PEMERINTAHAN

ORANG-ORANG

ISLAM

TELAH

MENCAPAI

ZAMAN

KEGEMILANGANNYA DALAM ZAMAN PERTENGAHAN

Zaman pemerintahan Dinasti Abbasiyah 1 bermula selepas kejatuhan Dinasti Bani Umaiyah di bawah pimpinan Khalifah Marwan ibn Muhammad pada tahun 132 H. Walaupun terdapat pergolakan semasa pemerintahan Abbasiyah namun perkembangan pentadbiran, sosio ekonomi, keilmuan dan kebebasan berfikir mencapai zaman kemuncaknya, bahakn zaman ini dianggap sebagai abad keemasan keintelektualisme Islam. Faktor-faktor zaman kegemilangan zaman Abasiyah 1 dari segi perkembangan sosio-ekonomi yang mana Dinasti ini telah melancarkan propaganda yang meliputi reformasi social, ekonomi dan jaminan keadilan serta menghapuskan kezaliman yang berlaku ketika Dinasti Umaiyah di peringkat terakhir. Pemerintah-pemerintah juga Berjaya mengatasi masalah politik dan konflik ekonomi dikawasan-kawasan penting dengan cara mengurangkan kadar cukai. Pemerintah juga mengambil tindakan tegas bagi pegawai-pegawai yang menyeleweng dengan memecat mereka dalam hal menguruskan pentadbiran. Mereka juga mengawasi hal ehwal pendapatan Negara dengan memungut cukai dan zakat agar Negara mempunyai tabungan dan pendapatan yang tetap serta lumayan serta mereka juga melaksanakan projek-projek pembangunan seperti pembinaan tali air, empangan,kemudahan-kemudahan awam dan sebagainya. Projek-projek ini banyak dilaksanakan di zaman pemerintahan Harun al-Rasyid. Khalifah-khalifah ini juga member galakan dalam membangunkan bidang perindustrian Negara yang mana perkembangan ini bertambah pesat lagi apabila bahan-bahan galian seperti emas, perak, tembaga, dan besi begitu banyak di lombong. Mereka juga menggalakkan perkembangan perdagagan yang bercorak antarabangsa yang mana zaman Harun al-Rasyid, begitu giat menjalankan perdagangan dengan Andalus, India, China dan Eropah. Oleh itu, pendapatan negara meningkat dengan pesat. Pada zaman ini juga, pertumbuhan ekonomi yang pesat menghasilkan golongan peniaga dan golongan elit yang mewah. Rakyat juga memiliki kemewahan dengan peningkatan taraf kehidupan yang mana banyak rumah mewah di dirikan, makanan,minuman dan sebagainya sentiasa mencukupi. Kemakmuran pemerintahan ini banyak mempengaruhi bansa-bangsa lain yang mana ramai bangsa Iran menganut agama Islam. Proses Islamisasi yang dilakukan pada zaman ini telah menyebabkan proses asimilasi dan integrasi budaya Islam tersebar dengan pesat di kawasan-kawasan baru. Ini menyebabkan orang bukan Islam menganut Islam. Dasar

Aspek seni bina ini banyak mempengaruhi perkembangan seni bina di Eropah. Dasar kerajaan yang menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan telah membawa kemajuan yang pesat dalam empayar Islam. Maka tertubuhnya Universiti Cardoba sebagai satu pusat institusi yang teragung. . Budaya islam ini telah berkembang pesat di serata Eropah dan peningkatan taraf hidup rakyat sama ada dalam aspek kebendaan mahupun kerohanian. Ianya menjadi sumber contoh terbaik pada pentadbiran pemerintah kerajaan berikutnya di Eropah. telah lahir ramai ahli-ahli tokoh dalam pelbagai bidang ilmu seperti falsafah. Kota ini menjadi tumpuan pelajar-pelajar dari benua Eropah dan Negara-negara Timur serta tokoh-tokoh ilmuan Islam berkumpul untuk mengembangkan lagi penguasaan dalam bidang-bidang mereka. SEPANYOL DALAM SEJARAH ZAMAN PERTENGAHAN DI EROPAH Pada zaman ini. Islam semakin maju serta sangat di hormati.kerajaan yang menggalakkan perkahwinan campur antara bangsa Arab dan masyarakat tempatan melahirkan masyarakat yang mempunyai banyak keistimewaan yang tersendiri dari segi ketaatan dan kepakaran yang tinggi serta sangat dikagumi. bidang seni bina juga telah berkembang dengan pesat yang mana banyaknya bangunan yang telah dibina antaranya ialah Masjid al-Qurtuba. Istana al-Hamra dan sebagainya. Teknik-teknik pertanian moden juga telah diperkenalkan seperti pengairan dan penggunaan baja sebagai teknik yang banyak mempengaruhi cara pertanian Eropah pada masa tersebut. Perlaksanaan system pentadbiran yang baik dan teratur telah diperkenalkan terutamanya di zaman pemerintahan Abdul Rahman al-Dakhil. Corak pemerintahannya dianggap sebagai satu pemerintah yang terbaik sekali di Eropah.astronomi. perubatan dan lain-lain lagi ilmu yang lahir di sepanyol. Pada zaman ini juga. Sementar Perpustakaan Diraja Cardoba pula dianggap sebagai perpustakaan yang terbesar dan terlengkap di dunia. Masjid al-Cazar.

Antara mereka termasuklah Al-Kindi.KERAJAAN ABBASIYAH PENYUMBANG TERHADAP TAMADUN DUNIA Kerajaan Abbasiyah telah memegang tampuk pemerintahan Islam selama lebih kurang 750 tahun. Manakala dalam bidang perubatan lahirnya pakar-pakar perubatan dalam Islam. Serta dalam bidang sains pula. Selain itu juga. lahir pakar-pakar dalam bidang falsafah Islam.Mukabalah. Bidang ini telah mencapai puncak keagungannya paza zaman pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid dan Khalifah al-Makmun. muncul al-Khuqaizami yang pakar dalam bidang matematik iaitu algebra dan geometri yang mana beliau telah menghasilkan karya yang sangat terkenal iaitu aljebra wa al. . Kebanyakan karya-karya mereka telah di terjemahkan ke bahasa Latin dan dipelajari oleh orang-orang Barat. az-Zibad dan as-Sharqi. Ibnu Sina dan sebagainya. orang-orang barat banyak mengambil contoh-contoh daripada Umar al-Khayyam yang mana khususnya mengenai cara membuat calendar. Antaranya ialah Abu Bakar ar-Razi yang mana buku kedoktorannya yang paling lengkap iaitu Al-Hawi yang telah di terjemahkan dalam pelbagai bahasa. Kebanayakan tamadun Islam yang berkembang pada zaman Abbasiyah telah ditiru oleh Barat bagi menghasilkan tamadun pada hari ini. Bahkan juga. Antara karya beliau yang terkenal ialah kitab al-Tajqin. Dengan ini terbuktilah bahawa pada era ini melahirkan ramainya tokoh intelektual yang terkenal di dunia. Ia juga telah dijadikan sebagai buku teks perubatan di beberapa buah university di Eropah pada abad seterusnya. Karya ini juga telah diterjemah kan kedalam beberapa bahasa yang banyak dipelajari di university-universiti di Eropah. Hasil-hasil mereka banyak dikaji dan dipelajari oleh orang-orang Barat bagi membentuk tamadun mereka dan seterusnta tamadun dunia secara umumnya. antara tokoh yang terkenal ialah Jabir ibn Hayyah al-Fazi. Era ini di anggap zaman keagungan perkembangan ilmu pengetahuan Islam dan zaman keintelektualisme. Dalam tempoh ini terdapat kira-kira 37 orang khalifah yang telah mentadbir Kerajaan Abbasiyah. melahirkan beberapa tokoh dalam bidang senimuzik dan senibina. Seorang lagi tokoh perubatan yang banyak menghasilkan buku hingga diterjemahkan dalam beberapa bahasa iaitu Ibnu Sina. Al-Farabi. Karya-karya mereka juga banyak diterjemahkan ke daalm bahasa Eropah dan setrusnya dikaji dan dipelajari oleh mereka. Pada era ini juga. Dalam bidang ilmu al-falak.

Faktor-faktor yang membantu perkembangan bidang intelektualisme di zaman khalifah al makmun. .

Gurunya di bayar gaji oleh kerajaan dan pelajar tidak perlu membayar yuran bahkan diberi biasiswa. madinah. kerajaan telah mendirikan pusat pengajian yang lebih moden dan dikenali sebagai madrasah ( sekolah).Institusi pendidikan formal pada zaman pemerintahan bani abbasiah Zaman pemerintahan Harun al-Rashid dan Al Makmun merupakan zaman kemajuan dan kegemilangan ilmu pengetahuan dan pendidikan islam. Zaman mereka dianggap sebagai zaman keemasan dalam bidang pengetahuan dan pendidikan. mantik. fizik. ialah ilmu matematik. menengah dan tinggi di seluruh Negara terutamanya di kota Baghdad. astronomi. Kimia. dan istana. kufah. kuttab. Disamping pusat pengembangan ilmu seperti mazsjid. Kurikulum pelajaran bagi institusi-institusi tersebut selain dari akidah dan syariah. seni muzik dan seni bina. Ia merupakan perpustakaan pertama yang pernah wujud dalam dunia pendidikan. khizanat sabur. Perpustakaan ini beroperasi dalam mengumpul. sejarah. parsi.khizanat sabur merupakan sebuah perpustakaan terbaik yang pernah ada di dunia pada ketika itu. . di situ diajar mengenai empat mazhab fiqah yang terkenal. perpustakaan ibnu Sawa. perpustakaan masjid zaidi dan dar al ilm. falsafah kesusasteraan. Ia mencakupi pengajian peringkat rendah. romawi dan Hindustan ke bahasa arab untuk dijadikan sumber bacaan dan kajian. Pada abad yang sama madrasah an-Nasiriyah di kahareh dan madrasah an-Nuriyah di dmsyik menjalankan fungsi yang sama sebagai institusi pendidikan islam. Dunia islam telah mendahului dunia barat didalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan. perpustakaan sharif al radi. Sebuah perpustakaan yang teragung dan lengkap telah didirikan dan dikenali sebagai bait al hikmah. Begitu juga pada zaman al-Mustansir. menyimpan dan meminjankan bukubuku di samping menterjemahkan buku daripada bahasa asing seperti yunani. Kemudian diikuti dengan perpustakaan Haidari di Najaf. belaiu tealh menubuhkian sebuah maktab bernama AlMustansiriyah di Baghdad. kaherah dan baikh.

Al azhar merupakan sebuah university yang tertua di dunia. Pada asalnya al azhar merupakan sebuah masjid kemudian di istiharkan sebagai university pada tahun 378 hijrah. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful