Peribahasasikit-sikit lama-lama menjadibukitmemberimaksudsekiranayakitaberjimatcermatmen yimpanwangdariawal, wangkitaakanbertambahbanyak. Hidupkitapastiakanmenjadisenang di kemudianharikelak. Muridmuriddigalakkanuntuksentiasaberjimatcermatsemasaberbelanja.

Wang saku yang dibekalkanolehibubapahendaklahdisimpansedikituntukkegunaan padamasahadapan.Bayangkanlah,jikakitamenyimpan RM1.00 sehari, kitatelahdapatmengumpulsebanyak RM356.00 setahun. Wang tabungankitahasildaripadasifatberjimatcermatpastiakandapatkit agunakanjikaberlakukecemasan, contohnyajikaahlikeluargakitasakit. Kita bolehmembantumeringankanbebanmerekadenganmengeluarka nwangtabungankitauntukmembiayaikosrawatan. Selaindaripadaitu,kitajugabolehgunakanwangtabungankitaunt ukmembelikeperluanharian,sepertimembelibuku-buku nota, bukubukurujukan,alattulisdansebagainya.Jadi,kitatidakperlulagimeny usahkanibubapakitauntuktujuantersebut. Apabilakitameningkatdewasa,kitabolehgunakanwangtabungan kitauntukmencapaicita-citakita.Kita pastimampumembiayaiperbelanjaankitaapabila di universitikelak. Menabungjugabolehmendisiplinkanseseorang.Merekaakansen tiasamengingatidirisendiri agar tidakborosmembelanjakanwangsaku. Jikaseseorangitusukamenabungmerekadengansendirinyaakanme

.latihdiriuntukberjimatcermat. kitamestilahmengamalkansifatberjimatcermat demi kesenanganpadamasahadapan. Berdisiplindanberjimatcermatadalahsalahsatusifatterpuji. Kesimpulannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful