SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA

Sekarang marilah kita membuktikan bahwa pancasila yang dicetuskan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI adalah sama dengan Marheinisme yang disampaikan dalam Konprensi Partindo di Mataram pada tahun 1933, yang itu seluruhnya diambil dari kosmopolitanisme milik A

Baars.S. . pada waktu saya berumur 16 tahun. Bung Karno menyatakan antara lain:´Saya mengakui. tetapi berpahamlah rasa kemanusiaan seluruh dunia.Dalam rapat BPUPKI pada tanggal 1 juni 1945. yang memberi pelajaran kepada saya. duduk di bangku sekolah H. di Surabaya. Itu terjadi pada tahun 1917. jangan mempunyai rasa kebangsaan sedikitpun.B. ± katanya : jangan berpaham kebangsaan. saya dipengaruhi seorang sosialis yang bernama A.

Keadilan sosial. .pada saat Konprensi Partai Indonesia (partindo) di Mataram pada tahun 1933. yang pengertiannya ialah : (a) Sosio ± nasionalisme. bung Karno menyampaikan gagasan tentang marhaennisme. yang terdiri dari : Internasionalisme. Nasionalisme (b) Sosio ± demokrasi. yang tersiri dari : Demokrasi.

Kesejahteraan sosial. Mufakat atau domokrasi. kekal dan abadi. .‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pancasila. Ke-Tuhanan. Internasionalisme atau peri-kemanusiaan. Sila artinya asas atau dasar dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia. Kelima sila tadi berurutan sebagai berikut: Kebangsaan Idonesia.

‡ Kelima sila dari Pancasila Bung Karno ini. Sun Yat Sen. Sun yat Sen. juga sama dengan nasionalisme milik San Min Cu I milik Dr. Cuma ditambah dengan Ke Tuhanan. kita cocokkan dengan marhaenisme Bung Karno adalah persis sama. juga sama dengan demokrasi dalam San Min Cu I milik Dr. ‡ Internasionalisme atau peri-kemanusiaan berarti sama dengan internasionalisme dalam marhaenisme. juga sama dengan internasionalisme (kosmopolitanisme) milik A. Untuk lebih jelasnya baiklah kita susun sebagai berikut: ‡ Kebangsaan Indonesia berarti sama dengan nasionalisme dalam marhaenisme. juga berarti sama dengan sosialisme dalam San Min Cu I milik Dr. ‡ Mufakat atau demokrasi berarti sama dengan demokrasi dalam marhaenisme. di dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 juni 1945. . Baars. ‡ Ke-Tuhanan yang diambil dari pendapat-pendapat para pemimpin Islam. Cuma ditambah dengan kata-kata Indonesia. ‡ Kesejahteraan sosial berarti sama dengan keadilan sosial dalam marhaenisme. yang berbicara lebih dahulu dari Bung Karno. Sun Yat Sen.

yang merupakan´Rumus Pancasila I´. Sun Yat Sen (Cina). dan (3) Islam. ‡ Dari umat Islam. ‡ Dari internasionalisme (kosmopolitanisme A.‡ Dengan cara mencocokkan seperti ini. Dengan begitu bahwa pendapat yang menyatakan Pancasila itu digali dari bumi Indonesia sendiri atau dari peninggalan nenek moyang adalah sangat keliru dan salah ! . berasal dari 3 sumber yaitu: ‡ Dari San Min Cu I Dr. berarti nampak dengan jelas bahwa Pancasila yang dicetuskan oleh Bung Karno pada tanggal 1 juni 1945. ‡ Jadi Pancasila 1 juni 1945. Baars (Belanda). (2) Belanda. adalah bersumber dari : (1) Cina. sehingga dijadikan Hari Lahirnya Pancasila.

. dibentuklah satu panitia kecil untuk : Merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara. berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamirkan Indonesia merdeka.sebelum sidang pertama BPUPKI itu berakhir.

yang kemudian diberikan nama dengan Piagam Jakarta .Dari dalam panitia kecil itu dipilih lagi 9 orang untuk menyelenggarakan tugas itu. . Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945.

Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia. dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. adil dan makmur. berdaulat. . karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri-keadilan. yang merdeka. bersatu.Piagam Jakarta berbunyi: ³Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa.

dengan berdasar kepada : Ke. maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum Dasar Negara Indonesia yang berdasar kedaulatan rakyat. maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.´ .Atas berkat rahmat Alloh Yang Maha Kuasa. dengan menjalankan syari¶at Islam bagi pemeluk ± kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. perdamaian abadi dan keadilan sosial. serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indinesia. supaya berkehidupan bebangsaan yang bebas.Tuhanan. dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan ikut melasanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan.

Kemanusiaan yang adil dan beradab . berbeda dengan Rumus Pancasila I. dengan kewajiban menjalankan syari¶at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.      Dengan begitu. Ke-Tuhanan. dan ini merupakan Rumus Pancasila II. . Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. maka Pancasila menurut Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Lebih jelasnya Rumus Pancasila II ini adalah sebagai berikut . Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan . Persatuan Indonesia .

Lima Dasar oleh Muhammad Yamin. Peri Kerakyatan. Peri Kemanusiaan. dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah. peradaban. agama. dan Kesejahteraan Rakyat. yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Yamin merumuskan lima dasar sebagai berikut: Peri Kebangsaan. Mohammad Hatta dalam memoarnya meragukan pidato Yamin tersebut.[1] . Peri Ketuhanan.

dasar perwakilan. Sukarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut: Kebangsaan. Kesejahteraan.Panca Sila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945. dasar permusyawaratan. Mufakat. . Ketuhanan. Internasionalisme.

Namun berkat kesadaran untuk mempertahankan Pancasila maka upaya tersebut mengalami kegagalan. Pemberontakan ini merupakan wujud usaha mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis. . enam Jendral dan berberapa orang lainnya dibunuh sebagai upaya kudeta. Pancasila. tak tergantikan. Hari itu. adalah awal dari Gerakan 30 September (G30SPKI). Maka 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September[ [G30S-PKI] ] dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. adalah sakti. memperingati bahwa dasar Indonesia.Pada tanggal 30 September 1965.

Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. . Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.‡ Sila pertama Bintang.

agama. ‡ Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. ‡ Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. warna kulit dan sebagainya. jenis kelamin. dan kewajiban asasi setiap manusia. ‡ Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.‡ Sila kedua ‡ Rantai. kepercayaan. ‡ Berani membela kebenaran dan keadilan. kedudukan sosial. ‡ Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. ‡ Mengakui persamaan derajat. persamaan hak. ‡ Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. keturunan. ‡ Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. ‡ Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. ‡ Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. . tanpa membeda-bedakan suku.

kesatuan. ‡ Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.‡ Sila ketiga ‡ Pohon Beringin. serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. ‡ Mampu menempatkan persatuan. ‡ Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. ‡ Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. . ‡ Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. ‡ Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. ‡ Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. perdamaian abadi. dan keadilan sosial.

‡ Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. ‡ Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. dan kewajiban yang sama. ‡ Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. ‡ Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.‡ Sila keempat ‡ Kepala Banteng ‡ Sebagai warga negara dan warga masyarakat. ‡ Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan. nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. ‡ Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. hak. ‡ Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. . ‡ Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. ‡ Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Suka bekerja keras. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Mengembangkan perbuatan yang luhur. Menghormati hak orang lain. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Sila kelima Padi Dan Kapas. . Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

terimakasih .demikian tugas TIK yang sudah saya kirim . kekurangan nya mohon dimaafkan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful