HOTEL GRAND BLUEWAVE, SHAH ALAM 4 JANUARI 2011 OLEH BAHAGIAN KEWANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

4/1/2011

1

PENGENALAN BAJET

PENYEDIAAN ABM MELALUI MBS

STRATEGI PENYEDIAAN ABM 2012 2013

FORMAT DAN BORANG BAJET

4/1/2011

2

4/1/2011

3

Satu penyataan hasil dan perbelanjaan bagi masa hadapan yang digunakan sebagai alat perancangan dan pengurusan sumber-sumber ekonomi negara untuk memenuhi kehendak rakyat

4/1/2011

4

KOMPONEN BAJET NEGARA
HASIL NEGARA
Meliputi semua jenis pendapatan yang diterima oleh kerajaan dalam bentuk cukai, permit, lesen dan yuran
4/1/2011

PERBELANJAAN NEGARA
Meliputi Belanja Mengurus dan Belanja Pembangunan

5

BUTIRAN
PERBELANJAAN MENGURUS PERBELANJAAN PEMBANGUNAN

AGIHAN KEPADA KEMENTERIAN JUMLAH BESAR PELAJARAN MALAYSIA PERSEKUTUAN PERATUS (RM) (RM) (%)
162,805,323,000 51,181,894,000 29,360,378,000 6,402,584,700 18.03 12.51

JUMLAH
4/1/2011

213,987,217,000 35,762,962,700

16.71
6

PROGRAM DASAR SEDIA ADA DASAR BARU PIB PPSA ONE-OFF JUMLAH

JUMLAH (RM) 25,106,108,400 202,683,000 143,726,000 58,957,000 4,051,586,600 29,360,378,000

PERATUS (%) 85.51 0.69 0.49 0.20 13.80 100

4/1/2011

7

KOD 10000 20000 30000 40000 50000

OBJEK AM EMOLUMEN PERKHIDMATAN & BEKALAN ASET PEMBERIAN & BAYARAN TETAP PERBELANJAANPERBELANJAAN LAIN JUMLAH BESAR

JUMLAH (RM) 21,374,039,200 3,571,719,700 357,561,300 4,057,047,800 10,000 29,360,378,000

PERATUS (%) 72.80 12.71 1.22 13.82 0.00 100.00
8

4/1/2011

KOD

OBJEK AM

2008 JUMLAH (RM) 19,674,408,149

%

2009 JUMLAH (RM)

%

2010 JUMLAH (RM)

%

10000

EMOLUMEN ERKHIDMA AN BEKALAN ASE EMBERIAN BAYARAN E A ERBELANJAANERBELANJAAN LAIN

72.15

20,461,259,084 70.99

20,248,705,420 80.26

20000

3,241,505,266

11.89

3,764,996,184 13.06

1,917,843,113

7.60

30000

890,288,877

3.26

682,513,158

2.37

46,541,829

0.18

40000

3,461,829,171

12.70

3,913,885,366 13.58

3,015,127,156 11.95

50000

0

0.00

45,960

0.00

12,800

0.00

JUMLAH BESAR
4/1/2011

27,268,031,644

100

28,822,699,753

100

25,228,230,319

100
9

4/1/2011

10

DASAR SEDIA ADA

DASAR BARU

ONE-OFF
4/1/2011 11

DEFINISI DSA: Semua Program/ Aktiviti yang dijalankan pada tahun semasa dan telah mendapat kelulusan Perbendaharaan/ Jemaah Menteri

4/1/2011

12

ƒ

Satu jumlah peruntukan yang telah ditetapkan di peringkat permulaan proses belanjawan tahunan sebagai peruntukan bagi sesuatu Agensi untuk membiayai Dasar Sedia Ada bagi tahun berkenaan. Jumlah ini tidak boleh dilampaui dalam mengemukakan cadangan perbelanjaan bagi Dasar Sedia Ada.
13

ƒ

4/1/2011

Batas Perbelanjaan 2012*
= [DSA 2011 + (Dasar Baru 2011 Peruntukan Aset) Dasar Baru 2010 yang tidak dilaksanakan] + 2% kenaikan untuk Emolumen 2 % Dividen Kecekapan * Tertakluk kepada perubahan oleh Perbendaharaan Malaysia
4/1/2011 14

DEFINISI DB*: Aktiviti baru termasuk tambahan, sambungan atau perluasan kepada DSA dan diluluskan oleh Jemaah Menteri dan/atau Agensi Pusat * Tertakluk kepada perubahan oleh Perbendaharaan
4/1/2011 15

KLASIFIKASI*: a) Pembukaan Institusi Baru (PIB) b) Perluasan Program Sedia Ada (PPSA) c) Time Based/Guru Cemerlang * Tertakluk kepada perubahan oleh Perbendaharaan
4/1/2011 16

DEFINISI ONE-OFF*: Perbelanjaan bukan berulang, yang benarbenar perlu dan kritikal sahaja * Tertakluk kepada perubahan oleh Perbendaharaan
4/1/2011 17

KLASIFIKASI* termasuk: a) Bertugas Di Luar Negara b) Kenderaan/Jentera Bermotor c) Harta Modal-Harta ModalYang Lain d) Penyelenggaraan Bangunan

* Tertakluk kepada perubahan oleh Perbendaharaan. Sebagai contoh, pada tahun 2011 terdapat 30 aktiviti di bawah Program One-Off.
4/1/2011

18

4/1/2011

19

PENYEDIAAN DOKUMEN BAJET
ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Strategi Bajet untuk dua tahun Perjanjian Program untuk dua tahun Senarai Perjawatan Semasa Ringkasan Cadangan Dasar Baru/ One-Off Justifikasi Cadangan Dasar Baru/ One-Off Cadangan Penjimatan Anggaran Belanja Mengurus (Objek Am)
20

4/1/2011

PENYEDIAAN UNTUK DUA TAHUN
ABM 1: Ringkasan Eksekutif ABM 2: Format Perjanjian Program

ABM

3: Ringkasan Keanggotaan

ABM 4: Ringkasan Dasar Baru / One-Off

ABM 5: Format Dasar Baru/ One-Off

ABM 6: Format Penjimatan

ABM 7 : Anggaran Mengikut Objek Am

ABM 7A: Ringkasan Hasil Mengikut Objek Sebagai

4/1/2011

21

KOD PERBELANJAAN
ƒ

10000 EMOLUMEN 11000 Gaji Dan Upahan 12000 Elaun Tetap 13000 Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan 14000 Elaun Lebih Masa 15000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 16000 Bayaran Elaun-Elaun Khas

ƒ

20000 PERKHIDMATAN DAN BEKALAN 21000 Perbelanjaan Perjalanan Dan Sara Hidup 22000 Pengangkutan Barang-Barang 23000 Perhubungan Dan Utiliti 24000 Sewaan 25000 Bahan-Bahan Makanan Dan Minuman 26000 Bekalan Bahan Mentah Dan Bahan-Bahan Untuk Penyelenggaraan Dan Pembaikan 27000 Bekalan Dan Bahan-Bahan Lain 28000 Penyelenggaraan Dan Pembaikan Yang Kecil Yang Dibeli 29000 Perkhidmatan Iktisas Dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli Dan Hospitaliti

4/1/2011

22

KOD PERBELANJAAN
ƒ

30000 ASET 31000 Tanah Dan Pembaikan Tanah 32000 Bangunan Dan Pembaikan Bangunan 33000 Kemudahan Dan Pembaikan Kemudahan 34000 Kenderaan Dan Jentera 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 36000 Binatang, Pokok Dan Benih 37000 Pinjaman 38000 Pelaburan

ƒ

40000 PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP 41000 Biasiswa, Dermasiswa Dan Bantuan Pelajaran 42000 Pemberian Dalan Negeri 43000 Pemberian Ke Luar Negeri 44000 Tuntutan Insuran Dan Pampasan 45000 Faedah, Dividen Dan Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain 46000 Pencen 47000 Ganjaran 48000 Gantian Cuti Rehat

4/1/2011

23

KOD PERBELANJAAN
ƒ

50000 PERBELANJAAN-PERBELANJAAN LAIN 51000 Pulang Balik Dan Hapuskira 52000 Bayaran-Bayaran Lain

KOD HASIL
ƒ ƒ ƒ ƒ

60000 HASIL CUKAI 70000 HASIL BUKAN CUKAI 80000 TERIMAAN BUKAN HASIL 90000 HASIL WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN
24

4/1/2011

Waran Per ntukan Pertama kepada Jabatan/Bahagian (Januari 2012) Waran Am kepada KPM (Minggu -1 Januari 2012) Pembentangan Bajet 2012 di Parlimen (September 2011) Mesyuarat Pemeriksaan ABM KPM Bersama Perbendaharaan (April 2011) Pekeliling Perbendaharaan (Januari 2011) Penyediaan ABM oleh Jabatan/Bahagian berdasarkan ET (Februari 2011) Mesyuarat Pemeriksaan ABM BKew dengan Jabatan/Bahagian (Mac 2011)

Kemuka Cadangan ABM KPM kepada Perbendaharaan
4/1/2011

(Sebelum/pada 31 Mac 2011)

25

Surat mohon perbelanjaan komited diterima dari Perbendaharaan dan diedarkan kepada Jabatan/Bahagian (Minggu ke-2 Januari 2011)

Pemeriksaan ABM Jabatan/Bahagian bersama BKew, KPM (Minggu ke-1 hingga ke-2 Mac 2011)

Jabatan/Bahagian kemukakan jumlah perbelanjaan komited kepada BKew, KPM (Minggu ke-3 Januari 2011)

Jabatan/Bahagian kemukakan ABM kepada BKew, KPM ( Hujung minggu ke-4 Februari 2011)

BKew, KPM kemukakan cadangan ABM KPM kepada Perbendaharaan (Sebelum/pada 31 Mac 2011)

BKew, KPM kemukakan jumlah perbelanjaan komited kepada Perbendaharaan (Minggu ke-4 Januari 2011)

Jabatan/Bahagian sediakan ABM berdasarkan ET (Minggu ke-2 hingga ke-4 Februari 2011)

Pemeriksaan ABM Jabatan/Bahagian bersama BKew, KPM dan Perbendaharaan (Minggu ke-1 hingga ke-2 April 2011)

BKew, KPM terima ET dari Perbendaharaan (Minggu ke-1 Februari 2011)

KPM edar ET kepada Jabatan/Bahagian (Minggu ke-2 Februari 2011)

* Tertakluk kepada perubahan oleh Perbendaharaan
26

4/1/2011

4/1/2011

27