KONSEP ASAS TAMADUN ISLAM 2.

0 Definisi tamadun Maksud tamadun dari segi bahasa arab iaitu membawa kepada 4 istilah yang digunakan. Empat istilah tersebut ialah tamadun, umran, hadarah dan madaniyyah. Perkataan tamadun yang ditulis dalam bahasa Melayu diambil dari perkataan bahasa Arab iaitu µtamaddun¶ yang membawa makna kehalusan budi bahasa dan kesopanan tingkah laku. Perkataan tamadun ini telah diperkenalkan oleh Jurji Zaydan dalam bukunya yang bertajuk µTarikh Al-Tamadun Al-Islami¶ bertarikh 1902-1906. Sekiranya diberi penjelasan dari sudut semantik, perkataan tamadun merupakan kata terbitan daripada kata kerja µmaddana¶. Maddana membawa erti pemilihan sesuatu lokasi sebagai tempat tinggal serta membangunkan sesuatu kawasan hingga menjadi suatu perbandaran. Madinah pula lahir daripada perkataan maddana yang bererti bandar. Seterusnya madaniyyah ialah peradaban dan kemakmuran hidup yang merujuk kepada kemajuan kebendaan yang dicapai oleh masyarakat. Konsep ini telah diperkenalkan oleh Abu Nasir al-Farabi (abad ke-11). Menurut Profesor M.A.J Beg, tamadun merupakan pencapaian manusia dalam bentuk kota, skrip, kesenian, seni bina, agama, undang-undang dan politik. (Beg,1985(b):20). Daripada yang telah didefinisikan oleh Profesor M.A.J Beg diatas, terbinanya sesebuah tamadun itu dengan terbentuknya sebuah kota, mempunyai ciriciri kesenian dalam tamadun tersebut, mempunyai pegangan agama yang dianuti oleh setiap masyarakat di dalamnya, terbentuknya undang-undang serta politik yang menjadi penanda aras kepada pembentukan sesuatu masyarakat dalam sesebuah tamadun. Maksud tamadun dari sudut Barat pula ialah dikaitkan dengan pembangunan lahiriah seperti dalam aspek kebudayaan, penulisan undang-undang, kesenian dan perbandaran. Pencapaian lahiriah ialah kayu ukur kemajuan dalam sesebuah masyarakat. Pembangunan lahiriah pula ialah proses perkembangan tamadun. Keduadua pencapaian dan pembangunan lahiriah ini penting dalam menentukan jatuh bangunnya tamadun tersebut. Tanpa pencapaian lahiriah, masyarakat dalam tamadun tersebut sudah tentu tidak dapat mencapai pembangunan lahiriah. Hal ini kerana,

sekiranya sesebuah tamadun tersebut tidak maju, bagaimana ia untuk terus berkembang dan bagaimana masyarakatnya akan meningkat maju. Daripada pendapat tokoh Barat pula, menurut Arnold Toynbee, tamadun ialah suatu sistem masyarakat yand dapat membantu manusia menambah hasil pengeluaran atau produktiviti dan ia mempunyai empat elemen iaitu bahan-bahan ekonomi, sistem politik, pengetahuan dan seni. Berdasarkan pendapat tersebut, kita dapat lihat bahawa keempat-empat elemen tersebut saling berkait rapat untuk mewujudkan satu sistem masyarakat yang mana mereka boleh menambahkan hasil pengeluaran atau produktiviti yang dapat meningkatkan kemajuan mereka. J.K Fieblemen pula berpendapat bahawa tamadun ialah kepandaian dan mengeksploitasi material oleh masyarakat. Dengan perkataan lain, proses masyarakat terhadap material dengan sendiri menjadikannya barang baru bagi keperluan tertentu. Menurut Kamus Dewan Edisi baru 1989 halaman 1274, tamadun bermaksud keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran(sosial, budaya, politik dll) yang tinggi peradaban; 2. negara dan penduduknya yang telah mencapai kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran (sosial, budaya, politik dll ) yang tinggi; 3. Budaya, cara hidup orang-orang (negara, kawasan atau sesuatu zaman) tertentu, peradaban; 4. keadaan pemikiran (budaya dan moral ) yang halus, peradaban. Ringkasnya tamadun ialah perkembangan kemajuan yang lebih baik termasuk dari segi fizikal dan spiritual.

2.1Definisi tamadun Islam Menurut Prof. Syed Naquib Al-Attas, tamadun Islam sebagai satu keadaan kehidupan masyarakat yang telah mencapai tahap kehalusan tatasusila dengan mempunyai kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat. Ini membawa maksud bahawa kehidupan masyarakat perlu mempunyai budi bahasa yang baik dan halus dan mempunyai kebudayaan. Selain itu, Ibn Khaldun pula berpendapat bahawa tamadun Islam sebagai pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asasi kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang lebih halus dan

Tamadun Islam juga merupakan kemuncak pembangunan yang berkait dengan peningkatan kemewahan. keindahan suasana dan minat kepada pelbagai aspek industri yang boleh mempertingkatkan kualitinya. Peningkatan atau kemusnahan sesuatu tamadun itu bergantung kepada keteguhan pegangan agama atau sebaliknya. sama ada sesuatu yang merupakan niskala (abstrak) mahupun yang berupa sekala (material). Abu Bakar Hamzah mendefinisikan tamadun Islam ialah sesuatu yang lahir dan berkembang bersama. Muhammad Rasyid Redha pula mempunyai pendapatnya yang tersendiri. Ini termasuk keperluan kepada bahan-bahan makanan. Ini kerana peningkatan unsur maknawi (spiritual) akan mendorong kebangkitan fizikal. pegangan agama itu sangat penting dalam menentukan jatuh bangunnya sesuatu tamadun itu. Hal ini menunjukkan bahawa sesuatu tamadun itu berkembang. Bagi beliau. Hal ini kerana apabila sesebuah tamadun itu sudah mencapai tahap kemuncak pembangunan maka manusia juga mampu untuk meningkatkan pencapaian mereka terhadap keperluan asas sehingga dapat menghasilkan sesuatu daya cipta yang baru. peralatan rumahtangga dan sebagainya. agama adalah asas tamadun.mempunyai nilai-nilai seni. Kekuatan rohani mampu untuk mendorong peningkatan pembangunan dan kemajuan fizikal. . Lahirnya tamadun Islam itu dengan adanya kehidupan manusia yang berkembang dari segi fizikal mahupun kebendaan. Rasionalnya semua tamadun di dunia ini ditegakkan berasaskan kepercayaan agama. Sesuatu tamadun itu dianggap berjaya apabila pencapaian manusia sudah melebihi keperluan asas mereka.sama dengan kehidupan manusia dan perkembanganperkembangan yang lahir daripadanya. Ini bermakna.

jiran.T. mereka sendiri gagal untuk menandingi keindahan masih sejak ia diturunkan hingga ke hari ini. Al-Quran juga merupakan mukjizat yang menerangkan tatacara bagaimana manusia yang diamanahkan oleh Allah S.W. Dalam al-Quran bukan sahaja mengatur cara hidup untuk diri individu malah meliputi keluarga. Ini menunjukkan bahawa al-Quran bersifat menyeluruh dan lengkap untuk semua tidak mengira masa. ditulis dalam mashaf. Syariah yang dibawa dalam al-Quran lengkap dan menyeluruh untuk semua manusia. ekonomi. Ini jelas menunjukkan bahawa dalam al-Quran telah meliputi segala aspek untuk membina sesebuah tamadun yang lengkap dan sempurna. Keunggulan al-Quran bergantung kepada mukjizat bahasanya yang indah dari segi balaghahnya (retorika). tempat dan keadaan. dasar. Perkara ini diakui oleh sasterawan Arab jahiliah yang sangat mahir dengan balaghah. tempat dan zaman. Masih banyak ilmu yang terdapat di dalam al-Quran yang belum dihurai oleh manusia.4. Manakala daripada sudut istilah al-Quran ditakrifkan sebagai kalam Allah SWT yang bermukjizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat jibrail. Keluasan dan kedalaman ilmunya tidak terjangkau oleh pemikiran manusia. negara. Al-Quran juga terpelihara dari sebarang penyelewengan yang dilakukan oleh manusia atau jin. teknologi dan antarabangsa. Ia juga merangkumi konsep membentuk serta mentadbir alam sejajar dengan kehendak . prinsip serta hukum untuk membimbing manusia bagi mencapai perhubungan dan kesempurnaan hidup. Al-Quran daripada sudut bahasa bermaksud µbacaan¶ dan perkataan al-Quran berasal daripada perkataan arab µal-qira¶ah¶. Tamadun Islam tegak di atas dasar Ilahi yang terpancar di dalam al-Quran mengandungi segala nilai.W. suasana.0 Sumber-sumber tamadun Islam 4.T sebagai khalifah bagi AllahS. Al-Quran dijamin oleh Allah S.1 Al-Quran Al-Quran merupakan sumber utama tamadun Islam. diriwayatkan secara mutawatir dan menjadi ibadat bagi sesiapa yang membacanya.T terpelihara sehingga hari kiamat. masa.W.

al-Quran menjadi dasar utama pembentukan tamadun Islam. moral. Al-Quran bertindak sebagai penghubung manusia dengan perkembangan selaras dengan kehidupan dan senantiasa memenuhi keperluan manusia serta mampu menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi. Al-quran merupakan sumber yang lengkap untuk kehidupan setiap pengikutnya. Hal ini boleh menjadi peringatan kepada pengikut-pengikut supaya sentiasa tidak lupa kepada pencipta mereka. Al-quran juga telah menceriatakan segala perkara yang berlaku sama yang telah. pengetahuan tentang perkara ghaib. asas pandangan. Oleh itu. . sejarah manusia dan lain-lain lagi. semasa atau akan datang.ketuhanan. fakta-fakta sains.

Sebagai contoh hukum anak binatang yang masih didalam kandungan ibunya. ekonomi. zakat. konsepsi dan menyeluruh.tabiin dan seterusnya sehingga ditulis oleh ulama¶ Hadis.´ . Selain itu.A.W telah menjelaskan seperti berikut: ³Sembelihan janin (anak dlm kandungan)mengikut sembelihan ibunya.W junjungan kita.A.A. mengajar solat. Kemudian rasulullah S. apabila ibunya disembelih seperti lembu. perbuatan dan pengakuan serta sifat kejadian. Ada juga cabang hukum yang tidak di sentuh oleh Al-Quran.A. sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi Rasul. Segala perkataan. pendidikan dan hubungan sosial berasaskan akidah. Oleh itu. Seterusnya ialah mengkhususkan sesuatu hukum yg umum.akhlak dan riwayat hidup baginda. as-sunnah juga berperanan dalam tambahan hukum al-Quran. Hal ini kerana.W kerana tanpa perntafsiran itu sukar untuk umat Islam memahaminya. mengaji dan sebagainya merupakan amalan yang mudah diajar melalui pemerhatian manusia lain kepada Rasul S. Sebagai contoh yang mudah. syariah dan akhlak telah menjadi contoh dalam pembinaan tamadun Islam ini. Al-Quran bersifat umum. Yang teralhir ialah menjelaskan hukum Al-Quran. perbuatan dan pengakuan Rasulullah dalam membina masyarakat dan kerajaan di dalam pelbagai bidang seperti politik. As-sunnah menjadi ikutan manusia memandangkan Rasullullah merupakan idola kepada manusia dari dahulu sehingga kini. memerlukan perntafsiran daripada Rasulullah S. as-sunnah juga bertindak sebagai pentafsir al-Quran.A. Yang keduanya pula ialah membataskan hukum yg belum ditetapkan batasnya oleh Al-Quran.4. ayat al-Quran adanya berbentuk umum dan mutlak.2 As-sunnah As-sunnah merupakan segala yang disandarkan kepada Rasullulah S. Selain daripada itu.W oleh para sahabat . haji dan lain-lain lagi. prinsip. As-sunnah diperlukan untuk menghuraikan prinsip & konsep umum & menyeluruh dari Al-Quran.W sama ada perkataan. Al-sunnah melengkapi al-Quran dengan 4 cara iaitu yang pertamanya mentafsirkan hal yang umum seperti cara menunaikan ibadat sembahyang. Telah diriwayatkan daripada Rasullulah S.

. syariah dan akhlak untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.w. dan para ulama selepas baginda. As-sunnah juga menjelaskan dan menerangkan perkara berkaitan dengan perintah dan larangan Allah di dalam al-Quran. tetapi tidak boleh digolongkan sebagai tamadun Islam kalau bertentangan dengan sumber-sumber ini. kemudian dihurai dan diperincikan oleh as-Sunnah. semua sudut tamadun Islam dicorakkan di atas acuan al-Quran dan asSunnah. Ia merupakan sumber inspirasi umat Islam untuk membentuk. Sesuatu pembaharuan yang dibuat boleh dikatakan tamadun. Pelaksanaannya ditunjukkan oleh Rasulullah s. As-sunnah menjadi pelengkap kepada hukum-hukum yang belum dijelaskan secara terperinci dalam al-Quran.a. membangun dan mengembangkan tamadun mereka. Al-Quran menggariskan prinsip-prinsip asas. Ringkasnya.Ini bermaksud. telah berlaku penambahan hukum al-Quran yang menghalalkan sembelihan binatang ternakan iaitu anak yang masih berada dalam kandungan ibunya sebagai halal dimakan apabila ibunya disembelih mengikut syarak. Daripada al-Quran dan as-Sunnah dicerakinkan akidah.

W yang kita panggil sebagai hadis atau sunnah sehingga jika dikumpul tafsiran µbasmalah¶ sahaja sudah tentu kita tidak mampu untuk menghabiskan dalam masa satu hari bahkan sebulan Tanpa ijmak dan qias hukum Islam menjadi jumud kerana terbatas kepada apa yang disebut secara zahir di dalam al-Quran tanpa merujuk kepada makna disebaliknya sedangkan al-Quran merupakan panduan hidup sehingga hari kiamat. Terdapat 2 jenis ijma¶ iaitu sarih dan sukuti.A. Ijma¶ dan qias merupakan sumber hukum yang digunakan oleh ulama mujtahid di dalam menetapkan sesuatu permasalahan. Qias merupakan salah satu cabang daripada ilmu mantiq yang diguna pakai oleh ulama dalam memahami al-Quran dan alHadis yang jawamiul jawaamik. Qias mengembalikan cabang kepada usul dengan sebab illah (sebab) yang sama.A.W menyebut gandum tetapi kerana illah beras iaitu makanan seperti gandum maka hukumnya sama. Mengembalikan dalam ayat di atas bermaksud menyamakan keduanya yang diqias kepada yang usul (yang kena qias) pada hukum. Setiap zaman akan ada hukum baru atau hukum kontemporari maka qias memainkan peranan penting dalam menentukan halal dan haramnya.3 Al-ijma¶ dan Qias Ijma¶ ialah kata sepakat semua ulama¶ Islam yang mujtahid pada suatu masa selepas wafatnya Rasulullah S.4. Untuk mudah difahami ialah perkataan yang sedikit tetapi membawa maknanya yang luas. Qias pula ialah menyandarkan sesuatu yang tidak belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya daripada nas oleh persamaan µillah iaitu sebab musabab. Ayat al-Quran iejaz (ringkas) tetapi sangat luas pengertian begitu juga dengan kalam Nabi S. Bukan ijma¶ sahabat sahaja tetapi ijma¶ sekalian mujtahid yang lain daripada sahabat juga wajib diikuti samada mengerjakan ibadah ataupun dunia.A. Walaupun qias menggunakan akal . Walapun di dalam hadis Nabi S. Jika hukum usul haram maka hukum yang diqiaskan juga haram seperi diqiaskan beras dengan gandum di dalam hukum riba kerana illah (sebab) yang sama iaitu makanan.W mengenai sesuatu hukum syari¶ah.

kasih sayang dan lain-lain. hukum-hukum baru boleh ditentukan dengan menggunakan qias.a. Hal ini kerana. Inilah yang dikatakan ijma¶ dan qias menjadi sumber tamdun Islam. . 4.tetapi ia disyaratkan selari dengan al-Quran dan al-Hadis kerana hukum asalnya terdapat di dalam al-Quran tetapi diqiaskan perkara-perkara yang baru kepada hukum yang sudah ada di dalam al-Quran dan al-hadis dan ijmak yang kita telah bincangkan tadi.4 Istihsan Istihsan menetapkan sesuatu hukum terhadap sesuatu persoalan ijtihadiyah atas dasar prinsip-prinsip umum ajaran Islam seperti keadilah. Dengan cara ini.tidak menghukum pencuri kerana kebuluran semasa kemarau panjang dengan hukuman hadd kerana atas dasar keadilan dan kasih sayang dan dalil daripada al-Hadith bahawa Islam tidak menyusahkan umatnya. Kaedah ini sedikit berbeza daripada mashalih al-mursalah kerana ia mempertimbangkan dasar kemaslahatan itu dengan disertai dalil al-Quran dan AsSunnah yang umum. Penggunaan istihsan ini dapat member kehidupan yang baik kepada umat Islam dalam hal hukum. segala masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah. Oleh itu. akan timbul pelbagai permasalahan yang baru yang memerlukan ulamak menentukan hukum. Jadi dengan penggunaan istihsan ini. Sesungguhnya Islam ini mudah dan tidak menyusahkan umatnya. hukum dijalankan dengan adil dan saksama. Contohnya Saidina Umar r. sesebuah tamadun akan berkembang dari masa ke semasa jadi.

³tiada paksaan dalam beragama´ . ³ Barangsiapa yang membunuh seorang manusia bukan kerana hukuman pembunuhan atau kerana membuat bencana dalam negeri. Sudah menjadi fitrah semulajadi manusia yang memerlukan agama dan mereka bebas memilih agama mereka masing-masing. Prinsip yang kedua ialah memelihara nyawa dan jiwa. Dalam waktu yang sama Islam menggalakkan dan sentiasa memberi ruang dan kesempatan untuk semua pihak yang berbeza agama ini berinteraksi bagi berbincang tentang fahaman masing-masing yang tidak bertentangan dengan prinsip agama masing-masing supaya lahir suasana yang harmoni dan saling hormatmenghormati. Islam menyediakan cara hidup bermasyarakat berbilang kaum dan agama. Ini jelas menunjukkan betapa tamadun Islam sesuai diamalkan di dalam masyarakat majmuk kerana Islam sentiasa menekankan kepentingan mendalami ilmu agama dan mengamalkannya demi menjamin keharmonian masyarakat di samping kesucian agama yang akan tetap terpelihara. Prinsip toleransi beragama.maka ertinya orang itu telah .0 Prinsip-prinsip tamadun Islam Prinsip tamadun Islam yang pertamanya ialah memelihara agama. Dengan cara tersebut. Dengan cara ini tidak akan timbul perasaan mahmudah dalam diri masing dan tidak akan berlaku pergaduhan yang boleh membawa kepada pembunuhan. kebebasan beragama. Sekiranya semua pihak yang berlainan agama ini benar-benar memahami agamanya tentu mereka akan mengamalkan ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya. Firman Allah SW dalam surah Al Baqarah. Dalam Islam. Ini menunjukkan bahawa kehidupan bermasyarakat sangat penting dan kita harus mengenali sesama kita. umatnya perlu menyerahkan diri kepada Allah dengan mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan larangan.2. Islam juga menyebut larangan membunuh dan membunuh diri. Kesimpulannya setiap penganut agama mestilah memahami dengan sebaik-baiknya ajaran agama yang dianutinya dan beramal dengannya. Agama Islam ini mudah dan tidak memaksa. manusia akan hidup dalam keadaan aman dan bahagia. sikap saling hormat menghormati di antara satu sama lain yang berlainan agama adalah sebahagian daripada ajaran Islam yang wajib dilaksanakan. Firman Allah. Ini membawa erti setiap manusia atau umat Islam perlu memelihara jiwa mereka dan jiwa orang lain.

Jadi. . Setiap masalah atau penyakit yang kita hadapi pasti ada penyelesaianya dan ada penawarnya. sesungguhnya minuman arak. Hal ini kerana. Tubuh badan yang sihat akan menjamin akal yang sihat ke arah membina negara dan menegakkan agama. ubat berbentuk cecair yang digunakan untuk merawat penyakit jantung adalah diambil dari babi yang kita sedia maklum akan hukum haramnya. Oleh itu. kita harus bijak mencari jalan penyelesaiannya sekiranya kita menghadapi sebarang masalah. Janganlah kita berfikir singkat dan mengambil jalan mudah dengan membunuh diri sebagai jalan penyelesaian masalah kerana Allah membenci orang yang membunuh diri. seseorang itu boleh hilang pertimbangan dan akan melakukan sesuatu di luar jangkaan. tangan kanan mengandungi kimia yang membantu penghadaman makanan.. walau pada awalnya hukumnya haram ia boleh dilakukan. dengan minuman keras tersebut. namun jika ia dapat menyelamatkan nyawa pesakit ia adalah dibenarkan. berjudi.´ surah al-Maidah 5:32.membunuh manusia seluruhnya. Islam juga mengesyorkan memegang makanan dengan tangan kanan.´ Dalam al-Quran telah menyatakan kebaikan pengambilan madu lebah untuk menjaga kesihatan tubuh badan sebagai ubat yang paling mujarab. Mereka sudah tidak dapat berfikir dengan waras dan bertindak atas kehendak nafsu.termasuk perbuatan syaitan. mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji. Sekiranya sesuatu perkara atau perbuatan itu boleh menyelamatkan nyawa. Islam mewajibkan umatnya berusaha untuk mempertahankan nyawa. kita harus pandai membezakan yang mana baik dan yang mana buruk. Firman Allah dalam Surah Al Maidah 5:90. Seterusnya pula ialah memelihara akal. Maka jauhilah perbuatan itu. Agama telah menetapkan hukum bukan untuk menyusahkan umatnya tetapi untuk memberi yang terbaik bagi kehidupan mereka. berkorban untuk berhala. Bagaimana kita sebagai umat Islam untuk memelihara akal kita sendiri? Islam telah mengajar tentang cara memilih makanan dan minuman yang baik untuk kesihatan tubuh dan akal fikiran. Islam telah mengharamkan minuman keras kepada umatnya bagi memelihara akal mereka. Hal ini kerana. Contohnya dalam bidang perubatan. agama Islam telah mengharamkan meminum minuman keras. ³Wahai orang yang beriman. Oleh itu. Ia pastinya bersesuaian dan mudah diterima di kalangan masyarakat majmuk.agar kamu mendapat keberuntungan.

prinsip tamadun Islam juga ialah memelihara maruah dan keturunan. potonglah tangan kedua-duanya sebagai pembalasan daripada apa yang mereka kerjakan dan sebagai seksaan daripada Allah´. Di samping itu juga. Islam telah mensyariatkan perkahwinan untuk kita memelihara maruah dan keturunan. Sekiranya kita menjaganya dengan baik kita boleh mengelakkan pembaziran untuk membeli yang baru. Sebagai contoh masyarakat di barat. Islam telah mengiktiraf perkahwinan poligami namun ia tidak diwajibkan dan bukan sesuatu yang digalakkan. Akibat daripada itu. kita perlu menjaga harta kita daripada kerosakkan. prinsip tamadun Islam yang seterusnya ialah memelihara harta. Bagi mereka yang memelihara harta mereka akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah S. Islam juga mensyariatkan poligami yang mana dapat membantu golongan wanita yang berada di dalam kesusahan. Setiap individu berhak mencari rezeki masing-masing serta berusaha untuk mendapat. tamadun Islam mengharamkan sebarang bentuk pencurian daripada sekecil-kecil harta seperti jarum hinggalah sebesar-besarnya. lahirnya anak luar nikah dan boleh terjadi merebaknya penyakit berjangkit seperti AIDS dan lain-lain lagi. Tiada sesiapa berhak mengambil tanpa izin pemiliknya.T dalam ayat surah Al-Maa¶idah 5:38 terjemahannya. Dengan perkahwinan ini dapat menghindari daripada melakukan maksiat seterusnya dapat menjaga maruah diri dan keluarga.W. mengumpul dan menggunakan harta benda mereka secara bebas mengikut kemampuan masing-masing selagi tidak melanggar norma masyarakat dan agama. Hal ini diperjelaskan oleh Allah S. ³Lelaki dan perempuan yang mencuri. Selain daripada perkahwinan.Selain itu. ini jelas menunjukkan bahawa Islam sangat menitikberatkan umatnya menjaga harta mereka masing-masing.T. Harta atau kekayaan yang diperoleh dari usaha sendiri dengan cara yang halal berhak dipelihara dan dipertahankan.poligami dibenarkan demi untuk menjaga zuriat yang bakal dilahirkan.W. mereka tidak dibenarkan berpoligami tetapi lelaki dan perempaun dibenarkan bersekedudukan. Ini sangat berbeza dengan fahaman negara lain. prinsip dalam tamadun Islam ini boleh digunakan pakai oleh masyarakat lain untuk memelihara maruah dan keturunan mereka. Untuk memelihara keselamatan harta benda yang menjadi hak milik halal bagi individu. . Justeru. Ini bermakna.

kita akan disenangi oleh masyarakat dan kita mudah untuk meminta bantuan mereka sekiranya menghadapi masalah. Bagaimana dikatakan menjaga hubungan dengan Allah? Menjaga hubungan dengan Allah S.T. Justeru dalam perhubungan kita seharian perlulah mengikut aturan yang telah ditentukan oleh Allah S. kita dapat mendekatkan diri Pencipta dan kita akan sentiasa berhati-hati dengan apa yang kita akan lakukan kerana kita memepunyai Pencipta yang akan menghakimi setiap tindak-tanduk yang kita lakukan. kita dapat hidup dengan aman dan harmoni kerana mendapat keberkatan dari-Nya.5. Oleh itu.T dari satu keturunan iaitu nabi Adam a.0 Matlamat tamadun Islam Matlamat tamadun Islam yang pertama ialah menjaga hubungan dengan Allah S.s. Islam mementingkan kemasyarakat dalam menjamin kesejahteraan hidup di dunia ini.T dalam menjamin agar tidak timbul kezaliman. Ini adalah kerana masyarakat muslim adalah masyarakat yang terbentuk berdasarkan konsep kesatuan ummah. Yang seterusnya ialah menjaga hubungan manusia dengan manusia.W. terdapat rukun Islam dan rukun iman yang setiap penganut agama Islam patuhi dan ikuti. Sekiranya kita hidup dalam masyarakat dan saling bantu-membantu dan hormat-menghormati. Ini menunjukkan bahawa. Dengan menjaga hubungan kita dengan Pencipta ini. Hubungan ini merupakan hubungan yang melibatkan hubungan hamba dengan Pencipta. Dengan melakukan ibadat ini.W. hubungan ini merupakan hubungan yang paling tinggi dan mulia dalam kehidupan manusia. mengatasi hubungan yang wujud antara manusia sesama manusia atau makhluk lain.T ialah boleh dibuktikan dengan melakukan ibadat yang telah ditetapkan dan meninggalkan larangan yang telah termaktub didalam al-Quran.W. Manusia diciptakan oleh Allah S. kita di dunia ini merupakan keluarga. Ini menjadikan masyarakat Islam sebuah masyarakat yang .W. Hubungan ini boleh dipelihara jika kita tidak mengingkari suruhan dan larangan Allah S. Jadi kita perlu menjaga hubungan sesama kita kerana kita adalah saudara yang datang dari satu jiwa.T. dalam agama Islam.W. Ibadat-ibadat yang boleh dilakukan antaranya ibadat umum dan khusus. pergaduhan malah hubungan yang wujud dalam setiap kehidupan sama ada yang bersifat peribadi mahupun kemasyarakatan berasaskan tolong menolong dan hormat menghormati. Dalam konteks agama Islam terdapat sistem kemasyarakatan.

Semua kita adalah sama dan mengapa kita perlu membangga diri dengan orang lain.T namun manusia diberikan taraf lebih tinggi berbanding dengan makhluk lain lantaran kelebihan akal dan tanggungjawab sebagai khalifah. Allah S. Manusia yang mengusahakan sesuatu yang boleh membawa kpd kesejahteraan di muka bumi melalui sumber alam .W.W.berbentuk sejagat. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya).´ Menurut Islam. tidak bersifat perkauman. tidak bersifat kebangsaan serta tidak terbatas dalam lingkungan sempadan geografi dan politik. manusia dan alam adalah makhluk ciptaan Allah S. Firman Allah dalam surah al-Hujurat ayat 13 bermaksud : ´ Wahai umat manusia.T di muka bumi ini telah dipertanggungjawabkan untuk memelihara alam ini. di samping berbuat baik kepada sesama manusia.W.W. Janganlah hubungan dengan manusia lain agar hidup kita lebih selesa. Manusia perlu memelihara dan memulihara alam sekitar mengikut peraturan-peraturan Allah S. Firman Allah S. dan berdoalah kepadaNya dengan perasaan bimbang (kalau-kalau tidak diterima).W.T iaitu ketakwaan kepadaNya. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan.W. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuanNya Yang terakhir ialah menjaga hubungan dengan alam sekitar.T. hanya satu ukuran yang mendapat tempat di sisi Allah S.T telah memberikan panduanNya kepada manusia berhubung dengan hubungan yang sepatutnya dengan alam.T telah mencipta alam semesta ini untuk dinikmati oleh makhluk ciptaanNya.W. Manusia sebagai khalifah Allah S.T dalam Surah alA¶raf ayat 56 yang bermaksud : ´Janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi setelah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. kerana kita dari satu keturunan yang sama. Allah S. sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku (puak) supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra anatara satu sama lain. Bagi masyarakat muslim.

melaksanakan tanggungjawab dengan sebaiknya serta mendapat keampunan dan keredhaan Allah S. Seperti yang kita lihat sekarang. masa dan keadaan. Seterusnya adalah untuk melahirkan manusia yang kenal dirinya dan arah tujuan. . alam sekitar dibiarkan tercemar dan berlaku pemusnahan di san sini.T kurniakan kepada kita. Selain daripada itu. Kita salah menggunakan akal yang telah Allah S.T.yang sedia ada dan tidak melakukan perkara yang merosakkan alam sekitar.T. Matlamat pembinaan tamadun Islam ini juga adalah selari dengan penurunan kitabkitab Allah dan pengutusan para rasulNya iaitu untuk melahirkan manusia yang mentauhidkan dan mengabdikan Allah dalam seluruh kehidupannya. Itulah yang dikatakan manusia yang tidak tahu bersyukur dengan apa yang tekah diberikan kepadanya.W. matlamatnya ialah melahirkan manusia yang dapat bertanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi ini. matlamat tamadun Islam juga adalah untuk melahirkan manusia yang mempunyai cara hidup yang tersusun dan bersistem sesuai dengan setiap tempat.W.W. selain itu. Matlamat pembinaan tamadun Islam adalah untuk melahirkan manusia yang mempunyai kepercayaan yang betul iaitu percaya kepada kekuasaan Allah S. Di manakah tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini.

Perkembangan tamadun Islam berpegang kepada konsep ummah dan tidak disandarkan kepada sesuatu bangsa atau kawasan. tamadun mesophotamia. ketiga-tiga hubungan berkait rapat dengan kehidupan manusia itu sendiri. Islam sentiasa meletakkan manusia di tingkat kesempurnaan yang paling tinggi dan yang dapat dicapai. tamadun India. tempat dan tempoh tertentu bahkan ia milik seluruh manusia yang berpegang kepada ajaran Islam. hubungna manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan alam sekitar.W. hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan makhluk lain serta hubungan antarabangsa.0 Penutup Tamadun Islam adalah tamadun yang didasari oleh nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan. Keterbukaan Tamadun Islam membolehkan ia mudah diterima oleh kebanyakan manusia. Tamadun Islam mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk undang-undang. Tamadun Islam sangat mementing hubungan dengan Pencipta iaitu Allah S. Realistik dari segi mengambil kira hubungan dengan alam sejagat atas dasar bahawa alam merupakan suatu hakikat yang berlaku di dunia nyata yang menunjukkan hakikat kewujudan Allah.6. akidah. Sumber matlamat dan tujuan kehidupan manusia telah ditetapkan oleh Allah. Tanggungjawab manusia ialah sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Tamadun Islam tidak terikat kepada bangsa tertentu. Hal ini kerana. . Iaitu dengan mengawasi seluruh kegiatan manusia agar tidak bercanggah dengan ajaran Allah. Mereka akan merasa kekurangan.T. hubungan dengan Allah. akhlak. Al-Quran menjadi sumber dan pedoman kepada kegiatan hidup manusia. Tamadun Islam dapat menerima malah menggalakkan penerusan unsur-unsur baik yang terdapat pada tamadun lain selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Berbeza dengan tamadun lain seperti tamadun Cina. dan tamadun Parsi. Kurangnya salah satu dari hubungan ketiga-tiga ini maka tidak akan lengkap hidup.

T yang dibawa oleh utusan Allah S. µUmran¶ yang bererti kemajuan. Kemudian wahyu itu diperkuatkan dengan perlantikan rasul-rasul yang bermula dengan Nabi Adam a. Tujuannya untuk menegakkan kepercayaan Tauhid (kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa). Dalam perjalanan sejarah tamadun manusia yang panjang.W. Tamadun Islam telah muncul dan menempa kegemilangan yang tiada tolok bandingnya lantaran kesyumulan dan kesepaduan Islam itu sendiri yang menjadi intipati kepada tamadun Islam. Ia merupakan pemberitahuan dan peraturan yang diwahyukan oleh Allah S. menghindarkan mereka dari syirik kepada Allah S.T.W.W. Dia telah menurunkan kitab-kitab agar manusia dapat membaca. menuju kesejahteraan hidup.W. ialah µHadharah¶ bererti peradaban.w. Akhirnya . Sejarah Islam telah menunjukkan bahawa keistimewaan yang terkandung dalam Islam telah mampu membentuk satu tamadun yang mengangkat tinggi martabat manusia. Risalah Islam yang diturunkan kepada rasul-rasul adalah sesuai dengan zaman. memahami dan melaksanakan segala arahanNya.1.T.s.T dan menjauhkan diri dari laranganNya.W.0 Pengenalan Tamadun ialah perkataan Arab yang berasal dari kata kerja µmaddana¶ yang bererti membangunkan atau memodenkan sesuatu. dunia dan akhirat. Islam mula diperkenalkan kepada manusia pertama iaitu Adam a. dunia dan akhirat.a. ramai manusia yang terus-menerus menentang serta membantah pengajaran-pengajaran Allah S.T. Beberapa perkataan lain yang sama erti dengan perkataan tamadun. jumlah manusia dan kebudayaan umat ketika itu. lalu dengan kasih sayang dan belas kasihan Allah S.W. µThaqafah¶ pula bererti kebudayaan dan di dalam bahasa Inggeris disebut µcivilization¶. Islam diturunkan kepada manusia untuk membimbing mereka ke jalan yang benar supaya mereka mencapai kesejahteraan hidup.s dan berakhir dengan Nabi Muhammad s. terpengaruh dengan hawa nafsu yang liar dan mengajar mereka supaya mematuhi segala ajaran Allah S.T.

.tamadun Islam telah berjaya mendepani zaman dan menjadi rujukan kepada pembinaan tamadun manusia sehinggalah ke hari ini.

KONSEP ASAS TAMADUN ISLAM DEFINISI SUMBER PRINSIP MATLAMAT TAMADUN TAMADUN ISLAM Rajah 1.0: Konsep asas tamadun. .

undang-undang dan politik. PROFES OR M. agama.0: Definisi tamadun . BARAT ‡ pembangunan lahiriah seperti dalam aspek kebudayaan.K FIEBLE MEN ‡ kepandaian dan mengeksploitasi material oleh masyarakat. KAMUS DEWAN ‡ keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran(sosial. kesenian dan perbandaran ARNOLD TOYNBEE ‡ suatu sistem masyarakat yand dapat membantu manusia menambah hasil pengeluaran atau produktiviti dan ia mempunyai empat elemen iaitu bahan-bahan ekonomi.A. skrip. ‡ MADANIYYAH: peradaban dan kemakmuran hidup yang merujuk kepada kemajuan kebendaan yang dicapai oleh masyarakat. penulisan undangundang.J BEG pencapaian manusia dalam bentuk kota.DEFINISI TAMADUN BAHASA ARAB TAMADUN: dari perkataan bahasa arab 'tamaddun' bererti kehalusan budi bahasa dan kesopanan tingkah laku ‡ MADDANA: tamadun kata terbitan dari kata kerja maddana yang bererti pemilihan sesuatu lokasi sebagai tempat tinggal serta membangunkan sesuatu kawasan hingga menjadi suatu perbandaran ‡ MADINAH: lahir dari maddana yang bererti bandar. seni bina. politik dll) yang tinggi peradaban Rajah 2. budaya. kesenian. pengetahuan dan seni. J. sistem politik.

.DEFINISI TAMADUN ISLAM Prof.1: Definisi tamadun Islam. sama ada sesuatu yang merupakan niskala (abstrak) mahupun yang berupa sekala (material). Rajah 2. sesuatu yang lahir dan berkembang bersama. Ibn Khaldun Muhammad Rasyid Redha Abu Bakar Hamzah ‡pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asasi kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang lebih halus dan mempunyai nilai-nilai seni. Syed Naquib Al-Attas ‡satu keadaan kehidupan masyarakat yang telah mencapai tahap kehalusan tatasusila dengan mempunyai kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat. tamadun ditegakkan berasaskan kepercayaan agama.sama dengan kehidupan manusia dan perkembangan-perkembangan yang lahir daripadanya.

MEMELIHARA AGAMA MEMELIHARA HARTA MEMELIHARA NYAWA DAN JIWA PRINSIPPRINSIP MEMELIHARA MARUAH DAN KETURUNAN MEMELIHARA AKAL Rajah 3. .0: Prinsip-prinsip tamadun Islam.

0: Sumber-sumber tamadun Islam. .AS-SUNNAH IJMA' DAN QIAS AL-QURAN SUMBER ISTIHSAN Rajah 4.

0: Matlamat tamadun Islam.Hubungan manusia dengan manusia Hubungan manusia dengan Allah S.T Hubungan manusia dengan alam sekitar MATLAMAT Rajah 5. .W.

Setelah mencari bahan mengenai definisi tamadun Islam. Saya juga berbincang bersama rakan sekelas untuk menyiapkan tugasan yang diberikan.REFLEKSI Melalui tugasan ini. selepas pensyarah menyerahkan tugasan. saya dapat juga menyiapkan tugasan ini tanpa sebarang masalah yang terlalu berat. Seterusnya pula mengenai sumber-sumber taamdun Islam. Selain itu. Setelah menyiapkan bahagian ini. Selain itu terdapat juga bahagian ciri-ciri serta prinsip-prinsip tamadun Islam. Beliau telah memberi garis panduan apa yang perlu ada dalam tugasan kami. Saya mencuba sebaik mungkin untuk menyiapkan tugasan ini. Apabila tugasan ini selesai. jadi hal ini telah memudahkan saya dan rakan sekelas yang lain mencari bahan. Jelas menunjukkan bahawa sumber-sumber utama tamadun Islam ialah al-Quran dan sunnah. Akhir sekali. Dalam konsep asas tamadun Islam ini mempunyai beberapa tajuk kecil yang lain. Kerjasama antara rakan-rakan juga banyak membantu saya menyiapkan tugasan ini. Dalam bahagian ini mengajar saya untuk lebih menghargai adanya tamadun Islam. Pelbagai pendapat yang diutarakan dalam menyiapkan tugasan ini. apa yang dapat saya katakan ialah banyak ilmu mengenai tamadun Islam. saya mencari maklumat untuk menyiapkan tugasan ini. apa yang saya perolehi ialah pelbagai pendapat dari tokoh-tokoh ternama dalam mengemukan pendapat mereka mengenai definisi tamadun. Pembahagian yang pertama ialah melalui definisi. Melalui tugasan ini saya perlu mencari mengenai konsep asas tamadun Islam. . saya lebih memahami mengenai sumber tamadun Islam. pensyarah pembimbing juga telah banyak memberi panduan kepada saya.

Penerbit Fajar Bakti. Utusan Publications & Distributors. Daud. Kuala Lumpur. Shah Alam. Kuala Lumpur. Selangor. W.slideshare.com/downloads/RB_Pengajian_Tamandun_Islam_2. Mahmood (1997). Fajar Bakti Sdn Bhd.BIBLIOGRAFI BUKU Ab. (1993).pdf. Kuala Lumpur. . Pengantar Masyarakat Islam. Dilayari pada 2 Mac 2010. Sivachandralingam Sundara Raja Ayadurai Letchumani. Tamadun Islam. Mustafa Hj.net/wanbk/51-definisi-tamadun-islam. Siri Sejarah Fajar Bakti. http://www. Alim Abdul Rahim dan Syed Idrus Syed Mohamad (1995). Abdullah Hj. W. INTERNET http://tamanilmu. Tamadun Islam. (1990). Dilayari pada 2 Mac 2010. Tamadun Islam dan Tamadun Alam Melayu serta Sumbangannya kepada Dunia. Mustafa Haji Daud (1993). Pusat Pendidikan Islam ITM. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful