1.0 MAKLUMAT PEGAWAI Nama Jawatan Hakiki Gred Jawatan Bahagian/ Unit Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan EN.

AHMAD FITRI BIN MOHAMAD ZUKI PK 1 (dalaman) DG 41 SK KPG KUALA SIBUTI SUBIS 03. 01.2011 02.01.2009

______________________________________________________________________

2.0 BIDANG TUGAS Bertanggungjawab kepada Kementerian Pendidikan, Pengarah Pendidikan Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah di dalam merancang, menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut;

Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar. Mengajar sebilangan waktu mengajar mengikut arahan Guru Besar. Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam hal kurikulum, pentadbiran, hubungan kemasyarakatan dan keselamatan. Membantu Guru Besar menyelia dan menilai pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.

3.  Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan pemulihan.  Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru-guru yang baru mengajar di dalam menjalankan tugas-tugas harian mereka. Membantu di dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pendidikan.  Menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah. pusat sumber. makmal dan bengkel.  Menentukan penggunaan dan penyenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan.0 SENARAI TUGAS Kurikulum Menentukan pelaksanaan kursus pengajian.  Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum serta mencadangkan tindakan susulan. penggal dan lain-lain.  Membantu dalam merancang dan menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan ujian. bahan pusat sumber dan lain-lain buku bacaan serta kesesuaiannya.  Menyusun Jadual Waktu Kelas dan guru serta menyediakan Jadual Waktu Gantian.     . Memastikan perjalanan panitia-panitia matapelajaran. peperiksaan dan penilaian dan mencadang tindakan susulan. Menentukan rancangan pelajaran harian. mingguan. Jabatan Pelajaran dan Kementerian Pelajaran.  Membantu di dalam penentuan buku-buku teks.

Membantu menyelia kerja-kerja kakitangan guru.  Melaksanakan arahan-arahan lain dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa. kursus dan latihan untuk guru dan kakitangan bukan guru. Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan.   Kebersihan dan Keindahan Sekolah Membantu di dalam merancang dan menyelia program bagi keindahan dan kebersihan.  Tugas-tugas Lain Menganggotai ahli jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.     Membantu merancang takwim sekolah.  Membantu menyenggara dan menyelaras kutipan data / maklumat dan perangkaan. Menjadi Ahli Lembaga Tatatertib Sekolah.Pentadbiran Membantu menentukan tugas dan tanggungjawab guru-guru.  . Menyelaras semua jenis pungutan wang.

 Memberikan perkhidmatan yang efisyen dan memenuhi piagam pelanggan.  Menghasilkan budaya kerja yang cemerlang.  Memastikan sumber kewangan yang teratur dan sentiasa dikemas kini.  Memberikan komitmen yang tinggi terhadap tanggungjawab yang diamanahkan.  Melahirkan sumber manusia yang lebih berkualiti. .OBJEKTIF SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG KUALA SIBUTI  Memastikan sistem pengurusan sekolah berada pada tahap kualiti yang tinggi.  Mencapai matlamat yang disasarkan.

kokurikulum serta pengurusan perkhidmatan pendidikan Pegawai-pegawai PPD Memantau dan memb antu pelaksanaan program pendidikan Pegawai-pegawai Kementerian Pelajaran Memantau dan membantu pelaksanaan program pendidikan Jemaah Nazir Merancang dan memantau pelaksanaan dasar pendidikan/SKPM Guru Besar Merancang dan menyelaras pelaksaaan program peringkat sekolah : PEN. Merancang dan melaksanakan semua dasar dan arahan Melaksana dan memantau keberkesanan program Melaksana dan memantau keberkesanan program Melaksana dan memantau keberkesanan program Melaksana dan memantau keberkesanan program Pelaksana Pelaksana Semua staf sekolah Merancang dan melaksanakan semua program Semua staf sekolah Merancang dan melaksanakan semua program Semua staf sekolah Merancang dan melaksanakan semua program Semua staf sekolah Merancang dan melaksanakan semua program Pelaksana Pelaksana .4. JAWATAN Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pegawai-pegawai JPNS Memantau dan membantu pelaksanaan program pendidikan Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) Merancang dan menyelaras pelaksanaan program dan aktiviti kurikulum. KANAN KURIKULUM (DALAMAN) Tugas dan Tanggungjawab Melaksana dan memantau keberkesanan program Memastikan semua dasar pendidikan dilaksanakan di sekolah Kuasa Yang Diberi Pelaksana Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Guru-guru dan semua staf sekolah Merancang dan melaksanakan semua program Guru-guru dan semua staf sekolah Merancang dan melaksanakan semua program dan arahan.0 SENARAI TUGAS. KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN.

0 PROSES KERJA PK KURIKULUM Aktiviti Proses Kerja 1. penilaian. Menentukan Pelaksanaan kursus pengajian. Menyusun jadual waktu dan jadual gentian 8. Membantu melatih guru-guru baru 5. 3. Memastikan perjalanan panitia pelajaran 4.5. Merancang dan menyelaras hal berkaitan ujian. 6. Menyelaras pengurusan kegiatan bimbingan dan pemulihan Kurikulum Pegawai Meluluskan/ Dirujuk Pegawai Pelajaran Daerah/ Guru Besar -sdaUndang-undang/ Peraturan Surat Pekeliling Jabatan/ Kementerian -sda- -sda-sda-sda- -sda-sda-sda- -sda-sda-sda- -sda-sda-sda- . Menentukan rancangan pelajaran harian. Menyelaras program kurikulum 7. mingguan dan penggal. 2.

6.0 CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti Kurikulum MULA Merancang aktiviti/program berkaitan Membentuk Jawatankuasa Panatia/ Kurikulum Mengadakan mesyuarat Menyelaras Rancangan Pengajaran Membantu Menyemak/ Menandatangani Rancangan Pengajaran/ Harian Menjalankan tugas Membantu Menyelia/ memantau dari masa ke semasa Pemantauan berterusan/ Menyimpan rekod .

Menyelaras program kurikulum Menyusun jadual waktu dan jadual gantian Menyelaras pengurusan kegiatan bimbingan dan pemulihan Pemantauan Berterusan/ Menyimpan rekod Tindakan Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9 . Menentukan rancangan pelajaran harian. penilaian. mingguan dan penggal.0 SENARAI SEMAK Aktiviti Kurikulum Bil 1 Aktiviti Menentukan Pelaksanaan kursus pengajian.7. Memastikan perjalanan panitia pelajaran Membantu melatih guru-guru baru Merancang dan menyelaras hal berkaitan ujian.

1 SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN BIL 1 2 3 BORANG Borang Norma Kerja Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai Senarai Tugas Harian Fail Meja .0 SENARAI UNDANG-UNDANG PEKELILING Ia merupakan petikan kecil daripada arahan-arahan rasmi yang perlu dirujuk oleh seseorang pegawai. (Pekeliling Perkhidmatan. Arahan Perbendaharaan dan lain-lain) BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UNDANG-UNDANG / PEKELILING Semua Pekeliling Ikhtisas Perintah Am Semua Pekeliling Perbendaharaan Semua Pekeliling Kewangan Surat Pekeliling Profesional/ Pendidikan Ordinan Pelajaran 1957 Surat-surat arahan dari Kementerian Pendidikan Surat-surat arahan dari Jabatan Pendidikan Surat-surat arahan dari Pejabat Pelajaran Daerah 8.8.

8. AHMAD FITRI BIN MOHAMAD ZUKI Jawatan PK 1 (dalaman) Bil Nama Jawatankuasa Kekerapan Mesyuarat Setahun 1 Jenis Keanggotaan .2 NORMA KERJA Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Nama Pegawai EN. Bil 1 2 3 4 5 Jenis Kerja Pengurusan Kurikulum Pengurusan Pentadbiran Pengurusan Kebersihan dan Keindahan Sekolah Am Mengajar Masa Yang Diambil (minit/ hari) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan dalam Seminggu 8.3 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh 6 bulan.

Nama Pegawai Jawatan Tarikh Bil Butir-butir Tugas Catatan .4 SENARAI TUGAS HARIAN FAIL MEJA Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan.2 3 4 5 6 7 8 9 10 8. Diletakkan di atas meja supaya mudah dirujuk. Disiapkan setiap hari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful