PEMARKAHAN KARANGAN UMUM DAN KARANGAN UPSR

Oleh Mohd. Isa bin Abd. Razak PENGENALAN

Soalan subjektif, khususnya karangan, boleh menjadi alat pengukuran yang
berkesan jika dilengkapkan dengan peraturan memberi markah (PMM) yang sesuai, diperiksa oleh pemeriksa yang cekap dan ada penyelarasan antara pemeriksa-pemeriksa. PMM, kecekapan pemeriksa dan penyelarasan pemeriksaan adalah perkara mesti jika ujian itu ialah ujian pencapaian dan pemeriksanya lebih daripada seorang. Keperluan PMM pula tetap menjadi perkara mesti bagi soalan esei walaupun pemeriksanya hanya seorang. Berbagai-bagai faktor di luar dan di dalam diri si pemeriksa itu sentiasa sahaja mempengaruhi kebolehpercayaan pemarkahannya. Kertas ini membincangkan secara ringkas PMM bagi karangan. Tumpuan perbincangan ialah pada aspek amali pemarkahan karangan. Beberapa contoh PMM karangan dikemukakan. Pemarkahan karangan peringkat sekolah rendah diberi perhatian istimewa dengan harapan kecemerlangan pendidikan bahasa kita semerbak sejak peringkat sekolah rendah lagi. Bagaimanapun, contoh-contoh PMM yang dikemukakan di sini tidak semestinya sama dengan PMM dalam ujian sebenar. Sebagai melengkapkan kertas ini, dibincangkan juga teknik memarkah, penyelarasan dan beberapa isu yang berkaitan dengan pemeriksaan karangan. PERATURAN MEMBERI MARKAH Sebelum memeriksa karangan, kita perlu menyediakan PMM. Bagi ujian sumatif seperti Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR), PMM telah disediakan oleh pihak yang bertanggungjawab. Amnya, ada dua teknik membina PMM iaitu teknik global (impresif, holistik, tanggapan) dan teknik analisis (perincian) (Abdul Aziz (1993: 155). Pemarkahan global boleh digabungkan dengan pemarkahan analisis, dan boleh dinamakan teknik eklektik. Teknik Global Global atau holistik bermaksud menyeluruh. Rasional teknik ini ialah keseluruhan lebih penting daripada bahagian. Berasaskan rasional ini, pemeriksa melakukan penilaian secara keseluruhan terhadap sesuatu karangan. Karangan itu dibaca sekali lalu untuk menganggarkan prestasi calon berasaskan sesuatu skala seperti gred A hingga E. Pemeriksa meletakkan nilainya sendiri terhadap karangan itu. Katakan pemeriksa memberi gred B. Karangan itu dibaca sekali lagi untuk mengenal pasti kekuatan-kekuatan dan kesilapan-kesilapannya pula. Sesudah itu dimuktamadkanlah markahnya. Cara ini amat subjektif, memerlukan pemeriksa yang cukup mahir dan berkebolehan membaca secara kritikal. Amat subjektif bermakna kebolehpercayaan pemarkahan amat rendah. Bagaimanapun, kebolehpercayaan pemarkahan pemeriksa itu dapat ditinggikan sedikit melalui penyelarasan antara para pemeriksa dan penyediaan model jawapan untuk rujukan bersama.

Satu lagi teknik global dilakukan melalui perbandingan. Dengan teknik ini pemeriksa membaca karangan berkenaan sekali lalu dan menyusunnya mengikut kualiti. Karangan terbaik diletakkan di atas dan yang paling lemah diletakkan di bawah sekali. Kesemua karangan itu dibaca sekali lagi untuk memastikan kedudukannya. Kemudian ditentukan peratus A, B, C dan seterusnya. Teknik bandingan ini sesuai untuk memarkah esei panjang seperti kerja projek. Teknik ini juga sesuai untuk memilih esei, cerpen, sajak, novel dan lain-lain bagi sesuatu peraduan, terutamanya pada peringkat saringan. Satu contoh PMM teknik global diberi dalam Lampiran A. Teknik Analisis Markah diberi berdasarkan kriteria tertentu. Sekiranya jawapan calon mempunyai banyak unsur yang dinyatakan dalam kriteria itu, maka tinggilah markahnya. Pemarkahannya sistematik dan kebolehpercayaannya tinggi. Pemeriksa pula tidak semestinya pakar dalam bidang berkenaan. Teknik pemarkahan ini sesuai untuk ujian pencapaian dan boleh juga digunakan untuk ujian formatif kerana ia boleh digunakan untuk tujuan diagnostik dan memberi maklumat kembali kepada pelajar dan pengajar. (a) Perincian Aspek Karangan Biasa Teknik ini digunakan untuk memarkah karangan berdasarkan peruntukan markah tertentu. Bagi karangan Bahasa Melayu, pembahagian markah mungkin seperti di bawah. Isi = 30% Bahasa = 40% Gaya dan Olahan = 30% Jumlah = 100% Bagi isi, tetapkan jumlah isi dan gunakan skala global 10 mata atau teknik analisis. Jika skala global 10 mata dipilih, kriterianya hendaklah berkaitan dengan isi. Jika teknik analisis digunakan, butirkan pembahagian markah dan sertakan contoh-contoh isi. Bagi aspek bahasa, gunakan sistem tolak iaitu tolak satu markah bagi setiap kesalahan bahasa seperti struktur frasa, struktur ayat, penggunaan kata, ejaan dan sebagainya. Bagi gaya dan pengolahan, gunakan skala global 10 mata. (Lihat Lampiran C.) Sebenarnya teknik analisis ini boleh dinamakan teknik gabungan kerana jelas dicampurkan unsur global dengan unsur analisis. Teknik ini amat sesuai digunakan untuk menguji kemahiran bahasa kerana 70% daripada markah diperuntukkan bagi aspek-aspek bahasa dan penglahirannya. Teknik ini juga amat berguna untuk tujuan menganalisis kesilapan. Lazimnya, isi diberi pemberatan separuh atau lebih daripada separuh. Kelaziman itu sesuai untuk memarkah esei pengajian tinggi seperti mata pelajaran Pengajian Am, Sijil Tinggi Persekolahan dan tugasan-tugasan tertentu bagi Sijil Perguruan Malaysia. (b) Perincian Aspek Karangan Berformat PMM analisis karangan berformat selalunya lebih terperinci. Katakan kita telah meyediakan soalan berbentuk wawancara. Markah penuh bagi soalan itu ialah 15. Kita boleh menggunakan nisbah 2:2:1 bagi aspek bahasa, isi dan format. Dengan

kata lain bahasa diperuntukkan enam markah, isi diperuntukkan enam markah dan format diperuntukkan tiga markah. Perincian Markah Bahasa Laras dan gaya 2 markah Tanda baca 1 markah Ayat, ejaan dll. 3 markah Perincian Markah Isi Dalam pendahuluan 1 markah Dalam susulan 4 markah Dalam penutup 1 markah Perincian Markah Format Nama penyoal ½ markah Nama tetamu ½ markah Tajuk ½ markah Pendahuluan ½ markah Pemerengganan ½ markah Penutup ½ markah TEKNIK MEMARKAH Katakanlah kita akan memarkah sebuah karangan. Pemarkahan boleh dilakukan berdasarkan susunan kertas iaitu kita periksa jawapan calon A, diikuti dengan calon B dan seterusnya. Pemarkahan boleh juga dilakukan berdasarkan tajuk karangan. Misalnya, mula-mula kita periksa semua karangan "Cita-cita Saya". kemudian kita periksa pula karangan "Faedah Membaca", dan seterusnya tanpa mengikut susunan kertas ujian. Kedua-dua cara ini boleh digunakan. Jika kertas yang hendak diperiksa itu banyak, cara kedua lebih berkesan kerana pemeriksa dapat menumpukan fikirannya kepada isi tajuk berkenaan. Jika kertas itu mengandungi lebih daripada satu soalan karangan, cara kedua perlu diutamakan kerana dengan cara ini fikiran kita tidak disela oleh pelbagai isi karangan yang lain; apa lagi jika skema pemarkahannya berbeza-beza. Mokhtar (1995: 110) menyatakan, cara ini boleh menghindarkan pemeriksa daripada dipengaruhi oleh soalan sebelumnya ketika memeriksa butiran seterusnya. Bagi ujian formatif, elok diwujudkan kebiasaan merahsiakan nama calon seperti yang dilakukan dalam peperiksaan awam. Dengan cara ini kita dapat mengurangkan kesan emosi yang dinamakan kesan halo. Bagi ujian formatif juga, skema pemarkahan sepatutnya diberitahu kepada pelajar.

PENYELARASAN Dalam peperiksaan awam, penyelarasan pemarkahan item esei memang sentiasa dilakukan. Amalan ini elok dilaksanakan di sekolah bagi kedua-dua jenis ujian, sumatif dan formatif, jika pemeriksanya lebih daripada seorang. Penggubalan kertas soalan bagi ujian semester dan tahunan yang dipusatkan dalam sesuatu mukim atau daerah sangat digalakkan. Usaha ini perlu disempurnakan dengan penyelarasan pemarkahan. Penyelarasan boleh meninggikan kebolehpercayaan pemarkahan. Mereka yang menghadiri mesyuarat penyelarasan memeriksa sampelan jawapan calon. Kemudian, dibincangkan sebab-sebab markah yang diberi itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Melalui perbincangan, pemeriksaan semula, perubahan terhadap skema dan sebagainya, perbezaan markah di antara pemeriksa-pemeriksa itu boleh diminimumkan. Lazimnya penyesuaian atau moderasi markah dilakukan dalam penyelarasan apabila selisih markah antara pemeriksa melebihi 5%. PEMARKAHAN KARANGAN UPSR ertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR mengandungi dua soalan yang dinamakan Soalan 1 dan Soalan 2. Calon dikehendaki menjawab kedua-dua soalan. Bagi Soalan 1, calon boleh memilih sama ada Soalan 1 (a) atau Soalan 1 (b). Bagi Soalan 2, calon tidak diberi pilihan. Pemarkahan yang sesuai bagi kertas ini ialah teknik analisis. Jika markah penuh 50, markah bagi setiap soalan ialah 25 markah. Oleh sebab Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah menekankan kemahiran berbahasa, nisbah markah bahasa wajar melebihi markah isi. Pecahannya ialah 15 markah bagi bahasa dan 10 markah bagi isi Perincian markah bahasa di bawah ini lazimnya digunakan. (a) Perbendaharaan kata 3 markah (b) Struktur ayat 3 markah (c) Penggunaan imbuhan 3 markah (d) Penggunaan tanda baca 3 markah (e) Ejaan 3 markah Bagi komponen perbendaharaan kata dan struktur ayat, markah boleh diberi secara global. Markah penuh diberi jika calon berjaya memperlihatkan keluasan penggunaan perbendaharaan kata dan menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat. Bagi komponen-komponen yang lain, sistem pemotongan markah boleh digunakan. Potong setengah markah bagi setiap kesalahan penggunaan imbuhan, penggunaan tanda baca, dan ejaan. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang. Ini bermakna calon boleh kehilangan sembilan daripada 15 markah bahasa. Markah isi pula boleh diagihkan seperti di bawah: Pendahuluan 1 markah 4 isi x 2 markah 8 markah

Soalan 1 (b) Empat gambaran Hari Kebangsaan yang telah disaksikan.Penutup 1 markah Agihan markah isi ini boleh digunakan untuk kesemua soalan. 2. Soalan 1 (b) Empat faedah bersukan. Penutup (1 markah) Tabiat membaca perlu dipupuk sejak kecil lagi. 4. 1996: Soalan 1 (a) Empat cara menjaga kebersihan diri dan kawasan tempat tinggal. Di bawah ini diberikan satu contoh rangka jawapan bagiSoalan 1 (b) tahun 1996: Pendahuluan (1 markah) Amalan membaca sangat bermanfaat kepada manusia. . Pemeriksa boleh memotong sehingga tiga markah daripada keseluruhan markah yang diperoleh bagi item yang berkenaan. Di bawah ini diberikan beberapa contoh umum berdasarkan soalan UPSR yang sebenar. Soalan 1 (b) Empat faedah membaca. jika saya ada banyak wang. Bagi soalan yang memerlukan format. 1995: Soalan 1 (a) Empat episod cerita aneh. Mendapat keseronokan atau kepuasan melalui cerita-cerita rekaan. 1993: Soalan 1 (a) Empat episod peristiwa yang tidak dapat dilupakan. Menambah perbendaharaan kata. calon mesti menulis karangan dalam format yang dikehendaki. Pembahagian markah isi tidaklah terlalu rigid. Isi (2 markah x 4 isi) 1. Soalan 1 (b) Empat cara menggunakan wang. Soalan 1 (b) Empat cara kita boleh menggembirakan ibu bapa. Soalan 1 (b) Empat kepentingan kerjasama di kalangan murid. Meluaskan pengetahuan yang dipelajari dalam bilik darjah. PMM yang baik juga disertai contoh rangka jawapan. 1992: Soalan 1 (a) Empat cara menggunakan masa dengan sebaik-baiknya. PMM yang baik lazimnya menyatakan bahawa pemeriksa boleh mempertimbangkan markah yang sesuai bagi isi yang berkaitan dengan soalan walaupun isi-isi itu tidak tercatat dalam PMM. 1997: Soalan 1 (a) Empat cara mengenang jasa ibu bapa. Menambah pengalaman melalui cerita benar atau pengembaraan. 1994: Soalan 1 (a) Empat cara menjaga kesihatan badan. 3.

Kemudian karangan itu dibaca sekali lagi untuk menimbangkan markahnya yang sebenar berdasarkan ketetapan cara pemberian markah. pemeriksa tidak perlu menilai bahagian yang melebihi had maksimum itu.75 patah perkataan: tolak satu markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. khususnya penutup. jika tiada kata penegasan di tengah karangan. tolak satu markah. Sebelum tahun 1996. Pemeriksaan secara analisis untuk karangan sekolah rendah sudah tentu memerlukan pemeriksa yang teliti. Apabila frasa tidak kurang daripada 80 patah perkataan digunakan. Cadangan pemotongan markah bagi karangan yang pendek adalah seperti yang berikut: 60 -.49 patah perkataan: tolak tiga markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. PMM perlu memberikan garis panduan kepada pemeriksa jika calon melanggar had maksimum yang ditetapkan itu. Lazimnya. Mulai tahun 1996. Ketika membaca. PMM perlu menerangkan sistem pemotongan markah jika calon menggunakan lebih daripada 80 patah perkataan. Soalan 1 (b) jika tiada pendahuluan. 50 -. Penggunaan perkataan melebihi had maksimum itu juga tidak membabitkan pemotongan markah. dan jika tiada penutup. terkandung dalam perkataan-perkataan yang melebihi had maksimum itu. Namun demikian. calon dijangka akan kehilangan markah isi jika isinya. iaitu tidak melebihi 120 patah perkataan. 39 patah perkataan ke bawah: peruntukan markah tidak boleh melebihi 10 daripada 25 markah. tolak tiga markah.59 patah perkataan: tolak dua markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. pemeriksa perlu menanda isi dan kesalahan-kesalahan seperti Rajah 1. Apabila penandaan telah selesai dilaksanakan. tuliskan markah yang telah dipertimbangkan itu pada sebelah kanan bahagian bawah karangan seperti dalam Rajah 2. tolak satu markah. calon tidak diberi sebarang markah untuk perkara yang ditulis selepas had maksimum itu. had maksimumnya perkataan yang boleh digunakan oleh calon dicatatkan dalam arahan. Rajah 1: Penandaan Karangan Aspek Pecahan Markah . Kertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR mensyaratkan calon menulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. Pemeriksa perlu membaca karangan itu sekali lalu terlebih dahulu untuk mendapatkan kesan dan menentukan jumlah perkataan yang digunakan oleh calon.Perhatikan contoh penerangan tentang hal ini yang sesuai untuk PMM sekolah rendah: Soalan 1 (a) jika tidak ditulis dalam bentuk dialog. tolak satu markah. 40 -. Dengan kata lain.

Jika calon mendapat 85½ markah daripada 100. Markah muktamad hendaklah ditulis di penjuru sebelah kanan halaman pertama karangan calon. .Bilangan perkataan JUMLAH Rajah 2: Catatan Markah Biasa markah penuh yang diberi adalah dalam angka bulat. Penandaan kesilapan sangat penting bagi ujian sumatif. Namun demikian. Sampelan kes lulus biasa.Isi Bahasa (a) (b) (c) (d) (e) 8 3 2 3 2 18 0 -1 15 Jumlah . peruntukan markah tidak boleh melebihi lima markah. semua kes gagal dan semua kes cemerlang mungkin juga akan disemak oleh ketua pemeriksa. markah itu boleh dibulatkan menjadi 86. apabila nilai ½ markah itu dari segi peratusnya begitu tinggi. ½ markah bernilai 2%. pembulatan itu tentulah kurang wajar. Bagi karangan yang terpesong. BEBERAPA ISU Penandaan Kesilapan Penandaan kesilapan boleh dilakukan berpandukan Rajah 1 atau cara-cara yang difikirkan sesuai (lihat Abdul Aziz Abdul Talib. Pembulatan markah bagi kes ini kurang wajar. Dalam ujian sumatif lazimnya sampelan kertas yang telah diperiksa oleh pemeriksa akan disemak semula oleh ketua pasukan.Format . Penandaan kesilapan itu akan memudahkan ketua pasukan dan ketua pemeriksa melaksanakan tugas mereka. 1993: 278-279). Bagi kertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR.

(1995). (1988). Abu Bakar Nordin (1986: 220) menyarankan pemeriksa melakukan tugasnya semasa fikiran tenteram dan di tempat yang sesuai. Yang pertama ialah isi jawapan calon sangat tepat dan matang. Penilaian di Bilik Darjah. Kertas kerja. PENUTUP Berbanding dengan butiran berbilang pilihan. Pemeriksa terdedah kepada tuduhan tidak adil jika gagal mengesan kesilapan calon atau menyalahkan sesuatu yang sememangnya sudah betul. Namun demikian penyediaan PMM dan usaha memarkah butiran subjektif menuntut kesungguhan yang bukan kepalang. Koleksi Kertas UPSR Bahasa Malaysia. Edisi Kedua. Razak. Guru boleh menggunakannya untuk menganalisis kesilapan dan mengadakan tindakan susulan. Dua Ekstrem Pemeriksa mungkin sukar membuat keputusan apabila bertemu dengan keadaan yang bertentangan. Mohd. Penandaan kesilapan dan penyuntingan dengan menggunakan tanda-tanda penyuntingan sangat sesuai dilakukan di sekolah menengah dan peringkat pengajian tinggi bagi ujian-ujian formatif. khususnya karangan. (1993). Pelajar pula dapat mengetahui kelemahan mereka dan boleh berusaha membaiki kelemahan yang ditunjukkan itu. butiran subjektif. Penguasaan yang mendalam terhadap subjek yang diperiksa juga sangat dituntut. Antara masalah bahasa yang lazim berlaku ialah kesilapan struktur frasa dan ayat. kesilapan yang telah ditanda pada kertas jawapan boleh menjadi sumber maklumat yang sangat berguna untuk guru dan murid. Abu Bakar Nordin. Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip. tetapi prestasi bahasanya cemerlang. Yang kedua ialah isi jawapan calon terpesong terus. Bhd. Mahir Publications. Asas Penilaian Pendidikan. Shah Alam: Mahir Publications Sdn. Pemeriksa mestilah melaksanakan tugasnya secara profesional dan bersungguhsungguh. Peringkat tertinggi bagi kes ini ialah peringkat B. tetapi ada masalah dari segi bahasa. pemeriksa boleh secara bersahaja meluahkan rasa. (1997). Isa Ab. (1994). Mokhtar Ismail. Pemeriksa boleh juga menggunakan tanda-tanda penyuntingan jika sasaran memahami tanda-tanda penyuntingan itu. Petaling Jaya: Longman. Namun demikian. khususnya latihan harian. "Soalan Subjektif: Teknik Penggubalan dan Skema Pemarkahan". kurang keragaman susuk ayat dan kesilapan penggunaan tanda baca. jika masih terdengar rungutan daripada calon setelah segala usaha dilakukan sebaik mungkin. Peringkat tertinggi yang boleh diberi kes ini ialah peringkat D. Azman Wan Chik. "Memang sudah adat benda subjektif!" BIBLIOGRAFI Abdul Aziz Abdul Talib.Bagi ujian formatif. . Maktab Perguruan Raja Melewar. Pengujian Bahasa: Kes Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Seremban. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1986). Teknik dan Contoh. mudah digubal.

Penerapannya pada Peringkat Sekolah Rendah. tetapkan peringkat yang sesuai berdasarkan peringkat-peringkat di bawah ini. Ada kesalahan tatabahasa tetapi dapat dimaafkan. Perbendaharaan katanya sederhana. Ab. ada yang tidak sesuai. Menggunakan bahasa yang betul. Panduan Am Pemeriksa hendaklah membaca karangan itu sekali lalu untuk mendapatkan kesan dan menganggarkan peringkat karangan itu sambil memerhatikan perkara-perkara berikut: Bahasa dan Gaya. Perbendaharaan katanya terhad. Bahasa lancar dan bersih daripada kesalahan tatabahasa: struktur ayat. Gaya bahasanya sesuai dengan tajuk karangan. lengkap dengan contoh-contoh yang sesuai. Isa b. Susuk ayat beragam dan penggunaan perbendaharaan katanya luas dan tepat. Panjang karangan kira-kira 350 patah perkataan seperti yang ditetapkan itu adalah panduan sahaja. Mempunyai sekurang-kurangnya lima isi yang sesuai. Keragaman susuk ayat kurang sedikit. mudah dan kurang tepat. Peringkat B (60--74 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih masih lagi tepat. Hujah-hujahnya sangat logik dan memperlihatkan ciri-ciri kematangan fikiran yang tinggi. imbuhan. Pengolahannya kadang kala kabur. Penilaian dan Pengujian Bahasa Malaysia. Peringkat D (30--39 markah) . Sabah. LAMPIRAN A TEKNIK GLOBAL Soalan 1: Karangan (100 markah) Calon dikehendaki memilih dan mengarang satu tajuk sahaja.Raminah Haji Sabran. peribahasa dan lainlain. Tidak menunjukkan keanekaragaman susuk ayat. lancar dan jelas. Peringkat C (40--59 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih kurang tepat. Isi dan Susunan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Isinya cukup dan pengolahannya agak menarik. Razak adalah Ketua Jabatan. Tidak ada potongan markah bagi karangan yang kurang atau lebih daripada 350 perkataan. tanda baca. Pengolahannya sangat menarik dan berkesan. Pemberian Markah Setelah membaca karangan itu sekali lalu. Bahasa memuaskan. (1991). Terdapat juga ciri-ciri kematangan fikiran dalam penulisannya. Isinya kurang: ada yang cocok. Isinya cukup dan berkembang. tersusun dan baik penyampaiannya. Mohd. Jabatan Bahasa. perenggan. memperlihatkan kematangan fikiran. Maktab Perguruan Keningau. Peringkat A (75--100 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih tepat.

Olahannya mengelirukan dan sukar difahami. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang.Tajuk karangan kurang difahami. frasa dan perkataan. Sambil membaca itu. sesuaikan kriteria. Bagi kesalahan tanda baca buat bulatan pada bahagian yang berkenaan. Susunan bahasanya membayangkan penguasaan bahasa yang kurang mantap. Tulis markah yang telah dipertimbangkan di sebelah kanan bahagian bawah karangan. calon dikehendaki menulis kontra kepada tajuk itu. isi dan ejaan. Pengolahan dan penyusunannya agak lemah dan tidak teratur. Peringkat E (1--10 markah) Tajuk karangan tidak difahami langsung. Perbendaharaan katanya salah. Terdapat kesilapan tatabahasa yang tidak boleh dimaafkan. Struktur ayat berkecamuk. tandakan dengan satu palang / dan kesalahan ejaan yang sama tandakan dengan dua palang //. Bagi karangan yang berbentuk cerpen dan peribahasa pula. buat garisan di bawah kesalahan itu. Penguasaan bahasanya lemah. Bagi kesalahan ejaan. Kesimpulan Baca karangan itu sekali lagi dengan teliti untuk menimbangkan markah yang sebenar. Isinya sipi. Potongan maksimum kesalahan ejaan ialah lima markah. Isinya terpesong. Bagi kesalahan isi. Tajuk itu sendiri dianggap sebagai pro atau pencadang dalam karangan itu. Untuk karangan yang berbentuk perbincangan. tandakan kesalahan-kesalahan bahasa. Potong setengah markah bagi tiap-tiap kesalahan ejaan. Bagi kesalahan ayat. LAMPIRAN B TEKNIK ANALISIS Karangan Berformat: Berita Format 4 markah Isi 6 markah Bahasa 5 markah Perincian Markah Format Tajuk berita ½ markah Nama penulis ½ markah Tempat berlaku ½ markah Tarikh ½ markah Pemerengganan 1 markah . Contoh: Keseluruhan 70 Tolak Ejaan -4 Jumlah 66 Bagi karangan yang berbentuk perbahasan. Perbendaharaan katanya tidak tepat. kurungkan perenggan atau ayat yang mengandungi kesalahan isi dengan kurungan. calon dikehendaki menulis pro dan kontra.

Contoh isi: (Skema sebenar menyenaraikan isi bagi semua soalan. 4 isi x 2½ markah = 10 markah.Penutup 1 markah Jumlah 4 markah Perincian Markah Isi Isi dalam intro 2 markah Isi dalam susulan 3 markah Isi dalam penutup 1 markah Jumlah 6 markah Perincian Markah Bahasa Laras dan gaya 1½ markah Tanda bacaan ½ markah Ayat. Beri markah penuh bagi isi yang tepat dan lengkap. Dikehendaki sekurang-kurangnya empat isi. ejaan dll. Di sini diturunkan contoh isi bagi satu soalan sahaja. Isi = 10 markah Pengolahan = 10 markah Jumlah = 20 markah (a) Teknik Analisis untuk Isi Isi (10 markah). Pemarkahan untuk semua jawapan adalah seperti yang berikut: Bacaan pertama untuk mengesan isi dan menggredkan pengolahan.) Soalan (a) Faktor sosial yang menentukan penggunaan kata ganti diri: . Jika isi melebihi empat. 3 markah Jumlah 5 markah LAMPIRAN C TEKNIK EKLEKTIK Soalan 1: Karangan (20 markah) Calon dikehendaki menjawab satu soalan sahaja. beri satu markah bonus asalkan tidak melebihi markah maksimum keseluruhan. Beri satu markah sahaja bagi isi yang kurang tepat atau kurang lengkap. Bacaan kali kedua untuk menandakan kesilapan dan memastikan markah pengolahan.

Susunan bahasanya membayangkan penguasaan bahasa yang kurang cekap. Bagi kesalahan ayat. Terdapat juga ciri-ciri kematangan fikiran dalam penulisannya. tandakan dengan dua garis miring ke kanan. Bagi kesalahan isi. Peringkat B (7--8 markah) Takrif terhadap tajuk esei masih lagi tepat. Bagi kesalahan ejaan: tandakan dengan satu garis miring ke kanan (back slash).Kedudukan ekonomi atau pekerjaan dalam keluarga . Peringkat D (3--4 markah) Tajuk esei kurang difahami. Perbendaharaan katanya terhad. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang (dua palang). tandakan dengan kurungan. Peringkat E (1--2 markah) Tajuk esei tidak difahami langsung. Pengolahannya sangat menarik dan berkesan.Umur . Bahasanya memuaskan. Struktur ayat berkecamuk. Tiada kesalahan tatabahasa. Olahannya mengelirukan dan sukar difahami. mudah dan kurang tepat. Perbendaharaan katanya salah . Tulis markah yang telah dipertimbangkan di sebelah kanan bahagian bawah karangan seperti contoh di bawah ini: Isi 7/10 Pengolahan 6/10 Jumlah 13/20 -E-1 Jumlah akhir 12/20 Peringkat A (9--10 markah) Takrif terhadap tajuk esei tepat dan bahasa lancar.Situasi formal dan tidak formal -Jawapan-jawapan lain yang sesuai (b) Teknik Global 10 Mata untuk Pengolahan Pengolahan (10 markah). Keragaman susuk ayat kurang sedikit. Tidak menunjukkan keanekaragaman susuk ayat. Terdapat kesilapan tatabahasa yang tidak boleh dimaafkan. Penguasaan bahasanya lemah. frasa dan perkataan: tandakan dengan garisan di bawah kesalahan berkenaan.. Susuk ayat beragam. Pengolahannya agak menarik. Potong ½ markah bagi tiap-tiap kesalahan ejaan. Potongan maksimum kesalahan ejaan ialah dua markah. Terdapat kesalahan tatabahasa--dapat dimaafkan. Bagi kesalahan tanda bacaan: tandakan dengan bulatan. Pengolahannya kadang kala kabur. Perbendaharaan katanya agak sederhana. Penggunaan perbendaharaan katanya luas dan tepat. Bagi kesalahan ejaan yang sama.Kelas sosial . Pengolahan dan penyusunannya agak lemah dan kurang teratur. Perbendaharaan katanya tidak tepat. Hujah-hujahnya sangat lojis dan memperlihatkan ciri-ciri kematangan fikiran yang tinggi. Peringkat C (5--6 markah) Takrif terhadap tajuk esei kurang tepat.

Lazimnya . Masa yang diperuntukkan untuk menjawab kedua-dua soalan itu ialah satu jam. pendapat. Karangan Jenis Peribahasa TUJUAN ANDA MENGARANG • menguji kefahaman anda mengenai tajuk karangan itu. Karangan Jenis Pengalaman / Cerita / Gambaran / Situasi 3. • menguji kebolehan. iaitu soalan satu dan soalan dua. • menguji fikiran.tripod.com/~skdarau/petua. kemahiran dan keupayaan anda menarik minat pembaca. panjang karangan mestilah tidak kurang daripada 80 patah perkataan dan tidak melebihi 120 patah perkataan. adik-adik diberi dua tajuk karangan . 3. oleh itu pilihlah salah satu daripada dua tajuk tersebut sama ada soalan 1(a) atau soalan 1(b). Karangan jenis Ucapan 4. kita hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak soalan karangan itu. Karangan jenis Berita 7. dan idea-idea anda. Karangan Jenis Fakta / Penerangan 4. Bagi tiap-tiap soalan. Karangan Rangsangan Bergambar / Rangsangan Kata 2. Dalam soalan 1. Jenis Surat Kiriman Rasmi 2. • menguji tentang sejauh mana pembacaan anda. PANDUAN MENGARANG / MENULIS Sebelum membuat sesuatu karangan . 4. Karangan Jenis Perbincangan 5.Petua Penulisan Karangan Bahasa Melayu Sekolah Rendah UPSR NOTA: Beberapa isi kandungan di dalam artikel ini telah diubahsuai dan dipermudahkan oleh Cikgu Amiene Rev berdasarkan sumber asal yang diperolehi menerusi: http://members. Karangan jenis Catatan Diari 8.html PENGENALAN KARANGAN ( PENULISAN ) 1. Karangan Jenis Autobiografi / Biografi 7. Jenis-Jenis Karangan Karangan Berformat: 1. Karangan jenis Syarahan 5. dalam ujian penulisan Bahasa Melayu adik-adik dikehendaki menulis dua buah karangan. Karangan jenis Laporan 9. Selepas itu kita fikirkanlah pula tentang : . Soalan 2 tiada pilihan dan merupakan soalan wajib. Jenis Surat Kiriman Tidak Rasmi 3. Karangan jenis Dialog / Temuramah / Perbualan / Wawancara 6. 2. Kad Jemputan Jenis-Jenis Karangan Tidak Berformat 1. Karangan Jenis Melengkapkan Cerita 6. Karangan jenis Perbahasan 10.

Untuk mendapat isi yang baik dan banyak. kita hendaklah banyak membaca surat khabar. ensiklopedia atau kamus bagi fakta. surat khabar. Elakkan menyertakan isi yang bercanggah dengan tajuk. majalah-majalah. makalah-makalah. Isi karangan hendaklah asli tidak ditiru bulat-bulat dari karangan lain. Pembukaan karangan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam pada pemeriksa. Panduan mencari isi-isi berdasarkan peta minda: Cara terbaik mencari isi adalah dengan menggunakan kaedah membuat peta minda. Pengenalan ini dibuat secara ringkas dan am sahaja. Jaga isinya supaya tidak terkeluar dari tajuk yang dikehendaki. Penutuplah yang menjadi kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu karangan. memadai tiga atau empat ayat. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait di antara satu dengan lain. Isi yang utama didahulukan. Jangan campur adukkan isi. Sebaikbaiknya satu isi. Catatkan setiap isi sebelum menulis.A. Kemukakan pertanyaan kepada diri anda dan fikirkan jawapannya sama ada menerusi logik akal atau berdasarkan bahan rujukan seperti buku. majalah. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perenggan yang lain. Isi yang lebih tidak mengapa tetapi mungkin menyebabkan kekurangan masa. B. buku-buku cerita. satu perenggan kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. Pengenalan Setiap karangan mestilah mempunyai pembukaan atau pengenalan. menyaksikan sendiri dan dari pengalaman sendiri. Ini kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid-murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. Tiaptiap perenggan tidak semesti sama panjangnya. Oleh itu pastikanlah terlebih dahulu pembukaan karangan hendaklah bersih daripada kesalahan tatabahasa atau ejaan. rencana-rencana. Kita hendaklah menarik perhatiannya supaya ingin membaca karangan itu. Penutup A. . Isi Isi hendaklah mengikut kehendak tajuk karangan itu. Karangan perlu mempunyai empat isi. Dalam pengenalan kita hendaklah memperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. Pengenalan B. Isi-isi dan C. mendengar sesuatu. Penutup Kalau pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti karangan tersebut maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. Antara lima pertanyaan paling utama dan popular ialah: • Apa? • Siapa? • Bila? • Mengapa? • Di mana? • Bagaimana? C. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan.

• Isi penting jangan diulang-ulang c. Perenggan isi pertama dengan contoh berkaitan isi pertama 3. Sebelum menulis perkara yang dilakukan seperti di bawah : a. b. Oleh itu penutup juga adalah penting dalam tiap-tiap karangan. Tuliskan laporan mengenainya untuk dimuatkan dalam majalah sekolah.Dalam penutup digambarkan juga pendapat kita dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. Menyusun rangka karangan • Pilih mana-mana kaedah yang mudah bagi anda mencari isi • Senaraikan semua isi penting secara ringkas yang mungkin. Perenggan isi ketiga dengan contoh berkaitan isi ketiga 5. • Setiap isi yang dihurai perlu ditulis dalam satu perenggan berserta dengan contohnya. manakala soalan 2 berformat. • Kamu mesti memilih soalan / tajuk yang benar-benar boleh dikuasai • Memahami benar-benar kata kunci atau kehendak soalan Bagaimana hendak memahami kehendak soalan supaya tidak terkeluar daripada tajuk? Kehendak soalan biasanya berada di akhir arahan seperti contoh-contoh di bawah: CONTOH 1: Sekolah anda telah mengadakan "Hari Sukan". CARA-CARA MENGARANG / STRATEGI MENULIS 1. Soalan satu merupakan karangan biasa . Memilih tajuk atau soalan 1 (a) atau 1 (b) dan soalan 2 • Baca dan fahami setiap tajuk / soalan yang diberi. Tips: Adalah lebih baik jika adik semua menggariskan perkataan-perkataan yang menjadi kata kunci dalam soalan itu. Perenggan isi kedua dengan contoh berkaitan isi kedua 4. Bahagian-bahagian karangan yang ideal: 1. Perenggan isi keempat dengan contoh berkaitan isi keempat . Tuliskan sebuah karangan mengenainya. Perenggan Pendahuluan 2. Komen: Tajuk karangan di atas adalah sama. • Susun isi mengikut urutan kepentingannya. Ini mengelakkan karangan daripada terpesong atau terkeluar daripada tajuk sebenar. Menulis karangan • Semasa menulis karangan kamu mulakan dengan menulis pendahuluan terlebih dalu satu perenggan. tetapi dari segi formatnya berbeza. • Masukkan huraian serta contoh yang sesuai bagi setiap isi yang akan dihurai. Elakkan menamatkan karangan secara mengejut atau tergantung. • Fahami bentuk soalan sama ada jenis berformat atau tidak berformat. CONTOH 2: Sekolah anda telah mengadakan "Hari Sukan".

cubalah jawab soalan lain • Kamu mesti menepati masa yang ditetapkan." Jawab saya. • Karangan mestilah mempunyai pendahuluan. Ini kerana adalah lebih baik menjawab dua soalan daripada menjawab satu soalan yang baik. Perenggan Penutup • Tulislah mengikut urutan rangka yang telah dibuat selain menjaga kekemasan tulisan. Ini kerana ayat yang panjang biasanya terdedah kepada kesalahan tatabahasa." "Memang saya tertunggu-tunggu. d. Contoh Penulisan Dialog Yang Teruk "Kamu baru pulang ?" "Baru sebentar tadi. isi-isi dan penutup." luah Jamal." "Memang saya tertunggu-tunggu. Mulakan setiap dialog di baris baru. Menyemak karangan • Setelah habis menulis karangan kamu perlu menyemak bagi memastikan jika ada tulisan anda yang kurang jelas. Jika masa telah melebihi 30 minit beralih kepada soalan yang kedua pula. Panduan Menulis Dialog: Bagaimana hendak menulis dialog dengan baik? Di bawah ini adalah contoh yang baik untuk menulis dialog dalam karangan anda. • Kamu digalakkan menulis ayat yang pendek . kemudian susun mengikut mana yang lebih penting. penggunaan imbuhan." luah Jamal. . 4 atau 5 ayat sahaja bagi huraian satu isi. • Baca berulang kali bagi memastikan ketepatan karangan kamu. lembut.6. • Satu perenggan biasanya mengandungi 3. • Tuliskan karangan berdasarkan rangka yang kamu sediakan. struktur ayat yang salah dan aspek tatabahasa yang lain. Lihat contoh: Contoh Penulisan Dialog Yang Bagus "Kamu baru pulang ?" "Baru sebentar tadi. "Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya. e. • Adalah diingatkan jangan terlalu leka menjawab satu soalan. ringkas dan padat berbanding yang panjang. tanda baca. kesalahan ejaan. Ini mengelakkan kekeliruan pemeriksa. Secara umum peruntukan masa untuk sebuah karangan • 4 minit mencari isi • 24 minit menulis karangan • 2 minit menyemak semula karangan • Jumlah = 30 minit Tips Pengurusan Masa: Jika tidak faham soalan satu. • Biasakan diri kamu mengolah ayat daripada isi yang telah disenaraikan. lembut." Jawab saya. • Catatkan apa sahaja isi-isi yang terlintas di fikiran. PETUA BILA MENULIS KARANGAN • Perlu memahami betul-betul kehendak soalan. "Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya. Tips Menulis Ayat: Ayat biarlah ringkas tetapi padat.

teratur serta senang dibaca juga mempengaruhi markah.• • Bagi karangan meminta fakta. Pemberian Markah Soalan 1 = 25 markah Soalan 2 = 25 markah Soalan 1 + Soalan 2 = 50 markah Jumlah keseluruhan = 50 X 2 = 100 markah 1. Perbendaharaan b. Penilaian aspek isi ( 10 markah ) Isi mestilah terdiri daripada 4 atau 5 isi penting: Setiap isi memerlukan HURAIAN. Struktur c. PEMARKAHAN PENULISAN A. * Peringatan: . bersih. Contoh yang diberikan mestilah bersesuaian dengan isi atau tema yang hendak ditulis. Huraian isi perlu jelas dan tepat. Gunakan ayat yang pendek dan bahasa yang mudah. Penulisan yang kemas. Markah penuh diberi untuk satu-satu isi yang dapat disampaikan dengan baik iaitu pengolahannya menarik dan sangat berkesan. Adikadik mesti menjawab kedua-dua soalan untuk lulus dengan gred yang baik. Imbuhan d. sekurang-kurangnya mempunyai empat isi ( seelokeloknya cari lima isi ) dan setiap perenggan mengandungi satu isi. Pembahagian markah adalah sama banyak bagi kedua-dua soalan tersebut. Ejaan kata ayat = baca = = = = 3 3 3 3 3 markah markah markah markah markah • • • • • • Jadi jumlah markah keseluruhannya ialah 15 + 10 = 25 markah untuk satu soalan. ½ markah pula untuk satu-satu isi yang pengolahannya lemah. 2 markah x 4 isi yang lengkap = 8 markah 1 markah pendahuluan = 1 markah 1 markah penutup = 1 markah Jumlah markah isi = 10 markah 2. KETERANGAN dan CONTOH yang sesuai. Penilaian aspek Bahasa ( 15 markah ) Aspek bahasa terbahagi a. Maksudnya tidak dapat markah penuh. Tanda e. 1 markah diberi untuk satu-satu isi yang pengolahannya kurang menarik.

Format: • salah format tolak 3 markah daripada jumlah markah (markah keseluruhan) yang diperolehi untuk soalan itu. (0 markah) bagi setiap satu aspek tatabahasa. Bagi setiap satu kesalahan: • imbuhan tolak ½ markah • tanda baca tolak ½ markah • ejaan tolak ½ markah 3. Bilangan perkataan tidak mencukupi: • kurang daripada 40 perkataan ( markah penuh tidak melebihi 10 ) • 41 hingga 50 patah ( tolak 3 markah ) • 51 hingga 60 patah ( tolak 2 markah ) • 61 hingga 70 patah ( tolak 1 markah ) 2. Contoh • • • • • • • • pemotongan markah surat kiriman: tiada alamat = tolak 1 tiada nama pengirim = tolak 1 tiada tanda tangan = tolak 1 tiada tarikh tolak = ½ tiada kata panggilan hormat = tolak 1 tiada ucapan terima kasih = tolak 1 Salah letak format = tolak ½ tiada tajuk bagi surat rasmi = tolak ½ Tahukah kamu ? • Kesalahan yang melebihi enam (6) kali bermakna anda tidak mendapat sebarang markah. • Tiada potongan bagi kesalahan ejaan yang berulang. markah yang diberi tidak melebihi 5 markah daripada 25 markah. Kata aluan dan ucap terima kasih bagi karangan berbentuk surat kiriman dan ucapan adalah dikira sebagai format. 1. Isi yang berunsur negatif tidak akan diberi markah.• • Karangan yang terpesong. Potong Markah: Perkara yang perlu dielakkan semasa menulis karangan. jika terpesong. Ini bermakna walau baik sekali pun karangan tersebut . 2. markah tertinggi hanyalah 5 markah sahaja. Karangan yang terpesong langsung: • markah yang diperolehi tidak melebihi 10 markah 4. . ( ukuran nilai ialah yang berteraskan budaya Melayu / Islam ) Tahukah kamu? 1. Markah tambahan juga mungkin akan diberikan bagi karangan yang bertulisan cantik. 3. B. Ada markah tambahan (bonus) diberikan untuk karangan yang mempunyai susunan isi dan jalinan idea yang baik.

TANDA MEMERIKSA isi ü salah guna perkataan _____________________ kesalahan struktur ayat /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ kesalahan ejaan / kesalahan ejaan yang berulang // tanda yang tertinggal / kesalahan imbuhan kesalahan tanda baca O isi yang tidak berkaitan ( ) Tips : Cara membilang perkataan Nama khas yang terdiri daripada beberapa patah perkataan dikira sebagai satu perkataan saja contoh 'Bahasa Melayu Tahun Enam' BAGAIMANA MENDAPAT MARKAH TINGGI ATAU GRED A DI DALAM PENULISAN KARANGAN BAHASA MELAYU? 1.• Potongan keseluruhan bagi tiap-tiap 5 aspek tatabahasa tidak lebih daripada 3 markah. Penggunaan perkataan yang pelbagai: • ada menggunakan perkataan yang terkini • elak penggunaan perkataan sama yang berulang / kerap • penggunaan perkataan teknikal dengan tepat • elak perkataan dialek atau daerah yang tidak diterima. • Kenal pasti format yang perlu digunakan. Susun ayat dengan kemas: • elak pengaruh struktur ayat percakapan daerah / dialek • guna ayat yang pendek tetapi lengkap • kebolehan menggunakan rangkai kata / ungkapan yang menarik 5. • Karangan yang tidak terlalu panjang atau pendek mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. Baca semua soalan yang diberi: • Fahami arahan kehendak soalan. Guna isi yang berlainan: • susun isi secara berturutan • letak isi mengikut perenggan • memberi huraian yang tepat kepada isi. 3. 4. • sebaik-baiknya karangan mengandungi nilai-nilai murni. Penggunaan tanda baca pada tempat yang betul: . 2.

B. "bila" dengan "apabila" dan pelbagai lagi. Ini juga boleh menyebabkan terjadinya pengulangan isi yang sama. 6. C. • Pada tahap Tahun 6 . Malah ada calon menulis hanya satu perenggan untuk satu karangan! D.awalan / akhiran / sisipan / apitan ( sekurangkurangnya 5 imbuhan yang berbagai jenis ) 7. Kesalahan tatabahasa • Calon perlu tahu . Hal ini berlaku kerana calon kurang membaca dan terhadnya pengetahuan. Tidak merangka karangan • Ada calon yang terus menulis tanpa mencari isi terlebih dahulu. (contoh keretapi. Masih ada calon yang tidak dapat membezakan antara "pada" dengan "di". Lebih malang lagi calon tidak menggunakan imbuhan langsung untuk karangannya. Ia juga menyebabkan susunan isi tidak berturutan. Tulis mengikut ejaan yang betul: • elak mengikut sebutan dialek / daerah • elak menulis huruf yang mengelirukan / cermat dalam bentuk tulisan Tahukah kamu ? Hanya terdapat 29 perkataan sahaja menggunakan ejaan yang disatukan. sesetengah calon menghuraikan isi secara mendatar atau meleret-leret. Kekurangan isi • Oleh sebab kekurangan isi. Ini menyebabkan sesuatu isi tidak dapat dihurai secara mendalam. Calon yang tidak merangka bererti calon tersebut tidak menyusun isi. . dan lain-lain ) PUNCA-PUNCA PENULISAN KARANGAN MENJADI LEMAH DAN DIPOTONG MARKAH A. Mereka menulis karangan asalkan siap sahaja. penguasaan bahasa terkini amat penting bagi memastikan karangan mendapat ‘A’.• • gunakan tanda baca pada tempat yang diperlukan gunakan huruf kecil dan huruf besar pada tempatnya. Malah ada calon yang menulis sambil mengharapkan isi datang kemudian ( terlintas di fikiran ). sepatutnya masalah kesalahan ejaan tidak lagi timbul. E. • Terdapat juga isi yang sama diulang. Kesalahan memilih tajuk • Kesalahan memilih tajuk biasanya berlaku kerana calon tidak memahami apa yang dikehendaki oleh soalan. Pembahagian perenggan • Ada calon meletakkan beberapa isi dalam satu perenggan. Keadaan ini terjadi mungkin calon terburu-buru menyiapkan karangan. Dapat membezakan antara kata depan dan kata imbuhan: • dapat membezakan imbuhan an dan kan • guna imbuhan yang pelbagai . Ini menyebabkan karangan tidak kemas dan bercelaru. jawatankuasa. "dari" dengan "daripada". Ramai yang tidak menggunakan imbuhan dengan betul.

Pengurusan masa memainkan peranan penting. • BETUL: Jenna Bush pergi ke pasar membeli sayur. • Tidak dapat mengenal pasti format yang diperlukan. • SALAH: Selepas mandi Yusri bersarapan. Calon yang tidak peka akan terburu-buru menyiapkan karangan. datang dari Terengganu. Kesuntukan masa • Masa membina karangan sangat terhad.F. • BETUL: Rihanna bercita-cita hendak menjadi doktor. dari SALAH: Kain BETUL: Kain Nota Cikgu Amiene baru baru Amiene Salah dan batik batik itu Menggunakan Perkataan daripada datang daripada Terengganu. itu daripada kakak. digunakan untuk tempat. • SALAH: Steve McNair menjerit untuk meminta tolong. • Terdapat kes calon yang cemerlang. Tetapi tidak menjawab satu soalan lagi. • BETUL: Siti Nurhaliza belajar bersungguh-sungguh supaya lulus dalam ujian. • SALAH: Ujian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung untuksatu jam. A. supaya dan selama • SALAH: Jenna Bush pergi ke pasar untuk membeli sayur. itu 'dari' Rev: Perkataan terima terima SALAH: Saya BETUL: Saya Nota Cikgu surat surat 'daripada' itu dari kakak. hanya menjawab satu soalan sahaja dengan baik dan mendapat markah penuh. Yusri bersarapan dan memakai baju. selepas itu dia pergi ke sekolah pula dengan menaiki basikal. • BETUL: Ujian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung selama satu jam. Rev: Perkataan digunakan untuk . • SALAH: Kami akan tinggal untuk dua minggu. • BETUL: Steve McNair menjerit meminta tolong. G. untuk orang. • BETUL: Kami akan tinggal selamadua minggu. Kemudian Yusri pergi ke sekolah dengan menaiki basikal. B. Malah nombor soalan pun tidak sempat ditulis. Ini menyebabkan tiada masa untuk menyemak kesalahan tatabahasa. • BETUL: Selepas mandi. Kesalahan lain • Tidak mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. • SALAH: Siti Nurhaliza belajar bersungguh-sungguh untuk lulus dalam ujian. Akibatnya beliau hanya mendapat 50 % ( ‘C’ ) sahaja. . selepas itu dia memakai baju. • Masih ada yang menggunakan bahasa dialek daerah ( bahasa kampung / bahasa Kelantan / bahasa Utara / bahasa Jawa / bahasa Bugis / bahasa SMS ) Di bawah ini adalah contoh kesalahan tatabahasa dan pembetulannya. • SALAH: Rihanna bercita-cita untuk menjadi doktor. Penggunaan Perkataan Yang Berulang Dalam Suatu Ayat.

bila dan apabila • SALAH: Zainal pun bangun bila namanya dipanggil. • • • • • • • • • • banyak. • SALAH: Mereka memberitahu yang tindakan itu tidak adil. SALAH: Guru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiahhadiahpemenang-pemenang. BETUL: Ramai murid menonton pertandingan bola sepak itu. adik menangis tersedu-sedu. • SALAH: Bila dimarahi ayah. sejak tadi asyik termenung. • BETUL: Mereka memberitahu bahawa tindakan itu tidak adil. • BETUL: Pokok bunga itu tumbuh dengan subur. • BETUL: Perut Rosli memulas sejak malam tadi lagi. SALAH: Banyak pakaian-pakaian terpakai dijual oleh Ali. benda.adalah • • • • • • dan ialah BETUL: Adalahdengan hormatnya dimaklumkan …………. • BETUL: Apabila dimarahi ayah. mana dan bagaimana . adik menangis tersedu-sedu. sejak tadi asyik termenung. Ia dijaga dengan rapi oleh Sani. • SALAH: Entah siapa yang difikirkannya. • BETUL: Entah apa yang difikirkannya. Kata ganti nama "ia" ialah untuk binatang. yang dan bahawa • SALAH: Hasri memberitahu yang dia tidak dapat hadir ke sekolah. kata ganti nama • SALAH: Ambil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja sini. perlindungan dan pakaian. SALAH: Para-para jemputan dipersilakan masuk ke dewan. BETUL: Para jemputan dipersilakan masuk ke dewan. apa. SALAH: Keperluan asas manusia adalah makanan. Dia dijaga dengan rapi oleh Sani. • BETUL: Hasri memberitahu bahawa dia tidak dapat hadir ke sekolah. BETUL: Tuduhan itu adalah fitnah belaka. BETUL: Guru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiah pemenangpemenang. SALAH: Tuduhan itu fitnah belaka. • BETUL: Ambil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja ini. ramai. perlindungan dan pakaian. • BETUL: Zainal pun bangun apabila namanya dipanggil. • SALAH: Pokok bunga itu tumbuh dengan subur. • SALAH: Perut Rosli memulas. Ia memulas sejak malam tadi lagi. BETUL: Semua guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan. BETUL: Keperluan asas manusia ialah makanan. BETUL: Banyak pakaian terpakai dijual oleh Ali. kata ganti "dia" dan "ia" Nota : kata ganti "dia" ialah kata ganti nama untuk manusia sahaja. pokok masalah dan sebagainya. SALAH: Denganhormatnya dimaklumkan ………………. SALAH: Semua guru-guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan. semua dan para SALAH: Ramai murid-murid menonton pertandingan bola sepak itu.

• BETUL: Apa katanya betul belaka. BETUL: Adik berjalan dengan cepat kerana hendak mengikut emak ke pasar. masa. saya pergi ke sekolah. . dram. Kesalahan Struktur Ayat (ayat bercelaru dan berbelit-belit) • • • • • • • • • • • • D. • BETUL: Amran pulang ke rumah dengan bas sekolah. • SALAH: Apa pendapat tuan mengenai soal itu ? • BETUL: Bagaimana pendapat tuan mengenai soal itu ? penjodoh bilangan • SALAH: Ibunya seorangyang baik hati. kantin. pada kantin. SALAH: Apakah nama kamu? BETUL: Siapakah nama kamu? Tanda baca Menggunakan tanda baca pada tempat yang salah • • SALAH: Rahman pandai bermain pelbagai alat muzik. BETUL: Semua kuih di atas meja itu telah saya makan. BETUL: Rahman pandai bermain pelbagai alat muzik. BETUL: Saya tidak akan melupai peristiwa itu sampai bila-bila. SALAH: Bila bangun tidur saya mandi dan makan pagi lepas itu pergi ke sekolah BETUL: Apabila bangun tidur saya mandi dan bersarapan. Kemudian. Pada SALAH: Beri BETUL: Beri Nota Di SALAH: Di masa rehat BETUL: Pada masa rehat Nota Cikgu Amiene Cikgu Amiene dan surat surat Rev: Gunakan dan saya saya Rev: Perkataan ke ke 'pada' mewakili perkataan 'kepada' kepada ini pada Hasrul. • SALAH: Amran pulang ke rumah dengan sebuah bas sekolah. dan dram. gitar. SALAH: Dengan cepat berjalan adik kerana mengikut emak hendak ke pasar. ini kepada Hasrul.• SALAH: Baju apa yang kamu pakai ? • BETUL: Baju mana yang kamu pakai ? • SALAH: Mana katanya betul belaka. SALAH: Mamat kelihatan muram ibunya meninggal dunia BETUL: Mamat kelihatan muram semenjak ibunya meninggal dunia. C. piano. untuk orang. SALAH: Saya tidak akan melupai peristiwa itu sampai selama-lamanya. gitar. • BETUL: Ibunya baik hati. piano dan. SALAH: Semua kuih di atas meja itu telah dimakan oleh saya.

• BETUL: Kejayaan Najib membangga dan menggembirakan ibu bapanya. BETUL: Masukkan buku ini ke dalam beg. BETUL: Semua murid dikehendaki beratur di padang sebelum masuk ke dewan. Lain-lain kesalahan • SALAH: Kejayaan Najib membanggakan dan mengembirakan ibu bapanya. BETUL: Masukkan buku ini ke dalam almari. • BETUL: Pasar Besar Jertih mempunyai tempat letak kereta yang selesa . dapat membezakan imbuhan "an dan "kan" SALAH: Masakkan ibu sungguh lazat. Penggunaan huruf kecil / besar tidak pada tempat • • • • E. SALAH: Semua murid di kehendaki beratur dipadang sebelum masuk ke dewan.imbuhan "di" dan "ke" SALAH: Masukkan buku ini didalam beg. • BETUL: "Jangan bergerak! Kalau bergerak kamu akan ditembak.5 Kilometer." jerit polis kepada perompak itu. BETUL: Jarak rumah saya dari bandar Jerteh ialah 2. jerit polis kepada perompak itu.5 kilometer. Imbuhan dapat membezakan antara kata depan dengan. Tidak • • • • Tidak • • • • SALAH: Siapakah pemenang dalam Pertandingan Syarahan anjuran berita harian itu? BETUL: Siapakah pemenang dalam pertandingan syarahan anjuran Berita Harian itu? SALAH: Jarak rumah saya dari Bandar Jerteh ialah 2. • SALAH: Pasar Besar Jertih mempunyai tempat meletak kereta yang menyelesa. SALAH: Masukan buku ini ke dalam almari.tidak menggunakan tanda baca pada tempat yang betul • SALAH: Jangan bergerak Kalau bergerak kamu akan ditembak. BETUL: Masakan ibu sungguh lazat.

PANDUAN MENGARANG / MENULIS Sebelum membuat sesuatu karangan . Karangan perlu mempunyai empat isi. memadai tiga atau empat ayat. B. Pengenalan Setiap karangan mestilah mempunyai pembukaan atau pengenalan. pendapat. menguji kebolehan. menguji kefahaman anda mengenai tajuk karangan itu. Isi Isi hendaklah mengikut kehendak tajuk karangan itu. kemahiran dan keupayaan anda menarik minat pembaca.Panduan Pemarkahan Ujian Penulisan UPSR TUJUAN ANDA MENGARANG 1. 3. 2. menguji fikiran. dan idea-idea anda. menguji tentang sejauh mana pembacaan anda. Oleh itu pastikanlah terlebih dahulu pembukaan karangan hendaklah bersih daripada kesalahan tatabahasa atau ejaan. Dalam pengenalan kita hendaklah memperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. Pengenalan ini dibuat secara ringkas dan am sahaja. Pembukaan karangan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam pada pemeriksa. Kita hendaklah menarik perhatiannya supaya ingin membaca karangan itu. 4. kita hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak soalan karangan itu. Selepas itu kita fikirkanlah pula tentang : a) Pengenalan b) Isi-isi dan c) Penutup A. Isi yang lebih tidak mengapa tetapi mungkin menyebabkan kekurangan .

rencana-rencana. buku-buku cerita. Penutuplah yang menjadi kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu karangan. Isi yang utama didahulukan. majalah-majalah. kita hendaklah banyak membaca suratkhabar. Tip : Antara kaedah mencari isi Kaedah I ( pertanyaan ) Kaedah II ( peta minda ) Apa ? Siapa ? Bila ? Mengapa ? Di mana ? Bagaimana ? C. Tiap-tiap perenggan tidak semesti sama panjangnya. Catatkan setiap isi sebelum menulis. Untuk mendapat isi yang baik dan banyak. Penutup Kalau pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti karangan tersebut maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. Sebaik-baiknya satu isi. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan. Isi karangan hendaklah asli tidak ditiru bulat-bulat dari karangan lain. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perengga yang lain. mendengar sesuatu. Elakkan menyertakan isi yang bercangggah dengan tajuk.masa. makalahmakalah. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait di antara satu dengan lain. menyaksikan sendiri dan dari pengalaman sendiri. Jangan campur adukkan isi. Dalam penutup . Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. satu perenggan kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. Jaga isinya supaya tidak terkeluar dari tajuk yang dikehendaki. Ini kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid-murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain.

) Contoh : Perhatikan soalan di bawah ini.Memahami benar-benar kata kunci atau kehendak soalan ( Kehendak soalan biasanya berada diakhir arahan seperti : ……………… Tuliskan laporan mengenai lawatan tersebut. manakala soalan 2 berfomat. Soalan satu merupakan karangan biasa . Komen : Tajuk karangan di atas adalah sama. Elakkan menamatkan karangan secara mengejut atau tergantung. tetapi dari segi formatnya berbeza. Tip : Adalah lebih baik jika adik semua mengariskan . Tuliskan sebuah karangan mengenainya.Fahami bentuk soalan sama ada jenis berformat atau tidak berformat. Soalan 2 Sekolah anda telah mengadakan “Hari Sukan”. Oleh itu penutup juga adalah penting dalam tiap-tiap karangan. & CARA-CARA MENGARANG / STRATEGI MENULIS 1. . Memilih tajuk atau soalan 1 (a) atau 1 (b) dan soalan 2 . . Tuliskan laporan mengenainya untuk dimuatkan dalam majalah sekolah. Soalan 1 Sekolah anda telah mengadakan “Hari Sukan”.digambarkan juga pendapat kita dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk.Kamu mesti memilih soalan / tajuk yang benar-benar boleh dikuasai .Baca dan fahami setiap tajuk / soalan yang diberi. Sebelum menulis perkara yang dilakukan seperti di bawah : a.

baca berulang kali bagi memastikan ketepatan karangan . . d. kesalahan ejaan. .perkataan-perkataan yang menjadi kata kunci dalam soalan itu.Senaraikan semua isi penting secara ringkas yang mungkin.Semasa menulis karangan kamu mulakan dengan menulis pendahuluan terlebih dalu satu perenggan. ( Bahagian-bahagian karangan yang ideal ) Perenggan Pendahuluan Perenggan isi pertama Perenggan isi kedua Perenggan isi ketiga Perenggan isi keempat Perenggan Penutup Tip : Tulislah mengikut urutan rangka yang telah dibuat selain menjaga kekemasan tulisan.susun isi mengikut urutan kepentingannya. penggunaan imbuhan. Menyusun rangka karangan .Isi penting jangan diulang-ulang c. . . . struktur ayat yang salah dan aspek tatabahasa yang lain. Menulis karangan .Setiap isi yang dihurai perlu ditulis dalam satu perenggan berserta dengan contohnya. b. Ini mengelakkan karangan daripada terpesong atau terkeluar daripada tajuk sebenar.Masukkan huraian serta contoh yang sesuai bagi setiap isi yang akan dihurai.Pilih mana-mana kaedah yang mudah bagi anda mencari isi . tanda baca.Setelah habis menulis karangan kamu perlu menyemak bagi memastikan jika ada tulisan anda yang kurang jelas. Menyemak karangan .

ringkas dan padat berbanding yang yang penjang.kamu. Secara umum peruntukan masa untuk sebuah karangan a. Mulakan setiap dialog di baris baru. 4 minit mencari isi b. Ini mengelakkan kekeliruan pemeriksa. Tip : Kamu digalakkan menulis ayat yang pendek . “Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya. Ini kerana adalah lebih baik menjawab dua soalan daripada menjawab satu soalan yang baik. Kamu mesti menepati masa yang ditetapkan. Ini kerana ayat yang panjang biasanya terdedah kepada kesalahan tatabahasa. 4 atau 5 ayat sahaja bagi huraian satu isi. Adalah diingatkan jangan terlalu leka menjawab satu soalan.Jika masa telah melebihi 30 minit beralih kepada soalan yang kedua pula.” luah Jamal . Lihat contoh : Contoh A ( dicadangkan ) “Kamu baru pulang ?” “Baru sebentar tadi. e. Tahukah kamu ? Bagaimana hendak menulis dialog dengan baik ? Di bawah ini adalah contoh yang baik untuk menulis dialog dalam karangan anda. . 24 minit menulis karangan c. Biasakan diri kamu mengolah ayat daripada isi yang telah disenaraikan. 3.” Jawab saya.” “Memang saya tertunggu-tunggu. 2 minit menyemak semula karangan Jumlah = 30 minit 2. Satu perenggan biasanya mengandungi 3. lembut.

“Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya. Penilaian aspek isi ( 10 markah ) Isi mestilah terdiri daripada 4 atau 5 isi penting. ( Setiap isi memerlukan HURAIAN. isi-isi dan penutup. lembut.” luah Jamal . Contoh yang diberikan mestilah bersesuaian dengan isi atau tema yang hendak ditulis. KETERANGAN dan CONTOH yang sesuai. . ) 2 markah X 4 isi yang lengkap = 8 markah 1 markah pendahuluan = 1 markah 1 markah penutup = 1 markah Soalan 1 = 25 markah Soalan 2 = 25 markah 50 markah.Contoh B ( mengelirukan ) “Kamu baru pulang ?” “Baru sebentar tadi. kemudian susun mengikut mana yang lebih penting. • Bagi karangan meminta fakta .” “Memang saya tertunggu-tunggu. • Catatkan apa sahaja isi-isi yang terlintas di fikiran.” Jawab saya. Huraian isi perlu jelas dan tepat. • Tuliskan karangan berdasarkan rangka yang kamu sediakan. • Karangan mestilah mempunyai pendahuluan. sekurang-kurangnya mempunyai empat isi ( seelok-eloknya cari lima isi ) dan setiap perenggan mengandungi satu isi. & PEMARKAHAN PENULISAN A. Pemberian Markah 1. • Gunakan ayat yang pendek dan bahasa yang mudah. & PETUA BILA MENULIS KARANGAN • Perlu memahami betul-betul kehendak soalan.

bersih.Jumlah keseluruhan = 50 X 2 = 100 markah Jumlah = 10 marlah 2. Ejaan = 3 markah Jumlah 15 markah 3. Jadi jumlah markah keseluruhannya ialah 15 (bahasa) + 10 (isi) = 25 markah untuk satu soalan 4. Tanda baca = 3 markah e. Pembahagian markah adalah sama banyak bagi kedua-dua soalan tersebut. Imbuhan = 3 markah d. Ini bermakna walau baik sekali pun karangan tersebut . 1 markah diberi untuk satu-satu isi yang pengolahannya kurang menarik. 8. Perbendaharaan kata = 3 markah b. ( ukuran nilai ialah yang berteraskan budaya Melayu / Islam ) . Penilaian aspek Bahasa ( 15 markah ) Aspek bahasa terbahagi a. Penulisan yang kemas. markah yang diberi tidak melebihi 5 markah daripada 25 markah. Struktur ayat = 3 markah c. Adik-adik mesti menjawab kedua-dua soalan untuk lulus dengan gred yang baik. 6. * Peringatan Karangan yang terpesong. Markah penuh diberi untuk satu-satu isi yang dapat disampaikan dengan baik iaitu pengolahannya menarik dan sangat berkesan. 7. ½ markah pula untuk satu-satu isi yang pengolahannya lemah. jika terpesong. teratur serta senang dibaca juga mempengaruhi markah. Isi yang berunsur nagetif tidak akan diberi markah. markah tertinggi hanyalah 5 markah sahaja. 5.

41 hingga 50 patah ( tolak 3 markah ) .kurang daripada 40 perkataan ( markah penuh tidak melebihi 10 ) .imbuhan tolak ½ markah . Karangan yang terpesong langsung .61 hingga 70 patah ( tolak 1 markah ) 2. B. Format Isi 10 B a perbendaharaan kata b struktur ayat c imbuhan d tanda baca e ejaan 3 3 3 3 3 Jumlah Tolak bilangan perkataan . Bagi setiap satu kesalahan .ejaan tolak ½ markah 3. Kata aluan dan ucap terima kasih bagi karangan berbentuk surat kiriman dan ucapan adalah dikira sebagai format.Tahukah kamu ? Ada markah tambahan (bonus) diberikan untuk karangan yang mempunyai susunan isi dan jalinan idea yang baik. Potong Markah 1.51 hingga 60 patah ( tolak 2 markah ) . Bilangan perkataan tidak mencukupi .markah yang diperolehi tidak melebihi 10 markah 4.format .tanda baca tolak ½ markah .

(markah keseluruhan) Contoh pemotongan markah surat kiriman . Potongan keseluruhan bagi tiap-tiap 5 aspek tatabahasa tidak lebih daripada 3 markah.salah format tolak 3 markah daripada jumlah markah yang diperolehi untuk soalan itu.. & TANDA MEMERIKSA  isi salah guna perkataan _____________________ kesalahan struktur ayat /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ kesalahan ejaan / . Tiada potongan bagi kesalahan ejaan yang berulang. tiada alamat tolak 1 tiada nama pengirim tolak 1 tiada tanda tangan tolak 1 tiada tarikh tolak ½ tiada kata panggilan hormat tolak 1 tiada ucapan terima kasih tolak 1 Salah letak format tolak ½ tiada tajuk bagi surat rasmi tolak ½ Tahukah kamu ?: Kesalahan yang melebihi enam (6) kali bermakna anda tidak mendapat sebarang markah (0) bagi setiap satu aspek tatabahasa.tiada perenggan 25 -3 -3 -2 Jumlah keseluruhan 17 .

3. Guna isi yang berlainan Þ susun isi secara berturutan Þ letak isi mengikut perenggan Þ memberi huraian yang tepat kepada isi. Baca semua soalan yang diberi Þ Fahami arahan kehendak soalan.kesalahan ejaan yang berulang // tanda yang tertinggal / kesalahan imbuhan kesalahan tanda baca O isi yang tidak berkaitan ( ) Tip : Cara membilang perkataan Nama khas yang terdiri daripada beberapa patah perkataan dikira sebagai satu perkataaan saja contoh Bahasa Melayu Tahun Enam . Þ Kenal pasti format yang perlu digunakan. Þ sebaik-baiknya karangan mengandungi nilai-nilai murni. 2. Proton Saga. Þ Karangan yang tidak terlalu panjang atau pendek mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. penggunaan perkataan yang pelbagai Þ ada menggunakan perkataan yang terkini Þ elak penggunaan perkataan sama yang berulang / kerap . Sekolah Kebangsaan Darau & BAGAIMANA MENDAPAT MARKAH TINGGI (‘A’) ? 1.

dan lainlain lagi ) & KELEMAHAN KARANGAN A] Kesalahan memilih tajuk . jawatankuasa. susun ayat dengan kemas Þ elak pengaruh struktur ayat percakapan daerah / dialek Þ guna ayat yang pendek tetapi lengkap Þ kebolehan menggunakan rangkai kata / ungkapan yang menarik Þ gaya bahasa karangan hendaklah sesuai dengan bentuk serta jenis karangannya. 6. Gaya bahasa sesuatu karangan adalah berbeza dengan gaya bahasa karangan jenis lain. 5. tulis mengikut ejaan yang betul Þ elak mengikut sebutan dialek / daerah Þ elak menulis huruf yang mengelirukan / cermat dalam bentuk tulisan Tahukah kamu ? Hanya terdapat 29 perkataan sahaja menggunakan ejaan yang disatukan. dapat membezakan antara kata depan dan kata imbuhan Þ dapat membezakan imbuhan an dan kan Þ guna imbuhan yang pelbagai .awalan / akhiran / sisipan / apitan ( sekurang-kurangnya 5 imbuhan yang berbagai jenis ) 7. penggunaan tanda baca pada tempat yang betul Þ gunakan tanda baca pada tempat yang diperlukan Þ gunakan huruf kecil dan huruf besar pada tempatnya. 4.( contoh keretapi.Þ penggunaan perkataan teknikal dengan tepat Þ elak perkataan dialek atau daerah yang tidak diterima.

“dari” dengan “daripada”. C] Pembahagian perenggan • Ada calon meletakkan beberapa isi dalam satu perenggan.• Kesalahan memilih tajuk biasanya berlaku kerana calon tidak memahami apa yang dikehendaki oleh soalan. sesetengah calon menghuraikan isi secara mendatar atau meleret-leret. Malah ada calon yang menulis sambil mengharapkan isi datang kemudian ( terlintas di fikiran ). sepatutnya masalah kesalahan ejaan tidak lagi timbul. • Terdapat juga isi yang sama diulang. Mereka menulis karangan asalkan siap sahaja. E] Kesalahan tatabahasa • Calon perlu tahu . Hal ini berlaku kerana calon kurang membaca dan terhadnya pengetahuan. Calon yang tidak merangka bererti calon tersebut tidak menyusun isi. • Pada tahap Tahun 6 . Ini menyebabkan karangan tidak kemas dan bercelaru. Ini juga boleh menyebabkan terjadinya pengulangan isi yang sama. Keadaan ini terjadi mungkin calon terburu-buru menyiapkan karangan. Ramai yang tidak . penguasaan bahasa terkini amat penting bagi memastikan karangan mendapat ‘A’. Masih ada calon yang tidak dapat membezakan antara “pada” dengan “di”. Malah ada calon menulis hanya satu perenggan untuk satu karangan ! D] Tidak merangka karangan • Ada calon yang terus menulis tanpa mencari isi terlebih dahulu. “bila” dengan “apabila” dan pelbagai lagi (akan dibincangkan selepas ini ). Ia juga menyebabkan susunan isi tidak berturutan. Ini menyebabkan sesuatu isi tidak dapat dihurai secara mendalam. B] Kekurangan isi • Oleh sebab kekurangan isi.

G] Kesalahan lain • Tidak mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. Ayat di dalam kurungan adalah pembetulannya. Calon yang tidak peka akan terburu-buru menyiapkan karangan. • Tidak dapat mengenal pasti format yang diperlukan. hanya menjawab satu soalan sahaja dengan baik dan mendapat markah penuh. Tetapi tidak menjawab satu soalan lagi. Lebih malang lagi calon tidak menggunakan imbuhan langsung untuk karangannya. Kemudian Yusri pergi ke sekolah dengan menaiki basikal. ) B. R( Selepas mandi . F] Kesuntukan masa • Masa membina karangan sangat terhad. Malah nombor soalan pun tidak sempat ditulis. A. • Terdapat satu kes calon yang cemerlang. Akibatnya beliau hanya mendapat 50 % ( ‘C’ ) sahaja. ÖSelepas mandi Yusri bersarapan . Yusri bersarapan dan memakai baju. Salah Menggunakan Perkataan . • Masih ada yang menggunakan bahasa dialek daerah ( bahasa kampung / bahasa Kelantan ) Di bawah ini adalah contoh kesalahan tatabahasa. Penggunaan Perkataan Yang Berulang Dalam Suatu Ayat. selepas itu dia memakai baju . selepas itu dia pergi ke sekolah pula dengan menaiki basikal. Pengurusan masa memainkan peranan penting. Ini menyebabkan tiada masa untuk menyemak kesalahan tatabahasa.menggunakan imbuhan dengan betul.

dari dan daripada ÖKain batik itu datang daripada Terengganu.) ÖSaya baru terima surat itu dari kakak. ) . R( Cikgu Zaidi pergi ke pasar membeli sayur. R( Kami akan tinggal selama dua minggu.) ÖSaya bercita-cita untuk menjadi doktor.) ÖAhmad menjerit untuk meminta tolong.) untuk . R( Saya bercita-cita hendak menjadi doktor.) adalah dan ialah ÖAdalah dengan hormatnya dimaklumkan ………… R( Dengan hormatnya dimaklumkan ………………. R( Aminah belajar bersungguh-sungguh supaya lulus dalam ujian. supaya dan selama ÖCikgu Zaidi pergi ke pasar untuk membeli sayur. R( Saya baru terima surat itu daripada kakak.) ÖAminah belajar bersungguh-sungguh untuk lulus dalam ujian.) ÖUjian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung untuk satu jam.) ÖKami akan tinggal untuk dua minggu. R( Ahmad menjerit meminta tolong. R( Ujian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung selama satu jam. R( Kain batik itu datang dari Terengganu.

) ÖGuru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiah-hadiah pemenang-pemenang.) ÖPara-para jemputan dipersilakan masuk ke dewan. R( Para jemputan dipersilakan masuk ke dewan. perlindungan dan pakaian. perlindungan dan pakaian. R( Guru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiah pemenang-pemenang.) ÖBanyak pakaian-pakaian terpakai dijual oleh Ali.) ÖBila dimarahi ayah.ÖTuduhan itu adalah fitnah belaka. R( Keperluan asas manusia ialah makanan. R( Zainal pun bangun apabila namanya dipanggil. R( Tuduhan itu fitnah belaka.) ÖKeperluan asas manusia adalah makanan. banyak.) ÖSemua guru-guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan.) bila dan apabila ÖZainal pun bangun bila namanya dipanggil. R( Apabila dimarahi ayah. R( Ramai murid menonton pertandingan bola sepak itu. adik menangis tersedu-sedu. R( Semua guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan. R( Banyak pakaian terpakai dijual oleh Ali.) . adik menangis tersedu-sedu. semua dan para ÖRamai murid-murid menonton pertandingan bola sepak itu.) ramai.

) kata ganti nama ÖAmbil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja sini. sejak tadi asyik termenung.) apa. R( Pokok bunga itu tumbuh dengan subur.yang dan bahawa ÖHasri memberitahu yang dia tidak dapat hadir ke sekolah.) ÖPerut Rosli memulas. R( Entah apa yang difikirkannya. R( Mereka memberitahu bahawa tindakan itu tidak adil. R( Ambil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja ini. R( Hasri memberitahu bahawa dia tidak dapat hadir ke sekolah. pokok masalah dan sebagainya. R( Perut Rosli memulas sejak malam tadi lagi. Kata ganti nama “ia” ialah untuk binatang. Dia dijaga dengan rapi oleh Sani. Ia dijaga dengan rapi oleh Sani. ) ÖEntah siapa yang difikirkannya. Ia memulas sejak malam tadi lagi. ÖPokok bunga itu tumbuh dengan subur. sejak tadi asyik termenung. mana dan bagaimana .) kata ganti “dia” dan “ia” nota : kata ganti “dia” ialah kata ganti nama untuk manusia sahaja. benda. ÖMereka memberitahu yang tindakan itu tidakadil.

R( Apa katanya betul belaka.) ÖSemua kuih di atas meja itu telah dimakan oleh saya. R( Beri surat ini kepada Hasrul.ÖBaju apa yang kamu pakai ? R( Baju mana yang kamu pakai ? ) ÖMana katanya betul belaka. Kesalahan Struktur Ayat (ayat bercelaru dan berbelitbelit) ÖDengan cepat berjalan adik kerana mengikut emak hendak ke pasar.) ÖDi masa rehat saya ke kantin.) .) C. R( Pada masa rehat saya ke kantin.) ÖApa pendapat tuan mengenai soal itu ? R( Bagaimana pendapat tuan mengenai soal itu ? ) penjodoh bilangan ÖIbunya seorang yang baik hati. R( Semua kuih di atas meja itu telah saya makan.) ÖAmran pulang ke rumah dengan sebuah bas sekolah.) Di dan pada Di dan pada ÖBeri surat ini pada Hasrul. R( Adik berjalan dengan cepat kerana hendak mengikut emak ke pasar. R( Amran pulang ke rumah dengan bas sekolah. R( Ibunya baik hati.

R( Saya tidak akan melupai peristiwa itu sampai bila-bila.) ÖSaya tidak akan melupai peristiwa itu sampai selamalamanya.jerit polis kepada perompak itu. gitar . Kemudian. piano dan . saya pergi ke sekolah.ÖBila bangun tidur saya mandi dan makan pagi lepas itu pergi ke sekolah R( Apabila bangun tidur saya mandi dan bersarapan. gitar . dan drum.” . R( “Jangan bergerak ! Kalau bergerak kamu akan ditembak. R( Rahman pandai bermain pelbagai alat muzik . Tanda baca menggunakan tanda baca pada tempat yang salah ÖRahman pandai bermain pelbagai alat muzik .jerit polis kepada perompak itu.) tidak menggunakan tanda baca pada tempat yang betul ÖJangan bergerak Kalau bergerak kamu akan ditembak .) Penggunaan huruf kecil / besar tidak pada tempat Ö Siapakah pemenang dalam Pertandingan Syarahan anjuran berita harian . drum. piano .) ÖApakah nama kamu ? R( Siapakah nama kamu ? ) D.) ÖMamat kelihatan muram ibunya meninggal dunia R( Mamat kelihatan muram semenjak ibunya meninggal dunia.

) ÖMasukan buku ini ke dalam almari. R( Jarak rumah saya dari bandar Jerteh ialah 2.) ÖSemua murid di kehendaki beratur dipadang sebelum masuk ke dewan.) E. R( Kejayaan Najib membangga dan mengembirakan ibu bapanya.) . R( Masakan ibu sungguh lazat. R( Masukkan buku ini ke dalam almari.imbuhan “di” dan “ke” ÖMasukkan buku ini didalam beg. R( Semua murid dikehendaki beratur di padang sebelum masuk ke dewan.5 Kilometer.itu ? R ( Siapakah pemenang dalam pertandingan syarahan anjuran Berita Harian itu ? ) ÖJarak rumah saya dari Bandar Jerteh ialah 2.) Tidak dapat membezakan imbuhan “an” dan “kan” ÖMasakkan ibu sungguh lazat. Imbuhan Tidak dapat membezakan antara kata depan dengan. R( Masukkan buku ini ke dalam beg.) Lain-lain kesalahan ÖKejayaan Najib membanggakan dan mengembirakan ibu bapanya.5 kilometer.

Ö Pasar Besar Jertih mempunyai tempat meletak kereta yang menyelesa. R ( Pasar Besar Jertih mempunyai tempat letak kereta yang selesa. hatiku. dijamah.) Tahukah Kamu ? ‘mu’ dan ‘ku’ ditulis rapat dengan perkataan di hadapannya. ditendang Jika ‘di’ menunjukkan tempat dan masa ‘di’ ditulis berjauhan contoh . di Jerteh. dimakan. di pantai. tuanku. suratmu. Contoh . di sana Dicatat oleh taharmok di 9:44 AM . wangku. Menulis imbuhan ‘di’ ada caranya. Jika perbuatan ‘ di’ ditulis dekat contoh . hatimu dan sebagainya.