KONSEP ASAS TAMADUN ISLAM 2.

0 Definisi tamadun Maksud tamadun dari segi bahasa arab iaitu membawa kepada 4 istilah yang digunakan. Empat istilah tersebut ialah tamadun, umran, hadarah dan madaniyyah. Perkataan tamadun yang ditulis dalam bahasa Melayu diambil dari perkataan bahasa Arab iaitu µtamaddun¶ yang membawa makna kehalusan budi bahasa dan kesopanan tingkah laku. Perkataan tamadun ini telah diperkenalkan oleh Jurji Zaydan dalam bukunya yang bertajuk µTarikh Al-Tamadun Al-Islami¶ bertarikh 1902-1906. Sekiranya diberi penjelasan dari sudut semantik, perkataan tamadun merupakan kata terbitan daripada kata kerja µmaddana¶. Maddana membawa erti pemilihan sesuatu lokasi sebagai tempat tinggal serta membangunkan sesuatu kawasan hingga menjadi suatu perbandaran. Madinah pula lahir daripada perkataan maddana yang bererti bandar. Seterusnya madaniyyah ialah peradaban dan kemakmuran hidup yang merujuk kepada kemajuan kebendaan yang dicapai oleh masyarakat. Konsep ini telah diperkenalkan oleh Abu Nasir al-Farabi (abad ke-11). Menurut Profesor M.A.J Beg, tamadun merupakan pencapaian manusia dalam bentuk kota, skrip, kesenian, seni bina, agama, undang-undang dan politik. (Beg,1985(b):20). Daripada yang telah didefinisikan oleh Profesor M.A.J Beg diatas, terbinanya sesebuah tamadun itu dengan terbentuknya sebuah kota, mempunyai ciriciri kesenian dalam tamadun tersebut, mempunyai pegangan agama yang dianuti oleh setiap masyarakat di dalamnya, terbentuknya undang-undang serta politik yang menjadi penanda aras kepada pembentukan sesuatu masyarakat dalam sesebuah tamadun. Maksud tamadun dari sudut Barat pula ialah dikaitkan dengan pembangunan lahiriah seperti dalam aspek kebudayaan, penulisan undang-undang, kesenian dan perbandaran. Pencapaian lahiriah ialah kayu ukur kemajuan dalam sesebuah masyarakat. Pembangunan lahiriah pula ialah proses perkembangan tamadun. Keduadua pencapaian dan pembangunan lahiriah ini penting dalam menentukan jatuh bangunnya tamadun tersebut. Tanpa pencapaian lahiriah, masyarakat dalam tamadun tersebut sudah tentu tidak dapat mencapai pembangunan lahiriah. Hal ini kerana,

sekiranya sesebuah tamadun tersebut tidak maju, bagaimana ia untuk terus berkembang dan bagaimana masyarakatnya akan meningkat maju. Daripada pendapat tokoh Barat pula, menurut Arnold Toynbee, tamadun ialah suatu sistem masyarakat yand dapat membantu manusia menambah hasil pengeluaran atau produktiviti dan ia mempunyai empat elemen iaitu bahan-bahan ekonomi, sistem politik, pengetahuan dan seni. Berdasarkan pendapat tersebut, kita dapat lihat bahawa keempat-empat elemen tersebut saling berkait rapat untuk mewujudkan satu sistem masyarakat yang mana mereka boleh menambahkan hasil pengeluaran atau produktiviti yang dapat meningkatkan kemajuan mereka. J.K Fieblemen pula berpendapat bahawa tamadun ialah kepandaian dan mengeksploitasi material oleh masyarakat. Dengan perkataan lain, proses masyarakat terhadap material dengan sendiri menjadikannya barang baru bagi keperluan tertentu. Menurut Kamus Dewan Edisi baru 1989 halaman 1274, tamadun bermaksud keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran(sosial, budaya, politik dll) yang tinggi peradaban; 2. negara dan penduduknya yang telah mencapai kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran (sosial, budaya, politik dll ) yang tinggi; 3. Budaya, cara hidup orang-orang (negara, kawasan atau sesuatu zaman) tertentu, peradaban; 4. keadaan pemikiran (budaya dan moral ) yang halus, peradaban. Ringkasnya tamadun ialah perkembangan kemajuan yang lebih baik termasuk dari segi fizikal dan spiritual.

2.1Definisi tamadun Islam Menurut Prof. Syed Naquib Al-Attas, tamadun Islam sebagai satu keadaan kehidupan masyarakat yang telah mencapai tahap kehalusan tatasusila dengan mempunyai kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat. Ini membawa maksud bahawa kehidupan masyarakat perlu mempunyai budi bahasa yang baik dan halus dan mempunyai kebudayaan. Selain itu, Ibn Khaldun pula berpendapat bahawa tamadun Islam sebagai pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asasi kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang lebih halus dan

pegangan agama itu sangat penting dalam menentukan jatuh bangunnya sesuatu tamadun itu. Peningkatan atau kemusnahan sesuatu tamadun itu bergantung kepada keteguhan pegangan agama atau sebaliknya. Sesuatu tamadun itu dianggap berjaya apabila pencapaian manusia sudah melebihi keperluan asas mereka. Muhammad Rasyid Redha pula mempunyai pendapatnya yang tersendiri. Tamadun Islam juga merupakan kemuncak pembangunan yang berkait dengan peningkatan kemewahan. Hal ini kerana apabila sesebuah tamadun itu sudah mencapai tahap kemuncak pembangunan maka manusia juga mampu untuk meningkatkan pencapaian mereka terhadap keperluan asas sehingga dapat menghasilkan sesuatu daya cipta yang baru. peralatan rumahtangga dan sebagainya. Rasionalnya semua tamadun di dunia ini ditegakkan berasaskan kepercayaan agama. Hal ini menunjukkan bahawa sesuatu tamadun itu berkembang. sama ada sesuatu yang merupakan niskala (abstrak) mahupun yang berupa sekala (material). agama adalah asas tamadun.mempunyai nilai-nilai seni.sama dengan kehidupan manusia dan perkembanganperkembangan yang lahir daripadanya. Lahirnya tamadun Islam itu dengan adanya kehidupan manusia yang berkembang dari segi fizikal mahupun kebendaan. keindahan suasana dan minat kepada pelbagai aspek industri yang boleh mempertingkatkan kualitinya. Ini termasuk keperluan kepada bahan-bahan makanan. . Ini bermakna. Ini kerana peningkatan unsur maknawi (spiritual) akan mendorong kebangkitan fizikal. Bagi beliau. Abu Bakar Hamzah mendefinisikan tamadun Islam ialah sesuatu yang lahir dan berkembang bersama. Kekuatan rohani mampu untuk mendorong peningkatan pembangunan dan kemajuan fizikal.

T terpelihara sehingga hari kiamat. Tamadun Islam tegak di atas dasar Ilahi yang terpancar di dalam al-Quran mengandungi segala nilai. Al-Quran juga terpelihara dari sebarang penyelewengan yang dilakukan oleh manusia atau jin. suasana.T sebagai khalifah bagi AllahS. mereka sendiri gagal untuk menandingi keindahan masih sejak ia diturunkan hingga ke hari ini. ekonomi. Al-Quran daripada sudut bahasa bermaksud µbacaan¶ dan perkataan al-Quran berasal daripada perkataan arab µal-qira¶ah¶.0 Sumber-sumber tamadun Islam 4.W. Keluasan dan kedalaman ilmunya tidak terjangkau oleh pemikiran manusia. tempat dan keadaan. jiran.T.1 Al-Quran Al-Quran merupakan sumber utama tamadun Islam. dasar.W. ditulis dalam mashaf. teknologi dan antarabangsa. Al-Quran dijamin oleh Allah S. Manakala daripada sudut istilah al-Quran ditakrifkan sebagai kalam Allah SWT yang bermukjizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat jibrail. masa.W. Ini jelas menunjukkan bahawa dalam al-Quran telah meliputi segala aspek untuk membina sesebuah tamadun yang lengkap dan sempurna. Masih banyak ilmu yang terdapat di dalam al-Quran yang belum dihurai oleh manusia. Dalam al-Quran bukan sahaja mengatur cara hidup untuk diri individu malah meliputi keluarga. Keunggulan al-Quran bergantung kepada mukjizat bahasanya yang indah dari segi balaghahnya (retorika). Ini menunjukkan bahawa al-Quran bersifat menyeluruh dan lengkap untuk semua tidak mengira masa. prinsip serta hukum untuk membimbing manusia bagi mencapai perhubungan dan kesempurnaan hidup. diriwayatkan secara mutawatir dan menjadi ibadat bagi sesiapa yang membacanya. negara. Syariah yang dibawa dalam al-Quran lengkap dan menyeluruh untuk semua manusia.4. Ia juga merangkumi konsep membentuk serta mentadbir alam sejajar dengan kehendak . Perkara ini diakui oleh sasterawan Arab jahiliah yang sangat mahir dengan balaghah. Al-Quran juga merupakan mukjizat yang menerangkan tatacara bagaimana manusia yang diamanahkan oleh Allah S. tempat dan zaman.

sejarah manusia dan lain-lain lagi. fakta-fakta sains. Al-quran merupakan sumber yang lengkap untuk kehidupan setiap pengikutnya. pengetahuan tentang perkara ghaib. . Al-quran juga telah menceriatakan segala perkara yang berlaku sama yang telah. moral. Al-Quran bertindak sebagai penghubung manusia dengan perkembangan selaras dengan kehidupan dan senantiasa memenuhi keperluan manusia serta mampu menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi. semasa atau akan datang. asas pandangan.ketuhanan. al-Quran menjadi dasar utama pembentukan tamadun Islam. Oleh itu. Hal ini boleh menjadi peringatan kepada pengikut-pengikut supaya sentiasa tidak lupa kepada pencipta mereka.

zakat.A. ayat al-Quran adanya berbentuk umum dan mutlak. Yang keduanya pula ialah membataskan hukum yg belum ditetapkan batasnya oleh Al-Quran. Oleh itu.A.W junjungan kita. as-sunnah juga bertindak sebagai pentafsir al-Quran. ekonomi.2 As-sunnah As-sunnah merupakan segala yang disandarkan kepada Rasullulah S. prinsip. Selain daripada itu. as-sunnah juga berperanan dalam tambahan hukum al-Quran. Al-sunnah melengkapi al-Quran dengan 4 cara iaitu yang pertamanya mentafsirkan hal yang umum seperti cara menunaikan ibadat sembahyang.W kerana tanpa perntafsiran itu sukar untuk umat Islam memahaminya.akhlak dan riwayat hidup baginda. Yang teralhir ialah menjelaskan hukum Al-Quran. memerlukan perntafsiran daripada Rasulullah S.4.A. As-sunnah diperlukan untuk menghuraikan prinsip & konsep umum & menyeluruh dari Al-Quran. apabila ibunya disembelih seperti lembu. sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi Rasul.W telah menjelaskan seperti berikut: ³Sembelihan janin (anak dlm kandungan)mengikut sembelihan ibunya. Al-Quran bersifat umum. Telah diriwayatkan daripada Rasullulah S. Sebagai contoh hukum anak binatang yang masih didalam kandungan ibunya. syariah dan akhlak telah menjadi contoh dalam pembinaan tamadun Islam ini. mengaji dan sebagainya merupakan amalan yang mudah diajar melalui pemerhatian manusia lain kepada Rasul S.A. As-sunnah menjadi ikutan manusia memandangkan Rasullullah merupakan idola kepada manusia dari dahulu sehingga kini. Hal ini kerana. Seterusnya ialah mengkhususkan sesuatu hukum yg umum. Kemudian rasulullah S. Segala perkataan.´ . mengajar solat.A.W sama ada perkataan. konsepsi dan menyeluruh. Selain itu. Sebagai contoh yang mudah. Ada juga cabang hukum yang tidak di sentuh oleh Al-Quran. perbuatan dan pengakuan Rasulullah dalam membina masyarakat dan kerajaan di dalam pelbagai bidang seperti politik.tabiin dan seterusnya sehingga ditulis oleh ulama¶ Hadis. haji dan lain-lain lagi.W oleh para sahabat . pendidikan dan hubungan sosial berasaskan akidah. perbuatan dan pengakuan serta sifat kejadian.

Daripada al-Quran dan as-Sunnah dicerakinkan akidah. semua sudut tamadun Islam dicorakkan di atas acuan al-Quran dan asSunnah.w. As-sunnah menjadi pelengkap kepada hukum-hukum yang belum dijelaskan secara terperinci dalam al-Quran. Ringkasnya. membangun dan mengembangkan tamadun mereka. tetapi tidak boleh digolongkan sebagai tamadun Islam kalau bertentangan dengan sumber-sumber ini. As-sunnah juga menjelaskan dan menerangkan perkara berkaitan dengan perintah dan larangan Allah di dalam al-Quran. . Al-Quran menggariskan prinsip-prinsip asas. Sesuatu pembaharuan yang dibuat boleh dikatakan tamadun. telah berlaku penambahan hukum al-Quran yang menghalalkan sembelihan binatang ternakan iaitu anak yang masih berada dalam kandungan ibunya sebagai halal dimakan apabila ibunya disembelih mengikut syarak.Ini bermaksud. dan para ulama selepas baginda. syariah dan akhlak untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.a. kemudian dihurai dan diperincikan oleh as-Sunnah. Ia merupakan sumber inspirasi umat Islam untuk membentuk. Pelaksanaannya ditunjukkan oleh Rasulullah s.

Qias merupakan salah satu cabang daripada ilmu mantiq yang diguna pakai oleh ulama dalam memahami al-Quran dan alHadis yang jawamiul jawaamik.3 Al-ijma¶ dan Qias Ijma¶ ialah kata sepakat semua ulama¶ Islam yang mujtahid pada suatu masa selepas wafatnya Rasulullah S.A. Untuk mudah difahami ialah perkataan yang sedikit tetapi membawa maknanya yang luas. Setiap zaman akan ada hukum baru atau hukum kontemporari maka qias memainkan peranan penting dalam menentukan halal dan haramnya.A.A. Walapun di dalam hadis Nabi S. Jika hukum usul haram maka hukum yang diqiaskan juga haram seperi diqiaskan beras dengan gandum di dalam hukum riba kerana illah (sebab) yang sama iaitu makanan.4.W menyebut gandum tetapi kerana illah beras iaitu makanan seperti gandum maka hukumnya sama.W mengenai sesuatu hukum syari¶ah. Mengembalikan dalam ayat di atas bermaksud menyamakan keduanya yang diqias kepada yang usul (yang kena qias) pada hukum. Walaupun qias menggunakan akal .W yang kita panggil sebagai hadis atau sunnah sehingga jika dikumpul tafsiran µbasmalah¶ sahaja sudah tentu kita tidak mampu untuk menghabiskan dalam masa satu hari bahkan sebulan Tanpa ijmak dan qias hukum Islam menjadi jumud kerana terbatas kepada apa yang disebut secara zahir di dalam al-Quran tanpa merujuk kepada makna disebaliknya sedangkan al-Quran merupakan panduan hidup sehingga hari kiamat. Qias pula ialah menyandarkan sesuatu yang tidak belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya daripada nas oleh persamaan µillah iaitu sebab musabab. Qias mengembalikan cabang kepada usul dengan sebab illah (sebab) yang sama. Ayat al-Quran iejaz (ringkas) tetapi sangat luas pengertian begitu juga dengan kalam Nabi S. Terdapat 2 jenis ijma¶ iaitu sarih dan sukuti. Bukan ijma¶ sahabat sahaja tetapi ijma¶ sekalian mujtahid yang lain daripada sahabat juga wajib diikuti samada mengerjakan ibadah ataupun dunia. Ijma¶ dan qias merupakan sumber hukum yang digunakan oleh ulama mujtahid di dalam menetapkan sesuatu permasalahan.

Oleh itu.4 Istihsan Istihsan menetapkan sesuatu hukum terhadap sesuatu persoalan ijtihadiyah atas dasar prinsip-prinsip umum ajaran Islam seperti keadilah. hukum-hukum baru boleh ditentukan dengan menggunakan qias. Kaedah ini sedikit berbeza daripada mashalih al-mursalah kerana ia mempertimbangkan dasar kemaslahatan itu dengan disertai dalil al-Quran dan AsSunnah yang umum. Penggunaan istihsan ini dapat member kehidupan yang baik kepada umat Islam dalam hal hukum. Dengan cara ini. 4. Hal ini kerana. Sesungguhnya Islam ini mudah dan tidak menyusahkan umatnya. Contohnya Saidina Umar r. Inilah yang dikatakan ijma¶ dan qias menjadi sumber tamdun Islam. . sesebuah tamadun akan berkembang dari masa ke semasa jadi. akan timbul pelbagai permasalahan yang baru yang memerlukan ulamak menentukan hukum.tidak menghukum pencuri kerana kebuluran semasa kemarau panjang dengan hukuman hadd kerana atas dasar keadilan dan kasih sayang dan dalil daripada al-Hadith bahawa Islam tidak menyusahkan umatnya.tetapi ia disyaratkan selari dengan al-Quran dan al-Hadis kerana hukum asalnya terdapat di dalam al-Quran tetapi diqiaskan perkara-perkara yang baru kepada hukum yang sudah ada di dalam al-Quran dan al-hadis dan ijmak yang kita telah bincangkan tadi. Jadi dengan penggunaan istihsan ini. hukum dijalankan dengan adil dan saksama. kasih sayang dan lain-lain.a. segala masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah.

Prinsip toleransi beragama. Dalam waktu yang sama Islam menggalakkan dan sentiasa memberi ruang dan kesempatan untuk semua pihak yang berbeza agama ini berinteraksi bagi berbincang tentang fahaman masing-masing yang tidak bertentangan dengan prinsip agama masing-masing supaya lahir suasana yang harmoni dan saling hormatmenghormati. Sekiranya semua pihak yang berlainan agama ini benar-benar memahami agamanya tentu mereka akan mengamalkan ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya. Dengan cara tersebut. Firman Allah. sikap saling hormat menghormati di antara satu sama lain yang berlainan agama adalah sebahagian daripada ajaran Islam yang wajib dilaksanakan. Islam juga menyebut larangan membunuh dan membunuh diri. Prinsip yang kedua ialah memelihara nyawa dan jiwa. ³ Barangsiapa yang membunuh seorang manusia bukan kerana hukuman pembunuhan atau kerana membuat bencana dalam negeri. Ini menunjukkan bahawa kehidupan bermasyarakat sangat penting dan kita harus mengenali sesama kita. manusia akan hidup dalam keadaan aman dan bahagia. Islam menyediakan cara hidup bermasyarakat berbilang kaum dan agama.2. ³tiada paksaan dalam beragama´ . umatnya perlu menyerahkan diri kepada Allah dengan mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan larangan. Ini membawa erti setiap manusia atau umat Islam perlu memelihara jiwa mereka dan jiwa orang lain.0 Prinsip-prinsip tamadun Islam Prinsip tamadun Islam yang pertamanya ialah memelihara agama. Sudah menjadi fitrah semulajadi manusia yang memerlukan agama dan mereka bebas memilih agama mereka masing-masing. Firman Allah SW dalam surah Al Baqarah. Agama Islam ini mudah dan tidak memaksa. Kesimpulannya setiap penganut agama mestilah memahami dengan sebaik-baiknya ajaran agama yang dianutinya dan beramal dengannya. Dengan cara ini tidak akan timbul perasaan mahmudah dalam diri masing dan tidak akan berlaku pergaduhan yang boleh membawa kepada pembunuhan.maka ertinya orang itu telah . Ini jelas menunjukkan betapa tamadun Islam sesuai diamalkan di dalam masyarakat majmuk kerana Islam sentiasa menekankan kepentingan mendalami ilmu agama dan mengamalkannya demi menjamin keharmonian masyarakat di samping kesucian agama yang akan tetap terpelihara. Dalam Islam. kebebasan beragama.

Oleh itu. Bagaimana kita sebagai umat Islam untuk memelihara akal kita sendiri? Islam telah mengajar tentang cara memilih makanan dan minuman yang baik untuk kesihatan tubuh dan akal fikiran. Hal ini kerana. kita harus bijak mencari jalan penyelesaiannya sekiranya kita menghadapi sebarang masalah. agama Islam telah mengharamkan meminum minuman keras. Firman Allah dalam Surah Al Maidah 5:90.. Oleh itu. Ia pastinya bersesuaian dan mudah diterima di kalangan masyarakat majmuk. Sekiranya sesuatu perkara atau perbuatan itu boleh menyelamatkan nyawa. berkorban untuk berhala. seseorang itu boleh hilang pertimbangan dan akan melakukan sesuatu di luar jangkaan. Agama telah menetapkan hukum bukan untuk menyusahkan umatnya tetapi untuk memberi yang terbaik bagi kehidupan mereka. mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji. Hal ini kerana. Janganlah kita berfikir singkat dan mengambil jalan mudah dengan membunuh diri sebagai jalan penyelesaian masalah kerana Allah membenci orang yang membunuh diri. . Islam mewajibkan umatnya berusaha untuk mempertahankan nyawa. ubat berbentuk cecair yang digunakan untuk merawat penyakit jantung adalah diambil dari babi yang kita sedia maklum akan hukum haramnya. Maka jauhilah perbuatan itu. kita harus pandai membezakan yang mana baik dan yang mana buruk.agar kamu mendapat keberuntungan.´ Dalam al-Quran telah menyatakan kebaikan pengambilan madu lebah untuk menjaga kesihatan tubuh badan sebagai ubat yang paling mujarab. namun jika ia dapat menyelamatkan nyawa pesakit ia adalah dibenarkan. Mereka sudah tidak dapat berfikir dengan waras dan bertindak atas kehendak nafsu. sesungguhnya minuman arak. ³Wahai orang yang beriman. Tubuh badan yang sihat akan menjamin akal yang sihat ke arah membina negara dan menegakkan agama. Islam telah mengharamkan minuman keras kepada umatnya bagi memelihara akal mereka. dengan minuman keras tersebut. Seterusnya pula ialah memelihara akal.´ surah al-Maidah 5:32. berjudi. Jadi. walau pada awalnya hukumnya haram ia boleh dilakukan. tangan kanan mengandungi kimia yang membantu penghadaman makanan.membunuh manusia seluruhnya. Setiap masalah atau penyakit yang kita hadapi pasti ada penyelesaianya dan ada penawarnya. Islam juga mengesyorkan memegang makanan dengan tangan kanan.termasuk perbuatan syaitan. Contohnya dalam bidang perubatan.

Tiada sesiapa berhak mengambil tanpa izin pemiliknya. Hal ini diperjelaskan oleh Allah S. Islam juga mensyariatkan poligami yang mana dapat membantu golongan wanita yang berada di dalam kesusahan. Akibat daripada itu. Islam telah mensyariatkan perkahwinan untuk kita memelihara maruah dan keturunan. Setiap individu berhak mencari rezeki masing-masing serta berusaha untuk mendapat.T. Untuk memelihara keselamatan harta benda yang menjadi hak milik halal bagi individu. Harta atau kekayaan yang diperoleh dari usaha sendiri dengan cara yang halal berhak dipelihara dan dipertahankan. ini jelas menunjukkan bahawa Islam sangat menitikberatkan umatnya menjaga harta mereka masing-masing. ³Lelaki dan perempuan yang mencuri. kita perlu menjaga harta kita daripada kerosakkan. Bagi mereka yang memelihara harta mereka akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah S. Di samping itu juga. potonglah tangan kedua-duanya sebagai pembalasan daripada apa yang mereka kerjakan dan sebagai seksaan daripada Allah´.W. lahirnya anak luar nikah dan boleh terjadi merebaknya penyakit berjangkit seperti AIDS dan lain-lain lagi.poligami dibenarkan demi untuk menjaga zuriat yang bakal dilahirkan. tamadun Islam mengharamkan sebarang bentuk pencurian daripada sekecil-kecil harta seperti jarum hinggalah sebesar-besarnya. prinsip tamadun Islam yang seterusnya ialah memelihara harta. Sekiranya kita menjaganya dengan baik kita boleh mengelakkan pembaziran untuk membeli yang baru. Justeru.W. . prinsip tamadun Islam juga ialah memelihara maruah dan keturunan.Selain itu. Dengan perkahwinan ini dapat menghindari daripada melakukan maksiat seterusnya dapat menjaga maruah diri dan keluarga. mengumpul dan menggunakan harta benda mereka secara bebas mengikut kemampuan masing-masing selagi tidak melanggar norma masyarakat dan agama. prinsip dalam tamadun Islam ini boleh digunakan pakai oleh masyarakat lain untuk memelihara maruah dan keturunan mereka. Ini bermakna. Islam telah mengiktiraf perkahwinan poligami namun ia tidak diwajibkan dan bukan sesuatu yang digalakkan.T dalam ayat surah Al-Maa¶idah 5:38 terjemahannya. Sebagai contoh masyarakat di barat. Ini sangat berbeza dengan fahaman negara lain. mereka tidak dibenarkan berpoligami tetapi lelaki dan perempaun dibenarkan bersekedudukan. Selain daripada perkahwinan.

W. Oleh itu.W. kita dapat mendekatkan diri Pencipta dan kita akan sentiasa berhati-hati dengan apa yang kita akan lakukan kerana kita memepunyai Pencipta yang akan menghakimi setiap tindak-tanduk yang kita lakukan. Hubungan ini merupakan hubungan yang melibatkan hubungan hamba dengan Pencipta. mengatasi hubungan yang wujud antara manusia sesama manusia atau makhluk lain. kita dapat hidup dengan aman dan harmoni kerana mendapat keberkatan dari-Nya. Ini menjadikan masyarakat Islam sebuah masyarakat yang .W. terdapat rukun Islam dan rukun iman yang setiap penganut agama Islam patuhi dan ikuti. Manusia diciptakan oleh Allah S.T ialah boleh dibuktikan dengan melakukan ibadat yang telah ditetapkan dan meninggalkan larangan yang telah termaktub didalam al-Quran. Dengan melakukan ibadat ini.5. Islam mementingkan kemasyarakat dalam menjamin kesejahteraan hidup di dunia ini. dalam agama Islam. pergaduhan malah hubungan yang wujud dalam setiap kehidupan sama ada yang bersifat peribadi mahupun kemasyarakatan berasaskan tolong menolong dan hormat menghormati.W. Sekiranya kita hidup dalam masyarakat dan saling bantu-membantu dan hormat-menghormati.T dalam menjamin agar tidak timbul kezaliman.s.W. kita di dunia ini merupakan keluarga. Justeru dalam perhubungan kita seharian perlulah mengikut aturan yang telah ditentukan oleh Allah S.0 Matlamat tamadun Islam Matlamat tamadun Islam yang pertama ialah menjaga hubungan dengan Allah S. Bagaimana dikatakan menjaga hubungan dengan Allah? Menjaga hubungan dengan Allah S.T.T dari satu keturunan iaitu nabi Adam a. Ini adalah kerana masyarakat muslim adalah masyarakat yang terbentuk berdasarkan konsep kesatuan ummah. kita akan disenangi oleh masyarakat dan kita mudah untuk meminta bantuan mereka sekiranya menghadapi masalah. Dalam konteks agama Islam terdapat sistem kemasyarakatan. Dengan menjaga hubungan kita dengan Pencipta ini. Hubungan ini boleh dipelihara jika kita tidak mengingkari suruhan dan larangan Allah S. hubungan ini merupakan hubungan yang paling tinggi dan mulia dalam kehidupan manusia. Ibadat-ibadat yang boleh dilakukan antaranya ibadat umum dan khusus. Ini menunjukkan bahawa. Yang seterusnya ialah menjaga hubungan manusia dengan manusia.T. Jadi kita perlu menjaga hubungan sesama kita kerana kita adalah saudara yang datang dari satu jiwa.

Manusia perlu memelihara dan memulihara alam sekitar mengikut peraturan-peraturan Allah S. Firman Allah dalam surah al-Hujurat ayat 13 bermaksud : ´ Wahai umat manusia.W. Janganlah hubungan dengan manusia lain agar hidup kita lebih selesa. tidak bersifat perkauman. hanya satu ukuran yang mendapat tempat di sisi Allah S.W.´ Menurut Islam. kerana kita dari satu keturunan yang sama.T iaitu ketakwaan kepadaNya.W.T telah memberikan panduanNya kepada manusia berhubung dengan hubungan yang sepatutnya dengan alam.T namun manusia diberikan taraf lebih tinggi berbanding dengan makhluk lain lantaran kelebihan akal dan tanggungjawab sebagai khalifah.W. Manusia sebagai khalifah Allah S. dan berdoalah kepadaNya dengan perasaan bimbang (kalau-kalau tidak diterima).T telah mencipta alam semesta ini untuk dinikmati oleh makhluk ciptaanNya. sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku (puak) supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra anatara satu sama lain.W. Manusia yang mengusahakan sesuatu yang boleh membawa kpd kesejahteraan di muka bumi melalui sumber alam .T di muka bumi ini telah dipertanggungjawabkan untuk memelihara alam ini. tidak bersifat kebangsaan serta tidak terbatas dalam lingkungan sempadan geografi dan politik. Firman Allah S. Bagi masyarakat muslim.T. Allah S. Semua kita adalah sama dan mengapa kita perlu membangga diri dengan orang lain. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuanNya Yang terakhir ialah menjaga hubungan dengan alam sekitar.W. Allah S. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. manusia dan alam adalah makhluk ciptaan Allah S. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya).berbentuk sejagat.T dalam Surah alA¶raf ayat 56 yang bermaksud : ´Janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi setelah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya.W. di samping berbuat baik kepada sesama manusia.

T kurniakan kepada kita. Di manakah tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini.T. matlamatnya ialah melahirkan manusia yang dapat bertanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi ini. selain itu.W. Itulah yang dikatakan manusia yang tidak tahu bersyukur dengan apa yang tekah diberikan kepadanya. . masa dan keadaan. melaksanakan tanggungjawab dengan sebaiknya serta mendapat keampunan dan keredhaan Allah S.W. matlamat tamadun Islam juga adalah untuk melahirkan manusia yang mempunyai cara hidup yang tersusun dan bersistem sesuai dengan setiap tempat. Matlamat pembinaan tamadun Islam adalah untuk melahirkan manusia yang mempunyai kepercayaan yang betul iaitu percaya kepada kekuasaan Allah S. Seperti yang kita lihat sekarang. alam sekitar dibiarkan tercemar dan berlaku pemusnahan di san sini.yang sedia ada dan tidak melakukan perkara yang merosakkan alam sekitar. Kita salah menggunakan akal yang telah Allah S.T. Selain daripada itu. Matlamat pembinaan tamadun Islam ini juga adalah selari dengan penurunan kitabkitab Allah dan pengutusan para rasulNya iaitu untuk melahirkan manusia yang mentauhidkan dan mengabdikan Allah dalam seluruh kehidupannya. Seterusnya adalah untuk melahirkan manusia yang kenal dirinya dan arah tujuan.W.

hubungan dengan Allah.0 Penutup Tamadun Islam adalah tamadun yang didasari oleh nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan. dan tamadun Parsi.6. akidah. Hal ini kerana. Perkembangan tamadun Islam berpegang kepada konsep ummah dan tidak disandarkan kepada sesuatu bangsa atau kawasan. Tamadun Islam sangat mementing hubungan dengan Pencipta iaitu Allah S. Mereka akan merasa kekurangan. Tamadun Islam dapat menerima malah menggalakkan penerusan unsur-unsur baik yang terdapat pada tamadun lain selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Al-Quran menjadi sumber dan pedoman kepada kegiatan hidup manusia. tamadun mesophotamia. Tanggungjawab manusia ialah sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Realistik dari segi mengambil kira hubungan dengan alam sejagat atas dasar bahawa alam merupakan suatu hakikat yang berlaku di dunia nyata yang menunjukkan hakikat kewujudan Allah.W. tempat dan tempoh tertentu bahkan ia milik seluruh manusia yang berpegang kepada ajaran Islam. Tamadun Islam tidak terikat kepada bangsa tertentu. Sumber matlamat dan tujuan kehidupan manusia telah ditetapkan oleh Allah. ketiga-tiga hubungan berkait rapat dengan kehidupan manusia itu sendiri. Berbeza dengan tamadun lain seperti tamadun Cina. Islam sentiasa meletakkan manusia di tingkat kesempurnaan yang paling tinggi dan yang dapat dicapai. Kurangnya salah satu dari hubungan ketiga-tiga ini maka tidak akan lengkap hidup. akhlak. tamadun India. Tamadun Islam mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk undang-undang. hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan makhluk lain serta hubungan antarabangsa. Iaitu dengan mengawasi seluruh kegiatan manusia agar tidak bercanggah dengan ajaran Allah. hubungna manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan alam sekitar. Keterbukaan Tamadun Islam membolehkan ia mudah diterima oleh kebanyakan manusia. .T.

Dia telah menurunkan kitab-kitab agar manusia dapat membaca.s dan berakhir dengan Nabi Muhammad s. jumlah manusia dan kebudayaan umat ketika itu. Kemudian wahyu itu diperkuatkan dengan perlantikan rasul-rasul yang bermula dengan Nabi Adam a. µThaqafah¶ pula bererti kebudayaan dan di dalam bahasa Inggeris disebut µcivilization¶.W. Tamadun Islam telah muncul dan menempa kegemilangan yang tiada tolok bandingnya lantaran kesyumulan dan kesepaduan Islam itu sendiri yang menjadi intipati kepada tamadun Islam. ialah µHadharah¶ bererti peradaban.0 Pengenalan Tamadun ialah perkataan Arab yang berasal dari kata kerja µmaddana¶ yang bererti membangunkan atau memodenkan sesuatu.W.W. Tujuannya untuk menegakkan kepercayaan Tauhid (kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa). lalu dengan kasih sayang dan belas kasihan Allah S. menghindarkan mereka dari syirik kepada Allah S.s.W. menuju kesejahteraan hidup. memahami dan melaksanakan segala arahanNya.W.T. ramai manusia yang terus-menerus menentang serta membantah pengajaran-pengajaran Allah S.1. terpengaruh dengan hawa nafsu yang liar dan mengajar mereka supaya mematuhi segala ajaran Allah S. Sejarah Islam telah menunjukkan bahawa keistimewaan yang terkandung dalam Islam telah mampu membentuk satu tamadun yang mengangkat tinggi martabat manusia. Islam diturunkan kepada manusia untuk membimbing mereka ke jalan yang benar supaya mereka mencapai kesejahteraan hidup.T.W.T. Risalah Islam yang diturunkan kepada rasul-rasul adalah sesuai dengan zaman.a.T dan menjauhkan diri dari laranganNya.w.T.T yang dibawa oleh utusan Allah S. Dalam perjalanan sejarah tamadun manusia yang panjang. Ia merupakan pemberitahuan dan peraturan yang diwahyukan oleh Allah S. Akhirnya . Islam mula diperkenalkan kepada manusia pertama iaitu Adam a. µUmran¶ yang bererti kemajuan. dunia dan akhirat. Beberapa perkataan lain yang sama erti dengan perkataan tamadun. dunia dan akhirat.

.tamadun Islam telah berjaya mendepani zaman dan menjadi rujukan kepada pembinaan tamadun manusia sehinggalah ke hari ini.

.KONSEP ASAS TAMADUN ISLAM DEFINISI SUMBER PRINSIP MATLAMAT TAMADUN TAMADUN ISLAM Rajah 1.0: Konsep asas tamadun.

kesenian.0: Definisi tamadun . pengetahuan dan seni. kesenian dan perbandaran ARNOLD TOYNBEE ‡ suatu sistem masyarakat yand dapat membantu manusia menambah hasil pengeluaran atau produktiviti dan ia mempunyai empat elemen iaitu bahan-bahan ekonomi. PROFES OR M. BARAT ‡ pembangunan lahiriah seperti dalam aspek kebudayaan. KAMUS DEWAN ‡ keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran(sosial.K FIEBLE MEN ‡ kepandaian dan mengeksploitasi material oleh masyarakat. undang-undang dan politik. agama. politik dll) yang tinggi peradaban Rajah 2.DEFINISI TAMADUN BAHASA ARAB TAMADUN: dari perkataan bahasa arab 'tamaddun' bererti kehalusan budi bahasa dan kesopanan tingkah laku ‡ MADDANA: tamadun kata terbitan dari kata kerja maddana yang bererti pemilihan sesuatu lokasi sebagai tempat tinggal serta membangunkan sesuatu kawasan hingga menjadi suatu perbandaran ‡ MADINAH: lahir dari maddana yang bererti bandar. penulisan undangundang. budaya.J BEG pencapaian manusia dalam bentuk kota. ‡ MADANIYYAH: peradaban dan kemakmuran hidup yang merujuk kepada kemajuan kebendaan yang dicapai oleh masyarakat.A. sistem politik. skrip. seni bina. J.

. Syed Naquib Al-Attas ‡satu keadaan kehidupan masyarakat yang telah mencapai tahap kehalusan tatasusila dengan mempunyai kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat.DEFINISI TAMADUN ISLAM Prof. tamadun ditegakkan berasaskan kepercayaan agama. sesuatu yang lahir dan berkembang bersama. Ibn Khaldun Muhammad Rasyid Redha Abu Bakar Hamzah ‡pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asasi kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang lebih halus dan mempunyai nilai-nilai seni. sama ada sesuatu yang merupakan niskala (abstrak) mahupun yang berupa sekala (material).sama dengan kehidupan manusia dan perkembangan-perkembangan yang lahir daripadanya. Rajah 2.1: Definisi tamadun Islam.

0: Prinsip-prinsip tamadun Islam. .MEMELIHARA AGAMA MEMELIHARA HARTA MEMELIHARA NYAWA DAN JIWA PRINSIPPRINSIP MEMELIHARA MARUAH DAN KETURUNAN MEMELIHARA AKAL Rajah 3.

.AS-SUNNAH IJMA' DAN QIAS AL-QURAN SUMBER ISTIHSAN Rajah 4.0: Sumber-sumber tamadun Islam.

0: Matlamat tamadun Islam.W.Hubungan manusia dengan manusia Hubungan manusia dengan Allah S. .T Hubungan manusia dengan alam sekitar MATLAMAT Rajah 5.

Saya juga berbincang bersama rakan sekelas untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Selain itu terdapat juga bahagian ciri-ciri serta prinsip-prinsip tamadun Islam. Saya mencuba sebaik mungkin untuk menyiapkan tugasan ini. jadi hal ini telah memudahkan saya dan rakan sekelas yang lain mencari bahan. Jelas menunjukkan bahawa sumber-sumber utama tamadun Islam ialah al-Quran dan sunnah. saya mencari maklumat untuk menyiapkan tugasan ini. Kerjasama antara rakan-rakan juga banyak membantu saya menyiapkan tugasan ini. pensyarah pembimbing juga telah banyak memberi panduan kepada saya. apa yang saya perolehi ialah pelbagai pendapat dari tokoh-tokoh ternama dalam mengemukan pendapat mereka mengenai definisi tamadun. Dalam konsep asas tamadun Islam ini mempunyai beberapa tajuk kecil yang lain. Setelah menyiapkan bahagian ini. Seterusnya pula mengenai sumber-sumber taamdun Islam. Dalam bahagian ini mengajar saya untuk lebih menghargai adanya tamadun Islam.REFLEKSI Melalui tugasan ini. Setelah mencari bahan mengenai definisi tamadun Islam. . Beliau telah memberi garis panduan apa yang perlu ada dalam tugasan kami. Pelbagai pendapat yang diutarakan dalam menyiapkan tugasan ini. selepas pensyarah menyerahkan tugasan. saya dapat juga menyiapkan tugasan ini tanpa sebarang masalah yang terlalu berat. saya lebih memahami mengenai sumber tamadun Islam. Akhir sekali. Apabila tugasan ini selesai. Selain itu. Melalui tugasan ini saya perlu mencari mengenai konsep asas tamadun Islam. apa yang dapat saya katakan ialah banyak ilmu mengenai tamadun Islam. Pembahagian yang pertama ialah melalui definisi.

Abdullah Hj. Mahmood (1997). http://www.net/wanbk/51-definisi-tamadun-islam. Mustafa Hj. W. (1990).BIBLIOGRAFI BUKU Ab. Dilayari pada 2 Mac 2010. Sivachandralingam Sundara Raja Ayadurai Letchumani. W. Mustafa Haji Daud (1993). Tamadun Islam. Daud. Penerbit Fajar Bakti. Dilayari pada 2 Mac 2010. Utusan Publications & Distributors. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. . Fajar Bakti Sdn Bhd. Tamadun Islam. Kuala Lumpur. (1993). Kuala Lumpur. Siri Sejarah Fajar Bakti.com/downloads/RB_Pengajian_Tamandun_Islam_2.slideshare. Pusat Pendidikan Islam ITM. Selangor. INTERNET http://tamanilmu. Pengantar Masyarakat Islam. Alim Abdul Rahim dan Syed Idrus Syed Mohamad (1995).pdf. Shah Alam. Tamadun Islam dan Tamadun Alam Melayu serta Sumbangannya kepada Dunia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful