ZAKAT

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka « (Q.S. at-Taubah/9 : 103) at-

hasil laut 6. emas dan perak 2. harta rikaz dan ma·adin 7. MacamMacam-macam zakat a. Supaya diserahkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). juga dapat membersihkan harta dari sebagian harta yang sesungguhnya menjadi milik orang lain. Harta yang wajib dizakati adalah 1.Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan allah swt. hasil pertanian 5. harta profesi 8. Zakat dapat membersihkan hati dari sifat rakus dan kikir. Zakat mal Zakat mal adalah bagian harta kekayaan seseorang yang wajib diberikan kepada orang tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. hewan ternak 3. harta perdagangan 4. Kata zakat berasal dari kata zaka yang berarti bersih atau suci. harta investasi .

zakat itu diterima.µ (H. kurma. kata-kata kotor. mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat. oadi.748 liter. diserahkan sebelum salat Idulfitri. Abu Dawud dari Ibnu Abbas: 1371) . Zakat fitrah juga bertujuan untuk memberi makan orang miskin serta mencukupi kebutuhan mereka pada Hari Raya Idulfitri.R. Barang siapa mengeluarkannya orangsebelum salat Idulfitri. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah salat Idulfitri hal itu merupakan salah satu dari sedekah. Hadis riwayat Ibnu Abbas berbunyi yang artinya ´Rasulullah saw.b. Zakat fitrah diberikan berupa gandum. atau makanan pokok daerah dengan takaran 2. dan memberi halkatamakanan kepada orang-orang miskin. Zakat Fitrah Zakat fitrah bertujuan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan tercela.

Maksudnya zakat itu digunakan untuk kepentingan umat. 6. sehariAmil zakat. 4. adalah orang yang sahaya. Mualaf. adalah orang yang terlilit hutang sampai tak Al-garim. 7. adalah jalan Allah swt. Budak atau hamba sahaya. Sabililah. Al-garim. adalah orang-orang yang secara umum miskin. 3. orangtidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Musafir. adalah orang-orang yang mengurusi segala zakat.Para Penerima Zakat 1. orangsesuatu tentang zakat. . mampu membayarnya. Musafir. 5. diperjualbelikan orang-orang kaya untuk membantu bekerja orangtetapi tanpa upah. adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. adalah orang yang diharapkan kecenderungan hatinya bertambah terhadap Islam. Sabililah. Fakir dan miskin. 2. Mualaf.

3. Membersihkan jiwa dari sifat kikir. Membantu orang-orang miskin dan orangorangorangorang yang sedang dalam penderitaan. orang- .Hikmah zakat 1. Menegakkan kemaslahatan umum dengan membahagiakan dan menyejahterakan umat. 4. 2. Membatasi pembengkakan kekayaan di tangan orang-orang kaya.

pembinaan. mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.Pengelolaan Zakat di Indonesia a. (2) Ayat 2. zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. (4) Ayat 4. b) Pasal 2. mustahik. pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan. . dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 1. pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan. Bab I a) Pasal 1 (1) Ayat 1. muzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajibanmenunaikan zakat. pengorganisasian. pelaksanaan. dan palayanan kepada muzaki. dan amil zakat. (3) Ayat 3. c) Pasal 3. setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan usaha milik orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful