SOALAN 1-1

Kehidupan
Pengurusan adalah sebahagian daripada sistem kehidupan dan bermasyarakat. Dari fakta ini maka lahirlah hubungan manusia sesama manusia dan perhubungan tersebut perlulah diibangi dengan hubungan antara manusia dengan Allah dan alam. Perhubungan sesama manusia hendaklah dilakukan atas peraturan Allah, kerana tuhanlah yang menentukan matlamat hidup manusia. Alam diciptakan oleh Allah adalah untuk kesempurnaan manusia. Justeru itu, setiap isi alam adalah untuk manusia dan manusia boleh mengeksploitasikan alam tetapi hendaklah berdasarkan peraturan yang ditentukan oleh Allah. Sekiranya kesedaran ini wujud, maka setiap gerak laku manusia itu akan dikurniakan pahala ibadah oleh Allah. Ibadah adalah nilai dan orientasi kehidupan Islam. Islam bererti penyembahan dan segala aktiviti, inovasi dan kreativiti manusia adalah pernyataan penyembahan kepada Allah. Pengurusan adalah disiplin yang mencorakkan kerjasama dan sekali gus perhubungan sesama manusia, dan suasana ini akhirnya melahirkan pembentukan organisasi yang bermotivasi yang bertujuan untuk memenuhi keperluan bersama dalam proses yang dalam masa yang sama menepati kehendak ibadah kepada Allah. Oleh yang demikian, nilai bersama yang ditekankan ialahtauhid, satu dimensi yang berjaya menyatukan pelbagai jenis manusia ke arah kesatuan yang harmoni. Sesuatu tugas adalah bermula dari individu. Individu akan membentuk keluarga dan masyarakat. Oleh yang demikian, penafian terhadap keterlibatan individu dan masyarakat dalam konteks pengurusan hanya akan menyulitkan suasana dan persekitaran pengurusan. Dengan menjadikan pengurusan sebagai sebahagian daripada kehidupan, maka manusia akan melihat ia sebagai sesuatu yang penting dalam hidup dan miliknya sendiri. Dari sinilah lahirnya motivasi yang sesuai dengan fitrah manusia dan akan berkekalan selama adanya hayat manusia.

kerjaya
Pengurusan diperlukan di dalam semua organisasi, tidak kira sama ada organisasi itu kecil atau besar, swasta atau badan kerajaan. Fungsi pengurusan bukan saja merupakan tanggungjawab seorang pengurus besar atau pengarah tetapi juga tanggungjawab penyelia atau ketua bahagian yang berada di dalam organisasi. Kita pernah mendengar kata-kata seperti: "Masalah yang timbul itu adalah dari pihak pengurusan... ". Pernyataan seperti ini dimaksudkan kepada mereka yang menduduki tingkat

pengurus memerlukan kepakaran. 2. Menerusi pengurus bahagian (fungsi) yang mewakili bahagian masing-masing. Pengurus juga tidak boleh lari daripada bertanggungjawab ke atas kegagalan dan kejayaan orang di bawah jagaannya. Satu kenyataan yang harus kita terima ialah pengurus lebih berhadapan dengan faktor-faktor yang tidak dapat dikawal daripada faktor-faktor yang boleh dikawal. dan penyelarasan berhubung dengan . dan mempunyai kesabaran. antaranya: 1. Misalnya. perancangan. Misalnya. sama ada pada peringkat penyeliaan atau sehingga ke peringkat atasan. perhubungan awam. Dalam konteks pengurusan. 1961). Pengurus pertengahan atau penyelia sebaliknya memainkan peranan yang lebih di dalam penyelarasan dan pengawalan kerja pada peringkat operasi. Pengurus ialah penyelaras dan pengarah di dalam organisasi yang mengawasi aliran kerja serta menyatupadukan semua unsur organisasi. PENGURUS SEBAGAI PENGHUBUNG DI DALAM ORGANISASI Pengurus yang berada di dalam tingkat pengurusan. 3. pengurus dimaksudkan kepada mereka yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan orang lain pada semua peringkat. pihak atasan mengharapkan sesuatu yang mesti dicapai dan permintaan orang bawahan memerlukan pertimbangan. perundingan. pengurus atasan menggunakan kebanyakan masa mereka di dalam perancangan jangka panjang. Pengurus bertanggungjawab menggunakan segala sumber dengan efisien untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. kuasa yang diberikan terbatas. Pengurus mengimbangkan matlamat dan menetapkan prioriti seperti menjalankan kerja yang penting dahulu atau dengan serta-merta. padahal kelemahan dan masalah yang timbul itu berpunca dari semua pihak pada peringkat pengurusan. Setiap pengurus mempunyai tugas dan tanggungjawab yang tertentu. Pengurus mewujudkan matlamat. membuat dasar serta menganalisis perkara-perkara yang berlaku di persekitaran luaran. dan mengimple-mentasikan strategi. keyakinan. Aktiviti pengurusan berbeza mengikut tingkatan di dalam organisasi.atas di dalam organisasi. memainkan peranan sebagai penghubung antara tingkat pengurusan (Rensis Likert. perbincangan. Mereka mempunyai kuasa yang diberikan untuk mengarah orang lain yang berada di bawah tanggungjawabnya. 4. Kegagalan dan kejayaan itu mencerminkan prestasi pengurus berkenaan. untuk membolehkan sesuatu perkara itu dilaksanakan. 5. dasar. Oleh yang demikian. sumber selalunya terhad.

Di Malaysia. Pengurusan strategik juga mengabungkan keupayaan bagi menentukan kepentingan pelbagai pihak yang mempunyai kepentingan di dalam organisasi yang sedang diurus. menyesuaikan keadaan serta mampu menggunakan intuisi dalaman sanubarinya bagi menangani keadaan tidak menentu yang muktakhir. Di samping itu. pengurus sedia menerima bahawa perubahan memang perlu dan mesti berani menghadapi perubahan tersebut. Bidang pertanian keperluan asas kurang diganggu struktur dan institusinya. Pada masa selepas perang sehingga perancangan dan pelaksanaan dasar ekonomi baru (DEB) pada 1970. Peruntukan . membuat pilihan. Sebarang maklumat dari peringkat bawahan dapat disalurkan ke peringkat atasan menerusi pengurus bahagian. 1990). pendekatan pembangunan ekonominya juga berubah.cekap dan berkesan. Aspek yang dipentingkan oleh pihak pengurusan adalah proses yang paling baik bagi mengeluarkan produk yang hendak dihasilkan.tugas. malah pembangunan tanah dalam sektor itu tidak sehebat sebelum Perang Dunia Kedua. Begitu juga perhubungan dan penyelarasan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain tentang sesuatu perkara dapat dibuat dan diselaraskan pada peringkat pengurus bahagia Masyarakat Masyarakat dan negara terus wujud dan dapat mencapai kemajuan dengan adanya pengurus yang cekap memimpin organisasi.Oleh Itu. Model yang dikemukakan berasaskan tiga tema penting seperti analisis. Pengurusan secara ini melibatkan pengurus mengambil peranan langsung sebagai seorang yang mampu menjangkau ke arah masa hadapan serta mampu memain peranan sebagai seorang futuristik. dan perlaksanaan (Thomson. Tiga tema ini akan mengakibatkan seorang pengurus berhadapan secara langsung dengan proses pengurusan pada peringkat perancangan yang asas di dalam organisasinya. pihak pengurusan sentiasa bersedia.Pengurus dan pengurusan berusaha menggalakkan aktiviti individu yang membawa kepada pencapaian matlamat organisasi. Sehubungan ini. strategi tradisional dilaksanakan walaupun pembangunan perindustrian diberi perhatian juga menjelang tahun 1970.masyarakat dalam era ekonomi global amat memerlukan pengurus yang beretika. dan tanggungjawab dapat diadakan.Pengurus yang efektif mungkin menjadi sumber utama kepada negara-negara maju dan menjadi sumber yang paling dikehendaki oleh negara-negara yang sedang membangun. SOALAN 1-2 Thomson (1990) berpendapat perancangan strategik sebagai satu cara pengurusan bagi menjamin kesinambungan tujuan sesuatu organisasi tercapai.

242. sebaliknya sekadar “patching styles” dengan pendekatan infrastruktural tanpa pembaharuan institusional.2%). Walau bagaimanapun berbanding dengan usaha membuka dan membentuk kawasan pertanian komersil.000 gantang pada 1951/2 kepada 560. Langkah seperti Perancangan Keluarga dan pemberian latihan kemahiran diadakan bagi mewujudkan taraf kehidupan dan pekerjaan yang selesa. tetapi kini dipertingkatkan dengan strategi dan keupayaan baru. khususnya tanaman kelapa sawit lebih utama.7%) dan penanam kelapa (52. Pada tahun 1970. iaitu pertama bagi . Federal Land Development Authority (FELDA) yang diasaskan sejak 1956 sudah berpengalaman untuk melaksanakan projek-projek besar pembukaan tanah untuk tanaman komersil. Kesan daripada usaha ini yang dapat dilihat dalam pengenalan benih padi yang lebih baik. RM1 dianggap sebagai berorientasi sektor bandar dan kurang program pembangunan pertanian yang tertentu.perbelanjaan bagi bidang pertanian dalam Rancangan Malaya 1 dan 2 masing-masing pada jumlah kurang dari lima peratus. Perbelanjaan tinggi ini terpaksa dilakukan kerana gejala-gejala perkauman yang berasas kepada cemburu ekonomi puak sedang meningkat dan terjelma dalam Hartal 1967 serta kemudiannya dengan Peristiwa 13 Mei 1969. penanam getah (64. Dasar Rancangan disifatkan sebagai serampang dua mata. membantu meningkatkan pengeluaran dari 182. Keadaan ini digelapkan lagi dengan tahap kemiskinan yang masih tinggi di luar bandar dan peningkatan pengangguran. Perhatian juga mula diberikan dengan lebih serius kepada usaha meningkatkan pengeluaran bahan-bahan makanan. Rancangan Malaysia Kedua (1971-75) memperlihatkan peruntukan yang lebih besar. RM2 masih menggunakan pendekatan yang sama walaupun kesedaran mula wujud untuk menangani masalah lokal dengan tujuan-tujuan seperti mempelbagaikan ekonomi dan pertanian supaya tidak terlalu bergantung kepada getah dan bijih timah serta mempergiatkan perusahaan tempatan yang berguna untuk menyelesaikan masalah penggangguran yang semakin ketara.4 juta) memandangkan kedudukan kewangan ketika itu yang sedang tertekan oleh kejatuhan harga pasaran barang-barang eksport utama Malaysia. tahap kemisikinan di sektor luar bandar berada pada kadar 58.350 juta dengan matlamat menyelesaikan masalah perbezaan ekonomi antara sektor/kaum. terutamanya beras kerana Malaya ketika itu hanya mampu mengeluarkan sepertiga sahaja daripada keperluan beras penduduknya.8%). Langkah ini diberi perhatian serius kerana kemiskinan di luar bandar masih tinggi.ii[vi] Peningkatan ini dapat dilakukan kerana usaha memajukan sektor pertanian makanan berterusan dalam Rancangan Malaysia 1 (1965-1971). menentukan dasar penggunaan dan pembukaan tanah yang baik dan mengembangkan perkhidmatan sosial (terutamanya kemudahan infrastruktur)i[v].7% dan golongan yang terbanyak berada dalam paras kemiskinan ini ialah pesawah (88. iii[vii] Manakala tumpuan kepada sektor bandar tidak diabaikan dengan matlamat meluaskan perusahaan pembuatan dengan memberi keistimewaan-keistimewaan kepada perusahaan perintis. Usaha lain ialah membina industri luar bandar yang sebenarnya telah dimulakan dengan pembentukan RIDA (awal 1950an).000 gantang pada 1969/70. Rancangan Malaya Pertama/Am (1956-60) lebih bermatlamat untuk menjaga kepentingan-kepentingan ekonomi Inggeris .iatiu seperti meninggikan mutu getah. bantuan baja dan jaminan terhadap sistem harga minima. Keseluruhan perancangan ini diberi peruntukan yang besar ($4. iaitu $14.1%) berbanding dengan nelayan (73. mempermodenkan industri perlombongan.

gerakan dan pelaksanaan. FAMA. FELDA. beliau mengeluarkan Buku Merah atau RED (Rural Economic Development) Book. Trans-Perak dan Balik PulauSeberang Perai. MADA II. beliau mendapat pendidikan di MCKK dan kemudiannya di London memulakan kerjayanya sebagai pegawai tadbir yang mula aktif dalam UMNO awal 1950an. KADA I. Barat Laut Selangor. Pembangunan Oleh Tun Abdul Razak Kesediaan kerajaan memberi perhatian kepada sektor luar bandar dan sektor pertanian bukan sahaja kerana tuntutan keadaan dan kebiasaan yang berlaku bagi negara-negara pertanian yang baru merdeka. Pada tempoh ini usaha bersungguh untuk membawa taraf ekonomi luar bandar dan orang Melayu ke tahap yang lebih selesa dilaksanakan. KETENGAH. KADA. Sebagai Pengarah Pembangunan Luar Bandar sebelum menjadi Perdana Menteri beliau telah menggunakan sepenuhnya kaedah bilik operasi menentang Komunis ke dalam usaha pembangunan luar bandarnya dan seperti sebilangan para pemimpin negara lain yang menyerang masalah kemiskinan dengan buku panduan matlamat.v[ix] Walaupun berasal dari keluarga bangsawan tetapi mengharungi hidup seperti orang kampung biasa menyebabkan mudah baginya memahami persoalan keperitan hidup golongan yang tertinggal dalam perlumbaan ekonomi. tetapi berkait rapat juga dengan kepimpinan ketika itu. FOA (Faermer’s Organization Authority) dan lain-lainnya bagi tujuan tersebut.Krian-Sungai Manik. FELCRA. MADA. Unsur-unsur ini telah memberi tekad kepada beliau untuk menangani masalah kemiskinan luar bandar yang pernah dilalui dan terus ditatapinya sehingga ke akhir hayatnya pada 1976 ketika menjadi Perdana Menteri. DARA dan KEJORA. serta kawasan-kawasan penanaman di Besut.wajarlah disebut . Bersama dengan kesemua Rancangan Malaya dan Malaysia yang terbentuk sejak 1956 hingga 1976.membasmi kemiskinan dan kedua mewujudkan perpaduan nasional yang berkecai dengan Peristiwa 13 Mei 1969. dan kawasan pertanan khususnya kawasan penanaman padi (IADP) seperti MADA I. Bank Pertanian. maka diharapkan kadar kemiskinan luar bandar akan turun ke angka 21. Malah strategi pembangunan bersepdu luar bandar (IRD) dengan pembentukan KESEDAR. KADA II. dan selaku Timbalan Perdana Menteri sebelum itu adalah orang yang sangat rapat dalam usaha pembangunan terutamanya pembangunan luar bandar. Kemasin-Semarak.6% dan kadar penyertaan bumiputra dalam sektor bandar mencapai angka 30%. Tun Abdul Razak yang menjadi Perdana Menteri pada 1970. Bermula dengan Rancangan Malaysia Kedua dan diteruskan oleh tiga RM lain. Beliau dikatakan tertarik dengan perjuangan golongan liberal dan tertarik dengan idea Fabian sewaktu belajar di London. Tun Abdul Razak berjuang membangunkan ekonomi Malaysia . Berketurunan Bugis-Kampar. Pelbagai agensi dibentuk dan digerakkan seperti MARA.iv[viii] Nyata bahawa Rancangan Malaysia Kedua bukan sahaja memberi tumpuan kepada sektor luar bandar. malah pembangunan pertanian padi turut diberi perhatian berat oleh kerajaan. Beberapa strategi baru mula diterapkan tetapi kaedah pelaksanaan tidak banyak berubah kerana dihalang oleh kelemahan kemahiran dan kekurangan jentera pelaksana.

integrasi dan akulturasi dari sektor moden/bandar ke sektor luar bandar (tradisional) seperti di gariskan dalam teori-teori tersebut. . Berdasarkan kepada itulah maka usaha-usaha memajukan sektor perindustrian turut meningkat pada waktu akhir Tun Abdul Razak menjadi Perdana Menteri. Penswastaan.dengan mengutamakan sektor luar bandar dan pertanian dengan tidak mengabaikan perhatian kepada masalah pertanian padi. Berdasarkan tindakan dan pendirian Tun Abdul Razak ini maka adalah kurang tepat untuk mengatakan bahawa beliau sepenuhnya bertindak mengikut ciri-ciri pembangunan berdasarkan teori kemunduran negara tradisional ataupun teori klasik dualisme. tetapi pelebaran kepada apa yang telah diasaskan atau dituju oleh Tun Abdul Razak. Pendekatannya adalah melalui pembangunan dan konsolidasi kekayaan sumber dalaman dan perimbangan perkongsian adalah melalui urbanisasi dan peningkatan usaha komersil ke luar bandar. Corak Pembangunan Dato Sri Dr. Walau bagaimanapun pengubahsuaian itu kurang ketara kerana pembaharuan secara kendiri dari sektor luar bandar dan pertanian. Hal ini tidak dapat dielakkan kerana para penasihat pembangunan Malaysia ketika itu adalah mereka yang mendukung pendekatan dari teori-teori tersebut yang juga popular ketika itu.vii[xi] Pengubahsuaian telah belliau lakukan dalam pendekatan pembangunan luar bandar walaupun ciri-cirii dan idea teori-teori itu masih menyaluti secara amnya.vi[x] Tumpuan Tun Abdul Razak membangunkan sektor luar bandar adalah usaha untuk mengikis struktur ekonomi yang dibentuk oleh penjajah. Mahathir Justeru kerana terdorong juga oleh keadaan yang memaksa akur dengan pendekatan teori-teori itu maka proses membangunkan sektor luar bandar harus ditingkatkan dahulu sektor bandar atau moden/perindustrian. Pensyarikatan Malaysia.viii[xii] Walau bagaimanapun tanggapan itu tidaklah penting kerana jelas sekali beberapa perubahan dasar ekonomi Malaysia adalah dari ilham Mahathir. Usaha beliau merekonstuk semula senario ekonomi dengan mewujudkan bandar-bandar baru yang diisi dan diaktifan oleh orang Melayu. Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam. Perkembangan inilah yang menyebabkan dasar-dasar ekonomi yang dibawa oleh Dato Sri Dr Mahathir dianggap sebagai bukan sesuatu yang baru. Kawasan-kawasan pembangunan tanah seperti JENGKA dan lain-lain diharapkan akan menjadi kawasan urban baru yang dipenuhi oleh orang Melayu. Beliau berpendirian bahawa adalah tidak wajar dan akan mencetuskan ketidaksenangan hati orang bukan Melayu di sektor bandar yang sedia ada jika diaturkan supaya sebilangan orang Melayu ke dalamnya. umumnya orang Melayu sukar dicernakan sehingga perlu juga menggunakan proses difusi. Bantuan daripada Bank Dunia dan ADB serta cadangan-cadangan pembangunan yang diajukan kepada Malaysia ketika itu adalah ke arah pendekatan yang digunakan ketika itu. Dasar Perindustrian Berat.sebagai Bapa Pembangunan . Antara yang terpenting ialah Dasar Pandang ke Timur.

Arus ini bukan mengurangkan kekuatan faktor-faktor pengeluaran perbekalan makanan. Pelan Induk Perindustrian yang dilancarkan pada tahun 1986. analitikal causative dan probalistic yang merangkumi apa yang dinamakan sebagai konseptualitasi abstrak. perseimbangan antara kemajuan material dan rohani. . BARAT DAN JEPUN Penjajahan dan imperialisme telah mengakibatkan sistem pengurusan Barat diagung-agungkan sehingga Islam sebagai model pengurusan yang unggul diketepikan oleh pentadbir awam. Industri perkilangan dan pasaran antara bangsa menjadi agenda baru dan dengan itu agenda pembangunan sektor pertanian terutamanya dalam pengeluaran perbekalan makanan ruji menjadi tenggelam. Ini kerana ia lebih berteraskan kepada pendekatan . Mereka hadir sebagai tenaga kerja dalam bidang pembangunan dan industri.ix[xiii] Impak dari dasar-dasar ekonomi yang diilhamkan oleh Mahathir dan kemudiannya dilaksanakan dengan deras memberi kesan-kesan yang positif kepada kemajuan ekonomi Malaysia khususnya dalam meningkatkan kecekapan dan daya saing ekonomi Malaysia bagi mengambil peluang yang tercetus dari proses globalisasi ekonomi dunia. berakarumbikan tradisi lokal.Dasar Produktiviti. SOALAN 1-3 PERBANDINGAN KONSEP PENGURUSAN ISLAM. Faktor-faktor pengeluaran sektor ini semakin disaingi atau dicuri oleh sektor industri dan pertanian pasaran (pertukaran) antarabangsa. terutamanya dari Indonesia. Perbezaan besar pengurusan Barat dengan Islam ialah Barat lebih berasaskan kepada model rasional. konsep dan falsafahnya. Dasar Pembangunan Nasional dan beberapa langkah ekonomi yang menyediakan asas kepada Malaysia menuju status negara perindustrian. menentang ketidakadilan dan menekankan kerjasama bukannya persaingan dalam perlakuan pentadbiran. Islam pula adalah lebih unuk dan dinamik kerana ia lebih komprehensif yang menekankan standard etika. berbeza daripada penghijrah sebelum perang. malah memberi tekanan yang semakin genting terhadap bekalan yang mampu dihasilkan. Dengan kata lain menurut perspektif Islam. Kemahiran yang diperolehi tidak akan membantu atau mendorong mereka kembali berkecimpung dalam sektor pertanian di tempat mereka. Kesan meluas daripada kepesatan perindustrian dan perbandaran di Malaysia menggalakan kehadiran buruh luar. ilmu pengurusan Barat adalah ilmu yang tempang dan sekular yang tidak menepati kehendak Islam dari segi asas.

Idea-idea dari luar adalah pelengkap kepada Sistem Pengurusan Islam tersebut yang bermakna idea-idea dari luar itu disesuaikan dengan sistem nilai. PENGENALAN Wawasan 2020 menegaskan bahawa kemajuan Malaysia perlu mengikut acuan tersendiri. Oleh itu penulis melihat penting pengadunan pengurusan Islam dengan pengurusan keontemporari. Namun demikian model asing adalah diterima selagi tidak bertentangnn dengan nilai agama dan budaya tempatan. Orang Jepun lebih mementingkan matlamat kumpulan atau organisasi sehingga mengetepikan matlamat lain yang tidak kurang pentingnya seperti keluarga dan masyarakat keseluruhannya. Hassan (1989) menjelaskan bahawa budaya dan persekitaran sesebuah negara itu sentiasa berbeza di antara satu sama lain. Kesan akhirnya ialah matlamat menghalalkan cara dan masyarakat menjadi masyarakat sekular. masyarakat dan agama di Malaysia menyukarkan penerimaan model asing. Justeru itu. Kepelbagaian budaya. Perbandingan antara pengurusan Jepun dengan Islam pula ialah pengurusan Jepun seperti juga barat tidak menghubungkan langsung nilai-nilai etika dan budaya kerja dengan agama. . Pengurusan sesuatu negara itu memerlukanacuannya yang tersendiri bukan ambilan bulat-bulat daripada pengurusan negara lain. waestanchauung dan sosio-budaya masyarakat setempat. pendekatan dan metodologi tertentu dalam pengurusan Barat yang boleh diterima pakai kerana ia agak bebas daripada unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam.rasinal saintifik semata-mata dengan mengenepikan nilai-nilai kagamaan dan kerohanian. Proses penyaringan atau pengadunan ini pula hendaklah berpaksikan kepada konsep tauhid sementara nilai-nilai budayanya pula bersumberkan budaya atau etos Melayu. Walau bagaimanapun terdapat teknik. pengurusan yang sesuai dengan budaya dan persekitaran itu diperlukan untuk memastikan jentera pengurusan dan pentadbiran negara itu mencapai matlamatnya.

Falsafah pengurusan Jepun pula lebih mirip kepada petani yang mementingkan kerjasama. memerlukan perancangan rapi. bertapak di sesuatu tempat. Syed Othman al Habsyi (1989) menyokong pendapat Dr. Ia mementigkan daya cipta dan sifat perintis. Matlamat akhinya ialah kemajuan dan kejayaan di dunia serta pengembangan penguasaan. masa dan persekitaran. Contohnya ialah General Motors di Amerika Syarikat yang dijelaskan oleh E. pengurusan diasingkan dari pemilik dan pelabur. Justeru itulah falsafah ini terpisah daripada agama. Pengurus atasan mementingkan kuasa tetapi tidak konsisten. pengurusan barat tidak mempunyai perancangn jitu dan rapi kerana buruan bersifat bermusim. Ia bersifattop-do w n cepat membuat keputusan tetapi lembab dalam melakukan pelaksanaan. saling bergantung. Ali yang dinyatakan di atas. Sebagai langkah tolak ansur. kerja berpasukan. kecekapan dan keberkesanan. Memang tidak dapat dinafikan ada nilai etika dalam pengurusan barat dan Jepun. Falsafah pengurusan barat mementingkan kebendaan. Tegasnya teori mikro ekonomi barat yang berasaskan kepada rasional juga mempunyai objektif yang sama. Justeru itu mereka tidak berminat untuk melakukan amal jariah melalui harta mereka. suka meniru dan membaiki ciptaan orang lain. Kemajuan dan perkembangan firma membawa faedah dan kebaikan kepada masyarakat. Dalam perkembangan pengurusan di barat. Eyre (1989) seperti berikut Objektif dan falsafah pengurusan barat ini ditentang oleh segolongan syarikat barat sendiri yang memperjuangkan kepentingan masyarakat dan alam sekitar dalam pengurusan. Etika dan nilai pengurusan barat mutakhir (kini) cuba memperlihatkan dari segi humanistik dan universal. falsafah pengurusan barat bersifat ‘pemburu’. Ia mementingkan individualisme dan kurang kejasama. kualiti dan keuntungan semata-mata. Falsafah pengurusan barat pula pada pandangan beliau ialah keuntungan yang lumayan perlu diusahakan oleh firma. Pelabur sentiasa berminat menambah pelaburan untuk mencari keuntungan semata-mata. Dalam ertikata yang lain. Matlamat pengurusan barat dan Jepun lahir daripada falsafah ekonomi rasional.PENGURUSAN BARAT DAN JEPUN Pengurusan barat itu sesuai dengan budaya dan persekitaran barat dan pengurusan Jepun itu sesuai dengan budaya dan persekitaran Jepun. Pihak pengurusan juga . Hubungan antara pemimpin dan pengikut lebih bersifat autokratik. bergantung kepada musim.C. Sebagai pemburu. Manakala hal agama pula dianggap peribadi. Hassan Mohd. produktiviti. bekerja kuat. Tetapi kesemuanya menjurus ke arah memaksimumkan produktiviti. Pemimpin dan pengikut menjadi tumpuan. pihak pengurusan memperjuangkan kepentingan pengguna. Falsafah pengurusan barat selanjutnya mementingkan kelakuan atau gelagat bermoral atau beretika mengikut keadaan tempat. Di samping itu wujud nilai dan etika universal yang baik tetapi hanya mempunyai implikasi di dunia sahaja dan diukur dengan rasional akal. budaya dan etika. iaitu bergantung kepada kemampuan akal. masyarakat dan alam sekitar.

(ii) Keharmonian. Di mana pengurusan mengutamakan keharmonianan antara pihak pengurusan dengan pekerja dan sentiasa meningkatkan kerjasama. ketaatan dan etika.pula mengambil hati pekerja. Kenji Iwabuchi (1990). Dari segi amalannya. Ketika menggulung perbahasan terhadap falsafah dan objektif pengurusan Jepun. disiplin. bekas Pengarah Urusan Proton menjelaskan bahawa falsafah pengurusan Jepun adalah untuk mencapai kemajuan korporat yang abadi. bermaksud pekerjaan itu adalah untuk seumur hidup pekerja. Semangat pekerja sentiasa tinggi kerana mereka terlibat dalam membuat keputusan. Ganjaran dan penghargaan diberikan kepada mereka yang paling lama berkhidmat. Namun demikian kelemahan objektif dan falsafah pengurusan tersebut tetap tidak dapat dinafikan kerana ia hanya menguntungkan segelintir golongan masyarakat. inovasi. Sama ada falsafah dan pengurusan barat atau Jepun kedua-duanya masih . masyarakat Jepun dan dunia. pengurusan Jepun memperlihatkan tiga ciri berikut: (i) People oriented managemet. menjaga kebajikan mereka dan menghulurkan derma untuk kebajikan masyarakat seperti menawarkan biasiswa. kualiti. Hassan (1989) menegaskan wujudnya percanggahan antara falsafah dan objektif pengurusan Jepun dengan amalannya. consensus and decision making). menaja pertunjukan pentas dan sebagainya. penyesuaian dan membuat keputusan (harmony. (iii) Sikap terhadap pekerja yang mengutamakan dedikasi. juga untuk keamanan negara.

INTERNET:a)http://steadfast_uiam.htm 2. Sebenarnya tiada siapa yang dapat menafikan tentang fungsi akal dalam menempa kemajuan oleh manusia.kekurangan satu unsur iaitu unsur kerohanian.com/Asas Pengurusan. tempat dan persekitaran. Walaupun wujud unsur etika tetapi asas dan sumbernya masih kabur kerana diasaskan kepada pertimbangan akal dan rasional semata-mata dan mengikut keperluan semasa.tripod. Adnan Judul Buku .BUKU:- Pengurusan Islam Abad Ke-21 Wan Liz Ozman Wan Pengarang Omar Utusan Publications & Penerbit Distributors Tahun Terbit 1996 Jumlah 296 halaman Halaman Pengulas Azman Hj. RUJUKAN:1.

POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH ASSIGNMENT 1 E3007:PENGURUSAN NAMA DINESS A/L SANMUTHAM NO PENDAFTARAN 16DET09F2019 .

YUGANESWARAAN A/L KRISHNAN 16BET10F1001 KELAS: DET3A NAMA PENSYARAH: PN NURSAHIZALINA MOHD SA’AT .

i ii iii iv v vi vii viii ix .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.