KAEDAH PENGAJARAN

Prof. Madya Hj. Sapon bin Ibrahim
sapon@uthm.edu.my 1

PENDAHULUAN
Apabila seseorang guru itu mengajar, mereka mengaplikasikan strategi tertentu. Strategi pengajaran yang diguna akan menunjukkan kebijaksanaannya memilih sesuatu pendekatan, kaedah, teknik dan aktiviti bagi sesuatu pengajaran. Sesuatu pendekatan, kaedah, teknik dan aktiviti yang dipilih dan diaplikasi dalam pengajaran adalah strategi pengajaran seseorang guru atau pensyarah dalam melaksanakan pengajarannya.

sapon@uthm.edu.my

2

PENDEKATAN, KAEDAH, TEKNIK & AKTIVITI
Pendekatan ± Kamus Dewan (1998) menyatakan bahawa pendekatan merupakan cara atau langkah-langkah yang diambil bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas seperti mengatasi masalah. Kaedah ± Cara atau peraturan membuat sesuatu. Dengan perkataan lain, kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah-langkah penyampaian tersusun. Teknik ± boleh ditakrifkan sebagai kemahiran guru yang digunakan untuk pengelolaan dan perlaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti ± bermaksud gerakerja atau tindakan iaitu aktiviti yang mengandungi segala tindakan dalam pengajaran dan pembelajaran.

sapon@uthm.edu.my

3

KAEDAH PENGAJARAN

sapon@uthm.edu.my

4

PENGENALAN
Pada umumnya, kaedah ialah cara atau peraturan membuat sesuatu. Kaedah merujuk kepada satu siri tindakan guru yang sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran spesifik dalam jangka pendek. Edwart M. Anthony (1963) ± Kaedah merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun berlandaskan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih. Kaedah mengajar boleh menjadi sebagai teknik mengajar apabila kaedah itu dilaksanakan dengan suatu teknik yang sesuai. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti

sapon@uthm.edu.my

5

PENGERTIAN KAEDAH DALAM PROSES P&P
Perancangan atau prosdur yang perlu diamalkan oleh semua guru bagi melaksanakan proses P&P yang sistematik terancang dan teratur. Sebagai langkah atau cara yang perlu digunakan oleh guru supaya pelajar dapat memahamimaksud sebenar pengajaran yang ingin disampaikan oleh guru kepada mereka. Satu prosedur bagi melkukan sesuatu aktiviti yang didahului dengan kewujudan pendekatan. Proses yang penting bagi ditentukan terlebih dahulu oleh guru sebelum mula memikirkan apakah teknik yang mahu digunakan dalam satu-satu topik pengajaran.

sapon@uthm.edu.my

6

KAEDAH PENGAJARAN GURU & GAYA PEMBELAJARAN PELAJAR
Guru perlu mengaplikasikan kaedah pengajaran yang berbeza dengan mengambil kira gaya pembelajaran pelajar yang berbeza. Melalui gaya pembelajaran, guru berpeluang mengenalpasti segala kekutan dan kelemahan setiap pelajar. Penentuan kaedah pengajaran berdasarkan gaya pembelajaran yang berbeza di kalangan pelajar adalah penting dan perlu kerana setiap pelajar mempunyai perbezaan dari sudut kekuatan, kelemahan, minat dan kecenderungan. Kaedah yang berbeza memberi peluang kepada pelajar bagi membuat aktiviti di dalam kelas secara bebas dan aktif, sama ada dengan aktiviti perbincangan, pertukaran idea, pemindahan buah fikiran, keupayaan berhujah dan mengeluarkan pendapat. Kaedah yang berbeza mendatangkan pendekatan yang menyeronokkan dan dapat merangsang minat pelajar supaya terus belajar.
sapon@uthm.edu.my 7

MEMILIH KAEDAH PENGAJARAN
sapon@uthm.edu.my 8

PENGENALAN
Pendekatan pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi, projek, lawatan dan kajian masa depan. Walau bagaimanapun, guru boleh mengubah suai cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat meningkatkan minat murid terhadap sains. pelajaran sains yang tidak menarik akan membosankan pelajar.

sapon@uthm.edu.my

9

TUJUAN MEMILIH KAEDAH PENGAJARAN
Menarik Minat murid Mengekalkan perhatian Membangkitkan rasa ingin tahu Menyampaikan isi pelajaran dengan berkesan
sapon@uthm.edu.my 10

KEPELBAGAIAN KAEDAH PENGAJARAN
sapon@uthm.edu.my 11

TUJUAN PENGGUNAAN PELBAGAI KAEDAH
Membantu guru dalam menilai sejauh mana penguasaan pelajar dalam satu-satu mata pelajaran sebelum berpindah ke topik baru. Meningkatkan tahap motivasi pelajar pada pengajaran dengan merangsang minat dan semangat. Menjamin objektif pengajaran guru dapat tercapai pada akhir pengajaran. Kepelbagaian kaedah semasa proses pengajaran dan pembelajaran akan menggerakkan motivasi dalaman pelajar supaya terus berminat mengikuti pengajaran guru. Penentuan jenis kaedah yang akan digunakan oleh guru semasa mengajar akan memandu guru supaya lebih mengambil kira ciri-ciri perbezaan pelajar sebagai individu.

sapon@uthm.edu.my

12

JENIS KAEDAH PENGAJARAN
Kaedah yang akan dibincangkan di dalam topik ini ialah: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Kaedah syarahan Kaedah Penyelesaian Masalah Kaedah amali/bengkel Kaedah tunjuk cara/demonstrasi Kaedah projek Kaedah simulasi Kaedah interaktif Kaedah lawatan.
13

sapon@uthm.edu.my

JENIS-JENIS KAEDAH PENGAJARAN

Beberapa jenis lagi kaedah pengajaran selain daripada kaedah yang telah disebutkan, iaitu: Kaedah Hafalan Kaedah Soal Jawab Kaedah Permainan Kaedah Latih Tubi Kaedah Sokratik Kaedah Diskoveri/ Penemuan

sapon@uthm.edu.my

14

KAEDAH SYARAHAN/ KULIAH
sapon@uthm.edu.my 15

PENGENALAN
Kaedah kuliah berbentuk penerangan biasanya digunakan oleh pensyarah dan guru dalam menyampaikan maklumat yang agak banyak dalam tempoh masa tertentu antara satu hingga tiga jam. Kaedah ini biasa digunakan di Pusat Pengajian Tinggi. Di dalam kaedah ini biasanya pelajar akan mendengar,mencatat nota tentang fakta yang di bincangkan. Penghuraian tentang sesuatu topik di ulas secara langsung dengan pelajar. Secara tidak langsung timbul satu konsepsi bahawa guru yang manyampaikan kuliah adalah seorang yang pakar dalam pengetahun tersebut .Guru di anggap individu yang mengetahui segala-galanya dan pelajar sebagai individu yang tidak mengetahui apa-apa.(Atan Long 1980).

sapon@uthm.edu.my

16

PENGENALAN (Sambungan«) Menurut kajian oleh Ramsden (1990), mendapati kaedah kuliah sesuai jika tujuan asas pengajaran adalah untuk menyampaikan maklumat, bahan berkenaannya sukar diperolehi, bahan perlu disusun dengan cara tertentu untuk kumpulan tertentu dan untuk membangkitkan minat dalam mata pelajaran berkenaan. Menurut Eble, dalam menyampaikan kuliah pensyarah perlu menggunakan pelbagai pergerakan, suara dan contoh untuk menarik dan merangsang pelajar dalam pembelajaran mereka. Seiringan dengan perkembangan teknologi masa kini, aplikasi ICT dalam pengajaran menjadikan kaedah kuliah semakin menarik dan berkesan.

sapon@uthm.edu.my

17

TEKNIK MEMPERTINGKATKAN KULIAH
‡ Kekalkan kontek mata dengan pelajar ‡ Mengedarkan nota ringkas ‡ Berikan definisi bagi istilah dan konsep baru ‡ Pilih contoh yang relevan untuk menerangkan idea utama ‡ Membuat perkaitan antara idea baru dengan idea sebelumnya ‡ Rumus idea penting dari masa ke semasa ‡ Ulang penerangan atau perluaskan huraian jika perlu

sapon@uthm.edu.my

18

KELEBIHAN KAEDAH SYARAHAN/ KULIAH
‡ ‡ ‡ menjimatkan masa terutama ketika guru hendak menghabiskan sukatan pelajaran yang tertinggal dalam tempoh masa yang terhad. Bahan atau isi kuliah yang telah disiapkan boleh digunakan untuk satu jangka masa yang panjang selagi tiada perubahan sukatan pelajaran. Kaedah kuliah juga membolehkan pelajar belajar dari orang yang benar-benar pakar dalam disiplin tersebut. Teknik perbincangan dalam kumpulan kecil tidak berkesan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks atau untuk mengubah sikap Pengajar dapat mengembangkan isi pelajaran yang disampaikan kerana kaedah kuliah memberi kelonggaran kepada guru untuk membuat huraian Guru juga dapat mengalih topik pelajaran dengan mengambil kira tahap kesediaan murid mengikuti pelajaran baru. Guru juga dapat menjawab dan menyelesaikan masalah murid ketika pelajaran itu sedang dikuliahkan.
19

‡ ‡ ‡

sapon@uthm.edu.my

KELEMAHAN KAEDAH SYARAHAN/ KULIAH
Kuliah melibatkan interaksi sehala di antara guru dan murid. Melalui kaedah kuliah semata-mata juga amat sukar bagi guru untuk mengukur tahap pembelajaran pelajar. Keberkesanan kuliah yang disampaikan oleh guru juga banyak bergantung kepada minat dan pemahaman guru tentang sesuatu topik. Kaedah ini mendorong pelajar hanya mengingati fakta-fakta yang diajar dan cepat membosankan.Ini kerana tendensi guru membaca teks syarahan. secara tidak langsung ia akan menghilangkan minat pelajar untuk mengkaji dengan lebih mendalam sesuatu topik pelajaran yang dikuliahkan..
sapon@uthm.edu.my 20

KEBERKESANAN KAEDAH SYARAHAN/ KULIAH
Kuliah hanya diberikan pada masa yang sesuai seperti ketika hendak memulakan atau memperkenalkan tajuk yang baru. Guru haruslah menyampaikan kuliah dengan cara yang menarik dan menggunakan unsur persamaan (analogy), perbandingan (comparison), gambaran (illustration) dan alat bantu mengajar yang lain. Kuliah juga hendaklah diselang-selikan dengan soal jawab, perbincangan dan sebagainya yang difikirkan sesuai supaya interaksi pelbagai hala dapat dibina dalam proses pengajaran dan pembelajaran Sinopsis kuliah yang bernas perlu diedarkan kepada murid sebagai panduan. Jangan membuang masa dengan menulis formula atau membaca petikan dari buku. Sesuatu kuliah juga perlu ada permulaan, pertengahan dan penamat di samping perlu disampaikan dengan intonasi suara yang baik.
sapon@uthm.edu.my 21

RINGKASAN«
Kaedah syarahan/ kuliah ini banyak melibatkan guru memberi huraian, penjelasan dan penerangan kepada pelajar. Guru menyediakan sinopsis kuliah yang bernas dan menyampaikan dengan jelas kepada pelajar Guru menyampaikan syarahan/ kuliah secara harmoni, menarik dan tidak membosankan

sapon@uthm.edu.my

22

KAEDAH PENYELESAIAN MASALAH

sapon@uthm.edu.my

23

PENGENALAN
Kaedah yang memberi latihan dan sokongan semasa menyelesaikan masalah yang timbul dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam kaedah ini pelajar akan dibiarkan menyelesaikan sendiri masalah yang diberikan oleh guru. Guru hanya menyatakan masalah tersebut dengan jelas dan pelajar akan memikirkan kaedah bagi menyelesaikan masalah tersebut. Menurut Boud & Fletti (1991), penyelesaian masalah merupakan satu kaedah bagi menyelesaikan satu persoalan, teka-teki atau kuiz yang perlu diselesaikan. Di dalam kedah penyelesaian masalah ini, akan dapat membantu pelajar dalam melakukan dan menyesaikan kerja dengan sendiri dalam proses mencari maklumat bagi permasalahan tersebut dengan menggunakan kemahiran, prinsip atau teori yang telah mereka pelajari.
sapon@uthm.edu.my 24

LANGKAH-LANGKAH DALAM KAEDAH PENYELESAIAN MASALAH
Pelajar akan mengenal pasti permsalahan yang ada terlebih dahulu

Maklumat ataupun topik-topik berkaitan masalah akan dikenal pasti.

Kemudian pelajar akan membuat hipotesis berkaitan masalah.

Setelah hipotesis berjaya, pelajar akan menguji segala hipotesis itu.

Akhirnya pelajar akan menilai dan membuat rumusan pada masalah yang dibincangkan
sapon@uthm.edu.my 25

KELEBIHAN KAEDAH PENYELESAIAN MASALAH
Kaedah ini dapat membantu murid mengukukan pengalaman penyelesaian masalah melalu ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi. Dapat menimbulkan kesedaran tentang kegunaan menguasai kemahiran dan memperolehi ilmu pengetahuan untuk kepentingan sendiri. Dapat meningkatkan pemikiran yang analitis, saintifik, rasional dan kritis. Dapat membentuk pelajar yang mampu menyelesaikan permasalahan tanpa perlu bergantung kepada sesuatu pihak. Membentuk pelajar yang berkeyakinan dan berktrampilan dalam melaksanakan pekerjaan tanpa wujud lagi istilah perkataan ³makan suap´. Dapat menyediakan pelajar yang berkualiti di dalam sektor pekerjaan di masa akan datang.

sapon@uthm.edu.my

26

KELEMAHAN KAEDAH PENYELESAIAN MASALAH
Tidak boleh dilaksanakan dengan menyeluruh dan berkesan memandangkan terdapat perbezaan kebolehan di kalangan pelajar. Pelajar yang lambat dalam pelajaran akan menghadapi banyak kerumitan dalam penggunaan kaedah ini, akibatnya ia akan meninggalkan kesan buruk terhadap pembelajaran mereka. Proses ini memerlukan masa yang panjang. Tujuan utama kaedah ini adalah untuk menggalakkan murid berfikir secara saintifik dan rasional, walaubagaimanapun ini tidak akan berjaya sekiranya pelajar tersebut hanya menggunakan langkahlangkah penyelesaian masalah yang dihafal daripada nota-nota guru atau buku.
sapon@uthm.edu.my 27

RINGKASAN
Kaedah penyelesaian masalah bertujuan memberi latihan kepada pelajar bagi menyelesaikan masalah yang timbul dalam pengajaran. Menggalakkan pelajar untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Masalah akan ditimbulkan secara sengaja ataupun spontan oleh guru. Masa akan diberikan kepada pelajar bagi mencari jalan penyelesaiannya.

sapon@uthm.edu.my

28

Kaedah Amali/Bengkel Kaedah Tunjukcara/Demonstrasi Kaedah Projek

Disediakan oleh: Roslini Bt Samat
sapon@uthm.edu.my 29

Kaedah Amali/Bengkel  

Dapat membentuk sikap dan pemikiran kreatif pelajar supaya mereka mengalami secara terus sesuatu kerja amali Memberikan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi semasa proses amali tersebut Pelajar akan melaksanakan kerja-kerja amali manakala kerjaguru bertindak sebagai pemerhati dan pembimbing

sapon@uthm.edu.my

30

Kelebihan Kaedah Amali/Bengkel 
  

sapon@uthm.edu.my

Dapat mengesahkan sesuatu konsep atau teori yang digunakan Melatih pelajar meguasai penggunaan peralatan bengkel Dapat memupuk semangat kerjasama antara pelajar Melatih pelajar mematuhi arahan dengan betul Dapat memberi idea kepada pelajar mengenai aplikasi kehidupan sebenar Pelajar dapat melakukan amali, memerhati dan membuat kesimpulan

31

Kelemahan Kaedah Amali/Bengkel  

Perlaksanaan amali memerlukan perbelanjaan yang banyak iaitu dari segi peralatan dan bahan Tiada jaminan bahawa pelajar akan berfikir secara kreatif melalui kerja amali Pelajar boleh terdedah kepada bahaya jika tidak menggunakan peralatan dengan betul Kaedah amali tidak berkesan jika perlaksanaan amali tertangguh atau gagal. Ini akan merugikan masa.
32

sapon@uthm.edu.my

Kaedah Tunjukcara/Demonstrasi  

Menunjukkan bagaimana sesuatu aturcara atau prosedur dijalankan langkah demi langkah. Menggunakan bentuk komunikasi pendengaran dan penglihatan dan perbuatan. Memerlukan banyak masa untuk membuat persediaannya. Memerlukan pelajar membuat pemerhatian dengan teliti
33

sapon@uthm.edu.my

Langkah Melaksanakan Kaedah Demonstrasi
Kedah Demonstrasi

Sebelum Demonstrasi

Semasa Demonstrasi

Selepas Demonstrasi

sapon@uthm.edu.my

34

Sebelum Demonstrasi 
 

Kenalpasti objektif, isi kandungan pelajaran dan kemahiran yang hendak ditunjukkan kepada pelajar Sediakan bahan yang akan digunakan dalam demonstrasi Rancangan tempat duduk pelajar untuk melihat 

demonstrasi Pastikan keselamatan sebelum menggunakan alat, radas atau bahan yang boleh mengakibatkan kemalangan Terangkan tentang tujuan, prosedur dan kemahiran yang hendak ditunjukkan
35

sapon@uthm.edu.my

Semasa Demonstrasi 
  

Demonstrasi dilaksanakan sambil memberikan penerangan Beri perhatian terhadap reaksi pelajar Ulang penerangan jika pelajar kurang faham Motivasikan pelajar membuat ramalan dan bimbing dengan soalan Tegaskan bahagian yang penting Jika masa mencukupi, beri peluang kepada pelajar membuat demonstrasi
36

sapon@uthm.edu.my

Selepas Demonstrasi Berbincang dengan pelajar tentang aspek penting semasa demonstrasi Galakkan pelajar bertanya aspek yang kurang difahami Memberi aktiviti susulan untuk mengukuhkan lagi penguasaan kemahiran yang dipelajari

sapon@uthm.edu.my

37

Jenis Demonstrasi
Terdapat 3 jenis demonstrasi yang boleh dijalankan di dalam kelas (Mok Soon Sang 1992) 1) Demonstrasi Model Hidup 2) Demonstrasi Model Simbolik 3) Demonstrasi Model Persepsi

sapon@uthm.edu.my

38

Demonstrasi Model Hidup 
 

Digunkan untuk menunjukkan demonstrasi Terdiri daripada guru dan pelajar yang telah menguasai kemahiran untuk menunjukkan demonstrasi aktiviti Menjadi contoh untuk diikuti oleh rakan pelajar yang lain

sapon@uthm.edu.my

39

Demonstrasi Model Simbolik 

Menggunakan arahan, prosedur dan carta yang menerangkan cara melakukan sesuatu Cth: melakukan satu ujikaji/eksperimen berdasarkan langkah-langkah yang ditunjukkan langkahdalam gambarajah

sapon@uthm.edu.my

40

Demonstrasi Model Persepsi 

Penggunaan video yang menayangkan sesuatu demonstrasi Aktiviti kemahiran yang spesifik sahaja yang ditayangkan dan pelajar memerhatikan cara-cara caramelakukannya dengan teliti

sapon@uthm.edu.my

41

Kaedah Projek 
 

Diperkenalkan oleh Professor William Heard Kilpatrick 18711871-1965 Diperkenalkan berdasarkan teori pembelajaran iaitu hasil pembelajaran akan menjadi lebih berkesan jika pelajar berminat dan bersedia melaksanakan aktiviti yang telah dirancang Kaedah dimana pelajar menjalankan sesuatu ujikaji atau kegiatan di dalam situasi yang sebenar dan bertujuan untuk mendapatkan sesuatu hasil Memberi pengalaman pembelajaran kepada pelajar
42

sapon@uthm.edu.my

Jenis Pembelajaran Projek
Projek Pengeluaran Mengeluarkan sesuatu sama ada dalam bentuk sementara atau perkara-perkara yang lebih besar perkaraProjek Pengguna Bertujuan untuk digunakan dan dinikmati

sapon@uthm.edu.my

43

Samb«
Projek Masalah Menyelesaikan sesuatu masalah dengan tujuan menerangkan sesuatu yang kurang jelas Lahir hasil daripada projek pengeluaran Projek Latih-Tubi atau Projek Pembelajaran Khusus Latih Bertujuan memperolehi sesuatu skil (kecekapan), atau pengetahuan khusus Cth: ketepatan mengira
sapon@uthm.edu.my 44

Kebaikan Kaedah Projek  

Pendekatan projek meliputi domain kognitif, afektif dan psikomotor Penyertaan pelajar dalam perancangan digalakkan. Ini menambahkan lagi minat dan motivasi Dapat mengembangkan sikap tanggungjawab dan inisiatif pada pelajar Memberi peluang kepada pelajar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dengan cara tersendiri

sapon@uthm.edu.my

45

Kelemahan Kaedah Projek 
 

Memakan masa yang panjang Disebabkan pengetahuan yang terhad, pelajar berkemungkinan melakukan kesalahan Biasanya bahan dan sumber bagi sesuatu projek adalah terhad Berkemungkinan pelajar terpesong daripada objektifobjektifobjektif yang telah ditetapkan

sapon@uthm.edu.my

46

KAEDAH SIMULASI
Sesuatu situasi yang diwujudkan supaya menyerupai keadaan sebenarnya tetapi dalam bentuk yang dipermudahkan, diringkaskan atau dikecilkan supaya masalah atau isu yang berkaitan lebih mudah diselesaikan

sapon@uthm.edu.my

47

TUJUAN
Untuk menguasai kemahiran. Untuk membina pemikiran yang analitis dan kritis. Untuk membina sikap positif Untuk mengaitkan isi pelajaran dengan aspek afektif Untuk membawa situasi yang sebenar ke dalam bilik darjah Untuk mempelbagaikan aktiviti pembelajaran

sapon@uthm.edu.my

48

JENIS-JENIS SIMULASI
SOSIODRAMA Aktiviti lakonan yang menarik yang berdasarkan sesuatu cerita yang menggambarkan sesuatu situasi atau isu berkonflik, mempunyai perwatakan yang menentang nilai sosial Contohnya hikayat Hang Tuah dan Hang Jebat. Skrip lakonan biasanya disediakan terlebih dahulu mengajar pelajar berfikir cara-cara menyelesaikan caramasalah berkonflik itu secara kritis dan rasional pelajar dapat menyatakan sikap dan perasaan melalui lakonan, menyusun idea dan melatih bertindak balas secara spontan
sapon@uthm.edu.my

MAIN PERANAN Satu lakonan spontan tanpa skrip suatu situasi direka dan ditimbulkan oleh guru Pelajar membayangkan situasi yang timbul, kemudian melakonkannya mengikut situasi yang dibayangkan secara spontan mengukuhkan kemahiran pertuturan dan melatih diri untuk berfikir secara spontan supaya dapat menyelesaikan masalah secepat mungkin dalam situasi yang terkawal.

49

TUJUAN-TUJUAN SOSIODRAMA
‡ Ia menimbulkan kesedaran tentang mengapa satu-satu perbuatan itu dianggap salah ‡ Ia meningkatkan kefahaman pelajar terhadap satu situasi tertentu ‡ Ia memberi peluang kepada pelajar untuk melahirkan perasaan ‡ Ia membantu murid memikirkan masalah diri sendiri ‡ Ia memberi peluang kepada melakonkan pelbagai watak dan dengan itu dia dapat memperluaskan pengalaman hidup. ‡ Membantu pelajar berkomunikasi secara berkesan. sapon@uthm.edu.my

50

PRINSIP-PRINSIP SOSIODRAMA
‡ Pastikan situasi yang diwujudkan itu adalah berkaitan dengan pengalaman pelajar. ‡ Pilih pelajar yang fasih dan lantang percakapannya ‡ Pelajar hendaklah memahami peranannya dengan jelas ‡ Pelajar boleh diberi masa untuk membuat persediaan ‡ Pastikan keadaan emosi sosiodrama dapat dikawal ‡ Di peringkat akhir, adakan perbincangan dan membuat rumusan.

sapon@uthm.edu.my

51

TUJUAN-TUJUAN MAIN PERANAN
‡ Ia menyediakan peluang bagi pelajar melahirkan perasaan mengikut watak yang dimainkan ‡ Ia membolehkan pelajar berempati atau memahami perasaan orang lain ‡ Ia meluaskan pengalaman hidup pelajar ‡ Ia menjadikan P&P lebih menarik dan menyeronokkan ‡ Ia melatih pelajar untuk mengawal perasaan dan mencapai kestabilan emosi ‡ Ia membolehkan pelajar berkomunikasi dengan lebih berkesan ‡ Ia memupuk nilai-nilai murni seperti tolong-menolong, bekerjasama, dan bertimbang rasa. ‡ Ia memupuk sifat ingin bersosialisasi secara sihat.
sapon@uthm.edu.my 52

PRINSIP-PRINSIP MAIN PERANAN
‡ Situasi hendaklah dirancang dengan baik. ‡ Peranan peserta-peserta hendaklah dijelaskan bagi menjamin kelicinan perjalanan main peranan itu. ‡ Masa hendaklah diberi untuk membuat persediaan ‡ Pemerhati-pemerhati hendaklah membuat nota dan memberi pandangan ‡ Guru hendaklah mewujudkan suasana yang selamat.
sapon@uthm.edu.my 53

LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN SIMULASI
Guru mewujudkan satu situasi bermasalah yang disediakan Guru menerangkan secara ringkas tentang situasi bermasalah,peranan watak-watak dan tempoh lakonan

Guru memilih pelajar menjadi pelakon Pelajar berdasarkan watak-watak,memainkan peranan mereka dalam sesi simulasi sambil menunjukkan cara penyelesaiannya

Guru berbincang dengan pelajar prestasi pelakon-pelakon dan cara menyelesaikan masalah Guru membimbing pelajar sapon@uthm.edu.my membuat rumusan
54

KELEBIHAN SIMULASI
Membenarkan pelajar mempraktikkan kemahiran dalam keadaan yang selamat dan memberi peluang kepada pelajar memikirkan cara penyelesaian secara spontan dalam situasi bermasalah yang diwujudkan. Pembelajaran adalah lebih berkesan kerana pelajar boleh bersedia dengan rapi dengan suasana lebih menyeronokkan. Peluang untuk mencuba sesuatu dalam keadaan yang selesa serta dapat meningkatkan kemahiran pertuturan mereka dan interaksi di antara mereka. Maklum balas tentang prestasi pelajar dalam satusatu situasi dapat diperoleh dengan cepat. sapon@uthm.edu.my

55

samb

KELEBIHAN SIMULASI
Pelajar dapat mengambil bahagian yang aktif dalam pengajaran guru. Memberi kesempatan kepada pelajar untuk menghayati nilai-nilai moral yang baik dan seterusnya mengubah sikap negatif dan membina sikap positif. Ketika mengambil bahagian dalam simulasi, pelajar dapat menyatakan perasaan dan sikapnya. la dapat memupuk daya cipta pelajar. Sebagai persediaan kepada pelajar untuk menghadapi situasi bermasalah yang sebenar.
sapon@uthm.edu.my 56

KELEMAHAN SIMULASI
Situasi yang diwujudkan mungkin di luar pengalaman pelajar. Prestasi pelakon yang kurang baik menyebabkan penonton bosan dan membuat bising atau mengejek kesilapan pelakon tertentu. Hanya pelajar yang terlibat dengan lakonan sahaja mendapat faedah dan pengalaman berlakon. Penilaian pembelajaran hasil daripada simulasi adalah sukar dilakukan.
sapon@uthm.edu.my 57

KAEDAH INTERAKTIF
KAEDAH INTERAKTIF

PERBINCANGA N

BRAINSTORMING

sapon@uthm.edu.my

58

KAEDAH PERBINCANGAN
Aktiviti perbualan antara guru & pelajar Guru memulakan sesuatu perbincangan dengan mengemukakan tajuk Pelajar aktif memberikan pandangan. Pelajar lain dibenarkan memberi kritikan. Mencatatkan idea-idea yang dibentangkan & peringkat akhir rumusan dibuat

sapon@uthm.edu.my

59

BENTUK PERBINCANGAN

Perbincangan Keseluruhan Kelas
‡Diketuai dan diarahkan oleh guru
sapon@uthm.edu.my

Perbincangan kumpulankumpulan kecil
‡Diketuai pelajar

60

Perbincangan keseluruhan kelas
GURU

Perbincangan kumpulan kecil

G U R

U

G U R

U

sapon@uthm.edu.my

61

TUJUAN PERBINCANGAN
‡ ‡ ‡ ‡ Memupuk pemikiran kritis, analitis dan kreatif Menggalakkan perkongsian pendapat Mengikis sikap angkuh dan mendorong belajar menerima pandangan orang lain Memupuk semangat kerjasama

sapon@uthm.edu.my

62

BRAINSTORMING/SUMBANGSARAN Satu sesi perbincangan yang membolehkan setiap ahli kumpulan menyumbangkan pendapat dan idea terhadap sesuatu topik

sapon@uthm.edu.my

63

TUJUAN BRAINSTORMING
‡ Melatih pelajar mengemukakan pendapat yang logik dan rasional ‡ Memupuk semangat berkongsi idea ‡ Melatih pelajar menyelesaikan masalah bersama

sapon@uthm.edu.my

64

PELAKSANAAN BRAINSTORMING
Guru mengemukakan satu atau beberapa topik perbincangan berbentuk soalan masalah Pelajar dibahagikan beberapa kumpulan kecil (setiap kumpulan mengandungi 4-7 orang pelajar) Ahli-ahli kumpulan kecil digalakkan menyumbangkan idea masing-masing tanpa dikritik Selepas selesai, kumpulan-kumpulan kecil akan bergabung semula untuk mempertimbangkan dan menilai setiap cadangan atau idea yang dikemukakan Guru akan membimbing pelajar membuat keputusan sapon@uthm.edu.my atau rumusan yang kemudian direkodkan dalam buku nota mereka
65

KELEBIHAN BRAINSTORMING
Setiap ahli dalam kumpulan kecil diberikan peluang untuk mencadangkan pendapatnya Idea-idea penyelesaian didatangkan dari pelajar sendiri Strategi pembelajaran berpusatkan pelajar Melatih pelajar-pelajar berfikir dan mengeluarkan pendapat secara analitis,kritis dan rasional Penguasaan kemahiran lisan dapat dikukuhkan dan dipertingkatkan Dilatih untuk menghormati pendapat orang lain Semangat kerjasama dan berkongsi idea ke arah menyelesaikan masalah bersama-sama dapat dipupuk
sapon@uthm.edu.my 66

KELEMAHAN BRAINSTORMING
Pelajar yang kurang cerdas mungkin tidak dapat memberi sumbangsaran Memakan masa yang lebih banyak Terlalu banyak pendapat dan idea dicadangkan Pendapat dan idea pelajar yang tidak dipilih menjadi rumusan akan menimbulkan perasaan kecil hati murid berkenaan
sapon@uthm.edu.my 67

BUZZ
Perbincangan yang terdiri daripada beberapa kumpulan kecil ( 2-4 orang) Pelajar boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil Kumpulan kecil seorang pengerusi, seorang pelapor dan beberapa ahli Dimulakan selepas guru mengajar
sapon@uthm.edu.my 68

Samb

BUZZ
Selepas perbincangan, kumpulankumpulan kecil akan berkumpul semula dalam satu kumpulan yang besar untuk mengadakan satu perbincangan yang am Membentangkan pendapat kumpulan masing-masing Pelajar membuat rumusan

sapon@uthm.edu.my

69

KAEDAH LAWATAN
Merupakan suatu jenis aktiviti sokongan yang membolehkan pelajar memerhati apa yang hendak dipelajari di dalam buku seperti situasi yang sebenar

sapon@uthm.edu.my

70

TUJUAN LAWATAN
Memberikan pengalaman secara langsung serta menarik

Membandingkan perkara yang dipelajari dalam kelas dengan situasi sebenar

TUJUAN LAWATAN

Memperkukuhkan ingatan tentang perkara-perkara yang dipelajari

Mempelbagai aktiviti pembelajaran di sekolah

sapon@uthm.edu.my

Mempererat perhubungan di antara Sekolah dengan masyarakat

71

PRINSIP DAN LANGKAH

SEBELUM LAWATAN

SEMASA LAWATAN

SELEPAS LAWATAN
sapon@uthm.edu.my 72

SEBELUM LAWATAN
Pilih tempat melawat yang berkaitan Dapatkan kebenaran daripada Pengetua,pihak tempat melawat, pihak polis serta ibu bapa Menguruskan kenderaan Memberi taklimat tentang logistik, aktiviti dan keselamatan, Menyediakan alat kelengkapan Soalan-soalan dicetak.

sapon@uthm.edu.my

73

SEMASA LAWATAN
Dibahagi dalam beberapa kumpulan Memastikan setiap orang melibatkan diri secara aktif Menjaga keselamatan Menerima penerangan Mencari jawapan

sapon@uthm.edu.my

74

SELEPAS LAWATAN
Adakan satu sesi perbincangan mengenai perkara-perkara yang diperhatikan dan dicatatkan semasa lawatan Adakan aktiviti susulan seperti membuat model,melukis plan dan poster atau mempamerkan benda-benda yang dikumpulkan dari tempat lawatan Membuat laporan.
sapon@uthm.edu.my 75

KELEBIHAN LAWATAN
Memberikan pelajar kesempatan memperolehi pengalaman secara langsung dan menarik. Memberi kesempatan kepada pelajar membandingkan perkara-perkara yang dipelajari dalam bilik darjah dengan situasi yang sebenar.

sapon@uthm.edu.my

76

samb

KELEBIHAN LAWATAN
Mengukuhkan ingatan tentang perkara-perkara yang dipelajari. Mempelbagaikan aktiviti pembelajaran di sekolah. Mengeratkan perhubungan di antara sekolah dengan masyarakat.
sapon@uthm.edu.my 77

KELEMAHAN LAWATAN
Pengelolaan lawatan yang rumit memerlukan banyak masa, tenaga dan kos yang tinggi untuk menguruskannya. Tanggungjawab yang berat menjaga keselamatan dan mengawal disiplin pelajar.

sapon@uthm.edu.my

78

samb

KELEMAHAN LAWATAN
Objektif lawatan mungkin tidak tercapai kerana mungkin pelajar menggunakan lawatan dengan tujuan untuk menghiburkan hati. Kebenaran melawat sukar terutama tempat-tempat seperti kilang dan ladang-ladang swasta kerana ramai di antara mereka enggan menerima lawatan pelajar yang mungkin menimbulkan masalah disiplin semasa membuat lawatan

sapon@uthm.edu.my

79

SYAHANIM BT SAIDUN HB060121

sapon@uthm.edu.my

80

KAEDAH PENGAJARAN KOPERATIF

sapon@uthm.edu.my

81

PEMBELAJARAN KOPERATIF
Koperatif bermaksud kerjasama.

Maka,pembelajaran koperatif ialah; pelajar-pelajar belajar secara kerjasama, biasanya dalam bilik darjah.

Dalam pembelajaran koperatif pelajar-pelajar berinteraksi & saling bantu membantu dalam aktiviti pembelajaran dengan tujuan mencapai kemajuan & sapon@uthm.edu.my 82 prestasi yang cemerlang.

Langkah-langkah pengajaran & pembelajaran koperatif
Guru bermula menyampaikan pelajaran baru. Pelajar-pelajar membentuk kumpulan untuk membincangkan secara koperatif tentang pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Ujian ditadbirkan untuk mengesan kemajuan atau pencapaian pelajar-pelajar dalam setiap kumpulan. Peneguhan sosial diberikan kepada kumpulan yang menunjukkan prestasi yang cemerlang. sapon@uthm.edu.my 83

Ciri-ciri pembelajaran koperatif
Pelajar-pelajar melibatkan diri secara aktif & koperatif dalam pembelajaran kumpulan. Pelajar-pelajar dilatih dengan akauntabiliti diri & tanggungjawab berkongsi. Kemahiran interaksi sosial dapat dipupuk dalam pembelajaran koperatif. Kesedaran bahawa pembelajaran koperatif adalah kunci pencapaian yang lebih baik daripada pembelajaran diri sendiri. sapon@uthm.edu.my

84

KAEDAH PENGAJARAN KOLABORATIF

sapon@uthm.edu.my

85

PEMBELAJARAN KOLABORATIF

Mengikut kamus dewan (1998), kolaboratif bermaksud kerjasama erat di antara dua pihak atau lebih. Maka,pembelajaran kolaboratif melibatkan sekumpulan pelajar yang berusaha bersama ke arah mencapai prestasi yang baik, sama ada dalam bidang akademik atau bidang kokurikulum.

sapon@uthm.edu.my

86

Mengikut Colen;
Pengajaran kolaboratif

Matlamat intelek

Matlamat sosial

Matlamat penyelesaian masalah displin
sapon@uthm.edu.my 87

Schrage (1990) Pembelajaran kolaboratif lebih menekankan aktiviti bekerjasama kerana ia melibatkan perkongsian hasil penemuan dan hasil yang didapati daripada pembelajaran baru.

Jonassen (1996) Pembelajaran secara kolaboratif dapat membantu pelajar membina pengetahuan yang lebih bermakna jika dibandingkan dengan pembelajaran secara individu.
sapon@uthm.edu.my 88

Kriteria asas menjayakan P & P secara Koperatif & Kolaboratif
Mempunyai semangat kesalingbergantungan yg positif. Kemahiran sosial. Kesedaran akauntabiliti individu. Penilaian kumpulan.
sapon@uthm.edu.my 89

Strategi, Kaedah & Teknik mengajar secara Koperatif & Kolaboratif
1) 2) 3) 4) 5) 6) Bahagikan kumpulan murid dgn menentukan saiz yg sesuai dan memberikan nama utk setiap kumpulan dgn tujuan mudah mengidentifikasikan mereka. Nyatakan objektif, bahan-bahan pelajaran yg digunakan serta langkah-langkah melaksanakan aktiviti. Mengajar prosedur melaksanakan aktiviti. Tentukan dan mengajar kemahiran koperatif yg diperlukan. Tegaskan setiap anggota adalah berakauntabiliti dlm prestasi kumpulan. Ajarkan pelajar-pelajar cara menilai kejayaan usaha bersama.
90

sapon@uthm.edu.my

cabaran-cabaran yang dihadapi oleh seorang guru yang menggunakan kaedah pengajaran pembelajaran koperatif & kolaboratif :
- kawalan kelas menjadi sukar - masa guru membuat persediaan bertambah - perlu mengambil kira perbezaan antara individu - perlu mahir mengendalikan alat bantu mengajar yang pelbagai -kemungkinan terdapat maklumat baru yang menimbulkan percanggahan nilai - berlaku percanggahan idea - masalah mungkin timbul mengenai pembahagian tugas -kemungkinan berlaku kemahiran kemahiran tidak dapat diajar secara menyeluruh - pelajar keliru mengenai peranan seseorang guru -kesukaran mendapat kerjasama dari seseorang guru dalam sesuatu bidang yang amat diperlukan - kesukaran menilai hasil kerja/sumbangan dari pelajar
sapon@uthm.edu.my 91

KAEDAH PENGAJARAN BERKOMPUTER

sapon@uthm.edu.my

92

Komputer- sebarang peralatan/mesin/alat/ teknologi terkini yang digunakan untuk memproses maklumat/informasi berpandukan kepada prosedur/arahan yang ditetapkan. Hjetland(1995) menyatakan bahawa: ³Technology can make our lives easier. Everyday tasks are simplified´. Beliau juga menyatakan bagaimana teknologi dapat mempermudahkan tugas serta meningkatkan prestasi guru seperti penggunaan teknologi untuk kerja-kerja pengurusan dan kerja-kerja pengajaran pembelajaran. sapon@uthm.edu.my 93

Komputer Dalam Pendidikan

Pentadbiran
- Menyimpan rekod pentadbiran - Menyimpan rekod pelajar - Rekod kedatangan guru

Kurikulum
- Sebagai subjek kursus

Alat Bantu Mengajar
- Sebagai bahan bantu mengajar supaya lebih menarik, utk menarik minat pelajar utk belajar. - Komputer sebagai guru atau bahan rujukan pelajar.

sapon@uthm.edu.my

94

Pengajaran Berbantu komputer - Alternatif aktiviti pengajaran. - Mengguna perisian seperti Microsoft Power Point - Isi matapelajaran dapat diringkaskan. - Menarik perhatian dan memberi rangsangan.

Pengajaran Multimedia - Gabungan video, audio, grafik dan teks. - Berbentuk perisian pengajaran dan ± pembelajaran. - Contoh: Jaringan dan CD-Rom
sapon@uthm.edu.my

Sumber Maklumat - Laman Web - Sebaran maklumat dari serata dunia. - Membolehkan pelajar mengakses sendiri di luar waktu belajar.
95

Kelebihan Pengajaran Berkomputer
Proses P&P lebih menarik Merangsang minda pelajar Proses penyampaian lebih efektif Lebih bersifat interaktif Tidak membosankan

sapon@uthm.edu.my

96

Kelemahan Pengajaran Berkomputer

kos ovehead/ awal yang tinggi. Teknologi cepat berubah. Mengambil masa dalam penyediaan bahan.

sapon@uthm.edu.my

97

KAEDAH PENGAJARAN ANDRAGOGI

sapon@uthm.edu.my

98

Andragogi ± Merujuk kepada ilmu dan kaedah mengajar golongan dewasa. Berasal daripada perkataan Yunani: aner ± orang dewasa agogus ± memimpin dan membina

sapon@uthm.edu.my

99

Prinsip Asas

Pengajaran Andragogi

Andaian Adragogi

sapon@uthm.edu.my

100

Prinsip asas
Orang dewasa:
perlu terlibat dalam perbincangan dan penilaian pengajaran mereka. Pengalaman sebagai asas kepada aktiviti pembelajaran. Berminat untuk mempelajari subjek yang mempunyai hubungan dengan kerjaya dan kehidupan mereka. Berpusatkan masalah dan bukan berpusat kepada sapon@uthm.edu.my isi kandungan. 101

Andaian Andragogi
Malcom Kowles(1980): Orang dewasa:
Perlu mengetahui kenapa mereka perlu belajar. Perlu belajar secara kendiri. Menggunakan kaedah penyelesaian masalah. Cepat memahami sesuatu topik sekiranya mempunyai nilai segera.

sapon@uthm.edu.my

102

Pengajaran Andragogi
Andragogi bermakna instruksi untuk orang dewasa perlu berfokuskan lebih kepada proses daripada isi kandungan yang diajar. Strategi = kajian kes, main peranan, simulasi, dan penilaian kendiri. Pengajar memainkan peranan sebagai fasilitator dan kurang sebagai pensyarah atau penilai. Diaplikasikan kepada sebarang bentuk pengajaran orang dewasa dan telah digunakan dengan meluasnya dalam organisasi.
sapon@uthm.edu.my 103

sapon@uthm.edu.my

104