PEMARKAHAN KARANGAN UMUM DAN KARANGAN UPSR

Oleh Mohd. Isa bin Abd. Razak PENGENALAN

Soalan subjektif, khususnya karangan, boleh menjadi alat pengukuran yang
berkesan jika dilengkapkan dengan peraturan memberi markah (PMM) yang sesuai, diperiksa oleh pemeriksa yang cekap dan ada penyelarasan antara pemeriksa-pemeriksa. PMM, kecekapan pemeriksa dan penyelarasan pemeriksaan adalah perkara mesti jika ujian itu ialah ujian pencapaian dan pemeriksanya lebih daripada seorang. Keperluan PMM pula tetap menjadi perkara mesti bagi soalan esei walaupun pemeriksanya hanya seorang. Berbagai-bagai faktor di luar dan di dalam diri si pemeriksa itu sentiasa sahaja mempengaruhi kebolehpercayaan pemarkahannya. Kertas ini membincangkan secara ringkas PMM bagi karangan. Tumpuan perbincangan ialah pada aspek amali pemarkahan karangan. Beberapa contoh PMM karangan dikemukakan. Pemarkahan karangan peringkat sekolah rendah diberi perhatian istimewa dengan harapan kecemerlangan pendidikan bahasa kita semerbak sejak peringkat sekolah rendah lagi. Bagaimanapun, contoh-contoh PMM yang dikemukakan di sini tidak semestinya sama dengan PMM dalam ujian sebenar. Sebagai melengkapkan kertas ini, dibincangkan juga teknik memarkah, penyelarasan dan beberapa isu yang berkaitan dengan pemeriksaan karangan. PERATURAN MEMBERI MARKAH Sebelum memeriksa karangan, kita perlu menyediakan PMM. Bagi ujian sumatif seperti Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR), PMM telah disediakan oleh pihak yang bertanggungjawab. Amnya, ada dua teknik membina PMM iaitu teknik global (impresif, holistik, tanggapan) dan teknik analisis (perincian) (Abdul Aziz (1993: 155). Pemarkahan global boleh digabungkan dengan pemarkahan analisis, dan boleh dinamakan teknik eklektik. Teknik Global Global atau holistik bermaksud menyeluruh. Rasional teknik ini ialah keseluruhan lebih penting daripada bahagian. Berasaskan rasional ini, pemeriksa melakukan penilaian secara keseluruhan terhadap sesuatu karangan. Karangan itu dibaca sekali lalu untuk menganggarkan prestasi calon berasaskan sesuatu skala seperti gred A hingga E. Pemeriksa meletakkan nilainya sendiri terhadap karangan itu. Katakan pemeriksa memberi gred B. Karangan itu dibaca sekali lagi untuk mengenal pasti kekuatan-kekuatan dan kesilapan-kesilapannya pula. Sesudah itu dimuktamadkanlah markahnya. Cara ini amat subjektif, memerlukan pemeriksa yang cukup mahir dan berkebolehan membaca secara kritikal. Amat subjektif bermakna kebolehpercayaan pemarkahan amat rendah. Bagaimanapun, kebolehpercayaan pemarkahan pemeriksa itu dapat ditinggikan sedikit melalui penyelarasan antara para pemeriksa dan penyediaan model jawapan untuk rujukan bersama.

Satu lagi teknik global dilakukan melalui perbandingan. Dengan teknik ini pemeriksa membaca karangan berkenaan sekali lalu dan menyusunnya mengikut kualiti. Karangan terbaik diletakkan di atas dan yang paling lemah diletakkan di bawah sekali. Kesemua karangan itu dibaca sekali lagi untuk memastikan kedudukannya. Kemudian ditentukan peratus A, B, C dan seterusnya. Teknik bandingan ini sesuai untuk memarkah esei panjang seperti kerja projek. Teknik ini juga sesuai untuk memilih esei, cerpen, sajak, novel dan lain-lain bagi sesuatu peraduan, terutamanya pada peringkat saringan. Satu contoh PMM teknik global diberi dalam Lampiran A. Teknik Analisis Markah diberi berdasarkan kriteria tertentu. Sekiranya jawapan calon mempunyai banyak unsur yang dinyatakan dalam kriteria itu, maka tinggilah markahnya. Pemarkahannya sistematik dan kebolehpercayaannya tinggi. Pemeriksa pula tidak semestinya pakar dalam bidang berkenaan. Teknik pemarkahan ini sesuai untuk ujian pencapaian dan boleh juga digunakan untuk ujian formatif kerana ia boleh digunakan untuk tujuan diagnostik dan memberi maklumat kembali kepada pelajar dan pengajar. (a) Perincian Aspek Karangan Biasa Teknik ini digunakan untuk memarkah karangan berdasarkan peruntukan markah tertentu. Bagi karangan Bahasa Melayu, pembahagian markah mungkin seperti di bawah. Isi = 30% Bahasa = 40% Gaya dan Olahan = 30% Jumlah = 100% Bagi isi, tetapkan jumlah isi dan gunakan skala global 10 mata atau teknik analisis. Jika skala global 10 mata dipilih, kriterianya hendaklah berkaitan dengan isi. Jika teknik analisis digunakan, butirkan pembahagian markah dan sertakan contoh-contoh isi. Bagi aspek bahasa, gunakan sistem tolak iaitu tolak satu markah bagi setiap kesalahan bahasa seperti struktur frasa, struktur ayat, penggunaan kata, ejaan dan sebagainya. Bagi gaya dan pengolahan, gunakan skala global 10 mata. (Lihat Lampiran C.) Sebenarnya teknik analisis ini boleh dinamakan teknik gabungan kerana jelas dicampurkan unsur global dengan unsur analisis. Teknik ini amat sesuai digunakan untuk menguji kemahiran bahasa kerana 70% daripada markah diperuntukkan bagi aspek-aspek bahasa dan penglahirannya. Teknik ini juga amat berguna untuk tujuan menganalisis kesilapan. Lazimnya, isi diberi pemberatan separuh atau lebih daripada separuh. Kelaziman itu sesuai untuk memarkah esei pengajian tinggi seperti mata pelajaran Pengajian Am, Sijil Tinggi Persekolahan dan tugasan-tugasan tertentu bagi Sijil Perguruan Malaysia. (b) Perincian Aspek Karangan Berformat PMM analisis karangan berformat selalunya lebih terperinci. Katakan kita telah meyediakan soalan berbentuk wawancara. Markah penuh bagi soalan itu ialah 15. Kita boleh menggunakan nisbah 2:2:1 bagi aspek bahasa, isi dan format. Dengan

kata lain bahasa diperuntukkan enam markah, isi diperuntukkan enam markah dan format diperuntukkan tiga markah. Perincian Markah Bahasa Laras dan gaya 2 markah Tanda baca 1 markah Ayat, ejaan dll. 3 markah Perincian Markah Isi Dalam pendahuluan 1 markah Dalam susulan 4 markah Dalam penutup 1 markah Perincian Markah Format Nama penyoal ½ markah Nama tetamu ½ markah Tajuk ½ markah Pendahuluan ½ markah Pemerengganan ½ markah Penutup ½ markah TEKNIK MEMARKAH Katakanlah kita akan memarkah sebuah karangan. Pemarkahan boleh dilakukan berdasarkan susunan kertas iaitu kita periksa jawapan calon A, diikuti dengan calon B dan seterusnya. Pemarkahan boleh juga dilakukan berdasarkan tajuk karangan. Misalnya, mula-mula kita periksa semua karangan "Cita-cita Saya". kemudian kita periksa pula karangan "Faedah Membaca", dan seterusnya tanpa mengikut susunan kertas ujian. Kedua-dua cara ini boleh digunakan. Jika kertas yang hendak diperiksa itu banyak, cara kedua lebih berkesan kerana pemeriksa dapat menumpukan fikirannya kepada isi tajuk berkenaan. Jika kertas itu mengandungi lebih daripada satu soalan karangan, cara kedua perlu diutamakan kerana dengan cara ini fikiran kita tidak disela oleh pelbagai isi karangan yang lain; apa lagi jika skema pemarkahannya berbeza-beza. Mokhtar (1995: 110) menyatakan, cara ini boleh menghindarkan pemeriksa daripada dipengaruhi oleh soalan sebelumnya ketika memeriksa butiran seterusnya. Bagi ujian formatif, elok diwujudkan kebiasaan merahsiakan nama calon seperti yang dilakukan dalam peperiksaan awam. Dengan cara ini kita dapat mengurangkan kesan emosi yang dinamakan kesan halo. Bagi ujian formatif juga, skema pemarkahan sepatutnya diberitahu kepada pelajar.

PENYELARASAN Dalam peperiksaan awam, penyelarasan pemarkahan item esei memang sentiasa dilakukan. Amalan ini elok dilaksanakan di sekolah bagi kedua-dua jenis ujian, sumatif dan formatif, jika pemeriksanya lebih daripada seorang. Penggubalan kertas soalan bagi ujian semester dan tahunan yang dipusatkan dalam sesuatu mukim atau daerah sangat digalakkan. Usaha ini perlu disempurnakan dengan penyelarasan pemarkahan. Penyelarasan boleh meninggikan kebolehpercayaan pemarkahan. Mereka yang menghadiri mesyuarat penyelarasan memeriksa sampelan jawapan calon. Kemudian, dibincangkan sebab-sebab markah yang diberi itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Melalui perbincangan, pemeriksaan semula, perubahan terhadap skema dan sebagainya, perbezaan markah di antara pemeriksa-pemeriksa itu boleh diminimumkan. Lazimnya penyesuaian atau moderasi markah dilakukan dalam penyelarasan apabila selisih markah antara pemeriksa melebihi 5%. PEMARKAHAN KARANGAN UPSR ertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR mengandungi dua soalan yang dinamakan Soalan 1 dan Soalan 2. Calon dikehendaki menjawab kedua-dua soalan. Bagi Soalan 1, calon boleh memilih sama ada Soalan 1 (a) atau Soalan 1 (b). Bagi Soalan 2, calon tidak diberi pilihan. Pemarkahan yang sesuai bagi kertas ini ialah teknik analisis. Jika markah penuh 50, markah bagi setiap soalan ialah 25 markah. Oleh sebab Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah menekankan kemahiran berbahasa, nisbah markah bahasa wajar melebihi markah isi. Pecahannya ialah 15 markah bagi bahasa dan 10 markah bagi isi Perincian markah bahasa di bawah ini lazimnya digunakan. (a) Perbendaharaan kata 3 markah (b) Struktur ayat 3 markah (c) Penggunaan imbuhan 3 markah (d) Penggunaan tanda baca 3 markah (e) Ejaan 3 markah Bagi komponen perbendaharaan kata dan struktur ayat, markah boleh diberi secara global. Markah penuh diberi jika calon berjaya memperlihatkan keluasan penggunaan perbendaharaan kata dan menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat. Bagi komponen-komponen yang lain, sistem pemotongan markah boleh digunakan. Potong setengah markah bagi setiap kesalahan penggunaan imbuhan, penggunaan tanda baca, dan ejaan. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang. Ini bermakna calon boleh kehilangan sembilan daripada 15 markah bahasa. Markah isi pula boleh diagihkan seperti di bawah: Pendahuluan 1 markah 4 isi x 2 markah 8 markah

PMM yang baik lazimnya menyatakan bahawa pemeriksa boleh mempertimbangkan markah yang sesuai bagi isi yang berkaitan dengan soalan walaupun isi-isi itu tidak tercatat dalam PMM. 1992: Soalan 1 (a) Empat cara menggunakan masa dengan sebaik-baiknya. 1997: Soalan 1 (a) Empat cara mengenang jasa ibu bapa. Bagi soalan yang memerlukan format. calon mesti menulis karangan dalam format yang dikehendaki. 1994: Soalan 1 (a) Empat cara menjaga kesihatan badan. Soalan 1 (b) Empat cara kita boleh menggembirakan ibu bapa. Menambah pengalaman melalui cerita benar atau pengembaraan. 2. Soalan 1 (b) Empat faedah membaca. Meluaskan pengetahuan yang dipelajari dalam bilik darjah. Isi (2 markah x 4 isi) 1. 4. Di bawah ini diberikan beberapa contoh umum berdasarkan soalan UPSR yang sebenar. Penutup (1 markah) Tabiat membaca perlu dipupuk sejak kecil lagi. Menambah perbendaharaan kata. Soalan 1 (b) Empat gambaran Hari Kebangsaan yang telah disaksikan. PMM yang baik juga disertai contoh rangka jawapan. Mendapat keseronokan atau kepuasan melalui cerita-cerita rekaan.Penutup 1 markah Agihan markah isi ini boleh digunakan untuk kesemua soalan. Soalan 1 (b) Empat cara menggunakan wang. . 1993: Soalan 1 (a) Empat episod peristiwa yang tidak dapat dilupakan. Soalan 1 (b) Empat faedah bersukan. jika saya ada banyak wang. 1995: Soalan 1 (a) Empat episod cerita aneh. 1996: Soalan 1 (a) Empat cara menjaga kebersihan diri dan kawasan tempat tinggal. Pembahagian markah isi tidaklah terlalu rigid. 3. Di bawah ini diberikan satu contoh rangka jawapan bagiSoalan 1 (b) tahun 1996: Pendahuluan (1 markah) Amalan membaca sangat bermanfaat kepada manusia. Pemeriksa boleh memotong sehingga tiga markah daripada keseluruhan markah yang diperoleh bagi item yang berkenaan. Soalan 1 (b) Empat kepentingan kerjasama di kalangan murid.

pemeriksa tidak perlu menilai bahagian yang melebihi had maksimum itu. tolak satu markah. Pemeriksa perlu membaca karangan itu sekali lalu terlebih dahulu untuk mendapatkan kesan dan menentukan jumlah perkataan yang digunakan oleh calon. Namun demikian.75 patah perkataan: tolak satu markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. tuliskan markah yang telah dipertimbangkan itu pada sebelah kanan bahagian bawah karangan seperti dalam Rajah 2. khususnya penutup. Soalan 1 (b) jika tiada pendahuluan. calon dijangka akan kehilangan markah isi jika isinya. Apabila frasa tidak kurang daripada 80 patah perkataan digunakan. Ketika membaca. dan jika tiada penutup. Pemeriksaan secara analisis untuk karangan sekolah rendah sudah tentu memerlukan pemeriksa yang teliti. tolak satu markah. tolak satu markah.49 patah perkataan: tolak tiga markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. Lazimnya. Kemudian karangan itu dibaca sekali lagi untuk menimbangkan markahnya yang sebenar berdasarkan ketetapan cara pemberian markah. pemeriksa perlu menanda isi dan kesalahan-kesalahan seperti Rajah 1. 50 -.59 patah perkataan: tolak dua markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. iaitu tidak melebihi 120 patah perkataan. 40 -. had maksimumnya perkataan yang boleh digunakan oleh calon dicatatkan dalam arahan. Dengan kata lain. 39 patah perkataan ke bawah: peruntukan markah tidak boleh melebihi 10 daripada 25 markah. jika tiada kata penegasan di tengah karangan. PMM perlu memberikan garis panduan kepada pemeriksa jika calon melanggar had maksimum yang ditetapkan itu. Apabila penandaan telah selesai dilaksanakan. Sebelum tahun 1996. tolak tiga markah. Cadangan pemotongan markah bagi karangan yang pendek adalah seperti yang berikut: 60 -. terkandung dalam perkataan-perkataan yang melebihi had maksimum itu. Penggunaan perkataan melebihi had maksimum itu juga tidak membabitkan pemotongan markah. calon tidak diberi sebarang markah untuk perkara yang ditulis selepas had maksimum itu. Rajah 1: Penandaan Karangan Aspek Pecahan Markah .Perhatikan contoh penerangan tentang hal ini yang sesuai untuk PMM sekolah rendah: Soalan 1 (a) jika tidak ditulis dalam bentuk dialog. PMM perlu menerangkan sistem pemotongan markah jika calon menggunakan lebih daripada 80 patah perkataan. Mulai tahun 1996. Kertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR mensyaratkan calon menulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan.

Isi Bahasa (a) (b) (c) (d) (e) 8 3 2 3 2 18 0 -1 15 Jumlah . Markah muktamad hendaklah ditulis di penjuru sebelah kanan halaman pertama karangan calon. . Jika calon mendapat 85½ markah daripada 100. Penandaan kesilapan sangat penting bagi ujian sumatif. 1993: 278-279). semua kes gagal dan semua kes cemerlang mungkin juga akan disemak oleh ketua pemeriksa. Sampelan kes lulus biasa.Bilangan perkataan JUMLAH Rajah 2: Catatan Markah Biasa markah penuh yang diberi adalah dalam angka bulat. Dalam ujian sumatif lazimnya sampelan kertas yang telah diperiksa oleh pemeriksa akan disemak semula oleh ketua pasukan. Bagi kertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR. ½ markah bernilai 2%. Namun demikian. Penandaan kesilapan itu akan memudahkan ketua pasukan dan ketua pemeriksa melaksanakan tugas mereka. Bagi karangan yang terpesong. Pembulatan markah bagi kes ini kurang wajar. BEBERAPA ISU Penandaan Kesilapan Penandaan kesilapan boleh dilakukan berpandukan Rajah 1 atau cara-cara yang difikirkan sesuai (lihat Abdul Aziz Abdul Talib. apabila nilai ½ markah itu dari segi peratusnya begitu tinggi. pembulatan itu tentulah kurang wajar. peruntukan markah tidak boleh melebihi lima markah. markah itu boleh dibulatkan menjadi 86.Format .

butiran subjektif. (1986). . Peringkat tertinggi yang boleh diberi kes ini ialah peringkat D. mudah digubal. pemeriksa boleh secara bersahaja meluahkan rasa. Razak. jika masih terdengar rungutan daripada calon setelah segala usaha dilakukan sebaik mungkin. Teknik dan Contoh. Petaling Jaya: Longman. Pemeriksa boleh juga menggunakan tanda-tanda penyuntingan jika sasaran memahami tanda-tanda penyuntingan itu. (1988). (1995). Azman Wan Chik. khususnya latihan harian. Mahir Publications. Pemeriksa terdedah kepada tuduhan tidak adil jika gagal mengesan kesilapan calon atau menyalahkan sesuatu yang sememangnya sudah betul. Yang pertama ialah isi jawapan calon sangat tepat dan matang. Namun demikian. Dua Ekstrem Pemeriksa mungkin sukar membuat keputusan apabila bertemu dengan keadaan yang bertentangan. Abu Bakar Nordin. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Guru boleh menggunakannya untuk menganalisis kesilapan dan mengadakan tindakan susulan. Pengujian Bahasa: Kes Bahasa Melayu. Pelajar pula dapat mengetahui kelemahan mereka dan boleh berusaha membaiki kelemahan yang ditunjukkan itu. Abu Bakar Nordin (1986: 220) menyarankan pemeriksa melakukan tugasnya semasa fikiran tenteram dan di tempat yang sesuai. Mokhtar Ismail.Bagi ujian formatif. (1994). Yang kedua ialah isi jawapan calon terpesong terus. (1997). Peringkat tertinggi bagi kes ini ialah peringkat B. Maktab Perguruan Raja Melewar. (1993). "Soalan Subjektif: Teknik Penggubalan dan Skema Pemarkahan". Koleksi Kertas UPSR Bahasa Malaysia. Antara masalah bahasa yang lazim berlaku ialah kesilapan struktur frasa dan ayat. tetapi ada masalah dari segi bahasa. kurang keragaman susuk ayat dan kesilapan penggunaan tanda baca. Asas Penilaian Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. PENUTUP Berbanding dengan butiran berbilang pilihan. Penandaan kesilapan dan penyuntingan dengan menggunakan tanda-tanda penyuntingan sangat sesuai dilakukan di sekolah menengah dan peringkat pengajian tinggi bagi ujian-ujian formatif. tetapi prestasi bahasanya cemerlang. Penilaian di Bilik Darjah. Mohd. Namun demikian penyediaan PMM dan usaha memarkah butiran subjektif menuntut kesungguhan yang bukan kepalang. Kertas kerja. Edisi Kedua. Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip. khususnya karangan. kesilapan yang telah ditanda pada kertas jawapan boleh menjadi sumber maklumat yang sangat berguna untuk guru dan murid. Penguasaan yang mendalam terhadap subjek yang diperiksa juga sangat dituntut. "Memang sudah adat benda subjektif!" BIBLIOGRAFI Abdul Aziz Abdul Talib. Seremban. Isa Ab. Shah Alam: Mahir Publications Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pemeriksa mestilah melaksanakan tugasnya secara profesional dan bersungguhsungguh.

Mempunyai sekurang-kurangnya lima isi yang sesuai. Razak adalah Ketua Jabatan. peribahasa dan lainlain. Panjang karangan kira-kira 350 patah perkataan seperti yang ditetapkan itu adalah panduan sahaja. Pemberian Markah Setelah membaca karangan itu sekali lalu. Mohd. imbuhan. Isinya cukup dan berkembang. lengkap dengan contoh-contoh yang sesuai. Panduan Am Pemeriksa hendaklah membaca karangan itu sekali lalu untuk mendapatkan kesan dan menganggarkan peringkat karangan itu sambil memerhatikan perkara-perkara berikut: Bahasa dan Gaya. Jabatan Bahasa. Hujah-hujahnya sangat logik dan memperlihatkan ciri-ciri kematangan fikiran yang tinggi. Terdapat juga ciri-ciri kematangan fikiran dalam penulisannya. (1991). Keragaman susuk ayat kurang sedikit. Pengolahannya sangat menarik dan berkesan. Susuk ayat beragam dan penggunaan perbendaharaan katanya luas dan tepat. LAMPIRAN A TEKNIK GLOBAL Soalan 1: Karangan (100 markah) Calon dikehendaki memilih dan mengarang satu tajuk sahaja. Menggunakan bahasa yang betul. Bahasa lancar dan bersih daripada kesalahan tatabahasa: struktur ayat. Peringkat B (60--74 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih masih lagi tepat. lancar dan jelas. memperlihatkan kematangan fikiran. tetapkan peringkat yang sesuai berdasarkan peringkat-peringkat di bawah ini. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Perbendaharaan katanya sederhana. Isinya kurang: ada yang cocok. Bahasa memuaskan. mudah dan kurang tepat. Penilaian dan Pengujian Bahasa Malaysia. Penerapannya pada Peringkat Sekolah Rendah. Peringkat D (30--39 markah) . Ada kesalahan tatabahasa tetapi dapat dimaafkan. ada yang tidak sesuai. Isi dan Susunan. Ab.Raminah Haji Sabran. Sabah. perenggan. Isinya cukup dan pengolahannya agak menarik. tersusun dan baik penyampaiannya. Peringkat A (75--100 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih tepat. Pengolahannya kadang kala kabur. Isa b. Perbendaharaan katanya terhad. Maktab Perguruan Keningau. Tidak ada potongan markah bagi karangan yang kurang atau lebih daripada 350 perkataan. Peringkat C (40--59 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih kurang tepat. Gaya bahasanya sesuai dengan tajuk karangan. Tidak menunjukkan keanekaragaman susuk ayat. tanda baca.

calon dikehendaki menulis pro dan kontra. Potong setengah markah bagi tiap-tiap kesalahan ejaan. isi dan ejaan. Perbendaharaan katanya salah. Penguasaan bahasanya lemah. Isinya sipi. Isinya terpesong. buat garisan di bawah kesalahan itu. Sambil membaca itu. kurungkan perenggan atau ayat yang mengandungi kesalahan isi dengan kurungan. Kesimpulan Baca karangan itu sekali lagi dengan teliti untuk menimbangkan markah yang sebenar. Struktur ayat berkecamuk. LAMPIRAN B TEKNIK ANALISIS Karangan Berformat: Berita Format 4 markah Isi 6 markah Bahasa 5 markah Perincian Markah Format Tajuk berita ½ markah Nama penulis ½ markah Tempat berlaku ½ markah Tarikh ½ markah Pemerengganan 1 markah . Olahannya mengelirukan dan sukar difahami. Contoh: Keseluruhan 70 Tolak Ejaan -4 Jumlah 66 Bagi karangan yang berbentuk perbahasan. sesuaikan kriteria. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang. calon dikehendaki menulis kontra kepada tajuk itu. Bagi karangan yang berbentuk cerpen dan peribahasa pula. Pengolahan dan penyusunannya agak lemah dan tidak teratur. Tulis markah yang telah dipertimbangkan di sebelah kanan bahagian bawah karangan. Bagi kesalahan isi.Tajuk karangan kurang difahami. Terdapat kesilapan tatabahasa yang tidak boleh dimaafkan. Bagi kesalahan ayat. Perbendaharaan katanya tidak tepat. Susunan bahasanya membayangkan penguasaan bahasa yang kurang mantap. Bagi kesalahan tanda baca buat bulatan pada bahagian yang berkenaan. frasa dan perkataan. Untuk karangan yang berbentuk perbincangan. tandakan dengan satu palang / dan kesalahan ejaan yang sama tandakan dengan dua palang //. Potongan maksimum kesalahan ejaan ialah lima markah. Peringkat E (1--10 markah) Tajuk karangan tidak difahami langsung. tandakan kesalahan-kesalahan bahasa. Tajuk itu sendiri dianggap sebagai pro atau pencadang dalam karangan itu. Bagi kesalahan ejaan.

4 isi x 2½ markah = 10 markah. Isi = 10 markah Pengolahan = 10 markah Jumlah = 20 markah (a) Teknik Analisis untuk Isi Isi (10 markah). Beri markah penuh bagi isi yang tepat dan lengkap. 3 markah Jumlah 5 markah LAMPIRAN C TEKNIK EKLEKTIK Soalan 1: Karangan (20 markah) Calon dikehendaki menjawab satu soalan sahaja. Pemarkahan untuk semua jawapan adalah seperti yang berikut: Bacaan pertama untuk mengesan isi dan menggredkan pengolahan. Beri satu markah sahaja bagi isi yang kurang tepat atau kurang lengkap. ejaan dll. Jika isi melebihi empat. Di sini diturunkan contoh isi bagi satu soalan sahaja. Bacaan kali kedua untuk menandakan kesilapan dan memastikan markah pengolahan. Contoh isi: (Skema sebenar menyenaraikan isi bagi semua soalan. Dikehendaki sekurang-kurangnya empat isi.Penutup 1 markah Jumlah 4 markah Perincian Markah Isi Isi dalam intro 2 markah Isi dalam susulan 3 markah Isi dalam penutup 1 markah Jumlah 6 markah Perincian Markah Bahasa Laras dan gaya 1½ markah Tanda bacaan ½ markah Ayat. beri satu markah bonus asalkan tidak melebihi markah maksimum keseluruhan.) Soalan (a) Faktor sosial yang menentukan penggunaan kata ganti diri: .

. Peringkat D (3--4 markah) Tajuk esei kurang difahami. Keragaman susuk ayat kurang sedikit. Perbendaharaan katanya terhad. Penguasaan bahasanya lemah. Pengolahannya agak menarik. Bagi kesalahan ayat.Situasi formal dan tidak formal -Jawapan-jawapan lain yang sesuai (b) Teknik Global 10 Mata untuk Pengolahan Pengolahan (10 markah). tandakan dengan kurungan.Umur . Peringkat C (5--6 markah) Takrif terhadap tajuk esei kurang tepat. Susunan bahasanya membayangkan penguasaan bahasa yang kurang cekap. Bahasanya memuaskan. tandakan dengan dua garis miring ke kanan. Terdapat kesilapan tatabahasa yang tidak boleh dimaafkan. Tidak menunjukkan keanekaragaman susuk ayat. frasa dan perkataan: tandakan dengan garisan di bawah kesalahan berkenaan. Perbendaharaan katanya agak sederhana. Potongan maksimum kesalahan ejaan ialah dua markah. Bagi kesalahan ejaan: tandakan dengan satu garis miring ke kanan (back slash). Bagi kesalahan ejaan yang sama. Pengolahan dan penyusunannya agak lemah dan kurang teratur. Potong ½ markah bagi tiap-tiap kesalahan ejaan. Terdapat juga ciri-ciri kematangan fikiran dalam penulisannya. Pengolahannya kadang kala kabur. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang (dua palang). Susuk ayat beragam. Perbendaharaan katanya tidak tepat. mudah dan kurang tepat. Perbendaharaan katanya salah . Terdapat kesalahan tatabahasa--dapat dimaafkan. Tulis markah yang telah dipertimbangkan di sebelah kanan bahagian bawah karangan seperti contoh di bawah ini: Isi 7/10 Pengolahan 6/10 Jumlah 13/20 -E-1 Jumlah akhir 12/20 Peringkat A (9--10 markah) Takrif terhadap tajuk esei tepat dan bahasa lancar. Penggunaan perbendaharaan katanya luas dan tepat. Hujah-hujahnya sangat lojis dan memperlihatkan ciri-ciri kematangan fikiran yang tinggi.Kedudukan ekonomi atau pekerjaan dalam keluarga . Tiada kesalahan tatabahasa. Peringkat B (7--8 markah) Takrif terhadap tajuk esei masih lagi tepat. Bagi kesalahan tanda bacaan: tandakan dengan bulatan.Kelas sosial . Bagi kesalahan isi. Pengolahannya sangat menarik dan berkesan. Struktur ayat berkecamuk. Olahannya mengelirukan dan sukar difahami. Peringkat E (1--2 markah) Tajuk esei tidak difahami langsung.

dalam ujian penulisan Bahasa Melayu adik-adik dikehendaki menulis dua buah karangan. Karangan Jenis Perbincangan 5. • menguji tentang sejauh mana pembacaan anda. Jenis Surat Kiriman Rasmi 2. dan idea-idea anda. oleh itu pilihlah salah satu daripada dua tajuk tersebut sama ada soalan 1(a) atau soalan 1(b). kita hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak soalan karangan itu. Lazimnya .html PENGENALAN KARANGAN ( PENULISAN ) 1. Karangan Jenis Melengkapkan Cerita 6. Karangan Rangsangan Bergambar / Rangsangan Kata 2. Dalam soalan 1. Karangan Jenis Pengalaman / Cerita / Gambaran / Situasi 3. Karangan jenis Ucapan 4. iaitu soalan satu dan soalan dua. Jenis Surat Kiriman Tidak Rasmi 3. panjang karangan mestilah tidak kurang daripada 80 patah perkataan dan tidak melebihi 120 patah perkataan.tripod. Soalan 2 tiada pilihan dan merupakan soalan wajib. Karangan jenis Perbahasan 10. Jenis-Jenis Karangan Karangan Berformat: 1.Petua Penulisan Karangan Bahasa Melayu Sekolah Rendah UPSR NOTA: Beberapa isi kandungan di dalam artikel ini telah diubahsuai dan dipermudahkan oleh Cikgu Amiene Rev berdasarkan sumber asal yang diperolehi menerusi: http://members. Karangan jenis Laporan 9. Kad Jemputan Jenis-Jenis Karangan Tidak Berformat 1. • menguji kebolehan. 2. Karangan jenis Syarahan 5. Karangan jenis Dialog / Temuramah / Perbualan / Wawancara 6. Karangan jenis Catatan Diari 8. Karangan jenis Berita 7. 3. pendapat. • menguji fikiran. adik-adik diberi dua tajuk karangan . Karangan Jenis Peribahasa TUJUAN ANDA MENGARANG • menguji kefahaman anda mengenai tajuk karangan itu. Karangan Jenis Fakta / Penerangan 4. Karangan Jenis Autobiografi / Biografi 7. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab kedua-dua soalan itu ialah satu jam. kemahiran dan keupayaan anda menarik minat pembaca. 4. Bagi tiap-tiap soalan. Selepas itu kita fikirkanlah pula tentang : .com/~skdarau/petua. PANDUAN MENGARANG / MENULIS Sebelum membuat sesuatu karangan .

Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait di antara satu dengan lain. Kemukakan pertanyaan kepada diri anda dan fikirkan jawapannya sama ada menerusi logik akal atau berdasarkan bahan rujukan seperti buku. Karangan perlu mempunyai empat isi. menyaksikan sendiri dan dari pengalaman sendiri. Penutup A. Isi-isi dan C. Jaga isinya supaya tidak terkeluar dari tajuk yang dikehendaki. mendengar sesuatu. Isi yang utama didahulukan. Dalam pengenalan kita hendaklah memperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perenggan yang lain. Penutuplah yang menjadi kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu karangan. memadai tiga atau empat ayat. Kita hendaklah menarik perhatiannya supaya ingin membaca karangan itu. Catatkan setiap isi sebelum menulis. Penutup Kalau pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti karangan tersebut maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. majalah. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. kita hendaklah banyak membaca surat khabar. buku-buku cerita. Oleh itu pastikanlah terlebih dahulu pembukaan karangan hendaklah bersih daripada kesalahan tatabahasa atau ejaan. . makalah-makalah. Pengenalan Setiap karangan mestilah mempunyai pembukaan atau pengenalan. Pengenalan B. Elakkan menyertakan isi yang bercanggah dengan tajuk. surat khabar.A. Jangan campur adukkan isi. Isi Isi hendaklah mengikut kehendak tajuk karangan itu. ensiklopedia atau kamus bagi fakta. rencana-rencana. Pengenalan ini dibuat secara ringkas dan am sahaja. Antara lima pertanyaan paling utama dan popular ialah: • Apa? • Siapa? • Bila? • Mengapa? • Di mana? • Bagaimana? C. Pembukaan karangan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam pada pemeriksa. Untuk mendapat isi yang baik dan banyak. satu perenggan kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. Isi karangan hendaklah asli tidak ditiru bulat-bulat dari karangan lain. Sebaikbaiknya satu isi. Ini kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid-murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. majalah-majalah. B. Panduan mencari isi-isi berdasarkan peta minda: Cara terbaik mencari isi adalah dengan menggunakan kaedah membuat peta minda. Tiaptiap perenggan tidak semesti sama panjangnya. Isi yang lebih tidak mengapa tetapi mungkin menyebabkan kekurangan masa.

Oleh itu penutup juga adalah penting dalam tiap-tiap karangan. • Kamu mesti memilih soalan / tajuk yang benar-benar boleh dikuasai • Memahami benar-benar kata kunci atau kehendak soalan Bagaimana hendak memahami kehendak soalan supaya tidak terkeluar daripada tajuk? Kehendak soalan biasanya berada di akhir arahan seperti contoh-contoh di bawah: CONTOH 1: Sekolah anda telah mengadakan "Hari Sukan". manakala soalan 2 berformat. tetapi dari segi formatnya berbeza. Elakkan menamatkan karangan secara mengejut atau tergantung. Komen: Tajuk karangan di atas adalah sama. b. Perenggan isi keempat dengan contoh berkaitan isi keempat . • Susun isi mengikut urutan kepentingannya. Ini mengelakkan karangan daripada terpesong atau terkeluar daripada tajuk sebenar. • Isi penting jangan diulang-ulang c. • Masukkan huraian serta contoh yang sesuai bagi setiap isi yang akan dihurai.Dalam penutup digambarkan juga pendapat kita dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. Menulis karangan • Semasa menulis karangan kamu mulakan dengan menulis pendahuluan terlebih dalu satu perenggan. Tuliskan laporan mengenainya untuk dimuatkan dalam majalah sekolah. Tuliskan sebuah karangan mengenainya. Perenggan isi kedua dengan contoh berkaitan isi kedua 4. Perenggan isi pertama dengan contoh berkaitan isi pertama 3. Perenggan isi ketiga dengan contoh berkaitan isi ketiga 5. Memilih tajuk atau soalan 1 (a) atau 1 (b) dan soalan 2 • Baca dan fahami setiap tajuk / soalan yang diberi. Sebelum menulis perkara yang dilakukan seperti di bawah : a. CARA-CARA MENGARANG / STRATEGI MENULIS 1. Tips: Adalah lebih baik jika adik semua menggariskan perkataan-perkataan yang menjadi kata kunci dalam soalan itu. Menyusun rangka karangan • Pilih mana-mana kaedah yang mudah bagi anda mencari isi • Senaraikan semua isi penting secara ringkas yang mungkin. • Setiap isi yang dihurai perlu ditulis dalam satu perenggan berserta dengan contohnya. Bahagian-bahagian karangan yang ideal: 1. Soalan satu merupakan karangan biasa . Perenggan Pendahuluan 2. • Fahami bentuk soalan sama ada jenis berformat atau tidak berformat. CONTOH 2: Sekolah anda telah mengadakan "Hari Sukan".

PETUA BILA MENULIS KARANGAN • Perlu memahami betul-betul kehendak soalan. Ini mengelakkan kekeliruan pemeriksa. 4 atau 5 ayat sahaja bagi huraian satu isi. Ini kerana ayat yang panjang biasanya terdedah kepada kesalahan tatabahasa. kesalahan ejaan." Jawab saya.6. Lihat contoh: Contoh Penulisan Dialog Yang Bagus "Kamu baru pulang ?" "Baru sebentar tadi. lembut. • Biasakan diri kamu mengolah ayat daripada isi yang telah disenaraikan. kemudian susun mengikut mana yang lebih penting. ringkas dan padat berbanding yang panjang. • Satu perenggan biasanya mengandungi 3. • Kamu digalakkan menulis ayat yang pendek . • Adalah diingatkan jangan terlalu leka menjawab satu soalan. • Baca berulang kali bagi memastikan ketepatan karangan kamu. penggunaan imbuhan." "Memang saya tertunggu-tunggu. • Karangan mestilah mempunyai pendahuluan. "Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya." Jawab saya. Ini kerana adalah lebih baik menjawab dua soalan daripada menjawab satu soalan yang baik. Contoh Penulisan Dialog Yang Teruk "Kamu baru pulang ?" "Baru sebentar tadi. Mulakan setiap dialog di baris baru. Secara umum peruntukan masa untuk sebuah karangan • 4 minit mencari isi • 24 minit menulis karangan • 2 minit menyemak semula karangan • Jumlah = 30 minit Tips Pengurusan Masa: Jika tidak faham soalan satu. Panduan Menulis Dialog: Bagaimana hendak menulis dialog dengan baik? Di bawah ini adalah contoh yang baik untuk menulis dialog dalam karangan anda. d." "Memang saya tertunggu-tunggu. isi-isi dan penutup. Perenggan Penutup • Tulislah mengikut urutan rangka yang telah dibuat selain menjaga kekemasan tulisan. Menyemak karangan • Setelah habis menulis karangan kamu perlu menyemak bagi memastikan jika ada tulisan anda yang kurang jelas. • Catatkan apa sahaja isi-isi yang terlintas di fikiran." luah Jamal. e. . lembut." luah Jamal. "Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya. tanda baca. Tips Menulis Ayat: Ayat biarlah ringkas tetapi padat. • Tuliskan karangan berdasarkan rangka yang kamu sediakan. cubalah jawab soalan lain • Kamu mesti menepati masa yang ditetapkan. struktur ayat yang salah dan aspek tatabahasa yang lain. Jika masa telah melebihi 30 minit beralih kepada soalan yang kedua pula.

Pemberian Markah Soalan 1 = 25 markah Soalan 2 = 25 markah Soalan 1 + Soalan 2 = 50 markah Jumlah keseluruhan = 50 X 2 = 100 markah 1. 2 markah x 4 isi yang lengkap = 8 markah 1 markah pendahuluan = 1 markah 1 markah penutup = 1 markah Jumlah markah isi = 10 markah 2.• • Bagi karangan meminta fakta. Penilaian aspek isi ( 10 markah ) Isi mestilah terdiri daripada 4 atau 5 isi penting: Setiap isi memerlukan HURAIAN. * Peringatan: . Pembahagian markah adalah sama banyak bagi kedua-dua soalan tersebut. Penilaian aspek Bahasa ( 15 markah ) Aspek bahasa terbahagi a. Markah penuh diberi untuk satu-satu isi yang dapat disampaikan dengan baik iaitu pengolahannya menarik dan sangat berkesan. Huraian isi perlu jelas dan tepat. teratur serta senang dibaca juga mempengaruhi markah. Imbuhan d. ½ markah pula untuk satu-satu isi yang pengolahannya lemah. PEMARKAHAN PENULISAN A. sekurang-kurangnya mempunyai empat isi ( seelokeloknya cari lima isi ) dan setiap perenggan mengandungi satu isi. Adikadik mesti menjawab kedua-dua soalan untuk lulus dengan gred yang baik. Gunakan ayat yang pendek dan bahasa yang mudah. 1 markah diberi untuk satu-satu isi yang pengolahannya kurang menarik. bersih. KETERANGAN dan CONTOH yang sesuai. Tanda e. Struktur c. Ejaan kata ayat = baca = = = = 3 3 3 3 3 markah markah markah markah markah • • • • • • Jadi jumlah markah keseluruhannya ialah 15 + 10 = 25 markah untuk satu soalan. Maksudnya tidak dapat markah penuh. Contoh yang diberikan mestilah bersesuaian dengan isi atau tema yang hendak ditulis. Perbendaharaan b. Penulisan yang kemas.

Markah tambahan juga mungkin akan diberikan bagi karangan yang bertulisan cantik. . (0 markah) bagi setiap satu aspek tatabahasa. 2. Potong Markah: Perkara yang perlu dielakkan semasa menulis karangan. jika terpesong. Contoh • • • • • • • • pemotongan markah surat kiriman: tiada alamat = tolak 1 tiada nama pengirim = tolak 1 tiada tanda tangan = tolak 1 tiada tarikh tolak = ½ tiada kata panggilan hormat = tolak 1 tiada ucapan terima kasih = tolak 1 Salah letak format = tolak ½ tiada tajuk bagi surat rasmi = tolak ½ Tahukah kamu ? • Kesalahan yang melebihi enam (6) kali bermakna anda tidak mendapat sebarang markah. 3. Karangan yang terpesong langsung: • markah yang diperolehi tidak melebihi 10 markah 4. Format: • salah format tolak 3 markah daripada jumlah markah (markah keseluruhan) yang diperolehi untuk soalan itu. • Tiada potongan bagi kesalahan ejaan yang berulang. ( ukuran nilai ialah yang berteraskan budaya Melayu / Islam ) Tahukah kamu? 1. Ini bermakna walau baik sekali pun karangan tersebut . B. markah yang diberi tidak melebihi 5 markah daripada 25 markah. 1. Isi yang berunsur negatif tidak akan diberi markah. Ada markah tambahan (bonus) diberikan untuk karangan yang mempunyai susunan isi dan jalinan idea yang baik. Bilangan perkataan tidak mencukupi: • kurang daripada 40 perkataan ( markah penuh tidak melebihi 10 ) • 41 hingga 50 patah ( tolak 3 markah ) • 51 hingga 60 patah ( tolak 2 markah ) • 61 hingga 70 patah ( tolak 1 markah ) 2. Bagi setiap satu kesalahan: • imbuhan tolak ½ markah • tanda baca tolak ½ markah • ejaan tolak ½ markah 3.• • Karangan yang terpesong. markah tertinggi hanyalah 5 markah sahaja. Kata aluan dan ucap terima kasih bagi karangan berbentuk surat kiriman dan ucapan adalah dikira sebagai format.

• Kenal pasti format yang perlu digunakan.• Potongan keseluruhan bagi tiap-tiap 5 aspek tatabahasa tidak lebih daripada 3 markah. Baca semua soalan yang diberi: • Fahami arahan kehendak soalan. TANDA MEMERIKSA isi ü salah guna perkataan _____________________ kesalahan struktur ayat /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ kesalahan ejaan / kesalahan ejaan yang berulang // tanda yang tertinggal / kesalahan imbuhan kesalahan tanda baca O isi yang tidak berkaitan ( ) Tips : Cara membilang perkataan Nama khas yang terdiri daripada beberapa patah perkataan dikira sebagai satu perkataan saja contoh 'Bahasa Melayu Tahun Enam' BAGAIMANA MENDAPAT MARKAH TINGGI ATAU GRED A DI DALAM PENULISAN KARANGAN BAHASA MELAYU? 1. 2. Penggunaan tanda baca pada tempat yang betul: . Guna isi yang berlainan: • susun isi secara berturutan • letak isi mengikut perenggan • memberi huraian yang tepat kepada isi. 3. • sebaik-baiknya karangan mengandungi nilai-nilai murni. Penggunaan perkataan yang pelbagai: • ada menggunakan perkataan yang terkini • elak penggunaan perkataan sama yang berulang / kerap • penggunaan perkataan teknikal dengan tepat • elak perkataan dialek atau daerah yang tidak diterima. • Karangan yang tidak terlalu panjang atau pendek mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. Susun ayat dengan kemas: • elak pengaruh struktur ayat percakapan daerah / dialek • guna ayat yang pendek tetapi lengkap • kebolehan menggunakan rangkai kata / ungkapan yang menarik 5. 4.

. Tidak merangka karangan • Ada calon yang terus menulis tanpa mencari isi terlebih dahulu.• • gunakan tanda baca pada tempat yang diperlukan gunakan huruf kecil dan huruf besar pada tempatnya. Lebih malang lagi calon tidak menggunakan imbuhan langsung untuk karangannya. C. Kesalahan tatabahasa • Calon perlu tahu . "dari" dengan "daripada". dan lain-lain ) PUNCA-PUNCA PENULISAN KARANGAN MENJADI LEMAH DAN DIPOTONG MARKAH A. sesetengah calon menghuraikan isi secara mendatar atau meleret-leret. Pembahagian perenggan • Ada calon meletakkan beberapa isi dalam satu perenggan. • Pada tahap Tahun 6 . Mereka menulis karangan asalkan siap sahaja. sepatutnya masalah kesalahan ejaan tidak lagi timbul.awalan / akhiran / sisipan / apitan ( sekurangkurangnya 5 imbuhan yang berbagai jenis ) 7. Keadaan ini terjadi mungkin calon terburu-buru menyiapkan karangan. • Terdapat juga isi yang sama diulang. Tulis mengikut ejaan yang betul: • elak mengikut sebutan dialek / daerah • elak menulis huruf yang mengelirukan / cermat dalam bentuk tulisan Tahukah kamu ? Hanya terdapat 29 perkataan sahaja menggunakan ejaan yang disatukan. (contoh keretapi. E. Ramai yang tidak menggunakan imbuhan dengan betul. Calon yang tidak merangka bererti calon tersebut tidak menyusun isi. Kekurangan isi • Oleh sebab kekurangan isi. Ini menyebabkan sesuatu isi tidak dapat dihurai secara mendalam. Ia juga menyebabkan susunan isi tidak berturutan. Dapat membezakan antara kata depan dan kata imbuhan: • dapat membezakan imbuhan an dan kan • guna imbuhan yang pelbagai . Ini menyebabkan karangan tidak kemas dan bercelaru. 6. Hal ini berlaku kerana calon kurang membaca dan terhadnya pengetahuan. Ini juga boleh menyebabkan terjadinya pengulangan isi yang sama. Kesalahan memilih tajuk • Kesalahan memilih tajuk biasanya berlaku kerana calon tidak memahami apa yang dikehendaki oleh soalan. B. Malah ada calon menulis hanya satu perenggan untuk satu karangan! D. penguasaan bahasa terkini amat penting bagi memastikan karangan mendapat ‘A’. Malah ada calon yang menulis sambil mengharapkan isi datang kemudian ( terlintas di fikiran ). jawatankuasa. "bila" dengan "apabila" dan pelbagai lagi. Masih ada calon yang tidak dapat membezakan antara "pada" dengan "di".

Rev: Perkataan digunakan untuk . Penggunaan Perkataan Yang Berulang Dalam Suatu Ayat. Pengurusan masa memainkan peranan penting. • BETUL: Kami akan tinggal selamadua minggu. G. dari SALAH: Kain BETUL: Kain Nota Cikgu Amiene baru baru Amiene Salah dan batik batik itu Menggunakan Perkataan daripada datang daripada Terengganu. • Masih ada yang menggunakan bahasa dialek daerah ( bahasa kampung / bahasa Kelantan / bahasa Utara / bahasa Jawa / bahasa Bugis / bahasa SMS ) Di bawah ini adalah contoh kesalahan tatabahasa dan pembetulannya. Kesalahan lain • Tidak mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. • BETUL: Rihanna bercita-cita hendak menjadi doktor. Akibatnya beliau hanya mendapat 50 % ( ‘C’ ) sahaja. • BETUL: Jenna Bush pergi ke pasar membeli sayur. • BETUL: Siti Nurhaliza belajar bersungguh-sungguh supaya lulus dalam ujian. • SALAH: Siti Nurhaliza belajar bersungguh-sungguh untuk lulus dalam ujian. • SALAH: Ujian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung untuksatu jam. • Terdapat kes calon yang cemerlang. • SALAH: Rihanna bercita-cita untuk menjadi doktor. untuk orang. datang dari Terengganu. selepas itu dia pergi ke sekolah pula dengan menaiki basikal. Calon yang tidak peka akan terburu-buru menyiapkan karangan. • SALAH: Steve McNair menjerit untuk meminta tolong. Kesuntukan masa • Masa membina karangan sangat terhad. • BETUL: Selepas mandi. B. • BETUL: Steve McNair menjerit meminta tolong.F. itu 'dari' Rev: Perkataan terima terima SALAH: Saya BETUL: Saya Nota Cikgu surat surat 'daripada' itu dari kakak. . • SALAH: Selepas mandi Yusri bersarapan. hanya menjawab satu soalan sahaja dengan baik dan mendapat markah penuh. • BETUL: Ujian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung selama satu jam. • Tidak dapat mengenal pasti format yang diperlukan. Kemudian Yusri pergi ke sekolah dengan menaiki basikal. A. • SALAH: Kami akan tinggal untuk dua minggu. supaya dan selama • SALAH: Jenna Bush pergi ke pasar untuk membeli sayur. Yusri bersarapan dan memakai baju. itu daripada kakak. Ini menyebabkan tiada masa untuk menyemak kesalahan tatabahasa. Malah nombor soalan pun tidak sempat ditulis. digunakan untuk tempat. Tetapi tidak menjawab satu soalan lagi. selepas itu dia memakai baju.

• SALAH: Mereka memberitahu yang tindakan itu tidak adil. Dia dijaga dengan rapi oleh Sani. perlindungan dan pakaian. ramai. • SALAH: Entah siapa yang difikirkannya. • • • • • • • • • • banyak. Kata ganti nama "ia" ialah untuk binatang. • BETUL: Mereka memberitahu bahawa tindakan itu tidak adil. • BETUL: Perut Rosli memulas sejak malam tadi lagi. • SALAH: Perut Rosli memulas. sejak tadi asyik termenung. • SALAH: Bila dimarahi ayah.adalah • • • • • • dan ialah BETUL: Adalahdengan hormatnya dimaklumkan …………. SALAH: Para-para jemputan dipersilakan masuk ke dewan. • BETUL: Pokok bunga itu tumbuh dengan subur. BETUL: Guru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiah pemenangpemenang. SALAH: Guru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiahhadiahpemenang-pemenang. BETUL: Ramai murid menonton pertandingan bola sepak itu. kata ganti "dia" dan "ia" Nota : kata ganti "dia" ialah kata ganti nama untuk manusia sahaja. benda. BETUL: Keperluan asas manusia ialah makanan. sejak tadi asyik termenung. • BETUL: Ambil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja ini. • BETUL: Entah apa yang difikirkannya. pokok masalah dan sebagainya. Ia memulas sejak malam tadi lagi. SALAH: Denganhormatnya dimaklumkan ………………. SALAH: Semua guru-guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan. BETUL: Tuduhan itu adalah fitnah belaka. adik menangis tersedu-sedu. SALAH: Keperluan asas manusia adalah makanan. bila dan apabila • SALAH: Zainal pun bangun bila namanya dipanggil. • SALAH: Pokok bunga itu tumbuh dengan subur. Ia dijaga dengan rapi oleh Sani. SALAH: Tuduhan itu fitnah belaka. BETUL: Semua guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan. kata ganti nama • SALAH: Ambil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja sini. apa. SALAH: Banyak pakaian-pakaian terpakai dijual oleh Ali. mana dan bagaimana . • BETUL: Hasri memberitahu bahawa dia tidak dapat hadir ke sekolah. • BETUL: Zainal pun bangun apabila namanya dipanggil. • BETUL: Apabila dimarahi ayah. BETUL: Banyak pakaian terpakai dijual oleh Ali. adik menangis tersedu-sedu. perlindungan dan pakaian. BETUL: Para jemputan dipersilakan masuk ke dewan. yang dan bahawa • SALAH: Hasri memberitahu yang dia tidak dapat hadir ke sekolah. semua dan para SALAH: Ramai murid-murid menonton pertandingan bola sepak itu.

gitar. Kesalahan Struktur Ayat (ayat bercelaru dan berbelit-belit) • • • • • • • • • • • • D. ini kepada Hasrul. Kemudian. SALAH: Apakah nama kamu? BETUL: Siapakah nama kamu? Tanda baca Menggunakan tanda baca pada tempat yang salah • • SALAH: Rahman pandai bermain pelbagai alat muzik. pada kantin.• SALAH: Baju apa yang kamu pakai ? • BETUL: Baju mana yang kamu pakai ? • SALAH: Mana katanya betul belaka. masa. • SALAH: Amran pulang ke rumah dengan sebuah bas sekolah. SALAH: Bila bangun tidur saya mandi dan makan pagi lepas itu pergi ke sekolah BETUL: Apabila bangun tidur saya mandi dan bersarapan. SALAH: Mamat kelihatan muram ibunya meninggal dunia BETUL: Mamat kelihatan muram semenjak ibunya meninggal dunia. gitar. piano dan. saya pergi ke sekolah. kantin. SALAH: Saya tidak akan melupai peristiwa itu sampai selama-lamanya. . piano. • SALAH: Apa pendapat tuan mengenai soal itu ? • BETUL: Bagaimana pendapat tuan mengenai soal itu ? penjodoh bilangan • SALAH: Ibunya seorangyang baik hati. • BETUL: Amran pulang ke rumah dengan bas sekolah. BETUL: Semua kuih di atas meja itu telah saya makan. dram. SALAH: Dengan cepat berjalan adik kerana mengikut emak hendak ke pasar. BETUL: Saya tidak akan melupai peristiwa itu sampai bila-bila. BETUL: Adik berjalan dengan cepat kerana hendak mengikut emak ke pasar. untuk orang. C. • BETUL: Apa katanya betul belaka. Pada SALAH: Beri BETUL: Beri Nota Di SALAH: Di masa rehat BETUL: Pada masa rehat Nota Cikgu Amiene Cikgu Amiene dan surat surat Rev: Gunakan dan saya saya Rev: Perkataan ke ke 'pada' mewakili perkataan 'kepada' kepada ini pada Hasrul. BETUL: Rahman pandai bermain pelbagai alat muzik. SALAH: Semua kuih di atas meja itu telah dimakan oleh saya. • BETUL: Ibunya baik hati. dan dram.

Imbuhan dapat membezakan antara kata depan dengan.imbuhan "di" dan "ke" SALAH: Masukkan buku ini didalam beg. BETUL: Masukkan buku ini ke dalam almari. • BETUL: Kejayaan Najib membangga dan menggembirakan ibu bapanya. BETUL: Masakan ibu sungguh lazat. dapat membezakan imbuhan "an dan "kan" SALAH: Masakkan ibu sungguh lazat.tidak menggunakan tanda baca pada tempat yang betul • SALAH: Jangan bergerak Kalau bergerak kamu akan ditembak. • BETUL: "Jangan bergerak! Kalau bergerak kamu akan ditembak.5 Kilometer. BETUL: Masukkan buku ini ke dalam beg. Tidak • • • • Tidak • • • • SALAH: Siapakah pemenang dalam Pertandingan Syarahan anjuran berita harian itu? BETUL: Siapakah pemenang dalam pertandingan syarahan anjuran Berita Harian itu? SALAH: Jarak rumah saya dari Bandar Jerteh ialah 2. BETUL: Jarak rumah saya dari bandar Jerteh ialah 2. • BETUL: Pasar Besar Jertih mempunyai tempat letak kereta yang selesa . Penggunaan huruf kecil / besar tidak pada tempat • • • • E.5 kilometer. • SALAH: Pasar Besar Jertih mempunyai tempat meletak kereta yang menyelesa. Lain-lain kesalahan • SALAH: Kejayaan Najib membanggakan dan mengembirakan ibu bapanya. SALAH: Masukan buku ini ke dalam almari." jerit polis kepada perompak itu. BETUL: Semua murid dikehendaki beratur di padang sebelum masuk ke dewan. jerit polis kepada perompak itu. SALAH: Semua murid di kehendaki beratur dipadang sebelum masuk ke dewan.

2. memadai tiga atau empat ayat. 3. Isi Isi hendaklah mengikut kehendak tajuk karangan itu. menguji kebolehan. Dalam pengenalan kita hendaklah memperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. kita hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak soalan karangan itu. kemahiran dan keupayaan anda menarik minat pembaca. Kita hendaklah menarik perhatiannya supaya ingin membaca karangan itu. 4. Isi yang lebih tidak mengapa tetapi mungkin menyebabkan kekurangan . Oleh itu pastikanlah terlebih dahulu pembukaan karangan hendaklah bersih daripada kesalahan tatabahasa atau ejaan. Pengenalan ini dibuat secara ringkas dan am sahaja. pendapat. Karangan perlu mempunyai empat isi. Selepas itu kita fikirkanlah pula tentang : a) Pengenalan b) Isi-isi dan c) Penutup A. dan idea-idea anda. PANDUAN MENGARANG / MENULIS Sebelum membuat sesuatu karangan . Pembukaan karangan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam pada pemeriksa. menguji kefahaman anda mengenai tajuk karangan itu. Pengenalan Setiap karangan mestilah mempunyai pembukaan atau pengenalan. B.Panduan Pemarkahan Ujian Penulisan UPSR TUJUAN ANDA MENGARANG 1. menguji tentang sejauh mana pembacaan anda. menguji fikiran.

kita hendaklah banyak membaca suratkhabar. Untuk mendapat isi yang baik dan banyak. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perengga yang lain. Jangan campur adukkan isi. Penutuplah yang menjadi kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu karangan. makalahmakalah. majalah-majalah. menyaksikan sendiri dan dari pengalaman sendiri. mendengar sesuatu. Elakkan menyertakan isi yang bercangggah dengan tajuk. buku-buku cerita. Tip : Antara kaedah mencari isi Kaedah I ( pertanyaan ) Kaedah II ( peta minda ) Apa ? Siapa ? Bila ? Mengapa ? Di mana ? Bagaimana ? C. Tiap-tiap perenggan tidak semesti sama panjangnya. Isi yang utama didahulukan.masa. Ini kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid-murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait di antara satu dengan lain. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan. Sebaik-baiknya satu isi. Dalam penutup . Catatkan setiap isi sebelum menulis. Jaga isinya supaya tidak terkeluar dari tajuk yang dikehendaki. Isi karangan hendaklah asli tidak ditiru bulat-bulat dari karangan lain. rencana-rencana. satu perenggan kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. Penutup Kalau pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti karangan tersebut maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca.

.Fahami bentuk soalan sama ada jenis berformat atau tidak berformat. Sebelum menulis perkara yang dilakukan seperti di bawah : a.Baca dan fahami setiap tajuk / soalan yang diberi. . Komen : Tajuk karangan di atas adalah sama. tetapi dari segi formatnya berbeza. ) Contoh : Perhatikan soalan di bawah ini. Memilih tajuk atau soalan 1 (a) atau 1 (b) dan soalan 2 . Tuliskan sebuah karangan mengenainya. Elakkan menamatkan karangan secara mengejut atau tergantung.Kamu mesti memilih soalan / tajuk yang benar-benar boleh dikuasai . Oleh itu penutup juga adalah penting dalam tiap-tiap karangan. manakala soalan 2 berfomat. Soalan satu merupakan karangan biasa . & CARA-CARA MENGARANG / STRATEGI MENULIS 1. Soalan 1 Sekolah anda telah mengadakan “Hari Sukan”. Soalan 2 Sekolah anda telah mengadakan “Hari Sukan”. Tip : Adalah lebih baik jika adik semua mengariskan .Memahami benar-benar kata kunci atau kehendak soalan ( Kehendak soalan biasanya berada diakhir arahan seperti : ……………… Tuliskan laporan mengenai lawatan tersebut.digambarkan juga pendapat kita dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. Tuliskan laporan mengenainya untuk dimuatkan dalam majalah sekolah.

Isi penting jangan diulang-ulang c. Menulis karangan .Setelah habis menulis karangan kamu perlu menyemak bagi memastikan jika ada tulisan anda yang kurang jelas. .Semasa menulis karangan kamu mulakan dengan menulis pendahuluan terlebih dalu satu perenggan.Senaraikan semua isi penting secara ringkas yang mungkin. ( Bahagian-bahagian karangan yang ideal ) Perenggan Pendahuluan Perenggan isi pertama Perenggan isi kedua Perenggan isi ketiga Perenggan isi keempat Perenggan Penutup Tip : Tulislah mengikut urutan rangka yang telah dibuat selain menjaga kekemasan tulisan. struktur ayat yang salah dan aspek tatabahasa yang lain. penggunaan imbuhan. kesalahan ejaan. d.perkataan-perkataan yang menjadi kata kunci dalam soalan itu.susun isi mengikut urutan kepentingannya. . Menyusun rangka karangan . . . b. tanda baca. Ini mengelakkan karangan daripada terpesong atau terkeluar daripada tajuk sebenar.Setiap isi yang dihurai perlu ditulis dalam satu perenggan berserta dengan contohnya.baca berulang kali bagi memastikan ketepatan karangan .Masukkan huraian serta contoh yang sesuai bagi setiap isi yang akan dihurai.Pilih mana-mana kaedah yang mudah bagi anda mencari isi . . Menyemak karangan .

Secara umum peruntukan masa untuk sebuah karangan a. Biasakan diri kamu mengolah ayat daripada isi yang telah disenaraikan. e. 3. Adalah diingatkan jangan terlalu leka menjawab satu soalan.” Jawab saya.” luah Jamal . lembut.kamu.” “Memang saya tertunggu-tunggu. 4 minit mencari isi b. Lihat contoh : Contoh A ( dicadangkan ) “Kamu baru pulang ?” “Baru sebentar tadi. Ini mengelakkan kekeliruan pemeriksa. 4 atau 5 ayat sahaja bagi huraian satu isi. Tip : Kamu digalakkan menulis ayat yang pendek . Mulakan setiap dialog di baris baru. 2 minit menyemak semula karangan Jumlah = 30 minit 2. “Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya. . ringkas dan padat berbanding yang yang penjang. Kamu mesti menepati masa yang ditetapkan. Tahukah kamu ? Bagaimana hendak menulis dialog dengan baik ? Di bawah ini adalah contoh yang baik untuk menulis dialog dalam karangan anda. Satu perenggan biasanya mengandungi 3. Ini kerana adalah lebih baik menjawab dua soalan daripada menjawab satu soalan yang baik.Jika masa telah melebihi 30 minit beralih kepada soalan yang kedua pula. Ini kerana ayat yang panjang biasanya terdedah kepada kesalahan tatabahasa. 24 minit menulis karangan c.

) 2 markah X 4 isi yang lengkap = 8 markah 1 markah pendahuluan = 1 markah 1 markah penutup = 1 markah Soalan 1 = 25 markah Soalan 2 = 25 markah 50 markah. • Bagi karangan meminta fakta . . isi-isi dan penutup. KETERANGAN dan CONTOH yang sesuai. “Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya. Penilaian aspek isi ( 10 markah ) Isi mestilah terdiri daripada 4 atau 5 isi penting.” Jawab saya. & PETUA BILA MENULIS KARANGAN • Perlu memahami betul-betul kehendak soalan. sekurang-kurangnya mempunyai empat isi ( seelok-eloknya cari lima isi ) dan setiap perenggan mengandungi satu isi. • Catatkan apa sahaja isi-isi yang terlintas di fikiran.Contoh B ( mengelirukan ) “Kamu baru pulang ?” “Baru sebentar tadi. • Karangan mestilah mempunyai pendahuluan. Pemberian Markah 1. Contoh yang diberikan mestilah bersesuaian dengan isi atau tema yang hendak ditulis.” “Memang saya tertunggu-tunggu.” luah Jamal . ( Setiap isi memerlukan HURAIAN. • Tuliskan karangan berdasarkan rangka yang kamu sediakan. lembut. • Gunakan ayat yang pendek dan bahasa yang mudah. & PEMARKAHAN PENULISAN A. Huraian isi perlu jelas dan tepat. kemudian susun mengikut mana yang lebih penting.

Pembahagian markah adalah sama banyak bagi kedua-dua soalan tersebut. 5. Isi yang berunsur nagetif tidak akan diberi markah. Penulisan yang kemas. ( ukuran nilai ialah yang berteraskan budaya Melayu / Islam ) . Tanda baca = 3 markah e. markah yang diberi tidak melebihi 5 markah daripada 25 markah. Penilaian aspek Bahasa ( 15 markah ) Aspek bahasa terbahagi a. * Peringatan Karangan yang terpesong.Jumlah keseluruhan = 50 X 2 = 100 markah Jumlah = 10 marlah 2. 6. bersih. Perbendaharaan kata = 3 markah b. 7. Ejaan = 3 markah Jumlah 15 markah 3. ½ markah pula untuk satu-satu isi yang pengolahannya lemah. teratur serta senang dibaca juga mempengaruhi markah. jika terpesong. Adik-adik mesti menjawab kedua-dua soalan untuk lulus dengan gred yang baik. Jadi jumlah markah keseluruhannya ialah 15 (bahasa) + 10 (isi) = 25 markah untuk satu soalan 4. Struktur ayat = 3 markah c. markah tertinggi hanyalah 5 markah sahaja. Markah penuh diberi untuk satu-satu isi yang dapat disampaikan dengan baik iaitu pengolahannya menarik dan sangat berkesan. Imbuhan = 3 markah d. 8. 1 markah diberi untuk satu-satu isi yang pengolahannya kurang menarik. Ini bermakna walau baik sekali pun karangan tersebut .

markah yang diperolehi tidak melebihi 10 markah 4.tanda baca tolak ½ markah .51 hingga 60 patah ( tolak 2 markah ) . Bagi setiap satu kesalahan .41 hingga 50 patah ( tolak 3 markah ) . Format Isi 10 B a perbendaharaan kata b struktur ayat c imbuhan d tanda baca e ejaan 3 3 3 3 3 Jumlah Tolak bilangan perkataan . Kata aluan dan ucap terima kasih bagi karangan berbentuk surat kiriman dan ucapan adalah dikira sebagai format.ejaan tolak ½ markah 3.imbuhan tolak ½ markah .kurang daripada 40 perkataan ( markah penuh tidak melebihi 10 ) . Karangan yang terpesong langsung . Potong Markah 1. Bilangan perkataan tidak mencukupi .Tahukah kamu ? Ada markah tambahan (bonus) diberikan untuk karangan yang mempunyai susunan isi dan jalinan idea yang baik.format . B.61 hingga 70 patah ( tolak 1 markah ) 2.

.tiada perenggan 25 -3 -3 -2 Jumlah keseluruhan 17 . Potongan keseluruhan bagi tiap-tiap 5 aspek tatabahasa tidak lebih daripada 3 markah. & TANDA MEMERIKSA  isi salah guna perkataan _____________________ kesalahan struktur ayat /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ kesalahan ejaan / . Tiada potongan bagi kesalahan ejaan yang berulang.salah format tolak 3 markah daripada jumlah markah yang diperolehi untuk soalan itu. tiada alamat tolak 1 tiada nama pengirim tolak 1 tiada tanda tangan tolak 1 tiada tarikh tolak ½ tiada kata panggilan hormat tolak 1 tiada ucapan terima kasih tolak 1 Salah letak format tolak ½ tiada tajuk bagi surat rasmi tolak ½ Tahukah kamu ?: Kesalahan yang melebihi enam (6) kali bermakna anda tidak mendapat sebarang markah (0) bagi setiap satu aspek tatabahasa. (markah keseluruhan) Contoh pemotongan markah surat kiriman .

Sekolah Kebangsaan Darau & BAGAIMANA MENDAPAT MARKAH TINGGI (‘A’) ? 1. Guna isi yang berlainan Þ susun isi secara berturutan Þ letak isi mengikut perenggan Þ memberi huraian yang tepat kepada isi. 2. penggunaan perkataan yang pelbagai Þ ada menggunakan perkataan yang terkini Þ elak penggunaan perkataan sama yang berulang / kerap . 3. Þ Karangan yang tidak terlalu panjang atau pendek mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan.kesalahan ejaan yang berulang // tanda yang tertinggal / kesalahan imbuhan kesalahan tanda baca O isi yang tidak berkaitan ( ) Tip : Cara membilang perkataan Nama khas yang terdiri daripada beberapa patah perkataan dikira sebagai satu perkataaan saja contoh Bahasa Melayu Tahun Enam . Baca semua soalan yang diberi Þ Fahami arahan kehendak soalan. Proton Saga. Þ Kenal pasti format yang perlu digunakan. Þ sebaik-baiknya karangan mengandungi nilai-nilai murni.

6.Þ penggunaan perkataan teknikal dengan tepat Þ elak perkataan dialek atau daerah yang tidak diterima. Gaya bahasa sesuatu karangan adalah berbeza dengan gaya bahasa karangan jenis lain. dan lainlain lagi ) & KELEMAHAN KARANGAN A] Kesalahan memilih tajuk . penggunaan tanda baca pada tempat yang betul Þ gunakan tanda baca pada tempat yang diperlukan Þ gunakan huruf kecil dan huruf besar pada tempatnya. susun ayat dengan kemas Þ elak pengaruh struktur ayat percakapan daerah / dialek Þ guna ayat yang pendek tetapi lengkap Þ kebolehan menggunakan rangkai kata / ungkapan yang menarik Þ gaya bahasa karangan hendaklah sesuai dengan bentuk serta jenis karangannya. 4. tulis mengikut ejaan yang betul Þ elak mengikut sebutan dialek / daerah Þ elak menulis huruf yang mengelirukan / cermat dalam bentuk tulisan Tahukah kamu ? Hanya terdapat 29 perkataan sahaja menggunakan ejaan yang disatukan. 5.awalan / akhiran / sisipan / apitan ( sekurang-kurangnya 5 imbuhan yang berbagai jenis ) 7. dapat membezakan antara kata depan dan kata imbuhan Þ dapat membezakan imbuhan an dan kan Þ guna imbuhan yang pelbagai . jawatankuasa.( contoh keretapi.

sepatutnya masalah kesalahan ejaan tidak lagi timbul. C] Pembahagian perenggan • Ada calon meletakkan beberapa isi dalam satu perenggan. Masih ada calon yang tidak dapat membezakan antara “pada” dengan “di”. Keadaan ini terjadi mungkin calon terburu-buru menyiapkan karangan. penguasaan bahasa terkini amat penting bagi memastikan karangan mendapat ‘A’. E] Kesalahan tatabahasa • Calon perlu tahu . B] Kekurangan isi • Oleh sebab kekurangan isi. • Pada tahap Tahun 6 . Malah ada calon yang menulis sambil mengharapkan isi datang kemudian ( terlintas di fikiran ). Ini menyebabkan sesuatu isi tidak dapat dihurai secara mendalam. Hal ini berlaku kerana calon kurang membaca dan terhadnya pengetahuan. • Terdapat juga isi yang sama diulang. Ini menyebabkan karangan tidak kemas dan bercelaru.• Kesalahan memilih tajuk biasanya berlaku kerana calon tidak memahami apa yang dikehendaki oleh soalan. Mereka menulis karangan asalkan siap sahaja. Ini juga boleh menyebabkan terjadinya pengulangan isi yang sama. “dari” dengan “daripada”. Calon yang tidak merangka bererti calon tersebut tidak menyusun isi. Ramai yang tidak . Malah ada calon menulis hanya satu perenggan untuk satu karangan ! D] Tidak merangka karangan • Ada calon yang terus menulis tanpa mencari isi terlebih dahulu. Ia juga menyebabkan susunan isi tidak berturutan. “bila” dengan “apabila” dan pelbagai lagi (akan dibincangkan selepas ini ). sesetengah calon menghuraikan isi secara mendatar atau meleret-leret.

F] Kesuntukan masa • Masa membina karangan sangat terhad. A.menggunakan imbuhan dengan betul. Kemudian Yusri pergi ke sekolah dengan menaiki basikal. Lebih malang lagi calon tidak menggunakan imbuhan langsung untuk karangannya. selepas itu dia pergi ke sekolah pula dengan menaiki basikal. Ayat di dalam kurungan adalah pembetulannya. ÖSelepas mandi Yusri bersarapan . Penggunaan Perkataan Yang Berulang Dalam Suatu Ayat. Tetapi tidak menjawab satu soalan lagi. hanya menjawab satu soalan sahaja dengan baik dan mendapat markah penuh. • Terdapat satu kes calon yang cemerlang. • Tidak dapat mengenal pasti format yang diperlukan. Akibatnya beliau hanya mendapat 50 % ( ‘C’ ) sahaja. G] Kesalahan lain • Tidak mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. Ini menyebabkan tiada masa untuk menyemak kesalahan tatabahasa. Pengurusan masa memainkan peranan penting. • Masih ada yang menggunakan bahasa dialek daerah ( bahasa kampung / bahasa Kelantan ) Di bawah ini adalah contoh kesalahan tatabahasa. Malah nombor soalan pun tidak sempat ditulis. Calon yang tidak peka akan terburu-buru menyiapkan karangan. ) B. Yusri bersarapan dan memakai baju. Salah Menggunakan Perkataan . selepas itu dia memakai baju . R( Selepas mandi .

) ÖKami akan tinggal untuk dua minggu. R( Ujian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung selama satu jam. R( Kami akan tinggal selama dua minggu.) untuk .) ÖSaya bercita-cita untuk menjadi doktor.dari dan daripada ÖKain batik itu datang daripada Terengganu. R( Aminah belajar bersungguh-sungguh supaya lulus dalam ujian.) ÖSaya baru terima surat itu dari kakak.) ÖAhmad menjerit untuk meminta tolong.) ÖUjian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung untuk satu jam. R( Saya baru terima surat itu daripada kakak. supaya dan selama ÖCikgu Zaidi pergi ke pasar untuk membeli sayur.) adalah dan ialah ÖAdalah dengan hormatnya dimaklumkan ………… R( Dengan hormatnya dimaklumkan ………………. R( Cikgu Zaidi pergi ke pasar membeli sayur.) ÖAminah belajar bersungguh-sungguh untuk lulus dalam ujian. R( Ahmad menjerit meminta tolong. ) . R( Saya bercita-cita hendak menjadi doktor. R( Kain batik itu datang dari Terengganu.

ÖTuduhan itu adalah fitnah belaka. adik menangis tersedu-sedu. R( Banyak pakaian terpakai dijual oleh Ali.) ÖSemua guru-guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan. R( Para jemputan dipersilakan masuk ke dewan. R( Tuduhan itu fitnah belaka.) bila dan apabila ÖZainal pun bangun bila namanya dipanggil. R( Keperluan asas manusia ialah makanan. R( Apabila dimarahi ayah.) ÖPara-para jemputan dipersilakan masuk ke dewan.) ÖBanyak pakaian-pakaian terpakai dijual oleh Ali.) ÖGuru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiah-hadiah pemenang-pemenang.) . R( Guru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiah pemenang-pemenang. R( Ramai murid menonton pertandingan bola sepak itu. adik menangis tersedu-sedu. perlindungan dan pakaian. perlindungan dan pakaian. R( Semua guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan.) ÖKeperluan asas manusia adalah makanan.) ÖBila dimarahi ayah.) ramai. semua dan para ÖRamai murid-murid menonton pertandingan bola sepak itu. banyak. R( Zainal pun bangun apabila namanya dipanggil.

ÖMereka memberitahu yang tindakan itu tidakadil. benda. Ia dijaga dengan rapi oleh Sani. sejak tadi asyik termenung. Ia memulas sejak malam tadi lagi. R( Hasri memberitahu bahawa dia tidak dapat hadir ke sekolah. mana dan bagaimana .) kata ganti nama ÖAmbil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja sini. sejak tadi asyik termenung. R( Pokok bunga itu tumbuh dengan subur.yang dan bahawa ÖHasri memberitahu yang dia tidak dapat hadir ke sekolah.) apa. R( Ambil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja ini. Dia dijaga dengan rapi oleh Sani. ÖPokok bunga itu tumbuh dengan subur. R( Perut Rosli memulas sejak malam tadi lagi.) kata ganti “dia” dan “ia” nota : kata ganti “dia” ialah kata ganti nama untuk manusia sahaja. ) ÖEntah siapa yang difikirkannya. R( Mereka memberitahu bahawa tindakan itu tidak adil. Kata ganti nama “ia” ialah untuk binatang. R( Entah apa yang difikirkannya.) ÖPerut Rosli memulas. pokok masalah dan sebagainya.

) ÖApa pendapat tuan mengenai soal itu ? R( Bagaimana pendapat tuan mengenai soal itu ? ) penjodoh bilangan ÖIbunya seorang yang baik hati. Kesalahan Struktur Ayat (ayat bercelaru dan berbelitbelit) ÖDengan cepat berjalan adik kerana mengikut emak hendak ke pasar.) Di dan pada Di dan pada ÖBeri surat ini pada Hasrul.) ÖDi masa rehat saya ke kantin.) ÖSemua kuih di atas meja itu telah dimakan oleh saya. R( Apa katanya betul belaka. R( Ibunya baik hati. R( Semua kuih di atas meja itu telah saya makan. R( Pada masa rehat saya ke kantin.) ÖAmran pulang ke rumah dengan sebuah bas sekolah.) .ÖBaju apa yang kamu pakai ? R( Baju mana yang kamu pakai ? ) ÖMana katanya betul belaka.) C. R( Beri surat ini kepada Hasrul. R( Adik berjalan dengan cepat kerana hendak mengikut emak ke pasar. R( Amran pulang ke rumah dengan bas sekolah.

) ÖSaya tidak akan melupai peristiwa itu sampai selamalamanya. R( Saya tidak akan melupai peristiwa itu sampai bila-bila.jerit polis kepada perompak itu. R( “Jangan bergerak ! Kalau bergerak kamu akan ditembak.ÖBila bangun tidur saya mandi dan makan pagi lepas itu pergi ke sekolah R( Apabila bangun tidur saya mandi dan bersarapan. Tanda baca menggunakan tanda baca pada tempat yang salah ÖRahman pandai bermain pelbagai alat muzik . drum.) tidak menggunakan tanda baca pada tempat yang betul ÖJangan bergerak Kalau bergerak kamu akan ditembak . Kemudian. dan drum. gitar .” .) ÖApakah nama kamu ? R( Siapakah nama kamu ? ) D. gitar .jerit polis kepada perompak itu. piano .) ÖMamat kelihatan muram ibunya meninggal dunia R( Mamat kelihatan muram semenjak ibunya meninggal dunia. R( Rahman pandai bermain pelbagai alat muzik . saya pergi ke sekolah.) Penggunaan huruf kecil / besar tidak pada tempat Ö Siapakah pemenang dalam Pertandingan Syarahan anjuran berita harian . piano dan .

imbuhan “di” dan “ke” ÖMasukkan buku ini didalam beg. Imbuhan Tidak dapat membezakan antara kata depan dengan.) . R( Jarak rumah saya dari bandar Jerteh ialah 2.5 Kilometer.5 kilometer.) ÖSemua murid di kehendaki beratur dipadang sebelum masuk ke dewan. R( Masukkan buku ini ke dalam almari. R( Masukkan buku ini ke dalam beg. R( Kejayaan Najib membangga dan mengembirakan ibu bapanya.) Tidak dapat membezakan imbuhan “an” dan “kan” ÖMasakkan ibu sungguh lazat.) E.itu ? R ( Siapakah pemenang dalam pertandingan syarahan anjuran Berita Harian itu ? ) ÖJarak rumah saya dari Bandar Jerteh ialah 2. R( Masakan ibu sungguh lazat. R( Semua murid dikehendaki beratur di padang sebelum masuk ke dewan.) Lain-lain kesalahan ÖKejayaan Najib membanggakan dan mengembirakan ibu bapanya.) ÖMasukan buku ini ke dalam almari.

wangku. di Jerteh. Jika perbuatan ‘ di’ ditulis dekat contoh . ditendang Jika ‘di’ menunjukkan tempat dan masa ‘di’ ditulis berjauhan contoh . dimakan. suratmu.Ö Pasar Besar Jertih mempunyai tempat meletak kereta yang menyelesa. dijamah. Contoh .) Tahukah Kamu ? ‘mu’ dan ‘ku’ ditulis rapat dengan perkataan di hadapannya. tuanku. di sana Dicatat oleh taharmok di 9:44 AM . Menulis imbuhan ‘di’ ada caranya. R ( Pasar Besar Jertih mempunyai tempat letak kereta yang selesa. di pantai. hatimu dan sebagainya. hatiku.