KONSEP ASAS TAMADUN ISLAM 2.

0 Definisi tamadun Maksud tamadun dari segi bahasa arab iaitu membawa kepada 4 istilah yang digunakan. Empat istilah tersebut ialah tamadun, umran, hadarah dan madaniyyah. Perkataan tamadun yang ditulis dalam bahasa Melayu diambil dari perkataan bahasa Arab iaitu µtamaddun¶ yang membawa makna kehalusan budi bahasa dan kesopanan tingkah laku. Perkataan tamadun ini telah diperkenalkan oleh Jurji Zaydan dalam bukunya yang bertajuk µTarikh Al-Tamadun Al-Islami¶ bertarikh 1902-1906. Sekiranya diberi penjelasan dari sudut semantik, perkataan tamadun merupakan kata terbitan daripada kata kerja µmaddana¶. Maddana membawa erti pemilihan sesuatu lokasi sebagai tempat tinggal serta membangunkan sesuatu kawasan hingga menjadi suatu perbandaran. Madinah pula lahir daripada perkataan maddana yang bererti bandar. Seterusnya madaniyyah ialah peradaban dan kemakmuran hidup yang merujuk kepada kemajuan kebendaan yang dicapai oleh masyarakat. Konsep ini telah diperkenalkan oleh Abu Nasir al-Farabi (abad ke-11). Menurut Profesor M.A.J Beg, tamadun merupakan pencapaian manusia dalam bentuk kota, skrip, kesenian, seni bina, agama, undang-undang dan politik. (Beg,1985(b):20). Daripada yang telah didefinisikan oleh Profesor M.A.J Beg diatas, terbinanya sesebuah tamadun itu dengan terbentuknya sebuah kota, mempunyai ciriciri kesenian dalam tamadun tersebut, mempunyai pegangan agama yang dianuti oleh setiap masyarakat di dalamnya, terbentuknya undang-undang serta politik yang menjadi penanda aras kepada pembentukan sesuatu masyarakat dalam sesebuah tamadun. Maksud tamadun dari sudut Barat pula ialah dikaitkan dengan pembangunan lahiriah seperti dalam aspek kebudayaan, penulisan undang-undang, kesenian dan perbandaran. Pencapaian lahiriah ialah kayu ukur kemajuan dalam sesebuah masyarakat. Pembangunan lahiriah pula ialah proses perkembangan tamadun. Keduadua pencapaian dan pembangunan lahiriah ini penting dalam menentukan jatuh bangunnya tamadun tersebut. Tanpa pencapaian lahiriah, masyarakat dalam tamadun tersebut sudah tentu tidak dapat mencapai pembangunan lahiriah. Hal ini kerana,

sekiranya sesebuah tamadun tersebut tidak maju, bagaimana ia untuk terus berkembang dan bagaimana masyarakatnya akan meningkat maju. Daripada pendapat tokoh Barat pula, menurut Arnold Toynbee, tamadun ialah suatu sistem masyarakat yand dapat membantu manusia menambah hasil pengeluaran atau produktiviti dan ia mempunyai empat elemen iaitu bahan-bahan ekonomi, sistem politik, pengetahuan dan seni. Berdasarkan pendapat tersebut, kita dapat lihat bahawa keempat-empat elemen tersebut saling berkait rapat untuk mewujudkan satu sistem masyarakat yang mana mereka boleh menambahkan hasil pengeluaran atau produktiviti yang dapat meningkatkan kemajuan mereka. J.K Fieblemen pula berpendapat bahawa tamadun ialah kepandaian dan mengeksploitasi material oleh masyarakat. Dengan perkataan lain, proses masyarakat terhadap material dengan sendiri menjadikannya barang baru bagi keperluan tertentu. Menurut Kamus Dewan Edisi baru 1989 halaman 1274, tamadun bermaksud keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran(sosial, budaya, politik dll) yang tinggi peradaban; 2. negara dan penduduknya yang telah mencapai kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran (sosial, budaya, politik dll ) yang tinggi; 3. Budaya, cara hidup orang-orang (negara, kawasan atau sesuatu zaman) tertentu, peradaban; 4. keadaan pemikiran (budaya dan moral ) yang halus, peradaban. Ringkasnya tamadun ialah perkembangan kemajuan yang lebih baik termasuk dari segi fizikal dan spiritual.

2.1Definisi tamadun Islam Menurut Prof. Syed Naquib Al-Attas, tamadun Islam sebagai satu keadaan kehidupan masyarakat yang telah mencapai tahap kehalusan tatasusila dengan mempunyai kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat. Ini membawa maksud bahawa kehidupan masyarakat perlu mempunyai budi bahasa yang baik dan halus dan mempunyai kebudayaan. Selain itu, Ibn Khaldun pula berpendapat bahawa tamadun Islam sebagai pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asasi kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang lebih halus dan

Rasionalnya semua tamadun di dunia ini ditegakkan berasaskan kepercayaan agama. Muhammad Rasyid Redha pula mempunyai pendapatnya yang tersendiri. Abu Bakar Hamzah mendefinisikan tamadun Islam ialah sesuatu yang lahir dan berkembang bersama. keindahan suasana dan minat kepada pelbagai aspek industri yang boleh mempertingkatkan kualitinya. pegangan agama itu sangat penting dalam menentukan jatuh bangunnya sesuatu tamadun itu. Peningkatan atau kemusnahan sesuatu tamadun itu bergantung kepada keteguhan pegangan agama atau sebaliknya.mempunyai nilai-nilai seni. sama ada sesuatu yang merupakan niskala (abstrak) mahupun yang berupa sekala (material). agama adalah asas tamadun. Kekuatan rohani mampu untuk mendorong peningkatan pembangunan dan kemajuan fizikal. Sesuatu tamadun itu dianggap berjaya apabila pencapaian manusia sudah melebihi keperluan asas mereka. Bagi beliau. Lahirnya tamadun Islam itu dengan adanya kehidupan manusia yang berkembang dari segi fizikal mahupun kebendaan. Ini kerana peningkatan unsur maknawi (spiritual) akan mendorong kebangkitan fizikal. Hal ini menunjukkan bahawa sesuatu tamadun itu berkembang. .sama dengan kehidupan manusia dan perkembanganperkembangan yang lahir daripadanya. peralatan rumahtangga dan sebagainya. Ini termasuk keperluan kepada bahan-bahan makanan. Hal ini kerana apabila sesebuah tamadun itu sudah mencapai tahap kemuncak pembangunan maka manusia juga mampu untuk meningkatkan pencapaian mereka terhadap keperluan asas sehingga dapat menghasilkan sesuatu daya cipta yang baru. Tamadun Islam juga merupakan kemuncak pembangunan yang berkait dengan peningkatan kemewahan. Ini bermakna.

Al-Quran daripada sudut bahasa bermaksud µbacaan¶ dan perkataan al-Quran berasal daripada perkataan arab µal-qira¶ah¶.W.T terpelihara sehingga hari kiamat. tempat dan keadaan. jiran. Masih banyak ilmu yang terdapat di dalam al-Quran yang belum dihurai oleh manusia.4.W. ekonomi. Al-Quran dijamin oleh Allah S. negara. Ini jelas menunjukkan bahawa dalam al-Quran telah meliputi segala aspek untuk membina sesebuah tamadun yang lengkap dan sempurna. ditulis dalam mashaf. mereka sendiri gagal untuk menandingi keindahan masih sejak ia diturunkan hingga ke hari ini. Keluasan dan kedalaman ilmunya tidak terjangkau oleh pemikiran manusia.T sebagai khalifah bagi AllahS. Syariah yang dibawa dalam al-Quran lengkap dan menyeluruh untuk semua manusia. masa. Perkara ini diakui oleh sasterawan Arab jahiliah yang sangat mahir dengan balaghah. suasana. Al-Quran juga merupakan mukjizat yang menerangkan tatacara bagaimana manusia yang diamanahkan oleh Allah S. dasar.W. Keunggulan al-Quran bergantung kepada mukjizat bahasanya yang indah dari segi balaghahnya (retorika). Tamadun Islam tegak di atas dasar Ilahi yang terpancar di dalam al-Quran mengandungi segala nilai. teknologi dan antarabangsa. prinsip serta hukum untuk membimbing manusia bagi mencapai perhubungan dan kesempurnaan hidup. tempat dan zaman. Manakala daripada sudut istilah al-Quran ditakrifkan sebagai kalam Allah SWT yang bermukjizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat jibrail. diriwayatkan secara mutawatir dan menjadi ibadat bagi sesiapa yang membacanya. Ini menunjukkan bahawa al-Quran bersifat menyeluruh dan lengkap untuk semua tidak mengira masa.T.0 Sumber-sumber tamadun Islam 4.1 Al-Quran Al-Quran merupakan sumber utama tamadun Islam. Ia juga merangkumi konsep membentuk serta mentadbir alam sejajar dengan kehendak . Dalam al-Quran bukan sahaja mengatur cara hidup untuk diri individu malah meliputi keluarga. Al-Quran juga terpelihara dari sebarang penyelewengan yang dilakukan oleh manusia atau jin.

Hal ini boleh menjadi peringatan kepada pengikut-pengikut supaya sentiasa tidak lupa kepada pencipta mereka. fakta-fakta sains. sejarah manusia dan lain-lain lagi. moral. Al-quran merupakan sumber yang lengkap untuk kehidupan setiap pengikutnya. semasa atau akan datang. al-Quran menjadi dasar utama pembentukan tamadun Islam. Al-Quran bertindak sebagai penghubung manusia dengan perkembangan selaras dengan kehidupan dan senantiasa memenuhi keperluan manusia serta mampu menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi.ketuhanan. pengetahuan tentang perkara ghaib. Al-quran juga telah menceriatakan segala perkara yang berlaku sama yang telah. . Oleh itu. asas pandangan.

zakat.W oleh para sahabat . perbuatan dan pengakuan Rasulullah dalam membina masyarakat dan kerajaan di dalam pelbagai bidang seperti politik. as-sunnah juga bertindak sebagai pentafsir al-Quran. Ada juga cabang hukum yang tidak di sentuh oleh Al-Quran. Seterusnya ialah mengkhususkan sesuatu hukum yg umum.W junjungan kita.W kerana tanpa perntafsiran itu sukar untuk umat Islam memahaminya.´ .A. Yang keduanya pula ialah membataskan hukum yg belum ditetapkan batasnya oleh Al-Quran.A. apabila ibunya disembelih seperti lembu. Al-Quran bersifat umum.A.4.2 As-sunnah As-sunnah merupakan segala yang disandarkan kepada Rasullulah S. Sebagai contoh hukum anak binatang yang masih didalam kandungan ibunya. Telah diriwayatkan daripada Rasullulah S.akhlak dan riwayat hidup baginda.A. Yang teralhir ialah menjelaskan hukum Al-Quran. mengajar solat. ayat al-Quran adanya berbentuk umum dan mutlak.W sama ada perkataan. haji dan lain-lain lagi. syariah dan akhlak telah menjadi contoh dalam pembinaan tamadun Islam ini. As-sunnah diperlukan untuk menghuraikan prinsip & konsep umum & menyeluruh dari Al-Quran. Segala perkataan. sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi Rasul.tabiin dan seterusnya sehingga ditulis oleh ulama¶ Hadis. Selain itu. Sebagai contoh yang mudah. Hal ini kerana. As-sunnah menjadi ikutan manusia memandangkan Rasullullah merupakan idola kepada manusia dari dahulu sehingga kini.W telah menjelaskan seperti berikut: ³Sembelihan janin (anak dlm kandungan)mengikut sembelihan ibunya. pendidikan dan hubungan sosial berasaskan akidah. memerlukan perntafsiran daripada Rasulullah S. Oleh itu. prinsip. mengaji dan sebagainya merupakan amalan yang mudah diajar melalui pemerhatian manusia lain kepada Rasul S.A. konsepsi dan menyeluruh. perbuatan dan pengakuan serta sifat kejadian. Kemudian rasulullah S. Al-sunnah melengkapi al-Quran dengan 4 cara iaitu yang pertamanya mentafsirkan hal yang umum seperti cara menunaikan ibadat sembahyang. ekonomi. as-sunnah juga berperanan dalam tambahan hukum al-Quran. Selain daripada itu.

dan para ulama selepas baginda. syariah dan akhlak untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia. tetapi tidak boleh digolongkan sebagai tamadun Islam kalau bertentangan dengan sumber-sumber ini. Ia merupakan sumber inspirasi umat Islam untuk membentuk. Pelaksanaannya ditunjukkan oleh Rasulullah s. As-sunnah menjadi pelengkap kepada hukum-hukum yang belum dijelaskan secara terperinci dalam al-Quran. Al-Quran menggariskan prinsip-prinsip asas. Daripada al-Quran dan as-Sunnah dicerakinkan akidah. semua sudut tamadun Islam dicorakkan di atas acuan al-Quran dan asSunnah. membangun dan mengembangkan tamadun mereka. As-sunnah juga menjelaskan dan menerangkan perkara berkaitan dengan perintah dan larangan Allah di dalam al-Quran. .w. kemudian dihurai dan diperincikan oleh as-Sunnah. telah berlaku penambahan hukum al-Quran yang menghalalkan sembelihan binatang ternakan iaitu anak yang masih berada dalam kandungan ibunya sebagai halal dimakan apabila ibunya disembelih mengikut syarak. Ringkasnya.a. Sesuatu pembaharuan yang dibuat boleh dikatakan tamadun.Ini bermaksud.

W yang kita panggil sebagai hadis atau sunnah sehingga jika dikumpul tafsiran µbasmalah¶ sahaja sudah tentu kita tidak mampu untuk menghabiskan dalam masa satu hari bahkan sebulan Tanpa ijmak dan qias hukum Islam menjadi jumud kerana terbatas kepada apa yang disebut secara zahir di dalam al-Quran tanpa merujuk kepada makna disebaliknya sedangkan al-Quran merupakan panduan hidup sehingga hari kiamat. Walaupun qias menggunakan akal . Ayat al-Quran iejaz (ringkas) tetapi sangat luas pengertian begitu juga dengan kalam Nabi S.A. Qias pula ialah menyandarkan sesuatu yang tidak belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya daripada nas oleh persamaan µillah iaitu sebab musabab. Qias merupakan salah satu cabang daripada ilmu mantiq yang diguna pakai oleh ulama dalam memahami al-Quran dan alHadis yang jawamiul jawaamik. Setiap zaman akan ada hukum baru atau hukum kontemporari maka qias memainkan peranan penting dalam menentukan halal dan haramnya. Jika hukum usul haram maka hukum yang diqiaskan juga haram seperi diqiaskan beras dengan gandum di dalam hukum riba kerana illah (sebab) yang sama iaitu makanan. Mengembalikan dalam ayat di atas bermaksud menyamakan keduanya yang diqias kepada yang usul (yang kena qias) pada hukum. Untuk mudah difahami ialah perkataan yang sedikit tetapi membawa maknanya yang luas.W menyebut gandum tetapi kerana illah beras iaitu makanan seperti gandum maka hukumnya sama. Ijma¶ dan qias merupakan sumber hukum yang digunakan oleh ulama mujtahid di dalam menetapkan sesuatu permasalahan. Terdapat 2 jenis ijma¶ iaitu sarih dan sukuti.A. Bukan ijma¶ sahabat sahaja tetapi ijma¶ sekalian mujtahid yang lain daripada sahabat juga wajib diikuti samada mengerjakan ibadah ataupun dunia.3 Al-ijma¶ dan Qias Ijma¶ ialah kata sepakat semua ulama¶ Islam yang mujtahid pada suatu masa selepas wafatnya Rasulullah S.A.W mengenai sesuatu hukum syari¶ah.4. Qias mengembalikan cabang kepada usul dengan sebab illah (sebab) yang sama. Walapun di dalam hadis Nabi S.

4.tidak menghukum pencuri kerana kebuluran semasa kemarau panjang dengan hukuman hadd kerana atas dasar keadilan dan kasih sayang dan dalil daripada al-Hadith bahawa Islam tidak menyusahkan umatnya.4 Istihsan Istihsan menetapkan sesuatu hukum terhadap sesuatu persoalan ijtihadiyah atas dasar prinsip-prinsip umum ajaran Islam seperti keadilah. hukum dijalankan dengan adil dan saksama. Penggunaan istihsan ini dapat member kehidupan yang baik kepada umat Islam dalam hal hukum. .a. kasih sayang dan lain-lain.tetapi ia disyaratkan selari dengan al-Quran dan al-Hadis kerana hukum asalnya terdapat di dalam al-Quran tetapi diqiaskan perkara-perkara yang baru kepada hukum yang sudah ada di dalam al-Quran dan al-hadis dan ijmak yang kita telah bincangkan tadi. segala masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah. akan timbul pelbagai permasalahan yang baru yang memerlukan ulamak menentukan hukum. Dengan cara ini. Hal ini kerana. Oleh itu. Contohnya Saidina Umar r. sesebuah tamadun akan berkembang dari masa ke semasa jadi. Inilah yang dikatakan ijma¶ dan qias menjadi sumber tamdun Islam. Jadi dengan penggunaan istihsan ini. Sesungguhnya Islam ini mudah dan tidak menyusahkan umatnya. Kaedah ini sedikit berbeza daripada mashalih al-mursalah kerana ia mempertimbangkan dasar kemaslahatan itu dengan disertai dalil al-Quran dan AsSunnah yang umum. hukum-hukum baru boleh ditentukan dengan menggunakan qias.

Sudah menjadi fitrah semulajadi manusia yang memerlukan agama dan mereka bebas memilih agama mereka masing-masing. Islam juga menyebut larangan membunuh dan membunuh diri. Agama Islam ini mudah dan tidak memaksa. Firman Allah.0 Prinsip-prinsip tamadun Islam Prinsip tamadun Islam yang pertamanya ialah memelihara agama. Dalam Islam. Dalam waktu yang sama Islam menggalakkan dan sentiasa memberi ruang dan kesempatan untuk semua pihak yang berbeza agama ini berinteraksi bagi berbincang tentang fahaman masing-masing yang tidak bertentangan dengan prinsip agama masing-masing supaya lahir suasana yang harmoni dan saling hormatmenghormati. sikap saling hormat menghormati di antara satu sama lain yang berlainan agama adalah sebahagian daripada ajaran Islam yang wajib dilaksanakan. Ini menunjukkan bahawa kehidupan bermasyarakat sangat penting dan kita harus mengenali sesama kita. Prinsip toleransi beragama.2. Ini jelas menunjukkan betapa tamadun Islam sesuai diamalkan di dalam masyarakat majmuk kerana Islam sentiasa menekankan kepentingan mendalami ilmu agama dan mengamalkannya demi menjamin keharmonian masyarakat di samping kesucian agama yang akan tetap terpelihara. Dengan cara tersebut. kebebasan beragama.maka ertinya orang itu telah . ³ Barangsiapa yang membunuh seorang manusia bukan kerana hukuman pembunuhan atau kerana membuat bencana dalam negeri. manusia akan hidup dalam keadaan aman dan bahagia. Islam menyediakan cara hidup bermasyarakat berbilang kaum dan agama. Sekiranya semua pihak yang berlainan agama ini benar-benar memahami agamanya tentu mereka akan mengamalkan ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya. ³tiada paksaan dalam beragama´ . umatnya perlu menyerahkan diri kepada Allah dengan mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan larangan. Kesimpulannya setiap penganut agama mestilah memahami dengan sebaik-baiknya ajaran agama yang dianutinya dan beramal dengannya. Ini membawa erti setiap manusia atau umat Islam perlu memelihara jiwa mereka dan jiwa orang lain. Firman Allah SW dalam surah Al Baqarah. Prinsip yang kedua ialah memelihara nyawa dan jiwa. Dengan cara ini tidak akan timbul perasaan mahmudah dalam diri masing dan tidak akan berlaku pergaduhan yang boleh membawa kepada pembunuhan.

Firman Allah dalam Surah Al Maidah 5:90. agama Islam telah mengharamkan meminum minuman keras. Islam mewajibkan umatnya berusaha untuk mempertahankan nyawa. Islam juga mengesyorkan memegang makanan dengan tangan kanan.membunuh manusia seluruhnya. berkorban untuk berhala.´ Dalam al-Quran telah menyatakan kebaikan pengambilan madu lebah untuk menjaga kesihatan tubuh badan sebagai ubat yang paling mujarab. Oleh itu. Contohnya dalam bidang perubatan. Seterusnya pula ialah memelihara akal. dengan minuman keras tersebut. seseorang itu boleh hilang pertimbangan dan akan melakukan sesuatu di luar jangkaan.termasuk perbuatan syaitan. Janganlah kita berfikir singkat dan mengambil jalan mudah dengan membunuh diri sebagai jalan penyelesaian masalah kerana Allah membenci orang yang membunuh diri. Agama telah menetapkan hukum bukan untuk menyusahkan umatnya tetapi untuk memberi yang terbaik bagi kehidupan mereka. . kita harus pandai membezakan yang mana baik dan yang mana buruk. sesungguhnya minuman arak. Bagaimana kita sebagai umat Islam untuk memelihara akal kita sendiri? Islam telah mengajar tentang cara memilih makanan dan minuman yang baik untuk kesihatan tubuh dan akal fikiran. mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji. walau pada awalnya hukumnya haram ia boleh dilakukan. Ia pastinya bersesuaian dan mudah diterima di kalangan masyarakat majmuk. kita harus bijak mencari jalan penyelesaiannya sekiranya kita menghadapi sebarang masalah..´ surah al-Maidah 5:32. tangan kanan mengandungi kimia yang membantu penghadaman makanan. ubat berbentuk cecair yang digunakan untuk merawat penyakit jantung adalah diambil dari babi yang kita sedia maklum akan hukum haramnya. Hal ini kerana. Islam telah mengharamkan minuman keras kepada umatnya bagi memelihara akal mereka. Sekiranya sesuatu perkara atau perbuatan itu boleh menyelamatkan nyawa. Jadi. Setiap masalah atau penyakit yang kita hadapi pasti ada penyelesaianya dan ada penawarnya. berjudi.agar kamu mendapat keberuntungan. Maka jauhilah perbuatan itu. Mereka sudah tidak dapat berfikir dengan waras dan bertindak atas kehendak nafsu. ³Wahai orang yang beriman. Oleh itu. Tubuh badan yang sihat akan menjamin akal yang sihat ke arah membina negara dan menegakkan agama. Hal ini kerana. namun jika ia dapat menyelamatkan nyawa pesakit ia adalah dibenarkan.

Islam telah mensyariatkan perkahwinan untuk kita memelihara maruah dan keturunan. kita perlu menjaga harta kita daripada kerosakkan. mereka tidak dibenarkan berpoligami tetapi lelaki dan perempaun dibenarkan bersekedudukan. Selain daripada perkahwinan. potonglah tangan kedua-duanya sebagai pembalasan daripada apa yang mereka kerjakan dan sebagai seksaan daripada Allah´. Hal ini diperjelaskan oleh Allah S. Akibat daripada itu. prinsip tamadun Islam yang seterusnya ialah memelihara harta. Dengan perkahwinan ini dapat menghindari daripada melakukan maksiat seterusnya dapat menjaga maruah diri dan keluarga. Islam juga mensyariatkan poligami yang mana dapat membantu golongan wanita yang berada di dalam kesusahan. tamadun Islam mengharamkan sebarang bentuk pencurian daripada sekecil-kecil harta seperti jarum hinggalah sebesar-besarnya. Tiada sesiapa berhak mengambil tanpa izin pemiliknya. prinsip dalam tamadun Islam ini boleh digunakan pakai oleh masyarakat lain untuk memelihara maruah dan keturunan mereka. . ini jelas menunjukkan bahawa Islam sangat menitikberatkan umatnya menjaga harta mereka masing-masing. Untuk memelihara keselamatan harta benda yang menjadi hak milik halal bagi individu. ³Lelaki dan perempuan yang mencuri. Islam telah mengiktiraf perkahwinan poligami namun ia tidak diwajibkan dan bukan sesuatu yang digalakkan.T. Di samping itu juga. prinsip tamadun Islam juga ialah memelihara maruah dan keturunan.T dalam ayat surah Al-Maa¶idah 5:38 terjemahannya. Setiap individu berhak mencari rezeki masing-masing serta berusaha untuk mendapat. Ini bermakna.poligami dibenarkan demi untuk menjaga zuriat yang bakal dilahirkan. Ini sangat berbeza dengan fahaman negara lain.W. mengumpul dan menggunakan harta benda mereka secara bebas mengikut kemampuan masing-masing selagi tidak melanggar norma masyarakat dan agama. Sebagai contoh masyarakat di barat. Bagi mereka yang memelihara harta mereka akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah S.Selain itu. lahirnya anak luar nikah dan boleh terjadi merebaknya penyakit berjangkit seperti AIDS dan lain-lain lagi.W. Harta atau kekayaan yang diperoleh dari usaha sendiri dengan cara yang halal berhak dipelihara dan dipertahankan. Sekiranya kita menjaganya dengan baik kita boleh mengelakkan pembaziran untuk membeli yang baru. Justeru.

kita dapat hidup dengan aman dan harmoni kerana mendapat keberkatan dari-Nya. pergaduhan malah hubungan yang wujud dalam setiap kehidupan sama ada yang bersifat peribadi mahupun kemasyarakatan berasaskan tolong menolong dan hormat menghormati.0 Matlamat tamadun Islam Matlamat tamadun Islam yang pertama ialah menjaga hubungan dengan Allah S.s. Sekiranya kita hidup dalam masyarakat dan saling bantu-membantu dan hormat-menghormati.W. Yang seterusnya ialah menjaga hubungan manusia dengan manusia. hubungan ini merupakan hubungan yang paling tinggi dan mulia dalam kehidupan manusia. dalam agama Islam.T dalam menjamin agar tidak timbul kezaliman. kita di dunia ini merupakan keluarga. terdapat rukun Islam dan rukun iman yang setiap penganut agama Islam patuhi dan ikuti.T.5. Oleh itu. mengatasi hubungan yang wujud antara manusia sesama manusia atau makhluk lain. Dalam konteks agama Islam terdapat sistem kemasyarakatan.W.W. Bagaimana dikatakan menjaga hubungan dengan Allah? Menjaga hubungan dengan Allah S. Ini adalah kerana masyarakat muslim adalah masyarakat yang terbentuk berdasarkan konsep kesatuan ummah. Jadi kita perlu menjaga hubungan sesama kita kerana kita adalah saudara yang datang dari satu jiwa. Ini menunjukkan bahawa. Islam mementingkan kemasyarakat dalam menjamin kesejahteraan hidup di dunia ini. kita akan disenangi oleh masyarakat dan kita mudah untuk meminta bantuan mereka sekiranya menghadapi masalah. Hubungan ini merupakan hubungan yang melibatkan hubungan hamba dengan Pencipta.T dari satu keturunan iaitu nabi Adam a. kita dapat mendekatkan diri Pencipta dan kita akan sentiasa berhati-hati dengan apa yang kita akan lakukan kerana kita memepunyai Pencipta yang akan menghakimi setiap tindak-tanduk yang kita lakukan. Justeru dalam perhubungan kita seharian perlulah mengikut aturan yang telah ditentukan oleh Allah S.W.W.T ialah boleh dibuktikan dengan melakukan ibadat yang telah ditetapkan dan meninggalkan larangan yang telah termaktub didalam al-Quran.T. Hubungan ini boleh dipelihara jika kita tidak mengingkari suruhan dan larangan Allah S. Ibadat-ibadat yang boleh dilakukan antaranya ibadat umum dan khusus. Ini menjadikan masyarakat Islam sebuah masyarakat yang . Dengan melakukan ibadat ini. Manusia diciptakan oleh Allah S. Dengan menjaga hubungan kita dengan Pencipta ini.

W. Bagi masyarakat muslim. tidak bersifat perkauman. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya).´ Menurut Islam.W.W. Firman Allah S. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuanNya Yang terakhir ialah menjaga hubungan dengan alam sekitar. Allah S. di samping berbuat baik kepada sesama manusia. sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku (puak) supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra anatara satu sama lain.T telah memberikan panduanNya kepada manusia berhubung dengan hubungan yang sepatutnya dengan alam.T dalam Surah alA¶raf ayat 56 yang bermaksud : ´Janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi setelah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. tidak bersifat kebangsaan serta tidak terbatas dalam lingkungan sempadan geografi dan politik.T di muka bumi ini telah dipertanggungjawabkan untuk memelihara alam ini.W.W. manusia dan alam adalah makhluk ciptaan Allah S.berbentuk sejagat. Firman Allah dalam surah al-Hujurat ayat 13 bermaksud : ´ Wahai umat manusia. Semua kita adalah sama dan mengapa kita perlu membangga diri dengan orang lain.T namun manusia diberikan taraf lebih tinggi berbanding dengan makhluk lain lantaran kelebihan akal dan tanggungjawab sebagai khalifah.W. Janganlah hubungan dengan manusia lain agar hidup kita lebih selesa. hanya satu ukuran yang mendapat tempat di sisi Allah S. kerana kita dari satu keturunan yang sama. Manusia sebagai khalifah Allah S.T telah mencipta alam semesta ini untuk dinikmati oleh makhluk ciptaanNya. dan berdoalah kepadaNya dengan perasaan bimbang (kalau-kalau tidak diterima). Manusia perlu memelihara dan memulihara alam sekitar mengikut peraturan-peraturan Allah S. Allah S.T iaitu ketakwaan kepadaNya. Manusia yang mengusahakan sesuatu yang boleh membawa kpd kesejahteraan di muka bumi melalui sumber alam .T.W.

masa dan keadaan. melaksanakan tanggungjawab dengan sebaiknya serta mendapat keampunan dan keredhaan Allah S. Itulah yang dikatakan manusia yang tidak tahu bersyukur dengan apa yang tekah diberikan kepadanya.T kurniakan kepada kita. Seterusnya adalah untuk melahirkan manusia yang kenal dirinya dan arah tujuan. Kita salah menggunakan akal yang telah Allah S. alam sekitar dibiarkan tercemar dan berlaku pemusnahan di san sini. Matlamat pembinaan tamadun Islam ini juga adalah selari dengan penurunan kitabkitab Allah dan pengutusan para rasulNya iaitu untuk melahirkan manusia yang mentauhidkan dan mengabdikan Allah dalam seluruh kehidupannya. selain itu. Matlamat pembinaan tamadun Islam adalah untuk melahirkan manusia yang mempunyai kepercayaan yang betul iaitu percaya kepada kekuasaan Allah S. Di manakah tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini.W.W. .T.yang sedia ada dan tidak melakukan perkara yang merosakkan alam sekitar.T.W. Seperti yang kita lihat sekarang. matlamatnya ialah melahirkan manusia yang dapat bertanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi ini. Selain daripada itu. matlamat tamadun Islam juga adalah untuk melahirkan manusia yang mempunyai cara hidup yang tersusun dan bersistem sesuai dengan setiap tempat.

Tamadun Islam tidak terikat kepada bangsa tertentu. tamadun India. akhlak. tempat dan tempoh tertentu bahkan ia milik seluruh manusia yang berpegang kepada ajaran Islam. Sumber matlamat dan tujuan kehidupan manusia telah ditetapkan oleh Allah.0 Penutup Tamadun Islam adalah tamadun yang didasari oleh nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan. Realistik dari segi mengambil kira hubungan dengan alam sejagat atas dasar bahawa alam merupakan suatu hakikat yang berlaku di dunia nyata yang menunjukkan hakikat kewujudan Allah. ketiga-tiga hubungan berkait rapat dengan kehidupan manusia itu sendiri. Iaitu dengan mengawasi seluruh kegiatan manusia agar tidak bercanggah dengan ajaran Allah. hubungna manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan alam sekitar. Perkembangan tamadun Islam berpegang kepada konsep ummah dan tidak disandarkan kepada sesuatu bangsa atau kawasan.W. dan tamadun Parsi. Kurangnya salah satu dari hubungan ketiga-tiga ini maka tidak akan lengkap hidup. Tanggungjawab manusia ialah sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Tamadun Islam mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk undang-undang. Tamadun Islam sangat mementing hubungan dengan Pencipta iaitu Allah S. . tamadun mesophotamia. Keterbukaan Tamadun Islam membolehkan ia mudah diterima oleh kebanyakan manusia. Hal ini kerana. hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan makhluk lain serta hubungan antarabangsa. hubungan dengan Allah. Tamadun Islam dapat menerima malah menggalakkan penerusan unsur-unsur baik yang terdapat pada tamadun lain selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. akidah.6.T. Islam sentiasa meletakkan manusia di tingkat kesempurnaan yang paling tinggi dan yang dapat dicapai. Berbeza dengan tamadun lain seperti tamadun Cina. Al-Quran menjadi sumber dan pedoman kepada kegiatan hidup manusia. Mereka akan merasa kekurangan.

W. ramai manusia yang terus-menerus menentang serta membantah pengajaran-pengajaran Allah S. Sejarah Islam telah menunjukkan bahawa keistimewaan yang terkandung dalam Islam telah mampu membentuk satu tamadun yang mengangkat tinggi martabat manusia. Kemudian wahyu itu diperkuatkan dengan perlantikan rasul-rasul yang bermula dengan Nabi Adam a.1. ialah µHadharah¶ bererti peradaban. dunia dan akhirat.W.a. µThaqafah¶ pula bererti kebudayaan dan di dalam bahasa Inggeris disebut µcivilization¶.T.0 Pengenalan Tamadun ialah perkataan Arab yang berasal dari kata kerja µmaddana¶ yang bererti membangunkan atau memodenkan sesuatu. Tujuannya untuk menegakkan kepercayaan Tauhid (kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa).T. Akhirnya . Dalam perjalanan sejarah tamadun manusia yang panjang. µUmran¶ yang bererti kemajuan.s.T.T dan menjauhkan diri dari laranganNya.W.W. memahami dan melaksanakan segala arahanNya. Risalah Islam yang diturunkan kepada rasul-rasul adalah sesuai dengan zaman. lalu dengan kasih sayang dan belas kasihan Allah S. menuju kesejahteraan hidup.T. Beberapa perkataan lain yang sama erti dengan perkataan tamadun. terpengaruh dengan hawa nafsu yang liar dan mengajar mereka supaya mematuhi segala ajaran Allah S.T yang dibawa oleh utusan Allah S.W. Ia merupakan pemberitahuan dan peraturan yang diwahyukan oleh Allah S. jumlah manusia dan kebudayaan umat ketika itu.w. menghindarkan mereka dari syirik kepada Allah S. dunia dan akhirat.W.s dan berakhir dengan Nabi Muhammad s. Islam diturunkan kepada manusia untuk membimbing mereka ke jalan yang benar supaya mereka mencapai kesejahteraan hidup. Islam mula diperkenalkan kepada manusia pertama iaitu Adam a. Dia telah menurunkan kitab-kitab agar manusia dapat membaca. Tamadun Islam telah muncul dan menempa kegemilangan yang tiada tolok bandingnya lantaran kesyumulan dan kesepaduan Islam itu sendiri yang menjadi intipati kepada tamadun Islam.

tamadun Islam telah berjaya mendepani zaman dan menjadi rujukan kepada pembinaan tamadun manusia sehinggalah ke hari ini. .

0: Konsep asas tamadun.KONSEP ASAS TAMADUN ISLAM DEFINISI SUMBER PRINSIP MATLAMAT TAMADUN TAMADUN ISLAM Rajah 1. .

seni bina.0: Definisi tamadun . kesenian. PROFES OR M.DEFINISI TAMADUN BAHASA ARAB TAMADUN: dari perkataan bahasa arab 'tamaddun' bererti kehalusan budi bahasa dan kesopanan tingkah laku ‡ MADDANA: tamadun kata terbitan dari kata kerja maddana yang bererti pemilihan sesuatu lokasi sebagai tempat tinggal serta membangunkan sesuatu kawasan hingga menjadi suatu perbandaran ‡ MADINAH: lahir dari maddana yang bererti bandar. kesenian dan perbandaran ARNOLD TOYNBEE ‡ suatu sistem masyarakat yand dapat membantu manusia menambah hasil pengeluaran atau produktiviti dan ia mempunyai empat elemen iaitu bahan-bahan ekonomi. agama.J BEG pencapaian manusia dalam bentuk kota. BARAT ‡ pembangunan lahiriah seperti dalam aspek kebudayaan. ‡ MADANIYYAH: peradaban dan kemakmuran hidup yang merujuk kepada kemajuan kebendaan yang dicapai oleh masyarakat. sistem politik. J.A. KAMUS DEWAN ‡ keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran(sosial. skrip. politik dll) yang tinggi peradaban Rajah 2.K FIEBLE MEN ‡ kepandaian dan mengeksploitasi material oleh masyarakat. pengetahuan dan seni. undang-undang dan politik. budaya. penulisan undangundang.

Ibn Khaldun Muhammad Rasyid Redha Abu Bakar Hamzah ‡pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asasi kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang lebih halus dan mempunyai nilai-nilai seni.sama dengan kehidupan manusia dan perkembangan-perkembangan yang lahir daripadanya.DEFINISI TAMADUN ISLAM Prof. Rajah 2. . sama ada sesuatu yang merupakan niskala (abstrak) mahupun yang berupa sekala (material).1: Definisi tamadun Islam. Syed Naquib Al-Attas ‡satu keadaan kehidupan masyarakat yang telah mencapai tahap kehalusan tatasusila dengan mempunyai kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat. tamadun ditegakkan berasaskan kepercayaan agama. sesuatu yang lahir dan berkembang bersama.

.0: Prinsip-prinsip tamadun Islam.MEMELIHARA AGAMA MEMELIHARA HARTA MEMELIHARA NYAWA DAN JIWA PRINSIPPRINSIP MEMELIHARA MARUAH DAN KETURUNAN MEMELIHARA AKAL Rajah 3.

.0: Sumber-sumber tamadun Islam.AS-SUNNAH IJMA' DAN QIAS AL-QURAN SUMBER ISTIHSAN Rajah 4.

Hubungan manusia dengan manusia Hubungan manusia dengan Allah S.0: Matlamat tamadun Islam.T Hubungan manusia dengan alam sekitar MATLAMAT Rajah 5.W. .

Dalam konsep asas tamadun Islam ini mempunyai beberapa tajuk kecil yang lain. Melalui tugasan ini saya perlu mencari mengenai konsep asas tamadun Islam. jadi hal ini telah memudahkan saya dan rakan sekelas yang lain mencari bahan. Beliau telah memberi garis panduan apa yang perlu ada dalam tugasan kami. Kerjasama antara rakan-rakan juga banyak membantu saya menyiapkan tugasan ini. saya dapat juga menyiapkan tugasan ini tanpa sebarang masalah yang terlalu berat. Jelas menunjukkan bahawa sumber-sumber utama tamadun Islam ialah al-Quran dan sunnah. Saya mencuba sebaik mungkin untuk menyiapkan tugasan ini. Selain itu terdapat juga bahagian ciri-ciri serta prinsip-prinsip tamadun Islam. saya mencari maklumat untuk menyiapkan tugasan ini. Setelah menyiapkan bahagian ini. apa yang saya perolehi ialah pelbagai pendapat dari tokoh-tokoh ternama dalam mengemukan pendapat mereka mengenai definisi tamadun. saya lebih memahami mengenai sumber tamadun Islam. Selain itu. . Dalam bahagian ini mengajar saya untuk lebih menghargai adanya tamadun Islam. Akhir sekali. Apabila tugasan ini selesai. apa yang dapat saya katakan ialah banyak ilmu mengenai tamadun Islam. Seterusnya pula mengenai sumber-sumber taamdun Islam. Pembahagian yang pertama ialah melalui definisi. Saya juga berbincang bersama rakan sekelas untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Setelah mencari bahan mengenai definisi tamadun Islam.REFLEKSI Melalui tugasan ini. pensyarah pembimbing juga telah banyak memberi panduan kepada saya. selepas pensyarah menyerahkan tugasan. Pelbagai pendapat yang diutarakan dalam menyiapkan tugasan ini.

Tamadun Islam.net/wanbk/51-definisi-tamadun-islam. INTERNET http://tamanilmu. .com/downloads/RB_Pengajian_Tamandun_Islam_2. http://www. Abdullah Hj. Pusat Pendidikan Islam ITM.pdf. Kuala Lumpur. Dilayari pada 2 Mac 2010. Shah Alam. Tamadun Islam. Fajar Bakti Sdn Bhd. Siri Sejarah Fajar Bakti. (1993). Penerbit Fajar Bakti. Pengantar Masyarakat Islam. Sivachandralingam Sundara Raja Ayadurai Letchumani. W. W. Kuala Lumpur. (1990).slideshare. Daud. Tamadun Islam dan Tamadun Alam Melayu serta Sumbangannya kepada Dunia. Selangor. Mustafa Haji Daud (1993). Dewan Bahasa dan Pustaka. Mahmood (1997). Kuala Lumpur.BIBLIOGRAFI BUKU Ab. Utusan Publications & Distributors. Alim Abdul Rahim dan Syed Idrus Syed Mohamad (1995). Mustafa Hj. Dilayari pada 2 Mac 2010.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful