RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Moral

CATATAN

UNIT 1

Tatabahasa Nama khas Nama Am Kata Ganti nama Kosa kata Januari Febuari Mac April Sebutan dan Intonasi

TEMA: DUNIA KAMI ARAS 1 i. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. ii. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul. ARAS 2 i. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Ayat tunggal tentang biografi Kawan Saya

TAJUK: TAHUN 2

Nilai Bekerjasama Rajin KBT KB-menganalisis maklumat.

ARAS 2 i. Bersoal jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan s esuatu topik. 2.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar ditonton, dibaca atau dialami.

Peribahasa Anak sulung Anak bangsa Anak tunggal

ARAS 1 i. Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. ARAS 2 i. Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul.

Halaman 1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Moral

CATATAN

UNIT 1

Tatabahasa Tanda baca Kata ganti nama Kosa kata murid gembira ketua khabar Sebutan dan Intonasi Ayat majmuk

TEMA: DUNIA KAMI TAJUK:KAWAN BAHARU

ARAS 1 i Memahami perkataan, frasa dan ayat ARAS 3 i. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik 5.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Menulis 3 ayat tunggal BLA m/s 8

Nilai Bersopan santun KBT KB-Menjana Idea KB-Menilai

ARAS 1 i. Menyebut perkataan yang mengandungi digraf, diftong,vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul. ii. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. ARAS 2 i. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek.

Halaman 2

1 Membina dan menulis perkataan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bina 2 ayat bagi setiap gambar. Contoh : BLA –ms11 Nilai bekerjasama bersopan santun ARAS 1 i. Mengeja dan menulis frasa dan ayat yang diperdengarkan. rujuk buku teks. ayat tunggal dan ayat majmuk. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik ii. Menulis ayat tunggal dengan tulisan yang cantik ARAS 2 ii) menulis ayat tunggal dengan tulisan yang cantik 9.1 Mengambil Imlak teks yang diperdengarkan Objektif keseluruhan unit. Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Moral CATATAN UNIT 1 TEMA: DUNIA KAMI Tatabahasa Kata adjektif Tanda baca Kosa kata bijak rajin bersih kerjasama Sebutan dan Intonasi Ayat majmuk TAJUK: KAMI DI SEKOLAH ARAS 1 i. KBT KB-menjana idea Halaman 3 .

ditonton. ARAS 3 i. Meminta keizinan untuk memenuhi keperluan dengan bersopan. Mengemukakan permintaan untuk mendapatkan kebenaran secara sopan. ARAS 2 i. Untuk membina objektif harian. Mengemukakan permintaan untuk mendapatkan kebenaran secara spontan. Menceritakan cerita yang didengar atau ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul ARAS 3 i.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur para linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. ARAS 1 i. 2. dibaca atau dialami . ARAS 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Memberikan jawapan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Menceritakan cerita yang didengar atau ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul ii. rujuk buku teks. 1. Mengisahkan sesuatu perkara yang dialami dengan menggunakan bahasa yang betul. Penulisan TAJUK : KELUARGA SAYA Kosa kata Ayah Ibu Kakak Abang Maafkan Berkelah makanan Nilai kasih sayang bersopan santun Halaman 4 .2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.1 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan kesihatan Pendidikan moral CATATAN UNIT 2 TEMA : KELUARGA CERIA Tatabahasa Kata nama Kata ganti nama Tanda baca Objektif keseluruhan unit. ARAS 2 i.

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 6. Merujuk kepada kamus untuk meneliti ejaan yang betul. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. KBT Kontekstualmenghubungkait Halaman 5 . frasa dan ayat. BLA ms 21 Nilai kasih sayang hormatmenghormati ARAS 1 i. Penulisan Bina 4 ayat majmuk. Memahami perkataan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu kajian tempatan CATATAN UNIT 2 Tatabahasa imbuhan men ayat tunggal ayat majmuk Kosa kata mencuci menolong menyapu menyiram membantu Mengemaskan Sebutan dan Intonasi Ayat majmuk TEMA : KELUARGA CERIA TAJUK : TANGGUNG JAWAB KAMI ARAS 1 i.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Objektif keseluruhan unit. ARAS 2 i. Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5. rujuk buku teks.

Objektif keseluruhan unit. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Ucapan selamat hari bapa BLA ms 23 Nilai kasih sayang hormatmenghormati ARAS 1 i. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai dengan kemas. 8. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian Tempatan CATATAN UNIT 2 Tatabahasa Kata nama am Ayat majmuk Kosa kata sayang gagah rajin cantik Mendidik Sebutan dan Intonasi Ayat tunggal TEMA : KELUARGA CERIA TAJUK : SAYA SAYANG AKAN MEREKA ARAS 1 i. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi. Menggunakan kata hubung yang sesuai untuk membina ayat majmuk. Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk. Halaman 6 .2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. rujuk buku teks. ARAS 1 i.1 Membina dan menulis perkataan. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. ayat tunggal dan ayat majmuk. Untuk membina objektif harian. ARAS 2 ii. ARAS 3 i. KBT: kontekstualbekerjasama menyusun atur.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8.

2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. ARAS 3 i. ungkapan. Penulisan ARAS 1 i. Memberikan jawapan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan. Halaman 7 . Untuk membina objektif harian. 1. 2.1 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. sebutan. intonasi dan nada yang sesuai.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. Memberitahu isi –isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas. ayat. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu ICT CATATAN UNIT 3 TEMA : KAMI MURID CEMERLANG Tatabahasa Kata tanya Imbuhan men Kata Kerja Objektif keseluruhan unit. Baik hati Nilai baik hati rajin bijak ARAS 1 i. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. TAJUK : AMALAN CEMERLANG Kosa kata Makmal Komputer Emel Internet Surat Sebutan dan Intonasi Ayat penyata Peribahasa ARAS 2 i. KBT KB.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. rujuk buku teks. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul.menjana idea Tulis 5 ayat tentang kegunaan komputer BLA ms 28 ARAS 1 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

ARAS 3 i. Penulisan TEMA : KAMI MURID CEMERLANG T AJUK : AMALAN CEMERLANG ARAS 1 Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian dan maklumat yang diterima.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN (sambungan ) 3. 4.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.frasa . Halaman 8 .2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan permerhatian dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. ARAS 1 i.1 Mengemukakan idea.1 UNIT 3 HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. rujuk buku teks. istilah . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Objektif keseluruhan unit. ARAS 3 i.frasa serta ayat yang jelas dan tepat.pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci . Untuk membina objektif harian. 4.tepat dan tersusun. Menyampaikan pendapat dengan kata . Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. Nilai kerajianan displin bijak. Penulisan Menyenaraikan aktiviti pada waktu rehat. ii. rujuk buku teks. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu pendidikan moral CATATAN UNIT 3 Tatabahasa kata tanya ayat tanya kata adjektif kosa kata mengulangkaji pelajaran jadual baerjaya Tahniah Sebutan dan Intonasi Ayat tanya Peribahasa Masa itu emas TEMA : KAMI MURID CEMERLANG TAJUK : BIJAK BELAJAR Objektif keseluruhan unit. Membaca kuat teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Memberikan komen dengan menghubungkaitkan pengalaman sedia ada.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan permerhatian dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang di baca. 5. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Untuk membina objektif harian. ARAS 1 i. BLA ms 33 ARAS 2 i. KBT KB menjana idea Halaman 9 .

Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah dengan menggunakan kata tanya.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. ARAS 3 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.penerokaan KB. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. ARAS 2 i. rujuk buku teks. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian Tempatan Sains CATATAN UNIT 4 Tatabahasa Kata nama khas Kata nama am Kata tanya Ayat tanya Kosa kata Melancong Bercuti Tempat Menarik Negeri Pelawat Sebutan dan Intonasi Ayat penyata Peribahasa TEMA : DESTINASI PELANCONGAN TAJUK : MARI MELANCONG ARAS 1 i. ditonton. Penulisan Bina 5 ayat daripada gambar BLA ms 44 Nilai kesyukuran rasional KBT TMK. Makan angin Halaman 10 . 2. ARAS 2 i. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. dibaca atau dialami. Objektif keseluruhan unit.meramal ARAS 1 i. ii.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. Bersoaljawab tentang perkara yang berdasarkan sesuatu topik. Mengisahkan sesuatu perkara yang dialami dengan menggunakan bahasa yang betul. Untuk membina objektif harian.

2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Objektif keseluruhan unit. Untuk membina objektif harian. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Sains Kajian Tempatan Nilai kesyukuran KBT KB-Meramal CATATAN UNIT 4 Tatabahasa Simpulan bahasa Tanda baca Kosa kata Sampai Sebentar singgah feri menginap membeli-belah Gembira Sebutan dan Intonasi TEMA : DESTINASI PELANCONGAN TAJUK : PULAU LAGENDA ARAS 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5. ARAS 2 i. Membaca kuat teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Penulisan Ayat penyata Peribahasa Makan angin Ada hati Buah tangan Pengalaman Sapok di Pulau Langkawi BLA ms 48 Halaman 11 . rujuk buku teks. Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca.

10.2 Objektif keseluruhan unit.1 ARAS 2 i.1 Membina dan menulis perkataan . Menulis karangan berpandukan isi-isi yang diberikan. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi. Halaman 12 . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian sains Nilai Rasional KBT Menilai Penerokaan CATATAN UNIT 4 Tatabahasa Tanda baca Simpulan bahasa Kosa kata Taman Bandaraya Kampung TEMA : DESTINASI PELANCONGAN TAJUK : TEMPATTEMPAT YANG MENARIK ARAS 1 i.ayat tunggal dan ayat majmuk. ARAS 2 i. Untuk membina objektif harian. Menghasilkan pelbagai genre prosa atau puisi termasuk e-mel yang mudah. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. ARAS 1 i Menilai dan membetulkan kesipan ayat. ARAS 3 ii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. menarik dan bermakna 8. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 10. rujuk buku teks. Menulis ayat majmuk dengan tulisan yang cantik.

sebutan. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Sains Kajian Tempatan Nilai tanggungjawab displin Berkerjasama CATATAN UNIT 5 Tatabahasa Kata tanya Kata adjektif Kosa kata Khemah Flora Fauna Unggun api Kicau TEMA : CINTAILAH ALAM SEKITAR TAJUK : KELAB KEMBARA Objektif keseluruhan unit.frasa. ARAS 2 ii. ARAS 1 i.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. intonasi dan nada yang sesuai. Bersoaljawab tentang perkara yang menarik berdasarkan sesuatu topik.istilah.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. 3. ARAS 1 i. ARAS 3 i. dibaca atau dialami. ungkapan.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Penulisan Menulis laporan berdasarkan jadual dalam buku teks m/s 55 KBT KB-Menjana idea Konstruktisvesme 2. rujuk buku teks. Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. Untuk membina objektif harian. ARAS 2 i. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi. ARAS 3 i. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah dengan menggunakan kata tanya.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Halaman 13 . Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. ditonton.1. ayat.

Memberi penjelasan tentang bahan sastera dan bukan sastera yang dibaca. Membaca ayat yang diberikan. 7. Nilai Tanggungjawab Sayangmenyayangi kesyukuran KBT Menghubungkait Menjana idea ARAS 3 i.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. ARAS 2 i.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Objektif keseluruhan unit. Menjelaskan maksud ayat yang diberikan. Penulisan Tulis ayat berkaitan gambar A dan B m/s 59 . Melahirkan perasaan berdasarkan topik yang ditentukan. 5. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai. ARAS 2 i. ARAS 1 i. Untuk membina objektif harian. Halaman 14 . tepat dan tersusun.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 4. Membuat perbezaan dalam gambar. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Sains Kajian tempatan CATATAN UNIT 5 Tatabahasa Kata ganti nama diri Ayat tanya Penjodoh bilangan Kosa kata Kawal Membiak Seketul Sebatang TEMA : CINTAILAH ALAM SEKITAR TAJUK : MENJAGA ALAM SEKITAR ARAS 1 i.1 Mengemukakan idea . ii. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat atau daripada maklumat yang diterima. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. 4. ARAS 3 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. rujuk buku teks.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1. 8. ARAS 3 i. Penulisan ARAS 1 i. Halaman 15 . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu pendidikan moral kajian tempatan sains Nilai tanggungjawab prihatin kasih sayang KBT Menjana idea TKP-Verbal CATATAN UNIT 5 Tatabahasa Ayat perintah Kata seru Kata hubung Kosa kata Bertakung Meludah Membiak Kuman Tercemar TEMA : CINTAILAH ALAM SEKITAR TAJUK : SAYA SAYANG AKAN ALAM SEKITAR. Mendengar dan memahami arahan atau pesanan dengan teliti.1 Membina dan menulis perkataan . Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. Untuk membina objektif harian. ARAS 1 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.ayat tunggal dan ayat majmuk.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi. ARAS 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberi. rujuk buku teks. Objektif keseluruhan unit. ARAS 2 i. 8.

Menjana idea. menilai CATATAN UNIT 6 Tatabahasa Kata Adjektif Ayat Penyata TEMA. ARAS 2 i. ditonton. Objektif keseluruhan unit.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. frasa ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata istilah. rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian. Karanganmakanan kegemaran saya ARAS 3 i. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Kesihatan Pendidikan Moral Nilai Kebersihan Rajin Kesyukuran KBT KB. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Halaman 16 . Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. 3. 2. ARAS 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 2. MAKANAN SEIMBANG ARAS 1 i. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Penulisan Kosa Kata Karbohidrat Protein Vitamin Garam Mineral Lemak ARAS 2 i.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. dibaca atau dialami. MAKANAN UNTUK KESIHATAN TAJUK.

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Untuk membina objektif harian. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. ARAS 3 i.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Memahami perkataan frasa dan ayat. rujuk buku teks. MAKANAN UNTUK KESIHATAN TAJUK.1 Membuat kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan.2 Nilai Cirit-birit Tercemar Bakteria Kebersihan Kesyukuran Rajin KBT KMD.Menilai Halaman 17 . ARAS 3 i. ARAS 2 i. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu pendidikan kesihatan pendidikan Moral CATATAN UNIT 6 Tatabahasa Ayat penyata Kata tanya TEMA. ARAS 1 i. Penulisan Kosa kata Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai. ARAS 3 i. ARAS 1 i. KEBERSIHAN MAKANAN Objektif keseluruhan unit. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.meramal KB. ii. 6. iii. Membaca teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. 5. Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5.

1 Membina dan menulis perkataan. Menyatakan maksud perkataan dan frasa dalam ayat yang diberikan. ayat tunggal dan ayat majmuk. rujuk buku teks. Penulisan ARAS 1 i. Membaca perkataan dan frasa yang diberikan.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Melengkapakan ayat dengan perkataan yang sesuai Halaman 18 . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN (sambungan ) ARAS 2 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Objektif keseluruhan unit. ii. 8. Untuk membina objektif harian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 7.

menarik dan bermakna. KBMenjana idea KB –Menilai BCB.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 10. Mengenal pasti dan mebetulkan kesilapan struktur ayat.Mencatat maklumat Halaman 19 .1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan kesihatan Pendidikan moral Nilai Kesyukuran Kebersihan Rajin. Melengkapakan perenggan dengan perkataan dan frasa yang sesuai. Objektif keseluruhan unit. ARAS 2 i. MAKANAN UNTUK KESIHATAN TAJUK. KBT CATATAN UNIT 6 Tatabahasa Kata adjektif Imbuhan terAntonim Kosa kata TEMA. Melengkapakan perenggan dengan perkataan dan frasa yang sesuai. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. rujuk buku teks. TABIAT PEMAKANAN ARAS 1 i. Untuk membina objektif harian. Seimbang Tabiat Bersantan Kencing manis ARAS 2 i.

ARAS 3 i.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.membuat keputusan CATATAN UNIT 7 Tatabahasa Imbuhan meNAyat tanya Ayat penyata Kosa kata Hotel Lemas Pantai Ambulans TEMA. ARAS 2 i.1 Mengemukakan idea. ARAS 1 i. Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas. 4. frasa. Penulisan Bina ayat tentang gambar dalam teks m /s 14 Tulis cerita tentang gambar dalam teks m/s 16 Halaman 20 . Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. Untuk membina objektif harian. KISAH DAN TELADAN TAJUK.pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terprinci. Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. ARAS 2 i.dibaca atau dialami. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.2 2. Menceritakan cerita yang didengar danditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. 3. PERISTIWA YANG BERLAKU Objektif keseluruhan unit. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi. Memberikan pendapat tentang tajuk yang dibincangkan secara bertatasusila. istilah.1 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian tempatan Pendidikan moral Nilai Patuh Tolong-menolong Keinsafan KBT KBmengenalpasti sebab dan akibat KB. ARAS 2 i. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. ARAS 1 i. ARAS 2 i. ditonton.tepat dan tersusun.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. rujuk buku teks. 2. ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.

Nilai Rajin Tolong menolong Bekerjasama KBT BCB. frasa. 6. 5. Untuk membina objektif harian. ARAS 3 i.Bacaan luncuran dan bacaan imbasan KB. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. rujuk buku teks. istilah. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan.1 Membuat kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Memberi penjelasan tentang bahan sasterad dan bukan sastera yang dibaca.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. ARAS 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.1 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan moral Sains CATATAN UNIT 7 Tatabahasa Simpulan bahasa Penjodoh bilangan Kata ganda Kosa kata Bertungkus lumus Bermandi peluh Berwaspada Ringan tulang Berat tulang Basah kuyup TEMA. 5. Dengan merujuk gambar dalam teks. SANG MERBAH DAN SANG MURAI Objektif keseluruhan unit. Penulisan Bina ayat daripada peribahasa yang diberi.Membuat kesimpulan Halaman 21 . Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. ARAS 2 i.2 3. ARAS 3 i. KISAH DAN TELADAN TAJUK. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks. ARAS 1 i. Memahami perkataan frasa dan ayat.

JIRAN YANG PRIHATAIN ARAS 3 i. KISAH DAN TELADAN Tatabahasa Simpulan bahasa Kata tanya Kosa kata Berkas Pelancong Prihatin ARAS 1 i. 10. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan moral Pendidikan sivik Nilai Prihatin Bertanggungjawab Berani KBT Kontekstualhubungkait KB.menarik dan bermakna.1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.ayat tunggal dan ayat majmuk.1 Membina dan menulis perkataan. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Menyalin dan melengkapkan teks cerita dalam buku teks m/s 24 TAJUK. ARAS 2 i. rujuk buku teks. Menulis karangan berpandukan isi-isi yang diberi Halaman 22 . Untuk membina objektif harian. Objektif keseluruhan unit.Membuat kesimpulan CATATAN UNIT 7 TEMA.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8.

Menghuraikan KB. ARAS 2 i. Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus terang dengan sopan dalam perbualan SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kemahiran hidup Pendidikan sivik CATATAN UNIT 8 TEMA : KITA PENGGUNA BIJAK TAJUK : BIJAK MEMILIH Tatabahasa Ayat perintah Kata perintah Antonim Objektif keseluruhan unit.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan kata. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul. rujuk buku teks.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. ARAS 1 i. Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanan. ARAS 1 ii. Mendengar dan memahami arahan atau pesanan dengan teliti iii. Bersoal jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan sesuatu topik Memberi dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.Membuat inferens 1.intonasi dan nada yang sesuai. ii. Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.3 Halaman 23 .ungkapan. ARAS 3 i. Menyatakan arahan atau pesanan dengan sebutan yang betul dan jelas ARAS 2 i. Penulisan Pasar Malam di tempat saya Kosa kata Pasar raya Luput Tanda harga Teliti Tempoh Kemik Nilai Bijak Amanah Prihatin KBT KB.sebutan. Untuk membina objektif harian.ayat. 1.

Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi. Untuk membina objektif harian. Penulisan ARAS 1 ii.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.pengalaman.2 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. 4.frasa.istilah. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN (sambungan ) Objektif keseluruhan unit. rujuk buku teks.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. pemerhatian ARAS 1 i. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan dan maklumat yang diterima Halaman 24 .dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3.

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. Membaca perkataan dan frasa yang diberi. Penulisan Membina ayat dengan merujuk gambar dalam BLA m/s 35 Kosa kata Nilai Menabung Berjimat-cermat Pepatah Berjimat-cermat Rajin Peribahasa KBT Sediakan payung sebelum hujan Sedikit-sedikit.1 5. Membaca teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. lama menjadi bukit KMD.Imaginasi -meramal Halaman 25 .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 6. ARAS 1 i. rujuk buku teks.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan 7.4 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 5. Untuk membina objektif harian. ARAS 1 ii.3 SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kemahiran hidup Pendidikan moral Pendidikan sivik CATATAN UNIT 8 Tatabahasa Kata bilangan Kata tanya TEMA : KITA PENGGUNA BIJAK TAJUK : SUKA MENABUNG Objektif keseluruhan unit. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan ARAS 3 i. ARAS 2 i. ARAS 1 i.

Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi.Mengimlak ARAS 3 i. KBT KMD. Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai 9. Aktif Kes Faedah Mutu Daftar Basmi Rajin Bijak Kerjasama ARAS 3 i.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Objektif keseluruhan unit. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Untuk membina objektif harian.2 Mengeditkan dan memurnikan hasil penulisan. 8.1 Membina dan menulis perkataan. ARAS 2 i. Menulis dengan cara yang betul dan cantik. rujuk buku teks.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. ayat tunggal dan ayat majmuk.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kemahiran hidup Pendidikan moral Pendidikan sivik Nilai CATATAN UNIT 8 Tatabahasa Kata hubung Imbuhan awalan TEMA : KITA PENGGUNA BIJAK TAJUK : KELAB PENGGUNA SEKOLAH ARAS 1 i. Menilai dan membetulkan kesilapan ayat Halaman 26 . Penulisan Menyalin semula petikan m/s 37 tajuk: Pentingnya Kelab Pengguna Kosa kata ARAS 1 i. 10.meramal Konstruktivismemeneroka KB.