KONSEP ASAS TAMADUN ISLAM 2.

0 Definisi tamadun Maksud tamadun dari segi bahasa arab iaitu membawa kepada 4 istilah yang digunakan. Empat istilah tersebut ialah tamadun, umran, hadarah dan madaniyyah. Perkataan tamadun yang ditulis dalam bahasa Melayu diambil dari perkataan bahasa Arab iaitu µtamaddun¶ yang membawa makna kehalusan budi bahasa dan kesopanan tingkah laku. Perkataan tamadun ini telah diperkenalkan oleh Jurji Zaydan dalam bukunya yang bertajuk µTarikh Al-Tamadun Al-Islami¶ bertarikh 1902-1906. Sekiranya diberi penjelasan dari sudut semantik, perkataan tamadun merupakan kata terbitan daripada kata kerja µmaddana¶. Maddana membawa erti pemilihan sesuatu lokasi sebagai tempat tinggal serta membangunkan sesuatu kawasan hingga menjadi suatu perbandaran. Madinah pula lahir daripada perkataan maddana yang bererti bandar. Seterusnya madaniyyah ialah peradaban dan kemakmuran hidup yang merujuk kepada kemajuan kebendaan yang dicapai oleh masyarakat. Konsep ini telah diperkenalkan oleh Abu Nasir al-Farabi (abad ke-11). Menurut Profesor M.A.J Beg, tamadun merupakan pencapaian manusia dalam bentuk kota, skrip, kesenian, seni bina, agama, undang-undang dan politik. (Beg,1985(b):20). Daripada yang telah didefinisikan oleh Profesor M.A.J Beg diatas, terbinanya sesebuah tamadun itu dengan terbentuknya sebuah kota, mempunyai ciriciri kesenian dalam tamadun tersebut, mempunyai pegangan agama yang dianuti oleh setiap masyarakat di dalamnya, terbentuknya undang-undang serta politik yang menjadi penanda aras kepada pembentukan sesuatu masyarakat dalam sesebuah tamadun. Maksud tamadun dari sudut Barat pula ialah dikaitkan dengan pembangunan lahiriah seperti dalam aspek kebudayaan, penulisan undang-undang, kesenian dan perbandaran. Pencapaian lahiriah ialah kayu ukur kemajuan dalam sesebuah masyarakat. Pembangunan lahiriah pula ialah proses perkembangan tamadun. Keduadua pencapaian dan pembangunan lahiriah ini penting dalam menentukan jatuh bangunnya tamadun tersebut. Tanpa pencapaian lahiriah, masyarakat dalam tamadun tersebut sudah tentu tidak dapat mencapai pembangunan lahiriah. Hal ini kerana,

sekiranya sesebuah tamadun tersebut tidak maju, bagaimana ia untuk terus berkembang dan bagaimana masyarakatnya akan meningkat maju. Daripada pendapat tokoh Barat pula, menurut Arnold Toynbee, tamadun ialah suatu sistem masyarakat yand dapat membantu manusia menambah hasil pengeluaran atau produktiviti dan ia mempunyai empat elemen iaitu bahan-bahan ekonomi, sistem politik, pengetahuan dan seni. Berdasarkan pendapat tersebut, kita dapat lihat bahawa keempat-empat elemen tersebut saling berkait rapat untuk mewujudkan satu sistem masyarakat yang mana mereka boleh menambahkan hasil pengeluaran atau produktiviti yang dapat meningkatkan kemajuan mereka. J.K Fieblemen pula berpendapat bahawa tamadun ialah kepandaian dan mengeksploitasi material oleh masyarakat. Dengan perkataan lain, proses masyarakat terhadap material dengan sendiri menjadikannya barang baru bagi keperluan tertentu. Menurut Kamus Dewan Edisi baru 1989 halaman 1274, tamadun bermaksud keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran(sosial, budaya, politik dll) yang tinggi peradaban; 2. negara dan penduduknya yang telah mencapai kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran (sosial, budaya, politik dll ) yang tinggi; 3. Budaya, cara hidup orang-orang (negara, kawasan atau sesuatu zaman) tertentu, peradaban; 4. keadaan pemikiran (budaya dan moral ) yang halus, peradaban. Ringkasnya tamadun ialah perkembangan kemajuan yang lebih baik termasuk dari segi fizikal dan spiritual.

2.1Definisi tamadun Islam Menurut Prof. Syed Naquib Al-Attas, tamadun Islam sebagai satu keadaan kehidupan masyarakat yang telah mencapai tahap kehalusan tatasusila dengan mempunyai kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat. Ini membawa maksud bahawa kehidupan masyarakat perlu mempunyai budi bahasa yang baik dan halus dan mempunyai kebudayaan. Selain itu, Ibn Khaldun pula berpendapat bahawa tamadun Islam sebagai pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asasi kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang lebih halus dan

Lahirnya tamadun Islam itu dengan adanya kehidupan manusia yang berkembang dari segi fizikal mahupun kebendaan. Rasionalnya semua tamadun di dunia ini ditegakkan berasaskan kepercayaan agama. Hal ini menunjukkan bahawa sesuatu tamadun itu berkembang. agama adalah asas tamadun. peralatan rumahtangga dan sebagainya. Sesuatu tamadun itu dianggap berjaya apabila pencapaian manusia sudah melebihi keperluan asas mereka. sama ada sesuatu yang merupakan niskala (abstrak) mahupun yang berupa sekala (material). Muhammad Rasyid Redha pula mempunyai pendapatnya yang tersendiri. Kekuatan rohani mampu untuk mendorong peningkatan pembangunan dan kemajuan fizikal.mempunyai nilai-nilai seni. Bagi beliau. Ini termasuk keperluan kepada bahan-bahan makanan. Tamadun Islam juga merupakan kemuncak pembangunan yang berkait dengan peningkatan kemewahan. . Ini bermakna. pegangan agama itu sangat penting dalam menentukan jatuh bangunnya sesuatu tamadun itu. keindahan suasana dan minat kepada pelbagai aspek industri yang boleh mempertingkatkan kualitinya.sama dengan kehidupan manusia dan perkembanganperkembangan yang lahir daripadanya. Ini kerana peningkatan unsur maknawi (spiritual) akan mendorong kebangkitan fizikal. Abu Bakar Hamzah mendefinisikan tamadun Islam ialah sesuatu yang lahir dan berkembang bersama. Hal ini kerana apabila sesebuah tamadun itu sudah mencapai tahap kemuncak pembangunan maka manusia juga mampu untuk meningkatkan pencapaian mereka terhadap keperluan asas sehingga dapat menghasilkan sesuatu daya cipta yang baru. Peningkatan atau kemusnahan sesuatu tamadun itu bergantung kepada keteguhan pegangan agama atau sebaliknya.

0 Sumber-sumber tamadun Islam 4. Ini jelas menunjukkan bahawa dalam al-Quran telah meliputi segala aspek untuk membina sesebuah tamadun yang lengkap dan sempurna. Perkara ini diakui oleh sasterawan Arab jahiliah yang sangat mahir dengan balaghah.T. tempat dan keadaan. Syariah yang dibawa dalam al-Quran lengkap dan menyeluruh untuk semua manusia. tempat dan zaman. ditulis dalam mashaf. jiran. ekonomi. prinsip serta hukum untuk membimbing manusia bagi mencapai perhubungan dan kesempurnaan hidup. Ini menunjukkan bahawa al-Quran bersifat menyeluruh dan lengkap untuk semua tidak mengira masa. Al-Quran daripada sudut bahasa bermaksud µbacaan¶ dan perkataan al-Quran berasal daripada perkataan arab µal-qira¶ah¶. Manakala daripada sudut istilah al-Quran ditakrifkan sebagai kalam Allah SWT yang bermukjizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat jibrail.T sebagai khalifah bagi AllahS.1 Al-Quran Al-Quran merupakan sumber utama tamadun Islam. Al-Quran dijamin oleh Allah S. mereka sendiri gagal untuk menandingi keindahan masih sejak ia diturunkan hingga ke hari ini. negara. diriwayatkan secara mutawatir dan menjadi ibadat bagi sesiapa yang membacanya.4. Al-Quran juga terpelihara dari sebarang penyelewengan yang dilakukan oleh manusia atau jin.W. Dalam al-Quran bukan sahaja mengatur cara hidup untuk diri individu malah meliputi keluarga. dasar. Al-Quran juga merupakan mukjizat yang menerangkan tatacara bagaimana manusia yang diamanahkan oleh Allah S.W. Keluasan dan kedalaman ilmunya tidak terjangkau oleh pemikiran manusia. Tamadun Islam tegak di atas dasar Ilahi yang terpancar di dalam al-Quran mengandungi segala nilai. suasana. Keunggulan al-Quran bergantung kepada mukjizat bahasanya yang indah dari segi balaghahnya (retorika).W. teknologi dan antarabangsa. Ia juga merangkumi konsep membentuk serta mentadbir alam sejajar dengan kehendak .T terpelihara sehingga hari kiamat. masa. Masih banyak ilmu yang terdapat di dalam al-Quran yang belum dihurai oleh manusia.

Oleh itu. Al-quran juga telah menceriatakan segala perkara yang berlaku sama yang telah. moral. Hal ini boleh menjadi peringatan kepada pengikut-pengikut supaya sentiasa tidak lupa kepada pencipta mereka. Al-Quran bertindak sebagai penghubung manusia dengan perkembangan selaras dengan kehidupan dan senantiasa memenuhi keperluan manusia serta mampu menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi. al-Quran menjadi dasar utama pembentukan tamadun Islam.ketuhanan. sejarah manusia dan lain-lain lagi. Al-quran merupakan sumber yang lengkap untuk kehidupan setiap pengikutnya. . fakta-fakta sains. asas pandangan. semasa atau akan datang. pengetahuan tentang perkara ghaib.

syariah dan akhlak telah menjadi contoh dalam pembinaan tamadun Islam ini. Segala perkataan. perbuatan dan pengakuan serta sifat kejadian. sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi Rasul. Al-Quran bersifat umum.A. prinsip. apabila ibunya disembelih seperti lembu.A. Yang teralhir ialah menjelaskan hukum Al-Quran. Al-sunnah melengkapi al-Quran dengan 4 cara iaitu yang pertamanya mentafsirkan hal yang umum seperti cara menunaikan ibadat sembahyang. haji dan lain-lain lagi. ayat al-Quran adanya berbentuk umum dan mutlak. Ada juga cabang hukum yang tidak di sentuh oleh Al-Quran.W kerana tanpa perntafsiran itu sukar untuk umat Islam memahaminya.tabiin dan seterusnya sehingga ditulis oleh ulama¶ Hadis.A. memerlukan perntafsiran daripada Rasulullah S. ekonomi. mengaji dan sebagainya merupakan amalan yang mudah diajar melalui pemerhatian manusia lain kepada Rasul S.4.A.2 As-sunnah As-sunnah merupakan segala yang disandarkan kepada Rasullulah S.akhlak dan riwayat hidup baginda. konsepsi dan menyeluruh. Oleh itu. Sebagai contoh yang mudah. Yang keduanya pula ialah membataskan hukum yg belum ditetapkan batasnya oleh Al-Quran. mengajar solat. As-sunnah menjadi ikutan manusia memandangkan Rasullullah merupakan idola kepada manusia dari dahulu sehingga kini. perbuatan dan pengakuan Rasulullah dalam membina masyarakat dan kerajaan di dalam pelbagai bidang seperti politik. as-sunnah juga bertindak sebagai pentafsir al-Quran. Sebagai contoh hukum anak binatang yang masih didalam kandungan ibunya. Selain itu.A.´ . Selain daripada itu. pendidikan dan hubungan sosial berasaskan akidah. zakat. Seterusnya ialah mengkhususkan sesuatu hukum yg umum. As-sunnah diperlukan untuk menghuraikan prinsip & konsep umum & menyeluruh dari Al-Quran. Telah diriwayatkan daripada Rasullulah S.W oleh para sahabat .W junjungan kita. Kemudian rasulullah S.W sama ada perkataan. Hal ini kerana.W telah menjelaskan seperti berikut: ³Sembelihan janin (anak dlm kandungan)mengikut sembelihan ibunya. as-sunnah juga berperanan dalam tambahan hukum al-Quran.

Ia merupakan sumber inspirasi umat Islam untuk membentuk. semua sudut tamadun Islam dicorakkan di atas acuan al-Quran dan asSunnah. tetapi tidak boleh digolongkan sebagai tamadun Islam kalau bertentangan dengan sumber-sumber ini. syariah dan akhlak untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia. As-sunnah juga menjelaskan dan menerangkan perkara berkaitan dengan perintah dan larangan Allah di dalam al-Quran. Sesuatu pembaharuan yang dibuat boleh dikatakan tamadun. . Al-Quran menggariskan prinsip-prinsip asas. Pelaksanaannya ditunjukkan oleh Rasulullah s. membangun dan mengembangkan tamadun mereka.Ini bermaksud. dan para ulama selepas baginda.a. As-sunnah menjadi pelengkap kepada hukum-hukum yang belum dijelaskan secara terperinci dalam al-Quran. telah berlaku penambahan hukum al-Quran yang menghalalkan sembelihan binatang ternakan iaitu anak yang masih berada dalam kandungan ibunya sebagai halal dimakan apabila ibunya disembelih mengikut syarak. Ringkasnya. kemudian dihurai dan diperincikan oleh as-Sunnah.w. Daripada al-Quran dan as-Sunnah dicerakinkan akidah.

Jika hukum usul haram maka hukum yang diqiaskan juga haram seperi diqiaskan beras dengan gandum di dalam hukum riba kerana illah (sebab) yang sama iaitu makanan. Ayat al-Quran iejaz (ringkas) tetapi sangat luas pengertian begitu juga dengan kalam Nabi S. Walapun di dalam hadis Nabi S.W mengenai sesuatu hukum syari¶ah.4. Bukan ijma¶ sahabat sahaja tetapi ijma¶ sekalian mujtahid yang lain daripada sahabat juga wajib diikuti samada mengerjakan ibadah ataupun dunia. Walaupun qias menggunakan akal . Terdapat 2 jenis ijma¶ iaitu sarih dan sukuti.W yang kita panggil sebagai hadis atau sunnah sehingga jika dikumpul tafsiran µbasmalah¶ sahaja sudah tentu kita tidak mampu untuk menghabiskan dalam masa satu hari bahkan sebulan Tanpa ijmak dan qias hukum Islam menjadi jumud kerana terbatas kepada apa yang disebut secara zahir di dalam al-Quran tanpa merujuk kepada makna disebaliknya sedangkan al-Quran merupakan panduan hidup sehingga hari kiamat. Setiap zaman akan ada hukum baru atau hukum kontemporari maka qias memainkan peranan penting dalam menentukan halal dan haramnya. Qias pula ialah menyandarkan sesuatu yang tidak belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya daripada nas oleh persamaan µillah iaitu sebab musabab. Qias mengembalikan cabang kepada usul dengan sebab illah (sebab) yang sama. Mengembalikan dalam ayat di atas bermaksud menyamakan keduanya yang diqias kepada yang usul (yang kena qias) pada hukum.3 Al-ijma¶ dan Qias Ijma¶ ialah kata sepakat semua ulama¶ Islam yang mujtahid pada suatu masa selepas wafatnya Rasulullah S.A. Untuk mudah difahami ialah perkataan yang sedikit tetapi membawa maknanya yang luas.A.W menyebut gandum tetapi kerana illah beras iaitu makanan seperti gandum maka hukumnya sama.A. Qias merupakan salah satu cabang daripada ilmu mantiq yang diguna pakai oleh ulama dalam memahami al-Quran dan alHadis yang jawamiul jawaamik. Ijma¶ dan qias merupakan sumber hukum yang digunakan oleh ulama mujtahid di dalam menetapkan sesuatu permasalahan.

tetapi ia disyaratkan selari dengan al-Quran dan al-Hadis kerana hukum asalnya terdapat di dalam al-Quran tetapi diqiaskan perkara-perkara yang baru kepada hukum yang sudah ada di dalam al-Quran dan al-hadis dan ijmak yang kita telah bincangkan tadi.a. 4. Dengan cara ini. Jadi dengan penggunaan istihsan ini. Inilah yang dikatakan ijma¶ dan qias menjadi sumber tamdun Islam. Sesungguhnya Islam ini mudah dan tidak menyusahkan umatnya. segala masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah. kasih sayang dan lain-lain. hukum dijalankan dengan adil dan saksama. sesebuah tamadun akan berkembang dari masa ke semasa jadi. Oleh itu. Contohnya Saidina Umar r.tidak menghukum pencuri kerana kebuluran semasa kemarau panjang dengan hukuman hadd kerana atas dasar keadilan dan kasih sayang dan dalil daripada al-Hadith bahawa Islam tidak menyusahkan umatnya. Penggunaan istihsan ini dapat member kehidupan yang baik kepada umat Islam dalam hal hukum. Hal ini kerana. . akan timbul pelbagai permasalahan yang baru yang memerlukan ulamak menentukan hukum. Kaedah ini sedikit berbeza daripada mashalih al-mursalah kerana ia mempertimbangkan dasar kemaslahatan itu dengan disertai dalil al-Quran dan AsSunnah yang umum. hukum-hukum baru boleh ditentukan dengan menggunakan qias.4 Istihsan Istihsan menetapkan sesuatu hukum terhadap sesuatu persoalan ijtihadiyah atas dasar prinsip-prinsip umum ajaran Islam seperti keadilah.

Islam juga menyebut larangan membunuh dan membunuh diri. ³ Barangsiapa yang membunuh seorang manusia bukan kerana hukuman pembunuhan atau kerana membuat bencana dalam negeri. Firman Allah SW dalam surah Al Baqarah.0 Prinsip-prinsip tamadun Islam Prinsip tamadun Islam yang pertamanya ialah memelihara agama. Sudah menjadi fitrah semulajadi manusia yang memerlukan agama dan mereka bebas memilih agama mereka masing-masing. Dengan cara tersebut. Ini menunjukkan bahawa kehidupan bermasyarakat sangat penting dan kita harus mengenali sesama kita. Firman Allah. Dalam Islam. umatnya perlu menyerahkan diri kepada Allah dengan mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan larangan.2. Sekiranya semua pihak yang berlainan agama ini benar-benar memahami agamanya tentu mereka akan mengamalkan ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya. Agama Islam ini mudah dan tidak memaksa. Dalam waktu yang sama Islam menggalakkan dan sentiasa memberi ruang dan kesempatan untuk semua pihak yang berbeza agama ini berinteraksi bagi berbincang tentang fahaman masing-masing yang tidak bertentangan dengan prinsip agama masing-masing supaya lahir suasana yang harmoni dan saling hormatmenghormati. Prinsip toleransi beragama. Ini membawa erti setiap manusia atau umat Islam perlu memelihara jiwa mereka dan jiwa orang lain. ³tiada paksaan dalam beragama´ .maka ertinya orang itu telah . Dengan cara ini tidak akan timbul perasaan mahmudah dalam diri masing dan tidak akan berlaku pergaduhan yang boleh membawa kepada pembunuhan. sikap saling hormat menghormati di antara satu sama lain yang berlainan agama adalah sebahagian daripada ajaran Islam yang wajib dilaksanakan. Kesimpulannya setiap penganut agama mestilah memahami dengan sebaik-baiknya ajaran agama yang dianutinya dan beramal dengannya. manusia akan hidup dalam keadaan aman dan bahagia. Prinsip yang kedua ialah memelihara nyawa dan jiwa. kebebasan beragama. Ini jelas menunjukkan betapa tamadun Islam sesuai diamalkan di dalam masyarakat majmuk kerana Islam sentiasa menekankan kepentingan mendalami ilmu agama dan mengamalkannya demi menjamin keharmonian masyarakat di samping kesucian agama yang akan tetap terpelihara. Islam menyediakan cara hidup bermasyarakat berbilang kaum dan agama.

tangan kanan mengandungi kimia yang membantu penghadaman makanan. sesungguhnya minuman arak. kita harus bijak mencari jalan penyelesaiannya sekiranya kita menghadapi sebarang masalah. Maka jauhilah perbuatan itu. Contohnya dalam bidang perubatan.membunuh manusia seluruhnya. walau pada awalnya hukumnya haram ia boleh dilakukan. ³Wahai orang yang beriman. Oleh itu. Islam juga mengesyorkan memegang makanan dengan tangan kanan. mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji. Islam telah mengharamkan minuman keras kepada umatnya bagi memelihara akal mereka. Sekiranya sesuatu perkara atau perbuatan itu boleh menyelamatkan nyawa. Jadi. Firman Allah dalam Surah Al Maidah 5:90. Tubuh badan yang sihat akan menjamin akal yang sihat ke arah membina negara dan menegakkan agama. seseorang itu boleh hilang pertimbangan dan akan melakukan sesuatu di luar jangkaan. Janganlah kita berfikir singkat dan mengambil jalan mudah dengan membunuh diri sebagai jalan penyelesaian masalah kerana Allah membenci orang yang membunuh diri. Hal ini kerana. Agama telah menetapkan hukum bukan untuk menyusahkan umatnya tetapi untuk memberi yang terbaik bagi kehidupan mereka. ubat berbentuk cecair yang digunakan untuk merawat penyakit jantung adalah diambil dari babi yang kita sedia maklum akan hukum haramnya.termasuk perbuatan syaitan. Oleh itu. dengan minuman keras tersebut.´ surah al-Maidah 5:32. Islam mewajibkan umatnya berusaha untuk mempertahankan nyawa. . Hal ini kerana. Bagaimana kita sebagai umat Islam untuk memelihara akal kita sendiri? Islam telah mengajar tentang cara memilih makanan dan minuman yang baik untuk kesihatan tubuh dan akal fikiran. agama Islam telah mengharamkan meminum minuman keras. Setiap masalah atau penyakit yang kita hadapi pasti ada penyelesaianya dan ada penawarnya. Mereka sudah tidak dapat berfikir dengan waras dan bertindak atas kehendak nafsu. Ia pastinya bersesuaian dan mudah diterima di kalangan masyarakat majmuk. berjudi. Seterusnya pula ialah memelihara akal.agar kamu mendapat keberuntungan.´ Dalam al-Quran telah menyatakan kebaikan pengambilan madu lebah untuk menjaga kesihatan tubuh badan sebagai ubat yang paling mujarab. namun jika ia dapat menyelamatkan nyawa pesakit ia adalah dibenarkan.. kita harus pandai membezakan yang mana baik dan yang mana buruk. berkorban untuk berhala.

kita perlu menjaga harta kita daripada kerosakkan. Justeru. prinsip tamadun Islam juga ialah memelihara maruah dan keturunan.T dalam ayat surah Al-Maa¶idah 5:38 terjemahannya. Dengan perkahwinan ini dapat menghindari daripada melakukan maksiat seterusnya dapat menjaga maruah diri dan keluarga. prinsip dalam tamadun Islam ini boleh digunakan pakai oleh masyarakat lain untuk memelihara maruah dan keturunan mereka. potonglah tangan kedua-duanya sebagai pembalasan daripada apa yang mereka kerjakan dan sebagai seksaan daripada Allah´. Ini bermakna.W. Untuk memelihara keselamatan harta benda yang menjadi hak milik halal bagi individu. Sebagai contoh masyarakat di barat. ini jelas menunjukkan bahawa Islam sangat menitikberatkan umatnya menjaga harta mereka masing-masing.Selain itu. Islam telah mengiktiraf perkahwinan poligami namun ia tidak diwajibkan dan bukan sesuatu yang digalakkan. ³Lelaki dan perempuan yang mencuri. Setiap individu berhak mencari rezeki masing-masing serta berusaha untuk mendapat. lahirnya anak luar nikah dan boleh terjadi merebaknya penyakit berjangkit seperti AIDS dan lain-lain lagi. Harta atau kekayaan yang diperoleh dari usaha sendiri dengan cara yang halal berhak dipelihara dan dipertahankan. Hal ini diperjelaskan oleh Allah S. .T. Tiada sesiapa berhak mengambil tanpa izin pemiliknya. Selain daripada perkahwinan. Islam juga mensyariatkan poligami yang mana dapat membantu golongan wanita yang berada di dalam kesusahan. mengumpul dan menggunakan harta benda mereka secara bebas mengikut kemampuan masing-masing selagi tidak melanggar norma masyarakat dan agama.W. Ini sangat berbeza dengan fahaman negara lain.poligami dibenarkan demi untuk menjaga zuriat yang bakal dilahirkan. Bagi mereka yang memelihara harta mereka akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah S. tamadun Islam mengharamkan sebarang bentuk pencurian daripada sekecil-kecil harta seperti jarum hinggalah sebesar-besarnya. Di samping itu juga. Islam telah mensyariatkan perkahwinan untuk kita memelihara maruah dan keturunan. Sekiranya kita menjaganya dengan baik kita boleh mengelakkan pembaziran untuk membeli yang baru. Akibat daripada itu. prinsip tamadun Islam yang seterusnya ialah memelihara harta. mereka tidak dibenarkan berpoligami tetapi lelaki dan perempaun dibenarkan bersekedudukan.

Oleh itu. Hubungan ini boleh dipelihara jika kita tidak mengingkari suruhan dan larangan Allah S. Hubungan ini merupakan hubungan yang melibatkan hubungan hamba dengan Pencipta. Bagaimana dikatakan menjaga hubungan dengan Allah? Menjaga hubungan dengan Allah S.W.T. mengatasi hubungan yang wujud antara manusia sesama manusia atau makhluk lain. hubungan ini merupakan hubungan yang paling tinggi dan mulia dalam kehidupan manusia. Islam mementingkan kemasyarakat dalam menjamin kesejahteraan hidup di dunia ini. Ini menunjukkan bahawa.5.T dari satu keturunan iaitu nabi Adam a. kita dapat mendekatkan diri Pencipta dan kita akan sentiasa berhati-hati dengan apa yang kita akan lakukan kerana kita memepunyai Pencipta yang akan menghakimi setiap tindak-tanduk yang kita lakukan.T ialah boleh dibuktikan dengan melakukan ibadat yang telah ditetapkan dan meninggalkan larangan yang telah termaktub didalam al-Quran. dalam agama Islam. Jadi kita perlu menjaga hubungan sesama kita kerana kita adalah saudara yang datang dari satu jiwa. Yang seterusnya ialah menjaga hubungan manusia dengan manusia. Dalam konteks agama Islam terdapat sistem kemasyarakatan.0 Matlamat tamadun Islam Matlamat tamadun Islam yang pertama ialah menjaga hubungan dengan Allah S. Dengan menjaga hubungan kita dengan Pencipta ini.W.s.W. Ini menjadikan masyarakat Islam sebuah masyarakat yang . Ini adalah kerana masyarakat muslim adalah masyarakat yang terbentuk berdasarkan konsep kesatuan ummah. kita di dunia ini merupakan keluarga. Justeru dalam perhubungan kita seharian perlulah mengikut aturan yang telah ditentukan oleh Allah S. terdapat rukun Islam dan rukun iman yang setiap penganut agama Islam patuhi dan ikuti. Dengan melakukan ibadat ini.W.W. Sekiranya kita hidup dalam masyarakat dan saling bantu-membantu dan hormat-menghormati. kita akan disenangi oleh masyarakat dan kita mudah untuk meminta bantuan mereka sekiranya menghadapi masalah. kita dapat hidup dengan aman dan harmoni kerana mendapat keberkatan dari-Nya.T. Manusia diciptakan oleh Allah S.T dalam menjamin agar tidak timbul kezaliman. pergaduhan malah hubungan yang wujud dalam setiap kehidupan sama ada yang bersifat peribadi mahupun kemasyarakatan berasaskan tolong menolong dan hormat menghormati. Ibadat-ibadat yang boleh dilakukan antaranya ibadat umum dan khusus.

hanya satu ukuran yang mendapat tempat di sisi Allah S. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Manusia yang mengusahakan sesuatu yang boleh membawa kpd kesejahteraan di muka bumi melalui sumber alam .W.T telah memberikan panduanNya kepada manusia berhubung dengan hubungan yang sepatutnya dengan alam.W. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan.T namun manusia diberikan taraf lebih tinggi berbanding dengan makhluk lain lantaran kelebihan akal dan tanggungjawab sebagai khalifah.W. sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku (puak) supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra anatara satu sama lain. manusia dan alam adalah makhluk ciptaan Allah S.W. Firman Allah dalam surah al-Hujurat ayat 13 bermaksud : ´ Wahai umat manusia. Allah S. dan berdoalah kepadaNya dengan perasaan bimbang (kalau-kalau tidak diterima).T telah mencipta alam semesta ini untuk dinikmati oleh makhluk ciptaanNya.T iaitu ketakwaan kepadaNya. Bagi masyarakat muslim. Allah S. Manusia sebagai khalifah Allah S. Semua kita adalah sama dan mengapa kita perlu membangga diri dengan orang lain. Janganlah hubungan dengan manusia lain agar hidup kita lebih selesa. tidak bersifat perkauman.W. kerana kita dari satu keturunan yang sama. Manusia perlu memelihara dan memulihara alam sekitar mengikut peraturan-peraturan Allah S. tidak bersifat kebangsaan serta tidak terbatas dalam lingkungan sempadan geografi dan politik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuanNya Yang terakhir ialah menjaga hubungan dengan alam sekitar.W.T.T dalam Surah alA¶raf ayat 56 yang bermaksud : ´Janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi setelah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. di samping berbuat baik kepada sesama manusia. Firman Allah S.T di muka bumi ini telah dipertanggungjawabkan untuk memelihara alam ini.berbentuk sejagat.´ Menurut Islam.W.

Itulah yang dikatakan manusia yang tidak tahu bersyukur dengan apa yang tekah diberikan kepadanya.T kurniakan kepada kita. melaksanakan tanggungjawab dengan sebaiknya serta mendapat keampunan dan keredhaan Allah S.yang sedia ada dan tidak melakukan perkara yang merosakkan alam sekitar. Matlamat pembinaan tamadun Islam ini juga adalah selari dengan penurunan kitabkitab Allah dan pengutusan para rasulNya iaitu untuk melahirkan manusia yang mentauhidkan dan mengabdikan Allah dalam seluruh kehidupannya. matlamatnya ialah melahirkan manusia yang dapat bertanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi ini. alam sekitar dibiarkan tercemar dan berlaku pemusnahan di san sini.W.T. Seterusnya adalah untuk melahirkan manusia yang kenal dirinya dan arah tujuan.T. Di manakah tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Kita salah menggunakan akal yang telah Allah S. Matlamat pembinaan tamadun Islam adalah untuk melahirkan manusia yang mempunyai kepercayaan yang betul iaitu percaya kepada kekuasaan Allah S. Seperti yang kita lihat sekarang.W. Selain daripada itu.W. matlamat tamadun Islam juga adalah untuk melahirkan manusia yang mempunyai cara hidup yang tersusun dan bersistem sesuai dengan setiap tempat. . masa dan keadaan. selain itu.

dan tamadun Parsi. Tamadun Islam mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk undang-undang. tamadun India. hubungna manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan alam sekitar. Tanggungjawab manusia ialah sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.6. Realistik dari segi mengambil kira hubungan dengan alam sejagat atas dasar bahawa alam merupakan suatu hakikat yang berlaku di dunia nyata yang menunjukkan hakikat kewujudan Allah. Berbeza dengan tamadun lain seperti tamadun Cina. Tamadun Islam sangat mementing hubungan dengan Pencipta iaitu Allah S. Iaitu dengan mengawasi seluruh kegiatan manusia agar tidak bercanggah dengan ajaran Allah. Mereka akan merasa kekurangan.T. tempat dan tempoh tertentu bahkan ia milik seluruh manusia yang berpegang kepada ajaran Islam. hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan makhluk lain serta hubungan antarabangsa. akhlak. . Sumber matlamat dan tujuan kehidupan manusia telah ditetapkan oleh Allah.0 Penutup Tamadun Islam adalah tamadun yang didasari oleh nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan. Kurangnya salah satu dari hubungan ketiga-tiga ini maka tidak akan lengkap hidup.W. ketiga-tiga hubungan berkait rapat dengan kehidupan manusia itu sendiri. tamadun mesophotamia. hubungan dengan Allah. Al-Quran menjadi sumber dan pedoman kepada kegiatan hidup manusia. akidah. Keterbukaan Tamadun Islam membolehkan ia mudah diterima oleh kebanyakan manusia. Tamadun Islam tidak terikat kepada bangsa tertentu. Tamadun Islam dapat menerima malah menggalakkan penerusan unsur-unsur baik yang terdapat pada tamadun lain selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Perkembangan tamadun Islam berpegang kepada konsep ummah dan tidak disandarkan kepada sesuatu bangsa atau kawasan. Islam sentiasa meletakkan manusia di tingkat kesempurnaan yang paling tinggi dan yang dapat dicapai. Hal ini kerana.

W.w. lalu dengan kasih sayang dan belas kasihan Allah S. ramai manusia yang terus-menerus menentang serta membantah pengajaran-pengajaran Allah S. Dalam perjalanan sejarah tamadun manusia yang panjang. Sejarah Islam telah menunjukkan bahawa keistimewaan yang terkandung dalam Islam telah mampu membentuk satu tamadun yang mengangkat tinggi martabat manusia.W. terpengaruh dengan hawa nafsu yang liar dan mengajar mereka supaya mematuhi segala ajaran Allah S. Tujuannya untuk menegakkan kepercayaan Tauhid (kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa).W. Ia merupakan pemberitahuan dan peraturan yang diwahyukan oleh Allah S.W. Dia telah menurunkan kitab-kitab agar manusia dapat membaca.W. µUmran¶ yang bererti kemajuan. Akhirnya . ialah µHadharah¶ bererti peradaban. Tamadun Islam telah muncul dan menempa kegemilangan yang tiada tolok bandingnya lantaran kesyumulan dan kesepaduan Islam itu sendiri yang menjadi intipati kepada tamadun Islam. Islam mula diperkenalkan kepada manusia pertama iaitu Adam a. Kemudian wahyu itu diperkuatkan dengan perlantikan rasul-rasul yang bermula dengan Nabi Adam a. µThaqafah¶ pula bererti kebudayaan dan di dalam bahasa Inggeris disebut µcivilization¶.T yang dibawa oleh utusan Allah S.s. menuju kesejahteraan hidup. jumlah manusia dan kebudayaan umat ketika itu. dunia dan akhirat.a. Beberapa perkataan lain yang sama erti dengan perkataan tamadun. menghindarkan mereka dari syirik kepada Allah S. dunia dan akhirat.0 Pengenalan Tamadun ialah perkataan Arab yang berasal dari kata kerja µmaddana¶ yang bererti membangunkan atau memodenkan sesuatu.1.T dan menjauhkan diri dari laranganNya.T. Islam diturunkan kepada manusia untuk membimbing mereka ke jalan yang benar supaya mereka mencapai kesejahteraan hidup.T.T.T. Risalah Islam yang diturunkan kepada rasul-rasul adalah sesuai dengan zaman.s dan berakhir dengan Nabi Muhammad s.W. memahami dan melaksanakan segala arahanNya.

.tamadun Islam telah berjaya mendepani zaman dan menjadi rujukan kepada pembinaan tamadun manusia sehinggalah ke hari ini.

.0: Konsep asas tamadun.KONSEP ASAS TAMADUN ISLAM DEFINISI SUMBER PRINSIP MATLAMAT TAMADUN TAMADUN ISLAM Rajah 1.

seni bina. penulisan undangundang.K FIEBLE MEN ‡ kepandaian dan mengeksploitasi material oleh masyarakat.A. budaya.DEFINISI TAMADUN BAHASA ARAB TAMADUN: dari perkataan bahasa arab 'tamaddun' bererti kehalusan budi bahasa dan kesopanan tingkah laku ‡ MADDANA: tamadun kata terbitan dari kata kerja maddana yang bererti pemilihan sesuatu lokasi sebagai tempat tinggal serta membangunkan sesuatu kawasan hingga menjadi suatu perbandaran ‡ MADINAH: lahir dari maddana yang bererti bandar. politik dll) yang tinggi peradaban Rajah 2. KAMUS DEWAN ‡ keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran(sosial. pengetahuan dan seni. skrip. undang-undang dan politik. BARAT ‡ pembangunan lahiriah seperti dalam aspek kebudayaan. PROFES OR M.0: Definisi tamadun .J BEG pencapaian manusia dalam bentuk kota. ‡ MADANIYYAH: peradaban dan kemakmuran hidup yang merujuk kepada kemajuan kebendaan yang dicapai oleh masyarakat. agama. kesenian. kesenian dan perbandaran ARNOLD TOYNBEE ‡ suatu sistem masyarakat yand dapat membantu manusia menambah hasil pengeluaran atau produktiviti dan ia mempunyai empat elemen iaitu bahan-bahan ekonomi. J. sistem politik.

sama dengan kehidupan manusia dan perkembangan-perkembangan yang lahir daripadanya. Ibn Khaldun Muhammad Rasyid Redha Abu Bakar Hamzah ‡pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asasi kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang lebih halus dan mempunyai nilai-nilai seni. Syed Naquib Al-Attas ‡satu keadaan kehidupan masyarakat yang telah mencapai tahap kehalusan tatasusila dengan mempunyai kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat. Rajah 2.DEFINISI TAMADUN ISLAM Prof. tamadun ditegakkan berasaskan kepercayaan agama. .1: Definisi tamadun Islam. sama ada sesuatu yang merupakan niskala (abstrak) mahupun yang berupa sekala (material). sesuatu yang lahir dan berkembang bersama.

MEMELIHARA AGAMA MEMELIHARA HARTA MEMELIHARA NYAWA DAN JIWA PRINSIPPRINSIP MEMELIHARA MARUAH DAN KETURUNAN MEMELIHARA AKAL Rajah 3.0: Prinsip-prinsip tamadun Islam. .

AS-SUNNAH IJMA' DAN QIAS AL-QURAN SUMBER ISTIHSAN Rajah 4. .0: Sumber-sumber tamadun Islam.

Hubungan manusia dengan manusia Hubungan manusia dengan Allah S.W.T Hubungan manusia dengan alam sekitar MATLAMAT Rajah 5. .0: Matlamat tamadun Islam.

REFLEKSI Melalui tugasan ini. Pelbagai pendapat yang diutarakan dalam menyiapkan tugasan ini. apa yang saya perolehi ialah pelbagai pendapat dari tokoh-tokoh ternama dalam mengemukan pendapat mereka mengenai definisi tamadun. jadi hal ini telah memudahkan saya dan rakan sekelas yang lain mencari bahan. Dalam bahagian ini mengajar saya untuk lebih menghargai adanya tamadun Islam. Saya juga berbincang bersama rakan sekelas untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. apa yang dapat saya katakan ialah banyak ilmu mengenai tamadun Islam. Akhir sekali. . Setelah menyiapkan bahagian ini. Jelas menunjukkan bahawa sumber-sumber utama tamadun Islam ialah al-Quran dan sunnah. Beliau telah memberi garis panduan apa yang perlu ada dalam tugasan kami. saya lebih memahami mengenai sumber tamadun Islam. pensyarah pembimbing juga telah banyak memberi panduan kepada saya. selepas pensyarah menyerahkan tugasan. Pembahagian yang pertama ialah melalui definisi. Saya mencuba sebaik mungkin untuk menyiapkan tugasan ini. saya dapat juga menyiapkan tugasan ini tanpa sebarang masalah yang terlalu berat. Dalam konsep asas tamadun Islam ini mempunyai beberapa tajuk kecil yang lain. saya mencari maklumat untuk menyiapkan tugasan ini. Melalui tugasan ini saya perlu mencari mengenai konsep asas tamadun Islam. Selain itu. Apabila tugasan ini selesai. Setelah mencari bahan mengenai definisi tamadun Islam. Selain itu terdapat juga bahagian ciri-ciri serta prinsip-prinsip tamadun Islam. Kerjasama antara rakan-rakan juga banyak membantu saya menyiapkan tugasan ini. Seterusnya pula mengenai sumber-sumber taamdun Islam.

slideshare.net/wanbk/51-definisi-tamadun-islam. INTERNET http://tamanilmu. Abdullah Hj. Tamadun Islam. Utusan Publications & Distributors. Shah Alam. (1990). Dilayari pada 2 Mac 2010. Fajar Bakti Sdn Bhd. Mustafa Hj. Tamadun Islam dan Tamadun Alam Melayu serta Sumbangannya kepada Dunia. Daud. Pusat Pendidikan Islam ITM. Kuala Lumpur. Sivachandralingam Sundara Raja Ayadurai Letchumani. (1993). Kuala Lumpur. Siri Sejarah Fajar Bakti. . Kuala Lumpur. Dilayari pada 2 Mac 2010. W. Selangor.BIBLIOGRAFI BUKU Ab. Dewan Bahasa dan Pustaka. Mustafa Haji Daud (1993). W. Tamadun Islam. Pengantar Masyarakat Islam. Mahmood (1997).pdf. http://www. Penerbit Fajar Bakti. Alim Abdul Rahim dan Syed Idrus Syed Mohamad (1995).com/downloads/RB_Pengajian_Tamandun_Islam_2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful