PEMARKAHAN KARANGAN UMUM DAN KARANGAN UPSR

Oleh Mohd. Isa bin Abd. Razak PENGENALAN

Soalan subjektif, khususnya karangan, boleh menjadi alat pengukuran yang
berkesan jika dilengkapkan dengan peraturan memberi markah (PMM) yang sesuai, diperiksa oleh pemeriksa yang cekap dan ada penyelarasan antara pemeriksa-pemeriksa. PMM, kecekapan pemeriksa dan penyelarasan pemeriksaan adalah perkara mesti jika ujian itu ialah ujian pencapaian dan pemeriksanya lebih daripada seorang. Keperluan PMM pula tetap menjadi perkara mesti bagi soalan esei walaupun pemeriksanya hanya seorang. Berbagai-bagai faktor di luar dan di dalam diri si pemeriksa itu sentiasa sahaja mempengaruhi kebolehpercayaan pemarkahannya. Kertas ini membincangkan secara ringkas PMM bagi karangan. Tumpuan perbincangan ialah pada aspek amali pemarkahan karangan. Beberapa contoh PMM karangan dikemukakan. Pemarkahan karangan peringkat sekolah rendah diberi perhatian istimewa dengan harapan kecemerlangan pendidikan bahasa kita semerbak sejak peringkat sekolah rendah lagi. Bagaimanapun, contoh-contoh PMM yang dikemukakan di sini tidak semestinya sama dengan PMM dalam ujian sebenar. Sebagai melengkapkan kertas ini, dibincangkan juga teknik memarkah, penyelarasan dan beberapa isu yang berkaitan dengan pemeriksaan karangan. PERATURAN MEMBERI MARKAH Sebelum memeriksa karangan, kita perlu menyediakan PMM. Bagi ujian sumatif seperti Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR), PMM telah disediakan oleh pihak yang bertanggungjawab. Amnya, ada dua teknik membina PMM iaitu teknik global (impresif, holistik, tanggapan) dan teknik analisis (perincian) (Abdul Aziz (1993: 155). Pemarkahan global boleh digabungkan dengan pemarkahan analisis, dan boleh dinamakan teknik eklektik. Teknik Global Global atau holistik bermaksud menyeluruh. Rasional teknik ini ialah keseluruhan lebih penting daripada bahagian. Berasaskan rasional ini, pemeriksa melakukan penilaian secara keseluruhan terhadap sesuatu karangan. Karangan itu dibaca sekali lalu untuk menganggarkan prestasi calon berasaskan sesuatu skala seperti gred A hingga E. Pemeriksa meletakkan nilainya sendiri terhadap karangan itu. Katakan pemeriksa memberi gred B. Karangan itu dibaca sekali lagi untuk mengenal pasti kekuatan-kekuatan dan kesilapan-kesilapannya pula. Sesudah itu dimuktamadkanlah markahnya. Cara ini amat subjektif, memerlukan pemeriksa yang cukup mahir dan berkebolehan membaca secara kritikal. Amat subjektif bermakna kebolehpercayaan pemarkahan amat rendah. Bagaimanapun, kebolehpercayaan pemarkahan pemeriksa itu dapat ditinggikan sedikit melalui penyelarasan antara para pemeriksa dan penyediaan model jawapan untuk rujukan bersama.

Satu lagi teknik global dilakukan melalui perbandingan. Dengan teknik ini pemeriksa membaca karangan berkenaan sekali lalu dan menyusunnya mengikut kualiti. Karangan terbaik diletakkan di atas dan yang paling lemah diletakkan di bawah sekali. Kesemua karangan itu dibaca sekali lagi untuk memastikan kedudukannya. Kemudian ditentukan peratus A, B, C dan seterusnya. Teknik bandingan ini sesuai untuk memarkah esei panjang seperti kerja projek. Teknik ini juga sesuai untuk memilih esei, cerpen, sajak, novel dan lain-lain bagi sesuatu peraduan, terutamanya pada peringkat saringan. Satu contoh PMM teknik global diberi dalam Lampiran A. Teknik Analisis Markah diberi berdasarkan kriteria tertentu. Sekiranya jawapan calon mempunyai banyak unsur yang dinyatakan dalam kriteria itu, maka tinggilah markahnya. Pemarkahannya sistematik dan kebolehpercayaannya tinggi. Pemeriksa pula tidak semestinya pakar dalam bidang berkenaan. Teknik pemarkahan ini sesuai untuk ujian pencapaian dan boleh juga digunakan untuk ujian formatif kerana ia boleh digunakan untuk tujuan diagnostik dan memberi maklumat kembali kepada pelajar dan pengajar. (a) Perincian Aspek Karangan Biasa Teknik ini digunakan untuk memarkah karangan berdasarkan peruntukan markah tertentu. Bagi karangan Bahasa Melayu, pembahagian markah mungkin seperti di bawah. Isi = 30% Bahasa = 40% Gaya dan Olahan = 30% Jumlah = 100% Bagi isi, tetapkan jumlah isi dan gunakan skala global 10 mata atau teknik analisis. Jika skala global 10 mata dipilih, kriterianya hendaklah berkaitan dengan isi. Jika teknik analisis digunakan, butirkan pembahagian markah dan sertakan contoh-contoh isi. Bagi aspek bahasa, gunakan sistem tolak iaitu tolak satu markah bagi setiap kesalahan bahasa seperti struktur frasa, struktur ayat, penggunaan kata, ejaan dan sebagainya. Bagi gaya dan pengolahan, gunakan skala global 10 mata. (Lihat Lampiran C.) Sebenarnya teknik analisis ini boleh dinamakan teknik gabungan kerana jelas dicampurkan unsur global dengan unsur analisis. Teknik ini amat sesuai digunakan untuk menguji kemahiran bahasa kerana 70% daripada markah diperuntukkan bagi aspek-aspek bahasa dan penglahirannya. Teknik ini juga amat berguna untuk tujuan menganalisis kesilapan. Lazimnya, isi diberi pemberatan separuh atau lebih daripada separuh. Kelaziman itu sesuai untuk memarkah esei pengajian tinggi seperti mata pelajaran Pengajian Am, Sijil Tinggi Persekolahan dan tugasan-tugasan tertentu bagi Sijil Perguruan Malaysia. (b) Perincian Aspek Karangan Berformat PMM analisis karangan berformat selalunya lebih terperinci. Katakan kita telah meyediakan soalan berbentuk wawancara. Markah penuh bagi soalan itu ialah 15. Kita boleh menggunakan nisbah 2:2:1 bagi aspek bahasa, isi dan format. Dengan

kata lain bahasa diperuntukkan enam markah, isi diperuntukkan enam markah dan format diperuntukkan tiga markah. Perincian Markah Bahasa Laras dan gaya 2 markah Tanda baca 1 markah Ayat, ejaan dll. 3 markah Perincian Markah Isi Dalam pendahuluan 1 markah Dalam susulan 4 markah Dalam penutup 1 markah Perincian Markah Format Nama penyoal ½ markah Nama tetamu ½ markah Tajuk ½ markah Pendahuluan ½ markah Pemerengganan ½ markah Penutup ½ markah TEKNIK MEMARKAH Katakanlah kita akan memarkah sebuah karangan. Pemarkahan boleh dilakukan berdasarkan susunan kertas iaitu kita periksa jawapan calon A, diikuti dengan calon B dan seterusnya. Pemarkahan boleh juga dilakukan berdasarkan tajuk karangan. Misalnya, mula-mula kita periksa semua karangan "Cita-cita Saya". kemudian kita periksa pula karangan "Faedah Membaca", dan seterusnya tanpa mengikut susunan kertas ujian. Kedua-dua cara ini boleh digunakan. Jika kertas yang hendak diperiksa itu banyak, cara kedua lebih berkesan kerana pemeriksa dapat menumpukan fikirannya kepada isi tajuk berkenaan. Jika kertas itu mengandungi lebih daripada satu soalan karangan, cara kedua perlu diutamakan kerana dengan cara ini fikiran kita tidak disela oleh pelbagai isi karangan yang lain; apa lagi jika skema pemarkahannya berbeza-beza. Mokhtar (1995: 110) menyatakan, cara ini boleh menghindarkan pemeriksa daripada dipengaruhi oleh soalan sebelumnya ketika memeriksa butiran seterusnya. Bagi ujian formatif, elok diwujudkan kebiasaan merahsiakan nama calon seperti yang dilakukan dalam peperiksaan awam. Dengan cara ini kita dapat mengurangkan kesan emosi yang dinamakan kesan halo. Bagi ujian formatif juga, skema pemarkahan sepatutnya diberitahu kepada pelajar.

PENYELARASAN Dalam peperiksaan awam, penyelarasan pemarkahan item esei memang sentiasa dilakukan. Amalan ini elok dilaksanakan di sekolah bagi kedua-dua jenis ujian, sumatif dan formatif, jika pemeriksanya lebih daripada seorang. Penggubalan kertas soalan bagi ujian semester dan tahunan yang dipusatkan dalam sesuatu mukim atau daerah sangat digalakkan. Usaha ini perlu disempurnakan dengan penyelarasan pemarkahan. Penyelarasan boleh meninggikan kebolehpercayaan pemarkahan. Mereka yang menghadiri mesyuarat penyelarasan memeriksa sampelan jawapan calon. Kemudian, dibincangkan sebab-sebab markah yang diberi itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Melalui perbincangan, pemeriksaan semula, perubahan terhadap skema dan sebagainya, perbezaan markah di antara pemeriksa-pemeriksa itu boleh diminimumkan. Lazimnya penyesuaian atau moderasi markah dilakukan dalam penyelarasan apabila selisih markah antara pemeriksa melebihi 5%. PEMARKAHAN KARANGAN UPSR ertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR mengandungi dua soalan yang dinamakan Soalan 1 dan Soalan 2. Calon dikehendaki menjawab kedua-dua soalan. Bagi Soalan 1, calon boleh memilih sama ada Soalan 1 (a) atau Soalan 1 (b). Bagi Soalan 2, calon tidak diberi pilihan. Pemarkahan yang sesuai bagi kertas ini ialah teknik analisis. Jika markah penuh 50, markah bagi setiap soalan ialah 25 markah. Oleh sebab Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah menekankan kemahiran berbahasa, nisbah markah bahasa wajar melebihi markah isi. Pecahannya ialah 15 markah bagi bahasa dan 10 markah bagi isi Perincian markah bahasa di bawah ini lazimnya digunakan. (a) Perbendaharaan kata 3 markah (b) Struktur ayat 3 markah (c) Penggunaan imbuhan 3 markah (d) Penggunaan tanda baca 3 markah (e) Ejaan 3 markah Bagi komponen perbendaharaan kata dan struktur ayat, markah boleh diberi secara global. Markah penuh diberi jika calon berjaya memperlihatkan keluasan penggunaan perbendaharaan kata dan menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat. Bagi komponen-komponen yang lain, sistem pemotongan markah boleh digunakan. Potong setengah markah bagi setiap kesalahan penggunaan imbuhan, penggunaan tanda baca, dan ejaan. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang. Ini bermakna calon boleh kehilangan sembilan daripada 15 markah bahasa. Markah isi pula boleh diagihkan seperti di bawah: Pendahuluan 1 markah 4 isi x 2 markah 8 markah

Soalan 1 (b) Empat faedah membaca. 1993: Soalan 1 (a) Empat episod peristiwa yang tidak dapat dilupakan. 3. Menambah pengalaman melalui cerita benar atau pengembaraan. 1996: Soalan 1 (a) Empat cara menjaga kebersihan diri dan kawasan tempat tinggal. Penutup (1 markah) Tabiat membaca perlu dipupuk sejak kecil lagi. PMM yang baik juga disertai contoh rangka jawapan. Soalan 1 (b) Empat kepentingan kerjasama di kalangan murid. Di bawah ini diberikan satu contoh rangka jawapan bagiSoalan 1 (b) tahun 1996: Pendahuluan (1 markah) Amalan membaca sangat bermanfaat kepada manusia. Bagi soalan yang memerlukan format. 1994: Soalan 1 (a) Empat cara menjaga kesihatan badan. 2. Soalan 1 (b) Empat cara menggunakan wang. Pemeriksa boleh memotong sehingga tiga markah daripada keseluruhan markah yang diperoleh bagi item yang berkenaan. Isi (2 markah x 4 isi) 1. Mendapat keseronokan atau kepuasan melalui cerita-cerita rekaan. 4. PMM yang baik lazimnya menyatakan bahawa pemeriksa boleh mempertimbangkan markah yang sesuai bagi isi yang berkaitan dengan soalan walaupun isi-isi itu tidak tercatat dalam PMM.Penutup 1 markah Agihan markah isi ini boleh digunakan untuk kesemua soalan. Soalan 1 (b) Empat gambaran Hari Kebangsaan yang telah disaksikan. calon mesti menulis karangan dalam format yang dikehendaki. 1995: Soalan 1 (a) Empat episod cerita aneh. Di bawah ini diberikan beberapa contoh umum berdasarkan soalan UPSR yang sebenar. . 1997: Soalan 1 (a) Empat cara mengenang jasa ibu bapa. Pembahagian markah isi tidaklah terlalu rigid. 1992: Soalan 1 (a) Empat cara menggunakan masa dengan sebaik-baiknya. jika saya ada banyak wang. Soalan 1 (b) Empat faedah bersukan. Menambah perbendaharaan kata. Soalan 1 (b) Empat cara kita boleh menggembirakan ibu bapa. Meluaskan pengetahuan yang dipelajari dalam bilik darjah.

Apabila penandaan telah selesai dilaksanakan. tuliskan markah yang telah dipertimbangkan itu pada sebelah kanan bahagian bawah karangan seperti dalam Rajah 2. 40 -.75 patah perkataan: tolak satu markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. pemeriksa perlu menanda isi dan kesalahan-kesalahan seperti Rajah 1.Perhatikan contoh penerangan tentang hal ini yang sesuai untuk PMM sekolah rendah: Soalan 1 (a) jika tidak ditulis dalam bentuk dialog. Mulai tahun 1996. Ketika membaca. jika tiada kata penegasan di tengah karangan. dan jika tiada penutup. PMM perlu menerangkan sistem pemotongan markah jika calon menggunakan lebih daripada 80 patah perkataan. 50 -. Penggunaan perkataan melebihi had maksimum itu juga tidak membabitkan pemotongan markah. tolak satu markah. Kertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR mensyaratkan calon menulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. tolak tiga markah. Pemeriksaan secara analisis untuk karangan sekolah rendah sudah tentu memerlukan pemeriksa yang teliti. 39 patah perkataan ke bawah: peruntukan markah tidak boleh melebihi 10 daripada 25 markah. khususnya penutup. Apabila frasa tidak kurang daripada 80 patah perkataan digunakan. Soalan 1 (b) jika tiada pendahuluan. Namun demikian. pemeriksa tidak perlu menilai bahagian yang melebihi had maksimum itu.49 patah perkataan: tolak tiga markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. tolak satu markah. Pemeriksa perlu membaca karangan itu sekali lalu terlebih dahulu untuk mendapatkan kesan dan menentukan jumlah perkataan yang digunakan oleh calon. PMM perlu memberikan garis panduan kepada pemeriksa jika calon melanggar had maksimum yang ditetapkan itu. Sebelum tahun 1996. tolak satu markah. calon tidak diberi sebarang markah untuk perkara yang ditulis selepas had maksimum itu. Lazimnya. Rajah 1: Penandaan Karangan Aspek Pecahan Markah .59 patah perkataan: tolak dua markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. terkandung dalam perkataan-perkataan yang melebihi had maksimum itu. had maksimumnya perkataan yang boleh digunakan oleh calon dicatatkan dalam arahan. Dengan kata lain. calon dijangka akan kehilangan markah isi jika isinya. iaitu tidak melebihi 120 patah perkataan. Cadangan pemotongan markah bagi karangan yang pendek adalah seperti yang berikut: 60 -. Kemudian karangan itu dibaca sekali lagi untuk menimbangkan markahnya yang sebenar berdasarkan ketetapan cara pemberian markah.

Bilangan perkataan JUMLAH Rajah 2: Catatan Markah Biasa markah penuh yang diberi adalah dalam angka bulat. . BEBERAPA ISU Penandaan Kesilapan Penandaan kesilapan boleh dilakukan berpandukan Rajah 1 atau cara-cara yang difikirkan sesuai (lihat Abdul Aziz Abdul Talib. Penandaan kesilapan sangat penting bagi ujian sumatif. Namun demikian. semua kes gagal dan semua kes cemerlang mungkin juga akan disemak oleh ketua pemeriksa. Sampelan kes lulus biasa. pembulatan itu tentulah kurang wajar. Markah muktamad hendaklah ditulis di penjuru sebelah kanan halaman pertama karangan calon. ½ markah bernilai 2%. peruntukan markah tidak boleh melebihi lima markah. 1993: 278-279). Pembulatan markah bagi kes ini kurang wajar. Bagi kertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR. markah itu boleh dibulatkan menjadi 86.Format .Isi Bahasa (a) (b) (c) (d) (e) 8 3 2 3 2 18 0 -1 15 Jumlah . Jika calon mendapat 85½ markah daripada 100. Bagi karangan yang terpesong. Penandaan kesilapan itu akan memudahkan ketua pasukan dan ketua pemeriksa melaksanakan tugas mereka. Dalam ujian sumatif lazimnya sampelan kertas yang telah diperiksa oleh pemeriksa akan disemak semula oleh ketua pasukan. apabila nilai ½ markah itu dari segi peratusnya begitu tinggi.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1993). (1986). Pengujian Bahasa: Kes Bahasa Melayu. Mohd. kurang keragaman susuk ayat dan kesilapan penggunaan tanda baca. Namun demikian. khususnya karangan. (1994). Kertas kerja. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Petaling Jaya: Longman. Azman Wan Chik. (1997). Yang pertama ialah isi jawapan calon sangat tepat dan matang. Pemeriksa mestilah melaksanakan tugasnya secara profesional dan bersungguhsungguh. Teknik dan Contoh. . Koleksi Kertas UPSR Bahasa Malaysia. jika masih terdengar rungutan daripada calon setelah segala usaha dilakukan sebaik mungkin. Razak. Asas Penilaian Pendidikan. Isa Ab. Abu Bakar Nordin (1986: 220) menyarankan pemeriksa melakukan tugasnya semasa fikiran tenteram dan di tempat yang sesuai. Seremban. mudah digubal. Dua Ekstrem Pemeriksa mungkin sukar membuat keputusan apabila bertemu dengan keadaan yang bertentangan. "Memang sudah adat benda subjektif!" BIBLIOGRAFI Abdul Aziz Abdul Talib. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Penilaian di Bilik Darjah. Yang kedua ialah isi jawapan calon terpesong terus. Pelajar pula dapat mengetahui kelemahan mereka dan boleh berusaha membaiki kelemahan yang ditunjukkan itu. Pemeriksa boleh juga menggunakan tanda-tanda penyuntingan jika sasaran memahami tanda-tanda penyuntingan itu. Guru boleh menggunakannya untuk menganalisis kesilapan dan mengadakan tindakan susulan. tetapi prestasi bahasanya cemerlang. Penandaan kesilapan dan penyuntingan dengan menggunakan tanda-tanda penyuntingan sangat sesuai dilakukan di sekolah menengah dan peringkat pengajian tinggi bagi ujian-ujian formatif. Penguasaan yang mendalam terhadap subjek yang diperiksa juga sangat dituntut. (1988). kesilapan yang telah ditanda pada kertas jawapan boleh menjadi sumber maklumat yang sangat berguna untuk guru dan murid. Abu Bakar Nordin. Maktab Perguruan Raja Melewar. Edisi Kedua. butiran subjektif. Pemeriksa terdedah kepada tuduhan tidak adil jika gagal mengesan kesilapan calon atau menyalahkan sesuatu yang sememangnya sudah betul. khususnya latihan harian. Namun demikian penyediaan PMM dan usaha memarkah butiran subjektif menuntut kesungguhan yang bukan kepalang. PENUTUP Berbanding dengan butiran berbilang pilihan. Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip. Shah Alam: Mahir Publications Sdn. pemeriksa boleh secara bersahaja meluahkan rasa. tetapi ada masalah dari segi bahasa. (1995). Antara masalah bahasa yang lazim berlaku ialah kesilapan struktur frasa dan ayat. Mahir Publications. Peringkat tertinggi yang boleh diberi kes ini ialah peringkat D.Bagi ujian formatif. Mokhtar Ismail. "Soalan Subjektif: Teknik Penggubalan dan Skema Pemarkahan". Peringkat tertinggi bagi kes ini ialah peringkat B.

perenggan. peribahasa dan lainlain. Peringkat C (40--59 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih kurang tepat. Mempunyai sekurang-kurangnya lima isi yang sesuai. Mohd. memperlihatkan kematangan fikiran. Pengolahannya kadang kala kabur. Keragaman susuk ayat kurang sedikit. Perbendaharaan katanya sederhana. Peringkat D (30--39 markah) . lengkap dengan contoh-contoh yang sesuai. Penerapannya pada Peringkat Sekolah Rendah. Pengolahannya sangat menarik dan berkesan. Isinya cukup dan pengolahannya agak menarik. mudah dan kurang tepat. Sabah. Bahasa lancar dan bersih daripada kesalahan tatabahasa: struktur ayat. Penilaian dan Pengujian Bahasa Malaysia. Tidak ada potongan markah bagi karangan yang kurang atau lebih daripada 350 perkataan. Perbendaharaan katanya terhad. Isa b. Razak adalah Ketua Jabatan. Terdapat juga ciri-ciri kematangan fikiran dalam penulisannya. lancar dan jelas. Isinya cukup dan berkembang. Panjang karangan kira-kira 350 patah perkataan seperti yang ditetapkan itu adalah panduan sahaja. tetapkan peringkat yang sesuai berdasarkan peringkat-peringkat di bawah ini. (1991). Ada kesalahan tatabahasa tetapi dapat dimaafkan. LAMPIRAN A TEKNIK GLOBAL Soalan 1: Karangan (100 markah) Calon dikehendaki memilih dan mengarang satu tajuk sahaja. tersusun dan baik penyampaiannya. imbuhan. Hujah-hujahnya sangat logik dan memperlihatkan ciri-ciri kematangan fikiran yang tinggi. Isinya kurang: ada yang cocok. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Susuk ayat beragam dan penggunaan perbendaharaan katanya luas dan tepat. Peringkat A (75--100 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih tepat. Maktab Perguruan Keningau. Pemberian Markah Setelah membaca karangan itu sekali lalu. Menggunakan bahasa yang betul. Tidak menunjukkan keanekaragaman susuk ayat. ada yang tidak sesuai. Bahasa memuaskan. Panduan Am Pemeriksa hendaklah membaca karangan itu sekali lalu untuk mendapatkan kesan dan menganggarkan peringkat karangan itu sambil memerhatikan perkara-perkara berikut: Bahasa dan Gaya. Peringkat B (60--74 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih masih lagi tepat. Gaya bahasanya sesuai dengan tajuk karangan. tanda baca. Ab.Raminah Haji Sabran. Isi dan Susunan. Jabatan Bahasa.

tandakan kesalahan-kesalahan bahasa. frasa dan perkataan. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang. Perbendaharaan katanya salah. LAMPIRAN B TEKNIK ANALISIS Karangan Berformat: Berita Format 4 markah Isi 6 markah Bahasa 5 markah Perincian Markah Format Tajuk berita ½ markah Nama penulis ½ markah Tempat berlaku ½ markah Tarikh ½ markah Pemerengganan 1 markah . calon dikehendaki menulis pro dan kontra. Perbendaharaan katanya tidak tepat. Pengolahan dan penyusunannya agak lemah dan tidak teratur. Penguasaan bahasanya lemah.Tajuk karangan kurang difahami. Isinya terpesong. Bagi karangan yang berbentuk cerpen dan peribahasa pula. Contoh: Keseluruhan 70 Tolak Ejaan -4 Jumlah 66 Bagi karangan yang berbentuk perbahasan. Bagi kesalahan ayat. Olahannya mengelirukan dan sukar difahami. calon dikehendaki menulis kontra kepada tajuk itu. Peringkat E (1--10 markah) Tajuk karangan tidak difahami langsung. Tulis markah yang telah dipertimbangkan di sebelah kanan bahagian bawah karangan. Potong setengah markah bagi tiap-tiap kesalahan ejaan. Bagi kesalahan ejaan. Struktur ayat berkecamuk. Potongan maksimum kesalahan ejaan ialah lima markah. Untuk karangan yang berbentuk perbincangan. Terdapat kesilapan tatabahasa yang tidak boleh dimaafkan. Kesimpulan Baca karangan itu sekali lagi dengan teliti untuk menimbangkan markah yang sebenar. kurungkan perenggan atau ayat yang mengandungi kesalahan isi dengan kurungan. Tajuk itu sendiri dianggap sebagai pro atau pencadang dalam karangan itu. Sambil membaca itu. isi dan ejaan. tandakan dengan satu palang / dan kesalahan ejaan yang sama tandakan dengan dua palang //. Susunan bahasanya membayangkan penguasaan bahasa yang kurang mantap. Bagi kesalahan isi. buat garisan di bawah kesalahan itu. Bagi kesalahan tanda baca buat bulatan pada bahagian yang berkenaan. Isinya sipi. sesuaikan kriteria.

Jika isi melebihi empat. ejaan dll. beri satu markah bonus asalkan tidak melebihi markah maksimum keseluruhan. 3 markah Jumlah 5 markah LAMPIRAN C TEKNIK EKLEKTIK Soalan 1: Karangan (20 markah) Calon dikehendaki menjawab satu soalan sahaja. Isi = 10 markah Pengolahan = 10 markah Jumlah = 20 markah (a) Teknik Analisis untuk Isi Isi (10 markah). Contoh isi: (Skema sebenar menyenaraikan isi bagi semua soalan. Beri satu markah sahaja bagi isi yang kurang tepat atau kurang lengkap. Pemarkahan untuk semua jawapan adalah seperti yang berikut: Bacaan pertama untuk mengesan isi dan menggredkan pengolahan.) Soalan (a) Faktor sosial yang menentukan penggunaan kata ganti diri: . Bacaan kali kedua untuk menandakan kesilapan dan memastikan markah pengolahan. Di sini diturunkan contoh isi bagi satu soalan sahaja. Dikehendaki sekurang-kurangnya empat isi. 4 isi x 2½ markah = 10 markah. Beri markah penuh bagi isi yang tepat dan lengkap.Penutup 1 markah Jumlah 4 markah Perincian Markah Isi Isi dalam intro 2 markah Isi dalam susulan 3 markah Isi dalam penutup 1 markah Jumlah 6 markah Perincian Markah Bahasa Laras dan gaya 1½ markah Tanda bacaan ½ markah Ayat.

Susuk ayat beragam. Tidak menunjukkan keanekaragaman susuk ayat. Potong ½ markah bagi tiap-tiap kesalahan ejaan. Susunan bahasanya membayangkan penguasaan bahasa yang kurang cekap. Tulis markah yang telah dipertimbangkan di sebelah kanan bahagian bawah karangan seperti contoh di bawah ini: Isi 7/10 Pengolahan 6/10 Jumlah 13/20 -E-1 Jumlah akhir 12/20 Peringkat A (9--10 markah) Takrif terhadap tajuk esei tepat dan bahasa lancar. Penggunaan perbendaharaan katanya luas dan tepat. Pengolahan dan penyusunannya agak lemah dan kurang teratur. Olahannya mengelirukan dan sukar difahami. Perbendaharaan katanya salah . Bagi kesalahan ejaan yang sama. frasa dan perkataan: tandakan dengan garisan di bawah kesalahan berkenaan. Pengolahannya kadang kala kabur. Peringkat C (5--6 markah) Takrif terhadap tajuk esei kurang tepat.Umur . Bagi kesalahan tanda bacaan: tandakan dengan bulatan. Bagi kesalahan isi. Potongan maksimum kesalahan ejaan ialah dua markah. Perbendaharaan katanya terhad. tandakan dengan kurungan. Pengolahannya sangat menarik dan berkesan. Keragaman susuk ayat kurang sedikit. Penguasaan bahasanya lemah.Situasi formal dan tidak formal -Jawapan-jawapan lain yang sesuai (b) Teknik Global 10 Mata untuk Pengolahan Pengolahan (10 markah). Perbendaharaan katanya tidak tepat. Hujah-hujahnya sangat lojis dan memperlihatkan ciri-ciri kematangan fikiran yang tinggi. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang (dua palang).Kedudukan ekonomi atau pekerjaan dalam keluarga . Bagi kesalahan ayat. mudah dan kurang tepat. Tiada kesalahan tatabahasa. Bahasanya memuaskan. Terdapat kesilapan tatabahasa yang tidak boleh dimaafkan.. Struktur ayat berkecamuk. Terdapat juga ciri-ciri kematangan fikiran dalam penulisannya. Peringkat E (1--2 markah) Tajuk esei tidak difahami langsung. Pengolahannya agak menarik.Kelas sosial . Peringkat B (7--8 markah) Takrif terhadap tajuk esei masih lagi tepat. tandakan dengan dua garis miring ke kanan. Terdapat kesalahan tatabahasa--dapat dimaafkan. Bagi kesalahan ejaan: tandakan dengan satu garis miring ke kanan (back slash). Perbendaharaan katanya agak sederhana. Peringkat D (3--4 markah) Tajuk esei kurang difahami.

• menguji fikiran. Karangan Jenis Pengalaman / Cerita / Gambaran / Situasi 3. kita hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak soalan karangan itu. Soalan 2 tiada pilihan dan merupakan soalan wajib. • menguji tentang sejauh mana pembacaan anda. 3. Karangan Rangsangan Bergambar / Rangsangan Kata 2.html PENGENALAN KARANGAN ( PENULISAN ) 1. Dalam soalan 1. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab kedua-dua soalan itu ialah satu jam. 2. Jenis-Jenis Karangan Karangan Berformat: 1. Jenis Surat Kiriman Rasmi 2. dan idea-idea anda. • menguji kebolehan. Bagi tiap-tiap soalan. Karangan jenis Dialog / Temuramah / Perbualan / Wawancara 6.tripod. Karangan Jenis Autobiografi / Biografi 7.com/~skdarau/petua. Karangan Jenis Fakta / Penerangan 4. Karangan jenis Berita 7. oleh itu pilihlah salah satu daripada dua tajuk tersebut sama ada soalan 1(a) atau soalan 1(b). Selepas itu kita fikirkanlah pula tentang : . adik-adik diberi dua tajuk karangan . PANDUAN MENGARANG / MENULIS Sebelum membuat sesuatu karangan . Jenis Surat Kiriman Tidak Rasmi 3. Karangan Jenis Peribahasa TUJUAN ANDA MENGARANG • menguji kefahaman anda mengenai tajuk karangan itu. Karangan Jenis Perbincangan 5. Kad Jemputan Jenis-Jenis Karangan Tidak Berformat 1. pendapat. Karangan jenis Syarahan 5. Karangan jenis Catatan Diari 8. dalam ujian penulisan Bahasa Melayu adik-adik dikehendaki menulis dua buah karangan. Karangan jenis Ucapan 4. iaitu soalan satu dan soalan dua. Karangan Jenis Melengkapkan Cerita 6. Lazimnya . 4. panjang karangan mestilah tidak kurang daripada 80 patah perkataan dan tidak melebihi 120 patah perkataan. Karangan jenis Perbahasan 10. kemahiran dan keupayaan anda menarik minat pembaca. Karangan jenis Laporan 9.Petua Penulisan Karangan Bahasa Melayu Sekolah Rendah UPSR NOTA: Beberapa isi kandungan di dalam artikel ini telah diubahsuai dan dipermudahkan oleh Cikgu Amiene Rev berdasarkan sumber asal yang diperolehi menerusi: http://members.

Panduan mencari isi-isi berdasarkan peta minda: Cara terbaik mencari isi adalah dengan menggunakan kaedah membuat peta minda. Penutuplah yang menjadi kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu karangan. Pengenalan ini dibuat secara ringkas dan am sahaja.A. Penutup Kalau pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti karangan tersebut maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. Untuk mendapat isi yang baik dan banyak. Isi Isi hendaklah mengikut kehendak tajuk karangan itu. Tiaptiap perenggan tidak semesti sama panjangnya. Elakkan menyertakan isi yang bercanggah dengan tajuk. rencana-rencana. Pengenalan B. Catatkan setiap isi sebelum menulis. Dalam pengenalan kita hendaklah memperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. Penutup A. memadai tiga atau empat ayat. mendengar sesuatu. menyaksikan sendiri dan dari pengalaman sendiri. Jaga isinya supaya tidak terkeluar dari tajuk yang dikehendaki. Jangan campur adukkan isi. Pembukaan karangan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam pada pemeriksa. makalah-makalah. Isi karangan hendaklah asli tidak ditiru bulat-bulat dari karangan lain. Kemukakan pertanyaan kepada diri anda dan fikirkan jawapannya sama ada menerusi logik akal atau berdasarkan bahan rujukan seperti buku. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait di antara satu dengan lain. Ini kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid-murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. Oleh itu pastikanlah terlebih dahulu pembukaan karangan hendaklah bersih daripada kesalahan tatabahasa atau ejaan. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan. Isi yang utama didahulukan. ensiklopedia atau kamus bagi fakta. majalah. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perenggan yang lain. majalah-majalah. Antara lima pertanyaan paling utama dan popular ialah: • Apa? • Siapa? • Bila? • Mengapa? • Di mana? • Bagaimana? C. buku-buku cerita. Sebaikbaiknya satu isi. . satu perenggan kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. B. kita hendaklah banyak membaca surat khabar. Karangan perlu mempunyai empat isi. surat khabar. Isi yang lebih tidak mengapa tetapi mungkin menyebabkan kekurangan masa. Isi-isi dan C. Kita hendaklah menarik perhatiannya supaya ingin membaca karangan itu. Pengenalan Setiap karangan mestilah mempunyai pembukaan atau pengenalan. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama.

Menyusun rangka karangan • Pilih mana-mana kaedah yang mudah bagi anda mencari isi • Senaraikan semua isi penting secara ringkas yang mungkin. Komen: Tajuk karangan di atas adalah sama. • Susun isi mengikut urutan kepentingannya. Tuliskan laporan mengenainya untuk dimuatkan dalam majalah sekolah. Memilih tajuk atau soalan 1 (a) atau 1 (b) dan soalan 2 • Baca dan fahami setiap tajuk / soalan yang diberi. Tips: Adalah lebih baik jika adik semua menggariskan perkataan-perkataan yang menjadi kata kunci dalam soalan itu. Perenggan isi kedua dengan contoh berkaitan isi kedua 4. Menulis karangan • Semasa menulis karangan kamu mulakan dengan menulis pendahuluan terlebih dalu satu perenggan. Ini mengelakkan karangan daripada terpesong atau terkeluar daripada tajuk sebenar. Sebelum menulis perkara yang dilakukan seperti di bawah : a. Elakkan menamatkan karangan secara mengejut atau tergantung. CONTOH 2: Sekolah anda telah mengadakan "Hari Sukan". Perenggan isi pertama dengan contoh berkaitan isi pertama 3. • Fahami bentuk soalan sama ada jenis berformat atau tidak berformat. Oleh itu penutup juga adalah penting dalam tiap-tiap karangan. manakala soalan 2 berformat. Bahagian-bahagian karangan yang ideal: 1.Dalam penutup digambarkan juga pendapat kita dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. • Isi penting jangan diulang-ulang c. Tuliskan sebuah karangan mengenainya. • Setiap isi yang dihurai perlu ditulis dalam satu perenggan berserta dengan contohnya. Perenggan isi ketiga dengan contoh berkaitan isi ketiga 5. Perenggan Pendahuluan 2. tetapi dari segi formatnya berbeza. • Kamu mesti memilih soalan / tajuk yang benar-benar boleh dikuasai • Memahami benar-benar kata kunci atau kehendak soalan Bagaimana hendak memahami kehendak soalan supaya tidak terkeluar daripada tajuk? Kehendak soalan biasanya berada di akhir arahan seperti contoh-contoh di bawah: CONTOH 1: Sekolah anda telah mengadakan "Hari Sukan". Soalan satu merupakan karangan biasa . • Masukkan huraian serta contoh yang sesuai bagi setiap isi yang akan dihurai. CARA-CARA MENGARANG / STRATEGI MENULIS 1. b. Perenggan isi keempat dengan contoh berkaitan isi keempat .

kemudian susun mengikut mana yang lebih penting. • Satu perenggan biasanya mengandungi 3. cubalah jawab soalan lain • Kamu mesti menepati masa yang ditetapkan. Panduan Menulis Dialog: Bagaimana hendak menulis dialog dengan baik? Di bawah ini adalah contoh yang baik untuk menulis dialog dalam karangan anda." Jawab saya.6. kesalahan ejaan. Ini mengelakkan kekeliruan pemeriksa. struktur ayat yang salah dan aspek tatabahasa yang lain. • Tuliskan karangan berdasarkan rangka yang kamu sediakan. . Contoh Penulisan Dialog Yang Teruk "Kamu baru pulang ?" "Baru sebentar tadi. • Biasakan diri kamu mengolah ayat daripada isi yang telah disenaraikan. d. "Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya." luah Jamal. lembut. Tips Menulis Ayat: Ayat biarlah ringkas tetapi padat. Mulakan setiap dialog di baris baru." Jawab saya. isi-isi dan penutup. "Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya. Ini kerana adalah lebih baik menjawab dua soalan daripada menjawab satu soalan yang baik. tanda baca. PETUA BILA MENULIS KARANGAN • Perlu memahami betul-betul kehendak soalan. • Baca berulang kali bagi memastikan ketepatan karangan kamu. • Kamu digalakkan menulis ayat yang pendek . • Catatkan apa sahaja isi-isi yang terlintas di fikiran." "Memang saya tertunggu-tunggu. e." "Memang saya tertunggu-tunggu. • Adalah diingatkan jangan terlalu leka menjawab satu soalan. penggunaan imbuhan. lembut. Perenggan Penutup • Tulislah mengikut urutan rangka yang telah dibuat selain menjaga kekemasan tulisan. ringkas dan padat berbanding yang panjang. Menyemak karangan • Setelah habis menulis karangan kamu perlu menyemak bagi memastikan jika ada tulisan anda yang kurang jelas. 4 atau 5 ayat sahaja bagi huraian satu isi. Jika masa telah melebihi 30 minit beralih kepada soalan yang kedua pula. Secara umum peruntukan masa untuk sebuah karangan • 4 minit mencari isi • 24 minit menulis karangan • 2 minit menyemak semula karangan • Jumlah = 30 minit Tips Pengurusan Masa: Jika tidak faham soalan satu. Lihat contoh: Contoh Penulisan Dialog Yang Bagus "Kamu baru pulang ?" "Baru sebentar tadi." luah Jamal. • Karangan mestilah mempunyai pendahuluan. Ini kerana ayat yang panjang biasanya terdedah kepada kesalahan tatabahasa.

• • Bagi karangan meminta fakta. sekurang-kurangnya mempunyai empat isi ( seelokeloknya cari lima isi ) dan setiap perenggan mengandungi satu isi. * Peringatan: . Adikadik mesti menjawab kedua-dua soalan untuk lulus dengan gred yang baik. Huraian isi perlu jelas dan tepat. Struktur c. Contoh yang diberikan mestilah bersesuaian dengan isi atau tema yang hendak ditulis. Pemberian Markah Soalan 1 = 25 markah Soalan 2 = 25 markah Soalan 1 + Soalan 2 = 50 markah Jumlah keseluruhan = 50 X 2 = 100 markah 1. Ejaan kata ayat = baca = = = = 3 3 3 3 3 markah markah markah markah markah • • • • • • Jadi jumlah markah keseluruhannya ialah 15 + 10 = 25 markah untuk satu soalan. 2 markah x 4 isi yang lengkap = 8 markah 1 markah pendahuluan = 1 markah 1 markah penutup = 1 markah Jumlah markah isi = 10 markah 2. Penilaian aspek isi ( 10 markah ) Isi mestilah terdiri daripada 4 atau 5 isi penting: Setiap isi memerlukan HURAIAN. Markah penuh diberi untuk satu-satu isi yang dapat disampaikan dengan baik iaitu pengolahannya menarik dan sangat berkesan. teratur serta senang dibaca juga mempengaruhi markah. Penulisan yang kemas. Pembahagian markah adalah sama banyak bagi kedua-dua soalan tersebut. Tanda e. Gunakan ayat yang pendek dan bahasa yang mudah. ½ markah pula untuk satu-satu isi yang pengolahannya lemah. bersih. Imbuhan d. PEMARKAHAN PENULISAN A. Maksudnya tidak dapat markah penuh. 1 markah diberi untuk satu-satu isi yang pengolahannya kurang menarik. KETERANGAN dan CONTOH yang sesuai. Perbendaharaan b. Penilaian aspek Bahasa ( 15 markah ) Aspek bahasa terbahagi a.

Ada markah tambahan (bonus) diberikan untuk karangan yang mempunyai susunan isi dan jalinan idea yang baik. • Tiada potongan bagi kesalahan ejaan yang berulang. . 3. Potong Markah: Perkara yang perlu dielakkan semasa menulis karangan. (0 markah) bagi setiap satu aspek tatabahasa. Bagi setiap satu kesalahan: • imbuhan tolak ½ markah • tanda baca tolak ½ markah • ejaan tolak ½ markah 3. B. markah tertinggi hanyalah 5 markah sahaja. ( ukuran nilai ialah yang berteraskan budaya Melayu / Islam ) Tahukah kamu? 1. Ini bermakna walau baik sekali pun karangan tersebut . 2. Karangan yang terpesong langsung: • markah yang diperolehi tidak melebihi 10 markah 4. Kata aluan dan ucap terima kasih bagi karangan berbentuk surat kiriman dan ucapan adalah dikira sebagai format. Isi yang berunsur negatif tidak akan diberi markah. jika terpesong. Markah tambahan juga mungkin akan diberikan bagi karangan yang bertulisan cantik.• • Karangan yang terpesong. Format: • salah format tolak 3 markah daripada jumlah markah (markah keseluruhan) yang diperolehi untuk soalan itu. Bilangan perkataan tidak mencukupi: • kurang daripada 40 perkataan ( markah penuh tidak melebihi 10 ) • 41 hingga 50 patah ( tolak 3 markah ) • 51 hingga 60 patah ( tolak 2 markah ) • 61 hingga 70 patah ( tolak 1 markah ) 2. markah yang diberi tidak melebihi 5 markah daripada 25 markah. 1. Contoh • • • • • • • • pemotongan markah surat kiriman: tiada alamat = tolak 1 tiada nama pengirim = tolak 1 tiada tanda tangan = tolak 1 tiada tarikh tolak = ½ tiada kata panggilan hormat = tolak 1 tiada ucapan terima kasih = tolak 1 Salah letak format = tolak ½ tiada tajuk bagi surat rasmi = tolak ½ Tahukah kamu ? • Kesalahan yang melebihi enam (6) kali bermakna anda tidak mendapat sebarang markah.

Penggunaan perkataan yang pelbagai: • ada menggunakan perkataan yang terkini • elak penggunaan perkataan sama yang berulang / kerap • penggunaan perkataan teknikal dengan tepat • elak perkataan dialek atau daerah yang tidak diterima. Susun ayat dengan kemas: • elak pengaruh struktur ayat percakapan daerah / dialek • guna ayat yang pendek tetapi lengkap • kebolehan menggunakan rangkai kata / ungkapan yang menarik 5. Baca semua soalan yang diberi: • Fahami arahan kehendak soalan. Guna isi yang berlainan: • susun isi secara berturutan • letak isi mengikut perenggan • memberi huraian yang tepat kepada isi. • Kenal pasti format yang perlu digunakan. 2.• Potongan keseluruhan bagi tiap-tiap 5 aspek tatabahasa tidak lebih daripada 3 markah. 3. Penggunaan tanda baca pada tempat yang betul: . • Karangan yang tidak terlalu panjang atau pendek mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. 4. TANDA MEMERIKSA isi ü salah guna perkataan _____________________ kesalahan struktur ayat /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ kesalahan ejaan / kesalahan ejaan yang berulang // tanda yang tertinggal / kesalahan imbuhan kesalahan tanda baca O isi yang tidak berkaitan ( ) Tips : Cara membilang perkataan Nama khas yang terdiri daripada beberapa patah perkataan dikira sebagai satu perkataan saja contoh 'Bahasa Melayu Tahun Enam' BAGAIMANA MENDAPAT MARKAH TINGGI ATAU GRED A DI DALAM PENULISAN KARANGAN BAHASA MELAYU? 1. • sebaik-baiknya karangan mengandungi nilai-nilai murni.

"dari" dengan "daripada". Ini menyebabkan sesuatu isi tidak dapat dihurai secara mendalam. Malah ada calon yang menulis sambil mengharapkan isi datang kemudian ( terlintas di fikiran ). Ramai yang tidak menggunakan imbuhan dengan betul. "bila" dengan "apabila" dan pelbagai lagi. Pembahagian perenggan • Ada calon meletakkan beberapa isi dalam satu perenggan. (contoh keretapi. Keadaan ini terjadi mungkin calon terburu-buru menyiapkan karangan. Dapat membezakan antara kata depan dan kata imbuhan: • dapat membezakan imbuhan an dan kan • guna imbuhan yang pelbagai . • Pada tahap Tahun 6 . • Terdapat juga isi yang sama diulang. sesetengah calon menghuraikan isi secara mendatar atau meleret-leret. Ini menyebabkan karangan tidak kemas dan bercelaru. jawatankuasa.• • gunakan tanda baca pada tempat yang diperlukan gunakan huruf kecil dan huruf besar pada tempatnya. penguasaan bahasa terkini amat penting bagi memastikan karangan mendapat ‘A’. Tulis mengikut ejaan yang betul: • elak mengikut sebutan dialek / daerah • elak menulis huruf yang mengelirukan / cermat dalam bentuk tulisan Tahukah kamu ? Hanya terdapat 29 perkataan sahaja menggunakan ejaan yang disatukan. Lebih malang lagi calon tidak menggunakan imbuhan langsung untuk karangannya. . 6. Kesalahan tatabahasa • Calon perlu tahu . C. Kesalahan memilih tajuk • Kesalahan memilih tajuk biasanya berlaku kerana calon tidak memahami apa yang dikehendaki oleh soalan. dan lain-lain ) PUNCA-PUNCA PENULISAN KARANGAN MENJADI LEMAH DAN DIPOTONG MARKAH A. B. Masih ada calon yang tidak dapat membezakan antara "pada" dengan "di". Ia juga menyebabkan susunan isi tidak berturutan. E. sepatutnya masalah kesalahan ejaan tidak lagi timbul.awalan / akhiran / sisipan / apitan ( sekurangkurangnya 5 imbuhan yang berbagai jenis ) 7. Tidak merangka karangan • Ada calon yang terus menulis tanpa mencari isi terlebih dahulu. Mereka menulis karangan asalkan siap sahaja. Hal ini berlaku kerana calon kurang membaca dan terhadnya pengetahuan. Ini juga boleh menyebabkan terjadinya pengulangan isi yang sama. Calon yang tidak merangka bererti calon tersebut tidak menyusun isi. Malah ada calon menulis hanya satu perenggan untuk satu karangan! D. Kekurangan isi • Oleh sebab kekurangan isi.

Penggunaan Perkataan Yang Berulang Dalam Suatu Ayat. Pengurusan masa memainkan peranan penting. • SALAH: Steve McNair menjerit untuk meminta tolong. Kemudian Yusri pergi ke sekolah dengan menaiki basikal. Rev: Perkataan digunakan untuk . • Terdapat kes calon yang cemerlang. Ini menyebabkan tiada masa untuk menyemak kesalahan tatabahasa. • BETUL: Steve McNair menjerit meminta tolong. itu 'dari' Rev: Perkataan terima terima SALAH: Saya BETUL: Saya Nota Cikgu surat surat 'daripada' itu dari kakak. • Tidak dapat mengenal pasti format yang diperlukan. • SALAH: Ujian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung untuksatu jam. • BETUL: Selepas mandi. • SALAH: Selepas mandi Yusri bersarapan. A. • SALAH: Kami akan tinggal untuk dua minggu. supaya dan selama • SALAH: Jenna Bush pergi ke pasar untuk membeli sayur. Calon yang tidak peka akan terburu-buru menyiapkan karangan. Tetapi tidak menjawab satu soalan lagi. datang dari Terengganu. dari SALAH: Kain BETUL: Kain Nota Cikgu Amiene baru baru Amiene Salah dan batik batik itu Menggunakan Perkataan daripada datang daripada Terengganu.F. • SALAH: Siti Nurhaliza belajar bersungguh-sungguh untuk lulus dalam ujian. • Masih ada yang menggunakan bahasa dialek daerah ( bahasa kampung / bahasa Kelantan / bahasa Utara / bahasa Jawa / bahasa Bugis / bahasa SMS ) Di bawah ini adalah contoh kesalahan tatabahasa dan pembetulannya. Kesalahan lain • Tidak mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. untuk orang. • SALAH: Rihanna bercita-cita untuk menjadi doktor. itu daripada kakak. • BETUL: Ujian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung selama satu jam. selepas itu dia memakai baju. hanya menjawab satu soalan sahaja dengan baik dan mendapat markah penuh. digunakan untuk tempat. G. selepas itu dia pergi ke sekolah pula dengan menaiki basikal. Kesuntukan masa • Masa membina karangan sangat terhad. Malah nombor soalan pun tidak sempat ditulis. • BETUL: Kami akan tinggal selamadua minggu. B. • BETUL: Rihanna bercita-cita hendak menjadi doktor. Yusri bersarapan dan memakai baju. Akibatnya beliau hanya mendapat 50 % ( ‘C’ ) sahaja. • BETUL: Siti Nurhaliza belajar bersungguh-sungguh supaya lulus dalam ujian. . • BETUL: Jenna Bush pergi ke pasar membeli sayur.

benda. Dia dijaga dengan rapi oleh Sani. BETUL: Ramai murid menonton pertandingan bola sepak itu. adik menangis tersedu-sedu. SALAH: Banyak pakaian-pakaian terpakai dijual oleh Ali. • SALAH: Entah siapa yang difikirkannya. SALAH: Keperluan asas manusia adalah makanan. SALAH: Para-para jemputan dipersilakan masuk ke dewan. • BETUL: Apabila dimarahi ayah. Ia memulas sejak malam tadi lagi. SALAH: Denganhormatnya dimaklumkan ………………. semua dan para SALAH: Ramai murid-murid menonton pertandingan bola sepak itu. Ia dijaga dengan rapi oleh Sani. • BETUL: Perut Rosli memulas sejak malam tadi lagi. SALAH: Semua guru-guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan. kata ganti nama • SALAH: Ambil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja sini. perlindungan dan pakaian. SALAH: Tuduhan itu fitnah belaka. SALAH: Guru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiahhadiahpemenang-pemenang. • BETUL: Zainal pun bangun apabila namanya dipanggil. BETUL: Semua guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan.adalah • • • • • • dan ialah BETUL: Adalahdengan hormatnya dimaklumkan …………. • BETUL: Hasri memberitahu bahawa dia tidak dapat hadir ke sekolah. • BETUL: Pokok bunga itu tumbuh dengan subur. • • • • • • • • • • banyak. adik menangis tersedu-sedu. mana dan bagaimana . • SALAH: Perut Rosli memulas. sejak tadi asyik termenung. BETUL: Keperluan asas manusia ialah makanan. ramai. • SALAH: Bila dimarahi ayah. Kata ganti nama "ia" ialah untuk binatang. kata ganti "dia" dan "ia" Nota : kata ganti "dia" ialah kata ganti nama untuk manusia sahaja. BETUL: Para jemputan dipersilakan masuk ke dewan. yang dan bahawa • SALAH: Hasri memberitahu yang dia tidak dapat hadir ke sekolah. • BETUL: Mereka memberitahu bahawa tindakan itu tidak adil. perlindungan dan pakaian. pokok masalah dan sebagainya. • SALAH: Mereka memberitahu yang tindakan itu tidak adil. sejak tadi asyik termenung. • SALAH: Pokok bunga itu tumbuh dengan subur. BETUL: Tuduhan itu adalah fitnah belaka. • BETUL: Ambil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja ini. BETUL: Guru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiah pemenangpemenang. BETUL: Banyak pakaian terpakai dijual oleh Ali. bila dan apabila • SALAH: Zainal pun bangun bila namanya dipanggil. apa. • BETUL: Entah apa yang difikirkannya.

• SALAH: Apa pendapat tuan mengenai soal itu ? • BETUL: Bagaimana pendapat tuan mengenai soal itu ? penjodoh bilangan • SALAH: Ibunya seorangyang baik hati. SALAH: Apakah nama kamu? BETUL: Siapakah nama kamu? Tanda baca Menggunakan tanda baca pada tempat yang salah • • SALAH: Rahman pandai bermain pelbagai alat muzik. gitar. piano dan. piano. • BETUL: Apa katanya betul belaka. • SALAH: Amran pulang ke rumah dengan sebuah bas sekolah. BETUL: Saya tidak akan melupai peristiwa itu sampai bila-bila. SALAH: Saya tidak akan melupai peristiwa itu sampai selama-lamanya. C. • BETUL: Ibunya baik hati. BETUL: Adik berjalan dengan cepat kerana hendak mengikut emak ke pasar. masa. SALAH: Bila bangun tidur saya mandi dan makan pagi lepas itu pergi ke sekolah BETUL: Apabila bangun tidur saya mandi dan bersarapan. pada kantin. ini kepada Hasrul. Kesalahan Struktur Ayat (ayat bercelaru dan berbelit-belit) • • • • • • • • • • • • D. BETUL: Rahman pandai bermain pelbagai alat muzik. BETUL: Semua kuih di atas meja itu telah saya makan. saya pergi ke sekolah. SALAH: Semua kuih di atas meja itu telah dimakan oleh saya. gitar. • BETUL: Amran pulang ke rumah dengan bas sekolah.• SALAH: Baju apa yang kamu pakai ? • BETUL: Baju mana yang kamu pakai ? • SALAH: Mana katanya betul belaka. . SALAH: Dengan cepat berjalan adik kerana mengikut emak hendak ke pasar. dram. Kemudian. SALAH: Mamat kelihatan muram ibunya meninggal dunia BETUL: Mamat kelihatan muram semenjak ibunya meninggal dunia. kantin. dan dram. untuk orang. Pada SALAH: Beri BETUL: Beri Nota Di SALAH: Di masa rehat BETUL: Pada masa rehat Nota Cikgu Amiene Cikgu Amiene dan surat surat Rev: Gunakan dan saya saya Rev: Perkataan ke ke 'pada' mewakili perkataan 'kepada' kepada ini pada Hasrul.

BETUL: Masukkan buku ini ke dalam beg. SALAH: Semua murid di kehendaki beratur dipadang sebelum masuk ke dewan. • BETUL: "Jangan bergerak! Kalau bergerak kamu akan ditembak. Penggunaan huruf kecil / besar tidak pada tempat • • • • E.5 kilometer. • SALAH: Pasar Besar Jertih mempunyai tempat meletak kereta yang menyelesa.imbuhan "di" dan "ke" SALAH: Masukkan buku ini didalam beg. BETUL: Masakan ibu sungguh lazat. jerit polis kepada perompak itu.5 Kilometer. SALAH: Masukan buku ini ke dalam almari. Lain-lain kesalahan • SALAH: Kejayaan Najib membanggakan dan mengembirakan ibu bapanya. BETUL: Masukkan buku ini ke dalam almari. dapat membezakan imbuhan "an dan "kan" SALAH: Masakkan ibu sungguh lazat. BETUL: Jarak rumah saya dari bandar Jerteh ialah 2. • BETUL: Pasar Besar Jertih mempunyai tempat letak kereta yang selesa . Tidak • • • • Tidak • • • • SALAH: Siapakah pemenang dalam Pertandingan Syarahan anjuran berita harian itu? BETUL: Siapakah pemenang dalam pertandingan syarahan anjuran Berita Harian itu? SALAH: Jarak rumah saya dari Bandar Jerteh ialah 2. • BETUL: Kejayaan Najib membangga dan menggembirakan ibu bapanya.tidak menggunakan tanda baca pada tempat yang betul • SALAH: Jangan bergerak Kalau bergerak kamu akan ditembak. BETUL: Semua murid dikehendaki beratur di padang sebelum masuk ke dewan. Imbuhan dapat membezakan antara kata depan dengan." jerit polis kepada perompak itu.

pendapat. Isi Isi hendaklah mengikut kehendak tajuk karangan itu. dan idea-idea anda. Kita hendaklah menarik perhatiannya supaya ingin membaca karangan itu. 2. Pengenalan Setiap karangan mestilah mempunyai pembukaan atau pengenalan. Dalam pengenalan kita hendaklah memperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. Oleh itu pastikanlah terlebih dahulu pembukaan karangan hendaklah bersih daripada kesalahan tatabahasa atau ejaan. menguji kebolehan. Pembukaan karangan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam pada pemeriksa. menguji tentang sejauh mana pembacaan anda. 3. menguji kefahaman anda mengenai tajuk karangan itu. PANDUAN MENGARANG / MENULIS Sebelum membuat sesuatu karangan . kemahiran dan keupayaan anda menarik minat pembaca. Selepas itu kita fikirkanlah pula tentang : a) Pengenalan b) Isi-isi dan c) Penutup A. 4. memadai tiga atau empat ayat. B.Panduan Pemarkahan Ujian Penulisan UPSR TUJUAN ANDA MENGARANG 1. Karangan perlu mempunyai empat isi. Isi yang lebih tidak mengapa tetapi mungkin menyebabkan kekurangan . Pengenalan ini dibuat secara ringkas dan am sahaja. menguji fikiran. kita hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak soalan karangan itu.

Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait di antara satu dengan lain. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. Penutuplah yang menjadi kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu karangan. satu perenggan kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perengga yang lain. Penutup Kalau pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti karangan tersebut maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. Tip : Antara kaedah mencari isi Kaedah I ( pertanyaan ) Kaedah II ( peta minda ) Apa ? Siapa ? Bila ? Mengapa ? Di mana ? Bagaimana ? C. Dalam penutup . Elakkan menyertakan isi yang bercangggah dengan tajuk. mendengar sesuatu. Ini kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid-murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. majalah-majalah.masa. Jaga isinya supaya tidak terkeluar dari tajuk yang dikehendaki. Isi karangan hendaklah asli tidak ditiru bulat-bulat dari karangan lain. Isi yang utama didahulukan. Jangan campur adukkan isi. Sebaik-baiknya satu isi. kita hendaklah banyak membaca suratkhabar. Tiap-tiap perenggan tidak semesti sama panjangnya. buku-buku cerita. menyaksikan sendiri dan dari pengalaman sendiri. Untuk mendapat isi yang baik dan banyak. rencana-rencana. makalahmakalah. Catatkan setiap isi sebelum menulis. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan.

Elakkan menamatkan karangan secara mengejut atau tergantung.Baca dan fahami setiap tajuk / soalan yang diberi. Soalan 1 Sekolah anda telah mengadakan “Hari Sukan”.Kamu mesti memilih soalan / tajuk yang benar-benar boleh dikuasai . ) Contoh : Perhatikan soalan di bawah ini.digambarkan juga pendapat kita dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. . Sebelum menulis perkara yang dilakukan seperti di bawah : a. Soalan satu merupakan karangan biasa . Soalan 2 Sekolah anda telah mengadakan “Hari Sukan”. Memilih tajuk atau soalan 1 (a) atau 1 (b) dan soalan 2 . Oleh itu penutup juga adalah penting dalam tiap-tiap karangan. Tuliskan laporan mengenainya untuk dimuatkan dalam majalah sekolah.Memahami benar-benar kata kunci atau kehendak soalan ( Kehendak soalan biasanya berada diakhir arahan seperti : ……………… Tuliskan laporan mengenai lawatan tersebut.Fahami bentuk soalan sama ada jenis berformat atau tidak berformat. Komen : Tajuk karangan di atas adalah sama. . manakala soalan 2 berfomat. tetapi dari segi formatnya berbeza. Tuliskan sebuah karangan mengenainya. & CARA-CARA MENGARANG / STRATEGI MENULIS 1. Tip : Adalah lebih baik jika adik semua mengariskan .

perkataan-perkataan yang menjadi kata kunci dalam soalan itu. struktur ayat yang salah dan aspek tatabahasa yang lain. Menyemak karangan .baca berulang kali bagi memastikan ketepatan karangan . b. kesalahan ejaan.Setelah habis menulis karangan kamu perlu menyemak bagi memastikan jika ada tulisan anda yang kurang jelas. .susun isi mengikut urutan kepentingannya.Semasa menulis karangan kamu mulakan dengan menulis pendahuluan terlebih dalu satu perenggan.Masukkan huraian serta contoh yang sesuai bagi setiap isi yang akan dihurai.Pilih mana-mana kaedah yang mudah bagi anda mencari isi . tanda baca. Ini mengelakkan karangan daripada terpesong atau terkeluar daripada tajuk sebenar.Setiap isi yang dihurai perlu ditulis dalam satu perenggan berserta dengan contohnya. . Menulis karangan . ( Bahagian-bahagian karangan yang ideal ) Perenggan Pendahuluan Perenggan isi pertama Perenggan isi kedua Perenggan isi ketiga Perenggan isi keempat Perenggan Penutup Tip : Tulislah mengikut urutan rangka yang telah dibuat selain menjaga kekemasan tulisan.Isi penting jangan diulang-ulang c. . . d.Senaraikan semua isi penting secara ringkas yang mungkin. penggunaan imbuhan. . Menyusun rangka karangan .

e. Tahukah kamu ? Bagaimana hendak menulis dialog dengan baik ? Di bawah ini adalah contoh yang baik untuk menulis dialog dalam karangan anda. Adalah diingatkan jangan terlalu leka menjawab satu soalan. lembut. 4 minit mencari isi b. Ini kerana ayat yang panjang biasanya terdedah kepada kesalahan tatabahasa. Satu perenggan biasanya mengandungi 3.Jika masa telah melebihi 30 minit beralih kepada soalan yang kedua pula.” Jawab saya.kamu. Biasakan diri kamu mengolah ayat daripada isi yang telah disenaraikan. 3.” “Memang saya tertunggu-tunggu. Ini mengelakkan kekeliruan pemeriksa. Kamu mesti menepati masa yang ditetapkan. Tip : Kamu digalakkan menulis ayat yang pendek . Ini kerana adalah lebih baik menjawab dua soalan daripada menjawab satu soalan yang baik. Mulakan setiap dialog di baris baru.” luah Jamal . . 4 atau 5 ayat sahaja bagi huraian satu isi. 24 minit menulis karangan c. Secara umum peruntukan masa untuk sebuah karangan a. 2 minit menyemak semula karangan Jumlah = 30 minit 2. “Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya. Lihat contoh : Contoh A ( dicadangkan ) “Kamu baru pulang ?” “Baru sebentar tadi. ringkas dan padat berbanding yang yang penjang.

” Jawab saya. ) 2 markah X 4 isi yang lengkap = 8 markah 1 markah pendahuluan = 1 markah 1 markah penutup = 1 markah Soalan 1 = 25 markah Soalan 2 = 25 markah 50 markah. Contoh yang diberikan mestilah bersesuaian dengan isi atau tema yang hendak ditulis. Penilaian aspek isi ( 10 markah ) Isi mestilah terdiri daripada 4 atau 5 isi penting. & PEMARKAHAN PENULISAN A. lembut. • Catatkan apa sahaja isi-isi yang terlintas di fikiran. & PETUA BILA MENULIS KARANGAN • Perlu memahami betul-betul kehendak soalan.” “Memang saya tertunggu-tunggu. . sekurang-kurangnya mempunyai empat isi ( seelok-eloknya cari lima isi ) dan setiap perenggan mengandungi satu isi. • Gunakan ayat yang pendek dan bahasa yang mudah. • Bagi karangan meminta fakta .Contoh B ( mengelirukan ) “Kamu baru pulang ?” “Baru sebentar tadi. • Karangan mestilah mempunyai pendahuluan. • Tuliskan karangan berdasarkan rangka yang kamu sediakan.” luah Jamal . KETERANGAN dan CONTOH yang sesuai. ( Setiap isi memerlukan HURAIAN. Pemberian Markah 1. kemudian susun mengikut mana yang lebih penting. Huraian isi perlu jelas dan tepat. isi-isi dan penutup. “Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya.

1 markah diberi untuk satu-satu isi yang pengolahannya kurang menarik. Ejaan = 3 markah Jumlah 15 markah 3. ( ukuran nilai ialah yang berteraskan budaya Melayu / Islam ) . 5. ½ markah pula untuk satu-satu isi yang pengolahannya lemah. Imbuhan = 3 markah d. Jadi jumlah markah keseluruhannya ialah 15 (bahasa) + 10 (isi) = 25 markah untuk satu soalan 4.Jumlah keseluruhan = 50 X 2 = 100 markah Jumlah = 10 marlah 2. Penulisan yang kemas. jika terpesong. markah yang diberi tidak melebihi 5 markah daripada 25 markah. bersih. 8. * Peringatan Karangan yang terpesong. 6. Tanda baca = 3 markah e. teratur serta senang dibaca juga mempengaruhi markah. Adik-adik mesti menjawab kedua-dua soalan untuk lulus dengan gred yang baik. Penilaian aspek Bahasa ( 15 markah ) Aspek bahasa terbahagi a. Pembahagian markah adalah sama banyak bagi kedua-dua soalan tersebut. Ini bermakna walau baik sekali pun karangan tersebut . Markah penuh diberi untuk satu-satu isi yang dapat disampaikan dengan baik iaitu pengolahannya menarik dan sangat berkesan. Perbendaharaan kata = 3 markah b. Struktur ayat = 3 markah c. markah tertinggi hanyalah 5 markah sahaja. Isi yang berunsur nagetif tidak akan diberi markah. 7.

41 hingga 50 patah ( tolak 3 markah ) . B. Karangan yang terpesong langsung .tanda baca tolak ½ markah .imbuhan tolak ½ markah .format . Kata aluan dan ucap terima kasih bagi karangan berbentuk surat kiriman dan ucapan adalah dikira sebagai format. Bilangan perkataan tidak mencukupi . Format Isi 10 B a perbendaharaan kata b struktur ayat c imbuhan d tanda baca e ejaan 3 3 3 3 3 Jumlah Tolak bilangan perkataan .ejaan tolak ½ markah 3.kurang daripada 40 perkataan ( markah penuh tidak melebihi 10 ) .51 hingga 60 patah ( tolak 2 markah ) .Tahukah kamu ? Ada markah tambahan (bonus) diberikan untuk karangan yang mempunyai susunan isi dan jalinan idea yang baik. Bagi setiap satu kesalahan . Potong Markah 1.61 hingga 70 patah ( tolak 1 markah ) 2.markah yang diperolehi tidak melebihi 10 markah 4.

& TANDA MEMERIKSA  isi salah guna perkataan _____________________ kesalahan struktur ayat /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ kesalahan ejaan / . (markah keseluruhan) Contoh pemotongan markah surat kiriman . Tiada potongan bagi kesalahan ejaan yang berulang. Potongan keseluruhan bagi tiap-tiap 5 aspek tatabahasa tidak lebih daripada 3 markah..salah format tolak 3 markah daripada jumlah markah yang diperolehi untuk soalan itu.tiada perenggan 25 -3 -3 -2 Jumlah keseluruhan 17 . tiada alamat tolak 1 tiada nama pengirim tolak 1 tiada tanda tangan tolak 1 tiada tarikh tolak ½ tiada kata panggilan hormat tolak 1 tiada ucapan terima kasih tolak 1 Salah letak format tolak ½ tiada tajuk bagi surat rasmi tolak ½ Tahukah kamu ?: Kesalahan yang melebihi enam (6) kali bermakna anda tidak mendapat sebarang markah (0) bagi setiap satu aspek tatabahasa.

Guna isi yang berlainan Þ susun isi secara berturutan Þ letak isi mengikut perenggan Þ memberi huraian yang tepat kepada isi. penggunaan perkataan yang pelbagai Þ ada menggunakan perkataan yang terkini Þ elak penggunaan perkataan sama yang berulang / kerap . Þ Karangan yang tidak terlalu panjang atau pendek mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. 3. Sekolah Kebangsaan Darau & BAGAIMANA MENDAPAT MARKAH TINGGI (‘A’) ? 1. Proton Saga.kesalahan ejaan yang berulang // tanda yang tertinggal / kesalahan imbuhan kesalahan tanda baca O isi yang tidak berkaitan ( ) Tip : Cara membilang perkataan Nama khas yang terdiri daripada beberapa patah perkataan dikira sebagai satu perkataaan saja contoh Bahasa Melayu Tahun Enam . Þ Kenal pasti format yang perlu digunakan. Baca semua soalan yang diberi Þ Fahami arahan kehendak soalan. 2. Þ sebaik-baiknya karangan mengandungi nilai-nilai murni.

( contoh keretapi. dapat membezakan antara kata depan dan kata imbuhan Þ dapat membezakan imbuhan an dan kan Þ guna imbuhan yang pelbagai . 6. Gaya bahasa sesuatu karangan adalah berbeza dengan gaya bahasa karangan jenis lain.awalan / akhiran / sisipan / apitan ( sekurang-kurangnya 5 imbuhan yang berbagai jenis ) 7.Þ penggunaan perkataan teknikal dengan tepat Þ elak perkataan dialek atau daerah yang tidak diterima. susun ayat dengan kemas Þ elak pengaruh struktur ayat percakapan daerah / dialek Þ guna ayat yang pendek tetapi lengkap Þ kebolehan menggunakan rangkai kata / ungkapan yang menarik Þ gaya bahasa karangan hendaklah sesuai dengan bentuk serta jenis karangannya. penggunaan tanda baca pada tempat yang betul Þ gunakan tanda baca pada tempat yang diperlukan Þ gunakan huruf kecil dan huruf besar pada tempatnya. 5. 4. jawatankuasa. tulis mengikut ejaan yang betul Þ elak mengikut sebutan dialek / daerah Þ elak menulis huruf yang mengelirukan / cermat dalam bentuk tulisan Tahukah kamu ? Hanya terdapat 29 perkataan sahaja menggunakan ejaan yang disatukan. dan lainlain lagi ) & KELEMAHAN KARANGAN A] Kesalahan memilih tajuk .

sepatutnya masalah kesalahan ejaan tidak lagi timbul. Calon yang tidak merangka bererti calon tersebut tidak menyusun isi. Ini menyebabkan sesuatu isi tidak dapat dihurai secara mendalam. E] Kesalahan tatabahasa • Calon perlu tahu . • Pada tahap Tahun 6 . Ia juga menyebabkan susunan isi tidak berturutan. B] Kekurangan isi • Oleh sebab kekurangan isi. Ramai yang tidak . Malah ada calon menulis hanya satu perenggan untuk satu karangan ! D] Tidak merangka karangan • Ada calon yang terus menulis tanpa mencari isi terlebih dahulu. “dari” dengan “daripada”. Mereka menulis karangan asalkan siap sahaja. penguasaan bahasa terkini amat penting bagi memastikan karangan mendapat ‘A’.• Kesalahan memilih tajuk biasanya berlaku kerana calon tidak memahami apa yang dikehendaki oleh soalan. Malah ada calon yang menulis sambil mengharapkan isi datang kemudian ( terlintas di fikiran ). Keadaan ini terjadi mungkin calon terburu-buru menyiapkan karangan. “bila” dengan “apabila” dan pelbagai lagi (akan dibincangkan selepas ini ). • Terdapat juga isi yang sama diulang. C] Pembahagian perenggan • Ada calon meletakkan beberapa isi dalam satu perenggan. Hal ini berlaku kerana calon kurang membaca dan terhadnya pengetahuan. Masih ada calon yang tidak dapat membezakan antara “pada” dengan “di”. Ini juga boleh menyebabkan terjadinya pengulangan isi yang sama. sesetengah calon menghuraikan isi secara mendatar atau meleret-leret. Ini menyebabkan karangan tidak kemas dan bercelaru.

• Masih ada yang menggunakan bahasa dialek daerah ( bahasa kampung / bahasa Kelantan ) Di bawah ini adalah contoh kesalahan tatabahasa. Tetapi tidak menjawab satu soalan lagi. Ini menyebabkan tiada masa untuk menyemak kesalahan tatabahasa. Yusri bersarapan dan memakai baju. Calon yang tidak peka akan terburu-buru menyiapkan karangan. Salah Menggunakan Perkataan . Ayat di dalam kurungan adalah pembetulannya. Malah nombor soalan pun tidak sempat ditulis. • Terdapat satu kes calon yang cemerlang. Kemudian Yusri pergi ke sekolah dengan menaiki basikal. hanya menjawab satu soalan sahaja dengan baik dan mendapat markah penuh. • Tidak dapat mengenal pasti format yang diperlukan. ) B.menggunakan imbuhan dengan betul. selepas itu dia pergi ke sekolah pula dengan menaiki basikal. G] Kesalahan lain • Tidak mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. R( Selepas mandi . F] Kesuntukan masa • Masa membina karangan sangat terhad. selepas itu dia memakai baju . A. Pengurusan masa memainkan peranan penting. Penggunaan Perkataan Yang Berulang Dalam Suatu Ayat. Lebih malang lagi calon tidak menggunakan imbuhan langsung untuk karangannya. ÖSelepas mandi Yusri bersarapan . Akibatnya beliau hanya mendapat 50 % ( ‘C’ ) sahaja.

R( Ujian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung selama satu jam.) adalah dan ialah ÖAdalah dengan hormatnya dimaklumkan ………… R( Dengan hormatnya dimaklumkan ……………….) ÖKami akan tinggal untuk dua minggu. R( Cikgu Zaidi pergi ke pasar membeli sayur.) ÖAhmad menjerit untuk meminta tolong.) ÖSaya bercita-cita untuk menjadi doktor. R( Kain batik itu datang dari Terengganu.) ÖAminah belajar bersungguh-sungguh untuk lulus dalam ujian. R( Kami akan tinggal selama dua minggu.) untuk .) ÖUjian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung untuk satu jam. R( Ahmad menjerit meminta tolong. R( Saya bercita-cita hendak menjadi doktor. ) . supaya dan selama ÖCikgu Zaidi pergi ke pasar untuk membeli sayur.) ÖSaya baru terima surat itu dari kakak.dari dan daripada ÖKain batik itu datang daripada Terengganu. R( Saya baru terima surat itu daripada kakak. R( Aminah belajar bersungguh-sungguh supaya lulus dalam ujian.

adik menangis tersedu-sedu.) ÖBila dimarahi ayah. banyak. R( Semua guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan.ÖTuduhan itu adalah fitnah belaka. R( Para jemputan dipersilakan masuk ke dewan.) bila dan apabila ÖZainal pun bangun bila namanya dipanggil. R( Ramai murid menonton pertandingan bola sepak itu. perlindungan dan pakaian. semua dan para ÖRamai murid-murid menonton pertandingan bola sepak itu. R( Zainal pun bangun apabila namanya dipanggil.) ÖKeperluan asas manusia adalah makanan. R( Tuduhan itu fitnah belaka. adik menangis tersedu-sedu. R( Apabila dimarahi ayah.) . R( Guru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiah pemenang-pemenang.) ÖGuru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiah-hadiah pemenang-pemenang. R( Banyak pakaian terpakai dijual oleh Ali.) ramai. perlindungan dan pakaian.) ÖSemua guru-guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan.) ÖBanyak pakaian-pakaian terpakai dijual oleh Ali.) ÖPara-para jemputan dipersilakan masuk ke dewan. R( Keperluan asas manusia ialah makanan.

) ÖEntah siapa yang difikirkannya. R( Entah apa yang difikirkannya. R( Pokok bunga itu tumbuh dengan subur. Ia dijaga dengan rapi oleh Sani. Ia memulas sejak malam tadi lagi.yang dan bahawa ÖHasri memberitahu yang dia tidak dapat hadir ke sekolah. R( Perut Rosli memulas sejak malam tadi lagi.) ÖPerut Rosli memulas. ÖMereka memberitahu yang tindakan itu tidakadil. R( Mereka memberitahu bahawa tindakan itu tidak adil. pokok masalah dan sebagainya. Dia dijaga dengan rapi oleh Sani. benda.) kata ganti nama ÖAmbil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja sini. ÖPokok bunga itu tumbuh dengan subur.) kata ganti “dia” dan “ia” nota : kata ganti “dia” ialah kata ganti nama untuk manusia sahaja. sejak tadi asyik termenung.) apa. R( Ambil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja ini. Kata ganti nama “ia” ialah untuk binatang. sejak tadi asyik termenung. R( Hasri memberitahu bahawa dia tidak dapat hadir ke sekolah. mana dan bagaimana .

R( Semua kuih di atas meja itu telah saya makan.ÖBaju apa yang kamu pakai ? R( Baju mana yang kamu pakai ? ) ÖMana katanya betul belaka. R( Pada masa rehat saya ke kantin. Kesalahan Struktur Ayat (ayat bercelaru dan berbelitbelit) ÖDengan cepat berjalan adik kerana mengikut emak hendak ke pasar.) C. R( Ibunya baik hati. R( Adik berjalan dengan cepat kerana hendak mengikut emak ke pasar. R( Beri surat ini kepada Hasrul. R( Amran pulang ke rumah dengan bas sekolah.) ÖSemua kuih di atas meja itu telah dimakan oleh saya.) ÖAmran pulang ke rumah dengan sebuah bas sekolah.) Di dan pada Di dan pada ÖBeri surat ini pada Hasrul.) ÖDi masa rehat saya ke kantin. R( Apa katanya betul belaka.) .) ÖApa pendapat tuan mengenai soal itu ? R( Bagaimana pendapat tuan mengenai soal itu ? ) penjodoh bilangan ÖIbunya seorang yang baik hati.

R( “Jangan bergerak ! Kalau bergerak kamu akan ditembak. R( Saya tidak akan melupai peristiwa itu sampai bila-bila.) Penggunaan huruf kecil / besar tidak pada tempat Ö Siapakah pemenang dalam Pertandingan Syarahan anjuran berita harian .) ÖApakah nama kamu ? R( Siapakah nama kamu ? ) D.” . drum.ÖBila bangun tidur saya mandi dan makan pagi lepas itu pergi ke sekolah R( Apabila bangun tidur saya mandi dan bersarapan.) tidak menggunakan tanda baca pada tempat yang betul ÖJangan bergerak Kalau bergerak kamu akan ditembak . gitar .) ÖMamat kelihatan muram ibunya meninggal dunia R( Mamat kelihatan muram semenjak ibunya meninggal dunia. piano dan . R( Rahman pandai bermain pelbagai alat muzik .jerit polis kepada perompak itu. piano . saya pergi ke sekolah. Tanda baca menggunakan tanda baca pada tempat yang salah ÖRahman pandai bermain pelbagai alat muzik .jerit polis kepada perompak itu.) ÖSaya tidak akan melupai peristiwa itu sampai selamalamanya. gitar . dan drum. Kemudian.

) Lain-lain kesalahan ÖKejayaan Najib membanggakan dan mengembirakan ibu bapanya.) ÖMasukan buku ini ke dalam almari. R( Semua murid dikehendaki beratur di padang sebelum masuk ke dewan.) . Imbuhan Tidak dapat membezakan antara kata depan dengan. R( Jarak rumah saya dari bandar Jerteh ialah 2. R( Kejayaan Najib membangga dan mengembirakan ibu bapanya.) E.) Tidak dapat membezakan imbuhan “an” dan “kan” ÖMasakkan ibu sungguh lazat.itu ? R ( Siapakah pemenang dalam pertandingan syarahan anjuran Berita Harian itu ? ) ÖJarak rumah saya dari Bandar Jerteh ialah 2. R( Masakan ibu sungguh lazat.5 Kilometer. R( Masukkan buku ini ke dalam beg.imbuhan “di” dan “ke” ÖMasukkan buku ini didalam beg. R( Masukkan buku ini ke dalam almari.) ÖSemua murid di kehendaki beratur dipadang sebelum masuk ke dewan.5 kilometer.

Contoh . di sana Dicatat oleh taharmok di 9:44 AM . hatiku. hatimu dan sebagainya. suratmu. dijamah. wangku. dimakan. Menulis imbuhan ‘di’ ada caranya. di pantai. ditendang Jika ‘di’ menunjukkan tempat dan masa ‘di’ ditulis berjauhan contoh .Ö Pasar Besar Jertih mempunyai tempat meletak kereta yang menyelesa.) Tahukah Kamu ? ‘mu’ dan ‘ku’ ditulis rapat dengan perkataan di hadapannya. di Jerteh. tuanku. R ( Pasar Besar Jertih mempunyai tempat letak kereta yang selesa. Jika perbuatan ‘ di’ ditulis dekat contoh .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful