PEMARKAHAN KARANGAN UMUM DAN KARANGAN UPSR

Oleh Mohd. Isa bin Abd. Razak PENGENALAN

Soalan subjektif, khususnya karangan, boleh menjadi alat pengukuran yang
berkesan jika dilengkapkan dengan peraturan memberi markah (PMM) yang sesuai, diperiksa oleh pemeriksa yang cekap dan ada penyelarasan antara pemeriksa-pemeriksa. PMM, kecekapan pemeriksa dan penyelarasan pemeriksaan adalah perkara mesti jika ujian itu ialah ujian pencapaian dan pemeriksanya lebih daripada seorang. Keperluan PMM pula tetap menjadi perkara mesti bagi soalan esei walaupun pemeriksanya hanya seorang. Berbagai-bagai faktor di luar dan di dalam diri si pemeriksa itu sentiasa sahaja mempengaruhi kebolehpercayaan pemarkahannya. Kertas ini membincangkan secara ringkas PMM bagi karangan. Tumpuan perbincangan ialah pada aspek amali pemarkahan karangan. Beberapa contoh PMM karangan dikemukakan. Pemarkahan karangan peringkat sekolah rendah diberi perhatian istimewa dengan harapan kecemerlangan pendidikan bahasa kita semerbak sejak peringkat sekolah rendah lagi. Bagaimanapun, contoh-contoh PMM yang dikemukakan di sini tidak semestinya sama dengan PMM dalam ujian sebenar. Sebagai melengkapkan kertas ini, dibincangkan juga teknik memarkah, penyelarasan dan beberapa isu yang berkaitan dengan pemeriksaan karangan. PERATURAN MEMBERI MARKAH Sebelum memeriksa karangan, kita perlu menyediakan PMM. Bagi ujian sumatif seperti Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR), PMM telah disediakan oleh pihak yang bertanggungjawab. Amnya, ada dua teknik membina PMM iaitu teknik global (impresif, holistik, tanggapan) dan teknik analisis (perincian) (Abdul Aziz (1993: 155). Pemarkahan global boleh digabungkan dengan pemarkahan analisis, dan boleh dinamakan teknik eklektik. Teknik Global Global atau holistik bermaksud menyeluruh. Rasional teknik ini ialah keseluruhan lebih penting daripada bahagian. Berasaskan rasional ini, pemeriksa melakukan penilaian secara keseluruhan terhadap sesuatu karangan. Karangan itu dibaca sekali lalu untuk menganggarkan prestasi calon berasaskan sesuatu skala seperti gred A hingga E. Pemeriksa meletakkan nilainya sendiri terhadap karangan itu. Katakan pemeriksa memberi gred B. Karangan itu dibaca sekali lagi untuk mengenal pasti kekuatan-kekuatan dan kesilapan-kesilapannya pula. Sesudah itu dimuktamadkanlah markahnya. Cara ini amat subjektif, memerlukan pemeriksa yang cukup mahir dan berkebolehan membaca secara kritikal. Amat subjektif bermakna kebolehpercayaan pemarkahan amat rendah. Bagaimanapun, kebolehpercayaan pemarkahan pemeriksa itu dapat ditinggikan sedikit melalui penyelarasan antara para pemeriksa dan penyediaan model jawapan untuk rujukan bersama.

Satu lagi teknik global dilakukan melalui perbandingan. Dengan teknik ini pemeriksa membaca karangan berkenaan sekali lalu dan menyusunnya mengikut kualiti. Karangan terbaik diletakkan di atas dan yang paling lemah diletakkan di bawah sekali. Kesemua karangan itu dibaca sekali lagi untuk memastikan kedudukannya. Kemudian ditentukan peratus A, B, C dan seterusnya. Teknik bandingan ini sesuai untuk memarkah esei panjang seperti kerja projek. Teknik ini juga sesuai untuk memilih esei, cerpen, sajak, novel dan lain-lain bagi sesuatu peraduan, terutamanya pada peringkat saringan. Satu contoh PMM teknik global diberi dalam Lampiran A. Teknik Analisis Markah diberi berdasarkan kriteria tertentu. Sekiranya jawapan calon mempunyai banyak unsur yang dinyatakan dalam kriteria itu, maka tinggilah markahnya. Pemarkahannya sistematik dan kebolehpercayaannya tinggi. Pemeriksa pula tidak semestinya pakar dalam bidang berkenaan. Teknik pemarkahan ini sesuai untuk ujian pencapaian dan boleh juga digunakan untuk ujian formatif kerana ia boleh digunakan untuk tujuan diagnostik dan memberi maklumat kembali kepada pelajar dan pengajar. (a) Perincian Aspek Karangan Biasa Teknik ini digunakan untuk memarkah karangan berdasarkan peruntukan markah tertentu. Bagi karangan Bahasa Melayu, pembahagian markah mungkin seperti di bawah. Isi = 30% Bahasa = 40% Gaya dan Olahan = 30% Jumlah = 100% Bagi isi, tetapkan jumlah isi dan gunakan skala global 10 mata atau teknik analisis. Jika skala global 10 mata dipilih, kriterianya hendaklah berkaitan dengan isi. Jika teknik analisis digunakan, butirkan pembahagian markah dan sertakan contoh-contoh isi. Bagi aspek bahasa, gunakan sistem tolak iaitu tolak satu markah bagi setiap kesalahan bahasa seperti struktur frasa, struktur ayat, penggunaan kata, ejaan dan sebagainya. Bagi gaya dan pengolahan, gunakan skala global 10 mata. (Lihat Lampiran C.) Sebenarnya teknik analisis ini boleh dinamakan teknik gabungan kerana jelas dicampurkan unsur global dengan unsur analisis. Teknik ini amat sesuai digunakan untuk menguji kemahiran bahasa kerana 70% daripada markah diperuntukkan bagi aspek-aspek bahasa dan penglahirannya. Teknik ini juga amat berguna untuk tujuan menganalisis kesilapan. Lazimnya, isi diberi pemberatan separuh atau lebih daripada separuh. Kelaziman itu sesuai untuk memarkah esei pengajian tinggi seperti mata pelajaran Pengajian Am, Sijil Tinggi Persekolahan dan tugasan-tugasan tertentu bagi Sijil Perguruan Malaysia. (b) Perincian Aspek Karangan Berformat PMM analisis karangan berformat selalunya lebih terperinci. Katakan kita telah meyediakan soalan berbentuk wawancara. Markah penuh bagi soalan itu ialah 15. Kita boleh menggunakan nisbah 2:2:1 bagi aspek bahasa, isi dan format. Dengan

kata lain bahasa diperuntukkan enam markah, isi diperuntukkan enam markah dan format diperuntukkan tiga markah. Perincian Markah Bahasa Laras dan gaya 2 markah Tanda baca 1 markah Ayat, ejaan dll. 3 markah Perincian Markah Isi Dalam pendahuluan 1 markah Dalam susulan 4 markah Dalam penutup 1 markah Perincian Markah Format Nama penyoal ½ markah Nama tetamu ½ markah Tajuk ½ markah Pendahuluan ½ markah Pemerengganan ½ markah Penutup ½ markah TEKNIK MEMARKAH Katakanlah kita akan memarkah sebuah karangan. Pemarkahan boleh dilakukan berdasarkan susunan kertas iaitu kita periksa jawapan calon A, diikuti dengan calon B dan seterusnya. Pemarkahan boleh juga dilakukan berdasarkan tajuk karangan. Misalnya, mula-mula kita periksa semua karangan "Cita-cita Saya". kemudian kita periksa pula karangan "Faedah Membaca", dan seterusnya tanpa mengikut susunan kertas ujian. Kedua-dua cara ini boleh digunakan. Jika kertas yang hendak diperiksa itu banyak, cara kedua lebih berkesan kerana pemeriksa dapat menumpukan fikirannya kepada isi tajuk berkenaan. Jika kertas itu mengandungi lebih daripada satu soalan karangan, cara kedua perlu diutamakan kerana dengan cara ini fikiran kita tidak disela oleh pelbagai isi karangan yang lain; apa lagi jika skema pemarkahannya berbeza-beza. Mokhtar (1995: 110) menyatakan, cara ini boleh menghindarkan pemeriksa daripada dipengaruhi oleh soalan sebelumnya ketika memeriksa butiran seterusnya. Bagi ujian formatif, elok diwujudkan kebiasaan merahsiakan nama calon seperti yang dilakukan dalam peperiksaan awam. Dengan cara ini kita dapat mengurangkan kesan emosi yang dinamakan kesan halo. Bagi ujian formatif juga, skema pemarkahan sepatutnya diberitahu kepada pelajar.

PENYELARASAN Dalam peperiksaan awam, penyelarasan pemarkahan item esei memang sentiasa dilakukan. Amalan ini elok dilaksanakan di sekolah bagi kedua-dua jenis ujian, sumatif dan formatif, jika pemeriksanya lebih daripada seorang. Penggubalan kertas soalan bagi ujian semester dan tahunan yang dipusatkan dalam sesuatu mukim atau daerah sangat digalakkan. Usaha ini perlu disempurnakan dengan penyelarasan pemarkahan. Penyelarasan boleh meninggikan kebolehpercayaan pemarkahan. Mereka yang menghadiri mesyuarat penyelarasan memeriksa sampelan jawapan calon. Kemudian, dibincangkan sebab-sebab markah yang diberi itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Melalui perbincangan, pemeriksaan semula, perubahan terhadap skema dan sebagainya, perbezaan markah di antara pemeriksa-pemeriksa itu boleh diminimumkan. Lazimnya penyesuaian atau moderasi markah dilakukan dalam penyelarasan apabila selisih markah antara pemeriksa melebihi 5%. PEMARKAHAN KARANGAN UPSR ertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR mengandungi dua soalan yang dinamakan Soalan 1 dan Soalan 2. Calon dikehendaki menjawab kedua-dua soalan. Bagi Soalan 1, calon boleh memilih sama ada Soalan 1 (a) atau Soalan 1 (b). Bagi Soalan 2, calon tidak diberi pilihan. Pemarkahan yang sesuai bagi kertas ini ialah teknik analisis. Jika markah penuh 50, markah bagi setiap soalan ialah 25 markah. Oleh sebab Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah menekankan kemahiran berbahasa, nisbah markah bahasa wajar melebihi markah isi. Pecahannya ialah 15 markah bagi bahasa dan 10 markah bagi isi Perincian markah bahasa di bawah ini lazimnya digunakan. (a) Perbendaharaan kata 3 markah (b) Struktur ayat 3 markah (c) Penggunaan imbuhan 3 markah (d) Penggunaan tanda baca 3 markah (e) Ejaan 3 markah Bagi komponen perbendaharaan kata dan struktur ayat, markah boleh diberi secara global. Markah penuh diberi jika calon berjaya memperlihatkan keluasan penggunaan perbendaharaan kata dan menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat. Bagi komponen-komponen yang lain, sistem pemotongan markah boleh digunakan. Potong setengah markah bagi setiap kesalahan penggunaan imbuhan, penggunaan tanda baca, dan ejaan. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang. Ini bermakna calon boleh kehilangan sembilan daripada 15 markah bahasa. Markah isi pula boleh diagihkan seperti di bawah: Pendahuluan 1 markah 4 isi x 2 markah 8 markah

Soalan 1 (b) Empat cara kita boleh menggembirakan ibu bapa. Soalan 1 (b) Empat faedah membaca. PMM yang baik juga disertai contoh rangka jawapan. Menambah perbendaharaan kata. Di bawah ini diberikan beberapa contoh umum berdasarkan soalan UPSR yang sebenar. calon mesti menulis karangan dalam format yang dikehendaki. Soalan 1 (b) Empat faedah bersukan. jika saya ada banyak wang. Soalan 1 (b) Empat kepentingan kerjasama di kalangan murid. Pemeriksa boleh memotong sehingga tiga markah daripada keseluruhan markah yang diperoleh bagi item yang berkenaan. Meluaskan pengetahuan yang dipelajari dalam bilik darjah. 3.Penutup 1 markah Agihan markah isi ini boleh digunakan untuk kesemua soalan. Mendapat keseronokan atau kepuasan melalui cerita-cerita rekaan. Pembahagian markah isi tidaklah terlalu rigid. Di bawah ini diberikan satu contoh rangka jawapan bagiSoalan 1 (b) tahun 1996: Pendahuluan (1 markah) Amalan membaca sangat bermanfaat kepada manusia. Isi (2 markah x 4 isi) 1. Soalan 1 (b) Empat gambaran Hari Kebangsaan yang telah disaksikan. Menambah pengalaman melalui cerita benar atau pengembaraan. PMM yang baik lazimnya menyatakan bahawa pemeriksa boleh mempertimbangkan markah yang sesuai bagi isi yang berkaitan dengan soalan walaupun isi-isi itu tidak tercatat dalam PMM. . 1996: Soalan 1 (a) Empat cara menjaga kebersihan diri dan kawasan tempat tinggal. 1997: Soalan 1 (a) Empat cara mengenang jasa ibu bapa. 1995: Soalan 1 (a) Empat episod cerita aneh. 1994: Soalan 1 (a) Empat cara menjaga kesihatan badan. Bagi soalan yang memerlukan format. Soalan 1 (b) Empat cara menggunakan wang. 1992: Soalan 1 (a) Empat cara menggunakan masa dengan sebaik-baiknya. Penutup (1 markah) Tabiat membaca perlu dipupuk sejak kecil lagi. 1993: Soalan 1 (a) Empat episod peristiwa yang tidak dapat dilupakan. 2. 4.

dan jika tiada penutup. 50 -. iaitu tidak melebihi 120 patah perkataan.59 patah perkataan: tolak dua markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. tuliskan markah yang telah dipertimbangkan itu pada sebelah kanan bahagian bawah karangan seperti dalam Rajah 2. jika tiada kata penegasan di tengah karangan. PMM perlu menerangkan sistem pemotongan markah jika calon menggunakan lebih daripada 80 patah perkataan. tolak satu markah. terkandung dalam perkataan-perkataan yang melebihi had maksimum itu. Dengan kata lain. Cadangan pemotongan markah bagi karangan yang pendek adalah seperti yang berikut: 60 -. tolak satu markah. had maksimumnya perkataan yang boleh digunakan oleh calon dicatatkan dalam arahan. pemeriksa tidak perlu menilai bahagian yang melebihi had maksimum itu. Ketika membaca. Sebelum tahun 1996. calon dijangka akan kehilangan markah isi jika isinya. Namun demikian. Kertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR mensyaratkan calon menulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. khususnya penutup. Rajah 1: Penandaan Karangan Aspek Pecahan Markah . Apabila penandaan telah selesai dilaksanakan. tolak tiga markah. Penggunaan perkataan melebihi had maksimum itu juga tidak membabitkan pemotongan markah. Lazimnya. pemeriksa perlu menanda isi dan kesalahan-kesalahan seperti Rajah 1. Pemeriksaan secara analisis untuk karangan sekolah rendah sudah tentu memerlukan pemeriksa yang teliti.Perhatikan contoh penerangan tentang hal ini yang sesuai untuk PMM sekolah rendah: Soalan 1 (a) jika tidak ditulis dalam bentuk dialog. 39 patah perkataan ke bawah: peruntukan markah tidak boleh melebihi 10 daripada 25 markah.49 patah perkataan: tolak tiga markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. Pemeriksa perlu membaca karangan itu sekali lalu terlebih dahulu untuk mendapatkan kesan dan menentukan jumlah perkataan yang digunakan oleh calon. calon tidak diberi sebarang markah untuk perkara yang ditulis selepas had maksimum itu. tolak satu markah. 40 -.75 patah perkataan: tolak satu markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. Mulai tahun 1996. Apabila frasa tidak kurang daripada 80 patah perkataan digunakan. Soalan 1 (b) jika tiada pendahuluan. PMM perlu memberikan garis panduan kepada pemeriksa jika calon melanggar had maksimum yang ditetapkan itu. Kemudian karangan itu dibaca sekali lagi untuk menimbangkan markahnya yang sebenar berdasarkan ketetapan cara pemberian markah.

Penandaan kesilapan sangat penting bagi ujian sumatif.Format . peruntukan markah tidak boleh melebihi lima markah. markah itu boleh dibulatkan menjadi 86. BEBERAPA ISU Penandaan Kesilapan Penandaan kesilapan boleh dilakukan berpandukan Rajah 1 atau cara-cara yang difikirkan sesuai (lihat Abdul Aziz Abdul Talib. Markah muktamad hendaklah ditulis di penjuru sebelah kanan halaman pertama karangan calon. pembulatan itu tentulah kurang wajar.Bilangan perkataan JUMLAH Rajah 2: Catatan Markah Biasa markah penuh yang diberi adalah dalam angka bulat. Dalam ujian sumatif lazimnya sampelan kertas yang telah diperiksa oleh pemeriksa akan disemak semula oleh ketua pasukan.Isi Bahasa (a) (b) (c) (d) (e) 8 3 2 3 2 18 0 -1 15 Jumlah . . Sampelan kes lulus biasa. Bagi kertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR. Penandaan kesilapan itu akan memudahkan ketua pasukan dan ketua pemeriksa melaksanakan tugas mereka. apabila nilai ½ markah itu dari segi peratusnya begitu tinggi. Bagi karangan yang terpesong. Namun demikian. 1993: 278-279). Pembulatan markah bagi kes ini kurang wajar. ½ markah bernilai 2%. semua kes gagal dan semua kes cemerlang mungkin juga akan disemak oleh ketua pemeriksa. Jika calon mendapat 85½ markah daripada 100.

Shah Alam: Mahir Publications Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abu Bakar Nordin. Pelajar pula dapat mengetahui kelemahan mereka dan boleh berusaha membaiki kelemahan yang ditunjukkan itu. Seremban.Bagi ujian formatif. Yang pertama ialah isi jawapan calon sangat tepat dan matang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Guru boleh menggunakannya untuk menganalisis kesilapan dan mengadakan tindakan susulan. "Memang sudah adat benda subjektif!" BIBLIOGRAFI Abdul Aziz Abdul Talib. Asas Penilaian Pendidikan. Abu Bakar Nordin (1986: 220) menyarankan pemeriksa melakukan tugasnya semasa fikiran tenteram dan di tempat yang sesuai. jika masih terdengar rungutan daripada calon setelah segala usaha dilakukan sebaik mungkin. Penguasaan yang mendalam terhadap subjek yang diperiksa juga sangat dituntut. Petaling Jaya: Longman. Dua Ekstrem Pemeriksa mungkin sukar membuat keputusan apabila bertemu dengan keadaan yang bertentangan. Pemeriksa boleh juga menggunakan tanda-tanda penyuntingan jika sasaran memahami tanda-tanda penyuntingan itu. Razak. Antara masalah bahasa yang lazim berlaku ialah kesilapan struktur frasa dan ayat. khususnya latihan harian. Penilaian di Bilik Darjah. Namun demikian penyediaan PMM dan usaha memarkah butiran subjektif menuntut kesungguhan yang bukan kepalang. Isa Ab. Mokhtar Ismail. kurang keragaman susuk ayat dan kesilapan penggunaan tanda baca. Pengujian Bahasa: Kes Bahasa Melayu. kesilapan yang telah ditanda pada kertas jawapan boleh menjadi sumber maklumat yang sangat berguna untuk guru dan murid. Azman Wan Chik. Namun demikian. Mahir Publications. PENUTUP Berbanding dengan butiran berbilang pilihan. Edisi Kedua. (1993). Pemeriksa terdedah kepada tuduhan tidak adil jika gagal mengesan kesilapan calon atau menyalahkan sesuatu yang sememangnya sudah betul. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. . (1997). Peringkat tertinggi yang boleh diberi kes ini ialah peringkat D. pemeriksa boleh secara bersahaja meluahkan rasa. Maktab Perguruan Raja Melewar. Mohd. Koleksi Kertas UPSR Bahasa Malaysia. tetapi ada masalah dari segi bahasa. Penandaan kesilapan dan penyuntingan dengan menggunakan tanda-tanda penyuntingan sangat sesuai dilakukan di sekolah menengah dan peringkat pengajian tinggi bagi ujian-ujian formatif. Pemeriksa mestilah melaksanakan tugasnya secara profesional dan bersungguhsungguh. Kertas kerja. tetapi prestasi bahasanya cemerlang. (1994). butiran subjektif. Peringkat tertinggi bagi kes ini ialah peringkat B. (1986). Yang kedua ialah isi jawapan calon terpesong terus. "Soalan Subjektif: Teknik Penggubalan dan Skema Pemarkahan". (1988). Teknik dan Contoh. khususnya karangan. mudah digubal. Bhd. Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip. (1995).

Isi dan Susunan. Pengolahannya sangat menarik dan berkesan. Peringkat D (30--39 markah) . tetapkan peringkat yang sesuai berdasarkan peringkat-peringkat di bawah ini. memperlihatkan kematangan fikiran. Isinya kurang: ada yang cocok. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tidak ada potongan markah bagi karangan yang kurang atau lebih daripada 350 perkataan. ada yang tidak sesuai. tanda baca. lengkap dengan contoh-contoh yang sesuai. Bahasa lancar dan bersih daripada kesalahan tatabahasa: struktur ayat. Peringkat C (40--59 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih kurang tepat. Penerapannya pada Peringkat Sekolah Rendah. Susuk ayat beragam dan penggunaan perbendaharaan katanya luas dan tepat. Pengolahannya kadang kala kabur. mudah dan kurang tepat. Mempunyai sekurang-kurangnya lima isi yang sesuai. Mohd. Isa b. perenggan. imbuhan. Jabatan Bahasa. Keragaman susuk ayat kurang sedikit. Pemberian Markah Setelah membaca karangan itu sekali lalu. Razak adalah Ketua Jabatan. tersusun dan baik penyampaiannya. Peringkat A (75--100 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih tepat. Hujah-hujahnya sangat logik dan memperlihatkan ciri-ciri kematangan fikiran yang tinggi. Peringkat B (60--74 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih masih lagi tepat. Penilaian dan Pengujian Bahasa Malaysia. LAMPIRAN A TEKNIK GLOBAL Soalan 1: Karangan (100 markah) Calon dikehendaki memilih dan mengarang satu tajuk sahaja. (1991). peribahasa dan lainlain. Terdapat juga ciri-ciri kematangan fikiran dalam penulisannya. Perbendaharaan katanya terhad. Bahasa memuaskan.Raminah Haji Sabran. Sabah. Ab. Ada kesalahan tatabahasa tetapi dapat dimaafkan. Maktab Perguruan Keningau. Isinya cukup dan berkembang. Panjang karangan kira-kira 350 patah perkataan seperti yang ditetapkan itu adalah panduan sahaja. Menggunakan bahasa yang betul. Tidak menunjukkan keanekaragaman susuk ayat. lancar dan jelas. Gaya bahasanya sesuai dengan tajuk karangan. Isinya cukup dan pengolahannya agak menarik. Panduan Am Pemeriksa hendaklah membaca karangan itu sekali lalu untuk mendapatkan kesan dan menganggarkan peringkat karangan itu sambil memerhatikan perkara-perkara berikut: Bahasa dan Gaya. Perbendaharaan katanya sederhana.

Perbendaharaan katanya tidak tepat. Tulis markah yang telah dipertimbangkan di sebelah kanan bahagian bawah karangan. Susunan bahasanya membayangkan penguasaan bahasa yang kurang mantap. Olahannya mengelirukan dan sukar difahami. tandakan dengan satu palang / dan kesalahan ejaan yang sama tandakan dengan dua palang //. Potongan maksimum kesalahan ejaan ialah lima markah. Bagi kesalahan ayat. calon dikehendaki menulis pro dan kontra. Bagi karangan yang berbentuk cerpen dan peribahasa pula. Struktur ayat berkecamuk. Pengolahan dan penyusunannya agak lemah dan tidak teratur. Peringkat E (1--10 markah) Tajuk karangan tidak difahami langsung.Tajuk karangan kurang difahami. Perbendaharaan katanya salah. Bagi kesalahan ejaan. sesuaikan kriteria. Bagi kesalahan isi. Terdapat kesilapan tatabahasa yang tidak boleh dimaafkan. Isinya sipi. calon dikehendaki menulis kontra kepada tajuk itu. Potong setengah markah bagi tiap-tiap kesalahan ejaan. Untuk karangan yang berbentuk perbincangan. Tajuk itu sendiri dianggap sebagai pro atau pencadang dalam karangan itu. Isinya terpesong. Kesimpulan Baca karangan itu sekali lagi dengan teliti untuk menimbangkan markah yang sebenar. tandakan kesalahan-kesalahan bahasa. Penguasaan bahasanya lemah. isi dan ejaan. Contoh: Keseluruhan 70 Tolak Ejaan -4 Jumlah 66 Bagi karangan yang berbentuk perbahasan. LAMPIRAN B TEKNIK ANALISIS Karangan Berformat: Berita Format 4 markah Isi 6 markah Bahasa 5 markah Perincian Markah Format Tajuk berita ½ markah Nama penulis ½ markah Tempat berlaku ½ markah Tarikh ½ markah Pemerengganan 1 markah . kurungkan perenggan atau ayat yang mengandungi kesalahan isi dengan kurungan. buat garisan di bawah kesalahan itu. frasa dan perkataan. Bagi kesalahan tanda baca buat bulatan pada bahagian yang berkenaan. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang. Sambil membaca itu.

Pemarkahan untuk semua jawapan adalah seperti yang berikut: Bacaan pertama untuk mengesan isi dan menggredkan pengolahan. 3 markah Jumlah 5 markah LAMPIRAN C TEKNIK EKLEKTIK Soalan 1: Karangan (20 markah) Calon dikehendaki menjawab satu soalan sahaja. Isi = 10 markah Pengolahan = 10 markah Jumlah = 20 markah (a) Teknik Analisis untuk Isi Isi (10 markah).Penutup 1 markah Jumlah 4 markah Perincian Markah Isi Isi dalam intro 2 markah Isi dalam susulan 3 markah Isi dalam penutup 1 markah Jumlah 6 markah Perincian Markah Bahasa Laras dan gaya 1½ markah Tanda bacaan ½ markah Ayat. 4 isi x 2½ markah = 10 markah. Beri satu markah sahaja bagi isi yang kurang tepat atau kurang lengkap. Bacaan kali kedua untuk menandakan kesilapan dan memastikan markah pengolahan. Jika isi melebihi empat.) Soalan (a) Faktor sosial yang menentukan penggunaan kata ganti diri: . ejaan dll. beri satu markah bonus asalkan tidak melebihi markah maksimum keseluruhan. Di sini diturunkan contoh isi bagi satu soalan sahaja. Beri markah penuh bagi isi yang tepat dan lengkap. Contoh isi: (Skema sebenar menyenaraikan isi bagi semua soalan. Dikehendaki sekurang-kurangnya empat isi.

Bahasanya memuaskan. Tidak menunjukkan keanekaragaman susuk ayat. Penguasaan bahasanya lemah. frasa dan perkataan: tandakan dengan garisan di bawah kesalahan berkenaan. Peringkat B (7--8 markah) Takrif terhadap tajuk esei masih lagi tepat. Keragaman susuk ayat kurang sedikit.Kelas sosial . Perbendaharaan katanya agak sederhana. Bagi kesalahan isi. Tulis markah yang telah dipertimbangkan di sebelah kanan bahagian bawah karangan seperti contoh di bawah ini: Isi 7/10 Pengolahan 6/10 Jumlah 13/20 -E-1 Jumlah akhir 12/20 Peringkat A (9--10 markah) Takrif terhadap tajuk esei tepat dan bahasa lancar. Bagi kesalahan ejaan: tandakan dengan satu garis miring ke kanan (back slash). Struktur ayat berkecamuk.Situasi formal dan tidak formal -Jawapan-jawapan lain yang sesuai (b) Teknik Global 10 Mata untuk Pengolahan Pengolahan (10 markah). Peringkat C (5--6 markah) Takrif terhadap tajuk esei kurang tepat. Perbendaharaan katanya salah . Olahannya mengelirukan dan sukar difahami. tandakan dengan kurungan. Tiada kesalahan tatabahasa. Potong ½ markah bagi tiap-tiap kesalahan ejaan. Susuk ayat beragam.. Peringkat E (1--2 markah) Tajuk esei tidak difahami langsung. Terdapat juga ciri-ciri kematangan fikiran dalam penulisannya. Perbendaharaan katanya tidak tepat. Pengolahannya kadang kala kabur. Penggunaan perbendaharaan katanya luas dan tepat. Terdapat kesalahan tatabahasa--dapat dimaafkan. Terdapat kesilapan tatabahasa yang tidak boleh dimaafkan.Umur . mudah dan kurang tepat. Perbendaharaan katanya terhad. Bagi kesalahan ejaan yang sama. Bagi kesalahan tanda bacaan: tandakan dengan bulatan. Pengolahannya sangat menarik dan berkesan. Susunan bahasanya membayangkan penguasaan bahasa yang kurang cekap. Potongan maksimum kesalahan ejaan ialah dua markah. Hujah-hujahnya sangat lojis dan memperlihatkan ciri-ciri kematangan fikiran yang tinggi. Pengolahan dan penyusunannya agak lemah dan kurang teratur.Kedudukan ekonomi atau pekerjaan dalam keluarga . Peringkat D (3--4 markah) Tajuk esei kurang difahami. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang (dua palang). Pengolahannya agak menarik. tandakan dengan dua garis miring ke kanan. Bagi kesalahan ayat.

Karangan jenis Berita 7. Karangan Jenis Pengalaman / Cerita / Gambaran / Situasi 3. Karangan Jenis Autobiografi / Biografi 7. kemahiran dan keupayaan anda menarik minat pembaca. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab kedua-dua soalan itu ialah satu jam. oleh itu pilihlah salah satu daripada dua tajuk tersebut sama ada soalan 1(a) atau soalan 1(b). Karangan jenis Ucapan 4.com/~skdarau/petua. • menguji kebolehan. Karangan jenis Perbahasan 10. Karangan jenis Dialog / Temuramah / Perbualan / Wawancara 6. Jenis-Jenis Karangan Karangan Berformat: 1. • menguji tentang sejauh mana pembacaan anda. PANDUAN MENGARANG / MENULIS Sebelum membuat sesuatu karangan . Karangan Jenis Peribahasa TUJUAN ANDA MENGARANG • menguji kefahaman anda mengenai tajuk karangan itu. Karangan jenis Catatan Diari 8. 2. adik-adik diberi dua tajuk karangan . Selepas itu kita fikirkanlah pula tentang : . Soalan 2 tiada pilihan dan merupakan soalan wajib. Bagi tiap-tiap soalan. 3.html PENGENALAN KARANGAN ( PENULISAN ) 1.tripod. Kad Jemputan Jenis-Jenis Karangan Tidak Berformat 1. Karangan Rangsangan Bergambar / Rangsangan Kata 2. • menguji fikiran. Karangan jenis Syarahan 5. Jenis Surat Kiriman Tidak Rasmi 3. Karangan Jenis Melengkapkan Cerita 6. Dalam soalan 1. pendapat. Lazimnya . dan idea-idea anda. panjang karangan mestilah tidak kurang daripada 80 patah perkataan dan tidak melebihi 120 patah perkataan. iaitu soalan satu dan soalan dua. 4. Karangan Jenis Perbincangan 5. dalam ujian penulisan Bahasa Melayu adik-adik dikehendaki menulis dua buah karangan. kita hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak soalan karangan itu.Petua Penulisan Karangan Bahasa Melayu Sekolah Rendah UPSR NOTA: Beberapa isi kandungan di dalam artikel ini telah diubahsuai dan dipermudahkan oleh Cikgu Amiene Rev berdasarkan sumber asal yang diperolehi menerusi: http://members. Jenis Surat Kiriman Rasmi 2. Karangan jenis Laporan 9. Karangan Jenis Fakta / Penerangan 4.

Penutup A. surat khabar. Catatkan setiap isi sebelum menulis. Pembukaan karangan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam pada pemeriksa. Penutup Kalau pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti karangan tersebut maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. B. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan. buku-buku cerita. Elakkan menyertakan isi yang bercanggah dengan tajuk. Pengenalan Setiap karangan mestilah mempunyai pembukaan atau pengenalan.A. Tiaptiap perenggan tidak semesti sama panjangnya. Isi yang lebih tidak mengapa tetapi mungkin menyebabkan kekurangan masa. Karangan perlu mempunyai empat isi. Jaga isinya supaya tidak terkeluar dari tajuk yang dikehendaki. satu perenggan kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. makalah-makalah. Antara lima pertanyaan paling utama dan popular ialah: • Apa? • Siapa? • Bila? • Mengapa? • Di mana? • Bagaimana? C. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait di antara satu dengan lain. Dalam pengenalan kita hendaklah memperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. Kemukakan pertanyaan kepada diri anda dan fikirkan jawapannya sama ada menerusi logik akal atau berdasarkan bahan rujukan seperti buku. Isi karangan hendaklah asli tidak ditiru bulat-bulat dari karangan lain. Untuk mendapat isi yang baik dan banyak. kita hendaklah banyak membaca surat khabar. menyaksikan sendiri dan dari pengalaman sendiri. memadai tiga atau empat ayat. Isi-isi dan C. rencana-rencana. Kita hendaklah menarik perhatiannya supaya ingin membaca karangan itu. mendengar sesuatu. majalah-majalah. majalah. Panduan mencari isi-isi berdasarkan peta minda: Cara terbaik mencari isi adalah dengan menggunakan kaedah membuat peta minda. . Ini kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid-murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. Pengenalan B. Oleh itu pastikanlah terlebih dahulu pembukaan karangan hendaklah bersih daripada kesalahan tatabahasa atau ejaan. Pengenalan ini dibuat secara ringkas dan am sahaja. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perenggan yang lain. Jangan campur adukkan isi. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. Isi yang utama didahulukan. Sebaikbaiknya satu isi. Isi Isi hendaklah mengikut kehendak tajuk karangan itu. Penutuplah yang menjadi kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu karangan. ensiklopedia atau kamus bagi fakta.

• Masukkan huraian serta contoh yang sesuai bagi setiap isi yang akan dihurai. Perenggan Pendahuluan 2. Perenggan isi pertama dengan contoh berkaitan isi pertama 3. Tuliskan laporan mengenainya untuk dimuatkan dalam majalah sekolah. Sebelum menulis perkara yang dilakukan seperti di bawah : a. • Susun isi mengikut urutan kepentingannya. • Kamu mesti memilih soalan / tajuk yang benar-benar boleh dikuasai • Memahami benar-benar kata kunci atau kehendak soalan Bagaimana hendak memahami kehendak soalan supaya tidak terkeluar daripada tajuk? Kehendak soalan biasanya berada di akhir arahan seperti contoh-contoh di bawah: CONTOH 1: Sekolah anda telah mengadakan "Hari Sukan". CARA-CARA MENGARANG / STRATEGI MENULIS 1. Memilih tajuk atau soalan 1 (a) atau 1 (b) dan soalan 2 • Baca dan fahami setiap tajuk / soalan yang diberi. b. Menulis karangan • Semasa menulis karangan kamu mulakan dengan menulis pendahuluan terlebih dalu satu perenggan. manakala soalan 2 berformat. Ini mengelakkan karangan daripada terpesong atau terkeluar daripada tajuk sebenar. Tuliskan sebuah karangan mengenainya. Perenggan isi keempat dengan contoh berkaitan isi keempat . Perenggan isi ketiga dengan contoh berkaitan isi ketiga 5. • Setiap isi yang dihurai perlu ditulis dalam satu perenggan berserta dengan contohnya. Bahagian-bahagian karangan yang ideal: 1. Elakkan menamatkan karangan secara mengejut atau tergantung. Menyusun rangka karangan • Pilih mana-mana kaedah yang mudah bagi anda mencari isi • Senaraikan semua isi penting secara ringkas yang mungkin. tetapi dari segi formatnya berbeza. Komen: Tajuk karangan di atas adalah sama.Dalam penutup digambarkan juga pendapat kita dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. Perenggan isi kedua dengan contoh berkaitan isi kedua 4. • Fahami bentuk soalan sama ada jenis berformat atau tidak berformat. Tips: Adalah lebih baik jika adik semua menggariskan perkataan-perkataan yang menjadi kata kunci dalam soalan itu. CONTOH 2: Sekolah anda telah mengadakan "Hari Sukan". Oleh itu penutup juga adalah penting dalam tiap-tiap karangan. Soalan satu merupakan karangan biasa . • Isi penting jangan diulang-ulang c.

kesalahan ejaan. struktur ayat yang salah dan aspek tatabahasa yang lain. Tips Menulis Ayat: Ayat biarlah ringkas tetapi padat.6. Lihat contoh: Contoh Penulisan Dialog Yang Bagus "Kamu baru pulang ?" "Baru sebentar tadi. d. "Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya. cubalah jawab soalan lain • Kamu mesti menepati masa yang ditetapkan. • Kamu digalakkan menulis ayat yang pendek . • Catatkan apa sahaja isi-isi yang terlintas di fikiran. • Karangan mestilah mempunyai pendahuluan. • Biasakan diri kamu mengolah ayat daripada isi yang telah disenaraikan. Mulakan setiap dialog di baris baru." Jawab saya. PETUA BILA MENULIS KARANGAN • Perlu memahami betul-betul kehendak soalan. Menyemak karangan • Setelah habis menulis karangan kamu perlu menyemak bagi memastikan jika ada tulisan anda yang kurang jelas." luah Jamal. "Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya. Jika masa telah melebihi 30 minit beralih kepada soalan yang kedua pula." "Memang saya tertunggu-tunggu. . lembut. • Satu perenggan biasanya mengandungi 3." "Memang saya tertunggu-tunggu. tanda baca. Perenggan Penutup • Tulislah mengikut urutan rangka yang telah dibuat selain menjaga kekemasan tulisan. e. 4 atau 5 ayat sahaja bagi huraian satu isi. kemudian susun mengikut mana yang lebih penting. isi-isi dan penutup. Ini mengelakkan kekeliruan pemeriksa." Jawab saya. Contoh Penulisan Dialog Yang Teruk "Kamu baru pulang ?" "Baru sebentar tadi." luah Jamal. Ini kerana ayat yang panjang biasanya terdedah kepada kesalahan tatabahasa. lembut. • Adalah diingatkan jangan terlalu leka menjawab satu soalan. ringkas dan padat berbanding yang panjang. • Tuliskan karangan berdasarkan rangka yang kamu sediakan. Ini kerana adalah lebih baik menjawab dua soalan daripada menjawab satu soalan yang baik. Secara umum peruntukan masa untuk sebuah karangan • 4 minit mencari isi • 24 minit menulis karangan • 2 minit menyemak semula karangan • Jumlah = 30 minit Tips Pengurusan Masa: Jika tidak faham soalan satu. • Baca berulang kali bagi memastikan ketepatan karangan kamu. Panduan Menulis Dialog: Bagaimana hendak menulis dialog dengan baik? Di bawah ini adalah contoh yang baik untuk menulis dialog dalam karangan anda. penggunaan imbuhan.

2 markah x 4 isi yang lengkap = 8 markah 1 markah pendahuluan = 1 markah 1 markah penutup = 1 markah Jumlah markah isi = 10 markah 2. Tanda e.• • Bagi karangan meminta fakta. teratur serta senang dibaca juga mempengaruhi markah. Contoh yang diberikan mestilah bersesuaian dengan isi atau tema yang hendak ditulis. Penulisan yang kemas. bersih. ½ markah pula untuk satu-satu isi yang pengolahannya lemah. 1 markah diberi untuk satu-satu isi yang pengolahannya kurang menarik. Penilaian aspek isi ( 10 markah ) Isi mestilah terdiri daripada 4 atau 5 isi penting: Setiap isi memerlukan HURAIAN. Adikadik mesti menjawab kedua-dua soalan untuk lulus dengan gred yang baik. Ejaan kata ayat = baca = = = = 3 3 3 3 3 markah markah markah markah markah • • • • • • Jadi jumlah markah keseluruhannya ialah 15 + 10 = 25 markah untuk satu soalan. Struktur c. Maksudnya tidak dapat markah penuh. PEMARKAHAN PENULISAN A. Imbuhan d. Pemberian Markah Soalan 1 = 25 markah Soalan 2 = 25 markah Soalan 1 + Soalan 2 = 50 markah Jumlah keseluruhan = 50 X 2 = 100 markah 1. KETERANGAN dan CONTOH yang sesuai. * Peringatan: . Pembahagian markah adalah sama banyak bagi kedua-dua soalan tersebut. Markah penuh diberi untuk satu-satu isi yang dapat disampaikan dengan baik iaitu pengolahannya menarik dan sangat berkesan. Penilaian aspek Bahasa ( 15 markah ) Aspek bahasa terbahagi a. Perbendaharaan b. sekurang-kurangnya mempunyai empat isi ( seelokeloknya cari lima isi ) dan setiap perenggan mengandungi satu isi. Gunakan ayat yang pendek dan bahasa yang mudah. Huraian isi perlu jelas dan tepat.

Isi yang berunsur negatif tidak akan diberi markah. B. markah yang diberi tidak melebihi 5 markah daripada 25 markah. • Tiada potongan bagi kesalahan ejaan yang berulang. Bagi setiap satu kesalahan: • imbuhan tolak ½ markah • tanda baca tolak ½ markah • ejaan tolak ½ markah 3. Ini bermakna walau baik sekali pun karangan tersebut . Kata aluan dan ucap terima kasih bagi karangan berbentuk surat kiriman dan ucapan adalah dikira sebagai format. 3. . jika terpesong. Markah tambahan juga mungkin akan diberikan bagi karangan yang bertulisan cantik. markah tertinggi hanyalah 5 markah sahaja. Ada markah tambahan (bonus) diberikan untuk karangan yang mempunyai susunan isi dan jalinan idea yang baik. Karangan yang terpesong langsung: • markah yang diperolehi tidak melebihi 10 markah 4. ( ukuran nilai ialah yang berteraskan budaya Melayu / Islam ) Tahukah kamu? 1.• • Karangan yang terpesong. 1. Bilangan perkataan tidak mencukupi: • kurang daripada 40 perkataan ( markah penuh tidak melebihi 10 ) • 41 hingga 50 patah ( tolak 3 markah ) • 51 hingga 60 patah ( tolak 2 markah ) • 61 hingga 70 patah ( tolak 1 markah ) 2. 2. Format: • salah format tolak 3 markah daripada jumlah markah (markah keseluruhan) yang diperolehi untuk soalan itu. (0 markah) bagi setiap satu aspek tatabahasa. Contoh • • • • • • • • pemotongan markah surat kiriman: tiada alamat = tolak 1 tiada nama pengirim = tolak 1 tiada tanda tangan = tolak 1 tiada tarikh tolak = ½ tiada kata panggilan hormat = tolak 1 tiada ucapan terima kasih = tolak 1 Salah letak format = tolak ½ tiada tajuk bagi surat rasmi = tolak ½ Tahukah kamu ? • Kesalahan yang melebihi enam (6) kali bermakna anda tidak mendapat sebarang markah. Potong Markah: Perkara yang perlu dielakkan semasa menulis karangan.

3. Guna isi yang berlainan: • susun isi secara berturutan • letak isi mengikut perenggan • memberi huraian yang tepat kepada isi. 4. TANDA MEMERIKSA isi ü salah guna perkataan _____________________ kesalahan struktur ayat /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ kesalahan ejaan / kesalahan ejaan yang berulang // tanda yang tertinggal / kesalahan imbuhan kesalahan tanda baca O isi yang tidak berkaitan ( ) Tips : Cara membilang perkataan Nama khas yang terdiri daripada beberapa patah perkataan dikira sebagai satu perkataan saja contoh 'Bahasa Melayu Tahun Enam' BAGAIMANA MENDAPAT MARKAH TINGGI ATAU GRED A DI DALAM PENULISAN KARANGAN BAHASA MELAYU? 1. • Kenal pasti format yang perlu digunakan. Susun ayat dengan kemas: • elak pengaruh struktur ayat percakapan daerah / dialek • guna ayat yang pendek tetapi lengkap • kebolehan menggunakan rangkai kata / ungkapan yang menarik 5. Baca semua soalan yang diberi: • Fahami arahan kehendak soalan. Penggunaan tanda baca pada tempat yang betul: . 2.• Potongan keseluruhan bagi tiap-tiap 5 aspek tatabahasa tidak lebih daripada 3 markah. • Karangan yang tidak terlalu panjang atau pendek mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. Penggunaan perkataan yang pelbagai: • ada menggunakan perkataan yang terkini • elak penggunaan perkataan sama yang berulang / kerap • penggunaan perkataan teknikal dengan tepat • elak perkataan dialek atau daerah yang tidak diterima. • sebaik-baiknya karangan mengandungi nilai-nilai murni.

Malah ada calon yang menulis sambil mengharapkan isi datang kemudian ( terlintas di fikiran ). Lebih malang lagi calon tidak menggunakan imbuhan langsung untuk karangannya. Malah ada calon menulis hanya satu perenggan untuk satu karangan! D. (contoh keretapi. sesetengah calon menghuraikan isi secara mendatar atau meleret-leret. Ramai yang tidak menggunakan imbuhan dengan betul. • Terdapat juga isi yang sama diulang. sepatutnya masalah kesalahan ejaan tidak lagi timbul. • Pada tahap Tahun 6 . Masih ada calon yang tidak dapat membezakan antara "pada" dengan "di". C. Pembahagian perenggan • Ada calon meletakkan beberapa isi dalam satu perenggan. Tidak merangka karangan • Ada calon yang terus menulis tanpa mencari isi terlebih dahulu. Mereka menulis karangan asalkan siap sahaja. Keadaan ini terjadi mungkin calon terburu-buru menyiapkan karangan. "dari" dengan "daripada". Hal ini berlaku kerana calon kurang membaca dan terhadnya pengetahuan. B. . Tulis mengikut ejaan yang betul: • elak mengikut sebutan dialek / daerah • elak menulis huruf yang mengelirukan / cermat dalam bentuk tulisan Tahukah kamu ? Hanya terdapat 29 perkataan sahaja menggunakan ejaan yang disatukan. jawatankuasa. Ini menyebabkan karangan tidak kemas dan bercelaru. penguasaan bahasa terkini amat penting bagi memastikan karangan mendapat ‘A’.• • gunakan tanda baca pada tempat yang diperlukan gunakan huruf kecil dan huruf besar pada tempatnya. Kesalahan tatabahasa • Calon perlu tahu . E. 6.awalan / akhiran / sisipan / apitan ( sekurangkurangnya 5 imbuhan yang berbagai jenis ) 7. Kesalahan memilih tajuk • Kesalahan memilih tajuk biasanya berlaku kerana calon tidak memahami apa yang dikehendaki oleh soalan. Dapat membezakan antara kata depan dan kata imbuhan: • dapat membezakan imbuhan an dan kan • guna imbuhan yang pelbagai . Kekurangan isi • Oleh sebab kekurangan isi. Ini menyebabkan sesuatu isi tidak dapat dihurai secara mendalam. "bila" dengan "apabila" dan pelbagai lagi. Calon yang tidak merangka bererti calon tersebut tidak menyusun isi. dan lain-lain ) PUNCA-PUNCA PENULISAN KARANGAN MENJADI LEMAH DAN DIPOTONG MARKAH A. Ini juga boleh menyebabkan terjadinya pengulangan isi yang sama. Ia juga menyebabkan susunan isi tidak berturutan.

hanya menjawab satu soalan sahaja dengan baik dan mendapat markah penuh. • BETUL: Kami akan tinggal selamadua minggu. • Tidak dapat mengenal pasti format yang diperlukan. • Terdapat kes calon yang cemerlang. dari SALAH: Kain BETUL: Kain Nota Cikgu Amiene baru baru Amiene Salah dan batik batik itu Menggunakan Perkataan daripada datang daripada Terengganu. • BETUL: Ujian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung selama satu jam. untuk orang. Ini menyebabkan tiada masa untuk menyemak kesalahan tatabahasa. • BETUL: Selepas mandi. itu daripada kakak. Kemudian Yusri pergi ke sekolah dengan menaiki basikal. • SALAH: Selepas mandi Yusri bersarapan. Penggunaan Perkataan Yang Berulang Dalam Suatu Ayat. selepas itu dia pergi ke sekolah pula dengan menaiki basikal. Malah nombor soalan pun tidak sempat ditulis. Rev: Perkataan digunakan untuk . Calon yang tidak peka akan terburu-buru menyiapkan karangan. • BETUL: Steve McNair menjerit meminta tolong. selepas itu dia memakai baju. • SALAH: Kami akan tinggal untuk dua minggu. G. • BETUL: Rihanna bercita-cita hendak menjadi doktor. Akibatnya beliau hanya mendapat 50 % ( ‘C’ ) sahaja. datang dari Terengganu. A. . • BETUL: Siti Nurhaliza belajar bersungguh-sungguh supaya lulus dalam ujian. supaya dan selama • SALAH: Jenna Bush pergi ke pasar untuk membeli sayur. • SALAH: Ujian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung untuksatu jam. • SALAH: Siti Nurhaliza belajar bersungguh-sungguh untuk lulus dalam ujian. Pengurusan masa memainkan peranan penting. • Masih ada yang menggunakan bahasa dialek daerah ( bahasa kampung / bahasa Kelantan / bahasa Utara / bahasa Jawa / bahasa Bugis / bahasa SMS ) Di bawah ini adalah contoh kesalahan tatabahasa dan pembetulannya. digunakan untuk tempat. • SALAH: Rihanna bercita-cita untuk menjadi doktor. • BETUL: Jenna Bush pergi ke pasar membeli sayur. Kesuntukan masa • Masa membina karangan sangat terhad. itu 'dari' Rev: Perkataan terima terima SALAH: Saya BETUL: Saya Nota Cikgu surat surat 'daripada' itu dari kakak. B.F. Yusri bersarapan dan memakai baju. • SALAH: Steve McNair menjerit untuk meminta tolong. Kesalahan lain • Tidak mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. Tetapi tidak menjawab satu soalan lagi.

semua dan para SALAH: Ramai murid-murid menonton pertandingan bola sepak itu. bila dan apabila • SALAH: Zainal pun bangun bila namanya dipanggil.adalah • • • • • • dan ialah BETUL: Adalahdengan hormatnya dimaklumkan …………. • • • • • • • • • • banyak. Kata ganti nama "ia" ialah untuk binatang. • SALAH: Mereka memberitahu yang tindakan itu tidak adil. sejak tadi asyik termenung. Ia dijaga dengan rapi oleh Sani. BETUL: Banyak pakaian terpakai dijual oleh Ali. BETUL: Tuduhan itu adalah fitnah belaka. SALAH: Guru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiahhadiahpemenang-pemenang. Ia memulas sejak malam tadi lagi. • SALAH: Bila dimarahi ayah. • BETUL: Hasri memberitahu bahawa dia tidak dapat hadir ke sekolah. kata ganti "dia" dan "ia" Nota : kata ganti "dia" ialah kata ganti nama untuk manusia sahaja. perlindungan dan pakaian. • SALAH: Pokok bunga itu tumbuh dengan subur. mana dan bagaimana . yang dan bahawa • SALAH: Hasri memberitahu yang dia tidak dapat hadir ke sekolah. SALAH: Para-para jemputan dipersilakan masuk ke dewan. • BETUL: Entah apa yang difikirkannya. • BETUL: Ambil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja ini. benda. • BETUL: Perut Rosli memulas sejak malam tadi lagi. adik menangis tersedu-sedu. kata ganti nama • SALAH: Ambil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja sini. • BETUL: Apabila dimarahi ayah. sejak tadi asyik termenung. • SALAH: Perut Rosli memulas. BETUL: Guru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiah pemenangpemenang. • BETUL: Zainal pun bangun apabila namanya dipanggil. perlindungan dan pakaian. BETUL: Para jemputan dipersilakan masuk ke dewan. apa. BETUL: Keperluan asas manusia ialah makanan. SALAH: Semua guru-guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan. • BETUL: Pokok bunga itu tumbuh dengan subur. adik menangis tersedu-sedu. Dia dijaga dengan rapi oleh Sani. • SALAH: Entah siapa yang difikirkannya. BETUL: Semua guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan. SALAH: Tuduhan itu fitnah belaka. SALAH: Denganhormatnya dimaklumkan ………………. pokok masalah dan sebagainya. SALAH: Banyak pakaian-pakaian terpakai dijual oleh Ali. ramai. SALAH: Keperluan asas manusia adalah makanan. BETUL: Ramai murid menonton pertandingan bola sepak itu. • BETUL: Mereka memberitahu bahawa tindakan itu tidak adil.

saya pergi ke sekolah. dram. piano dan. kantin. dan dram. • BETUL: Amran pulang ke rumah dengan bas sekolah. SALAH: Apakah nama kamu? BETUL: Siapakah nama kamu? Tanda baca Menggunakan tanda baca pada tempat yang salah • • SALAH: Rahman pandai bermain pelbagai alat muzik. gitar. SALAH: Mamat kelihatan muram ibunya meninggal dunia BETUL: Mamat kelihatan muram semenjak ibunya meninggal dunia. SALAH: Bila bangun tidur saya mandi dan makan pagi lepas itu pergi ke sekolah BETUL: Apabila bangun tidur saya mandi dan bersarapan. BETUL: Semua kuih di atas meja itu telah saya makan. BETUL: Saya tidak akan melupai peristiwa itu sampai bila-bila. Kesalahan Struktur Ayat (ayat bercelaru dan berbelit-belit) • • • • • • • • • • • • D. SALAH: Saya tidak akan melupai peristiwa itu sampai selama-lamanya. • BETUL: Apa katanya betul belaka. • SALAH: Amran pulang ke rumah dengan sebuah bas sekolah. BETUL: Rahman pandai bermain pelbagai alat muzik. Pada SALAH: Beri BETUL: Beri Nota Di SALAH: Di masa rehat BETUL: Pada masa rehat Nota Cikgu Amiene Cikgu Amiene dan surat surat Rev: Gunakan dan saya saya Rev: Perkataan ke ke 'pada' mewakili perkataan 'kepada' kepada ini pada Hasrul. BETUL: Adik berjalan dengan cepat kerana hendak mengikut emak ke pasar. masa. SALAH: Semua kuih di atas meja itu telah dimakan oleh saya. C. SALAH: Dengan cepat berjalan adik kerana mengikut emak hendak ke pasar.• SALAH: Baju apa yang kamu pakai ? • BETUL: Baju mana yang kamu pakai ? • SALAH: Mana katanya betul belaka. . • SALAH: Apa pendapat tuan mengenai soal itu ? • BETUL: Bagaimana pendapat tuan mengenai soal itu ? penjodoh bilangan • SALAH: Ibunya seorangyang baik hati. untuk orang. Kemudian. gitar. ini kepada Hasrul. • BETUL: Ibunya baik hati. pada kantin. piano.

Imbuhan dapat membezakan antara kata depan dengan. Lain-lain kesalahan • SALAH: Kejayaan Najib membanggakan dan mengembirakan ibu bapanya. jerit polis kepada perompak itu. • BETUL: Kejayaan Najib membangga dan menggembirakan ibu bapanya. Tidak • • • • Tidak • • • • SALAH: Siapakah pemenang dalam Pertandingan Syarahan anjuran berita harian itu? BETUL: Siapakah pemenang dalam pertandingan syarahan anjuran Berita Harian itu? SALAH: Jarak rumah saya dari Bandar Jerteh ialah 2. BETUL: Masakan ibu sungguh lazat. dapat membezakan imbuhan "an dan "kan" SALAH: Masakkan ibu sungguh lazat. • BETUL: "Jangan bergerak! Kalau bergerak kamu akan ditembak.5 Kilometer. Penggunaan huruf kecil / besar tidak pada tempat • • • • E. SALAH: Masukan buku ini ke dalam almari.5 kilometer. BETUL: Semua murid dikehendaki beratur di padang sebelum masuk ke dewan. BETUL: Jarak rumah saya dari bandar Jerteh ialah 2." jerit polis kepada perompak itu.tidak menggunakan tanda baca pada tempat yang betul • SALAH: Jangan bergerak Kalau bergerak kamu akan ditembak. BETUL: Masukkan buku ini ke dalam almari. • BETUL: Pasar Besar Jertih mempunyai tempat letak kereta yang selesa .imbuhan "di" dan "ke" SALAH: Masukkan buku ini didalam beg. BETUL: Masukkan buku ini ke dalam beg. SALAH: Semua murid di kehendaki beratur dipadang sebelum masuk ke dewan. • SALAH: Pasar Besar Jertih mempunyai tempat meletak kereta yang menyelesa.

menguji kefahaman anda mengenai tajuk karangan itu. menguji fikiran. Kita hendaklah menarik perhatiannya supaya ingin membaca karangan itu. menguji tentang sejauh mana pembacaan anda. Pengenalan Setiap karangan mestilah mempunyai pembukaan atau pengenalan. kemahiran dan keupayaan anda menarik minat pembaca. 2. Pembukaan karangan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam pada pemeriksa. menguji kebolehan. Selepas itu kita fikirkanlah pula tentang : a) Pengenalan b) Isi-isi dan c) Penutup A. 3. memadai tiga atau empat ayat. 4. pendapat. Isi yang lebih tidak mengapa tetapi mungkin menyebabkan kekurangan . Karangan perlu mempunyai empat isi. Oleh itu pastikanlah terlebih dahulu pembukaan karangan hendaklah bersih daripada kesalahan tatabahasa atau ejaan. dan idea-idea anda.Panduan Pemarkahan Ujian Penulisan UPSR TUJUAN ANDA MENGARANG 1. B. PANDUAN MENGARANG / MENULIS Sebelum membuat sesuatu karangan . Pengenalan ini dibuat secara ringkas dan am sahaja. Dalam pengenalan kita hendaklah memperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. kita hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak soalan karangan itu. Isi Isi hendaklah mengikut kehendak tajuk karangan itu.

Isi karangan hendaklah asli tidak ditiru bulat-bulat dari karangan lain. Jaga isinya supaya tidak terkeluar dari tajuk yang dikehendaki. mendengar sesuatu. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait di antara satu dengan lain. Ini kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid-murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. Tiap-tiap perenggan tidak semesti sama panjangnya. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. makalahmakalah. Tip : Antara kaedah mencari isi Kaedah I ( pertanyaan ) Kaedah II ( peta minda ) Apa ? Siapa ? Bila ? Mengapa ? Di mana ? Bagaimana ? C. satu perenggan kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. Dalam penutup . Untuk mendapat isi yang baik dan banyak. Catatkan setiap isi sebelum menulis. Penutuplah yang menjadi kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu karangan. buku-buku cerita.masa. Elakkan menyertakan isi yang bercangggah dengan tajuk. kita hendaklah banyak membaca suratkhabar. majalah-majalah. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perengga yang lain. rencana-rencana. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan. Jangan campur adukkan isi. Penutup Kalau pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti karangan tersebut maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. Isi yang utama didahulukan. Sebaik-baiknya satu isi. menyaksikan sendiri dan dari pengalaman sendiri.

Soalan 2 Sekolah anda telah mengadakan “Hari Sukan”. .Kamu mesti memilih soalan / tajuk yang benar-benar boleh dikuasai .digambarkan juga pendapat kita dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. & CARA-CARA MENGARANG / STRATEGI MENULIS 1. Komen : Tajuk karangan di atas adalah sama. manakala soalan 2 berfomat. Elakkan menamatkan karangan secara mengejut atau tergantung. ) Contoh : Perhatikan soalan di bawah ini. Oleh itu penutup juga adalah penting dalam tiap-tiap karangan. Tip : Adalah lebih baik jika adik semua mengariskan . Tuliskan laporan mengenainya untuk dimuatkan dalam majalah sekolah.Baca dan fahami setiap tajuk / soalan yang diberi. Sebelum menulis perkara yang dilakukan seperti di bawah : a. Memilih tajuk atau soalan 1 (a) atau 1 (b) dan soalan 2 . Tuliskan sebuah karangan mengenainya.Memahami benar-benar kata kunci atau kehendak soalan ( Kehendak soalan biasanya berada diakhir arahan seperti : ……………… Tuliskan laporan mengenai lawatan tersebut. Soalan satu merupakan karangan biasa . Soalan 1 Sekolah anda telah mengadakan “Hari Sukan”.Fahami bentuk soalan sama ada jenis berformat atau tidak berformat. . tetapi dari segi formatnya berbeza.

. Ini mengelakkan karangan daripada terpesong atau terkeluar daripada tajuk sebenar. struktur ayat yang salah dan aspek tatabahasa yang lain. .Pilih mana-mana kaedah yang mudah bagi anda mencari isi . Menyusun rangka karangan . kesalahan ejaan. . Menyemak karangan .baca berulang kali bagi memastikan ketepatan karangan . Menulis karangan .Semasa menulis karangan kamu mulakan dengan menulis pendahuluan terlebih dalu satu perenggan. b. ( Bahagian-bahagian karangan yang ideal ) Perenggan Pendahuluan Perenggan isi pertama Perenggan isi kedua Perenggan isi ketiga Perenggan isi keempat Perenggan Penutup Tip : Tulislah mengikut urutan rangka yang telah dibuat selain menjaga kekemasan tulisan.Senaraikan semua isi penting secara ringkas yang mungkin. penggunaan imbuhan. d.Isi penting jangan diulang-ulang c. . tanda baca.susun isi mengikut urutan kepentingannya.Setiap isi yang dihurai perlu ditulis dalam satu perenggan berserta dengan contohnya. .Setelah habis menulis karangan kamu perlu menyemak bagi memastikan jika ada tulisan anda yang kurang jelas.perkataan-perkataan yang menjadi kata kunci dalam soalan itu.Masukkan huraian serta contoh yang sesuai bagi setiap isi yang akan dihurai.

” Jawab saya. Tahukah kamu ? Bagaimana hendak menulis dialog dengan baik ? Di bawah ini adalah contoh yang baik untuk menulis dialog dalam karangan anda. .Jika masa telah melebihi 30 minit beralih kepada soalan yang kedua pula. Lihat contoh : Contoh A ( dicadangkan ) “Kamu baru pulang ?” “Baru sebentar tadi. 3. 4 atau 5 ayat sahaja bagi huraian satu isi. Adalah diingatkan jangan terlalu leka menjawab satu soalan. 4 minit mencari isi b. e. 2 minit menyemak semula karangan Jumlah = 30 minit 2. “Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya. Ini kerana adalah lebih baik menjawab dua soalan daripada menjawab satu soalan yang baik. Kamu mesti menepati masa yang ditetapkan. Ini kerana ayat yang panjang biasanya terdedah kepada kesalahan tatabahasa. Mulakan setiap dialog di baris baru. ringkas dan padat berbanding yang yang penjang. Biasakan diri kamu mengolah ayat daripada isi yang telah disenaraikan.” “Memang saya tertunggu-tunggu. Ini mengelakkan kekeliruan pemeriksa. lembut.kamu. Secara umum peruntukan masa untuk sebuah karangan a. 24 minit menulis karangan c.” luah Jamal . Satu perenggan biasanya mengandungi 3. Tip : Kamu digalakkan menulis ayat yang pendek .

Huraian isi perlu jelas dan tepat. . ( Setiap isi memerlukan HURAIAN. Pemberian Markah 1. • Gunakan ayat yang pendek dan bahasa yang mudah.” “Memang saya tertunggu-tunggu. • Karangan mestilah mempunyai pendahuluan. • Bagi karangan meminta fakta . KETERANGAN dan CONTOH yang sesuai. ) 2 markah X 4 isi yang lengkap = 8 markah 1 markah pendahuluan = 1 markah 1 markah penutup = 1 markah Soalan 1 = 25 markah Soalan 2 = 25 markah 50 markah.” Jawab saya. Contoh yang diberikan mestilah bersesuaian dengan isi atau tema yang hendak ditulis. kemudian susun mengikut mana yang lebih penting.Contoh B ( mengelirukan ) “Kamu baru pulang ?” “Baru sebentar tadi. • Catatkan apa sahaja isi-isi yang terlintas di fikiran. & PEMARKAHAN PENULISAN A. isi-isi dan penutup.” luah Jamal . lembut. Penilaian aspek isi ( 10 markah ) Isi mestilah terdiri daripada 4 atau 5 isi penting. sekurang-kurangnya mempunyai empat isi ( seelok-eloknya cari lima isi ) dan setiap perenggan mengandungi satu isi. “Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya. • Tuliskan karangan berdasarkan rangka yang kamu sediakan. & PETUA BILA MENULIS KARANGAN • Perlu memahami betul-betul kehendak soalan.

Ini bermakna walau baik sekali pun karangan tersebut . ( ukuran nilai ialah yang berteraskan budaya Melayu / Islam ) . Tanda baca = 3 markah e. 7. Jadi jumlah markah keseluruhannya ialah 15 (bahasa) + 10 (isi) = 25 markah untuk satu soalan 4. Adik-adik mesti menjawab kedua-dua soalan untuk lulus dengan gred yang baik. markah yang diberi tidak melebihi 5 markah daripada 25 markah. Isi yang berunsur nagetif tidak akan diberi markah. markah tertinggi hanyalah 5 markah sahaja. 5. Perbendaharaan kata = 3 markah b. Ejaan = 3 markah Jumlah 15 markah 3. 6. teratur serta senang dibaca juga mempengaruhi markah. Pembahagian markah adalah sama banyak bagi kedua-dua soalan tersebut. Penilaian aspek Bahasa ( 15 markah ) Aspek bahasa terbahagi a. jika terpesong.Jumlah keseluruhan = 50 X 2 = 100 markah Jumlah = 10 marlah 2. * Peringatan Karangan yang terpesong. Penulisan yang kemas. Markah penuh diberi untuk satu-satu isi yang dapat disampaikan dengan baik iaitu pengolahannya menarik dan sangat berkesan. Imbuhan = 3 markah d. Struktur ayat = 3 markah c. bersih. ½ markah pula untuk satu-satu isi yang pengolahannya lemah. 1 markah diberi untuk satu-satu isi yang pengolahannya kurang menarik. 8.

Kata aluan dan ucap terima kasih bagi karangan berbentuk surat kiriman dan ucapan adalah dikira sebagai format.61 hingga 70 patah ( tolak 1 markah ) 2.41 hingga 50 patah ( tolak 3 markah ) . Bagi setiap satu kesalahan .imbuhan tolak ½ markah . Bilangan perkataan tidak mencukupi . Potong Markah 1.51 hingga 60 patah ( tolak 2 markah ) .ejaan tolak ½ markah 3.format . Format Isi 10 B a perbendaharaan kata b struktur ayat c imbuhan d tanda baca e ejaan 3 3 3 3 3 Jumlah Tolak bilangan perkataan .markah yang diperolehi tidak melebihi 10 markah 4. Karangan yang terpesong langsung .Tahukah kamu ? Ada markah tambahan (bonus) diberikan untuk karangan yang mempunyai susunan isi dan jalinan idea yang baik. B.kurang daripada 40 perkataan ( markah penuh tidak melebihi 10 ) .tanda baca tolak ½ markah .

Potongan keseluruhan bagi tiap-tiap 5 aspek tatabahasa tidak lebih daripada 3 markah. Tiada potongan bagi kesalahan ejaan yang berulang. tiada alamat tolak 1 tiada nama pengirim tolak 1 tiada tanda tangan tolak 1 tiada tarikh tolak ½ tiada kata panggilan hormat tolak 1 tiada ucapan terima kasih tolak 1 Salah letak format tolak ½ tiada tajuk bagi surat rasmi tolak ½ Tahukah kamu ?: Kesalahan yang melebihi enam (6) kali bermakna anda tidak mendapat sebarang markah (0) bagi setiap satu aspek tatabahasa.. & TANDA MEMERIKSA  isi salah guna perkataan _____________________ kesalahan struktur ayat /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ kesalahan ejaan / .salah format tolak 3 markah daripada jumlah markah yang diperolehi untuk soalan itu.tiada perenggan 25 -3 -3 -2 Jumlah keseluruhan 17 . (markah keseluruhan) Contoh pemotongan markah surat kiriman .

Þ Karangan yang tidak terlalu panjang atau pendek mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. Sekolah Kebangsaan Darau & BAGAIMANA MENDAPAT MARKAH TINGGI (‘A’) ? 1. Proton Saga. Guna isi yang berlainan Þ susun isi secara berturutan Þ letak isi mengikut perenggan Þ memberi huraian yang tepat kepada isi. 2. Þ sebaik-baiknya karangan mengandungi nilai-nilai murni. Baca semua soalan yang diberi Þ Fahami arahan kehendak soalan. 3.kesalahan ejaan yang berulang // tanda yang tertinggal / kesalahan imbuhan kesalahan tanda baca O isi yang tidak berkaitan ( ) Tip : Cara membilang perkataan Nama khas yang terdiri daripada beberapa patah perkataan dikira sebagai satu perkataaan saja contoh Bahasa Melayu Tahun Enam . Þ Kenal pasti format yang perlu digunakan. penggunaan perkataan yang pelbagai Þ ada menggunakan perkataan yang terkini Þ elak penggunaan perkataan sama yang berulang / kerap .

susun ayat dengan kemas Þ elak pengaruh struktur ayat percakapan daerah / dialek Þ guna ayat yang pendek tetapi lengkap Þ kebolehan menggunakan rangkai kata / ungkapan yang menarik Þ gaya bahasa karangan hendaklah sesuai dengan bentuk serta jenis karangannya. dapat membezakan antara kata depan dan kata imbuhan Þ dapat membezakan imbuhan an dan kan Þ guna imbuhan yang pelbagai . Gaya bahasa sesuatu karangan adalah berbeza dengan gaya bahasa karangan jenis lain. tulis mengikut ejaan yang betul Þ elak mengikut sebutan dialek / daerah Þ elak menulis huruf yang mengelirukan / cermat dalam bentuk tulisan Tahukah kamu ? Hanya terdapat 29 perkataan sahaja menggunakan ejaan yang disatukan.Þ penggunaan perkataan teknikal dengan tepat Þ elak perkataan dialek atau daerah yang tidak diterima.( contoh keretapi. jawatankuasa. 6. penggunaan tanda baca pada tempat yang betul Þ gunakan tanda baca pada tempat yang diperlukan Þ gunakan huruf kecil dan huruf besar pada tempatnya. 4.awalan / akhiran / sisipan / apitan ( sekurang-kurangnya 5 imbuhan yang berbagai jenis ) 7. 5. dan lainlain lagi ) & KELEMAHAN KARANGAN A] Kesalahan memilih tajuk .

Calon yang tidak merangka bererti calon tersebut tidak menyusun isi. sesetengah calon menghuraikan isi secara mendatar atau meleret-leret. Malah ada calon menulis hanya satu perenggan untuk satu karangan ! D] Tidak merangka karangan • Ada calon yang terus menulis tanpa mencari isi terlebih dahulu. B] Kekurangan isi • Oleh sebab kekurangan isi. • Terdapat juga isi yang sama diulang.• Kesalahan memilih tajuk biasanya berlaku kerana calon tidak memahami apa yang dikehendaki oleh soalan. Ini menyebabkan sesuatu isi tidak dapat dihurai secara mendalam. Ini menyebabkan karangan tidak kemas dan bercelaru. “dari” dengan “daripada”. Ini juga boleh menyebabkan terjadinya pengulangan isi yang sama. Keadaan ini terjadi mungkin calon terburu-buru menyiapkan karangan. Mereka menulis karangan asalkan siap sahaja. “bila” dengan “apabila” dan pelbagai lagi (akan dibincangkan selepas ini ). sepatutnya masalah kesalahan ejaan tidak lagi timbul. Ramai yang tidak . penguasaan bahasa terkini amat penting bagi memastikan karangan mendapat ‘A’. Malah ada calon yang menulis sambil mengharapkan isi datang kemudian ( terlintas di fikiran ). Ia juga menyebabkan susunan isi tidak berturutan. Masih ada calon yang tidak dapat membezakan antara “pada” dengan “di”. C] Pembahagian perenggan • Ada calon meletakkan beberapa isi dalam satu perenggan. E] Kesalahan tatabahasa • Calon perlu tahu . Hal ini berlaku kerana calon kurang membaca dan terhadnya pengetahuan. • Pada tahap Tahun 6 .

• Tidak dapat mengenal pasti format yang diperlukan. hanya menjawab satu soalan sahaja dengan baik dan mendapat markah penuh. Malah nombor soalan pun tidak sempat ditulis. G] Kesalahan lain • Tidak mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. Lebih malang lagi calon tidak menggunakan imbuhan langsung untuk karangannya. Salah Menggunakan Perkataan .menggunakan imbuhan dengan betul. Yusri bersarapan dan memakai baju. • Masih ada yang menggunakan bahasa dialek daerah ( bahasa kampung / bahasa Kelantan ) Di bawah ini adalah contoh kesalahan tatabahasa. Calon yang tidak peka akan terburu-buru menyiapkan karangan. Pengurusan masa memainkan peranan penting. R( Selepas mandi . Akibatnya beliau hanya mendapat 50 % ( ‘C’ ) sahaja. • Terdapat satu kes calon yang cemerlang. selepas itu dia pergi ke sekolah pula dengan menaiki basikal. Kemudian Yusri pergi ke sekolah dengan menaiki basikal. Ayat di dalam kurungan adalah pembetulannya. Tetapi tidak menjawab satu soalan lagi. selepas itu dia memakai baju . Ini menyebabkan tiada masa untuk menyemak kesalahan tatabahasa. ÖSelepas mandi Yusri bersarapan . Penggunaan Perkataan Yang Berulang Dalam Suatu Ayat. ) B. A. F] Kesuntukan masa • Masa membina karangan sangat terhad.

) untuk .dari dan daripada ÖKain batik itu datang daripada Terengganu.) ÖAhmad menjerit untuk meminta tolong. R( Aminah belajar bersungguh-sungguh supaya lulus dalam ujian. ) . R( Saya baru terima surat itu daripada kakak. R( Ujian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung selama satu jam.) ÖSaya baru terima surat itu dari kakak.) ÖAminah belajar bersungguh-sungguh untuk lulus dalam ujian. R( Ahmad menjerit meminta tolong. supaya dan selama ÖCikgu Zaidi pergi ke pasar untuk membeli sayur.) ÖKami akan tinggal untuk dua minggu. R( Kain batik itu datang dari Terengganu.) adalah dan ialah ÖAdalah dengan hormatnya dimaklumkan ………… R( Dengan hormatnya dimaklumkan ………………. R( Cikgu Zaidi pergi ke pasar membeli sayur. R( Saya bercita-cita hendak menjadi doktor.) ÖUjian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung untuk satu jam. R( Kami akan tinggal selama dua minggu.) ÖSaya bercita-cita untuk menjadi doktor.

) ÖGuru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiah-hadiah pemenang-pemenang.) bila dan apabila ÖZainal pun bangun bila namanya dipanggil. perlindungan dan pakaian. R( Para jemputan dipersilakan masuk ke dewan. R( Semua guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan. R( Ramai murid menonton pertandingan bola sepak itu.) ÖBanyak pakaian-pakaian terpakai dijual oleh Ali. R( Tuduhan itu fitnah belaka.) ÖKeperluan asas manusia adalah makanan.) ÖPara-para jemputan dipersilakan masuk ke dewan. R( Keperluan asas manusia ialah makanan.ÖTuduhan itu adalah fitnah belaka. perlindungan dan pakaian. R( Apabila dimarahi ayah.) ÖBila dimarahi ayah. adik menangis tersedu-sedu. R( Banyak pakaian terpakai dijual oleh Ali. R( Guru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiah pemenang-pemenang. banyak. semua dan para ÖRamai murid-murid menonton pertandingan bola sepak itu. R( Zainal pun bangun apabila namanya dipanggil.) . adik menangis tersedu-sedu.) ramai.) ÖSemua guru-guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan.

mana dan bagaimana . benda. R( Hasri memberitahu bahawa dia tidak dapat hadir ke sekolah. R( Entah apa yang difikirkannya. ÖMereka memberitahu yang tindakan itu tidakadil.) apa. R( Pokok bunga itu tumbuh dengan subur. Ia dijaga dengan rapi oleh Sani.yang dan bahawa ÖHasri memberitahu yang dia tidak dapat hadir ke sekolah.) kata ganti nama ÖAmbil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja sini. Ia memulas sejak malam tadi lagi.) ÖPerut Rosli memulas. Kata ganti nama “ia” ialah untuk binatang. sejak tadi asyik termenung. ÖPokok bunga itu tumbuh dengan subur. Dia dijaga dengan rapi oleh Sani. pokok masalah dan sebagainya. R( Ambil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja ini. R( Perut Rosli memulas sejak malam tadi lagi. R( Mereka memberitahu bahawa tindakan itu tidak adil. sejak tadi asyik termenung.) kata ganti “dia” dan “ia” nota : kata ganti “dia” ialah kata ganti nama untuk manusia sahaja. ) ÖEntah siapa yang difikirkannya.

) ÖApa pendapat tuan mengenai soal itu ? R( Bagaimana pendapat tuan mengenai soal itu ? ) penjodoh bilangan ÖIbunya seorang yang baik hati. R( Amran pulang ke rumah dengan bas sekolah.) ÖSemua kuih di atas meja itu telah dimakan oleh saya.) C.) .) ÖDi masa rehat saya ke kantin. R( Pada masa rehat saya ke kantin.ÖBaju apa yang kamu pakai ? R( Baju mana yang kamu pakai ? ) ÖMana katanya betul belaka. R( Beri surat ini kepada Hasrul.) Di dan pada Di dan pada ÖBeri surat ini pada Hasrul. R( Adik berjalan dengan cepat kerana hendak mengikut emak ke pasar. R( Ibunya baik hati. R( Apa katanya betul belaka.) ÖAmran pulang ke rumah dengan sebuah bas sekolah. R( Semua kuih di atas meja itu telah saya makan. Kesalahan Struktur Ayat (ayat bercelaru dan berbelitbelit) ÖDengan cepat berjalan adik kerana mengikut emak hendak ke pasar.

Kemudian.) Penggunaan huruf kecil / besar tidak pada tempat Ö Siapakah pemenang dalam Pertandingan Syarahan anjuran berita harian . drum.) ÖMamat kelihatan muram ibunya meninggal dunia R( Mamat kelihatan muram semenjak ibunya meninggal dunia. piano .ÖBila bangun tidur saya mandi dan makan pagi lepas itu pergi ke sekolah R( Apabila bangun tidur saya mandi dan bersarapan. Tanda baca menggunakan tanda baca pada tempat yang salah ÖRahman pandai bermain pelbagai alat muzik . R( Rahman pandai bermain pelbagai alat muzik . gitar .jerit polis kepada perompak itu. dan drum.jerit polis kepada perompak itu. gitar . piano dan . saya pergi ke sekolah.) tidak menggunakan tanda baca pada tempat yang betul ÖJangan bergerak Kalau bergerak kamu akan ditembak .) ÖSaya tidak akan melupai peristiwa itu sampai selamalamanya. R( Saya tidak akan melupai peristiwa itu sampai bila-bila. R( “Jangan bergerak ! Kalau bergerak kamu akan ditembak.) ÖApakah nama kamu ? R( Siapakah nama kamu ? ) D.” .

5 Kilometer. Imbuhan Tidak dapat membezakan antara kata depan dengan. R( Jarak rumah saya dari bandar Jerteh ialah 2. R( Masakan ibu sungguh lazat. R( Semua murid dikehendaki beratur di padang sebelum masuk ke dewan.imbuhan “di” dan “ke” ÖMasukkan buku ini didalam beg.itu ? R ( Siapakah pemenang dalam pertandingan syarahan anjuran Berita Harian itu ? ) ÖJarak rumah saya dari Bandar Jerteh ialah 2. R( Kejayaan Najib membangga dan mengembirakan ibu bapanya. R( Masukkan buku ini ke dalam beg.) .) Lain-lain kesalahan ÖKejayaan Najib membanggakan dan mengembirakan ibu bapanya.) E.) ÖMasukan buku ini ke dalam almari.) Tidak dapat membezakan imbuhan “an” dan “kan” ÖMasakkan ibu sungguh lazat. R( Masukkan buku ini ke dalam almari.) ÖSemua murid di kehendaki beratur dipadang sebelum masuk ke dewan.5 kilometer.

suratmu. hatiku. R ( Pasar Besar Jertih mempunyai tempat letak kereta yang selesa. di pantai. hatimu dan sebagainya. Menulis imbuhan ‘di’ ada caranya. ditendang Jika ‘di’ menunjukkan tempat dan masa ‘di’ ditulis berjauhan contoh . Contoh .) Tahukah Kamu ? ‘mu’ dan ‘ku’ ditulis rapat dengan perkataan di hadapannya. dimakan. Jika perbuatan ‘ di’ ditulis dekat contoh . dijamah. tuanku. wangku. di sana Dicatat oleh taharmok di 9:44 AM .Ö Pasar Besar Jertih mempunyai tempat meletak kereta yang menyelesa. di Jerteh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful