PEMARKAHAN KARANGAN UMUM DAN KARANGAN UPSR

Oleh Mohd. Isa bin Abd. Razak PENGENALAN

Soalan subjektif, khususnya karangan, boleh menjadi alat pengukuran yang
berkesan jika dilengkapkan dengan peraturan memberi markah (PMM) yang sesuai, diperiksa oleh pemeriksa yang cekap dan ada penyelarasan antara pemeriksa-pemeriksa. PMM, kecekapan pemeriksa dan penyelarasan pemeriksaan adalah perkara mesti jika ujian itu ialah ujian pencapaian dan pemeriksanya lebih daripada seorang. Keperluan PMM pula tetap menjadi perkara mesti bagi soalan esei walaupun pemeriksanya hanya seorang. Berbagai-bagai faktor di luar dan di dalam diri si pemeriksa itu sentiasa sahaja mempengaruhi kebolehpercayaan pemarkahannya. Kertas ini membincangkan secara ringkas PMM bagi karangan. Tumpuan perbincangan ialah pada aspek amali pemarkahan karangan. Beberapa contoh PMM karangan dikemukakan. Pemarkahan karangan peringkat sekolah rendah diberi perhatian istimewa dengan harapan kecemerlangan pendidikan bahasa kita semerbak sejak peringkat sekolah rendah lagi. Bagaimanapun, contoh-contoh PMM yang dikemukakan di sini tidak semestinya sama dengan PMM dalam ujian sebenar. Sebagai melengkapkan kertas ini, dibincangkan juga teknik memarkah, penyelarasan dan beberapa isu yang berkaitan dengan pemeriksaan karangan. PERATURAN MEMBERI MARKAH Sebelum memeriksa karangan, kita perlu menyediakan PMM. Bagi ujian sumatif seperti Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR), PMM telah disediakan oleh pihak yang bertanggungjawab. Amnya, ada dua teknik membina PMM iaitu teknik global (impresif, holistik, tanggapan) dan teknik analisis (perincian) (Abdul Aziz (1993: 155). Pemarkahan global boleh digabungkan dengan pemarkahan analisis, dan boleh dinamakan teknik eklektik. Teknik Global Global atau holistik bermaksud menyeluruh. Rasional teknik ini ialah keseluruhan lebih penting daripada bahagian. Berasaskan rasional ini, pemeriksa melakukan penilaian secara keseluruhan terhadap sesuatu karangan. Karangan itu dibaca sekali lalu untuk menganggarkan prestasi calon berasaskan sesuatu skala seperti gred A hingga E. Pemeriksa meletakkan nilainya sendiri terhadap karangan itu. Katakan pemeriksa memberi gred B. Karangan itu dibaca sekali lagi untuk mengenal pasti kekuatan-kekuatan dan kesilapan-kesilapannya pula. Sesudah itu dimuktamadkanlah markahnya. Cara ini amat subjektif, memerlukan pemeriksa yang cukup mahir dan berkebolehan membaca secara kritikal. Amat subjektif bermakna kebolehpercayaan pemarkahan amat rendah. Bagaimanapun, kebolehpercayaan pemarkahan pemeriksa itu dapat ditinggikan sedikit melalui penyelarasan antara para pemeriksa dan penyediaan model jawapan untuk rujukan bersama.

Satu lagi teknik global dilakukan melalui perbandingan. Dengan teknik ini pemeriksa membaca karangan berkenaan sekali lalu dan menyusunnya mengikut kualiti. Karangan terbaik diletakkan di atas dan yang paling lemah diletakkan di bawah sekali. Kesemua karangan itu dibaca sekali lagi untuk memastikan kedudukannya. Kemudian ditentukan peratus A, B, C dan seterusnya. Teknik bandingan ini sesuai untuk memarkah esei panjang seperti kerja projek. Teknik ini juga sesuai untuk memilih esei, cerpen, sajak, novel dan lain-lain bagi sesuatu peraduan, terutamanya pada peringkat saringan. Satu contoh PMM teknik global diberi dalam Lampiran A. Teknik Analisis Markah diberi berdasarkan kriteria tertentu. Sekiranya jawapan calon mempunyai banyak unsur yang dinyatakan dalam kriteria itu, maka tinggilah markahnya. Pemarkahannya sistematik dan kebolehpercayaannya tinggi. Pemeriksa pula tidak semestinya pakar dalam bidang berkenaan. Teknik pemarkahan ini sesuai untuk ujian pencapaian dan boleh juga digunakan untuk ujian formatif kerana ia boleh digunakan untuk tujuan diagnostik dan memberi maklumat kembali kepada pelajar dan pengajar. (a) Perincian Aspek Karangan Biasa Teknik ini digunakan untuk memarkah karangan berdasarkan peruntukan markah tertentu. Bagi karangan Bahasa Melayu, pembahagian markah mungkin seperti di bawah. Isi = 30% Bahasa = 40% Gaya dan Olahan = 30% Jumlah = 100% Bagi isi, tetapkan jumlah isi dan gunakan skala global 10 mata atau teknik analisis. Jika skala global 10 mata dipilih, kriterianya hendaklah berkaitan dengan isi. Jika teknik analisis digunakan, butirkan pembahagian markah dan sertakan contoh-contoh isi. Bagi aspek bahasa, gunakan sistem tolak iaitu tolak satu markah bagi setiap kesalahan bahasa seperti struktur frasa, struktur ayat, penggunaan kata, ejaan dan sebagainya. Bagi gaya dan pengolahan, gunakan skala global 10 mata. (Lihat Lampiran C.) Sebenarnya teknik analisis ini boleh dinamakan teknik gabungan kerana jelas dicampurkan unsur global dengan unsur analisis. Teknik ini amat sesuai digunakan untuk menguji kemahiran bahasa kerana 70% daripada markah diperuntukkan bagi aspek-aspek bahasa dan penglahirannya. Teknik ini juga amat berguna untuk tujuan menganalisis kesilapan. Lazimnya, isi diberi pemberatan separuh atau lebih daripada separuh. Kelaziman itu sesuai untuk memarkah esei pengajian tinggi seperti mata pelajaran Pengajian Am, Sijil Tinggi Persekolahan dan tugasan-tugasan tertentu bagi Sijil Perguruan Malaysia. (b) Perincian Aspek Karangan Berformat PMM analisis karangan berformat selalunya lebih terperinci. Katakan kita telah meyediakan soalan berbentuk wawancara. Markah penuh bagi soalan itu ialah 15. Kita boleh menggunakan nisbah 2:2:1 bagi aspek bahasa, isi dan format. Dengan

kata lain bahasa diperuntukkan enam markah, isi diperuntukkan enam markah dan format diperuntukkan tiga markah. Perincian Markah Bahasa Laras dan gaya 2 markah Tanda baca 1 markah Ayat, ejaan dll. 3 markah Perincian Markah Isi Dalam pendahuluan 1 markah Dalam susulan 4 markah Dalam penutup 1 markah Perincian Markah Format Nama penyoal ½ markah Nama tetamu ½ markah Tajuk ½ markah Pendahuluan ½ markah Pemerengganan ½ markah Penutup ½ markah TEKNIK MEMARKAH Katakanlah kita akan memarkah sebuah karangan. Pemarkahan boleh dilakukan berdasarkan susunan kertas iaitu kita periksa jawapan calon A, diikuti dengan calon B dan seterusnya. Pemarkahan boleh juga dilakukan berdasarkan tajuk karangan. Misalnya, mula-mula kita periksa semua karangan "Cita-cita Saya". kemudian kita periksa pula karangan "Faedah Membaca", dan seterusnya tanpa mengikut susunan kertas ujian. Kedua-dua cara ini boleh digunakan. Jika kertas yang hendak diperiksa itu banyak, cara kedua lebih berkesan kerana pemeriksa dapat menumpukan fikirannya kepada isi tajuk berkenaan. Jika kertas itu mengandungi lebih daripada satu soalan karangan, cara kedua perlu diutamakan kerana dengan cara ini fikiran kita tidak disela oleh pelbagai isi karangan yang lain; apa lagi jika skema pemarkahannya berbeza-beza. Mokhtar (1995: 110) menyatakan, cara ini boleh menghindarkan pemeriksa daripada dipengaruhi oleh soalan sebelumnya ketika memeriksa butiran seterusnya. Bagi ujian formatif, elok diwujudkan kebiasaan merahsiakan nama calon seperti yang dilakukan dalam peperiksaan awam. Dengan cara ini kita dapat mengurangkan kesan emosi yang dinamakan kesan halo. Bagi ujian formatif juga, skema pemarkahan sepatutnya diberitahu kepada pelajar.

PENYELARASAN Dalam peperiksaan awam, penyelarasan pemarkahan item esei memang sentiasa dilakukan. Amalan ini elok dilaksanakan di sekolah bagi kedua-dua jenis ujian, sumatif dan formatif, jika pemeriksanya lebih daripada seorang. Penggubalan kertas soalan bagi ujian semester dan tahunan yang dipusatkan dalam sesuatu mukim atau daerah sangat digalakkan. Usaha ini perlu disempurnakan dengan penyelarasan pemarkahan. Penyelarasan boleh meninggikan kebolehpercayaan pemarkahan. Mereka yang menghadiri mesyuarat penyelarasan memeriksa sampelan jawapan calon. Kemudian, dibincangkan sebab-sebab markah yang diberi itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Melalui perbincangan, pemeriksaan semula, perubahan terhadap skema dan sebagainya, perbezaan markah di antara pemeriksa-pemeriksa itu boleh diminimumkan. Lazimnya penyesuaian atau moderasi markah dilakukan dalam penyelarasan apabila selisih markah antara pemeriksa melebihi 5%. PEMARKAHAN KARANGAN UPSR ertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR mengandungi dua soalan yang dinamakan Soalan 1 dan Soalan 2. Calon dikehendaki menjawab kedua-dua soalan. Bagi Soalan 1, calon boleh memilih sama ada Soalan 1 (a) atau Soalan 1 (b). Bagi Soalan 2, calon tidak diberi pilihan. Pemarkahan yang sesuai bagi kertas ini ialah teknik analisis. Jika markah penuh 50, markah bagi setiap soalan ialah 25 markah. Oleh sebab Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah menekankan kemahiran berbahasa, nisbah markah bahasa wajar melebihi markah isi. Pecahannya ialah 15 markah bagi bahasa dan 10 markah bagi isi Perincian markah bahasa di bawah ini lazimnya digunakan. (a) Perbendaharaan kata 3 markah (b) Struktur ayat 3 markah (c) Penggunaan imbuhan 3 markah (d) Penggunaan tanda baca 3 markah (e) Ejaan 3 markah Bagi komponen perbendaharaan kata dan struktur ayat, markah boleh diberi secara global. Markah penuh diberi jika calon berjaya memperlihatkan keluasan penggunaan perbendaharaan kata dan menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat. Bagi komponen-komponen yang lain, sistem pemotongan markah boleh digunakan. Potong setengah markah bagi setiap kesalahan penggunaan imbuhan, penggunaan tanda baca, dan ejaan. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang. Ini bermakna calon boleh kehilangan sembilan daripada 15 markah bahasa. Markah isi pula boleh diagihkan seperti di bawah: Pendahuluan 1 markah 4 isi x 2 markah 8 markah

Isi (2 markah x 4 isi) 1. 1992: Soalan 1 (a) Empat cara menggunakan masa dengan sebaik-baiknya. 3. PMM yang baik lazimnya menyatakan bahawa pemeriksa boleh mempertimbangkan markah yang sesuai bagi isi yang berkaitan dengan soalan walaupun isi-isi itu tidak tercatat dalam PMM. PMM yang baik juga disertai contoh rangka jawapan. Pemeriksa boleh memotong sehingga tiga markah daripada keseluruhan markah yang diperoleh bagi item yang berkenaan. Soalan 1 (b) Empat cara kita boleh menggembirakan ibu bapa. Soalan 1 (b) Empat faedah membaca.Penutup 1 markah Agihan markah isi ini boleh digunakan untuk kesemua soalan. Menambah pengalaman melalui cerita benar atau pengembaraan. Soalan 1 (b) Empat cara menggunakan wang. 1995: Soalan 1 (a) Empat episod cerita aneh. calon mesti menulis karangan dalam format yang dikehendaki. Pembahagian markah isi tidaklah terlalu rigid. Bagi soalan yang memerlukan format. Di bawah ini diberikan satu contoh rangka jawapan bagiSoalan 1 (b) tahun 1996: Pendahuluan (1 markah) Amalan membaca sangat bermanfaat kepada manusia. 1996: Soalan 1 (a) Empat cara menjaga kebersihan diri dan kawasan tempat tinggal. 1994: Soalan 1 (a) Empat cara menjaga kesihatan badan. . Di bawah ini diberikan beberapa contoh umum berdasarkan soalan UPSR yang sebenar. Soalan 1 (b) Empat faedah bersukan. Mendapat keseronokan atau kepuasan melalui cerita-cerita rekaan. Soalan 1 (b) Empat gambaran Hari Kebangsaan yang telah disaksikan. Soalan 1 (b) Empat kepentingan kerjasama di kalangan murid. 2. Meluaskan pengetahuan yang dipelajari dalam bilik darjah. jika saya ada banyak wang. Menambah perbendaharaan kata. Penutup (1 markah) Tabiat membaca perlu dipupuk sejak kecil lagi. 1993: Soalan 1 (a) Empat episod peristiwa yang tidak dapat dilupakan. 1997: Soalan 1 (a) Empat cara mengenang jasa ibu bapa. 4.

Penggunaan perkataan melebihi had maksimum itu juga tidak membabitkan pemotongan markah. Mulai tahun 1996. Pemeriksa perlu membaca karangan itu sekali lalu terlebih dahulu untuk mendapatkan kesan dan menentukan jumlah perkataan yang digunakan oleh calon. Pemeriksaan secara analisis untuk karangan sekolah rendah sudah tentu memerlukan pemeriksa yang teliti. Kemudian karangan itu dibaca sekali lagi untuk menimbangkan markahnya yang sebenar berdasarkan ketetapan cara pemberian markah. 50 -. pemeriksa tidak perlu menilai bahagian yang melebihi had maksimum itu. khususnya penutup.Perhatikan contoh penerangan tentang hal ini yang sesuai untuk PMM sekolah rendah: Soalan 1 (a) jika tidak ditulis dalam bentuk dialog. PMM perlu memberikan garis panduan kepada pemeriksa jika calon melanggar had maksimum yang ditetapkan itu.49 patah perkataan: tolak tiga markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. tuliskan markah yang telah dipertimbangkan itu pada sebelah kanan bahagian bawah karangan seperti dalam Rajah 2. Apabila frasa tidak kurang daripada 80 patah perkataan digunakan. tolak satu markah. tolak tiga markah. Apabila penandaan telah selesai dilaksanakan. calon tidak diberi sebarang markah untuk perkara yang ditulis selepas had maksimum itu. tolak satu markah. Kertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR mensyaratkan calon menulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan.59 patah perkataan: tolak dua markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. iaitu tidak melebihi 120 patah perkataan. Sebelum tahun 1996. Soalan 1 (b) jika tiada pendahuluan. 39 patah perkataan ke bawah: peruntukan markah tidak boleh melebihi 10 daripada 25 markah. Ketika membaca. Cadangan pemotongan markah bagi karangan yang pendek adalah seperti yang berikut: 60 -. Dengan kata lain. calon dijangka akan kehilangan markah isi jika isinya. Namun demikian. had maksimumnya perkataan yang boleh digunakan oleh calon dicatatkan dalam arahan. terkandung dalam perkataan-perkataan yang melebihi had maksimum itu. pemeriksa perlu menanda isi dan kesalahan-kesalahan seperti Rajah 1. dan jika tiada penutup.75 patah perkataan: tolak satu markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. 40 -. jika tiada kata penegasan di tengah karangan. PMM perlu menerangkan sistem pemotongan markah jika calon menggunakan lebih daripada 80 patah perkataan. tolak satu markah. Rajah 1: Penandaan Karangan Aspek Pecahan Markah . Lazimnya.

peruntukan markah tidak boleh melebihi lima markah. Jika calon mendapat 85½ markah daripada 100. pembulatan itu tentulah kurang wajar. Bagi karangan yang terpesong.Isi Bahasa (a) (b) (c) (d) (e) 8 3 2 3 2 18 0 -1 15 Jumlah . . Namun demikian. Penandaan kesilapan sangat penting bagi ujian sumatif.Bilangan perkataan JUMLAH Rajah 2: Catatan Markah Biasa markah penuh yang diberi adalah dalam angka bulat. Markah muktamad hendaklah ditulis di penjuru sebelah kanan halaman pertama karangan calon. Pembulatan markah bagi kes ini kurang wajar.Format . Sampelan kes lulus biasa. Bagi kertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR. apabila nilai ½ markah itu dari segi peratusnya begitu tinggi. ½ markah bernilai 2%. semua kes gagal dan semua kes cemerlang mungkin juga akan disemak oleh ketua pemeriksa. Dalam ujian sumatif lazimnya sampelan kertas yang telah diperiksa oleh pemeriksa akan disemak semula oleh ketua pasukan. markah itu boleh dibulatkan menjadi 86. Penandaan kesilapan itu akan memudahkan ketua pasukan dan ketua pemeriksa melaksanakan tugas mereka. BEBERAPA ISU Penandaan Kesilapan Penandaan kesilapan boleh dilakukan berpandukan Rajah 1 atau cara-cara yang difikirkan sesuai (lihat Abdul Aziz Abdul Talib. 1993: 278-279).

mudah digubal. Peringkat tertinggi bagi kes ini ialah peringkat B. Antara masalah bahasa yang lazim berlaku ialah kesilapan struktur frasa dan ayat. Pemeriksa boleh juga menggunakan tanda-tanda penyuntingan jika sasaran memahami tanda-tanda penyuntingan itu. PENUTUP Berbanding dengan butiran berbilang pilihan. Isa Ab. Peringkat tertinggi yang boleh diberi kes ini ialah peringkat D. Namun demikian penyediaan PMM dan usaha memarkah butiran subjektif menuntut kesungguhan yang bukan kepalang. Abu Bakar Nordin (1986: 220) menyarankan pemeriksa melakukan tugasnya semasa fikiran tenteram dan di tempat yang sesuai. tetapi prestasi bahasanya cemerlang.Bagi ujian formatif. Teknik dan Contoh. Seremban. Penguasaan yang mendalam terhadap subjek yang diperiksa juga sangat dituntut. Maktab Perguruan Raja Melewar. kurang keragaman susuk ayat dan kesilapan penggunaan tanda baca. Pemeriksa mestilah melaksanakan tugasnya secara profesional dan bersungguhsungguh. "Memang sudah adat benda subjektif!" BIBLIOGRAFI Abdul Aziz Abdul Talib. Mokhtar Ismail. Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. khususnya latihan harian. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Namun demikian. Penilaian di Bilik Darjah. Mahir Publications. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Asas Penilaian Pendidikan. tetapi ada masalah dari segi bahasa. (1994). Koleksi Kertas UPSR Bahasa Malaysia. Shah Alam: Mahir Publications Sdn. Pengujian Bahasa: Kes Bahasa Melayu. . pemeriksa boleh secara bersahaja meluahkan rasa. (1995). "Soalan Subjektif: Teknik Penggubalan dan Skema Pemarkahan". Kertas kerja. butiran subjektif. Yang kedua ialah isi jawapan calon terpesong terus. Pemeriksa terdedah kepada tuduhan tidak adil jika gagal mengesan kesilapan calon atau menyalahkan sesuatu yang sememangnya sudah betul. Penandaan kesilapan dan penyuntingan dengan menggunakan tanda-tanda penyuntingan sangat sesuai dilakukan di sekolah menengah dan peringkat pengajian tinggi bagi ujian-ujian formatif. Pelajar pula dapat mengetahui kelemahan mereka dan boleh berusaha membaiki kelemahan yang ditunjukkan itu. (1993). Guru boleh menggunakannya untuk menganalisis kesilapan dan mengadakan tindakan susulan. Yang pertama ialah isi jawapan calon sangat tepat dan matang. khususnya karangan. kesilapan yang telah ditanda pada kertas jawapan boleh menjadi sumber maklumat yang sangat berguna untuk guru dan murid. jika masih terdengar rungutan daripada calon setelah segala usaha dilakukan sebaik mungkin. Dua Ekstrem Pemeriksa mungkin sukar membuat keputusan apabila bertemu dengan keadaan yang bertentangan. Petaling Jaya: Longman. Abu Bakar Nordin. (1997). Azman Wan Chik. Mohd. Edisi Kedua. (1988). Bhd. Razak. (1986).

Penilaian dan Pengujian Bahasa Malaysia. lengkap dengan contoh-contoh yang sesuai. Penerapannya pada Peringkat Sekolah Rendah. Panduan Am Pemeriksa hendaklah membaca karangan itu sekali lalu untuk mendapatkan kesan dan menganggarkan peringkat karangan itu sambil memerhatikan perkara-perkara berikut: Bahasa dan Gaya. Peringkat D (30--39 markah) . Ab. ada yang tidak sesuai. (1991). Sabah. imbuhan. Gaya bahasanya sesuai dengan tajuk karangan. Ada kesalahan tatabahasa tetapi dapat dimaafkan. Isinya kurang: ada yang cocok. Mempunyai sekurang-kurangnya lima isi yang sesuai. Isi dan Susunan. Isa b. Keragaman susuk ayat kurang sedikit. Peringkat C (40--59 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih kurang tepat. Perbendaharaan katanya terhad. Perbendaharaan katanya sederhana. tersusun dan baik penyampaiannya. Pengolahannya sangat menarik dan berkesan. memperlihatkan kematangan fikiran. Maktab Perguruan Keningau. tanda baca. Bahasa lancar dan bersih daripada kesalahan tatabahasa: struktur ayat. Tidak ada potongan markah bagi karangan yang kurang atau lebih daripada 350 perkataan. Pengolahannya kadang kala kabur. Pemberian Markah Setelah membaca karangan itu sekali lalu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Isinya cukup dan berkembang.Raminah Haji Sabran. Isinya cukup dan pengolahannya agak menarik. Tidak menunjukkan keanekaragaman susuk ayat. peribahasa dan lainlain. Razak adalah Ketua Jabatan. tetapkan peringkat yang sesuai berdasarkan peringkat-peringkat di bawah ini. Menggunakan bahasa yang betul. Jabatan Bahasa. Terdapat juga ciri-ciri kematangan fikiran dalam penulisannya. perenggan. mudah dan kurang tepat. Mohd. Peringkat A (75--100 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih tepat. LAMPIRAN A TEKNIK GLOBAL Soalan 1: Karangan (100 markah) Calon dikehendaki memilih dan mengarang satu tajuk sahaja. Susuk ayat beragam dan penggunaan perbendaharaan katanya luas dan tepat. Hujah-hujahnya sangat logik dan memperlihatkan ciri-ciri kematangan fikiran yang tinggi. lancar dan jelas. Panjang karangan kira-kira 350 patah perkataan seperti yang ditetapkan itu adalah panduan sahaja. Bahasa memuaskan. Peringkat B (60--74 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih masih lagi tepat.

Tajuk itu sendiri dianggap sebagai pro atau pencadang dalam karangan itu. Bagi kesalahan tanda baca buat bulatan pada bahagian yang berkenaan. Pengolahan dan penyusunannya agak lemah dan tidak teratur. Penguasaan bahasanya lemah. Sambil membaca itu. Perbendaharaan katanya tidak tepat. Terdapat kesilapan tatabahasa yang tidak boleh dimaafkan.Tajuk karangan kurang difahami. Bagi kesalahan ejaan. buat garisan di bawah kesalahan itu. calon dikehendaki menulis pro dan kontra. Potong setengah markah bagi tiap-tiap kesalahan ejaan. Bagi kesalahan isi. tandakan dengan satu palang / dan kesalahan ejaan yang sama tandakan dengan dua palang //. Susunan bahasanya membayangkan penguasaan bahasa yang kurang mantap. frasa dan perkataan. isi dan ejaan. Peringkat E (1--10 markah) Tajuk karangan tidak difahami langsung. kurungkan perenggan atau ayat yang mengandungi kesalahan isi dengan kurungan. tandakan kesalahan-kesalahan bahasa. Isinya terpesong. sesuaikan kriteria. calon dikehendaki menulis kontra kepada tajuk itu. Bagi karangan yang berbentuk cerpen dan peribahasa pula. Isinya sipi. Struktur ayat berkecamuk. Kesimpulan Baca karangan itu sekali lagi dengan teliti untuk menimbangkan markah yang sebenar. LAMPIRAN B TEKNIK ANALISIS Karangan Berformat: Berita Format 4 markah Isi 6 markah Bahasa 5 markah Perincian Markah Format Tajuk berita ½ markah Nama penulis ½ markah Tempat berlaku ½ markah Tarikh ½ markah Pemerengganan 1 markah . Olahannya mengelirukan dan sukar difahami. Tulis markah yang telah dipertimbangkan di sebelah kanan bahagian bawah karangan. Potongan maksimum kesalahan ejaan ialah lima markah. Untuk karangan yang berbentuk perbincangan. Bagi kesalahan ayat. Perbendaharaan katanya salah. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang. Contoh: Keseluruhan 70 Tolak Ejaan -4 Jumlah 66 Bagi karangan yang berbentuk perbahasan.

ejaan dll. Isi = 10 markah Pengolahan = 10 markah Jumlah = 20 markah (a) Teknik Analisis untuk Isi Isi (10 markah). Contoh isi: (Skema sebenar menyenaraikan isi bagi semua soalan. Pemarkahan untuk semua jawapan adalah seperti yang berikut: Bacaan pertama untuk mengesan isi dan menggredkan pengolahan. 4 isi x 2½ markah = 10 markah.) Soalan (a) Faktor sosial yang menentukan penggunaan kata ganti diri: . 3 markah Jumlah 5 markah LAMPIRAN C TEKNIK EKLEKTIK Soalan 1: Karangan (20 markah) Calon dikehendaki menjawab satu soalan sahaja.Penutup 1 markah Jumlah 4 markah Perincian Markah Isi Isi dalam intro 2 markah Isi dalam susulan 3 markah Isi dalam penutup 1 markah Jumlah 6 markah Perincian Markah Bahasa Laras dan gaya 1½ markah Tanda bacaan ½ markah Ayat. beri satu markah bonus asalkan tidak melebihi markah maksimum keseluruhan. Di sini diturunkan contoh isi bagi satu soalan sahaja. Beri satu markah sahaja bagi isi yang kurang tepat atau kurang lengkap. Bacaan kali kedua untuk menandakan kesilapan dan memastikan markah pengolahan. Dikehendaki sekurang-kurangnya empat isi. Jika isi melebihi empat. Beri markah penuh bagi isi yang tepat dan lengkap.

Terdapat kesilapan tatabahasa yang tidak boleh dimaafkan. mudah dan kurang tepat. Tulis markah yang telah dipertimbangkan di sebelah kanan bahagian bawah karangan seperti contoh di bawah ini: Isi 7/10 Pengolahan 6/10 Jumlah 13/20 -E-1 Jumlah akhir 12/20 Peringkat A (9--10 markah) Takrif terhadap tajuk esei tepat dan bahasa lancar. Potong ½ markah bagi tiap-tiap kesalahan ejaan. Pengolahannya sangat menarik dan berkesan. Perbendaharaan katanya terhad. Pengolahannya agak menarik. Penggunaan perbendaharaan katanya luas dan tepat. Bagi kesalahan isi. Peringkat D (3--4 markah) Tajuk esei kurang difahami. Pengolahannya kadang kala kabur. Terdapat juga ciri-ciri kematangan fikiran dalam penulisannya.Umur . tandakan dengan dua garis miring ke kanan.. Struktur ayat berkecamuk.Kelas sosial . Perbendaharaan katanya salah . Susuk ayat beragam.Kedudukan ekonomi atau pekerjaan dalam keluarga . frasa dan perkataan: tandakan dengan garisan di bawah kesalahan berkenaan. Peringkat C (5--6 markah) Takrif terhadap tajuk esei kurang tepat. Bagi kesalahan ejaan: tandakan dengan satu garis miring ke kanan (back slash). Terdapat kesalahan tatabahasa--dapat dimaafkan. Bagi kesalahan ayat. Susunan bahasanya membayangkan penguasaan bahasa yang kurang cekap. Bahasanya memuaskan. Tiada kesalahan tatabahasa. Bagi kesalahan ejaan yang sama. Keragaman susuk ayat kurang sedikit. Peringkat E (1--2 markah) Tajuk esei tidak difahami langsung. Pengolahan dan penyusunannya agak lemah dan kurang teratur. Olahannya mengelirukan dan sukar difahami. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang (dua palang). tandakan dengan kurungan. Potongan maksimum kesalahan ejaan ialah dua markah. Bagi kesalahan tanda bacaan: tandakan dengan bulatan. Hujah-hujahnya sangat lojis dan memperlihatkan ciri-ciri kematangan fikiran yang tinggi. Perbendaharaan katanya tidak tepat.Situasi formal dan tidak formal -Jawapan-jawapan lain yang sesuai (b) Teknik Global 10 Mata untuk Pengolahan Pengolahan (10 markah). Tidak menunjukkan keanekaragaman susuk ayat. Penguasaan bahasanya lemah. Perbendaharaan katanya agak sederhana. Peringkat B (7--8 markah) Takrif terhadap tajuk esei masih lagi tepat.

kita hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak soalan karangan itu. Karangan Jenis Autobiografi / Biografi 7. iaitu soalan satu dan soalan dua. Karangan jenis Laporan 9. Karangan Rangsangan Bergambar / Rangsangan Kata 2. 2. Dalam soalan 1. Karangan jenis Catatan Diari 8.com/~skdarau/petua. Karangan jenis Berita 7. Jenis-Jenis Karangan Karangan Berformat: 1. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab kedua-dua soalan itu ialah satu jam. Karangan Jenis Fakta / Penerangan 4. oleh itu pilihlah salah satu daripada dua tajuk tersebut sama ada soalan 1(a) atau soalan 1(b). kemahiran dan keupayaan anda menarik minat pembaca. Selepas itu kita fikirkanlah pula tentang : . Karangan jenis Dialog / Temuramah / Perbualan / Wawancara 6. Karangan jenis Syarahan 5. panjang karangan mestilah tidak kurang daripada 80 patah perkataan dan tidak melebihi 120 patah perkataan.html PENGENALAN KARANGAN ( PENULISAN ) 1. dan idea-idea anda. Karangan Jenis Perbincangan 5. pendapat. Soalan 2 tiada pilihan dan merupakan soalan wajib. • menguji fikiran. • menguji tentang sejauh mana pembacaan anda.tripod. Lazimnya . PANDUAN MENGARANG / MENULIS Sebelum membuat sesuatu karangan . Karangan Jenis Pengalaman / Cerita / Gambaran / Situasi 3. 4. • menguji kebolehan. 3. Kad Jemputan Jenis-Jenis Karangan Tidak Berformat 1. dalam ujian penulisan Bahasa Melayu adik-adik dikehendaki menulis dua buah karangan. Karangan Jenis Peribahasa TUJUAN ANDA MENGARANG • menguji kefahaman anda mengenai tajuk karangan itu. Karangan jenis Perbahasan 10. Bagi tiap-tiap soalan. Karangan Jenis Melengkapkan Cerita 6. Jenis Surat Kiriman Tidak Rasmi 3.Petua Penulisan Karangan Bahasa Melayu Sekolah Rendah UPSR NOTA: Beberapa isi kandungan di dalam artikel ini telah diubahsuai dan dipermudahkan oleh Cikgu Amiene Rev berdasarkan sumber asal yang diperolehi menerusi: http://members. adik-adik diberi dua tajuk karangan . Jenis Surat Kiriman Rasmi 2. Karangan jenis Ucapan 4.

Penutup A. rencana-rencana. B. Penutup Kalau pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti karangan tersebut maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. Oleh itu pastikanlah terlebih dahulu pembukaan karangan hendaklah bersih daripada kesalahan tatabahasa atau ejaan. ensiklopedia atau kamus bagi fakta. Kemukakan pertanyaan kepada diri anda dan fikirkan jawapannya sama ada menerusi logik akal atau berdasarkan bahan rujukan seperti buku. Isi-isi dan C. Isi Isi hendaklah mengikut kehendak tajuk karangan itu. mendengar sesuatu. Dalam pengenalan kita hendaklah memperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. Pengenalan Setiap karangan mestilah mempunyai pembukaan atau pengenalan. menyaksikan sendiri dan dari pengalaman sendiri. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait di antara satu dengan lain. Sebaikbaiknya satu isi. Jangan campur adukkan isi. surat khabar. Catatkan setiap isi sebelum menulis. Panduan mencari isi-isi berdasarkan peta minda: Cara terbaik mencari isi adalah dengan menggunakan kaedah membuat peta minda. Ini kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid-murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perenggan yang lain. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan. majalah-majalah. Isi yang lebih tidak mengapa tetapi mungkin menyebabkan kekurangan masa. Tiaptiap perenggan tidak semesti sama panjangnya. Isi karangan hendaklah asli tidak ditiru bulat-bulat dari karangan lain. Jaga isinya supaya tidak terkeluar dari tajuk yang dikehendaki. kita hendaklah banyak membaca surat khabar. Untuk mendapat isi yang baik dan banyak. Pengenalan ini dibuat secara ringkas dan am sahaja. Kita hendaklah menarik perhatiannya supaya ingin membaca karangan itu. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. Antara lima pertanyaan paling utama dan popular ialah: • Apa? • Siapa? • Bila? • Mengapa? • Di mana? • Bagaimana? C. Karangan perlu mempunyai empat isi. . Pengenalan B. memadai tiga atau empat ayat. Penutuplah yang menjadi kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu karangan.A. makalah-makalah. Isi yang utama didahulukan. buku-buku cerita. Elakkan menyertakan isi yang bercanggah dengan tajuk. satu perenggan kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. Pembukaan karangan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam pada pemeriksa. majalah.

Memilih tajuk atau soalan 1 (a) atau 1 (b) dan soalan 2 • Baca dan fahami setiap tajuk / soalan yang diberi. Tuliskan laporan mengenainya untuk dimuatkan dalam majalah sekolah. Perenggan isi keempat dengan contoh berkaitan isi keempat . • Setiap isi yang dihurai perlu ditulis dalam satu perenggan berserta dengan contohnya. CARA-CARA MENGARANG / STRATEGI MENULIS 1. Menyusun rangka karangan • Pilih mana-mana kaedah yang mudah bagi anda mencari isi • Senaraikan semua isi penting secara ringkas yang mungkin. Oleh itu penutup juga adalah penting dalam tiap-tiap karangan. b. • Kamu mesti memilih soalan / tajuk yang benar-benar boleh dikuasai • Memahami benar-benar kata kunci atau kehendak soalan Bagaimana hendak memahami kehendak soalan supaya tidak terkeluar daripada tajuk? Kehendak soalan biasanya berada di akhir arahan seperti contoh-contoh di bawah: CONTOH 1: Sekolah anda telah mengadakan "Hari Sukan". Tuliskan sebuah karangan mengenainya. Soalan satu merupakan karangan biasa . • Fahami bentuk soalan sama ada jenis berformat atau tidak berformat. • Susun isi mengikut urutan kepentingannya. tetapi dari segi formatnya berbeza. CONTOH 2: Sekolah anda telah mengadakan "Hari Sukan". Komen: Tajuk karangan di atas adalah sama. Perenggan Pendahuluan 2. Perenggan isi pertama dengan contoh berkaitan isi pertama 3. • Isi penting jangan diulang-ulang c. Sebelum menulis perkara yang dilakukan seperti di bawah : a.Dalam penutup digambarkan juga pendapat kita dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. manakala soalan 2 berformat. Ini mengelakkan karangan daripada terpesong atau terkeluar daripada tajuk sebenar. Tips: Adalah lebih baik jika adik semua menggariskan perkataan-perkataan yang menjadi kata kunci dalam soalan itu. Bahagian-bahagian karangan yang ideal: 1. Perenggan isi ketiga dengan contoh berkaitan isi ketiga 5. • Masukkan huraian serta contoh yang sesuai bagi setiap isi yang akan dihurai. Menulis karangan • Semasa menulis karangan kamu mulakan dengan menulis pendahuluan terlebih dalu satu perenggan. Perenggan isi kedua dengan contoh berkaitan isi kedua 4. Elakkan menamatkan karangan secara mengejut atau tergantung.

lembut. Mulakan setiap dialog di baris baru. Menyemak karangan • Setelah habis menulis karangan kamu perlu menyemak bagi memastikan jika ada tulisan anda yang kurang jelas." "Memang saya tertunggu-tunggu. d. Tips Menulis Ayat: Ayat biarlah ringkas tetapi padat." Jawab saya. lembut. Lihat contoh: Contoh Penulisan Dialog Yang Bagus "Kamu baru pulang ?" "Baru sebentar tadi.6. Jika masa telah melebihi 30 minit beralih kepada soalan yang kedua pula. cubalah jawab soalan lain • Kamu mesti menepati masa yang ditetapkan. . Contoh Penulisan Dialog Yang Teruk "Kamu baru pulang ?" "Baru sebentar tadi. "Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya. PETUA BILA MENULIS KARANGAN • Perlu memahami betul-betul kehendak soalan. • Karangan mestilah mempunyai pendahuluan." "Memang saya tertunggu-tunggu. • Tuliskan karangan berdasarkan rangka yang kamu sediakan. struktur ayat yang salah dan aspek tatabahasa yang lain. ringkas dan padat berbanding yang panjang." luah Jamal. penggunaan imbuhan." Jawab saya. • Adalah diingatkan jangan terlalu leka menjawab satu soalan. • Satu perenggan biasanya mengandungi 3. kemudian susun mengikut mana yang lebih penting. Secara umum peruntukan masa untuk sebuah karangan • 4 minit mencari isi • 24 minit menulis karangan • 2 minit menyemak semula karangan • Jumlah = 30 minit Tips Pengurusan Masa: Jika tidak faham soalan satu. • Kamu digalakkan menulis ayat yang pendek ." luah Jamal. e. kesalahan ejaan. 4 atau 5 ayat sahaja bagi huraian satu isi. isi-isi dan penutup. "Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya. Ini kerana adalah lebih baik menjawab dua soalan daripada menjawab satu soalan yang baik. Perenggan Penutup • Tulislah mengikut urutan rangka yang telah dibuat selain menjaga kekemasan tulisan. Ini kerana ayat yang panjang biasanya terdedah kepada kesalahan tatabahasa. • Biasakan diri kamu mengolah ayat daripada isi yang telah disenaraikan. • Baca berulang kali bagi memastikan ketepatan karangan kamu. Panduan Menulis Dialog: Bagaimana hendak menulis dialog dengan baik? Di bawah ini adalah contoh yang baik untuk menulis dialog dalam karangan anda. Ini mengelakkan kekeliruan pemeriksa. • Catatkan apa sahaja isi-isi yang terlintas di fikiran. tanda baca.

Penilaian aspek Bahasa ( 15 markah ) Aspek bahasa terbahagi a. Pemberian Markah Soalan 1 = 25 markah Soalan 2 = 25 markah Soalan 1 + Soalan 2 = 50 markah Jumlah keseluruhan = 50 X 2 = 100 markah 1. KETERANGAN dan CONTOH yang sesuai. Huraian isi perlu jelas dan tepat. 1 markah diberi untuk satu-satu isi yang pengolahannya kurang menarik. Tanda e.• • Bagi karangan meminta fakta. Pembahagian markah adalah sama banyak bagi kedua-dua soalan tersebut. Adikadik mesti menjawab kedua-dua soalan untuk lulus dengan gred yang baik. 2 markah x 4 isi yang lengkap = 8 markah 1 markah pendahuluan = 1 markah 1 markah penutup = 1 markah Jumlah markah isi = 10 markah 2. Penulisan yang kemas. Perbendaharaan b. Maksudnya tidak dapat markah penuh. ½ markah pula untuk satu-satu isi yang pengolahannya lemah. Struktur c. Gunakan ayat yang pendek dan bahasa yang mudah. Ejaan kata ayat = baca = = = = 3 3 3 3 3 markah markah markah markah markah • • • • • • Jadi jumlah markah keseluruhannya ialah 15 + 10 = 25 markah untuk satu soalan. Markah penuh diberi untuk satu-satu isi yang dapat disampaikan dengan baik iaitu pengolahannya menarik dan sangat berkesan. * Peringatan: . PEMARKAHAN PENULISAN A. Imbuhan d. bersih. Contoh yang diberikan mestilah bersesuaian dengan isi atau tema yang hendak ditulis. Penilaian aspek isi ( 10 markah ) Isi mestilah terdiri daripada 4 atau 5 isi penting: Setiap isi memerlukan HURAIAN. teratur serta senang dibaca juga mempengaruhi markah. sekurang-kurangnya mempunyai empat isi ( seelokeloknya cari lima isi ) dan setiap perenggan mengandungi satu isi.

B. markah yang diberi tidak melebihi 5 markah daripada 25 markah. markah tertinggi hanyalah 5 markah sahaja. • Tiada potongan bagi kesalahan ejaan yang berulang. ( ukuran nilai ialah yang berteraskan budaya Melayu / Islam ) Tahukah kamu? 1.• • Karangan yang terpesong. Bilangan perkataan tidak mencukupi: • kurang daripada 40 perkataan ( markah penuh tidak melebihi 10 ) • 41 hingga 50 patah ( tolak 3 markah ) • 51 hingga 60 patah ( tolak 2 markah ) • 61 hingga 70 patah ( tolak 1 markah ) 2. Ada markah tambahan (bonus) diberikan untuk karangan yang mempunyai susunan isi dan jalinan idea yang baik. 1. jika terpesong. 3. Potong Markah: Perkara yang perlu dielakkan semasa menulis karangan. Kata aluan dan ucap terima kasih bagi karangan berbentuk surat kiriman dan ucapan adalah dikira sebagai format. . Markah tambahan juga mungkin akan diberikan bagi karangan yang bertulisan cantik. Ini bermakna walau baik sekali pun karangan tersebut . Format: • salah format tolak 3 markah daripada jumlah markah (markah keseluruhan) yang diperolehi untuk soalan itu. Isi yang berunsur negatif tidak akan diberi markah. (0 markah) bagi setiap satu aspek tatabahasa. Contoh • • • • • • • • pemotongan markah surat kiriman: tiada alamat = tolak 1 tiada nama pengirim = tolak 1 tiada tanda tangan = tolak 1 tiada tarikh tolak = ½ tiada kata panggilan hormat = tolak 1 tiada ucapan terima kasih = tolak 1 Salah letak format = tolak ½ tiada tajuk bagi surat rasmi = tolak ½ Tahukah kamu ? • Kesalahan yang melebihi enam (6) kali bermakna anda tidak mendapat sebarang markah. Bagi setiap satu kesalahan: • imbuhan tolak ½ markah • tanda baca tolak ½ markah • ejaan tolak ½ markah 3. Karangan yang terpesong langsung: • markah yang diperolehi tidak melebihi 10 markah 4. 2.

Penggunaan perkataan yang pelbagai: • ada menggunakan perkataan yang terkini • elak penggunaan perkataan sama yang berulang / kerap • penggunaan perkataan teknikal dengan tepat • elak perkataan dialek atau daerah yang tidak diterima. • Kenal pasti format yang perlu digunakan. Guna isi yang berlainan: • susun isi secara berturutan • letak isi mengikut perenggan • memberi huraian yang tepat kepada isi. 4. Baca semua soalan yang diberi: • Fahami arahan kehendak soalan. • sebaik-baiknya karangan mengandungi nilai-nilai murni.• Potongan keseluruhan bagi tiap-tiap 5 aspek tatabahasa tidak lebih daripada 3 markah. 2. Penggunaan tanda baca pada tempat yang betul: . • Karangan yang tidak terlalu panjang atau pendek mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. Susun ayat dengan kemas: • elak pengaruh struktur ayat percakapan daerah / dialek • guna ayat yang pendek tetapi lengkap • kebolehan menggunakan rangkai kata / ungkapan yang menarik 5. 3. TANDA MEMERIKSA isi ü salah guna perkataan _____________________ kesalahan struktur ayat /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ kesalahan ejaan / kesalahan ejaan yang berulang // tanda yang tertinggal / kesalahan imbuhan kesalahan tanda baca O isi yang tidak berkaitan ( ) Tips : Cara membilang perkataan Nama khas yang terdiri daripada beberapa patah perkataan dikira sebagai satu perkataan saja contoh 'Bahasa Melayu Tahun Enam' BAGAIMANA MENDAPAT MARKAH TINGGI ATAU GRED A DI DALAM PENULISAN KARANGAN BAHASA MELAYU? 1.

E. sesetengah calon menghuraikan isi secara mendatar atau meleret-leret. jawatankuasa. Keadaan ini terjadi mungkin calon terburu-buru menyiapkan karangan. Kesalahan memilih tajuk • Kesalahan memilih tajuk biasanya berlaku kerana calon tidak memahami apa yang dikehendaki oleh soalan. Mereka menulis karangan asalkan siap sahaja. Ini menyebabkan sesuatu isi tidak dapat dihurai secara mendalam. 6. Calon yang tidak merangka bererti calon tersebut tidak menyusun isi. . Pembahagian perenggan • Ada calon meletakkan beberapa isi dalam satu perenggan. (contoh keretapi.awalan / akhiran / sisipan / apitan ( sekurangkurangnya 5 imbuhan yang berbagai jenis ) 7. sepatutnya masalah kesalahan ejaan tidak lagi timbul. • Terdapat juga isi yang sama diulang. Ini juga boleh menyebabkan terjadinya pengulangan isi yang sama. penguasaan bahasa terkini amat penting bagi memastikan karangan mendapat ‘A’. Lebih malang lagi calon tidak menggunakan imbuhan langsung untuk karangannya. Tidak merangka karangan • Ada calon yang terus menulis tanpa mencari isi terlebih dahulu. B. Malah ada calon yang menulis sambil mengharapkan isi datang kemudian ( terlintas di fikiran ). Tulis mengikut ejaan yang betul: • elak mengikut sebutan dialek / daerah • elak menulis huruf yang mengelirukan / cermat dalam bentuk tulisan Tahukah kamu ? Hanya terdapat 29 perkataan sahaja menggunakan ejaan yang disatukan. • Pada tahap Tahun 6 . Ia juga menyebabkan susunan isi tidak berturutan.• • gunakan tanda baca pada tempat yang diperlukan gunakan huruf kecil dan huruf besar pada tempatnya. Masih ada calon yang tidak dapat membezakan antara "pada" dengan "di". Kesalahan tatabahasa • Calon perlu tahu . Dapat membezakan antara kata depan dan kata imbuhan: • dapat membezakan imbuhan an dan kan • guna imbuhan yang pelbagai . "bila" dengan "apabila" dan pelbagai lagi. dan lain-lain ) PUNCA-PUNCA PENULISAN KARANGAN MENJADI LEMAH DAN DIPOTONG MARKAH A. "dari" dengan "daripada". Hal ini berlaku kerana calon kurang membaca dan terhadnya pengetahuan. Ramai yang tidak menggunakan imbuhan dengan betul. Ini menyebabkan karangan tidak kemas dan bercelaru. C. Malah ada calon menulis hanya satu perenggan untuk satu karangan! D. Kekurangan isi • Oleh sebab kekurangan isi.

• Terdapat kes calon yang cemerlang. dari SALAH: Kain BETUL: Kain Nota Cikgu Amiene baru baru Amiene Salah dan batik batik itu Menggunakan Perkataan daripada datang daripada Terengganu. Tetapi tidak menjawab satu soalan lagi. itu daripada kakak. Calon yang tidak peka akan terburu-buru menyiapkan karangan. Kesalahan lain • Tidak mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. Malah nombor soalan pun tidak sempat ditulis. digunakan untuk tempat. G. datang dari Terengganu. • SALAH: Rihanna bercita-cita untuk menjadi doktor. • BETUL: Siti Nurhaliza belajar bersungguh-sungguh supaya lulus dalam ujian. selepas itu dia memakai baju. untuk orang. • SALAH: Kami akan tinggal untuk dua minggu. itu 'dari' Rev: Perkataan terima terima SALAH: Saya BETUL: Saya Nota Cikgu surat surat 'daripada' itu dari kakak. Pengurusan masa memainkan peranan penting. Penggunaan Perkataan Yang Berulang Dalam Suatu Ayat. • SALAH: Ujian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung untuksatu jam. Yusri bersarapan dan memakai baju. • SALAH: Steve McNair menjerit untuk meminta tolong. • BETUL: Kami akan tinggal selamadua minggu. A. Rev: Perkataan digunakan untuk . . • BETUL: Rihanna bercita-cita hendak menjadi doktor. Kesuntukan masa • Masa membina karangan sangat terhad. supaya dan selama • SALAH: Jenna Bush pergi ke pasar untuk membeli sayur. • BETUL: Ujian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung selama satu jam. • SALAH: Siti Nurhaliza belajar bersungguh-sungguh untuk lulus dalam ujian. selepas itu dia pergi ke sekolah pula dengan menaiki basikal. • Tidak dapat mengenal pasti format yang diperlukan. B. Akibatnya beliau hanya mendapat 50 % ( ‘C’ ) sahaja. • BETUL: Selepas mandi. • BETUL: Steve McNair menjerit meminta tolong. • BETUL: Jenna Bush pergi ke pasar membeli sayur. • Masih ada yang menggunakan bahasa dialek daerah ( bahasa kampung / bahasa Kelantan / bahasa Utara / bahasa Jawa / bahasa Bugis / bahasa SMS ) Di bawah ini adalah contoh kesalahan tatabahasa dan pembetulannya. hanya menjawab satu soalan sahaja dengan baik dan mendapat markah penuh. Ini menyebabkan tiada masa untuk menyemak kesalahan tatabahasa. Kemudian Yusri pergi ke sekolah dengan menaiki basikal. • SALAH: Selepas mandi Yusri bersarapan.F.

adik menangis tersedu-sedu.adalah • • • • • • dan ialah BETUL: Adalahdengan hormatnya dimaklumkan …………. SALAH: Para-para jemputan dipersilakan masuk ke dewan. Ia dijaga dengan rapi oleh Sani. SALAH: Guru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiahhadiahpemenang-pemenang. SALAH: Keperluan asas manusia adalah makanan. • BETUL: Hasri memberitahu bahawa dia tidak dapat hadir ke sekolah. kata ganti nama • SALAH: Ambil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja sini. BETUL: Keperluan asas manusia ialah makanan. Kata ganti nama "ia" ialah untuk binatang. mana dan bagaimana . ramai. Dia dijaga dengan rapi oleh Sani. BETUL: Tuduhan itu adalah fitnah belaka. sejak tadi asyik termenung. apa. pokok masalah dan sebagainya. kata ganti "dia" dan "ia" Nota : kata ganti "dia" ialah kata ganti nama untuk manusia sahaja. • BETUL: Mereka memberitahu bahawa tindakan itu tidak adil. benda. SALAH: Denganhormatnya dimaklumkan ………………. Ia memulas sejak malam tadi lagi. perlindungan dan pakaian. BETUL: Guru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiah pemenangpemenang. • SALAH: Mereka memberitahu yang tindakan itu tidak adil. bila dan apabila • SALAH: Zainal pun bangun bila namanya dipanggil. • SALAH: Pokok bunga itu tumbuh dengan subur. SALAH: Banyak pakaian-pakaian terpakai dijual oleh Ali. adik menangis tersedu-sedu. sejak tadi asyik termenung. • BETUL: Pokok bunga itu tumbuh dengan subur. • SALAH: Bila dimarahi ayah. BETUL: Semua guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan. yang dan bahawa • SALAH: Hasri memberitahu yang dia tidak dapat hadir ke sekolah. BETUL: Banyak pakaian terpakai dijual oleh Ali. semua dan para SALAH: Ramai murid-murid menonton pertandingan bola sepak itu. perlindungan dan pakaian. • BETUL: Entah apa yang difikirkannya. SALAH: Tuduhan itu fitnah belaka. • BETUL: Perut Rosli memulas sejak malam tadi lagi. • BETUL: Ambil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja ini. BETUL: Para jemputan dipersilakan masuk ke dewan. • SALAH: Entah siapa yang difikirkannya. SALAH: Semua guru-guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan. • BETUL: Apabila dimarahi ayah. • SALAH: Perut Rosli memulas. • • • • • • • • • • banyak. BETUL: Ramai murid menonton pertandingan bola sepak itu. • BETUL: Zainal pun bangun apabila namanya dipanggil.

saya pergi ke sekolah. • SALAH: Apa pendapat tuan mengenai soal itu ? • BETUL: Bagaimana pendapat tuan mengenai soal itu ? penjodoh bilangan • SALAH: Ibunya seorangyang baik hati. SALAH: Saya tidak akan melupai peristiwa itu sampai selama-lamanya. • BETUL: Apa katanya betul belaka. BETUL: Semua kuih di atas meja itu telah saya makan. Kesalahan Struktur Ayat (ayat bercelaru dan berbelit-belit) • • • • • • • • • • • • D. • BETUL: Amran pulang ke rumah dengan bas sekolah. ini kepada Hasrul. BETUL: Rahman pandai bermain pelbagai alat muzik. SALAH: Semua kuih di atas meja itu telah dimakan oleh saya. BETUL: Saya tidak akan melupai peristiwa itu sampai bila-bila. masa. • SALAH: Amran pulang ke rumah dengan sebuah bas sekolah. SALAH: Apakah nama kamu? BETUL: Siapakah nama kamu? Tanda baca Menggunakan tanda baca pada tempat yang salah • • SALAH: Rahman pandai bermain pelbagai alat muzik. SALAH: Bila bangun tidur saya mandi dan makan pagi lepas itu pergi ke sekolah BETUL: Apabila bangun tidur saya mandi dan bersarapan. gitar. piano dan. kantin. pada kantin. Pada SALAH: Beri BETUL: Beri Nota Di SALAH: Di masa rehat BETUL: Pada masa rehat Nota Cikgu Amiene Cikgu Amiene dan surat surat Rev: Gunakan dan saya saya Rev: Perkataan ke ke 'pada' mewakili perkataan 'kepada' kepada ini pada Hasrul. • BETUL: Ibunya baik hati.• SALAH: Baju apa yang kamu pakai ? • BETUL: Baju mana yang kamu pakai ? • SALAH: Mana katanya betul belaka. SALAH: Mamat kelihatan muram ibunya meninggal dunia BETUL: Mamat kelihatan muram semenjak ibunya meninggal dunia. . SALAH: Dengan cepat berjalan adik kerana mengikut emak hendak ke pasar. Kemudian. C. piano. BETUL: Adik berjalan dengan cepat kerana hendak mengikut emak ke pasar. dan dram. untuk orang. dram. gitar.

• SALAH: Pasar Besar Jertih mempunyai tempat meletak kereta yang menyelesa." jerit polis kepada perompak itu.imbuhan "di" dan "ke" SALAH: Masukkan buku ini didalam beg. BETUL: Jarak rumah saya dari bandar Jerteh ialah 2. Imbuhan dapat membezakan antara kata depan dengan. dapat membezakan imbuhan "an dan "kan" SALAH: Masakkan ibu sungguh lazat. SALAH: Semua murid di kehendaki beratur dipadang sebelum masuk ke dewan.tidak menggunakan tanda baca pada tempat yang betul • SALAH: Jangan bergerak Kalau bergerak kamu akan ditembak. BETUL: Masukkan buku ini ke dalam almari.5 Kilometer. • BETUL: Pasar Besar Jertih mempunyai tempat letak kereta yang selesa . BETUL: Masakan ibu sungguh lazat. SALAH: Masukan buku ini ke dalam almari. Lain-lain kesalahan • SALAH: Kejayaan Najib membanggakan dan mengembirakan ibu bapanya. BETUL: Masukkan buku ini ke dalam beg. Tidak • • • • Tidak • • • • SALAH: Siapakah pemenang dalam Pertandingan Syarahan anjuran berita harian itu? BETUL: Siapakah pemenang dalam pertandingan syarahan anjuran Berita Harian itu? SALAH: Jarak rumah saya dari Bandar Jerteh ialah 2. Penggunaan huruf kecil / besar tidak pada tempat • • • • E.5 kilometer. BETUL: Semua murid dikehendaki beratur di padang sebelum masuk ke dewan. • BETUL: "Jangan bergerak! Kalau bergerak kamu akan ditembak. • BETUL: Kejayaan Najib membangga dan menggembirakan ibu bapanya. jerit polis kepada perompak itu.

menguji fikiran. Pembukaan karangan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam pada pemeriksa. Pengenalan ini dibuat secara ringkas dan am sahaja. pendapat. Oleh itu pastikanlah terlebih dahulu pembukaan karangan hendaklah bersih daripada kesalahan tatabahasa atau ejaan. Selepas itu kita fikirkanlah pula tentang : a) Pengenalan b) Isi-isi dan c) Penutup A. dan idea-idea anda. Dalam pengenalan kita hendaklah memperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. kemahiran dan keupayaan anda menarik minat pembaca. 4. B. memadai tiga atau empat ayat. menguji kefahaman anda mengenai tajuk karangan itu. Kita hendaklah menarik perhatiannya supaya ingin membaca karangan itu. 3.Panduan Pemarkahan Ujian Penulisan UPSR TUJUAN ANDA MENGARANG 1. PANDUAN MENGARANG / MENULIS Sebelum membuat sesuatu karangan . Pengenalan Setiap karangan mestilah mempunyai pembukaan atau pengenalan. menguji tentang sejauh mana pembacaan anda. Karangan perlu mempunyai empat isi. 2. kita hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak soalan karangan itu. Isi Isi hendaklah mengikut kehendak tajuk karangan itu. menguji kebolehan. Isi yang lebih tidak mengapa tetapi mungkin menyebabkan kekurangan .

Ini kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid-murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. Elakkan menyertakan isi yang bercangggah dengan tajuk. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait di antara satu dengan lain.masa. mendengar sesuatu. kita hendaklah banyak membaca suratkhabar. makalahmakalah. rencana-rencana. Penutuplah yang menjadi kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu karangan. Dalam penutup . Tip : Antara kaedah mencari isi Kaedah I ( pertanyaan ) Kaedah II ( peta minda ) Apa ? Siapa ? Bila ? Mengapa ? Di mana ? Bagaimana ? C. Isi yang utama didahulukan. Untuk mendapat isi yang baik dan banyak. Jangan campur adukkan isi. Isi karangan hendaklah asli tidak ditiru bulat-bulat dari karangan lain. Catatkan setiap isi sebelum menulis. buku-buku cerita. Tiap-tiap perenggan tidak semesti sama panjangnya. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. Penutup Kalau pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti karangan tersebut maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. satu perenggan kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. Sebaik-baiknya satu isi. menyaksikan sendiri dan dari pengalaman sendiri. majalah-majalah. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perengga yang lain. Jaga isinya supaya tidak terkeluar dari tajuk yang dikehendaki.

Elakkan menamatkan karangan secara mengejut atau tergantung.Kamu mesti memilih soalan / tajuk yang benar-benar boleh dikuasai . manakala soalan 2 berfomat.Memahami benar-benar kata kunci atau kehendak soalan ( Kehendak soalan biasanya berada diakhir arahan seperti : ……………… Tuliskan laporan mengenai lawatan tersebut. Tuliskan sebuah karangan mengenainya. Oleh itu penutup juga adalah penting dalam tiap-tiap karangan.Fahami bentuk soalan sama ada jenis berformat atau tidak berformat. . Tuliskan laporan mengenainya untuk dimuatkan dalam majalah sekolah. Soalan 2 Sekolah anda telah mengadakan “Hari Sukan”.digambarkan juga pendapat kita dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. & CARA-CARA MENGARANG / STRATEGI MENULIS 1. tetapi dari segi formatnya berbeza. Komen : Tajuk karangan di atas adalah sama. .Baca dan fahami setiap tajuk / soalan yang diberi. Sebelum menulis perkara yang dilakukan seperti di bawah : a. Soalan satu merupakan karangan biasa . ) Contoh : Perhatikan soalan di bawah ini. Memilih tajuk atau soalan 1 (a) atau 1 (b) dan soalan 2 . Tip : Adalah lebih baik jika adik semua mengariskan . Soalan 1 Sekolah anda telah mengadakan “Hari Sukan”.

d. b. Ini mengelakkan karangan daripada terpesong atau terkeluar daripada tajuk sebenar. ( Bahagian-bahagian karangan yang ideal ) Perenggan Pendahuluan Perenggan isi pertama Perenggan isi kedua Perenggan isi ketiga Perenggan isi keempat Perenggan Penutup Tip : Tulislah mengikut urutan rangka yang telah dibuat selain menjaga kekemasan tulisan.Isi penting jangan diulang-ulang c.Setelah habis menulis karangan kamu perlu menyemak bagi memastikan jika ada tulisan anda yang kurang jelas. . Menyemak karangan . .Semasa menulis karangan kamu mulakan dengan menulis pendahuluan terlebih dalu satu perenggan.perkataan-perkataan yang menjadi kata kunci dalam soalan itu.Pilih mana-mana kaedah yang mudah bagi anda mencari isi .Senaraikan semua isi penting secara ringkas yang mungkin.baca berulang kali bagi memastikan ketepatan karangan . penggunaan imbuhan. tanda baca.Masukkan huraian serta contoh yang sesuai bagi setiap isi yang akan dihurai. . . Menyusun rangka karangan . kesalahan ejaan. .susun isi mengikut urutan kepentingannya. struktur ayat yang salah dan aspek tatabahasa yang lain.Setiap isi yang dihurai perlu ditulis dalam satu perenggan berserta dengan contohnya. Menulis karangan .

” “Memang saya tertunggu-tunggu.kamu. Mulakan setiap dialog di baris baru. e. lembut. Secara umum peruntukan masa untuk sebuah karangan a. . Tahukah kamu ? Bagaimana hendak menulis dialog dengan baik ? Di bawah ini adalah contoh yang baik untuk menulis dialog dalam karangan anda. Tip : Kamu digalakkan menulis ayat yang pendek . 2 minit menyemak semula karangan Jumlah = 30 minit 2. Adalah diingatkan jangan terlalu leka menjawab satu soalan. Kamu mesti menepati masa yang ditetapkan. 4 minit mencari isi b. Satu perenggan biasanya mengandungi 3. 24 minit menulis karangan c. Lihat contoh : Contoh A ( dicadangkan ) “Kamu baru pulang ?” “Baru sebentar tadi. ringkas dan padat berbanding yang yang penjang.” luah Jamal . Ini kerana adalah lebih baik menjawab dua soalan daripada menjawab satu soalan yang baik. 3.Jika masa telah melebihi 30 minit beralih kepada soalan yang kedua pula. 4 atau 5 ayat sahaja bagi huraian satu isi. Biasakan diri kamu mengolah ayat daripada isi yang telah disenaraikan. Ini mengelakkan kekeliruan pemeriksa. Ini kerana ayat yang panjang biasanya terdedah kepada kesalahan tatabahasa. “Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya.” Jawab saya.

Pemberian Markah 1. Huraian isi perlu jelas dan tepat. • Catatkan apa sahaja isi-isi yang terlintas di fikiran.” Jawab saya.” “Memang saya tertunggu-tunggu. & PEMARKAHAN PENULISAN A.Contoh B ( mengelirukan ) “Kamu baru pulang ?” “Baru sebentar tadi. sekurang-kurangnya mempunyai empat isi ( seelok-eloknya cari lima isi ) dan setiap perenggan mengandungi satu isi. Contoh yang diberikan mestilah bersesuaian dengan isi atau tema yang hendak ditulis. • Karangan mestilah mempunyai pendahuluan. isi-isi dan penutup.” luah Jamal . • Bagi karangan meminta fakta . lembut. KETERANGAN dan CONTOH yang sesuai. Penilaian aspek isi ( 10 markah ) Isi mestilah terdiri daripada 4 atau 5 isi penting. kemudian susun mengikut mana yang lebih penting. • Gunakan ayat yang pendek dan bahasa yang mudah. ) 2 markah X 4 isi yang lengkap = 8 markah 1 markah pendahuluan = 1 markah 1 markah penutup = 1 markah Soalan 1 = 25 markah Soalan 2 = 25 markah 50 markah. & PETUA BILA MENULIS KARANGAN • Perlu memahami betul-betul kehendak soalan. • Tuliskan karangan berdasarkan rangka yang kamu sediakan. ( Setiap isi memerlukan HURAIAN. “Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya. .

6. Isi yang berunsur nagetif tidak akan diberi markah. 8. teratur serta senang dibaca juga mempengaruhi markah. Perbendaharaan kata = 3 markah b. 5. ½ markah pula untuk satu-satu isi yang pengolahannya lemah. 7. Penulisan yang kemas. Struktur ayat = 3 markah c. bersih. markah yang diberi tidak melebihi 5 markah daripada 25 markah. Adik-adik mesti menjawab kedua-dua soalan untuk lulus dengan gred yang baik. Ejaan = 3 markah Jumlah 15 markah 3. markah tertinggi hanyalah 5 markah sahaja. Jadi jumlah markah keseluruhannya ialah 15 (bahasa) + 10 (isi) = 25 markah untuk satu soalan 4. Pembahagian markah adalah sama banyak bagi kedua-dua soalan tersebut.Jumlah keseluruhan = 50 X 2 = 100 markah Jumlah = 10 marlah 2. Ini bermakna walau baik sekali pun karangan tersebut . ( ukuran nilai ialah yang berteraskan budaya Melayu / Islam ) . Tanda baca = 3 markah e. Markah penuh diberi untuk satu-satu isi yang dapat disampaikan dengan baik iaitu pengolahannya menarik dan sangat berkesan. Imbuhan = 3 markah d. Penilaian aspek Bahasa ( 15 markah ) Aspek bahasa terbahagi a. * Peringatan Karangan yang terpesong. 1 markah diberi untuk satu-satu isi yang pengolahannya kurang menarik. jika terpesong.

tanda baca tolak ½ markah .51 hingga 60 patah ( tolak 2 markah ) . Format Isi 10 B a perbendaharaan kata b struktur ayat c imbuhan d tanda baca e ejaan 3 3 3 3 3 Jumlah Tolak bilangan perkataan .format . B. Karangan yang terpesong langsung . Kata aluan dan ucap terima kasih bagi karangan berbentuk surat kiriman dan ucapan adalah dikira sebagai format. Potong Markah 1. Bilangan perkataan tidak mencukupi .kurang daripada 40 perkataan ( markah penuh tidak melebihi 10 ) . Bagi setiap satu kesalahan .imbuhan tolak ½ markah .61 hingga 70 patah ( tolak 1 markah ) 2.Tahukah kamu ? Ada markah tambahan (bonus) diberikan untuk karangan yang mempunyai susunan isi dan jalinan idea yang baik.ejaan tolak ½ markah 3.markah yang diperolehi tidak melebihi 10 markah 4.41 hingga 50 patah ( tolak 3 markah ) .

(markah keseluruhan) Contoh pemotongan markah surat kiriman .salah format tolak 3 markah daripada jumlah markah yang diperolehi untuk soalan itu.tiada perenggan 25 -3 -3 -2 Jumlah keseluruhan 17 . & TANDA MEMERIKSA  isi salah guna perkataan _____________________ kesalahan struktur ayat /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ kesalahan ejaan / . tiada alamat tolak 1 tiada nama pengirim tolak 1 tiada tanda tangan tolak 1 tiada tarikh tolak ½ tiada kata panggilan hormat tolak 1 tiada ucapan terima kasih tolak 1 Salah letak format tolak ½ tiada tajuk bagi surat rasmi tolak ½ Tahukah kamu ?: Kesalahan yang melebihi enam (6) kali bermakna anda tidak mendapat sebarang markah (0) bagi setiap satu aspek tatabahasa. Potongan keseluruhan bagi tiap-tiap 5 aspek tatabahasa tidak lebih daripada 3 markah. Tiada potongan bagi kesalahan ejaan yang berulang..

penggunaan perkataan yang pelbagai Þ ada menggunakan perkataan yang terkini Þ elak penggunaan perkataan sama yang berulang / kerap . 3. Þ Karangan yang tidak terlalu panjang atau pendek mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. Þ sebaik-baiknya karangan mengandungi nilai-nilai murni. Sekolah Kebangsaan Darau & BAGAIMANA MENDAPAT MARKAH TINGGI (‘A’) ? 1. Guna isi yang berlainan Þ susun isi secara berturutan Þ letak isi mengikut perenggan Þ memberi huraian yang tepat kepada isi. Þ Kenal pasti format yang perlu digunakan. Proton Saga.kesalahan ejaan yang berulang // tanda yang tertinggal / kesalahan imbuhan kesalahan tanda baca O isi yang tidak berkaitan ( ) Tip : Cara membilang perkataan Nama khas yang terdiri daripada beberapa patah perkataan dikira sebagai satu perkataaan saja contoh Bahasa Melayu Tahun Enam . Baca semua soalan yang diberi Þ Fahami arahan kehendak soalan. 2.

susun ayat dengan kemas Þ elak pengaruh struktur ayat percakapan daerah / dialek Þ guna ayat yang pendek tetapi lengkap Þ kebolehan menggunakan rangkai kata / ungkapan yang menarik Þ gaya bahasa karangan hendaklah sesuai dengan bentuk serta jenis karangannya. Gaya bahasa sesuatu karangan adalah berbeza dengan gaya bahasa karangan jenis lain. penggunaan tanda baca pada tempat yang betul Þ gunakan tanda baca pada tempat yang diperlukan Þ gunakan huruf kecil dan huruf besar pada tempatnya. 4. 6.Þ penggunaan perkataan teknikal dengan tepat Þ elak perkataan dialek atau daerah yang tidak diterima. tulis mengikut ejaan yang betul Þ elak mengikut sebutan dialek / daerah Þ elak menulis huruf yang mengelirukan / cermat dalam bentuk tulisan Tahukah kamu ? Hanya terdapat 29 perkataan sahaja menggunakan ejaan yang disatukan. jawatankuasa. dapat membezakan antara kata depan dan kata imbuhan Þ dapat membezakan imbuhan an dan kan Þ guna imbuhan yang pelbagai . 5. dan lainlain lagi ) & KELEMAHAN KARANGAN A] Kesalahan memilih tajuk .( contoh keretapi.awalan / akhiran / sisipan / apitan ( sekurang-kurangnya 5 imbuhan yang berbagai jenis ) 7.

penguasaan bahasa terkini amat penting bagi memastikan karangan mendapat ‘A’. sesetengah calon menghuraikan isi secara mendatar atau meleret-leret. Ini juga boleh menyebabkan terjadinya pengulangan isi yang sama. “bila” dengan “apabila” dan pelbagai lagi (akan dibincangkan selepas ini ). C] Pembahagian perenggan • Ada calon meletakkan beberapa isi dalam satu perenggan. • Pada tahap Tahun 6 . E] Kesalahan tatabahasa • Calon perlu tahu . Malah ada calon yang menulis sambil mengharapkan isi datang kemudian ( terlintas di fikiran ). Masih ada calon yang tidak dapat membezakan antara “pada” dengan “di”. Ini menyebabkan karangan tidak kemas dan bercelaru.• Kesalahan memilih tajuk biasanya berlaku kerana calon tidak memahami apa yang dikehendaki oleh soalan. sepatutnya masalah kesalahan ejaan tidak lagi timbul. Hal ini berlaku kerana calon kurang membaca dan terhadnya pengetahuan. Mereka menulis karangan asalkan siap sahaja. Ia juga menyebabkan susunan isi tidak berturutan. Malah ada calon menulis hanya satu perenggan untuk satu karangan ! D] Tidak merangka karangan • Ada calon yang terus menulis tanpa mencari isi terlebih dahulu. Keadaan ini terjadi mungkin calon terburu-buru menyiapkan karangan. Calon yang tidak merangka bererti calon tersebut tidak menyusun isi. Ini menyebabkan sesuatu isi tidak dapat dihurai secara mendalam. B] Kekurangan isi • Oleh sebab kekurangan isi. • Terdapat juga isi yang sama diulang. “dari” dengan “daripada”. Ramai yang tidak .

G] Kesalahan lain • Tidak mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. • Masih ada yang menggunakan bahasa dialek daerah ( bahasa kampung / bahasa Kelantan ) Di bawah ini adalah contoh kesalahan tatabahasa. Akibatnya beliau hanya mendapat 50 % ( ‘C’ ) sahaja. Ini menyebabkan tiada masa untuk menyemak kesalahan tatabahasa. Tetapi tidak menjawab satu soalan lagi. Lebih malang lagi calon tidak menggunakan imbuhan langsung untuk karangannya. Kemudian Yusri pergi ke sekolah dengan menaiki basikal. Malah nombor soalan pun tidak sempat ditulis. R( Selepas mandi . Salah Menggunakan Perkataan . Pengurusan masa memainkan peranan penting. hanya menjawab satu soalan sahaja dengan baik dan mendapat markah penuh. F] Kesuntukan masa • Masa membina karangan sangat terhad. selepas itu dia memakai baju . • Tidak dapat mengenal pasti format yang diperlukan.menggunakan imbuhan dengan betul. Calon yang tidak peka akan terburu-buru menyiapkan karangan. A. Yusri bersarapan dan memakai baju. • Terdapat satu kes calon yang cemerlang. ) B. selepas itu dia pergi ke sekolah pula dengan menaiki basikal. ÖSelepas mandi Yusri bersarapan . Penggunaan Perkataan Yang Berulang Dalam Suatu Ayat. Ayat di dalam kurungan adalah pembetulannya.

dari dan daripada ÖKain batik itu datang daripada Terengganu. R( Ahmad menjerit meminta tolong.) ÖKami akan tinggal untuk dua minggu.) ÖAminah belajar bersungguh-sungguh untuk lulus dalam ujian. R( Cikgu Zaidi pergi ke pasar membeli sayur.) adalah dan ialah ÖAdalah dengan hormatnya dimaklumkan ………… R( Dengan hormatnya dimaklumkan ………………. ) .) ÖSaya baru terima surat itu dari kakak. R( Kami akan tinggal selama dua minggu. supaya dan selama ÖCikgu Zaidi pergi ke pasar untuk membeli sayur.) untuk . R( Ujian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung selama satu jam. R( Saya baru terima surat itu daripada kakak. R( Aminah belajar bersungguh-sungguh supaya lulus dalam ujian.) ÖAhmad menjerit untuk meminta tolong. R( Saya bercita-cita hendak menjadi doktor. R( Kain batik itu datang dari Terengganu.) ÖSaya bercita-cita untuk menjadi doktor.) ÖUjian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung untuk satu jam.

) ÖGuru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiah-hadiah pemenang-pemenang.) ramai. perlindungan dan pakaian. R( Banyak pakaian terpakai dijual oleh Ali.) ÖPara-para jemputan dipersilakan masuk ke dewan.) . R( Semua guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan. R( Zainal pun bangun apabila namanya dipanggil. R( Apabila dimarahi ayah. semua dan para ÖRamai murid-murid menonton pertandingan bola sepak itu.) ÖKeperluan asas manusia adalah makanan. R( Keperluan asas manusia ialah makanan. perlindungan dan pakaian.ÖTuduhan itu adalah fitnah belaka. adik menangis tersedu-sedu. R( Para jemputan dipersilakan masuk ke dewan.) ÖBanyak pakaian-pakaian terpakai dijual oleh Ali.) ÖSemua guru-guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan. R( Ramai murid menonton pertandingan bola sepak itu. adik menangis tersedu-sedu.) ÖBila dimarahi ayah. banyak. R( Tuduhan itu fitnah belaka.) bila dan apabila ÖZainal pun bangun bila namanya dipanggil. R( Guru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiah pemenang-pemenang.

) apa.) kata ganti “dia” dan “ia” nota : kata ganti “dia” ialah kata ganti nama untuk manusia sahaja. ÖMereka memberitahu yang tindakan itu tidakadil. Ia memulas sejak malam tadi lagi. R( Pokok bunga itu tumbuh dengan subur. R( Mereka memberitahu bahawa tindakan itu tidak adil. sejak tadi asyik termenung. R( Hasri memberitahu bahawa dia tidak dapat hadir ke sekolah. ) ÖEntah siapa yang difikirkannya. R( Ambil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja ini.yang dan bahawa ÖHasri memberitahu yang dia tidak dapat hadir ke sekolah. Kata ganti nama “ia” ialah untuk binatang. R( Entah apa yang difikirkannya. Ia dijaga dengan rapi oleh Sani. sejak tadi asyik termenung. benda.) kata ganti nama ÖAmbil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja sini. ÖPokok bunga itu tumbuh dengan subur. mana dan bagaimana . Dia dijaga dengan rapi oleh Sani.) ÖPerut Rosli memulas. R( Perut Rosli memulas sejak malam tadi lagi. pokok masalah dan sebagainya.

R( Pada masa rehat saya ke kantin. R( Semua kuih di atas meja itu telah saya makan.) C. R( Adik berjalan dengan cepat kerana hendak mengikut emak ke pasar.) ÖAmran pulang ke rumah dengan sebuah bas sekolah. R( Amran pulang ke rumah dengan bas sekolah.) .) Di dan pada Di dan pada ÖBeri surat ini pada Hasrul.) ÖSemua kuih di atas meja itu telah dimakan oleh saya. R( Apa katanya betul belaka. R( Ibunya baik hati.ÖBaju apa yang kamu pakai ? R( Baju mana yang kamu pakai ? ) ÖMana katanya betul belaka.) ÖDi masa rehat saya ke kantin. Kesalahan Struktur Ayat (ayat bercelaru dan berbelitbelit) ÖDengan cepat berjalan adik kerana mengikut emak hendak ke pasar. R( Beri surat ini kepada Hasrul.) ÖApa pendapat tuan mengenai soal itu ? R( Bagaimana pendapat tuan mengenai soal itu ? ) penjodoh bilangan ÖIbunya seorang yang baik hati.

) ÖMamat kelihatan muram ibunya meninggal dunia R( Mamat kelihatan muram semenjak ibunya meninggal dunia.ÖBila bangun tidur saya mandi dan makan pagi lepas itu pergi ke sekolah R( Apabila bangun tidur saya mandi dan bersarapan. gitar .) tidak menggunakan tanda baca pada tempat yang betul ÖJangan bergerak Kalau bergerak kamu akan ditembak . Tanda baca menggunakan tanda baca pada tempat yang salah ÖRahman pandai bermain pelbagai alat muzik . piano .) Penggunaan huruf kecil / besar tidak pada tempat Ö Siapakah pemenang dalam Pertandingan Syarahan anjuran berita harian .” .jerit polis kepada perompak itu. Kemudian. drum. gitar . R( Rahman pandai bermain pelbagai alat muzik . saya pergi ke sekolah.jerit polis kepada perompak itu. R( Saya tidak akan melupai peristiwa itu sampai bila-bila. piano dan . R( “Jangan bergerak ! Kalau bergerak kamu akan ditembak.) ÖSaya tidak akan melupai peristiwa itu sampai selamalamanya.) ÖApakah nama kamu ? R( Siapakah nama kamu ? ) D. dan drum.

5 kilometer.) ÖSemua murid di kehendaki beratur dipadang sebelum masuk ke dewan.) Lain-lain kesalahan ÖKejayaan Najib membanggakan dan mengembirakan ibu bapanya.) .) E.) ÖMasukan buku ini ke dalam almari. R( Masukkan buku ini ke dalam almari.itu ? R ( Siapakah pemenang dalam pertandingan syarahan anjuran Berita Harian itu ? ) ÖJarak rumah saya dari Bandar Jerteh ialah 2.5 Kilometer. Imbuhan Tidak dapat membezakan antara kata depan dengan. R( Masakan ibu sungguh lazat.imbuhan “di” dan “ke” ÖMasukkan buku ini didalam beg. R( Kejayaan Najib membangga dan mengembirakan ibu bapanya. R( Semua murid dikehendaki beratur di padang sebelum masuk ke dewan.) Tidak dapat membezakan imbuhan “an” dan “kan” ÖMasakkan ibu sungguh lazat. R( Jarak rumah saya dari bandar Jerteh ialah 2. R( Masukkan buku ini ke dalam beg.

Menulis imbuhan ‘di’ ada caranya. wangku.) Tahukah Kamu ? ‘mu’ dan ‘ku’ ditulis rapat dengan perkataan di hadapannya. suratmu. di Jerteh. dimakan. hatiku.Ö Pasar Besar Jertih mempunyai tempat meletak kereta yang menyelesa. R ( Pasar Besar Jertih mempunyai tempat letak kereta yang selesa. Contoh . Jika perbuatan ‘ di’ ditulis dekat contoh . dijamah. hatimu dan sebagainya. ditendang Jika ‘di’ menunjukkan tempat dan masa ‘di’ ditulis berjauhan contoh . di pantai. di sana Dicatat oleh taharmok di 9:44 AM . tuanku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful