Refleksi Pertama Slot yang pertama adalah berkaitan dengan tajuk Statistik dalam Pendidikan. Dr.

Arsay memperbetulkan pandangan kami tentang subjek Statistik yang mana mungkin sebahagian daripada kami berpendapat subjek statistik berkaitan dengan kemahiran pengiraan/matematik. Penjelasan Dr. Arsay mengenai statistik membuka minda kami. Statistik sebenarnya menekankan bagaimana data itu diintrepretasikan berdasarkan sampel yang ada yang mewakili sesebuah populasi. Statistics dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah harian seperti boleh mentafsir data supaya bermakna dan membuat keputusan yang berkesan. Dalam bidang pendidikan, statistik boleh digunakan untuk menyampaikan maklumat dalam pelbagai situasi seperti contoh yang diberikan, statistik boleh diguna untuk menunjukkan taburan pelajar mengikut pencapaian. Statistik juga boleh digunakan untuk menguji hipotesis tertentu, misalnya menguji sama ada wujud hubungan antara lama masa belajar dengan pencapaian. Selain menguji hubungan, kaedah statistik boleh digunakan untuk menguji perbezaan antara dua min atau lebih iaitu dengan menggunakan ujian-t atau ANOVA. Statistik terbahagi kepada dua bahagian iaitu Deskriptif dan Inferential. Deskriptif lebih berbentuk penerangan dan meringkaskan data dan hanya memerlukan satu pembolehubah sahaja manakala inferential adalah perbezaan mutlak dan memerlukan lebih dari satu pembolehubah. Statistik Deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menghuraikan ciri-ciri variable yang menggunakan petunjuk seperti min, median, mod, sisihan piawai, taburan norma dan skor-z untuk menyatakan ciri-ciri sesuatu variable. Manakala Statistik Inferential pula digunakan untuk membuat rumusan keputusan ujian yang diperolehi daripada sample populasi kajian. Melalui data yang dipungut daripada sample, pengkaji menggunakan statistic inferential untuk membuat kesimpulan tentang ciri-ciri populasi berdasarkan ciri-ciri sample. Statistik inferential terdiri daripada Ujian T, Anova, Korelasi, khi 2 dan regrasi untuk menunjukkan perhubungan antara variable-variable. Seterusnya, kami diberi penerangan tentang langkah-langkah untuk membuat kajian dan bagaimana mengaplikasikan statistic dalam kajian. Bagi membuat kajian/statistics, masalah perlu dikenalpasti terlebih dahulu. Permasalahan merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada perkara kajian yang kita akan lakukan. Dalam melaksanakan kajian, kita tidak dapat mengkaji dan menyelesaikan banyak masalah dalam satu penyelidikan.
1

Sesuatu kajian perlulah dirancang dengan teliti. 2 . Ini bermaksud menukarkan kajian yang telah dijalankan kepada bentuk susunan teks bertulis. Penentuan ojektif amat perlu untuk mengukur hasil yang diinginkan di akhir ujian. logik. Kaedah kajian merupakan segala langkah yang diambil untuk mencapai segala objektif kajian. Mungkin dalam sesi seterusnya. Langkah terakhir dalam menghasilkan kajian adalah melaporkan hasil kajian. Interval Scale and Ratio Scale. Refleksi Kedua Kuliah dimulai dengan pertanyaan kenapa guna statistiks? Kerana adanya sampel. Seterusnya rujukan awal akan membantu kita untuk merangka hipotesis. Hipotesis merupakan andaian-andaian penyelidik terhadap hasil penyelidikannya. Skala tentang pengukuran bagi pemboleh ubah yang mana diringkaskan dalam key word NOIR iaitu Nominal Scale. difahami dan dapat diuji.Arsay akan memberi penerangan yang lebih jelas tentang tajuk statistic ataupun kajian yang akan dilaksanakan. Untuk menghasilkan suatu hipotesis yang baik ia perlulah mempunyai sifat-sifat seperti berfokus. sample. Berdasarkan kepada objektif kajian. Andaian itulah yang akan dibuktikan oleh penyelidikan yang bakal dijalankan. Dr.Oleh itu. Ringkasnya permasalahan yang dipilih perlu ditakrifkan. adalah kebiasaan setiap penyelidikan memfokuskan kajian kepada suatu penyataan masalah yang khusus. kaedah yang dipilih. Perancangan hendaklah bersesuaian dengan skop kajian. data dilabel dan tidak dikira kedudukan hanya mewakili nombor semata-mata dan menunjukkan karektor data yang diberi seperti jantina sebagai pemboleh ubah dan kategorinya adalah Lelaki dilabel dengan nombor satu dan Perempuan dilabel dengan nombor dua. kemudahan-kemudahan fizikal dan situasi pengkaji. Skop yang luas memerlukan masa yang mungkin lebih panjang. Ordinal Level Data. beberapa soalan kajian akan dibina. Beberapa contoh atau sampel perlu dalam setiap kajian. Sampel digunakan untuk mendapatkan maklumat yang lebih jelas. barulah difikirkan kaedah kajian yang sesuai digunakan. Objektif kajian adalah melalui satu proses jangka masa yang lama atau pendek. jelas. Selepas menetapkan masalah yang hendak dikaji. Pengetahuan asas berkenaan perkara yang dikaji perlu sebelum melaksanakan kajian. Oleh itu kita perlu membuat tinjauan melalui bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan tajuk kajian. Ciri-ciri bagi setiap pengukuran bagi pemboleh ubah adalah seperti berikut: Nominal Scale: adalah level yang paling rendah.

yang terbaik adalah data yang tertabur secara Normal kerana nilai varians adalah besar dan mempunyai banyak maklumat.x ) bila ditambah dapat jumlah kosong. maklumat dari kecenderungan memusat sahaja tidak mencukupi untuk membuat taksiran data. Kecenderungan memusat tidak mencukupi.Sekiranya. data yang dikutip mestilah ditaburkan. Kecenderungan memusat terbahagi kepada tiga iaitu mean. variability lebih berkuasa berbanding kecenderungan memusat. Data yang ada boleh ditaksirkan. Skewed positive mean akan berada di sebelah kanan dan skewed negative disebelah kiri. Curve laptokurtiv adalah kelas A dan kelas terakhir. itu maknanya adalah normal. nilai bagi kosong adalah tidak bermakna contohnya kedatangan hadir dilabel nombor satu dan tidak hadir dilabel dengan nombor kosong. Variability adalah variance (tersebar) iaitu banyak maklumat. selang antara data sama nilai contohnya Likert Scale with equa interval. skewed ada positive dan negative. Sekiranya data adalah tertabur secara normal maknanya nilai ketiga-tiganya adalah sama tetapi sekiranya skewed maknanya nilai ketiga-tiga tersebut tidak sama dan wujud nilai ekstreme. dengan mencari mean dan bandingkan.Justeru itu. peranan standard deviation adalah penting untuk tentukan kedudukan data. median(data yang berada di tengah selepas disusun mengikut tertib) dan juga mode(kekerapan data paling tinggi).Di mana. Refleksi Ketiga Maksud inferential adalah pemerihalan. Di mana. (x. 3 . Curve mesokurtif adalah normal dan flate hanya subjek tertentu sahaja tinggi. Oleh itu. Sesuatu taksiran hendaklah dibuat berdasarkan data yang sama jenis.Maka.Di sini.Ordinal Level Data: ada ranking (ordered) yang bermakna tetapi selang antara data tidak sama nilai contohnya dari segi Gred Gaji. perlukan maklumat lain iaitu varians dan standard deviation. nilai mean lebih besar maknanya data rendah dan sebaliknya. Salah satu cara penyelesaian untuk Descriptive Statistics ialah dengan memilih graf yang sesuai dengan data. median dan mode.Terbahagi kepada tiga bahagian iaitu range ( julat). Interval Scale: ada ranking (ordered). Maka.Kadang-kadang boleh jadi kedua-dua di bawah mean atau kedua-dua di atas mean. skewed positive ekornya berada sebelah kanan mengikut paksi –x dan skewed negative ekornya berada sebelah kiri paksi-x. Ratio Scale: adalah level yang paling tinggi. σ 2 (varians) dan σ standard deviation.Maka. Apabila data bertaburan Normal maka kedudukan ketiga-tiga tersebut adalah di tengahtengah gambarajah curve. Measures of Central Tendency adalah terdiri daripada mean(purata data).

Aras ‘significance level’ yang digunakan untuk menentukan sama ada hipotesis untuk menolak atau tidak menolak hipotesis hipotesis null (atau untuk menerima atau untuk tidak menerima hipotesis alternatif) dinamakan sebagai ‘significance level’. ‘decision value’.05 ).05. Sekiranya hipotesis adalah signifikan. khai kuasa dua dan regresi. ‘Significance level’ ini adalah bergantung kepada jenis data iaitu sama ada data nominal.05. Manakala pernyataan hipotesis alternatif adalah dalam bentuk sebaliknya. ‘criterion level’ dan aras keyakinan (confidence level).05. ANOVA. Sebaliknya.05 ( p < 0. menyatakan dua pembolehubah dan persampelan. tanpa perkataan ‘tidak’. Terdapat dua jenis hipotesis iaitu hipotesis terarah dan hipotesis tidak terarah. ‘perbezaan’. ordinal.01. maka ‘significance level’ adalah 0. Manakala jika data interval dan ratio digunakan. korelasi. Jika p< 0. oleh itu hipotesis null ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Terdapat dua jenis hipotesis iaitu hipotesis null (Ho) dan hipoteis alternatif (HA). 4 . maka ‘significance level’ adalah 0. Nilai alfa (significance level) yang biasa digunakan dalam kajian pendidikan ialah p< 0. Hipotesis inferensi mestilah mempunyai sekurang-kurangnya dua pembolehubah. maka gagal menolak hipotesis null iaitu tidak terdapat perbezaan dalam pembolehubah yang dikaji. interval atau ratio. Ujian yang boleh digunakan untuk menentukan nilai signifikan termasuklah Ujian-t. Hipotesis yang lengkap mesti mempunyai empat perkara iaitu. Jika data nominal dan ordinal sahaja yang digunakan.05 yang bermaksud 95% aras keyakinan keputusan adalah tidak bergantung kepada ‘chance’. ‘Statistical significance’ menentukan sama ada hipotesis null boleh ditolak dan hipotesis kajian (hipotesis alternatif) boleh diterima. Pembolehubah pula adalah apa sahaja yang boleh menunjukkan perbezaan nilai numerik. perkataan ‘terdapat’. Penyataan hipotesis null adalah berbentuk pernyataan negatif dan bermula dengan perkataan ‘tidak’. Ia juga dipanggil sebagai alfa. Hipotesis adalah satu pernyataan yang boleh diuji secara empirical dan ia berkait dengan hubungan antara pembolehubah. ujian hipotesis digunakan untuk menentukan sama ada sesuatu hipotesis yang dibuat adalah signifikan atau sebaliknya. jika p>0. manakala contoh hipotesis tidak terarah ialah ‘Terdapat perbezaan pencapaian antara pelajar perempuan dan lelaki dalam mata pelajaran Sains’. maka nilai p (kebarangkalian) adalah lebih kecil daripada 0. iaitu nilai adalah signifikan. maka ia menunjukkan ada perbezaan di antara pembolehubah yang dikaji. Contoh hipotesis terarah ialah ‘Pencapaian pelajar perempuan lebih baik daripada pelajar lelaki dalam mata pelajaran Sains’.Kenapa saya guna sesuatu ujian itu? Kerana mod adalah tetap dan lebih tinggi atau besar daripada mean (berubah). Refleksi Keempat Dalam statistik inferensi.

dan Hipotesis HA ( hipotesis alternative) diterima.sepatutnya hipotesis null tidak benar diterima tetapi hipotesis null tidak benar ditolak .menolak hipotesis nul yang tidak benar dan gagal menolak hipotesis nul yang tidak benar. Tetapi jika seseorang yang gagal diluluskan. objektif. Kesilapan dalam ujian hipotesis nul berlaku apabila hipotesis nul yang benar ditolak.Terdapat dua jenis kesilapan (ralat) dalam ujian hipotesis nul iaitu Type I Error dan Type II Error.Type I Error berlaku apabila Hipotesis nul benar . perlu dinyatakan masalah.sepatutnya hipotesis null ditolak. bermakna hipotesis null ditolak.(kesilapan yang serius) Contoh : Jika seseorang yang Lulus Ujian – Digagalkan.Kesilapan itu adalah kesilapan Type II.’Hanya 5 peratus sahaja ‘due to chance’.Variable pula terdiri daripada daripada variable bersandar d an tidak bersandar. tetapi diterima.05 bermakna 95 peratus aras keyakinan bahawa keputusan tidak ‘due to chance. Contoh cara penulisan : i) Objektif kajian : Untuk mengenalpasti perbezaan pencapaian Matematik berdasarkan 5 .05 bermakna hipotesis null gagal ditolak. Type I Error ialah kesilapan yang kurang serius berbanding dangan Type II Error. Dalam ujian signifikan.kesilapan itu dikategorikan dalam kesilapan Type I kerana kesilapan itu dianggap kurang serius.Kesilapan ini adalah serius kerana tidak sepatutnya digagalkan. soalan dan hipotesis kajian dengan jelas. gagal menolak hipotesis nul yang benar.Data yang dikutip mungkin daripada respondan yang dipilih secara tidak random atau berlaku kesilapan ketika memasukkan data ke dalam system SPSS .(kesilapan kurang serius). Refleksi Keenam Dalam penulisan sesuatu kajian.. Kesilapan-kesilapan yang berlaku menunjukkan dalam statistik tidak semua ‘finding ‘ yang diperoleh adalah betul kerana kemungkinan wujud kesilapan ketika mengutip data .05 bermaksud ada perbezaan.Refleksi Kelima Ujian Hipotesis Dalam menguji hipotesis sama ada kita boleh menolak hipotesis atau gagal menolak bergantung kepada data yang dikutip.Jika ujian signifikan menunjukkan P> 0.Type II Error pula berlaku apabila hipotesis null tidak benar. Ujian dikatakan signifikan apabila P <0.Apabila Aras ujian signifikan ialah ujian itu signifikan apabila menunjukkan P <0.

Descriptive statistics. manakala pembolehubah pencapaian Matematik adalah pembolehubah bersandar (dependent variable). Setiap kali data yang ekstrem ini dibuang. bangsa dan lokasi sekolah dikategorikan sebagai pembolehubah tak bersandar (independent variable). iaitu pembolehubah jantina. maka data daripada dependent list juga perlu diubah dan dianalisis semula (Analyze. Q-Q Plot dan ‘Box Plot’ boleh digunakan bagi menentukan sama ada terdapat data ekstrem yang mungkin diambil daripada sampel yang tidak berkenaan. bangsa dan lokasi sekolah ? iii) Hipotesis kajian : H0(1) : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pencapaian Matematik dengan jantina. satu kerangka boleh dibina untuk menghubungkan semua pembolehubah. new value ‘4’ (1 4. maka tiada hipotesis dalam kajian tersebut kerana kajian adalah berdasarkan jantina sahaja. Daripada hipotesis kajian. sama ada terdapat hipotesis atau tiada hipotesis adalah mengikut keperluan. bangsa dan lokasi sekolah. Oleh itu. ii) Soalan kajian : Adakah terdapat perbezaan pencapaian Matematik berdasarkan jantina. 2 3.jantina. maka keutamaan adalah pada data yang berada paling jauh daripada garisan perlu dibuang dahulu.g Sikap 7) values taipkan Old value ‘1’. Sekiranya terdapat banyak data ekstrem. Cara melakukan proses recode: Transform Recode Into same variable (pilih variable. Dalam soal selidik yang dilakukan. Sekiranya objektif kajian hanya untuk mengenalpasti perbezaan pencapaian Matematik berdasarkan jantina sahaja. 3 2. 4 Continue Ok old & new 1) Kaedah ‘Stem & Leave Plot’. H0(3) : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pencapaian Matematik dengan lokasi sekolah. PP Plot. kadangkala terdapat pernyataan negatif untuk memastikan data yang didapati daripada responden adalah sah. H0(2) : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pencapaian Matematik dengan bangsa. Proses ‘Recode’ dalam SPSS digunakan untuk mentafsir semula item negatif ini. data yang berada di luar garisan perlu dibuang. e. Biasanya kajian berbentuk kuantitatif jarang mempunyai hipotesis manakala kajian kualitatif mempunyai hipotesis. 6 . hipotesis dalam sesuatu kajian adalah satu optional. Contohnya dalam kaedah Box Plot.

Untuk mentafsir variabel Sikap. taipkan ‘Indeks’ bagi menggantikan ‘VR0001’ dan pada column ‘Decimal’.Explore). masukkan variabel ‘Jantina’. Q-Q Plot dan Box Plot. taipkan ‘0’. taipkan ‘TABIAT’ manakala pada bahagian Numeric Expression. kemudian copy dan paste ke SPSS. tanda ‘/’ pada kotak Descriptives dan Outliers. Pastikan cursor berada di dalam kurungan. PP Plot. Pada menu Display. Pada menu Statistics. Datadata daripada nombor 77 hingga 82 perlu dipadam dengan cara meletakkan cursor pada bahagian kiri sekali dan tekan kekunci ‘Delete’. pilih Both. Dalam hal ini. Untuk memasukkan variabel ‘Indeks’. iaitu mewakili 16 tabiat yang telah dimasukkan dan tekan ‘OK’. hilangkan tanda ‘/’ pada kotak Stem & Leaf (kerana hanya bentuk Box Plot sahaja yang dikehendaki). pilih Descriptive Statistics dan pilih Explore. Data-data yang belum dibersihkan akan dipaparkan dan data-data ekstrem akan jelas kelihatan pada rajah Box Plot. pilih tanda ‘/’ dan taipkan ‘16’. masukkan tanda kurungan. Pada ruang Target Variable. pengguna perlu berada di helaian Variable View terlebih dahulu. Pada ruang Dependent List. Kemudian buka helaian Data View untuk memasukkan nombor 1 hingga 300 pada column ‘Indeks’. Kemudian. Sebelum melakukan pembersihan data melalui perisian SPSS. pada menu Analyze. Setiap kali data 7 . cursor diletakkan pada kotak ‘Jantina’. double click pada ‘Tabiat2’. pengguna perlu berada di helaian Variable View. double click pada ‘Tabiat1’ dan masukkan tanda tambah (+). Tingkahlaku dn Persekitaran menggunakan SPSS. pilih Compute dan paparan Compute Variable akan ditunjukkan. Cara yang lebih mudah adalah melalui perisian MS Excell . Pada menu Plots. tekan Continue. Untuk menganalisa data yang diperolehi dalam bentuk gambarajah seperti Stem & Leaf atau Box Plot. Untuk memindahkan rajah Box Plot ini ke dalam Program MS Word. Kaedah Box Plot adalah kaedah yang paling mudah untuk mengenalpasti data ekstrem kerana ia boleh menunjukkan dengan jelas data-data ekstrem ini. masukkan variabel ‘Tabiat’ dan pada ruang Factor List. Data yang perlu dibuang dahulu adalah data yang berada paling jauh daripada garisan Box Plot. Tabiat. ruangan Descriptives. indeks amat penting bagi menunjukkan data responden yang berkenaan telah dipadam. Kaedah yang boleh digunakan untuk menentukan sama ada terdapat data ekstrem adalah melalui kaedah Stem & Leaf Plot. Data ini kemudian disimpan dan dinamakan sebagai ‘Data1’. Pada menu Transform. ruangan Box Plots telah bertanda kotak Factor levels together. kemudian pada menu Data. data-data yang perlu dibuang adalah data-data ekstrem yang mungkin diambil daripada sampel-sampel yang tidak berkenaan. Dalam tajuk Pembersihan Data (Cleaning Process). tekan Continue dan tekan OK. Data mentah diambil daripada fail ‘Data0’. dan masukkan tanda’+’ dan seterusnya hingga ‘Tabiat16’. Keluarkan cursor dari dalam kurungan. Bimbangan. klik kanan pada rajah Box Plot. pilih Insert Variable. pilih copy dan paste pada MS Word.

Descriptive Statistics dan Explore. data perlu dianalisa semula menggunakan menu Analyze. 8 . Ulang langkah ini sehingga semua data ekstrem telah dibersihkan.dipadam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful