PENCAPAIAN ILMU DALAM TAMADUN MELAYU SELEPAS KEDATANGAN ISLAM

PENCAPAIAN

ILMU

DALAM

TAMADUN

MELAYU

SELEPAS

KEDATANGAN ISLAM

PENDAHULUAN Sebelum kedatangan agama islam ,agama dan budaya Hindu-Buddha sudah bertapak kukuh dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Alam Melayu hingga berabad-abad lamanya. Agama dan budaya ini begitu kuat dan sangat jelas mempengaruhi sistem politik, sosial, ekonomi dan pemikiran masyarakat Alam Melayu. Agama Hindu boleh dikatakan menjadi anutan kebanyakan masyarakat atasan seperti golongan istana kerana ianya amat sesuai untuk menjaga kepentingan sosial dan politik mereka sendiri. Manakala rakyat biasa atau bawahan selalunya menganut dan berpegang kepada kepercayaan anismime.Selepas kedatangan islam muncul suatu bentuk Tamadun baru yang lebih dikenali di kalangan Negara luar .Kesultanan Melayu Melaka ,Acheh, Pasaiperlak ,Patani dan Johor-Riau-Lingga adalah bukti kehenbatan Tamadun Melayu islam Kegemilangan Tamadun islam terserlah dalam perbagai bidang .Antaranya

persuratan , sistem undang-undang ,dan bahasa melayu .Bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca dan juga menjadi bahasa ilmu ,bahasa agama dan alat penyatu masyarakat Melayu di nusantara . Kedatangan Islam menjadikan pandangan

semesta Melayu mula berubah daripada fahaman animism dan Hinduisme kepada konsep tauhid. Begitu juga dengan pengaruh sistam-sistem yang ada di dalam Islam yang turut memantap dan mempekukuhkan lagi pandangan semesta Melayu. Maka aspek-aspek seperti konsep Tuhan sebagai matlamat ,manusia sebagai dwifungsi iaitu hamba dan khalifah Allah di muka bumi,alam sebagai tempat atau alat untuk manusia menjalankan urusan kehidupan . ULASAN Kedatangan islam juga, berjaya memartabatkan orang Melayu dari segi keilmuan dan pendidikan. Ini dapat dibuktikan menerusi, kewujudan pusat-pusat keilmuan seperti di Acheh dan Pattani, di samping melahirkan ramai tokoh ilmuan. Ia juga telah membawa kepada penubuhan beberapa institusi pengajian dan pendidikan. Antaranya terpenting ialah iastan, masjid, madrasah dan pondok. Istana misalnya, dalam sejarah

Pandangan sarjana tersebut menunjukkan kesedaran yang dicetuskan oleh Islam meliputi juga bidang keilmuan.Kedatangan Islam telah berjaya memberi kesedaran kepada masyarakat di Alam Melayu ke arah bersifat ilmiah dan saintifik serta dapat meninggalkan era sebelumnya yang mengutamakan sesuatu yang bersifat tahyul dan khayalan untuk menuju ke sesuatu yang berbentuk realistik. budaya membaca. . Kedatangan Islam ke rantau ini telah banyak memberi kesedaran dalam aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan masyarakat Melayu. Semenjak penerimaan Islam. Begitu juga dengan peranan yang dimainkan oleh intitusi madrasah dan pondok dalam memberikan pendidikan dan ilmu kepada masyarakat. Maka secara langsung atau tidak langsung telah mengubah persepsi atau tanggapan masyarakat terhadap pegangan agama. Seluruh masyarakatnya termasuk raja dan kerabatnya. Islam telah melahirkan semangat keilmuan di kalangan penduduknya untuk mencari dan mempelajari ilmu pengetahuan.keagungan Islam di Alam Melayu menjadi nadi penting dan memain peranan yang cukup besar sebagai pusat perkembangan ilmu pengatahuan kepada golongan bangsawan dan pembesar. Hal berkenaan juga menggambarkan pola kesedaran dalam aspek-aspek yang bersifat keilmuan ini yang melibatkan golongan atasan dan juga golongan bawahan dan rakyat jelata. ilmu dan pendidikan Islam diusahakan secara bersungguh-sungguh oleh para ulama dan pendakwah Islam. Justeru. Sistem pendidikan Islam yang berintegrasikan keperluan hidup duniawi dan ukhrawi amat relaven dengan keperluan manusia. "Islam membawa semangat rasionalisme dan intelektualisme bukan sahaja di kalangan istana dan bangsawan. pembesar serta rakyat jelata didedahkan dengan ilmu pengetahuan Islam . rangkang dan dayah bagi masyrakat Acheh merupakan tahaptahap atau peringkat-peringkat pendidikan yang diamalkan . malah sampai juga dengan lebih merebak di kalangan rakyat jelata". mencintai ilmu pengatahuan dan cara berfikiran yang kritis mesti diwujudkan dan diberi keutamaan dalam masyrakat. Istilah-istilah meunasah.Menurut Profesor Syed Muhamad Naquib al-Attas bahawa.Faktor asasi yang merupakan punca kesedaran atau punca revolusi kebudayaan ini ialah penjelasan rasional mengenai konsep perihal wujud yang dibawa untuk pertama kalinya oleh Islam. kebudayaan dan ilmu pengetahuan. kegiatan agama.

Alam Melayu mementingkan sesuatu yang menggunakan akal. Abdul Rauf Singkil. falsafah dan saintifik. Kelantan dan lain-lain. Alam Melayu juga muncul sebagai pusat keilmuan. bahasa Melayu diguna pakai dalam pertuturan oleh berbagai bangsa yang datang dan berurusan di pelabuhan tersebut. Ini telah membawa perubahan dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhannya .Riau.membicarakan persoalan metafizik.Perkembangan Bahasa Dan Penulisan Kedatangan Islam ke Alam Melayu juga telah berjaya memartabatkan bahasa Melayu dengan cara membentuk para penggunanya menuturkan perkaraperkara yang bersifat ilmiah. Ihya' 'Ulum al-Din oleh Imam alGhazali dan Minhaj al-Talibin oleh Imam al-Nawawi.Mengikut pandangan sebahagian penulis tempatan. Terengganu. Isu-isu sebegini sukar didapati sebelum kedatangan Islam.Perkembangan sistem pendidikan di Alam Melayu telah membawa kepada perkembangan pelbagai ilmu pengetahuan. Ia menjadi bahasa rasmi kepada lebih daripada seratus juta umat manusia di Alam Melayu iaitu sebagai bahasa ³lingua franca³ di rantau ini. Shamsuddin al-Sumaterani. pemahaman ilmu metafizika serta pandangan hidup yang munasabah pada akal yang sihat. Melaka contohnya sebagai sebuah pelabuhan antarabangsa ketika itu dikunjungi oleh para pedagang dan pendakwah dari pelbagai negara di dunia. Institusi pondok tumbuh dengan pesatnya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi institusi tumpuan masyarakat serta tempat mempertahankan tradisi suci yang diajar oleh Islam. ramai tokoh-tokoh ilmuan yang lahir di rantau ini seperti Nuruddin al-Raniri. fiqh dan tasawwuf.Bahasa Melayu juga menjadi bahasa perantaraan dan bahasa ilmu di kawasan Alam Melayu sekitar abad ke-15 M hingga ke-M. Banjar.Malah bahasa ini dikatakan telah menjadi salah satu bahasa umat Islam yang tertinggi bilangan penggunanya.Suatu hal yang sangat penting diberi tumpuan ialah aspek . Bukhari al-Jauhari dan lain-lain lagi. Pattani. Kitab-kitab yang menjadi rujukan utamanya seperti al-Durr al-Manzum oleh al-Shirazi.. Antara jenis ilmu yang sentiasa diambil berat ialah ilmu syar'iyyah atau naqliyyah yang merangkumi tiga asas utama agama Islam iaitu usuluddin. Pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam ini tersebar luas kekawasan-kawasan sekitar Alam Melayu seperti di Jawa. Hamzah al-Fansuri.

Seiring dengan kemunculan bahasa Melayu bertulisan jawi tersebut maka bermulalah perkembangan sastera tulisan. tulisan ini mempunyai hubunganyang rapat dengan tulisan atau huruf Arab sebagai bahasa al-Qur¶an dan huruf Parsi. kisah-kisah lagenda Islam seperti Hikayat Amir Hamzah.keluarga. dengan abjad Arab (Jawi) sebagai media tulisannya.Apa yang jelas bahawa zaman kebangkitan kuasa Kesultanan Melayu Islam di Alam Melayu. sekali gus dapat mengangkat martabat mereka ke tahap yang lebih baik dan bermaruah.Kedatangan Islam telah membawa . Kedua. masyarakat atau negara. fungsi penulisan dan kesusasteraan telah bertukar daripada konsep berhibur semata-mata kepada pendidikan keilmuan. Keadaan tersebut berlaku dalam pelbagai aspek kehidupan mereka baik di kalangan individu. seperti hasil karya Nuruddin al-Raniri. karya kesusasteraan yang berbentuk keagamaan dan ketatanegaraan.Tematema yang dikemukakan ini membezakan pendekatan sebelumnya yang membicarakan tentang dewa-dewa dari pengaruhHindu-Buddha. . isu-isu yang diberi tumpuan dalam penulisan Melayu berkisar dalam tiga tema utama. Syed Muhamad Naquib al-Attas meletakkannya sebagai ³Bapa Sastera Melayu Moden´ dan sekaligus sebagai pelopor syair Melayu. Hasil dari kegiatan intelektualisme inilah bermulanya detik pembangunan rasionalisme yang tidak pernah berlaku di mana-manapun sebelumnya di Alam Melayu.Mungkin kerana sifat-sifat intelektualisme yang begitu menonjol dalam karyakaryanya itulah yang menyebabkan Prof. Berikutan itu. seperti hasil karya Hamzahal-Fansuri. Pertama. Bukharial-Jauhari dan lain-lain.Dengan itu. Hikayat Muhammad Ali Hanafiah dan lain-lain. Kedatangan Islam di rantau ini telah memperkenalkan tulisan jawi dalam bahasa Melayu.Malah ketokohan Hamzah al-Fansuri dalam bidang penulisansangat ketara sehingga dapat mewarnai alam intelektual di rantau ini. karya yang bertemakan tasawwuf dan falsafah. sedangkan sebelumnya cuma terdapat sastera lisan sahaja. Zaman ini juga telah membawa perubahan pada pandangan hidup dan dasar kebudayaannya serta mengubahnya dari dasar estetik kepada dasar berkesan. perkara yang paling penting di sini ialah mengenai bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai bahasa pengucapan intelektual.tulisannya. Ketiga.

perubahan menyeluruh kepada sistem kehidupan masyarakat Alam Melayu seperti akidah CADANGAN Dalam konteks ini. tetapi akan berkembang dan boleh menjulang mendalam mengikut peranan sesaorang. Sehubungan itu. negara dan dunia samada rjangka pendek atau panjang. bangsa. budaya ilmu yang harus disubur-segarkan ialah bukan sekadar kecintaan dan penguasaan pelbagai bidang ilmu dan kemahiran. Saranan penting Nabi Muhammad saw ³tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina´ dan peribahasa kita yang ulong. Malah fenomena ledakan maklumat yang semakin tidak terkawal ini boleh juga menimbulkan kekeliruan dan kesengsaraan. . Justeru itu pemahaman dan pelaksanaan fardu ain dan fardu kifayah yang dinamik perlu diajar dan dilaksanakan. budaya ilmu yang kemajuan ekonomi dan teknologi bangsa dan kepentingan strategik negara memerlukan ramai rakyat kita menguasai pelbagai bahasa penting dunia. tetapi hanya yang bermenafaat dari kemajuan diri. masuk kandang kerbau menguak´ . terutama yang berkait dengan ketuhanan. Dalam era ledakan maklumat yang akan berterusan ini. tidak semua maklumat dan pengetahuan akan memberi maafaat kepada diri atau masyarakat. akhlak dan adab yang tinggi. ³masuk kandang kambing mengembek. Ilmu fardu ain yang dinamik bukan terhenti kepada kemahiran dan amalan asas agama yang boleh dikuasai diakhir pendidikan sekolah menengah.

kefahaman gagasan fardu kifayah yang lemah telah membataskan pengisian tanggung-jawab itu kepada kuantiti ahli dalam bidang bidang yang diperlukan. Contohnya beradab kepada Tuhan ialah dengan memahami sifat. . dan menjaga hak-hak sahabat dan warisnya. beradab terhadap pemimpin tertinggi ialah berfikiran baik terhadap mereka sekeluarga. Nama dan PerbuatanNya dengan baik -tidak diperlukan mengetahui zatNya--dan beribadat dengan betul. keterlampauan di kalangan mereka yang tidak jahil akan asas-asas agama dan menguasai pula pelbagai ilmu dan kemahiran fardu kifayah. kerapuhan integriti. adab kepada alam semesta ialah mengenalinya sebagai ayat-ayat Tuhan. Sehubungan ini. Budaya ilmu yang disaran oleh Islam dan semua agama besar di negara ini bertujuan melahirkan manusia berpendidikan yang beradab yang memahami akan batas-batas kebenaran dan kemenafaatan (limits of truth and usefulness) terhadap segala sesuatu dan bertindak sepatutnya. beradab kepada bangsa sendiri ialah mengenali sejarah dan sumbangannya serta giat menjaga kepentingannya tanpa menzalimi dan menghiris hati orang lain. mencontohi akhlaknya tanpa menyembahnya.KOMEN Pelbagai masalah sosial. bukan kepada kualiti yang sebenarnya.menggunakan sebaik-baiknya tanpa menimbulkan kerosakan- kerosakan persekitaran jangka panjang. beradab kepada Nabi Muhammad SAW harus memahami darjat keluhurannya. yang dicita-citakan oleh gagasan 1Malaysia. juga tidak melampaui batas. Peningkatan kualiti ini sesungguhnya bergantung kepada kefahaman mendalam dan amalan ikhlas ilmu-ilmu fardu ain tinggi itu. mengikut suruhan. dan sentiasa memohon kemaafanNya. meninggalkan laranganNya. bijaksana dan adil. Manusia sebegini tidak akan meringankan tanggungjawabnya. beradab terhadap rakyat ialah untuk menjaga kesejahteraan dan kebahagiaan mereka dunia akhirat dengan penuh kasih sayang. mematuhi dasardasar mereka dan menasihati mereka tetapi jangan menderhaka dan jangan mentaati mereka dalam kezaliman dan kemaksiatan. malah memaparkan budaya ketepatan.

Namun. berupaya membuat inovasi bermakna dalam pemikiran dan perbuatan. perundangan. sekali gus dapat mengangkat martabat mereka ke tahap yang lebih baik dan bermaruah. sosial. masih terdapat sebahagian bentuk budaya atau adat dari pengaruh Hindu sebelumnya diamalkan seperti adat bersanding dalam majlis perkahwinan dan lain-lain. politik. pemikiran.Kedatangan Islam telah membawa perubahan menyeluruh kepada sistem kehidupan masyarakat Alam Melayu seperti akidah atau agama.keluarga.KESIMPULAN Kesimpulan dari paparan di atas. mencari persamaan dan menghurmati perbezaan. ilmu yang sihat akan melahirkan rakyat yang berilmu dan beradab tinggi. yang berupaya melaksanakan tanggungjawabnya dengan adil kepada diri. jelaslah bahawa kedatangan Islam ke Alam Melayu telah memberi kesan yang besar dan meluasdalam kehidupan masyarakatnya. Keadaan tersebut berlaku dalam pelbagai aspek kehidupan mereka baik di kalangan individu . meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. masyarakat atau negara. ilmu pengetahuan dan sebagainya. Sehingga dengan itu telah berjaya merealisasikan ajaran dan tuntutan Islam di kalangan mereka secara berkesan.Disamping itu. Rakyat berbudaya ilmu dan beradab tinggi akan menzahirkan akhlak yang sederhana dan berani. keluarga. agama. . bangsa dan negaranya.

Jabatan Perdana Menteri. Al-Attas. Syed Muhammad Naquib (1972). Islam Di Alam Melayu. Dr Haji Abdullah Ishak (1992). Bahagian Hal Ehwal Islam. Yahya (1998). 4. Islam Dalam Sejarah Dan Kebudayaan Melayu. Islam Di Nusantara (Khususnya Di Tanah Melayu). Pusat Islam. . Universiti Kebangsaan Malaysia.RUJUKAN 1. 2. Kuala Lumpur. 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mahayudin Hj. Prof Dr Wan Mohd Nor Wan Daud Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) Universiti Kebangsaan Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful