ZAKAT

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka « (Q.S. at-Taubah/9 : 103) at-

Zakat mal Zakat mal adalah bagian harta kekayaan seseorang yang wajib diberikan kepada orang tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Harta yang wajib dizakati adalah 1. Kata zakat berasal dari kata zaka yang berarti bersih atau suci. hasil laut 6.Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan allah swt. harta rikaz dan ma·adin 7. harta perdagangan 4. Supaya diserahkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). hasil pertanian 5. emas dan perak 2. MacamMacam-macam zakat a. harta investasi . hewan ternak 3. juga dapat membersihkan harta dari sebagian harta yang sesungguhnya menjadi milik orang lain. harta profesi 8. Zakat dapat membersihkan hati dari sifat rakus dan kikir.

Barang siapa mengeluarkannya orangsebelum salat Idulfitri. kata-kata kotor. Hadis riwayat Ibnu Abbas berbunyi yang artinya ´Rasulullah saw. Abu Dawud dari Ibnu Abbas: 1371) . mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Zakat fitrah diberikan berupa gandum.b. atau makanan pokok daerah dengan takaran 2. diserahkan sebelum salat Idulfitri. Zakat fitrah juga bertujuan untuk memberi makan orang miskin serta mencukupi kebutuhan mereka pada Hari Raya Idulfitri. Zakat Fitrah Zakat fitrah bertujuan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan tercela. kurma.µ (H.748 liter. oadi. zakat itu diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah salat Idulfitri hal itu merupakan salah satu dari sedekah.R. dan memberi halkatamakanan kepada orang-orang miskin.

Al-garim. adalah jalan Allah swt. 2. orangtidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. orangsesuatu tentang zakat. Mualaf. Maksudnya zakat itu digunakan untuk kepentingan umat. . Budak atau hamba sahaya. adalah orang yang terlilit hutang sampai tak Al-garim. Sabililah. 4.Para Penerima Zakat 1. Musafir. adalah orang-orang yang secara umum miskin. Fakir dan miskin. adalah orang yang sahaya. 7. Musafir. Mualaf. 3. adalah orang-orang yang mengurusi segala zakat. adalah orang yang diharapkan kecenderungan hatinya bertambah terhadap Islam. 6. diperjualbelikan orang-orang kaya untuk membantu bekerja orangtetapi tanpa upah. 5. Sabililah. adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. mampu membayarnya. sehariAmil zakat.

Hikmah zakat 1. 4. orang- . 3. Membantu orang-orang miskin dan orangorangorangorang yang sedang dalam penderitaan. Membatasi pembengkakan kekayaan di tangan orang-orang kaya. Membersihkan jiwa dari sifat kikir. Menegakkan kemaslahatan umum dengan membahagiakan dan menyejahterakan umat. 2.

pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan. setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan usaha milik orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. pengorganisasian. (2) Ayat 2. UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 1. b) Pasal 2. zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. (3) Ayat 3. mustahik. pembinaan. dan amil zakat. Bab I a) Pasal 1 (1) Ayat 1. pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan. muzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajibanmenunaikan zakat. (4) Ayat 4.Pengelolaan Zakat di Indonesia a. . mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. c) Pasal 3. pelaksanaan. dan palayanan kepada muzaki. dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful