ZAKAT

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka « (Q.S. at-Taubah/9 : 103) at-

harta perdagangan 4. Zakat mal Zakat mal adalah bagian harta kekayaan seseorang yang wajib diberikan kepada orang tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. hewan ternak 3. Supaya diserahkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Harta yang wajib dizakati adalah 1. juga dapat membersihkan harta dari sebagian harta yang sesungguhnya menjadi milik orang lain. emas dan perak 2. Zakat dapat membersihkan hati dari sifat rakus dan kikir. harta profesi 8. Kata zakat berasal dari kata zaka yang berarti bersih atau suci.Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan allah swt. MacamMacam-macam zakat a. hasil laut 6. harta investasi . harta rikaz dan ma·adin 7. hasil pertanian 5.

atau makanan pokok daerah dengan takaran 2. oadi. Barang siapa mengeluarkannya orangsebelum salat Idulfitri.748 liter. Zakat fitrah juga bertujuan untuk memberi makan orang miskin serta mencukupi kebutuhan mereka pada Hari Raya Idulfitri.µ (H. zakat itu diterima. Zakat Fitrah Zakat fitrah bertujuan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan tercela. kurma. mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Ibnu Abbas berbunyi yang artinya ´Rasulullah saw.b.R. Zakat fitrah diberikan berupa gandum. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah salat Idulfitri hal itu merupakan salah satu dari sedekah. dan memberi halkatamakanan kepada orang-orang miskin. Abu Dawud dari Ibnu Abbas: 1371) . kata-kata kotor. diserahkan sebelum salat Idulfitri.

Mualaf. adalah orang yang terlilit hutang sampai tak Al-garim. orangsesuatu tentang zakat. orangtidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.Para Penerima Zakat 1. adalah orang-orang yang mengurusi segala zakat. mampu membayarnya. 3. 6. adalah orang yang sahaya. Sabililah. 7. adalah orang yang diharapkan kecenderungan hatinya bertambah terhadap Islam. Budak atau hamba sahaya. Fakir dan miskin. diperjualbelikan orang-orang kaya untuk membantu bekerja orangtetapi tanpa upah. adalah orang-orang yang secara umum miskin. Al-garim. adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Musafir. 2. Musafir. adalah jalan Allah swt. 4. Maksudnya zakat itu digunakan untuk kepentingan umat. 5. sehariAmil zakat. Sabililah. Mualaf. .

Membantu orang-orang miskin dan orangorangorangorang yang sedang dalam penderitaan. Membersihkan jiwa dari sifat kikir. 3. 2. 4. Membatasi pembengkakan kekayaan di tangan orang-orang kaya. Menegakkan kemaslahatan umum dengan membahagiakan dan menyejahterakan umat. orang- .Hikmah zakat 1.

muzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajibanmenunaikan zakat. (2) Ayat 2. pengorganisasian.Pengelolaan Zakat di Indonesia a. Bab I a) Pasal 1 (1) Ayat 1. UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 1. mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. b) Pasal 2. pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan. (3) Ayat 3. pelaksanaan. setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan usaha milik orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. . mustahik. c) Pasal 3. zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. dan palayanan kepada muzaki. pembinaan. pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan. dan amil zakat. (4) Ayat 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful