KONSEP ASAS TAMADUN ISLAM 2.

0 Definisi tamadun Maksud tamadun dari segi bahasa arab iaitu membawa kepada 4 istilah yang digunakan. Empat istilah tersebut ialah tamadun, umran, hadarah dan madaniyyah. Perkataan tamadun yang ditulis dalam bahasa Melayu diambil dari perkataan bahasa Arab iaitu µtamaddun¶ yang membawa makna kehalusan budi bahasa dan kesopanan tingkah laku. Perkataan tamadun ini telah diperkenalkan oleh Jurji Zaydan dalam bukunya yang bertajuk µTarikh Al-Tamadun Al-Islami¶ bertarikh 1902-1906. Sekiranya diberi penjelasan dari sudut semantik, perkataan tamadun merupakan kata terbitan daripada kata kerja µmaddana¶. Maddana membawa erti pemilihan sesuatu lokasi sebagai tempat tinggal serta membangunkan sesuatu kawasan hingga menjadi suatu perbandaran. Madinah pula lahir daripada perkataan maddana yang bererti bandar. Seterusnya madaniyyah ialah peradaban dan kemakmuran hidup yang merujuk kepada kemajuan kebendaan yang dicapai oleh masyarakat. Konsep ini telah diperkenalkan oleh Abu Nasir al-Farabi (abad ke-11). Menurut Profesor M.A.J Beg, tamadun merupakan pencapaian manusia dalam bentuk kota, skrip, kesenian, seni bina, agama, undang-undang dan politik. (Beg,1985(b):20). Daripada yang telah didefinisikan oleh Profesor M.A.J Beg diatas, terbinanya sesebuah tamadun itu dengan terbentuknya sebuah kota, mempunyai ciriciri kesenian dalam tamadun tersebut, mempunyai pegangan agama yang dianuti oleh setiap masyarakat di dalamnya, terbentuknya undang-undang serta politik yang menjadi penanda aras kepada pembentukan sesuatu masyarakat dalam sesebuah tamadun. Maksud tamadun dari sudut Barat pula ialah dikaitkan dengan pembangunan lahiriah seperti dalam aspek kebudayaan, penulisan undang-undang, kesenian dan perbandaran. Pencapaian lahiriah ialah kayu ukur kemajuan dalam sesebuah masyarakat. Pembangunan lahiriah pula ialah proses perkembangan tamadun. Keduadua pencapaian dan pembangunan lahiriah ini penting dalam menentukan jatuh bangunnya tamadun tersebut. Tanpa pencapaian lahiriah, masyarakat dalam tamadun tersebut sudah tentu tidak dapat mencapai pembangunan lahiriah. Hal ini kerana,

sekiranya sesebuah tamadun tersebut tidak maju, bagaimana ia untuk terus berkembang dan bagaimana masyarakatnya akan meningkat maju. Daripada pendapat tokoh Barat pula, menurut Arnold Toynbee, tamadun ialah suatu sistem masyarakat yand dapat membantu manusia menambah hasil pengeluaran atau produktiviti dan ia mempunyai empat elemen iaitu bahan-bahan ekonomi, sistem politik, pengetahuan dan seni. Berdasarkan pendapat tersebut, kita dapat lihat bahawa keempat-empat elemen tersebut saling berkait rapat untuk mewujudkan satu sistem masyarakat yang mana mereka boleh menambahkan hasil pengeluaran atau produktiviti yang dapat meningkatkan kemajuan mereka. J.K Fieblemen pula berpendapat bahawa tamadun ialah kepandaian dan mengeksploitasi material oleh masyarakat. Dengan perkataan lain, proses masyarakat terhadap material dengan sendiri menjadikannya barang baru bagi keperluan tertentu. Menurut Kamus Dewan Edisi baru 1989 halaman 1274, tamadun bermaksud keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran(sosial, budaya, politik dll) yang tinggi peradaban; 2. negara dan penduduknya yang telah mencapai kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran (sosial, budaya, politik dll ) yang tinggi; 3. Budaya, cara hidup orang-orang (negara, kawasan atau sesuatu zaman) tertentu, peradaban; 4. keadaan pemikiran (budaya dan moral ) yang halus, peradaban. Ringkasnya tamadun ialah perkembangan kemajuan yang lebih baik termasuk dari segi fizikal dan spiritual.

2.1Definisi tamadun Islam Menurut Prof. Syed Naquib Al-Attas, tamadun Islam sebagai satu keadaan kehidupan masyarakat yang telah mencapai tahap kehalusan tatasusila dengan mempunyai kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat. Ini membawa maksud bahawa kehidupan masyarakat perlu mempunyai budi bahasa yang baik dan halus dan mempunyai kebudayaan. Selain itu, Ibn Khaldun pula berpendapat bahawa tamadun Islam sebagai pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asasi kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang lebih halus dan

Bagi beliau. keindahan suasana dan minat kepada pelbagai aspek industri yang boleh mempertingkatkan kualitinya. Hal ini kerana apabila sesebuah tamadun itu sudah mencapai tahap kemuncak pembangunan maka manusia juga mampu untuk meningkatkan pencapaian mereka terhadap keperluan asas sehingga dapat menghasilkan sesuatu daya cipta yang baru. Kekuatan rohani mampu untuk mendorong peningkatan pembangunan dan kemajuan fizikal. Sesuatu tamadun itu dianggap berjaya apabila pencapaian manusia sudah melebihi keperluan asas mereka. Muhammad Rasyid Redha pula mempunyai pendapatnya yang tersendiri. agama adalah asas tamadun. Hal ini menunjukkan bahawa sesuatu tamadun itu berkembang. Peningkatan atau kemusnahan sesuatu tamadun itu bergantung kepada keteguhan pegangan agama atau sebaliknya.mempunyai nilai-nilai seni. pegangan agama itu sangat penting dalam menentukan jatuh bangunnya sesuatu tamadun itu. . peralatan rumahtangga dan sebagainya. Abu Bakar Hamzah mendefinisikan tamadun Islam ialah sesuatu yang lahir dan berkembang bersama.sama dengan kehidupan manusia dan perkembanganperkembangan yang lahir daripadanya. Tamadun Islam juga merupakan kemuncak pembangunan yang berkait dengan peningkatan kemewahan. Ini kerana peningkatan unsur maknawi (spiritual) akan mendorong kebangkitan fizikal. sama ada sesuatu yang merupakan niskala (abstrak) mahupun yang berupa sekala (material). Ini termasuk keperluan kepada bahan-bahan makanan. Lahirnya tamadun Islam itu dengan adanya kehidupan manusia yang berkembang dari segi fizikal mahupun kebendaan. Rasionalnya semua tamadun di dunia ini ditegakkan berasaskan kepercayaan agama. Ini bermakna.

Ini jelas menunjukkan bahawa dalam al-Quran telah meliputi segala aspek untuk membina sesebuah tamadun yang lengkap dan sempurna. Dalam al-Quran bukan sahaja mengatur cara hidup untuk diri individu malah meliputi keluarga. Al-Quran juga merupakan mukjizat yang menerangkan tatacara bagaimana manusia yang diamanahkan oleh Allah S. Ia juga merangkumi konsep membentuk serta mentadbir alam sejajar dengan kehendak .T terpelihara sehingga hari kiamat. Ini menunjukkan bahawa al-Quran bersifat menyeluruh dan lengkap untuk semua tidak mengira masa. tempat dan keadaan.1 Al-Quran Al-Quran merupakan sumber utama tamadun Islam. mereka sendiri gagal untuk menandingi keindahan masih sejak ia diturunkan hingga ke hari ini. Al-Quran juga terpelihara dari sebarang penyelewengan yang dilakukan oleh manusia atau jin. masa. Al-Quran daripada sudut bahasa bermaksud µbacaan¶ dan perkataan al-Quran berasal daripada perkataan arab µal-qira¶ah¶.T. ekonomi.W. negara. prinsip serta hukum untuk membimbing manusia bagi mencapai perhubungan dan kesempurnaan hidup. diriwayatkan secara mutawatir dan menjadi ibadat bagi sesiapa yang membacanya. teknologi dan antarabangsa.0 Sumber-sumber tamadun Islam 4. Syariah yang dibawa dalam al-Quran lengkap dan menyeluruh untuk semua manusia. tempat dan zaman.T sebagai khalifah bagi AllahS.4. Tamadun Islam tegak di atas dasar Ilahi yang terpancar di dalam al-Quran mengandungi segala nilai. Perkara ini diakui oleh sasterawan Arab jahiliah yang sangat mahir dengan balaghah. Al-Quran dijamin oleh Allah S.W. Keunggulan al-Quran bergantung kepada mukjizat bahasanya yang indah dari segi balaghahnya (retorika). Masih banyak ilmu yang terdapat di dalam al-Quran yang belum dihurai oleh manusia. Keluasan dan kedalaman ilmunya tidak terjangkau oleh pemikiran manusia. dasar. suasana. Manakala daripada sudut istilah al-Quran ditakrifkan sebagai kalam Allah SWT yang bermukjizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat jibrail. ditulis dalam mashaf.W. jiran.

ketuhanan. Hal ini boleh menjadi peringatan kepada pengikut-pengikut supaya sentiasa tidak lupa kepada pencipta mereka. fakta-fakta sains. Oleh itu. Al-Quran bertindak sebagai penghubung manusia dengan perkembangan selaras dengan kehidupan dan senantiasa memenuhi keperluan manusia serta mampu menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi. Al-quran merupakan sumber yang lengkap untuk kehidupan setiap pengikutnya. sejarah manusia dan lain-lain lagi. pengetahuan tentang perkara ghaib. . al-Quran menjadi dasar utama pembentukan tamadun Islam. asas pandangan. moral. semasa atau akan datang. Al-quran juga telah menceriatakan segala perkara yang berlaku sama yang telah.

as-sunnah juga bertindak sebagai pentafsir al-Quran.W junjungan kita.A. Al-Quran bersifat umum.4. sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi Rasul. prinsip.A. syariah dan akhlak telah menjadi contoh dalam pembinaan tamadun Islam ini. Selain daripada itu. Yang teralhir ialah menjelaskan hukum Al-Quran. mengajar solat. haji dan lain-lain lagi. Al-sunnah melengkapi al-Quran dengan 4 cara iaitu yang pertamanya mentafsirkan hal yang umum seperti cara menunaikan ibadat sembahyang. apabila ibunya disembelih seperti lembu. Ada juga cabang hukum yang tidak di sentuh oleh Al-Quran. Seterusnya ialah mengkhususkan sesuatu hukum yg umum. mengaji dan sebagainya merupakan amalan yang mudah diajar melalui pemerhatian manusia lain kepada Rasul S. Oleh itu.W telah menjelaskan seperti berikut: ³Sembelihan janin (anak dlm kandungan)mengikut sembelihan ibunya. Sebagai contoh hukum anak binatang yang masih didalam kandungan ibunya. As-sunnah menjadi ikutan manusia memandangkan Rasullullah merupakan idola kepada manusia dari dahulu sehingga kini. perbuatan dan pengakuan Rasulullah dalam membina masyarakat dan kerajaan di dalam pelbagai bidang seperti politik.A. Hal ini kerana.A. Selain itu.2 As-sunnah As-sunnah merupakan segala yang disandarkan kepada Rasullulah S. Segala perkataan.W oleh para sahabat . As-sunnah diperlukan untuk menghuraikan prinsip & konsep umum & menyeluruh dari Al-Quran. as-sunnah juga berperanan dalam tambahan hukum al-Quran. ayat al-Quran adanya berbentuk umum dan mutlak. perbuatan dan pengakuan serta sifat kejadian. pendidikan dan hubungan sosial berasaskan akidah. zakat.W sama ada perkataan.´ . Telah diriwayatkan daripada Rasullulah S.A.tabiin dan seterusnya sehingga ditulis oleh ulama¶ Hadis. memerlukan perntafsiran daripada Rasulullah S. ekonomi. Yang keduanya pula ialah membataskan hukum yg belum ditetapkan batasnya oleh Al-Quran. Kemudian rasulullah S. Sebagai contoh yang mudah.W kerana tanpa perntafsiran itu sukar untuk umat Islam memahaminya. konsepsi dan menyeluruh.akhlak dan riwayat hidup baginda.

a. membangun dan mengembangkan tamadun mereka. semua sudut tamadun Islam dicorakkan di atas acuan al-Quran dan asSunnah. telah berlaku penambahan hukum al-Quran yang menghalalkan sembelihan binatang ternakan iaitu anak yang masih berada dalam kandungan ibunya sebagai halal dimakan apabila ibunya disembelih mengikut syarak. Pelaksanaannya ditunjukkan oleh Rasulullah s. dan para ulama selepas baginda.w. Ia merupakan sumber inspirasi umat Islam untuk membentuk. Al-Quran menggariskan prinsip-prinsip asas. Sesuatu pembaharuan yang dibuat boleh dikatakan tamadun. As-sunnah menjadi pelengkap kepada hukum-hukum yang belum dijelaskan secara terperinci dalam al-Quran. tetapi tidak boleh digolongkan sebagai tamadun Islam kalau bertentangan dengan sumber-sumber ini. As-sunnah juga menjelaskan dan menerangkan perkara berkaitan dengan perintah dan larangan Allah di dalam al-Quran. syariah dan akhlak untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Daripada al-Quran dan as-Sunnah dicerakinkan akidah. kemudian dihurai dan diperincikan oleh as-Sunnah. Ringkasnya.Ini bermaksud. .

4. Qias pula ialah menyandarkan sesuatu yang tidak belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya daripada nas oleh persamaan µillah iaitu sebab musabab.A. Walapun di dalam hadis Nabi S. Bukan ijma¶ sahabat sahaja tetapi ijma¶ sekalian mujtahid yang lain daripada sahabat juga wajib diikuti samada mengerjakan ibadah ataupun dunia.A.W mengenai sesuatu hukum syari¶ah. Qias merupakan salah satu cabang daripada ilmu mantiq yang diguna pakai oleh ulama dalam memahami al-Quran dan alHadis yang jawamiul jawaamik.3 Al-ijma¶ dan Qias Ijma¶ ialah kata sepakat semua ulama¶ Islam yang mujtahid pada suatu masa selepas wafatnya Rasulullah S. Mengembalikan dalam ayat di atas bermaksud menyamakan keduanya yang diqias kepada yang usul (yang kena qias) pada hukum.W menyebut gandum tetapi kerana illah beras iaitu makanan seperti gandum maka hukumnya sama. Jika hukum usul haram maka hukum yang diqiaskan juga haram seperi diqiaskan beras dengan gandum di dalam hukum riba kerana illah (sebab) yang sama iaitu makanan.A. Setiap zaman akan ada hukum baru atau hukum kontemporari maka qias memainkan peranan penting dalam menentukan halal dan haramnya. Qias mengembalikan cabang kepada usul dengan sebab illah (sebab) yang sama. Walaupun qias menggunakan akal . Ayat al-Quran iejaz (ringkas) tetapi sangat luas pengertian begitu juga dengan kalam Nabi S. Untuk mudah difahami ialah perkataan yang sedikit tetapi membawa maknanya yang luas. Terdapat 2 jenis ijma¶ iaitu sarih dan sukuti. Ijma¶ dan qias merupakan sumber hukum yang digunakan oleh ulama mujtahid di dalam menetapkan sesuatu permasalahan.W yang kita panggil sebagai hadis atau sunnah sehingga jika dikumpul tafsiran µbasmalah¶ sahaja sudah tentu kita tidak mampu untuk menghabiskan dalam masa satu hari bahkan sebulan Tanpa ijmak dan qias hukum Islam menjadi jumud kerana terbatas kepada apa yang disebut secara zahir di dalam al-Quran tanpa merujuk kepada makna disebaliknya sedangkan al-Quran merupakan panduan hidup sehingga hari kiamat.

akan timbul pelbagai permasalahan yang baru yang memerlukan ulamak menentukan hukum. Oleh itu.4 Istihsan Istihsan menetapkan sesuatu hukum terhadap sesuatu persoalan ijtihadiyah atas dasar prinsip-prinsip umum ajaran Islam seperti keadilah. Sesungguhnya Islam ini mudah dan tidak menyusahkan umatnya. Kaedah ini sedikit berbeza daripada mashalih al-mursalah kerana ia mempertimbangkan dasar kemaslahatan itu dengan disertai dalil al-Quran dan AsSunnah yang umum. Inilah yang dikatakan ijma¶ dan qias menjadi sumber tamdun Islam. segala masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah.tetapi ia disyaratkan selari dengan al-Quran dan al-Hadis kerana hukum asalnya terdapat di dalam al-Quran tetapi diqiaskan perkara-perkara yang baru kepada hukum yang sudah ada di dalam al-Quran dan al-hadis dan ijmak yang kita telah bincangkan tadi. Hal ini kerana. Jadi dengan penggunaan istihsan ini. Contohnya Saidina Umar r. Dengan cara ini. hukum-hukum baru boleh ditentukan dengan menggunakan qias. kasih sayang dan lain-lain.a. sesebuah tamadun akan berkembang dari masa ke semasa jadi. .tidak menghukum pencuri kerana kebuluran semasa kemarau panjang dengan hukuman hadd kerana atas dasar keadilan dan kasih sayang dan dalil daripada al-Hadith bahawa Islam tidak menyusahkan umatnya. Penggunaan istihsan ini dapat member kehidupan yang baik kepada umat Islam dalam hal hukum. hukum dijalankan dengan adil dan saksama. 4.

Firman Allah. Dengan cara ini tidak akan timbul perasaan mahmudah dalam diri masing dan tidak akan berlaku pergaduhan yang boleh membawa kepada pembunuhan. kebebasan beragama. manusia akan hidup dalam keadaan aman dan bahagia. Agama Islam ini mudah dan tidak memaksa. Ini menunjukkan bahawa kehidupan bermasyarakat sangat penting dan kita harus mengenali sesama kita. Sekiranya semua pihak yang berlainan agama ini benar-benar memahami agamanya tentu mereka akan mengamalkan ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya.maka ertinya orang itu telah . Firman Allah SW dalam surah Al Baqarah. Ini membawa erti setiap manusia atau umat Islam perlu memelihara jiwa mereka dan jiwa orang lain. Kesimpulannya setiap penganut agama mestilah memahami dengan sebaik-baiknya ajaran agama yang dianutinya dan beramal dengannya. Sudah menjadi fitrah semulajadi manusia yang memerlukan agama dan mereka bebas memilih agama mereka masing-masing. umatnya perlu menyerahkan diri kepada Allah dengan mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan larangan. Islam menyediakan cara hidup bermasyarakat berbilang kaum dan agama. sikap saling hormat menghormati di antara satu sama lain yang berlainan agama adalah sebahagian daripada ajaran Islam yang wajib dilaksanakan.2. ³ Barangsiapa yang membunuh seorang manusia bukan kerana hukuman pembunuhan atau kerana membuat bencana dalam negeri. Islam juga menyebut larangan membunuh dan membunuh diri. Dalam Islam.0 Prinsip-prinsip tamadun Islam Prinsip tamadun Islam yang pertamanya ialah memelihara agama. ³tiada paksaan dalam beragama´ . Prinsip yang kedua ialah memelihara nyawa dan jiwa. Prinsip toleransi beragama. Dalam waktu yang sama Islam menggalakkan dan sentiasa memberi ruang dan kesempatan untuk semua pihak yang berbeza agama ini berinteraksi bagi berbincang tentang fahaman masing-masing yang tidak bertentangan dengan prinsip agama masing-masing supaya lahir suasana yang harmoni dan saling hormatmenghormati. Dengan cara tersebut. Ini jelas menunjukkan betapa tamadun Islam sesuai diamalkan di dalam masyarakat majmuk kerana Islam sentiasa menekankan kepentingan mendalami ilmu agama dan mengamalkannya demi menjamin keharmonian masyarakat di samping kesucian agama yang akan tetap terpelihara.

Tubuh badan yang sihat akan menjamin akal yang sihat ke arah membina negara dan menegakkan agama. Ia pastinya bersesuaian dan mudah diterima di kalangan masyarakat majmuk. Oleh itu. . Maka jauhilah perbuatan itu. Hal ini kerana. Setiap masalah atau penyakit yang kita hadapi pasti ada penyelesaianya dan ada penawarnya. sesungguhnya minuman arak. Bagaimana kita sebagai umat Islam untuk memelihara akal kita sendiri? Islam telah mengajar tentang cara memilih makanan dan minuman yang baik untuk kesihatan tubuh dan akal fikiran. Jadi. berjudi. Firman Allah dalam Surah Al Maidah 5:90. walau pada awalnya hukumnya haram ia boleh dilakukan. Seterusnya pula ialah memelihara akal.´ surah al-Maidah 5:32.. agama Islam telah mengharamkan meminum minuman keras. ³Wahai orang yang beriman. tangan kanan mengandungi kimia yang membantu penghadaman makanan. Contohnya dalam bidang perubatan. namun jika ia dapat menyelamatkan nyawa pesakit ia adalah dibenarkan.agar kamu mendapat keberuntungan. dengan minuman keras tersebut. Islam juga mengesyorkan memegang makanan dengan tangan kanan. mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji. Mereka sudah tidak dapat berfikir dengan waras dan bertindak atas kehendak nafsu. Agama telah menetapkan hukum bukan untuk menyusahkan umatnya tetapi untuk memberi yang terbaik bagi kehidupan mereka. Sekiranya sesuatu perkara atau perbuatan itu boleh menyelamatkan nyawa. Oleh itu. ubat berbentuk cecair yang digunakan untuk merawat penyakit jantung adalah diambil dari babi yang kita sedia maklum akan hukum haramnya. kita harus pandai membezakan yang mana baik dan yang mana buruk. Hal ini kerana. Janganlah kita berfikir singkat dan mengambil jalan mudah dengan membunuh diri sebagai jalan penyelesaian masalah kerana Allah membenci orang yang membunuh diri.termasuk perbuatan syaitan. kita harus bijak mencari jalan penyelesaiannya sekiranya kita menghadapi sebarang masalah. seseorang itu boleh hilang pertimbangan dan akan melakukan sesuatu di luar jangkaan.membunuh manusia seluruhnya.´ Dalam al-Quran telah menyatakan kebaikan pengambilan madu lebah untuk menjaga kesihatan tubuh badan sebagai ubat yang paling mujarab. Islam mewajibkan umatnya berusaha untuk mempertahankan nyawa. Islam telah mengharamkan minuman keras kepada umatnya bagi memelihara akal mereka. berkorban untuk berhala.

Hal ini diperjelaskan oleh Allah S.poligami dibenarkan demi untuk menjaga zuriat yang bakal dilahirkan. mereka tidak dibenarkan berpoligami tetapi lelaki dan perempaun dibenarkan bersekedudukan. kita perlu menjaga harta kita daripada kerosakkan. Sebagai contoh masyarakat di barat. . Untuk memelihara keselamatan harta benda yang menjadi hak milik halal bagi individu. Akibat daripada itu.W. Ini bermakna. Tiada sesiapa berhak mengambil tanpa izin pemiliknya. ³Lelaki dan perempuan yang mencuri. prinsip dalam tamadun Islam ini boleh digunakan pakai oleh masyarakat lain untuk memelihara maruah dan keturunan mereka.W. Di samping itu juga. Islam telah mengiktiraf perkahwinan poligami namun ia tidak diwajibkan dan bukan sesuatu yang digalakkan.T. Justeru. Sekiranya kita menjaganya dengan baik kita boleh mengelakkan pembaziran untuk membeli yang baru. Islam telah mensyariatkan perkahwinan untuk kita memelihara maruah dan keturunan. Dengan perkahwinan ini dapat menghindari daripada melakukan maksiat seterusnya dapat menjaga maruah diri dan keluarga. Harta atau kekayaan yang diperoleh dari usaha sendiri dengan cara yang halal berhak dipelihara dan dipertahankan.T dalam ayat surah Al-Maa¶idah 5:38 terjemahannya. Islam juga mensyariatkan poligami yang mana dapat membantu golongan wanita yang berada di dalam kesusahan. Setiap individu berhak mencari rezeki masing-masing serta berusaha untuk mendapat. mengumpul dan menggunakan harta benda mereka secara bebas mengikut kemampuan masing-masing selagi tidak melanggar norma masyarakat dan agama. Ini sangat berbeza dengan fahaman negara lain. Bagi mereka yang memelihara harta mereka akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah S. potonglah tangan kedua-duanya sebagai pembalasan daripada apa yang mereka kerjakan dan sebagai seksaan daripada Allah´. prinsip tamadun Islam juga ialah memelihara maruah dan keturunan. tamadun Islam mengharamkan sebarang bentuk pencurian daripada sekecil-kecil harta seperti jarum hinggalah sebesar-besarnya.Selain itu. ini jelas menunjukkan bahawa Islam sangat menitikberatkan umatnya menjaga harta mereka masing-masing. Selain daripada perkahwinan. prinsip tamadun Islam yang seterusnya ialah memelihara harta. lahirnya anak luar nikah dan boleh terjadi merebaknya penyakit berjangkit seperti AIDS dan lain-lain lagi.

Yang seterusnya ialah menjaga hubungan manusia dengan manusia.T. kita di dunia ini merupakan keluarga. terdapat rukun Islam dan rukun iman yang setiap penganut agama Islam patuhi dan ikuti. Sekiranya kita hidup dalam masyarakat dan saling bantu-membantu dan hormat-menghormati. kita dapat mendekatkan diri Pencipta dan kita akan sentiasa berhati-hati dengan apa yang kita akan lakukan kerana kita memepunyai Pencipta yang akan menghakimi setiap tindak-tanduk yang kita lakukan. Islam mementingkan kemasyarakat dalam menjamin kesejahteraan hidup di dunia ini. pergaduhan malah hubungan yang wujud dalam setiap kehidupan sama ada yang bersifat peribadi mahupun kemasyarakatan berasaskan tolong menolong dan hormat menghormati. Ini menunjukkan bahawa. dalam agama Islam. Justeru dalam perhubungan kita seharian perlulah mengikut aturan yang telah ditentukan oleh Allah S. kita akan disenangi oleh masyarakat dan kita mudah untuk meminta bantuan mereka sekiranya menghadapi masalah. Oleh itu. hubungan ini merupakan hubungan yang paling tinggi dan mulia dalam kehidupan manusia. Ini adalah kerana masyarakat muslim adalah masyarakat yang terbentuk berdasarkan konsep kesatuan ummah. Dengan melakukan ibadat ini.5.s. Manusia diciptakan oleh Allah S.W. Dengan menjaga hubungan kita dengan Pencipta ini.W. Ibadat-ibadat yang boleh dilakukan antaranya ibadat umum dan khusus. mengatasi hubungan yang wujud antara manusia sesama manusia atau makhluk lain.T ialah boleh dibuktikan dengan melakukan ibadat yang telah ditetapkan dan meninggalkan larangan yang telah termaktub didalam al-Quran.T dari satu keturunan iaitu nabi Adam a.W.W. Dalam konteks agama Islam terdapat sistem kemasyarakatan. Bagaimana dikatakan menjaga hubungan dengan Allah? Menjaga hubungan dengan Allah S. Ini menjadikan masyarakat Islam sebuah masyarakat yang .T dalam menjamin agar tidak timbul kezaliman. kita dapat hidup dengan aman dan harmoni kerana mendapat keberkatan dari-Nya. Hubungan ini boleh dipelihara jika kita tidak mengingkari suruhan dan larangan Allah S.W. Hubungan ini merupakan hubungan yang melibatkan hubungan hamba dengan Pencipta.T. Jadi kita perlu menjaga hubungan sesama kita kerana kita adalah saudara yang datang dari satu jiwa.0 Matlamat tamadun Islam Matlamat tamadun Islam yang pertama ialah menjaga hubungan dengan Allah S.

di samping berbuat baik kepada sesama manusia. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. manusia dan alam adalah makhluk ciptaan Allah S. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Manusia perlu memelihara dan memulihara alam sekitar mengikut peraturan-peraturan Allah S.T namun manusia diberikan taraf lebih tinggi berbanding dengan makhluk lain lantaran kelebihan akal dan tanggungjawab sebagai khalifah. Manusia sebagai khalifah Allah S. hanya satu ukuran yang mendapat tempat di sisi Allah S. tidak bersifat kebangsaan serta tidak terbatas dalam lingkungan sempadan geografi dan politik. Semua kita adalah sama dan mengapa kita perlu membangga diri dengan orang lain.T dalam Surah alA¶raf ayat 56 yang bermaksud : ´Janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi setelah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya.W.berbentuk sejagat. dan berdoalah kepadaNya dengan perasaan bimbang (kalau-kalau tidak diterima). Allah S. Firman Allah dalam surah al-Hujurat ayat 13 bermaksud : ´ Wahai umat manusia.T di muka bumi ini telah dipertanggungjawabkan untuk memelihara alam ini. Allah S.T iaitu ketakwaan kepadaNya. Janganlah hubungan dengan manusia lain agar hidup kita lebih selesa.W. sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku (puak) supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra anatara satu sama lain.W. tidak bersifat perkauman. Firman Allah S.T.T telah mencipta alam semesta ini untuk dinikmati oleh makhluk ciptaanNya.T telah memberikan panduanNya kepada manusia berhubung dengan hubungan yang sepatutnya dengan alam.W.W. kerana kita dari satu keturunan yang sama. Bagi masyarakat muslim.´ Menurut Islam.W. Manusia yang mengusahakan sesuatu yang boleh membawa kpd kesejahteraan di muka bumi melalui sumber alam .W. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuanNya Yang terakhir ialah menjaga hubungan dengan alam sekitar.

yang sedia ada dan tidak melakukan perkara yang merosakkan alam sekitar. masa dan keadaan. Matlamat pembinaan tamadun Islam adalah untuk melahirkan manusia yang mempunyai kepercayaan yang betul iaitu percaya kepada kekuasaan Allah S. Selain daripada itu.T kurniakan kepada kita.T. . Itulah yang dikatakan manusia yang tidak tahu bersyukur dengan apa yang tekah diberikan kepadanya. Kita salah menggunakan akal yang telah Allah S. Di manakah tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini.W. Seterusnya adalah untuk melahirkan manusia yang kenal dirinya dan arah tujuan.T. matlamat tamadun Islam juga adalah untuk melahirkan manusia yang mempunyai cara hidup yang tersusun dan bersistem sesuai dengan setiap tempat. Matlamat pembinaan tamadun Islam ini juga adalah selari dengan penurunan kitabkitab Allah dan pengutusan para rasulNya iaitu untuk melahirkan manusia yang mentauhidkan dan mengabdikan Allah dalam seluruh kehidupannya. alam sekitar dibiarkan tercemar dan berlaku pemusnahan di san sini. matlamatnya ialah melahirkan manusia yang dapat bertanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi ini.W. selain itu. Seperti yang kita lihat sekarang.W. melaksanakan tanggungjawab dengan sebaiknya serta mendapat keampunan dan keredhaan Allah S.

Tamadun Islam tidak terikat kepada bangsa tertentu. hubungna manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan alam sekitar. tamadun India. Realistik dari segi mengambil kira hubungan dengan alam sejagat atas dasar bahawa alam merupakan suatu hakikat yang berlaku di dunia nyata yang menunjukkan hakikat kewujudan Allah. Keterbukaan Tamadun Islam membolehkan ia mudah diterima oleh kebanyakan manusia. Al-Quran menjadi sumber dan pedoman kepada kegiatan hidup manusia. Iaitu dengan mengawasi seluruh kegiatan manusia agar tidak bercanggah dengan ajaran Allah. akidah. ketiga-tiga hubungan berkait rapat dengan kehidupan manusia itu sendiri. Kurangnya salah satu dari hubungan ketiga-tiga ini maka tidak akan lengkap hidup. hubungan dengan Allah.T. Islam sentiasa meletakkan manusia di tingkat kesempurnaan yang paling tinggi dan yang dapat dicapai. Tanggungjawab manusia ialah sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Tamadun Islam dapat menerima malah menggalakkan penerusan unsur-unsur baik yang terdapat pada tamadun lain selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sumber matlamat dan tujuan kehidupan manusia telah ditetapkan oleh Allah. tamadun mesophotamia. tempat dan tempoh tertentu bahkan ia milik seluruh manusia yang berpegang kepada ajaran Islam. Tamadun Islam sangat mementing hubungan dengan Pencipta iaitu Allah S. Perkembangan tamadun Islam berpegang kepada konsep ummah dan tidak disandarkan kepada sesuatu bangsa atau kawasan.0 Penutup Tamadun Islam adalah tamadun yang didasari oleh nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan. Tamadun Islam mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk undang-undang. Berbeza dengan tamadun lain seperti tamadun Cina. akhlak. . dan tamadun Parsi.W. Mereka akan merasa kekurangan. Hal ini kerana. hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan makhluk lain serta hubungan antarabangsa.6.

Beberapa perkataan lain yang sama erti dengan perkataan tamadun.W. µThaqafah¶ pula bererti kebudayaan dan di dalam bahasa Inggeris disebut µcivilization¶. Dalam perjalanan sejarah tamadun manusia yang panjang.T.T yang dibawa oleh utusan Allah S.W. Akhirnya .W. Risalah Islam yang diturunkan kepada rasul-rasul adalah sesuai dengan zaman.T dan menjauhkan diri dari laranganNya. µUmran¶ yang bererti kemajuan. Islam mula diperkenalkan kepada manusia pertama iaitu Adam a.w.T. memahami dan melaksanakan segala arahanNya. ramai manusia yang terus-menerus menentang serta membantah pengajaran-pengajaran Allah S.W. menuju kesejahteraan hidup. Dia telah menurunkan kitab-kitab agar manusia dapat membaca. terpengaruh dengan hawa nafsu yang liar dan mengajar mereka supaya mematuhi segala ajaran Allah S. dunia dan akhirat. Tamadun Islam telah muncul dan menempa kegemilangan yang tiada tolok bandingnya lantaran kesyumulan dan kesepaduan Islam itu sendiri yang menjadi intipati kepada tamadun Islam.W.s.a.T. Tujuannya untuk menegakkan kepercayaan Tauhid (kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa). jumlah manusia dan kebudayaan umat ketika itu.0 Pengenalan Tamadun ialah perkataan Arab yang berasal dari kata kerja µmaddana¶ yang bererti membangunkan atau memodenkan sesuatu. Islam diturunkan kepada manusia untuk membimbing mereka ke jalan yang benar supaya mereka mencapai kesejahteraan hidup. dunia dan akhirat.s dan berakhir dengan Nabi Muhammad s. ialah µHadharah¶ bererti peradaban. Kemudian wahyu itu diperkuatkan dengan perlantikan rasul-rasul yang bermula dengan Nabi Adam a.1. menghindarkan mereka dari syirik kepada Allah S.T.W. Sejarah Islam telah menunjukkan bahawa keistimewaan yang terkandung dalam Islam telah mampu membentuk satu tamadun yang mengangkat tinggi martabat manusia. Ia merupakan pemberitahuan dan peraturan yang diwahyukan oleh Allah S. lalu dengan kasih sayang dan belas kasihan Allah S.

tamadun Islam telah berjaya mendepani zaman dan menjadi rujukan kepada pembinaan tamadun manusia sehinggalah ke hari ini. .

.KONSEP ASAS TAMADUN ISLAM DEFINISI SUMBER PRINSIP MATLAMAT TAMADUN TAMADUN ISLAM Rajah 1.0: Konsep asas tamadun.

politik dll) yang tinggi peradaban Rajah 2. sistem politik. penulisan undangundang. budaya. J. BARAT ‡ pembangunan lahiriah seperti dalam aspek kebudayaan.J BEG pencapaian manusia dalam bentuk kota. kesenian.0: Definisi tamadun . undang-undang dan politik.A. seni bina. skrip.K FIEBLE MEN ‡ kepandaian dan mengeksploitasi material oleh masyarakat. KAMUS DEWAN ‡ keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran(sosial. ‡ MADANIYYAH: peradaban dan kemakmuran hidup yang merujuk kepada kemajuan kebendaan yang dicapai oleh masyarakat. kesenian dan perbandaran ARNOLD TOYNBEE ‡ suatu sistem masyarakat yand dapat membantu manusia menambah hasil pengeluaran atau produktiviti dan ia mempunyai empat elemen iaitu bahan-bahan ekonomi. PROFES OR M. agama. pengetahuan dan seni.DEFINISI TAMADUN BAHASA ARAB TAMADUN: dari perkataan bahasa arab 'tamaddun' bererti kehalusan budi bahasa dan kesopanan tingkah laku ‡ MADDANA: tamadun kata terbitan dari kata kerja maddana yang bererti pemilihan sesuatu lokasi sebagai tempat tinggal serta membangunkan sesuatu kawasan hingga menjadi suatu perbandaran ‡ MADINAH: lahir dari maddana yang bererti bandar.

Rajah 2.sama dengan kehidupan manusia dan perkembangan-perkembangan yang lahir daripadanya. Ibn Khaldun Muhammad Rasyid Redha Abu Bakar Hamzah ‡pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asasi kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang lebih halus dan mempunyai nilai-nilai seni. Syed Naquib Al-Attas ‡satu keadaan kehidupan masyarakat yang telah mencapai tahap kehalusan tatasusila dengan mempunyai kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat.DEFINISI TAMADUN ISLAM Prof. sesuatu yang lahir dan berkembang bersama. . tamadun ditegakkan berasaskan kepercayaan agama.1: Definisi tamadun Islam. sama ada sesuatu yang merupakan niskala (abstrak) mahupun yang berupa sekala (material).

0: Prinsip-prinsip tamadun Islam. .MEMELIHARA AGAMA MEMELIHARA HARTA MEMELIHARA NYAWA DAN JIWA PRINSIPPRINSIP MEMELIHARA MARUAH DAN KETURUNAN MEMELIHARA AKAL Rajah 3.

AS-SUNNAH IJMA' DAN QIAS AL-QURAN SUMBER ISTIHSAN Rajah 4. .0: Sumber-sumber tamadun Islam.

W.Hubungan manusia dengan manusia Hubungan manusia dengan Allah S. .T Hubungan manusia dengan alam sekitar MATLAMAT Rajah 5.0: Matlamat tamadun Islam.

Akhir sekali. Pembahagian yang pertama ialah melalui definisi. Setelah menyiapkan bahagian ini. Selain itu. Pelbagai pendapat yang diutarakan dalam menyiapkan tugasan ini. selepas pensyarah menyerahkan tugasan. Seterusnya pula mengenai sumber-sumber taamdun Islam.REFLEKSI Melalui tugasan ini. Dalam konsep asas tamadun Islam ini mempunyai beberapa tajuk kecil yang lain. Setelah mencari bahan mengenai definisi tamadun Islam. apa yang dapat saya katakan ialah banyak ilmu mengenai tamadun Islam. Kerjasama antara rakan-rakan juga banyak membantu saya menyiapkan tugasan ini. apa yang saya perolehi ialah pelbagai pendapat dari tokoh-tokoh ternama dalam mengemukan pendapat mereka mengenai definisi tamadun. Jelas menunjukkan bahawa sumber-sumber utama tamadun Islam ialah al-Quran dan sunnah. pensyarah pembimbing juga telah banyak memberi panduan kepada saya. Saya juga berbincang bersama rakan sekelas untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Selain itu terdapat juga bahagian ciri-ciri serta prinsip-prinsip tamadun Islam. jadi hal ini telah memudahkan saya dan rakan sekelas yang lain mencari bahan. . saya mencari maklumat untuk menyiapkan tugasan ini. Apabila tugasan ini selesai. saya lebih memahami mengenai sumber tamadun Islam. saya dapat juga menyiapkan tugasan ini tanpa sebarang masalah yang terlalu berat. Saya mencuba sebaik mungkin untuk menyiapkan tugasan ini. Beliau telah memberi garis panduan apa yang perlu ada dalam tugasan kami. Dalam bahagian ini mengajar saya untuk lebih menghargai adanya tamadun Islam. Melalui tugasan ini saya perlu mencari mengenai konsep asas tamadun Islam.

(1990). Penerbit Fajar Bakti. http://www. Fajar Bakti Sdn Bhd. Abdullah Hj.net/wanbk/51-definisi-tamadun-islam. W. Selangor. Shah Alam. Dilayari pada 2 Mac 2010.BIBLIOGRAFI BUKU Ab. Utusan Publications & Distributors. (1993). Tamadun Islam.slideshare.com/downloads/RB_Pengajian_Tamandun_Islam_2. Siri Sejarah Fajar Bakti. Dewan Bahasa dan Pustaka. Alim Abdul Rahim dan Syed Idrus Syed Mohamad (1995). . Tamadun Islam dan Tamadun Alam Melayu serta Sumbangannya kepada Dunia. Pengantar Masyarakat Islam.pdf. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Tamadun Islam. Daud. Dilayari pada 2 Mac 2010. Pusat Pendidikan Islam ITM. Mustafa Hj. Mahmood (1997). Kuala Lumpur. Sivachandralingam Sundara Raja Ayadurai Letchumani. INTERNET http://tamanilmu. W. Mustafa Haji Daud (1993).