ZAKAT

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka « (Q.S. at-Taubah/9 : 103) at-

Harta yang wajib dizakati adalah 1. harta profesi 8. harta investasi . hasil laut 6. MacamMacam-macam zakat a. harta perdagangan 4. hasil pertanian 5.Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan allah swt. Zakat mal Zakat mal adalah bagian harta kekayaan seseorang yang wajib diberikan kepada orang tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Zakat dapat membersihkan hati dari sifat rakus dan kikir. Supaya diserahkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). hewan ternak 3. emas dan perak 2. juga dapat membersihkan harta dari sebagian harta yang sesungguhnya menjadi milik orang lain. Kata zakat berasal dari kata zaka yang berarti bersih atau suci. harta rikaz dan ma·adin 7.

zakat itu diterima. kurma. oadi.µ (H. Zakat fitrah juga bertujuan untuk memberi makan orang miskin serta mencukupi kebutuhan mereka pada Hari Raya Idulfitri. diserahkan sebelum salat Idulfitri. Hadis riwayat Ibnu Abbas berbunyi yang artinya ´Rasulullah saw.748 liter.R. dan memberi halkatamakanan kepada orang-orang miskin.b. Zakat fitrah diberikan berupa gandum. Zakat Fitrah Zakat fitrah bertujuan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan tercela. mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat. atau makanan pokok daerah dengan takaran 2. Barang siapa mengeluarkannya orangsebelum salat Idulfitri. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah salat Idulfitri hal itu merupakan salah satu dari sedekah. kata-kata kotor. Abu Dawud dari Ibnu Abbas: 1371) .

mampu membayarnya. adalah orang yang diharapkan kecenderungan hatinya bertambah terhadap Islam. adalah orang yang sahaya. Budak atau hamba sahaya. adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Al-garim. 7. 5. orangtidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. adalah jalan Allah swt. Fakir dan miskin. Musafir. Maksudnya zakat itu digunakan untuk kepentingan umat. 4. sehariAmil zakat.Para Penerima Zakat 1. Sabililah. Musafir. adalah orang-orang yang secara umum miskin. diperjualbelikan orang-orang kaya untuk membantu bekerja orangtetapi tanpa upah. 6. Mualaf. Mualaf. 2. 3. orangsesuatu tentang zakat. adalah orang yang terlilit hutang sampai tak Al-garim. Sabililah. adalah orang-orang yang mengurusi segala zakat. .

Membersihkan jiwa dari sifat kikir. Menegakkan kemaslahatan umum dengan membahagiakan dan menyejahterakan umat.Hikmah zakat 1. Membatasi pembengkakan kekayaan di tangan orang-orang kaya. 3. orang- . 4. Membantu orang-orang miskin dan orangorangorangorang yang sedang dalam penderitaan. 2.

setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan usaha milik orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.Pengelolaan Zakat di Indonesia a. dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. dan amil zakat. pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan. dan palayanan kepada muzaki. pengorganisasian. muzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajibanmenunaikan zakat. pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan. . (2) Ayat 2. c) Pasal 3. Bab I a) Pasal 1 (1) Ayat 1. mustahik. zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. b) Pasal 2. UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 1. (3) Ayat 3. pelaksanaan. (4) Ayat 4. mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. pembinaan.