RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Moral

CATATAN

UNIT 1

Tatabahasa Nama khas Nama Am Kata Ganti nama Kosa kata Januari Febuari Mac April Sebutan dan Intonasi

TEMA: DUNIA KAMI ARAS 1 i. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. ii. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul. ARAS 2 i. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Ayat tunggal tentang biografi Kawan Saya

TAJUK: TAHUN 2

Nilai Bekerjasama Rajin KBT KB-menganalisis maklumat.

ARAS 2 i. Bersoal jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan s esuatu topik. 2.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar ditonton, dibaca atau dialami.

Peribahasa Anak sulung Anak bangsa Anak tunggal

ARAS 1 i. Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. ARAS 2 i. Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul.

Halaman 1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Moral

CATATAN

UNIT 1

Tatabahasa Tanda baca Kata ganti nama Kosa kata murid gembira ketua khabar Sebutan dan Intonasi Ayat majmuk

TEMA: DUNIA KAMI TAJUK:KAWAN BAHARU

ARAS 1 i Memahami perkataan, frasa dan ayat ARAS 3 i. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik 5.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Menulis 3 ayat tunggal BLA m/s 8

Nilai Bersopan santun KBT KB-Menjana Idea KB-Menilai

ARAS 1 i. Menyebut perkataan yang mengandungi digraf, diftong,vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul. ii. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. ARAS 2 i. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek.

Halaman 2

rujuk buku teks. ayat tunggal dan ayat majmuk. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Moral CATATAN UNIT 1 TEMA: DUNIA KAMI Tatabahasa Kata adjektif Tanda baca Kosa kata bijak rajin bersih kerjasama Sebutan dan Intonasi Ayat majmuk TAJUK: KAMI DI SEKOLAH ARAS 1 i.1 Membina dan menulis perkataan. Menulis ayat tunggal dengan tulisan yang cantik ARAS 2 ii) menulis ayat tunggal dengan tulisan yang cantik 9. Mengeja dan menulis frasa dan ayat yang diperdengarkan. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik ii. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bina 2 ayat bagi setiap gambar.1 Mengambil Imlak teks yang diperdengarkan Objektif keseluruhan unit.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. Contoh : BLA –ms11 Nilai bekerjasama bersopan santun ARAS 1 i. KBT KB-menjana idea Halaman 3 . Untuk membina objektif harian.

1. dibaca atau dialami .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. ARAS 1 i. Untuk membina objektif harian. rujuk buku teks. ARAS 1 i.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. ARAS 2 i. Menceritakan cerita yang didengar atau ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul ii. Mengemukakan permintaan untuk mendapatkan kebenaran secara spontan. ARAS 3 i.1 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan kesihatan Pendidikan moral CATATAN UNIT 2 TEMA : KELUARGA CERIA Tatabahasa Kata nama Kata ganti nama Tanda baca Objektif keseluruhan unit. Memberikan jawapan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan. ARAS 2 i. ditonton. Mengemukakan permintaan untuk mendapatkan kebenaran secara sopan.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur para linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Meminta keizinan untuk memenuhi keperluan dengan bersopan. Mengisahkan sesuatu perkara yang dialami dengan menggunakan bahasa yang betul. Menceritakan cerita yang didengar atau ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul ARAS 3 i. Penulisan TAJUK : KELUARGA SAYA Kosa kata Ayah Ibu Kakak Abang Maafkan Berkelah makanan Nilai kasih sayang bersopan santun Halaman 4 . Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 2.

Merujuk kepada kamus untuk meneliti ejaan yang betul. KBT Kontekstualmenghubungkait Halaman 5 . frasa dan ayat. ARAS 2 i. 6. rujuk buku teks.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5. Penulisan Bina 4 ayat majmuk.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Untuk membina objektif harian. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu kajian tempatan CATATAN UNIT 2 Tatabahasa imbuhan men ayat tunggal ayat majmuk Kosa kata mencuci menolong menyapu menyiram membantu Mengemaskan Sebutan dan Intonasi Ayat majmuk TEMA : KELUARGA CERIA TAJUK : TANGGUNG JAWAB KAMI ARAS 1 i. Memahami perkataan. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. BLA ms 21 Nilai kasih sayang hormatmenghormati ARAS 1 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Objektif keseluruhan unit.

Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. 8. ARAS 1 i. Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk. ARAS 3 i. rujuk buku teks. ayat tunggal dan ayat majmuk.1 Membina dan menulis perkataan. KBT: kontekstualbekerjasama menyusun atur. Penulisan Ucapan selamat hari bapa BLA ms 23 Nilai kasih sayang hormatmenghormati ARAS 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai dengan kemas. Halaman 6 .2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. ARAS 2 ii. Menggunakan kata hubung yang sesuai untuk membina ayat majmuk.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. 8. Untuk membina objektif harian. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian Tempatan CATATAN UNIT 2 Tatabahasa Kata nama am Ayat majmuk Kosa kata sayang gagah rajin cantik Mendidik Sebutan dan Intonasi Ayat tunggal TEMA : KELUARGA CERIA TAJUK : SAYA SAYANG AKAN MEREKA ARAS 1 i. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Objektif keseluruhan unit.

TAJUK : AMALAN CEMERLANG Kosa kata Makmal Komputer Emel Internet Surat Sebutan dan Intonasi Ayat penyata Peribahasa ARAS 2 i. Halaman 7 . Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. ungkapan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. Memberitahu isi –isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas. 2. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu ICT CATATAN UNIT 3 TEMA : KAMI MURID CEMERLANG Tatabahasa Kata tanya Imbuhan men Kata Kerja Objektif keseluruhan unit. ARAS 3 i. rujuk buku teks. KBT KB.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. sebutan. intonasi dan nada yang sesuai.menjana idea Tulis 5 ayat tentang kegunaan komputer BLA ms 28 ARAS 1 i. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. Memberikan jawapan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan.1 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 1. Penulisan ARAS 1 i. ayat. Baik hati Nilai baik hati rajin bijak ARAS 1 i.

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Objektif keseluruhan unit. Untuk membina objektif harian. ARAS 1 i. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan permerhatian dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian dan maklumat yang diterima. Penulisan TEMA : KAMI MURID CEMERLANG T AJUK : AMALAN CEMERLANG ARAS 1 Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. ARAS 3 i.pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci . Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. ARAS 3 i.frasa . Halaman 8 .frasa serta ayat yang jelas dan tepat.1 UNIT 3 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. rujuk buku teks.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN (sambungan ) 3. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 4.1 Mengemukakan idea. Menyampaikan pendapat dengan kata .tepat dan tersusun. istilah .

Nilai kerajianan displin bijak. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu pendidikan moral CATATAN UNIT 3 Tatabahasa kata tanya ayat tanya kata adjektif kosa kata mengulangkaji pelajaran jadual baerjaya Tahniah Sebutan dan Intonasi Ayat tanya Peribahasa Masa itu emas TEMA : KAMI MURID CEMERLANG TAJUK : BIJAK BELAJAR Objektif keseluruhan unit.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan permerhatian dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. rujuk buku teks. Memberikan komen dengan menghubungkaitkan pengalaman sedia ada. Untuk membina objektif harian. KBT KB menjana idea Halaman 9 . Membaca kuat teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. BLA ms 33 ARAS 2 i.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang di baca. ARAS 1 i. ii. Penulisan Menyenaraikan aktiviti pada waktu rehat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. 5.

Untuk membina objektif harian. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. Penulisan Bina 5 ayat daripada gambar BLA ms 44 Nilai kesyukuran rasional KBT TMK. Makan angin Halaman 10 . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian Tempatan Sains CATATAN UNIT 4 Tatabahasa Kata nama khas Kata nama am Kata tanya Ayat tanya Kosa kata Melancong Bercuti Tempat Menarik Negeri Pelawat Sebutan dan Intonasi Ayat penyata Peribahasa TEMA : DESTINASI PELANCONGAN TAJUK : MARI MELANCONG ARAS 1 i. Mengisahkan sesuatu perkara yang dialami dengan menggunakan bahasa yang betul. ii. rujuk buku teks. ARAS 2 i.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. dibaca atau dialami. ditonton. ARAS 3 i. ARAS 2 i. Bersoaljawab tentang perkara yang berdasarkan sesuatu topik. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 2. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.penerokaan KB. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. Objektif keseluruhan unit.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah dengan menggunakan kata tanya.meramal ARAS 1 i.

Membaca kuat teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Sains Kajian Tempatan Nilai kesyukuran KBT KB-Meramal CATATAN UNIT 4 Tatabahasa Simpulan bahasa Tanda baca Kosa kata Sampai Sebentar singgah feri menginap membeli-belah Gembira Sebutan dan Intonasi TEMA : DESTINASI PELANCONGAN TAJUK : PULAU LAGENDA ARAS 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca. Objektif keseluruhan unit. ARAS 2 i. Penulisan Ayat penyata Peribahasa Makan angin Ada hati Buah tangan Pengalaman Sapok di Pulau Langkawi BLA ms 48 Halaman 11 . rujuk buku teks. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Untuk membina objektif harian.

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. menarik dan bermakna 8.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. Untuk membina objektif harian. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian sains Nilai Rasional KBT Menilai Penerokaan CATATAN UNIT 4 Tatabahasa Tanda baca Simpulan bahasa Kosa kata Taman Bandaraya Kampung TEMA : DESTINASI PELANCONGAN TAJUK : TEMPATTEMPAT YANG MENARIK ARAS 1 i. Menulis karangan berpandukan isi-isi yang diberikan. ARAS 3 ii. Halaman 12 . Menghasilkan pelbagai genre prosa atau puisi termasuk e-mel yang mudah.1 Membina dan menulis perkataan . rujuk buku teks. ARAS 1 i Menilai dan membetulkan kesipan ayat.ayat tunggal dan ayat majmuk. 10.1 ARAS 2 i.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 10. Menulis ayat majmuk dengan tulisan yang cantik. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.2 Objektif keseluruhan unit. ARAS 2 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi.

Untuk membina objektif harian. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ARAS 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.frasa. rujuk buku teks.istilah. ARAS 3 i. Bersoaljawab tentang perkara yang menarik berdasarkan sesuatu topik.1. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah dengan menggunakan kata tanya.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. ungkapan. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. ARAS 1 i. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. ARAS 1 i. Penulisan Menulis laporan berdasarkan jadual dalam buku teks m/s 55 KBT KB-Menjana idea Konstruktisvesme 2. 3. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Sains Kajian Tempatan Nilai tanggungjawab displin Berkerjasama CATATAN UNIT 5 Tatabahasa Kata tanya Kata adjektif Kosa kata Khemah Flora Fauna Unggun api Kicau TEMA : CINTAILAH ALAM SEKITAR TAJUK : KELAB KEMBARA Objektif keseluruhan unit. sebutan. ARAS 3 i. Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. ayat. Halaman 13 . Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. 1. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi. intonasi dan nada yang sesuai. dibaca atau dialami.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. ditonton. ARAS 2 ii.

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. 5. ARAS 2 i. ARAS 3 i.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Halaman 14 . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Sains Kajian tempatan CATATAN UNIT 5 Tatabahasa Kata ganti nama diri Ayat tanya Penjodoh bilangan Kosa kata Kawal Membiak Seketul Sebatang TEMA : CINTAILAH ALAM SEKITAR TAJUK : MENJAGA ALAM SEKITAR ARAS 1 i. Menjelaskan maksud ayat yang diberikan. Membaca ayat yang diberikan. rujuk buku teks. 4. Objektif keseluruhan unit. tepat dan tersusun. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Nilai Tanggungjawab Sayangmenyayangi kesyukuran KBT Menghubungkait Menjana idea ARAS 3 i. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat atau daripada maklumat yang diterima. Untuk membina objektif harian.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Memberi penjelasan tentang bahan sastera dan bukan sastera yang dibaca. ii.1 Mengemukakan idea .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 7. Membuat perbezaan dalam gambar. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai. Melahirkan perasaan berdasarkan topik yang ditentukan. Penulisan Tulis ayat berkaitan gambar A dan B m/s 59 . ARAS 1 i. ARAS 2 i.

Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberi.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.ayat tunggal dan ayat majmuk. Mendengar dan memahami arahan atau pesanan dengan teliti. ARAS 2 i. ARAS 3 i. rujuk buku teks.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk. Objektif keseluruhan unit. Halaman 15 . ARAS 1 i. 8. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu pendidikan moral kajian tempatan sains Nilai tanggungjawab prihatin kasih sayang KBT Menjana idea TKP-Verbal CATATAN UNIT 5 Tatabahasa Ayat perintah Kata seru Kata hubung Kosa kata Bertakung Meludah Membiak Kuman Tercemar TEMA : CINTAILAH ALAM SEKITAR TAJUK : SAYA SAYANG AKAN ALAM SEKITAR. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. 8. Untuk membina objektif harian. ARAS 1 i. Penulisan ARAS 1 i.1 Membina dan menulis perkataan .

Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Kesihatan Pendidikan Moral Nilai Kebersihan Rajin Kesyukuran KBT KB. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. MAKANAN SEIMBANG ARAS 1 i.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. dibaca atau dialami.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Objektif keseluruhan unit. MAKANAN UNTUK KESIHATAN TAJUK.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata istilah.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. rujuk buku teks. 2. Penulisan Kosa Kata Karbohidrat Protein Vitamin Garam Mineral Lemak ARAS 2 i. ditonton. frasa ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Karanganmakanan kegemaran saya ARAS 3 i. Halaman 16 . menilai CATATAN UNIT 6 Tatabahasa Kata Adjektif Ayat Penyata TEMA. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ARAS 2 i. Untuk membina objektif harian. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. 3. ARAS 3 i. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.Menjana idea.

Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan.1 Membuat kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. ARAS 3 i.Menilai Halaman 17 . Penulisan Kosa kata Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. ARAS 3 i. Untuk membina objektif harian. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. iii. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai. Membaca teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. rujuk buku teks. ARAS 1 i. KEBERSIHAN MAKANAN Objektif keseluruhan unit.meramal KB.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 5. Memahami perkataan frasa dan ayat. ARAS 3 i. MAKANAN UNTUK KESIHATAN TAJUK. ARAS 2 i.2 Nilai Cirit-birit Tercemar Bakteria Kebersihan Kesyukuran Rajin KBT KMD. Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu pendidikan kesihatan pendidikan Moral CATATAN UNIT 6 Tatabahasa Ayat penyata Kata tanya TEMA. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. ii. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ARAS 1 i. 6.

Menyatakan maksud perkataan dan frasa dalam ayat yang diberikan. Objektif keseluruhan unit. rujuk buku teks.1 Membina dan menulis perkataan. ayat tunggal dan ayat majmuk. 8. Membaca perkataan dan frasa yang diberikan. ii. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN (sambungan ) ARAS 2 i. Melengkapakan ayat dengan perkataan yang sesuai Halaman 18 . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan ARAS 1 i. Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Mencatat maklumat Halaman 19 . 10. MAKANAN UNTUK KESIHATAN TAJUK. Melengkapakan perenggan dengan perkataan dan frasa yang sesuai.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah . Mengenal pasti dan mebetulkan kesilapan struktur ayat. rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian. TABIAT PEMAKANAN ARAS 1 i. Seimbang Tabiat Bersantan Kencing manis ARAS 2 i.menarik dan bermakna. Melengkapakan perenggan dengan perkataan dan frasa yang sesuai. ARAS 2 i. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan kesihatan Pendidikan moral Nilai Kesyukuran Kebersihan Rajin. Objektif keseluruhan unit. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. KBMenjana idea KB –Menilai BCB. KBT CATATAN UNIT 6 Tatabahasa Kata adjektif Imbuhan terAntonim Kosa kata TEMA.

ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. ARAS 1 i.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. KISAH DAN TELADAN TAJUK. PERISTIWA YANG BERLAKU Objektif keseluruhan unit.membuat keputusan CATATAN UNIT 7 Tatabahasa Imbuhan meNAyat tanya Ayat penyata Kosa kata Hotel Lemas Pantai Ambulans TEMA. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul.1 Mengemukakan idea. Penulisan Bina ayat tentang gambar dalam teks m /s 14 Tulis cerita tentang gambar dalam teks m/s 16 Halaman 20 .dibaca atau dialami. rujuk buku teks. ditonton. 3. ARAS 1 i. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. 4.tepat dan tersusun. Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. frasa. 2.pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terprinci.2 2. Memberikan pendapat tentang tajuk yang dibincangkan secara bertatasusila. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. Untuk membina objektif harian. ARAS 2 i. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi. ARAS 2 i. ARAS 3 i.1 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian tempatan Pendidikan moral Nilai Patuh Tolong-menolong Keinsafan KBT KBmengenalpasti sebab dan akibat KB. istilah.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Menceritakan cerita yang didengar danditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. ARAS 2 i. ARAS 2 i. Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

ARAS 1 i.1 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan moral Sains CATATAN UNIT 7 Tatabahasa Simpulan bahasa Penjodoh bilangan Kata ganda Kosa kata Bertungkus lumus Bermandi peluh Berwaspada Ringan tulang Berat tulang Basah kuyup TEMA. 5. Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.1 Membuat kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.Bacaan luncuran dan bacaan imbasan KB. rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan. Memahami perkataan frasa dan ayat. 6. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks. ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. ARAS 2 i.2 3. Memberi penjelasan tentang bahan sasterad dan bukan sastera yang dibaca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. 5. SANG MERBAH DAN SANG MURAI Objektif keseluruhan unit. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Dengan merujuk gambar dalam teks. ARAS 1 i. ARAS 3 i. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. frasa. istilah.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. KISAH DAN TELADAN TAJUK. Nilai Rajin Tolong menolong Bekerjasama KBT BCB. Penulisan Bina ayat daripada peribahasa yang diberi.Membuat kesimpulan Halaman 21 . ARAS 3 i.

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan moral Pendidikan sivik Nilai Prihatin Bertanggungjawab Berani KBT Kontekstualhubungkait KB. rujuk buku teks. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik.1 Membina dan menulis perkataan. Objektif keseluruhan unit.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. Untuk membina objektif harian. Penulisan Menyalin dan melengkapkan teks cerita dalam buku teks m/s 24 TAJUK. 10. Menulis karangan berpandukan isi-isi yang diberi Halaman 22 .menarik dan bermakna. JIRAN YANG PRIHATAIN ARAS 3 i.Membuat kesimpulan CATATAN UNIT 7 TEMA. KISAH DAN TELADAN Tatabahasa Simpulan bahasa Kata tanya Kosa kata Berkas Pelancong Prihatin ARAS 1 i. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai.ayat tunggal dan ayat majmuk. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ARAS 2 i.1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.

Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus terang dengan sopan dalam perbualan SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kemahiran hidup Pendidikan sivik CATATAN UNIT 8 TEMA : KITA PENGGUNA BIJAK TAJUK : BIJAK MEMILIH Tatabahasa Ayat perintah Kata perintah Antonim Objektif keseluruhan unit.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Mendengar dan memahami arahan atau pesanan dengan teliti iii.Membuat inferens 1. ARAS 3 i. ARAS 1 i. rujuk buku teks. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan kata.Menghuraikan KB. Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan. Penulisan Pasar Malam di tempat saya Kosa kata Pasar raya Luput Tanda harga Teliti Tempoh Kemik Nilai Bijak Amanah Prihatin KBT KB. 1.3 Halaman 23 .intonasi dan nada yang sesuai. Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanan. ii.sebutan.ungkapan. Menyatakan arahan atau pesanan dengan sebutan yang betul dan jelas ARAS 2 i. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. ARAS 2 i.ayat. Bersoal jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan sesuatu topik Memberi dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. ARAS 1 ii. Untuk membina objektif harian.

rujuk buku teks. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan dan maklumat yang diterima Halaman 24 . 4. Penulisan ARAS 1 ii.frasa.pengalaman. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN (sambungan ) Objektif keseluruhan unit.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3.2 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Untuk membina objektif harian.dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.istilah. pemerhatian ARAS 1 i.

1 5.Imaginasi -meramal Halaman 25 . Untuk membina objektif harian. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan ARAS 3 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. rujuk buku teks.4 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5. ARAS 1 i.3 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kemahiran hidup Pendidikan moral Pendidikan sivik CATATAN UNIT 8 Tatabahasa Kata bilangan Kata tanya TEMA : KITA PENGGUNA BIJAK TAJUK : SUKA MENABUNG Objektif keseluruhan unit. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Membaca perkataan dan frasa yang diberi. Membaca teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. ARAS 1 i. ARAS 1 ii. Penulisan Membina ayat dengan merujuk gambar dalam BLA m/s 35 Kosa kata Nilai Menabung Berjimat-cermat Pepatah Berjimat-cermat Rajin Peribahasa KBT Sediakan payung sebelum hujan Sedikit-sedikit. 6. ARAS 2 i. lama menjadi bukit KMD. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek.

8.Mengimlak ARAS 3 i. Menulis dengan cara yang betul dan cantik.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 8. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ARAS 2 i. 10. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan . rujuk buku teks.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. Menilai dan membetulkan kesilapan ayat Halaman 26 . Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai 9. Penulisan Menyalin semula petikan m/s 37 tajuk: Pentingnya Kelab Pengguna Kosa kata ARAS 1 i.1 Membina dan menulis perkataan. Objektif keseluruhan unit. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kemahiran hidup Pendidikan moral Pendidikan sivik Nilai CATATAN UNIT 8 Tatabahasa Kata hubung Imbuhan awalan TEMA : KITA PENGGUNA BIJAK TAJUK : KELAB PENGGUNA SEKOLAH ARAS 1 i. ayat tunggal dan ayat majmuk. Aktif Kes Faedah Mutu Daftar Basmi Rajin Bijak Kerjasama ARAS 3 i. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.2 Mengeditkan dan memurnikan hasil penulisan.meramal Konstruktivismemeneroka KB. KBT KMD. Untuk membina objektif harian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful