Sumbangan Tamadun Islam kepada Dunia (2

)
Orang Islam telah memberi sumbangan yang begitu besar terhadap peradaban dan tamadun manusia. Sumbangan yang paling besar ialah dan aspek agama kerana agama Islam membawa akidah, iaitu kepercayaan terhadap Allah Yang Maha Esa. Menerusi akidah, manusia bebas hidup tanpa ada sesuatu yang di takutinya kecuali Tuhan. Akidah juga menjadi aspirasi bagi manusia untuk bekerja secara ikhlas dan jujur. Oleh sebab sifatnya sarwajagat dan tidak terbatas-batas bangsa, kaum, keturunan dan geografi menyebabkan agama Islam dapat diterima oleh semua bangsa di dunia. Inilah antara sebab agama dan tamadun Islam berkembang di seluruh dunia. Di samping itu, agama Islam juga menyediakan undang-undang dan peraturan hidup manusia yang dinamakan Undang-undang Syariat yang dilaksanakan setiap masa dan tempat. Sekiranya akidah menjadi aspirasi dan motif penggerak ke arah tamadun, maka peranan syariat itu ialah menunjuk ajar serta memberi kaedah yang jelas kepada asas pembinaan tamadun. Antara asas itu ialah ilmu, iman dan amal. Ini ditambah pula dengan aspek akhlak, iaitu asas kepada pembinaan peribadi yang luhur. Kesepaduan ketiga-ketiga aspek itu akan membentuk insan yang sem purna yang merangkumi roh, akal dan jasad. Dengan ketibaan ajaran Islam, masyarakat Eropah tidak lagi terikat dengan kawalan atau sekatan Paus gereja Rom. Bukan sahaja mereka tidak menghormati institusi gereja, bahkan mereka menentangnya. Seruan agama secara paksaan yang selama mi diamal kan oleh pihak gereja telah diubah kepada cara diplomasi dan damai. Dalam bidang falsafah dan pemikiran, daripada pengaruh Islam, orang Eropah dapat membebaskan pemikiran mereka yang selama mi dibelenggu oleh pelbagai doktrin Kristian terutama sekali hubungan manusia dengan alam. Manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang pasif lantaran dosa warisan. Demikian juga sikap mereka terhadap kehidupan di dunia, bukan lagi sesuatu yang dibenci lantaran ia merosakkan, tetapi sesuatu yang mesti diisi dengan aktiviti kehidupan yang bermakna. Perubahan sikap ini akhirnya melahirkan satu gerakan intelektual yang dikenali sebagai faham humanisme pada abad ke-13M. Tokohtokoh falsafah Islam yang dicontohi oleh orang Eropah ialah al-Kindi, alFarabi, Ibn Tufayl dan Ibn Rushd. Ibn Tufayl dengan karyanya Hayy Ibn Yaqzan yang mengungkapkan bahawa manusia boleh mengenal Tuhan tanpa wahyu dan guru telah mempengaruhi pemikiran orang Eropah. Karya ini telah diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Roger Bacon dan diterbitkan bersama-sama teks Arab di Oxford pada tahun 1671. Seterusnya karya tersebut diterjemahkan ke bahasa-bahasa Eropah yang lain. Bukan se takat menterjemah, malahan orang Eropah juga menghayatinya melalui penciptaan kisah-kisah berdasarkan idea yang dikemukakan dalam buku tersebut. Antara kisah tersebut ialah Robinson Crusoe yang dihasilkan pada abad ke 18M. Begitu juga idea falsafah Ibn Rushd telah mempengaruhi ahli falsafah Eropah sejak abad ke-12M lagi. Pada abad ke-16M, falsafah Ibn Rushd, menurut Renan, telah diamalkan secara rasmi oleh golongan terpelajar di Itali. Dalam bidang kemasyarakatan konsep keadilan, hak individu serta penyertaan rakyat memberi pendapat, memberi layanan baik terhadap tawanan pe rang, etika peperangan seperti melindungi nyawa kanak-kanak, orang tua dan kaum wanita yang dianjurkan oleh Islam merupakan nilai baru bagi mereka. Tokoh-tokoh

yang dicontohi dalam aspek keadilan sosial ialah Nabi Muhammad (saw) dan para sahabatnya termasuk Abu Bakar, ‘Umar, ‘Uthman dan ‘Ali. Orang Eropah juga mendapat pengetahuan dalam bidang ekonomi seperti kegiatan perdagangan, perindustrian, teknologi pertanian serta sistem perairan. Teknik tanaman seperti sekoi, padi, tembikai, aprikot dan limau telah dipelajari daripada orang Islam. Tokoh-tokoh Islam yang dicontohi ialah Ibn Baytar dan al-Ghafiqi. Tokoh-tokoh Islam yang terkenal dalam bidang perubatan ialah alRazi dan al-Asrar. Al-Razi telah menghasilkan buku berjudul al-Hawi. Buku ini telah dijadikan rujukan di Eropah dalam bidang kimia. Begitu juga buku Ibn Sinaberjudul al-Qanun menjadi bahan rujukan di Eropah. Dalam bidang perkilangan, misalnya kilang membuat senjata di kota-kota besar Islam seperti Cordova dan Baghdad telah memberikan sumbangan besar kepada Eropah. Dalam bidang matematik pula, ramai penuntut Eropah yang datang belajar ke Andalus pada zaman pemerintahan Islam. Kebanyakan mereka telah menjadi pakar dalam bidang tersebut, antaranya Adelard dan Morley dari Britain. Adelard telah berguru dengan orang Islam dan beliau telah menterjemahkan karya al-Khawarizmi yang menulis tentang teori geometri dalam matematik dan statistik. Beliau telah menggunakan nombor Arab dalam terjemahannya. Seorang lagi tokoh matematik Eropah ialah Leonardo Fibonacci of Pisa. Beliau telah mempelajari ilmu matematik dengan orang Islam di Andalus. Karya- karya beliau antaranya Liberab’ci telah dijadikan bahan bacaan asas ahli matematik di Eropah. Begitu juga George Purbach, pakar matematik dari Vienna pada abad ke-15M banyak berpandukan kajian yang dilakukan oleh ahli matematik Islam seperti Ibn al-Zarqiyali. Beliau mahir dalam matematik rajah segi tiga. Dalam bidang astronomi terdapat beberapa karya karangan Abu Ma’syar dan al-Khawarizmi. Karya mereka telah diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Adelard of Bath dan John of Siville. Karya al-Battani juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Alfonso X. Ahli astronomi Eropah bernama Romond telah menulis karya astronominya berdasarkan karya Ibn alZarqiyali (Azarchel). Ibn al-Zarqiyali mahir dalam menentukan gerhana matahari dan telah mencipta sebuah kompas untuk menentukan jarak antara bulan dan bumi dan di antara bintang-bintang dan matahari. Dalam bahasa Eropah ter dapat beberapa istilah astronomi yang dipinjam daripada bahasa Arab. Antaranya ialah alsumut dan nadir (nazir). Umat Islam juga telah berjaya mencipta kompas yang digunakan dalam pelayaran di laut. Dengan itu pelayaran di laut dan kegiatan perdagangan telah berkembang dengan lebih pesat.Muhammad bin Musa telah mencipta astrolab (jam matahari). Beliau juga mencipta sebuah alat yang dapat mengukur bulatan dunia. Pada abad ke12M, Abu Solet telah mencipta sebuah alat yang dapat menimbulkan semula kapal yang sudah tenggelam. Dalam bidang botani pula, umat Islam telah memberi sumbangan yang besar. Di kota-kota besar seperti Cordova, Kaherah, Baghdad dan Fez terdapat taman bunga yang cantik dan indah. Menurut Sarton, pencapaian umat Islam dalam bidang botani adalah jauh lebih hebat daripada pencapaian yang pernah diwarisi bangsa Yunani. Pada abad ke-12M, Ibn Arabi telah menulis sebuah buku tentang botani. Al-Ghafiqi dari Cordova telah menerbitkan sebuah buku tentang tumbuhtumbuhan dan 50 jenis pohon buah-buahan. Sementara Ibn Sina turut

menghasilkan sebuah buku yang mengulas tentang tumbuh tumbuhan. Ibn alBaytar yang berasal dan Andalus telah menyusun sebuah buku yang menyenaraikan 1400 jenis dadah yang boleh diproses daripada binatang, tumbuh-tumbuhan dan bahan galian. Karyanya yang berjudul Kitab al-Mughni fi al-Adwiyah al-Mufradah merupakan sebuah buku yang paling perpengaruh dalam bidang farmakologi. Berikutnya, karya-karya botani yang berkaitan dengan perubatan telah dihasilkan oleh para pengkaji yang tinggi di wilayahwilayah Islam. Segala kajian itu telah membantu mengenal pasti jenis akar kayu dan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat dan dapat digunakan dalam bidang perubatan. Umat Islam turut menghasilkan kain dan kertas bermutu tinggi melalui kemajuan teknologi yang mereka miliki. Dalam bidang pertanian, mereka telah membina kincir air dan kincir angin. Dalam bidang seni muzik pula, pada abad ke-12, didapati karya-karya penting yang dihasilkan oleh orang Islam tentang muzik telah diterjemahkan ke bahasa Latin. Terjemahan ini dilakukan di Toledo. Ahli muzik Eropah, Franco ofCobogne (1190M) telah mengikut jejak al-Kindi dalam bidang seni muzik. Setelah itu muncul pula John of Garlanddengan karyanya berjudul Ochetus yang mengkaji tentang nada suara yang diambil daripada kaedah nada suara muzik Arab. Dalam bidang bahasa, sastera dan seni ukir, banyak karya bahasa dan sas tera dalam bahasa Arab telah diterjemahkan ke bahasa-bahasa Eropah. Istilahistilah Arab seperti sukkar (sugar), kimia (alchemy), arsyek (cheque) dan ba nyak lagi telah dipinjam oleh bahasa Eropah. Tidak kurang pentingnya tentang ilmu pelayaran Islam. Ramai tokoh ahli pelayaran Islam yang menjadi terkenal antaranya ialah al-Mas’udi, Ibn Jubayr dan Ibn Battutah. Dalam bidang ketenteraan pula, taktik peperangan yang digunakan oleh tentera Islam sejak zaman Nabi Muhammad (saw) banyak mempengaruhi taktik dan strategi peperangan pada zaman moden. Ringkasnya, banyak aspek keintelektualan Islam telah ditiru oleh bangsa Eropah sehingga melahirkan satu perubahan besar dalam sejarah tamadun di Eropah. Namun begitu, nilai-nilai murni yang terkandung dalam tamadun Islam tidak dimanfaatkan oleh masyarakat Barat bagi mengukuhkan lagi ta madun mereka, malah mereka menggantikannya dengan nilai-nilai kebendaan sematamata. Justeru, lahirlah era penjajahan bagi mengejar harta kekayaan tanpa batas dan sempadan.

Akibatnya kaum cendekiawan yang terdiri daripada ahli-ahli sains berasa mereka ditekan dan dikontrol. pemikiran. politik dan ilmu pengetahuan. Sementera masanya pula menurut Encyclopedia Americana ialah tempoh 1000 tahun. Gereja Kristian yang sangat berpengaruh. Situasi ini wujud kerana tindakan dan cengkaman kuat pihak berkuasa agama. Eropah dilanda zaman gelap (dark age).SUMBANGAN ISLAM KEPADA TAMADUN DUNIA SEBELUM tiba zaman Renaissance. yang bermula antara zaman kejatuhan Kerajaan Roman dan berakhir dengan kebangkitan intelektual pada kurun ke-15 Masihi. Sesiapa yang . Gereja serta para paderi mengongkong pemikiran masyarakat dan juga politik. Pemikiran mereka ditolak. Mereka berpendapat hanya gereja sahaja yang berkelayakan untuk menentukan kehidupan. "Gelap" juga bermaksud tiada prospek yang jelas bagi masyarakat Eropah. Maksud dark age ini ialah zaman masyarakat Eropah menghadapi kemunduran intelek dan kelembapan ilmu pengetahuan.

Ibnu Masarrah. Sebelum lebih kurang tahun 1200. alFarabi. lebih asli. supplemented and transmitted to make possible the renaissance of Western Europe. the Arabic-speaking peoples were the main bearers of the torch of culture and civilization throughout the world. Mereka tidak menterjemah bahanbahan ilmiah itu daripada bahasa Yunani. astronomi. lebih penting berbanding ilmu-ilmu Rom Timur. dan muzik.mengeluarkan teori yang bertentangan dengan pandangan gereja akan ditangkap dan didera malah ada yang dibunuh. Beberapa kota besar di Timur Tengah telah menjadi kata ilmu pengetahuan seperti Iskandariah. Bagi memenuhi kehendak baru masyarakat intelek Eropah ini. Sewaktu pemerintahan khalifah-khalifah Abbasiyah yang mashyur. Ibnu Miskawayh al-Razi. metafizik. Diringkaskan cerita sejarah. etik. gerakan intelek telah mula berjalan. usaha terjemahan telah dibuat terhadap bahan-bahan ilmiah dari negara-negara Islam. astronomi. Eropah masih diselimuti kegelapan dan kemunduran! Dunia telah diperlihatkan tentang betapa hebatnya perkembangan intelektual dan ilmu pengetahuan di dunia Islam antara kurun ke-9 hingga ke-12. . fizik. Bahasa Yunani Rom Timur jauh sekali daripada bahasa klasik. Sebuah institusi bernama BaitulHikmat telah secara langsung membantu operasi ilmiah ini dengan jayanya. the medium through which ancient science and philosophy were recovered. 2. Charles Singer dalam bukunya A Short History of Scientific Ideas to 1900 menyenaraikan tujuh alasan mengapa tindakan terjemahan lebih banyak buku berbahasa Arab. kimia. politik. Ibnu Rusyd Ibnu Bajja. Harun al-Rashid (786-809) dan al-Makmun (813-833) wilayah-wilayah Islam khasnya di Baghdad telah disuburkan dengan kemunculan ahli-ahli fikir besar seperti al-Kindi. Ibnu Sina. al-Mansur (754-75). perubatan. Diskusi akademik yang melibatkan tajuk besar seperti metafizik. dan Ibnu Khaldun. (h 175-176): 1. dan mestilah bekerjasama untuk mewujudkan kebajikan bagi manusia (Joseph H Lynch. al-Khawarizmi. politik. Manakala Dante (1265-1321) berpendapat keduadua kuasa itu hendaklah masing-masing berdiri sendiri. Ini bermakna sewaktu dunia Islam sudah menikmati kemajuan dan tamadun yang tinggi. Philip K Hitti dalam bukunya The Arabs: A Short History menukilkan seperti berikut: "Moslem Spain wrote one of the brightest chapters in the intellectual history of medieval Europe. fizik dan seumpamanya dibahas secara terbuka dan ilmiah. Dan Timur yang dimaksudkan itu ialah Timur Tengah. Between the middle of the eighth and the beginning of the thirteenth centuries. Dalam politik. psikologi. Bahasa yang digunakan oleh Aristotle sukar difahami oleh rahib-rahib yang menjaga manuskrip-manuskripnya. golongan cendekiawan sentiasa memberontak terhadap dan kongkongan gereja tersebut. Tetapi bahasa Arab klasik pula mudah difahami oleh setiap orang berpendidikan tinggi yang bertutur dan menulis bahasa Arab. geografi. Harran. 172-174). matematik. Mereka menjadi pemikirpemikir dalam bidang-bidang falsafah. gereja sering bersaing dengan kuasa-kuasa kerajaan. etik. Pada kurun kedua belas. Ibnu Haitham. Kawasan Islam yang dekat dengan Eropah ialah Sepanyol. St Augustine (m 430) sebelumnya juga berpendirian demikian. 1992. Cerdik pandai Eropah mula bersikap lebih berminat untuk tahu dan lebih ghairah terhadap kebudayaan bangsa Timur yang telah lama maju." (h 174-175). Biasanya apa yang berlaku di Eropah pada abad pertengahan itu ialah kuasa gereja lebih kuat dan adakalanya terjadi semacam kerjasama. optik. perubatan. ilmu-ilmu Islam lebih teratur. Thomas Aquinas(m 1274) seorang ahli fikir zaman ini mengeluarkan teori "negara wajib tunduk kepada kehendak gereja". Di sini perkembangan intelek juga berlaku dengan pesat. Ibnu Tufail. al-Biruni. Antiok dan Baghdad.

seorang uskup bekerja menterjemah buku di Toledo. misalnya Almagest karya Ptolemy dan Canon karya Ibnu Sina. Michael Scot telah membuat terjemahan ke bahasa Latin. Beliau menghabiskan banyak masa di Toledo dan menimba ilmu-ilmu Arab dari guru-guru Kristian tempatan. Pada tahun 1250. iaitu kitab perubatan (1993. buku Ihsa al-ulum oleh al-Farabi. Parva Maturalia dan De Substancia Orbis. 168-69). . Herman dari German. Pada tahun 1256. Sebuah kutub khanah dan akademi telah ditubuhkan di Cordova dalam tahun 970 M dan badan-badan yang serupa muncul di Toledo dan beberapa tempat lain. Dalam zaman pertengahan bahasa dipelajari secara bertutur dan bukunya daripada tatabahasa Yunani. Beliau menterjemah karya al-Khawarizmi – Arithmetic-dan diperkenalkan kepada Barat.3. juga beberapa buah buku tentang Astronomi. beliau menyalin dari bahasa Arab buku Rheforica oleh Aristotle dengan memakai alasan-alasan alFarabi. Banyak daripadanya amat panjang. Penterjemah terkemuka menurut Charles Singer ialah Gerard of Cremona (1114-87). Mengenai Rusyd pula. De Generatione et Conruptione. tetapi jarang sekali untuk bahasa Yunani. komentar-komentar beliau tentang buku falsafah Greek De Caelo et Mundo. Risalat al-aqli Wa al-Ma’qul oleh al-Kindi. Maqasid al-Falsafah oleh alGhazali. Bantuan daripada orang Yahudi diperolehi untuk bahasa Arab. Keseluruhan kecenderungan ilmu Rom Timur mengarah kepada teologi falsafah dan ilmu sains. Antara penterjemah Barat perintis daripada bahasa Arab ke bahasa Latin ialah Adelard of Bath (c 1090 – c 1150) yang telah pergi ke Sepanyol dan kepulauan Sicily. Saluran-saluran perniagaan dengan Barat sama ada secara langsung dengan Islam ataupun melalui wilayah-wilayah asing terkepung di dalam Empayar Rom Timur. Di Toledo beliau telah menyusun apa yang disebut "jadual Toledo" yang telah mencapai suatu tahap kejituan yang tinggi. Khidmat beliau yang terkemuka ialah bidang matematik. Alpetragus adalah seorang daripada ahli astronomi yang terakhir. Beliau telah berjaya menterjemah buku berbahasa Arab ke Latin tidak kurang daripada 92 buah karya Arab yang lengkap. De Enima. Satu bidang sains di Sepanyol yang lebih progresif ialah astronomi. Mereka juga menterjemah buku-buku falsafah. Di pihak lain pula Islam sedang berundur di Barat. Metaphysica. beliau menyalin buku ulasan dari Ibnu Rusyd terhadap buku Phoetics karangan Aristotle. Seterusnya beliau menulis suatu dialog terkenal Natural Questions yang merupakan sejenis ikhtisar permulaan tentang ilmu sains Arab. 7. Beliau telah menterjemah beberapa bab dari kitab al-Syifa’ oleh Ibnu Sina. Buku al-Syifa’ oleh Ibnu Sina yang telah juga diterjemah ke bahasa Latin telah diterbitkan di bawah tajuk Sufficientia Physicorum di mana ahli fikir Barat Roger Bacon sering membuat rujukan. 178). Metarologica. 6. Di antara penterjemah-penterjemah cemerlang Eropah waktu itu ialah Gundissalines (1130-1150). Beliau menulis buku teks astronomi untuk mengganti teori-teori Ptolemy dengan suatu sistem planet yang benar-benar sepusat dan berjaya menyediakan cadangan-cadangan kepada Copernicus (1993. Ketua ahli-ahli astronomi Sepanyol dikenali oleh orang Latin sebagai Arzachel. beliau telah menterjemah ulasan Ibnu Rusyd terhadap buku Ethica Nicomachaea karangan Aristotle. Physica. 5. Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd. Beliau juga menterjemah karya Euclid daripada bahasa Arab. Kuasa Kristian Latin tidak mencapai kemajuan di dalam menduduki Wilayah Rom Timur. Canon ini ialah Canon fi al-Tibb. Pada tahun 1240. 4.

Sementara buku-buku saintifik pula. Buku lain seperti al-Nafs al-Insani juga diterjemahkan dan diberi judul De Anima Humana (M M Sharif. Universti-universiti ini menjadi pintu masuk ilmu-ilmu dari dunia Islam secara rasmi kepada masyarakat Eropah pada abad pertengahan. Buku perubatan Ibnu Sina iaitu Qanun Fi al-Tib dipelajari di Eropah hingga abad ke-17.Robert dari Chester (1110-1160). beliau telah mendirikan Universiti Neples dan di sini ilmu pengetahuan dari dunia Islam itu telah dipelajari. merupakan antara orang yang mula-mula menterjemah al-Quran. Terjemahan-terjemahan tersebut telah memberi makna besar terhadap tamadun Eropah seperti yang disebut oleh Philip KHitti di atas. la juga ada membuat saduran dan penyesuaian beberapa passage dari Futuhat alMakkiyah hingga ia sendiri boleh menulis hal-hal berkenaan dengan sufis. A History of Muslim Philosophy. Terjemahan buku-buku Ibnu Rusyd yang mereka lakukan menjadi bahan-bahan akademik yang sangat berpengaruh. Moses ben Maimon (1135-1204) dari Cordova. . metafizik dan etika berasaskan pemikiran al-Farabi. St Thomas Aquinas merujuk kepada Ibnu Sina dalam karyanya guaestiones disputaEae de veritate (Permasalahan yang dipertikaikan mengenai kebenaran). akidah dan falsafah. Sewaktu di England. Ketika Frederick II memerintah Itali. Buku Maqasid telah diterjemah ke Latin diberi tajuk Logika et philosophia Algazelis Arabic oleh Gundisalvas dan diterbitkan di Venice pada 912/1506. Kerja-kerja terjemahan diperhebatkan. 1966. h 1360).Ibnu Gabirol. bukan sahaja di kalangan golongan skolastik. Beliau telah menterjemah Asma’al-Husna oleh Muhyi al-Din ibn Arabi. Usaha-usaha mempelajari falsafah Aristotle serta sejarah besar ulasan-ulasan teks yang dibuat oleh orang-orang Islam dari Baghdad dan Sepanyol dalam bidang-bidang epistemologi. Kemunculan Universiti Paris sebagai pusat pembelajaran adalah antara sebab penting ke arah perkembangan bidang falsafah dalam abad ketiga belas. Cendekiawan Paris sibuk mempelajari buku-buku yang berjudul Deintellectu et intelligibili kerap merujuk kepada Ibnu Rusyd sekerap rujukannya terhadap Aristotle. Penterjemahan beliau bagi karya al-Khawarizmi Algebra telah berjaya diperkenalkan kepada orang Latin. al-Ghazali dianggap ahli teologi dan falsafah. Pengaruh Ibnu Rusyd di Eropah menurut Bertrand Russell sangatlah kuat. beliau menterjemah teks alkimia yang mula-mula sekali terbit dalam bahasa Latin. Nama-nama Yahudi yang terkenal pada zaman tersebut ialah seperti Solomon ibn Gabirol (1021-58) dari Sarafossa. Pengaruh al-Ghazali juga didapati sangat kuat. Tetapi ia juga yang memberi inisiatif kepada pihak Kristian supaya melancar serangan moral menentang Islam. pernah tinggal di Sepanyol. Dalam konteks ini. Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd telah berlaku. Miguel Asin Palacios telah mempelajari bukan sahaja buku Tahafut alFalasifah oleh al-Ghazali malah lain-lain buku beliau seperti Maqasid. Proses penterjemahan pelbagai ilmu dari Timur khasnya Sepanyol ini dibantu juga oleh pelajar Yahudi. tetapi juga di kalangan satu kumpulan besar pemikir bebas bukan profesional (a large body of improfessional free-thinkers) yang menafikan keabadian (immotality). beliau menghasilkan jadual-jadual astronomi bagi garis bujur London berdasarkan karya al-Battani dan garis lintang pula berdasarkan karya al-Khawarizmi. Raymond Lull (633-716/1236-1316) telah mempelajari bahasa Arab di Majorea dan falsafah Islam di Bugia di Tunisia. Universiti Paris dibina pada tahun 1236. kemudian Universiti Bologna dan Oxford di London. Bahasa Arab adalah bahasa pertuturan waktu itu. Bahan-bahan tersebut dipelajari oleh para sarjana dan pelajar-pelajar tempatan.

Paris. Nusantara adalah daerah yang subur dan kaya dengan pelbagai hasil bumi dan pertanian. (Russell.Sementara di kalangan ahli falsafah profesional. Nusantara mewarisi suasana yang lemah dan mundur justeru kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah telah jatuh ke tangan bangsa Tartar. matematik. Kenapakah suasana maju dan cemerlang itu tidak terjadi di alam Melayu walaupun Islam dan ilmu-ilmu dari dunia Islam Timur Tengah telah dipelajari sejak abad ke-13 lagi? Cuba kita bandingkan hakikat ilmu di Nusantara dan di Eropah itu bagi mengenal pasti apakah yang menyebabkan kita terbelakang atau mundur. Kaum wanita pula yang tertekan oleh pelbagai diskriminasi telah mendapat ilham dan semangat baru apabila membaca buku-buku Ibnu Rusyd mengenai wanita dan hak-hak mereka. walhal daerah Nusantara ini bukan seperti Antartika. the task of maintaining the unity of the Islamic Community passed to the sufis. beliau menyebut "daripada buku-buku Ibnu Rusyd!". kimia. dan algebra. Sebab itu ilmu-ilmu yang kita sifatkan sebagai "akademik" itu berkembang pesat di Eropah dan akhirnya mereka maju. Kumpulan-kumpulan Sufi kemudiannya mengambil peranan menjaga Islam. Christopter Colombus sendiri mendapat ilham daripada Ibnu Rusyd. The Sufi orders gradually became stable and disciplined foundations and some of them spread over wide areas. Kesedaran ini telah menimbulkan gerakan feminisme dan ia dipelopori oleh Dubois di Perancis dan Ockham di England iaitu kira-kira dua abad selepas kematian Ibnu Rusyd. perubatan. akhlak (Etika). Eropah menerima ilmu-ilmu dari dunia Islam sewaktu umat Islam berada dalam kekuatan dan kemajuan. dan Koln. beliau dihalang oleh pelbagai pihak terutamanya sekali gereja. 39). " (dipetik oleh A H Johns 1993. Tetapi beliau bertekad mahu meneruskan juga ekspidisi berbahayanya. Oxford.Mereka digelar pengikut Ibnu Rusyd. Maksudnya setelah berlaku serangan bangsa ganas itu. a development rising from the close relationship between the sufi shaikh and his disciples. Bologna. the sufi missionary spirit and the popular basic of the movement. Dan mereka ini mengembangkan aktiviti mereka ke wilayah-wilayah yang lebih luas. Ilmu-ilmu yang diterjemah itu melewati ilmu-ilmu falsafah. logik. Ilmu pengetahuan dari Timur Tengah yang dibawa ke alam Melayu bukanlah seperti yang terjadi di Eropah. Lahir Universiti-universiti Neples. Makna penting walaupun ringkas paparan di atas ialah bangsa Barat khasnya Eropah telah mengambil inisiatif besar menterjemah malah mempelajari pelbagai jenis ilmu dari dunia Islam Sepanyol dan lain-lain wilayah di Timur Tengah. peminatnya yang utama ialah ahli-ahli Mazhab Franciscan dan mereka yang berada di Universiti Paris. Apabila ditanya di manakah beliau mendapat ilmu dan keberanian untuk pelayaran itu. orang-orang Sufi telah muncul dan berfungsi menyelamatkan Islam. astronomi.Dalam usahanya untuk menyeberangi lautan Atlantik. Orang-orang penting di abad pertengahan seperti Sigervan Brabant dan Boethius adalah antara pengikut-pengikut Ibnu Rusyd hingga mereka mendapat kemurkaan pihak gereja. akhirnya Eropah berjaya melepasi zaman gelap meluncur menuju zaman Renaissance. Pada tahun 1258 M atau pun abad ke-13. 413-421). Ilmu-ilmu dari dunia Islam telah membawa kejayaan kepada bangsa Eropah. . A H Johns dalam eseinya muslim mystics and historical writing mengungkapkan apa yang telah disebutkan oleh Gibb tentang hal kejatuhan ini: "After the capture of the caliphate. Para sufi pengembara telah melakukan pengembaraan hingga ke Nusantara. Kota Baghdad telah ditawan oleh bangsa ganas Tartar tersebut. Menurut para pengkaji pengaruh Ibnu Rusyd setidak-tidaknya terus berpengaruh selama empat abad di Eropah.

1980. Tauhid. ilmu pengetahuan khasnya agama dan tasawuf berkembang pesat. Sarjana Sastera Melayu Klasik dari Russia Vladimir I Braginsky dalam "pendahuluan" untuk bukunya Tasawuf dan Sastera Melayu mengungkapkan bahawa di Nusantara ini tasawuf telah diserap masuk ke dalam kehidupan umat Melayu: "Sejak akhir abad ke-14 terutama sekali abad ke-16-17 tasawuf selalu memainkan peranan yang sangat penting dalam sejarah. Amalan-amalan sufi ini adalah pada peringkat untuk menebal keyakinan dalam hati dan menjalinkan keakraban yang tinggi dalam konteks hubungan intim dengan Tuhan. Tariqat-tariqat itu ialah Qadariyyah. . Berkat dan keistimewaan mereka telah menyebabkan berlaku perkahwinan dengan wanita tempatan. ditambah lagi dengan cerita-cerita Hikayat pahlawan-pahlawan agung seperti Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah yang dibaca untuk memulihkan semangat orang-orang Melayu untuk menentang Portugis pada 1511. la bermula dengan 14 jenis tariqat kemudian berpecah lagi kepada 163. 75). Acheh (1511-1650 M) memaparkan para sultan yang berminat kepada agama. Jadi kalau dicampur dengan yang asal. Bukhari al-Jauhari dan lain-lain. Syatariyyah. Sultan Iskandar Muda dan Sultan Safiatuddin. Raja Ali Haji adalah antara keluarga diraja yang menjadi alim dalam bahasa dan agama terutamanya usuluddin dan tasawuf. ayah Raja Ali adalah seorang yang sangat gemar pada ilmu agama. 32). 17). (Azyumardi Azra. Selain daripada tariqat ini ada lapan lagi tariqat yang besar.Mereka berjaya menyebarkan Islam kepada penduduk Nusantara dalam semua lapisan masyarakat. Semangat toleransi yang menjadi kelaziman dalam tasawuf mazhab Ibn Arabi yang agung itu serta juga kecekapan dan kefasihan mubaligh-mubaligh sufi yang tahu jalan-jalan menuju hati. Raja Ahmad. al-Quran dan al-Hadith serta lain-lain terus dipelajari. Syadiliyyah. Samsuddin al-Sumatrani. Hamzah Fansuri terkenal dengan buku-buku tasawuf aliran Wujudiah. Rifaiyyah. Mengikut Prof Naguib. Sewaktu pemerintahan Sultan-sultan Iskandar Thani. (1993. agama dan budaya di kawasan Melayu – Indonesia yang maha luas itu. Nuruddin al-Raniri. Melaka (1400-1511) juga menampilkan hal yang serupa. Raja-raja Riau juga berminat pada ilmu pengetahuan agama dan kesusasteraan. xi). Tijamiyyah dan Alawiyyah (Naguib. Bandar Penyegat menjadi pusat pengajian Islam dan banyak menerbitkan buku-buku bidang itu. Pelajar-pelajar Melayu-Indonesia yang mendapat didikan di Makkah dan Madinah pada musim haji atau selepas musim haji kembali ke Nusantara dan mengembangkan ilmu-ilmu itu kepada masyarakat setempat. Abdul Rauf Singkel. baik para intelek dan aristokrat yang terpelajar mahupun rakyat jelata. 1963. maka bertambah luaslah kegiatan pengislaman. Daripada sembilan tariqat ini terdapat banyak lagi organisasi yang lain. Lahir di sini pujangga Hamzah Fansuri. menjadikan 177 tariqat. Samudra Pasai (1280-1400) adalah tempat penulisan kitab-kitab agama dan kesusasteraan Melayu. bagi tersebar luasnya Islam di kalangan mereka. Ahmadiyyah. tariqat Naqsyabandiah adalah antara yang terbesar. tetapi yang masih kekal hingga ke hari ini berjumlah 76 jenis tariqat sahaja (Abu Hassan Sham. Selain itu ilmu-ilmu asas Islam seperti Fekah. 1995. Chistiyyah. Pusat pengajian agama didirikan. Suasana yang serupa lahir di Johor-Riau (1650-1800). sangat mempermudahkan bagi masuknya agama Islam ke dalam semua strata masyarakat. Cukup dikatakan bahawa bentuk Sufi ternyata bentuk yang paling sesuai dengan mentalitas rakyat-rakyat di dunia kepulauan itu.

psikologi. Buku ini sangat komprehensif tentang tajuk yang dibicarakan di atas. usuluddin. Inilah persoalan yang perlu diperhatikan. Umat ini "maju" hanyalah dalam konteks yang terhad. fizik. Perkembangan rasionalisme dan saintifik yang disebutkan oleh Naguib juga adalah dirujuk dalam perkembanganperkembangan ini dan dari sudut perubahan dari Hudisma-Buddisma kepada Islam bukan seperti yang berlaku di Eropah di abad pertengahan. matematik. Antiokh iaitu kota-kata intelek dan saintifik sebaliknya dari Makkah dan Madinah. Namun seperti yang disebutkan di atas. Jadi inilah ilmu-ilmu yang dipindahkan ke Nusantara. maka ilmu yang disebutkan itu tidak sampai ke sini. Harran Iskandariyah. kemanusiaan dan kebudayaan. Ilmu ini diambil dan dipelajari secara serius di Eropah iaitu di Pusat-pusat pengajian tinggi yang telah disebutkan di atas. Alam Melayu didominasikan oleh faham ketuhanan. tetapi sejarah memaparkan umat ini kalah lalu tanah air yang subur ini dijajah. Oleh itu kita terkebelakang hingga kini. Sebab utama di sini ialah bangsa asing itu memiliki kecekapan yang lebih tinggi berbanding dengan kebolehan umat Melayu di daerah ini. bahawa citra Islam yang tiba di kawasan kita pada abad ke-13 itu adalah citra Islam yang sudah lemah dan mundur. politik. Ilmu-ilmu yang mampu menjana kemajuan dalam erti yang lebih luas tidak sampai ke daerah ini. Setelah mengesan sejarah dan perkembangan pemikiran umat Melayu di Nusantara ini.Peminat-peminat persuratan klasik atau para pembaca yang berhasrat untuk mengetahui buku-buku dan corak ilmu dalam bidang-bidang sastera. Penjajahan yang berlaku hanyalah menambah parah pada situasi masyarakat yang sudah lemah! SUMBANGAN TAMADUN ISLAM KEPADA DUNIA ISLAMISASI ILMU PENGETAHUAN Islam tidak pernah membezakan antara ilmu islam dan bukan islam Semua ilmu itu adalah bersumberkan Allah S. kisah nabi-nabi dan sebagainya bolehlah membaca buku Tenku Iskandar Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad (1995).W. tasawuf. ilmu-ilmu yang ada itu tidak luas dan tidak dapat menyelamatkan umat ini apabila diserang oleh contohnya bangsa-bangsa Barat. Sebaliknya setelah umat Islam parah diserang dan ditawan oleh bangsa Tartar dan Baghdad jatuh ke tangan mereka pada tahun 1258 M. Bangsa Melayu dan lain-lain suku bangsa di kawasan ini telah menikmati kemajuan-kemajuan dalam bidang ini. dan optik muzik. astronomi. Ilmu-ilmu yang mengalir ke Eropah meliputi ilmu-ilmu yang mampu memajukan pemikiran dan pencetusan idea-idea saintifik seperti falsafah. penulis berpendapat senario pemikiran. Contoh penerokaan ilmu ialah: Ilmu Kimia Ilmu Perubatan Ilmu Matematik . seperti yang telah disentuh di atas. Dua kata ini adalah kota agama yang penting dalam Islam dan ilmunya juga adalah ilmu-ilmu agama dalam gugusan usuluddin dan syariah serta kaya dengan amalan tasawuf. Ilmu yang tiba bukanlah dari Baghdad. perubatan. fekah. etik. kimia. Penerokaan ilmu sains membentuk pengaruh yang mendalam terhadap perkembangan ilmu sains barat. Penentangan yang keras memang ada di lokasi-lokasi serangan yang terjadi. Tidak seperti yang terjadi di Eropah di abad pertengahan.T Tidak timbul isu islamisasi ilmu pengetahuan di zaman kegemilangan islam Ramai ulama islam yang terlibat secara langsung dengan ilmu sains Ulama islam juga tidak menentang teori-teori sains yang baru diterokai. falsafah hidup dan budaya orang-orang Melayu dahulu berlegar-legar sekitar agama dan kesusasteraan.

W. Pemisahan ini memberi kesan yang besar kepada ilmu pengetahuan Timbulnya keresahan ilmuan islam dan meraka merasakan betapa perlunya roh islam dikembalikan kepada ilmu-ilmu yang dianggap sebagai “ILMU DUNIA” Slide 7 PRINSIP ISLAMISASI ILMU Menurut Muhammad Qutb.ILMU KIMIA Tokoh islam yang terkemuka ialah Jabir Ibn Hayyan ( Gebber) Menghasilkan kitab ilmuan seperti : Kitab al-Tarakib Kitab al-Kimya Kitab al. perasaan kehambaan. rendah diri. Slide 8 Syarat-syarat ini hampir sama dengan prinsip-prinsip Dr Ismail Raji al-Faruqi yang menjadikan Allah s. kesyukuran.De pestilential – De peste ) yang menjadi hasil kajian perubatan tahun 1498M-1866M Kitab lain: Kitab al –mansuri Kitab al-hawi Tokoh lain ialah: Ibnu sina ( avicenna) Ali ibnu abbas ( Hally abbas) Ibn Al-Khatimah Rajah 1: Muka surat ini mempunyai maklumat mengenai otak dan bahagiannya lmu Matematik Tokoh islam yang terkemuka ialah : Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi Banu Musa Ibnu Syakir Al – khawarizmi Isu islamisasi ilmu hanya berlaku setelah bermulanya permindahan ilmu daripada orang islam kepada bukan islam Perubahan yang ketara adalah pemisahan ilmu tersebut dengan unsur keagamaan atau ketuhanan. sesuatu ilmu yang menepati kehendak islam mestilah memenuhi ciriciri berikut: Ilmu yang dipelajari itu mestilah ilmu yang mendekatkan dirinya kepada iman.Sab’een Orang pertama yang menemui asid sebagai contoh : Asid nitric Asid citric ILMU KEDOKTORAN Tokoh islam yang terkenal ialah Al-Razi ( Latin: Rhazes) Kitab yang dihasilkan ialah Taqwim al – abdan fi tadbir al.insan ( Latin: Liber de variolis et morbilis. makhluk dan alam.T KEDUA : Kesamaan Ciptaan ( Makhluk) KETIGA: Ilmu pengetahuan dan kesatuan hakikat KEEMPAT: Kesatuan Hidup KELIMA: Kesatuan manusia KEENAM: Integrasi antara wahyu dan akal KETUJUH: Kesyumulan Manhaj dan Wasail ( ideologi yang menyeluruh) Slide 9 .t sebagai paksi kepada islamisasi ilmu pengetahuan. kebaikan. bukannya ilmu yang menggangu kesejahteraan manusia dan keselamatan kemakmuran. Prinsip-prinsip tersebut ialah: PERTAMA : Keesaan Allah S. dan tawaddhuk kepada Allah dan manusia Ilmu itu mestilah memberikan manfaat kepada manusia. tauhid.w.

Seorang daripadanya ialah Abu Sahl Masihi (ahli flzik Kristian) Beliau juga berhubung rapat dengan para saudagar Kristian Syria. pendahuluan yang ditulis oleh Al Razi dalam kitabnya Shukuk ‘ala alinusor Setelah diterangkan sebab beliau mengarang buku tersebut.t Slide 14 Budaya ilmu islam adalah lahir daripada dorongan kehidupan beragama yang mana matlamat utamanya ialah mengabdikan diri kepada Allah s. Mencari rezeki dengan menggunakan ilmu yang dimiliki tidak bertentangan dengan ajaran islam.” Slide 21 . Slide 11 IlMU SAINS LATAR BELAKANG SEJARAH ANTARA ISLAM DAN KRISTIAN RUJUK HANDBOOK Slide 12 TABIAT PERHUBUNGAN ANTARA GURU DAN MURID PERBANDINGAN DENGAN TAMADUN MODEN PERBANDINGAN ANTARA ULAMA ISLAM DAN SEBAHAGIAN PENDIDIK KINI ( RUJUK HANDBOOK) Slide 13 ISLAMISASI ILMU DAN KECEMERLANGAN AKADEMIK Islamisasi ilmu seharusnya: Dapat mengembalikan roh ilmu berteraskan ketuhanan Dapat melahirkan kecintaan ilmu Dapat mengembalikan peranan sebenar risalah ilmu dalam kehidupan manusia Dapat mengembalikan pengabadian secara total kepada Allah s. tujuannya adalah untuk mempelajari nama-nama orang Yunani serta sebutan dan ejaan istilah perubatan yang betul.w. ensiklopedia astronomi dan matematik Sepanjang hayatnya ditumpukan dengan mempelajari ilmu pengetahuan astronomi. Slide 20 BIDANG KAJIAN AL-BIRUNI Minatnya merangkumi skop yang luas iaitu: Sains Praktis Matematik Geografi Falsafah Fizik Astronomi ( Kajian Utamanya) Hal ini dapat dibuktikan melalui pengakuannya: “ Oleh kerana bidang saya adalah bidang astronomi dan sejak saya wujud di dunia ini lagi saya terkenal dengan ilmu itu dan saya tidak berniat untuk keIuar dari disipIin ilmu itu. Sebab-sebab berat sebelah: Mempunyai semangat kepartian atau memihak kepada sesuatu kepercayaan atau pendapat serta terlalu bergantung kepada sumber yang diperolehi. Tidak memahami sumber secara teliti Meletakkan kepercayaan pada yang tidak benar atau keyakinan yang berlebihan terhadap sesuatu yang tidak pasti kebenarannya Tidak meletakkan kejadian dalam hubungan yang sebenar Jahil mengenai hukum-hakam sesebuah masyarakat.T KEDUA : Kesamaan Ciptaan ( Makhluk) KETIGA: Ilmu pengetahuan dan kesatuan hakikat KEEMPAT: Kesatuan Hidup KELIMA: Kesatuan manusia KEENAM: Integrasi antar wahyu dan akal KETUJUH: Kesyumulan Manhaj dan Wasail Slide 10 Sebagai contoh. maka saya mahu berkhidmat kepada perbendaharaan baginda (Mas’ud) yang dikenali sebagai nikmat. Slide 15 ETIKA AHLI SEJARAH Ibnu khaldun mengkritik sikap ahli sejarah yang sering bersikap berat sebelah atau tidak jujur ketika memberikan pendapat. Slide 19 Beliau dapat menguasai tamadun besar ketika itu iaitu Arab dan Yunani. hanya islam yang menjanjikan kehidupan ilmu yang sejati yang membawa kesejahteraan dunia dan akhirat. sebuah bandar di luar Kath.t Kecemerlangan ilmu islam akan dapat dikecapi oleh ilmuan islam kini sekiranya budaya ilmu menjadi amalan murni dalam masyarakat islam. Beliau mempunyai hubungan erat dengan para intelek Islam dan Kristian.T sebagai tumpuan dalam paksi penerokaan ilmu.falsafah. matematik dan bahasa Beliau juga sering mengembara. Putera Abu Al Abbas Ma'mun Khawarazmshah Hidup sezaman dengan Ibnu sina ( pakar perubatan) dan ibnu Miskawayh( pakar etik) Karya agung beliau ialah Rasa'll al-Biruni. Slide 16 AL-BIRUNI Slide 17 BIODATA Nama penuhnya ialah Abū Rayḥān Muḥammad ibn Aḥmad Bīrūnī Berketurunan Tajik. Dilahirkan pada 15 September 978 di Birun. Digelar “ al-Biruni” yang merujuk kepada “orang asing” panggilan Khawarizm Beliau dianggap sebagai orang asing oleh penduduk khawarizm Slide 18 PENDIDIKAN Banyak memperolehi ilmu pengetahuan daripada Putera Raja Parsi. beliau mengakhiri dengan kata-kata : “Maka aku melakukan tugas ini sambil mengharapkan pahala Allah azawajala” Ahli sains islam sentiasa menjadikan Allah S.w.W.t sebagai paksi kepada islamisasi ilmu pengetahuan.w.W. Prinsip-prinsip tersebut ialah: PERTAMA : Keesaan Allah S.Syarat-syarat ini hampir sama dengan prinsip-prinsip Dr Ismail Raji al-Faruqi yang menjadikan Allah s. Sememangnya. dengan menulis kanun (undang-undang) Sina’at al-Tanjim (Seni Astronomi).

mengenai penemuan tersebut. samajuga seperti nyalaan yang muncul di sekeliling jasad yang membakar. Bab pertama menerangkan cara-cara mendapatkan .2426.Geodisi dan Statografi Slide 32 TRIGONOMETRI SFERA Al-Biruni menulis Kitab Maqalid ‘Ilm al-Hai’ah fi Basit al-Kurah Beliau juga menulis Jami’ al-Tarq al-Sa’irah fi Ma’rafah Awtar al-Da’irah yang membincangkan mengenai kaedah-kaedah dalam penemuan ukur lilit bulatan.2421. Al-Biruni menulis mengenai pergerakan matahari dalam sebuah buku berjudul Kitab al-Tatbiq fi Tahqiq Harakat alSyam yang berkaitan dengan teori ini. bulan serta matahari. Ia membincangkan tentang siang dan malam. 7. Karangan Qanun al-Mas’udi yang berkaitan dengan trigonometri mengandungi 10 bab. 0. Slide 25 TEORI GEOSENTRIK Beliau mengatakan bahawa sebarang teori baru tidak dapat diterima tanpa bukti sains yang kukuh.2 setiap tahun dan satu darjah dalam masa 72 tahun. Penyelidik moden mengesahkan penemuan al-Biruni ini.Beliau amat mementingkan pengetahuan matematik dan astronomi kerana ilmu tersebut amat berguna dalam kehidupan seharian.al-Lam’at&nbsp. 49 minit.248 hari. 365. Perkiraan yang telah dibuat oleh alBiruni ini hampir sama dengan angka moden iaitu 52. Slide 30 MATAHARI Al-Biruni mendapati senja (pagi dan petang) terjadi apabila Matahari berada 18 di bawah ufuk. Qanun al-Mas’udi adalah antara bukunya yang terakhir yang membincangkan perkara di atas dengan lebih terperinci. Slide 26 KALENDER DAN KRONOLOGI Beliau telah menulis satu risalah kecil yang menerangkan tentang siang dan malam yang juga dapat membuktikan panjang siang dalam setahun di kutub. Manakala buku Tasawwur Amr al-Fajr wa al Shafiq fi Jihat al-Gharb wa al-Sharq pula inembincangkan tentang terbitnya fajar. Bukunya yang bertajuk Tanqih al-Tawarikh &nbsp. mengubah takwin Sakkala kepada takwin Hijrah. Slide 27 MATAHARI Al-Biruni turut membuat kajian tentang Matahari dan perkara-perkara yang berkaitan seperti berikut: Sifat fizikal matahari Gerakan tahun Panjang tahun solar Fajar dan Senja Slide 28 MATAHARI Sifat fizikal matahari Matahari ialah jasad yang panas bagi letusan solar yang boleh diperhatikan apabila gerhana penuh. 5 jam.membincangkan tentang tarikh.398 dan 365. 265. Penentuan arah pengembaraan dan perjalanan berdasarkan kedudukan bintang Penentuan arah kiblat dan waktu solat berdasarkan pengetahuan tentang bintang-bintang dan kedudukannya Kedudukan garis lintang atau bujur sesuatu bandar juga dapat ditentukan berdasarkan kedudukan bintang. 44. Slide 29 MATAHARI Panjang tahun solar Beliau melapor kan ada empat rumusan yang berbeza iaitu 365. 5 jam dan 46 minit. 5 jam. Slide 22 TEORI ASTRONOMI Teori alam semesta Kosmogeni Teori geosentrik Kalendar dan kronologi Matahari Contoh kitab al biruni Slide 23 TEORI ALAM SEMESTA Al-Biruni menganggap bahawa alam semesta terletak di luar permukaan sfera yang terhad Beliau tidak bersetuju dengan konsep graviti alam semesta sebagai kuasa sebenar yang terlibat seperti yang dilihat daripada pengalaman ( Teori Aristotle) Celestrial Sphere ( Kedudukan bintang) Slide 24 KOSMOGENI Al-Biruni membincangan secara terperinci tentang asal-usul alam semesta dalam bukunya al-Tahdid Beliau menolak pandangan yang mengatakan bahawa dunia ini kekal. 54 dalam satu hari. bulan dan tahun. Beliau menulis di dalam buku &nbsp. Kiraan alBiruni ini tidak jauh perbezaan nya dengan kiraan moden iaitu 365 hari. contohnya: Penetuan musim dan pasang surut air laut dipengaruhi oleh matahari dan bulan. beliau mengira titik yang tertinggi di antara Matahari dengan Bumi bergerak satu darjah dalam masa 1/3 tahun. Gerakan tahunan Matahani bergerak mengelilingi Bumi. Al-Biruni membuat pengiraan bahawa terdapat 365 hari. Kalendar Jalali juga mendapat 365 hari. 48 ininit dan 47 saat. juga penerangan terperinci mengenai perbezaan takwiin. Selagi sesuatu teori alternatif yang sebenar belum ditemui maka wajarlah seseorang itu mempercayai dan menerima teori dan penerangan yang terdahulu. Slide 31 KARYA BELIAU DALAM ILMU MATEMATIK Tragonometri Sfera Arimetik orang India Cahaya dan Bunyi Graviti Ketumpatan Mekanik Berat dan Ukuran Geografi. maklumat tambahan mengenai kalendar orang India. Beliau berfikir bahawa gerakan mata hari yang perlahan dan cepat menggambarkan sesuatu orbit. Beliau telah mencipta sejenis alat untuk mengukur masa dan waktu di siang hari serta menulis buku mengenainya iaitu Ta’bir al-Mizan wa Taqbir al-Azman. dan 0.

&nbsp. Slide 37 KETUMPATAN Beliau dapat menyukat dengan betul ketumpatan bahan-bahan.&nbsp.&nbsp.&nbsp. Kajian demi kajian telah dilakukan dan .&nbsp.&nbs p.&nbsp.=&nbsp.&nbsp.&nbsp. Beliau mahir dalam bidang pengetahuan tentang peralatan.&nbsp. &nbsp.&nbsp.&nbsp.&nbsp.&nbsp.&nbsp.&nbsp.&nbsp.&nbsp. Penemuan al-Biruni ini sama dengan penemuan moden.&nbsp.&nbsp. mata air dan pninsip-prinsip yang berkaitan.&nbsp.&nbsp. Beliau menerangkan fenomena tentang banjir. Beliau menolak idea bahawa tempat asal bagi air ialah di atas bumi kerana tidak ada tempat asal bagi sesuatu objek.&nbsp.& nbsp. Beliau menolak pandangan Aristotle yang menganggap langit tidak mempunyai kuasa graviti.b&nbsp.&nbsp.&nbsp. memberikan maklumat tentang kawasan barat laut India.&nbsp.&nbsp. Beliau juga mendapati senja kala bermula atau berakhir apa bila Matahari berada di bawah kaki langit. (a) Rashikat al-Hind iaitu Zodiak di India (b) Kaedah aritmetik yang berbeza dalam Brahma Siddhant (c) Kaedah-kaedah orang India (Rusum al.&nbsp. Beliau telah membuat ukuran bagi menaksirkan lilitan bumi dan mendapat anggarannya 25.&nbsp.Hind) dalam pengajaran aritmetrik. Slide 40 GEOGRAFI. Antaranya ialah. Beliau dapat menyukat air yang begitu tepat sehinggakan hasil pencubaannya itu selaras dengan nilai moden.sinB&nbsp. Dalam bukunya&nbsp.000 batu Pengenalan Tamadun islam merupakan salah satu tamadun dunia yang terunggul.&nbsp.&nbsp.&nbsp. (d) Mansubat al-Darab yang menerangkan tentang kaedah mendarab yang berbeza. Teori ini beliau gunakan ketika menentukan sinus bagi sudut-sudut yang berganda.&nbsp.&nbsp.sisi-sisi daripada pelbagai gambar rajah seperti segi tiga sisi dan segi empat sama hingga segi sepuluh jejari sesuatu bulatan. Menurut beliau sinaran membawa haba dari Matahari dan ia dapat menembusi air dan udara.&nbsp.c Beliau merupakan orang yang pertama mengenalpasti rumus sinus untuk satah segi tiga Slide 34 ARITMETIK ORANG INDIA Beliau telah menulis beberapa buah buku berhubung dengan subjek itu.s inA&nbsp. Al-Biruni menggunakan suatu alat yang berfungsi sebagai dosimeter untuk menyukat ketumpatan. Slide 38 MEKANIKAL Al-Biruni memberikan sumbangan yang banyak dalam bidang mekanik.&nbsp.India.&nbsp.&nbsp.&nbsp.&nbsp. Slide 35 CAHAYA DAN BUNYI Al-Biruni mempercayai bahawa cahaya lebih laju daripada bunyi.&nbsp.&nb sp. Slide 33 TRIGONOMETRI SFERA Beliau turut membincangkan tentang jejari bulatan sebagai satu ke satuan mnenggantikan 60 Beliau berjaya mendahului ahli matematik yang lain dengan mem buktikan rumus sinus dalam satah segi tiga iaitu.&nbsp. Ketumpatan sebenar 18 bahan yang diukur oleh beliau menunjukkan kepakarannya dalam menyediakan berat dan ukuran yang paling tepat.& nbsp.a&nbsp. Slide 41 TAHDID NIHAYAT AL AMAKIN ( PENENTUAN BATAS DAERAH) Beliau telah menghasilkan kaedah baru untuk mengukur latitud (darjah lintang) dan longitud (darjah bujur) dan membuat pengukuran sendiri untuk menetapkan kebulatan bumi dan ketinggian serta sifat-sifat geografi bandar-bandar.&nbsp.&nbsp.&nbsp.&nbsp.&nbsp.&nbsp.=&nbsp.&nbsp. Bab seterusnya membincangkan cara untuk mendapatkan pelbagai garis rentak lentuk. Ini kenana ia berkait rapat dengan bidang kajian astronomi dan fizik.&nbsp.&nbsp.&nbsp. Beliau turut memberikan sumbangan dalam bidang hidrostatik.belia u membincangkan peranan kawasan pengu nungan dalam menyumbang hujan lebat dan melindungi sebahagian daerah Kashmir.sinC &nbsp.&nbsp.&nbsp. Menurutnya jika air mengalir ia akan sampai ke pusatnya.&nbsp.&nbsp.&nbsp.GEODESI DAN STATOGRAFI Sumbangan beliau : membezakan antara kuala dan teluk. Beliau telah mencipta dua alat yang istimewa iaitu: Pengimbang hidrostatik Balai Cerap – al-ustawani Slide 39 BERAT DAN UKURAN Minatnya dalam matematik menyebabkan al-Biruni mempelajari tentang berat dan ukuran. Slide 36 GRAVITI Beliau turut memberikan sumbangan yang besar dalam bidang graviti.&nbsp.&nbsp.

Ibn Khaldun. . Ar-Razi (meninggal 320 Hijrah). ii. Hasil daya berfikir dan akal budi yang tinggi golongan ini telah melahirkan pelbagai ilmu dan teori yang membolehkan masyarakat hidup lebih beradab dan bertamadun. Beliau menjadi pengarah rumah sakit Jundisyapur.sehingga hari ini masih lagi terdapat penemuan baru dalam tamadun islam yang masih belum disingkap oleh masyarakat moden. Ibnu As-Sahal (meninggal 255 Hijrah). astronomi. Bidang ilmu yang diterokai para intelektual merangkumi ilmu sains tulen dan sains social termasuk ilmu-ilmu agama dan bukan agama. kami akan membincangkan sumbangan intelektual islam dalam bidang sains dan matematik iaitu dalam skop perubatan. Beliau dilantik menjadi doctor peribadi Khalifah Daulah Al-Buwaihiah. Dalam kerja khusus ini.Biruni. v. fizik dan biologi. tetapi umat Islam akhirnya telah muncul sebagai tokoh-tokoh ilmu perubatan yang disegani dunia. Walaupun ilmu ini berasal daripada tamadun asing iaitu Rom. Ibnu Masiwaihi (meninggal 243 Hijrah) beliau telah banyak menghasilkan kitab perubatan. malah telah menyumbang sesuatu kepada bidang tersebut. Mereka bukan sahaja menguasai ilmu perubatan. Al. Al-Razi. Beliau merupakan tokoh doctor Islam yang terunggul sehingga dilantik menjadi ketua doctor-doktor di Baghdad Ali bin Abas (meninggal 428 Hijrah). Alkhawarizmi dan ramai lagi. Pencapaian Tamadun IslamD alam Bidang Sains 1. iii. Antaranya ialah Ibn Sina. Ibn Rusyd. Sumbangannya tidak ternilai dalam membentuk generasi manusia yang bertamadun dan maju. Perubatan Pencapaian tamadun islam dalam bidang sains perubatan berada di puncak kegemilangannya pada zaman Bani Abasyiah. Antara pakar perubatan Islam yang terulung ialah: i. D efinisi Intelektual Intelektual bermaksud golongan cerdik pandai atau golongan terpelajar. Dalam tamadun islam terdapat ramai tokoh-tokoh intelektual yang menyumbang kepada perkembangan tamadun islam.

Beliau telah menghasilkan tiga kitab besar iaitu Al-Mughni (berkaitan farmasi). Antara umat Islam yang pakar dalam bidang ini pada masa itu ialah: i. Namun demikian beliau juga merupakan seorang doctor yang terkenal.Ibnu Sina(meninggal 428 Hijrah). Jami Mufaradah AlAdwiyah Wa Al-Aghziyah (berkaitan permakanan) Mizan at-Tib (panduan kepada doctor. Jubair bin Haiyan. 2 . iv. Kitab fi istikhraj al. Thabit bin Qurrah al-Hirani.(221-288 Hijrah).handasiah (kejuruteraan) dan lainnya.mufradah (berkaitan dengan farmasi). ii. iii. Sinan Ali Muhammad bin Hasan bin Haitham. Abdul Wafa Muhammad bin Muhammmad Ismail bin Abas (meninggal 328 Hijrah). Muhammad bin Musa Al-khawarizmi . Pencapaian Tamadun IslamD alam Bidang Matematik Ilmu matematik dan kejuruteraan juga telah mencapai puncak kegemilangannya pada zaman Bani Abasyiah. Antara mereka ialah: i.Hisab (matematik dan kejuruteraan). Rasyiduddin (meninggsl 634 Hijrah). Beliau mengarang kitab Hisab alAhillah (matematik). Disamping menjadi doctor. iii. Beliau mengarang banyak kitab matematik dan kejuruteraan. ii. beliau juga merupakan pakar dalam bidang astronomi. Beliau lebih dikenali sebagai ahli falsafah. Farmasi D an Kimia Ilmu farmasi dan kimia juga amat berkembang pada zaman Bani Abasyiah. Pada zaman itu lahir ramai sarjana dalam kedua-dua bidang ini. Antaranya ialah Ma Yahtaj Ilaiahi al-µUmmal wa al-Kuttab Min Sanµah al. Ibnu Baithar. Beliau telah mengarang kitab alAdwiyah al.

tetapi juga di kalangan masyarakat di Eropah. IBNU RASYD L atarbelakang ‡Ibnu Rusyd atau nama lengkapnya Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad. kaji bintang. ‡Dalam bidang perubatan pula. ‡Namun demikian sumbangannya dalam bidang perubatan dan biologi sangat besar. SumbangannyaD alam Tamadun Islam ‡Sebelum meninggal dunia. fiqh. muzik.Tamadun Islam Dan Tokoh 1. tatabahasa. Ibnu Rusyd memberi penekanan tentang kepentingan menjaga kesihatan. ‡Sumbangan beliau bukan sahaja dalam bidang perubatan tetapi juga meliputi bidang falsafah. ilmu kalam. Beberapa pandangan yang dikemukakan dalam bidang perubatan juga didapati mendahului zamannya. . ‡Pengaruhnya bukan sahaja berkembang luas di dunia Islam. ‡Di barat beliau lebih dikenali dengan nama Averroues. ‡Beliau merupakan ahli falsafah yang paling agung pernah dilahirkan dalam sejarah Islam. dan nahu ‡Antara karya besar yang pernah dihasilkan oleh Ibnu Rusyd termasuklah "Kulliyah fit-Thibb" yang mengandungi 16 jilid. L ahir di Kardova pada tahun 1126 dan meninggal dunia pada tahun 1198. beliau telah menghasilkan bukunya yang terkenal Al Taysir.. Beliau pernah menyatakan bahawa demam campak hanya akan dialami oleh setiap orang sekali sahaja. mengenai perubatan secara umum. falak. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggeris dengan judul Faclititation of Treatment. ‡ Beliau lebih terkenal sebagai ahli falsafah yang pemikirannya merintis kepada Renaissance di barat.

menunjukkan bahawa beliau merupakan tokoh ilmuwan Islam yang tiada tolok bandingannya. juga dikenali sebagai Geber oleh orang-orang Barat. ‡Nama penuh beliau ialah Abu Musa Jabir Ibn Hayyan. pemikiran Ibnu Rusyd jauh lebih besar dan berpengaruh jika dibandingkan dengan ahli falsafah yang pernah hidup sebelum zamannya ataupun selepas kematiannya. dan Johannes Kepler. KARYA-KARYA AGUNG IBNU HAITHAM  Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang produktif dan memiliki banyak karya penulisan dalam pelbagai cabang ilmu. Beliau berasal dari Kufah. Iraq. Di antaranya ialah: . Beliau telah menulis tidak kurang daripada 200 judul buku. Banyak kajian beliau telah mendahului dan diikuti oleh Francis Bacon. Leonardo da Vinci. 2 . beliau pernah berguru dengan Barmaki Vizier iaitu semasa zaman Khalifah Abbasiah pimpinan Harun Ar-Rasyid. namun hanya sedikit yang terselamat. ‡Beliau juga digelar sebagai ³Bapa Ilmu Kimia Moden´. ‡Keterampilan Ibnu Rusyd dalam pelbagai bidang ini. Malahan dalam banyak perkara. ‡Pada peringkat awal kerjayanya. Beliau telah mengasaskan dan menjadikan optik menjadi satu sains baru. tetapi juga merangkum pembedahan dan fungsi organ di dalam tubuh manusia.‡Kehebatannya dalam bidang perubatan tidak berlegar di sekitar perubatan umum. JABIR IBN HAIYAN Latarbelakang ‡Jabir Ibnu Haiyan (750-803 masihi). ‡Beliau bukan sahaja terkenal dalam bidang perubatan tetapi juga dalam bidang kimia. SumbangannyaD alam Tamadun Islam ‡Sumbangan terbesar beliau ialah dalam lapangan ilmu kimia *BIDANG FIZIK  Dalam bidang fizik Ibnu Haitham telah mengkaji tentang gerakan yang membawa beliau menemui prinsip intersia dan statik.

Setelah dikaji mengenai latarbelakang kehidupan Ibnu Haitham.W alau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah "dicuri" dan "diceduk" oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. Berkat hasil usaha dan ikhtiarnya beliau telah menjadi seorang . Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropah masih diselubungi dengan kegelapan.Mukafi. Fi al-AsarAllazi alQamar. Azam beliau untuk meningkat taraf hidup umat Islam dan usahanya mendekatkan diri kepada Allah tidak sia-sia. hampir keseluruhannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Eropah. iaitu di antara ilmu yang sangat dikuasainya. Fi Misahat al-Mujassamah al. Kitab fi alMinasit(kamus optik). Maqalah fi hayat al-Alam(astronomi). fi al-Mulumar. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini.  Ibnu Haitham juga pernah menulis empat buah risalah tentang ilmu cahaya dan ilmu ukur. Fi al-Makan. Maqalah fi IstikhrajSamt al-Qiblah(penyusunan kota). Maqalah fi Daw alQamar(cahaya dan gerakan langit). dapat kita memberi kesimpulan bahawa Ibnu Haitham adalah seorang tokoh ilmuwan Islam yang sangat disegani dan termasyhur pada zamannya. Karya ini diterjemahkan olehW itelo pada tahun 1270M dan kemudiannya diterbitkan oleh F. Fi ad-Dawar. Zawahir alhasaq(gejala senja). KESIMP ULAN Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak. Fi al-Maraya al-Muhriqah bi alDawair(cermin yang membakar). Risner pada tahun 1572M dengan nama Thesaurus Opticae. Fi Irtifa al-Quth. Fi Kayfiyat al izlal. Risalah-risalah tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman dan telah tersebar dengan meluas di Eropah sejak tahun 1907M. semua itu adalah tentang kajian ilmu fizik dan astronomi. Ibnu Haitham tidak pernah puas menuntut ilmu sehingga penghujung nafasnya yang terakhir. Karya-karya tersebut adalah berhubung dengan ilmu fizik dan matematik.  Al-Munadzir adalah satu daripada karya Ibnu Haitham yang teragung tentang bidang kajian optik dan buku tersebut pernah menjadi rujukan kepada para ahli kaji optik selepasnya. Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani.

Namaal-gorism telah dikenali pada abad pertengahan. 3. al-Cowarizmi. al-Goritmi atau al-Gorism.Al-Jabr wa¶l Muqabalah : beliau telah mencipta pemakaian secans dan tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Contohnya. alkarismi. Beliau bukan sekadar tokoh ilmuwan sahaja. Babylian dalam bentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh al-Khawarizmi. teori optiknya mempengaruhi ilmuwan Eropah seperti Roger Bacon dan Johannes Kepler. Ini adalah contoh-contoh sebahagian beliau yang telah dihasilkan dalam penulisan karya dan ia telah menjadi popular serta dipelajari oleh semua masyarakat yang hidup di dunia ini.Sistem Nombor : ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin iaitu De Numero Indorum.Negara Inggeris pula ia dikenali sebagai Aurym atau Augrim. .Sistem Nombor : Beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan ia penting dalam sistem nombor pada zaman sekarang. 2. Al-Khawarizmi dapat menghasilkan karyakarya agong dalam bidang matamatik. Sebagai seorang penuntut perlulah kita mencontohi beliau dan sebagai pendorong semangat untuk meningkatkan mutu pembelajaran serta mendekatkan dirikepada Allah SW T P ERANAN DAN SUMBANGAN AL-KHAWARIZMI Gelaran Al-Khawarizmi Gelaran Al-Khawarizmi yang dikenali di Barat ialah al-Khawarizmi.Al-Jami wa al-Tafsir bi Hisab al-Hind : Karya ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin oleh Prince Boniopagri. Sumbangan Al-Khawarizmi Melalui Karya Sumbangan hasil karya beliau sendiri.µMufatih al-Ulum¶ : yang bermaksud beliau adalah pencinta ilmu dalam pelbagai bidang.cendakiawan yang terkenal. Hasil Karya Al-Khawarizmi Sepertimana yang telah kita ketahui. antaranya ialah : 1. Penyelidikan ilmiahnya menjadi asas penyelidikan yang kemudian diguna pakai dan dikembangkan di Barat. 3.Hasil karya tersebut terkenal pada zaman tamadun Islam dan dikenali di Barat. 2. Ibnu Haitham memainkan pengaruh yang besar di tanah Arab dan juga seluruh dunia Barat. Negara Perancis pula al-Gorismmuncul sebagai Augryam atau Angrism. Antara hasil karya yang telah beliau hasilkan ialah : 1. Beliau telah memberikan sumbangan besar dalam dunia ilmu pengetahuan moden. Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Beliau telah mengajukan contoh-contoh persoalan matematik dan telah mengemukakan 800 buah soalan yang sebahagian daripadanya merupakan persoalan yamng dikemukakan oleh Neo. malahan beliau amat menitik beratkan pendidikan agama sepanjang beliau menuntut ilmu.

Penggunaan matematik dalam astronomi sebelum tamadun Islam amat sedikit dan terhad. Menurut .Ini disebabkan oleh kemunduran pengetahuan matematik yang terhad kepada pengguna aritmetik dan geometri sahaja.4. P eribadi al-Khawarizmi Keperibadian al-Khawarizmi telah diakui oleh orang Islam dan juga Barat. Al-Khawarizmi patu disanjungi kerana beliau adalah seorang yang pintar. Al-Amal bi¶ Usturlab¶ 6. segi empat selari dan bulatan dalam geometri. Seawal kurun ketiga lagi lagi.Ini dapat dibuktikan bahawa G.Ketokohan alKhawarizmi dapat dilihat dari dua sudut iaitu dari bidang matematik dan astronomi.Al-Mukhtasar Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Pada tahun 820M dan ia mengenai algebra. Masaalah pecahan dan sifat nombor perdana dan teori nombor juga diperkenalkan. teorem segitiga sama juga segitiga sama kaki dan mengira luas segitiga.Astronomi dapat ditakrifkan sebagai ilmufalaq [pengetahuan tentang bintangbintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan. dan pemikiran serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang].Sistem nombor adalah salah satu sumbangan dan telah digunakan pada zaman tamadun Islam..Sartonmengatakan³penca paianpencapaian yang tertinggi telah doperolehi oleh orang-orang Timur. 5. al-Khawarizmi telah memperkenalkan aljabar dan hisab.Namun bidang matematik akan diperjelaskan secara terperinci berbanding astronomi kerana ia melibatkan kajian yang dikaji.. Beliau banyak menghasilkan karya-karya yang masyhor ketika zaman tamadun Islam. Banyak kaedah yang diperkenalkan dalam setiap karya yang dihasilkan.´ Maka temasuklah al-Khawarizmi itu sendiri. Antara karya-karya yangbeliau hasilkan ialah µMafatih al-Ulum¶.Banyak lagi konsep dalam matematik yang telah diperkenalkan alkhawarizmi sendiri. Ketokohan al-Khawarizmi Setiap tokoh mempunyai sifat ketokohannya yang tersendiri. Bidang astronomi juga membuatkan al-Khawarizmi dikenali pada zaman tamadun Islam.Antaranya ialah kos. Dalam bidang matematik. A l-Tarikh 7. al-Khawarizmi telah menghasilkan dua buah yang salah satu daripadanyatelah diterjemahkan ke Bahasa Latin dan memberi pengaruh besar ke atas Muslim dan orangSpanyol dan Kristian.Al-Maqala Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabilah.AlKhawarizmi telah dianggap sebagai sarjana matematik yang masyhur oleh orang Islam dan ia diperakui oleh orang Barat. pergerakan.. sin dan tan dalam trigonometri penyelesaian persamaan.

. ia hendaklah berlandaskan tauhid. syariah dan akhlak.Ini kerana keadilan itu dituntut oleh agama Islam itu sendiri. Keharmonian dan tanggungjawab kepada umat dan hak diri. 1.Oleh itu.Melalui asas pradigma tauhid dan sya¶iyah itu dapat memperkukuhkan lagi pembinaan akhlak.Dari sudut ini. 3 . Tauhid Tauhid merupakan landasan falsafah matematik Islam sepertimana dengan ilmuilmu Islam yang lain. semuanya Ayyatullah [tanda-tanda Allah iaitu symbol kebesaran.¶ al-Khawarizmi mempunyai personaliti yang teguh dan seorang yang bergeliga sains¶. 2 . riba dan mencabar kebenaran hakiki daripada agama samawi untuk memperkukuhkan lagi Institusi. ahli matematik Islam yang cuba menyelesaikan masaalah yang melibatkan perbuatan hukum syariah seperti judi.. StrategiPengislaman Sains Matematik Pengislaman sains matematik seharusnya berlandaskan dengan beberapa perkara iaitu.Setiap apa yang dinyatakan oleh penulis.Ungkapan yang wujud sewajarnya mencorakkan kegiatan matematik.Mengikut matlamatIslam. Cabang Matematik Antara cabang yang diperkanalkan oleh al-Khawarizmi seperti geometri.. Syariah Berasaskan kepada undang-undang yang mengenali tindak tanduk masyarakat. . algebra.Ilmu yang dipelajari contahnya akhlak yang terdapat dalam bidang matematik ini adalah penemuan aljabar yang melambangkan keadilan. aritmetik dan lain-lain. Akhlak Ciri-ciri akhlak mulia hendaklah disemaikan kedalam matematik dan juga ia perlu dimasukkan kedalam ilmu-ilmu Islam yang lain agar manusia dapat menerapkan nilai murni.Setiap falsafah dan epistemology sains matematik kita tidak harus diterima bulat-bulat tanpa syarat. ini telah terbukti bahawa alKhawarizmi mempunyai sifat keperibadian yang tinggi dan sekaligus disanjung oleh orang Islam.W iedmann pula berkata. kewujudan dan keEsaan Tuhan. matematik Islam hendaklah berkembang selari dengan keperluan manusia dan perkembangan ini juga harus di dalam sudut syariah.Ini kerana ia perlu bagi tokohtokoh yanh beragama Islam supaya melaksanakan setiap pekerjaan atau tugasan yang mengikut undang-undang Islam.

Malahan di dalam buku-buku tersebut juga dinyatakan keterangan ² .Isi kandungan yang diperbincangkan dalam cabang kedua ini ialah asal-usul geometri dan rujukan utamanya ialah Kitab alUstugusat[The Elements] hasil karya Euklid : geometri dari segi bahasa berasal daripada perkataan yunani iaituµgeo¶ bererti bumi danµmetri¶ bererti sukatan. Perintis Pengenalan Penyakit Saraf Al.Geometri ini mula dipelajari sejak zaman firaun [2000SM].Sebelum ini tak ada istilah aljabar. sebelum munculnya karya yang berjudul µHisab al-Jibra wa al Muqabalah yang ditulis oleh al-Khawarizmi pada tahun 820M. Buku tersebut juga telah mengajar mengenai cara-cara pembedahan dimana telah menekankan keperluan pembersihan luka.Dari segi ilmunya pula geometri itu adalah ilmu yang mengkaji hal yang berhubung dengan magnitud dan sifatsifat ruang.Seterusnya sarjana Islam telah mengemaskanikan kaedah sains dedukasi ini terutamanya pada abad ke9M.Geometri Ia merupakan cabang kedua dalam matematik.Kemudian Thales Miletus memperkenalkan geometri Mesir kepada Grik sebagai satu sains dedukasi dalam kurun ke6SM.Qanun Fit-Tibb telah membincangkan serta mengenegahkan mengenai penyakit saraf.Al-Khawarizmi telah diterjemahkan oleh Gerhard of Gremano dan Robert of Chaster ke dalam bahasa Eropah pada abad ke-12. Algebra/aljabar Ia merupakan nadi untuk matematik algebra.

Antara sumbangan beliau adalah di dalam bidang geografi. Antara gelaran lain yang pernah diberikan kepadanya adalah sebagai "Raja Ubat". Malahan dalam dunia Islam. Ibnu Sina menjadi "Doktor Di Raja" iaitu doktor kepada Sultan Nuh 11 bin Mansur di Bukhara pada tahun 378 H/ 997 M iaitu ketika beliau berusia 18 tahun. kimia dan kosmologi. geologi. . puncak tertinggi dalam ilmu kedoktoran . Ibnu Sina pernah di beri gelaran sebagai "Medicorum Principal" atau "Raja Diraja Doktor" oleh kaum Latin Skolastik. Pada waktu itu penyakit sultan dalam keadaan parah dan tidak ada doktor lain yang berjaya mengubati baginda. Akan tetapi berkat pertolongan Ibnu Sina baginda kembali pulih. ia dianggap sebagai "Zenith".keterangan dengan lebih jelas di samping hiasan gambar-gambar dan sketsa-sketsa yang sekaligus menunjukkan pengetahuan anatomi Ibnu Sina yang luas.Sebagai Seorang Doktor. Penemuan-Penemuan Baru Ibnu Sina dikenali sebagai seorang saintis yang banyak memberikan saham terhadap dunia ilmu pengetahuan melalui penemuan-penemuan barunya. Ibnu Sina.

A shushtery.M. Aristoteles sehinggalah Protolemaious. maka apabila ia diterajang lalu berganti rupa dikarenkan oleh sungai-sungai yang meruntuhkan pinggiran-pinggirannya. Kimia Dan Kosmologi Sumbangan Ibnu Sina dalam bidang geologi . maka terjadilah apa yang disebut sebagai lembah-lembah. karangan Ibnu Sina mengenai ilmu pertambangan (mineral) menjadi sumber geologi di Eropah. Akibat proses seperti ini. ia juga meninggalkan penemuan- . Menurut Ibnu Sina " gunung-ganang yang memang letaknya tinggi iaitu lingkungan mahupun lapisannya dari kulit bumi. Menurut A." Bidang Geologi. kimia serta kosmologi memang tidak dapat di sangsikan lagi. Malahan ia mampu mengemukakan suatu hipotesis atau teori pada waktu itu di mana gagal dilakukan oleh ahli Yunani dan Romani sejak dari Heredotus.Bidang Geografi Ibnu Sina merupakan seorang ahli geografi yang mampu menerangkan bagaimana sungai-sungai berhubungan dan berasal dari gunung-ganang dan lembah-lembah. Dalam bidang kimia .

3. 5.Bidang metafizika .Fi Aqsam al-Ulum al-Aqliyah (On the Divisions of the Rational Sciences) tentang pembahagian ilmu-ilmu rasional. Ibnu Sina telah menerangkan bahawa benda-benda logam sebenarnya berbeza antara satu dengan yang lain. Setiap logam terdiri dari berbagai jenis.penemuan yang bermanafaat . "Kitab an-Nayat" (Book of Deliverence) buku tentang kebahagiaan jiwa.Bidang logika "Isaguji".risalah tentang sebab-sebab terjadinya huruf. Fiad-Din yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi "Liber de Mineralibus" yakni tentang pemilikan (mimeral). . ilmu logika Isagoge. Penerangan tersebut telah memperkembangkan ilmu kimia yang telah dirintis sebelumnya oleh Jabbir Ibnu Hayyan .Bidang psikologi . Sebahagian daripada karyanya yang dapat dicatat disini adalah daripada : 1. 2. Bapa Kimia Muslim. 6. Menurut Reuben Levy. "The Isagoge".Bidang sastera arab "Risalah fi Asab Huduts al-Huruf" . "Ilahiyyat" (Ilmu ketuhanan) 4.

seseorang itu .Bidang politik "Risalah as-Siyasah" (Book on Politics) ² Buku tentang politik.Masa antara denyutan. Seorang doktor tabii dari Amerika (1981) melapurkan bahawa para hakim di Afghanistan. c.Bidang syair dan prosa "Al-Qasidah al.7. 9. "Risalah ath-Thayr" cerita seekor burung. India dan Parsi sanggat berkebolehan dalam denyutan jantung di tempat yang dirasai tetapi mutunya yang pelbagai . China. Beliau memperkembangkan ilmu diagnosis melalui denyutan jantung (pulse diagnosis) untuk mengenal pasti dalam masa beberapa detik sahaja ketidak .Ini merangkumi : a. Sumbangan Ibnu Sina Ibnu Sina telah memperkembangkan ilmu psikologi dalam perubatan dan membuat beberapa perjumpaan dalam ilmu yang dikenali hari ini sebagai ilmu perubatan psikosomatics "psychosomatic medicine". Apabila pesakit mempunyai sakit jiwa disebabkan oleh pemisahan daripada kekasihnya . beliau boleh mendapati nama dan alamat kekasihnya itu melalui cara berikut: Caranya adalah untuk menyebut banyak nama dan mengulanginya dan semasa itu jarinya diletakkan atas denyutan (pulse) apabila denyutan itu terjadi tidak teratur atau hampir-hampir berhenti .Kandungannya lembap di paras kulit dekat denyutan itu dan lainlain lagi.seimbangan humor yang berkenaan .Kuat atau denyutan yang lemah. Dari ukuran-ukuran denyutan jantung seseorang hakim mungkin mengetahui dengan tepat penyakit yang dihinggapi di dalam tubuh si pesakit. b.Aniyyah" syair-syair tentang jiwa manusia. Afghanistan dan Parsi yang menggunakan ilmu perubatan Yunani. Diagnosis melalui denyutan jantung ini masih dipratikkan oleh para hakim (doktor-doktor muslim) di Pakistan. 8. Ibnu Sina menyedari kepentingan emosi dalam pemulihan.Cerita-cerita roman fiktif .

"Qanun Fitt Tibb" adalah karyanya yang termasyur . kata Ibnu Sina "Jika anda tidak dapat mengubat penyakitnya maka temukanlah si pesakit dengan kekasihnya . Bangi 3. 1997. Beliau telah menghasilkan 250 buah karya dan masih kekal hingga ke hari ini dan termasuklah 116 buah karyanya dalam bidang "Ilmu Perubatan. 1974.hendaklah mengulang proses tersebut. Makam beliau di Hamdan telah di kelilingi oleh makam-makam doktor islam yang lain.(Terjemahan). Ibnu Sina adalah doktor perubatan yang pertama mencatatkan bahawa penyakit paru-paru (plumonary tuberculosis) adalah suatu penyakit yang boleh menjangkit (contagious) dan dia menceritakan dengan tepat tanda-tanda penyakit kencing manis dan masalah yang timbul darinya. Zainal Abidin Ahmad. dan di sana (Tehran) telah dibangunkan sebuah monemun sejarah untuk itu. paling selalu dicetak di Eropah pada zaman "Renaissance". Bulan Bintang Jakarta Matematik dan astronomi Nama Al-Khwarizmi cukup harum sebagai ahli matematikIslam yang mencipta Algebra. Dengan cara yang sedemikan . Nama penuhnya Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi dan berasal dari Bahgdad. Hal ini menyebabkan ahli-ahli ilmu yang terkemudian merasa megah kalau dimakamkan di tanah perkuburan di mana "zeninth" itu dimakamkan.RUJUKAN 1. Dalam rangka memperingati 1000 tanun hari kelahirannya (Fair Millenium) di Tehran pada tahun 1955 M ia telah dinobatkan sebagai "Father of Doctor" untuk selamanya-selamanya . Beliau sangat berminat dalam bidang mengenai kesan akal (mind) atas jasad dan telah banyak menulis berkenaan gangguan psikologi. Iraq. menurut peraturan syariah maka buatlah". Bangi. IbnuS ina . Islam Al-Quran dan Ideologi Masa Kini: Pusat Pengajian Umum UKM.Baharudin Yatim & Sulaiman Nordin.S ains Menurut Perspektif Islam: Pusat pengajian umum UKM.dalam usia 58 tahun pada bulan Ramadhan 428 H/1037 M . 1997. Penutup Ibnu Sina meniggal dunia di Hamdan .Ia dimakamkan di sana. Tanpanya mungkin dunia tidak tahu menggunakan angka kosong.Baharudin Yatim & Sulaiman Nordin. nama jalan . rumah dan keluarga disebutkan. Banyak karyanya ditulis dalam bahasa Arab dan juga beberapa dalam bahasa Parsi.H. Karya Qanun itu telah mempunyai pengaruh yang asas dalam ilmu perubatan di Eropah pada zaman Renaissance dan telah menjadi buku rujukan yang utama di universiti-universiti Eropah hingga ke abad 17 M. Selepas itu . 2. Sumbangannya dalam dunia matematik terserlah dalam kajiannya menerusi Hisab al-jabr .

dia juga memberi banyak sumbangan dalam dunia astronomi. Konsep algebra diterima dalam dunia matematik Eropah. Prototaipnya pernah dibuat tetapi musnah sewaktu Jerman terbabit dalam Perang Dunia Kedua.w¶al-muqabala. Selain sumbangan dalam matematik. Dalam dunia astronomi. . Dari situ lahirnya perkataan algebra dan ia juga antara buku terawal menerangkan mengenai algebra. alat menyukat ketinggian bintang. Seorang lagi yang banyak memberi sumbangan dalam dunia matematik dan astronomi adalah Abu Jafar al-Khazin. Ia disifatkan sebagai hasil kerjanya yang terbaik. inovasinya yang terkenal adalah al Khazin adalah Zij al-Safa¶ih.

Perubatan . Ia mempunyai bulatan ekliptik matahari dan beberapa garisan yang berkaitan dengan pengiraan waktu solat dan arah kiblat serta digunakan juga untuk mengukur ketinggian matahari atau cakerawala lain.Ibn Asy Syatir juga memberi sumbangan kepada kajian astronomi dengan melahirkan Rubu¶ Mujayyab. Rubu¶ Mujayyab ialah peralatan berbentuk sukuan yang digunakan untuk menghitung trigonometri dan mengukur sudut. Rubu¶ Mujayyab disifatkan sebagai peralatan yang mengandungi grid trigonometri sejagat. Alat ini sebahagian daripada astrolab.

perubatan veterinar. farmasi dan kimia. ensaiklopedia mengenai penyakit yang ada pada zamannya. satu daripadanya merangkumi etika perubatan dan Hawi. 25 naskhah ensaiklopedia amalan perubatan. Malah perkataan kimia berasal daripada perkataan Arab al-kemia atau alchemy seperti yang dikenali selepas itu.Razzi (860-940) dilaporkan menulis lebih2 0 0 buku mengenai perubatan. Ibnu Sina (980-1037) terkenal pada usia 18 tahun dan menulis 16 buku. Ia diterjemahkan dalam banyak bahasa Asas penyelidikan dan penulisan itu terbahagi kemudiannya kepada beberapa cabang sains perubatan seperti zoologi.Kemajuan dunia perubatan Islam dapat dilihat menerusi kerja penyelidikan dan penemuan Ibnu Sina. Pengembaraan . Iran yang selepas 738 menjadi sebahagian daripada dunia Islam. Ia menjadi pusat kepada pembelajaran perubatan dan model hospital berkenaan dibina ketika zaman Abbasiyah (749-1258) P e l a y a r a n d a n n a v i g a s i bnu Batuta nama yang cukup harum dalam dunia ketamadunan Islam. Satu darinya Canoun. Al Razzi dan Husayn Ishak Al-Ibadi yang menterjemahkan tulisan Hippocrates dan lain-lain kerja tulisan Greek . Sekolah perubatan terpenting waktu itu adalah di Judishapur.

Dia juga dikenali sebagai perintis pengurusan air dan sistem hidrolik. Cubaan untuk terbang menggunakan sepasang sayap dibuat daripada bulu dan rangka kayu tidak berhasil. tetapi idea Abbas Qasim Ibnu Firnas menjadi titik permulaan kepada industri penerbangan hingga hari ini. Ibnu Batuta akan membuat catatan terperinci mengenai penduduk. Ibnu Batuta singgah di 44 negara meliputi dua benua Afrika dan Asia. Manuskrip catatan beliau dipercayai disimpan di Bibliotheque Nationale.000 kilometer dan mengambil masa 29 tahun. Hakikatnya Ibnu Batuta adalah perintis pengembaraan dunia yang berjaya menguasai benua Afrika dan Asia serta pengarang yang menghasilkan karya penting dalam dunia Islam. ulama serta kezaliman yang disaksikan. Setiap kali mengunjungi sesebuah negara atau negeri. Paris menyebabkan bangsa Arab sendiri tidak dapat menghargai pencapaiannya sebagai seorang pelayar Islam yang agung. Malangnya. Seorang lagi ilmuan Islam yang menyumbang dalam dunia teknologi adalah Ibnu Firnas. hampir lemas bersama kapal karam dan nyaris dihukum penggal oleh pemerintah yang zalim. mencipta kapal terbang. Beliau juga dianggap pencetus teknologi penerbangan hingga terhasilnya kapal terbang dan luncur udara (paragliding) yang membolehkan manusia terbang di angkasa. Beliau turut mencatatkan pengalamannya menempuh pelbagai cabaran seperti diserang penjahat. . pencapaian Ibnu Batuta yang luar biasa itu tidak mendapat penghargaan sewajarnya apabila manuskrip catatan itu dirampas dan disembunyikan Kerajaan Perancis yang menjajah kebanyakan negeri di benua Afrika.bermula pada usia 20 tahun membawa kepada pelayaran sejauh 120. pemerintah. Dia diiktiraf sebagai orang pertama dalam sejarah membuat percubaan terbang. D unia teknologi dan inovasi Ibnu Ismail Ibnu Al Razzaz Al Jazari (1206 SM) adalah jurutera mekanikal Islam terpenting pada zaman pertengahan.

Al-Jazari menggambarkan 50 alat mekanikal dalam enam kategori termasuk jam air (satu daripada jam ciptaannya berjaya dibina semula oleh Muzium SainsL ondon pada 1976). Beliau telah mengasaskan dan menjadikan optik menjadi satu sains baru. Leonardo da Vinci.Dia dikenali sebagai Al Jazari sempena nama kawasan ia dilahirkan Al Jazira. dan Johannes Kepler. Dia menulis mengenai 60 inovasinya dalam buku yang dinamakan ³AlJami Bain AlIlm Wal-Amal Al-Nafi Fi Sinat¶at Al-Hiyal´. lebih tepat antara Tigris dan Euphrates). nama tradisi Arab untuk kawasan utara Mesopotamia (dalam dunia moden hari ini ia terletak antara Syria dan Iraq. alat membasuh tangan. Ia berkhidmat untuk Dinasti Turki di Diyarbakir sebagai ketua jurutera. Banyak kajian beliau telah mendahului dan diikuti oleh Francis Bacon. Dia mencipta aci engkol (crankshaft) dan beberapa jam mekanikal berasaskan air dan berat. kunci kombinasi. pam dua fungsi untuk sistem pengairan. mesin menaikkan paras air. KARYA-KARYA AGUNG IBNU HAITHAM  Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang produktif dan . alat penimbang statik dan pelbagai lagi. jawatan yang sebelum itu dipegang bapanya. Ciptaannya juga diiktiraf sebagai robot manusia pertama dalam sejarah I S B U N U M B H A N A G I T H A N A M & *BIDANG FIZIK  Dalam bidang fizik Ibnu Haitham telah mengkaji tentang gerakan yang membawa beliau menemui prinsip intersia dan statik.

Fi al-AsarAllazi alQamar. fi al-Mulumar. Di antaranya ialah:  Maqalah fi IstikhrajSamt al-Qiblah(penyusunan kota).  Ibnu Haitham juga pernah menulis empat buah risalah tentang ilmu cahaya dan ilmu ukur. namun hanya sedikit yang terselamat. Kitab fi alMinasit(kamus optik). Fi al-Maraya al-Muhriqah bi alDawair(cermin yang membakar).Mukafi. Fi Kayfiyat al izlal. Fi al-Makan. Fi ad-Dawar. Fi Irtifa al-Quth. Karya ini diterjemahkan olehW itelo pada tahun 1270M dan kemudiannya diterbitkan oleh F. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. Fi Misahat al-Mujassamah al. Zawahir alhasaq(gejala senja). Risalah-risalah tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman dan telah tersebar dengan meluas di Eropah sejak tahun 1907M. semua itu adalah tentang kajian ilmu fizik dan astronomi. iaitu di antara ilmu yang sangat dikuasainya. KESIMP ULAN Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak.  Al-Munadzir adalah satu daripada karya Ibnu Haitham yang teragung tentang bidang kajian optik dan buku tersebut pernah menjadi rujukan kepada para ahli kaji optik selepasnya. Risner pada tahun 1572M dengan nama Thesaurus Opticae. Maqalah fi hayat al-Alam(astronomi). hampir keseluruhannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Eropah. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih . Karya-karya tersebut adalah berhubung dengan ilmu fizik dan matematik.memiliki banyak karya penulisan dalam pelbagai cabang ilmu. Beliau telah menulis tidak kurang daripada 200 judul buku. Maqalah fi Daw alQamar(cahaya dan gerakan langit).

Ibnu Haitham tidak pernah puas menuntut ilmu sehingga penghujung nafasnya yang terakhir. Berkat hasil usaha dan ikhtiarnya beliau telah menjadi seorang cendakiawan yang terkenal. malahan beliau amat menitik beratkan pendidikan agama sepanjang beliau menuntut ilmu. teori optiknya mempengaruhi ilmuwan Eropah seperti Roger Bacon dan Johannes Kepler. Penyelidikan ilmiahnya menjadi asas penyelidikan yang kemudian diguna pakai dan dikembangkan di Barat.com/doc/39167966/tamadun-tokoh . dapat kita memberi kesimpulan bahawa Ibnu Haitham adalah seorang tokoh ilmuwan Islam yang sangat disegani dan termasyhur pada zamannya. Beliau bukan sekadar tokoh ilmuwan sahaja. Ibnu Haitham memainkan pengaruh yang besar di tanah Arab dan juga seluruh dunia Barat. Sebagai seorang penuntut perlulah kita mencontohi beliau dan sebagai pendorong semangat untuk meningkatkan mutu pembelajaran serta mendekatkan dirikepada Allah SW T http://www.W alau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah "dicuri" dan "diceduk" oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. Azam beliau untuk meningkat taraf hidup umat Islam dan usahanya mendekatkan diri kepada Allah tidak sia-sia. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropah masih diselubungi dengan kegelapan.relevan sehingga ke hari ini. Contohnya.scribd. Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani. Beliau telah memberikan sumbangan besar dalam dunia ilmu pengetahuan moden. Setelah dikaji mengenai latarbelakang kehidupan Ibnu Haitham.