadi rujukan utamanya seperti al-Durr al-Manzum oleh al-Shirazi. Pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam ini tersebar luas kekawasan-kawasan sekitar Alam Melayu seperti di Jawa. Ini telah membawa perubahan dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhannya .membicarakan persoalan metafizik..Bahasa Melayu juga menjadi bahasa perantaraan dan bahasa ilmu di kawasan Alam Melayu sekitar abad ke-15 M hingga ke-M. bahasa Melayu diguna pakai dalam pertuturan oleh berbagai bangsa yang datang dan berurusan di pelabuhan tersebut. Terengganu. ramai tokoh-tokoh ilmuan yang lahir di rantau ini seperti Nuruddin al-Raniri. Alam Melayu juga muncul sebagai pusat keilmuan.Riau.Mengikut pandangan sebahagian penulis tempatan. Shamsuddin al-Sumaterani. Antara jenis ilmu yang sentiasa diambil berat ialah ilmu syar'iyyah atau naqliyyah yang merangkumi tiga asas utama agama Islam iaitu usuluddin. Ihya' 'Ulum al-Din oleh Imam alGhazali dan Minhaj al-Talibin oleh Imam al-Nawawi. Alam Melayu mementingkan sesuatu yang menggunakan akal.Perkembangan Bahasa Dan Penulisan Kedatangan Islam ke Alam Melayu juga telah berjaya memartabatkan bahasa Melayu dengan cara membentuk para penggunanya menuturkan perkaraperkara yang bersifat ilmiah. falsafah dan saintifik.Suatu hal yang sangat penting diberi tumpuan ialah aspek . Isu-isu sebegini sukar didapati sebelum kedatangan Islam. Kelantan dan lain-lain. Hamzah al-Fansuri. Ia menjadi bahasa rasmi kepada lebih daripada seratus juta umat manusia di Alam Melayu iaitu sebagai bahasa ³lingua franca³ di rantau ini. Banjar. Abdul Rauf Singkil.Perkembangan sistem pendidikan di Alam Melayu telah membawa kepada perkembangan pelbagai ilmu pengetahuan. Melaka contohnya sebagai sebuah pelabuhan antarabangsa ketika itu dikunjungi oleh para pedagang dan pendakwah dari pelbagai negara di dunia. Pattani. pemahaman ilmu metafizika serta pandangan hidup yang munasabah pada akal yang sihat.Malah bahasa ini dikatakan telah menjadi salah satu bahasa umat Islam yang tertinggi bilangan penggunanya. Institusi pondok tumbuh dengan pesatnya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi institusi tumpuan masyarakat serta tempat mempertahankan tradisi suci yang diajar oleh Islam. Bukhari al-Jauhari dan lain-lain lagi.

fungsi penulisan dan kesusasteraan telah bertukar daripada konsep berhibur semata-mata kepada pendidikan keilmuan.Mungkin kerana sifat-sifat intelektualisme yang begitu menonjol dalam karyakaryanya itulah yang menyebabkan Prof. sedangkan sebelumnya cuma terdapat sastera lisan sahaja. Kedua.keluarga. tulisan ini mempunyai hubunganyang rapat dengan tulisan atau huruf Arab sebagai bahasa al-Qur¶an dan huruf Parsi. Berikutan itu.Malah ketokohan Hamzah al-Fansuri dalam bidang penulisansangat ketara sehingga dapat mewarnai alam intelektual di rantau ini.Dengan itu. masyarakat atau negara. isu-isu yang diberi tumpuan dalam penulisan Melayu berkisar dalam tiga tema utama. sekali gus dapat mengangkat martabat mereka ke tahap yang lebih baik dan bermaruah. Seiring dengan kemunculan bahasa Melayu bertulisan jawi tersebut maka bermulalah perkembangan sastera tulisan. karya kesusasteraan yang berbentuk keagamaan dan ketatanegaraan.Kedatangan Islam telah membawa . seperti hasil karya Hamzahal-Fansuri.Tematema yang dikemukakan ini membezakan pendekatan sebelumnya yang membicarakan tentang dewa-dewa dari pengaruhHindu-Buddha. Keadaan tersebut berlaku dalam pelbagai aspek kehidupan mereka baik di kalangan individu. karya yang bertemakan tasawwuf dan falsafah. Bukharial-Jauhari dan lain-lain. Zaman ini juga telah membawa perubahan pada pandangan hidup dan dasar kebudayaannya serta mengubahnya dari dasar estetik kepada dasar berkesan. kisah-kisah lagenda Islam seperti Hikayat Amir Hamzah.Apa yang jelas bahawa zaman kebangkitan kuasa Kesultanan Melayu Islam di Alam Melayu. Kedatangan Islam di rantau ini telah memperkenalkan tulisan jawi dalam bahasa Melayu. perkara yang paling penting di sini ialah mengenai bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai bahasa pengucapan intelektual.tulisannya. Ketiga. Hikayat Muhammad Ali Hanafiah dan lain-lain. seperti hasil karya Nuruddin al-Raniri. dengan abjad Arab (Jawi) sebagai media tulisannya. Syed Muhamad Naquib al-Attas meletakkannya sebagai ³Bapa Sastera Melayu Moden´ dan sekaligus sebagai pelopor syair Melayu. . Hasil dari kegiatan intelektualisme inilah bermulanya detik pembangunan rasionalisme yang tidak pernah berlaku di mana-manapun sebelumnya di Alam Melayu. Pertama.

tetapi hanya yang bermenafaat dari kemajuan diri. masuk kandang kerbau menguak´ . akhlak dan adab yang tinggi. Dalam era ledakan maklumat yang akan berterusan ini. budaya ilmu yang harus disubur-segarkan ialah bukan sekadar kecintaan dan penguasaan pelbagai bidang ilmu dan kemahiran. Sehubungan itu. . Ilmu fardu ain yang dinamik bukan terhenti kepada kemahiran dan amalan asas agama yang boleh dikuasai diakhir pendidikan sekolah menengah. bangsa. Malah fenomena ledakan maklumat yang semakin tidak terkawal ini boleh juga menimbulkan kekeliruan dan kesengsaraan. budaya ilmu yang kemajuan ekonomi dan teknologi bangsa dan kepentingan strategik negara memerlukan ramai rakyat kita menguasai pelbagai bahasa penting dunia. terutama yang berkait dengan ketuhanan. tidak semua maklumat dan pengetahuan akan memberi maafaat kepada diri atau masyarakat. tetapi akan berkembang dan boleh menjulang mendalam mengikut peranan sesaorang. Justeru itu pemahaman dan pelaksanaan fardu ain dan fardu kifayah yang dinamik perlu diajar dan dilaksanakan. Saranan penting Nabi Muhammad saw ³tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina´ dan peribahasa kita yang ulong. ³masuk kandang kambing mengembek. negara dan dunia samada rjangka pendek atau panjang.perubahan menyeluruh kepada sistem kehidupan masyarakat Alam Melayu seperti akidah CADANGAN Dalam konteks ini.

Contohnya beradab kepada Tuhan ialah dengan memahami sifat. mematuhi dasardasar mereka dan menasihati mereka tetapi jangan menderhaka dan jangan mentaati mereka dalam kezaliman dan kemaksiatan. dan menjaga hak-hak sahabat dan warisnya. kefahaman gagasan fardu kifayah yang lemah telah membataskan pengisian tanggung-jawab itu kepada kuantiti ahli dalam bidang bidang yang diperlukan. Manusia sebegini tidak akan meringankan tanggungjawabnya. beradab kepada bangsa sendiri ialah mengenali sejarah dan sumbangannya serta giat menjaga kepentingannya tanpa menzalimi dan menghiris hati orang lain.KOMEN Pelbagai masalah sosial. Nama dan PerbuatanNya dengan baik -tidak diperlukan mengetahui zatNya--dan beribadat dengan betul. Peningkatan kualiti ini sesungguhnya bergantung kepada kefahaman mendalam dan amalan ikhlas ilmu-ilmu fardu ain tinggi itu. beradab terhadap rakyat ialah untuk menjaga kesejahteraan dan kebahagiaan mereka dunia akhirat dengan penuh kasih sayang. meninggalkan laranganNya. beradab kepada Nabi Muhammad SAW harus memahami darjat keluhurannya. bijaksana dan adil. dan sentiasa memohon kemaafanNya. kerapuhan integriti. mencontohi akhlaknya tanpa menyembahnya. Budaya ilmu yang disaran oleh Islam dan semua agama besar di negara ini bertujuan melahirkan manusia berpendidikan yang beradab yang memahami akan batas-batas kebenaran dan kemenafaatan (limits of truth and usefulness) terhadap segala sesuatu dan bertindak sepatutnya. juga tidak melampaui batas. bukan kepada kualiti yang sebenarnya. keterlampauan di kalangan mereka yang tidak jahil akan asas-asas agama dan menguasai pula pelbagai ilmu dan kemahiran fardu kifayah. Sehubungan ini.menggunakan sebaik-baiknya tanpa menimbulkan kerosakan- kerosakan persekitaran jangka panjang. malah memaparkan budaya ketepatan. adab kepada alam semesta ialah mengenalinya sebagai ayat-ayat Tuhan. beradab terhadap pemimpin tertinggi ialah berfikiran baik terhadap mereka sekeluarga. yang dicita-citakan oleh gagasan 1Malaysia. mengikut suruhan. .

mencari persamaan dan menghurmati perbezaan. masih terdapat sebahagian bentuk budaya atau adat dari pengaruh Hindu sebelumnya diamalkan seperti adat bersanding dalam majlis perkahwinan dan lain-lain. yang berupaya melaksanakan tanggungjawabnya dengan adil kepada diri. agama. ilmu pengetahuan dan sebagainya. Namun. Keadaan tersebut berlaku dalam pelbagai aspek kehidupan mereka baik di kalangan individu . jelaslah bahawa kedatangan Islam ke Alam Melayu telah memberi kesan yang besar dan meluasdalam kehidupan masyarakatnya. pemikiran. perundangan. Rakyat berbudaya ilmu dan beradab tinggi akan menzahirkan akhlak yang sederhana dan berani. sekali gus dapat mengangkat martabat mereka ke tahap yang lebih baik dan bermaruah.KESIMPULAN Kesimpulan dari paparan di atas. . keluarga. politik. bangsa dan negaranya. sosial.Kedatangan Islam telah membawa perubahan menyeluruh kepada sistem kehidupan masyarakat Alam Melayu seperti akidah atau agama. ilmu yang sihat akan melahirkan rakyat yang berilmu dan beradab tinggi. berupaya membuat inovasi bermakna dalam pemikiran dan perbuatan.Disamping itu. masyarakat atau negara. meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Sehingga dengan itu telah berjaya merealisasikan ajaran dan tuntutan Islam di kalangan mereka secara berkesan.keluarga.

Al-Attas. Yahya (1998). Kuala Lumpur. Islam Dalam Sejarah Dan Kebudayaan Melayu. Universiti Kebangsaan Malaysia. Jabatan Perdana Menteri. Bahagian Hal Ehwal Islam. Mahayudin Hj. . Pusat Islam. Prof Dr Wan Mohd Nor Wan Daud Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) Universiti Kebangsaan Malaysia. Islam Di Nusantara (Khususnya Di Tanah Melayu). 2. Dr Haji Abdullah Ishak (1992). 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 4. Syed Muhammad Naquib (1972). Islam Di Alam Melayu.RUJUKAN 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful