PEMARKAHAN KARANGAN UMUM DAN KARANGAN UPSR

Oleh Mohd. Isa bin Abd. Razak PENGENALAN

Soalan subjektif, khususnya karangan, boleh menjadi alat pengukuran yang
berkesan jika dilengkapkan dengan peraturan memberi markah (PMM) yang sesuai, diperiksa oleh pemeriksa yang cekap dan ada penyelarasan antara pemeriksa-pemeriksa. PMM, kecekapan pemeriksa dan penyelarasan pemeriksaan adalah perkara mesti jika ujian itu ialah ujian pencapaian dan pemeriksanya lebih daripada seorang. Keperluan PMM pula tetap menjadi perkara mesti bagi soalan esei walaupun pemeriksanya hanya seorang. Berbagai-bagai faktor di luar dan di dalam diri si pemeriksa itu sentiasa sahaja mempengaruhi kebolehpercayaan pemarkahannya. Kertas ini membincangkan secara ringkas PMM bagi karangan. Tumpuan perbincangan ialah pada aspek amali pemarkahan karangan. Beberapa contoh PMM karangan dikemukakan. Pemarkahan karangan peringkat sekolah rendah diberi perhatian istimewa dengan harapan kecemerlangan pendidikan bahasa kita semerbak sejak peringkat sekolah rendah lagi. Bagaimanapun, contoh-contoh PMM yang dikemukakan di sini tidak semestinya sama dengan PMM dalam ujian sebenar. Sebagai melengkapkan kertas ini, dibincangkan juga teknik memarkah, penyelarasan dan beberapa isu yang berkaitan dengan pemeriksaan karangan. PERATURAN MEMBERI MARKAH Sebelum memeriksa karangan, kita perlu menyediakan PMM. Bagi ujian sumatif seperti Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR), PMM telah disediakan oleh pihak yang bertanggungjawab. Amnya, ada dua teknik membina PMM iaitu teknik global (impresif, holistik, tanggapan) dan teknik analisis (perincian) (Abdul Aziz (1993: 155). Pemarkahan global boleh digabungkan dengan pemarkahan analisis, dan boleh dinamakan teknik eklektik. Teknik Global Global atau holistik bermaksud menyeluruh. Rasional teknik ini ialah keseluruhan lebih penting daripada bahagian. Berasaskan rasional ini, pemeriksa melakukan penilaian secara keseluruhan terhadap sesuatu karangan. Karangan itu dibaca sekali lalu untuk menganggarkan prestasi calon berasaskan sesuatu skala seperti gred A hingga E. Pemeriksa meletakkan nilainya sendiri terhadap karangan itu. Katakan pemeriksa memberi gred B. Karangan itu dibaca sekali lagi untuk mengenal pasti kekuatan-kekuatan dan kesilapan-kesilapannya pula. Sesudah itu dimuktamadkanlah markahnya. Cara ini amat subjektif, memerlukan pemeriksa yang cukup mahir dan berkebolehan membaca secara kritikal. Amat subjektif bermakna kebolehpercayaan pemarkahan amat rendah. Bagaimanapun, kebolehpercayaan pemarkahan pemeriksa itu dapat ditinggikan sedikit melalui penyelarasan antara para pemeriksa dan penyediaan model jawapan untuk rujukan bersama.

Satu lagi teknik global dilakukan melalui perbandingan. Dengan teknik ini pemeriksa membaca karangan berkenaan sekali lalu dan menyusunnya mengikut kualiti. Karangan terbaik diletakkan di atas dan yang paling lemah diletakkan di bawah sekali. Kesemua karangan itu dibaca sekali lagi untuk memastikan kedudukannya. Kemudian ditentukan peratus A, B, C dan seterusnya. Teknik bandingan ini sesuai untuk memarkah esei panjang seperti kerja projek. Teknik ini juga sesuai untuk memilih esei, cerpen, sajak, novel dan lain-lain bagi sesuatu peraduan, terutamanya pada peringkat saringan. Satu contoh PMM teknik global diberi dalam Lampiran A. Teknik Analisis Markah diberi berdasarkan kriteria tertentu. Sekiranya jawapan calon mempunyai banyak unsur yang dinyatakan dalam kriteria itu, maka tinggilah markahnya. Pemarkahannya sistematik dan kebolehpercayaannya tinggi. Pemeriksa pula tidak semestinya pakar dalam bidang berkenaan. Teknik pemarkahan ini sesuai untuk ujian pencapaian dan boleh juga digunakan untuk ujian formatif kerana ia boleh digunakan untuk tujuan diagnostik dan memberi maklumat kembali kepada pelajar dan pengajar. (a) Perincian Aspek Karangan Biasa Teknik ini digunakan untuk memarkah karangan berdasarkan peruntukan markah tertentu. Bagi karangan Bahasa Melayu, pembahagian markah mungkin seperti di bawah. Isi = 30% Bahasa = 40% Gaya dan Olahan = 30% Jumlah = 100% Bagi isi, tetapkan jumlah isi dan gunakan skala global 10 mata atau teknik analisis. Jika skala global 10 mata dipilih, kriterianya hendaklah berkaitan dengan isi. Jika teknik analisis digunakan, butirkan pembahagian markah dan sertakan contoh-contoh isi. Bagi aspek bahasa, gunakan sistem tolak iaitu tolak satu markah bagi setiap kesalahan bahasa seperti struktur frasa, struktur ayat, penggunaan kata, ejaan dan sebagainya. Bagi gaya dan pengolahan, gunakan skala global 10 mata. (Lihat Lampiran C.) Sebenarnya teknik analisis ini boleh dinamakan teknik gabungan kerana jelas dicampurkan unsur global dengan unsur analisis. Teknik ini amat sesuai digunakan untuk menguji kemahiran bahasa kerana 70% daripada markah diperuntukkan bagi aspek-aspek bahasa dan penglahirannya. Teknik ini juga amat berguna untuk tujuan menganalisis kesilapan. Lazimnya, isi diberi pemberatan separuh atau lebih daripada separuh. Kelaziman itu sesuai untuk memarkah esei pengajian tinggi seperti mata pelajaran Pengajian Am, Sijil Tinggi Persekolahan dan tugasan-tugasan tertentu bagi Sijil Perguruan Malaysia. (b) Perincian Aspek Karangan Berformat PMM analisis karangan berformat selalunya lebih terperinci. Katakan kita telah meyediakan soalan berbentuk wawancara. Markah penuh bagi soalan itu ialah 15. Kita boleh menggunakan nisbah 2:2:1 bagi aspek bahasa, isi dan format. Dengan

kata lain bahasa diperuntukkan enam markah, isi diperuntukkan enam markah dan format diperuntukkan tiga markah. Perincian Markah Bahasa Laras dan gaya 2 markah Tanda baca 1 markah Ayat, ejaan dll. 3 markah Perincian Markah Isi Dalam pendahuluan 1 markah Dalam susulan 4 markah Dalam penutup 1 markah Perincian Markah Format Nama penyoal ½ markah Nama tetamu ½ markah Tajuk ½ markah Pendahuluan ½ markah Pemerengganan ½ markah Penutup ½ markah TEKNIK MEMARKAH Katakanlah kita akan memarkah sebuah karangan. Pemarkahan boleh dilakukan berdasarkan susunan kertas iaitu kita periksa jawapan calon A, diikuti dengan calon B dan seterusnya. Pemarkahan boleh juga dilakukan berdasarkan tajuk karangan. Misalnya, mula-mula kita periksa semua karangan "Cita-cita Saya". kemudian kita periksa pula karangan "Faedah Membaca", dan seterusnya tanpa mengikut susunan kertas ujian. Kedua-dua cara ini boleh digunakan. Jika kertas yang hendak diperiksa itu banyak, cara kedua lebih berkesan kerana pemeriksa dapat menumpukan fikirannya kepada isi tajuk berkenaan. Jika kertas itu mengandungi lebih daripada satu soalan karangan, cara kedua perlu diutamakan kerana dengan cara ini fikiran kita tidak disela oleh pelbagai isi karangan yang lain; apa lagi jika skema pemarkahannya berbeza-beza. Mokhtar (1995: 110) menyatakan, cara ini boleh menghindarkan pemeriksa daripada dipengaruhi oleh soalan sebelumnya ketika memeriksa butiran seterusnya. Bagi ujian formatif, elok diwujudkan kebiasaan merahsiakan nama calon seperti yang dilakukan dalam peperiksaan awam. Dengan cara ini kita dapat mengurangkan kesan emosi yang dinamakan kesan halo. Bagi ujian formatif juga, skema pemarkahan sepatutnya diberitahu kepada pelajar.

PENYELARASAN Dalam peperiksaan awam, penyelarasan pemarkahan item esei memang sentiasa dilakukan. Amalan ini elok dilaksanakan di sekolah bagi kedua-dua jenis ujian, sumatif dan formatif, jika pemeriksanya lebih daripada seorang. Penggubalan kertas soalan bagi ujian semester dan tahunan yang dipusatkan dalam sesuatu mukim atau daerah sangat digalakkan. Usaha ini perlu disempurnakan dengan penyelarasan pemarkahan. Penyelarasan boleh meninggikan kebolehpercayaan pemarkahan. Mereka yang menghadiri mesyuarat penyelarasan memeriksa sampelan jawapan calon. Kemudian, dibincangkan sebab-sebab markah yang diberi itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Melalui perbincangan, pemeriksaan semula, perubahan terhadap skema dan sebagainya, perbezaan markah di antara pemeriksa-pemeriksa itu boleh diminimumkan. Lazimnya penyesuaian atau moderasi markah dilakukan dalam penyelarasan apabila selisih markah antara pemeriksa melebihi 5%. PEMARKAHAN KARANGAN UPSR ertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR mengandungi dua soalan yang dinamakan Soalan 1 dan Soalan 2. Calon dikehendaki menjawab kedua-dua soalan. Bagi Soalan 1, calon boleh memilih sama ada Soalan 1 (a) atau Soalan 1 (b). Bagi Soalan 2, calon tidak diberi pilihan. Pemarkahan yang sesuai bagi kertas ini ialah teknik analisis. Jika markah penuh 50, markah bagi setiap soalan ialah 25 markah. Oleh sebab Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah menekankan kemahiran berbahasa, nisbah markah bahasa wajar melebihi markah isi. Pecahannya ialah 15 markah bagi bahasa dan 10 markah bagi isi Perincian markah bahasa di bawah ini lazimnya digunakan. (a) Perbendaharaan kata 3 markah (b) Struktur ayat 3 markah (c) Penggunaan imbuhan 3 markah (d) Penggunaan tanda baca 3 markah (e) Ejaan 3 markah Bagi komponen perbendaharaan kata dan struktur ayat, markah boleh diberi secara global. Markah penuh diberi jika calon berjaya memperlihatkan keluasan penggunaan perbendaharaan kata dan menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat. Bagi komponen-komponen yang lain, sistem pemotongan markah boleh digunakan. Potong setengah markah bagi setiap kesalahan penggunaan imbuhan, penggunaan tanda baca, dan ejaan. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang. Ini bermakna calon boleh kehilangan sembilan daripada 15 markah bahasa. Markah isi pula boleh diagihkan seperti di bawah: Pendahuluan 1 markah 4 isi x 2 markah 8 markah

Bagi soalan yang memerlukan format. Soalan 1 (b) Empat faedah bersukan. 1994: Soalan 1 (a) Empat cara menjaga kesihatan badan. 1992: Soalan 1 (a) Empat cara menggunakan masa dengan sebaik-baiknya. 1995: Soalan 1 (a) Empat episod cerita aneh. Soalan 1 (b) Empat gambaran Hari Kebangsaan yang telah disaksikan. Menambah perbendaharaan kata. Pembahagian markah isi tidaklah terlalu rigid. Soalan 1 (b) Empat kepentingan kerjasama di kalangan murid. 3. Soalan 1 (b) Empat cara kita boleh menggembirakan ibu bapa. 2. Soalan 1 (b) Empat faedah membaca. PMM yang baik juga disertai contoh rangka jawapan. calon mesti menulis karangan dalam format yang dikehendaki. 1993: Soalan 1 (a) Empat episod peristiwa yang tidak dapat dilupakan. Di bawah ini diberikan beberapa contoh umum berdasarkan soalan UPSR yang sebenar. 1997: Soalan 1 (a) Empat cara mengenang jasa ibu bapa. 4. Isi (2 markah x 4 isi) 1. 1996: Soalan 1 (a) Empat cara menjaga kebersihan diri dan kawasan tempat tinggal. Soalan 1 (b) Empat cara menggunakan wang. . Menambah pengalaman melalui cerita benar atau pengembaraan. Penutup (1 markah) Tabiat membaca perlu dipupuk sejak kecil lagi. Di bawah ini diberikan satu contoh rangka jawapan bagiSoalan 1 (b) tahun 1996: Pendahuluan (1 markah) Amalan membaca sangat bermanfaat kepada manusia. jika saya ada banyak wang. Mendapat keseronokan atau kepuasan melalui cerita-cerita rekaan.Penutup 1 markah Agihan markah isi ini boleh digunakan untuk kesemua soalan. Pemeriksa boleh memotong sehingga tiga markah daripada keseluruhan markah yang diperoleh bagi item yang berkenaan. PMM yang baik lazimnya menyatakan bahawa pemeriksa boleh mempertimbangkan markah yang sesuai bagi isi yang berkaitan dengan soalan walaupun isi-isi itu tidak tercatat dalam PMM. Meluaskan pengetahuan yang dipelajari dalam bilik darjah.

tolak satu markah. iaitu tidak melebihi 120 patah perkataan. khususnya penutup. Soalan 1 (b) jika tiada pendahuluan. 40 -. Pemeriksaan secara analisis untuk karangan sekolah rendah sudah tentu memerlukan pemeriksa yang teliti. 39 patah perkataan ke bawah: peruntukan markah tidak boleh melebihi 10 daripada 25 markah. Namun demikian. pemeriksa tidak perlu menilai bahagian yang melebihi had maksimum itu. pemeriksa perlu menanda isi dan kesalahan-kesalahan seperti Rajah 1. terkandung dalam perkataan-perkataan yang melebihi had maksimum itu. tolak satu markah. PMM perlu menerangkan sistem pemotongan markah jika calon menggunakan lebih daripada 80 patah perkataan. Cadangan pemotongan markah bagi karangan yang pendek adalah seperti yang berikut: 60 -. Rajah 1: Penandaan Karangan Aspek Pecahan Markah . Dengan kata lain. dan jika tiada penutup. Apabila penandaan telah selesai dilaksanakan. calon tidak diberi sebarang markah untuk perkara yang ditulis selepas had maksimum itu. Kertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR mensyaratkan calon menulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. Ketika membaca. Pemeriksa perlu membaca karangan itu sekali lalu terlebih dahulu untuk mendapatkan kesan dan menentukan jumlah perkataan yang digunakan oleh calon. Kemudian karangan itu dibaca sekali lagi untuk menimbangkan markahnya yang sebenar berdasarkan ketetapan cara pemberian markah.75 patah perkataan: tolak satu markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. jika tiada kata penegasan di tengah karangan.49 patah perkataan: tolak tiga markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. PMM perlu memberikan garis panduan kepada pemeriksa jika calon melanggar had maksimum yang ditetapkan itu. tolak satu markah. tolak tiga markah. 50 -. Penggunaan perkataan melebihi had maksimum itu juga tidak membabitkan pemotongan markah. Mulai tahun 1996. Sebelum tahun 1996. Apabila frasa tidak kurang daripada 80 patah perkataan digunakan.Perhatikan contoh penerangan tentang hal ini yang sesuai untuk PMM sekolah rendah: Soalan 1 (a) jika tidak ditulis dalam bentuk dialog. Lazimnya. calon dijangka akan kehilangan markah isi jika isinya. had maksimumnya perkataan yang boleh digunakan oleh calon dicatatkan dalam arahan. tuliskan markah yang telah dipertimbangkan itu pada sebelah kanan bahagian bawah karangan seperti dalam Rajah 2.59 patah perkataan: tolak dua markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu.

apabila nilai ½ markah itu dari segi peratusnya begitu tinggi. Sampelan kes lulus biasa. semua kes gagal dan semua kes cemerlang mungkin juga akan disemak oleh ketua pemeriksa. Namun demikian. . markah itu boleh dibulatkan menjadi 86. Pembulatan markah bagi kes ini kurang wajar. peruntukan markah tidak boleh melebihi lima markah. Bagi kertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR.Isi Bahasa (a) (b) (c) (d) (e) 8 3 2 3 2 18 0 -1 15 Jumlah . Markah muktamad hendaklah ditulis di penjuru sebelah kanan halaman pertama karangan calon. Dalam ujian sumatif lazimnya sampelan kertas yang telah diperiksa oleh pemeriksa akan disemak semula oleh ketua pasukan. Bagi karangan yang terpesong. pembulatan itu tentulah kurang wajar. Penandaan kesilapan sangat penting bagi ujian sumatif. BEBERAPA ISU Penandaan Kesilapan Penandaan kesilapan boleh dilakukan berpandukan Rajah 1 atau cara-cara yang difikirkan sesuai (lihat Abdul Aziz Abdul Talib. Penandaan kesilapan itu akan memudahkan ketua pasukan dan ketua pemeriksa melaksanakan tugas mereka. Jika calon mendapat 85½ markah daripada 100. ½ markah bernilai 2%.Format .Bilangan perkataan JUMLAH Rajah 2: Catatan Markah Biasa markah penuh yang diberi adalah dalam angka bulat. 1993: 278-279).

mudah digubal. Pemeriksa mestilah melaksanakan tugasnya secara profesional dan bersungguhsungguh. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1997). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Peringkat tertinggi yang boleh diberi kes ini ialah peringkat D. "Soalan Subjektif: Teknik Penggubalan dan Skema Pemarkahan". Namun demikian. Penandaan kesilapan dan penyuntingan dengan menggunakan tanda-tanda penyuntingan sangat sesuai dilakukan di sekolah menengah dan peringkat pengajian tinggi bagi ujian-ujian formatif. Mokhtar Ismail.Bagi ujian formatif. Mohd. butiran subjektif. (1994). khususnya karangan. pemeriksa boleh secara bersahaja meluahkan rasa. (1986). Isa Ab. Bhd. Penguasaan yang mendalam terhadap subjek yang diperiksa juga sangat dituntut. Namun demikian penyediaan PMM dan usaha memarkah butiran subjektif menuntut kesungguhan yang bukan kepalang. Dua Ekstrem Pemeriksa mungkin sukar membuat keputusan apabila bertemu dengan keadaan yang bertentangan. Pengujian Bahasa: Kes Bahasa Melayu. Maktab Perguruan Raja Melewar. Antara masalah bahasa yang lazim berlaku ialah kesilapan struktur frasa dan ayat. Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip. kurang keragaman susuk ayat dan kesilapan penggunaan tanda baca. (1993). kesilapan yang telah ditanda pada kertas jawapan boleh menjadi sumber maklumat yang sangat berguna untuk guru dan murid. Kertas kerja. Penilaian di Bilik Darjah. Guru boleh menggunakannya untuk menganalisis kesilapan dan mengadakan tindakan susulan. PENUTUP Berbanding dengan butiran berbilang pilihan. jika masih terdengar rungutan daripada calon setelah segala usaha dilakukan sebaik mungkin. (1988). tetapi prestasi bahasanya cemerlang. Abu Bakar Nordin. Mahir Publications. Petaling Jaya: Longman. (1995). Koleksi Kertas UPSR Bahasa Malaysia. khususnya latihan harian. Teknik dan Contoh. tetapi ada masalah dari segi bahasa. Pemeriksa terdedah kepada tuduhan tidak adil jika gagal mengesan kesilapan calon atau menyalahkan sesuatu yang sememangnya sudah betul. Peringkat tertinggi bagi kes ini ialah peringkat B. Pemeriksa boleh juga menggunakan tanda-tanda penyuntingan jika sasaran memahami tanda-tanda penyuntingan itu. "Memang sudah adat benda subjektif!" BIBLIOGRAFI Abdul Aziz Abdul Talib. Azman Wan Chik. Razak. . Shah Alam: Mahir Publications Sdn. Yang pertama ialah isi jawapan calon sangat tepat dan matang. Yang kedua ialah isi jawapan calon terpesong terus. Seremban. Pelajar pula dapat mengetahui kelemahan mereka dan boleh berusaha membaiki kelemahan yang ditunjukkan itu. Abu Bakar Nordin (1986: 220) menyarankan pemeriksa melakukan tugasnya semasa fikiran tenteram dan di tempat yang sesuai. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Edisi Kedua. Asas Penilaian Pendidikan.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1991). Terdapat juga ciri-ciri kematangan fikiran dalam penulisannya. Jabatan Bahasa. Penilaian dan Pengujian Bahasa Malaysia. Panduan Am Pemeriksa hendaklah membaca karangan itu sekali lalu untuk mendapatkan kesan dan menganggarkan peringkat karangan itu sambil memerhatikan perkara-perkara berikut: Bahasa dan Gaya. Tidak menunjukkan keanekaragaman susuk ayat. Maktab Perguruan Keningau. tetapkan peringkat yang sesuai berdasarkan peringkat-peringkat di bawah ini. ada yang tidak sesuai. Hujah-hujahnya sangat logik dan memperlihatkan ciri-ciri kematangan fikiran yang tinggi. tersusun dan baik penyampaiannya.Raminah Haji Sabran. LAMPIRAN A TEKNIK GLOBAL Soalan 1: Karangan (100 markah) Calon dikehendaki memilih dan mengarang satu tajuk sahaja. mudah dan kurang tepat. Sabah. Perbendaharaan katanya terhad. peribahasa dan lainlain. tanda baca. Susuk ayat beragam dan penggunaan perbendaharaan katanya luas dan tepat. Ada kesalahan tatabahasa tetapi dapat dimaafkan. Ab. Isi dan Susunan. Isinya kurang: ada yang cocok. Pemberian Markah Setelah membaca karangan itu sekali lalu. Bahasa memuaskan. lancar dan jelas. Keragaman susuk ayat kurang sedikit. Mempunyai sekurang-kurangnya lima isi yang sesuai. Penerapannya pada Peringkat Sekolah Rendah. Menggunakan bahasa yang betul. Perbendaharaan katanya sederhana. Pengolahannya kadang kala kabur. Pengolahannya sangat menarik dan berkesan. Isinya cukup dan pengolahannya agak menarik. perenggan. Gaya bahasanya sesuai dengan tajuk karangan. Peringkat D (30--39 markah) . Peringkat A (75--100 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih tepat. Tidak ada potongan markah bagi karangan yang kurang atau lebih daripada 350 perkataan. Isinya cukup dan berkembang. Isa b. Bahasa lancar dan bersih daripada kesalahan tatabahasa: struktur ayat. lengkap dengan contoh-contoh yang sesuai. Peringkat C (40--59 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih kurang tepat. Panjang karangan kira-kira 350 patah perkataan seperti yang ditetapkan itu adalah panduan sahaja. Mohd. Razak adalah Ketua Jabatan. imbuhan. Peringkat B (60--74 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih masih lagi tepat. memperlihatkan kematangan fikiran.

tandakan dengan satu palang / dan kesalahan ejaan yang sama tandakan dengan dua palang //. frasa dan perkataan. Pengolahan dan penyusunannya agak lemah dan tidak teratur. Struktur ayat berkecamuk. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang. Susunan bahasanya membayangkan penguasaan bahasa yang kurang mantap. Bagi kesalahan ayat. Perbendaharaan katanya tidak tepat. Sambil membaca itu. Bagi karangan yang berbentuk cerpen dan peribahasa pula. isi dan ejaan. Contoh: Keseluruhan 70 Tolak Ejaan -4 Jumlah 66 Bagi karangan yang berbentuk perbahasan. LAMPIRAN B TEKNIK ANALISIS Karangan Berformat: Berita Format 4 markah Isi 6 markah Bahasa 5 markah Perincian Markah Format Tajuk berita ½ markah Nama penulis ½ markah Tempat berlaku ½ markah Tarikh ½ markah Pemerengganan 1 markah . buat garisan di bawah kesalahan itu. Kesimpulan Baca karangan itu sekali lagi dengan teliti untuk menimbangkan markah yang sebenar. Bagi kesalahan tanda baca buat bulatan pada bahagian yang berkenaan. Olahannya mengelirukan dan sukar difahami. Untuk karangan yang berbentuk perbincangan. Bagi kesalahan ejaan. Perbendaharaan katanya salah. tandakan kesalahan-kesalahan bahasa. Bagi kesalahan isi. Tulis markah yang telah dipertimbangkan di sebelah kanan bahagian bawah karangan. sesuaikan kriteria. Tajuk itu sendiri dianggap sebagai pro atau pencadang dalam karangan itu. calon dikehendaki menulis kontra kepada tajuk itu. Penguasaan bahasanya lemah. Potong setengah markah bagi tiap-tiap kesalahan ejaan. kurungkan perenggan atau ayat yang mengandungi kesalahan isi dengan kurungan. Isinya sipi. Isinya terpesong. calon dikehendaki menulis pro dan kontra.Tajuk karangan kurang difahami. Terdapat kesilapan tatabahasa yang tidak boleh dimaafkan. Potongan maksimum kesalahan ejaan ialah lima markah. Peringkat E (1--10 markah) Tajuk karangan tidak difahami langsung.

Beri markah penuh bagi isi yang tepat dan lengkap. beri satu markah bonus asalkan tidak melebihi markah maksimum keseluruhan. Beri satu markah sahaja bagi isi yang kurang tepat atau kurang lengkap. Bacaan kali kedua untuk menandakan kesilapan dan memastikan markah pengolahan. Contoh isi: (Skema sebenar menyenaraikan isi bagi semua soalan.) Soalan (a) Faktor sosial yang menentukan penggunaan kata ganti diri: . 3 markah Jumlah 5 markah LAMPIRAN C TEKNIK EKLEKTIK Soalan 1: Karangan (20 markah) Calon dikehendaki menjawab satu soalan sahaja. Isi = 10 markah Pengolahan = 10 markah Jumlah = 20 markah (a) Teknik Analisis untuk Isi Isi (10 markah). Di sini diturunkan contoh isi bagi satu soalan sahaja. Pemarkahan untuk semua jawapan adalah seperti yang berikut: Bacaan pertama untuk mengesan isi dan menggredkan pengolahan. ejaan dll.Penutup 1 markah Jumlah 4 markah Perincian Markah Isi Isi dalam intro 2 markah Isi dalam susulan 3 markah Isi dalam penutup 1 markah Jumlah 6 markah Perincian Markah Bahasa Laras dan gaya 1½ markah Tanda bacaan ½ markah Ayat. Dikehendaki sekurang-kurangnya empat isi. Jika isi melebihi empat. 4 isi x 2½ markah = 10 markah.

Struktur ayat berkecamuk. Olahannya mengelirukan dan sukar difahami. Pengolahannya kadang kala kabur. Susunan bahasanya membayangkan penguasaan bahasa yang kurang cekap. Keragaman susuk ayat kurang sedikit.Situasi formal dan tidak formal -Jawapan-jawapan lain yang sesuai (b) Teknik Global 10 Mata untuk Pengolahan Pengolahan (10 markah). Pengolahannya sangat menarik dan berkesan. Perbendaharaan katanya terhad.Kelas sosial . Bagi kesalahan ayat. Potong ½ markah bagi tiap-tiap kesalahan ejaan. Peringkat C (5--6 markah) Takrif terhadap tajuk esei kurang tepat. Tulis markah yang telah dipertimbangkan di sebelah kanan bahagian bawah karangan seperti contoh di bawah ini: Isi 7/10 Pengolahan 6/10 Jumlah 13/20 -E-1 Jumlah akhir 12/20 Peringkat A (9--10 markah) Takrif terhadap tajuk esei tepat dan bahasa lancar. Bagi kesalahan isi. Peringkat D (3--4 markah) Tajuk esei kurang difahami. Potongan maksimum kesalahan ejaan ialah dua markah. mudah dan kurang tepat. Bagi kesalahan tanda bacaan: tandakan dengan bulatan. Tiada kesalahan tatabahasa. Pengolahannya agak menarik. Perbendaharaan katanya salah . Bagi kesalahan ejaan yang sama.Umur . Perbendaharaan katanya tidak tepat. tandakan dengan dua garis miring ke kanan. Pengolahan dan penyusunannya agak lemah dan kurang teratur. Bagi kesalahan ejaan: tandakan dengan satu garis miring ke kanan (back slash). Perbendaharaan katanya agak sederhana. Peringkat E (1--2 markah) Tajuk esei tidak difahami langsung. Tidak menunjukkan keanekaragaman susuk ayat. Susuk ayat beragam.. Terdapat juga ciri-ciri kematangan fikiran dalam penulisannya. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang (dua palang). Terdapat kesilapan tatabahasa yang tidak boleh dimaafkan. Penggunaan perbendaharaan katanya luas dan tepat. Penguasaan bahasanya lemah. Peringkat B (7--8 markah) Takrif terhadap tajuk esei masih lagi tepat. Bahasanya memuaskan. frasa dan perkataan: tandakan dengan garisan di bawah kesalahan berkenaan. tandakan dengan kurungan. Terdapat kesalahan tatabahasa--dapat dimaafkan. Hujah-hujahnya sangat lojis dan memperlihatkan ciri-ciri kematangan fikiran yang tinggi.Kedudukan ekonomi atau pekerjaan dalam keluarga .

Karangan jenis Syarahan 5. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab kedua-dua soalan itu ialah satu jam. 4. Karangan jenis Catatan Diari 8. oleh itu pilihlah salah satu daripada dua tajuk tersebut sama ada soalan 1(a) atau soalan 1(b). Karangan Rangsangan Bergambar / Rangsangan Kata 2. Karangan Jenis Perbincangan 5. Lazimnya . kita hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak soalan karangan itu. Karangan Jenis Melengkapkan Cerita 6. dalam ujian penulisan Bahasa Melayu adik-adik dikehendaki menulis dua buah karangan. pendapat. Karangan jenis Laporan 9. 2. Soalan 2 tiada pilihan dan merupakan soalan wajib. Karangan Jenis Autobiografi / Biografi 7. Selepas itu kita fikirkanlah pula tentang : .Petua Penulisan Karangan Bahasa Melayu Sekolah Rendah UPSR NOTA: Beberapa isi kandungan di dalam artikel ini telah diubahsuai dan dipermudahkan oleh Cikgu Amiene Rev berdasarkan sumber asal yang diperolehi menerusi: http://members. dan idea-idea anda. iaitu soalan satu dan soalan dua. Bagi tiap-tiap soalan. Kad Jemputan Jenis-Jenis Karangan Tidak Berformat 1.tripod. kemahiran dan keupayaan anda menarik minat pembaca. panjang karangan mestilah tidak kurang daripada 80 patah perkataan dan tidak melebihi 120 patah perkataan. Karangan jenis Perbahasan 10. • menguji kebolehan. Jenis-Jenis Karangan Karangan Berformat: 1. Karangan jenis Ucapan 4. • menguji fikiran. adik-adik diberi dua tajuk karangan . Jenis Surat Kiriman Rasmi 2. PANDUAN MENGARANG / MENULIS Sebelum membuat sesuatu karangan . Karangan Jenis Fakta / Penerangan 4. Dalam soalan 1. • menguji tentang sejauh mana pembacaan anda. Jenis Surat Kiriman Tidak Rasmi 3.com/~skdarau/petua. Karangan jenis Berita 7.html PENGENALAN KARANGAN ( PENULISAN ) 1. Karangan Jenis Peribahasa TUJUAN ANDA MENGARANG • menguji kefahaman anda mengenai tajuk karangan itu. Karangan Jenis Pengalaman / Cerita / Gambaran / Situasi 3. 3. Karangan jenis Dialog / Temuramah / Perbualan / Wawancara 6.

Tiaptiap perenggan tidak semesti sama panjangnya. Pembukaan karangan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam pada pemeriksa. majalah-majalah. Kemukakan pertanyaan kepada diri anda dan fikirkan jawapannya sama ada menerusi logik akal atau berdasarkan bahan rujukan seperti buku. Catatkan setiap isi sebelum menulis. . Karangan perlu mempunyai empat isi. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perenggan yang lain. Ini kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid-murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. Pengenalan ini dibuat secara ringkas dan am sahaja. buku-buku cerita. Dalam pengenalan kita hendaklah memperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. Jaga isinya supaya tidak terkeluar dari tajuk yang dikehendaki. satu perenggan kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. Elakkan menyertakan isi yang bercanggah dengan tajuk. menyaksikan sendiri dan dari pengalaman sendiri. Isi yang lebih tidak mengapa tetapi mungkin menyebabkan kekurangan masa. Penutuplah yang menjadi kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu karangan. B. Isi karangan hendaklah asli tidak ditiru bulat-bulat dari karangan lain. Panduan mencari isi-isi berdasarkan peta minda: Cara terbaik mencari isi adalah dengan menggunakan kaedah membuat peta minda. makalah-makalah. Penutup A. Pengenalan B. Penutup Kalau pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti karangan tersebut maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait di antara satu dengan lain. Jangan campur adukkan isi. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan. rencana-rencana. Kita hendaklah menarik perhatiannya supaya ingin membaca karangan itu. ensiklopedia atau kamus bagi fakta. Untuk mendapat isi yang baik dan banyak. majalah. Pengenalan Setiap karangan mestilah mempunyai pembukaan atau pengenalan.A. Antara lima pertanyaan paling utama dan popular ialah: • Apa? • Siapa? • Bila? • Mengapa? • Di mana? • Bagaimana? C. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. Isi Isi hendaklah mengikut kehendak tajuk karangan itu. mendengar sesuatu. memadai tiga atau empat ayat. Sebaikbaiknya satu isi. Oleh itu pastikanlah terlebih dahulu pembukaan karangan hendaklah bersih daripada kesalahan tatabahasa atau ejaan. Isi yang utama didahulukan. Isi-isi dan C. surat khabar. kita hendaklah banyak membaca surat khabar.

Dalam penutup digambarkan juga pendapat kita dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. Perenggan isi pertama dengan contoh berkaitan isi pertama 3. Memilih tajuk atau soalan 1 (a) atau 1 (b) dan soalan 2 • Baca dan fahami setiap tajuk / soalan yang diberi. CONTOH 2: Sekolah anda telah mengadakan "Hari Sukan". Perenggan Pendahuluan 2. Tips: Adalah lebih baik jika adik semua menggariskan perkataan-perkataan yang menjadi kata kunci dalam soalan itu. Komen: Tajuk karangan di atas adalah sama. tetapi dari segi formatnya berbeza. Oleh itu penutup juga adalah penting dalam tiap-tiap karangan. • Masukkan huraian serta contoh yang sesuai bagi setiap isi yang akan dihurai. Perenggan isi kedua dengan contoh berkaitan isi kedua 4. Soalan satu merupakan karangan biasa . Tuliskan sebuah karangan mengenainya. • Kamu mesti memilih soalan / tajuk yang benar-benar boleh dikuasai • Memahami benar-benar kata kunci atau kehendak soalan Bagaimana hendak memahami kehendak soalan supaya tidak terkeluar daripada tajuk? Kehendak soalan biasanya berada di akhir arahan seperti contoh-contoh di bawah: CONTOH 1: Sekolah anda telah mengadakan "Hari Sukan". Perenggan isi ketiga dengan contoh berkaitan isi ketiga 5. Elakkan menamatkan karangan secara mengejut atau tergantung. Menyusun rangka karangan • Pilih mana-mana kaedah yang mudah bagi anda mencari isi • Senaraikan semua isi penting secara ringkas yang mungkin. Ini mengelakkan karangan daripada terpesong atau terkeluar daripada tajuk sebenar. Sebelum menulis perkara yang dilakukan seperti di bawah : a. • Susun isi mengikut urutan kepentingannya. • Fahami bentuk soalan sama ada jenis berformat atau tidak berformat. manakala soalan 2 berformat. Menulis karangan • Semasa menulis karangan kamu mulakan dengan menulis pendahuluan terlebih dalu satu perenggan. Tuliskan laporan mengenainya untuk dimuatkan dalam majalah sekolah. Bahagian-bahagian karangan yang ideal: 1. CARA-CARA MENGARANG / STRATEGI MENULIS 1. b. • Isi penting jangan diulang-ulang c. Perenggan isi keempat dengan contoh berkaitan isi keempat . • Setiap isi yang dihurai perlu ditulis dalam satu perenggan berserta dengan contohnya.

. • Adalah diingatkan jangan terlalu leka menjawab satu soalan. tanda baca. • Kamu digalakkan menulis ayat yang pendek ." Jawab saya. d. Ini mengelakkan kekeliruan pemeriksa. Ini kerana adalah lebih baik menjawab dua soalan daripada menjawab satu soalan yang baik." "Memang saya tertunggu-tunggu. cubalah jawab soalan lain • Kamu mesti menepati masa yang ditetapkan. lembut. Perenggan Penutup • Tulislah mengikut urutan rangka yang telah dibuat selain menjaga kekemasan tulisan. • Catatkan apa sahaja isi-isi yang terlintas di fikiran. • Tuliskan karangan berdasarkan rangka yang kamu sediakan. 4 atau 5 ayat sahaja bagi huraian satu isi. Ini kerana ayat yang panjang biasanya terdedah kepada kesalahan tatabahasa." luah Jamal. • Satu perenggan biasanya mengandungi 3." Jawab saya. "Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya. Lihat contoh: Contoh Penulisan Dialog Yang Bagus "Kamu baru pulang ?" "Baru sebentar tadi. Jika masa telah melebihi 30 minit beralih kepada soalan yang kedua pula. Secara umum peruntukan masa untuk sebuah karangan • 4 minit mencari isi • 24 minit menulis karangan • 2 minit menyemak semula karangan • Jumlah = 30 minit Tips Pengurusan Masa: Jika tidak faham soalan satu. PETUA BILA MENULIS KARANGAN • Perlu memahami betul-betul kehendak soalan." luah Jamal. Menyemak karangan • Setelah habis menulis karangan kamu perlu menyemak bagi memastikan jika ada tulisan anda yang kurang jelas. penggunaan imbuhan. "Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya. kesalahan ejaan. Mulakan setiap dialog di baris baru.6. • Karangan mestilah mempunyai pendahuluan. Contoh Penulisan Dialog Yang Teruk "Kamu baru pulang ?" "Baru sebentar tadi. isi-isi dan penutup. • Biasakan diri kamu mengolah ayat daripada isi yang telah disenaraikan. ringkas dan padat berbanding yang panjang. e. Tips Menulis Ayat: Ayat biarlah ringkas tetapi padat." "Memang saya tertunggu-tunggu. struktur ayat yang salah dan aspek tatabahasa yang lain. kemudian susun mengikut mana yang lebih penting. • Baca berulang kali bagi memastikan ketepatan karangan kamu. Panduan Menulis Dialog: Bagaimana hendak menulis dialog dengan baik? Di bawah ini adalah contoh yang baik untuk menulis dialog dalam karangan anda. lembut.

Penulisan yang kemas. teratur serta senang dibaca juga mempengaruhi markah. sekurang-kurangnya mempunyai empat isi ( seelokeloknya cari lima isi ) dan setiap perenggan mengandungi satu isi. Contoh yang diberikan mestilah bersesuaian dengan isi atau tema yang hendak ditulis. Imbuhan d. Struktur c. Maksudnya tidak dapat markah penuh. Gunakan ayat yang pendek dan bahasa yang mudah. 1 markah diberi untuk satu-satu isi yang pengolahannya kurang menarik. Pembahagian markah adalah sama banyak bagi kedua-dua soalan tersebut. Huraian isi perlu jelas dan tepat. Adikadik mesti menjawab kedua-dua soalan untuk lulus dengan gred yang baik. Pemberian Markah Soalan 1 = 25 markah Soalan 2 = 25 markah Soalan 1 + Soalan 2 = 50 markah Jumlah keseluruhan = 50 X 2 = 100 markah 1. Perbendaharaan b. Penilaian aspek Bahasa ( 15 markah ) Aspek bahasa terbahagi a. 2 markah x 4 isi yang lengkap = 8 markah 1 markah pendahuluan = 1 markah 1 markah penutup = 1 markah Jumlah markah isi = 10 markah 2. bersih.• • Bagi karangan meminta fakta. Ejaan kata ayat = baca = = = = 3 3 3 3 3 markah markah markah markah markah • • • • • • Jadi jumlah markah keseluruhannya ialah 15 + 10 = 25 markah untuk satu soalan. Tanda e. Markah penuh diberi untuk satu-satu isi yang dapat disampaikan dengan baik iaitu pengolahannya menarik dan sangat berkesan. PEMARKAHAN PENULISAN A. Penilaian aspek isi ( 10 markah ) Isi mestilah terdiri daripada 4 atau 5 isi penting: Setiap isi memerlukan HURAIAN. * Peringatan: . KETERANGAN dan CONTOH yang sesuai. ½ markah pula untuk satu-satu isi yang pengolahannya lemah.

Bagi setiap satu kesalahan: • imbuhan tolak ½ markah • tanda baca tolak ½ markah • ejaan tolak ½ markah 3.• • Karangan yang terpesong. Ada markah tambahan (bonus) diberikan untuk karangan yang mempunyai susunan isi dan jalinan idea yang baik. Contoh • • • • • • • • pemotongan markah surat kiriman: tiada alamat = tolak 1 tiada nama pengirim = tolak 1 tiada tanda tangan = tolak 1 tiada tarikh tolak = ½ tiada kata panggilan hormat = tolak 1 tiada ucapan terima kasih = tolak 1 Salah letak format = tolak ½ tiada tajuk bagi surat rasmi = tolak ½ Tahukah kamu ? • Kesalahan yang melebihi enam (6) kali bermakna anda tidak mendapat sebarang markah. Karangan yang terpesong langsung: • markah yang diperolehi tidak melebihi 10 markah 4. Format: • salah format tolak 3 markah daripada jumlah markah (markah keseluruhan) yang diperolehi untuk soalan itu. • Tiada potongan bagi kesalahan ejaan yang berulang. markah yang diberi tidak melebihi 5 markah daripada 25 markah. Isi yang berunsur negatif tidak akan diberi markah. Kata aluan dan ucap terima kasih bagi karangan berbentuk surat kiriman dan ucapan adalah dikira sebagai format. Ini bermakna walau baik sekali pun karangan tersebut . 3. jika terpesong. B. Potong Markah: Perkara yang perlu dielakkan semasa menulis karangan. Bilangan perkataan tidak mencukupi: • kurang daripada 40 perkataan ( markah penuh tidak melebihi 10 ) • 41 hingga 50 patah ( tolak 3 markah ) • 51 hingga 60 patah ( tolak 2 markah ) • 61 hingga 70 patah ( tolak 1 markah ) 2. markah tertinggi hanyalah 5 markah sahaja. 2. ( ukuran nilai ialah yang berteraskan budaya Melayu / Islam ) Tahukah kamu? 1. . 1. (0 markah) bagi setiap satu aspek tatabahasa. Markah tambahan juga mungkin akan diberikan bagi karangan yang bertulisan cantik.

2. • Karangan yang tidak terlalu panjang atau pendek mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. Baca semua soalan yang diberi: • Fahami arahan kehendak soalan. • Kenal pasti format yang perlu digunakan.• Potongan keseluruhan bagi tiap-tiap 5 aspek tatabahasa tidak lebih daripada 3 markah. Susun ayat dengan kemas: • elak pengaruh struktur ayat percakapan daerah / dialek • guna ayat yang pendek tetapi lengkap • kebolehan menggunakan rangkai kata / ungkapan yang menarik 5. Guna isi yang berlainan: • susun isi secara berturutan • letak isi mengikut perenggan • memberi huraian yang tepat kepada isi. 3. 4. Penggunaan perkataan yang pelbagai: • ada menggunakan perkataan yang terkini • elak penggunaan perkataan sama yang berulang / kerap • penggunaan perkataan teknikal dengan tepat • elak perkataan dialek atau daerah yang tidak diterima. TANDA MEMERIKSA isi ü salah guna perkataan _____________________ kesalahan struktur ayat /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ kesalahan ejaan / kesalahan ejaan yang berulang // tanda yang tertinggal / kesalahan imbuhan kesalahan tanda baca O isi yang tidak berkaitan ( ) Tips : Cara membilang perkataan Nama khas yang terdiri daripada beberapa patah perkataan dikira sebagai satu perkataan saja contoh 'Bahasa Melayu Tahun Enam' BAGAIMANA MENDAPAT MARKAH TINGGI ATAU GRED A DI DALAM PENULISAN KARANGAN BAHASA MELAYU? 1. Penggunaan tanda baca pada tempat yang betul: . • sebaik-baiknya karangan mengandungi nilai-nilai murni.

Ramai yang tidak menggunakan imbuhan dengan betul. Tulis mengikut ejaan yang betul: • elak mengikut sebutan dialek / daerah • elak menulis huruf yang mengelirukan / cermat dalam bentuk tulisan Tahukah kamu ? Hanya terdapat 29 perkataan sahaja menggunakan ejaan yang disatukan. Kekurangan isi • Oleh sebab kekurangan isi. dan lain-lain ) PUNCA-PUNCA PENULISAN KARANGAN MENJADI LEMAH DAN DIPOTONG MARKAH A. Malah ada calon menulis hanya satu perenggan untuk satu karangan! D. Calon yang tidak merangka bererti calon tersebut tidak menyusun isi. Hal ini berlaku kerana calon kurang membaca dan terhadnya pengetahuan.awalan / akhiran / sisipan / apitan ( sekurangkurangnya 5 imbuhan yang berbagai jenis ) 7. Ini menyebabkan karangan tidak kemas dan bercelaru. penguasaan bahasa terkini amat penting bagi memastikan karangan mendapat ‘A’. . sepatutnya masalah kesalahan ejaan tidak lagi timbul. "dari" dengan "daripada". E. Ini juga boleh menyebabkan terjadinya pengulangan isi yang sama. Masih ada calon yang tidak dapat membezakan antara "pada" dengan "di". Pembahagian perenggan • Ada calon meletakkan beberapa isi dalam satu perenggan. • Terdapat juga isi yang sama diulang. Tidak merangka karangan • Ada calon yang terus menulis tanpa mencari isi terlebih dahulu. Kesalahan memilih tajuk • Kesalahan memilih tajuk biasanya berlaku kerana calon tidak memahami apa yang dikehendaki oleh soalan. 6. sesetengah calon menghuraikan isi secara mendatar atau meleret-leret. B. jawatankuasa.• • gunakan tanda baca pada tempat yang diperlukan gunakan huruf kecil dan huruf besar pada tempatnya. Kesalahan tatabahasa • Calon perlu tahu . C. Lebih malang lagi calon tidak menggunakan imbuhan langsung untuk karangannya. Malah ada calon yang menulis sambil mengharapkan isi datang kemudian ( terlintas di fikiran ). Mereka menulis karangan asalkan siap sahaja. (contoh keretapi. "bila" dengan "apabila" dan pelbagai lagi. • Pada tahap Tahun 6 . Ia juga menyebabkan susunan isi tidak berturutan. Dapat membezakan antara kata depan dan kata imbuhan: • dapat membezakan imbuhan an dan kan • guna imbuhan yang pelbagai . Ini menyebabkan sesuatu isi tidak dapat dihurai secara mendalam. Keadaan ini terjadi mungkin calon terburu-buru menyiapkan karangan.

datang dari Terengganu. • BETUL: Jenna Bush pergi ke pasar membeli sayur. Kesuntukan masa • Masa membina karangan sangat terhad. • BETUL: Kami akan tinggal selamadua minggu. dari SALAH: Kain BETUL: Kain Nota Cikgu Amiene baru baru Amiene Salah dan batik batik itu Menggunakan Perkataan daripada datang daripada Terengganu. Yusri bersarapan dan memakai baju. • SALAH: Ujian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung untuksatu jam. Rev: Perkataan digunakan untuk . selepas itu dia memakai baju. • Tidak dapat mengenal pasti format yang diperlukan. Penggunaan Perkataan Yang Berulang Dalam Suatu Ayat. Akibatnya beliau hanya mendapat 50 % ( ‘C’ ) sahaja. untuk orang. selepas itu dia pergi ke sekolah pula dengan menaiki basikal. Calon yang tidak peka akan terburu-buru menyiapkan karangan. Kesalahan lain • Tidak mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. itu daripada kakak. • BETUL: Siti Nurhaliza belajar bersungguh-sungguh supaya lulus dalam ujian. Pengurusan masa memainkan peranan penting. digunakan untuk tempat. B. Ini menyebabkan tiada masa untuk menyemak kesalahan tatabahasa.F. . • SALAH: Selepas mandi Yusri bersarapan. itu 'dari' Rev: Perkataan terima terima SALAH: Saya BETUL: Saya Nota Cikgu surat surat 'daripada' itu dari kakak. hanya menjawab satu soalan sahaja dengan baik dan mendapat markah penuh. • BETUL: Ujian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung selama satu jam. • SALAH: Kami akan tinggal untuk dua minggu. • Terdapat kes calon yang cemerlang. Kemudian Yusri pergi ke sekolah dengan menaiki basikal. G. supaya dan selama • SALAH: Jenna Bush pergi ke pasar untuk membeli sayur. • BETUL: Steve McNair menjerit meminta tolong. • SALAH: Rihanna bercita-cita untuk menjadi doktor. • BETUL: Rihanna bercita-cita hendak menjadi doktor. • BETUL: Selepas mandi. • Masih ada yang menggunakan bahasa dialek daerah ( bahasa kampung / bahasa Kelantan / bahasa Utara / bahasa Jawa / bahasa Bugis / bahasa SMS ) Di bawah ini adalah contoh kesalahan tatabahasa dan pembetulannya. • SALAH: Steve McNair menjerit untuk meminta tolong. • SALAH: Siti Nurhaliza belajar bersungguh-sungguh untuk lulus dalam ujian. A. Malah nombor soalan pun tidak sempat ditulis. Tetapi tidak menjawab satu soalan lagi.

• SALAH: Pokok bunga itu tumbuh dengan subur. • • • • • • • • • • banyak. BETUL: Guru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiah pemenangpemenang. • SALAH: Perut Rosli memulas. BETUL: Semua guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan. perlindungan dan pakaian. Dia dijaga dengan rapi oleh Sani. kata ganti nama • SALAH: Ambil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja sini. BETUL: Banyak pakaian terpakai dijual oleh Ali. • BETUL: Zainal pun bangun apabila namanya dipanggil. ramai. kata ganti "dia" dan "ia" Nota : kata ganti "dia" ialah kata ganti nama untuk manusia sahaja. Kata ganti nama "ia" ialah untuk binatang. Ia memulas sejak malam tadi lagi. • SALAH: Entah siapa yang difikirkannya. • SALAH: Bila dimarahi ayah. • SALAH: Mereka memberitahu yang tindakan itu tidak adil. SALAH: Banyak pakaian-pakaian terpakai dijual oleh Ali. sejak tadi asyik termenung. SALAH: Guru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiahhadiahpemenang-pemenang. yang dan bahawa • SALAH: Hasri memberitahu yang dia tidak dapat hadir ke sekolah.adalah • • • • • • dan ialah BETUL: Adalahdengan hormatnya dimaklumkan …………. • BETUL: Mereka memberitahu bahawa tindakan itu tidak adil. SALAH: Para-para jemputan dipersilakan masuk ke dewan. benda. SALAH: Semua guru-guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan. SALAH: Denganhormatnya dimaklumkan ………………. adik menangis tersedu-sedu. • BETUL: Apabila dimarahi ayah. Ia dijaga dengan rapi oleh Sani. semua dan para SALAH: Ramai murid-murid menonton pertandingan bola sepak itu. perlindungan dan pakaian. sejak tadi asyik termenung. • BETUL: Entah apa yang difikirkannya. • BETUL: Perut Rosli memulas sejak malam tadi lagi. BETUL: Ramai murid menonton pertandingan bola sepak itu. SALAH: Keperluan asas manusia adalah makanan. SALAH: Tuduhan itu fitnah belaka. mana dan bagaimana . • BETUL: Pokok bunga itu tumbuh dengan subur. adik menangis tersedu-sedu. apa. • BETUL: Ambil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja ini. pokok masalah dan sebagainya. bila dan apabila • SALAH: Zainal pun bangun bila namanya dipanggil. BETUL: Keperluan asas manusia ialah makanan. • BETUL: Hasri memberitahu bahawa dia tidak dapat hadir ke sekolah. BETUL: Tuduhan itu adalah fitnah belaka. BETUL: Para jemputan dipersilakan masuk ke dewan.

Kesalahan Struktur Ayat (ayat bercelaru dan berbelit-belit) • • • • • • • • • • • • D. SALAH: Dengan cepat berjalan adik kerana mengikut emak hendak ke pasar. gitar. pada kantin. Pada SALAH: Beri BETUL: Beri Nota Di SALAH: Di masa rehat BETUL: Pada masa rehat Nota Cikgu Amiene Cikgu Amiene dan surat surat Rev: Gunakan dan saya saya Rev: Perkataan ke ke 'pada' mewakili perkataan 'kepada' kepada ini pada Hasrul. Kemudian. masa. gitar. . BETUL: Adik berjalan dengan cepat kerana hendak mengikut emak ke pasar. untuk orang. BETUL: Saya tidak akan melupai peristiwa itu sampai bila-bila. dram. SALAH: Apakah nama kamu? BETUL: Siapakah nama kamu? Tanda baca Menggunakan tanda baca pada tempat yang salah • • SALAH: Rahman pandai bermain pelbagai alat muzik. BETUL: Semua kuih di atas meja itu telah saya makan. • BETUL: Amran pulang ke rumah dengan bas sekolah. C. • SALAH: Amran pulang ke rumah dengan sebuah bas sekolah. • BETUL: Ibunya baik hati.• SALAH: Baju apa yang kamu pakai ? • BETUL: Baju mana yang kamu pakai ? • SALAH: Mana katanya betul belaka. piano. saya pergi ke sekolah. ini kepada Hasrul. SALAH: Mamat kelihatan muram ibunya meninggal dunia BETUL: Mamat kelihatan muram semenjak ibunya meninggal dunia. SALAH: Semua kuih di atas meja itu telah dimakan oleh saya. • BETUL: Apa katanya betul belaka. • SALAH: Apa pendapat tuan mengenai soal itu ? • BETUL: Bagaimana pendapat tuan mengenai soal itu ? penjodoh bilangan • SALAH: Ibunya seorangyang baik hati. BETUL: Rahman pandai bermain pelbagai alat muzik. SALAH: Saya tidak akan melupai peristiwa itu sampai selama-lamanya. SALAH: Bila bangun tidur saya mandi dan makan pagi lepas itu pergi ke sekolah BETUL: Apabila bangun tidur saya mandi dan bersarapan. dan dram. piano dan. kantin.

BETUL: Masukkan buku ini ke dalam almari. SALAH: Masukan buku ini ke dalam almari. BETUL: Masakan ibu sungguh lazat. SALAH: Semua murid di kehendaki beratur dipadang sebelum masuk ke dewan.5 kilometer. • SALAH: Pasar Besar Jertih mempunyai tempat meletak kereta yang menyelesa. BETUL: Masukkan buku ini ke dalam beg. Imbuhan dapat membezakan antara kata depan dengan." jerit polis kepada perompak itu. BETUL: Semua murid dikehendaki beratur di padang sebelum masuk ke dewan. Tidak • • • • Tidak • • • • SALAH: Siapakah pemenang dalam Pertandingan Syarahan anjuran berita harian itu? BETUL: Siapakah pemenang dalam pertandingan syarahan anjuran Berita Harian itu? SALAH: Jarak rumah saya dari Bandar Jerteh ialah 2. BETUL: Jarak rumah saya dari bandar Jerteh ialah 2. dapat membezakan imbuhan "an dan "kan" SALAH: Masakkan ibu sungguh lazat. • BETUL: "Jangan bergerak! Kalau bergerak kamu akan ditembak.imbuhan "di" dan "ke" SALAH: Masukkan buku ini didalam beg.5 Kilometer. Penggunaan huruf kecil / besar tidak pada tempat • • • • E. • BETUL: Kejayaan Najib membangga dan menggembirakan ibu bapanya.tidak menggunakan tanda baca pada tempat yang betul • SALAH: Jangan bergerak Kalau bergerak kamu akan ditembak. jerit polis kepada perompak itu. • BETUL: Pasar Besar Jertih mempunyai tempat letak kereta yang selesa . Lain-lain kesalahan • SALAH: Kejayaan Najib membanggakan dan mengembirakan ibu bapanya.

menguji fikiran. 4. menguji kefahaman anda mengenai tajuk karangan itu. Isi yang lebih tidak mengapa tetapi mungkin menyebabkan kekurangan . B. Pembukaan karangan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam pada pemeriksa. menguji tentang sejauh mana pembacaan anda. kemahiran dan keupayaan anda menarik minat pembaca. Selepas itu kita fikirkanlah pula tentang : a) Pengenalan b) Isi-isi dan c) Penutup A. Kita hendaklah menarik perhatiannya supaya ingin membaca karangan itu. Oleh itu pastikanlah terlebih dahulu pembukaan karangan hendaklah bersih daripada kesalahan tatabahasa atau ejaan. Pengenalan Setiap karangan mestilah mempunyai pembukaan atau pengenalan. memadai tiga atau empat ayat. Pengenalan ini dibuat secara ringkas dan am sahaja. Karangan perlu mempunyai empat isi. Dalam pengenalan kita hendaklah memperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. pendapat. 3.Panduan Pemarkahan Ujian Penulisan UPSR TUJUAN ANDA MENGARANG 1. menguji kebolehan. dan idea-idea anda. kita hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak soalan karangan itu. PANDUAN MENGARANG / MENULIS Sebelum membuat sesuatu karangan . 2. Isi Isi hendaklah mengikut kehendak tajuk karangan itu.

Tiap-tiap perenggan tidak semesti sama panjangnya. Untuk mendapat isi yang baik dan banyak. Jaga isinya supaya tidak terkeluar dari tajuk yang dikehendaki. Isi karangan hendaklah asli tidak ditiru bulat-bulat dari karangan lain. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait di antara satu dengan lain. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. menyaksikan sendiri dan dari pengalaman sendiri. Jangan campur adukkan isi. rencana-rencana. Elakkan menyertakan isi yang bercangggah dengan tajuk. Penutuplah yang menjadi kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu karangan. satu perenggan kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. Sebaik-baiknya satu isi. buku-buku cerita. mendengar sesuatu. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perengga yang lain. majalah-majalah. Dalam penutup . Tip : Antara kaedah mencari isi Kaedah I ( pertanyaan ) Kaedah II ( peta minda ) Apa ? Siapa ? Bila ? Mengapa ? Di mana ? Bagaimana ? C. Catatkan setiap isi sebelum menulis. Penutup Kalau pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti karangan tersebut maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. makalahmakalah.masa. kita hendaklah banyak membaca suratkhabar. Isi yang utama didahulukan. Ini kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid-murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan.

Tuliskan laporan mengenainya untuk dimuatkan dalam majalah sekolah.Baca dan fahami setiap tajuk / soalan yang diberi. Tuliskan sebuah karangan mengenainya. Tip : Adalah lebih baik jika adik semua mengariskan . Soalan 2 Sekolah anda telah mengadakan “Hari Sukan”. Komen : Tajuk karangan di atas adalah sama. Elakkan menamatkan karangan secara mengejut atau tergantung. manakala soalan 2 berfomat. Sebelum menulis perkara yang dilakukan seperti di bawah : a. tetapi dari segi formatnya berbeza.digambarkan juga pendapat kita dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. Soalan satu merupakan karangan biasa . .Kamu mesti memilih soalan / tajuk yang benar-benar boleh dikuasai . . Memilih tajuk atau soalan 1 (a) atau 1 (b) dan soalan 2 . & CARA-CARA MENGARANG / STRATEGI MENULIS 1.Fahami bentuk soalan sama ada jenis berformat atau tidak berformat. ) Contoh : Perhatikan soalan di bawah ini.Memahami benar-benar kata kunci atau kehendak soalan ( Kehendak soalan biasanya berada diakhir arahan seperti : ……………… Tuliskan laporan mengenai lawatan tersebut. Soalan 1 Sekolah anda telah mengadakan “Hari Sukan”. Oleh itu penutup juga adalah penting dalam tiap-tiap karangan.

d. b. tanda baca. struktur ayat yang salah dan aspek tatabahasa yang lain. . Ini mengelakkan karangan daripada terpesong atau terkeluar daripada tajuk sebenar. Menyusun rangka karangan .Masukkan huraian serta contoh yang sesuai bagi setiap isi yang akan dihurai.Semasa menulis karangan kamu mulakan dengan menulis pendahuluan terlebih dalu satu perenggan.Setelah habis menulis karangan kamu perlu menyemak bagi memastikan jika ada tulisan anda yang kurang jelas. Menulis karangan .baca berulang kali bagi memastikan ketepatan karangan .Setiap isi yang dihurai perlu ditulis dalam satu perenggan berserta dengan contohnya.Pilih mana-mana kaedah yang mudah bagi anda mencari isi . .Isi penting jangan diulang-ulang c. . .susun isi mengikut urutan kepentingannya. ( Bahagian-bahagian karangan yang ideal ) Perenggan Pendahuluan Perenggan isi pertama Perenggan isi kedua Perenggan isi ketiga Perenggan isi keempat Perenggan Penutup Tip : Tulislah mengikut urutan rangka yang telah dibuat selain menjaga kekemasan tulisan.perkataan-perkataan yang menjadi kata kunci dalam soalan itu. kesalahan ejaan. penggunaan imbuhan.Senaraikan semua isi penting secara ringkas yang mungkin. . Menyemak karangan .

Kamu mesti menepati masa yang ditetapkan. Tahukah kamu ? Bagaimana hendak menulis dialog dengan baik ? Di bawah ini adalah contoh yang baik untuk menulis dialog dalam karangan anda. Ini kerana adalah lebih baik menjawab dua soalan daripada menjawab satu soalan yang baik. ringkas dan padat berbanding yang yang penjang. e.kamu. Ini mengelakkan kekeliruan pemeriksa. lembut. 4 minit mencari isi b. 24 minit menulis karangan c.” “Memang saya tertunggu-tunggu.” luah Jamal . .Jika masa telah melebihi 30 minit beralih kepada soalan yang kedua pula. Lihat contoh : Contoh A ( dicadangkan ) “Kamu baru pulang ?” “Baru sebentar tadi. Satu perenggan biasanya mengandungi 3. Mulakan setiap dialog di baris baru.” Jawab saya. Tip : Kamu digalakkan menulis ayat yang pendek . Adalah diingatkan jangan terlalu leka menjawab satu soalan. Biasakan diri kamu mengolah ayat daripada isi yang telah disenaraikan. Ini kerana ayat yang panjang biasanya terdedah kepada kesalahan tatabahasa. “Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya. Secara umum peruntukan masa untuk sebuah karangan a. 2 minit menyemak semula karangan Jumlah = 30 minit 2. 3. 4 atau 5 ayat sahaja bagi huraian satu isi.

. isi-isi dan penutup. • Gunakan ayat yang pendek dan bahasa yang mudah. sekurang-kurangnya mempunyai empat isi ( seelok-eloknya cari lima isi ) dan setiap perenggan mengandungi satu isi. • Bagi karangan meminta fakta . Huraian isi perlu jelas dan tepat. lembut. & PETUA BILA MENULIS KARANGAN • Perlu memahami betul-betul kehendak soalan.Contoh B ( mengelirukan ) “Kamu baru pulang ?” “Baru sebentar tadi.” Jawab saya. “Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya. kemudian susun mengikut mana yang lebih penting.” luah Jamal . Pemberian Markah 1. • Tuliskan karangan berdasarkan rangka yang kamu sediakan. Penilaian aspek isi ( 10 markah ) Isi mestilah terdiri daripada 4 atau 5 isi penting. • Karangan mestilah mempunyai pendahuluan. KETERANGAN dan CONTOH yang sesuai. ) 2 markah X 4 isi yang lengkap = 8 markah 1 markah pendahuluan = 1 markah 1 markah penutup = 1 markah Soalan 1 = 25 markah Soalan 2 = 25 markah 50 markah. Contoh yang diberikan mestilah bersesuaian dengan isi atau tema yang hendak ditulis. & PEMARKAHAN PENULISAN A.” “Memang saya tertunggu-tunggu. • Catatkan apa sahaja isi-isi yang terlintas di fikiran. ( Setiap isi memerlukan HURAIAN.

7. Pembahagian markah adalah sama banyak bagi kedua-dua soalan tersebut. Jadi jumlah markah keseluruhannya ialah 15 (bahasa) + 10 (isi) = 25 markah untuk satu soalan 4. Penulisan yang kemas. Ini bermakna walau baik sekali pun karangan tersebut . ( ukuran nilai ialah yang berteraskan budaya Melayu / Islam ) . Struktur ayat = 3 markah c. 6. teratur serta senang dibaca juga mempengaruhi markah. Tanda baca = 3 markah e. markah tertinggi hanyalah 5 markah sahaja. * Peringatan Karangan yang terpesong. Isi yang berunsur nagetif tidak akan diberi markah. 1 markah diberi untuk satu-satu isi yang pengolahannya kurang menarik. 5. ½ markah pula untuk satu-satu isi yang pengolahannya lemah. bersih.Jumlah keseluruhan = 50 X 2 = 100 markah Jumlah = 10 marlah 2. Imbuhan = 3 markah d. Perbendaharaan kata = 3 markah b. 8. Adik-adik mesti menjawab kedua-dua soalan untuk lulus dengan gred yang baik. Ejaan = 3 markah Jumlah 15 markah 3. Penilaian aspek Bahasa ( 15 markah ) Aspek bahasa terbahagi a. Markah penuh diberi untuk satu-satu isi yang dapat disampaikan dengan baik iaitu pengolahannya menarik dan sangat berkesan. jika terpesong. markah yang diberi tidak melebihi 5 markah daripada 25 markah.

ejaan tolak ½ markah 3. Potong Markah 1.61 hingga 70 patah ( tolak 1 markah ) 2. B.tanda baca tolak ½ markah .51 hingga 60 patah ( tolak 2 markah ) .kurang daripada 40 perkataan ( markah penuh tidak melebihi 10 ) .imbuhan tolak ½ markah . Kata aluan dan ucap terima kasih bagi karangan berbentuk surat kiriman dan ucapan adalah dikira sebagai format.format . Bagi setiap satu kesalahan . Format Isi 10 B a perbendaharaan kata b struktur ayat c imbuhan d tanda baca e ejaan 3 3 3 3 3 Jumlah Tolak bilangan perkataan .41 hingga 50 patah ( tolak 3 markah ) .markah yang diperolehi tidak melebihi 10 markah 4.Tahukah kamu ? Ada markah tambahan (bonus) diberikan untuk karangan yang mempunyai susunan isi dan jalinan idea yang baik. Karangan yang terpesong langsung . Bilangan perkataan tidak mencukupi .

salah format tolak 3 markah daripada jumlah markah yang diperolehi untuk soalan itu. Potongan keseluruhan bagi tiap-tiap 5 aspek tatabahasa tidak lebih daripada 3 markah. (markah keseluruhan) Contoh pemotongan markah surat kiriman . Tiada potongan bagi kesalahan ejaan yang berulang.tiada perenggan 25 -3 -3 -2 Jumlah keseluruhan 17 . tiada alamat tolak 1 tiada nama pengirim tolak 1 tiada tanda tangan tolak 1 tiada tarikh tolak ½ tiada kata panggilan hormat tolak 1 tiada ucapan terima kasih tolak 1 Salah letak format tolak ½ tiada tajuk bagi surat rasmi tolak ½ Tahukah kamu ?: Kesalahan yang melebihi enam (6) kali bermakna anda tidak mendapat sebarang markah (0) bagi setiap satu aspek tatabahasa. & TANDA MEMERIKSA  isi salah guna perkataan _____________________ kesalahan struktur ayat /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ kesalahan ejaan / ..

Proton Saga. Þ Kenal pasti format yang perlu digunakan. Baca semua soalan yang diberi Þ Fahami arahan kehendak soalan. Guna isi yang berlainan Þ susun isi secara berturutan Þ letak isi mengikut perenggan Þ memberi huraian yang tepat kepada isi. penggunaan perkataan yang pelbagai Þ ada menggunakan perkataan yang terkini Þ elak penggunaan perkataan sama yang berulang / kerap . 2. Þ Karangan yang tidak terlalu panjang atau pendek mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. Þ sebaik-baiknya karangan mengandungi nilai-nilai murni. 3.kesalahan ejaan yang berulang // tanda yang tertinggal / kesalahan imbuhan kesalahan tanda baca O isi yang tidak berkaitan ( ) Tip : Cara membilang perkataan Nama khas yang terdiri daripada beberapa patah perkataan dikira sebagai satu perkataaan saja contoh Bahasa Melayu Tahun Enam . Sekolah Kebangsaan Darau & BAGAIMANA MENDAPAT MARKAH TINGGI (‘A’) ? 1.

( contoh keretapi. dapat membezakan antara kata depan dan kata imbuhan Þ dapat membezakan imbuhan an dan kan Þ guna imbuhan yang pelbagai . 5. tulis mengikut ejaan yang betul Þ elak mengikut sebutan dialek / daerah Þ elak menulis huruf yang mengelirukan / cermat dalam bentuk tulisan Tahukah kamu ? Hanya terdapat 29 perkataan sahaja menggunakan ejaan yang disatukan.awalan / akhiran / sisipan / apitan ( sekurang-kurangnya 5 imbuhan yang berbagai jenis ) 7. dan lainlain lagi ) & KELEMAHAN KARANGAN A] Kesalahan memilih tajuk . penggunaan tanda baca pada tempat yang betul Þ gunakan tanda baca pada tempat yang diperlukan Þ gunakan huruf kecil dan huruf besar pada tempatnya. 6. 4. Gaya bahasa sesuatu karangan adalah berbeza dengan gaya bahasa karangan jenis lain. susun ayat dengan kemas Þ elak pengaruh struktur ayat percakapan daerah / dialek Þ guna ayat yang pendek tetapi lengkap Þ kebolehan menggunakan rangkai kata / ungkapan yang menarik Þ gaya bahasa karangan hendaklah sesuai dengan bentuk serta jenis karangannya.Þ penggunaan perkataan teknikal dengan tepat Þ elak perkataan dialek atau daerah yang tidak diterima. jawatankuasa.

“dari” dengan “daripada”. “bila” dengan “apabila” dan pelbagai lagi (akan dibincangkan selepas ini ). • Pada tahap Tahun 6 . Ini menyebabkan karangan tidak kemas dan bercelaru. Calon yang tidak merangka bererti calon tersebut tidak menyusun isi. Masih ada calon yang tidak dapat membezakan antara “pada” dengan “di”. sesetengah calon menghuraikan isi secara mendatar atau meleret-leret. C] Pembahagian perenggan • Ada calon meletakkan beberapa isi dalam satu perenggan. Malah ada calon menulis hanya satu perenggan untuk satu karangan ! D] Tidak merangka karangan • Ada calon yang terus menulis tanpa mencari isi terlebih dahulu.• Kesalahan memilih tajuk biasanya berlaku kerana calon tidak memahami apa yang dikehendaki oleh soalan. Keadaan ini terjadi mungkin calon terburu-buru menyiapkan karangan. Hal ini berlaku kerana calon kurang membaca dan terhadnya pengetahuan. Ramai yang tidak . Ini juga boleh menyebabkan terjadinya pengulangan isi yang sama. Malah ada calon yang menulis sambil mengharapkan isi datang kemudian ( terlintas di fikiran ). Ia juga menyebabkan susunan isi tidak berturutan. E] Kesalahan tatabahasa • Calon perlu tahu . • Terdapat juga isi yang sama diulang. Ini menyebabkan sesuatu isi tidak dapat dihurai secara mendalam. penguasaan bahasa terkini amat penting bagi memastikan karangan mendapat ‘A’. B] Kekurangan isi • Oleh sebab kekurangan isi. sepatutnya masalah kesalahan ejaan tidak lagi timbul. Mereka menulis karangan asalkan siap sahaja.

Penggunaan Perkataan Yang Berulang Dalam Suatu Ayat. • Tidak dapat mengenal pasti format yang diperlukan. selepas itu dia memakai baju . • Terdapat satu kes calon yang cemerlang. F] Kesuntukan masa • Masa membina karangan sangat terhad. Lebih malang lagi calon tidak menggunakan imbuhan langsung untuk karangannya. Salah Menggunakan Perkataan .menggunakan imbuhan dengan betul. Akibatnya beliau hanya mendapat 50 % ( ‘C’ ) sahaja. hanya menjawab satu soalan sahaja dengan baik dan mendapat markah penuh. Ayat di dalam kurungan adalah pembetulannya. Ini menyebabkan tiada masa untuk menyemak kesalahan tatabahasa. R( Selepas mandi . • Masih ada yang menggunakan bahasa dialek daerah ( bahasa kampung / bahasa Kelantan ) Di bawah ini adalah contoh kesalahan tatabahasa. G] Kesalahan lain • Tidak mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. Kemudian Yusri pergi ke sekolah dengan menaiki basikal. A. ÖSelepas mandi Yusri bersarapan . Pengurusan masa memainkan peranan penting. ) B. selepas itu dia pergi ke sekolah pula dengan menaiki basikal. Malah nombor soalan pun tidak sempat ditulis. Calon yang tidak peka akan terburu-buru menyiapkan karangan. Yusri bersarapan dan memakai baju. Tetapi tidak menjawab satu soalan lagi.

supaya dan selama ÖCikgu Zaidi pergi ke pasar untuk membeli sayur. R( Ujian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung selama satu jam. R( Aminah belajar bersungguh-sungguh supaya lulus dalam ujian. R( Saya baru terima surat itu daripada kakak. R( Kami akan tinggal selama dua minggu.) ÖSaya bercita-cita untuk menjadi doktor. R( Ahmad menjerit meminta tolong.) ÖAhmad menjerit untuk meminta tolong. R( Saya bercita-cita hendak menjadi doktor.dari dan daripada ÖKain batik itu datang daripada Terengganu.) untuk .) adalah dan ialah ÖAdalah dengan hormatnya dimaklumkan ………… R( Dengan hormatnya dimaklumkan ……………….) ÖAminah belajar bersungguh-sungguh untuk lulus dalam ujian. R( Cikgu Zaidi pergi ke pasar membeli sayur. R( Kain batik itu datang dari Terengganu.) ÖSaya baru terima surat itu dari kakak. ) .) ÖKami akan tinggal untuk dua minggu.) ÖUjian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung untuk satu jam.

) . R( Semua guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan. semua dan para ÖRamai murid-murid menonton pertandingan bola sepak itu. R( Banyak pakaian terpakai dijual oleh Ali. banyak. perlindungan dan pakaian.ÖTuduhan itu adalah fitnah belaka.) ÖPara-para jemputan dipersilakan masuk ke dewan. adik menangis tersedu-sedu.) ÖBila dimarahi ayah. R( Guru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiah pemenang-pemenang. R( Para jemputan dipersilakan masuk ke dewan. R( Keperluan asas manusia ialah makanan.) ÖBanyak pakaian-pakaian terpakai dijual oleh Ali.) ÖGuru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiah-hadiah pemenang-pemenang. adik menangis tersedu-sedu. perlindungan dan pakaian.) ramai. R( Tuduhan itu fitnah belaka. R( Apabila dimarahi ayah. R( Ramai murid menonton pertandingan bola sepak itu. R( Zainal pun bangun apabila namanya dipanggil.) ÖSemua guru-guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan.) ÖKeperluan asas manusia adalah makanan.) bila dan apabila ÖZainal pun bangun bila namanya dipanggil.

) ÖEntah siapa yang difikirkannya. R( Entah apa yang difikirkannya. R( Mereka memberitahu bahawa tindakan itu tidak adil. Dia dijaga dengan rapi oleh Sani. pokok masalah dan sebagainya. mana dan bagaimana .yang dan bahawa ÖHasri memberitahu yang dia tidak dapat hadir ke sekolah. ÖMereka memberitahu yang tindakan itu tidakadil. Kata ganti nama “ia” ialah untuk binatang. sejak tadi asyik termenung. R( Pokok bunga itu tumbuh dengan subur.) kata ganti nama ÖAmbil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja sini. R( Ambil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja ini. Ia dijaga dengan rapi oleh Sani. benda.) apa. ÖPokok bunga itu tumbuh dengan subur. sejak tadi asyik termenung. Ia memulas sejak malam tadi lagi. R( Hasri memberitahu bahawa dia tidak dapat hadir ke sekolah.) kata ganti “dia” dan “ia” nota : kata ganti “dia” ialah kata ganti nama untuk manusia sahaja. R( Perut Rosli memulas sejak malam tadi lagi.) ÖPerut Rosli memulas.

R( Adik berjalan dengan cepat kerana hendak mengikut emak ke pasar.) C.) ÖApa pendapat tuan mengenai soal itu ? R( Bagaimana pendapat tuan mengenai soal itu ? ) penjodoh bilangan ÖIbunya seorang yang baik hati.) ÖSemua kuih di atas meja itu telah dimakan oleh saya. R( Amran pulang ke rumah dengan bas sekolah. R( Semua kuih di atas meja itu telah saya makan. Kesalahan Struktur Ayat (ayat bercelaru dan berbelitbelit) ÖDengan cepat berjalan adik kerana mengikut emak hendak ke pasar.) Di dan pada Di dan pada ÖBeri surat ini pada Hasrul.) ÖDi masa rehat saya ke kantin.ÖBaju apa yang kamu pakai ? R( Baju mana yang kamu pakai ? ) ÖMana katanya betul belaka. R( Pada masa rehat saya ke kantin.) . R( Apa katanya betul belaka.) ÖAmran pulang ke rumah dengan sebuah bas sekolah. R( Ibunya baik hati. R( Beri surat ini kepada Hasrul.

dan drum. R( Saya tidak akan melupai peristiwa itu sampai bila-bila.jerit polis kepada perompak itu.” . Kemudian. R( “Jangan bergerak ! Kalau bergerak kamu akan ditembak. piano .) ÖApakah nama kamu ? R( Siapakah nama kamu ? ) D.ÖBila bangun tidur saya mandi dan makan pagi lepas itu pergi ke sekolah R( Apabila bangun tidur saya mandi dan bersarapan. drum.) ÖSaya tidak akan melupai peristiwa itu sampai selamalamanya. gitar . gitar .) tidak menggunakan tanda baca pada tempat yang betul ÖJangan bergerak Kalau bergerak kamu akan ditembak . piano dan .) ÖMamat kelihatan muram ibunya meninggal dunia R( Mamat kelihatan muram semenjak ibunya meninggal dunia. R( Rahman pandai bermain pelbagai alat muzik .jerit polis kepada perompak itu. saya pergi ke sekolah.) Penggunaan huruf kecil / besar tidak pada tempat Ö Siapakah pemenang dalam Pertandingan Syarahan anjuran berita harian . Tanda baca menggunakan tanda baca pada tempat yang salah ÖRahman pandai bermain pelbagai alat muzik .

R( Masukkan buku ini ke dalam almari. R( Semua murid dikehendaki beratur di padang sebelum masuk ke dewan. Imbuhan Tidak dapat membezakan antara kata depan dengan.) E.) ÖSemua murid di kehendaki beratur dipadang sebelum masuk ke dewan.5 kilometer.imbuhan “di” dan “ke” ÖMasukkan buku ini didalam beg. R( Jarak rumah saya dari bandar Jerteh ialah 2. R( Masukkan buku ini ke dalam beg.) ÖMasukan buku ini ke dalam almari.) Lain-lain kesalahan ÖKejayaan Najib membanggakan dan mengembirakan ibu bapanya. R( Masakan ibu sungguh lazat.itu ? R ( Siapakah pemenang dalam pertandingan syarahan anjuran Berita Harian itu ? ) ÖJarak rumah saya dari Bandar Jerteh ialah 2.) Tidak dapat membezakan imbuhan “an” dan “kan” ÖMasakkan ibu sungguh lazat.) . R( Kejayaan Najib membangga dan mengembirakan ibu bapanya.5 Kilometer.

dimakan. wangku. tuanku. hatimu dan sebagainya. ditendang Jika ‘di’ menunjukkan tempat dan masa ‘di’ ditulis berjauhan contoh . Menulis imbuhan ‘di’ ada caranya. dijamah. di Jerteh. Jika perbuatan ‘ di’ ditulis dekat contoh .) Tahukah Kamu ? ‘mu’ dan ‘ku’ ditulis rapat dengan perkataan di hadapannya. di sana Dicatat oleh taharmok di 9:44 AM . R ( Pasar Besar Jertih mempunyai tempat letak kereta yang selesa. di pantai.Ö Pasar Besar Jertih mempunyai tempat meletak kereta yang menyelesa. hatiku. Contoh . suratmu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful