Soalan 1 (a) DEFINISI MORFOLOGI DAN SINTAKSIS Morfologi dan sintaksis merupakan komponen terpenting yang mendasari atau pegangan

kepada pembelajaran dan pengajaran bahasa Melayu khususnya di Malaysia dengan menggunakan tatabahasa. Secara amnya, teori bahasa sesuatu bahasa ialah tatabahasa. Tatabahasa menjadi asas untuk penglahiran bahasa yang indah dan difahami oleh penggunanya. Oleh itu, bahasa dapat dieksploitasikan untuk mewujudkan gaya dan laras bahasa yang tersendiri. Dengan itu, tatabahasa mestilah tepat, lengkap dan mudah difahami serta mencerminkan kebolehan dalaman penutur jati yang ideal. Tatabahasa dirujuk sebagai peraturan atau hukum bahasa yang menentukan bahasa dapat berfungsi dengan baik, berkesan atau sebaliknya. Dengan perkataan lain, tatabahasa itu tidak lain daripada himpunan peraturan umum struktur bahasa yang meliputi bidang morfologi dan sintaksis a. Definisi morfologi Menurut Raminah hj. Sabran dan Rahim Syam(1985) : morfologi ialah satu bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukannya. Manakala Nyak Abdullah dan Samsu Yaacob (1993): Morfologi adalah: a) Kajian tentang struktur dalaman kata-kata atau bentuk-bentuk kata. b) Bidang ilmu yang membicarakan atau mempelajari selok-belok struktur kata serta pengaruh perubahan-perubahab struktur kata terhadap golongan dan erti kata. Menurut Nik Safiah Karim (1996) : Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji: a) Struktur b) Bentuk c) Pergolongan kata Berdasarkan Kamus Dewan Edisi Keempat (2005):Morfologi ialah kajian tentang pembentukan kata dalam sesuatu bahasa termasuk: a) Infleksi(pengimbuhan) b) Terbitan
1

c) Pemajmukan

Rajah 1.1: Huraian tentang morfologi mengikut Marzukhi (1993) Secara umumnya morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan/atau fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu. b. Definisi sintaksis Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) sintaksis ditakrifkan sebagai bidang ilmu yang mengkaji bentuk, struktur dan binaan ayat atau konstruksi ayat. Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan ayat tetapi juga hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan bagi membentuk ayat dalam bahasa. Menurut Nik Safiah Karim (2008), sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, dan binaan atau konstruksi ayat.. sintaksis juga dikenali sebagai kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari
2

kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. Asmah (1968) menyatakan bahawa sintaksis adalah bahagian daripada linguistik deskriptif dan sinkronis yang mempelajari kombinasi kata-kata dalam rangkai kata dan ayat. Abdullah Hassan (2006) dalam buku bertajuk ‘ Sintaksis Bahasa Melayu ‘ ada menyatakan unsur-unsur yang dikaji dalam sintaksis adalah ayat, klausa dan frasa. Menurut Abdullah Hassan (2006) lagi dalam buku Linguistik Am yang memerihal sintaksis melibatkan hubungan gramatis antara kata dengan kata, frasa dengan frasa dan ayat dengan ayat bagi membina ayat. Oleh yang demikian, dapat dirumus bahawa morfologi merupakan kajian yang spesifik dan terperinci. Morfologi berfokuskan kepada struktur dalaman bahasa yang melibatkan perubahan struktur kata, golongan kata dan juga maksud makna kata. Sintaksis pula dapat dilihat bagaimana ayat dibina, ini kerana sintaksis merupakan pelengkap dan lanjutan kepada proses morfologi. Tanpa sintaksis, morfologi tidak dapat berdiri sendiri. Begitu juga sintaksis kerana kedua-dua kajian ini amat berkait rapat dan saling bergantungan. Ibarat irama dan lagu tidak dapat dipisahkan.

3

Soalan 1 (b) ANALISIS ASPEK MORFOLOGI DAN SINTAKSIS DENGAN MENGEMUKAKAN CONTOH-CONTOH BERDASARKAN PETIKAN MINDA PENGARANG BERITA HARIAN (Isnin 27 September2010)

4

Bidang morfologi mengikut Nik Safiah Karim dan rakan (1996) meliputi aspek : • • • Imbuhan Bentuk perkataan Golongan kata

a) Imbuhan Imbuhan membawa maksud unit-unit bahasa tertentu yang ditambah pada bentukbentuk lain yang menyebabkan perubahan maksud perkataan. Imbuhan terbahagi kepada tiga jenis iaitu awalan, akhiran dan apitan. Perhatikan contoh-contoh berikut: Bentuk Imbuhan Awalan Contoh dalam minda pengarang

Pengertian

Imbuhan yang ditambah pada Kata nama bahagian hadapan kata dasar Kata kerja Kata adjektif

mengoyak, membakar

Akhiran

Imbuhan yang ditambahkan pada Kata nama bahagian belakang kata dasar Kata kerja

warisan, gambaran

Apitan

Kata nama

Keagamaan, kemanusiaan

5

Imbuhan yang ditambahkan Kata kerja serentak pada hadapan dan pada belakang kata dasar Kata adjektif

Pembinaan, menghentikan

perasaan

Contoh-contoh imbuhan lain ialah : Awalan terutama semakin memuncak secara meluas terhadap segelintir tertentu bertindak menghalang berkembang dituduh menggalak pengganas pelampau Akhiran liputan kumpulan batasan tomahan kalangan gambaran warisan tomahan Apitan perasan menghantui menyebabkan keagamaan kemanusiaan diamalkan kebencian keburukkan diburukkan kebencian

6

Selain imbuhan yang dihasilkan dalam bahasa Melayu, terdapat juga penggunaan imbuhan asing yang digunakan dalam minda pengarang dalam menampung keperluan perbendaharaan kata . Imbuhan Yunani-latin-Inggeris -imbuhan akhiran (si) toleransi

b) Bentuk perkataan

Perkataan ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna yang terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. Perkataan dapat diklasifikasikanseperti berikut: • • • • kata terbitan kata tunggal kata ganda kata majmuk

Kata terbitan ialah kata dasar yang berimbuhan atau kata dasar yang ditulis serangkai dengan bentuk kata yang lain. Semua imbuhan dan semua bentuk terikat lain yang tidak dapat berdiri sendiri ditulis serangkai atau bersambung dengan kata dasar atau bentuk dasarnya atau bentuk akarnya. Kata Terbitan Berawalan: Awalan Kata Nama peng pe ganas lampau Bentuk Dasar Kata Terbitan pengganas pelampau

Awalan Kata Kerja mem mem ber men beri bakar tindak cerca

Bentuk Dasar

Kata Terbitan memberi membakar bertindak mencerca

7

Awalan Kata Adjektif Se Kata Terbitan Berakhiran Akhiran Kata Nama -an -an waris gambar Benar

Bentuk Dasar

Kata Terbitan sebenar

Bentuk Dasar

Kata Terbitan Warisan gambaran

Akhiran Kata kerja -an -an

Bentuk Dasar liput tomah

Kata Terbitan liputan tomahan

Kata Terbitan Berapitan Apitan Kata Nama meng....i ke....an hantu manusia Bentuk Dasar Kata Terbitan menghantui kemanusiaan

Apitan Kata Kerja meny....kan di....kan sebab suara

Bentuk Dasar

Kata Terbitan Menyebabkan disuarakan

Apitan Kata Adjektif di....kan mem....kan buruk buruk

Bentuk Dasar

Kata Terbitan diburukkan memburukkan

Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk kata dasar, yakni yang tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain. Kata tunggal terbahagi kepada dua jenis. Jenis pertama, kata tunggal yang merupakan unit yang bebas dan dapat berdiri sendiri sebagai satu ayat. Contoh yang digunakan dalam minda pengarang,
8

(i)

Mereka

Jenis kedua ialah kata tugas, iaitu unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurang-kurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. Sebagai contoh, bentuk-bentuk condong dalam contoh-contoh yang berikut ialah kata tugas:
(i) (ii)

di luar di Groung Zero

Bentuk kata tunggal yang terdapat petikan di antaranya: Satu suku kata Dua suku kata di KV ini, itu,isu,ada V + KV tentu, perlu KVK + KV majmuk KVK + KVK Tiga suku kata ketika, kepada KV + KV +VK agama V + KV+ KV karikatur KV+KV+KV+KVK kerjasama KVK+KV+KV+KV dan,hak KVK yang KVKK baru, kata, nabi KV + KV

akan,umat,asas, V + KVK

dalam, sudah, pihak,malah, kesat, bukan,fobia KV + KVK

Empat suku kata atau islamofobia lebih VK + KV +KV+ KV+KVV tanggungjawab KVK+KVK+KV+KVK Akronim ASEAN , AS, OIC, SAW

Kata ganda merupakan satu proses yang menggandakan kata dasar. Terdapat tiga jenis penggandaan.Walau bagaimana pun hanya dua jenis penggandaan yang terdapat dalam petikan yang dikaji.
9

Kata ganda penuh

akhir-akhir baru-baru

Kata ganda separa

semata-mata hormat-menghormati

Kata majmuk adalah kata-kata bebas yang membentuk rangkai kata umum, termasuk rangkai kata istilah khusus dan kata majmuk. Kata majmuk ditulis terpisah antara satu sama lain. Janis-jenis kata majmuk yang terdapat dalam petikan yang dikaji ialah: Pusat Islam Kata majmuk rangkaian kata bebas Perdana Menteri media barat Presiden sekali gus Istilah khusus ulang tahun umat islam

Sekarang mari kita lihat pula dari sudut sintaksis. Secara ringkasnya sintaksis ialah cabang ilmu yang mengkaji bentuk, struktur dan binaan ayat. Dalam sesuatu ayat itu biasanya ada subjek dan predikat. Subjek bermaksud konsituen yang sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang menjadi judul atau unsur yang diterangkan. Predikat pula ialah kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa atau menjadi unsur yang menerangkan objek. Contoh pembahagian subjek dan prediket yang terdapat pada petikan yang dikaji. Subjek Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Predikat yang ketika ini berada di New York,
10

menyatakan kesediaannya untuk membantu AS menangani Islamofobia dalam kalangan bukan islam di negara itu. Islam juga menjamin hak bukan saja orang Islam, tetapi juga hak bukan Islam.

Dalam petikan yang dikaji terdapat penggunaan ragam ayat iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Contohnya penggunaan ayat aktif transitif yang mengandungi kata kerja yang boleh dua objek sebagai penyambut.

Subjek Kata kerja aktif transitif

Predikat Objek tepat Objek sipi

Najib

menjelaskan

langkah yang paling penting mengenai agama Islam

bahawa ia sebenarnya konsep permodenan dan agama yang progresif.

ialah memberi kefahaman asas membawa nilai sejagat,selari

Terdapat juga penggunaan ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif. Contohnya adalah seperti berikut: 1. Keadaan itu diburukkan lagi dengan isu pembinaan sebuah pusat islam yang mengandungi ruang masjid berhampiran lokasi serangan 11 September 2001. 2. Pembinaan masjid di ‘Ground Zero’ atau ‘Park51’ itu ditentang kumpulan tertentu di AS. Dalam petikan yang dikaji terdapat juga penggunaan beberapa jenis ayat seperti ayat penyata. Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat pernyataan. Contoh; 1. Islam mengajar umat berteloransi dan hormat-menghormati.
11

2. Malaysia adalah contoh negara islam terbaik mencerminkan islam yang progresif.

Terdapat juga ayat perintah yang digunakan dalam petikan. Ayat perintah bermaksud ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Contoh; OIC perlu menjadi pentas pertahanan bagi menangkis tomahan yang mengaitkan Islam dengan kegiatan pelampau dan islamofobia.

Soalan 1 (c) Kesimpulannya, petikan dalam minda pengarang telah banyak menggunakan imbuhan awalan, akhiran dan juga imbuhan apitan. Dalam kajian sebanyak empat puluh empat perkataan imbuhan awalan dan apitan digunakan manakala sebanyak dua belas imbuhan akhiran telah digunakan. Perkara ini dapat dilihat dengan jelas dalam perbandingan carta di bawah.

Walau bagaimana pun tiada imbuhan sisipan yang digunakan oleh pengarang minda pengarang. Pengarang juga ada menggunakan perkataan kata pinjaman bahasa Inggeris dalam menyampaikan mesej, contohnya perkataan progresif, platform dan persepsi. Selain itu juga pengarang telah menggunakan perkataan kontroversi yang masih dalam perbincangan iaitu
12

islamofobia. Pada pandangan saya penggunaan perkataan ini akan membiasakan pengguna bahasa dengan istilah tersebut. Dari segi penggunaan bentuk perkataan, penggunaan kata tunggal nampaknya seimbang. Penulis juga ada menggunakan pendekatan kata majmuk sama ada rangkaian kata bebas mahupun istilah khusus. Walaubagaimanapun kata majmuk kiasan tiada digunakan. Penggunaan kata ganda juga tidak banyak digunakan. Hanya empat atau lima perkataan sahaja yang digunakan dalam penulisan beliau. Merujuk ruangan Minda Pengarang juga, penulis telah menggunakan ayat yang lengkap. Lengkap di sini bermaksud adanya ayat-ayat mempunyai subjek dan prediketnya. Penulis juga menggunakan pendekatan menggunakan prediket dahulu diikuti subjek. Ini telah membuatkan ayat yang dihasilkan nampak gramatis. Secara ringkasnya peranan morfologi dan sintaksis saling kait- mengait di antara satu sama lain. Penggabungjalinan morfologi dan sintaksis membuatkan sesuatu ayat yang dihasilkan begitu gramatis dan jelas maksudnya.

Soalan 2 BROSUR YANG BERTEMAKAN ‘KEBAHASAAN’ DENGAN MENGAPLIKASIKAN ASPEK MORFO-SINTAKSIS (rujuk lampiran)

13

14