ZAKAT

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka « (Q.S. at-Taubah/9 : 103) at-

harta investasi . juga dapat membersihkan harta dari sebagian harta yang sesungguhnya menjadi milik orang lain. Zakat dapat membersihkan hati dari sifat rakus dan kikir. harta profesi 8. MacamMacam-macam zakat a. hasil laut 6. harta perdagangan 4.Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan allah swt. harta rikaz dan ma·adin 7. emas dan perak 2. Supaya diserahkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Zakat mal Zakat mal adalah bagian harta kekayaan seseorang yang wajib diberikan kepada orang tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Harta yang wajib dizakati adalah 1. hewan ternak 3. hasil pertanian 5. Kata zakat berasal dari kata zaka yang berarti bersih atau suci.

µ (H. Abu Dawud dari Ibnu Abbas: 1371) . Zakat Fitrah Zakat fitrah bertujuan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan tercela. Zakat fitrah diberikan berupa gandum. mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Barang siapa mengeluarkannya orangsebelum salat Idulfitri. kurma.R. zakat itu diterima.748 liter. dan memberi halkatamakanan kepada orang-orang miskin. kata-kata kotor.b. Zakat fitrah juga bertujuan untuk memberi makan orang miskin serta mencukupi kebutuhan mereka pada Hari Raya Idulfitri. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah salat Idulfitri hal itu merupakan salah satu dari sedekah. diserahkan sebelum salat Idulfitri. Hadis riwayat Ibnu Abbas berbunyi yang artinya ´Rasulullah saw. atau makanan pokok daerah dengan takaran 2. oadi.

adalah orang yang diharapkan kecenderungan hatinya bertambah terhadap Islam. Sabililah. orangsesuatu tentang zakat. adalah jalan Allah swt. adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. diperjualbelikan orang-orang kaya untuk membantu bekerja orangtetapi tanpa upah. Musafir. Al-garim. Fakir dan miskin. mampu membayarnya. Musafir. Mualaf. 3. 4. . adalah orang-orang yang secara umum miskin. adalah orang-orang yang mengurusi segala zakat.Para Penerima Zakat 1. Maksudnya zakat itu digunakan untuk kepentingan umat. 2. orangtidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mualaf. 5. 7. Sabililah. adalah orang yang sahaya. sehariAmil zakat. adalah orang yang terlilit hutang sampai tak Al-garim. 6. Budak atau hamba sahaya.

Menegakkan kemaslahatan umum dengan membahagiakan dan menyejahterakan umat. 4. orang- . Membatasi pembengkakan kekayaan di tangan orang-orang kaya. 2.Hikmah zakat 1. 3. Membersihkan jiwa dari sifat kikir. Membantu orang-orang miskin dan orangorangorangorang yang sedang dalam penderitaan.

(2) Ayat 2. dan amil zakat. UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 1. muzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajibanmenunaikan zakat. setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan usaha milik orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Bab I a) Pasal 1 (1) Ayat 1. pengorganisasian. mustahik. pembinaan. pelaksanaan. zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. (4) Ayat 4.Pengelolaan Zakat di Indonesia a. . (3) Ayat 3. dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. dan palayanan kepada muzaki. mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan. c) Pasal 3. b) Pasal 2. pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful