RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Moral

CATATAN

UNIT 1

Tatabahasa Nama khas Nama Am Kata Ganti nama Kosa kata Januari Febuari Mac April Sebutan dan Intonasi

TEMA: DUNIA KAMI ARAS 1 i. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. ii. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul. ARAS 2 i. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Ayat tunggal tentang biografi Kawan Saya

TAJUK: TAHUN 2

Nilai Bekerjasama Rajin KBT KB-menganalisis maklumat.

ARAS 2 i. Bersoal jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan s esuatu topik. 2.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar ditonton, dibaca atau dialami.

Peribahasa Anak sulung Anak bangsa Anak tunggal

ARAS 1 i. Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. ARAS 2 i. Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul.

Halaman 1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Moral

CATATAN

UNIT 1

Tatabahasa Tanda baca Kata ganti nama Kosa kata murid gembira ketua khabar Sebutan dan Intonasi Ayat majmuk

TEMA: DUNIA KAMI TAJUK:KAWAN BAHARU

ARAS 1 i Memahami perkataan, frasa dan ayat ARAS 3 i. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik 5.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Menulis 3 ayat tunggal BLA m/s 8

Nilai Bersopan santun KBT KB-Menjana Idea KB-Menilai

ARAS 1 i. Menyebut perkataan yang mengandungi digraf, diftong,vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul. ii. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. ARAS 2 i. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek.

Halaman 2

Contoh : BLA –ms11 Nilai bekerjasama bersopan santun ARAS 1 i. Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. Menulis ayat tunggal dengan tulisan yang cantik ARAS 2 ii) menulis ayat tunggal dengan tulisan yang cantik 9. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Moral CATATAN UNIT 1 TEMA: DUNIA KAMI Tatabahasa Kata adjektif Tanda baca Kosa kata bijak rajin bersih kerjasama Sebutan dan Intonasi Ayat majmuk TAJUK: KAMI DI SEKOLAH ARAS 1 i. KBT KB-menjana idea Halaman 3 . Mengeja dan menulis frasa dan ayat yang diperdengarkan. rujuk buku teks. Penulisan Bina 2 ayat bagi setiap gambar. ayat tunggal dan ayat majmuk.1 Membina dan menulis perkataan.1 Mengambil Imlak teks yang diperdengarkan Objektif keseluruhan unit. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik ii.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. ARAS 1 i. rujuk buku teks. ditonton. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ARAS 3 i. Mengemukakan permintaan untuk mendapatkan kebenaran secara sopan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. Menceritakan cerita yang didengar atau ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul ii. ARAS 2 i. 2. dibaca atau dialami . ARAS 2 i. Meminta keizinan untuk memenuhi keperluan dengan bersopan. ARAS 1 i.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur para linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.1 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan kesihatan Pendidikan moral CATATAN UNIT 2 TEMA : KELUARGA CERIA Tatabahasa Kata nama Kata ganti nama Tanda baca Objektif keseluruhan unit. Memberikan jawapan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan. Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Penulisan TAJUK : KELUARGA SAYA Kosa kata Ayah Ibu Kakak Abang Maafkan Berkelah makanan Nilai kasih sayang bersopan santun Halaman 4 . Menceritakan cerita yang didengar atau ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul ARAS 3 i. Mengemukakan permintaan untuk mendapatkan kebenaran secara spontan. Untuk membina objektif harian. Mengisahkan sesuatu perkara yang dialami dengan menggunakan bahasa yang betul.

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu kajian tempatan CATATAN UNIT 2 Tatabahasa imbuhan men ayat tunggal ayat majmuk Kosa kata mencuci menolong menyapu menyiram membantu Mengemaskan Sebutan dan Intonasi Ayat majmuk TEMA : KELUARGA CERIA TAJUK : TANGGUNG JAWAB KAMI ARAS 1 i. frasa dan ayat. Memahami perkataan. BLA ms 21 Nilai kasih sayang hormatmenghormati ARAS 1 i.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 6. Merujuk kepada kamus untuk meneliti ejaan yang betul. Untuk membina objektif harian. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. KBT Kontekstualmenghubungkait Halaman 5 . rujuk buku teks.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Objektif keseluruhan unit.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5. Penulisan Bina 4 ayat majmuk. ARAS 2 i.

ayat tunggal dan ayat majmuk. Menggunakan kata hubung yang sesuai untuk membina ayat majmuk. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi. rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian. ARAS 3 i. Halaman 6 . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian Tempatan CATATAN UNIT 2 Tatabahasa Kata nama am Ayat majmuk Kosa kata sayang gagah rajin cantik Mendidik Sebutan dan Intonasi Ayat tunggal TEMA : KELUARGA CERIA TAJUK : SAYA SAYANG AKAN MEREKA ARAS 1 i. KBT: kontekstualbekerjasama menyusun atur. ARAS 2 ii. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Objektif keseluruhan unit.1 Membina dan menulis perkataan.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai dengan kemas. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 8. ARAS 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. Penulisan Ucapan selamat hari bapa BLA ms 23 Nilai kasih sayang hormatmenghormati ARAS 1 i. Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk. 8.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. rujuk buku teks.1 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. KBT KB. Memberikan jawapan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan. Halaman 7 . Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu ICT CATATAN UNIT 3 TEMA : KAMI MURID CEMERLANG Tatabahasa Kata tanya Imbuhan men Kata Kerja Objektif keseluruhan unit. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. Baik hati Nilai baik hati rajin bijak ARAS 1 i.menjana idea Tulis 5 ayat tentang kegunaan komputer BLA ms 28 ARAS 1 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. sebutan. Penulisan ARAS 1 i. 2. Memberitahu isi –isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. ayat. ungkapan. intonasi dan nada yang sesuai.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Untuk membina objektif harian. ARAS 3 i. 1. TAJUK : AMALAN CEMERLANG Kosa kata Makmal Komputer Emel Internet Surat Sebutan dan Intonasi Ayat penyata Peribahasa ARAS 2 i.

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Objektif keseluruhan unit. Halaman 8 . Untuk membina objektif harian.tepat dan tersusun. ARAS 3 i.pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci .ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.1 Mengemukakan idea. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.frasa serta ayat yang jelas dan tepat. 4. 4. Penulisan TEMA : KAMI MURID CEMERLANG T AJUK : AMALAN CEMERLANG ARAS 1 Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. ARAS 3 i.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan permerhatian dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian dan maklumat yang diterima.frasa . rujuk buku teks.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN (sambungan ) 3. Menyampaikan pendapat dengan kata . istilah .1 UNIT 3 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. ARAS 1 i.

Membaca kuat teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. KBT KB menjana idea Halaman 9 . Nilai kerajianan displin bijak. ARAS 1 i. Memberikan komen dengan menghubungkaitkan pengalaman sedia ada. 5. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu pendidikan moral CATATAN UNIT 3 Tatabahasa kata tanya ayat tanya kata adjektif kosa kata mengulangkaji pelajaran jadual baerjaya Tahniah Sebutan dan Intonasi Ayat tanya Peribahasa Masa itu emas TEMA : KAMI MURID CEMERLANG TAJUK : BIJAK BELAJAR Objektif keseluruhan unit.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan permerhatian dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. Penulisan Menyenaraikan aktiviti pada waktu rehat. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang di baca.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. BLA ms 33 ARAS 2 i. Untuk membina objektif harian. ii. rujuk buku teks. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.penerokaan KB. Makan angin Halaman 10 . dibaca atau dialami. Mengisahkan sesuatu perkara yang dialami dengan menggunakan bahasa yang betul. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. ARAS 3 i. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah dengan menggunakan kata tanya. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bina 5 ayat daripada gambar BLA ms 44 Nilai kesyukuran rasional KBT TMK. rujuk buku teks. ARAS 2 i. 2.meramal ARAS 1 i. Untuk membina objektif harian. ii. ditonton. Bersoaljawab tentang perkara yang berdasarkan sesuatu topik.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Objektif keseluruhan unit. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian Tempatan Sains CATATAN UNIT 4 Tatabahasa Kata nama khas Kata nama am Kata tanya Ayat tanya Kosa kata Melancong Bercuti Tempat Menarik Negeri Pelawat Sebutan dan Intonasi Ayat penyata Peribahasa TEMA : DESTINASI PELANCONGAN TAJUK : MARI MELANCONG ARAS 1 i. ARAS 2 i.

Untuk membina objektif harian. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Sains Kajian Tempatan Nilai kesyukuran KBT KB-Meramal CATATAN UNIT 4 Tatabahasa Simpulan bahasa Tanda baca Kosa kata Sampai Sebentar singgah feri menginap membeli-belah Gembira Sebutan dan Intonasi TEMA : DESTINASI PELANCONGAN TAJUK : PULAU LAGENDA ARAS 1 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Ayat penyata Peribahasa Makan angin Ada hati Buah tangan Pengalaman Sapok di Pulau Langkawi BLA ms 48 Halaman 11 . ARAS 2 i.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5. Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca. rujuk buku teks. Objektif keseluruhan unit. Membaca kuat teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.

Untuk membina objektif harian.2 Objektif keseluruhan unit. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi.ayat tunggal dan ayat majmuk. Halaman 12 . ARAS 1 i Menilai dan membetulkan kesipan ayat. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. ARAS 3 ii. ARAS 2 i.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. rujuk buku teks. menarik dan bermakna 8. Menghasilkan pelbagai genre prosa atau puisi termasuk e-mel yang mudah. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. Menulis karangan berpandukan isi-isi yang diberikan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian sains Nilai Rasional KBT Menilai Penerokaan CATATAN UNIT 4 Tatabahasa Tanda baca Simpulan bahasa Kosa kata Taman Bandaraya Kampung TEMA : DESTINASI PELANCONGAN TAJUK : TEMPATTEMPAT YANG MENARIK ARAS 1 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 10. Menulis ayat majmuk dengan tulisan yang cantik.1 ARAS 2 i.1 Membina dan menulis perkataan . 10.

Halaman 13 .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Penulisan Menulis laporan berdasarkan jadual dalam buku teks m/s 55 KBT KB-Menjana idea Konstruktisvesme 2. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.frasa. ARAS 3 i. intonasi dan nada yang sesuai. sebutan. dibaca atau dialami. rujuk buku teks. ditonton.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. ARAS 1 i. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah dengan menggunakan kata tanya. Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. ARAS 3 i.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. ungkapan. Untuk membina objektif harian. ARAS 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. 3.istilah. ARAS 2 i. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Sains Kajian Tempatan Nilai tanggungjawab displin Berkerjasama CATATAN UNIT 5 Tatabahasa Kata tanya Kata adjektif Kosa kata Khemah Flora Fauna Unggun api Kicau TEMA : CINTAILAH ALAM SEKITAR TAJUK : KELAB KEMBARA Objektif keseluruhan unit. 1. ayat. Bersoaljawab tentang perkara yang menarik berdasarkan sesuatu topik. ARAS 2 ii.1.

pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Melahirkan perasaan berdasarkan topik yang ditentukan. ARAS 2 i. Menjelaskan maksud ayat yang diberikan. rujuk buku teks. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Sains Kajian tempatan CATATAN UNIT 5 Tatabahasa Kata ganti nama diri Ayat tanya Penjodoh bilangan Kosa kata Kawal Membiak Seketul Sebatang TEMA : CINTAILAH ALAM SEKITAR TAJUK : MENJAGA ALAM SEKITAR ARAS 1 i. 7. ii. Nilai Tanggungjawab Sayangmenyayangi kesyukuran KBT Menghubungkait Menjana idea ARAS 3 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Membaca ayat yang diberikan. tepat dan tersusun. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar.1 Mengemukakan idea . Penulisan Tulis ayat berkaitan gambar A dan B m/s 59 . ARAS 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. 4. Untuk membina objektif harian. Membuat perbezaan dalam gambar. 5. Halaman 14 . Memberi penjelasan tentang bahan sastera dan bukan sastera yang dibaca.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat atau daripada maklumat yang diterima. ARAS 2 i.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. ARAS 3 i. Objektif keseluruhan unit.

rujuk buku teks. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Mendengar dan memahami arahan atau pesanan dengan teliti. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.ayat tunggal dan ayat majmuk. Untuk membina objektif harian. Halaman 15 . ARAS 1 i.1 Membina dan menulis perkataan .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Objektif keseluruhan unit. ARAS 2 i. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu pendidikan moral kajian tempatan sains Nilai tanggungjawab prihatin kasih sayang KBT Menjana idea TKP-Verbal CATATAN UNIT 5 Tatabahasa Ayat perintah Kata seru Kata hubung Kosa kata Bertakung Meludah Membiak Kuman Tercemar TEMA : CINTAILAH ALAM SEKITAR TAJUK : SAYA SAYANG AKAN ALAM SEKITAR. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi. ARAS 3 i. Penulisan ARAS 1 i. 8. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberi. Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. ARAS 1 i.

Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. ARAS 3 i. menilai CATATAN UNIT 6 Tatabahasa Kata Adjektif Ayat Penyata TEMA. Halaman 16 . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Kesihatan Pendidikan Moral Nilai Kebersihan Rajin Kesyukuran KBT KB. Penulisan Kosa Kata Karbohidrat Protein Vitamin Garam Mineral Lemak ARAS 2 i.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. 2.Menjana idea. dibaca atau dialami. frasa ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. ARAS 2 i.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata istilah.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. MAKANAN SEIMBANG ARAS 1 i. Objektif keseluruhan unit. Karanganmakanan kegemaran saya ARAS 3 i. MAKANAN UNTUK KESIHATAN TAJUK. rujuk buku teks. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ditonton. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. 3.

2 Nilai Cirit-birit Tercemar Bakteria Kebersihan Kesyukuran Rajin KBT KMD. ARAS 2 i. Penulisan Kosa kata Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. ii. iii. ARAS 3 i. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. ARAS 1 i.Menilai Halaman 17 . 6. Memahami perkataan frasa dan ayat. 5. KEBERSIHAN MAKANAN Objektif keseluruhan unit. MAKANAN UNTUK KESIHATAN TAJUK. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu pendidikan kesihatan pendidikan Moral CATATAN UNIT 6 Tatabahasa Ayat penyata Kata tanya TEMA. ARAS 1 i. Membaca teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. ARAS 3 i. Untuk membina objektif harian.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. rujuk buku teks.meramal KB. ARAS 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5. Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai.1 Membuat kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek.

rujuk buku teks. Melengkapakan ayat dengan perkataan yang sesuai Halaman 18 . Untuk membina objektif harian.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. ayat tunggal dan ayat majmuk. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan ARAS 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 7. Objektif keseluruhan unit. Menyatakan maksud perkataan dan frasa dalam ayat yang diberikan.1 Membina dan menulis perkataan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN (sambungan ) ARAS 2 i. ii. Membaca perkataan dan frasa yang diberikan. 8.

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan kesihatan Pendidikan moral Nilai Kesyukuran Kebersihan Rajin. ARAS 2 i.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah .Mencatat maklumat Halaman 19 . Untuk membina objektif harian. MAKANAN UNTUK KESIHATAN TAJUK. Melengkapakan perenggan dengan perkataan dan frasa yang sesuai. Objektif keseluruhan unit.menarik dan bermakna. Mengenal pasti dan mebetulkan kesilapan struktur ayat.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 10. KBMenjana idea KB –Menilai BCB. Seimbang Tabiat Bersantan Kencing manis ARAS 2 i. TABIAT PEMAKANAN ARAS 1 i. Melengkapakan perenggan dengan perkataan dan frasa yang sesuai. KBT CATATAN UNIT 6 Tatabahasa Kata adjektif Imbuhan terAntonim Kosa kata TEMA. rujuk buku teks. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 10.

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. PERISTIWA YANG BERLAKU Objektif keseluruhan unit. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. ARAS 1 i.pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terprinci.dibaca atau dialami. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. istilah. ARAS 2 i.1 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian tempatan Pendidikan moral Nilai Patuh Tolong-menolong Keinsafan KBT KBmengenalpasti sebab dan akibat KB.membuat keputusan CATATAN UNIT 7 Tatabahasa Imbuhan meNAyat tanya Ayat penyata Kosa kata Hotel Lemas Pantai Ambulans TEMA. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. 4. Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas. ARAS 2 i. KISAH DAN TELADAN TAJUK. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi. ARAS 1 i. Penulisan Bina ayat tentang gambar dalam teks m /s 14 Tulis cerita tentang gambar dalam teks m/s 16 Halaman 20 .1 Mengemukakan idea.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.tepat dan tersusun. Untuk membina objektif harian. 3. rujuk buku teks. ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. ARAS 2 i. frasa. 2. Memberikan pendapat tentang tajuk yang dibincangkan secara bertatasusila. Menceritakan cerita yang didengar danditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. ditonton. ARAS 3 i. ARAS 2 i.2 2.

Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks. Penulisan Bina ayat daripada peribahasa yang diberi. 6.Bacaan luncuran dan bacaan imbasan KB. ARAS 1 i.1 Membuat kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. rujuk buku teks. 5. ARAS 1 i.Membuat kesimpulan Halaman 21 . ARAS 3 i. ARAS 2 i. Untuk membina objektif harian. ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Memberi penjelasan tentang bahan sasterad dan bukan sastera yang dibaca. Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. SANG MERBAH DAN SANG MURAI Objektif keseluruhan unit. Memahami perkataan frasa dan ayat. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. istilah. KISAH DAN TELADAN TAJUK.1 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan moral Sains CATATAN UNIT 7 Tatabahasa Simpulan bahasa Penjodoh bilangan Kata ganda Kosa kata Bertungkus lumus Bermandi peluh Berwaspada Ringan tulang Berat tulang Basah kuyup TEMA. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.2 3. 5. frasa. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan. Nilai Rajin Tolong menolong Bekerjasama KBT BCB. Dengan merujuk gambar dalam teks. ARAS 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.

ARAS 2 i. 10. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. rujuk buku teks.1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.ayat tunggal dan ayat majmuk.Membuat kesimpulan CATATAN UNIT 7 TEMA. Objektif keseluruhan unit. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan moral Pendidikan sivik Nilai Prihatin Bertanggungjawab Berani KBT Kontekstualhubungkait KB. Penulisan Menyalin dan melengkapkan teks cerita dalam buku teks m/s 24 TAJUK. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. JIRAN YANG PRIHATAIN ARAS 3 i. Menulis karangan berpandukan isi-isi yang diberi Halaman 22 .menarik dan bermakna.1 Membina dan menulis perkataan. KISAH DAN TELADAN Tatabahasa Simpulan bahasa Kata tanya Kosa kata Berkas Pelancong Prihatin ARAS 1 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. Untuk membina objektif harian.

Penulisan Pasar Malam di tempat saya Kosa kata Pasar raya Luput Tanda harga Teliti Tempoh Kemik Nilai Bijak Amanah Prihatin KBT KB. Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan. Untuk membina objektif harian. Mendengar dan memahami arahan atau pesanan dengan teliti iii. Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus terang dengan sopan dalam perbualan SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kemahiran hidup Pendidikan sivik CATATAN UNIT 8 TEMA : KITA PENGGUNA BIJAK TAJUK : BIJAK MEMILIH Tatabahasa Ayat perintah Kata perintah Antonim Objektif keseluruhan unit.sebutan. Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanan.Membuat inferens 1.3 Halaman 23 .intonasi dan nada yang sesuai.ayat. Menyatakan arahan atau pesanan dengan sebutan yang betul dan jelas ARAS 2 i. ARAS 1 i.ungkapan.Menghuraikan KB. rujuk buku teks. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ARAS 1 ii.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan kata. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul. ii. ARAS 3 i. 1.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. ARAS 2 i.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Bersoal jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan sesuatu topik Memberi dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN (sambungan ) Objektif keseluruhan unit.frasa.pengalaman. Untuk membina objektif harian.dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Penulisan ARAS 1 ii.istilah. 4.2 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan dan maklumat yang diterima Halaman 24 . pemerhatian ARAS 1 i.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. rujuk buku teks.

1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.3 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kemahiran hidup Pendidikan moral Pendidikan sivik CATATAN UNIT 8 Tatabahasa Kata bilangan Kata tanya TEMA : KITA PENGGUNA BIJAK TAJUK : SUKA MENABUNG Objektif keseluruhan unit. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan ARAS 3 i. Membaca perkataan dan frasa yang diberi.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.Imaginasi -meramal Halaman 25 . 6. Penulisan Membina ayat dengan merujuk gambar dalam BLA m/s 35 Kosa kata Nilai Menabung Berjimat-cermat Pepatah Berjimat-cermat Rajin Peribahasa KBT Sediakan payung sebelum hujan Sedikit-sedikit. lama menjadi bukit KMD. 5. ARAS 1 ii. ARAS 1 i. Untuk membina objektif harian. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. Membaca teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. ARAS 2 i.1 5. ARAS 1 i. rujuk buku teks. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan 7.4 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.meramal Konstruktivismemeneroka KB. Objektif keseluruhan unit. Aktif Kes Faedah Mutu Daftar Basmi Rajin Bijak Kerjasama ARAS 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. Penulisan Menyalin semula petikan m/s 37 tajuk: Pentingnya Kelab Pengguna Kosa kata ARAS 1 i. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kemahiran hidup Pendidikan moral Pendidikan sivik Nilai CATATAN UNIT 8 Tatabahasa Kata hubung Imbuhan awalan TEMA : KITA PENGGUNA BIJAK TAJUK : KELAB PENGGUNA SEKOLAH ARAS 1 i. Menilai dan membetulkan kesilapan ayat Halaman 26 .2 Mengeditkan dan memurnikan hasil penulisan. Menulis dengan cara yang betul dan cantik. ayat tunggal dan ayat majmuk. 8. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan . KBT KMD. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Untuk membina objektif harian. ARAS 2 i.Mengimlak ARAS 3 i. Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai 9. 10. rujuk buku teks. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.1 Membina dan menulis perkataan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful