P. 1
KONSEP TADIKA DAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN KUMPULAN 2 (3)

KONSEP TADIKA DAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN KUMPULAN 2 (3)

|Views: 23,366|Likes:
Published by Areda Suhaida

More info:

Published by: Areda Suhaida on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2015

pdf

text

original

Berikut merupakan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dalam Kurikulum

Prasekolah Kebangsaan:

I.

Kurikulum yang relevan dengan keperluan semasa dan cabaran masa depan.

II.Memperkukuhkan kemahiran berfikir, berkomunikasi, inovasi, kreativiti dan

keusahawanan.

III.

Memastikan murid mempunyai nilai tambah seperti penguasaan pelbagai

bahasa, beretika, yakin diri, jati diri, daya kepimpinan, semangat patriotik,

pegangan teguh kepada ajaran agama.

IV.

Memastikan kanak-kanak Malaysia mendapat early start dalam pendidikan

melalui program prasekolah.

V.

Menjadikan pengalaman pembelajaran di prasekolah lebih bermakna dan

menyeronokkan.

VI.Memastikan kesinambungan antara prasekolah dengan Tahun 1.

38

VII.Menambahbaik Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang sedia ada.

39

Perbezaan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Perkara

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Matlamat •Pendidikan prasekolah bertujuan untuk
menyuburkan potensi murid dalam semua aspek
perkembangan, menguasai kemahiran asas dan
memupuk sikap positif sebagai persediaan
masuk ke sekolah rendah.

•Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan

potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun
secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek
jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui

persekitaran pembelajaran yang selamat,
menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan,
kreatif dan bermakna
. Ini adalah untuk meningkatkan
kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk
konsep kendiri yang positif
pada diri kanak-kanak agar
mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan
bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab
di sekolah rendah kelak.

Objektif •Pendidikan Prasekolah membolehkan murid:

i.Mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan
konsep diri yang positif untuk menjadi
warganegara yang patriotik
ii.Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik
dan memperkembangkan kemahiran
berbahasa untuk berkomunikasi

•Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur
empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam
aspek jasmani, emosi dan social, intelek dan rohani
sperti berikut:

i.

Membina kecergasan badan.

ii.

Mempunyai tubuh badan yang sihat.

40

iii. Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa
Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di
sekolah yang menggunakan bahasa
pengantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil
iv.Menggunakan Bahasa Inggeris dalam
interaksi seharian selaras dengan
kedudukannya sebagai bahasa kedua
v.Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam
kehidupan seharian untuk murid beragama
Islam.
vi. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam
kehidupan seharian
vii.Mempunyai kemahiran kognitif, kemahiran
berfikir dan kemahiran menyelesaikan
masalah

viii.

Mempunyai kematangan emosi dan

kemahiran sosial
ix.Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal
sertamempraktikkan amalan kesihatan dan
keselamatan yang baik
x.Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk
menghargai keindahan alam dan warisan

iii.

Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik.
iv.Mempraktikkan langkah-langkah menjaga
keselamatan diri.
v.Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor
kasar.
vi.Mempunyai kematangan emosi.
vii.Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri.
viii.Berani menyuarakan pandangan dan perasaan.
ix.Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain.
x.Boleh bekeja secara bersendirian dan juga secara
berkumpulan.
xi.Menghormati perasaan serta hak orang lain dan
seterusnya membentuk perhubungan yang positif
dengan orang dewasa serta rakan sebaya.
xii.Mengamalkan nilai murni.
xiii.Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan
seharian untuk murid beragama Islam.
xiv.Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia,
bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam
konteks kehidupan harian.
xv.Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran
proses sains asas.

41

budaya.

xvi.Menggunakan kemahiran matematik asas dalam
menjalankan tugasan harian dan meyelesaikan
masalah.

Tunjang/Kom
ponen

Organisasi
Kurikulum
•Dokumen SP & HSP
•Hasil Pembelajaran

•Dokumen Standard

•Standard Kandungan

42

•Cadangan Aktiviti

•Standard Pembelajaran

Pendekatan
Pengajaran
dan
Pembelajaran

•Berasaskan konsep dan prinsip pendidikan

prasekolah, empat pendekatan pengajaran dan
pembelajaran diutamakan iaitu:
I.Pendekatan bermain sambil belajar- dapat
meningkatkan:
a.Keupayaan kognitif
b.Keinginan untuk meneroka
c.Kemahiran motor kasar dan halus
d.Kemahiran inovatif, kritis dan kreatif
e.Membantu mengatasi perasaan bimbang
dan tertekan
II.Pendekatan bertema- bersesuaian dengan:
a.Kehidupan murid
b.Masa
c.Tempat
d.Minat murid
III.Pendekatan bersepadu- melibatkan:
a.Kesepaduan antara komponen
b.Kesepaduan kemahiran dan nilai murni
c.Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar
kelas

•Menegaskan penggunaan pelbagai pendekatan

pengajaran dan pembelajaran seperti:
I.Hands-on learning
II.Pembelajaran melalui bermain
III.Inkuiri penemuan
IV.Pembelajaran berasaskan projek
V.Pembelajaran luar bilik darjah
VI.Pembelajaran secara kontekstual
VII.Pembelajaran secara konstruktivisme
VIII.Pembelajaran masteri

•Pendekatan yang digunakan mesti 43ember peluang

pembelajaran yang tidak terhad kepada murid.

•Mengambilkira kepelbagaian kecerdasan.

43

d.Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan
murid
e.Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik
IV.Teknologi maklumat- digunakan untuk:
a.Membantu proses pengajaran dan
pembelajaran
b.Memperolehi maklumat
c.Berinteraksi dengan bahan untuk belajar
sendiri dan bersama rakan sebaya
d.Memperkayakan pengalaman
pembelajaran

Pengelolaan
pengajaran
dan
pembelajaran

•Aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah

dikelolakan secara:
I.Kelas:

a.Melibatkan seluruh kelas menjalankan aktiviti
P&P yang sama serentak.
II.Kumpulan:
a.Membahagikan murid kepada beberapa
kumpulan kecil.
b.Boleh menjalankan aktiviti yang sama atau
berbeza antara kumpulan.
c.Ahli kumpulan bekerja secara kolaboratif

•Dilaksanakan melalui:

Modul Asas

a.Merangkumi Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris,
Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Pendidikan Islam,
Pendidikan Moral, Matematik dan Permainan Luar.
b.Bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M
(membaca, menulis, mengira dan menaakul).
c.Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas
untuk aktiviti fizikal di luar.
d.Diberi masa khas dalam jadual waktu persekolahan.

Modul Bertema

44

untuk memperolehi hasil yang sama.

III.Individu:

a.Murid menjalankan aktiviti pembelajaran
secara bersendirian.
b.Murid lebih mudah berinteraksi dengan bahan
di pusat pembelajaran.
c.Memberi peluang kepada murid mendapatkan
perhatian secara personal daripada guru.

a.Lebih memberi makna kepada kanak-kanak.
b.Menyepadukan kesemua tunjang termasuk bahasa,
pendidikan moral dan matematik.
c.Penentuan tema mengikut keperluan murid,
keperluan setempat dan keperluan semasa.

Kanak-Kanak
Berkeperluan
Khas

•Diberi peluang untuk belajar dalam kelas biasa

atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan
keperluan mereka.

•Menggunakan Kurikulum Prasekolah

Kebangsaan- guru hendaklah membuat
pengubahsuaian berdasarkan kepada:
I.Keperluan
II.Kemampuan
III.Minat murid

•Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas

menggunakan boring pengesanan yang telah disediakan
di sekolah.

•Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa

untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan
khas jika perlu.

Kandungan
Kurikulum
•Menyatakan pengetahuan, kemahiran,
kefahaman dan nilai yang perlu diajar kepada
murid prasekolah.

•Organisasi Kandungan Kurikulum:

I.Komponen Bahasa dan Komunikasi

•Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid ketahui

dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan
merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

•Terbahagi kepada:

Kurikulum Berasaskan Standard

45

II.Komponen Perkembangan Kognitif
III.Komponen Kerohanian dan Moral
IV.Komponen Perkembangan Sosioemosi
V.Komponen Perkembangan Fizikal
VI.Komponen Kreativiti dan Estetika

Kurikulum Berbentuk Modular
a.Modul Teras Asas
b.Modul Bertema

Prinsip

•Perkembangan diri secara menyeluruh seimbang

dan bersepadu

•Pembelajaran yang menggembirakan

•Pengalaman pembelajaran yang bermakna

•Pendidikan sepanjang hayat

•Dibina berlandaskan kepada prinsip Amalan

Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori
pembelajaran konstruktivisme di mana:
I.Murid membina pengetahuan sendiri, pengajaran
tidak dijalankan secara spoon feeding
II.Murid diberi peluang untuk berfikir dan
menyelesaikan masalah
III.Perbezaan individu dibenarkan
IV.Murid belajar mengikut kadar sendiri
V.Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman
seharian murid.

Aktiviti Rutin •Merangkumi aktiviti:
Pengurusan diri
Perbualan pagi
Refleksi sebelum balik
Membaca doa
Makan semasa rehat

•Merangkumi aktiviti:

Pengurusan diri
Perbualan pagi
Refleksi sebelum balik
Membaca doa
Makan semasa rehat

46

•Menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa

pengantar

•30% daripada masa prasekolah.

•Kandungannya merangkumi kesemua tunjang dalam

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

•Menggunakan dwibahasa iaitu Bahasa Melayu dan

Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.

Pentaksiran •Penilaian berterusan dilakukan mengenai
perkembangan dan kemajuan murid dalam:
Domain kognitif
Afektif
Psikomotor

•Cara untuk mengesan perkembangan dan

kemajuan murid adalah melalui pemerhatian.
Pemerhatian dilakukan terhadap:

Tingkah laku
Perbualan, interaksi
Hasil kerja murid

•Proses pelaksanaan penilaian:

Merancang
Melaksanakan penilaian
Merekod pemerhatian
a.Senarai semak
b.Anekdot

•Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan

criteria dan bukan perbandingan antara murid iaitu:
Pemerhatian berterusan
Penilaian hasil kerja

•Hasil pentaksiran digunakan untuk:

I.Memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa
mengenai kemajuan anak-anak mereka.
II.Menganalpasti masalah-masalah murid sama ada
mereka perlu dirujuk kepada pakar.

47

c.Rekod berterusan

•Maklumat yang diperolehi disimpan di dalam

portfolio yang mengandungi:
Rekod peribadi murid
Rekod perkembangan dan kemajuan murid
Contoh hasil kerja murid

Peranan
Ibubapa /
Komuniti

•Ibu bapa/penjaga/komuniti memainkan peranan

penting untuk:
Mengukuhkan pembalajaran
II.Menyumbangkan kepakaran atau sebagai
rujukan
Memberi sumbangan tenaga dan bahan
Memberi khidmat kebajikan

•Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba

menjalinkan perhubungan yang baik dengan
ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara.

•Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah

membentuk jawatankuasa yang melibatkan
waris/ibubapa/penjaga murid.

•Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan

ibubapa/penjaga secara berkala, sekurang-sekurangnya
dua kali setahun.

•Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam

program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan, Hari
Keluarga, Gotong Royong, lawatan dan program
keibubapaan.

•Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum

prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada
ibubapa.

48

•Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan

ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu.

•Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan

pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah.

49

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->