SISTEM PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKA

Sistem Pendidikan Sebelum Merdeka  

Sebelum merdeka, tidak ada satu pendidikan yang seragam di Tanah Melayu. Sistem pendidikan yang diwujudkan oleh British ialah sistem pendidikan vernakular. Sistem pendidikan ini dilaksanakan mengikut kepentingan kaum tertentu.

PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKA
CIRICIRI-CIRI Setiap sekolah khusus untuk satu kaum tertentu sahaja. Setiap sekolah menggunakan bahasa pengantar, buku teks dan sukatan pelajaran yang berbeza. Sekolah dibina di kawasan tertentu seperti di ladang, bandar dan kampung. Tidak menyediakan pelajaran vokasional dan teknikal

SISTEM PENDIDIKAN PADA ZAMAN PENJAJAHAN BRITISH

PELAJARAN RENDAH

PELAJARAN MENENGAH PELBAGAI SUKATAN PELAJARAN SEKOLAH

SEKOLAH MELAYU -dirikan oleh kerajaan SEKOLAH INGGERIS -Dikelolakan mubaligh-mubaligh kristian SEKOLAH CINA -Dikelolakan oleh masyarakat Cina tempatan SEKOLAH TAMIL -Dikelolakan oleh pihak peladang.

SEKOLAH INGGERIS

SEKOLAH CINA

iaitu : Sekolah Melayu Sekolah Cina Sekolah Tamil Sekolah Inggeris. . Inggeris. terdapat empat jenis sekolah di Tanah Melayu. a) b) c) d) Akibatnya.

Tumpuan taat setia setiap kaum adalah kepada negara asal mereka. . Sistem pendidikan yang sedemikian tidak dapat melahirkan perpaduan antara kaum di negara ini.

pelajaran agama dan bahasa Arab sangat dititikberatkan. menulis dan mengira. Sekolah Melayu pertama ditubuhkan ialah Sekolah Melayu Gelugor pada 1816 di Pulau Pinang Mata pelajaran yang diajar di sekolah Melayu ialah membaca.Sekolah Melayu Sebelum wujudnya sekolah Melayu. .

. Hanya menyediakan pendidikan di peringkat rendah Menyediakan pendidikan setakat darjah enam. Dibina di kawasan luar bandar Matlamatnya untuk mengekalkan cara hidup tradisional orang Melayu.Sekolah Melayu Ciri-ciri:Ciri-ciri:Kemudahan yang disediakan tidak memuaskan.

  Pendidikan yang diberikan hanyalah menjadikan anakanak-anak orang Melayu petani dan nelayan yang lebih baik daripada ibu bapa mereka. Lepasan sekolah Melayu tidak berpeluang memegang jawatan tinggi. Selepas itu barulah mereka boleh memasuki sekolah menengah aliran Inggeris melalui Darjah Khas Melayu (Special Malay Class) . Mereka sekadar menjadi pelayan pejabat sahaja. Mereka yang ingin meneruskan pelajaran ke peringkat menengah terpaksa memasuki latihan perguruan.

Pada awalnya. Sistem pendidikan Cina ini bertujuan memupuk semangat kesetiaan terhadap negara Cina. sistem pendidikan di sekolah Cina tidak teratur.Sekolah Cina  Penubuhan sekolah Cina dikelolakan oleh masyarakat Cina tempatan. .

kerajaan British telah meluluskan Enakmen Pendaftaran Sekolah-sekolah SekolahMengikut Enekmen ini. semua sekolah dan guru wajib didaftarkan.  Pada 1920. Tujuannya untuk menghalang murid-murid muridsekolah diresapi ideologi komunis. . didaftarkan.

Buku teks dan guru diimort dari negara Cina. Mengambil sukatan pelajaran dari negara Cina.Sekolah Cina Ciri-ciri:Ciri-ciri:Bahasa pengantar mengikut dialek masingmasingmasing. Menyediakan pendidikan rendah. . menengah rendah dan menengah atas.

. Pendidikan Tamil yang disediakan bertujuan mengekalkan anak-anak pekerja menjadi buruh anakdi ladang tersebut. Enakmen Buruh telah mewajibkan setiap ladang menyediakan sekolah jika terdapat lebih sepuluh anak pekerja yang layak bersekolah.Sekolah Tamil Sekolah Tamil kebanyakannya didirikan di ladangladangladang getah. Pada 1912. Ia dibina oleh pihak majikan dan mubaligh Kristian.

Sukatan Pelajaran dan buku teks diambil dari India Menyediakan pendidikan peringkat rendah sahaja.Sekolah Tamil Ciri-ciri:Ciri-ciri:Menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. .

Bagaimanapun.Sekolah Inggeris   Kerajaan British memberi perhatian dan bantuan kewangan kepada sekolah Inggeris. . Kristian. Sekolah ini dibina sama ada oleh kerajaan atau Badan Mubaligh Kristian. Matlamat pendidikan Inggeris ialah untuk memenuhi keperluan pentadbiran British seperti kerani. bilangan orang Melayu yang memasuki sekolah ini amat terhad. Sekolah Inggeris pertama dibina di Tanah Melayu ialah Penang Free School pada 1816.

. Cina dan India tidak seimbang. Jumlah pelajar Melayu. Terbuka kepada semua kaum.Sekolah Inggeris CiriCiri-ciri ::Menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa Pengantar. Menyediakan pendidikan peringkat rendah dan menengah.

CADANGAN PEMBAHARUAN DALAM PENDIDIKAN Rancangan Cheeseman Selepas Perang Dunia Kedua. Tujuan utamanya ialah membaiki sistem pendidikan dan menyatukan aliran yang berlainan dalam sukatan pendidikan. Rancangan ini ditolak kerana sekolah-sekolah sekolahmenengah masih dibentuk mengikut aliran bahasa ibunda masing-masing. masing- . kerajaan Inggeris di bawah Rancangan Cheeseman cuba menyusun semula sistem pendidikan di Tanah Melayu. Tetapi Rancangan Cheeseman hanya menumpukan perhatian peringkat sekolah rendah sahaja.

J Barnes telah ditubuhkan untuk mengkaji semula sistem pendidikan Tanah Melayu.persekolahan rendah ialah alat bagi perpaduan dan penyatuan masyarakat. dibawah L. sebuah jawatankuasa 1950. Pada bulan Ogos 1950. .Penyata Barnes (1950) Mengikut saranan Barnes.

. kaum. bahasa Melayu dan Inggeris. yang disebut sekolah kebangsaan (National School) untuk semua kaum. iaitu: Dibentuk satu pendidikan yang bercorak kebangsaan Menubuhkan hanya satu corak sekolah rendah.a) b) c) d) e) Hasilnya beberapa saranan telah dibuat oleh Penyata Barnes. iaitu pengantar. SekolahSekolah-sekolah vernakular Cina dan Tamil dihapuskan di peringkat menengah dan selanjutnya digunakan bahasa Inggeris sahaja. Menggunakan dua bahasa pengantar. Sekolah kebangsaan dibuka kepada semua kaum.

penyata Barnes telah ditolak oleh semua kaum. Kaum India -Mereka sependapat dengan kaum Cina. Kaum Cina -Mereka menentang penghapusan pendidikan Cina kerana mereka menganggap pendidikan Cina sebagai salah satu kebudayaan mereka.Walau bagaimanapun. Sebab penolakan Kaum Melayu -Mereka tidak puas hati dengan pendidikan Melayu yang tidak diberi kedudukan yang wajar -Pendidikan Melayu seolah-olah menumpang di sekolah Inggeris. -Menghauskan pendidikan Cina bererti menghapuskan salah satu kebudayaan kaum Cina. .

Wu Teh-Yao Seorang pegawai PBB ke Tanah Melayu untuk menyelidik tentang Pendidikan Cina. Dr. Penyata Fenn-Wu Dr William P.Fern.OrangOrang-orang Cina meminta supaya diadakan satu jawatankuasa mengkaji kedudukan pendidikan aliran Cina di Tanah Melayu. . Setiausaha Eksekutif Bersekutu Lembaga Amanah bagi institusi Pengajian tinggi di Cina.

Fern dan Dr. .Pada tahun 1951.P. Jawatankuasa tersebut ditugaskan mengkaji penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan sekolah Cina Penyata Fern-Wu tidak dapat diterima oleh Fernpemimpinpemimpin-pemimpin Melayu terutama daripada kalangan pemimin UMNO kerana cadangan itu tidak menguntungkan orang Melayu dan negara ini. Dr. W. Wu Teh Yao telah dilantik untuk mengkaji sistem pendidikan Cina.

. Tetapi cadangan itu ditolak.Penyata Fern-Wu tidak dapat diterima oleh Fernpemimpinpemimpin-pemimpin Melayu terutama daripada kalangan pemimin UMNO kerana cadangan itu tidak menguntungkan orang Melayu dan negara ini OrangOrang-orang India pula meminta diadakan sebuah jawatankuasa untuk mengkaji pendidikan Tamil seperti yang dibuat kepada pendidikan Cina. MIC telah menubuhkan sendiri jawatankuasa Penasihat Pusat untuk mengkaji kedua-dua kedualaoran tersebut.

Jawatankuasa tersebut yang ditubuhkan pada tahun 1951 dianggotai oleh: 12 orang pendidik PegawaiPegawai-pegawai Tanah Melayu WakilWakil-wakil tidak rasmi setiap kaum (Melayu.Jawatankuasa Penasihat Pusat dan Ordinan Pelajaran 1952. Lanjutan daripada Laporan Barnes dan Fern-Wu. Cina dan India) a) b) c) . Fernkerajaan telah menubuhkan Jawatankuasa Penasihat Pusat untuk mengkaji kedua-dua laoran keduatersebut.

. Di samping bahasa ibunda diajar di sekolah-sekolah sekolahCina dan Tamil. bahasa Melayu dan bahasa Inggeris akan digunakan juga sebagai bahasa pengantar.a) b) Jawatankuasa ini telah menyetujui beberapa perkara dalam Laporan Barnes dan Fenn-Wu iaitu: FennSistem sekolah kebangsaan akan dilaksanakan secara berperingkatberperingkat-peringkat. pengantar.

sebuah Jawatankuasa khas telah dibentuk untuk mengkaji ketiga-tiga laporan ketigajawatankuasa sebelumnya dan membuat beberapa syor baru. Jawatankuasa ini dianggotai oleh sebelas ahli Majlis Perundangan Persekutuan.Pada tahun 1952. dan kemudian dijadikan Ordinan Pelajaran 1952. . Draf perundangan dari jawatankuasa khas itu telah dibawa ke Dewan Perundangan Persekutuan. diluluskan.

Bahasa Cina dan Tamil boleh diajar di sekolah rendah Jika lima belas orang murid atau lebih mahukannya. Pelajaran vokasional akan dikembangkan di peringkat sekolah menengah Ordinan Pelajaran 1952 .Cadangan Barnes mengenai sekolah kebangsaan Memberi pelajaran rendah secara percuma selama enam tahun Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris akan diajar di sekolah rendah sebagai bahasa pengantar.

Laporan Razak ( 1956 ) Setelah kerajaan Perikatan memerintah pada 30 September 1955. satu jawatankuasa telah dibentuk untuk mencadangkan satu sistem pelajaran kebangsaan yang boleh diterima oleh seluruh ersekutuan. Jawatankuasa itu mengandungi 15 orang ahli dan dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak.Menteri Pendidikan ketika tu setelah dipilih menjadi ahli Majlis Perundangan Persekutuan. .

Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. .a) b) c) TugasTugas-tugas yang akan dilakukan oleh jawatankuasa itu ialah: Membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan yang boleh menyatupadukan kanak-kanak berbilang kanakkaum di seluruh negara. Memastikan sekolah-sekolah vernakular Cina dan sekolahTamil tetap wujud dan bahasa mereka diajar sebagai satu mata pelajaran.

Laporan Razak telah diterbitkan dalam bulan Mei 1956 yang kemudiannya dikenali sebagai Penyata Razak. Beberapa perkara dalam Penyata Razak telah menjadi panduan untuk membentuk dasar pendidikan negara kemudiannya .

PENDIDIKAN RENDAH Sekolah Rendah Kebangsaan Bahasa Melayu ( Bahasa Pengantar) Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Bahasa Cina/Tamil/Inggeris (Bahasa Pengantar) Bahasa Melayu dan Inggeris diwajibkan .

Kesan daripada cadangan ini. Jawatankuasa itu berusaha meningkatkan bahasa Melayu ke tahap yang paling atas dengan mewajibkan pengajaran bahasa Melayu di semua jenis sekolah. .Mengikut Laporan Razak. kanak-kanak akan kanakterus menerima pendidikan rendah mereka di sekolah vernakular yang berasingan. murid-murid muridMelayu akan mahir dalam dua bahasa dan murid bukan Melayu akan mahir dalam tiga bahasa.

Pendidikan Menengah Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Bahasa Pengantar Bahasa Melayu Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan (Cina)(SMJK) Bahasa Pengantar Bahasa Inggeris Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan (SMJK) Bahasa Pengantar Bahasa Inggeris .

bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran wajib di dalam peperiksaan. . iaitu peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (SRP) atau Lower Certificate of Education (LCE) serta di peringkat Sijil Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu atau Malaysian Certificate of Education (MCE) Penyata Razak telah berjaya memikat masyarakat bukan Melayu kerana tidak mengubah penggunaan bahasa Cina (Mandarin) atau bahasa Tamil.Bagi memastikan bahasa Melayu diajar di sekolahsekolahsekolah menengah.

Peristiwa Penting dalam Pendidikan Tanah Melayu dan Malaysia Kurun Ke 15 hingga Kurun Ke 19 1815 Kelas Quran di bimbing imam di surau dan masjid atau ulama di sekolah pondok Sekolah dwibahasa (bahasa Inggeris dan bahasa Cina) dibuka oleh Persatuan Mubaligh London di Melaka Penang Free School ditubuhkan di Pulau Pinang atas inisiatif Rev R. Institut Wu Fu. ditubuhkan di Pulau Pinang Persatuan Mubaligh Kristian Anglican Chaplains menubuhkan sekolah Inggeris yang pertama di Kuching. Hutchings Sekolah Cina yang pertama . Sarawak Sekolah Anglo-Tamil ditubuhkan di Melaka Persatuan Mubaligh Kristian menubuhkan sekolah Inggeris pertama di Labuan Sekolah Vernakular Melayu di tubuhkan di Teluk Belanga dan Kampung Gelam di Singapura 1816 1819 1848 1850 1856 .

Sekolah St Joseph dibuka di Kuching. Srawak Sekolah Vernakular Melayu untuk perempuan pertama di didirikan di Teluk Belanga .1863 1870 1871 1872 1878 1883 Sekolah jenis free di Singapura di tukarkan kepada Raffles Institution Masyarakat Cina menubuhkan sekolah di Bau. Sarawak A.M.Skinner mendirikan sekolah vernakular melayu di Seberang Prai. Penang mengikut dasar Quran Laporan Wolley diumumkan dengan saranan kerajaan membantu dan mengawal sekolah Inggeris Kolej Latihan Guru Melayu pertama di tubuhkan di Singapura Persatuan Mubaligh Katholik menubuhkan sekolah rendah Inggeris di Sandakan. Singapura Peperiksaan Sijil Cambridge Seberang Laut diperkenalkan pertama kali di Tanah Melayu Sekolah Vernakular Cina berdasarkan sistem baru pertama kali didirikan di Kuala Lumpur Madrasah ditubuhkan oleh alim ulama kaum muda di Pantai Timur pada awal kurun ke 20 1884 1891 1900 .

Nama sekolah Cina terebut adalah Kuen Cheng Kerajaan Borneo Utara mendirikan sekolah pertama di Jesselton Laporan Windstedt di luluskan oleh kerajaan British Institut Raffles mula menawarkan kursus melatih guru untuk sekolah menengah atas Semua sekolah Cina mengunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar 1905 1906 1908 1915 1917 1919 1920 .1902 1904 Pertumbuhan sekolah Vernakular Tamil di ladang-ladang di bawah kod Buruh Sekolah Chung Hwa Confucius yang pertama kali mengunakan kurikulum baru negeri Cina di tubuhkan di Pulau Pinang Kerajaan menubuhkan Kolej Melayu Kuala Kangsar dan King Edward VII College of Medicine di Singapura Sekolah Confucius ditubuhkan di Kuala Lumpur Sekolah Vernakular Cina Perempuan ditubuhkan di Kuala Lumpur.

Maktab Perguruan Sultan Idris di tubuhkan di Tanjung Malim Sekolah Cina Chung Ling di Pulau Pinang mula menubuhkan sekolah menengah rendah Ordinan Pendaftaran Sekolah di Semenanjung dan Sarawak dikuatkuasakan. Pusat Latihan Guru Tamil di tubuhkan dibandar-bandar Jawatankuasa McLean mencadangkan Raffles College dan King Edward College VII Collge of Medicine digabungkan menjadi universiti Rancangan Cheeseman mencadangkan penubuhan Sekolah Vernakular dan Sekolah Inggeris Kerajaan. Kerajaan mendirikan sebuah Sekolah Teknik di Kuala Lumpur Raffles College ditubuhkan di Singapura Sekolah Menengah Chung Ling di Pulau Pinang mula membuka kelas menengah atas Malay Women·s Teachers College di tubuhkan di Melaka. Perak . Menubok dan Keningau Enakmen Pendaftaran Sekolah mula dikuatkuasakan.1921 1922-1923 Kerajaan Borneo Utara pertama kali mendirikan sekolah Melayu di Kota Belud. Simplified Normal Training Course bermula di Pulau Pinang. Selangor dan Negeri Sembilan 1925 1929 1931 1935 1937 1938 1946 . Papar.

Ordinan Pelajaran 1950 (Sarawak) dikuatkuasakan Laporan Jawatankuasa Pusat Penasihat Pelajaran ~ Laporan Holgte mencadangkan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar utama Laporan Barnes mencadangkan penubuhan sekolah Melayu dan sekolah Inggeris bantuan penuh kerajaan 1948 1949 1950 1951 (Jan) 1951 (Jun) 1951 (Ogos) Laporan Fenn-Wu mencadangkan sekolah Cina mengajar 3 bahasa juga diberi bantuan penuh kerajaan 1951 (Dis) Laporan Jawatankuasa Pusat Penasihat Pelajaran menyokong cadangan-cadangan Laporan Barnes. Maktab Perguruan Batu Lintang ditubuhkan di Kuching. Sekolah Pertanian dinaikkan taraf menjadi Kolej Pertanian Laporan Carr-Saunders mencadangkan penubuhan universiti tempatan. Senior Normal Class dibuka untuk melatih guru sekolah Cina Jawatankuasa Pusat Penasihat Pelajaran dibentuk untuk mengkaji polisi pendidikan Universiti Malaya ditubuhkan di Singapura. Sarawak.1947 Sekolah Teknik dinaikkan taraf menjadi Maktab Teknik. Maktab Perguruan Kirkby di UK dipinjam untuk melatih guru sekolah menengah rendah (aliran Inggeris) .

Pulau Pinang menukar bahasa pengantarnya ke bahasa Inggeris Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka dan Maktab Perguruan Bahasa di Kuala Lumpur .1952 1954 Gabungan Persatuan Guru-Guru Sekolah Cina ditubuhkan di Kuala Lumpur Ordinan Pelajaran 1952 dikuatkuasakan Enakmen Pelajaran 1954 dikuatkuasakan Maktab Perguruan Persekutuan didirikan di Kelantan Penubuhan Nanyang Universiti di Singapura (dibuka pada tahun 1956) 1955 Gabungan Persatuan Lembaga Pengurus/Pengelola Sekolah Cina ditubuhkan Laporan Woodhead mencadangkan penubuhan Lembaga Pelajaran Sabah 1956 Brinsfold Lodge Teachers Training College dipinjam untuk melatih guru sekolah menengah rendah Laporan Razak mengumumkan Polisi Pendidikan Negara Murid-murid sekolah dinaikkan darjah secara automatic Sekolah Menengah Cheng Ling.

Kempen Pendaftaran Kanak-Kanak Masuk Sekolah dilancarkan Jemaah Nazir Persekutuan ditubuhkan Ordinan Pelajaran 1957 dikuatkuasakan Maktab Perguruan Sarawak di Sibu di tubuhkan Semua sekolah rendah menjadi sekolah umum atau sekolah jenis umum.1956 Peperiksaan LCE dan peperiksaan Junior Middle III serta Señor Middle III pertama kali diperkenalkan. Kerajaan pertama kali memperkenalkan kelas aliran bahasa melayu di sekolah menengah Inggeris Universiti Malaya ditubuhkan di Kuala Lumpur Laporan McLean mencadangkan sekolah menengah Cina di sarawak menukarkan bahasa pengantarnya kepada bahasa Inggeris Laporan Rahman Talib diluluskan di Parlimen Skim UTS untuk guru sekolah dilaksanakan Akta Pelajaran 1961 dikuatkuasakan Peperiksaan Junior Middle 3 dimansuhkan Maktab Perguruan Ilmu Khas pertama kali memperkenalkan kursus Pendidikan Khas 54 buah sekolah Cina menukarkan bahasa pengantarnya ke bahasa Inggeris untuk mendapatkan bantuan kewangan kerajaan Pendidikan sekolah secara percuma untuk murid sekolah rendah Sekolah Pelajaran Lanjutan ditubuhkan diseluruh negara 1957 1958 1959 1960 1961 1962 .

Bahasa Kebangsaan menjadi bahasa rasmi yang tunggal Peperiksaan Penilaian Darjah V dimulakan Institut Teknologi MARA berasas daripada Institut MARA ditubuhkan untuk melatih pemuda-pemudi dari luar bandar Universiti Merdeka diusulkan oleh Dong Jiao Zong Kerajaan membina Sekolah Menengah Vokasional dan Sekolah Menengah Teknik Koleh TAR yang menawarkan kurus pra-universiti dan kursus profesional ditubuhkan di Kuala Lumpur Politeknik Ungku Omar ditubuhkan di Ipoh Universiti Sains Malaysia ditubuhkan di Pulau Pinang Bahagian Latihan Guru menganjur Kursus SRC 1964 1965 1967 1968 1969 .1963 Fakulti Pendidikan ditubuhkan di Universiti Malaysa Kerajaan menubuhkan sekolah menengah berasrama (aliran melayu) di Shah Alam Jawatankuasa untuk mengkaji Sukatan Latihan Perguruan mencadangkan Program Intergrasi untuk 6 Maktab Perguruan Persekutuan Peperiksaan Sekolah (Cina) Menengah Atas dimansuhkan Peperiksaan Masuk Sekolah Menengah dimansuhkan Pelaksanaan Program Latihan Daerah supaya melatih guru sambilan dan sekolah menengah rendah Pelaksanaan Sistem Pendidikan Aneka Jurusan untuk sekolah menengah rendah Pusat Latihan RIDA (1956) ditukarkan nama sebagai Institut MARA Akta Bahasa Kebangsaan dikuatkuasakan.

1970 Universiti Kebangsaan Malaysia (aliran melayu) ditubuhkan di Kuala Lumpur Pusat Latihan Guru mula mengunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar SRJK (I) di semenanjung dan Sabah mengunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar mulai darjah 1 Kelas Transition aliran bahasa Malaysia kali pertama dibuka di Sarawak Peperiksaan Sijil Cambridge Seberang Laut dimansuhkan dan digantikan oleh peperiksaan MCE Laporan Megat Ismail mengenai sistem kuota pendidikan tinggi diumumkan Akta Universiti diluluskan di Parlimen Laporan Aziz diumumkan dan mencadangkan penawaran status kakitangan kerajaan kepada semua guru Kolej Pertanian dinaikkan taraf menjadi Universiti Pertanian Pindaan Akta Pelajaran diluluskan dan dikuatkuasakan untuk menjadi bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar disekolah. maktab perguruan dan dalam peperiksaan awam Maktab teknik dinaikkan taraf menjadi Universiti Teknologi Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum ditubuhkan Ujian Diagnostik diperkenalkan untuk murid-murid darjah 3 Kempen Reformasi Pendidikan Sekolah Menengah Cina swasta dilancarkan oleh Gabungan Lembaga Pengelola Sekolah Cina di Perak ITM membuka cawangan di Sarawak 1971 1972 1973 .

1974 Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran ditubuhkan Peperiksaan Masuk Sekolah Menengah di Sarawak dimansuhkan Peperiksaan Sekolah Menengah Cina Swasta (Unified Examination0 dianjurkan buat kali pertama oleh Dong Jiao Zong Semua sekolah SRJK (I) di semenanjung dan Sabah ditukar menjadi SRK 1975 1976 Semua sekolah menengah bantuan kerajaan di semenanjung dan Sabah menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar mulai Tingkatan I SRJK (I) di Sarawak mula mengunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar dalam darjah 1 Peperiksaan Lower Certificate of Education dimansuhkan dan digantikan dengan peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran Peperiksaan Masuk Sekolah Menengah di Sabah dimansuhkan Laporan Kabinet mengumumkan Dasar Pelajaran Negara Kursus SRC diberhentikan Nanyang Universiti digabungkan dengan Universiti Singapore Peperiksaan MCE dimansuhkan dan digantikan dengan peperiksaan SPM 1977 1978 1979 1980 .

Kursus Ijazah dimulakan pada tahun 1983 Bahasa Malaysia digunakan sebagai pengantar dalam peperiksaan STP Mahkamah menolak usul penubuhan Universiti Merdeka Pelaksanaan KBSR di semua sekolah rendah tahun 1 Kurus-kursus tahun pertama di universiti tempatan mula mengunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar Universiti Utara Malaysia ditubuhkan di Jitra. Johor Tempoh kursus bagi maktab perguruan ditukarkan kepada 2 ½ tahun Kementerian Pelajaran Malaysia ditukarkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia Peperiksaan Penilaian Darjah 5 dimansuhkan 1983 1984 1985 1986 1987 . Kota Tinggi. Kedah IAB berasaskan MESTI ditubuhkan di Bangi Pelancaran Konsep Sekolah Integrasi dengan mendirikan 3 jenis aliran sekolah rendah bersama di Teluk Sengat .1982 Percubaan sistem 3M untuk 305 buah sekolah rendah dimulakan Pindaan Akta Universiti diluluskan untuk menubuhkan Universiti Islam Antarabangsa di Malaysia yang mengunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.

1988 KBSM mula dilaksanakan disekolah menengah sebagai peringkat percubaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah diperkenalkan pertama kali untuk semua sekolah rendah Taylor College pertama kali menganjur kursus berkembar dengan Universiti luar negeri Falsafah Pendidikan Negara digubal dan diumumkan secara rasmi KBSM dilaksanakan disemua sekolah menengah Tingkatan 1 Kolej Selatan. di Kajang. Selangor mula menganjurkan kursus dalam perkhidmatan untuk guru-guru sekolah menengah Cina persendirian Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) ditubuhkan di Sarawak 1989 1990 1991 1992 1993 .Dato Seri Dr Mahathir Sistem Gaji SSB diperkenalkan Pendidikan prasekolah mula diserap dalam sistem pendidikan sekolah rendah Wawasan Pendidikan diperkenalkan Peperiksaan SRP ditukar kepada PMR Penubuhan Pusat Pendidikan oleh Dong Jiao Zhong. Johor Bharu ditubuhkan oleh masyarakat Cina adalah dibenarkan berdaftar sebagai Kolej Swasta Wawasan 2020 diusulkan oleh YAB Perdana Menteri.

UNITAR ditubuhkan 1995 1996 1997 1998 1999 . matapelajarn Alam dan Manusia ditukarkan kepada Sains dan Kajian Tempatan Pelancaran Wawasan Kementerian Pendidikan Sabah membuak universiti pertama iaitu Universiti Malaysia Sabah (UMS) Penyusunan semula organisasi Kementerian Pendidikan Rang Undang-Undang Akta Pendidikan 1995 diluluskan Rang Undang-Undang Pendidikan Tinggi Swasta dikuatkuasakan Pelancaran Konsep Sekolah Wawasan berasaskan Konsep Sekolah Intergrasi 1985 UPM bertukar nama kepada Universiti Putra Malaysia Pelaksanaan pendidikan percuma sehingga 11 tahun Maktab Perguruan Sultan Idris dinaikkan taraf menjadi Universiti Pendidikan Malaysia Peperiksaan PTS pertama kali diperkenalkan kepada semua Maktab Perguruan di Malaysia .1994 Pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dengan permulaan sesi persekolahan 1995. Falsafah Pendidikan guru di gubal dan diperkenalkan di BPG Universiti Pertanian Malaysia ditukar nama sebagai Universiti Putra Malaysia Universiti-universiti swasta ditubuhkan Universiti Terbuka Malaysia ditubuhkan 20 kolej universiti swasta dibenarkan mengendalikan program ijazah ´3+0µ Universiti virtual.

SEKIAN TERIMA KASIH .