Sumbangan Tamadun Islam kepada Dunia (2

)
Orang Islam telah memberi sumbangan yang begitu besar terhadap peradaban dan tamadun manusia. Sumbangan yang paling besar ialah dan aspek agama kerana agama Islam membawa akidah, iaitu kepercayaan terhadap Allah Yang Maha Esa. Menerusi akidah, manusia bebas hidup tanpa ada sesuatu yang di takutinya kecuali Tuhan. Akidah juga menjadi aspirasi bagi manusia untuk bekerja secara ikhlas dan jujur. Oleh sebab sifatnya sarwajagat dan tidak terbatas-batas bangsa, kaum, keturunan dan geografi menyebabkan agama Islam dapat diterima oleh semua bangsa di dunia. Inilah antara sebab agama dan tamadun Islam berkembang di seluruh dunia. Di samping itu, agama Islam juga menyediakan undang-undang dan peraturan hidup manusia yang dinamakan Undang-undang Syariat yang dilaksanakan setiap masa dan tempat. Sekiranya akidah menjadi aspirasi dan motif penggerak ke arah tamadun, maka peranan syariat itu ialah menunjuk ajar serta memberi kaedah yang jelas kepada asas pembinaan tamadun. Antara asas itu ialah ilmu, iman dan amal. Ini ditambah pula dengan aspek akhlak, iaitu asas kepada pembinaan peribadi yang luhur. Kesepaduan ketiga-ketiga aspek itu akan membentuk insan yang sem purna yang merangkumi roh, akal dan jasad. Dengan ketibaan ajaran Islam, masyarakat Eropah tidak lagi terikat dengan kawalan atau sekatan Paus gereja Rom. Bukan sahaja mereka tidak menghormati institusi gereja, bahkan mereka menentangnya. Seruan agama secara paksaan yang selama mi diamal kan oleh pihak gereja telah diubah kepada cara diplomasi dan damai. Dalam bidang falsafah dan pemikiran, daripada pengaruh Islam, orang Eropah dapat membebaskan pemikiran mereka yang selama mi dibelenggu oleh pelbagai doktrin Kristian terutama sekali hubungan manusia dengan alam. Manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang pasif lantaran dosa warisan. Demikian juga sikap mereka terhadap kehidupan di dunia, bukan lagi sesuatu yang dibenci lantaran ia merosakkan, tetapi sesuatu yang mesti diisi dengan aktiviti kehidupan yang bermakna. Perubahan sikap ini akhirnya melahirkan satu gerakan intelektual yang dikenali sebagai faham humanisme pada abad ke-13M. Tokohtokoh falsafah Islam yang dicontohi oleh orang Eropah ialah al-Kindi, alFarabi, Ibn Tufayl dan Ibn Rushd. Ibn Tufayl dengan karyanya Hayy Ibn Yaqzan yang mengungkapkan bahawa manusia boleh mengenal Tuhan tanpa wahyu dan guru telah mempengaruhi pemikiran orang Eropah. Karya ini telah diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Roger Bacon dan diterbitkan bersama-sama teks Arab di Oxford pada tahun 1671. Seterusnya karya tersebut diterjemahkan ke bahasa-bahasa Eropah yang lain. Bukan se takat menterjemah, malahan orang Eropah juga menghayatinya melalui penciptaan kisah-kisah berdasarkan idea yang dikemukakan dalam buku tersebut. Antara kisah tersebut ialah Robinson Crusoe yang dihasilkan pada abad ke 18M. Begitu juga idea falsafah Ibn Rushd telah mempengaruhi ahli falsafah Eropah sejak abad ke-12M lagi. Pada abad ke-16M, falsafah Ibn Rushd, menurut Renan, telah diamalkan secara rasmi oleh golongan terpelajar di Itali. Dalam bidang kemasyarakatan konsep keadilan, hak individu serta penyertaan rakyat memberi pendapat, memberi layanan baik terhadap tawanan pe rang, etika peperangan seperti melindungi nyawa kanak-kanak, orang tua dan kaum wanita yang dianjurkan oleh Islam merupakan nilai baru bagi mereka. Tokoh-tokoh

yang dicontohi dalam aspek keadilan sosial ialah Nabi Muhammad (saw) dan para sahabatnya termasuk Abu Bakar, ‘Umar, ‘Uthman dan ‘Ali. Orang Eropah juga mendapat pengetahuan dalam bidang ekonomi seperti kegiatan perdagangan, perindustrian, teknologi pertanian serta sistem perairan. Teknik tanaman seperti sekoi, padi, tembikai, aprikot dan limau telah dipelajari daripada orang Islam. Tokoh-tokoh Islam yang dicontohi ialah Ibn Baytar dan al-Ghafiqi. Tokoh-tokoh Islam yang terkenal dalam bidang perubatan ialah alRazi dan al-Asrar. Al-Razi telah menghasilkan buku berjudul al-Hawi. Buku ini telah dijadikan rujukan di Eropah dalam bidang kimia. Begitu juga buku Ibn Sinaberjudul al-Qanun menjadi bahan rujukan di Eropah. Dalam bidang perkilangan, misalnya kilang membuat senjata di kota-kota besar Islam seperti Cordova dan Baghdad telah memberikan sumbangan besar kepada Eropah. Dalam bidang matematik pula, ramai penuntut Eropah yang datang belajar ke Andalus pada zaman pemerintahan Islam. Kebanyakan mereka telah menjadi pakar dalam bidang tersebut, antaranya Adelard dan Morley dari Britain. Adelard telah berguru dengan orang Islam dan beliau telah menterjemahkan karya al-Khawarizmi yang menulis tentang teori geometri dalam matematik dan statistik. Beliau telah menggunakan nombor Arab dalam terjemahannya. Seorang lagi tokoh matematik Eropah ialah Leonardo Fibonacci of Pisa. Beliau telah mempelajari ilmu matematik dengan orang Islam di Andalus. Karya- karya beliau antaranya Liberab’ci telah dijadikan bahan bacaan asas ahli matematik di Eropah. Begitu juga George Purbach, pakar matematik dari Vienna pada abad ke-15M banyak berpandukan kajian yang dilakukan oleh ahli matematik Islam seperti Ibn al-Zarqiyali. Beliau mahir dalam matematik rajah segi tiga. Dalam bidang astronomi terdapat beberapa karya karangan Abu Ma’syar dan al-Khawarizmi. Karya mereka telah diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Adelard of Bath dan John of Siville. Karya al-Battani juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Alfonso X. Ahli astronomi Eropah bernama Romond telah menulis karya astronominya berdasarkan karya Ibn alZarqiyali (Azarchel). Ibn al-Zarqiyali mahir dalam menentukan gerhana matahari dan telah mencipta sebuah kompas untuk menentukan jarak antara bulan dan bumi dan di antara bintang-bintang dan matahari. Dalam bahasa Eropah ter dapat beberapa istilah astronomi yang dipinjam daripada bahasa Arab. Antaranya ialah alsumut dan nadir (nazir). Umat Islam juga telah berjaya mencipta kompas yang digunakan dalam pelayaran di laut. Dengan itu pelayaran di laut dan kegiatan perdagangan telah berkembang dengan lebih pesat.Muhammad bin Musa telah mencipta astrolab (jam matahari). Beliau juga mencipta sebuah alat yang dapat mengukur bulatan dunia. Pada abad ke12M, Abu Solet telah mencipta sebuah alat yang dapat menimbulkan semula kapal yang sudah tenggelam. Dalam bidang botani pula, umat Islam telah memberi sumbangan yang besar. Di kota-kota besar seperti Cordova, Kaherah, Baghdad dan Fez terdapat taman bunga yang cantik dan indah. Menurut Sarton, pencapaian umat Islam dalam bidang botani adalah jauh lebih hebat daripada pencapaian yang pernah diwarisi bangsa Yunani. Pada abad ke-12M, Ibn Arabi telah menulis sebuah buku tentang botani. Al-Ghafiqi dari Cordova telah menerbitkan sebuah buku tentang tumbuhtumbuhan dan 50 jenis pohon buah-buahan. Sementara Ibn Sina turut

menghasilkan sebuah buku yang mengulas tentang tumbuh tumbuhan. Ibn alBaytar yang berasal dan Andalus telah menyusun sebuah buku yang menyenaraikan 1400 jenis dadah yang boleh diproses daripada binatang, tumbuh-tumbuhan dan bahan galian. Karyanya yang berjudul Kitab al-Mughni fi al-Adwiyah al-Mufradah merupakan sebuah buku yang paling perpengaruh dalam bidang farmakologi. Berikutnya, karya-karya botani yang berkaitan dengan perubatan telah dihasilkan oleh para pengkaji yang tinggi di wilayahwilayah Islam. Segala kajian itu telah membantu mengenal pasti jenis akar kayu dan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat dan dapat digunakan dalam bidang perubatan. Umat Islam turut menghasilkan kain dan kertas bermutu tinggi melalui kemajuan teknologi yang mereka miliki. Dalam bidang pertanian, mereka telah membina kincir air dan kincir angin. Dalam bidang seni muzik pula, pada abad ke-12, didapati karya-karya penting yang dihasilkan oleh orang Islam tentang muzik telah diterjemahkan ke bahasa Latin. Terjemahan ini dilakukan di Toledo. Ahli muzik Eropah, Franco ofCobogne (1190M) telah mengikut jejak al-Kindi dalam bidang seni muzik. Setelah itu muncul pula John of Garlanddengan karyanya berjudul Ochetus yang mengkaji tentang nada suara yang diambil daripada kaedah nada suara muzik Arab. Dalam bidang bahasa, sastera dan seni ukir, banyak karya bahasa dan sas tera dalam bahasa Arab telah diterjemahkan ke bahasa-bahasa Eropah. Istilahistilah Arab seperti sukkar (sugar), kimia (alchemy), arsyek (cheque) dan ba nyak lagi telah dipinjam oleh bahasa Eropah. Tidak kurang pentingnya tentang ilmu pelayaran Islam. Ramai tokoh ahli pelayaran Islam yang menjadi terkenal antaranya ialah al-Mas’udi, Ibn Jubayr dan Ibn Battutah. Dalam bidang ketenteraan pula, taktik peperangan yang digunakan oleh tentera Islam sejak zaman Nabi Muhammad (saw) banyak mempengaruhi taktik dan strategi peperangan pada zaman moden. Ringkasnya, banyak aspek keintelektualan Islam telah ditiru oleh bangsa Eropah sehingga melahirkan satu perubahan besar dalam sejarah tamadun di Eropah. Namun begitu, nilai-nilai murni yang terkandung dalam tamadun Islam tidak dimanfaatkan oleh masyarakat Barat bagi mengukuhkan lagi ta madun mereka, malah mereka menggantikannya dengan nilai-nilai kebendaan sematamata. Justeru, lahirlah era penjajahan bagi mengejar harta kekayaan tanpa batas dan sempadan.

Gereja serta para paderi mengongkong pemikiran masyarakat dan juga politik. "Gelap" juga bermaksud tiada prospek yang jelas bagi masyarakat Eropah. Akibatnya kaum cendekiawan yang terdiri daripada ahli-ahli sains berasa mereka ditekan dan dikontrol. Eropah dilanda zaman gelap (dark age). Sesiapa yang .SUMBANGAN ISLAM KEPADA TAMADUN DUNIA SEBELUM tiba zaman Renaissance. Gereja Kristian yang sangat berpengaruh. Maksud dark age ini ialah zaman masyarakat Eropah menghadapi kemunduran intelek dan kelembapan ilmu pengetahuan. pemikiran. Mereka berpendapat hanya gereja sahaja yang berkelayakan untuk menentukan kehidupan. politik dan ilmu pengetahuan. yang bermula antara zaman kejatuhan Kerajaan Roman dan berakhir dengan kebangkitan intelektual pada kurun ke-15 Masihi. Situasi ini wujud kerana tindakan dan cengkaman kuat pihak berkuasa agama. Pemikiran mereka ditolak. Sementera masanya pula menurut Encyclopedia Americana ialah tempoh 1000 tahun.

Bahasa yang digunakan oleh Aristotle sukar difahami oleh rahib-rahib yang menjaga manuskrip-manuskripnya. astronomi. Antiok dan Baghdad. politik. St Augustine (m 430) sebelumnya juga berpendirian demikian. Mereka menjadi pemikirpemikir dalam bidang-bidang falsafah. golongan cendekiawan sentiasa memberontak terhadap dan kongkongan gereja tersebut. fizik. Eropah masih diselimuti kegelapan dan kemunduran! Dunia telah diperlihatkan tentang betapa hebatnya perkembangan intelektual dan ilmu pengetahuan di dunia Islam antara kurun ke-9 hingga ke-12. Ibnu Masarrah. Harun al-Rashid (786-809) dan al-Makmun (813-833) wilayah-wilayah Islam khasnya di Baghdad telah disuburkan dengan kemunculan ahli-ahli fikir besar seperti al-Kindi. geografi. Biasanya apa yang berlaku di Eropah pada abad pertengahan itu ialah kuasa gereja lebih kuat dan adakalanya terjadi semacam kerjasama. perubatan. matematik. fizik dan seumpamanya dibahas secara terbuka dan ilmiah. etik. the medium through which ancient science and philosophy were recovered. 2. Ibnu Tufail. Manakala Dante (1265-1321) berpendapat keduadua kuasa itu hendaklah masing-masing berdiri sendiri. psikologi. Ibnu Sina. Charles Singer dalam bukunya A Short History of Scientific Ideas to 1900 menyenaraikan tujuh alasan mengapa tindakan terjemahan lebih banyak buku berbahasa Arab. politik. etik. metafizik. supplemented and transmitted to make possible the renaissance of Western Europe. dan mestilah bekerjasama untuk mewujudkan kebajikan bagi manusia (Joseph H Lynch. Sewaktu pemerintahan khalifah-khalifah Abbasiyah yang mashyur. ilmu-ilmu Islam lebih teratur. Sebuah institusi bernama BaitulHikmat telah secara langsung membantu operasi ilmiah ini dengan jayanya. kimia. Mereka tidak menterjemah bahanbahan ilmiah itu daripada bahasa Yunani. gereja sering bersaing dengan kuasa-kuasa kerajaan. Philip K Hitti dalam bukunya The Arabs: A Short History menukilkan seperti berikut: "Moslem Spain wrote one of the brightest chapters in the intellectual history of medieval Europe. (h 175-176): 1. Dan Timur yang dimaksudkan itu ialah Timur Tengah. Beberapa kota besar di Timur Tengah telah menjadi kata ilmu pengetahuan seperti Iskandariah. al-Mansur (754-75). Ibnu Miskawayh al-Razi. Bagi memenuhi kehendak baru masyarakat intelek Eropah ini. lebih asli. dan Ibnu Khaldun. Pada kurun kedua belas. dan muzik. Kawasan Islam yang dekat dengan Eropah ialah Sepanyol. Di sini perkembangan intelek juga berlaku dengan pesat. Ibnu Rusyd Ibnu Bajja. gerakan intelek telah mula berjalan. the Arabic-speaking peoples were the main bearers of the torch of culture and civilization throughout the world. al-Khawarizmi. al-Biruni. astronomi. Bahasa Yunani Rom Timur jauh sekali daripada bahasa klasik. 1992. Ibnu Haitham. Cerdik pandai Eropah mula bersikap lebih berminat untuk tahu dan lebih ghairah terhadap kebudayaan bangsa Timur yang telah lama maju. Diskusi akademik yang melibatkan tajuk besar seperti metafizik. Thomas Aquinas(m 1274) seorang ahli fikir zaman ini mengeluarkan teori "negara wajib tunduk kepada kehendak gereja".mengeluarkan teori yang bertentangan dengan pandangan gereja akan ditangkap dan didera malah ada yang dibunuh. Between the middle of the eighth and the beginning of the thirteenth centuries. Sebelum lebih kurang tahun 1200. lebih penting berbanding ilmu-ilmu Rom Timur." (h 174-175). usaha terjemahan telah dibuat terhadap bahan-bahan ilmiah dari negara-negara Islam. Dalam politik. Tetapi bahasa Arab klasik pula mudah difahami oleh setiap orang berpendidikan tinggi yang bertutur dan menulis bahasa Arab. alFarabi. Ini bermakna sewaktu dunia Islam sudah menikmati kemajuan dan tamadun yang tinggi. Harran. . perubatan. optik. 172-174). Diringkaskan cerita sejarah.

beliau menyalin dari bahasa Arab buku Rheforica oleh Aristotle dengan memakai alasan-alasan alFarabi. Ketua ahli-ahli astronomi Sepanyol dikenali oleh orang Latin sebagai Arzachel. misalnya Almagest karya Ptolemy dan Canon karya Ibnu Sina. Maqasid al-Falsafah oleh alGhazali. Pada tahun 1240. Canon ini ialah Canon fi al-Tibb. tetapi jarang sekali untuk bahasa Yunani. Beliau menterjemah karya al-Khawarizmi – Arithmetic-dan diperkenalkan kepada Barat. Mengenai Rusyd pula. Metarologica. Beliau telah menterjemah beberapa bab dari kitab al-Syifa’ oleh Ibnu Sina. Saluran-saluran perniagaan dengan Barat sama ada secara langsung dengan Islam ataupun melalui wilayah-wilayah asing terkepung di dalam Empayar Rom Timur. juga beberapa buah buku tentang Astronomi. Khidmat beliau yang terkemuka ialah bidang matematik. Di pihak lain pula Islam sedang berundur di Barat. Mereka juga menterjemah buku-buku falsafah. 4. Herman dari German. beliau menyalin buku ulasan dari Ibnu Rusyd terhadap buku Phoetics karangan Aristotle. Kuasa Kristian Latin tidak mencapai kemajuan di dalam menduduki Wilayah Rom Timur. . Physica. Keseluruhan kecenderungan ilmu Rom Timur mengarah kepada teologi falsafah dan ilmu sains. beliau telah menterjemah ulasan Ibnu Rusyd terhadap buku Ethica Nicomachaea karangan Aristotle. Parva Maturalia dan De Substancia Orbis. 5. De Enima. Satu bidang sains di Sepanyol yang lebih progresif ialah astronomi. Antara penterjemah Barat perintis daripada bahasa Arab ke bahasa Latin ialah Adelard of Bath (c 1090 – c 1150) yang telah pergi ke Sepanyol dan kepulauan Sicily. Pada tahun 1250. De Generatione et Conruptione. 178). Beliau menulis buku teks astronomi untuk mengganti teori-teori Ptolemy dengan suatu sistem planet yang benar-benar sepusat dan berjaya menyediakan cadangan-cadangan kepada Copernicus (1993. Beliau telah berjaya menterjemah buku berbahasa Arab ke Latin tidak kurang daripada 92 buah karya Arab yang lengkap. Metaphysica. Beliau menghabiskan banyak masa di Toledo dan menimba ilmu-ilmu Arab dari guru-guru Kristian tempatan. Bantuan daripada orang Yahudi diperolehi untuk bahasa Arab. Risalat al-aqli Wa al-Ma’qul oleh al-Kindi. komentar-komentar beliau tentang buku falsafah Greek De Caelo et Mundo. 7. Sebuah kutub khanah dan akademi telah ditubuhkan di Cordova dalam tahun 970 M dan badan-badan yang serupa muncul di Toledo dan beberapa tempat lain. Dalam zaman pertengahan bahasa dipelajari secara bertutur dan bukunya daripada tatabahasa Yunani. Di Toledo beliau telah menyusun apa yang disebut "jadual Toledo" yang telah mencapai suatu tahap kejituan yang tinggi. 6. Pada tahun 1256. Beliau juga menterjemah karya Euclid daripada bahasa Arab. seorang uskup bekerja menterjemah buku di Toledo. Buku al-Syifa’ oleh Ibnu Sina yang telah juga diterjemah ke bahasa Latin telah diterbitkan di bawah tajuk Sufficientia Physicorum di mana ahli fikir Barat Roger Bacon sering membuat rujukan. 168-69). Seterusnya beliau menulis suatu dialog terkenal Natural Questions yang merupakan sejenis ikhtisar permulaan tentang ilmu sains Arab. Di antara penterjemah-penterjemah cemerlang Eropah waktu itu ialah Gundissalines (1130-1150). Alpetragus adalah seorang daripada ahli astronomi yang terakhir. buku Ihsa al-ulum oleh al-Farabi. Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd.3. Penterjemah terkemuka menurut Charles Singer ialah Gerard of Cremona (1114-87). Michael Scot telah membuat terjemahan ke bahasa Latin. Banyak daripadanya amat panjang. iaitu kitab perubatan (1993.

Sewaktu di England. Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd telah berlaku. Buku perubatan Ibnu Sina iaitu Qanun Fi al-Tib dipelajari di Eropah hingga abad ke-17. Terjemahan-terjemahan tersebut telah memberi makna besar terhadap tamadun Eropah seperti yang disebut oleh Philip KHitti di atas. pernah tinggal di Sepanyol. Pengaruh Ibnu Rusyd di Eropah menurut Bertrand Russell sangatlah kuat. Buku Maqasid telah diterjemah ke Latin diberi tajuk Logika et philosophia Algazelis Arabic oleh Gundisalvas dan diterbitkan di Venice pada 912/1506. Universiti Paris dibina pada tahun 1236. Kemunculan Universiti Paris sebagai pusat pembelajaran adalah antara sebab penting ke arah perkembangan bidang falsafah dalam abad ketiga belas. . Dalam konteks ini.Ibnu Gabirol. Beliau telah menterjemah Asma’al-Husna oleh Muhyi al-Din ibn Arabi. Terjemahan buku-buku Ibnu Rusyd yang mereka lakukan menjadi bahan-bahan akademik yang sangat berpengaruh. Buku lain seperti al-Nafs al-Insani juga diterjemahkan dan diberi judul De Anima Humana (M M Sharif. Bahasa Arab adalah bahasa pertuturan waktu itu. beliau telah mendirikan Universiti Neples dan di sini ilmu pengetahuan dari dunia Islam itu telah dipelajari. Kerja-kerja terjemahan diperhebatkan. al-Ghazali dianggap ahli teologi dan falsafah. akidah dan falsafah. metafizik dan etika berasaskan pemikiran al-Farabi. 1966. bukan sahaja di kalangan golongan skolastik. Ketika Frederick II memerintah Itali. Tetapi ia juga yang memberi inisiatif kepada pihak Kristian supaya melancar serangan moral menentang Islam. la juga ada membuat saduran dan penyesuaian beberapa passage dari Futuhat alMakkiyah hingga ia sendiri boleh menulis hal-hal berkenaan dengan sufis. beliau menterjemah teks alkimia yang mula-mula sekali terbit dalam bahasa Latin. Proses penterjemahan pelbagai ilmu dari Timur khasnya Sepanyol ini dibantu juga oleh pelajar Yahudi. merupakan antara orang yang mula-mula menterjemah al-Quran. Penterjemahan beliau bagi karya al-Khawarizmi Algebra telah berjaya diperkenalkan kepada orang Latin. Miguel Asin Palacios telah mempelajari bukan sahaja buku Tahafut alFalasifah oleh al-Ghazali malah lain-lain buku beliau seperti Maqasid. Moses ben Maimon (1135-1204) dari Cordova. Pengaruh al-Ghazali juga didapati sangat kuat.Robert dari Chester (1110-1160). St Thomas Aquinas merujuk kepada Ibnu Sina dalam karyanya guaestiones disputaEae de veritate (Permasalahan yang dipertikaikan mengenai kebenaran). A History of Muslim Philosophy. Sementara buku-buku saintifik pula. Universti-universiti ini menjadi pintu masuk ilmu-ilmu dari dunia Islam secara rasmi kepada masyarakat Eropah pada abad pertengahan. Raymond Lull (633-716/1236-1316) telah mempelajari bahasa Arab di Majorea dan falsafah Islam di Bugia di Tunisia. beliau menghasilkan jadual-jadual astronomi bagi garis bujur London berdasarkan karya al-Battani dan garis lintang pula berdasarkan karya al-Khawarizmi. h 1360). tetapi juga di kalangan satu kumpulan besar pemikir bebas bukan profesional (a large body of improfessional free-thinkers) yang menafikan keabadian (immotality). kemudian Universiti Bologna dan Oxford di London. Bahan-bahan tersebut dipelajari oleh para sarjana dan pelajar-pelajar tempatan. Usaha-usaha mempelajari falsafah Aristotle serta sejarah besar ulasan-ulasan teks yang dibuat oleh orang-orang Islam dari Baghdad dan Sepanyol dalam bidang-bidang epistemologi. Cendekiawan Paris sibuk mempelajari buku-buku yang berjudul Deintellectu et intelligibili kerap merujuk kepada Ibnu Rusyd sekerap rujukannya terhadap Aristotle. Nama-nama Yahudi yang terkenal pada zaman tersebut ialah seperti Solomon ibn Gabirol (1021-58) dari Sarafossa.

Dalam usahanya untuk menyeberangi lautan Atlantik. Kumpulan-kumpulan Sufi kemudiannya mengambil peranan menjaga Islam. Bologna. Eropah menerima ilmu-ilmu dari dunia Islam sewaktu umat Islam berada dalam kekuatan dan kemajuan. Pada tahun 1258 M atau pun abad ke-13. Kenapakah suasana maju dan cemerlang itu tidak terjadi di alam Melayu walaupun Islam dan ilmu-ilmu dari dunia Islam Timur Tengah telah dipelajari sejak abad ke-13 lagi? Cuba kita bandingkan hakikat ilmu di Nusantara dan di Eropah itu bagi mengenal pasti apakah yang menyebabkan kita terbelakang atau mundur. " (dipetik oleh A H Johns 1993. kimia. . the task of maintaining the unity of the Islamic Community passed to the sufis. Oxford. Christopter Colombus sendiri mendapat ilham daripada Ibnu Rusyd. logik.Mereka digelar pengikut Ibnu Rusyd.Sementara di kalangan ahli falsafah profesional. perubatan. walhal daerah Nusantara ini bukan seperti Antartika. beliau dihalang oleh pelbagai pihak terutamanya sekali gereja. Ilmu-ilmu dari dunia Islam telah membawa kejayaan kepada bangsa Eropah. Orang-orang penting di abad pertengahan seperti Sigervan Brabant dan Boethius adalah antara pengikut-pengikut Ibnu Rusyd hingga mereka mendapat kemurkaan pihak gereja. Kaum wanita pula yang tertekan oleh pelbagai diskriminasi telah mendapat ilham dan semangat baru apabila membaca buku-buku Ibnu Rusyd mengenai wanita dan hak-hak mereka. Tetapi beliau bertekad mahu meneruskan juga ekspidisi berbahayanya. orang-orang Sufi telah muncul dan berfungsi menyelamatkan Islam. Menurut para pengkaji pengaruh Ibnu Rusyd setidak-tidaknya terus berpengaruh selama empat abad di Eropah. Paris. akhlak (Etika). A H Johns dalam eseinya muslim mystics and historical writing mengungkapkan apa yang telah disebutkan oleh Gibb tentang hal kejatuhan ini: "After the capture of the caliphate. beliau menyebut "daripada buku-buku Ibnu Rusyd!". a development rising from the close relationship between the sufi shaikh and his disciples. Maksudnya setelah berlaku serangan bangsa ganas itu. dan Koln. peminatnya yang utama ialah ahli-ahli Mazhab Franciscan dan mereka yang berada di Universiti Paris. Apabila ditanya di manakah beliau mendapat ilmu dan keberanian untuk pelayaran itu. astronomi. Nusantara mewarisi suasana yang lemah dan mundur justeru kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah telah jatuh ke tangan bangsa Tartar. Lahir Universiti-universiti Neples. Sebab itu ilmu-ilmu yang kita sifatkan sebagai "akademik" itu berkembang pesat di Eropah dan akhirnya mereka maju. akhirnya Eropah berjaya melepasi zaman gelap meluncur menuju zaman Renaissance. 39). the sufi missionary spirit and the popular basic of the movement. (Russell. Makna penting walaupun ringkas paparan di atas ialah bangsa Barat khasnya Eropah telah mengambil inisiatif besar menterjemah malah mempelajari pelbagai jenis ilmu dari dunia Islam Sepanyol dan lain-lain wilayah di Timur Tengah. Kesedaran ini telah menimbulkan gerakan feminisme dan ia dipelopori oleh Dubois di Perancis dan Ockham di England iaitu kira-kira dua abad selepas kematian Ibnu Rusyd. The Sufi orders gradually became stable and disciplined foundations and some of them spread over wide areas. Ilmu-ilmu yang diterjemah itu melewati ilmu-ilmu falsafah. Dan mereka ini mengembangkan aktiviti mereka ke wilayah-wilayah yang lebih luas. Ilmu pengetahuan dari Timur Tengah yang dibawa ke alam Melayu bukanlah seperti yang terjadi di Eropah. dan algebra. Kota Baghdad telah ditawan oleh bangsa ganas Tartar tersebut. matematik. Para sufi pengembara telah melakukan pengembaraan hingga ke Nusantara. 413-421). Nusantara adalah daerah yang subur dan kaya dengan pelbagai hasil bumi dan pertanian.

Abdul Rauf Singkel. menjadikan 177 tariqat. 1980. Melaka (1400-1511) juga menampilkan hal yang serupa. Samsuddin al-Sumatrani. Jadi kalau dicampur dengan yang asal. Syadiliyyah. ayah Raja Ali adalah seorang yang sangat gemar pada ilmu agama. Pelajar-pelajar Melayu-Indonesia yang mendapat didikan di Makkah dan Madinah pada musim haji atau selepas musim haji kembali ke Nusantara dan mengembangkan ilmu-ilmu itu kepada masyarakat setempat. Daripada sembilan tariqat ini terdapat banyak lagi organisasi yang lain. baik para intelek dan aristokrat yang terpelajar mahupun rakyat jelata.Mereka berjaya menyebarkan Islam kepada penduduk Nusantara dalam semua lapisan masyarakat. 17). . Tijamiyyah dan Alawiyyah (Naguib. Pusat pengajian agama didirikan. xi). 1963. 1995. Semangat toleransi yang menjadi kelaziman dalam tasawuf mazhab Ibn Arabi yang agung itu serta juga kecekapan dan kefasihan mubaligh-mubaligh sufi yang tahu jalan-jalan menuju hati. Chistiyyah. Sarjana Sastera Melayu Klasik dari Russia Vladimir I Braginsky dalam "pendahuluan" untuk bukunya Tasawuf dan Sastera Melayu mengungkapkan bahawa di Nusantara ini tasawuf telah diserap masuk ke dalam kehidupan umat Melayu: "Sejak akhir abad ke-14 terutama sekali abad ke-16-17 tasawuf selalu memainkan peranan yang sangat penting dalam sejarah. Sultan Iskandar Muda dan Sultan Safiatuddin. Suasana yang serupa lahir di Johor-Riau (1650-1800). Berkat dan keistimewaan mereka telah menyebabkan berlaku perkahwinan dengan wanita tempatan. Raja-raja Riau juga berminat pada ilmu pengetahuan agama dan kesusasteraan. Ahmadiyyah. (1993. 75). Rifaiyyah. agama dan budaya di kawasan Melayu – Indonesia yang maha luas itu. Bukhari al-Jauhari dan lain-lain. sangat mempermudahkan bagi masuknya agama Islam ke dalam semua strata masyarakat. Syatariyyah. bagi tersebar luasnya Islam di kalangan mereka. Selain itu ilmu-ilmu asas Islam seperti Fekah. Mengikut Prof Naguib. maka bertambah luaslah kegiatan pengislaman. Raja Ali Haji adalah antara keluarga diraja yang menjadi alim dalam bahasa dan agama terutamanya usuluddin dan tasawuf. tariqat Naqsyabandiah adalah antara yang terbesar. Acheh (1511-1650 M) memaparkan para sultan yang berminat kepada agama. al-Quran dan al-Hadith serta lain-lain terus dipelajari. (Azyumardi Azra. Tauhid. Raja Ahmad. Samudra Pasai (1280-1400) adalah tempat penulisan kitab-kitab agama dan kesusasteraan Melayu. tetapi yang masih kekal hingga ke hari ini berjumlah 76 jenis tariqat sahaja (Abu Hassan Sham. Amalan-amalan sufi ini adalah pada peringkat untuk menebal keyakinan dalam hati dan menjalinkan keakraban yang tinggi dalam konteks hubungan intim dengan Tuhan. Nuruddin al-Raniri. Sewaktu pemerintahan Sultan-sultan Iskandar Thani. Tariqat-tariqat itu ialah Qadariyyah. la bermula dengan 14 jenis tariqat kemudian berpecah lagi kepada 163. Cukup dikatakan bahawa bentuk Sufi ternyata bentuk yang paling sesuai dengan mentalitas rakyat-rakyat di dunia kepulauan itu. Selain daripada tariqat ini ada lapan lagi tariqat yang besar. 32). ditambah lagi dengan cerita-cerita Hikayat pahlawan-pahlawan agung seperti Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah yang dibaca untuk memulihkan semangat orang-orang Melayu untuk menentang Portugis pada 1511. ilmu pengetahuan khasnya agama dan tasawuf berkembang pesat. Bandar Penyegat menjadi pusat pengajian Islam dan banyak menerbitkan buku-buku bidang itu. Lahir di sini pujangga Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri terkenal dengan buku-buku tasawuf aliran Wujudiah.

penulis berpendapat senario pemikiran. Antiokh iaitu kota-kata intelek dan saintifik sebaliknya dari Makkah dan Madinah. Penentangan yang keras memang ada di lokasi-lokasi serangan yang terjadi. Penjajahan yang berlaku hanyalah menambah parah pada situasi masyarakat yang sudah lemah! SUMBANGAN TAMADUN ISLAM KEPADA DUNIA ISLAMISASI ILMU PENGETAHUAN Islam tidak pernah membezakan antara ilmu islam dan bukan islam Semua ilmu itu adalah bersumberkan Allah S. fizik. Ilmu ini diambil dan dipelajari secara serius di Eropah iaitu di Pusat-pusat pengajian tinggi yang telah disebutkan di atas. politik. kisah nabi-nabi dan sebagainya bolehlah membaca buku Tenku Iskandar Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad (1995). Bangsa Melayu dan lain-lain suku bangsa di kawasan ini telah menikmati kemajuan-kemajuan dalam bidang ini. etik. dan optik muzik.Peminat-peminat persuratan klasik atau para pembaca yang berhasrat untuk mengetahui buku-buku dan corak ilmu dalam bidang-bidang sastera. usuluddin. Umat ini "maju" hanyalah dalam konteks yang terhad. tetapi sejarah memaparkan umat ini kalah lalu tanah air yang subur ini dijajah. Inilah persoalan yang perlu diperhatikan. Buku ini sangat komprehensif tentang tajuk yang dibicarakan di atas. Ilmu-ilmu yang mampu menjana kemajuan dalam erti yang lebih luas tidak sampai ke daerah ini. perubatan. falsafah hidup dan budaya orang-orang Melayu dahulu berlegar-legar sekitar agama dan kesusasteraan. seperti yang telah disentuh di atas. Alam Melayu didominasikan oleh faham ketuhanan. Namun seperti yang disebutkan di atas. fekah. Oleh itu kita terkebelakang hingga kini. Dua kata ini adalah kota agama yang penting dalam Islam dan ilmunya juga adalah ilmu-ilmu agama dalam gugusan usuluddin dan syariah serta kaya dengan amalan tasawuf. Jadi inilah ilmu-ilmu yang dipindahkan ke Nusantara. Ilmu-ilmu yang mengalir ke Eropah meliputi ilmu-ilmu yang mampu memajukan pemikiran dan pencetusan idea-idea saintifik seperti falsafah.W. kemanusiaan dan kebudayaan. Harran Iskandariyah. ilmu-ilmu yang ada itu tidak luas dan tidak dapat menyelamatkan umat ini apabila diserang oleh contohnya bangsa-bangsa Barat. bahawa citra Islam yang tiba di kawasan kita pada abad ke-13 itu adalah citra Islam yang sudah lemah dan mundur. Sebab utama di sini ialah bangsa asing itu memiliki kecekapan yang lebih tinggi berbanding dengan kebolehan umat Melayu di daerah ini. Tidak seperti yang terjadi di Eropah di abad pertengahan. kimia. Ilmu yang tiba bukanlah dari Baghdad. tasawuf. maka ilmu yang disebutkan itu tidak sampai ke sini. Sebaliknya setelah umat Islam parah diserang dan ditawan oleh bangsa Tartar dan Baghdad jatuh ke tangan mereka pada tahun 1258 M. astronomi. Contoh penerokaan ilmu ialah: Ilmu Kimia Ilmu Perubatan Ilmu Matematik . Setelah mengesan sejarah dan perkembangan pemikiran umat Melayu di Nusantara ini. psikologi.T Tidak timbul isu islamisasi ilmu pengetahuan di zaman kegemilangan islam Ramai ulama islam yang terlibat secara langsung dengan ilmu sains Ulama islam juga tidak menentang teori-teori sains yang baru diterokai. Penerokaan ilmu sains membentuk pengaruh yang mendalam terhadap perkembangan ilmu sains barat. Perkembangan rasionalisme dan saintifik yang disebutkan oleh Naguib juga adalah dirujuk dalam perkembanganperkembangan ini dan dari sudut perubahan dari Hudisma-Buddisma kepada Islam bukan seperti yang berlaku di Eropah di abad pertengahan. matematik.

kesyukuran. Slide 8 Syarat-syarat ini hampir sama dengan prinsip-prinsip Dr Ismail Raji al-Faruqi yang menjadikan Allah s. bukannya ilmu yang menggangu kesejahteraan manusia dan keselamatan kemakmuran. perasaan kehambaan. dan tawaddhuk kepada Allah dan manusia Ilmu itu mestilah memberikan manfaat kepada manusia. rendah diri.w.De pestilential – De peste ) yang menjadi hasil kajian perubatan tahun 1498M-1866M Kitab lain: Kitab al –mansuri Kitab al-hawi Tokoh lain ialah: Ibnu sina ( avicenna) Ali ibnu abbas ( Hally abbas) Ibn Al-Khatimah Rajah 1: Muka surat ini mempunyai maklumat mengenai otak dan bahagiannya lmu Matematik Tokoh islam yang terkemuka ialah : Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi Banu Musa Ibnu Syakir Al – khawarizmi Isu islamisasi ilmu hanya berlaku setelah bermulanya permindahan ilmu daripada orang islam kepada bukan islam Perubahan yang ketara adalah pemisahan ilmu tersebut dengan unsur keagamaan atau ketuhanan.t sebagai paksi kepada islamisasi ilmu pengetahuan.T KEDUA : Kesamaan Ciptaan ( Makhluk) KETIGA: Ilmu pengetahuan dan kesatuan hakikat KEEMPAT: Kesatuan Hidup KELIMA: Kesatuan manusia KEENAM: Integrasi antara wahyu dan akal KETUJUH: Kesyumulan Manhaj dan Wasail ( ideologi yang menyeluruh) Slide 9 . Prinsip-prinsip tersebut ialah: PERTAMA : Keesaan Allah S.W.ILMU KIMIA Tokoh islam yang terkemuka ialah Jabir Ibn Hayyan ( Gebber) Menghasilkan kitab ilmuan seperti : Kitab al-Tarakib Kitab al-Kimya Kitab al. tauhid.insan ( Latin: Liber de variolis et morbilis. makhluk dan alam. kebaikan. Pemisahan ini memberi kesan yang besar kepada ilmu pengetahuan Timbulnya keresahan ilmuan islam dan meraka merasakan betapa perlunya roh islam dikembalikan kepada ilmu-ilmu yang dianggap sebagai “ILMU DUNIA” Slide 7 PRINSIP ISLAMISASI ILMU Menurut Muhammad Qutb. sesuatu ilmu yang menepati kehendak islam mestilah memenuhi ciriciri berikut: Ilmu yang dipelajari itu mestilah ilmu yang mendekatkan dirinya kepada iman.Sab’een Orang pertama yang menemui asid sebagai contoh : Asid nitric Asid citric ILMU KEDOKTORAN Tokoh islam yang terkenal ialah Al-Razi ( Latin: Rhazes) Kitab yang dihasilkan ialah Taqwim al – abdan fi tadbir al.

Slide 11 IlMU SAINS LATAR BELAKANG SEJARAH ANTARA ISLAM DAN KRISTIAN RUJUK HANDBOOK Slide 12 TABIAT PERHUBUNGAN ANTARA GURU DAN MURID PERBANDINGAN DENGAN TAMADUN MODEN PERBANDINGAN ANTARA ULAMA ISLAM DAN SEBAHAGIAN PENDIDIK KINI ( RUJUK HANDBOOK) Slide 13 ISLAMISASI ILMU DAN KECEMERLANGAN AKADEMIK Islamisasi ilmu seharusnya: Dapat mengembalikan roh ilmu berteraskan ketuhanan Dapat melahirkan kecintaan ilmu Dapat mengembalikan peranan sebenar risalah ilmu dalam kehidupan manusia Dapat mengembalikan pengabadian secara total kepada Allah s.t Kecemerlangan ilmu islam akan dapat dikecapi oleh ilmuan islam kini sekiranya budaya ilmu menjadi amalan murni dalam masyarakat islam. Dilahirkan pada 15 September 978 di Birun.falsafah. Slide 16 AL-BIRUNI Slide 17 BIODATA Nama penuhnya ialah Abū Rayḥān Muḥammad ibn Aḥmad Bīrūnī Berketurunan Tajik. matematik dan bahasa Beliau juga sering mengembara. sebuah bandar di luar Kath.” Slide 21 . tujuannya adalah untuk mempelajari nama-nama orang Yunani serta sebutan dan ejaan istilah perubatan yang betul.W. dengan menulis kanun (undang-undang) Sina’at al-Tanjim (Seni Astronomi). Slide 20 BIDANG KAJIAN AL-BIRUNI Minatnya merangkumi skop yang luas iaitu: Sains Praktis Matematik Geografi Falsafah Fizik Astronomi ( Kajian Utamanya) Hal ini dapat dibuktikan melalui pengakuannya: “ Oleh kerana bidang saya adalah bidang astronomi dan sejak saya wujud di dunia ini lagi saya terkenal dengan ilmu itu dan saya tidak berniat untuk keIuar dari disipIin ilmu itu.t sebagai paksi kepada islamisasi ilmu pengetahuan.w.t Slide 14 Budaya ilmu islam adalah lahir daripada dorongan kehidupan beragama yang mana matlamat utamanya ialah mengabdikan diri kepada Allah s. Slide 15 ETIKA AHLI SEJARAH Ibnu khaldun mengkritik sikap ahli sejarah yang sering bersikap berat sebelah atau tidak jujur ketika memberikan pendapat. Seorang daripadanya ialah Abu Sahl Masihi (ahli flzik Kristian) Beliau juga berhubung rapat dengan para saudagar Kristian Syria.w. beliau mengakhiri dengan kata-kata : “Maka aku melakukan tugas ini sambil mengharapkan pahala Allah azawajala” Ahli sains islam sentiasa menjadikan Allah S. Beliau mempunyai hubungan erat dengan para intelek Islam dan Kristian. Sememangnya. Mencari rezeki dengan menggunakan ilmu yang dimiliki tidak bertentangan dengan ajaran islam.T KEDUA : Kesamaan Ciptaan ( Makhluk) KETIGA: Ilmu pengetahuan dan kesatuan hakikat KEEMPAT: Kesatuan Hidup KELIMA: Kesatuan manusia KEENAM: Integrasi antar wahyu dan akal KETUJUH: Kesyumulan Manhaj dan Wasail Slide 10 Sebagai contoh. Prinsip-prinsip tersebut ialah: PERTAMA : Keesaan Allah S.T sebagai tumpuan dalam paksi penerokaan ilmu. maka saya mahu berkhidmat kepada perbendaharaan baginda (Mas’ud) yang dikenali sebagai nikmat.w. Slide 19 Beliau dapat menguasai tamadun besar ketika itu iaitu Arab dan Yunani. Digelar “ al-Biruni” yang merujuk kepada “orang asing” panggilan Khawarizm Beliau dianggap sebagai orang asing oleh penduduk khawarizm Slide 18 PENDIDIKAN Banyak memperolehi ilmu pengetahuan daripada Putera Raja Parsi.Syarat-syarat ini hampir sama dengan prinsip-prinsip Dr Ismail Raji al-Faruqi yang menjadikan Allah s.W. pendahuluan yang ditulis oleh Al Razi dalam kitabnya Shukuk ‘ala alinusor Setelah diterangkan sebab beliau mengarang buku tersebut. hanya islam yang menjanjikan kehidupan ilmu yang sejati yang membawa kesejahteraan dunia dan akhirat. Sebab-sebab berat sebelah: Mempunyai semangat kepartian atau memihak kepada sesuatu kepercayaan atau pendapat serta terlalu bergantung kepada sumber yang diperolehi. Putera Abu Al Abbas Ma'mun Khawarazmshah Hidup sezaman dengan Ibnu sina ( pakar perubatan) dan ibnu Miskawayh( pakar etik) Karya agung beliau ialah Rasa'll al-Biruni. ensiklopedia astronomi dan matematik Sepanjang hayatnya ditumpukan dengan mempelajari ilmu pengetahuan astronomi. Tidak memahami sumber secara teliti Meletakkan kepercayaan pada yang tidak benar atau keyakinan yang berlebihan terhadap sesuatu yang tidak pasti kebenarannya Tidak meletakkan kejadian dalam hubungan yang sebenar Jahil mengenai hukum-hakam sesebuah masyarakat.

Gerakan tahunan Matahani bergerak mengelilingi Bumi. 49 minit. Al-Biruni menulis mengenai pergerakan matahari dalam sebuah buku berjudul Kitab al-Tatbiq fi Tahqiq Harakat alSyam yang berkaitan dengan teori ini.membincangkan tentang tarikh. Kiraan alBiruni ini tidak jauh perbezaan nya dengan kiraan moden iaitu 365 hari. 5 jam.2 setiap tahun dan satu darjah dalam masa 72 tahun.Beliau amat mementingkan pengetahuan matematik dan astronomi kerana ilmu tersebut amat berguna dalam kehidupan seharian. 0. Perkiraan yang telah dibuat oleh alBiruni ini hampir sama dengan angka moden iaitu 52. Penentuan arah pengembaraan dan perjalanan berdasarkan kedudukan bintang Penentuan arah kiblat dan waktu solat berdasarkan pengetahuan tentang bintang-bintang dan kedudukannya Kedudukan garis lintang atau bujur sesuatu bandar juga dapat ditentukan berdasarkan kedudukan bintang. samajuga seperti nyalaan yang muncul di sekeliling jasad yang membakar. Beliau menulis di dalam buku &nbsp. 265.mengenai penemuan tersebut. dan 0. Beliau telah mencipta sejenis alat untuk mengukur masa dan waktu di siang hari serta menulis buku mengenainya iaitu Ta’bir al-Mizan wa Taqbir al-Azman. Slide 30 MATAHARI Al-Biruni mendapati senja (pagi dan petang) terjadi apabila Matahari berada 18 di bawah ufuk. bulan dan tahun.2421. Beliau berfikir bahawa gerakan mata hari yang perlahan dan cepat menggambarkan sesuatu orbit. Slide 25 TEORI GEOSENTRIK Beliau mengatakan bahawa sebarang teori baru tidak dapat diterima tanpa bukti sains yang kukuh.Geodisi dan Statografi Slide 32 TRIGONOMETRI SFERA Al-Biruni menulis Kitab Maqalid ‘Ilm al-Hai’ah fi Basit al-Kurah Beliau juga menulis Jami’ al-Tarq al-Sa’irah fi Ma’rafah Awtar al-Da’irah yang membincangkan mengenai kaedah-kaedah dalam penemuan ukur lilit bulatan. Slide 27 MATAHARI Al-Biruni turut membuat kajian tentang Matahari dan perkara-perkara yang berkaitan seperti berikut: Sifat fizikal matahari Gerakan tahun Panjang tahun solar Fajar dan Senja Slide 28 MATAHARI Sifat fizikal matahari Matahari ialah jasad yang panas bagi letusan solar yang boleh diperhatikan apabila gerhana penuh.al-Lam’at&nbsp. 54 dalam satu hari. 44. Kalendar Jalali juga mendapat 365 hari. Bukunya yang bertajuk Tanqih al-Tawarikh &nbsp. Slide 26 KALENDER DAN KRONOLOGI Beliau telah menulis satu risalah kecil yang menerangkan tentang siang dan malam yang juga dapat membuktikan panjang siang dalam setahun di kutub. maklumat tambahan mengenai kalendar orang India. Penyelidik moden mengesahkan penemuan al-Biruni ini. 5 jam. 365.2426. beliau mengira titik yang tertinggi di antara Matahari dengan Bumi bergerak satu darjah dalam masa 1/3 tahun. bulan serta matahari.248 hari. Karangan Qanun al-Mas’udi yang berkaitan dengan trigonometri mengandungi 10 bab. Selagi sesuatu teori alternatif yang sebenar belum ditemui maka wajarlah seseorang itu mempercayai dan menerima teori dan penerangan yang terdahulu. mengubah takwin Sakkala kepada takwin Hijrah. Slide 31 KARYA BELIAU DALAM ILMU MATEMATIK Tragonometri Sfera Arimetik orang India Cahaya dan Bunyi Graviti Ketumpatan Mekanik Berat dan Ukuran Geografi. 48 ininit dan 47 saat. Al-Biruni membuat pengiraan bahawa terdapat 365 hari. Qanun al-Mas’udi adalah antara bukunya yang terakhir yang membincangkan perkara di atas dengan lebih terperinci. Ia membincangkan tentang siang dan malam. juga penerangan terperinci mengenai perbezaan takwiin.398 dan 365. Slide 22 TEORI ASTRONOMI Teori alam semesta Kosmogeni Teori geosentrik Kalendar dan kronologi Matahari Contoh kitab al biruni Slide 23 TEORI ALAM SEMESTA Al-Biruni menganggap bahawa alam semesta terletak di luar permukaan sfera yang terhad Beliau tidak bersetuju dengan konsep graviti alam semesta sebagai kuasa sebenar yang terlibat seperti yang dilihat daripada pengalaman ( Teori Aristotle) Celestrial Sphere ( Kedudukan bintang) Slide 24 KOSMOGENI Al-Biruni membincangan secara terperinci tentang asal-usul alam semesta dalam bukunya al-Tahdid Beliau menolak pandangan yang mengatakan bahawa dunia ini kekal. contohnya: Penetuan musim dan pasang surut air laut dipengaruhi oleh matahari dan bulan. 5 jam dan 46 minit. 7. Slide 29 MATAHARI Panjang tahun solar Beliau melapor kan ada empat rumusan yang berbeza iaitu 365. Manakala buku Tasawwur Amr al-Fajr wa al Shafiq fi Jihat al-Gharb wa al-Sharq pula inembincangkan tentang terbitnya fajar. Bab pertama menerangkan cara-cara mendapatkan .

&nbsp.&nbsp.&nbsp. Beliau menerangkan fenomena tentang banjir.&nbsp.&nbsp. Slide 35 CAHAYA DAN BUNYI Al-Biruni mempercayai bahawa cahaya lebih laju daripada bunyi.&nbsp.&nbsp.&nbsp.&nbsp.=&nbsp.India.&nbsp. Dalam bukunya&nbsp.&nb sp.&nbsp.&nbsp.&nbsp. Slide 36 GRAVITI Beliau turut memberikan sumbangan yang besar dalam bidang graviti. mata air dan pninsip-prinsip yang berkaitan. Slide 33 TRIGONOMETRI SFERA Beliau turut membincangkan tentang jejari bulatan sebagai satu ke satuan mnenggantikan 60 Beliau berjaya mendahului ahli matematik yang lain dengan mem buktikan rumus sinus dalam satah segi tiga iaitu.& nbsp. Menurut beliau sinaran membawa haba dari Matahari dan ia dapat menembusi air dan udara. Slide 41 TAHDID NIHAYAT AL AMAKIN ( PENENTUAN BATAS DAERAH) Beliau telah menghasilkan kaedah baru untuk mengukur latitud (darjah lintang) dan longitud (darjah bujur) dan membuat pengukuran sendiri untuk menetapkan kebulatan bumi dan ketinggian serta sifat-sifat geografi bandar-bandar.&nbsp.&nbsp.&nbsp. Beliau telah membuat ukuran bagi menaksirkan lilitan bumi dan mendapat anggarannya 25.&nbsp.&nbsp.sisi-sisi daripada pelbagai gambar rajah seperti segi tiga sisi dan segi empat sama hingga segi sepuluh jejari sesuatu bulatan.&nbsp.&nbsp.sinC &nbsp.&nbsp.&nbsp.&nbsp.Hind) dalam pengajaran aritmetrik.&nbsp.&nbsp.&nbsp.=&nbsp.c Beliau merupakan orang yang pertama mengenalpasti rumus sinus untuk satah segi tiga Slide 34 ARITMETIK ORANG INDIA Beliau telah menulis beberapa buah buku berhubung dengan subjek itu.&nbsp.&nbsp.&nbsp.&nbsp. Teori ini beliau gunakan ketika menentukan sinus bagi sudut-sudut yang berganda.&nbsp. Slide 37 KETUMPATAN Beliau dapat menyukat dengan betul ketumpatan bahan-bahan.&nbsp. Penemuan al-Biruni ini sama dengan penemuan moden. memberikan maklumat tentang kawasan barat laut India.&nbsp.&nbsp.&nbsp. Beliau juga mendapati senja kala bermula atau berakhir apa bila Matahari berada di bawah kaki langit. &nbsp. Beliau telah mencipta dua alat yang istimewa iaitu: Pengimbang hidrostatik Balai Cerap – al-ustawani Slide 39 BERAT DAN UKURAN Minatnya dalam matematik menyebabkan al-Biruni mempelajari tentang berat dan ukuran. (a) Rashikat al-Hind iaitu Zodiak di India (b) Kaedah aritmetik yang berbeza dalam Brahma Siddhant (c) Kaedah-kaedah orang India (Rusum al.&nbsp.&nbsp.000 batu Pengenalan Tamadun islam merupakan salah satu tamadun dunia yang terunggul. Beliau mahir dalam bidang pengetahuan tentang peralatan.&nbsp.sinB&nbsp.belia u membincangkan peranan kawasan pengu nungan dalam menyumbang hujan lebat dan melindungi sebahagian daerah Kashmir.&nbsp. Kajian demi kajian telah dilakukan dan .&nbsp.&nbsp. Bab seterusnya membincangkan cara untuk mendapatkan pelbagai garis rentak lentuk.&nbsp. Beliau menolak pandangan Aristotle yang menganggap langit tidak mempunyai kuasa graviti.&nbsp.&nbsp.& nbsp.&nbs p.s inA&nbsp.GEODESI DAN STATOGRAFI Sumbangan beliau : membezakan antara kuala dan teluk. Beliau turut memberikan sumbangan dalam bidang hidrostatik. Beliau menolak idea bahawa tempat asal bagi air ialah di atas bumi kerana tidak ada tempat asal bagi sesuatu objek.&nbsp. Ini kenana ia berkait rapat dengan bidang kajian astronomi dan fizik. Al-Biruni menggunakan suatu alat yang berfungsi sebagai dosimeter untuk menyukat ketumpatan.&nbsp. Antaranya ialah.b&nbsp.&nbsp.&nbsp. Ketumpatan sebenar 18 bahan yang diukur oleh beliau menunjukkan kepakarannya dalam menyediakan berat dan ukuran yang paling tepat. Beliau dapat menyukat air yang begitu tepat sehinggakan hasil pencubaannya itu selaras dengan nilai moden.&nbsp.&nbsp. Slide 38 MEKANIKAL Al-Biruni memberikan sumbangan yang banyak dalam bidang mekanik.&nbsp.&nbsp. Slide 40 GEOGRAFI.&nbsp.&nbsp. (d) Mansubat al-Darab yang menerangkan tentang kaedah mendarab yang berbeza.&nbsp.&nbsp.&nbsp. Menurutnya jika air mengalir ia akan sampai ke pusatnya.&nbsp.a&nbsp.

Dalam tamadun islam terdapat ramai tokoh-tokoh intelektual yang menyumbang kepada perkembangan tamadun islam. .sehingga hari ini masih lagi terdapat penemuan baru dalam tamadun islam yang masih belum disingkap oleh masyarakat moden. Hasil daya berfikir dan akal budi yang tinggi golongan ini telah melahirkan pelbagai ilmu dan teori yang membolehkan masyarakat hidup lebih beradab dan bertamadun. Ibnu As-Sahal (meninggal 255 Hijrah). Al. kami akan membincangkan sumbangan intelektual islam dalam bidang sains dan matematik iaitu dalam skop perubatan. Ar-Razi (meninggal 320 Hijrah). malah telah menyumbang sesuatu kepada bidang tersebut. Dalam kerja khusus ini. Ibnu Masiwaihi (meninggal 243 Hijrah) beliau telah banyak menghasilkan kitab perubatan. Beliau dilantik menjadi doctor peribadi Khalifah Daulah Al-Buwaihiah. astronomi. tetapi umat Islam akhirnya telah muncul sebagai tokoh-tokoh ilmu perubatan yang disegani dunia. Pencapaian Tamadun IslamD alam Bidang Sains 1. D efinisi Intelektual Intelektual bermaksud golongan cerdik pandai atau golongan terpelajar. Sumbangannya tidak ternilai dalam membentuk generasi manusia yang bertamadun dan maju. Beliau merupakan tokoh doctor Islam yang terunggul sehingga dilantik menjadi ketua doctor-doktor di Baghdad Ali bin Abas (meninggal 428 Hijrah). Perubatan Pencapaian tamadun islam dalam bidang sains perubatan berada di puncak kegemilangannya pada zaman Bani Abasyiah. Ibn Khaldun. Walaupun ilmu ini berasal daripada tamadun asing iaitu Rom. ii. Mereka bukan sahaja menguasai ilmu perubatan. Alkhawarizmi dan ramai lagi. Beliau menjadi pengarah rumah sakit Jundisyapur. fizik dan biologi. iii. Antara pakar perubatan Islam yang terulung ialah: i. v. Bidang ilmu yang diterokai para intelektual merangkumi ilmu sains tulen dan sains social termasuk ilmu-ilmu agama dan bukan agama. Al-Razi. Ibn Rusyd. Antaranya ialah Ibn Sina.Biruni.

Muhammad bin Musa Al-khawarizmi . Ibnu Baithar. iii. Disamping menjadi doctor. Sinan Ali Muhammad bin Hasan bin Haitham. Pencapaian Tamadun IslamD alam Bidang Matematik Ilmu matematik dan kejuruteraan juga telah mencapai puncak kegemilangannya pada zaman Bani Abasyiah. ii. beliau juga merupakan pakar dalam bidang astronomi. ii. iii. Antara mereka ialah: i. Farmasi D an Kimia Ilmu farmasi dan kimia juga amat berkembang pada zaman Bani Abasyiah. Beliau mengarang banyak kitab matematik dan kejuruteraan. Namun demikian beliau juga merupakan seorang doctor yang terkenal.mufradah (berkaitan dengan farmasi). Antara umat Islam yang pakar dalam bidang ini pada masa itu ialah: i. Jami Mufaradah AlAdwiyah Wa Al-Aghziyah (berkaitan permakanan) Mizan at-Tib (panduan kepada doctor. 2 . Jubair bin Haiyan. Thabit bin Qurrah al-Hirani. Kitab fi istikhraj al. Beliau telah menghasilkan tiga kitab besar iaitu Al-Mughni (berkaitan farmasi). Beliau lebih dikenali sebagai ahli falsafah.handasiah (kejuruteraan) dan lainnya. Rasyiduddin (meninggsl 634 Hijrah). Pada zaman itu lahir ramai sarjana dalam kedua-dua bidang ini. iv.(221-288 Hijrah).Ibnu Sina(meninggal 428 Hijrah). Antaranya ialah Ma Yahtaj Ilaiahi al-µUmmal wa al-Kuttab Min Sanµah al. Beliau telah mengarang kitab alAdwiyah al.Hisab (matematik dan kejuruteraan). Beliau mengarang kitab Hisab alAhillah (matematik). Abdul Wafa Muhammad bin Muhammmad Ismail bin Abas (meninggal 328 Hijrah).

falak. L ahir di Kardova pada tahun 1126 dan meninggal dunia pada tahun 1198. . muzik. kaji bintang. Ibnu Rusyd memberi penekanan tentang kepentingan menjaga kesihatan. ‡ Beliau lebih terkenal sebagai ahli falsafah yang pemikirannya merintis kepada Renaissance di barat. ‡Di barat beliau lebih dikenali dengan nama Averroues. ‡Namun demikian sumbangannya dalam bidang perubatan dan biologi sangat besar. Beliau pernah menyatakan bahawa demam campak hanya akan dialami oleh setiap orang sekali sahaja. ‡Beliau merupakan ahli falsafah yang paling agung pernah dilahirkan dalam sejarah Islam. tetapi juga di kalangan masyarakat di Eropah. beliau telah menghasilkan bukunya yang terkenal Al Taysir. dan nahu ‡Antara karya besar yang pernah dihasilkan oleh Ibnu Rusyd termasuklah "Kulliyah fit-Thibb" yang mengandungi 16 jilid. mengenai perubatan secara umum.. ilmu kalam. SumbangannyaD alam Tamadun Islam ‡Sebelum meninggal dunia. ‡Pengaruhnya bukan sahaja berkembang luas di dunia Islam.Tamadun Islam Dan Tokoh 1. Beberapa pandangan yang dikemukakan dalam bidang perubatan juga didapati mendahului zamannya. IBNU RASYD L atarbelakang ‡Ibnu Rusyd atau nama lengkapnya Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad. ‡Sumbangan beliau bukan sahaja dalam bidang perubatan tetapi juga meliputi bidang falsafah. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggeris dengan judul Faclititation of Treatment. fiqh. tatabahasa. ‡Dalam bidang perubatan pula.

Beliau telah menulis tidak kurang daripada 200 judul buku. Banyak kajian beliau telah mendahului dan diikuti oleh Francis Bacon. ‡Beliau bukan sahaja terkenal dalam bidang perubatan tetapi juga dalam bidang kimia. ‡Nama penuh beliau ialah Abu Musa Jabir Ibn Hayyan. tetapi juga merangkum pembedahan dan fungsi organ di dalam tubuh manusia. Di antaranya ialah: . JABIR IBN HAIYAN Latarbelakang ‡Jabir Ibnu Haiyan (750-803 masihi). ‡Beliau juga digelar sebagai ³Bapa Ilmu Kimia Moden´. namun hanya sedikit yang terselamat. Beliau telah mengasaskan dan menjadikan optik menjadi satu sains baru.‡Kehebatannya dalam bidang perubatan tidak berlegar di sekitar perubatan umum. ‡Keterampilan Ibnu Rusyd dalam pelbagai bidang ini. SumbangannyaD alam Tamadun Islam ‡Sumbangan terbesar beliau ialah dalam lapangan ilmu kimia *BIDANG FIZIK  Dalam bidang fizik Ibnu Haitham telah mengkaji tentang gerakan yang membawa beliau menemui prinsip intersia dan statik. Iraq. ‡Pada peringkat awal kerjayanya. Beliau berasal dari Kufah. beliau pernah berguru dengan Barmaki Vizier iaitu semasa zaman Khalifah Abbasiah pimpinan Harun Ar-Rasyid. Leonardo da Vinci. juga dikenali sebagai Geber oleh orang-orang Barat. menunjukkan bahawa beliau merupakan tokoh ilmuwan Islam yang tiada tolok bandingannya. KARYA-KARYA AGUNG IBNU HAITHAM  Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang produktif dan memiliki banyak karya penulisan dalam pelbagai cabang ilmu. Malahan dalam banyak perkara. dan Johannes Kepler. 2 . pemikiran Ibnu Rusyd jauh lebih besar dan berpengaruh jika dibandingkan dengan ahli falsafah yang pernah hidup sebelum zamannya ataupun selepas kematiannya.

Setelah dikaji mengenai latarbelakang kehidupan Ibnu Haitham.  Ibnu Haitham juga pernah menulis empat buah risalah tentang ilmu cahaya dan ilmu ukur. Karya-karya tersebut adalah berhubung dengan ilmu fizik dan matematik. Azam beliau untuk meningkat taraf hidup umat Islam dan usahanya mendekatkan diri kepada Allah tidak sia-sia. Berkat hasil usaha dan ikhtiarnya beliau telah menjadi seorang . iaitu di antara ilmu yang sangat dikuasainya. Fi Irtifa al-Quth. Fi ad-Dawar. Fi al-Maraya al-Muhriqah bi alDawair(cermin yang membakar). Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. dapat kita memberi kesimpulan bahawa Ibnu Haitham adalah seorang tokoh ilmuwan Islam yang sangat disegani dan termasyhur pada zamannya. Risner pada tahun 1572M dengan nama Thesaurus Opticae. Maqalah fi Daw alQamar(cahaya dan gerakan langit).Mukafi. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropah masih diselubungi dengan kegelapan. hampir keseluruhannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Eropah. KESIMP ULAN Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak. Fi al-AsarAllazi alQamar. Karya ini diterjemahkan olehW itelo pada tahun 1270M dan kemudiannya diterbitkan oleh F. Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani. Zawahir alhasaq(gejala senja). Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini. Fi Kayfiyat al izlal.W alau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah "dicuri" dan "diceduk" oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. semua itu adalah tentang kajian ilmu fizik dan astronomi. Maqalah fi IstikhrajSamt al-Qiblah(penyusunan kota). Fi Misahat al-Mujassamah al. Risalah-risalah tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman dan telah tersebar dengan meluas di Eropah sejak tahun 1907M.  Al-Munadzir adalah satu daripada karya Ibnu Haitham yang teragung tentang bidang kajian optik dan buku tersebut pernah menjadi rujukan kepada para ahli kaji optik selepasnya. Kitab fi alMinasit(kamus optik). Fi al-Makan. Ibnu Haitham tidak pernah puas menuntut ilmu sehingga penghujung nafasnya yang terakhir. fi al-Mulumar. Maqalah fi hayat al-Alam(astronomi).

malahan beliau amat menitik beratkan pendidikan agama sepanjang beliau menuntut ilmu. Hasil Karya Al-Khawarizmi Sepertimana yang telah kita ketahui.Negara Inggeris pula ia dikenali sebagai Aurym atau Augrim. Babylian dalam bentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh al-Khawarizmi. 3.Namaal-gorism telah dikenali pada abad pertengahan. teori optiknya mempengaruhi ilmuwan Eropah seperti Roger Bacon dan Johannes Kepler. Al-Khawarizmi dapat menghasilkan karyakarya agong dalam bidang matamatik. Ini adalah contoh-contoh sebahagian beliau yang telah dihasilkan dalam penulisan karya dan ia telah menjadi popular serta dipelajari oleh semua masyarakat yang hidup di dunia ini.Al-Jami wa al-Tafsir bi Hisab al-Hind : Karya ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin oleh Prince Boniopagri. antaranya ialah : 1. Sebagai seorang penuntut perlulah kita mencontohi beliau dan sebagai pendorong semangat untuk meningkatkan mutu pembelajaran serta mendekatkan dirikepada Allah SW T P ERANAN DAN SUMBANGAN AL-KHAWARIZMI Gelaran Al-Khawarizmi Gelaran Al-Khawarizmi yang dikenali di Barat ialah al-Khawarizmi.cendakiawan yang terkenal. Contohnya. . Penyelidikan ilmiahnya menjadi asas penyelidikan yang kemudian diguna pakai dan dikembangkan di Barat.Al-Jabr wa¶l Muqabalah : beliau telah mencipta pemakaian secans dan tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. alkarismi.µMufatih al-Ulum¶ : yang bermaksud beliau adalah pencinta ilmu dalam pelbagai bidang. Sumbangan Al-Khawarizmi Melalui Karya Sumbangan hasil karya beliau sendiri. 3. 2. Beliau telah memberikan sumbangan besar dalam dunia ilmu pengetahuan moden.Sistem Nombor : ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin iaitu De Numero Indorum. Antara hasil karya yang telah beliau hasilkan ialah : 1. Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Beliau telah mengajukan contoh-contoh persoalan matematik dan telah mengemukakan 800 buah soalan yang sebahagian daripadanya merupakan persoalan yamng dikemukakan oleh Neo. Negara Perancis pula al-Gorismmuncul sebagai Augryam atau Angrism. al-Goritmi atau al-Gorism. Beliau bukan sekadar tokoh ilmuwan sahaja. Ibnu Haitham memainkan pengaruh yang besar di tanah Arab dan juga seluruh dunia Barat. al-Cowarizmi.Sistem Nombor : Beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan ia penting dalam sistem nombor pada zaman sekarang. 2.Hasil karya tersebut terkenal pada zaman tamadun Islam dan dikenali di Barat.

A l-Tarikh 7. Beliau banyak menghasilkan karya-karya yang masyhor ketika zaman tamadun Islam.Sartonmengatakan³penca paianpencapaian yang tertinggi telah doperolehi oleh orang-orang Timur. Ketokohan al-Khawarizmi Setiap tokoh mempunyai sifat ketokohannya yang tersendiri.Astronomi dapat ditakrifkan sebagai ilmufalaq [pengetahuan tentang bintangbintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan. Dalam bidang matematik. pergerakan. al-Khawarizmi telah memperkenalkan aljabar dan hisab.Namun bidang matematik akan diperjelaskan secara terperinci berbanding astronomi kerana ia melibatkan kajian yang dikaji. Antara karya-karya yangbeliau hasilkan ialah µMafatih al-Ulum¶..Al-Maqala Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabilah.AlKhawarizmi telah dianggap sebagai sarjana matematik yang masyhur oleh orang Islam dan ia diperakui oleh orang Barat. al-Khawarizmi telah menghasilkan dua buah yang salah satu daripadanyatelah diterjemahkan ke Bahasa Latin dan memberi pengaruh besar ke atas Muslim dan orangSpanyol dan Kristian.Sistem nombor adalah salah satu sumbangan dan telah digunakan pada zaman tamadun Islam. sin dan tan dalam trigonometri penyelesaian persamaan.Banyak lagi konsep dalam matematik yang telah diperkenalkan alkhawarizmi sendiri.Ini dapat dibuktikan bahawa G. Menurut . Penggunaan matematik dalam astronomi sebelum tamadun Islam amat sedikit dan terhad.4.´ Maka temasuklah al-Khawarizmi itu sendiri.Antaranya ialah kos. segi empat selari dan bulatan dalam geometri. dan pemikiran serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang]. Al-Khawarizmi patu disanjungi kerana beliau adalah seorang yang pintar.Ini disebabkan oleh kemunduran pengetahuan matematik yang terhad kepada pengguna aritmetik dan geometri sahaja. teorem segitiga sama juga segitiga sama kaki dan mengira luas segitiga.. Banyak kaedah yang diperkenalkan dalam setiap karya yang dihasilkan. Seawal kurun ketiga lagi lagi.Al-Mukhtasar Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Pada tahun 820M dan ia mengenai algebra. Bidang astronomi juga membuatkan al-Khawarizmi dikenali pada zaman tamadun Islam.Ketokohan alKhawarizmi dapat dilihat dari dua sudut iaitu dari bidang matematik dan astronomi.. Al-Amal bi¶ Usturlab¶ 6. Masaalah pecahan dan sifat nombor perdana dan teori nombor juga diperkenalkan. 5. P eribadi al-Khawarizmi Keperibadian al-Khawarizmi telah diakui oleh orang Islam dan juga Barat.

Oleh itu. aritmetik dan lain-lain. ahli matematik Islam yang cuba menyelesaikan masaalah yang melibatkan perbuatan hukum syariah seperti judi.Ilmu yang dipelajari contahnya akhlak yang terdapat dalam bidang matematik ini adalah penemuan aljabar yang melambangkan keadilan.Ungkapan yang wujud sewajarnya mencorakkan kegiatan matematik. 3 .¶ al-Khawarizmi mempunyai personaliti yang teguh dan seorang yang bergeliga sains¶.Ini kerana keadilan itu dituntut oleh agama Islam itu sendiri. syariah dan akhlak. ia hendaklah berlandaskan tauhid.Melalui asas pradigma tauhid dan sya¶iyah itu dapat memperkukuhkan lagi pembinaan akhlak.. Keharmonian dan tanggungjawab kepada umat dan hak diri. semuanya Ayyatullah [tanda-tanda Allah iaitu symbol kebesaran. algebra. kewujudan dan keEsaan Tuhan. Tauhid Tauhid merupakan landasan falsafah matematik Islam sepertimana dengan ilmuilmu Islam yang lain.Setiap falsafah dan epistemology sains matematik kita tidak harus diterima bulat-bulat tanpa syarat. 2 .Mengikut matlamatIslam. Akhlak Ciri-ciri akhlak mulia hendaklah disemaikan kedalam matematik dan juga ia perlu dimasukkan kedalam ilmu-ilmu Islam yang lain agar manusia dapat menerapkan nilai murni. 1.Dari sudut ini. StrategiPengislaman Sains Matematik Pengislaman sains matematik seharusnya berlandaskan dengan beberapa perkara iaitu.. matematik Islam hendaklah berkembang selari dengan keperluan manusia dan perkembangan ini juga harus di dalam sudut syariah. Cabang Matematik Antara cabang yang diperkanalkan oleh al-Khawarizmi seperti geometri.. Syariah Berasaskan kepada undang-undang yang mengenali tindak tanduk masyarakat.Setiap apa yang dinyatakan oleh penulis.W iedmann pula berkata. ini telah terbukti bahawa alKhawarizmi mempunyai sifat keperibadian yang tinggi dan sekaligus disanjung oleh orang Islam. riba dan mencabar kebenaran hakiki daripada agama samawi untuk memperkukuhkan lagi Institusi.Ini kerana ia perlu bagi tokohtokoh yanh beragama Islam supaya melaksanakan setiap pekerjaan atau tugasan yang mengikut undang-undang Islam. .

Algebra/aljabar Ia merupakan nadi untuk matematik algebra. sebelum munculnya karya yang berjudul µHisab al-Jibra wa al Muqabalah yang ditulis oleh al-Khawarizmi pada tahun 820M.Kemudian Thales Miletus memperkenalkan geometri Mesir kepada Grik sebagai satu sains dedukasi dalam kurun ke6SM.Al-Khawarizmi telah diterjemahkan oleh Gerhard of Gremano dan Robert of Chaster ke dalam bahasa Eropah pada abad ke-12.Qanun Fit-Tibb telah membincangkan serta mengenegahkan mengenai penyakit saraf.Geometri Ia merupakan cabang kedua dalam matematik.Geometri ini mula dipelajari sejak zaman firaun [2000SM]. Buku tersebut juga telah mengajar mengenai cara-cara pembedahan dimana telah menekankan keperluan pembersihan luka.Isi kandungan yang diperbincangkan dalam cabang kedua ini ialah asal-usul geometri dan rujukan utamanya ialah Kitab alUstugusat[The Elements] hasil karya Euklid : geometri dari segi bahasa berasal daripada perkataan yunani iaituµgeo¶ bererti bumi danµmetri¶ bererti sukatan.Sebelum ini tak ada istilah aljabar.Seterusnya sarjana Islam telah mengemaskanikan kaedah sains dedukasi ini terutamanya pada abad ke9M. Malahan di dalam buku-buku tersebut juga dinyatakan keterangan ² . Perintis Pengenalan Penyakit Saraf Al.Dari segi ilmunya pula geometri itu adalah ilmu yang mengkaji hal yang berhubung dengan magnitud dan sifatsifat ruang.

Akan tetapi berkat pertolongan Ibnu Sina baginda kembali pulih. puncak tertinggi dalam ilmu kedoktoran . kimia dan kosmologi. Ibnu Sina.keterangan dengan lebih jelas di samping hiasan gambar-gambar dan sketsa-sketsa yang sekaligus menunjukkan pengetahuan anatomi Ibnu Sina yang luas. Antara sumbangan beliau adalah di dalam bidang geografi. . Ibnu Sina menjadi "Doktor Di Raja" iaitu doktor kepada Sultan Nuh 11 bin Mansur di Bukhara pada tahun 378 H/ 997 M iaitu ketika beliau berusia 18 tahun. Pada waktu itu penyakit sultan dalam keadaan parah dan tidak ada doktor lain yang berjaya mengubati baginda. Antara gelaran lain yang pernah diberikan kepadanya adalah sebagai "Raja Ubat". Penemuan-Penemuan Baru Ibnu Sina dikenali sebagai seorang saintis yang banyak memberikan saham terhadap dunia ilmu pengetahuan melalui penemuan-penemuan barunya. geologi. ia dianggap sebagai "Zenith". Malahan dalam dunia Islam.Sebagai Seorang Doktor. Ibnu Sina pernah di beri gelaran sebagai "Medicorum Principal" atau "Raja Diraja Doktor" oleh kaum Latin Skolastik.

kimia serta kosmologi memang tidak dapat di sangsikan lagi.M. Menurut A." Bidang Geologi. maka terjadilah apa yang disebut sebagai lembah-lembah. Menurut Ibnu Sina " gunung-ganang yang memang letaknya tinggi iaitu lingkungan mahupun lapisannya dari kulit bumi. Dalam bidang kimia . ia juga meninggalkan penemuan- . Aristoteles sehinggalah Protolemaious. Malahan ia mampu mengemukakan suatu hipotesis atau teori pada waktu itu di mana gagal dilakukan oleh ahli Yunani dan Romani sejak dari Heredotus. maka apabila ia diterajang lalu berganti rupa dikarenkan oleh sungai-sungai yang meruntuhkan pinggiran-pinggirannya.A shushtery.Bidang Geografi Ibnu Sina merupakan seorang ahli geografi yang mampu menerangkan bagaimana sungai-sungai berhubungan dan berasal dari gunung-ganang dan lembah-lembah. karangan Ibnu Sina mengenai ilmu pertambangan (mineral) menjadi sumber geologi di Eropah. Kimia Dan Kosmologi Sumbangan Ibnu Sina dalam bidang geologi . Akibat proses seperti ini.

penemuan yang bermanafaat . Penerangan tersebut telah memperkembangkan ilmu kimia yang telah dirintis sebelumnya oleh Jabbir Ibnu Hayyan . "Kitab an-Nayat" (Book of Deliverence) buku tentang kebahagiaan jiwa. . 2. 6. "The Isagoge". 3.Bidang psikologi . Setiap logam terdiri dari berbagai jenis. ilmu logika Isagoge.Bidang sastera arab "Risalah fi Asab Huduts al-Huruf" . Sebahagian daripada karyanya yang dapat dicatat disini adalah daripada : 1. "Ilahiyyat" (Ilmu ketuhanan) 4.Fi Aqsam al-Ulum al-Aqliyah (On the Divisions of the Rational Sciences) tentang pembahagian ilmu-ilmu rasional.Bidang metafizika . Bapa Kimia Muslim. Ibnu Sina telah menerangkan bahawa benda-benda logam sebenarnya berbeza antara satu dengan yang lain.risalah tentang sebab-sebab terjadinya huruf.Bidang logika "Isaguji". 5. Fiad-Din yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi "Liber de Mineralibus" yakni tentang pemilikan (mimeral). Menurut Reuben Levy.

Beliau memperkembangkan ilmu diagnosis melalui denyutan jantung (pulse diagnosis) untuk mengenal pasti dalam masa beberapa detik sahaja ketidak .Ini merangkumi : a. Apabila pesakit mempunyai sakit jiwa disebabkan oleh pemisahan daripada kekasihnya .Bidang syair dan prosa "Al-Qasidah al. 8. China. c.Bidang politik "Risalah as-Siyasah" (Book on Politics) ² Buku tentang politik.seimbangan humor yang berkenaan .Kandungannya lembap di paras kulit dekat denyutan itu dan lainlain lagi. Seorang doktor tabii dari Amerika (1981) melapurkan bahawa para hakim di Afghanistan.Kuat atau denyutan yang lemah. "Risalah ath-Thayr" cerita seekor burung. Afghanistan dan Parsi yang menggunakan ilmu perubatan Yunani. Sumbangan Ibnu Sina Ibnu Sina telah memperkembangkan ilmu psikologi dalam perubatan dan membuat beberapa perjumpaan dalam ilmu yang dikenali hari ini sebagai ilmu perubatan psikosomatics "psychosomatic medicine". b. Dari ukuran-ukuran denyutan jantung seseorang hakim mungkin mengetahui dengan tepat penyakit yang dihinggapi di dalam tubuh si pesakit. beliau boleh mendapati nama dan alamat kekasihnya itu melalui cara berikut: Caranya adalah untuk menyebut banyak nama dan mengulanginya dan semasa itu jarinya diletakkan atas denyutan (pulse) apabila denyutan itu terjadi tidak teratur atau hampir-hampir berhenti . Diagnosis melalui denyutan jantung ini masih dipratikkan oleh para hakim (doktor-doktor muslim) di Pakistan. seseorang itu . 9.Aniyyah" syair-syair tentang jiwa manusia. India dan Parsi sanggat berkebolehan dalam denyutan jantung di tempat yang dirasai tetapi mutunya yang pelbagai .Masa antara denyutan.Cerita-cerita roman fiktif . Ibnu Sina menyedari kepentingan emosi dalam pemulihan.7.

"Qanun Fitt Tibb" adalah karyanya yang termasyur . Banyak karyanya ditulis dalam bahasa Arab dan juga beberapa dalam bahasa Parsi.Baharudin Yatim & Sulaiman Nordin.dalam usia 58 tahun pada bulan Ramadhan 428 H/1037 M . 2. Nama penuhnya Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi dan berasal dari Bahgdad.S ains Menurut Perspektif Islam: Pusat pengajian umum UKM. Selepas itu .Ia dimakamkan di sana. dan di sana (Tehran) telah dibangunkan sebuah monemun sejarah untuk itu. 1997. Sumbangannya dalam dunia matematik terserlah dalam kajiannya menerusi Hisab al-jabr . Makam beliau di Hamdan telah di kelilingi oleh makam-makam doktor islam yang lain. Bangi.hendaklah mengulang proses tersebut. nama jalan . IbnuS ina .(Terjemahan). Bulan Bintang Jakarta Matematik dan astronomi Nama Al-Khwarizmi cukup harum sebagai ahli matematikIslam yang mencipta Algebra.Baharudin Yatim & Sulaiman Nordin. paling selalu dicetak di Eropah pada zaman "Renaissance". Ibnu Sina adalah doktor perubatan yang pertama mencatatkan bahawa penyakit paru-paru (plumonary tuberculosis) adalah suatu penyakit yang boleh menjangkit (contagious) dan dia menceritakan dengan tepat tanda-tanda penyakit kencing manis dan masalah yang timbul darinya. 1974. Beliau telah menghasilkan 250 buah karya dan masih kekal hingga ke hari ini dan termasuklah 116 buah karyanya dalam bidang "Ilmu Perubatan. Hal ini menyebabkan ahli-ahli ilmu yang terkemudian merasa megah kalau dimakamkan di tanah perkuburan di mana "zeninth" itu dimakamkan. kata Ibnu Sina "Jika anda tidak dapat mengubat penyakitnya maka temukanlah si pesakit dengan kekasihnya . Dengan cara yang sedemikan . Bangi 3. Tanpanya mungkin dunia tidak tahu menggunakan angka kosong. Dalam rangka memperingati 1000 tanun hari kelahirannya (Fair Millenium) di Tehran pada tahun 1955 M ia telah dinobatkan sebagai "Father of Doctor" untuk selamanya-selamanya .H. Karya Qanun itu telah mempunyai pengaruh yang asas dalam ilmu perubatan di Eropah pada zaman Renaissance dan telah menjadi buku rujukan yang utama di universiti-universiti Eropah hingga ke abad 17 M. rumah dan keluarga disebutkan. Islam Al-Quran dan Ideologi Masa Kini: Pusat Pengajian Umum UKM. Iraq. Beliau sangat berminat dalam bidang mengenai kesan akal (mind) atas jasad dan telah banyak menulis berkenaan gangguan psikologi. menurut peraturan syariah maka buatlah".RUJUKAN 1. Zainal Abidin Ahmad. Penutup Ibnu Sina meniggal dunia di Hamdan . 1997.

Dari situ lahirnya perkataan algebra dan ia juga antara buku terawal menerangkan mengenai algebra. Ia disifatkan sebagai hasil kerjanya yang terbaik. inovasinya yang terkenal adalah al Khazin adalah Zij al-Safa¶ih. Selain sumbangan dalam matematik. alat menyukat ketinggian bintang. Konsep algebra diterima dalam dunia matematik Eropah. Seorang lagi yang banyak memberi sumbangan dalam dunia matematik dan astronomi adalah Abu Jafar al-Khazin.w¶al-muqabala. Dalam dunia astronomi. Prototaipnya pernah dibuat tetapi musnah sewaktu Jerman terbabit dalam Perang Dunia Kedua. dia juga memberi banyak sumbangan dalam dunia astronomi. .

Perubatan . Ia mempunyai bulatan ekliptik matahari dan beberapa garisan yang berkaitan dengan pengiraan waktu solat dan arah kiblat serta digunakan juga untuk mengukur ketinggian matahari atau cakerawala lain. Rubu¶ Mujayyab ialah peralatan berbentuk sukuan yang digunakan untuk menghitung trigonometri dan mengukur sudut. Rubu¶ Mujayyab disifatkan sebagai peralatan yang mengandungi grid trigonometri sejagat. Alat ini sebahagian daripada astrolab.Ibn Asy Syatir juga memberi sumbangan kepada kajian astronomi dengan melahirkan Rubu¶ Mujayyab.

Sekolah perubatan terpenting waktu itu adalah di Judishapur. Ibnu Sina (980-1037) terkenal pada usia 18 tahun dan menulis 16 buku. farmasi dan kimia. Iran yang selepas 738 menjadi sebahagian daripada dunia Islam. 25 naskhah ensaiklopedia amalan perubatan. Al Razzi dan Husayn Ishak Al-Ibadi yang menterjemahkan tulisan Hippocrates dan lain-lain kerja tulisan Greek . Satu darinya Canoun. Pengembaraan . perubatan veterinar. satu daripadanya merangkumi etika perubatan dan Hawi.Kemajuan dunia perubatan Islam dapat dilihat menerusi kerja penyelidikan dan penemuan Ibnu Sina. Ia diterjemahkan dalam banyak bahasa Asas penyelidikan dan penulisan itu terbahagi kemudiannya kepada beberapa cabang sains perubatan seperti zoologi.Razzi (860-940) dilaporkan menulis lebih2 0 0 buku mengenai perubatan. ensaiklopedia mengenai penyakit yang ada pada zamannya. Ia menjadi pusat kepada pembelajaran perubatan dan model hospital berkenaan dibina ketika zaman Abbasiyah (749-1258) P e l a y a r a n d a n n a v i g a s i bnu Batuta nama yang cukup harum dalam dunia ketamadunan Islam. Malah perkataan kimia berasal daripada perkataan Arab al-kemia atau alchemy seperti yang dikenali selepas itu.

Seorang lagi ilmuan Islam yang menyumbang dalam dunia teknologi adalah Ibnu Firnas. Dia juga dikenali sebagai perintis pengurusan air dan sistem hidrolik.000 kilometer dan mengambil masa 29 tahun. D unia teknologi dan inovasi Ibnu Ismail Ibnu Al Razzaz Al Jazari (1206 SM) adalah jurutera mekanikal Islam terpenting pada zaman pertengahan. pencapaian Ibnu Batuta yang luar biasa itu tidak mendapat penghargaan sewajarnya apabila manuskrip catatan itu dirampas dan disembunyikan Kerajaan Perancis yang menjajah kebanyakan negeri di benua Afrika. Ibnu Batuta singgah di 44 negara meliputi dua benua Afrika dan Asia. hampir lemas bersama kapal karam dan nyaris dihukum penggal oleh pemerintah yang zalim.bermula pada usia 20 tahun membawa kepada pelayaran sejauh 120. ulama serta kezaliman yang disaksikan. Beliau turut mencatatkan pengalamannya menempuh pelbagai cabaran seperti diserang penjahat. Hakikatnya Ibnu Batuta adalah perintis pengembaraan dunia yang berjaya menguasai benua Afrika dan Asia serta pengarang yang menghasilkan karya penting dalam dunia Islam. Malangnya. pemerintah. Setiap kali mengunjungi sesebuah negara atau negeri. Dia diiktiraf sebagai orang pertama dalam sejarah membuat percubaan terbang. mencipta kapal terbang. Manuskrip catatan beliau dipercayai disimpan di Bibliotheque Nationale. Paris menyebabkan bangsa Arab sendiri tidak dapat menghargai pencapaiannya sebagai seorang pelayar Islam yang agung. Cubaan untuk terbang menggunakan sepasang sayap dibuat daripada bulu dan rangka kayu tidak berhasil. tetapi idea Abbas Qasim Ibnu Firnas menjadi titik permulaan kepada industri penerbangan hingga hari ini. . Ibnu Batuta akan membuat catatan terperinci mengenai penduduk. Beliau juga dianggap pencetus teknologi penerbangan hingga terhasilnya kapal terbang dan luncur udara (paragliding) yang membolehkan manusia terbang di angkasa.

Dia dikenali sebagai Al Jazari sempena nama kawasan ia dilahirkan Al Jazira. mesin menaikkan paras air. jawatan yang sebelum itu dipegang bapanya. lebih tepat antara Tigris dan Euphrates). Dia mencipta aci engkol (crankshaft) dan beberapa jam mekanikal berasaskan air dan berat. Banyak kajian beliau telah mendahului dan diikuti oleh Francis Bacon. nama tradisi Arab untuk kawasan utara Mesopotamia (dalam dunia moden hari ini ia terletak antara Syria dan Iraq. KARYA-KARYA AGUNG IBNU HAITHAM  Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang produktif dan . alat penimbang statik dan pelbagai lagi. alat membasuh tangan. pam dua fungsi untuk sistem pengairan. Beliau telah mengasaskan dan menjadikan optik menjadi satu sains baru. kunci kombinasi. Al-Jazari menggambarkan 50 alat mekanikal dalam enam kategori termasuk jam air (satu daripada jam ciptaannya berjaya dibina semula oleh Muzium SainsL ondon pada 1976). Leonardo da Vinci. Ia berkhidmat untuk Dinasti Turki di Diyarbakir sebagai ketua jurutera. Dia menulis mengenai 60 inovasinya dalam buku yang dinamakan ³AlJami Bain AlIlm Wal-Amal Al-Nafi Fi Sinat¶at Al-Hiyal´. Ciptaannya juga diiktiraf sebagai robot manusia pertama dalam sejarah I S B U N U M B H A N A G I T H A N A M & *BIDANG FIZIK  Dalam bidang fizik Ibnu Haitham telah mengkaji tentang gerakan yang membawa beliau menemui prinsip intersia dan statik. dan Johannes Kepler.

Fi Misahat al-Mujassamah al. Di antaranya ialah:  Maqalah fi IstikhrajSamt al-Qiblah(penyusunan kota). Fi al-Makan. semua itu adalah tentang kajian ilmu fizik dan astronomi. Maqalah fi hayat al-Alam(astronomi). Maqalah fi Daw alQamar(cahaya dan gerakan langit). Fi al-AsarAllazi alQamar.memiliki banyak karya penulisan dalam pelbagai cabang ilmu. iaitu di antara ilmu yang sangat dikuasainya. Risner pada tahun 1572M dengan nama Thesaurus Opticae.  Al-Munadzir adalah satu daripada karya Ibnu Haitham yang teragung tentang bidang kajian optik dan buku tersebut pernah menjadi rujukan kepada para ahli kaji optik selepasnya. Fi ad-Dawar.  Ibnu Haitham juga pernah menulis empat buah risalah tentang ilmu cahaya dan ilmu ukur. namun hanya sedikit yang terselamat. Beliau telah menulis tidak kurang daripada 200 judul buku. hampir keseluruhannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Eropah. Fi al-Maraya al-Muhriqah bi alDawair(cermin yang membakar).Mukafi. Karya ini diterjemahkan olehW itelo pada tahun 1270M dan kemudiannya diterbitkan oleh F. Zawahir alhasaq(gejala senja). Kitab fi alMinasit(kamus optik). Karya-karya tersebut adalah berhubung dengan ilmu fizik dan matematik. fi al-Mulumar. Risalah-risalah tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman dan telah tersebar dengan meluas di Eropah sejak tahun 1907M. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih . KESIMP ULAN Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak. Fi Kayfiyat al izlal. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. Fi Irtifa al-Quth.

Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani. Azam beliau untuk meningkat taraf hidup umat Islam dan usahanya mendekatkan diri kepada Allah tidak sia-sia.relevan sehingga ke hari ini. Penyelidikan ilmiahnya menjadi asas penyelidikan yang kemudian diguna pakai dan dikembangkan di Barat. dapat kita memberi kesimpulan bahawa Ibnu Haitham adalah seorang tokoh ilmuwan Islam yang sangat disegani dan termasyhur pada zamannya. Ibnu Haitham memainkan pengaruh yang besar di tanah Arab dan juga seluruh dunia Barat. Setelah dikaji mengenai latarbelakang kehidupan Ibnu Haitham. Beliau bukan sekadar tokoh ilmuwan sahaja.scribd.W alau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah "dicuri" dan "diceduk" oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. Berkat hasil usaha dan ikhtiarnya beliau telah menjadi seorang cendakiawan yang terkenal. malahan beliau amat menitik beratkan pendidikan agama sepanjang beliau menuntut ilmu. Sebagai seorang penuntut perlulah kita mencontohi beliau dan sebagai pendorong semangat untuk meningkatkan mutu pembelajaran serta mendekatkan dirikepada Allah SW T http://www. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropah masih diselubungi dengan kegelapan. Beliau telah memberikan sumbangan besar dalam dunia ilmu pengetahuan moden.com/doc/39167966/tamadun-tokoh . Ibnu Haitham tidak pernah puas menuntut ilmu sehingga penghujung nafasnya yang terakhir. Contohnya. teori optiknya mempengaruhi ilmuwan Eropah seperti Roger Bacon dan Johannes Kepler.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful