1.0 MAKLUMAT PEGAWAI Nama Jawatan Hakiki Gred Jawatan Bahagian/ Unit Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan EN.

AHMAD FITRI BIN MOHAMAD ZUKI PK 1 (dalaman) DG 41 SK KPG KUALA SIBUTI SUBIS 03. 01.2011 02.01.2009

______________________________________________________________________

2.0 BIDANG TUGAS Bertanggungjawab kepada Kementerian Pendidikan, Pengarah Pendidikan Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah di dalam merancang, menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut;

Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar. Mengajar sebilangan waktu mengajar mengikut arahan Guru Besar. Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam hal kurikulum, pentadbiran, hubungan kemasyarakatan dan keselamatan. Membantu Guru Besar menyelia dan menilai pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.

 Menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah.  Membantu dalam merancang dan menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan ujian.3.  Menyusun Jadual Waktu Kelas dan guru serta menyediakan Jadual Waktu Gantian.  Menentukan penggunaan dan penyenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan.  Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan pemulihan. Menentukan rancangan pelajaran harian. makmal dan bengkel.  Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru-guru yang baru mengajar di dalam menjalankan tugas-tugas harian mereka. pusat sumber.     . Jabatan Pelajaran dan Kementerian Pelajaran.0 SENARAI TUGAS Kurikulum Menentukan pelaksanaan kursus pengajian. bahan pusat sumber dan lain-lain buku bacaan serta kesesuaiannya. penggal dan lain-lain. Memastikan perjalanan panitia-panitia matapelajaran. mingguan.  Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum serta mencadangkan tindakan susulan.  Membantu di dalam penentuan buku-buku teks. Membantu di dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pendidikan. peperiksaan dan penilaian dan mencadang tindakan susulan.

Pentadbiran Membantu menentukan tugas dan tanggungjawab guru-guru. Membantu menyelia kerja-kerja kakitangan guru.  .  Melaksanakan arahan-arahan lain dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.  Tugas-tugas Lain Menganggotai ahli jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa. Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan. Menjadi Ahli Lembaga Tatatertib Sekolah.  Membantu menyenggara dan menyelaras kutipan data / maklumat dan perangkaan.     Membantu merancang takwim sekolah. kursus dan latihan untuk guru dan kakitangan bukan guru.   Kebersihan dan Keindahan Sekolah Membantu di dalam merancang dan menyelia program bagi keindahan dan kebersihan. Menyelaras semua jenis pungutan wang.

 Memastikan sumber kewangan yang teratur dan sentiasa dikemas kini.  Memberikan perkhidmatan yang efisyen dan memenuhi piagam pelanggan.  Menghasilkan budaya kerja yang cemerlang.  Memberikan komitmen yang tinggi terhadap tanggungjawab yang diamanahkan. .OBJEKTIF SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG KUALA SIBUTI  Memastikan sistem pengurusan sekolah berada pada tahap kualiti yang tinggi.  Mencapai matlamat yang disasarkan.  Melahirkan sumber manusia yang lebih berkualiti.

Merancang dan melaksanakan semua dasar dan arahan Melaksana dan memantau keberkesanan program Melaksana dan memantau keberkesanan program Melaksana dan memantau keberkesanan program Melaksana dan memantau keberkesanan program Pelaksana Pelaksana Semua staf sekolah Merancang dan melaksanakan semua program Semua staf sekolah Merancang dan melaksanakan semua program Semua staf sekolah Merancang dan melaksanakan semua program Semua staf sekolah Merancang dan melaksanakan semua program Pelaksana Pelaksana . KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN. kokurikulum serta pengurusan perkhidmatan pendidikan Pegawai-pegawai PPD Memantau dan memb antu pelaksanaan program pendidikan Pegawai-pegawai Kementerian Pelajaran Memantau dan membantu pelaksanaan program pendidikan Jemaah Nazir Merancang dan memantau pelaksanaan dasar pendidikan/SKPM Guru Besar Merancang dan menyelaras pelaksaaan program peringkat sekolah : PEN.0 SENARAI TUGAS. KANAN KURIKULUM (DALAMAN) Tugas dan Tanggungjawab Melaksana dan memantau keberkesanan program Memastikan semua dasar pendidikan dilaksanakan di sekolah Kuasa Yang Diberi Pelaksana Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Guru-guru dan semua staf sekolah Merancang dan melaksanakan semua program Guru-guru dan semua staf sekolah Merancang dan melaksanakan semua program dan arahan.4. JAWATAN Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pegawai-pegawai JPNS Memantau dan membantu pelaksanaan program pendidikan Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) Merancang dan menyelaras pelaksanaan program dan aktiviti kurikulum.

penilaian. Membantu melatih guru-guru baru 5. Menentukan Pelaksanaan kursus pengajian.5. mingguan dan penggal. 2. Menentukan rancangan pelajaran harian. Memastikan perjalanan panitia pelajaran 4. 6. Menyusun jadual waktu dan jadual gentian 8. Merancang dan menyelaras hal berkaitan ujian. 3. Menyelaras pengurusan kegiatan bimbingan dan pemulihan Kurikulum Pegawai Meluluskan/ Dirujuk Pegawai Pelajaran Daerah/ Guru Besar -sdaUndang-undang/ Peraturan Surat Pekeliling Jabatan/ Kementerian -sda- -sda-sda-sda- -sda-sda-sda- -sda-sda-sda- -sda-sda-sda- . Menyelaras program kurikulum 7.0 PROSES KERJA PK KURIKULUM Aktiviti Proses Kerja 1.

0 CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti Kurikulum MULA Merancang aktiviti/program berkaitan Membentuk Jawatankuasa Panatia/ Kurikulum Mengadakan mesyuarat Menyelaras Rancangan Pengajaran Membantu Menyemak/ Menandatangani Rancangan Pengajaran/ Harian Menjalankan tugas Membantu Menyelia/ memantau dari masa ke semasa Pemantauan berterusan/ Menyimpan rekod .6.

Memastikan perjalanan panitia pelajaran Membantu melatih guru-guru baru Merancang dan menyelaras hal berkaitan ujian.7. Menyelaras program kurikulum Menyusun jadual waktu dan jadual gantian Menyelaras pengurusan kegiatan bimbingan dan pemulihan Pemantauan Berterusan/ Menyimpan rekod Tindakan Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9 . penilaian. mingguan dan penggal. Menentukan rancangan pelajaran harian.0 SENARAI SEMAK Aktiviti Kurikulum Bil 1 Aktiviti Menentukan Pelaksanaan kursus pengajian.

8.1 SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN BIL 1 2 3 BORANG Borang Norma Kerja Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai Senarai Tugas Harian Fail Meja . Arahan Perbendaharaan dan lain-lain) BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UNDANG-UNDANG / PEKELILING Semua Pekeliling Ikhtisas Perintah Am Semua Pekeliling Perbendaharaan Semua Pekeliling Kewangan Surat Pekeliling Profesional/ Pendidikan Ordinan Pelajaran 1957 Surat-surat arahan dari Kementerian Pendidikan Surat-surat arahan dari Jabatan Pendidikan Surat-surat arahan dari Pejabat Pelajaran Daerah 8. (Pekeliling Perkhidmatan.0 SENARAI UNDANG-UNDANG PEKELILING Ia merupakan petikan kecil daripada arahan-arahan rasmi yang perlu dirujuk oleh seseorang pegawai.

8. Nama Pegawai EN. AHMAD FITRI BIN MOHAMAD ZUKI Jawatan PK 1 (dalaman) Bil Nama Jawatankuasa Kekerapan Mesyuarat Setahun 1 Jenis Keanggotaan .3 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh 6 bulan.2 NORMA KERJA Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Bil 1 2 3 4 5 Jenis Kerja Pengurusan Kurikulum Pengurusan Pentadbiran Pengurusan Kebersihan dan Keindahan Sekolah Am Mengajar Masa Yang Diambil (minit/ hari) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan dalam Seminggu 8.

Diletakkan di atas meja supaya mudah dirujuk. Nama Pegawai Jawatan Tarikh Bil Butir-butir Tugas Catatan .2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.4 SENARAI TUGAS HARIAN FAIL MEJA Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan. Disiapkan setiap hari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful