P. 1
groupnew REFLEKSI

groupnew REFLEKSI

|Views: 209|Likes:
Published by Mahani Bt Mamat

More info:

Published by: Mahani Bt Mamat on Mar 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

Refleksi Pertama Slot yang pertama adalah berkaitan dengan tajuk Statistik dalam Pendidikan. Dr.

Arsay memperbetulkan pandangan kami tentang subjek Statistik yang mana mungkin sebahagian daripada kami berpendapat subjek statistik berkaitan dengan kemahiran pengiraan/matematik. Penjelasan Dr. Arsay mengenai statistik membuka minda kami. Statistik sebenarnya menekankan bagaimana data itu diintrepretasikan berdasarkan sampel yang ada yang mewakili sesebuah populasi. Statistics dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah harian seperti boleh mentafsir data supaya bermakna dan membuat keputusan yang berkesan. Dalam bidang pendidikan, statistik boleh digunakan untuk menyampaikan maklumat dalam pelbagai situasi seperti contoh yang diberikan, statistik boleh diguna untuk menunjukkan taburan pelajar mengikut pencapaian. Statistik juga boleh digunakan untuk menguji hipotesis tertentu, misalnya menguji sama ada wujud hubungan antara lama masa belajar dengan pencapaian. Selain menguji hubungan, kaedah statistik boleh digunakan untuk menguji perbezaan antara dua min atau lebih iaitu dengan menggunakan ujian-t atau ANOVA. Statistik terbahagi kepada dua bahagian iaitu Deskriptif dan Inferential. Deskriptif lebih berbentuk penerangan dan meringkaskan data dan hanya memerlukan satu pembolehubah sahaja manakala inferential adalah perbezaan mutlak dan memerlukan lebih dari satu pembolehubah. Statistik Deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menghuraikan ciri-ciri variable yang menggunakan petunjuk seperti min, median, mod, sisihan piawai, taburan norma dan skor-z untuk menyatakan ciri-ciri sesuatu variable. Manakala Statistik Inferential pula digunakan untuk membuat rumusan keputusan ujian yang diperolehi daripada sample populasi kajian. Melalui data yang dipungut daripada sample, pengkaji menggunakan statistic inferential untuk membuat kesimpulan tentang ciri-ciri populasi berdasarkan ciri-ciri sample. Statistik inferential terdiri daripada Ujian T, Anova, Korelasi, khi 2 dan regrasi untuk menunjukkan perhubungan antara variable-variable. Seterusnya, kami diberi penerangan tentang langkah-langkah untuk membuat kajian dan bagaimana mengaplikasikan statistic dalam kajian. Bagi membuat kajian/statistics, masalah perlu dikenalpasti terlebih dahulu. Permasalahan merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada perkara kajian yang kita akan lakukan. Dalam melaksanakan kajian, kita tidak dapat mengkaji dan menyelesaikan banyak masalah dalam satu penyelidikan.
1

Objektif kajian adalah melalui satu proses jangka masa yang lama atau pendek.Oleh itu. 2 . Ordinal Level Data. Hipotesis merupakan andaian-andaian penyelidik terhadap hasil penyelidikannya.Arsay akan memberi penerangan yang lebih jelas tentang tajuk statistic ataupun kajian yang akan dilaksanakan. Oleh itu kita perlu membuat tinjauan melalui bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan tajuk kajian. difahami dan dapat diuji. Seterusnya rujukan awal akan membantu kita untuk merangka hipotesis. Pengetahuan asas berkenaan perkara yang dikaji perlu sebelum melaksanakan kajian. Dr. Berdasarkan kepada objektif kajian. Penentuan ojektif amat perlu untuk mengukur hasil yang diinginkan di akhir ujian. Selepas menetapkan masalah yang hendak dikaji. Skala tentang pengukuran bagi pemboleh ubah yang mana diringkaskan dalam key word NOIR iaitu Nominal Scale. adalah kebiasaan setiap penyelidikan memfokuskan kajian kepada suatu penyataan masalah yang khusus. Refleksi Kedua Kuliah dimulai dengan pertanyaan kenapa guna statistiks? Kerana adanya sampel. sample. beberapa soalan kajian akan dibina. Sesuatu kajian perlulah dirancang dengan teliti. Ciri-ciri bagi setiap pengukuran bagi pemboleh ubah adalah seperti berikut: Nominal Scale: adalah level yang paling rendah. Perancangan hendaklah bersesuaian dengan skop kajian. barulah difikirkan kaedah kajian yang sesuai digunakan. Skop yang luas memerlukan masa yang mungkin lebih panjang. data dilabel dan tidak dikira kedudukan hanya mewakili nombor semata-mata dan menunjukkan karektor data yang diberi seperti jantina sebagai pemboleh ubah dan kategorinya adalah Lelaki dilabel dengan nombor satu dan Perempuan dilabel dengan nombor dua. Sampel digunakan untuk mendapatkan maklumat yang lebih jelas. Beberapa contoh atau sampel perlu dalam setiap kajian. Ringkasnya permasalahan yang dipilih perlu ditakrifkan. Mungkin dalam sesi seterusnya. jelas. Interval Scale and Ratio Scale. Ini bermaksud menukarkan kajian yang telah dijalankan kepada bentuk susunan teks bertulis. Andaian itulah yang akan dibuktikan oleh penyelidikan yang bakal dijalankan. logik. kemudahan-kemudahan fizikal dan situasi pengkaji. Kaedah kajian merupakan segala langkah yang diambil untuk mencapai segala objektif kajian. Langkah terakhir dalam menghasilkan kajian adalah melaporkan hasil kajian. kaedah yang dipilih. Untuk menghasilkan suatu hipotesis yang baik ia perlulah mempunyai sifat-sifat seperti berfokus.

median dan mode. Apabila data bertaburan Normal maka kedudukan ketiga-tiga tersebut adalah di tengahtengah gambarajah curve. data yang dikutip mestilah ditaburkan. Data yang ada boleh ditaksirkan. Salah satu cara penyelesaian untuk Descriptive Statistics ialah dengan memilih graf yang sesuai dengan data. Curve mesokurtif adalah normal dan flate hanya subjek tertentu sahaja tinggi. Interval Scale: ada ranking (ordered). skewed positive ekornya berada sebelah kanan mengikut paksi –x dan skewed negative ekornya berada sebelah kiri paksi-x.Sekiranya.Terbahagi kepada tiga bahagian iaitu range ( julat). (x.x ) bila ditambah dapat jumlah kosong. Measures of Central Tendency adalah terdiri daripada mean(purata data). peranan standard deviation adalah penting untuk tentukan kedudukan data.Maka. maklumat dari kecenderungan memusat sahaja tidak mencukupi untuk membuat taksiran data.Ordinal Level Data: ada ranking (ordered) yang bermakna tetapi selang antara data tidak sama nilai contohnya dari segi Gred Gaji. Di mana. σ 2 (varians) dan σ standard deviation. Sesuatu taksiran hendaklah dibuat berdasarkan data yang sama jenis. Refleksi Ketiga Maksud inferential adalah pemerihalan. Ratio Scale: adalah level yang paling tinggi. nilai bagi kosong adalah tidak bermakna contohnya kedatangan hadir dilabel nombor satu dan tidak hadir dilabel dengan nombor kosong. Sekiranya data adalah tertabur secara normal maknanya nilai ketiga-tiganya adalah sama tetapi sekiranya skewed maknanya nilai ketiga-tiga tersebut tidak sama dan wujud nilai ekstreme. nilai mean lebih besar maknanya data rendah dan sebaliknya. dengan mencari mean dan bandingkan. perlukan maklumat lain iaitu varians dan standard deviation.Kadang-kadang boleh jadi kedua-dua di bawah mean atau kedua-dua di atas mean. selang antara data sama nilai contohnya Likert Scale with equa interval. skewed ada positive dan negative. median(data yang berada di tengah selepas disusun mengikut tertib) dan juga mode(kekerapan data paling tinggi). itu maknanya adalah normal.Di mana. Curve laptokurtiv adalah kelas A dan kelas terakhir. Skewed positive mean akan berada di sebelah kanan dan skewed negative disebelah kiri.Justeru itu. Variability adalah variance (tersebar) iaitu banyak maklumat. Maka. Kecenderungan memusat terbahagi kepada tiga iaitu mean.Maka. variability lebih berkuasa berbanding kecenderungan memusat. Oleh itu. Kecenderungan memusat tidak mencukupi. yang terbaik adalah data yang tertabur secara Normal kerana nilai varians adalah besar dan mempunyai banyak maklumat.Di sini. 3 .

maka ‘significance level’ adalah 0. khai kuasa dua dan regresi. Hipotesis inferensi mestilah mempunyai sekurang-kurangnya dua pembolehubah.Kenapa saya guna sesuatu ujian itu? Kerana mod adalah tetap dan lebih tinggi atau besar daripada mean (berubah). ANOVA. Jika data nominal dan ordinal sahaja yang digunakan. Hipotesis yang lengkap mesti mempunyai empat perkara iaitu. Pembolehubah pula adalah apa sahaja yang boleh menunjukkan perbezaan nilai numerik. ordinal. maka ‘significance level’ adalah 0. ‘perbezaan’. ‘Statistical significance’ menentukan sama ada hipotesis null boleh ditolak dan hipotesis kajian (hipotesis alternatif) boleh diterima. Terdapat dua jenis hipotesis iaitu hipotesis terarah dan hipotesis tidak terarah.05. Contoh hipotesis terarah ialah ‘Pencapaian pelajar perempuan lebih baik daripada pelajar lelaki dalam mata pelajaran Sains’. iaitu nilai adalah signifikan. menyatakan dua pembolehubah dan persampelan. Aras ‘significance level’ yang digunakan untuk menentukan sama ada hipotesis untuk menolak atau tidak menolak hipotesis hipotesis null (atau untuk menerima atau untuk tidak menerima hipotesis alternatif) dinamakan sebagai ‘significance level’.05. Nilai alfa (significance level) yang biasa digunakan dalam kajian pendidikan ialah p< 0. perkataan ‘terdapat’. Penyataan hipotesis null adalah berbentuk pernyataan negatif dan bermula dengan perkataan ‘tidak’.05 ( p < 0. Jika p< 0.05. maka gagal menolak hipotesis null iaitu tidak terdapat perbezaan dalam pembolehubah yang dikaji. Manakala pernyataan hipotesis alternatif adalah dalam bentuk sebaliknya. Sekiranya hipotesis adalah signifikan. interval atau ratio. maka nilai p (kebarangkalian) adalah lebih kecil daripada 0. Sebaliknya. Manakala jika data interval dan ratio digunakan. Ujian yang boleh digunakan untuk menentukan nilai signifikan termasuklah Ujian-t. korelasi.01. tanpa perkataan ‘tidak’. ‘criterion level’ dan aras keyakinan (confidence level). Ia juga dipanggil sebagai alfa. ‘Significance level’ ini adalah bergantung kepada jenis data iaitu sama ada data nominal. ujian hipotesis digunakan untuk menentukan sama ada sesuatu hipotesis yang dibuat adalah signifikan atau sebaliknya. maka ia menunjukkan ada perbezaan di antara pembolehubah yang dikaji. 4 . Hipotesis adalah satu pernyataan yang boleh diuji secara empirical dan ia berkait dengan hubungan antara pembolehubah. ‘decision value’. jika p>0.05 ). Terdapat dua jenis hipotesis iaitu hipotesis null (Ho) dan hipoteis alternatif (HA). manakala contoh hipotesis tidak terarah ialah ‘Terdapat perbezaan pencapaian antara pelajar perempuan dan lelaki dalam mata pelajaran Sains’. Refleksi Keempat Dalam statistik inferensi. oleh itu hipotesis null ditolak dan hipotesis alternatif diterima.05 yang bermaksud 95% aras keyakinan keputusan adalah tidak bergantung kepada ‘chance’.

Tetapi jika seseorang yang gagal diluluskan.dan Hipotesis HA ( hipotesis alternative) diterima. Type I Error ialah kesilapan yang kurang serius berbanding dangan Type II Error. soalan dan hipotesis kajian dengan jelas. bermakna hipotesis null ditolak.Terdapat dua jenis kesilapan (ralat) dalam ujian hipotesis nul iaitu Type I Error dan Type II Error.Jika ujian signifikan menunjukkan P> 0.. perlu dinyatakan masalah.sepatutnya hipotesis null tidak benar diterima tetapi hipotesis null tidak benar ditolak . Dalam ujian signifikan.’Hanya 5 peratus sahaja ‘due to chance’.(kesilapan kurang serius).05 bermaksud ada perbezaan. Kesilapan dalam ujian hipotesis nul berlaku apabila hipotesis nul yang benar ditolak. Kesilapan-kesilapan yang berlaku menunjukkan dalam statistik tidak semua ‘finding ‘ yang diperoleh adalah betul kerana kemungkinan wujud kesilapan ketika mengutip data .Data yang dikutip mungkin daripada respondan yang dipilih secara tidak random atau berlaku kesilapan ketika memasukkan data ke dalam system SPSS .Variable pula terdiri daripada daripada variable bersandar d an tidak bersandar.Type I Error berlaku apabila Hipotesis nul benar .sepatutnya hipotesis null ditolak. gagal menolak hipotesis nul yang benar.Kesilapan ini adalah serius kerana tidak sepatutnya digagalkan.Refleksi Kelima Ujian Hipotesis Dalam menguji hipotesis sama ada kita boleh menolak hipotesis atau gagal menolak bergantung kepada data yang dikutip.Apabila Aras ujian signifikan ialah ujian itu signifikan apabila menunjukkan P <0. tetapi diterima.menolak hipotesis nul yang tidak benar dan gagal menolak hipotesis nul yang tidak benar.05 bermakna hipotesis null gagal ditolak.kesilapan itu dikategorikan dalam kesilapan Type I kerana kesilapan itu dianggap kurang serius.05 bermakna 95 peratus aras keyakinan bahawa keputusan tidak ‘due to chance. Ujian dikatakan signifikan apabila P <0. objektif.Type II Error pula berlaku apabila hipotesis null tidak benar.Kesilapan itu adalah kesilapan Type II. Refleksi Keenam Dalam penulisan sesuatu kajian. Contoh cara penulisan : i) Objektif kajian : Untuk mengenalpasti perbezaan pencapaian Matematik berdasarkan 5 .(kesilapan yang serius) Contoh : Jika seseorang yang Lulus Ujian – Digagalkan.

H0(3) : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pencapaian Matematik dengan lokasi sekolah. H0(2) : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pencapaian Matematik dengan bangsa. maka data daripada dependent list juga perlu diubah dan dianalisis semula (Analyze. Sekiranya terdapat banyak data ekstrem. maka keutamaan adalah pada data yang berada paling jauh daripada garisan perlu dibuang dahulu. iaitu pembolehubah jantina. Proses ‘Recode’ dalam SPSS digunakan untuk mentafsir semula item negatif ini. bangsa dan lokasi sekolah. e. Dalam soal selidik yang dilakukan. Biasanya kajian berbentuk kuantitatif jarang mempunyai hipotesis manakala kajian kualitatif mempunyai hipotesis. Contohnya dalam kaedah Box Plot. manakala pembolehubah pencapaian Matematik adalah pembolehubah bersandar (dependent variable). Oleh itu. bangsa dan lokasi sekolah dikategorikan sebagai pembolehubah tak bersandar (independent variable). hipotesis dalam sesuatu kajian adalah satu optional. Daripada hipotesis kajian. PP Plot. Cara melakukan proses recode: Transform Recode Into same variable (pilih variable. 6 . new value ‘4’ (1 4. 4 Continue Ok old & new 1) Kaedah ‘Stem & Leave Plot’. 2 3. satu kerangka boleh dibina untuk menghubungkan semua pembolehubah. Q-Q Plot dan ‘Box Plot’ boleh digunakan bagi menentukan sama ada terdapat data ekstrem yang mungkin diambil daripada sampel yang tidak berkenaan.g Sikap 7) values taipkan Old value ‘1’. maka tiada hipotesis dalam kajian tersebut kerana kajian adalah berdasarkan jantina sahaja. bangsa dan lokasi sekolah ? iii) Hipotesis kajian : H0(1) : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pencapaian Matematik dengan jantina. kadangkala terdapat pernyataan negatif untuk memastikan data yang didapati daripada responden adalah sah. Sekiranya objektif kajian hanya untuk mengenalpasti perbezaan pencapaian Matematik berdasarkan jantina sahaja. Setiap kali data yang ekstrem ini dibuang. sama ada terdapat hipotesis atau tiada hipotesis adalah mengikut keperluan. 3 2.jantina. Descriptive statistics. data yang berada di luar garisan perlu dibuang. ii) Soalan kajian : Adakah terdapat perbezaan pencapaian Matematik berdasarkan jantina.

Kemudian. pengguna perlu berada di helaian Variable View. masukkan variabel ‘Jantina’. double click pada ‘Tabiat2’. taipkan ‘TABIAT’ manakala pada bahagian Numeric Expression. pada menu Analyze. pilih Both. taipkan ‘Indeks’ bagi menggantikan ‘VR0001’ dan pada column ‘Decimal’. Cara yang lebih mudah adalah melalui perisian MS Excell . Data-data yang belum dibersihkan akan dipaparkan dan data-data ekstrem akan jelas kelihatan pada rajah Box Plot. klik kanan pada rajah Box Plot. Keluarkan cursor dari dalam kurungan. iaitu mewakili 16 tabiat yang telah dimasukkan dan tekan ‘OK’. Pada menu Transform. Setiap kali data 7 . Tabiat. Data yang perlu dibuang dahulu adalah data yang berada paling jauh daripada garisan Box Plot. Untuk memindahkan rajah Box Plot ini ke dalam Program MS Word. Data ini kemudian disimpan dan dinamakan sebagai ‘Data1’. Pada menu Statistics. ruangan Box Plots telah bertanda kotak Factor levels together. Pastikan cursor berada di dalam kurungan. masukkan variabel ‘Tabiat’ dan pada ruang Factor List. pilih Descriptive Statistics dan pilih Explore. Datadata daripada nombor 77 hingga 82 perlu dipadam dengan cara meletakkan cursor pada bahagian kiri sekali dan tekan kekunci ‘Delete’. PP Plot. ruangan Descriptives. Pada ruang Target Variable. indeks amat penting bagi menunjukkan data responden yang berkenaan telah dipadam. Data mentah diambil daripada fail ‘Data0’. pilih tanda ‘/’ dan taipkan ‘16’. Untuk mentafsir variabel Sikap. Kaedah yang boleh digunakan untuk menentukan sama ada terdapat data ekstrem adalah melalui kaedah Stem & Leaf Plot. kemudian pada menu Data. dan masukkan tanda’+’ dan seterusnya hingga ‘Tabiat16’. double click pada ‘Tabiat1’ dan masukkan tanda tambah (+). Q-Q Plot dan Box Plot. Dalam hal ini. Untuk memasukkan variabel ‘Indeks’. tekan Continue. Pada menu Display. Tingkahlaku dn Persekitaran menggunakan SPSS. pilih Insert Variable. Bimbangan. pengguna perlu berada di helaian Variable View terlebih dahulu. Pada menu Plots. Kaedah Box Plot adalah kaedah yang paling mudah untuk mengenalpasti data ekstrem kerana ia boleh menunjukkan dengan jelas data-data ekstrem ini. masukkan tanda kurungan. Dalam tajuk Pembersihan Data (Cleaning Process). hilangkan tanda ‘/’ pada kotak Stem & Leaf (kerana hanya bentuk Box Plot sahaja yang dikehendaki). Sebelum melakukan pembersihan data melalui perisian SPSS. kemudian copy dan paste ke SPSS. tekan Continue dan tekan OK. pilih Compute dan paparan Compute Variable akan ditunjukkan. data-data yang perlu dibuang adalah data-data ekstrem yang mungkin diambil daripada sampel-sampel yang tidak berkenaan. Pada ruang Dependent List. cursor diletakkan pada kotak ‘Jantina’. pilih copy dan paste pada MS Word. Untuk menganalisa data yang diperolehi dalam bentuk gambarajah seperti Stem & Leaf atau Box Plot. taipkan ‘0’. Kemudian buka helaian Data View untuk memasukkan nombor 1 hingga 300 pada column ‘Indeks’.Explore). tanda ‘/’ pada kotak Descriptives dan Outliers.

Ulang langkah ini sehingga semua data ekstrem telah dibersihkan. Descriptive Statistics dan Explore. 8 . data perlu dianalisa semula menggunakan menu Analyze.dipadam.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->