BahagianB :KaranganBerdasarkanBahanRespon SkemaKarangan Kehidupan yang sejahterabermuladaripadaamalanhidupsihat.Pelbagaikaedahbolehdiamalkanuntukgayahidup yang sihat. Antaranyaadalahdenganbersenam.Aktivitiinibolehdilakukanpadawaktusenggang.

Denganbersen amsekurang-kurangnyatiga kali seminggukitabukansahajadapatmeningkatkantarafkesihatanmalahdapatmengelakkankitadaripadaseran ganpenyakit yang berbahayasepertitekanandarahtinggidanseranganjantung. Selainitu, kitajugaperlumemakan yang seimbang.Tabiatmengambilmakanansecaraberlebihanbolehmenjejaskankesihatankita.Justeru, denganmengamalkanpemakananseimbangbolehmengelakkankitadaripadaobesitidanpenyakit diabetes. Di sampingitu, untukkekalsihatmasyarakatkitadigalakkanmempunyaijadualkerja yang sistematik.Hal inidemikiankeranasetiappekerjaan yang dilakukandengansistematikbolehmengelakkandirikitadaripadastres.Stresbolehmengakibatkanseseorangi ndividuitusakitdarisegimentalnya. Sebagaiintiha, tarafkesihatan yang baikadalahbermuladaripadaamalanhidup yang sihat.Maka, masyarakat Malaysia disarankanmengamalkanbudayahidupsihatsupayakitadapatmembentukmasyarakat yang lebihproduktif.