SOALAN 1-1

Kehidupan
Pengurusan adalah sebahagian daripada sistem kehidupan dan bermasyarakat. Dari fakta ini maka lahirlah hubungan manusia sesama manusia dan perhubungan tersebut perlulah diibangi dengan hubungan antara manusia dengan Allah dan alam. Perhubungan sesama manusia hendaklah dilakukan atas peraturan Allah, kerana tuhanlah yang menentukan matlamat hidup manusia. Alam diciptakan oleh Allah adalah untuk kesempurnaan manusia. Justeru itu, setiap isi alam adalah untuk manusia dan manusia boleh mengeksploitasikan alam tetapi hendaklah berdasarkan peraturan yang ditentukan oleh Allah. Sekiranya kesedaran ini wujud, maka setiap gerak laku manusia itu akan dikurniakan pahala ibadah oleh Allah. Ibadah adalah nilai dan orientasi kehidupan Islam. Islam bererti penyembahan dan segala aktiviti, inovasi dan kreativiti manusia adalah pernyataan penyembahan kepada Allah. Pengurusan adalah disiplin yang mencorakkan kerjasama dan sekali gus perhubungan sesama manusia, dan suasana ini akhirnya melahirkan pembentukan organisasi yang bermotivasi yang bertujuan untuk memenuhi keperluan bersama dalam proses yang dalam masa yang sama menepati kehendak ibadah kepada Allah. Oleh yang demikian, nilai bersama yang ditekankan ialahtauhid, satu dimensi yang berjaya menyatukan pelbagai jenis manusia ke arah kesatuan yang harmoni. Sesuatu tugas adalah bermula dari individu. Individu akan membentuk keluarga dan masyarakat. Oleh yang demikian, penafian terhadap keterlibatan individu dan masyarakat dalam konteks pengurusan hanya akan menyulitkan suasana dan persekitaran pengurusan. Dengan menjadikan pengurusan sebagai sebahagian daripada kehidupan, maka manusia akan melihat ia sebagai sesuatu yang penting dalam hidup dan miliknya sendiri. Dari sinilah lahirnya motivasi yang sesuai dengan fitrah manusia dan akan berkekalan selama adanya hayat manusia.

kerjaya
Pengurusan diperlukan di dalam semua organisasi, tidak kira sama ada organisasi itu kecil atau besar, swasta atau badan kerajaan. Fungsi pengurusan bukan saja merupakan tanggungjawab seorang pengurus besar atau pengarah tetapi juga tanggungjawab penyelia atau ketua bahagian yang berada di dalam organisasi. Kita pernah mendengar kata-kata seperti: "Masalah yang timbul itu adalah dari pihak pengurusan... ". Pernyataan seperti ini dimaksudkan kepada mereka yang menduduki tingkat

4. dan mengimple-mentasikan strategi. PENGURUS SEBAGAI PENGHUBUNG DI DALAM ORGANISASI Pengurus yang berada di dalam tingkat pengurusan. pihak atasan mengharapkan sesuatu yang mesti dicapai dan permintaan orang bawahan memerlukan pertimbangan. sumber selalunya terhad. Mereka mempunyai kuasa yang diberikan untuk mengarah orang lain yang berada di bawah tanggungjawabnya. 2. Setiap pengurus mempunyai tugas dan tanggungjawab yang tertentu. perhubungan awam. pengurus memerlukan kepakaran. Pengurus bertanggungjawab menggunakan segala sumber dengan efisien untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Satu kenyataan yang harus kita terima ialah pengurus lebih berhadapan dengan faktor-faktor yang tidak dapat dikawal daripada faktor-faktor yang boleh dikawal. Pengurus mengimbangkan matlamat dan menetapkan prioriti seperti menjalankan kerja yang penting dahulu atau dengan serta-merta. dan mempunyai kesabaran. membuat dasar serta menganalisis perkara-perkara yang berlaku di persekitaran luaran. Dalam konteks pengurusan. Oleh yang demikian. antaranya: 1. Pengurus mewujudkan matlamat. 5. Aktiviti pengurusan berbeza mengikut tingkatan di dalam organisasi. 3. pengurus atasan menggunakan kebanyakan masa mereka di dalam perancangan jangka panjang. perundingan. padahal kelemahan dan masalah yang timbul itu berpunca dari semua pihak pada peringkat pengurusan. keyakinan. Misalnya. kuasa yang diberikan terbatas. dasar. Kegagalan dan kejayaan itu mencerminkan prestasi pengurus berkenaan.atas di dalam organisasi. memainkan peranan sebagai penghubung antara tingkat pengurusan (Rensis Likert. Pengurus juga tidak boleh lari daripada bertanggungjawab ke atas kegagalan dan kejayaan orang di bawah jagaannya. perbincangan. Menerusi pengurus bahagian (fungsi) yang mewakili bahagian masing-masing. sama ada pada peringkat penyeliaan atau sehingga ke peringkat atasan. untuk membolehkan sesuatu perkara itu dilaksanakan. perancangan. Pengurus ialah penyelaras dan pengarah di dalam organisasi yang mengawasi aliran kerja serta menyatupadukan semua unsur organisasi. pengurus dimaksudkan kepada mereka yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan orang lain pada semua peringkat. 1961). dan penyelarasan berhubung dengan . Pengurus pertengahan atau penyelia sebaliknya memainkan peranan yang lebih di dalam penyelarasan dan pengawalan kerja pada peringkat operasi. Misalnya.

masyarakat dalam era ekonomi global amat memerlukan pengurus yang beretika. Pada masa selepas perang sehingga perancangan dan pelaksanaan dasar ekonomi baru (DEB) pada 1970. pihak pengurusan sentiasa bersedia.Oleh Itu. dan tanggungjawab dapat diadakan. Sehubungan ini. pendekatan pembangunan ekonominya juga berubah. menyesuaikan keadaan serta mampu menggunakan intuisi dalaman sanubarinya bagi menangani keadaan tidak menentu yang muktakhir.tugas.cekap dan berkesan. Peruntukan .Pengurus yang efektif mungkin menjadi sumber utama kepada negara-negara maju dan menjadi sumber yang paling dikehendaki oleh negara-negara yang sedang membangun. Begitu juga perhubungan dan penyelarasan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain tentang sesuatu perkara dapat dibuat dan diselaraskan pada peringkat pengurus bahagia Masyarakat Masyarakat dan negara terus wujud dan dapat mencapai kemajuan dengan adanya pengurus yang cekap memimpin organisasi. Di samping itu. Pengurusan secara ini melibatkan pengurus mengambil peranan langsung sebagai seorang yang mampu menjangkau ke arah masa hadapan serta mampu memain peranan sebagai seorang futuristik. Tiga tema ini akan mengakibatkan seorang pengurus berhadapan secara langsung dengan proses pengurusan pada peringkat perancangan yang asas di dalam organisasinya. Di Malaysia. malah pembangunan tanah dalam sektor itu tidak sehebat sebelum Perang Dunia Kedua. 1990).Pengurus dan pengurusan berusaha menggalakkan aktiviti individu yang membawa kepada pencapaian matlamat organisasi. SOALAN 1-2 Thomson (1990) berpendapat perancangan strategik sebagai satu cara pengurusan bagi menjamin kesinambungan tujuan sesuatu organisasi tercapai. strategi tradisional dilaksanakan walaupun pembangunan perindustrian diberi perhatian juga menjelang tahun 1970. Bidang pertanian keperluan asas kurang diganggu struktur dan institusinya. Pengurusan strategik juga mengabungkan keupayaan bagi menentukan kepentingan pelbagai pihak yang mempunyai kepentingan di dalam organisasi yang sedang diurus. Sebarang maklumat dari peringkat bawahan dapat disalurkan ke peringkat atasan menerusi pengurus bahagian. Model yang dikemukakan berasaskan tiga tema penting seperti analisis. dan perlaksanaan (Thomson. pengurus sedia menerima bahawa perubahan memang perlu dan mesti berani menghadapi perubahan tersebut. Aspek yang dipentingkan oleh pihak pengurusan adalah proses yang paling baik bagi mengeluarkan produk yang hendak dihasilkan. membuat pilihan.

7% dan golongan yang terbanyak berada dalam paras kemiskinan ini ialah pesawah (88. menentukan dasar penggunaan dan pembukaan tanah yang baik dan mengembangkan perkhidmatan sosial (terutamanya kemudahan infrastruktur)i[v].7%) dan penanam kelapa (52. Usaha lain ialah membina industri luar bandar yang sebenarnya telah dimulakan dengan pembentukan RIDA (awal 1950an). Keadaan ini digelapkan lagi dengan tahap kemiskinan yang masih tinggi di luar bandar dan peningkatan pengangguran. sebaliknya sekadar “patching styles” dengan pendekatan infrastruktural tanpa pembaharuan institusional. iaitu pertama bagi .8%).4 juta) memandangkan kedudukan kewangan ketika itu yang sedang tertekan oleh kejatuhan harga pasaran barang-barang eksport utama Malaysia. Keseluruhan perancangan ini diberi peruntukan yang besar ($4. iaitu $14. Langkah seperti Perancangan Keluarga dan pemberian latihan kemahiran diadakan bagi mewujudkan taraf kehidupan dan pekerjaan yang selesa. Langkah ini diberi perhatian serius kerana kemiskinan di luar bandar masih tinggi. membantu meningkatkan pengeluaran dari 182. Rancangan Malaysia Kedua (1971-75) memperlihatkan peruntukan yang lebih besar. tahap kemisikinan di sektor luar bandar berada pada kadar 58. khususnya tanaman kelapa sawit lebih utama. Rancangan Malaya Pertama/Am (1956-60) lebih bermatlamat untuk menjaga kepentingan-kepentingan ekonomi Inggeris . penanam getah (64. RM2 masih menggunakan pendekatan yang sama walaupun kesedaran mula wujud untuk menangani masalah lokal dengan tujuan-tujuan seperti mempelbagaikan ekonomi dan pertanian supaya tidak terlalu bergantung kepada getah dan bijih timah serta mempergiatkan perusahaan tempatan yang berguna untuk menyelesaikan masalah penggangguran yang semakin ketara.iatiu seperti meninggikan mutu getah. Federal Land Development Authority (FELDA) yang diasaskan sejak 1956 sudah berpengalaman untuk melaksanakan projek-projek besar pembukaan tanah untuk tanaman komersil.2%).1%) berbanding dengan nelayan (73. tetapi kini dipertingkatkan dengan strategi dan keupayaan baru.perbelanjaan bagi bidang pertanian dalam Rancangan Malaya 1 dan 2 masing-masing pada jumlah kurang dari lima peratus. mempermodenkan industri perlombongan.000 gantang pada 1951/2 kepada 560. Perbelanjaan tinggi ini terpaksa dilakukan kerana gejala-gejala perkauman yang berasas kepada cemburu ekonomi puak sedang meningkat dan terjelma dalam Hartal 1967 serta kemudiannya dengan Peristiwa 13 Mei 1969. Pada tahun 1970.350 juta dengan matlamat menyelesaikan masalah perbezaan ekonomi antara sektor/kaum. Dasar Rancangan disifatkan sebagai serampang dua mata. Perhatian juga mula diberikan dengan lebih serius kepada usaha meningkatkan pengeluaran bahan-bahan makanan. Walau bagaimanapun berbanding dengan usaha membuka dan membentuk kawasan pertanian komersil.000 gantang pada 1969/70. terutamanya beras kerana Malaya ketika itu hanya mampu mengeluarkan sepertiga sahaja daripada keperluan beras penduduknya. bantuan baja dan jaminan terhadap sistem harga minima. RM1 dianggap sebagai berorientasi sektor bandar dan kurang program pembangunan pertanian yang tertentu. iii[vii] Manakala tumpuan kepada sektor bandar tidak diabaikan dengan matlamat meluaskan perusahaan pembuatan dengan memberi keistimewaan-keistimewaan kepada perusahaan perintis.242. Kesan daripada usaha ini yang dapat dilihat dalam pengenalan benih padi yang lebih baik.ii[vi] Peningkatan ini dapat dilakukan kerana usaha memajukan sektor pertanian makanan berterusan dalam Rancangan Malaysia 1 (1965-1971).

Pembangunan Oleh Tun Abdul Razak Kesediaan kerajaan memberi perhatian kepada sektor luar bandar dan sektor pertanian bukan sahaja kerana tuntutan keadaan dan kebiasaan yang berlaku bagi negara-negara pertanian yang baru merdeka. MADA II. dan kawasan pertanan khususnya kawasan penanaman padi (IADP) seperti MADA I. beliau mengeluarkan Buku Merah atau RED (Rural Economic Development) Book. Barat Laut Selangor. KETENGAH. Beberapa strategi baru mula diterapkan tetapi kaedah pelaksanaan tidak banyak berubah kerana dihalang oleh kelemahan kemahiran dan kekurangan jentera pelaksana. DARA dan KEJORA. Kemasin-Semarak. Trans-Perak dan Balik PulauSeberang Perai.v[ix] Walaupun berasal dari keluarga bangsawan tetapi mengharungi hidup seperti orang kampung biasa menyebabkan mudah baginya memahami persoalan keperitan hidup golongan yang tertinggal dalam perlumbaan ekonomi. FELDA.wajarlah disebut . Pada tempoh ini usaha bersungguh untuk membawa taraf ekonomi luar bandar dan orang Melayu ke tahap yang lebih selesa dilaksanakan. FELCRA. Pelbagai agensi dibentuk dan digerakkan seperti MARA. Bersama dengan kesemua Rancangan Malaya dan Malaysia yang terbentuk sejak 1956 hingga 1976. Beliau dikatakan tertarik dengan perjuangan golongan liberal dan tertarik dengan idea Fabian sewaktu belajar di London. Malah strategi pembangunan bersepdu luar bandar (IRD) dengan pembentukan KESEDAR. Bermula dengan Rancangan Malaysia Kedua dan diteruskan oleh tiga RM lain. malah pembangunan pertanian padi turut diberi perhatian berat oleh kerajaan. Unsur-unsur ini telah memberi tekad kepada beliau untuk menangani masalah kemiskinan luar bandar yang pernah dilalui dan terus ditatapinya sehingga ke akhir hayatnya pada 1976 ketika menjadi Perdana Menteri. Tun Abdul Razak berjuang membangunkan ekonomi Malaysia . beliau mendapat pendidikan di MCKK dan kemudiannya di London memulakan kerjayanya sebagai pegawai tadbir yang mula aktif dalam UMNO awal 1950an. MADA.membasmi kemiskinan dan kedua mewujudkan perpaduan nasional yang berkecai dengan Peristiwa 13 Mei 1969. tetapi berkait rapat juga dengan kepimpinan ketika itu. Bank Pertanian. Berketurunan Bugis-Kampar. Tun Abdul Razak yang menjadi Perdana Menteri pada 1970. maka diharapkan kadar kemiskinan luar bandar akan turun ke angka 21. FAMA. KADA I. dan selaku Timbalan Perdana Menteri sebelum itu adalah orang yang sangat rapat dalam usaha pembangunan terutamanya pembangunan luar bandar. KADA. Sebagai Pengarah Pembangunan Luar Bandar sebelum menjadi Perdana Menteri beliau telah menggunakan sepenuhnya kaedah bilik operasi menentang Komunis ke dalam usaha pembangunan luar bandarnya dan seperti sebilangan para pemimpin negara lain yang menyerang masalah kemiskinan dengan buku panduan matlamat. FOA (Faermer’s Organization Authority) dan lain-lainnya bagi tujuan tersebut.6% dan kadar penyertaan bumiputra dalam sektor bandar mencapai angka 30%. serta kawasan-kawasan penanaman di Besut.Krian-Sungai Manik. gerakan dan pelaksanaan. KADA II.iv[viii] Nyata bahawa Rancangan Malaysia Kedua bukan sahaja memberi tumpuan kepada sektor luar bandar.

sebagai Bapa Pembangunan . Bantuan daripada Bank Dunia dan ADB serta cadangan-cadangan pembangunan yang diajukan kepada Malaysia ketika itu adalah ke arah pendekatan yang digunakan ketika itu. umumnya orang Melayu sukar dicernakan sehingga perlu juga menggunakan proses difusi. . Perkembangan inilah yang menyebabkan dasar-dasar ekonomi yang dibawa oleh Dato Sri Dr Mahathir dianggap sebagai bukan sesuatu yang baru. Antara yang terpenting ialah Dasar Pandang ke Timur. Pensyarikatan Malaysia. Mahathir Justeru kerana terdorong juga oleh keadaan yang memaksa akur dengan pendekatan teori-teori itu maka proses membangunkan sektor luar bandar harus ditingkatkan dahulu sektor bandar atau moden/perindustrian. Berdasarkan kepada itulah maka usaha-usaha memajukan sektor perindustrian turut meningkat pada waktu akhir Tun Abdul Razak menjadi Perdana Menteri. Beliau berpendirian bahawa adalah tidak wajar dan akan mencetuskan ketidaksenangan hati orang bukan Melayu di sektor bandar yang sedia ada jika diaturkan supaya sebilangan orang Melayu ke dalamnya. Pendekatannya adalah melalui pembangunan dan konsolidasi kekayaan sumber dalaman dan perimbangan perkongsian adalah melalui urbanisasi dan peningkatan usaha komersil ke luar bandar.dengan mengutamakan sektor luar bandar dan pertanian dengan tidak mengabaikan perhatian kepada masalah pertanian padi.vii[xi] Pengubahsuaian telah belliau lakukan dalam pendekatan pembangunan luar bandar walaupun ciri-cirii dan idea teori-teori itu masih menyaluti secara amnya. Corak Pembangunan Dato Sri Dr. Berdasarkan tindakan dan pendirian Tun Abdul Razak ini maka adalah kurang tepat untuk mengatakan bahawa beliau sepenuhnya bertindak mengikut ciri-ciri pembangunan berdasarkan teori kemunduran negara tradisional ataupun teori klasik dualisme. Hal ini tidak dapat dielakkan kerana para penasihat pembangunan Malaysia ketika itu adalah mereka yang mendukung pendekatan dari teori-teori tersebut yang juga popular ketika itu. Kawasan-kawasan pembangunan tanah seperti JENGKA dan lain-lain diharapkan akan menjadi kawasan urban baru yang dipenuhi oleh orang Melayu.vi[x] Tumpuan Tun Abdul Razak membangunkan sektor luar bandar adalah usaha untuk mengikis struktur ekonomi yang dibentuk oleh penjajah. Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam. integrasi dan akulturasi dari sektor moden/bandar ke sektor luar bandar (tradisional) seperti di gariskan dalam teori-teori tersebut. Walau bagaimanapun pengubahsuaian itu kurang ketara kerana pembaharuan secara kendiri dari sektor luar bandar dan pertanian. Usaha beliau merekonstuk semula senario ekonomi dengan mewujudkan bandar-bandar baru yang diisi dan diaktifan oleh orang Melayu. tetapi pelebaran kepada apa yang telah diasaskan atau dituju oleh Tun Abdul Razak.viii[xii] Walau bagaimanapun tanggapan itu tidaklah penting kerana jelas sekali beberapa perubahan dasar ekonomi Malaysia adalah dari ilham Mahathir. Dasar Perindustrian Berat. Penswastaan.

Kemahiran yang diperolehi tidak akan membantu atau mendorong mereka kembali berkecimpung dalam sektor pertanian di tempat mereka. Perbezaan besar pengurusan Barat dengan Islam ialah Barat lebih berasaskan kepada model rasional.ix[xiii] Impak dari dasar-dasar ekonomi yang diilhamkan oleh Mahathir dan kemudiannya dilaksanakan dengan deras memberi kesan-kesan yang positif kepada kemajuan ekonomi Malaysia khususnya dalam meningkatkan kecekapan dan daya saing ekonomi Malaysia bagi mengambil peluang yang tercetus dari proses globalisasi ekonomi dunia. Kesan meluas daripada kepesatan perindustrian dan perbandaran di Malaysia menggalakan kehadiran buruh luar.Dasar Produktiviti. Islam pula adalah lebih unuk dan dinamik kerana ia lebih komprehensif yang menekankan standard etika. Mereka hadir sebagai tenaga kerja dalam bidang pembangunan dan industri. analitikal causative dan probalistic yang merangkumi apa yang dinamakan sebagai konseptualitasi abstrak. Arus ini bukan mengurangkan kekuatan faktor-faktor pengeluaran perbekalan makanan. malah memberi tekanan yang semakin genting terhadap bekalan yang mampu dihasilkan. Dasar Pembangunan Nasional dan beberapa langkah ekonomi yang menyediakan asas kepada Malaysia menuju status negara perindustrian. Ini kerana ia lebih berteraskan kepada pendekatan . SOALAN 1-3 PERBANDINGAN KONSEP PENGURUSAN ISLAM. berakarumbikan tradisi lokal. Dengan kata lain menurut perspektif Islam. Faktor-faktor pengeluaran sektor ini semakin disaingi atau dicuri oleh sektor industri dan pertanian pasaran (pertukaran) antarabangsa. BARAT DAN JEPUN Penjajahan dan imperialisme telah mengakibatkan sistem pengurusan Barat diagung-agungkan sehingga Islam sebagai model pengurusan yang unggul diketepikan oleh pentadbir awam. . Pelan Induk Perindustrian yang dilancarkan pada tahun 1986. terutamanya dari Indonesia. ilmu pengurusan Barat adalah ilmu yang tempang dan sekular yang tidak menepati kehendak Islam dari segi asas. berbeza daripada penghijrah sebelum perang. perseimbangan antara kemajuan material dan rohani. menentang ketidakadilan dan menekankan kerjasama bukannya persaingan dalam perlakuan pentadbiran. konsep dan falsafahnya. Industri perkilangan dan pasaran antara bangsa menjadi agenda baru dan dengan itu agenda pembangunan sektor pertanian terutamanya dalam pengeluaran perbekalan makanan ruji menjadi tenggelam.

Idea-idea dari luar adalah pelengkap kepada Sistem Pengurusan Islam tersebut yang bermakna idea-idea dari luar itu disesuaikan dengan sistem nilai. Oleh itu penulis melihat penting pengadunan pengurusan Islam dengan pengurusan keontemporari. Walau bagaimanapun terdapat teknik. Kepelbagaian budaya. Justeru itu. Orang Jepun lebih mementingkan matlamat kumpulan atau organisasi sehingga mengetepikan matlamat lain yang tidak kurang pentingnya seperti keluarga dan masyarakat keseluruhannya. Kesan akhirnya ialah matlamat menghalalkan cara dan masyarakat menjadi masyarakat sekular. pengurusan yang sesuai dengan budaya dan persekitaran itu diperlukan untuk memastikan jentera pengurusan dan pentadbiran negara itu mencapai matlamatnya. masyarakat dan agama di Malaysia menyukarkan penerimaan model asing. pendekatan dan metodologi tertentu dalam pengurusan Barat yang boleh diterima pakai kerana ia agak bebas daripada unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam. Proses penyaringan atau pengadunan ini pula hendaklah berpaksikan kepada konsep tauhid sementara nilai-nilai budayanya pula bersumberkan budaya atau etos Melayu. . PENGENALAN Wawasan 2020 menegaskan bahawa kemajuan Malaysia perlu mengikut acuan tersendiri. Pengurusan sesuatu negara itu memerlukanacuannya yang tersendiri bukan ambilan bulat-bulat daripada pengurusan negara lain. Perbandingan antara pengurusan Jepun dengan Islam pula ialah pengurusan Jepun seperti juga barat tidak menghubungkan langsung nilai-nilai etika dan budaya kerja dengan agama.rasinal saintifik semata-mata dengan mengenepikan nilai-nilai kagamaan dan kerohanian. Hassan (1989) menjelaskan bahawa budaya dan persekitaran sesebuah negara itu sentiasa berbeza di antara satu sama lain. waestanchauung dan sosio-budaya masyarakat setempat. Namun demikian model asing adalah diterima selagi tidak bertentangnn dengan nilai agama dan budaya tempatan.

Falsafah pengurusan barat pula pada pandangan beliau ialah keuntungan yang lumayan perlu diusahakan oleh firma. produktiviti. Matlamat pengurusan barat dan Jepun lahir daripada falsafah ekonomi rasional. Contohnya ialah General Motors di Amerika Syarikat yang dijelaskan oleh E. bekerja kuat. Ia bersifattop-do w n cepat membuat keputusan tetapi lembab dalam melakukan pelaksanaan. pihak pengurusan memperjuangkan kepentingan pengguna. kecekapan dan keberkesanan. Pihak pengurusan juga . Syed Othman al Habsyi (1989) menyokong pendapat Dr. Ia mementigkan daya cipta dan sifat perintis. Matlamat akhinya ialah kemajuan dan kejayaan di dunia serta pengembangan penguasaan. Kemajuan dan perkembangan firma membawa faedah dan kebaikan kepada masyarakat. Pengurus atasan mementingkan kuasa tetapi tidak konsisten.PENGURUSAN BARAT DAN JEPUN Pengurusan barat itu sesuai dengan budaya dan persekitaran barat dan pengurusan Jepun itu sesuai dengan budaya dan persekitaran Jepun. pengurusan barat tidak mempunyai perancangn jitu dan rapi kerana buruan bersifat bermusim. kualiti dan keuntungan semata-mata. Ali yang dinyatakan di atas.C. pengurusan diasingkan dari pemilik dan pelabur. Dalam perkembangan pengurusan di barat. Memang tidak dapat dinafikan ada nilai etika dalam pengurusan barat dan Jepun. suka meniru dan membaiki ciptaan orang lain. Justeru itu mereka tidak berminat untuk melakukan amal jariah melalui harta mereka. saling bergantung. Pelabur sentiasa berminat menambah pelaburan untuk mencari keuntungan semata-mata. Hassan Mohd. Pemimpin dan pengikut menjadi tumpuan. kerja berpasukan. Etika dan nilai pengurusan barat mutakhir (kini) cuba memperlihatkan dari segi humanistik dan universal. iaitu bergantung kepada kemampuan akal. Eyre (1989) seperti berikut Objektif dan falsafah pengurusan barat ini ditentang oleh segolongan syarikat barat sendiri yang memperjuangkan kepentingan masyarakat dan alam sekitar dalam pengurusan. Tetapi kesemuanya menjurus ke arah memaksimumkan produktiviti. Tegasnya teori mikro ekonomi barat yang berasaskan kepada rasional juga mempunyai objektif yang sama. Hubungan antara pemimpin dan pengikut lebih bersifat autokratik. Falsafah pengurusan Jepun pula lebih mirip kepada petani yang mementingkan kerjasama. Sebagai langkah tolak ansur. Manakala hal agama pula dianggap peribadi. masa dan persekitaran. bertapak di sesuatu tempat. Di samping itu wujud nilai dan etika universal yang baik tetapi hanya mempunyai implikasi di dunia sahaja dan diukur dengan rasional akal. falsafah pengurusan barat bersifat ‘pemburu’. bergantung kepada musim. Falsafah pengurusan barat selanjutnya mementingkan kelakuan atau gelagat bermoral atau beretika mengikut keadaan tempat. Falsafah pengurusan barat mementingkan kebendaan. Ia mementingkan individualisme dan kurang kejasama. Justeru itulah falsafah ini terpisah daripada agama. Sebagai pemburu. budaya dan etika. memerlukan perancangan rapi. Dalam ertikata yang lain. masyarakat dan alam sekitar.

menjaga kebajikan mereka dan menghulurkan derma untuk kebajikan masyarakat seperti menawarkan biasiswa. Di mana pengurusan mengutamakan keharmonianan antara pihak pengurusan dengan pekerja dan sentiasa meningkatkan kerjasama. Hassan (1989) menegaskan wujudnya percanggahan antara falsafah dan objektif pengurusan Jepun dengan amalannya. menaja pertunjukan pentas dan sebagainya. (iii) Sikap terhadap pekerja yang mengutamakan dedikasi. bekas Pengarah Urusan Proton menjelaskan bahawa falsafah pengurusan Jepun adalah untuk mencapai kemajuan korporat yang abadi. Kenji Iwabuchi (1990). ketaatan dan etika. disiplin. consensus and decision making).pula mengambil hati pekerja. bermaksud pekerjaan itu adalah untuk seumur hidup pekerja. (ii) Keharmonian. Dari segi amalannya. penyesuaian dan membuat keputusan (harmony. Ganjaran dan penghargaan diberikan kepada mereka yang paling lama berkhidmat. pengurusan Jepun memperlihatkan tiga ciri berikut: (i) People oriented managemet. Namun demikian kelemahan objektif dan falsafah pengurusan tersebut tetap tidak dapat dinafikan kerana ia hanya menguntungkan segelintir golongan masyarakat. Sama ada falsafah dan pengurusan barat atau Jepun kedua-duanya masih . juga untuk keamanan negara. inovasi. masyarakat Jepun dan dunia. Semangat pekerja sentiasa tinggi kerana mereka terlibat dalam membuat keputusan. Ketika menggulung perbahasan terhadap falsafah dan objektif pengurusan Jepun. kualiti.

RUJUKAN:1.htm 2.BUKU:- Pengurusan Islam Abad Ke-21 Wan Liz Ozman Wan Pengarang Omar Utusan Publications & Penerbit Distributors Tahun Terbit 1996 Jumlah 296 halaman Halaman Pengulas Azman Hj. tempat dan persekitaran. Sebenarnya tiada siapa yang dapat menafikan tentang fungsi akal dalam menempa kemajuan oleh manusia.INTERNET:a)http://steadfast_uiam.kekurangan satu unsur iaitu unsur kerohanian. Adnan Judul Buku . Walaupun wujud unsur etika tetapi asas dan sumbernya masih kabur kerana diasaskan kepada pertimbangan akal dan rasional semata-mata dan mengikut keperluan semasa.com/Asas Pengurusan.tripod.

POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH ASSIGNMENT 1 E3007:PENGURUSAN NAMA DINESS A/L SANMUTHAM NO PENDAFTARAN 16DET09F2019 .

YUGANESWARAAN A/L KRISHNAN 16BET10F1001 KELAS: DET3A NAMA PENSYARAH: PN NURSAHIZALINA MOHD SA’AT .

i ii iii iv v vi vii viii ix .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.