HUBUNGAN ETNIK

MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM emkay@salam.uitm.edu.my

PENGENALAN
PERLEMBAGAAN

3.1

Hasil Pembelajaran
• Menjelaskan latar belakang sejarah Perlembagaan Persekutuan 1957 • Menjelaskan peruntukan yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan • Menjelaskan kepentingan Perlembagaan Persektuan dari sudut hubungan etnik • Menganalisa peranan kontrak sosial dalam perlembagaan • Membuktikan unsur-unsur tradisi menjadi teras perlembagaan dalam menjalin hubungan etnik yang harmoni

MALAYAN UNION

3.2

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

3.3 KANDUNGAN BAB 3

3.4

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

3.5

3.6

2

KONSEP PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

• Perkara yang menyentuh isu bahasa, agama, bumiputera dan kewarganegaraan dalam Perlembagaan Malaysia menjadi faktor penting untuk mewujudkan hubungan etnik yang erat dan utuh di kalangan rakyat Malaysia.
• Perkara-perkara yang dianggap menguntungkan orang Melayu dalam Perlembagaan Malaysia diimbangi dengan peruntukan lain yang juga memberi kelebihan kepada kaum bukan bumiputera.

MALAYAN UNION

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

• Bagi sebuah negara yang berdaulat, perlembagaan merupakan sumber undang-undang tertinggi sesebuah negara dan setiap individu perlu mematuhi keluhurannya.

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

• Dalam konteks Perlembagaan Islam, negara Islam pertama iaitu Madinah di bawah pimpinan Rasulullah s.a.w telah membentuk Sahifah Madinah bagi melicinkan pentadbiran negara Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum.

3

PERLEMBAGAAN

DEFINISI PERLEMBAGAAN
Satu set peraturan tentang hak, kuasa dan prosedur serta tanggung jawab pihak yang mengawal dengan memandu hubungan di antara satu autoriti dengan autoriti yang lain, dan juga antara autoriti dengan rakyat awam.

MALAYAN UNION

Perlembagaan adalah sumber undangundang tertinggi sesebuah negara.

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

Satu dasar atau formula yang menyatakan tugasan kuasa-kuasa awam di dalam sesebuah negara dibahagikan dan digunakan.

Berperanan sebagai panduan bagi pembentukan undangundang sama ada di pihak kerajaan atau rakyat

4

JENIS PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

Perlembagaan Bertulis
•Perlembagaan yang dikumpul dan disusun dalam satu kanun atau dokumen. •Sukar dipinda kecuali wujud peruntukan dalam perlembagaan yang membenarkannya. •Contoh negara yang mengamalkan : Malaysia

Perlembagaan Tidak Bertulis
•Semua prinsip perlembagaan yang tidak terkumpul dalam satu dokumen seperti adat resam dan tradisi, undangundang yang diluluskan oleh parlimen dan keputusankeputusan mahkamah •Contoh negara yang mengamalkan : United Kingdom, New Zealand & Israel

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

5

CIRI-CIRI PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

Ciri sesebuah negara

MALAYAN UNION

Hak asasi
PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

Sifat Perlembagaan

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

Hak dan tanggungjawab

Kuasa

Kewarganegaraan

6

KEPERLUAN PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

• Menjamin kestabilan politik dan sistem pemerintahan,

MALAYAN UNION

• Mewujudkan rangka sistem politik yang sistematik
• Mengatur sistem ekonomi dan pengagihan kekayaan negara dengan adil dan saksama • Memudahkan perpaduan nasional dan pembangunan Negara

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

• Melindungi kepentingan semua etnik di dalam negara
7

PERANAN PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION

Sumber Garis Panduan
Peraturan

• Setiap perkara dalam perlembagaan boleh diperhalusi sebagai sumber undang-undang

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

• Perlu dirujuk apabila hendak menggubal sesuatu peraturan undang-undang • Mengatur pemerintahan sesebuah negara

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

8

KETERTINGGIAN PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

Di Malaysia, tidak ada institusi yang boleh mengatasi ketertinggian Perlembagaan Malaysia.

MALAYAN UNION

Malah ketiga-tiga badan kerajaan (Perundangan, Kehakiman, Eksekutif) & YDPA juga tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia. • Contoh: kuasa perundangan dan kehakiman (mahkamah) dijalankan tertakluk kepada sekatan-sekatan yang dikenakan oleh Perlembagaan. Undang-undang persekutuan atau negeri mengenai sesuatu perkara boleh diisytiharkan TIDAK SAH oleh mahkamah jika undang-undang itu bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. • Ini kerana, perlembagaan memperuntukkan dengan nyata dalam Perkara 4(1): Perlembagaan Malaysia adalah undangundang utama persekutuan dan apa-apa undang-undang yang diluluskan yang berlawanan dengan perlembagaan adalah terbatal setakat mana yang berlawanan.
9

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA
PERLEMBAGAAN Kesan Penjajahan Perjuangan Kebangsaan

Rundingan London Merdeka

Suruhanjaya Reid

Memorandum

MALAYAN UNION
Malayan Union

Pilihanraya Perikatan

Unsur Tradisi Identiti Negara

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

Penentangan

CLC
Rundingan Kaum

MMKP
Sistem Ahli

3 Perkara
3, 152, 153

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH
Kontrak Sosial Persetujuan

Persekutuan Tanah Melayu 9 Ciri
10

Perlembagaan Islam Perbandingan

SEJARAH PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA
PERLEMBAGAAN
•Sepanjang penjajahan, orang Melayu sentiasa bangkit menentang •Selain perjuangan berdarah yang bermula sejak penjajahan Portugis di Melaka, Belanda, Inggeris & Jepun, perjuangan juga digerakkan melalui Perjuangan kebangsaan semangat kebangsaan.

MALAYAN UNION

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

•Menjelang abad ke 20, muncul pertubuhan-pertubuhan seperti Kesatuan Melayu Singapura, Kesatuan Melayu Perak, Kesatuan Melayu Muda dll yang menjadi medium menentang penjajah. Pertubuhan

Media Massa

•Media massa seperti akhbar & majalah juga berperanan sebagai medium penyebaran semangat perjuangan seperti Utusan Melayu, Majlis, Al-Imam, Saudara dan Warta Sarawak.

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH
Tokoh

•Muncul tokoh-tokoh intelektual Melayu seperti Rahim Kajai, Ibrahim Yaakob, Pak Sako dll menyedarkan orang Melayu supaya bangun menuntut kemerdekaan.

11

MALAYAN UNION
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION

Selepas Jepun menyerah kalah Pentadbiran Ketenteraan British (BMA) mengambilalih pentadbiran Tanah Melayu

Parlimen British meluluskan Malayan Union pada 10 Oktober 1945

Sir Harold Mac Michael dilantik wakil British untuk mendapatkan tandatangan rajaraja Melayu

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

Malayan Union ditentang hebat oleh orang Melayu.

Malayan Union tetap diisytiharkan pada 1 April 1946 dan Sir Edward Gent sebagai gabenor pertama.

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

Orang Melayu memulaukan majlis pengisytiharan itu, akhirnya British mengalah dan menggantikan Malayan Union kepada Persekutuan Tanah Melayu.
12

British sedar tanpa sokongan orang Melayu Malayan Union akan gagal.

TUJUAN PENUBUHAN MALAYAN UNION
Mengurangkan dan mengawal kuasa politik orang Melayu
PERLEMBAGAAN

Menjimatkan perbelanjaan pentadbiran British
MALAYAN UNION Menjamin terus penguasaan British Memastikan sumbangan golongan migran Mengukuhkan pertahanan British Mewujudkan pentadbiran yang cekap dan seragam

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI
Menyediakan Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri

PIAGAM MADINAH

Membentuk satu bangsa Malayan Union
13

PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

Gabenor dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Undangan

Singapura dijadikan tanah jajahan berasingan di bawah seorang Gabenor British Kedaulatan RajaRaja Melayu dihapuskan

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

Semua negeri Melayu kecuali Singapura disatukan di bawah pemerintahan Gabenor British

CIRI – CIRI MALAYAN UNION

Hak kerakyatan yang sama bagi semua berasaskan Jus Soli

14

SEBAB PENENTANGAN MALAYAN UNION
PERLEMBAGAAN

Kuasa Raja-Raja Melayu dilenyapkan dalam urusan pentadbiran negeri.

MALAYAN UNION

Singapura dipisahkan dari Malayan Union dan ia kekal sebagai tanah jajahan Inggeris.

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

Hak kerakyatan liberal berdasarkan prinsip Jus Soli.

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

Hak sama rata kepada semua warganegara tanpa mengira bangsa iaitu penduduk peribumi tidak memiliki apa-apa keistimewaan. Cara Sir Harold Mc Michael mendapatkan tandatangan raja-raja Melayu yang menggunakan cara paksaan dan ugutan.
15

PENENTANGAN MALAYAN UNION
Secara individu
PERLEMBAGAAN
Dato Onn & Raja-Raja Melayu Warta Negara dan akhbar Melayu

Melalui akhbar

MALAYAN UNION

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

Secara kolektif

Melalui berkabung

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

Demonstrasi aman dan kesatuankesatuan Melayu

Dihadapan Ahli Parlimen British

16

KERJASAMA KEARAH KEMERDEKAAN
PERLEMBAGAAN •Jawatankuasa Kerja •4 wakil raja-raja Melayu, 2 wakil UMNO dan 6 pegawai British •Bertanggung jawab merangka perlembagaan baharu yang boleh diterima oleh orang Melayu

Julai 1946
MALAYAN UNION

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

Disember 1947

•Jawatankuasa Perundingan •Dianggotai orang Eropah, Cina dan India •Bertujuan mendapatkan pandangan orang bukan Melayu mengenai perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

Februari 1948

•Persekutuan Tanah Melayu diisytiharkan •Perjanjian yang mempunyai beberapa ciri penting ke arah pemerintahan sendiri •Membawa kepada penubuhan CLC

17

PENUBUHAN CLC
PERLEMBAGAAN

Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC)
• Badan multi-etnik yang ditubuhkan dengan tujuan mewujudkan kesefahaman dan kerjasama yang lebih baik dalam kalangan pelbagai etnik di Tanah Melayu

MALAYAN UNION

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

Anggota CLC:
• Penasihat CLC Sir Malcolm MacDonald • Pengerusi CLC Dato’ E.E.C Thuraisingam • Wakil-Wakil: • Melayu • Cina • India • Ceylon • Serani • Eropah
18

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

KONTRAK SOSIAL 1948
PERLEMBAGAAN
Persetujuan yang dicapai di antara Melayu, Cina dan India semasa mewujudkan Persekutuan Tanah Melayu 1948 di bawah naungan Inggeris

MALAYAN UNION

Berkait rapat dengan bantahan Melayu terhadap Perlembagaan Malayan Union 1946

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

Peruntukan dalam Kontrak Sosial 1948 menjamin ketuanan Melayu dalam proses politik negara

Ia mengambil kira kedudukan bukan Melayu iaitu Cina dan India dalam negara yang bakal merdeka dari Inggeris

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

Merupakan hasil proses tawar menawar antara Melayu dan bukan Melayu

Kontrak Sosial 1948 menjadi asas kepada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948

19

PERKARA DALAM KONTRAK SOSIAL 1948
PERLEMBAGAAN

MELAYU • ISLAM • Islam ialah agama Persekutuan • RAJA-RAJA MELAYU • Kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu tidak boleh dipersoalkan • KEISTIMEWAAN MELAYU • Hak istimewa Melayu bagi mengutuhkan dominasi Melayu di Persekutuan Tanah Melayu • BAHASA MELAYU • Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan BUKAN MELAYU

MALAYAN UNION

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

• HAK KEWARGANEGARAAN • Hak kerakyatan berdasarkan prinsip Jus Soli
20

CIRI – CIRI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948
Negeri
PERLEMBAGAAN •9 negeri termasuk Pulau Pinang dan Melaka. •Singapura kekal Tanah jajahan yang berasingan

MALAYAN UNION

Sultan
•Pengenalan konsep Raja Berperlembagaan •Sultan diberi semula kuasa memerintah tetapi dengan nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (EXCO) dan Majlis Undangan Negeri

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

Kewarganegaraan
•Syarat kewarganegaraan diketatkan iaitu: •Seseorang pemohon mestilah: • Lahir di Tanah Melayu dan telah bermastautin 8 tahun dari 12 tahun sebelum permohonan ‘atau’ •Menetap dan bermastautin di Tanah Melayu tidak kurang 15 tahun dari 20 tahun sebelum permohonan. •Umur minimum bagi kedua-dua situasi tersebut adalah 18 tahun dan mempunyai pengetahuan Bahasa Melayu yang baik

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

Bumiputera
•Orang Melayu diberi hak keistimewaan sebagai kaum bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dalam Kerajaan Persekutuan dan Negeri
21

CIRI – CIRI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948
PERLEMBAGAAN

Pentadbiran
• Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu akan diketuai Pesuruhjaya Tinggi British • Dibantu Majlis Perundangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan

MALAYAN UNION

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

Majlis Mesyuarat Kerja
• Sistem ahli bertaraf menteri • Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan dianggotai 3 ahli ex-officio, 4 anggota rasmi serta 5-7 ahli tidak rasmi yang dilantik Pesuruhjaya Tinggi

Majlis Perundangan
UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH • Sistem Parlimen • Majlis Perundangan Persekutuan dipengerusikan oleh Pesuruhjaya Tinggi, mempunyai 3 ahli ex-officio, 9 orang Yang Dipertua MajlisMajlis Mesyuarat Negeri, 2 wakil Majlis Tempatan Melaka dan Pulau Pinang, 10 ahli rasmi serta 50 ahli tidak rasmi (kesemua dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi)
22

MAJLIS MESYUARAT KERJA PERSEKUTUAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION

Tujuannya untuk melatih pemimpin tempatan bagi mendapatkan pengalaman memerintah secara demokrasi

Proses ke arah berkerajaan sendiri

Melalui Sistem Ahli yang diperkenalkan pada 1951

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

British melantik beberapa orang pegawai tadbir memegang jawatan dan diberi taraf seperti menteri

Anggota Sistem Ahli:
•Dato’ Onn Jaafar (Ahli Dalam Negeri) •Dato’ Mahmud Mat (Ahli Tanah, Perlombongan & Perhutanan) •E.E.C Thuraisingham (Ahli Pelajaran) •Lee Tiang Keng (Ahli Kesihatan) •J.D Mead •Tunku Yaacob •J.D Hodgkinson •O.A Spencer

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

23

PILIHANRAYA
PERLEMBAGAAN

1951 1952
1954

•Pilihanraya 1 •1 Disember 1951, Pilihan raya Bandaran Georgetown •UMNO & MCA bekerjasama membentuk pakatan politik •Menang kesemua sembilan kerusi yang dipertandingkan.

MALAYAN UNION

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

•Pilihanraya 2 •Februari 1952, Pilihan raya Bandaran Kuala Lumpur •12 kerusi dipertandingkan •Pakatan UMNO-MCA menang 9 kerusi, selebihnya oleh IMP dan calon bebas.

•Konvensi Nasional diadakan •Perikatan UMNO dan MCA dibentuk

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

1955

•Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan (52 kerusi): •8 parti bertanding •MIC meyertai Perikatan dan Perikatan menang 51kerusi •PAS menang 1 kerusi (di Kerian, Perak)

24

KERJASAMA PERIKATAN
PERLEMBAGAAN •Sebelum pilihanraya, MCA & MIC bukanlah parti politik tapi lebih bermotifkan menjaga kebajikan & kepentingan kaum masing-masing.

MALAYAN UNION

•Pelawaan orang Melayu menggambarkan sifat keterbukaan mereka & sedia berkorban, rela kongsi kuasa & toleransi demi perpaduan.
•Melalui pilihanraya umum pertama (1955), pengorbanan & kompromi UMNO cukup besar. •Perikatan yang didominasikan oleh UMNO sepatutnya boleh membentuk kerajaan tanpa perlu bergabung dengan MCA & MIC namun hal ini tidak dilakukan. •Inggeris mensyaratkan bahawa kemerdekaan akan hanya diberikan sekiranya rakyat negara ini bersatu padu & bekerjasama.

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

•Kemenangan PERIKATAN menjadi bukti kepada Inggeris bahawa orang Melayu & bukan Melayu boleh bekerjasama.

25

ROMBONGAN LONDON
Januari 1956 : Rombongan 8 wakil ke London
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION

• 4 wakil Raja Melayu & 4 wakil Perikatan • Diketuai Tunku Abdul Rahman. • Rombongan bertujuan berunding dengan Pegawai British sebagai usaha menuntut kemerdekaan

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

WAKIL RAJA-RAJA MELAYU
KEMERDEKAAN

WAKIL PERIKATAN • KETUA: Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj (Ketua Menteri & Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri) • Datuk Abdul Razak Hussain (Menteri Pelajaran) • Kol.H.S.Lee (Menteri Pengangkutan) • Dr.Ismail Datuk Abdul Rahman

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

• KETUA: Datuk Panglima Bukit Gantang (MB Perak) • En.Abdul Aziz Hj Abdul Majid (MB Selangor) • Datuk Mohammad Seth Mohammad Said (MB Johor) • Datuk Nik Ahmad Kamil Hj Mahmood (bekas MB Kelantan)
26

PERJANJIAN LONDON
PERLEMBAGAAN

Perjanjian London ditandatangani pada 8 Februari 1956 dan hasilnya persetujuan: • Kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 • Tanah Melayu berada dalam lingkungan Komanwel • Menjalankan pemerintahan secara demokrasi • Perjanjian pertahanan dengan British bagi menjaga kepentingan British di Tanah Melayu (AMDA/ FPDA) • Badan bebas ditubuhkan bagi menggubal Perlembagaan Tanah Melayu iaitu Suruhanjaya Reid • Jawatan Setiausaha Kewangan & Pengarah Gerakan akan diganti dengan Menteri Kewangan & Menteri Pertahanan yang dipegang oleh rakyat tempatan.
27

MALAYAN UNION

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

SURUHANJAYA REID
PERLEMBAGAAN

Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah digubal oleh Suruhanjaya Reid yang ditubuhkan 1956.

MALAYAN UNION

Keahliannya dari pakar perlembagaan negara Komanwel:
•Lord William Reid (British) •Sir Ivor Jennings (British) •Sir William Mckell (Australia) •B.Malik (India) •Hakim Abdul Hamid (Pakistan)

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

Suruhanjaya ini ditugas merangka perlembagaan baharu untuk Persekutuan Tanah Melayu berpandukan syarat berikut:
•Membentuk negara persekutuan dengan kerajaan pusat yang kuat •Mengekalkan hak dan kedudukan raja-raja Melayu sebagai pemerintah berpelembagaan. •Memelihara kedudukan istimewa orang Melayu serta hak sah kaum lain •Mewujudkan sistem kewarganegaraan yang seragam •Menubuh sebuh negara berasaskan prinsip demokrasi

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

28

SURUHANJAYA REID
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION

Suruhanjaya ini telah mengadakan tinjauan dan pertemuan untuk meminta cadangan dan pandangan parti-parti politik, orang ramai, individu-individu dan Raja-raja Melayu
Antara perkara yang dipersetujui:
• Pembentukan sebuah negara persekutuan dengan pembahagian kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri • Kerakyatan Jus Soli kepada yang lahir di Tanah Melayu • Mengekalkan kedudukan istimewa orang Melayu tanpa menjejaskan hak kaum lain • Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan, bahasa Cina dan Tamil boleh dikembangkan dan diamalkan • Agama Islam menjadi agama Persekutuan, tetapi agama lain bebas diamalkan

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

Jadi, Perlembagaan Malaysia sekarang telah mendapat persetujuan dan pandangan semua rakyat. Inilah yang dikatakan KONTRAK SOSIAL
29

KONTRAK SOSIAL & PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

KONTRAK SOSIAL DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
• Iaitu semua kaum Melayu dan bukan Melayu bersetuju atas beberapa perkara yang sangat penting kepada kestabilan negara

MALAYAN UNION

Perlembagaan Malaya ini diisytiharkan pada 31 Ogos 1957
Diperbaharui apabila Singapura, Sabah & Sarawak bergabung membentuk Malaysia pada 16 September 1963

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

Orang Melayu
UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH
•Diperuntukkan dalam perlembagaan mengenai agama Islam, Bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu serta kedudukan Raja-raja Melayu

Bukan Melayu
•Diberikan hak kewarganegaraan yang longgar berasaskan prinsip Jus Soli •Pengecualian tentang perlunya mengetahui bahasa Melayu bagi bukan Melayu

30

UNSUR TRADISI & PERLEMBAGAAAN
PERLEMBAGAAN

Unsur Tradisi:
• Merupakan kontrak sosial yang telah disepakati semasa menggubal undangundang

Unsur-unsur tradisi meliputi:
• 1. Bahasa • 2. Agama • 3. Kedudukan istimewa orang Melayu & Bumiputera Sabah Sarawak • 4. Pemerintahan Beraja

MALAYAN UNION

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

Ciri-ciri Unsur Tradisi:
• Berperanan menstabilkan sistem politik negara • Dilindungi di bawah Akta Hasutan • Dianggap sebagai isu sensitif • Dilarang dijadikan isu perbincangan awam

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

Unsur-unsur tradisi adalah faktor penting untuk mewujudkan identiti Malaysia & memupuk persefahaman ke arah perpaduan.

31

ISU HUBUNGAN ETNIK DALAM PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

PERKARA 3

• Islam adalah agama Persekutuan • Mempunyai fasal imbangan berkaitan dengan kebebasan beragama (Perkara 11)

MALAYAN UNION

PERKARA 8

• Kesamarataan & hak sama rata • Pengecualian peruntukan ini dalam soal agama, kedudukan istimewa orang Melayu dan seumpamanya.

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

PERKARA 10(4)

• Batasan hak kebebasan bersuara daripada menyentuh kedudukan Raja-raja, Islam, orang Melayu, kewarganegaraan & seumpamanya.

PERKARA 11

• Kebebasan beragama; kebebasan mengamalkan ajaran agama lain dalam mana-mana bahagian Persekutuan serta beberapa peruntukan pencegahan yang berkaitan.

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

PERKARA 14

• Peruntukan mengenai kewarganegaraan yang boleh diperoleh melalui beberapa cara serta peruntukan berkaitan perlucutan kewarganegaraan.

PERKARA 38

• Kuasa Majlis Raja-raja menghalang parlimen membuat undangundang yang menyentuh kedudukan Raja-raja Melayu, orang Melayu, Islam & bahasa Melayu.

32

ISU HUBUNGAN ETNIK DALAM PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

PERKARA 89

•Peruntukan berkaitan Tanah Rezab Melayu •Melindungi tanah rezab orang Melayu daripada diambil alih atau dijual kepada bukan Melayu

MALAYAN UNION

PERKARA 121(1)(a)

•Kedudukan Mahkamah Syariah. •Mahkamah bidang kuasa sivil tidak boleh mempunyai bidang kuasa dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

•Kedudukan agama Islam, adat istiadat Melayu dan bumiputera Sabah Sarawak, kewarganegaraan; PERKARA 150(6)(a) •Meskipun dalam keadaan darurat.

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

PERKARA 152

•Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan •Tanpa menafikan hak-hak bangsa lain menggunakan bahasa mereka.

PERKARA 153

•Kedudukan istimewa orang-orang Melayu •Tanpa menafikan kedudukan yang sah bagi kaum lain.
33

TANAH REZAB MELAYU
PERLEMBAGAAN

Perkara 89:
• Tanah yang direzab untuk diberi milik kepada orang Melayu atau bumiputera bagi Negeri di mana tanah terletak

Rasional Perkara 89:
Menyekat tanah kerajaan dalam kawasan Rizab Melayu dilupuskan dengan apa cara sekalipun kepada orang bukan Melayu

MALAYAN UNION

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

Tanah Yang Boleh Diisytiharkan Sebagai Rizab Melayu: • Tanah Kerajaan (di Wilayah Persekutuan sebagai Tanah Persekutuan) • Tanah Hutan Simpan • Tanah Rizab Awam • Tanah Milik Persendirian
34

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

Menyekat Tanah Rizab Melayu daripada dibuat urusniaga persendirian (private dealings) diantara Melayu dengan bukan Melayu.

KEWARGANEGARAAN
PERLEMBAGAAN
Cara Memperoleh Kewarganegaraan:

Perlucutan Kewarganegaraan:

MALAYAN UNION

Melalui Kuatkuasa UndangUndang

Pendaftaran

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

Tempat Lahir

Memperolehi atau menggunakan hak kewarganegaraan asing

Keturunan

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

Perlucutan dengan cara pendaftaran/ permohonan
Perkahwinan

Bermastautin
35

PERKARA 3
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

PERKARA 3 • Agama Islam adalah agama persekutuan IMPLIKASI
Pihak kerajaan (persekutuan atau negeri) mempunyai kebebasan, kuasa dan keistimewaan untuk :

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

• Menubuhkan, menyelenggara, membantu penubuhan institusi Islam • Melaksanakan ajaran Islam • Mengeluarkan perbelanjaan yang diperlukan utk tujuan itu.
36

RASIONAL PERKARA 3
PERLEMBAGAAN
Walaupun Islam adalah agama persekutuan tetapi kebebasan beragama dijamin dalam perlembagaan.

MALAYAN UNION

Islam telah diterima sebagai agama negeri-negeri Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah ke zaman penjajahan Inggeris.

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
Penggunaan undang-undang Islam telah diiktiraf di negeri-negeri Melayu sebelum penjajahan Inggeris.

KEMERDEKAAN
Semasa penjajahan Inggeris, kedudukan agama Islam langsung tidak diganggu dan Inggeris menyerahkan urusan agama Islam kepada raja-raja Melayu. Sesuai dengan takrif Melayu; Perkara 160 mendefinisikan Melayu sebagai seorang yang beragama Islam, lazimnya bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu.
37

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

PERKARA 11
PERLEMBAGAAN

PRINSIP KEBEBASAN BERAGAMA
• Agama lain boleh diamalkan dengan aman & damai di mana-mana bahagian persekutuan • Setiap orang berhak untuk menganut & mengamalkannya tertakluk kepada Perkara 11(4)
Peruntukan Perlembagaan berkaitan Kebebasan Beragama:

MALAYAN UNION

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

• Perkara 11(4): Undang-undang negeri dan wilayah boleh menyekat atau mengawal pengembangan agama-agama lain kepada penganut Islam • Perkara 12(3): Larangan memaksa penganut menerima ajaran dan upacara sembahyang bukan agamanya. • Perkara 12(4): Penetapan agama bagi yang berumur bawah 18 tahun Perkara 11(3) menyatakan tiap-tiap kumpulan agama berhak:

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

• Menguruskan hal ehwal agamanya sendiri • Menubuh dan menyelenggara institusi bagi maksud agama atau khairat • Memperolehi dan memiliki harta benda serta memegang dan mentadbirnya mengikut undang-undang
38

PERKARA 152
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

PERKARA 152
•Bahasa kebangsaan ialah Bahasa Melayu (yang mengikut implikasi yang diperlukan mestilah digunakan untuk maksud-maksud rasmi)

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

IMPLIKASI
•Tiada sesiapa pun dilarang atau ditahan daripada menggunakan (selain dari maksud rasmi) atau mengajar atau belajar apa-apa bahasa lain. •Kerajaan berhak mengekalkan penggunaan dan pembelajaran bahasa lain dalam persekutuan.
39

RASIONAL PERKARA 152
PERLEMBAGAAN

Perlunya bahasa kebangsaan bagi menyatupadukan rakyat pelbagai kaum Bahasa Melayu telah menjadi lingua franca di Nusantara sejak berabad lamanya
Bahasa Melayu lebih mudah dipelajari dan bersifat lebih tekal dari segi istilah dan sebutan Bahasa Melayu telah digunakan secara meluas sebelum Perang Dunia bagi tujuan rasmi.
40

MALAYAN UNION

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

PERKARA 153
PERLEMBAGAAN

PERKARA 153
• Tentang kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera Sabah Sarawak

MALAYAN UNION

IMPLIKASI
• YDPA dikehendaki melaksanakan dasar bagi melindungi keistimewaan orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak • Dari segi jawatan dalam perkhidmatan awam, biasiswa, pendidikan, perniagaan dan kemudahan khas lain yang diberikan • Tanggungjawab ini perlu dilaksanakan berhati-hati untuk memastikan tiada sesiapa merasakan kehilangan hak yang dinikmati mereka selama ini akibat dari pelaksanaan dasar tersebut. • Walaubagaimanapun, perkara ini juga melindungi kaumkaum lain iaitu adalah menjadi tanggungjawab YDPA untuk melindungi hak-hak mereka yang sah melalui peruntukan lain
41

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

RASIONAL PERKARA 153
PERLEMBAGAAN

Kerakyatan

Orang Melayu terima prinsip Jus Soli dan bukan Melayu perlu menerima hakikat hak keistimewaan orang Melayu

MALAYAN UNION

Perkhidmatan Awam

Semasa zaman penjajah dan di awal kemerdekaan, terlalu sedikit orang Melayu yang bekerja dengan kerajaan

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Ekonomi
KEMERDEKAAN

Orang Melayu hanya jadi pemerhati kepada kepesatan ekonomi di Tanah Melayu/Malaysia

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

Pendidikan

Majoriti orang Melayu adalah miskin terutama di luar bandar, sukar mendapat peluang pendidikan

Perniagaan

Orang Melayu masih kurang menceburi perniagaan dan perlu dibantu dan dibimbing
42

PIAGAM MADINAH
PERLEMBAGAAN

PIAGAM MADINAH
• Perlembagaan bertulis pertama di dunia • Sebagai panduan untuk membentukkan sebuah negara Islam yang berdaulat. • PM bukan sahaja membentukkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin tetapi juga perpaduan antara orang Islam dengan orang bukan Islam terutamanya orang Yahudi.

MALAYAN UNION

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

Mengandungi 47 fasal yang merangkumi 2 bahagian:
•Bahagian Pertama •23 fasal menyentuh hubungan & tanggungjawab orang Islam sesama Islam (Muhajirin & Ansar) •Bahagian Kedua •24 fasal membabitkan kaum Yahudi dan tanggungjawab mereka terhadap negara Islam Madinah

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

43

KEPENTINGAN PIAGAM MADINAH
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION

Rasulullah SAW memperkenalkan PM bagi menyelesaikan persoalan semasa ketika itu lebih-lebih untuk mentadbir negara yang mempunyai rakyat pelbagai etnik, agama, kepercayaan dan budaya
Kepentingan Piagam Madinah:
• Digubal setelah terbentuk negara Islam Madinah • Model perpaduan masyarakat majmuk • Pengisytiharan hak asasi manusia • Menjelaskan persoalan negara Islam, perundangan, siasah, hak asasi, kebebasan, ekonomi dan yang berkaitan kehidupan masyarakat majmuk • Merupakan kerangka pembentukan negara Islam pertama pada tahun 622M yang didokong oleh warganegara Madinah yang terdiri golongan Quraisy(Muhajirin) dan golongan Yathrib(Ansar, Khazraj dan Yahudi) serta golongan yang mengikut dan berjuang bersamasama mereka
44

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

Pembentukan Ummah

PERLEMBAGAAN
Melindungi Negara (Fasal 39-41)

(Fasal 1)

MALAYAN UNION

Hak Asasi Manusia (Fasal 2-10)

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN
Pemimpin Negara (Fasal42-44)

Kandungan Piagam Madinah

Persatuan Segenap Warganegara (Fasal 16-23)

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH
Tugas Warganegara (Fasal 36-38)
Golongan Minoriti (Fasal 24-35)

45

Sumber Utama
Masyarakat
PERLEMBAGAAN

Wahyu Allah merupakan sumber utama undang-undang negara
•Masyarakat berbilang agama dan keturunan dianggap sebuah masyarakat yang mempunyai kewajipan dan tanggungjawab yang sama terhadap negara Islam Madinah. •Setiap anggota sahifah mestilah menjalinkan hubungan yang erat tanpa mengira agama dan keturunan.

MALAYAN UNION

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

Kepimpinan Hak Beragama

Nabi Muhammad s.a.w. adalah pemimpin masyarakat dan ketua negara •Kaum Yahudi diberikan kebebasan mengamalkan ibadat mengikut agama mereka selama mereka mematuhi undangundang Islam dan peraturan yang diterima umum. •Orang Islam dan bukan Islam dapat hidup secara aman damai dan bebas menjalankan aktiviti masing-masing. Fungsi sahifah ialah menegakkan keadilan dan membanteras kezaliman Memberi jaminan keselamatan terhadap orang bukan Islam yang menganggotai dan mematuhi peraturan sahifah.
46

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

Fungsi Sahifah Keselamatan

ELEMEN PERSAMAAN PIAGAM MADINAH DAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA
PERLEMBAGAAN

Kebebasan
• Beragama • Bekerja dan mencari keuntungan • Menjawat jawatan dalam Kerajaan • Jaminan hak Asasi

Hak mendapat Perlindungan
• Perlindungan dari pencerobohan luar • Perlindungan dari kezaliman dalaman • Perlindungan terhadap darah dan jasad

MALAYAN UNION

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

Jaminan
UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH
• Ketika lemah, dewasa dan ketiadaan harta

47

PENGUKUHAN
 PERLEMBAGAAN 

MALAYAN UNION

 

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

Bincangkan TIGA (3) impak perkongsian kuasa dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran negara masa ini Bincangkan TIGA (3) fasal Piagam Madinah yang berkaitan dengan kontrak sosial. Buktikan TIGA (3) aspek keadilan yang dikanun dalam Piagam Madinah kepada masyarakat bukan Islam. Jelaskan TIGA (3) elemen persamaan antara Perlembagaan Malaysia dengan Piagam Madinah dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Jelaskan TIGA (3) faktor penyumbang kepada pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Huraikan EMPAT (4) rasional peruntukan unsur tradisi dalam Perlembagaan Persekutuan. Bincangkan TIGA (3) cabaran pelaksanaan terhadap beberapa peruntukan Perlembagaan Persekutuan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Huraikan EMPAT (4) unsur tradisi dan rasional ia dikanunkan dalam Perlembagaan Persekutuan.
48

PENGUKUHAN
 PERLEMBAGAAN


 

MALAYAN UNION

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
KEMERDEKAAN

 

UNSUR TRADISI PIAGAM MADINAH

Bincangkan TIGA (3) hak keistimewaan orang Melayu sebagaimana yang terdapat dalam Perkara 153. Buktikan TIGA (3) bentuk kerjasama antara pelbagai etnik di Malaysia menjelang kemerdekaan. Huraikan TIGA (3) rasional peruntukan Islam sebagai agama Persekutuan. Jelaskan TIGA (3) hak berhubung dengan hal ehwal keagamaan berdasarkan peruntukan Perkara 11 dalam Perlembagaan Persekutuan. Bincangkan EMPAT (4) cabaran yang boleh menjejaskan perlaksanaan Islam sebagai agama Persekutuan. Huraikan EMPAT (4) asas Piagam Madinah dalam mengekalkan keharmonian hubungan etnik yang boleh diaplikasikan di Malaysia. Bincangkan TIGA (3) peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan berkaitan dengan kedudukan agama Islam sebagai agama Persekutuan. Analisakan TIGA (3) cabaran semasa dalam memelihara kedaulatan Islam di Malaysia.
49